Ez:13:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:13:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 13:1 Brenton)
Ez:13:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 13:1 BT_4)
Ez:13:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:13:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:13:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:13:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:13:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:13:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:13:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:13:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:13:1 Ez_13:1_1 Ez_13:1_2 Ez_13:1_3 Ez_13:1_4 Ez_13:1_5 Ez_13:1_6 Ez_13:1_7
Ez:13:1 x x x x x x x
Ez:13:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τοὺς προφήτας τοῦ Ισραηλ καὶ προφητεύσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἀκούσατε λόγον κυρίου
Ez:13:2 Son of man, prophesy against the prophets of Israel, and thou shalt prophesy, and shalt say to them, Hear ye the word of the Lord: (Ezekiel 13:2 Brenton)
Ez:13:2 «Synu człowieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują we własnym imieniu: Słuchajcie słowa Pańskiego: (Ez 13:2 BT_4)
Ez:13:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τοὺς προφήτας τοῦ Ισραηλ καὶ προφητεύσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἀκούσατε λόγον κυρίου
Ez:13:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:13:2 Syn Ludzki By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prorok Izrael I też, nawet, mianowicie By prorokować I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:13:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, profE/teuson e)pi\ tou\s profE/tas tou= *israEl kai\ profEteu/seis kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)akou/sate lo/gon kuri/ou
Ez:13:2 yie anTrOpu, profEteuson epi tus profEtas tu israEl kai profEteuseis kai ereis pros autus akusate logon kyriu
Ez:13:2 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S P RA_APM N1M_APM RA_GSM N_GSM C VF_FAI2S C VF2_FAI2S P RD_APM VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM
Ez:13:2 son human to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prophet the Israel and also, even, namely to prophesy and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:13:2 son (voc) human (gen) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophets (acc) the (gen) Israel (indecl) and you(sg)-will-PROPHESY and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ez:13:2 Ez_13:2_1 Ez_13:2_2 Ez_13:2_3 Ez_13:2_4 Ez_13:2_5 Ez_13:2_6 Ez_13:2_7 Ez_13:2_8 Ez_13:2_9 Ez_13:2_10 Ez_13:2_11 Ez_13:2_12 Ez_13:2_13 Ez_13:2_14 Ez_13:2_15 Ez_13:2_16 Ez_13:2_17
Ez:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:3 Τάδε λέγει κύριος Οὐαὶ τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ τὸ καθόλου μὴ βλέπουσιν.
Ez:13:3 Thus saith the Lord, Woe to them that prophesy out of their own heart, and who see nothing at all. (Ezekiel 13:3 Brenton)
Ez:13:3 Tak mówi Pan Bóg: Biada prorokom głupim, którzy idą za własnym rozumieniem, a niczego nie widzieli. (Ez 13:3 BT_4)
Ez:13:3 Τάδε λέγει κύριος Οὐαὶ τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ τὸ καθόλου μὴ βλέπουσιν.
Ez:13:3 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐαί ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἀπό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό καθόλου μή βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
Ez:13:3 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieszczęście By prorokować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Całkowicie Nie By widzieć
Ez:13:3 *ta/de le/gei ku/rios *ou)ai\ toi=s profEteu/ousin a)po\ kardi/as au)tO=n kai\ to\ kaTo/lou mE\ ble/pousin.
Ez:13:3 tade legei kyrios uai tois profEteuusin apo kardias autOn kai to kaTolu mE blepusin.
Ez:13:3 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RA_DPM V1_PAPNPM P N1A_GSF RD_GPM C RA_ASN D D V1_PAI3P
Ez:13:3 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. woe the to prophesy from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely the entirely not to see
Ez:13:3 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) woe the (dat) they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) and the (nom|acc) entirely not they-are-SEE-ing, while SEE-ing (dat)
Ez:13:3 Ez_13:3_1 Ez_13:3_2 Ez_13:3_3 Ez_13:3_4 Ez_13:3_5 Ez_13:3_6 Ez_13:3_7 Ez_13:3_8 Ez_13:3_9 Ez_13:3_10 Ez_13:3_11 Ez_13:3_12 Ez_13:3_13 Ez_13:3_14
Ez:13:3 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:4 οἱ προφῆταί σου, Ισραηλ, ὡς ἀλώπεκες ἐν ταῖς ἐρήμοις·
Ez:13:4 Thy prophets, O Israel, are like foxes in the deserts. (Ezekiel 13:4 Brenton)
Ez:13:4 Jak lisy wśród ruin, takimi są twoi prorocy, Izraelu. (Ez 13:4 BT_4)
Ez:13:4 οἱ προφῆταί σου, Ισραηλ, ὡς ἀλώπεκες ἐν ταῖς ἐρήμοις·
Ez:13:4 ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ ὡς ἀλώπηξ, -εκος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Ez:13:4 Prorok Ty; twój/twój(sg) Izrael Jak/jak Lis W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie; by leżeć odłogiem
Ez:13:4 oi( profE=tai/ sou, *israEl, O(s a)lO/pekes e)n tai=s e)rE/mois·
Ez:13:4 hoi profEtai su, israEl, hOs alOpekes en tais erEmois·
Ez:13:4 RA_NPM N1M_NPM RP_GS N_VSM C N3K_NPF P RA_DPF N2_DPF
Ez:13:4 the prophet you; your/yours(sg) Israel as/like fox in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness; to lay waste
Ez:13:4 the (nom) prophets (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) as/like foxes (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat); you(sg)-are-LAY-ing-WASTE, you(sg)-should-be-LAY-ing-WASTE, you(sg)-happen-to-be-LAY-ing-WASTE (opt)
Ez:13:4 Ez_13:4_1 Ez_13:4_2 Ez_13:4_3 Ez_13:4_4 Ez_13:4_5 Ez_13:4_6 Ez_13:4_7 Ez_13:4_8 Ez_13:4_9
Ez:13:4 x x x x x x x x x
Ez:13:5 οὐκ ἔστησαν ἐν στερεώματι καὶ συνήγαγον ποίμνια ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, οὐκ ἀνέστησαν οἱ λέγοντες Ἐν ἡμέρᾳ κυρίου·
Ez:13:5 They have not continued steadfast, and they have gathered flocks against the house of Israel, they that say, (Ezekiel 13:5 Brenton)
Ez:13:5 Nie wstąpiliście na wyłom ani nie budowaliście murów wokół domu Izraela, aby się ostał w walce w dzień Pana. (Ez 13:5 BT_4)
Ez:13:5 οὐκ ἔστησαν ἐν στερεώματι καὶ συνήγαγον ποίμνια ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, οὐκ ἀνέστησαν οἱ λέγοντες Ἐν ἡμέρᾳ κυρίου·
Ez:13:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν στερέωμα[τ], -ατος, τό καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ποίμνιον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:13:5 ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Firmament I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Stado Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Izrael ??? Przed przydechem mocnym By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:13:5 ou)k e)/stEsan e)n stereO/mati kai\ sunE/gagon poi/mnia e)pi\ to\n oi)=kon tou= *israEl, ou)k a)ne/stEsan oi( le/gontes *)en E(me/ra| kuri/ou·
Ez:13:5 uk estEsan en stereOmati kai synEgagon poimnia epi ton oikon tu israEl, uk anestEsan hoi legontes en hEmera kyriu·
Ez:13:5 D VAI_AAI3P P N3M_DSN C VBI_AAI3P N2N_APN P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM D VHI_AAI3P RA_NPM V1_PAPNPM P N1A_DSF N2_GSM
Ez:13:5 οὐχ before rough breathing to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among firmament and also, even, namely to gather together flock upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house the Israel οὐχ before rough breathing to stand up put up, raise, resurrect the to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:13:5 not they-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) firmament (dat) and I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed flocks (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) not they-STand-ed-UP the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) day (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ez:13:5 Ez_13:5_1 Ez_13:5_2 Ez_13:5_3 Ez_13:5_4 Ez_13:5_5 Ez_13:5_6 Ez_13:5_7 Ez_13:5_8 Ez_13:5_9 Ez_13:5_10 Ez_13:5_11 Ez_13:5_12 Ez_13:5_13 Ez_13:5_14 Ez_13:5_15 Ez_13:5_16 Ez_13:5_17 Ez_13:5_18 Ez_13:5_19
Ez:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:6 βλέποντες ψευδῆ, μαντευόμενοι μάταια οἱ λέγοντες Λέγει κύριος, καὶ κύριος οὐκ ἀπέσταλκεν αὐτούς, καὶ ἤρξαντο τοῦ ἀναστῆσαι λόγον.
Ez:13:6 In the day of the Lord, have not stood, seeing false visions, prophesying vanities, who say, The Lord saith, and the Lord has not sent them, and they began to try to confirm the word. (Ezekiel 13:6 Brenton)
Ez:13:6 Oglądają rzeczy zwodnicze i prorokują kłamstwa ci, którzy mawiają: "Wyrocznia Pana". Pan ich nie posłał, a mimo to oczekują spełnienia słowa. (Ez 13:6 BT_4)
Ez:13:6 βλέποντες ψευδῆ, μαντευόμενοι μάταια οἱ λέγοντες Λέγει κύριος, καὶ κύριος οὐκ ἀπέσταλκεν αὐτούς, καὶ ἤρξαντο τοῦ ἀναστῆσαι λόγον.
Ez:13:6 βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -) μάταιος -αία -ον ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) λόγος, -ου, ὁ
Ez:13:6 By widzieć Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By przepowiadać Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy By mówić/opowiadaj By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Ez:13:6 ble/pontes PSeudE=, manteuo/menoi ma/taia oi( le/gontes *le/gei ku/rios, kai\ ku/rios ou)k a)pe/stalken au)tou/s, kai\ E)/rXanto tou= a)nastE=sai lo/gon.
Ez:13:6 blepontes PSeudE, manteuomenoi mataia hoi legontes legei kyrios, kai kyrios uk apestalken autus, kai ErXanto tu anastEsai logon.
Ez:13:6 V1_PAPNPM A3H_APN V1_PMPNPM A1A_APN RA_NPM V1_PAPNPM V1_PAI3S N2_NSM C N2_NSM D VX_XAI3S RD_APM C VAI_AMI3P RA_GSN VA_AAN N2_ASM
Ez:13:6 to see lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to divine foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless the to say/tell to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same and also, even, namely to begin the to stand up put up, raise, resurrect word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Ez:13:6 while SEE-ing (nom|voc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) while being-DIVINE-ed (nom|voc) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) not he/she/it-has-ORDER FORTH-ed them/same (acc) and they-were-BEGIN-ed the (gen) to-STand-UP, be-you(sg)-STand-ed-UP!, he/she/it-happens-to-STand-UP (opt) word (acc)
Ez:13:6 Ez_13:6_1 Ez_13:6_2 Ez_13:6_3 Ez_13:6_4 Ez_13:6_5 Ez_13:6_6 Ez_13:6_7 Ez_13:6_8 Ez_13:6_9 Ez_13:6_10 Ez_13:6_11 Ez_13:6_12 Ez_13:6_13 Ez_13:6_14 Ez_13:6_15 Ez_13:6_16 Ez_13:6_17 Ez_13:6_18
Ez:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:7 οὐχ ὅρασιν ψευδῆ ἑωράκατε καὶ μαντείας ματαίας εἰρήκατε;
Ez:13:7 Have ye not seen a false vision? and spoken vain prophecies? (Ezekiel 13:7 Brenton)
Ez:13:7 Czy nie mieliście widzeń zwodniczych i nie opowiadaliście proroctw fałszywych, gdyście mówili: "Wyrocznia Pana" - a Ja nie mówiłem? (Ez 13:7 BT_4)
Ez:13:7 οὐχ ὅρασιν ψευδῆ ἑωράκατε καὶ μαντείας ματαίας εἰρήκατε;
Ez:13:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅρασις, -εως, ἡ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί μάταιος -αία -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:13:7 ??? Przed przydechem mocnym Wizja {Wyobrażenie} Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy By mówić/opowiadaj
Ez:13:7 ou)CH o(/rasin PSeudE= e(Ora/kate kai\ mantei/as matai/as ei)rE/kate;
Ez:13:7 uCH horasin PSeudE heOrakate kai manteias mataias eirEkate;
Ez:13:7 D N3I_ASF A3H_APN VX_XAI2P C N1A_APF A1A_APF VX_XAI2P
Ez:13:7 οὐχ before rough breathing vision lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely ć foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless to say/tell
Ez:13:7 not vision (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-have-SEE-ed and foolish, vain ([Adj] acc, gen) you(pl)-have-SAY/TELL-ed
Ez:13:7 Ez_13:7_1 Ez_13:7_2 Ez_13:7_3 Ez_13:7_4 Ez_13:7_5 Ez_13:7_6 Ez_13:7_7 Ez_13:7_8
Ez:13:7 x x x x x x x x
Ez:13:8 διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν οἱ λόγοι ὑμῶν ψευδεῖς καὶ αἱ μαντεῖαι ὑμῶν μάταιαι, διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐφ’ ὑμᾶς, λέγει κύριος,
Ez:13:8 And therefore say, Thus saith the Lord; Because your words are false, and your prophecies are vain, therefore, behold, I am against you, saith the Lord. (Ezekiel 13:8 Brenton)
Ez:13:8 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ przepowiadaliście rzeczy zwodnicze i mieliście kłamliwe widzenia, Ja występuję przeciwko wam - wyrocznia Pana Boga. (Ez 13:8 BT_4)
Ez:13:8 διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν οἱ λόγοι ὑμῶν ψευδεῖς καὶ αἱ μαντεῖαι ὑμῶν μάταιαι, διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐφ’ ὑμᾶς, λέγει κύριος,
Ez:13:8 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ψευδής -ές καί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μάταιος -αία -ον διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:13:8 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} I też, nawet, mianowicie Ty Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:13:8 dia\ tou=to ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios *)anT O(=n oi( lo/goi u(mO=n PSeudei=s kai\ ai( mantei=ai u(mO=n ma/taiai, dia\ tou=to i)dou\ e)gO\ e)f’ u(ma=s, le/gei ku/rios,
Ez:13:8 dia tuto eipon tade legei kyrios anT hOn hoi logoi hymOn PSeudeis kai hai manteiai hymOn mataiai, dia tuto idu egO ef’ hymas, legei kyrios,
Ez:13:8 P RD_ASN VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RR_GPM RA_NPM N2_NPM RP_GP A3H_NPM C RA_NPF N1A_NPF RP_GP A1A_NPF P RD_ASN I RP_NS P RP_AP V1_PAI3S N2_NSM
Ez:13:8 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) who/whom/which the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you false false, lying and also, even, namely the ć you foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:13:8 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) who/whom/which (gen) the (nom) words (nom|voc) you(pl) (gen) liar ([Adj] acc, nom|voc) and the (nom) you(pl) (gen) foolish, vain ([Adj] nom|voc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:13:8 Ez_13:8_1 Ez_13:8_2 Ez_13:8_3 Ez_13:8_4 Ez_13:8_5 Ez_13:8_6 Ez_13:8_7 Ez_13:8_8 Ez_13:8_9 Ez_13:8_10 Ez_13:8_11 Ez_13:8_12 Ez_13:8_13 Ez_13:8_14 Ez_13:8_15 Ez_13:8_16 Ez_13:8_17 Ez_13:8_18 Ez_13:8_19 Ez_13:8_20 Ez_13:8_21 Ez_13:8_22 Ez_13:8_23 Ez_13:8_24 Ez_13:8_25
Ez:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:9 καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς προφήτας τοὺς ὁρῶντας ψευδῆ καὶ τοὺς ἀποφθεγγομένους μάταια· ἐν παιδείᾳ τοῦ λαοῦ μου οὐκ ἔσονται οὐδὲ ἐν γραφῇ οἴκου Ισραηλ οὐ γραφήσονται καὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ οὐκ εἰσελεύσονται· καὶ γνώσονται διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:13:9 And I will stretch forth my hand against the prophets that see false visions, and those that utter vanities: they shall not partake of the instruction of my people, neither shall they be written in the roll of the house of Israel, and they shall not enter into the land of Israel; and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 13:9 Brenton)
Ez:13:9 Ręka moja dotknie proroków, którzy widzą rzeczy zwodnicze i przepowiadają kłamstwa. Nie będą oni należeć do społeczności mego ludu i nie zostaną wpisani w poczet pokoleń izraelskich, nie wejdą do ziemi Izraela, abyście poznali, że Ja jestem Pan Bóg. (Ez 13:9 BT_4)
Ez:13:9 καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς προφήτας τοὺς ὁρῶντας ψευδῆ καὶ τοὺς ἀποφθεγγομένους μάταια· ἐν παιδείᾳ τοῦ λαοῦ μου οὐκ ἔσονται οὐδὲ ἐν γραφῇ οἴκου Ισραηλ οὐ γραφήσονται καὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ οὐκ εἰσελεύσονται· καὶ γνώσονται διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:13:9 καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές καί ὁ ἡ τό ἀπο·φθέγγομαι (απο+φθεγγ-, απο+φθεγξ-, απο+φθεγξ-, -, -, -) μάταιος -αία -ον ἐν παιδεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ἐν γραφή, -ῆς, ἡ; γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:13:9 I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prorok By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} I też, nawet, mianowicie By wydawać Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Ludzie Ja ??? Przed przydechem mocnym By być ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pisanie; by pisać Dom; by mieszkać Izrael ??? Przed przydechem mocnym By pisać I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Izrael ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:13:9 kai\ e)ktenO= tE\n CHei=ra/ mou e)pi\ tou\s profE/tas tou\s o(rO=ntas PSeudE= kai\ tou\s a)pofTeggome/nous ma/taia· e)n paidei/a| tou= laou= mou ou)k e)/sontai ou)de\ e)n grafE=| oi)/kou *israEl ou) grafE/sontai kai\ ei)s tE\n gE=n tou= *israEl ou)k ei)seleu/sontai· kai\ gnO/sontai dio/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:13:9 kai ektenO tEn CHeira mu epi tus profEtas tus horOntas PSeudE kai tus apofTengomenus mataia· en paideia tu lau mu uk esontai ude en grafE oiku israEl u grafEsontai kai eis tEn gEn tu israEl uk eiseleusontai· kai gnOsontai dioti egO kyrios.
Ez:13:9 C VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_APM N1M_APM RA_APM V3_PAPAPM A3H_APN C RA_APM V1_PMPAPM A1A_APN P N1A_DSF RA_GSM N2_GSM RP_GS D VF_FMI3P C P N1_DSF N2_GSM N_GSM D VD_FPI3P C P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM D VF_FMI3P C VF_FMI3P C RP_NS N2_NSM
Ez:13:9 and also, even, namely to extend the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prophet the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying and also, even, namely the to utter foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. the people I οὐχ before rough breathing to be οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among writing; to write house; to dwell Israel οὐχ before rough breathing to write and also, even, namely into (+acc) the earth/land the Israel οὐχ before rough breathing to enter and also, even, namely to know i.e. recognize. because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:13:9 and I-will-EXTEND the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophets (acc) the (acc) while SEE-ing (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) while being-UTTER-ed (acc) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) chastisement (dat) the (gen) people (gen) me (gen) not they-will-be neither/nor in/among/by (+dat) writing (dat); you(sg)-are-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ing, you(sg)-should-be-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ed house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) not they-will-be-WRITE-ed and into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Israel (indecl) not they-will-be-ENTER-ed and they-will-be-KNOW-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:13:9 Ez_13:9_1 Ez_13:9_2 Ez_13:9_3 Ez_13:9_4 Ez_13:9_5 Ez_13:9_6 Ez_13:9_7 Ez_13:9_8 Ez_13:9_9 Ez_13:9_10 Ez_13:9_11 Ez_13:9_12 Ez_13:9_13 Ez_13:9_14 Ez_13:9_15 Ez_13:9_16 Ez_13:9_17 Ez_13:9_18 Ez_13:9_19 Ez_13:9_20 Ez_13:9_21 Ez_13:9_22 Ez_13:9_23 Ez_13:9_24 Ez_13:9_25 Ez_13:9_26 Ez_13:9_27 Ez_13:9_28 Ez_13:9_29 Ez_13:9_30 Ez_13:9_31 Ez_13:9_32 Ez_13:9_33 Ez_13:9_34 Ez_13:9_35 Ez_13:9_36 Ez_13:9_37 Ez_13:9_38 Ez_13:9_39 Ez_13:9_40 Ez_13:9_41 Ez_13:9_42
Ez:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:10 ἀνθ’ ὧν τὸν λαόν μου ἐπλάνησαν λέγοντες Εἰρήνη εἰρήνη, καὶ οὐκ ἦν εἰρήνη, καὶ οὗτος οἰκοδομεῖ τοῖχον, καὶ αὐτοὶ ἀλείφουσιν αὐτόν, εἰ πεσεῖται,
Ez:13:10 Because they have caused my people to err, saying, Peace; and there is no peace; and one builds a wall, and they plaster it, --it shall fall. (Ezekiel 13:10 Brenton)
Ez:13:10 Oto wprowadzili mój lud w błąd, mówiąc: "Pokój", podczas gdy pokoju nie było. A kiedy on budował mur, to tamci pokrywali go tynkiem. (Ez 13:10 BT_4)
Ez:13:10 ἀνθ’ ὧν τὸν λαόν μου ἐπλάνησαν λέγοντες Εἰρήνη εἰρήνη, καὶ οὐκ ἦν εἰρήνη, καὶ οὗτος οἰκοδομεῖ τοῖχον, καὶ αὐτοὶ ἀλείφουσιν αὐτόν, εἰ πεσεῖται,
Ez:13:10 ἀντί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρήνη, -ης, ἡ καί οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) τοῖχος, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Ez:13:10 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Ludzie Ja By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] By mówić/opowiadaj Pokój Pokój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Pokój I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie Ściana I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mazać On/ona/to/to samo Jeżeli By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Ez:13:10 a)nT’ O(=n to\n lao/n mou e)pla/nEsan le/gontes *ei)rE/nE ei)rE/nE, kai\ ou)k E)=n ei)rE/nE, kai\ ou(=tos oi)kodomei= toi=CHon, kai\ au)toi\ a)lei/fousin au)to/n, ei) pesei=tai,
Ez:13:10 anT’ hOn ton laon mu eplanEsan legontes eirEnE eirEnE, kai uk En eirEnE, kai hutos oikodomei toiCHon, kai autoi aleifusin auton, ei peseitai,
Ez:13:10 P RR_GPM RA_ASM N2_ASM RP_GS VAI_AAI3P V1_PAPNPM N1_NSF N1_NSF C D V9_IAI3S N1_NSF C RD_NSM V2_PAI3S N2_ASM C RD_NPM V1_PAI3P RD_ASM C VF2_FMI3S
Ez:13:10 against (+gen) who/whom/which the people I to wander/cause to stray [see planet] to say/tell peace peace and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be peace and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify wall and also, even, namely he/she/it/same to smear he/she/it/same if to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Ez:13:10 against (+gen) who/whom/which (gen) the (acc) people (acc) me (gen) they-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY while SAY/TELL-ing (nom|voc) peace (nom|voc) peace (nom|voc) and not he/she/it-was peace (nom|voc) and this (nom) he/she/it-is-BUILD/EDIFY-ing, you(sg)-are-being-BUILD/EDIFY-ed (classical), be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ing! wall (acc) and they/same (nom) they-are-SMEAR-ing, while SMEAR-ing (dat) him/it/same (acc) if he/she/it-will-be-FALL-ed
Ez:13:10 Ez_13:10_1 Ez_13:10_2 Ez_13:10_3 Ez_13:10_4 Ez_13:10_5 Ez_13:10_6 Ez_13:10_7 Ez_13:10_8 Ez_13:10_9 Ez_13:10_10 Ez_13:10_11 Ez_13:10_12 Ez_13:10_13 Ez_13:10_14 Ez_13:10_15 Ez_13:10_16 Ez_13:10_17 Ez_13:10_18 Ez_13:10_19 Ez_13:10_20 Ez_13:10_21 Ez_13:10_22 Ez_13:10_23
Ez:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:11 εἰπὸν πρὸς τοὺς ἀλείφοντας Πεσεῖται, καὶ ἔσται ὑετὸς κατακλύζων, καὶ δώσω λίθους πετροβόλους εἰς τοὺς ἐνδέσμους αὐτῶν, καὶ πεσοῦνται, καὶ πνεῦμα ἐξαῖρον, καὶ ῥαγήσεται.
Ez:13:11 Say to them that plaster it, It shall fall; and there shall be a flooding rain; and I will send great stones upon their joinings, and they shall fall; and there shall be a sweeping wind, and it shall be broken. (Ezekiel 13:11 Brenton)
Ez:13:11 Powiedz tym, którzy go pokrywali tynkiem: Upadnie on, gdy spadnie deszcz ulewny, nastąpi gradobicie i wicher gwałtowny się zerwie. (Ez 13:11 BT_4)
Ez:13:11 εἰπὸν πρὸς τοὺς ἀλείφοντας Πεσεῖται, καὶ ἔσται ὑετὸς κατακλύζων, καὶ δώσω λίθους πετροβόλους εἰς τοὺς ἐνδέσμους αὐτῶν, καὶ πεσοῦνται, καὶ πνεῦμα ἐξαῖρον, καὶ ῥαγήσεται.
Ez:13:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑετός, -ου, ὁ κατα·κλύζω (κατα+κλυζ-, κατα+κλυ·σ-, κατα+κλυ·σ-, -, -, κατα+κλυσ·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λίθος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) καί ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-)
Ez:13:11 By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mazać By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By być Deszcz Do ??? I też, nawet, mianowicie By dawać Kamień Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By usuwać I też, nawet, mianowicie By drzeć się
Ez:13:11 ei)po\n pro\s tou\s a)lei/fontas *pesei=tai, kai\ e)/stai u(eto\s kataklu/DZOn, kai\ dO/sO li/Tous petrobo/lous ei)s tou\s e)nde/smous au)tO=n, kai\ pesou=ntai, kai\ pneu=ma e)Xai=ron, kai\ r(agE/setai.
Ez:13:11 eipon pros tus aleifontas peseitai, kai estai hyetos kataklyDZOn, kai dOsO liTus petrobolus eis tus endesmus autOn, kai pesuntai, kai pneuma eXairon, kai ragEsetai.
Ez:13:11 VB_AAD2S P RA_APM V1_PAPAPM VF2_FMI3S C VF_FMI3S N2_NSM V1_PAPNSM C VF_FAI1S N2_APM A1B_APM P RA_APM N2_APM RD_GPM C VF2_FMI3P C N3M_ASN V1_PAPASN C VD_FPI3S
Ez:13:11 to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the to smear to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to be rain to ??? and also, even, namely to give stone ć into (+acc) the ć he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind to remove and also, even, namely to rend
Ez:13:11 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while SMEAR-ing (acc) he/she/it-will-be-FALL-ed and he/she/it-will-be rain (nom) while ???-ing (nom) and I-will-GIVE, I-should-GIVE stones (acc) into (+acc) the (acc) them/same (gen) and they-will-be-FALL-ed and spirit (nom|acc|voc) while REMOVE-ing (nom|acc|voc, voc) and he/she/it-will-be-REND-ed
Ez:13:11 Ez_13:11_1 Ez_13:11_2 Ez_13:11_3 Ez_13:11_4 Ez_13:11_5 Ez_13:11_6 Ez_13:11_7 Ez_13:11_8 Ez_13:11_9 Ez_13:11_10 Ez_13:11_11 Ez_13:11_12 Ez_13:11_13 Ez_13:11_14 Ez_13:11_15 Ez_13:11_16 Ez_13:11_17 Ez_13:11_18 Ez_13:11_19 Ez_13:11_20 Ez_13:11_21 Ez_13:11_22 Ez_13:11_23 Ez_13:11_24
Ez:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:12 καὶ ἰδοὺ πέπτωκεν ὁ τοῖχος, καὶ οὐκ ἐροῦσιν πρὸς ὑμᾶς Ποῦ ἐστιν ἡ ἀλοιφὴ ὑμῶν, ἣν ἠλείψατε;
Ez:13:12 And lo! the wall has fallen; and will they not say to you, Where is your plaster wherewith ye plastered it? (Ezekiel 13:12 Brenton)
Ez:13:12 I oto mur rozwalony. Czy wam nie powiedzą: Gdzie jest zaprawa, którąście narzucili? (Ez 13:12 BT_4)
Ez:13:12 καὶ ἰδοὺ πέπτωκεν τοῖχος, καὶ οὐκ ἐροῦσιν πρὸς ὑμᾶς Ποῦ ἐστιν ἀλοιφὴ ὑμῶν, ἣν ἠλείψατε;
Ez:13:12 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -)
Ez:13:12 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ściana I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Gdzie By być Ty Kto/, który/, który By mazać
Ez:13:12 kai\ i)dou\ pe/ptOken o( toi=CHos, kai\ ou)k e)rou=sin pro\s u(ma=s *pou= e)stin E( a)loifE\ u(mO=n, E(\n E)lei/PSate;
Ez:13:12 kai idu peptOken ho toiCHos, kai uk erusin pros hymas pu estin hE aloifE hymOn, hEn EleiPSate;
Ez:13:12 C I VX_XAI3S RA_NSM N2_NSM C D VF2_FAI3P P RP_AP D V9_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GP RR_ASF VAI_AAI2P
Ez:13:12 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the wall and also, even, namely οὐχ before rough breathing to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you where to be the ć you who/whom/which to smear
Ez:13:12 and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-FALL-ed the (nom) wall (nom) and not they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) where he/she/it-is the (nom) you(pl) (gen) who/whom/which (acc) you(pl)-SMEAR-ed
Ez:13:12 Ez_13:12_1 Ez_13:12_2 Ez_13:12_3 Ez_13:12_4 Ez_13:12_5 Ez_13:12_6 Ez_13:12_7 Ez_13:12_8 Ez_13:12_9 Ez_13:12_10 Ez_13:12_11 Ez_13:12_12 Ez_13:12_13 Ez_13:12_14 Ez_13:12_15 Ez_13:12_16 Ez_13:12_17
Ez:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:13 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος καὶ ῥήξω πνοὴν ἐξαίρουσαν μετὰ θυμοῦ, καὶ ὑετὸς κατακλύζων ἐν ὀργῇ μου ἔσται, καὶ τοὺς λίθους τοὺς πετροβόλους ἐν θυμῷ ἐπάξω εἰς συντέλειαν
Ez:13:13 Therefore thus saith the Lord; I will even cause to burst forth a sweeping blast with fury, and there shall be a flooding rain in my wrath; and in my fury I will bring on great stones for complete destruction. (Ezekiel 13:13 Brenton)
Ez:13:13 Przeto tak mówi Pan Bóg: W zapalczywości mojej sprowadzę wicher gwałtowny, spadnie deszcz ulewny na skutek mojego gniewu i grad na skutek mego oburzenia, by wszystko zniszczyć. (Ez 13:13 BT_4)
Ez:13:13 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Καὶ ῥήξω πνοὴν ἐξαίρουσαν μετὰ θυμοῦ, καὶ ὑετὸς κατακλύζων ἐν ὀργῇ μου ἔσται, καὶ τοὺς λίθους τοὺς πετροβόλους ἐν θυμῷ ἐπάξω εἰς συντέλειαν
Ez:13:13 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) πνοή, -ῆς, ἡ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) μετά θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) καί ὑετός, -ου, ὁ κατα·κλύζω (κατα+κλυζ-, κατα+κλυ·σ-, κατα+κλυ·σ-, -, -, κατα+κλυσ·θ-) ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) εἰς[1] συν·τέλεια, -ας, ἡ
Ez:13:13 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać Porywu/oddech By usuwać; by wyjmować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać I też, nawet, mianowicie Deszcz Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja By być I też, nawet, mianowicie Kamień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Do na prowadź Do (+przyspieszenie) Zakończenie
Ez:13:13 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *kai\ r(E/XO pnoE\n e)Xai/rousan meta\ Tumou=, kai\ u(eto\s kataklu/DZOn e)n o)rgE=| mou e)/stai, kai\ tou\s li/Tous tou\s petrobo/lous e)n TumO=| e)pa/XO ei)s sunte/leian
Ez:13:13 dia tuto tade legei kyrios kai rEXO pnoEn eXairusan meta Tymu, kai hyetos kataklyDZOn en orgE mu estai, kai tus liTus tus petrobolus en TymO epaXO eis synteleian
Ez:13:13 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C VF_FAI1S N1_ASF V1_PAPASF P N2_GSM C N2_NSM V1_PAPNSM P N1_DSF RP_GS VF_FMI3S C RA_APM N2_APM RA_APM A1B_APM P N2_DSM VF_FAI1S P N1A_ASF
Ez:13:13 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to rend; to strike dash, overthrow gust/breath to remove; to take out after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger and also, even, namely rain to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage I to be and also, even, namely the stone the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. to upon-lead into (+acc) completion
Ez:13:13 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-REND, I-should-REND; I-will-???, I-should-??? gust/breath (acc) while REMOVE-ing (acc); while TAKE OUT-ing (acc) after (+acc), with (+gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! and rain (nom) while ???-ing (nom) in/among/by (+dat) wrath (dat) me (gen) he/she/it-will-be and the (acc) stones (acc) the (acc) in/among/by (+dat) wrath (dat) I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD into (+acc) completion (acc)
Ez:13:13 Ez_13:13_1 Ez_13:13_2 Ez_13:13_3 Ez_13:13_4 Ez_13:13_5 Ez_13:13_6 Ez_13:13_7 Ez_13:13_8 Ez_13:13_9 Ez_13:13_10 Ez_13:13_11 Ez_13:13_12 Ez_13:13_13 Ez_13:13_14 Ez_13:13_15 Ez_13:13_16 Ez_13:13_17 Ez_13:13_18 Ez_13:13_19 Ez_13:13_20 Ez_13:13_21 Ez_13:13_22 Ez_13:13_23 Ez_13:13_24 Ez_13:13_25 Ez_13:13_26 Ez_13:13_27 Ez_13:13_28
Ez:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:14 καὶ κατασκάψω τὸν τοῖχον, ὃν ἠλείψατε, καὶ πεσεῖται· καὶ θήσω αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἀποκαλυφθήσεται τὰ θεμέλια αὐτοῦ, καὶ πεσεῖται, καὶ συντελεσθήσεσθε μετ’ ἐλέγχων· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:13:14 And I will break down the wall which ye have plastered, and it shall fall; and I will lay it on the ground, and its foundations shall be discovered, and it shall fall; and ye shall be consumed with rebukes: and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 13:14 Brenton)
Ez:13:14 I zburzę mur, któryście pokryli tynkiem, powalę go na ziemię, tak że ukażą się jego fundamenty i upadnie, a wy pod nim zginiecie. Wówczas poznacie, że Ja jestem Pan. (Ez 13:14 BT_4)
Ez:13:14 καὶ κατασκάψω τὸν τοῖχον, ὃν ἠλείψατε, καὶ πεσεῖται· καὶ θήσω αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἀποκαλυφθήσεται τὰ θεμέλια αὐτοῦ, καὶ πεσεῖται, καὶ συντελεσθήσεσθε μετ’ ἐλέγχων· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:13:14 καί κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) μετά ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:13:14 I też, nawet, mianowicie By niszczyć Ściana Kto/, który/, który; by być By mazać I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By odkrywać się/objawiaj Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:13:14 kai\ kataska/PSO to\n toi=CHon, o(\n E)lei/PSate, kai\ pesei=tai· kai\ TE/sO au)to\n e)pi\ tE\n gE=n, kai\ a)pokalufTE/setai ta\ Teme/lia au)tou=, kai\ pesei=tai, kai\ suntelesTE/sesTe met’ e)le/gCHOn· kai\ e)pignO/sesTe dio/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:13:14 kai kataskaPSO ton toiCHon, hon EleiPSate, kai peseitai· kai TEsO auton epi tEn gEn, kai apokalyfTEsetai ta Temelia autu, kai peseitai, kai syntelesTEsesTe met’ elenCHOn· kai epignOsesTe dioti egO kyrios.
Ez:13:14 C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI2P C VF2_FMI3S C VF_FAI1S RD_ASM P RA_ASF N1_ASF C VV_FPI3S RA_NPN N2N_NPN RD_GSM C VF2_FMI3S C VS_FPI2P P N2_GPM C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:13:14 and also, even, namely to destroy the wall who/whom/which; to be to smear and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to uncover/reveal the foundation establishing, base, substructure; founding he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to complete after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:13:14 and I-will-DESTROY, I-should-DESTROY the (acc) wall (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl)-SMEAR-ed and he/she/it-will-be-FALL-ed and I-will-PLACE, I-should-PLACE him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed the (nom|acc) foundations (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-FALL-ed and you(pl)-will-be-COMPLETE-ed after (+acc), with (+gen) convictions (gen); while REPROVE-ing (nom) and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:13:14 Ez_13:14_1 Ez_13:14_2 Ez_13:14_3 Ez_13:14_4 Ez_13:14_5 Ez_13:14_6 Ez_13:14_7 Ez_13:14_8 Ez_13:14_9 Ez_13:14_10 Ez_13:14_11 Ez_13:14_12 Ez_13:14_13 Ez_13:14_14 Ez_13:14_15 Ez_13:14_16 Ez_13:14_17 Ez_13:14_18 Ez_13:14_19 Ez_13:14_20 Ez_13:14_21 Ez_13:14_22 Ez_13:14_23 Ez_13:14_24 Ez_13:14_25 Ez_13:14_26 Ez_13:14_27 Ez_13:14_28 Ez_13:14_29 Ez_13:14_30
Ez:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:15 καὶ συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀλείφοντας αὐτόν, καὶ πεσεῖται. καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς Οὐκ ἔστιν ὁ τοῖχος οὐδὲ οἱ ἀλείφοντες αὐτὸν
Ez:13:15 And I will accomplish my wrath upon the wall, and upon them that plaster it; it shall fall: and I said to you, The wall is not, nor they that plaster it, (Ezekiel 13:15 Brenton)
Ez:13:15 Wywrę gniew mój na murze i na tych, którzy go tynkiem obrzucili, i powiem wam: Gdzie jest mur i ci, którzy go tynkowali - (Ez 13:15 BT_4)
Ez:13:15 καὶ συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀλείφοντας αὐτόν, καὶ πεσεῖται. καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς Οὐκ ἔστιν τοῖχος οὐδὲ οἱ ἀλείφοντες αὐτὸν
Ez:13:15 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:13:15 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mazać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty ??? Przed przydechem mocnym By być Ściana ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By mazać On/ona/to/to samo
Ez:13:15 kai\ suntele/sO to\n Tumo/n mou e)pi\ to\n toi=CHon kai\ e)pi\ tou\s a)lei/fontas au)to/n, kai\ pesei=tai. kai\ ei)=pa pro\s u(ma=s *ou)k e)/stin o( toi=CHos ou)de\ oi( a)lei/fontes au)to\n
Ez:13:15 kai syntelesO ton Tymon mu epi ton toiCHon kai epi tus aleifontas auton, kai peseitai. kai eipa pros hymas uk estin ho toiCHos ude hoi aleifontes auton
Ez:13:15 C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_ASM N2_ASM C P RA_APM V1_PAPAPM RD_ASM C VF2_FMI3S C VAI_AAI1S P RP_AP D V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM C RA_NPM V1_PAPNPM RD_ASM
Ez:13:15 and also, even, namely to complete the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to smear he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you οὐχ before rough breathing to be the wall οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the to smear he/she/it/same
Ez:13:15 and I-will-COMPLETE, I-should-COMPLETE the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wall (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while SMEAR-ing (acc) him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-FALL-ed and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) not he/she/it-is the (nom) wall (nom) neither/nor the (nom) while SMEAR-ing (nom|voc) him/it/same (acc)
Ez:13:15 Ez_13:15_1 Ez_13:15_2 Ez_13:15_3 Ez_13:15_4 Ez_13:15_5 Ez_13:15_6 Ez_13:15_7 Ez_13:15_8 Ez_13:15_9 Ez_13:15_10 Ez_13:15_11 Ez_13:15_12 Ez_13:15_13 Ez_13:15_14 Ez_13:15_15 Ez_13:15_16 Ez_13:15_17 Ez_13:15_18 Ez_13:15_19 Ez_13:15_20 Ez_13:15_21 Ez_13:15_22 Ez_13:15_23 Ez_13:15_24 Ez_13:15_25 Ez_13:15_26 Ez_13:15_27
Ez:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:16 προφῆται τοῦ Ισραηλ οἱ προφητεύοντες ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ οἱ ὁρῶντες αὐτῇ εἰρήνην, καὶ εἰρήνη οὐκ ἔστιν, λέγει κύριος. –
Ez:13:16 even the prophets of Israel, who prophesy concerning Jerusalem, and who see visions of peace for her, and there is no peace, saith the Lord. (Ezekiel 13:16 Brenton)
Ez:13:16 prorocy Izraela, wieszczący o Jerozolimie, którzy mieli o niej widzenia pokoju, ale w której nie było pokoju?» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 13:16 BT_4)
Ez:13:16 προφῆται τοῦ Ισραηλ οἱ προφητεύοντες ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ οἱ ὁρῶντες αὐτῇ εἰρήνην, καὶ εἰρήνη οὐκ ἔστιν, λέγει κύριος.
Ez:13:16 προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰρήνη, -ης, ἡ καί εἰρήνη, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:13:16 Prorok Izrael By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Pokój I też, nawet, mianowicie Pokój ??? Przed przydechem mocnym By być By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:13:16 profE=tai tou= *israEl oi( profEteu/ontes e)pi\ *ierousalEm kai\ oi( o(rO=ntes au)tE=| ei)rE/nEn, kai\ ei)rE/nE ou)k e)/stin, le/gei ku/rios.
Ez:13:16 profEtai tu israEl hoi profEteuontes epi ierusalEm kai hoi horOntes autE eirEnEn, kai eirEnE uk estin, legei kyrios.
Ez:13:16 N1M_NPM RA_GSM N_GSM RA_NPM V1_PAPNPM P N_ASF C RA_NPM V3_PAPNPM RD_DSF N1_ASF C N1_NSF D V9_PAI3S V1_PAI3S N2_NSM
Ez:13:16 prophet the Israel the to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same peace and also, even, namely peace οὐχ before rough breathing to be to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:13:16 prophets (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) the (nom) while PROPHESY-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and the (nom) while SEE-ing (nom|voc) her/it/same (dat) peace (acc) and peace (nom|voc) not he/she/it-is he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:13:16 Ez_13:16_1 Ez_13:16_2 Ez_13:16_3 Ez_13:16_4 Ez_13:16_5 Ez_13:16_6 Ez_13:16_7 Ez_13:16_8 Ez_13:16_9 Ez_13:16_10 Ez_13:16_11 Ez_13:16_12 Ez_13:16_13 Ez_13:16_14 Ez_13:16_15 Ez_13:16_16 Ez_13:16_17 Ez_13:16_18 Ez_13:16_19
Ez:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:17 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὰς θυγατέρας τοῦ λαοῦ σου τὰς προφητευούσας ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὰς
Ez:13:17 And thou, son of man, set thy face firmly against the daughters of thy people, that prophesy out of their own heart; and prophesy against them. (Ezekiel 13:17 Brenton)
Ez:13:17 «A ty, synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku córkom twojego narodu, samorzutnie głoszącym przepowiednie, i prorokuj przeciwko nim! (Ez 13:17 BT_4)
Ez:13:17 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὰς θυγατέρας τοῦ λαοῦ σου τὰς προφητευούσας ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὰς
Ez:13:17 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἀπό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:13:17 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Twarz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Ludzie Ty; twój/twój(sg) By prorokować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:13:17 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, stE/rison to\ pro/sOpo/n sou e)pi\ ta\s Tugate/ras tou= laou= sou ta\s profEteuou/sas a)po\ kardi/as au)tO=n kai\ profE/teuson e)p’ au)ta\s
Ez:13:17 kai sy, hyie anTrOpu, stErison to prosOpon su epi tas Tygateras tu lau su tas profEteuusas apo kardias autOn kai profEteuson ep’ autas
Ez:13:17 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_APF N3_APF RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_APF V1_PAPAPF P N1A_GSF RD_GPM C VA_AAD2S P RD_APF
Ez:13:17 and also, even, namely you son human to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the face you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the daughter the people you; your/yours(sg) the to prophesy from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:13:17 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) daughters (acc) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) while PROPHESY-ing (acc) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) and do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Ez:13:17 Ez_13:17_1 Ez_13:17_2 Ez_13:17_3 Ez_13:17_4 Ez_13:17_5 Ez_13:17_6 Ez_13:17_7 Ez_13:17_8 Ez_13:17_9 Ez_13:17_10 Ez_13:17_11 Ez_13:17_12 Ez_13:17_13 Ez_13:17_14 Ez_13:17_15 Ez_13:17_16 Ez_13:17_17 Ez_13:17_18 Ez_13:17_19 Ez_13:17_20 Ez_13:17_21 Ez_13:17_22 Ez_13:17_23
Ez:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:18 καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος Οὐαὶ ταῖς συρραπτούσαις προσκεφάλαια ἐπὶ πάντα ἀγκῶνα χειρὸς καὶ ποιούσαις ἐπιβόλαια ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν πάσης ἡλικίας τοῦ διαστρέφειν ψυχάς· αἱ ψυχαὶ διεστράφησαν τοῦ λαοῦ μου, καὶ ψυχὰς περιεποιοῦντο.
Ez:13:18 And thou shalt say, Thus saith the Lord, Woe to the women that sew pillows under every elbow, and make kerchiefs on the head of every stature to pervert souls! The souls of my people are perverted, and they have saved souls alive. (Ezekiel 13:18 Brenton)
Ez:13:18 Powiesz: Tak mówi Pan Bóg: Biada tym, które szyją wstążki na wszystkie przeguby rąk i sporządzają zasłony wszelkiego kształtu na głowy, aby usidlać dusze. Łowicie dusze ludu mego, a własne dusze chcecie przy życiu zachować? (Ez 13:18 BT_4)
Ez:13:18 καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος Οὐαὶ ταῖς συρραπτούσαις προσκεφάλαια ἐπὶ πάντα ἀγκῶνα χειρὸς καὶ ποιούσαις ἐπιβόλαια ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν πάσης ἡλικίας τοῦ διαστρέφειν ψυχάς· αἱ ψυχαὶ διεστράφησαν τοῦ λαοῦ μου, καὶ ψυχὰς περιεποιοῦντο.
Ez:13:18 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐαί ὁ ἡ τό προσ·κεφάλαιον, -ου, τό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κεφαλή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἡλικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -)
Ez:13:18 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieszczęście Poduszka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ręka I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Głowa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wiek stają się starszy Do ??? Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Do ??? Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By stręczyć do nierządu (utrzymuj się)
Ez:13:18 kai\ e)rei=s *ta/de le/gei ku/rios *ou)ai\ tai=s surraptou/sais proskefa/laia e)pi\ pa/nta a)gkO=na CHeiro\s kai\ poiou/sais e)pibo/laia e)pi\ pa=san kefalE\n pa/sEs E(liki/as tou= diastre/fein PSuCHa/s· ai( PSuCHai\ diestra/fEsan tou= laou= mou, kai\ PSuCHa\s periepoiou=nto.
Ez:13:18 kai ereis tade legei kyrios uai tais syrraptusais proskefalaia epi panta ankOna CHeiros kai poiusais epibolaia epi pasan kefalEn pasEs hElikias tu diastrefein PSyCHas· hai PSyCHai diestrafEsan tu lau mu, kai PSyCHas periepoiunto.
Ez:13:18 C VF2_FAI2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RA_DPF V1_PAPDPF N2N_APN P A3_ASM N3W_ASM N3_GSF C V2_PAPDPF N2N_APN P A1S_ASF N1_ASF A1S_GSF N1A_GSF RA_GSN V1_PAN N1_APF RA_NPF N1_NPF VDI_API3P RA_GSM N2_GSM RP_GS C N1_APF V2I_IMI3P
Ez:13:18 and also, even, namely strife; to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. woe the ć pillow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ć hand and also, even, namely to do/make ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle head every all, each, every, the whole of age get older the to ??? life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to ??? the people I and also, even, namely life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to procure (keep)
Ez:13:18 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) woe the (dat) pillows (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) hand (gen) and while DO/MAKE-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) head (acc) every (gen) age (gen), ages (acc) the (gen) to-be-???-ing lifes (acc) the (nom) lifes (nom|voc) they-were-???-ed the (gen) people (gen) me (gen) and lifes (acc) they-were-being-PROCURE-ed
Ez:13:18 Ez_13:18_1 Ez_13:18_2 Ez_13:18_3 Ez_13:18_4 Ez_13:18_5 Ez_13:18_6 Ez_13:18_7 Ez_13:18_8 Ez_13:18_9 Ez_13:18_10 Ez_13:18_11 Ez_13:18_12 Ez_13:18_13 Ez_13:18_14 Ez_13:18_15 Ez_13:18_16 Ez_13:18_17 Ez_13:18_18 Ez_13:18_19 Ez_13:18_20 Ez_13:18_21 Ez_13:18_22 Ez_13:18_23 Ez_13:18_24 Ez_13:18_25 Ez_13:18_26 Ez_13:18_27 Ez_13:18_28 Ez_13:18_29 Ez_13:18_30 Ez_13:18_31 Ez_13:18_32 Ez_13:18_33
Ez:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:19 καὶ ἐβεβήλουν με πρὸς τὸν λαόν μου ἕνεκεν δρακὸς κριθῶν καὶ ἕνεκεν κλασμάτων ἄρτου τοῦ ἀποκτεῖναι ψυχάς, ἃς οὐκ ἔδει ἀποθανεῖν, καὶ τοῦ περιποιήσασθαι ψυχάς, ἃς οὐκ ἔδει ζῆσαι, ἐν τῷ ἀποφθέγγεσθαι ὑμᾶς λαῷ εἰσακούοντι μάταια ἀποφθέγματα.
Ez:13:19 And they have dishonoured me before my people for a handful of barley, and for pieces of bread, to slay the souls which should not die, and to save alive the souls which should not live, while ye speak to a people hearing vain speeches. (Ezekiel 13:19 Brenton)
Ez:13:19 Bezcześcicie Mnie przed ludem moim dla garści jęczmienia i kęsa chleba, zabijając dusze, które nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie powinny żyć, gdy okłamujecie mój lud, który chętnie słucha kłamstwa. (Ez 13:19 BT_4)
Ez:13:19 καὶ ἐβεβήλουν με πρὸς τὸν λαόν μου ἕνεκεν δρακὸς κριθῶν καὶ ἕνεκεν κλασμάτων ἄρτου τοῦ ἀποκτεῖναι ψυχάς, ἃς οὐκ ἔδει ἀποθανεῖν, καὶ τοῦ περιποιήσασθαι ψυχάς, ἃς οὐκ ἔδει ζῆσαι, ἐν τῷ ἀποφθέγγεσθαι ὑμᾶς λαῷ εἰσακούοντι μάταια ἀποφθέγματα.
Ez:13:19 καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν δράξ, -ακός, ἡ [LXX] κριθή, -ῆς, ἡ καί ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν κλάσμα[τ], -ατος, τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·φθέγγομαι (απο+φθεγγ-, απο+φθεγξ-, απο+φθεγξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαός, -οῦ, ὁ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) μάταιος -αία -ον
Ez:13:19 I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Ja Z powodu dla, dla Ręka Jęczmień I też, nawet, mianowicie Z powodu dla, dla Łamany mięsa fragment Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By zabijać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By jeść; by wiązać By umierać I też, nawet, mianowicie By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By jeść; by wiązać Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wydawać Ty Ludzie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy
Ez:13:19 kai\ e)bebE/loun me pro\s to\n lao/n mou e(/neken drako\s kriTO=n kai\ e(/neken klasma/tOn a)/rtou tou= a)poktei=nai PSuCHa/s, a(/s ou)k e)/dei a)poTanei=n, kai\ tou= peripoiE/sasTai PSuCHa/s, a(/s ou)k e)/dei DZE=sai, e)n tO=| a)pofTe/ggesTai u(ma=s laO=| ei)sakou/onti ma/taia a)pofTe/gmata.
Ez:13:19 kai ebebElun me pros ton laon mu heneken drakos kriTOn kai heneken klasmatOn artu tu apokteinai PSyCHas, has uk edei apoTanein, kai tu peripoiEsasTai PSyCHas, has uk edei DZEsai, en tO apofTengesTai hymas laO eisakuonti mataia apofTegmata.
Ez:13:19 C V4I_IAI3P RP_AS P RA_ASM N2_ASM RP_GS P N3K_GSF N1_GPF C P N3M_GPN N2_GSM RA_GSN VA_AAN N1_APF RR_APF D VF_FAI3S VB_AAN C RA_GSN VA_AMN N1_APF RR_APF D VF_FAI3S VA_AAN P RA_DSN V1_PMN RP_AP N2_DSM V1_PAPDSM A1A_APN N3M_APN
Ez:13:19 and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) I toward (+acc,+gen,+dat) the people I owing to for, for the sake of hand barley and also, even, namely owing to for, for the sake of broken meat fragment bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the to kill life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who/whom/which οὐχ before rough breathing to eat; to bind to die and also, even, namely the to procure (keep) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who/whom/which οὐχ before rough breathing to eat; to bind to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to utter you people to heard (being heard, listen into, hearken) foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless ć
Ez:13:19 and I-was-DEFILE-ing, they-were-DEFILE-ing me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) owing to hand (gen) barley (gen) and owing to broken meats (gen) bread (gen) the (gen) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) lifes (acc) who/whom/which (acc) not he/she/it-will-EAT, you(sg)-will-be-EAT-ed (classical); he/she/it-was-BIND-ing to-will-DIE, to-DIE and the (gen) to-be-PROCURE-ed lifes (acc) who/whom/which (acc) not he/she/it-will-EAT, you(sg)-will-be-EAT-ed (classical); he/she/it-was-BIND-ing you(sg)-are-being-EXISTS-ed, to-EXISTS, be-you(sg)-EXISTS-ed!, he/she/it-happens-to-EXISTS (opt) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-UTTER-ed you(pl) (acc) people (dat) while HEARD-ing (dat) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Ez:13:19 Ez_13:19_1 Ez_13:19_2 Ez_13:19_3 Ez_13:19_4 Ez_13:19_5 Ez_13:19_6 Ez_13:19_7 Ez_13:19_8 Ez_13:19_9 Ez_13:19_10 Ez_13:19_11 Ez_13:19_12 Ez_13:19_13 Ez_13:19_14 Ez_13:19_15 Ez_13:19_16 Ez_13:19_17 Ez_13:19_18 Ez_13:19_19 Ez_13:19_20 Ez_13:19_21 Ez_13:19_22 Ez_13:19_23 Ez_13:19_24 Ez_13:19_25 Ez_13:19_26 Ez_13:19_27 Ez_13:19_28 Ez_13:19_29 Ez_13:19_30 Ez_13:19_31 Ez_13:19_32 Ez_13:19_33 Ez_13:19_34 Ez_13:19_35 Ez_13:19_36 Ez_13:19_37
Ez:13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια ὑμῶν, ἐφ’ ἃ ὑμεῖς συστρέφετε ἐκεῖ ψυχάς, καὶ διαρρήξω αὐτὰ ἀπὸ τῶν βραχιόνων ὑμῶν καὶ ἐξαποστελῶ τὰς ψυχάς, ἃς ὑμεῖς ἐκστρέφετε τὰς ψυχὰς αὐτῶν, εἰς διασκορπισμόν·
Ez:13:20 Therefore thus saith the Lord God, Behold, I am against your pillows, whereby ye there confound souls, and I will tear them away from your arms, and will set at liberty their souls which ye pervert to scatter them. (Ezekiel 13:20 Brenton)
Ez:13:20 Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto wystąpię przeciwko wstążkom, którymi usidlacie dusze jak ptaki. Pozrywam je z ramion waszych i dusze przez was usidlone wypuszczę na wolność. (Ez 13:20 BT_4)
Ez:13:20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια ὑμῶν, ἐφ’ ὑμεῖς συστρέφετε ἐκεῖ ψυχάς, καὶ διαρρήξω αὐτὰ ἀπὸ τῶν βραχιόνων ὑμῶν καὶ ἐξαποστελῶ τὰς ψυχάς, ἃς ὑμεῖς ἐκστρέφετε τὰς ψυχὰς αὐτῶν, εἰς διασκορπισμόν·
Ez:13:20 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό προσ·κεφάλαιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) ἐκεῖ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·στρέφω (εκ+στρεφ-, εκ+στρεψ-, εκ+στρεψ-, -, εξ+εστραφ-, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]
Ez:13:20 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Poduszka Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Ty Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} Tam Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka {Broń} Ty I też, nawet, mianowicie Do ??? Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto/, który/, który Ty Do ??? Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie)
Ez:13:20 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pi\ ta\ proskefa/laia u(mO=n, e)f’ a(/ u(mei=s sustre/fete e)kei= PSuCHa/s, kai\ diarrE/XO au)ta\ a)po\ tO=n braCHio/nOn u(mO=n kai\ e)XapostelO= ta\s PSuCHa/s, a(/s u(mei=s e)kstre/fete ta\s PSuCHa\s au)tO=n, ei)s diaskorpismo/n·
Ez:13:20 dia tuto tade legei kyrios kyrios idu egO epi ta proskefalaia hymOn, ef’ ha hymeis systrefete ekei PSyCHas, kai diarrEXO auta apo tOn braCHionOn hymOn kai eXapostelO tas PSyCHas, has hymeis ekstrefete tas PSyCHas autOn, eis diaskorpismon·
Ez:13:20 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I RP_NS P RA_APN N2N_APN RP_GP P RR_APN RP_NP V1_PAI2P D N1_APF C VF_FAI1S RD_APN P RA_GPM N3N_GPM RP_GP C VF2_FAI1S RA_APF N1_APF RR_APF RP_NP V1_PAI2P RA_APF N1_APF RD_GPM P N2_ASM
Ez:13:20 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the pillow you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which you to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring there life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the arm you and also, even, namely to ??? the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who/whom/which you to ??? the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same into (+acc) ć
Ez:13:20 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) pillows (nom|acc|voc) you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (nom|acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-GATHERED TOGETHER-ing, be-you(pl)-GATHERED TOGETHER-ing! there lifes (acc) and I-will-RUPTURE, I-should-RUPTURE they/them/same (nom|acc) away from (+gen) the (gen) arms (gen) you(pl) (gen) and I-will-??? the (acc) lifes (acc) who/whom/which (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-???-ing, be-you(pl)-???-ing! the (acc) lifes (acc) them/same (gen) into (+acc)
Ez:13:20 Ez_13:20_1 Ez_13:20_2 Ez_13:20_3 Ez_13:20_4 Ez_13:20_5 Ez_13:20_6 Ez_13:20_7 Ez_13:20_8 Ez_13:20_9 Ez_13:20_10 Ez_13:20_11 Ez_13:20_12 Ez_13:20_13 Ez_13:20_14 Ez_13:20_15 Ez_13:20_16 Ez_13:20_17 Ez_13:20_18 Ez_13:20_19 Ez_13:20_20 Ez_13:20_21 Ez_13:20_22 Ez_13:20_23 Ez_13:20_24 Ez_13:20_25 Ez_13:20_26 Ez_13:20_27 Ez_13:20_28 Ez_13:20_29 Ez_13:20_30 Ez_13:20_31 Ez_13:20_32 Ez_13:20_33 Ez_13:20_34 Ez_13:20_35 Ez_13:20_36 Ez_13:20_37
Ez:13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:21 καὶ διαρρήξω τὰ ἐπιβόλαια ὑμῶν καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν, καὶ οὐκέτι ἔσονται ἐν χερσὶν ὑμῶν εἰς συστροφήν· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:13:21 And I will tear your kerchiefs, and will rescue my people out of your hands, and they shall no longer be in your hands to be confounded; and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 13:21 Brenton)
Ez:13:21 Pozrywam wasze zasłony i tak jak ptaki wyzwolę lud mój z rąk waszych, aby już więcej nie był łupem w waszych rękach, i poznacie, że Ja jestem Pan. (Ez 13:21 BT_4)
Ez:13:21 καὶ διαρρήξω τὰ ἐπιβόλαια ὑμῶν καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν, καὶ οὐκέτι ἔσονται ἐν χερσὶν ὑμῶν εἰς συστροφήν· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:13:21 καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] συ·στροφή, -ῆς, ἡ καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:13:21 I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ty I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ludzie Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty I też, nawet, mianowicie Już nie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty Do (+przyspieszenie) Tłum I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:13:21 kai\ diarrE/XO ta\ e)pibo/laia u(mO=n kai\ r(u/somai to\n lao/n mou e)k CHeiro\s u(mO=n, kai\ ou)ke/ti e)/sontai e)n CHersi\n u(mO=n ei)s sustrofE/n· kai\ e)pignO/sesTe dio/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:13:21 kai diarrEXO ta epibolaia hymOn kai rysomai ton laon mu ek CHeiros hymOn, kai uketi esontai en CHersin hymOn eis systrofEn· kai epignOsesTe dioti egO kyrios.
Ez:13:21 C VF_FAI1S RA_APN N2N_APN RP_GP C VF_FMI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N3_GSF RP_GP C D VF_FMI3P P N3_DPF RP_GP P N1_ASF C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:13:21 and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the ć you and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the people I out of (+gen) ἐξ before vowels hand you and also, even, namely no longer to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you into (+acc) mob and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:13:21 and I-will-RUPTURE, I-should-RUPTURE the (nom|acc) you(pl) (gen) and I-will-be-DELIVER-ed the (acc) people (acc) me (gen) out of (+gen) hand (gen) you(pl) (gen) and no longer they-will-be in/among/by (+dat) hands (dat) you(pl) (gen) into (+acc) mob (acc) and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:13:21 Ez_13:21_1 Ez_13:21_2 Ez_13:21_3 Ez_13:21_4 Ez_13:21_5 Ez_13:21_6 Ez_13:21_7 Ez_13:21_8 Ez_13:21_9 Ez_13:21_10 Ez_13:21_11 Ez_13:21_12 Ez_13:21_13 Ez_13:21_14 Ez_13:21_15 Ez_13:21_16 Ez_13:21_17 Ez_13:21_18 Ez_13:21_19 Ez_13:21_20 Ez_13:21_21 Ez_13:21_22 Ez_13:21_23 Ez_13:21_24 Ez_13:21_25 Ez_13:21_26
Ez:13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:22 ἀνθ’ ὧν διεστρέφετε καρδίαν δικαίου ἀδίκως καὶ ἐγὼ οὐ διέστρεφον αὐτὸν καὶ τοῦ κατισχῦσαι χεῖρας ἀνόμου τὸ καθόλου μὴ ἀποστρέψαι ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆσαι αὐτόν,
Ez:13:22 Because ye have perverted the heart of the righteous, whereas I perverted him not, and that in order to strengthen the hands of the wicked, that he should not at all turn from his evil way and live: (Ezekiel 13:22 Brenton)
Ez:13:22 Ponieważ zasmucałyście kłamstwem serce sprawiedliwego, chociaż Ja go nie zasmucałem, i ponieważ wzmacniałyście ręce bezbożnego, aby nie zawrócił ze swe drogi złej i żył, (Ez 13:22 BT_4)
Ez:13:22 ἀνθ’ ὧν διεστρέφετε καρδίαν δικαίου ἀδίκως καὶ ἐγὼ οὐ διέστρεφον αὐτὸν καὶ τοῦ κατισχῦσαι χεῖρας ἀνόμου τὸ καθόλου μὴ ἀποστρέψαι ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆσαι αὐτόν,
Ez:13:22 ἀντί ὅς ἥ ὅ δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) καρδία, -ας, ἡ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἀ·δίκως καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄ·νομος -ον ὁ ἡ τό καθόλου μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:13:22 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Niesłusznie I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Ręka Na zewnątrz prawa Całkowicie Nie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) On/ona/to/to samo
Ez:13:22 a)nT’ O(=n diestre/fete kardi/an dikai/ou a)di/kOs kai\ e)gO\ ou) die/strefon au)to\n kai\ tou= katisCHu=sai CHei=ras a)no/mou to\ kaTo/lou mE\ a)postre/PSai a)po\ tE=s o(dou= au)tou= tE=s ponEra=s kai\ DZE=sai au)to/n,
Ez:13:22 anT’ hOn diestrefete kardian dikaiu adikOs kai egO u diestrefon auton kai tu katisCHysai CHeiras anomu to kaTolu mE apostrePSai apo tEs hodu autu tEs ponEras kai DZEsai auton,
Ez:13:22 P RR_GPM V1I_IAI2P N1A_ASF A1A_GSM D C RP_NS D V1I_IAI1S RD_ASM C RA_GSN VA_AAN N3_APF A1B_GSM RA_ASN D D VA_AAN P RA_GSF N2_GSF RD_GSM RA_GSF A1A_GSF C VA_AAN RD_ASM
Ez:13:22 against (+gen) who/whom/which to ??? heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous unjustly and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to ??? he/she/it/same and also, even, namely the to ??? hand outside the law the entirely not to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) he/she/it/same
Ez:13:22 against (+gen) who/whom/which (gen) you(pl)-were-???-ing heart (acc) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! unjustly and I (nom) not I-was-???-ing, they-were-???-ing him/it/same (acc) and the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) hands (acc) outside the law ([Adj] gen) the (nom|acc) entirely not to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) him/it/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) and you(sg)-are-being-EXISTS-ed, to-EXISTS, be-you(sg)-EXISTS-ed!, he/she/it-happens-to-EXISTS (opt) him/it/same (acc)
Ez:13:22 Ez_13:22_1 Ez_13:22_2 Ez_13:22_3 Ez_13:22_4 Ez_13:22_5 Ez_13:22_6 Ez_13:22_7 Ez_13:22_8 Ez_13:22_9 Ez_13:22_10 Ez_13:22_11 Ez_13:22_12 Ez_13:22_13 Ez_13:22_14 Ez_13:22_15 Ez_13:22_16 Ez_13:22_17 Ez_13:22_18 Ez_13:22_19 Ez_13:22_20 Ez_13:22_21 Ez_13:22_22 Ez_13:22_23 Ez_13:22_24 Ez_13:22_25 Ez_13:22_26 Ez_13:22_27 Ez_13:22_28 Ez_13:22_29
Ez:13:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:13:23 διὰ τοῦτο ψευδῆ οὐ μὴ ἴδητε καὶ μαντείας οὐ μὴ μαντεύσησθε ἔτι, καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:13:23 therefore ye shall not see false visions, and ye shall no more utter prophecies: but I will deliver my people out of your hand; and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 13:23 Brenton)
Ez:13:23 dlatego nie będziecie miały widzeń złudnych i nie będziecie więcej prorokowały. Wyzwolę lud mój z ręki waszej i poznacie, że Ja jestem Pan». (Ez 13:23 BT_4)
Ez:13:23 διὰ τοῦτο ψευδῆ οὐ μὴ ἴδητε καὶ μαντείας οὐ μὴ μαντεύσησθε ἔτι, καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:13:23 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -) ἔτι καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:13:23 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By przepowiadać Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ludzie Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:13:23 dia\ tou=to PSeudE= ou) mE\ i)/dEte kai\ mantei/as ou) mE\ manteu/sEsTe e)/ti, kai\ r(u/somai to\n lao/n mou e)k CHeiro\s u(mO=n· kai\ gnO/sesTe o(/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:13:23 dia tuto PSeudE u mE idEte kai manteias u mE manteusEsTe eti, kai rysomai ton laon mu ek CHeiros hymOn· kai gnOsesTe hoti egO kyrios.
Ez:13:23 P RD_ASN A3H_APN D D VB_AAS2P C N1A_APF D D VA_AMS2P D C VF_FMI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N3_GSF RP_GP C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:13:23 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing not to divine yet/still and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the people I out of (+gen) ἐξ before vowels hand you and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:13:23 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) not not you(pl)-should-SEE and not not you(pl)-should-be-DIVINE-ed yet/still and I-will-be-DELIVER-ed the (acc) people (acc) me (gen) out of (+gen) hand (gen) you(pl) (gen) and you(pl)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:13:23 Ez_13:23_1 Ez_13:23_2 Ez_13:23_3 Ez_13:23_4 Ez_13:23_5 Ez_13:23_6 Ez_13:23_7 Ez_13:23_8 Ez_13:23_9 Ez_13:23_10 Ez_13:23_11 Ez_13:23_12 Ez_13:23_13 Ez_13:23_14 Ez_13:23_15 Ez_13:23_16 Ez_13:23_17 Ez_13:23_18 Ez_13:23_19 Ez_13:23_20 Ez_13:23_21 Ez_13:23_22 Ez_13:23_23 Ez_13:23_24 Ez_13:23_25
Ez:13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x