Ez:14:1 καὶ ἦλθον πρός με ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ Ισραηλ καὶ ἐκάθισαν πρὸ προσώπου μου.
Ez:14:1 And there came to me men of the people of Israel, of the elders, and sat before me. (Ezekiel 14:1 Brenton)
Ez:14:1 Przybyli do mnie niektórzy ze starszyzny izraelskiej i usiedli przede mną. (Ez 14:1 BT_4)
Ez:14:1 Καὶ ἦλθον πρός με ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ Ισραηλ καὶ ἐκάθισαν πρὸ προσώπου μου.
Ez:14:1 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:14:1 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Starszy Izrael I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Przedtem (+informacja) Twarz Ja
Ez:14:1 *kai\ E)=lTon pro/s me a)/ndres e)k tO=n presbute/rOn tou= *israEl kai\ e)ka/Tisan pro\ prosO/pou mou.
Ez:14:1 kai ElTon pros me andres ek tOn presbyterOn tu israEl kai ekaTisan pro prosOpu mu.
Ez:14:1 C VBI_AAI3P P RP_AS N3_NPM P RA_GPM A1A_GPMC RA_GSM N_GSM C VAI_AAI3P P N2N_GSN RP_GS
Ez:14:1 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) I man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels the elder the Israel and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge before (+gen) face I
Ez:14:1 and I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) men, husbands (nom|voc) out of (+gen) the (gen) elder ([Adj] gen) the (gen) Israel (indecl) and they-SIT DOWN-ed before (+gen) face (gen) me (gen)
Ez:14:1 Ez_14:1_1 Ez_14:1_2 Ez_14:1_3 Ez_14:1_4 Ez_14:1_5 Ez_14:1_6 Ez_14:1_7 Ez_14:1_8 Ez_14:1_9 Ez_14:1_10 Ez_14:1_11 Ez_14:1_12 Ez_14:1_13 Ez_14:1_14 Ez_14:1_15
Ez:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:2 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:14:2 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 14:2 Brenton)
Ez:14:2 A Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 14:2 BT_4)
Ez:14:2 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:14:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:14:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:14:2 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:14:2 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:14:2 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:14:2 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:14:2 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:14:2 Ez_14:2_1 Ez_14:2_2 Ez_14:2_3 Ez_14:2_4 Ez_14:2_5 Ez_14:2_6 Ez_14:2_7
Ez:14:2 x x x x x x x
Ez:14:3 Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ ἄνδρες οὗτοι ἔθεντο τὰ διανοήματα αὐτῶν ἐπὶ τὰς καρδίας αὐτῶν καὶ τὴν κόλασιν τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἔθηκαν πρὸ προσώπου αὐτῶν· εἰ ἀποκρινόμενος ἀποκριθῶ αὐτοῖς;
Ez:14:3 Son of man, these men have conceived their devices in their hearts, and have set before their faces the punishment of their iniquities: shall I indeed answer them? (Ezekiel 14:3 Brenton)
Ez:14:3 «Synu człowieczy, mężowie ci wprowadzili do serca swoje bożki i postawili przed sobą to, co było dla nich sposobnością do grzechu. Czyż mam na to pozwolić, aby oni pytali Mnie o radę? (Ez 14:3 BT_4)
Ez:14:3 Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ ἄνδρες οὗτοι ἔθεντο τὰ διανοήματα αὐτῶν ἐπὶ τὰς καρδίας αὐτῶν καὶ τὴν κόλασιν τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἔθηκαν πρὸ προσώπου αὐτῶν· εἰ ἀποκρινόμενος ἀποκριθῶ αὐτοῖς;
Ez:14:3 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό δια·νόημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κόλασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:14:3 Syn Ludzki Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Myśl On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się Zły uczynki On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo Jeżeli By odpowiadać By odpowiadać On/ona/to/to samo
Ez:14:3 *ui(e\ a)nTrO/pou, oi( a)/ndres ou(=toi e)/Tento ta\ dianoE/mata au)tO=n e)pi\ ta\s kardi/as au)tO=n kai\ tE\n ko/lasin tO=n a)dikiO=n au)tO=n e)/TEkan pro\ prosO/pou au)tO=n· ei) a)pokrino/menos a)pokriTO= au)toi=s;
Ez:14:3 yie anTrOpu, hoi andres hutoi eTento ta dianoEmata autOn epi tas kardias autOn kai tEn kolasin tOn adikiOn autOn eTEkan pro prosOpu autOn· ei apokrinomenos apokriTO autois;
Ez:14:3 N2_VSM N2_GSM RA_NPM N3_NPM RD_NPM VEI_AMI3P RA_APN N3M_APN RD_GPM P RA_APF N1A_APF RD_GPM C RA_ASF N3I_ASF RA_GPF N1A_GPF RD_GPM VAI_AAI3P P N2N_GSN RD_GPM C V1_PPPNSM VC_APS1S RD_DPM
Ez:14:3 son human the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to place lay, put, set, situate, station the thought he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely the divine retribution chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine the wrongdoing he/she/it/same to place lay, put, set, situate, station before (+gen) face he/she/it/same if to answer to answer he/she/it/same
Ez:14:3 son (voc) human (gen) the (nom) men, husbands (nom|voc) these (nom) they-were-PLACE-ed the (nom|acc) thoughts (nom|acc|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) and the (acc) divine retribution (acc) the (gen) wrongdoings (gen) them/same (gen) they-PLACE-ed before (+gen) face (gen) them/same (gen) if while being-ANSWER-ed (nom) I-should-be-ANSWER-ed them/same (dat)
Ez:14:3 Ez_14:3_1 Ez_14:3_2 Ez_14:3_3 Ez_14:3_4 Ez_14:3_5 Ez_14:3_6 Ez_14:3_7 Ez_14:3_8 Ez_14:3_9 Ez_14:3_10 Ez_14:3_11 Ez_14:3_12 Ez_14:3_13 Ez_14:3_14 Ez_14:3_15 Ez_14:3_16 Ez_14:3_17 Ez_14:3_18 Ez_14:3_19 Ez_14:3_20 Ez_14:3_21 Ez_14:3_22 Ez_14:3_23 Ez_14:3_24 Ez_14:3_25 Ez_14:3_26 Ez_14:3_27
Ez:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:4 διὰ τοῦτο λάλησον αὐτοῖς καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἐκ τοῦ οἴκου Ισραηλ, ὃς ἂν θῇ τὰ διανοήματα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν κόλασιν τῆς ἀδικίας αὐτοῦ τάξῃ πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔλθῃ πρὸς τὸν προφήτην, ἐγὼ κύριος ἀποκριθήσομαι αὐτῷ ἐν οἷς ἐνέχεται ἡ διάνοια αὐτοῦ,
Ez:14:4 Therefore speak to them, and thou shalt say to them, Thus saith the Lord; Any man of the house of Israel, who shall conceive his devices in his heart, and shall set the punishment of his iniquity before his face, and shall come to the prophet; I the Lord will answer him according to the things in which his mind is entangled, (Ezekiel 14:4 Brenton)
Ez:14:4 Dlatego mów z nimi i powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Każdemu z domu Izraela, który wprowadza swoje bożki do serca i stawia przed sobą, a potem przychodzi do proroka, odpowiem Ja sam, Pan, stosownie do liczby jego bożków, (Ez 14:4 BT_4)
Ez:14:4 διὰ τοῦτο λάλησον αὐτοῖς καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἐκ τοῦ οἴκου Ισραηλ, ὃς ἂν θῇ τὰ διανοήματα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν κόλασιν τῆς ἀδικίας αὐτοῦ τάξῃ πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔλθῃ πρὸς τὸν προφήτην, ἐγὼ κύριος ἀποκριθήσομαι αὐτῷ ἐν οἷς ἐνέχεται διάνοια αὐτοῦ,
Ez:14:4 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό δια·νόημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κόλασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ ἐν·έχω (εν+εχ-, -, -, -, εν+εσχη-, -) ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:14:4 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzki Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Izrael Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Myśl On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się Zły uczynki On/ona/to/to samo By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prorok Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odpowiadać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Do utrzymywanego mocno {szybko} wewnątrz by być trzymany; trzymaj się albo utrzymuj się mocno {szybko} wewnątrz Poznania umysł, umysłowość, cel, plan On/ona/to/to samo
Ez:14:4 dia\ tou=to la/lEson au)toi=s kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios *)/anTrOpos a)/nTrOpos e)k tou= oi)/kou *israEl, o(\s a)/n TE=| ta\ dianoE/mata au)tou= e)pi\ tE\n kardi/an au)tou= kai\ tE\n ko/lasin tE=s a)diki/as au)tou= ta/XE| pro\ prosO/pou au)tou= kai\ e)/lTE| pro\s to\n profE/tEn, e)gO\ ku/rios a)pokriTE/somai au)tO=| e)n oi(=s e)ne/CHetai E( dia/noia au)tou=,
Ez:14:4 dia tuto lalEson autois kai ereis pros autus tade legei kyrios anTrOpos anTrOpos ek tu oiku israEl, hos an TE ta dianoEmata autu epi tEn kardian autu kai tEn kolasin tEs adikias autu taXE pro prosOpu autu kai elTE pros ton profEtEn, egO kyrios apokriTEsomai autO en hois eneCHetai hE dianoia autu,
Ez:14:4 P RD_ASN VA_AAD2S RD_DPM C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM N2_NSM P RA_GSM N2_GSM N_GSM RR_NSM x VE_AAS3S RA_APN N3M_APN RD_GSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM VA_AAS3S P N2N_GSN RD_GSM C VB_AAS3S P RA_ASM N1M_ASM RP_NS N2_NSM VC_FPI1S RD_DSM P RR_DPM V1_PMI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Ez:14:4 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to speak he/she/it/same and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. human human out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell Israel who/whom/which ever (if ever) to place lay, put, set, situate, station the thought he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely the divine retribution chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine the wrongdoing he/she/it/same to order category, grade, class, trim, orderliness before (+gen) face he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the prophet I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to answer he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to kept fast within to be held; hold or keep fast within the cognition intellect, mentality, purpose, plan he/she/it/same
Ez:14:4 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (dat) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) human (nom) human (nom) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-PLACE, you(sg)-should-be-PLACE-ed the (nom|acc) thoughts (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) and the (acc) divine retribution (acc) the (gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) him/it/same (gen) you(sg)-will-be-ORDER-ed, he/she/it-should-ORDER, you(sg)-should-be-ORDER-ed before (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-should-COME toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophet (acc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-be-ANSWER-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-is-being-KEPT FAST WITHIN-ed the (nom) cognition (nom|voc) him/it/same (gen)
Ez:14:4 Ez_14:4_1 Ez_14:4_2 Ez_14:4_3 Ez_14:4_4 Ez_14:4_5 Ez_14:4_6 Ez_14:4_7 Ez_14:4_8 Ez_14:4_9 Ez_14:4_10 Ez_14:4_11 Ez_14:4_12 Ez_14:4_13 Ez_14:4_14 Ez_14:4_15 Ez_14:4_16 Ez_14:4_17 Ez_14:4_18 Ez_14:4_19 Ez_14:4_20 Ez_14:4_21 Ez_14:4_22 Ez_14:4_23 Ez_14:4_24 Ez_14:4_25 Ez_14:4_26 Ez_14:4_27 Ez_14:4_28 Ez_14:4_29 Ez_14:4_30 Ez_14:4_31 Ez_14:4_32 Ez_14:4_33 Ez_14:4_34 Ez_14:4_35 Ez_14:4_36 Ez_14:4_37 Ez_14:4_38 Ez_14:4_39 Ez_14:4_40 Ez_14:4_41 Ez_14:4_42 Ez_14:4_43 Ez_14:4_44 Ez_14:4_45 Ez_14:4_46 Ez_14:4_47 Ez_14:4_48 Ez_14:4_49 Ez_14:4_50 Ez_14:4_51 Ez_14:4_52
Ez:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:5 ὅπως πλαγιάσῃ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ κατὰ τὰς καρδίας αὐτῶν τὰς ἀπηλλοτριωμένας ἀπ’ ἐμοῦ ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν αὐτῶν.
Ez:14:5 that he should turn aside the house of Israel, according to their hearts that are estranged from me in their thoughts. (Ezekiel 14:5 Brenton)
Ez:14:5 aby odkryć zamiary domu Izraela, tych, którzy się oddalili ode Mnie z powodu wszystkich swoich bożków. (Ez 14:5 BT_4)
Ez:14:5 ὅπως πλαγιάσῃ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ κατὰ τὰς καρδίας αὐτῶν τὰς ἀπηλλοτριωμένας ἀπ’ ἐμοῦ ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν αὐτῶν.
Ez:14:5 ὅπως ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ κατά ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀπ·αλλοτριόω (-, απ+αλλοτριω·σ-, απ+αλλοτριω·σ-, -, απ+ηλλοτριω-, απ+αλλοτριω·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:14:5 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Dom Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ez:14:5 o(/pOs plagia/sE| to\n oi)=kon tou= *israEl kata\ ta\s kardi/as au)tO=n ta\s a)pEllotriOme/nas a)p’ e)mou= e)n toi=s e)nTumE/masin au)tO=n.
Ez:14:5 hopOs plagiasE ton oikon tu israEl kata tas kardias autOn tas apEllotriOmenas ap’ emu en tois enTymEmasin autOn.
Ez:14:5 C VA_AAS3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM P RA_APF N1A_APF RD_GPM RA_APF VM_XMPAPF P RP_GS P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM
Ez:14:5 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ć the house the Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Ez:14:5 this is how the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) the (acc) having-been-???-ed (acc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) in/among/by (+dat) the (dat) them/same (gen)
Ez:14:5 Ez_14:5_1 Ez_14:5_2 Ez_14:5_3 Ez_14:5_4 Ez_14:5_5 Ez_14:5_6 Ez_14:5_7 Ez_14:5_8 Ez_14:5_9 Ez_14:5_10 Ez_14:5_11 Ez_14:5_12 Ez_14:5_13 Ez_14:5_14 Ez_14:5_15 Ez_14:5_16 Ez_14:5_17 Ez_14:5_18
Ez:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:6 διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἐπιστράφητε καὶ ἀποστρέψατε ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν ὑμῶν καὶ ἐπιστρέψατε τὰ πρόσωπα ὑμῶν.
Ez:14:6 Therefore say to the house of Israel, Thus saith the Lord God, Be converted, and turn from your evil practices, and from all your sins, and turn your faces back again. (Ezekiel 14:6 Brenton)
Ez:14:6 Dlatego powiedz domowi Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bożków, i od wszystkich swoich obrzydliwości się odwróćcie! (Ez 14:6 BT_4)
Ez:14:6 διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἐπιστράφητε καὶ ἀποστρέψατε ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν ὑμῶν καὶ ἐπιστρέψατε τὰ πρόσωπα ὑμῶν.
Ez:14:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:14:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brak szacunku Ty I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Twarz Ty
Ez:14:6 dia\ tou=to ei)po\n pro\s to\n oi)=kon tou= *israEl *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)epistra/fEte kai\ a)postre/PSate a)po\ tO=n e)pitEdeuma/tOn u(mO=n kai\ a)po\ pasO=n tO=n a)sebeiO=n u(mO=n kai\ e)pistre/PSate ta\ pro/sOpa u(mO=n.
Ez:14:6 dia tuto eipon pros ton oikon tu israEl tade legei kyrios kyrios epistrafEte kai apostrePSate apo tOn epitEdeumatOn hymOn kai apo pasOn tOn asebeiOn hymOn kai epistrePSate ta prosOpa hymOn.
Ez:14:6 P RD_ASN VB_AAD2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM VZ_APD2P C VA_AAD2P P RA_GPN N3M_GPN RP_GP C P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GP C VA_AAD2P RA_APN N2N_APN RP_GP
Ez:14:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the house the Israel such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to turn around and also, even, namely to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć you and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the lack of deference you and also, even, namely to turn around the face you
Ez:14:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND and do-TURN-you(pl)-AWAY-FROM! away from (+gen) the (gen) you(pl) (gen) and away from (+gen) all (gen) the (gen) lacks of deference (gen) you(pl) (gen) and do-TURN-you(pl)-AROUND! the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Ez:14:6 Ez_14:6_1 Ez_14:6_2 Ez_14:6_3 Ez_14:6_4 Ez_14:6_5 Ez_14:6_6 Ez_14:6_7 Ez_14:6_8 Ez_14:6_9 Ez_14:6_10 Ez_14:6_11 Ez_14:6_12 Ez_14:6_13 Ez_14:6_14 Ez_14:6_15 Ez_14:6_16 Ez_14:6_17 Ez_14:6_18 Ez_14:6_19 Ez_14:6_20 Ez_14:6_21 Ez_14:6_22 Ez_14:6_23 Ez_14:6_24 Ez_14:6_25 Ez_14:6_26 Ez_14:6_27 Ez_14:6_28 Ez_14:6_29 Ez_14:6_30
Ez:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:7 διότι ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἐκ τοῦ οἴκου Ισραηλ καὶ ἐκ τῶν προσηλύτων τῶν προσηλυτευόντων ἐν τῷ Ισραηλ, ὃς ἂν ἀπαλλοτριωθῇ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ θῆται τὰ ἐνθυμήματα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν κόλασιν τῆς ἀδικίας αὐτοῦ τάξῃ πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔλθῃ πρὸς τὸν προφήτην τοῦ ἐπερωτῆσαι αὐτὸν ἐν ἐμοί, ἐγὼ κύριος ἀποκριθήσομαι αὐτῷ ἐν ᾧ ἐνέχεται ἐν αὐτῷ·
Ez:14:7 For any man of the house of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, who shall separate himself from me, and conceive his imaginations in his heart, and set before his face the punishment of his iniquity, and come to the prophet to enquire of him concerning me; I the Lord will answer him, according to the things wherein he is entangled. (Ezekiel 14:7 Brenton)
Ez:14:7 Albowiem Ja sam, Pan, dam odpowiedź każdemu spośród Izraelitów i z przychodniów mieszkających w Izraelu, ktokolwiek odwróci się ode Mnie i wprowadzi do serca swe bożki, i postawi przed sobą to, co dla niego stanowi sposobność do grzechu, a potem przyjdzie do proroka, aby przez niego pytać Mnie o radę. (Ez 14:7 BT_4)
Ez:14:7 διότι ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἐκ τοῦ οἴκου Ισραηλ καὶ ἐκ τῶν προσηλύτων τῶν προσηλυτευόντων ἐν τῷ Ισραηλ, ὃς ἂν ἀπαλλοτριωθῇ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ θῆται τὰ ἐνθυμήματα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν κόλασιν τῆς ἀδικίας αὐτοῦ τάξῃ πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔλθῃ πρὸς τὸν προφήτην τοῦ ἐπερωτῆσαι αὐτὸν ἐν ἐμοί, ἐγὼ κύριος ἀποκριθήσομαι αὐτῷ ἐν ἐνέχεται ἐν αὐτῷ·
Ez:14:7 δι·ότι ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ καί ἐκ ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ἀπ·αλλοτριόω (-, απ+αλλοτριω·σ-, απ+αλλοτριω·σ-, -, απ+ηλλοτριω-, απ+αλλοτριω·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κόλασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ ἐν·έχω (εν+εχ-, -, -, -, εν+εσχη-, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:14:7 Z powodu tego: Tamto Ludzki Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Izrael I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się Zły uczynki On/ona/to/to samo By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prorok By pytać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odpowiadać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Do utrzymywanego mocno {szybko} wewnątrz by być trzymany; trzymaj się albo utrzymuj się mocno {szybko} wewnątrz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ez:14:7 dio/ti a)/nTrOpos a)/nTrOpos e)k tou= oi)/kou *israEl kai\ e)k tO=n prosElu/tOn tO=n prosEluteuo/ntOn e)n tO=| *israEl, o(\s a)/n a)pallotriOTE=| a)p’ e)mou= kai\ TE=tai ta\ e)nTumE/mata au)tou= e)pi\ tE\n kardi/an au)tou= kai\ tE\n ko/lasin tE=s a)diki/as au)tou= ta/XE| pro\ prosO/pou au)tou= kai\ e)/lTE| pro\s to\n profE/tEn tou= e)perOtE=sai au)to\n e)n e)moi/, e)gO\ ku/rios a)pokriTE/somai au)tO=| e)n O(=| e)ne/CHetai e)n au)tO=|·
Ez:14:7 dioti anTrOpos anTrOpos ek tu oiku israEl kai ek tOn prosElytOn tOn prosElyteuontOn en tO israEl, hos an apallotriOTE ap’ emu kai TEtai ta enTymEmata autu epi tEn kardian autu kai tEn kolasin tEs adikias autu taXE pro prosOpu autu kai elTE pros ton profEtEn tu eperOtEsai auton en emoi, egO kyrios apokriTEsomai autO en hO eneCHetai en autO·
Ez:14:7 C N2_NSM N2_NSM P RA_GSM N2_GSM N_GSM C P RA_GPM N2_GPM RA_GPM V1_PAPGPM P RA_DSM N_DSM RR_NSM x VC_APS3S P RP_GS C VE_AMS3S RA_APN N3M_APN RD_GSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM VA_AAS3S P N2N_GSN RD_GSM C VB_AAS3S P RA_ASM N1M_ASM RA_GSN VA_AAN RD_ASM P RP_DS RP_NS N2_NSM VC_FPI1S RD_DSM P RR_DSM V1_PMI3S P RD_DSM
Ez:14:7 because of this: that human human out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell Israel and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the proselyte [a convert to Judaism] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel who/whom/which ever (if ever) to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely the divine retribution chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine the wrongdoing he/she/it/same to order category, grade, class, trim, orderliness before (+gen) face he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the prophet the to question he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to answer he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to kept fast within to be held; hold or keep fast within in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ez:14:7 because of this: that human (nom) human (nom) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) and out of (+gen) the (gen) proselytes (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-???-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and he/she/it-should-be-PLACE-ed the (nom|acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) and the (acc) divine retribution (acc) the (gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) him/it/same (gen) you(sg)-will-be-ORDER-ed, he/she/it-should-ORDER, you(sg)-should-be-ORDER-ed before (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-should-COME toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophet (acc) the (gen) to-QUESTION, be-you(sg)-QUESTION-ed!, he/she/it-happens-to-QUESTION (opt) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-be-ANSWER-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-is-being-KEPT FAST WITHIN-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Ez:14:7 Ez_14:7_1 Ez_14:7_2 Ez_14:7_3 Ez_14:7_4 Ez_14:7_5 Ez_14:7_6 Ez_14:7_7 Ez_14:7_8 Ez_14:7_9 Ez_14:7_10 Ez_14:7_11 Ez_14:7_12 Ez_14:7_13 Ez_14:7_14 Ez_14:7_15 Ez_14:7_16 Ez_14:7_17 Ez_14:7_18 Ez_14:7_19 Ez_14:7_20 Ez_14:7_21 Ez_14:7_22 Ez_14:7_23 Ez_14:7_24 Ez_14:7_25 Ez_14:7_26 Ez_14:7_27 Ez_14:7_28 Ez_14:7_29 Ez_14:7_30 Ez_14:7_31 Ez_14:7_32 Ez_14:7_33 Ez_14:7_34 Ez_14:7_35 Ez_14:7_36 Ez_14:7_37 Ez_14:7_38 Ez_14:7_39 Ez_14:7_40 Ez_14:7_41 Ez_14:7_42 Ez_14:7_43 Ez_14:7_44 Ez_14:7_45 Ez_14:7_46 Ez_14:7_47 Ez_14:7_48 Ez_14:7_49 Ez_14:7_50 Ez_14:7_51 Ez_14:7_52 Ez_14:7_53 Ez_14:7_54 Ez_14:7_55 Ez_14:7_56 Ez_14:7_57 Ez_14:7_58 Ez_14:7_59
Ez:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:8 καὶ στηριῶ τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ θήσομαι αὐτὸν εἰς ἔρημον καὶ εἰς ἀφανισμὸν καὶ ἐξαρῶ αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ μου· καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:14:8 And I will set my face against that man, and will make him desolate and ruined, and will cut him off from the midst of my people; and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 14:8 Brenton)
Ez:14:8 Zwrócę oblicze moje przeciwko temu mężowi, użyję go jako przysłowiowego przykładu i wykluczę z mego ludu, a poznacie, że Ja jestem Pan. (Ez 14:8 BT_4)
Ez:14:8 καὶ στηριῶ τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ θήσομαι αὐτὸν εἰς ἔρημον καὶ εἰς ἀφανισμὸν καὶ ἐξαρῶ αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ μου· καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:14:8 καί στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἔρημος -ον καί εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:14:8 I też, nawet, mianowicie Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Tamto I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie By usuwać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:14:8 kai\ stEriO= to\ pro/sOpo/n mou e)pi\ to\n a)/nTrOpon e)kei=non kai\ TE/somai au)to\n ei)s e)/rEmon kai\ ei)s a)fanismo\n kai\ e)XarO= au)to\n e)k me/sou tou= laou= mou· kai\ e)pignO/sesTe o(/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:14:8 kai stEriO to prosOpon mu epi ton anTrOpon ekeinon kai TEsomai auton eis erEmon kai eis afanismon kai eXarO auton ek mesu tu lau mu· kai epignOsesTe hoti egO kyrios.
Ez:14:8 C VF2_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VF_FMI1S RD_ASM P N2_ASF C P N2_ASM C VF2_FAI1S RD_ASM P A1_GSN RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:14:8 and also, even, namely to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the human that and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same into (+acc) wilderness and also, even, namely into (+acc) destruction and also, even, namely to remove he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the people I and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:14:8 and I-will-SUPPORTED the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) human (acc) that (acc) and I-will-be-PLACE-ed him/it/same (acc) into (+acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and into (+acc) destruction (acc) and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE him/it/same (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) people (gen) me (gen) and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:14:8 Ez_14:8_1 Ez_14:8_2 Ez_14:8_3 Ez_14:8_4 Ez_14:8_5 Ez_14:8_6 Ez_14:8_7 Ez_14:8_8 Ez_14:8_9 Ez_14:8_10 Ez_14:8_11 Ez_14:8_12 Ez_14:8_13 Ez_14:8_14 Ez_14:8_15 Ez_14:8_16 Ez_14:8_17 Ez_14:8_18 Ez_14:8_19 Ez_14:8_20 Ez_14:8_21 Ez_14:8_22 Ez_14:8_23 Ez_14:8_24 Ez_14:8_25 Ez_14:8_26 Ez_14:8_27 Ez_14:8_28 Ez_14:8_29 Ez_14:8_30
Ez:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:9 καὶ ὁ προφήτης ἐὰν πλανηθῇ καὶ λαλήσῃ, ἐγὼ κύριος πεπλάνηκα τὸν προφήτην ἐκεῖνον καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἀφανιῶ αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ μου Ισραηλ.
Ez:14:9 And if a prophet should cause to err and should speak, I the Lord have caused that prophet to err, and will stretch out my hand upon him, and will utterly destroy him from the midst of my people Israel. (Ezekiel 14:9 Brenton)
Ez:14:9 A gdyby prorok dał się zwieść i przemawiał - oto Ja, Pan, zwiodłem tego proroka: wyciągnę rękę przeciwko niemu i zgładzę go spośród ludu mego izraelskiego. (Ez 14:9 BT_4)
Ez:14:9 καὶ προφήτης ἐὰν πλανηθῇ καὶ λαλήσῃ, ἐγὼ κύριος πεπλάνηκα τὸν προφήτην ἐκεῖνον καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἀφανιῶ αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ μου Ισραηλ.
Ez:14:9 καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ
Ez:14:9 I też, nawet, mianowicie Prorok Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie By mówić Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Prorok Tamto I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znikać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ludzie Ja Izrael
Ez:14:9 kai\ o( profE/tEs e)a\n planETE=| kai\ lalE/sE|, e)gO\ ku/rios pepla/nEka to\n profE/tEn e)kei=non kai\ e)ktenO= tE\n CHei=ra/ mou e)p’ au)to\n kai\ a)faniO= au)to\n e)k me/sou tou= laou= mou *israEl.
Ez:14:9 kai ho profEtEs ean planETE kai lalEsE, egO kyrios peplanEka ton profEtEn ekeinon kai ektenO tEn CHeira mu ep’ auton kai afaniO auton ek mesu tu lau mu israEl.
Ez:14:9 C RA_NSM N1M_NSM C VC_APS3S C VA_AAS3S RP_NS N2_NSM VX_XAI1S RA_ASM N1M_ASM RD_ASM C VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RD_ASM C VF2_FAI1S RD_ASM P A1_GSN RA_GSM N2_GSM RP_GS N_GSM
Ez:14:9 and also, even, namely the prophet if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely to speak I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to wander/cause to stray [see planet] the prophet that and also, even, namely to extend the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to disappear he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the people I Israel
Ez:14:9 and the (nom) prophet (nom) if-ever he/she/it-should-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY and you(sg)-will-be-SPEAK-ed, he/she/it-should-SPEAK, you(sg)-should-be-SPEAK-ed I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (acc) prophet (acc) that (acc) and I-will-EXTEND the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and I-will-DISAPPEAR him/it/same (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) people (gen) me (gen) Israel (indecl)
Ez:14:9 Ez_14:9_1 Ez_14:9_2 Ez_14:9_3 Ez_14:9_4 Ez_14:9_5 Ez_14:9_6 Ez_14:9_7 Ez_14:9_8 Ez_14:9_9 Ez_14:9_10 Ez_14:9_11 Ez_14:9_12 Ez_14:9_13 Ez_14:9_14 Ez_14:9_15 Ez_14:9_16 Ez_14:9_17 Ez_14:9_18 Ez_14:9_19 Ez_14:9_20 Ez_14:9_21 Ez_14:9_22 Ez_14:9_23 Ez_14:9_24 Ez_14:9_25 Ez_14:9_26 Ez_14:9_27 Ez_14:9_28 Ez_14:9_29
Ez:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:10 καὶ λήμψονται τὴν ἀδικίαν αὐτῶν· κατὰ τὸ ἀδίκημα τοῦ ἐπερωτῶντος καὶ κατὰ τὸ ἀδίκημα ὁμοίως τῷ προφήτῃ ἔσται,
Ez:14:10 And they shall bear their iniquity according to the trespass of him that asks; and it shall be in like manner to the prophet according to the trespass: (Ezekiel 14:10 Brenton)
Ez:14:10 Poniosą odpowiedzialność za swoje winy. Wina proroka będzie taka jak tego, który się go pytał - (Ez 14:10 BT_4)
Ez:14:10 καὶ λήμψονται τὴν ἀδικίαν αὐτῶν· κατὰ τὸ ἀδίκημα τοῦ ἐπερωτῶντος καὶ κατὰ τὸ ἀδίκημα ὁμοίως τῷ προφήτῃ ἔσται,
Ez:14:10 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) καί κατά ὁ ἡ τό ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό ὁμοίως (cf. ὡσαύτως) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:14:10 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zły uczynki On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Niewłaściwie By pytać się I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Niewłaściwie Podobnie Prorok By być
Ez:14:10 kai\ lE/mPSontai tE\n a)diki/an au)tO=n· kata\ to\ a)di/kEma tou= e)perOtO=ntos kai\ kata\ to\ a)di/kEma o(moi/Os tO=| profE/tE| e)/stai,
Ez:14:10 kai lEmPSontai tEn adikian autOn· kata to adikEma tu eperOtOntos kai kata to adikEma homoiOs tO profEtE estai,
Ez:14:10 C VF_FMI3P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM V3_PAPGSM C P RA_ASN N3M_ASN D RA_DSM N1M_DSM VF_FMI3S
Ez:14:10 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the wrongdoing he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wrong the to question and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wrong similarly the prophet to be
Ez:14:10 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) wrongdoing (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) wrong (nom|acc|voc) the (gen) while QUESTION-ing (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) wrong (nom|acc|voc) similarly the (dat) prophet (dat) he/she/it-will-be
Ez:14:10 Ez_14:10_1 Ez_14:10_2 Ez_14:10_3 Ez_14:10_4 Ez_14:10_5 Ez_14:10_6 Ez_14:10_7 Ez_14:10_8 Ez_14:10_9 Ez_14:10_10 Ez_14:10_11 Ez_14:10_12 Ez_14:10_13 Ez_14:10_14 Ez_14:10_15 Ez_14:10_16 Ez_14:10_17 Ez_14:10_18
Ez:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:11 ὅπως μὴ πλανᾶται ἔτι ὁ οἶκος τοῦ Ισραηλ ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ἵνα μὴ μιαίνωνται ἔτι ἐν πᾶσιν τοῖς παραπτώμασιν αὐτῶν· καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, λέγει κύριος.
Ez:14:11 that the house of Israel may no more go astray from me, and that they may no more defile themselves with any of their transgressions: so shall they be my people, and I will be their God, saith the Lord. (Ezekiel 14:11 Brenton)
Ez:14:11 aby dom Izraela nie oddalał się już więcej ode Mnie i nie plamił się już więcej żadnymi swymi grzechami. Oni będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 14:11 BT_4)
Ez:14:11 ὅπως μὴ πλανᾶται ἔτι οἶκος τοῦ Ισραηλ ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ἵνα μὴ μιαίνωνται ἔτι ἐν πᾶσιν τοῖς παραπτώμασιν αὐτῶν· καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, λέγει κύριος.
Ez:14:11 ὅπως μή πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἵνα μή μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἔτι ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παράπτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:14:11 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Jeszcze/jeszcze Dom Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Nie By zanieczyszczać Jeszcze/jeszcze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie Ja By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bóg  By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:14:11 o(/pOs mE\ plana=tai e)/ti o( oi)=kos tou= *israEl a)p’ e)mou=, kai\ i(/na mE\ miai/nOntai e)/ti e)n pa=sin toi=s paraptO/masin au)tO=n· kai\ e)/sontai/ moi ei)s lao/n, kai\ e)gO\ e)/somai au)toi=s ei)s Teo/n, le/gei ku/rios.
Ez:14:11 hopOs mE planatai eti ho oikos tu israEl ap’ emu, kai hina mE miainOntai eti en pasin tois paraptOmasin autOn· kai esontai moi eis laon, kai egO esomai autois eis Teon, legei kyrios.
Ez:14:11 C D V3_PMS3S D RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM P RP_GS C C D V1_PMS3P D P A3_DPN RA_DPN N3M_DPN RD_GPM C VF_FMI3P RP_DS P N2_ASM C RP_NS VF_FMI1S RD_DPM P N2_ASM V1_PAI3S N2_NSM
Ez:14:11 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to wander/cause to stray [see planet] yet/still the house the Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to pollute yet/still in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake he/she/it/same and also, even, namely to be I into (+acc) people and also, even, namely I to be he/she/it/same into (+acc) god [see theology] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:14:11 this is how not he/she/it-is-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY, he/she/it-should-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY yet/still the (nom) house (nom) the (gen) Israel (indecl) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and so that / in order to /because not they-should-be-being-POLLUTE-ed yet/still in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) false steps (dat) them/same (gen) and they-will-be me (dat) into (+acc) people (acc) and I (nom) I-will-be them/same (dat) into (+acc) god (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:14:11 Ez_14:11_1 Ez_14:11_2 Ez_14:11_3 Ez_14:11_4 Ez_14:11_5 Ez_14:11_6 Ez_14:11_7 Ez_14:11_8 Ez_14:11_9 Ez_14:11_10 Ez_14:11_11 Ez_14:11_12 Ez_14:11_13 Ez_14:11_14 Ez_14:11_15 Ez_14:11_16 Ez_14:11_17 Ez_14:11_18 Ez_14:11_19 Ez_14:11_20 Ez_14:11_21 Ez_14:11_22 Ez_14:11_23 Ez_14:11_24 Ez_14:11_25 Ez_14:11_26 Ez_14:11_27 Ez_14:11_28 Ez_14:11_29 Ez_14:11_30 Ez_14:11_31 Ez_14:11_32 Ez_14:11_33
Ez:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:12 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:14:12 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 14:12 Brenton)
Ez:14:12 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 14:12 BT_4)
Ez:14:12 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:14:12 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:14:12 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:14:12 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:14:12 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:14:12 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:14:12 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:14:12 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:14:12 Ez_14:12_1 Ez_14:12_2 Ez_14:12_3 Ez_14:12_4 Ez_14:12_5 Ez_14:12_6 Ez_14:12_7
Ez:14:12 x x x x x x x
Ez:14:13 Υἱὲ ἀνθρώπου, γῆ ἐὰν ἁμάρτῃ μοι τοῦ παραπεσεῖν παράπτωμα καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτὴν καὶ συντρίψω αὐτῆς στήριγμα ἄρτου καὶ ἐξαποστελῶ ἐπ’ αὐτὴν λιμὸν καὶ ἐξαρῶ ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον καὶ κτήνη,
Ez:14:13 Son of man, if a land shall sin against me by committing a trespass, then will I stretch out my hand upon it, and will break its staff of bread, and will send forth famine upon it, and cut off from it man and beast. (Ezekiel 14:13 Brenton)
Ez:14:13 «Synu człowieczy, gdyby jakiś kraj zgrzeszył przeciwko Mnie niewiernością i gdybym wówczas wyciągnął rękę przeciwko niemu, i złamał mu podporę chleba, zesłał głód, wyniszczył ludzi i zwierzęta (Ez 14:13 BT_4)
Ez:14:13 Υἱὲ ἀνθρώπου, γῆ ἐὰν ἁμάρτῃ μοι τοῦ παραπεσεῖν παράπτωμα καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτὴν καὶ συντρίψω αὐτῆς στήριγμα ἄρτου καὶ ἐξαποστελῶ ἐπ’ αὐτὴν λιμὸν καὶ ἐξαρῶ ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον καὶ κτήνη,
Ez:14:13 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐάν (εἰ ἄν) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παρα·πίπτω (παρα+πιπτ-, παρα+πεσ(ε)·[σ]-, παρα+πεσ·[σ]- or 2nd παρα+πεσ-, παρα+πεπτω·κ-, -, -) παράπτωμα[τ], -ατος, τό καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό
Ez:14:13 Syn Ludzki Ziemi/ziemia Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By grzeszyć Ja Do ??? Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Głodu głód I też, nawet, mianowicie By usuwać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę)
Ez:14:13 *ui(e\ a)nTrO/pou, gE= e)a\n a(ma/rtE| moi tou= parapesei=n para/ptOma kai\ e)ktenO= tE\n CHei=ra/ mou e)p’ au)tE\n kai\ suntri/PSO au)tE=s stE/rigma a)/rtou kai\ e)XapostelO= e)p’ au)tE\n limo\n kai\ e)XarO= e)X au)tE=s a)/nTrOpon kai\ ktE/nE,
Ez:14:13 yie anTrOpu, gE ean hamartE moi tu parapesein paraptOma kai ektenO tEn CHeira mu ep’ autEn kai syntriPSO autEs stErigma artu kai eXapostelO ep’ autEn limon kai eXarO eX autEs anTrOpon kai ktEnE,
Ez:14:13 N2_VSM N2_GSM N1_NSF C VB_AAS3S RP_DS RA_GSN VB_AAN N3M_ASN C VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RD_ASF C VF_FAI1S RD_GSF N3M_ASN N2_GSM C VF2_FAI1S P RD_ASF N2_ASM C VF2_FAI1S P RD_GSF N2_ASM C N3E_APN
Ez:14:13 son human earth/land if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sin I the to ??? false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake and also, even, namely to extend the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same famine hunger and also, even, namely to remove out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same human and also, even, namely Animal (beast)
Ez:14:13 son (voc) human (gen) earth/land (nom|voc) if-ever he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed me (dat) the (gen) to-will-???, to-??? false step (nom|acc|voc) and I-will-EXTEND the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and I-will-BREAK, I-should-BREAK her/it/same (gen) bread (gen) and I-will-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) famine (acc) and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE out of (+gen) her/it/same (gen) human (acc) and Animals (nom|acc|voc)
Ez:14:13 Ez_14:13_1 Ez_14:13_2 Ez_14:13_3 Ez_14:13_4 Ez_14:13_5 Ez_14:13_6 Ez_14:13_7 Ez_14:13_8 Ez_14:13_9 Ez_14:13_10 Ez_14:13_11 Ez_14:13_12 Ez_14:13_13 Ez_14:13_14 Ez_14:13_15 Ez_14:13_16 Ez_14:13_17 Ez_14:13_18 Ez_14:13_19 Ez_14:13_20 Ez_14:13_21 Ez_14:13_22 Ez_14:13_23 Ez_14:13_24 Ez_14:13_25 Ez_14:13_26 Ez_14:13_27 Ez_14:13_28 Ez_14:13_29 Ez_14:13_30 Ez_14:13_31 Ez_14:13_32 Ez_14:13_33
Ez:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:14 καὶ ἐὰν ὦσιν οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς, Νωε καὶ Δανιηλ καὶ Ιωβ, αὐτοὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν σωθήσονται, λέγει κύριος.
Ez:14:14 And though these three men should be in the midst of it, Noe, and Daniel, and Job, they alone should be delivered by their righteousness, saith the Lord. (Ezekiel 14:14 Brenton)
Ez:14:14 i gdyby tam byli owi trzej mężowie: Noe, Danel i Hiob, to tylko oni, dzięki, sprawiedliwości swej, ocaliliby życie swoje - wyrocznia Pana Boga. (Ez 14:14 BT_4)
Ez:14:14 καὶ ἐὰν ὦσιν οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς, Νωε καὶ Δανιηλ καὶ Ιωβ, αὐτοὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν σωθήσονται, λέγει κύριος.
Ez:14:14 καί ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό Νῶε, ὁ καί Δανιήλ, ὁ καί Ἰώβ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:14:14 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być Trzy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Noah I też, nawet, mianowicie Daniel I też, nawet, mianowicie Hiob On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:14:14 kai\ e)a\n O)=sin oi( trei=s a)/ndres ou(=toi e)n me/sO| au)tE=s, *nOe kai\ *daniEl kai\ *iOb, au)toi\ e)n tE=| dikaiosu/nE| au)tO=n sOTE/sontai, le/gei ku/rios.
Ez:14:14 kai ean Osin hoi treis andres hutoi en mesO autEs, nOe kai daniEl kai iOb, autoi en tE dikaiosynE autOn sOTEsontai, legei kyrios.
Ez:14:14 C C V9_PAS3P RA_NPM A3_NPM N3_NPM RD_NPM P A1_DSN RD_GSF N_NSM C N_NSM C N_NSM RD_NPM P RA_DSF N1_DSF RD_GPM VC_FPI3P V1_PAI3S N2_NSM
Ez:14:14 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be the three man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same Noah and also, even, namely Daniel and also, even, namely Job he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:14:14 and if-ever they-should-be the (nom) three (acc, nom) men, husbands (nom|voc) these (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) Noah (indecl) and Daniel (indecl) and Job (indecl) they/same (nom) in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) them/same (gen) they-will-be-SAVE-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:14:14 Ez_14:14_1 Ez_14:14_2 Ez_14:14_3 Ez_14:14_4 Ez_14:14_5 Ez_14:14_6 Ez_14:14_7 Ez_14:14_8 Ez_14:14_9 Ez_14:14_10 Ez_14:14_11 Ez_14:14_12 Ez_14:14_13 Ez_14:14_14 Ez_14:14_15 Ez_14:14_16 Ez_14:14_17 Ez_14:14_18 Ez_14:14_19 Ez_14:14_20 Ez_14:14_21 Ez_14:14_22 Ez_14:14_23
Ez:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:15 ἐὰν καὶ θηρία πονηρὰ ἐπάγω ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τιμωρήσομαι αὐτὴν καὶ ἔσται εἰς ἀφανισμὸν καὶ οὐκ ἔσται ὁ διοδεύων ἀπὸ προσώπου τῶν θηρίων,
Ez:14:15 If again I bring evil beasts upon the land, and take vengeance upon it, and it be ruined, and there be no one to pass through for fear of the wild beasts: (Ezekiel 14:15 Brenton)
Ez:14:15 Albo gdybym na ten kraj zesłał dzikie zwierzęta, aby go wyludnić i uczynić z niego pustynię, tak by nikt z powodu dzikich zwierząt nie mógł tamtędy przechodzić, (Ez 14:15 BT_4)
Ez:14:15 ἐὰν καὶ θηρία πονηρὰ ἐπάγω ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τιμωρήσομαι αὐτὴν καὶ ἔσται εἰς ἀφανισμὸν καὶ οὐκ ἔσται διοδεύων ἀπὸ προσώπου τῶν θηρίων,
Ez:14:15 ἐάν (εἰ ἄν) καί θηρίον, -ου, τό πονηρός -ά -όν ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί τιμωρέω (τιμωρ(ε)-, τιμωρη·σ-, τιμωρη·σ-, -, τετιμωρη-, τιμωρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό
Ez:14:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I też, nawet, mianowicie Zwierzę Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By karać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Zwierzę
Ez:14:15 e)a\n kai\ TEri/a ponEra\ e)pa/gO e)pi\ tE\n gE=n kai\ timOrE/somai au)tE\n kai\ e)/stai ei)s a)fanismo\n kai\ ou)k e)/stai o( diodeu/On a)po\ prosO/pou tO=n TEri/On,
Ez:14:15 ean kai TEria ponEra epagO epi tEn gEn kai timOrEsomai autEn kai estai eis afanismon kai uk estai ho diodeuOn apo prosOpu tOn TEriOn,
Ez:14:15 C C N2N_APN A1A_APN V1_PAI1S P RA_ASF N1_ASF C VF_FMI1S RD_ASF C VF_FMI3S P N2_ASM C D VF_FMI3S RA_NSM V1_PAPNSM P N2N_GSN RA_GPN N2N_GPN
Ez:14:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and also, even, namely beast wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to punish he/she/it/same and also, even, namely to be into (+acc) destruction and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the beast
Ez:14:15 if-ever and beasts (nom|acc|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and I-will-be-PUNISH-ed her/it/same (acc) and he/she/it-will-be into (+acc) destruction (acc) and not he/she/it-will-be the (nom) while ???-ing (nom) away from (+gen) face (gen) the (gen) beasts (gen)
Ez:14:15 Ez_14:15_1 Ez_14:15_2 Ez_14:15_3 Ez_14:15_4 Ez_14:15_5 Ez_14:15_6 Ez_14:15_7 Ez_14:15_8 Ez_14:15_9 Ez_14:15_10 Ez_14:15_11 Ez_14:15_12 Ez_14:15_13 Ez_14:15_14 Ez_14:15_15 Ez_14:15_16 Ez_14:15_17 Ez_14:15_18 Ez_14:15_19 Ez_14:15_20 Ez_14:15_21 Ez_14:15_22 Ez_14:15_23 Ez_14:15_24
Ez:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:16 καὶ οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς ὦσι, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, εἰ υἱοὶ ἢ θυγατέρες σωθήσονται, ἀλλ’ ἢ αὐτοὶ μόνοι σωθήσονται, ἡ δὲ γῆ ἔσται εἰς ὄλεθρον.
Ez:14:16 and if these three men should be in the midst of it, as I live, saith the Lord, neither sons nor daughters shall be saved, but these only shall be saved, and the land shall be destroyed. (Ezekiel 14:16 Brenton)
Ez:14:16 i gdyby w jego środku byli owi trzej mężowie, na moje życie - wyrocznia Pana Boga - nie mogliby uratować ani synów, ani córek; oni sami tylko by się ocalili, kraj zaś zamieniłby się w pustynię. (Ez 14:16 BT_4)
Ez:14:16 καὶ οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς ὦσι, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, εἰ υἱοὶ θυγατέρες σωθήσονται, ἀλλ’ αὐτοὶ μόνοι σωθήσονται, δὲ γῆ ἔσται εἰς ὄλεθρον.
Ez:14:16 καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό οὖς, ὠτός, τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἤ[1] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἀλλά ἤ[1] αὐτός αὐτή αὐτό μόνος -η -ον σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὄλεθρος, -ου, ὁ
Ez:14:16 I też, nawet, mianowicie Trzy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Ucho; by być Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli Syn Albo Córka By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ale Albo On/ona/to/to samo Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać zaś Ziemi/ziemia By być Do (+przyspieszenie) Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209
Ez:14:16 kai\ oi( trei=s a)/ndres ou(=toi e)n me/sO| au)tE=s O)=si, DZO= e)gO/, le/gei ku/rios, ei) ui(oi\ E)\ Tugate/res sOTE/sontai, a)ll’ E)\ au)toi\ mo/noi sOTE/sontai, E( de\ gE= e)/stai ei)s o)/leTron.
Ez:14:16 kai hoi treis andres hutoi en mesO autEs Osi, DZO egO, legei kyrios, ei hyioi E Tygateres sOTEsontai, all’ E autoi monoi sOTEsontai, hE de gE estai eis oleTron.
Ez:14:16 C RA_NPM A3_NPM N3_NPM RD_NPM P A1_DSN RD_GSF V9_PAS3P V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM C N2_NPM C N3_NPF VC_FPI3P C C RD_NPM A1_NPM VC_FPI3P RA_NSF x N1_NSF VF_FMI3S P N2_ASM
Ez:14:16 and also, even, namely the three man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same ear; to be to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if son or daughter to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save but or he/she/it/same sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land to be into (+acc) Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209
Ez:14:16 and the (nom) three (acc, nom) men, husbands (nom|voc) these (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) ears (dat); they-should-be I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if sons (nom|voc) or daughters (nom|voc) they-will-be-SAVE-ed but or they/same (nom) sole ([Adj] nom|voc) they-will-be-SAVE-ed the (nom) Yet earth/land (nom|voc) he/she/it-will-be into (+acc) Eternal death (acc)
Ez:14:16 Ez_14:16_1 Ez_14:16_2 Ez_14:16_3 Ez_14:16_4 Ez_14:16_5 Ez_14:16_6 Ez_14:16_7 Ez_14:16_8 Ez_14:16_9 Ez_14:16_10 Ez_14:16_11 Ez_14:16_12 Ez_14:16_13 Ez_14:16_14 Ez_14:16_15 Ez_14:16_16 Ez_14:16_17 Ez_14:16_18 Ez_14:16_19 Ez_14:16_20 Ez_14:16_21 Ez_14:16_22 Ez_14:16_23 Ez_14:16_24 Ez_14:16_25 Ez_14:16_26 Ez_14:16_27 Ez_14:16_28 Ez_14:16_29
Ez:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:17 ἢ καὶ ῥομφαίαν ἐὰν ἐπάγω ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην καὶ εἴπω Ῥομφαία διελθάτω διὰ τῆς γῆς, καὶ ἐξαρῶ ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον καὶ κτῆνος,
Ez:14:17 Or again if I bring a sword upon that land, and say, Let the sword go through the land; and I cut off from them man and beast: (Ezekiel 14:17 Brenton)
Ez:14:17 Albo gdybym na kraj ten sprowadził miecz i gdybym powiedział: Niech miecz przejdzie przez ten kraj, i wyniszczyłbym w nim ludzi i zwierzęta, (Ez 14:17 BT_4)
Ez:14:17 καὶ ῥομφαίαν ἐὰν ἐπάγω ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην καὶ εἴπω Ῥομφαία διελθάτω διὰ τῆς γῆς, καὶ ἐξαρῶ ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον καὶ κτῆνος,
Ez:14:17 ἤ[1] καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐάν (εἰ ἄν) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό
Ez:14:17 Albo I też, nawet, mianowicie Szpada Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Tamto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Szpada By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By usuwać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę)
Ez:14:17 E)\ kai\ r(omfai/an e)a\n e)pa/gO e)pi\ tE\n gE=n e)kei/nEn kai\ ei)/pO *(romfai/a dielTa/tO dia\ tE=s gE=s, kai\ e)XarO= e)X au)tE=s a)/nTrOpon kai\ ktE=nos,
Ez:14:17 E kai romfaian ean epagO epi tEn gEn ekeinEn kai eipO romfaia dielTatO dia tEs gEs, kai eXarO eX autEs anTrOpon kai ktEnos,
Ez:14:17 C C N1A_ASF C V1_PAI1S P RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VB_AAS1S N1A_NSF VB_AAD3S P RA_GSF N1_GSF C VF2_FAI1S P RD_GSF N2_ASM C N3E_ASN
Ez:14:17 or and also, even, namely sword if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land that and also, even, namely to say/tell sword to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the earth/land and also, even, namely to remove out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same human and also, even, namely Animal (beast)
Ez:14:17 or and sword (acc) if-ever I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) that (acc) and you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL sword (nom|voc) let-him/her/it-GO THROUGH! because of (+acc), through (+gen) the (gen) earth/land (gen) and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE out of (+gen) her/it/same (gen) human (acc) and Animal (nom|acc|voc)
Ez:14:17 Ez_14:17_1 Ez_14:17_2 Ez_14:17_3 Ez_14:17_4 Ez_14:17_5 Ez_14:17_6 Ez_14:17_7 Ez_14:17_8 Ez_14:17_9 Ez_14:17_10 Ez_14:17_11 Ez_14:17_12 Ez_14:17_13 Ez_14:17_14 Ez_14:17_15 Ez_14:17_16 Ez_14:17_17 Ez_14:17_18 Ez_14:17_19 Ez_14:17_20 Ez_14:17_21 Ez_14:17_22 Ez_14:17_23
Ez:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:18 καὶ οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, οὐ μὴ ῥύσωνται υἱοὺς οὐδὲ θυγατέρας, αὐτοὶ μόνοι σωθήσονται.
Ez:14:18 though these three men were in the midst of it, as I live, saith the Lord, they shall not deliver sons or daughters, but they only shall be saved themselves. (Ezekiel 14:18 Brenton)
Ez:14:18 i gdyby owi trzej mężowie znajdowali się w tym kraju, na moje życie - wyrocznia Pana Boga - nie mogliby ocalić ani synów, ani córek, ocaliliby tylko samych siebie. (Ez 14:18 BT_4)
Ez:14:18 καὶ οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, οὐ μὴ ῥύσωνται υἱοὺς οὐδὲ θυγατέρας, αὐτοὶ μόνοι σωθήσονται.
Ez:14:18 καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί οὐδέ (οὐ δέ) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό μόνος -η -ον σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Ez:14:18 I też, nawet, mianowicie Trzy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Nie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Syn ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Córka On/ona/to/to samo Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Ez:14:18 kai\ oi( trei=s a)/ndres ou(=toi e)n me/sO| au)tE=s, DZO= e)gO/, le/gei ku/rios, ou) mE\ r(u/sOntai ui(ou\s ou)de\ Tugate/ras, au)toi\ mo/noi sOTE/sontai.
Ez:14:18 kai hoi treis andres hutoi en mesO autEs, DZO egO, legei kyrios, u mE rysOntai hyius ude Tygateras, autoi monoi sOTEsontai.
Ez:14:18 C RA_NPM A3_NPM N3_NPM RD_NPM P A1_DSN RD_GSF V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM D D VA_AMS3P N2_APM C N3_APF RD_NPM A1_NPM VC_FPI3P
Ez:14:18 and also, even, namely the three man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing not to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon son οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) daughter he/she/it/same sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Ez:14:18 and the (nom) three (acc, nom) men, husbands (nom|voc) these (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not not they-should-be-DELIVER-ed sons (acc) neither/nor daughters (acc) they/same (nom) sole ([Adj] nom|voc) they-will-be-SAVE-ed
Ez:14:18 Ez_14:18_1 Ez_14:18_2 Ez_14:18_3 Ez_14:18_4 Ez_14:18_5 Ez_14:18_6 Ez_14:18_7 Ez_14:18_8 Ez_14:18_9 Ez_14:18_10 Ez_14:18_11 Ez_14:18_12 Ez_14:18_13 Ez_14:18_14 Ez_14:18_15 Ez_14:18_16 Ez_14:18_17 Ez_14:18_18 Ez_14:18_19 Ez_14:18_20 Ez_14:18_21
Ez:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:19 ἢ καὶ θάνατον ἐπαποστείλω ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτὴν ἐν αἵματι τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον καὶ κτῆνος,
Ez:14:19 Or if again I send pestilence upon that land, and pour out my wrath upon it in blood, to destroy from off it man and beast: (Ezekiel 14:19 Brenton)
Ez:14:19 Albo gdybym na kraj ten zesłał zarazę i we krwi utopiłbym gniew mój na niego, aby wytracić stamtąd ludzi i zwierzęta, (Ez 14:19 BT_4)
Ez:14:19 καὶ θάνατον ἐπαποστείλω ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτὴν ἐν αἵματι τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον καὶ κτῆνος,
Ez:14:19 ἤ[1] καί θάνατος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό
Ez:14:19 Albo I też, nawet, mianowicie Śmierć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Tamto I też, nawet, mianowicie By wylewać się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę)
Ez:14:19 E)\ kai\ Ta/naton e)papostei/lO e)pi\ tE\n gE=n e)kei/nEn kai\ e)kCHeO= to\n Tumo/n mou e)p’ au)tE\n e)n ai(/mati tou= e)XoleTreu=sai e)X au)tE=s a)/nTrOpon kai\ ktE=nos,
Ez:14:19 E kai Tanaton epaposteilO epi tEn gEn ekeinEn kai ekCHeO ton Tymon mu ep’ autEn en haimati tu eXoleTreusai eX autEs anTrOpon kai ktEnos,
Ez:14:19 C C N2_ASM VA_AAS1S P RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VF2_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RD_ASF P N3M_DSN RA_GSN VA_AAN P RD_GSF N2_ASM C N3E_ASN
Ez:14:19 or and also, even, namely death ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land that and also, even, namely to pour out the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same human and also, even, namely Animal (beast)
Ez:14:19 or and death (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) that (acc) and I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) blood (dat) the (gen) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) out of (+gen) her/it/same (gen) human (acc) and Animal (nom|acc|voc)
Ez:14:19 Ez_14:19_1 Ez_14:19_2 Ez_14:19_3 Ez_14:19_4 Ez_14:19_5 Ez_14:19_6 Ez_14:19_7 Ez_14:19_8 Ez_14:19_9 Ez_14:19_10 Ez_14:19_11 Ez_14:19_12 Ez_14:19_13 Ez_14:19_14 Ez_14:19_15 Ez_14:19_16 Ez_14:19_17 Ez_14:19_18 Ez_14:19_19 Ez_14:19_20 Ez_14:19_21 Ez_14:19_22 Ez_14:19_23 Ez_14:19_24
Ez:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:20 καὶ Νωε καὶ Δανιηλ καὶ Ιωβ ἐν μέσῳ αὐτῆς, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ἐὰν υἱοὶ ἢ θυγατέρες ὑπολειφθῶσιν, αὐτοὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν ῥύσονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν.
Ez:14:20 and should Noe, and Daniel, and Job, be in the midst of it, as I live, saith the Lord, there shall be left them neither sons nor daughters; only they by their righteousness shall deliver their souls. (Ezekiel 14:20 Brenton)
Ez:14:20 i gdyby Noe, Danel i Hiob w tym kraju się znajdowali, na moje życie - wyrocznia Pana Boga - ani synów, ani córek by nie ocalili, ale oni sami tylko dzięki swej sprawiedliwości ocaliliby własne życie. (Ez 14:20 BT_4)
Ez:14:20 καὶ Νωε καὶ Δανιηλ καὶ Ιωβ ἐν μέσῳ αὐτῆς, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ἐὰν υἱοὶ θυγατέρες ὑπολειφθῶσιν, αὐτοὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν ῥύσονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν.
Ez:14:20 καί Νῶε, ὁ καί Δανιήλ, ὁ καί Ἰώβ, ὁ ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἤ[1] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:14:20 I też, nawet, mianowicie Noah I też, nawet, mianowicie Daniel I też, nawet, mianowicie Hiob W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Syn Albo Córka By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Ez:14:20 kai\ *nOe kai\ *daniEl kai\ *iOb e)n me/sO| au)tE=s, DZO= e)gO/, le/gei ku/rios, e)a\n ui(oi\ E)\ Tugate/res u(poleifTO=sin, au)toi\ e)n tE=| dikaiosu/nE| au)tO=n r(u/sontai ta\s PSuCHa\s au)tO=n.
Ez:14:20 kai nOe kai daniEl kai iOb en mesO autEs, DZO egO, legei kyrios, ean hyioi E Tygateres hypoleifTOsin, autoi en tE dikaiosynE autOn rysontai tas PSyCHas autOn.
Ez:14:20 C N_NSM C N_NSM C N_NSM P A1_DSN RD_GSF V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM C N2_NPM C N3_NPF VV_APS3P RD_NPM P RA_DSF N1_DSF RD_GPM VF_FMI3P RA_APF N1_APF RD_GPM
Ez:14:20 and also, even, namely Noah and also, even, namely Daniel and also, even, namely Job in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] son or daughter to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Ez:14:20 and Noah (indecl) and Daniel (indecl) and Job (indecl) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever sons (nom|voc) or daughters (nom|voc) they-should-be-REMAIN-ed they/same (nom) in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) them/same (gen) they-will-be-DELIVER-ed the (acc) lifes (acc) them/same (gen)
Ez:14:20 Ez_14:20_1 Ez_14:20_2 Ez_14:20_3 Ez_14:20_4 Ez_14:20_5 Ez_14:20_6 Ez_14:20_7 Ez_14:20_8 Ez_14:20_9 Ez_14:20_10 Ez_14:20_11 Ez_14:20_12 Ez_14:20_13 Ez_14:20_14 Ez_14:20_15 Ez_14:20_16 Ez_14:20_17 Ez_14:20_18 Ez_14:20_19 Ez_14:20_20 Ez_14:20_21 Ez_14:20_22 Ez_14:20_23 Ez_14:20_24 Ez_14:20_25 Ez_14:20_26 Ez_14:20_27
Ez:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:21 τάδε λέγει κύριος Ἐὰν δὲ καὶ τὰς τέσσαρας ἐκδικήσεις μου τὰς πονηράς, ῥομφαίαν καὶ λιμὸν καὶ θηρία πονηρὰ καὶ θάνατον, ἐξαποστείλω ἐπὶ Ιερουσαλημ τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον καὶ κτῆνος
Ez:14:21 Thus saith the Lord, And if I even send upon Jerusalem my four sore judgments, sword, and famine, and evil beasts, and pestilence, to destroy from out of it man and beast; (Ezekiel 14:21 Brenton)
Ez:14:21 Bo tak mówi Pan Bóg: Nawet gdybym zesłał na Jerozolimę owe cztery moje straszne klęski - miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby w niej wyniszczyć ludzi i zwierzęta, (Ez 14:21 BT_4)
Ez:14:21 τάδε λέγει κύριος Ἐὰν δὲ καὶ τὰς τέσσαρας ἐκδικήσεις μου τὰς πονηράς, ῥομφαίαν καὶ λιμὸν καὶ θηρία πονηρὰ καὶ θάνατον, ἐξαποστείλω ἐπὶ Ιερουσαλημ τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον καὶ κτῆνος
Ez:14:21 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) δέ καί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί θηρίον, -ου, τό πονηρός -ά -όν καί θάνατος, -ου, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό
Ez:14:21 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś I też, nawet, mianowicie Cztery Zemsta; by pomścić/poprawiaj Ja Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Szpada I też, nawet, mianowicie Głodu głód I też, nawet, mianowicie Zwierzę Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Śmierć Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę)
Ez:14:21 ta/de le/gei ku/rios *)ea\n de\ kai\ ta\s te/ssaras e)kdikE/seis mou ta\s ponEra/s, r(omfai/an kai\ limo\n kai\ TEri/a ponEra\ kai\ Ta/naton, e)Xapostei/lO e)pi\ *ierousalEm tou= e)XoleTreu=sai e)X au)tE=s a)/nTrOpon kai\ ktE=nos
Ez:14:21 tade legei kyrios ean de kai tas tessaras ekdikEseis mu tas ponEras, romfaian kai limon kai TEria ponEra kai Tanaton, eXaposteilO epi ierusalEm tu eXoleTreusai eX autEs anTrOpon kai ktEnos
Ez:14:21 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C x D RA_APF A3_APF N3I_APF RP_GS RA_APF A1A_APF N1A_ASF C N2_ASM C N2N_APN A1A_APN C N2_ASM VA_AAS1S P N_ASF RA_GSN VA_AAN P RD_GSF N2_ASM C N3E_ASN
Ez:14:21 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the four vengeance; to avenge/rectify I the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος sword and also, even, namely famine hunger and also, even, namely beast wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely death to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same human and also, even, namely Animal (beast)
Ez:14:21 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever Yet and the (acc) four (acc) vengeances (acc, nom|voc); you(sg)-will-AVENGE/RECTIFY me (gen) the (acc) wicked ([Adj] acc, gen) sword (acc) and famine (acc) and beasts (nom|acc|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and death (acc) I-should-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) the (gen) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) out of (+gen) her/it/same (gen) human (acc) and Animal (nom|acc|voc)
Ez:14:21 Ez_14:21_1 Ez_14:21_2 Ez_14:21_3 Ez_14:21_4 Ez_14:21_5 Ez_14:21_6 Ez_14:21_7 Ez_14:21_8 Ez_14:21_9 Ez_14:21_10 Ez_14:21_11 Ez_14:21_12 Ez_14:21_13 Ez_14:21_14 Ez_14:21_15 Ez_14:21_16 Ez_14:21_17 Ez_14:21_18 Ez_14:21_19 Ez_14:21_20 Ez_14:21_21 Ez_14:21_22 Ez_14:21_23 Ez_14:21_24 Ez_14:21_25 Ez_14:21_26 Ez_14:21_27 Ez_14:21_28 Ez_14:21_29 Ez_14:21_30
Ez:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:22 καὶ ἰδοὺ ὑπολελειμμένοι ἐν αὐτῇ οἱ ἀνασεσῳσμένοι αὐτῆς, οἳ ἐξάγουσιν ἐξ αὐτῆς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, ἰδοὺ αὐτοὶ ἐκπορεύονται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὄψεσθε τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν καὶ μεταμεληθήσεσθε ἐπὶ τὰ κακά, ἃ ἐπήγαγον ἐπὶ Ιερουσαλημ, πάντα τὰ κακὰ ἃ ἐπήγαγον ἐπ’ αὐτήν,
Ez:14:22 yet, behold, there shall be men left in it, the escaped thereof, who shall lead forth of it sons and daughters: behold, they shall go forth to you, and ye shall see their ways and their thoughts: and ye shall mourn over the evils which I have brought upon Jerusalem, even all the evils which I have brought upon it. (Ezekiel 14:22 Brenton)
Ez:14:22 to jeszcze pozostanie tam Reszta, która ocali synów i córki. Oto oni przyjdą do was i będziecie widzieli postępowanie ich i uczynki, tak iż pocieszycie się po klęskach, które sprowadziłem na Jerozolimę, po wszystkim tym, co na nią sprowadziłem. (Ez 14:22 BT_4)
Ez:14:22 καὶ ἰδοὺ ὑπολελειμμένοι ἐν αὐτῇ οἱ ἀνασεσῳσμένοι αὐτῆς, οἳ ἐξάγουσιν ἐξ αὐτῆς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, ἰδοὺ αὐτοὶ ἐκπορεύονται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὄψεσθε τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν καὶ μεταμεληθήσεσθε ἐπὶ τὰ κακά, ἐπήγαγον ἐπὶ Ιερουσαλημ, πάντα τὰ κακὰ ἐπήγαγον ἐπ’ αὐτήν,
Ez:14:22 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί μετα·μέλομαι (μετα+μελ-, μετα+μελη·σ-, μετα+μελη·σ-, -, -, μετα+μελη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:14:22 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Syn I też, nawet, mianowicie Córka By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By żałować żałuj, zmieniaj swój umysł Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle Kto/, który/, który Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle Kto/, który/, który Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:14:22 kai\ i)dou\ u(poleleimme/noi e)n au)tE=| oi( a)nasesO|sme/noi au)tE=s, oi(\ e)Xa/gousin e)X au)tE=s ui(ou\s kai\ Tugate/ras, i)dou\ au)toi\ e)kporeu/ontai pro\s u(ma=s, kai\ o)/PSesTe ta\s o(dou\s au)tO=n kai\ ta\ e)nTumE/mata au)tO=n kai\ metamelETE/sesTe e)pi\ ta\ kaka/, a(/ e)pE/gagon e)pi\ *ierousalEm, pa/nta ta\ kaka\ a(/ e)pE/gagon e)p’ au)tE/n,
Ez:14:22 kai idu hypoleleimmenoi en autE hoi anasesOsmenoi autEs, hoi eXagusin eX autEs hyius kai Tygateras, idu autoi ekporeuontai pros hymas, kai oPSesTe tas hodus autOn kai ta enTymEmata autOn kai metamelETEsesTe epi ta kaka, ha epEgagon epi ierusalEm, panta ta kaka ha epEgagon ep’ autEn,
Ez:14:22 C I VP_XPPNPM P RD_DSF RA_NPM VM_XMPNPM RD_GSF RR_NPM V1_PAI3P P RD_GSF N2_APM C N3_APF I RD_NPM V1_PMI3P P RP_AP C VF_FMI2P RA_APF N2_APF RD_GPM C RA_APN N3M_APN RD_GPM C VC_FPI2P P RA_APN A1_APN RR_APN VBI_AAI1S P N_ASF A3_APN RA_APN A1_APN RR_APN VBI_AAI1S P RD_ASF
Ez:14:22 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the to ??? he/she/it/same who/whom/which to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same son and also, even, namely daughter to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to go out toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the way/road he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely to repent repent, change one's mind upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wickedly to do evil who/whom/which to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil who/whom/which to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:14:22 and be-you(sg)-SEE-ed! having-been-REMAIN-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (nom) having-been-???-ed (nom|voc) her/it/same (gen) who/whom/which (nom) they-are-LEAD-ing-OUT, while LEAD-ing-OUT (dat) out of (+gen) her/it/same (gen) sons (acc) and daughters (acc) be-you(sg)-SEE-ed! they/same (nom) they-are-being-GO-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and you(pl)-will-be-SEE-ed the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen) and the (nom|acc) them/same (gen) and you(pl)-will-be-REPENT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-UPON-LEAD-ed, they-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-UPON-LEAD-ed, they-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Ez:14:22 Ez_14:22_1 Ez_14:22_2 Ez_14:22_3 Ez_14:22_4 Ez_14:22_5 Ez_14:22_6 Ez_14:22_7 Ez_14:22_8 Ez_14:22_9 Ez_14:22_10 Ez_14:22_11 Ez_14:22_12 Ez_14:22_13 Ez_14:22_14 Ez_14:22_15 Ez_14:22_16 Ez_14:22_17 Ez_14:22_18 Ez_14:22_19 Ez_14:22_20 Ez_14:22_21 Ez_14:22_22 Ez_14:22_23 Ez_14:22_24 Ez_14:22_25 Ez_14:22_26 Ez_14:22_27 Ez_14:22_28 Ez_14:22_29 Ez_14:22_30 Ez_14:22_31 Ez_14:22_32 Ez_14:22_33 Ez_14:22_34 Ez_14:22_35 Ez_14:22_36 Ez_14:22_37 Ez_14:22_38 Ez_14:22_39 Ez_14:22_40 Ez_14:22_41 Ez_14:22_42 Ez_14:22_43 Ez_14:22_44 Ez_14:22_45
Ez:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:14:23 καὶ παρακαλέσουσιν ὑμᾶς, διότι ὄψεσθε τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν, καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι οὐ μάτην πεποίηκα πάντα, ὅσα ἐποίησα ἐν αὐτῇ, λέγει κύριος.
Ez:14:23 And they shall comfort you, because ye shall see their ways and their thoughts: and ye shall know that I have not done in vain all that I have done in it, saith the Lord. (Ezekiel 14:23 Brenton)
Ez:14:23 Oni pocieszać was będą, gdy zobaczycie ich postępowanie i uczynki poznacie, że nie bez podstaw było to wszystko, co jej uczyniłem» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 14:23 BT_4)
Ez:14:23 καὶ παρακαλέσουσιν ὑμᾶς, διότι ὄψεσθε τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν, καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι οὐ μάτην πεποίηκα πάντα, ὅσα ἐποίησα ἐν αὐτῇ, λέγει κύριος.
Ez:14:23 καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μάτην ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:14:23 I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ty Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym Na próżno By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:14:23 kai\ parakale/sousin u(ma=s, dio/ti o)/PSesTe ta\s o(dou\s au)tO=n kai\ ta\ e)nTumE/mata au)tO=n, kai\ e)pignO/sesTe dio/ti ou) ma/tEn pepoi/Eka pa/nta, o(/sa e)poi/Esa e)n au)tE=|, le/gei ku/rios.
Ez:14:23 kai parakalesusin hymas, dioti oPSesTe tas hodus autOn kai ta enTymEmata autOn, kai epignOsesTe dioti u matEn pepoiEka panta, hosa epoiEsa en autE, legei kyrios.
Ez:14:23 C VF_FAI3P RP_AP C VF_FMI2P RA_APF N2_APF RD_GPM C RA_APN N3M_APN RD_GPM C VF_FMI2P C D D VX_XAI1S A3_APN A1_APN VAI_AAI1S P RD_DSF V1_PAI3S N2_NSM
Ez:14:23 and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with you because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the way/road he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that οὐχ before rough breathing in vain to do/make every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:14:23 and they-will-PETITION, going-to-PETITION (fut ptcp) (dat) you(pl) (acc) because of this: that you(pl)-will-be-SEE-ed the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen) and the (nom|acc) them/same (gen) and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that not in vain I-have-DO/MAKE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:14:23 Ez_14:23_1 Ez_14:23_2 Ez_14:23_3 Ez_14:23_4 Ez_14:23_5 Ez_14:23_6 Ez_14:23_7 Ez_14:23_8 Ez_14:23_9 Ez_14:23_10 Ez_14:23_11 Ez_14:23_12 Ez_14:23_13 Ez_14:23_14 Ez_14:23_15 Ez_14:23_16 Ez_14:23_17 Ez_14:23_18 Ez_14:23_19 Ez_14:23_20 Ez_14:23_21 Ez_14:23_22 Ez_14:23_23 Ez_14:23_24 Ez_14:23_25
Ez:14:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x