Ez:24:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ ἐν τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς λέγων
Ez:24:1 And the word of the Lord came to me, in the ninth year, in the tenth month, on the tenth day of the month, saying, (Ezekiel 24:1 Brenton)
Ez:24:1 Roku dziewiątego, miesiąca dziesiątego, a dziesiątego dnia tego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 24:1 BT_4)
Ez:24:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ ἐν τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς λέγων
Ez:24:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:24:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Dziewiąty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Dziesiąty Dziesiąty Miesiąc By mówić/opowiadaj
Ez:24:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me e)n tO=| e)/tei tO=| e)na/tO| e)n tO=| mEni\ tO=| deka/tO| deka/tE| tou= mEno\s le/gOn
Ez:24:1 kai egeneto logos kyriu pros me en tO etei tO enatO en tO mEni tO dekatO dekatE tu mEnos legOn
Ez:24:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM V1_PAPNSM
Ez:24:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the ninth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the tenth tenth the month to say/tell
Ez:24:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) ninth ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) tenth (dat) tenth (dat) the (gen) month (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:24:1 Ez_24:1_1 Ez_24:1_2 Ez_24:1_3 Ez_24:1_4 Ez_24:1_5 Ez_24:1_6 Ez_24:1_7 Ez_24:1_8 Ez_24:1_9 Ez_24:1_10 Ez_24:1_11 Ez_24:1_12 Ez_24:1_13 Ez_24:1_14 Ez_24:1_15 Ez_24:1_16 Ez_24:1_17 Ez_24:1_18 Ez_24:1_19 Ez_24:1_20
Ez:24:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, γράψον σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης, ἀφ’ ἧς ἀπηρείσατο βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ Ιερουσαλημ, ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς σήμερον,
Ez:24:2 Son of man, write for thyself daily from this day, on which the king of Babylon set himself against Jerusalem, even from this day. (Ezekiel 24:2 Brenton)
Ez:24:2 «Synu człowieczy, zapisz sobie datę dzisiejszą, tego właśnie dnia, bo król babiloński tego właśnie dnia obległ Jerozolimę. (Ez 24:2 BT_4)
Ez:24:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, γράψον σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης, ἀφ’ ἧς ἀπηρείσατο βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ Ιερουσαλημ, ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς σήμερον,
Ez:24:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό ὅς ἥ ὅ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σήμερον
Ez:24:2 Syn Ludzki By pisać Siebie Do (+przyspieszenie) Dzień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Król Babilon Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Dzisiaj dzień
Ez:24:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, gra/PSon seautO=| ei)s E(me/ran a)po\ tE=s E(me/ras tau/tEs, a)f’ E(=s a)pErei/sato basileu\s *babulO=nos e)pi\ *ierousalEm, a)po\ tE=s E(me/ras tE=s sE/meron,
Ez:24:2 yie anTrOpu, graPSon seautO eis hEmeran apo tEs hEmeras tautEs, af’ hEs apEreisato basileus babylOnos epi ierusalEm, apo tEs hEmeras tEs sEmeron,
Ez:24:2 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RD_DSM P N1A_ASF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF P RR_GSF VAI_AMI3S N3V_NSM N3W_GSF P N_ASF P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF D
Ez:24:2 son human to write yourself into (+acc) day from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which ć king Babylon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day the today day
Ez:24:2 son (voc) human (gen) do-WRITE-you(sg)!, going-to-WRITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) into (+acc) day (acc) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) away from (+gen) who/whom/which (gen) king (nom) Babylon (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) the (gen) today
Ez:24:2 Ez_24:2_1 Ez_24:2_2 Ez_24:2_3 Ez_24:2_4 Ez_24:2_5 Ez_24:2_6 Ez_24:2_7 Ez_24:2_8 Ez_24:2_9 Ez_24:2_10 Ez_24:2_11 Ez_24:2_12 Ez_24:2_13 Ez_24:2_14 Ez_24:2_15 Ez_24:2_16 Ez_24:2_17 Ez_24:2_18 Ez_24:2_19 Ez_24:2_20 Ez_24:2_21 Ez_24:2_22
Ez:24:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:3 καὶ εἰπὸν ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν παραπικραίνοντα παραβολὴν καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἐπίστησον τὸν λέβητα καὶ ἔκχεον εἰς αὐτὸν ὕδωρ
Ez:24:3 And speak a parable to the provoking house, and thou shalt say to them, Thus saith the Lord; Set on the caldron, and pour water into it: (Ezekiel 24:3 Brenton)
Ez:24:3 Opowiedz temu opornemu ludowi przypowieść! Powiedz do niego: Tak mówi Pan Bóg: Przystaw kocioł do ognia, przystaw, i nalej jeszcze do niego wody! (Ez 24:3 BT_4)
Ez:24:3 καὶ εἰπὸν ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν παραπικραίνοντα παραβολὴν καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἐπίστησον τὸν λέβητα καὶ ἔκχεον εἰς αὐτὸν ὕδωρ
Ez:24:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) παρα·βολή, -ῆς, ἡ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Ez:24:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom By rozgoryczać Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ulegać odroczeniu I też, nawet, mianowicie By wylewać się Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Woda
Ez:24:3 kai\ ei)po\n e)pi\ to\n oi)=kon to\n parapikrai/nonta parabolE\n kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios *)epi/stEson to\n le/bEta kai\ e)/kCHeon ei)s au)to\n u(/dOr
Ez:24:3 kai eipon epi ton oikon ton parapikrainonta parabolEn kai ereis pros autus tade legei kyrios epistEson ton lebEta kai ekCHeon eis auton hydOr
Ez:24:3 C VB_AAD2S P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V1_PAPASM N1_ASF C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VA_AAD2S RA_ASM N3T_ASM C VA_AAD2S P RD_ASM N3_ASN
Ez:24:3 and also, even, namely to say/tell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house the to embitter parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand over the ć and also, even, namely to pour out into (+acc) he/she/it/same water
Ez:24:3 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (acc) while EMBITTER-ing (acc, nom|acc|voc) parable (acc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-STand-you(sg)-OVER!, going-to-STand (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) and do-POUR-you(sg)-OUT!, while POUR-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) into (+acc) him/it/same (acc) water (nom|acc|voc)
Ez:24:3 Ez_24:3_1 Ez_24:3_2 Ez_24:3_3 Ez_24:3_4 Ez_24:3_5 Ez_24:3_6 Ez_24:3_7 Ez_24:3_8 Ez_24:3_9 Ez_24:3_10 Ez_24:3_11 Ez_24:3_12 Ez_24:3_13 Ez_24:3_14 Ez_24:3_15 Ez_24:3_16 Ez_24:3_17 Ez_24:3_18 Ez_24:3_19 Ez_24:3_20 Ez_24:3_21 Ez_24:3_22 Ez_24:3_23
Ez:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:4 καὶ ἔμβαλε εἰς αὐτὸν τὰ διχοτομήματα, πᾶν διχοτόμημα καλόν, σκέλος καὶ ὦμον ἐκσεσαρκισμένα ἀπὸ τῶν ὀστῶν
Ez:24:4 and put the pieces into it, every prime piece, the leg and shoulder taken off from the bones, (Ezekiel 24:4 Brenton)
Ez:24:4 Wrzuć do niego kawałki mięsa, wszystkie lepsze kęsy: udziec i łopatki, najlepszymi kośćmi go napełnij! (Ez 24:4 BT_4)
Ez:24:4 καὶ ἔμβαλε εἰς αὐτὸν τὰ διχοτομήματα, πᾶν διχοτόμημα καλόν, σκέλος καὶ ὦμον ἐκσεσαρκισμένα ἀπὸ τῶν ὀστῶν
Ez:24:4 καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) σκέλο·ς, -ους, τό καί ὦμος, -ου, ὁ ἐκ·σαρκίζω [LXX] (-, -, -, -, εκ+σεσαρκισ-, -) ἀπό ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό
Ez:24:4 I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Noga I też, nawet, mianowicie Ramię Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kość
Ez:24:4 kai\ e)/mbale ei)s au)to\n ta\ diCHotomE/mata, pa=n diCHoto/mEma kalo/n, ske/los kai\ O)=mon e)ksesarkisme/na a)po\ tO=n o)stO=n
Ez:24:4 kai embale eis auton ta diCHotomEmata, pan diCHotomEma kalon, skelos kai Omon eksesarkismena apo tOn ostOn
Ez:24:4 C VB_AAD2S P RD_ASM RA_APN N3M_APN A3_ASN N3M_ASN A1_ASN N3E_ASN C N2_ASM VT_XPPAPN P RA_GPN N2N_GPN
Ez:24:4 and also, even, namely to inject into (+acc) he/she/it/same the ć every all, each, every, the whole of ć right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). leg and also, even, namely shoulder to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bone
Ez:24:4 and do-INJECT-you(sg)! into (+acc) him/it/same (acc) the (nom|acc) every (nom|acc|voc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) leg (nom|acc|voc) and shoulder (acc) having-been-???-ed (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) bones (gen)
Ez:24:4 Ez_24:4_1 Ez_24:4_2 Ez_24:4_3 Ez_24:4_4 Ez_24:4_5 Ez_24:4_6 Ez_24:4_7 Ez_24:4_8 Ez_24:4_9 Ez_24:4_10 Ez_24:4_11 Ez_24:4_12 Ez_24:4_13 Ez_24:4_14 Ez_24:4_15 Ez_24:4_16
Ez:24:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:5 ἐξ ἐπιλέκτων κτηνῶν εἰλημμένων καὶ ὑπόκαιε τὰ ὀστᾶ ὑποκάτω αὐτῶν· ἔζεσεν ἔζεσεν, καὶ ἥψηται τὰ ὀστᾶ αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Ez:24:5 which are taken from choice cattle, and burn the bones under them: her bones are boiled and cooked in the midst of her. (Ezekiel 24:5 Brenton)
Ez:24:5 Wybierz do tego najlepsze sztuki z mniejszego bydła, podłóż drwa pod spodem i spraw, by to wrzało i kipiało, tak by aż kości się rozgotowały. (Ez 24:5 BT_4)
Ez:24:5 ἐξ ἐπιλέκτων κτηνῶν εἰλημμένων καὶ ὑπόκαιε τὰ ὀστᾶ ὑποκάτω αὐτῶν· ἔζεσεν ἔζεσεν, καὶ ἥψηται τὰ ὀστᾶ αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Ez:24:5 ἐκ κτῆνο·ς, -ους, τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό ζέω (ζε-, -, ζε·σ-, -, -, -) ζέω (ζε-, -, ζε·σ-, -, -, -) καί ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:24:5 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zwierzęcy (zwierzę) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Kość Poniżej On/ona/to/to samo Do ognistej gorącej namiętności gorliwości zazdrości zawiści, chciwość, uraza; czujność, gorliwość; nietolerancja 'by palić się z entuzjazmem' Do ognistej gorącej namiętności gorliwości zazdrości zawiści, chciwość, uraza; czujność, gorliwość; nietolerancja 'by palić się z entuzjazmem' I też, nawet, mianowicie By gotować się Kość On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Ez:24:5 e)X e)pile/ktOn ktEnO=n ei)lEmme/nOn kai\ u(po/kaie ta\ o)sta= u(poka/tO au)tO=n· e)/DZesen e)/DZesen, kai\ E(/PSEtai ta\ o)sta= au)tE=s e)n me/sO| au)tE=s.
Ez:24:5 eX epilektOn ktEnOn eilEmmenOn kai hypokaie ta osta hypokatO autOn· eDZesen eDZesen, kai hEPSEtai ta osta autEs en mesO autEs.
Ez:24:5 P A1B_GPN N3E_GPN VP_XMPGPN C V1_PAD2S RA_APN N2N_APN P RD_GPN VAI_AAI3S VAI_AAI3S C VM_XMI3S RA_NPN N2N_NPN RD_GSF P A1_DSM RD_GSF
Ez:24:5 out of (+gen) ἐξ before vowels ć Animal (beast) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely ć the bone below he/she/it/same to fiery hot passion zeal jealousy envy, covetousness, resentment; vigilance, zealousness; intolerance 'to burn with enthusiasm' to fiery hot passion zeal jealousy envy, covetousness, resentment; vigilance, zealousness; intolerance 'to burn with enthusiasm' and also, even, namely to boil the bone he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Ez:24:5 out of (+gen) Animals (gen) having-been-TAKE HOLD OF-ed (gen) and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) below them/same (gen) he/she/it-FIERY HOT PASSION-ed he/she/it-FIERY HOT PASSION-ed and he/she/it-has-been-BOIL-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen)
Ez:24:5 Ez_24:5_1 Ez_24:5_2 Ez_24:5_3 Ez_24:5_4 Ez_24:5_5 Ez_24:5_6 Ez_24:5_7 Ez_24:5_8 Ez_24:5_9 Ez_24:5_10 Ez_24:5_11 Ez_24:5_12 Ez_24:5_13 Ez_24:5_14 Ez_24:5_15 Ez_24:5_16 Ez_24:5_17 Ez_24:5_18 Ez_24:5_19 Ez_24:5_20
Ez:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:6 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ὦ πόλις αἱμάτων, λέβης ἐν ᾧ ἐστιν ἰὸς ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ ἰὸς οὐκ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῆς· κατὰ μέλος αὐτῆς ἐξήνεγκεν, οὐκ ἔπεσεν ἐπ’ αὐτὴν κλῆρος.
Ez:24:6 Therefore thus saith the Lord; O bloody city, the caldron in which there is scum, and the scum has not gone out of, she has brought it forth piece by piece, no lot has fallen upon it. (Ezekiel 24:6 Brenton)
Ez:24:6 Tak bowiem mówi Pan Bóg: Biada miastu krwawemu, zardzewiałemu kotłowi, którego rdzy nie sposób usunąć. Opróżniaj go kęs po kęsie; losu nad nim nie będzie się rzucać. (Ez 24:6 BT_4)
Ez:24:6 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος πόλις αἱμάτων, λέβης ἐν ἐστιν ἰὸς ἐν αὐτῷ, καὶ ἰὸς οὐκ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῆς· κατὰ μέλος αὐτῆς ἐξήνεγκεν, οὐκ ἔπεσεν ἐπ’ αὐτὴν κλῆρος.
Ez:24:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ αἷμα[τ], -ατος, τό ἐν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἰός, -οῦ, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἰός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό κατά μέλο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κλῆρος, -ου, ὁ
Ez:24:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Miasto Krew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By być Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Członek On/ona/to/to samo By wykonywać ródź ??? Przed przydechem mocnym By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Los
Ez:24:6 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)=O po/lis ai(ma/tOn, le/bEs e)n O(=| e)stin i)o\s e)n au)tO=|, kai\ o( i)o\s ou)k e)XE=lTen e)X au)tE=s· kata\ me/los au)tE=s e)XE/negken, ou)k e)/pesen e)p’ au)tE\n klE=ros.
Ez:24:6 dia tuto tade legei kyrios O polis haimatOn, lebEs en hO estin ios en autO, kai ho ios uk eXElTen eX autEs· kata melos autEs eXEnenken, uk epesen ep’ autEn klEros.
Ez:24:6 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I N3I_NSF N3M_GPN N3T_NSM P RR_DSM V9_PAI3S N2_NSM P RD_DSM C RA_NSM N2_NSM D VBI_AAI3S P RD_GSF P N3E_ASN RD_GSF VAI_AAI3S D VAI_AAI3S P RD_ASF N2_NSM
Ez:24:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be city blood ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to be vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. οὐχ before rough breathing to come out out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing member he/she/it/same to carry out bring forth οὐχ before rough breathing to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same lot
Ez:24:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) O!; omega; I-should-be city (nom) bloods (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-is vīrus (nom) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and the (nom) vīrus (nom) not he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) her/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) member (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-CARRY OUT-ed not he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) lot (nom)
Ez:24:6 Ez_24:6_1 Ez_24:6_2 Ez_24:6_3 Ez_24:6_4 Ez_24:6_5 Ez_24:6_6 Ez_24:6_7 Ez_24:6_8 Ez_24:6_9 Ez_24:6_10 Ez_24:6_11 Ez_24:6_12 Ez_24:6_13 Ez_24:6_14 Ez_24:6_15 Ez_24:6_16 Ez_24:6_17 Ez_24:6_18 Ez_24:6_19 Ez_24:6_20 Ez_24:6_21 Ez_24:6_22 Ez_24:6_23 Ez_24:6_24 Ez_24:6_25 Ez_24:6_26 Ez_24:6_27 Ez_24:6_28 Ez_24:6_29 Ez_24:6_30 Ez_24:6_31
Ez:24:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:7 ὅτι αἷμα αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐστιν, ἐπὶ λεωπετρίαν τέταχα αὐτό· οὐκ ἐκκέχυκα αὐτὸ ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ καλύψαι ἐπ’ αὐτὸ γῆν.
Ez:24:7 For her blood is in the midst of her; I have set it upon a smooth rock: I have not poured it out upon the earth, so that the earth should cover it; (Ezekiel 24:7 Brenton)
Ez:24:7 Bo krew, którą przelało, jest pośród niego, rozlało ją na nagiej skale, nie wylało jej na ziemię, aby ją przykryć prochem. (Ez 24:7 BT_4)
Ez:24:7 ὅτι αἷμα αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐστιν, ἐπὶ λεωπετρίαν τέταχα αὐτό· οὐκ ἐκκέχυκα αὐτὸ ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ καλύψαι ἐπ’ αὐτὸ γῆν.
Ez:24:7 ὅτι αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:24:7 Ponieważ/tamto Krew On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wylewać się On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia
Ez:24:7 o(/ti ai(=ma au)tE=s e)n me/sO| au)tE=s e)stin, e)pi\ leOpetri/an te/taCHa au)to/· ou)k e)kke/CHuka au)to\ e)pi\ tE\n gE=n tou= kalu/PSai e)p’ au)to\ gE=n.
Ez:24:7 hoti haima autEs en mesO autEs estin, epi leOpetrian tetaCHa auto· uk ekkeCHyka auto epi tEn gEn tu kalyPSai ep’ auto gEn.
Ez:24:7 C N3M_ASN RD_GSF P A1_DSM RD_GSF V9_PAI3S P N1A_ASF VX_XAI1S RD_ASN D VX_XAI1S RD_ASN P RA_ASF N1_ASF RA_GSN VA_AAN P RD_ASN N1_ASF
Ez:24:7 because/that blood he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to order category, grade, class, trim, orderliness he/she/it/same οὐχ before rough breathing to pour out he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the to cover cloak, veiled, muffled upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same earth/land
Ez:24:7 because/that blood (nom|acc|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) I-have-ORDER-ed it/same (nom|acc) not I-have-POUR-ed-OUT it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) the (gen) to-COVER, be-you(sg)-COVER-ed!, he/she/it-happens-to-COVER (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) earth/land (acc)
Ez:24:7 Ez_24:7_1 Ez_24:7_2 Ez_24:7_3 Ez_24:7_4 Ez_24:7_5 Ez_24:7_6 Ez_24:7_7 Ez_24:7_8 Ez_24:7_9 Ez_24:7_10 Ez_24:7_11 Ez_24:7_12 Ez_24:7_13 Ez_24:7_14 Ez_24:7_15 Ez_24:7_16 Ez_24:7_17 Ez_24:7_18 Ez_24:7_19 Ez_24:7_20 Ez_24:7_21 Ez_24:7_22
Ez:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:8 τοῦ ἀναβῆναι θυμὸν εἰς ἐκδίκησιν ἐκδικηθῆναι δέδωκα τὸ αἷμα αὐτῆς ἐπὶ λεωπετρίαν τοῦ μὴ καλύψαι αὐτό.
Ez:24:8 that my wrath should come up for complete vengeance to be taken: I set her blood upon a smooth rock, so as not to cover it. (Ezekiel 24:8 Brenton)
Ez:24:8 Oto by rozniecić gniew i wywrzeć zemstę, rozleję jego krew na nagiej skale, by nie została przykryta. (Ez 24:8 BT_4)
Ez:24:8 τοῦ ἀναβῆναι θυμὸν εἰς ἐκδίκησιν ἐκδικηθῆναι δέδωκα τὸ αἷμα αὐτῆς ἐπὶ λεωπετρίαν τοῦ μὴ καλύψαι αὐτό.
Ez:24:8 ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) εἰς[1] ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό μή καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:24:8 By podnosić Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Do (+przyspieszenie) Zemsta By pomścić/poprawiaj By dawać Krew On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany On/ona/to/to samo
Ez:24:8 tou= a)nabE=nai Tumo\n ei)s e)kdi/kEsin e)kdikETE=nai de/dOka to\ ai(=ma au)tE=s e)pi\ leOpetri/an tou= mE\ kalu/PSai au)to/.
Ez:24:8 tu anabEnai Tymon eis ekdikEsin ekdikETEnai dedOka to haima autEs epi leOpetrian tu mE kalyPSai auto.
Ez:24:8 RA_GSN VZ_AAN N2_ASM P N3I_ASF VC_APN VX_XAI1S RA_ASN N3M_ASN RD_GSF P N1A_ASF RA_GSN D VA_AAN RD_ASN
Ez:24:8 the to ascend wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. into (+acc) vengeance to avenge/rectify to give the blood he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the not to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same
Ez:24:8 the (gen) to-ASCEND wrath (acc) into (+acc) vengeance (acc) to-be-AVENGE/RECTIFY-ed I-have-GIVE-ed the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) not to-COVER, be-you(sg)-COVER-ed!, he/she/it-happens-to-COVER (opt) it/same (nom|acc)
Ez:24:8 Ez_24:8_1 Ez_24:8_2 Ez_24:8_3 Ez_24:8_4 Ez_24:8_5 Ez_24:8_6 Ez_24:8_7 Ez_24:8_8 Ez_24:8_9 Ez_24:8_10 Ez_24:8_11 Ez_24:8_12 Ez_24:8_13 Ez_24:8_14 Ez_24:8_15 Ez_24:8_16
Ez:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:9 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Κἀγὼ μεγαλυνῶ τὸν δαλὸν
Ez:24:9 Therefore thus saith the Lord, I will also make the firebrand great, (Ezekiel 24:9 Brenton)
Ez:24:9 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Biada miastu krwawemu! Także i Ja chcę wznieść wielki stos. (Ez 24:9 BT_4)
Ez:24:9 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Κἀγὼ μεγαλυνῶ τὸν δαλὸν
Ez:24:9 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κἀγώ (καὶ ἐγώ) μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό
Ez:24:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I/też ja By powiększać/chwałę
Ez:24:9 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *ka)gO\ megalunO= to\n dalo\n
Ez:24:9 dia tuto tade legei kyrios kagO megalynO ton dalon
Ez:24:9 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C+RPNS VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM
Ez:24:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and/also I to magnify/laud the ć
Ez:24:9 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and/also I (nom) I-am-MAGNIFY/LAUD-ing, I-should-be-MAGNIFY/LAUD-ing, I-should-MAGNIFY/LAUD the (acc)
Ez:24:9 Ez_24:9_1 Ez_24:9_2 Ez_24:9_3 Ez_24:9_4 Ez_24:9_5 Ez_24:9_6 Ez_24:9_7 Ez_24:9_8 Ez_24:9_9
Ez:24:9 x x x x x x x x x
Ez:24:10 καὶ πληθυνῶ τὰ ξύλα καὶ ἀνακαύσω τὸ πῦρ, ὅπως τακῇ τὰ κρέα καὶ ἐλαττωθῇ ὁ ζωμὸς
Ez:24:10 and I will multiply the wood, and kindle the fire, that the flesh may be consumed, and the liquor boiled away; (Ezekiel 24:10 Brenton)
Ez:24:10 Nagromadź drew, rozpal ogień, ugotuj mięso, przypraw korzeniem, niech kości się spalą! (Ez 24:10 BT_4)
Ez:24:10 καὶ πληθυνῶ τὰ ξύλα καὶ ἀνακαύσω τὸ πῦρ, ὅπως τακῇ τὰ κρέα καὶ ἐλαττωθῇ ζωμὸς
Ez:24:10 καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὅπως τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό καί ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) ὁ ἡ τό
Ez:24:10 I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Ogień Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By topnieć Mięso I też, nawet, mianowicie By robić niższy
Ez:24:10 kai\ plETunO= ta\ Xu/la kai\ a)nakau/sO to\ pu=r, o(/pOs takE=| ta\ kre/a kai\ e)lattOTE=| o( DZOmo\s
Ez:24:10 kai plETynO ta Xyla kai anakausO to pyr, hopOs takE ta krea kai elattOTE ho DZOmos
Ez:24:10 C VF2_FAI1S RA_APN N2N_APN C VF_FAI1S RA_ASN N3_ASN C V1_PAS3S RA_APN N3_APN C VC_APS3S RA_NSM N2_NSM
Ez:24:10 and also, even, namely to increase/multiply the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely ć the fire so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to melt the meat and also, even, namely to make inferior the ć
Ez:24:10 and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) and the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) this is how he/she/it-should-be-MELT-ed the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) and he/she/it-should-be-MAKE-ed-INFERIOR the (nom)
Ez:24:10 Ez_24:10_1 Ez_24:10_2 Ez_24:10_3 Ez_24:10_4 Ez_24:10_5 Ez_24:10_6 Ez_24:10_7 Ez_24:10_8 Ez_24:10_9 Ez_24:10_10 Ez_24:10_11 Ez_24:10_12 Ez_24:10_13 Ez_24:10_14 Ez_24:10_15 Ez_24:10_16
Ez:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:11 καὶ στῇ ἐπὶ τοὺς ἄνθρακας, ὅπως προσκαυθῇ καὶ θερμανθῇ ὁ χαλκὸς αὐτῆς καὶ τακῇ ἐν μέσῳ ἀκαθαρσίας αὐτῆς, καὶ ἐκλίπῃ ὁ ἰὸς αὐτῆς,
Ez:24:11 and that it may stand upon the coals, that her brass may be thoroughly heated, and be melted in the midst of her filthiness, and her scum may be consumed, (Ezekiel 24:11 Brenton)
Ez:24:11 Postaw ten kocioł pusty na węgle, aby się rozgrzała jego miedź i rozpaliła, aby we wnętrzu jego rozpłynęła się jego nieczystość i by zniszczała jego rdza. (Ez 24:11 BT_4)
Ez:24:11 καὶ στῇ ἐπὶ τοὺς ἄνθρακας, ὅπως προσκαυθῇ καὶ θερμανθῇ χαλκὸς αὐτῆς καὶ τακῇ ἐν μέσῳ ἀκαθαρσίας αὐτῆς, καὶ ἐκλίπῃ ἰὸς αὐτῆς,
Ez:24:11 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἄνθραξ, -ακος, ὁ ὅπως καί θερμαίνω (θερμαιν-, -, θερμαν·[σ]-, -, -, θερμαν·θ-) ὁ ἡ τό χαλκός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἐν μέσος -η -ον ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ἰός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:24:11 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Węgiel drzewny Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. I też, nawet, mianowicie By rozgrzewać Miedź albo brąz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By topnieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni uncleaness On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. On/ona/to/to samo
Ez:24:11 kai\ stE=| e)pi\ tou\s a)/nTrakas, o(/pOs proskauTE=| kai\ TermanTE=| o( CHalko\s au)tE=s kai\ takE=| e)n me/sO| a)kaTarsi/as au)tE=s, kai\ e)kli/pE| o( i)o\s au)tE=s,
Ez:24:11 kai stE epi tus anTrakas, hopOs proskauTE kai TermanTE ho CHalkos autEs kai takE en mesO akaTarsias autEs, kai eklipE ho ios autEs,
Ez:24:11 C VH_AAS3S P RA_APM N3K_APM C VC_APS3S C VC_APS3S RA_NSM N2_NSM RD_GSF C V1_PAS3S P A1_DSM N1A_GSF RD_GSF C VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM RD_GSF
Ez:24:11 and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the charcoal so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ć and also, even, namely to warm the copper or bronze he/she/it/same and also, even, namely to melt in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle uncleaness he/she/it/same and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. he/she/it/same
Ez:24:11 and he/she/it-should-CAUSE-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) charcoals (acc) this is how and he/she/it-should-be-WARM-ed the (nom) copper or bronze (nom) her/it/same (gen) and he/she/it-should-be-MELT-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-should-FAIL, you(sg)-should-be-FAIL-ed the (nom) vīrus (nom) her/it/same (gen)
Ez:24:11 Ez_24:11_1 Ez_24:11_2 Ez_24:11_3 Ez_24:11_4 Ez_24:11_5 Ez_24:11_6 Ez_24:11_7 Ez_24:11_8 Ez_24:11_9 Ez_24:11_10 Ez_24:11_11 Ez_24:11_12 Ez_24:11_13 Ez_24:11_14 Ez_24:11_15 Ez_24:11_16 Ez_24:11_17 Ez_24:11_18 Ez_24:11_19 Ez_24:11_20 Ez_24:11_21 Ez_24:11_22 Ez_24:11_23
Ez:24:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:12 καὶ οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἐξ αὐτῆς πολὺς ὁ ἰὸς αὐτῆς, καταισχυνθήσεται ὁ ἰὸς αὐτῆς,
Ez:24:12 and her abundant scum may not come forth of her. (Ezekiel 24:12 Brenton)
Ez:24:12 Próżny trud, bo gruba warstwa rdzy nie schodzi w ogniu. (Ez 24:12 BT_4)
Ez:24:12 καὶ οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἐξ αὐτῆς πολὺς ἰὸς αὐτῆς, καταισχυνθήσεται ἰὸς αὐτῆς,
Ez:24:12 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό ἰός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό ἰός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:24:12 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Dużo Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. On/ona/to/to samo By upokarzać Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. On/ona/to/to samo
Ez:24:12 kai\ ou) mE\ e)Xe/lTE| e)X au)tE=s polu\s o( i)o\s au)tE=s, kataisCHunTE/setai o( i)o\s au)tE=s,
Ez:24:12 kai u mE eXelTE eX autEs polys ho ios autEs, kataisCHynTEsetai ho ios autEs,
Ez:24:12 C D D VB_AAS3S P RD_GSF A1P_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSF VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSF
Ez:24:12 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to come out out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same much the vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. he/she/it/same to humiliate the vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. he/she/it/same
Ez:24:12 and not not he/she/it-should-COME-OUT out of (+gen) her/it/same (gen) much (nom) the (nom) vīrus (nom) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-HUMILIATE-ed the (nom) vīrus (nom) her/it/same (gen)
Ez:24:12 Ez_24:12_1 Ez_24:12_2 Ez_24:12_3 Ez_24:12_4 Ez_24:12_5 Ez_24:12_6 Ez_24:12_7 Ez_24:12_8 Ez_24:12_9 Ez_24:12_10 Ez_24:12_11 Ez_24:12_12 Ez_24:12_13 Ez_24:12_14
Ez:24:12 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:13 ἀνθ’ ὧν ἐμιαίνου σύ. καὶ τί ἐὰν μὴ καθαρισθῇς ἔτι, ἕως οὗ ἐμπλήσω τὸν θυμόν μου;
Ez:24:13 Her scum shall become shameful, because thou didst defile thyself: and what if thou shalt be purged no more until I have accomplished my wrath? (Ezekiel 24:13 Brenton)
Ez:24:13 Chciałem cię oczyścić z nieczystości twojej hańby, aleś ty nie chciało zezwolić na oczyszczenie cię z twego brudu. Wobec tego nie zostaniesz oczyszczone tak długo, dopóki nie uśmierzę mego gniewu przeciwko tobie. (Ez 24:13 BT_4)
Ez:24:13 ἀνθ’ ὧν ἐμιαίνου σύ. καὶ τί ἐὰν μὴ καθαρισθῇς ἔτι, ἕως οὗ ἐμπλήσω τὸν θυμόν μου;
Ez:24:13 ἀντί ὅς ἥ ὅ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐάν (εἰ ἄν) μή καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἔτι ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:24:13 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By zanieczyszczać Ty I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By oczyszczać się oczyszczaj Jeszcze/jeszcze Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja
Ez:24:13 a)nT’ O(=n e)miai/nou su/. kai\ ti/ e)a\n mE\ kaTarisTE=|s e)/ti, e(/Os ou(= e)mplE/sO to\n Tumo/n mou;
Ez:24:13 anT’ hOn emiainu sy. kai ti ean mE kaTarisTEs eti, heOs hu emplEsO ton Tymon mu;
Ez:24:13 P RR_GPM V1I_IMI2S RP_NS C RI_ASN C D VS_APS2S D P RR_GSM VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ez:24:13 against (+gen) who/whom/which to pollute you and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to purify cleanse yet/still until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to satisfy fill up the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I
Ez:24:13 against (+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-were-being-POLLUTE-ed you(sg) (nom) and who/what/why (nom|acc) if-ever not you(sg)-should-be-PURIFIED-ed yet/still until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) I-will-SATISFY, I-should-SATISFY the (acc) wrath (acc) me (gen)
Ez:24:13 Ez_24:13_1 Ez_24:13_2 Ez_24:13_3 Ez_24:13_4 Ez_24:13_5 Ez_24:13_6 Ez_24:13_7 Ez_24:13_8 Ez_24:13_9 Ez_24:13_10 Ez_24:13_11 Ez_24:13_12 Ez_24:13_13 Ez_24:13_14 Ez_24:13_15 Ez_24:13_16
Ez:24:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:14 ἐγὼ κύριος λελάληκα, καὶ ἥξει, καὶ ποιήσω, οὐ διαστελῶ οὐδὲ μὴ ἐλεήσω· κατὰ τὰς ὁδούς σου καὶ κατὰ τὰ ἐνθυμήματά σου κρινῶ σε, λέγει κύριος. διὰ τοῦτο ἐγὼ κρινῶ σε κατὰ τὰ αἵματά σου καὶ κατὰ τὰ ἐνθυμήματά σου κρινῶ σε, ἡ ἀκάθαρτος ἡ ὀνομαστὴ καὶ πολλὴ τοῦ παραπικραίνειν.
Ez:24:14 I the Lord have spoken; and it shall come, and I will do it; I will not delay, neither will I have any mercy: I will judge thee, saith the Lord, according to thy ways, and according to thy devices: therefore will I judge thee according to thy bloodshed, and according to thy devices will I judge thee, thou unclean, notorious, and abundantly provoking one. (Ezekiel 24:14 Brenton)
Ez:24:14 Ja, Pan, postanowiłem. Słowo moje się spełni, wykonam je niechybnie, nie będę miał ani litości, ani współczucia. Będziesz osądzone według twego postępowania i według twoich złych uczynków» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 24:14 BT_4)
Ez:24:14 ἐγὼ κύριος λελάληκα, καὶ ἥξει, καὶ ποιήσω, οὐ διαστελῶ οὐδὲ μὴ ἐλεήσω· κατὰ τὰς ὁδούς σου καὶ κατὰ τὰ ἐνθυμήματά σου κρινῶ σε, λέγει κύριος. διὰ τοῦτο ἐγὼ κρινῶ σε κατὰ τὰ αἵματά σου καὶ κατὰ τὰ ἐνθυμήματά σου κρινῶ σε, ἀκάθαρτος ὀνομαστὴ καὶ πολλὴ τοῦ παραπικραίνειν.
Ez:24:14 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) μή ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατά ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατά ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον ὁ ἡ τό καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -)
Ez:24:14 Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By okazać miłosierdzie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Krew Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty; twój/twój(sg) Nieczysty (nieczysty) I też, nawet, mianowicie Dużo By rozgoryczać
Ez:24:14 e)gO\ ku/rios lela/lEka, kai\ E(/Xei, kai\ poiE/sO, ou) diastelO= ou)de\ mE\ e)leE/sO· kata\ ta\s o(dou/s sou kai\ kata\ ta\ e)nTumE/mata/ sou krinO= se, le/gei ku/rios. dia\ tou=to e)gO\ krinO= se kata\ ta\ ai(/mata/ sou kai\ kata\ ta\ e)nTumE/mata/ sou krinO= se, E( a)ka/Tartos E( o)nomastE\ kai\ pollE\ tou= parapikrai/nein.
Ez:24:14 egO kyrios lelalEka, kai hEXei, kai poiEsO, u diastelO ude mE eleEsO· kata tas hodus su kai kata ta enTymEmata su krinO se, legei kyrios. dia tuto egO krinO se kata ta haimata su kai kata ta enTymEmata su krinO se, hE akaTartos hE onomastE kai pollE tu parapikrainein.
Ez:24:14 RP_NS N2_NSM VX_XAI1S C VF_FAI3S C VF_FAI1S D VF2_FAI1S C D VF_FAI1S P RA_APF N2_APF RP_GS C P RA_APN N3M_APN RP_GS VF2_FAI1S RP_AS V1_PAI3S N2_NSM P RD_ASN RP_NS VF2_FAI1S RP_AS P RA_APN N3M_APN RP_GS C P RA_APN N3M_APN RP_GS VF2_FAI1S RP_AS RA_NSF A1B_NSF RA_NSF A1_NSF C A1_NSF RA_GSN V1_PAN
Ez:24:14 I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead and also, even, namely to do/make οὐχ before rough breathing to ??? (restrict, isolate, distinct) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to show mercy down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the blood you; your/yours(sg) and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you; your/yours(sg) the unclean (impure) the ć and also, even, namely much the to embitter
Ez:24:14 I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-SPEAK-ed and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE not I-will-??? neither/nor not I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I (nom) I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) bloods (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) unclean ([Adj] nom) the (nom) and much (nom) the (gen) to-be-EMBITTER-ing
Ez:24:14 Ez_24:14_1 Ez_24:14_2 Ez_24:14_3 Ez_24:14_4 Ez_24:14_5 Ez_24:14_6 Ez_24:14_7 Ez_24:14_8 Ez_24:14_9 Ez_24:14_10 Ez_24:14_11 Ez_24:14_12 Ez_24:14_13 Ez_24:14_14 Ez_24:14_15 Ez_24:14_16 Ez_24:14_17 Ez_24:14_18 Ez_24:14_19 Ez_24:14_20 Ez_24:14_21 Ez_24:14_22 Ez_24:14_23 Ez_24:14_24 Ez_24:14_25 Ez_24:14_26 Ez_24:14_27 Ez_24:14_28 Ez_24:14_29 Ez_24:14_30 Ez_24:14_31 Ez_24:14_32 Ez_24:14_33 Ez_24:14_34 Ez_24:14_35 Ez_24:14_36 Ez_24:14_37 Ez_24:14_38 Ez_24:14_39 Ez_24:14_40 Ez_24:14_41 Ez_24:14_42 Ez_24:14_43 Ez_24:14_44 Ez_24:14_45 Ez_24:14_46 Ez_24:14_47 Ez_24:14_48 Ez_24:14_49
Ez:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:15 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:24:15 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 24:15 Brenton)
Ez:24:15 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 24:15 BT_4)
Ez:24:15 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:24:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:24:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:24:15 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:24:15 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:24:15 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:24:15 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:24:15 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:24:15 Ez_24:15_1 Ez_24:15_2 Ez_24:15_3 Ez_24:15_4 Ez_24:15_5 Ez_24:15_6 Ez_24:15_7
Ez:24:15 x x x x x x x
Ez:24:16 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ ἐγὼ λαμβάνω ἐκ σοῦ τὰ ἐπιθυμήματα τῶν ὀφθαλμῶν σου ἐν παρατάξει· οὐ μὴ κοπῇς οὐδὲ μὴ κλαυσθῇς.
Ez:24:16 Son of man, behold I take from thee the desire of thine eyes by violence: thou shalt not lament, neither shalt thou weep. (Ezekiel 24:16 Brenton)
Ez:24:16 «Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy. (Ez 24:16 BT_4)
Ez:24:16 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ ἐγὼ λαμβάνω ἐκ σοῦ τὰ ἐπιθυμήματα τῶν ὀφθαλμῶν σου ἐν παρατάξει· οὐ μὴ κοπῇς οὐδὲ μὴ κλαυσθῇς.
Ez:24:16 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) μή κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Ez:24:16 Syn Ludzki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) Oko Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mobilizować się ??? Przed przydechem mocnym Nie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By płakać
Ez:24:16 *ui(e\ a)nTrO/pou, i)dou\ e)gO\ lamba/nO e)k sou= ta\ e)piTumE/mata tO=n o)fTalmO=n sou e)n parata/Xei· ou) mE\ kopE=|s ou)de\ mE\ klausTE=|s.
Ez:24:16 yie anTrOpu, idu egO lambanO ek su ta epiTymEmata tOn ofTalmOn su en parataXei· u mE kopEs ude mE klausTEs.
Ez:24:16 N2_VSM N2_GSM I RP_NS V1_PAI1S P RP_GS RA_APN N3M_APN RA_GPM N2_GPM RP_GS P N3I_DSF D D VD_APS2S C D VC_APS2S
Ez:24:16 son human to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) the ć the eye you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to mobilize οὐχ before rough breathing not to cut off cut, slash, chip, skive οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to weep
Ez:24:16 son (voc) human (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-TAKE HOLD OF-ing, I-should-be-TAKE HOLD OF-ing out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) the (gen) eyes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) he/she/it-will-MOBILIZE, you(sg)-will-be-MOBILIZE-ed (classical) not not you(sg)-should-be-CUT OFF-ed neither/nor not you(sg)-should-be-WEEP-ed
Ez:24:16 Ez_24:16_1 Ez_24:16_2 Ez_24:16_3 Ez_24:16_4 Ez_24:16_5 Ez_24:16_6 Ez_24:16_7 Ez_24:16_8 Ez_24:16_9 Ez_24:16_10 Ez_24:16_11 Ez_24:16_12 Ez_24:16_13 Ez_24:16_14 Ez_24:16_15 Ez_24:16_16 Ez_24:16_17 Ez_24:16_18 Ez_24:16_19 Ez_24:16_20
Ez:24:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:17 στεναγμὸς αἵματος, ὀσφύος, πένθους ἐστίν· οὐκ ἔσται τὸ τρίχωμά σου συμπεπλεγμένον ἐπὶ σὲ καὶ τὰ ὑποδήματά σου ἐν τοῖς ποσίν σου, οὐ μὴ παρακληθῇς ἐν χείλεσιν αὐτῶν καὶ ἄρτον ἀνδρῶν οὐ μὴ φάγῃς.
Ez:24:17 Thou shalt groan for blood, and have mourning upon thy loins; thy hair shall not be braided upon thee, and thy sandals shall be on thy feet; thou shalt in no wise be comforted by their lips, and thou shalt not eat the bread of men. (Ezekiel 24:17 Brenton)
Ez:24:17 Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby jakby po umarłym, zawiąż sobie zawój dokoła głowy, sandały włóż na nogi, nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby!» (Ez 24:17 BT_4)
Ez:24:17 στεναγμὸς αἵματος, ὀσφύος, πένθους ἐστίν· οὐκ ἔσται τὸ τρίχωμά σου συμπεπλεγμένον ἐπὶ σὲ καὶ τὰ ὑποδήματά σου ἐν τοῖς ποσίν σου, οὐ μὴ παρακληθῇς ἐν χείλεσιν αὐτῶν καὶ ἄρτον ἀνδρῶν οὐ μὴ φάγῃς.
Ez:24:17 στεναγμός, -οῦ, ὁ αἷμα[τ], -ατος, τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ πένθο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐν χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄρτος, -ου, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Ez:24:17 Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. Krew Polędwica Smutek By być ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Sandał Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pij; stopa Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Warga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ??? Przed przydechem mocnym Nie By jeść
Ez:24:17 stenagmo\s ai(/matos, o)sfu/os, pe/nTous e)sti/n· ou)k e)/stai to\ tri/CHOma/ sou sumpeplegme/non e)pi\ se\ kai\ ta\ u(podE/mata/ sou e)n toi=s posi/n sou, ou) mE\ paraklETE=|s e)n CHei/lesin au)tO=n kai\ a)/rton a)ndrO=n ou) mE\ fa/gE|s.
Ez:24:17 stenagmos haimatos, osfyos, penTus estin· uk estai to triCHOma su sympeplegmenon epi se kai ta hypodEmata su en tois posin su, u mE paraklETEs en CHeilesin autOn kai arton andrOn u mE fagEs.
Ez:24:17 N2_NSM N3M_GSN N3U_GSF N3E_GSN V9_PAI3S D VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS VK_XMPNSN P RP_AS C RA_NPN N3M_NPN RP_GS P RA_DPM N3D_DPM RP_GS D D VC_APS2S P N3E_DPN RD_GPM C N2_ASM N3_GPM D D VB_AAS2S
Ez:24:17 groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. blood loin grief to be οὐχ before rough breathing to be the ć you; your/yours(sg) ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely the sandal you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the drink; foot you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lip he/she/it/same and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". οὐχ before rough breathing not to eat
Ez:24:17 groan (nom) blood (gen) loin (gen) grief (gen) he/she/it-is not he/she/it-will-be the (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom|acc) sandals (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) drink (acc); feet (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not you(sg)-should-be-PETITION-ed in/among/by (+dat) lips (dat) them/same (gen) and bread (acc) men, husbands (gen) not not you(sg)-should-EAT
Ez:24:17 Ez_24:17_1 Ez_24:17_2 Ez_24:17_3 Ez_24:17_4 Ez_24:17_5 Ez_24:17_6 Ez_24:17_7 Ez_24:17_8 Ez_24:17_9 Ez_24:17_10 Ez_24:17_11 Ez_24:17_12 Ez_24:17_13 Ez_24:17_14 Ez_24:17_15 Ez_24:17_16 Ez_24:17_17 Ez_24:17_18 Ez_24:17_19 Ez_24:17_20 Ez_24:17_21 Ez_24:17_22 Ez_24:17_23 Ez_24:17_24 Ez_24:17_25 Ez_24:17_26 Ez_24:17_27 Ez_24:17_28 Ez_24:17_29 Ez_24:17_30 Ez_24:17_31 Ez_24:17_32 Ez_24:17_33
Ez:24:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:18 καὶ ἐλάλησα πρὸς τὸν λαὸν τὸ πρωῒ ὃν τρόπον ἐνετείλατό μοι, καὶ ἀπέθανεν ἡ γυνή μου ἑσπέρας, καὶ ἐποίησα τὸ πρωῒ ὃν τρόπον ἐπετάγη μοι.
Ez:24:18 And I spoke to the people in the morning, as he commanded me in the evening, and I did in the morning as it was commanded me. (Ezekiel 24:18 Brenton)
Ez:24:18 Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona, i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. (Ez 24:18 BT_4)
Ez:24:18 καὶ ἐλάλησα πρὸς τὸν λαὸν τὸ πρωῒ ὃν τρόπον ἐνετείλατό μοι, καὶ ἀπέθανεν γυνή μου ἑσπέρας, καὶ ἐποίησα τὸ πρωῒ ὃν τρόπον ἐπετάγη μοι.
Ez:24:18 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑσπέρα, -ας, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:24:18 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Wcześnie Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zalecać rozkaz Ja I też, nawet, mianowicie By umierać Kobiety/żona Ja Wieczór I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wcześnie Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić co by robić Ja
Ez:24:18 kai\ e)la/lEsa pro\s to\n lao\n to\ prOi\+ o(\n tro/pon e)netei/lato/ moi, kai\ a)pe/Tanen E( gunE/ mou e(spe/ras, kai\ e)poi/Esa to\ prOi\+ o(\n tro/pon e)peta/gE moi.
Ez:24:18 kai elalEsa pros ton laon to prO+i hon tropon eneteilato moi, kai apeTanen hE gynE mu hesperas, kai epoiEsa to prO+i hon tropon epetagE moi.
Ez:24:18 C VAI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM RA_ASN D RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3S RP_DS C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RP_GS N1A_GSF C VAI_AAI1S RA_ASN D RR_ASM N2_ASM VDI_API3S RP_DS
Ez:24:18 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) the people the early who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to enjoin command I and also, even, namely to die the woman/wife I evening and also, even, namely to do/make the early who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to tell what to do I
Ez:24:18 and I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) the (nom|acc) early who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat) and he/she/it-DIE-ed the (nom) woman/wife (nom) me (gen) evening (gen), evenings (acc) and I-DO/MAKE-ed the (nom|acc) early who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-TELL-ed-WHAT-TO-DO me (dat)
Ez:24:18 Ez_24:18_1 Ez_24:18_2 Ez_24:18_3 Ez_24:18_4 Ez_24:18_5 Ez_24:18_6 Ez_24:18_7 Ez_24:18_8 Ez_24:18_9 Ez_24:18_10 Ez_24:18_11 Ez_24:18_12 Ez_24:18_13 Ez_24:18_14 Ez_24:18_15 Ez_24:18_16 Ez_24:18_17 Ez_24:18_18 Ez_24:18_19 Ez_24:18_20 Ez_24:18_21 Ez_24:18_22 Ez_24:18_23 Ez_24:18_24 Ez_24:18_25
Ez:24:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:19 καὶ εἶπεν πρός με ὁ λαός Οὐκ ἀναγγελεῖς ἡμῖν τί ἐστιν ταῦτα, ἃ σὺ ποιεῖς;
Ez:24:19 And the people said to me, Wilt thou not tell us what these things are that thou doest? (Ezekiel 24:19 Brenton)
Ez:24:19 A lud mówił do mnie: «Czy nie wyjaśnisz nam, co znaczy dla nas to, co czynisz?» (Ez 24:19 BT_4)
Ez:24:19 καὶ εἶπεν πρός με λαός Οὐκ ἀναγγελεῖς ἡμῖν τί ἐστιν ταῦτα, σὺ ποιεῖς;
Ez:24:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ez:24:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Ludzie ??? Przed przydechem mocnym By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Ty By czynić/rób
Ez:24:19 kai\ ei)=pen pro/s me o( lao/s *ou)k a)naggelei=s E(mi=n ti/ e)stin tau=ta, a(/ su\ poiei=s;
Ez:24:19 kai eipen pros me ho laos uk anangeleis hEmin ti estin tauta, ha sy poieis;
Ez:24:19 C VBI_AAI3S P RP_AS RA_NSM N2_NSM D VF2_FAI2S RP_DP RI_ASN V9_PAI3S RD_NPN RR_APN RP_NS V2_PAI2S
Ez:24:19 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I the people οὐχ before rough breathing to proclaim proclaim, report I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which you to do/make
Ez:24:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) people (nom) not you(sg)-will-PROCLAIM, upon being-PROCLAIM-ed (nom|voc) us (dat) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is these (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-DO/MAKE-ing
Ez:24:19 Ez_24:19_1 Ez_24:19_2 Ez_24:19_3 Ez_24:19_4 Ez_24:19_5 Ez_24:19_6 Ez_24:19_7 Ez_24:19_8 Ez_24:19_9 Ez_24:19_10 Ez_24:19_11 Ez_24:19_12 Ez_24:19_13 Ez_24:19_14 Ez_24:19_15
Ez:24:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:20 καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς Λόγος κυρίου πρός με ἐγένετο λέγων
Ez:24:20 Then I said to them, The word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 24:20 Brenton)
Ez:24:20 Wówczas powiedziałem do nich: Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 24:20 BT_4)
Ez:24:20 καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς Λόγος κυρίου πρός με ἐγένετο λέγων
Ez:24:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:24:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się By mówić/opowiadaj
Ez:24:20 kai\ ei)=pa pro\s au)tou/s *lo/gos kuri/ou pro/s me e)ge/neto le/gOn
Ez:24:20 kai eipa pros autus logos kyriu pros me egeneto legOn
Ez:24:20 C VAI_AAI1S P RD_APM N2_NSM N2_GSM P RP_AS VBI_AMI3S V1_PAPNSM
Ez:24:20 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to become become, happen to say/tell
Ez:24:20 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-was-BECOME-ed while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:24:20 Ez_24:20_1 Ez_24:20_2 Ez_24:20_3 Ez_24:20_4 Ez_24:20_5 Ez_24:20_6 Ez_24:20_7 Ez_24:20_8 Ez_24:20_9 Ez_24:20_10
Ez:24:20 x x x x x x x x x x
Ez:24:21 Εἰπὸν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ βεβηλῶ τὰ ἅγιά μου, φρύαγμα ἰσχύος ὑμῶν, ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν ὑμῶν, καὶ ὑπὲρ ὧν φείδονται αἱ ψυχαὶ ὑμῶν· καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, οὓς ἐγκατελίπετε, ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται.
Ez:24:21 Say to the house of Israel, Thus saith the Lord; Behold, I will profane my sanctuary, the boast of your strength, the desire of your eyes, and for which your souls are concerned; and your sons and your daughters, whom ye have left, shall fall by the sword. (Ezekiel 24:21 Brenton)
Ez:24:21 «Powiedz domowi Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. (Ez 24:21 BT_4)
Ez:24:21 Εἰπὸν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ βεβηλῶ τὰ ἅγιά μου, φρύαγμα ἰσχύος ὑμῶν, ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν ὑμῶν, καὶ ὑπὲρ ὧν φείδονται αἱ ψυχαὶ ὑμῶν· καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, οὓς ἐγκατελίπετε, ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται.
Ez:24:21 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὑπέρ ὅς ἥ ὅ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Ez:24:21 By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja Siła Ty Oko Ty I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kto/, który/, który Zbywający {Oszczędzać} Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty I też, nawet, mianowicie Córka Ty Kto/, który/, który By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Ez:24:21 *ei)po\n pro\s to\n oi)=kon tou= *israEl *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ bebElO= ta\ a(/gia/ mou, fru/agma i)sCHu/os u(mO=n, e)piTumE/mata o)fTalmO=n u(mO=n, kai\ u(pe\r O(=n fei/dontai ai( PSuCHai\ u(mO=n· kai\ oi( ui(oi\ u(mO=n kai\ ai( Tugate/res u(mO=n, ou(\s e)gkateli/pete, e)n r(omfai/a| pesou=ntai.
Ez:24:21 eipon pros ton oikon tu israEl tade legei kyrios idu egO bebElO ta hagia mu, fryagma isCHyos hymOn, epiTymEmata ofTalmOn hymOn, kai hyper hOn feidontai hai PSyCHai hymOn· kai hoi hyioi hymOn kai hai Tygateres hymOn, hus enkatelipete, en romfaia pesuntai.
Ez:24:21 VB_AAD2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V4_PAI1S RA_APN A1A_APN RP_GS N3M_ASN N3U_GSF RP_GP N3M_APN N2_GPM RP_GP C P RR_GPM V1_PMI3P RA_NPF N1_NPF RP_GP C RA_NPM N2_NPM RP_GP C RA_NPF N3_NPF RP_GP RR_APM VBI_AAI2P P N1A_DSF VF2_FMI3P
Ez:24:21 to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the house the Israel such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I ć strength you ć eye you and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which to spare the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you and also, even, namely the son you and also, even, namely the daughter you who/whom/which to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Ez:24:21 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-DEFILE-ing, I-should-be-DEFILE-ing the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) strength (gen) you(pl) (gen) eyes (gen) you(pl) (gen) and above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which (gen) they-are-being-SPARE-ed the (nom) lifes (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) sons (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) daughters (nom|voc) you(pl) (gen) who/whom/which (acc) you(pl)-GIVE UP-ed in/among/by (+dat) sword (dat) they-will-be-FALL-ed
Ez:24:21 Ez_24:21_1 Ez_24:21_2 Ez_24:21_3 Ez_24:21_4 Ez_24:21_5 Ez_24:21_6 Ez_24:21_7 Ez_24:21_8 Ez_24:21_9 Ez_24:21_10 Ez_24:21_11 Ez_24:21_12 Ez_24:21_13 Ez_24:21_14 Ez_24:21_15 Ez_24:21_16 Ez_24:21_17 Ez_24:21_18 Ez_24:21_19 Ez_24:21_20 Ez_24:21_21 Ez_24:21_22 Ez_24:21_23 Ez_24:21_24 Ez_24:21_25 Ez_24:21_26 Ez_24:21_27 Ez_24:21_28 Ez_24:21_29 Ez_24:21_30 Ez_24:21_31 Ez_24:21_32 Ez_24:21_33 Ez_24:21_34 Ez_24:21_35 Ez_24:21_36 Ez_24:21_37 Ez_24:21_38 Ez_24:21_39 Ez_24:21_40 Ez_24:21_41
Ez:24:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:22 καὶ ποιήσετε ὃν τρόπον πεποίηκα· ἀπὸ στόματος αὐτῶν οὐ παρακληθήσεσθε καὶ ἄρτον ἀνδρῶν οὐ φάγεσθε,
Ez:24:22 And ye shall do as I have done: ye shall not be comforted at their mouth, and ye shall not eat the bread of men. (Ezekiel 24:22 Brenton)
Ez:24:22 Wy zaś tak uczynicie, jak Ja uczyniłem: brody nie będziecie przysłaniać, nie będziecie spożywać chleba żałoby, (Ez 24:22 BT_4)
Ez:24:22 καὶ ποιήσετε ὃν τρόπον πεποίηκα· ἀπὸ στόματος αὐτῶν οὐ παρακληθήσεσθε καὶ ἄρτον ἀνδρῶν οὐ φάγεσθε,
Ez:24:22 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) καί ἄρτος, -ου, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Ez:24:22 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ??? Przed przydechem mocnym By jeść
Ez:24:22 kai\ poiE/sete o(\n tro/pon pepoi/Eka· a)po\ sto/matos au)tO=n ou) paraklETE/sesTe kai\ a)/rton a)ndrO=n ou) fa/gesTe,
Ez:24:22 kai poiEsete hon tropon pepoiEka· apo stomatos autOn u paraklETEsesTe kai arton andrOn u fagesTe,
Ez:24:22 C VF_FAI2P RR_ASM N2_ASM VX_XAI1S P N3M_GSN RD_GPM D VC_FPI2P C N2_ASM N3_GPM D VF_FMI2P
Ez:24:22 and also, even, namely to do/make who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma he/she/it/same οὐχ before rough breathing to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". οὐχ before rough breathing to eat
Ez:24:22 and you(pl)-will-DO/MAKE who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-have-DO/MAKE-ed away from (+gen) mouth/maw (gen) them/same (gen) not you(pl)-will-be-PETITION-ed and bread (acc) men, husbands (gen) not you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed!
Ez:24:22 Ez_24:22_1 Ez_24:22_2 Ez_24:22_3 Ez_24:22_4 Ez_24:22_5 Ez_24:22_6 Ez_24:22_7 Ez_24:22_8 Ez_24:22_9 Ez_24:22_10 Ez_24:22_11 Ez_24:22_12 Ez_24:22_13 Ez_24:22_14 Ez_24:22_15
Ez:24:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:23 καὶ αἱ κόμαι ὑμῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν, καὶ τὰ ὑποδήματα ὑμῶν ἐν τοῖς ποσὶν ὑμῶν· οὔτε μὴ κόψησθε οὔτε μὴ κλαύσητε καὶ ἐντακήσεσθε ἐν ταῖς ἀδικίαις ὑμῶν καὶ παρακαλέσετε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.
Ez:24:23 And your hair shall be upon your head, and your shoes on your feet: neither shall ye at all lament or weep; but ye shall pine away in your iniquities, and shall comfort every one his brother. (Ezekiel 24:23 Brenton)
Ez:24:23 ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie narzekać ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim. (Ez 24:23 BT_4)
Ez:24:23 καὶ αἱ κόμαι ὑμῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν, καὶ τὰ ὑποδήματα ὑμῶν ἐν τοῖς ποσὶν ὑμῶν· οὔτε μὴ κόψησθε οὔτε μὴ κλαύσητε καὶ ἐντακήσεσθε ἐν ταῖς ἀδικίαις ὑμῶν καὶ παρακαλέσετε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.
Ez:24:23 καί ὁ ἡ τό κόμη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὔτε (οὐ τέ) μή κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) οὔτε (οὐ τέ) μή κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:24:23 I też, nawet, mianowicie Włosy Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Ty I też, nawet, mianowicie Sandał Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pij; stopa Ty Ani nie Nie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Ani nie Nie By płakać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki Ty I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Każdy Brat On/ona/to/to samo
Ez:24:23 kai\ ai( ko/mai u(mO=n e)pi\ tE=s kefalE=s u(mO=n, kai\ ta\ u(podE/mata u(mO=n e)n toi=s posi\n u(mO=n· ou)/te mE\ ko/PSEsTe ou)/te mE\ klau/sEte kai\ e)ntakE/sesTe e)n tai=s a)diki/ais u(mO=n kai\ parakale/sete e(/kastos to\n a)delfo\n au)tou=.
Ez:24:23 kai hai komai hymOn epi tEs kefalEs hymOn, kai ta hypodEmata hymOn en tois posin hymOn· ute mE koPSEsTe ute mE klausEte kai entakEsesTe en tais adikiais hymOn kai parakalesete hekastos ton adelfon autu.
Ez:24:23 C RA_NPF N1_NPF RP_GP P RA_GSF N1_GSF RP_GP C RA_NPN N3M_NPN RP_GP P RA_DPM N3D_DPM RP_GP C D VA_AMS2P C D VA_AAS2P C VF_FMI2P P RA_DPF N1A_DPF RP_GP C VF_FAI2P A1_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Ez:24:23 and also, even, namely the hair you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head you and also, even, namely the sandal you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the drink; foot you nor not not to cut off cut, slash, chip, skive nor not not to weep and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing you and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with each the brother he/she/it/same
Ez:24:23 and the (nom) hairs (nom|voc) you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) head (gen) you(pl) (gen) and the (nom|acc) sandals (nom|acc|voc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) drink (acc); feet (dat) you(pl) (gen) nor not you(pl)-should-be-CUT OFF-ed nor not you(pl)-should-WEEP and in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoings (dat) you(pl) (gen) and you(pl)-will-PETITION each (of two) (nom) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen)
Ez:24:23 Ez_24:23_1 Ez_24:23_2 Ez_24:23_3 Ez_24:23_4 Ez_24:23_5 Ez_24:23_6 Ez_24:23_7 Ez_24:23_8 Ez_24:23_9 Ez_24:23_10 Ez_24:23_11 Ez_24:23_12 Ez_24:23_13 Ez_24:23_14 Ez_24:23_15 Ez_24:23_16 Ez_24:23_17 Ez_24:23_18 Ez_24:23_19 Ez_24:23_20 Ez_24:23_21 Ez_24:23_22 Ez_24:23_23 Ez_24:23_24 Ez_24:23_25 Ez_24:23_26 Ez_24:23_27 Ez_24:23_28 Ez_24:23_29 Ez_24:23_30 Ez_24:23_31 Ez_24:23_32 Ez_24:23_33 Ez_24:23_34
Ez:24:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:24 καὶ ἔσται Ιεζεκιηλ ὑμῖν εἰς τέρας· κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, ποιήσετε, ὅταν ἔλθῃ ταῦτα· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος. –
Ez:24:24 And Jezekiel shall be for a sign to you: according to all that I have done shall ye do, when these things shall come; and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 24:24 Brenton)
Ez:24:24 Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wy czynili, gdy to nastąpi. I poznacie, że Ja jestem Pan. (Ez 24:24 BT_4)
Ez:24:24 καὶ ἔσται Ιεζεκιηλ ὑμῖν εἰς τέρας· κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, ποιήσετε, ὅταν ἔλθῃ ταῦτα· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:24:24 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] τέρα[τ]ς, -ατος, τό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:24:24 I też, nawet, mianowicie By być Ty Do (+przyspieszenie) Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób By czynić/rób Ilekroć By przychodzić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:24:24 kai\ e)/stai *ieDZekiEl u(mi=n ei)s te/ras· kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen, poiE/sete, o(/tan e)/lTE| tau=ta· kai\ e)pignO/sesTe dio/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:24:24 kai estai ieDZekiEl hymin eis teras· kata panta, hosa epoiEsen, poiEsete, hotan elTE tauta· kai epignOsesTe dioti egO kyrios.
Ez:24:24 C VF_FMI3S N_NSM RP_DP P N3T_ASN P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S VF_FAI2P D VB_AAS3S RD_NPN C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:24:24 and also, even, namely to be ć you into (+acc) wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make to do/make whenever to come this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:24:24 and he/she/it-will-be you(pl) (dat) into (+acc) wonder (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed you(pl)-will-DO/MAKE whenever he/she/it-should-COME these (nom|acc) and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:24:24 Ez_24:24_1 Ez_24:24_2 Ez_24:24_3 Ez_24:24_4 Ez_24:24_5 Ez_24:24_6 Ez_24:24_7 Ez_24:24_8 Ez_24:24_9 Ez_24:24_10 Ez_24:24_11 Ez_24:24_12 Ez_24:24_13 Ez_24:24_14 Ez_24:24_15 Ez_24:24_16 Ez_24:24_17 Ez_24:24_18 Ez_24:24_19 Ez_24:24_20
Ez:24:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:25 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, οὐχὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ὅταν λαμβάνω τὴν ἰσχὺν παρ’ αὐτῶν, τὴν ἔπαρσιν τῆς καυχήσεως αὐτῶν, τὰ ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν αὐτῶν καὶ τὴν ἔπαρσιν ψυχῆς αὐτῶν, υἱοὺς αὐτῶν καὶ θυγατέρας αὐτῶν,
Ez:24:25 And thou, son of man, shall it not be in the day when I take their strength from them, the pride of their boasting, the desires of their eyes, and the pride of their soul, their sons and their daughters, (Ezekiel 24:25 Brenton)
Ez:24:25 O tak, synu człowieczy, prawdą jest, że w ów dzień, w którym zabiorę im to, co stanowiło ich siłę, ich dumną ozdobę, radość ich oczu, tęsknotę ich serc - ich synów i córki - (Ez 24:25 BT_4)
Ez:24:25 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, οὐχὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ὅταν λαμβάνω τὴν ἰσχὺν παρ’ αὐτῶν, τὴν ἔπαρσιν τῆς καυχήσεως αὐτῶν, τὰ ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν αὐτῶν καὶ τὴν ἔπαρσιν ψυχῆς αὐτῶν, υἱοὺς αὐτῶν καὶ θυγατέρας αὐτῶν,
Ez:24:25 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐχί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅταν (ὅτε ἄν) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔπ·αρσις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό καύχησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔπ·αρσις, -εως, ἡ [LXX] ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:24:25 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ilekroć By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siła fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo ??? Napawanie się On/ona/to/to samo Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo
Ez:24:25 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, ou)CHi\ e)n tE=| E(me/ra|, o(/tan lamba/nO tE\n i)sCHu\n par’ au)tO=n, tE\n e)/parsin tE=s kauCHE/seOs au)tO=n, ta\ e)piTumE/mata o)fTalmO=n au)tO=n kai\ tE\n e)/parsin PSuCHE=s au)tO=n, ui(ou\s au)tO=n kai\ Tugate/ras au)tO=n,
Ez:24:25 kai sy, hyie anTrOpu, uCHi en tE hEmera, hotan lambanO tEn isCHyn par’ autOn, tEn eparsin tEs kauCHEseOs autOn, ta epiTymEmata ofTalmOn autOn kai tEn eparsin PSyCHEs autOn, hyius autOn kai Tygateras autOn,
Ez:24:25 C RP_NS N2_VSM N2_GSM D P RA_DSF N1A_DSF D V1_PAI1S RA_ASF N3_ASF P RD_GPM RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N3I_GSF RD_GPM RA_APN N3M_APN N2_GPM RD_GPM C RA_ASF N3I_ASF N1_GSF RD_GPM N2_APM RD_GPM C N3_APF RD_GPM
Ez:24:25 and also, even, namely you son human not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day whenever to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the strength frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same the ??? the gloating he/she/it/same the ć eye he/she/it/same and also, even, namely the ??? life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same son he/she/it/same and also, even, namely daughter he/she/it/same
Ez:24:25 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) not in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) whenever I-am-TAKE HOLD OF-ing, I-should-be-TAKE HOLD OF-ing the (acc) strength (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) the (acc) ??? (acc) the (gen) gloating (gen) them/same (gen) the (nom|acc) eyes (gen) them/same (gen) and the (acc) ??? (acc) life (gen) them/same (gen) sons (acc) them/same (gen) and daughters (acc) them/same (gen)
Ez:24:25 Ez_24:25_1 Ez_24:25_2 Ez_24:25_3 Ez_24:25_4 Ez_24:25_5 Ez_24:25_6 Ez_24:25_7 Ez_24:25_8 Ez_24:25_9 Ez_24:25_10 Ez_24:25_11 Ez_24:25_12 Ez_24:25_13 Ez_24:25_14 Ez_24:25_15 Ez_24:25_16 Ez_24:25_17 Ez_24:25_18 Ez_24:25_19 Ez_24:25_20 Ez_24:25_21 Ez_24:25_22 Ez_24:25_23 Ez_24:25_24 Ez_24:25_25 Ez_24:25_26 Ez_24:25_27 Ez_24:25_28 Ez_24:25_29 Ez_24:25_30 Ez_24:25_31 Ez_24:25_32 Ez_24:25_33
Ez:24:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἥξει ὁ ἀνασῳζόμενος πρὸς σὲ τοῦ ἀναγγεῖλαί σοι εἰς τὰ ὦτα;
Ez:24:26 that in that day he that escapes shall come to thee, to tell it thee in thine ears? (Ezekiel 24:26 Brenton)
Ez:24:26 że w ów dzień przyjdzie do ciebie zbieg, by donieść o tym twoim uszom. (Ez 24:26 BT_4)
Ez:24:26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἥξει ἀνασῳζόμενος πρὸς σὲ τοῦ ἀναγγεῖλαί σοι εἰς τὰ ὦτα;
Ez:24:26 ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό
Ez:24:26 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Ucho
Ez:24:26 e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| E(/Xei o( a)nasO|DZo/menos pro\s se\ tou= a)naggei=lai/ soi ei)s ta\ O)=ta;
Ez:24:26 en ekeinE tE hEmera hEXei ho anasODZomenos pros se tu anangeilai soi eis ta Ota;
Ez:24:26 P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF VF_FAI3S RA_NSM V1_PPPNSM P RP_AS RA_GSN VA_AAN RP_DS P RA_APN N3T_APN
Ez:24:26 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to have come I have come. I have arrived.; to lead the to ??? toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) the ear
Ez:24:26 in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) the (nom) while being-???-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (gen) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc)
Ez:24:26 Ez_24:26_1 Ez_24:26_2 Ez_24:26_3 Ez_24:26_4 Ez_24:26_5 Ez_24:26_6 Ez_24:26_7 Ez_24:26_8 Ez_24:26_9 Ez_24:26_10 Ez_24:26_11 Ez_24:26_12 Ez_24:26_13 Ez_24:26_14 Ez_24:26_15
Ez:24:26 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:24:27 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διανοιχθήσεται τὸ στόμα σου πρὸς τὸν ἀνασῳζόμενον, καὶ λαλήσεις καὶ οὐ μὴ ἀποκωφωθῇς οὐκέτι· καὶ ἔσῃ αὐτοῖς εἰς τέρας, καὶ ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:24:27 In that day thy mouth shall be opened to him that escapes; thou shalt speak, and shalt be no longer dumb: and thou shalt be for a sign to them, and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 24:27 Brenton)
Ez:24:27 W ów dzień otworzą się usta twoje przed zbiegiem, aby mówić. Będziesz mówił i nie będziesz już niemy: Będziesz dla nich znakiem i poznają, że Ja jestem Pan». (Ez 24:27 BT_4)
Ez:24:27 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διανοιχθήσεται τὸ στόμα σου πρὸς τὸν ἀνασῳζόμενον, καὶ λαλήσεις καὶ οὐ μὴ ἀποκωφωθῇς οὐκέτι· καὶ ἔσῃ αὐτοῖς εἰς τέρας, καὶ ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:24:27 ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ὁ ἡ τό ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·κωφόομαι [LXX] (-, -, -, -, -, απο+κωφω·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] τέρα[τ]ς, -ατος, τό καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:24:27 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By otwierać wszystek  droga {sposób} Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do ??? I też, nawet, mianowicie By mówić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać się głuchym Już nie I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:24:27 e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| dianoiCHTE/setai to\ sto/ma sou pro\s to\n a)nasO|DZo/menon, kai\ lalE/seis kai\ ou) mE\ a)pokOfOTE=|s ou)ke/ti· kai\ e)/sE| au)toi=s ei)s te/ras, kai\ e)pignO/sontai dio/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:24:27 en ekeinE tE hEmera dianoiCHTEsetai to stoma su pros ton anasODZomenon, kai lalEseis kai u mE apokOfOTEs uketi· kai esE autois eis teras, kai epignOsontai dioti egO kyrios.
Ez:24:27 P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF VQ_FPI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_ASM V1_PPPASM C VF_FAI2S C D D VC_APS2S D C VF_FMI2S RD_DPM P N3T_ASN C VF_FMI3P C RP_NS N2_NSM
Ez:24:27 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to open up-all-the-way the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) the to ??? and also, even, namely to speak and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to become deaf no longer and also, even, namely to be he/she/it/same into (+acc) wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:24:27 in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-will-be-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-SPEAK and not not you(sg)-should-be-BECOME-ed-DEAF no longer and you(sg)-will-be them/same (dat) into (+acc) wonder (nom|acc|voc) and they-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:24:27 Ez_24:27_1 Ez_24:27_2 Ez_24:27_3 Ez_24:27_4 Ez_24:27_5 Ez_24:27_6 Ez_24:27_7 Ez_24:27_8 Ez_24:27_9 Ez_24:27_10 Ez_24:27_11 Ez_24:27_12 Ez_24:27_13 Ez_24:27_14 Ez_24:27_15 Ez_24:27_16 Ez_24:27_17 Ez_24:27_18 Ez_24:27_19 Ez_24:27_20 Ez_24:27_21 Ez_24:27_22 Ez_24:27_23 Ez_24:27_24 Ez_24:27_25 Ez_24:27_26 Ez_24:27_27 Ez_24:27_28
Ez:24:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x