Ez:12:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:12:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 12:1 Brenton)
Ez:12:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 12:1 BT_4)
Ez:12:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:12:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:12:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:12:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:12:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:12:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:12:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:12:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:12:1 Ez_12:1_1 Ez_12:1_2 Ez_12:1_3 Ez_12:1_4 Ez_12:1_5 Ez_12:1_6 Ez_12:1_7
Ez:12:1 x x x x x x x
Ez:12:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐν μέσῳ τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν σὺ κατοικεῖς, οἳ ἔχουσιν ὀφθαλμοὺς τοῦ βλέπειν καὶ οὐ βλέπουσιν καὶ ὦτα ἔχουσιν τοῦ ἀκούειν καὶ οὐκ ἀκούουσιν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:12:2 Son of man, thou dwellest in the midst of the iniquities of those, who have eyes to see, and see not; and have ears to hear, and hear not: because it is a provoking house. (Ezekiel 12:2 Brenton)
Ez:12:2 «Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. (Ez 12:2 BT_4)
Ez:12:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐν μέσῳ τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν σὺ κατοικεῖς, οἳ ἔχουσιν ὀφθαλμοὺς τοῦ βλέπειν καὶ οὐ βλέπουσιν καὶ ὦτα ἔχουσιν τοῦ ἀκούειν καὶ οὐκ ἀκούουσιν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:12:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί οὖς, ὠτός, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δι·ότι οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:12:2 Syn Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Zły uczynki On/ona/to/to samo Ty By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Kto/, który/, który By mieć Oko By widzieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć I też, nawet, mianowicie Ucho By mieć By słyszeć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Z powodu tego: Tamto Dom By rozgoryczać By być
Ez:12:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, e)n me/sO| tO=n a)dikiO=n au)tO=n su\ katoikei=s, oi(\ e)/CHousin o)fTalmou\s tou= ble/pein kai\ ou) ble/pousin kai\ O)=ta e)/CHousin tou= a)kou/ein kai\ ou)k a)kou/ousin, dio/ti oi)=kos parapikrai/nOn e)sti/n.
Ez:12:2 yie anTrOpu, en mesO tOn adikiOn autOn sy katoikeis, hoi eCHusin ofTalmus tu blepein kai u blepusin kai Ota eCHusin tu akuein kai uk akuusin, dioti oikos parapikrainOn estin.
Ez:12:2 N2_VSM N2_GSM P A1_DSN RA_GPF N1A_GPF RD_GPM RP_NS V2_PAI2S RR_NPM V1_PAI3P N2_APM RA_GSN V1_PAN C D V1_PAI3P C N3T_APN V1_PAI3P RA_GSN V1_PAN C D V1_PAI3P C N2_NSM V1_PAPNSM V9_PAI3S
Ez:12:2 son human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the wrongdoing he/she/it/same you to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) who/whom/which to have eye the to see and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see and also, even, namely ear to have the to hear and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear because of this: that house to embitter to be
Ez:12:2 son (voc) human (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) wrongdoings (gen) them/same (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN who/whom/which (nom) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) eyes (acc) the (gen) to-be-SEE-ing and not they-are-SEE-ing, while SEE-ing (dat) and ears (nom|acc|voc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) the (gen) to-be-HEAR-ing and not they-are-HEAR-ing, while HEAR-ing (dat) because of this: that house (nom) while EMBITTER-ing (nom) he/she/it-is
Ez:12:2 Ez_12:2_1 Ez_12:2_2 Ez_12:2_3 Ez_12:2_4 Ez_12:2_5 Ez_12:2_6 Ez_12:2_7 Ez_12:2_8 Ez_12:2_9 Ez_12:2_10 Ez_12:2_11 Ez_12:2_12 Ez_12:2_13 Ez_12:2_14 Ez_12:2_15 Ez_12:2_16 Ez_12:2_17 Ez_12:2_18 Ez_12:2_19 Ez_12:2_20 Ez_12:2_21 Ez_12:2_22 Ez_12:2_23 Ez_12:2_24 Ez_12:2_25 Ez_12:2_26 Ez_12:2_27 Ez_12:2_28 Ez_12:2_29
Ez:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:3 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ποίησον σεαυτῷ σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας ἐνώπιον αὐτῶν καὶ αἰχμαλωτευθήσῃ ἐκ τοῦ τόπου σου εἰς ἕτερον τόπον ἐνώπιον αὐτῶν, ὅπως ἴδωσιν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:12:3 Thou therefore, son of man, prepare thyself baggage for going into captivity by day in their sight; and thou shalt be led into captivity from thy place into another place in their sight; that they may see that it is a provoking house. (Ezekiel 12:3 Brenton)
Ez:12:3 Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. (Ez 12:3 BT_4)
Ez:12:3 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ποίησον σεαυτῷ σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας ἐνώπιον αὐτῶν καὶ αἰχμαλωτευθήσῃ ἐκ τοῦ τόπου σου εἰς ἕτερον τόπον ἐνώπιον αὐτῶν, ὅπως ἴδωσιν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.
Ez:12:3 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) τόπος, -ου, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δι·ότι οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:12:3 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By czynić/rób Siebie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Jeńcy Dzień W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zdobywać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Inny Miejsce W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Z powodu tego: Tamto Dom By rozgoryczać By być
Ez:12:3 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, poi/Eson seautO=| skeu/E ai)CHmalOsi/as E(me/ras e)nO/pion au)tO=n kai\ ai)CHmalOteuTE/sE| e)k tou= to/pou sou ei)s e(/teron to/pon e)nO/pion au)tO=n, o(/pOs i)/dOsin, dio/ti oi)=kos parapikrai/nOn e)sti/n.
Ez:12:3 kai sy, hyie anTrOpu, poiEson seautO skeuE aiCHmalOsias hEmeras enOpion autOn kai aiCHmalOteuTEsE ek tu topu su eis heteron topon enOpion autOn, hopOs idOsin, dioti oikos parapikrainOn estin.
Ez:12:3 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RD_DSM N3E_APN N1A_GSF N1A_GSF P RD_GPM C VC_FPI2S P RA_GSM N2_GSM RP_GS P A1A_ASM N2_ASM P RD_GPM C VB_AAS3P C N2_NSM V1_PAPNSM V9_PAI3S
Ez:12:3 and also, even, namely you son human to do/make yourself vessel; vessel hardware, utensils, implement captives day in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely to capture out of (+gen) ἐξ before vowels the place you; your/yours(sg) into (+acc) other place in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because of this: that house to embitter to be
Ez:12:3 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) captives (gen), captivess (acc) day (gen), days (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and you(sg)-will-be-CAPTURE-ed out of (+gen) the (gen) place (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) other (acc, nom|acc) place (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) this is how they-should-SEE because of this: that house (nom) while EMBITTER-ing (nom) he/she/it-is
Ez:12:3 Ez_12:3_1 Ez_12:3_2 Ez_12:3_3 Ez_12:3_4 Ez_12:3_5 Ez_12:3_6 Ez_12:3_7 Ez_12:3_8 Ez_12:3_9 Ez_12:3_10 Ez_12:3_11 Ez_12:3_12 Ez_12:3_13 Ez_12:3_14 Ez_12:3_15 Ez_12:3_16 Ez_12:3_17 Ez_12:3_18 Ez_12:3_19 Ez_12:3_20 Ez_12:3_21 Ez_12:3_22 Ez_12:3_23 Ez_12:3_24 Ez_12:3_25 Ez_12:3_26 Ez_12:3_27 Ez_12:3_28
Ez:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:4 καὶ ἐξοίσεις τὰ σκεύη σου ὡς σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ σὺ ἐξελεύσῃ ἑσπέρας ὡς ἐκπορεύεται αἰχμάλωτος·
Ez:12:4 And thou shalt carry forth thy baggage, baggage for captivity, by day before their eyes: and thou shalt go forth at even, as a captive goes forth, in their sight. (Ezekiel 12:4 Brenton)
Ez:12:4 Wynieś swoje tobołki, jak tobołki zesłańca, za dnia, na ich oczach, i wyjdź wieczorem - na ich oczach - tak jak wychodzą zesłańcy. (Ez 12:4 BT_4)
Ez:12:4 καὶ ἐξοίσεις τὰ σκεύη σου ὡς σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ σὺ ἐξελεύσῃ ἑσπέρας ὡς ἐκπορεύεται αἰχμάλωτος·
Ez:12:4 καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἑσπέρα, -ας, ἡ ὡς ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX]
Ez:12:4 I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Jeńcy Dzień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ty By wychodzić Wieczór Jak/jak By wychodzić Pojmany; pojmany
Ez:12:4 kai\ e)Xoi/seis ta\ skeu/E sou O(s skeu/E ai)CHmalOsi/as E(me/ras kat’ o)fTalmou\s au)tO=n, kai\ su\ e)Xeleu/sE| e(spe/ras O(s e)kporeu/etai ai)CHma/lOtos·
Ez:12:4 kai eXoiseis ta skeuE su hOs skeuE aiCHmalOsias hEmeras kat’ ofTalmus autOn, kai sy eXeleusE hesperas hOs ekporeuetai aiCHmalOtos·
Ez:12:4 C VF_FAI2S RA_APN N3E_APN RP_GS C N3E_APN N1A_GSF N1A_GSF P N2_APM RD_GPM C RP_NS VF_FMI2S N1A_GSF C V1_PMI3S A1B_NSM
Ez:12:4 and also, even, namely to carry out bring forth the vessel; vessel hardware, utensils, implement you; your/yours(sg) as/like vessel; vessel hardware, utensils, implement captives day down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye he/she/it/same and also, even, namely you to come out evening as/like to go out captive; captive
Ez:12:4 and you(sg)-will-CARRY OUT the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) captives (gen), captivess (acc) day (gen), days (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) them/same (gen) and you(sg) (nom) you(sg)-will-be-COME-ed-OUT evening (gen), evenings (acc) as/like he/she/it-is-being-GO-ed-OUT captive (nom); captive ([Adj] nom)
Ez:12:4 Ez_12:4_1 Ez_12:4_2 Ez_12:4_3 Ez_12:4_4 Ez_12:4_5 Ez_12:4_6 Ez_12:4_7 Ez_12:4_8 Ez_12:4_9 Ez_12:4_10 Ez_12:4_11 Ez_12:4_12 Ez_12:4_13 Ez_12:4_14 Ez_12:4_15 Ez_12:4_16 Ez_12:4_17 Ez_12:4_18 Ez_12:4_19
Ez:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:5 ἐνώπιον αὐτῶν διόρυξον σεαυτῷ εἰς τὸν τοῖχον καὶ διεξελεύσῃ δι’ αὐτοῦ·
Ez:12:5 Dig for thyself into the wall of the house, and thou shalt pass through it in their sight: (Ezekiel 12:5 Brenton)
Ez:12:5 Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego! (Ez 12:5 BT_4)
Ez:12:5 ἐνώπιον αὐτῶν διόρυξον σεαυτῷ εἰς τὸν τοῖχον καὶ διεξελεύσῃ δι’ αὐτοῦ·
Ez:12:5 ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό δι·ορύσσω (δι+ορυσσ-, δι+ορυξ-, δι+ορυξ-, -, -, δι+ορυγ·[θ]-/δι+ορυχ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί δι·εξ·έρχομαι (-, διεξελευ·σ-, 2nd διεξ+ελθ-, -, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:12:5 W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By grzebać Siebie Do (+przyspieszenie) Ściana I też, nawet, mianowicie Do ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Ez:12:5 e)nO/pion au)tO=n dio/ruXon seautO=| ei)s to\n toi=CHon kai\ dieXeleu/sE| di’ au)tou=·
Ez:12:5 enOpion autOn dioryXon seautO eis ton toiCHon kai dieXeleusE di’ autu·
Ez:12:5 P RD_GPM VA_AAD2S RD_DSM P RA_ASM N2_ASM C VF_FMI2S P RD_GSM
Ez:12:5 in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same to rummage yourself into (+acc) the wall and also, even, namely to ??? because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same
Ez:12:5 in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) do-RUMMAGE-you(sg)!, going-to-RUMMAGE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) into (+acc) the (acc) wall (acc) and you(sg)-will-be-???-ed because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen)
Ez:12:5 Ez_12:5_1 Ez_12:5_2 Ez_12:5_3 Ez_12:5_4 Ez_12:5_5 Ez_12:5_6 Ez_12:5_7 Ez_12:5_8 Ez_12:5_9 Ez_12:5_10 Ez_12:5_11
Ez:12:5 x x x x x x x x x x x
Ez:12:6 ἐνώπιον αὐτῶν ἐπ’ ὤμων ἀναλημφθήσῃ καὶ κεκρυμμένος ἐξελεύσῃ, τὸ πρόσωπόν σου συγκαλύψεις καὶ οὐ μὴ ἴδῃς τὴν γῆν· διότι τέρας δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ισραηλ.
Ez:12:6 thou shalt be lifted up on men's shoulders, and shalt go forth in secret: thou shalt cover thy face, and shalt not see the ground: because I have made thee a sign to the house of Israel. (Ezekiel 12:6 Brenton)
Ez:12:6 Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich». (Ez 12:6 BT_4)
Ez:12:6 ἐνώπιον αὐτῶν ἐπ’ ὤμων ἀναλημφθήσῃ καὶ κεκρυμμένος ἐξελεύσῃ, τὸ πρόσωπόν σου συγκαλύψεις καὶ οὐ μὴ ἴδῃς τὴν γῆν· διότι τέρας δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ισραηλ.
Ez:12:6 ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὦμος, -ου, ὁ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δι·ότι τέρα[τ]ς, -ατος, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:12:6 W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się By wychodzić Twarz Ty; twój/twój(sg) Do ??? I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ziemi/ziemia Z powodu tego: Tamto Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) By dawać Ty; twój/twój(sg) Dom Izrael
Ez:12:6 e)nO/pion au)tO=n e)p’ O)/mOn a)nalEmfTE/sE| kai\ kekrumme/nos e)Xeleu/sE|, to\ pro/sOpo/n sou sugkalu/PSeis kai\ ou) mE\ i)/dE|s tE\n gE=n· dio/ti te/ras de/dOka/ se tO=| oi)/kO| *israEl.
Ez:12:6 enOpion autOn ep’ OmOn analEmfTEsE kai kekrymmenos eXeleusE, to prosOpon su synkalyPSeis kai u mE idEs tEn gEn· dioti teras dedOka se tO oikO israEl.
Ez:12:6 P RD_GPM P N2_GPM VC_FPI2S C VP_XPPNSM VF_FMI2S RA_NSN N2N_NSN RP_GS VF_FAI2S C D D VB_AAS2S RA_ASF N1_ASF C N3T_ASN VX_XAI1S RP_AS RA_DSM N2_DSM N_GSM
Ez:12:6 in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing shoulder to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand and also, even, namely to hide conceal, skulk to come out the face you; your/yours(sg) to ??? and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the earth/land because of this: that wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) to give you; your/yours(sg) the house Israel
Ez:12:6 in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) shoulders (gen) you(sg)-will-be-TAKE UP-ed and having-been-HIDE-ed (nom) you(sg)-will-be-COME-ed-OUT the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-??? and not not you(sg)-should-SEE the (acc) earth/land (acc) because of this: that wonder (nom|acc|voc) I-have-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) house (dat) Israel (indecl)
Ez:12:6 Ez_12:6_1 Ez_12:6_2 Ez_12:6_3 Ez_12:6_4 Ez_12:6_5 Ez_12:6_6 Ez_12:6_7 Ez_12:6_8 Ez_12:6_9 Ez_12:6_10 Ez_12:6_11 Ez_12:6_12 Ez_12:6_13 Ez_12:6_14 Ez_12:6_15 Ez_12:6_16 Ez_12:6_17 Ez_12:6_18 Ez_12:6_19 Ez_12:6_20 Ez_12:6_21 Ez_12:6_22 Ez_12:6_23 Ez_12:6_24 Ez_12:6_25
Ez:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:7 καὶ ἐποίησα οὕτως κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατό μοι, καὶ σκεύη ἐξήνεγκα ὡς σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας καὶ ἑσπέρας διώρυξα ἐμαυτῷ τὸν τοῖχον καὶ κεκρυμμένος ἐξῆλθον, ἐπ’ ὤμων ἀνελήμφθην ἐνώπιον αὐτῶν. –
Ez:12:7 And I did thus according to all that he commanded me; and I carried forth my baggage for captivity by day, and in the evening I dug through the wall for myself, and went out secretly; I was taken up on men's shoulders before them. (Ezekiel 12:7 Brenton)
Ez:12:7 I uczyniłem tak, jak mi rozkazano: tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki zesłańca, wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołek na barki. (Ez 12:7 BT_4)
Ez:12:7 καὶ ἐποίησα οὕτως κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατό μοι, καὶ σκεύη ἐξήνεγκα ὡς σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας καὶ ἑσπέρας διώρυξα ἐμαυτῷ τὸν τοῖχον καὶ κεκρυμμένος ἐξῆλθον, ἐπ’ ὤμων ἀνελήμφθην ἐνώπιον αὐτῶν.
Ez:12:7 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὡς σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἑσπέρα, -ας, ἡ δι·ορύσσω (δι+ορυσσ-, δι+ορυξ-, δι+ορυξ-, -, -, δι+ορυγ·[θ]-/δι+ορυχ·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὦμος, -ου, ὁ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:12:7 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Ja I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie By wykonywać ródź Jak/jak Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Jeńcy Dzień I też, nawet, mianowicie Wieczór By grzebać Siebie Ściana I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się By wychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Ez:12:7 kai\ e)poi/Esa ou(/tOs kata\ pa/nta, o(/sa e)netei/lato/ moi, kai\ skeu/E e)XE/negka O(s skeu/E ai)CHmalOsi/as E(me/ras kai\ e(spe/ras diO/ruXa e)mautO=| to\n toi=CHon kai\ kekrumme/nos e)XE=lTon, e)p’ O)/mOn a)nelE/mfTEn e)nO/pion au)tO=n.
Ez:12:7 kai epoiEsa hutOs kata panta, hosa eneteilato moi, kai skeuE eXEnenka hOs skeuE aiCHmalOsias hEmeras kai hesperas diOryXa emautO ton toiCHon kai kekrymmenos eXElTon, ep’ OmOn anelEmfTEn enOpion autOn.
Ez:12:7 C VAI_AAI1S D P A3_APN A1_APN VAI_AMI3S RP_DS C N3E_APN VAI_AAI1S C N3E_APN N1A_GSF N1A_GSF C N1A_GSF VAI_AAI1S RD_DSM RA_ASM N2_ASM C VP_XPPNSM VBI_AAI1S P N2_GPM VVI_API1S P RD_GPM
Ez:12:7 and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command I and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement to carry out bring forth as/like vessel; vessel hardware, utensils, implement captives day and also, even, namely evening to rummage myself the wall and also, even, namely to hide conceal, skulk to come out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing shoulder to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Ez:12:7 and I-DO/MAKE-ed thusly/like this down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) I-CARRY OUT-ed as/like vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) captives (gen), captivess (acc) day (gen), days (acc) and evening (gen), evenings (acc) I-RUMMAGE-ed myself (dat) the (acc) wall (acc) and having-been-HIDE-ed (nom) I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) shoulders (gen) I-was-TAKE UP-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Ez:12:7 Ez_12:7_1 Ez_12:7_2 Ez_12:7_3 Ez_12:7_4 Ez_12:7_5 Ez_12:7_6 Ez_12:7_7 Ez_12:7_8 Ez_12:7_9 Ez_12:7_10 Ez_12:7_11 Ez_12:7_12 Ez_12:7_13 Ez_12:7_14 Ez_12:7_15 Ez_12:7_16 Ez_12:7_17 Ez_12:7_18 Ez_12:7_19 Ez_12:7_20 Ez_12:7_21 Ez_12:7_22 Ez_12:7_23 Ez_12:7_24 Ez_12:7_25 Ez_12:7_26 Ez_12:7_27 Ez_12:7_28 Ez_12:7_29 Ez_12:7_30
Ez:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:8 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με τὸ πρωῒ λέγων
Ez:12:8 And the word of the Lord came to me in the morning, saying, (Ezekiel 12:8 Brenton)
Ez:12:8 Rano skierował Pan do mnie te słowa: (Ez 12:8 BT_4)
Ez:12:8 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με τὸ πρωῒ λέγων
Ez:12:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρωΐ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:12:8 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Wcześnie By mówić/opowiadaj
Ez:12:8 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me to\ prOi\+ le/gOn
Ez:12:8 kai egeneto logos kyriu pros me to prO+i legOn
Ez:12:8 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS RA_ASN D V1_PAPNSM
Ez:12:8 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I the early to say/tell
Ez:12:8 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom|acc) early while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:12:8 Ez_12:8_1 Ez_12:8_2 Ez_12:8_3 Ez_12:8_4 Ez_12:8_5 Ez_12:8_6 Ez_12:8_7 Ez_12:8_8 Ez_12:8_9
Ez:12:8 x x x x x x x x x
Ez:12:9 Υἱὲ ἀνθρώπου, οὐκ εἶπαν πρὸς σὲ ὁ οἶκος τοῦ Ισραηλ οἶκος ὁ παραπικραίνων Τί σὺ ποιεῖς;
Ez:12:9 Son of man, have not the house of Israel, the provoking house, said to thee, What doest thou? (Ezekiel 12:9 Brenton)
Ez:12:9 «Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się: "Co ty robisz?" (Ez 12:9 BT_4)
Ez:12:9 Υἱὲ ἀνθρώπου, οὐκ εἶπαν πρὸς σὲ οἶκος τοῦ Ισραηλ οἶκος παραπικραίνων Τί σὺ ποιεῖς;
Ez:12:9 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ez:12:9 Syn Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Dom Izrael Dom By rozgoryczać Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By czynić/rób
Ez:12:9 *ui(e\ a)nTrO/pou, ou)k ei)=pan pro\s se\ o( oi)=kos tou= *israEl oi)=kos o( parapikrai/nOn *ti/ su\ poiei=s;
Ez:12:9 yie anTrOpu, uk eipan pros se ho oikos tu israEl oikos ho parapikrainOn ti sy poieis;
Ez:12:9 N2_VSM N2_GSM D VAI_AAI3P P RP_AS RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RI_ASN RP_NS V2_PAI2S
Ez:12:9 son human οὐχ before rough breathing to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the house the Israel house the to embitter who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to do/make
Ez:12:9 son (voc) human (gen) not they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) house (nom) the (gen) Israel (indecl) house (nom) the (nom) while EMBITTER-ing (nom) who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-DO/MAKE-ing
Ez:12:9 Ez_12:9_1 Ez_12:9_2 Ez_12:9_3 Ez_12:9_4 Ez_12:9_5 Ez_12:9_6 Ez_12:9_7 Ez_12:9_8 Ez_12:9_9 Ez_12:9_10 Ez_12:9_11 Ez_12:9_12 Ez_12:9_13 Ez_12:9_14 Ez_12:9_15 Ez_12:9_16
Ez:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:10 εἰπὸν πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος κύριος Ὁ ἄρχων καὶ ὁ ἀφηγούμενος ἐν Ιερουσαλημ καὶ παντὶ οἴκῳ Ισραηλ, οἵ εἰσιν ἐν μέσῳ αὐτῶν,
Ez:12:10 Say to them, Thus saith the Lord God, the Prince and the Ruler in Israel, even to all the house of Israel who are in the midst of them: (Ezekiel 12:10 Brenton)
Ez:12:10 Powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ta przepowiednia odnosi się do władcy, będącego w Jerozolimie, i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. (Ez 12:10 BT_4)
Ez:12:10 εἰπὸν πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος κύριος ἄρχων καὶ ἀφηγούμενος ἐν Ιερουσαλημ καὶ παντὶ οἴκῳ Ισραηλ, οἵ εἰσιν ἐν μέσῳ αὐτῶν,
Ez:12:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:12:10 By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael Kto/, który/, który By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Ez:12:10 ei)po\n pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *(o a)/rCHOn kai\ o( a)fEgou/menos e)n *ierousalEm kai\ panti\ oi)/kO| *israEl, oi(/ ei)sin e)n me/sO| au)tO=n,
Ez:12:10 eipon pros autus tade legei kyrios kyrios o arCHOn kai ho afEgumenos en ierusalEm kai panti oikO israEl, hoi eisin en mesO autOn,
Ez:12:10 VB_AAD2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM RA_NSM N3_NSM C RA_NSM V2_PMPNSM P N_DSF C A3_DSM N2_DSM N_DSM RR_NPM V9_PAI3P P A1_DSN RD_GPM
Ez:12:10 to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ruler; beginning; to begin and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of house Israel who/whom/which to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Ez:12:10 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and the (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and every (dat) house (dat) Israel (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen)
Ez:12:10 Ez_12:10_1 Ez_12:10_2 Ez_12:10_3 Ez_12:10_4 Ez_12:10_5 Ez_12:10_6 Ez_12:10_7 Ez_12:10_8 Ez_12:10_9 Ez_12:10_10 Ez_12:10_11 Ez_12:10_12 Ez_12:10_13 Ez_12:10_14 Ez_12:10_15 Ez_12:10_16 Ez_12:10_17 Ez_12:10_18 Ez_12:10_19 Ez_12:10_20 Ez_12:10_21 Ez_12:10_22 Ez_12:10_23
Ez:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:11 εἰπὸν ὅτι ἐγὼ τέρατα ποιῶ ἐν μέσῳ αὐτῆς· ὃν τρόπον πεποίηκα, οὕτως ἔσται αὐτοῖς· ἐν μετοικεσίᾳ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται,
Ez:12:11 say, I am performing signs: as I have done, so shall it be to him: they shall go into banishment and captivity. (Ezekiel 12:11 Brenton)
Ez:12:11 Powiedz: Jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie: Pójdą na zesłanie, w niewolę. (Ez 12:11 BT_4)
Ez:12:11 εἰπὸν ὅτι ἐγὼ τέρατα ποιῶ ἐν μέσῳ αὐτῆς· ὃν τρόπον πεποίηκα, οὕτως ἔσται αὐτοῖς· ἐν μετοικεσίᾳ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται,
Ez:12:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέρα[τ]ς, -ατος, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μετ·οικεσία, -ας, ἡ καί ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Ez:12:11 By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Ja Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deportacja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy By iść
Ez:12:11 ei)po\n o(/ti e)gO\ te/rata poiO= e)n me/sO| au)tE=s· o(\n tro/pon pepoi/Eka, ou(/tOs e)/stai au)toi=s· e)n metoikesi/a| kai\ e)n ai)CHmalOsi/a| poreu/sontai,
Ez:12:11 eipon hoti egO terata poiO en mesO autEs· hon tropon pepoiEka, hutOs estai autois· en metoikesia kai en aiCHmalOsia poreusontai,
Ez:12:11 VB_AAD2S C RP_NS N3T_ASN V2_PAI1S P A1_DSN RD_GSF RR_ASM N2_ASM VX_XAI1S D VF_FMI3S RD_DPM P N1A_DSF C P N1A_DSF VF_FMI3P
Ez:12:11 to say/tell because/that I wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among deportation and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives to go
Ez:12:11 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) because/that I (nom) wonders (nom|acc|voc) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-have-DO/MAKE-ed thusly/like this he/she/it-will-be them/same (dat) in/among/by (+dat) deportation (dat) and in/among/by (+dat) captives (dat) they-will-be-GO-ed
Ez:12:11 Ez_12:11_1 Ez_12:11_2 Ez_12:11_3 Ez_12:11_4 Ez_12:11_5 Ez_12:11_6 Ez_12:11_7 Ez_12:11_8 Ez_12:11_9 Ez_12:11_10 Ez_12:11_11 Ez_12:11_12 Ez_12:11_13 Ez_12:11_14 Ez_12:11_15 Ez_12:11_16 Ez_12:11_17 Ez_12:11_18 Ez_12:11_19 Ez_12:11_20
Ez:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:12 καὶ ὁ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐπ’ ὤμων ἀρθήσεται καὶ κεκρυμμένος ἐξελεύσεται διὰ τοῦ τοίχου, καὶ διορύξει τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν δι’ αὐτοῦ· τὸ πρόσωπον αὐτοῦ συγκαλύψει, ὅπως μὴ ὁραθῇ ὀφθαλμῷ, καὶ αὐτὸς τὴν γῆν οὐκ ὄψεται.
Ez:12:12 And the prince in the midst of them shall be borne upon shoulders, and shall go forth in secret through the wall, and shall dig so that he may go forth thereby: he shall cover his face, that he may not be seen by any eye, and he himself shall not see the ground. (Ezekiel 12:12 Brenton)
Ez:12:12 Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie; zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść, zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju. (Ez 12:12 BT_4)
Ez:12:12 καὶ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐπ’ ὤμων ἀρθήσεται καὶ κεκρυμμένος ἐξελεύσεται διὰ τοῦ τοίχου, καὶ διορύξει τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν δι’ αὐτοῦ· τὸ πρόσωπον αὐτοῦ συγκαλύψει, ὅπως μὴ ὁραθῇ ὀφθαλμῷ, καὶ αὐτὸς τὴν γῆν οὐκ ὄψεται.
Ez:12:12 καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὦμος, -ου, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί δι·ορύσσω (δι+ορυσσ-, δι+ορυξ-, δι+ορυξ-, -, -, δι+ορυγ·[θ]-/δι+ορυχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό διά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) ὅπως μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Ez:12:12 I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się By wychodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ściana I też, nawet, mianowicie By grzebać By wychodzić On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Twarz On/ona/to/to samo Do ??? Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ez:12:12 kai\ o( a)/rCHOn e)n me/sO| au)tO=n e)p’ O)/mOn a)rTE/setai kai\ kekrumme/nos e)Xeleu/setai dia\ tou= toi/CHou, kai\ dioru/Xei tou= e)XelTei=n au)to\n di’ au)tou=· to\ pro/sOpon au)tou= sugkalu/PSei, o(/pOs mE\ o(raTE=| o)fTalmO=|, kai\ au)to\s tE\n gE=n ou)k o)/PSetai.
Ez:12:12 kai ho arCHOn en mesO autOn ep’ OmOn arTEsetai kai kekrymmenos eXeleusetai dia tu toiCHu, kai dioryXei tu eXelTein auton di’ autu· to prosOpon autu synkalyPSei, hopOs mE horaTE ofTalmO, kai autos tEn gEn uk oPSetai.
Ez:12:12 C RA_NSM N3_NSM P A1_DSN RD_GPM P N2_GPM VC_FPI3S C VP_XPPNSM VF_FMI3S P RA_GSM N2_GSM C VF_FAI3S RA_GSN VB_AAN RD_ASM P RD_GSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VF_FAI3S C D VC_APS3S N2_DSM C RD_NSM RA_ASF N1_ASF D VF_FMI3S
Ez:12:12 and also, even, namely the ruler; beginning; to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing shoulder to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely to hide conceal, skulk to come out because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the wall and also, even, namely to rummage the to come out he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same the face he/she/it/same to ??? so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), eye and also, even, namely he/she/it/same the earth/land οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ez:12:12 and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) shoulders (gen) he/she/it-will-be-LIFT/PICK-ed-UP and having-been-HIDE-ed (nom) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT because of (+acc), through (+gen) the (gen) wall (gen) and he/she/it-will-RUMMAGE, you(sg)-will-be-RUMMAGE-ed (classical) the (gen) to-COME-OUT him/it/same (acc) because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) this is how not he/she/it-should-be-SEE-ed eye (dat) and he/it/same (nom) the (acc) earth/land (acc) not he/she/it-will-be-SEE-ed
Ez:12:12 Ez_12:12_1 Ez_12:12_2 Ez_12:12_3 Ez_12:12_4 Ez_12:12_5 Ez_12:12_6 Ez_12:12_7 Ez_12:12_8 Ez_12:12_9 Ez_12:12_10 Ez_12:12_11 Ez_12:12_12 Ez_12:12_13 Ez_12:12_14 Ez_12:12_15 Ez_12:12_16 Ez_12:12_17 Ez_12:12_18 Ez_12:12_19 Ez_12:12_20 Ez_12:12_21 Ez_12:12_22 Ez_12:12_23 Ez_12:12_24 Ez_12:12_25 Ez_12:12_26 Ez_12:12_27 Ez_12:12_28 Ez_12:12_29 Ez_12:12_30 Ez_12:12_31 Ez_12:12_32 Ez_12:12_33 Ez_12:12_34 Ez_12:12_35 Ez_12:12_36
Ez:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:13 καὶ ἐκπετάσω τὸ δίκτυόν μου ἐπ’ αὐτόν, καὶ συλλημφθήσεται ἐν τῇ περιοχῇ μου, καὶ ἄξω αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὐτὴν οὐκ ὄψεται καὶ ἐκεῖ τελευτήσει.
Ez:12:13 And I will spread out my net upon him, and he shall be caught in my toils: and I will bring him to Babylon to the land of the Chaldeans; but he shall not see it, though he shall die there. (Ezekiel 12:13 Brenton)
Ez:12:13 Zarzucę sieć moją na niego i wpadnie w mój niewód. Każę go przyprowadzić do Babilonu, do kraju Chaldejczyków, ale nie będzie go mógł oglądać i tam umrze. (Ez 12:13 BT_4)
Ez:12:13 καὶ ἐκπετάσω τὸ δίκτυόν μου ἐπ’ αὐτόν, καὶ συλλημφθήσεται ἐν τῇ περιοχῇ μου, καὶ ἄξω αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὐτὴν οὐκ ὄψεται καὶ ἐκεῖ τελευτήσει.
Ez:12:13 καί ἐκ·πετάννυμι, -πετάζω (εκ+πεταζ-, εκ+πετα·σ-, εκ+πετα·σ-, -, -, εκ+πετασ·θ-) ὁ ἡ τό δίκτυον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό περι·οχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἐκεῖ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
Ez:12:13 I też, nawet, mianowicie Do ??? Czysty Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród pericope Ja I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Babilon Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Chaldejski I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Tam By kończyć się
Ez:12:13 kai\ e)kpeta/sO to\ di/ktuo/n mou e)p’ au)to/n, kai\ sullEmfTE/setai e)n tE=| perioCHE=| mou, kai\ a)/XO au)to\n ei)s *babulO=na ei)s gE=n *CHaldai/On, kai\ au)tE\n ou)k o)/PSetai kai\ e)kei= teleutE/sei.
Ez:12:13 kai ekpetasO to diktyon mu ep’ auton, kai syllEmfTEsetai en tE perioCHE mu, kai aXO auton eis babylOna eis gEn CHaldaiOn, kai autEn uk oPSetai kai ekei teleutEsei.
Ez:12:13 C VF2_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_ASM C VV_FPI3S P RA_DSF N1_DSF RP_GS C VF_FAI1S RD_ASM P N3W_ASF P N1_ASF N2_GPM C RD_ASF D VF_FMI3S C D VF_FAI3S
Ez:12:13 and also, even, namely to ??? the net I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the pericope I and also, even, namely to lead he/she/it/same into (+acc) Babylon into (+acc) earth/land Chaldean and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely there to end
Ez:12:13 and I-will-???, I-should-??? the (nom|acc) net (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-SEIZING-ed in/among/by (+dat) the (dat) pericope (dat) me (gen) and I-will-LEAD him/it/same (acc) into (+acc) Babylon (acc) into (+acc) earth/land (acc) Chaldeans (gen) and her/it/same (acc) not he/she/it-will-be-SEE-ed and there he/she/it-will-END, you(sg)-will-be-END-ed (classical)
Ez:12:13 Ez_12:13_1 Ez_12:13_2 Ez_12:13_3 Ez_12:13_4 Ez_12:13_5 Ez_12:13_6 Ez_12:13_7 Ez_12:13_8 Ez_12:13_9 Ez_12:13_10 Ez_12:13_11 Ez_12:13_12 Ez_12:13_13 Ez_12:13_14 Ez_12:13_15 Ez_12:13_16 Ez_12:13_17 Ez_12:13_18 Ez_12:13_19 Ez_12:13_20 Ez_12:13_21 Ez_12:13_22 Ez_12:13_23 Ez_12:13_24 Ez_12:13_25 Ez_12:13_26 Ez_12:13_27 Ez_12:13_28
Ez:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:14 καὶ πάντας τοὺς κύκλῳ αὐτοῦ τοὺς βοηθοὺς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀντιλαμβανομένους αὐτοῦ διασπερῶ εἰς πάντα ἄνεμον καὶ ῥομφαίαν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν·
Ez:12:14 And I will scatter to every wind all his assistants round about him, and all that help him; and I will draw out a sword after them; (Ezekiel 12:14 Brenton)
Ez:12:14 A wszystkich z jego otoczenia, jego obrońców i wszystkie zastępy jego wojsk rozproszę na wszystkie wiatry i miecza na nich dobędę. (Ez 12:14 BT_4)
Ez:12:14 καὶ πάντας τοὺς κύκλῳ αὐτοῦ τοὺς βοηθοὺς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀντιλαμβανομένους αὐτοῦ διασπερῶ εἰς πάντα ἄνεμον καὶ ῥομφαίαν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν·
Ez:12:14 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βοηθός -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνεμος, -ου, ὁ καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:12:14 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W kole On/ona/to/to samo Pomocny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zbaczać bliski [anty biorą] On/ona/to/to samo By rozpraszać się Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wiatr I też, nawet, mianowicie Szpada Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo
Ez:12:14 kai\ pa/ntas tou\s ku/klO| au)tou= tou\s boETou\s au)tou= kai\ pa/ntas tou\s a)ntilambanome/nous au)tou= diasperO= ei)s pa/nta a)/nemon kai\ r(omfai/an e)kkenO/sO o)pi/sO au)tO=n·
Ez:12:14 kai pantas tus kyklO autu tus boETus autu kai pantas tus antilambanomenus autu diasperO eis panta anemon kai romfaian ekkenOsO opisO autOn·
Ez:12:14 C A3_APM RA_APM N2_DSM RD_GSM RA_APM N2_APM RD_GSM C A3_APM RA_APM V1_PMPAPM RD_GSM VF2_FAI1S P A3_ASM N2_ASM C N1A_ASF VF_FAI1S P RD_GPM
Ez:12:14 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in a circle he/she/it/same the helpful he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to deflect toward [anti-take] he/she/it/same to scatter into (+acc) every all, each, every, the whole of wind and also, even, namely sword ć behind back, behind, after he/she/it/same
Ez:12:14 and all (acc) the (acc) in a circle him/it/same (gen) the (acc) helpful ([Adj] acc) him/it/same (gen) and all (acc) the (acc) while being-DEFLECT-ed-TOWARD (acc) him/it/same (gen) I-will-SCATTER into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) wind (acc) and sword (acc) behind them/same (gen)
Ez:12:14 Ez_12:14_1 Ez_12:14_2 Ez_12:14_3 Ez_12:14_4 Ez_12:14_5 Ez_12:14_6 Ez_12:14_7 Ez_12:14_8 Ez_12:14_9 Ez_12:14_10 Ez_12:14_11 Ez_12:14_12 Ez_12:14_13 Ez_12:14_14 Ez_12:14_15 Ez_12:14_16 Ez_12:14_17 Ez_12:14_18 Ez_12:14_19 Ez_12:14_20 Ez_12:14_21 Ez_12:14_22
Ez:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:15 καὶ γνώσονται διότι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ διασκορπίσαι με αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις.
Ez:12:15 And they shall know that I am the Lord, when I have scattered them among the nations; and I will disperse them in the countries. (Ezekiel 12:15 Brenton)
Ez:12:15 I poznają, że Ja jestem Pan, gdy ich rozproszę wśród narodów i rozrzucę po krajach. (Ez 12:15 BT_4)
Ez:12:15 καὶ γνώσονται διότι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ διασκορπίσαι με αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις.
Ez:12:15 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ
Ez:12:15 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Ja On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Ez:12:15 kai\ gnO/sontai dio/ti e)gO\ ku/rios e)n tO=| diaskorpi/sai me au)tou\s e)n toi=s e)/Tnesin, kai\ diasperO= au)tou\s e)n tai=s CHO/rais.
Ez:12:15 kai gnOsontai dioti egO kyrios en tO diaskorpisai me autus en tois eTnesin, kai diasperO autus en tais CHOrais.
Ez:12:15 C VF_FMI3P C RP_NS N2_NSM P RA_DSN VA_AAN RP_AS RD_APM P RA_DPN N3E_DPN C VF2_FAI1S RD_APM P RA_DPF N1A_DPF
Ez:12:15 and also, even, namely to know i.e. recognize. because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow I he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] and also, even, namely to scatter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract
Ez:12:15 and they-will-be-KNOW-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-SCATTER, be-you(sg)-SCATTER-ed!, he/she/it-happens-to-SCATTER (opt) me (acc) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) and I-will-SCATTER them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) regions (dat)
Ez:12:15 Ez_12:15_1 Ez_12:15_2 Ez_12:15_3 Ez_12:15_4 Ez_12:15_5 Ez_12:15_6 Ez_12:15_7 Ez_12:15_8 Ez_12:15_9 Ez_12:15_10 Ez_12:15_11 Ez_12:15_12 Ez_12:15_13 Ez_12:15_14 Ez_12:15_15 Ez_12:15_16 Ez_12:15_17 Ez_12:15_18 Ez_12:15_19
Ez:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:16 καὶ ὑπολείψομαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἀριθμῷ ἐκ ῥομφαίας καὶ ἐκ λιμοῦ καὶ ἐκ θανάτου, ὅπως ἐκδιηγῶνται πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος. –
Ez:12:16 And I will leave of them a few men in number spared from the sword, and from famine, and pestilence; that they may declare all their iniquities among the nations whither they have gone; and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 12:16 Brenton)
Ez:12:16 Ale niektórych z nich, którzy ujdą miecza, głodu i zarazy, pozostawię, aby pomiędzy narodami, do których przybędą, opowiadali o wszystkich swoich obrzydliwościach. Wówczas poznają, że Ja jestem Pan». (Ez 12:16 BT_4)
Ez:12:16 καὶ ὑπολείψομαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἀριθμῷ ἐκ ῥομφαίας καὶ ἐκ λιμοῦ καὶ ἐκ θανάτου, ὅπως ἐκδιηγῶνται πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:12:16 καί ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἐκ ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐκ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὅπως ἐκ·δι·ηγέομαι (εκδι+ηγ(ε)-, εκδι+ηγη·σ-, εκδι+ηγη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:12:16 I też, nawet, mianowicie By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szpada I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Głodu głód I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By opisywać szczegółowo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezprawie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wchodzić Tam I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:12:16 kai\ u(polei/PSomai e)X au)tO=n a)/ndras a)riTmO=| e)k r(omfai/as kai\ e)k limou= kai\ e)k Tana/tou, o(/pOs e)kdiEgO=ntai pa/sas ta\s a)nomi/as au)tO=n e)n toi=s e)/Tnesin, ou(= ei)sE/lTosan e)kei=· kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:12:16 kai hypoleiPSomai eX autOn andras ariTmO ek romfaias kai ek limu kai ek Tanatu, hopOs ekdiEgOntai pasas tas anomias autOn en tois eTnesin, hu eisElTosan ekei· kai gnOsontai hoti egO kyrios.
Ez:12:16 C VF_FMI1S P RD_GPM N3_APM N2_DSM P N1A_GSF C P N2_GSM C P N2_GSM C V2_PMS3P A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GPM P RA_DPN N3E_DPN RR_GSM VBI_AAI3P D C VF_FMI3P C RP_NS N2_NSM
Ez:12:16 and also, even, namely to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". number [see arithmetic] out of (+gen) ἐξ before vowels sword and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels famine hunger and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to describe in detail every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lawlessness he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enter there and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:12:16 and I-will-be-REMAIN-ed out of (+gen) them/same (gen) men, husbands (acc) number (dat) out of (+gen) sword (gen), swords (acc) and out of (+gen) famine (gen) and out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! this is how they-should-be-being-DESCRIBE-ed-IN-DETAIL all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) where; who/whom/which (gen) they-ENTER-ed there and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:12:16 Ez_12:16_1 Ez_12:16_2 Ez_12:16_3 Ez_12:16_4 Ez_12:16_5 Ez_12:16_6 Ez_12:16_7 Ez_12:16_8 Ez_12:16_9 Ez_12:16_10 Ez_12:16_11 Ez_12:16_12 Ez_12:16_13 Ez_12:16_14 Ez_12:16_15 Ez_12:16_16 Ez_12:16_17 Ez_12:16_18 Ez_12:16_19 Ez_12:16_20 Ez_12:16_21 Ez_12:16_22 Ez_12:16_23 Ez_12:16_24 Ez_12:16_25 Ez_12:16_26 Ez_12:16_27 Ez_12:16_28 Ez_12:16_29 Ez_12:16_30 Ez_12:16_31 Ez_12:16_32
Ez:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:17 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:12:17 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 12:17 Brenton)
Ez:12:17 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 12:17 BT_4)
Ez:12:17 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:12:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:12:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:12:17 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:12:17 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:12:17 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:12:17 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:12:17 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:12:17 Ez_12:17_1 Ez_12:17_2 Ez_12:17_3 Ez_12:17_4 Ez_12:17_5 Ez_12:17_6 Ez_12:17_7
Ez:12:17 x x x x x x x
Ez:12:18 Υἱὲ ἀνθρώπου, τὸν ἄρτον σου μετ’ ὀδύνης φάγεσαι καὶ τὸ ὕδωρ σου μετὰ βασάνου καὶ θλίψεως πίεσαι
Ez:12:18 Son of man, eat thy bread with sorrow, and drink thy water with torment and affliction. (Ezekiel 12:18 Brenton)
Ez:12:18 «Synu człowieczy, z drżeniem będziesz spożywał swój chleb, a w niepokoju i smutku będziesz pił wodę. (Ez 12:18 BT_4)
Ez:12:18 Υἱὲ ἀνθρώπου, τὸν ἄρτον σου μετ’ ὀδύνης φάγεσαι καὶ τὸ ὕδωρ σου μετὰ βασάνου καὶ θλίψεως πίεσαι
Ez:12:18 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ὀδύνη, -ης, ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά βάσανος, -ου, ἡ καί θλῖψις, -εως, ἡ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-); πιέζω (-, πιε·σ-, πιε·σ-, -, πεπιεσ-, -)
Ez:12:18 Syn Ludzki Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ból By jeść I też, nawet, mianowicie Woda Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Męki I też, nawet, mianowicie Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność By pić; do ???
Ez:12:18 *ui(e\ a)nTrO/pou, to\n a)/rton sou met’ o)du/nEs fa/gesai kai\ to\ u(/dOr sou meta\ basa/nou kai\ Tli/PSeOs pi/esai
Ez:12:18 yie anTrOpu, ton arton su met’ odynEs fagesai kai to hydOr su meta basanu kai TliPSeOs piesai
Ez:12:18 N2_VSM N2_GSM RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1_GSF VF_FMI2S C RA_ASN N3_ASN RP_GS P N2_GSF C N3I_GSF VF_FMI2S
Ez:12:18 son human the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing pain to eat and also, even, namely the water you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing torment and also, even, namely squeezing adversity, trial, trouble, difficulty to drink; to ???
Ez:12:18 son (voc) human (gen) the (acc) bread (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) pain (gen) you(sg)-will-be-EAT-ed and the (nom|acc) water (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) torment (gen) and squeezing (gen) you(sg)-will-be-DRINK-ed; to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt)
Ez:12:18 Ez_12:18_1 Ez_12:18_2 Ez_12:18_3 Ez_12:18_4 Ez_12:18_5 Ez_12:18_6 Ez_12:18_7 Ez_12:18_8 Ez_12:18_9 Ez_12:18_10 Ez_12:18_11 Ez_12:18_12 Ez_12:18_13 Ez_12:18_14 Ez_12:18_15 Ez_12:18_16 Ez_12:18_17
Ez:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:19 καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν λαὸν τῆς γῆς Τάδε λέγει κύριος τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ισραηλ Τοὺς ἄρτους αὐτῶν μετ’ ἐνδείας φάγονται καὶ τὸ ὕδωρ αὐτῶν μετὰ ἀφανισμοῦ πίονται, ὅπως ἀφανισθῇ ἡ γῆ σὺν πληρώματι αὐτῆς, ἐν ἀσεβείᾳ γὰρ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ·
Ez:12:19 And thou shalt say to the people of the land, Thus saith the Lord to the inhabitants of Jerusalem, on the land of Israel; They shall eat their bread in scarcity, and shall drink their water in desolation, that the land may be desolate with all that it contains: for all that dwell in it are ungodly. (Ezekiel 12:19 Brenton)
Ez:12:19 Powiedz ludowi ziemi: Tak mówi Pan Bóg do mieszkańców Jerozolimy w ziemi izraelskiej: Chleb swój będą spożywali w smutku, a wodę będą pili w trwodze, ponieważ ziemia ich zamieni się w pustkowie i zostanie ogołocona ze swoich dostatków, z powodu bezprawia wszystkich jej mieszkańców. (Ez 12:19 BT_4)
Ez:12:19 καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν λαὸν τῆς γῆς Τάδε λέγει κύριος τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ισραηλ Τοὺς ἄρτους αὐτῶν μετ’ ἐνδείας φάγονται καὶ τὸ ὕδωρ αὐτῶν μετὰ ἀφανισμοῦ πίονται, ὅπως ἀφανισθῇ γῆ σὺν πληρώματι αὐτῆς, ἐν ἀσεβείᾳ γὰρ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ·
Ez:12:19 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὅπως ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύν πλήρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀ·σέβεια, -ας, ἡ γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:12:19 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Ziemi/ziemia Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Izrael Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie Woda On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zniszczenie By pić Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By znikać Ziemi/ziemia Razem z/włączając (+dat) Całość On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brak szacunku Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ez:12:19 kai\ e)rei=s pro\s to\n lao\n tE=s gE=s *ta/de le/gei ku/rios toi=s katoikou=sin *ierousalEm e)pi\ tE=s gE=s tou= *israEl *tou\s a)/rtous au)tO=n met’ e)ndei/as fa/gontai kai\ to\ u(/dOr au)tO=n meta\ a)fanismou= pi/ontai, o(/pOs a)fanisTE=| E( gE= su\n plErO/mati au)tE=s, e)n a)sebei/a| ga\r pa/ntes oi( katoikou=ntes e)n au)tE=|·
Ez:12:19 kai ereis pros ton laon tEs gEs tade legei kyrios tois katoikusin ierusalEm epi tEs gEs tu israEl tus artus autOn met’ endeias fagontai kai to hydOr autOn meta afanismu piontai, hopOs afanisTE hE gE syn plErOmati autEs, en asebeia gar pantes hoi katoikuntes en autE·
Ez:12:19 C VF2_FAI2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_DPM V2_PAPDPM N_ASF P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N_GSM RA_APM N2_APM RD_GPM P N1A_GSF VF_FMI3P C RA_ASN N3_ASN RD_GPM P N2_GSM VF_FMI3P C VS_APS3S RA_NSF N1_NSF P N3M_DSN RD_GSF P N1A_DSF x A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM P RD_DSF
Ez:12:19 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the people the earth/land such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the Israel the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć to eat and also, even, namely the water he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing destruction to drink so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to disappear the earth/land together with/including (+dat) entirety he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lack of deference for since, as every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ez:12:19 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) the (gen) earth/land (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) Jerusalem (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) the (gen) Israel (indecl) the (acc) [loaves of] bread (acc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) they-will-be-EAT-ed and the (nom|acc) water (nom|acc|voc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) destruction (gen) they-will-be-DRINK-ed this is how he/she/it-should-be-DISAPPEAR-ed the (nom) earth/land (nom|voc) together with/including (+dat) entirety (dat) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) lack of deference (dat) for all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Ez:12:19 Ez_12:19_1 Ez_12:19_2 Ez_12:19_3 Ez_12:19_4 Ez_12:19_5 Ez_12:19_6 Ez_12:19_7 Ez_12:19_8 Ez_12:19_9 Ez_12:19_10 Ez_12:19_11 Ez_12:19_12 Ez_12:19_13 Ez_12:19_14 Ez_12:19_15 Ez_12:19_16 Ez_12:19_17 Ez_12:19_18 Ez_12:19_19 Ez_12:19_20 Ez_12:19_21 Ez_12:19_22 Ez_12:19_23 Ez_12:19_24 Ez_12:19_25 Ez_12:19_26 Ez_12:19_27 Ez_12:19_28 Ez_12:19_29 Ez_12:19_30 Ez_12:19_31 Ez_12:19_32 Ez_12:19_33 Ez_12:19_34 Ez_12:19_35 Ez_12:19_36 Ez_12:19_37 Ez_12:19_38 Ez_12:19_39 Ez_12:19_40 Ez_12:19_41 Ez_12:19_42 Ez_12:19_43 Ez_12:19_44 Ez_12:19_45 Ez_12:19_46
Ez:12:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:20 καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν αἱ κατοικούμεναι ἐξερημωθήσονται, καὶ ἡ γῆ εἰς ἀφανισμὸν ἔσται· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:12:20 And their inhabited cities shall be laid utterly waste, and the land shall be desolate; and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 12:20 Brenton)
Ez:12:20 Ludne miasta zostaną opuszczone, ziemia zamieni się w pustkowie. Wówczas poznacie, że Ja jestem Pan». (Ez 12:20 BT_4)
Ez:12:20 καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν αἱ κατοικούμεναι ἐξερημωθήσονται, καὶ γῆ εἰς ἀφανισμὸν ἔσται· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:12:20 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:12:20 I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Zniszczenie By być I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:12:20 kai\ ai( po/leis au)tO=n ai( katoikou/menai e)XerEmOTE/sontai, kai\ E( gE= ei)s a)fanismo\n e)/stai· kai\ e)pignO/sesTe dio/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:12:20 kai hai poleis autOn hai katoikumenai eXerEmOTEsontai, kai hE gE eis afanismon estai· kai epignOsesTe dioti egO kyrios.
Ez:12:20 C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM RA_NPF V2_PMPNPF VC_FPI3P C RA_NSF N1_NSF P N2_ASM VF_FMI3S C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:12:20 and also, even, namely the city he/she/it/same the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely the earth/land into (+acc) destruction to be and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:12:20 and the (nom) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) the (nom) while being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (nom|voc) and the (nom) earth/land (nom|voc) into (+acc) destruction (acc) he/she/it-will-be and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:12:20 Ez_12:20_1 Ez_12:20_2 Ez_12:20_3 Ez_12:20_4 Ez_12:20_5 Ez_12:20_6 Ez_12:20_7 Ez_12:20_8 Ez_12:20_9 Ez_12:20_10 Ez_12:20_11 Ez_12:20_12 Ez_12:20_13 Ez_12:20_14 Ez_12:20_15 Ez_12:20_16 Ez_12:20_17 Ez_12:20_18
Ez:12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:21 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:12:21 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 12:21 Brenton)
Ez:12:21 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 12:21 BT_4)
Ez:12:21 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:12:21 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:12:21 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:12:21 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:12:21 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:12:21 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:12:21 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:12:21 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:12:21 Ez_12:21_1 Ez_12:21_2 Ez_12:21_3 Ez_12:21_4 Ez_12:21_5 Ez_12:21_6 Ez_12:21_7
Ez:12:21 x x x x x x x
Ez:12:22 Υἱὲ ἀνθρώπου, τίς ὑμῖν ἡ παραβολὴ αὕτη ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ισραηλ λέγοντες Μακρὰν αἱ ἡμέραι ἀπόλωλεν ὅρασις;
Ez:12:22 Son of man, what is your parable on the land of Israel, that ye say, The days are long, the vision has perished? (Ezekiel 12:22 Brenton)
Ez:12:22 «Synu człowieczy, cóż to macie za przysłowie o ziemi izraelskiej, które głosi: "Dłużą się dni, a wszystkie proroctwa zawodzą". (Ez 12:22 BT_4)
Ez:12:22 Υἱὲ ἀνθρώπου, τίς ὑμῖν παραβολὴ αὕτη ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ισραηλ λέγοντες Μακρὰν αἱ ἡμέραι ἀπόλωλεν ὅρασις;
Ez:12:22 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μακράν; μακρός -ά -όν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὅρασις, -εως, ἡ
Ez:12:22 Syn Ludzki Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Izrael By mówić/opowiadaj Daleko; daleko [zobacz makro] Dzień By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Wizja {Wyobrażenie}
Ez:12:22 *ui(e\ a)nTrO/pou, ti/s u(mi=n E( parabolE\ au(/tE e)pi\ tE=s gE=s tou= *israEl le/gontes *makra\n ai( E(me/rai a)po/lOlen o(/rasis;
Ez:12:22 yie anTrOpu, tis hymin hE parabolE hautE epi tEs gEs tu israEl legontes makran hai hEmerai apolOlen horasis;
Ez:12:22 N2_VSM N2_GSM RI_NSM RP_DP RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N_GSM V1_PAPNPM D RA_NPF N1A_NPF VX_XAI3S N3I_NSF
Ez:12:22 son human who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the Israel to say/tell far; far [see macro] the day to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing vision
Ez:12:22 son (voc) human (gen) who/what/why (nom) you(pl) (dat) the (nom) parable (nom|voc) this (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) the (gen) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) far; far ([Adj] acc) the (nom) days (nom|voc) he/she/it-has-LOSE/DESTROY-ed vision (nom)
Ez:12:22 Ez_12:22_1 Ez_12:22_2 Ez_12:22_3 Ez_12:22_4 Ez_12:22_5 Ez_12:22_6 Ez_12:22_7 Ez_12:22_8 Ez_12:22_9 Ez_12:22_10 Ez_12:22_11 Ez_12:22_12 Ez_12:22_13 Ez_12:22_14 Ez_12:22_15 Ez_12:22_16 Ez_12:22_17 Ez_12:22_18
Ez:12:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:23 διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἀποστρέψω τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ οὐκέτι μὴ εἴπωσιν τὴν παραβολὴν ταύτην οἶκος τοῦ Ισραηλ, ὅτι λαλήσεις πρὸς αὐτούς Ἠγγίκασιν αἱ ἡμέραι καὶ λόγος πάσης ὁράσεως·
Ez:12:23 Therefore say to them, Thus saith the Lord; I will even set aside this parable, and the house of Israel shall no more at all use this parable: for thou shalt say to them, The days are at hand, and the import of every vision. (Ezekiel 12:23 Brenton)
Ez:12:23 Dlatego powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja sprawię, że przypowieści tej zostanie położony kres i nie będą jej więcej powtarzać w Izraelu. Co więcej, powiedz im: "Nadchodzą dni, gdy każde widzenie stanie się rzeczywistością". (Ez 12:23 BT_4)
Ez:12:23 διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἀποστρέψω τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ οὐκέτι μὴ εἴπωσιν τὴν παραβολὴν ταύτην οἶκος τοῦ Ισραηλ, ὅτι λαλήσεις πρὸς αὐτούς Ἠγγίκασιν αἱ ἡμέραι καὶ λόγος πάσης ὁράσεως·
Ez:12:23 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί λόγος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅρασις, -εως, ἡ
Ez:12:23 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwracać się od Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Już nie Nie By mówić/opowiadaj Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dom Izrael Ponieważ/tamto By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Dzień I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wizja {Wyobrażenie}
Ez:12:23 dia\ tou=to ei)po\n pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios *)apostre/PSO tE\n parabolE\n tau/tEn, kai\ ou)ke/ti mE\ ei)/pOsin tE\n parabolE\n tau/tEn oi)=kos tou= *israEl, o(/ti lalE/seis pro\s au)tou/s *)Eggi/kasin ai( E(me/rai kai\ lo/gos pa/sEs o(ra/seOs·
Ez:12:23 dia tuto eipon pros autus tade legei kyrios apostrePSO tEn parabolEn tautEn, kai uketi mE eipOsin tEn parabolEn tautEn oikos tu israEl, hoti lalEseis pros autus Engikasin hai hEmerai kai logos pasEs horaseOs·
Ez:12:23 P RD_ASN VB_AAD2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RD_ASF C D D VB_AAS3P RA_ASF N1_ASF RD_ASF N2_NSM RA_GSM N_GSM C VF_FAI2S P RD_APM VX_XAI3P RA_NPF N1A_NPF C N2_NSM A1S_GSF N3I_GSF
Ez:12:23 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to turn away from the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely no longer not to say/tell the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] house the Israel because/that to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the day and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. every all, each, every, the whole of vision
Ez:12:23 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) parable (acc) this (acc) and no longer not they-should-SAY/TELL the (acc) parable (acc) this (acc) house (nom) the (gen) Israel (indecl) because/that you(sg)-will-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) they-have-NEAR-ed the (nom) days (nom|voc) and word (nom) every (gen) vision (gen)
Ez:12:23 Ez_12:23_1 Ez_12:23_2 Ez_12:23_3 Ez_12:23_4 Ez_12:23_5 Ez_12:23_6 Ez_12:23_7 Ez_12:23_8 Ez_12:23_9 Ez_12:23_10 Ez_12:23_11 Ez_12:23_12 Ez_12:23_13 Ez_12:23_14 Ez_12:23_15 Ez_12:23_16 Ez_12:23_17 Ez_12:23_18 Ez_12:23_19 Ez_12:23_20 Ez_12:23_21 Ez_12:23_22 Ez_12:23_23 Ez_12:23_24 Ez_12:23_25 Ez_12:23_26 Ez_12:23_27 Ez_12:23_28 Ez_12:23_29 Ez_12:23_30 Ez_12:23_31 Ez_12:23_32 Ez_12:23_33
Ez:12:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:24 ὅτι οὐκ ἔσται ἔτι πᾶσα ὅρασις ψευδὴς καὶ μαντευόμενος τὰ πρὸς χάριν ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ισραηλ,
Ez:12:24 For there shall no more be any false vision, nor any one prophesying flatteries in the midst of the children of Israel. (Ezekiel 12:24 Brenton)
Ez:12:24 Nie będzie już bowiem wśród pokoleń izraelskich żadnego fałszywego widzenia ani żadnego złudnego proroctwa, (Ez 12:24 BT_4)
Ez:12:24 ὅτι οὐκ ἔσται ἔτι πᾶσα ὅρασις ψευδὴς καὶ μαντευόμενος τὰ πρὸς χάριν ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ισραηλ,
Ez:12:24 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅρασις, -εως, ἡ ψευδής -ές καί μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρός χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Ez:12:24 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wizja {Wyobrażenie} Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} I też, nawet, mianowicie By przepowiadać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Syn Izrael
Ez:12:24 o(/ti ou)k e)/stai e)/ti pa=sa o(/rasis PSeudE\s kai\ manteuo/menos ta\ pro\s CHa/rin e)n me/sO| tO=n ui(O=n *israEl,
Ez:12:24 hoti uk estai eti pasa horasis PSeudEs kai manteuomenos ta pros CHarin en mesO tOn hyiOn israEl,
Ez:12:24 C D VF_FMI3S D A1S_NSF N3I_NSF A3H_NSF C V1_PMPNSM RA_APN P N3_ASF P A1_DSN RA_GPM N2_GPM N_GSM
Ez:12:24 because/that οὐχ before rough breathing to be yet/still every all, each, every, the whole of vision false false, lying and also, even, namely to divine the toward (+acc,+gen,+dat) for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the son Israel
Ez:12:24 because/that not he/she/it-will-be yet/still every (nom|voc) vision (nom) liar ([Adj] nom) and while being-DIVINE-ed (nom) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) for; grace (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Ez:12:24 Ez_12:24_1 Ez_12:24_2 Ez_12:24_3 Ez_12:24_4 Ez_12:24_5 Ez_12:24_6 Ez_12:24_7 Ez_12:24_8 Ez_12:24_9 Ez_12:24_10 Ez_12:24_11 Ez_12:24_12 Ez_12:24_13 Ez_12:24_14 Ez_12:24_15 Ez_12:24_16 Ez_12:24_17
Ez:12:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:25 διότι ἐγὼ κύριος λαλήσω τοὺς λόγους μου, λαλήσω καὶ ποιήσω καὶ οὐ μὴ μηκύνω ἔτι, ὅτι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, οἶκος ὁ παραπικραίνων, λαλήσω λόγον καὶ ποιήσω, λέγει κύριος. –
Ez:12:25 For I the Lord will speak my words; I will speak and perform them, and will no more delay, for in your days, O provoking house, I will speak the word, and will perform it, saith the Lord. (Ezekiel 12:25 Brenton)
Ez:12:25 gdyż Ja, Pan, przemawiam, a to, co mówię, to stanie się niechybnie; już za dni waszych, ludu zbuntowany, ogłoszę wyrok i wykonam go» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 12:25 BT_4)
Ez:12:25 διότι ἐγὼ κύριος λαλήσω τοὺς λόγους μου, λαλήσω καὶ ποιήσω καὶ οὐ μὴ μηκύνω ἔτι, ὅτι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, οἶκος παραπικραίνων, λαλήσω λόγον καὶ ποιήσω, λέγει κύριος.
Ez:12:25 δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μηκύνω (μηκυν-, -, -, -, -, -) ἔτι ὅτι ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λόγος, -ου, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:12:25 Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja By mówić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By robić długo Jeszcze/jeszcze Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ty Dom By rozgoryczać By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:12:25 dio/ti e)gO\ ku/rios lalE/sO tou\s lo/gous mou, lalE/sO kai\ poiE/sO kai\ ou) mE\ mEku/nO e)/ti, o(/ti e)n tai=s E(me/rais u(mO=n, oi)=kos o( parapikrai/nOn, lalE/sO lo/gon kai\ poiE/sO, le/gei ku/rios.
Ez:12:25 dioti egO kyrios lalEsO tus logus mu, lalEsO kai poiEsO kai u mE mEkynO eti, hoti en tais hEmerais hymOn, oikos ho parapikrainOn, lalEsO logon kai poiEsO, legei kyrios.
Ez:12:25 C RP_NS N2_NSM VF_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS VF_FAI1S C VF_FAI1S C D D V1_PAI1S D C P RA_DPF N1A_DPF RP_GP N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM VF_FAI1S N2_ASM C VF_FAI1S V1_PAI3S N2_NSM
Ez:12:25 because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I to speak and also, even, namely to do/make and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to make long yet/still because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day you house the to embitter to speak word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely to do/make to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:12:25 because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK the (acc) words (acc) me (gen) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and not not I-am-MAKE-ing-LONG, I-should-be-MAKE-ing-LONG yet/still because/that in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) you(pl) (gen) house (nom) the (nom) while EMBITTER-ing (nom) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK word (acc) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:12:25 Ez_12:25_1 Ez_12:25_2 Ez_12:25_3 Ez_12:25_4 Ez_12:25_5 Ez_12:25_6 Ez_12:25_7 Ez_12:25_8 Ez_12:25_9 Ez_12:25_10 Ez_12:25_11 Ez_12:25_12 Ez_12:25_13 Ez_12:25_14 Ez_12:25_15 Ez_12:25_16 Ez_12:25_17 Ez_12:25_18 Ez_12:25_19 Ez_12:25_20 Ez_12:25_21 Ez_12:25_22 Ez_12:25_23 Ez_12:25_24 Ez_12:25_25 Ez_12:25_26 Ez_12:25_27 Ez_12:25_28 Ez_12:25_29 Ez_12:25_30
Ez:12:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:26 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:12:26 Moreover the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 12:26 Brenton)
Ez:12:26 Potem Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 12:26 BT_4)
Ez:12:26 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:12:26 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:12:26 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:12:26 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:12:26 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:12:26 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:12:26 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:12:26 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:12:26 Ez_12:26_1 Ez_12:26_2 Ez_12:26_3 Ez_12:26_4 Ez_12:26_5 Ez_12:26_6 Ez_12:26_7
Ez:12:26 x x x x x x x
Ez:12:27 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ οἶκος Ισραηλ ὁ παραπικραίνων λέγοντες λέγουσιν Ἡ ὅρασις, ἣν οὗτος ὁρᾷ, εἰς ἡμέρας πολλάς, καὶ εἰς καιροὺς μακροὺς οὗτος προφητεύει.
Ez:12:27 Son of man, behold, the provoking house of Israel boldly say, The vision which this man sees is for many days, and he prophesies for times afar off. (Ezekiel 12:27 Brenton)
Ez:12:27 «Synu człowieczy, oto Izraelici powiadają: "Widzenie, jakie on ma, odnosi się do dni bardzo odległych. Prorokuje o dalekiej przyszłości". (Ez 12:27 BT_4)
Ez:12:27 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ οἶκος Ισραηλ παραπικραίνων λέγοντες λέγουσιν ὅρασις, ἣν οὗτος ὁρᾷ, εἰς ἡμέρας πολλάς, καὶ εἰς καιροὺς μακροὺς οὗτος προφητεύει.
Ez:12:27 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) μακρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -)
Ez:12:27 Syn Ludzki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dom Izrael By rozgoryczać By mówić/opowiadaj By mówić/opowiadaj Wizja {Wyobrażenie} Kto/, który/, który To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do (+przyspieszenie) Dzień Dużo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Okres czasu Daleko [zobacz makro] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prorokować
Ez:12:27 *ui(e\ a)nTrO/pou, i)dou\ oi)=kos *israEl o( parapikrai/nOn le/gontes le/gousin *(E o(/rasis, E(\n ou(=tos o(ra=|, ei)s E(me/ras polla/s, kai\ ei)s kairou\s makrou\s ou(=tos profEteu/ei.
Ez:12:27 yie anTrOpu, idu oikos israEl ho parapikrainOn legontes legusin hE horasis, hEn hutos hora, eis hEmeras pollas, kai eis kairus makrus hutos profEteuei.
Ez:12:27 N2_VSM N2_GSM I N2_NSM N_GSM RA_NSM V1_PAPNSM V1_PAPNPM V1_PAI3P RA_NSF N3I_NSF RR_ASF RD_NSM V3_PAI3S P N1A_APF A1_APF C P N2_APM A1A_APM RD_NSM V1_PAI3S
Ez:12:27 son human to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), house Israel the to embitter to say/tell to say/tell the vision who/whom/which this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), into (+acc) day much and also, even, namely into (+acc) period of time far [see macro] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prophesy
Ez:12:27 son (voc) human (gen) be-you(sg)-SEE-ed! house (nom) Israel (indecl) the (nom) while EMBITTER-ing (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) the (nom) vision (nom) who/whom/which (acc) this (nom) he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed into (+acc) day (gen), days (acc) many (acc) and into (+acc) periods of time (acc) far ([Adj] acc) this (nom) he/she/it-is-PROPHESY-ing, you(sg)-are-being-PROPHESY-ed (classical)
Ez:12:27 Ez_12:27_1 Ez_12:27_2 Ez_12:27_3 Ez_12:27_4 Ez_12:27_5 Ez_12:27_6 Ez_12:27_7 Ez_12:27_8 Ez_12:27_9 Ez_12:27_10 Ez_12:27_11 Ez_12:27_12 Ez_12:27_13 Ez_12:27_14 Ez_12:27_15 Ez_12:27_16 Ez_12:27_17 Ez_12:27_18 Ez_12:27_19 Ez_12:27_20 Ez_12:27_21 Ez_12:27_22 Ez_12:27_23
Ez:12:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:12:28 διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Οὐ μὴ μηκύνωσιν οὐκέτι πάντες οἱ λόγοι μου, οὓς ἂν λαλήσω· λαλήσω καὶ ποιήσω, λέγει κύριος.
Ez:12:28 Therefore say to them, Thus saith the Lord; Henceforth none of my words shall linger, which I shall speak: I will speak and do, saith the Lord. (Ezekiel 12:28 Brenton)
Ez:12:28 Przeto powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Już więcej żaden z moich wyroków nie dozna zwłoki. Cokolwiek mówię, to mówię i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 12:28 BT_4)
Ez:12:28 διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Οὐ μὴ μηκύνωσιν οὐκέτι πάντες οἱ λόγοι μου, οὓς ἂν λαλήσω· λαλήσω καὶ ποιήσω, λέγει κύριος.
Ez:12:28 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μηκύνω (μηκυν-, -, -, -, -, -) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἄν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:12:28 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Nie By robić długo Już nie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mówić By mówić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:12:28 dia\ tou=to ei)po\n pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios *ou) mE\ mEku/nOsin ou)ke/ti pa/ntes oi( lo/goi mou, ou(\s a)/n lalE/sO· lalE/sO kai\ poiE/sO, le/gei ku/rios.
Ez:12:28 dia tuto eipon pros autus tade legei kyrios u mE mEkynOsin uketi pantes hoi logoi mu, hus an lalEsO· lalEsO kai poiEsO, legei kyrios.
Ez:12:28 P RD_ASN VB_AAD2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D D V1_PAS3P D A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS RR_APM x VF_FAI1S VF_FAI1S C VF_FAI1S V1_PAI3S N2_NSM
Ez:12:28 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing not to make long no longer every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I who/whom/which ever (if ever) to speak to speak and also, even, namely to do/make to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:12:28 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not not they-should-be-MAKE-ing-LONG no longer all (nom|voc) the (nom) words (nom|voc) me (gen) who/whom/which (acc) ever I-will-SPEAK, I-should-SPEAK I-will-SPEAK, I-should-SPEAK and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:12:28 Ez_12:28_1 Ez_12:28_2 Ez_12:28_3 Ez_12:28_4 Ez_12:28_5 Ez_12:28_6 Ez_12:28_7 Ez_12:28_8 Ez_12:28_9 Ez_12:28_10 Ez_12:28_11 Ez_12:28_12 Ez_12:28_13 Ez_12:28_14 Ez_12:28_15 Ez_12:28_16 Ez_12:28_17 Ez_12:28_18 Ez_12:28_19 Ez_12:28_20 Ez_12:28_21 Ez_12:28_22 Ez_12:28_23 Ez_12:28_24
Ez:12:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x