Ez:32:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:32:1 And it came to pass in the twelfth year, in the tenth month, on the first day of the month, that the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 32:1 Brenton)
Ez:32:1 W roku jedenastym, miesiącu dwunastym, pierwszego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 32:1 BT_4)
Ez:32:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:32:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἑν·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό δω·δέκατος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:32:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jedenasty Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dwunasty ???; miesiąc Jeden Miesiąc By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:32:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| e(ndeka/tO| e)/tei e)n tO=| dOdeka/tO| mEni\ mia=| tou= mEno\s e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:32:1 kai egeneto en tO hendekatO etei en tO dOdekatO mEni mia tu mEnos egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:32:1 C VBI_AMI3S P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN P RA_DSM A1_DSM N3_DSM A1A_DSF RA_GSM N3_GSM VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:32:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eleventh year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the twelfth ???; month one the month to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:32:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) eleventh (dat) year (dat) in/among/by (+dat) the (dat) twelfth (dat) ??? (voc); month (dat) one (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:32:1 Ez_32:1_1 Ez_32:1_2 Ez_32:1_3 Ez_32:1_4 Ez_32:1_5 Ez_32:1_6 Ez_32:1_7 Ez_32:1_8 Ez_32:1_9 Ez_32:1_10 Ez_32:1_11 Ez_32:1_12 Ez_32:1_13 Ez_32:1_14 Ez_32:1_15 Ez_32:1_16 Ez_32:1_17 Ez_32:1_18 Ez_32:1_19
Ez:32:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ θρῆνον ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐρεῖς αὐτῷ Λέοντι ἐθνῶν ὡμοιώθης καὶ σὺ ὡς δράκων ὁ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐκεράτιζες τοῖς ποταμοῖς σου καὶ ἐτάρασσες ὕδωρ τοῖς ποσίν σου καὶ κατεπάτεις τοὺς ποταμούς σου.
Ez:32:2 Son of man, take up a lamentation for Pharao king of Egypt, and say to him, Thou art become like a lion of the nations, and as a serpent that is in the sea: and thou didst make assaults with thy rivers, and didst disturb the water with thy feet, and didst trample thy rivers. (Ezekiel 32:2 Brenton)
Ez:32:2 «Synu człowieczy, podnieś lament nad faraonem, królem egipskim, i powiedz mu: Młody lwie wśród narodów, skończyłeś się, a byłeś jak krokodyl w morzu, prychałeś swymi nozdrzami, mąciłeś wodę swymi łapami i wzburzałeś jego fale. (Ez 32:2 BT_4)
Ez:32:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ θρῆνον ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐρεῖς αὐτῷ Λέοντι ἐθνῶν ὡμοιώθης καὶ σὺ ὡς δράκων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐκεράτιζες τοῖς ποταμοῖς σου καὶ ἐτάρασσες ὕδωρ τοῖς ποσίν σου καὶ κατεπάτεις τοὺς ποταμούς σου.
Ez:32:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) θρῆνος, -ου, ὁ ἐπί Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς δράξ, -ακός, ἡ [LXX]; δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:32:2 Syn Ludzki By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Lament Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Lew Naród [zobacz etniczny] By porównywać I też, nawet, mianowicie Ty Jak/jak Ręka; smoka/wąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze I też, nawet, mianowicie Rzeka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Woda Pij; stopa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie Rzeka Ty; twój/twój(sg)
Ez:32:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, labe\ TrE=non e)pi\ *faraO basile/a *ai)gu/ptou kai\ e)rei=s au)tO=| *le/onti e)TnO=n O(moiO/TEs kai\ su\ O(s dra/kOn o( e)n tE=| Tala/ssE| kai\ e)kera/tiDZes toi=s potamoi=s sou kai\ e)ta/rasses u(/dOr toi=s posi/n sou kai\ katepa/teis tou\s potamou/s sou.
Ez:32:2 yie anTrOpu, labe TrEnon epi faraO basilea aigyptu kai ereis autO leonti eTnOn hOmoiOTEs kai sy hOs drakOn ho en tE TalassE kai ekeratiDZes tois potamois su kai etarasses hydOr tois posin su kai katepateis tus potamus su.
Ez:32:2 N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S N2_ASM P N_ASM N3V_ASM N2_GSF C VF2_FAI2S RD_DSM N3_DSM N3E_GPN VCI_API2S C RP_NS C N3_NSM RA_NSM P RA_DSF N1S_DSF C V1I_IAI2S RA_DPM N2_DPM RP_GS C V1I_IAI2S N3_ASN RA_DPM N3D_DPM RP_GS C V2I_IAI2S RA_APM N2_APM RP_GS
Ez:32:2 son human to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand lamentation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same lion nation [see ethnic] to liken and also, even, namely you as/like hand; dragon/serpent the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sea and also, even, namely ć the river you; your/yours(sg) and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir water the drink; foot you; your/yours(sg) and also, even, namely to trample/tread the river you; your/yours(sg)
Ez:32:2 son (voc) human (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! lamentation (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) king (acc) Egypt (gen) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL him/it/same (dat) lion (dat) nations (gen) you(sg)-were-LIKEN-ed and you(sg) (nom) as/like hands (gen); a symbol οf the papacy (nom) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) sea (dat) and the (dat) rivers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-were-UNSETTLE-ing water (nom|acc|voc) the (dat) drink (acc); feet (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-were-TRAMPLE/TREAD-ing the (acc) rivers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:32:2 Ez_32:2_1 Ez_32:2_2 Ez_32:2_3 Ez_32:2_4 Ez_32:2_5 Ez_32:2_6 Ez_32:2_7 Ez_32:2_8 Ez_32:2_9 Ez_32:2_10 Ez_32:2_11 Ez_32:2_12 Ez_32:2_13 Ez_32:2_14 Ez_32:2_15 Ez_32:2_16 Ez_32:2_17 Ez_32:2_18 Ez_32:2_19 Ez_32:2_20 Ez_32:2_21 Ez_32:2_22 Ez_32:2_23 Ez_32:2_24 Ez_32:2_25 Ez_32:2_26 Ez_32:2_27 Ez_32:2_28 Ez_32:2_29 Ez_32:2_30 Ez_32:2_31 Ez_32:2_32 Ez_32:2_33 Ez_32:2_34 Ez_32:2_35 Ez_32:2_36 Ez_32:2_37 Ez_32:2_38
Ez:32:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:3 τάδε λέγει κύριος καὶ περιβαλῶ ἐπὶ σὲ δίκτυα λαῶν πολλῶν καὶ ἀνάξω σε ἐν τῷ ἀγκίστρῳ μου
Ez:32:3 Thus saith the Lord; I will also cast over thee the nets of many nations, and will bring thee up with my hook: (Ezekiel 32:3 Brenton)
Ez:32:3 Tak mówi Pan Bóg: Rozciągnę moje sidła nad tobą w zgromadzeniu wielu narodów i wyciągnę cię moją siecią. (Ez 32:3 BT_4)
Ez:32:3 τάδε λέγει κύριος Καὶ περιβαλῶ ἐπὶ σὲ δίκτυα λαῶν πολλῶν καὶ ἀνάξω σε ἐν τῷ ἀγκίστρῳ μου
Ez:32:3 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίκτυον, -ου, τό λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἄγκιστρον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:32:3 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Czysty Ludzie Dużo I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczyk na ryby Ja
Ez:32:3 ta/de le/gei ku/rios *kai\ peribalO= e)pi\ se\ di/ktua laO=n pollO=n kai\ a)na/XO se e)n tO=| a)gki/strO| mou
Ez:32:3 tade legei kyrios kai peribalO epi se diktya laOn pollOn kai anaXO se en tO ankistrO mu
Ez:32:3 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C VF2_FAI1S P RP_AS N2N_APN N2_GPM A1_GPM C VF_FAI1S RP_AS P RA_DSN N2N_DSN RP_GS
Ez:32:3 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to adorn with [throw around] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) net people much and also, even, namely to lead up you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fishhook I
Ez:32:3 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-ADORN-WITH, I-should-ADORN-WITH upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) nets (nom|acc|voc) peoples (gen) many (gen) and I-will-LEAD-UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) fishhook (dat) me (gen)
Ez:32:3 Ez_32:3_1 Ez_32:3_2 Ez_32:3_3 Ez_32:3_4 Ez_32:3_5 Ez_32:3_6 Ez_32:3_7 Ez_32:3_8 Ez_32:3_9 Ez_32:3_10 Ez_32:3_11 Ez_32:3_12 Ez_32:3_13 Ez_32:3_14 Ez_32:3_15 Ez_32:3_16 Ez_32:3_17
Ez:32:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:4 καὶ ἐκτενῶ σε ἐπὶ τὴν γῆν, πεδία πλησθήσεταί σου, καὶ ἐπικαθιῶ ἐπὶ σὲ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμπλήσω ἐκ σοῦ πάντα τὰ θηρία πάσης τῆς γῆς·
Ez:32:4 and I will stretch thee upon the earth: the fields shall be covered with thee, and I will cause all the birds of the sky to settle upon thee, and I will fill with thee all the wild beasts of the earth. (Ezekiel 32:4 Brenton)
Ez:32:4 Rzucę cię na ląd i cisnę na powierzchnię pól, i sprawię, że na tobie zamieszkają wszystkie ptaki powietrzne, a każdy zwierz dziki tobą się nasyci. (Ez 32:4 BT_4)
Ez:32:4 καὶ ἐκτενῶ σε ἐπὶ τὴν γῆν, πεδία πλησθήσεταί σου, καὶ ἐπικαθιῶ ἐπὶ σὲ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμπλήσω ἐκ σοῦ πάντα τὰ θηρία πάσης τῆς γῆς·
Ez:32:4 καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπι·καθίζω (-, επι+καθι(ε)·[σ]-, επι+καθι·σ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:32:4 I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Do ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By siedzieć na siadaj przeciw Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Ez:32:4 kai\ e)ktenO= se e)pi\ tE\n gE=n, pedi/a plEsTE/setai/ sou, kai\ e)pikaTiO= e)pi\ se\ pa/nta ta\ peteina\ tou= ou)ranou= kai\ e)mplE/sO e)k sou= pa/nta ta\ TEri/a pa/sEs tE=s gE=s·
Ez:32:4 kai ektenO se epi tEn gEn, pedia plEsTEsetai su, kai epikaTiO epi se panta ta peteina tu uranu kai emplEsO ek su panta ta TEria pasEs tEs gEs·
Ez:32:4 C VF2_FAI1S RP_AS P RA_ASF N1_ASF N2N_APN VS_FPI3S RP_GS C VF2_FAI1S P RP_AS A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM C VF_FAI1S P RP_GS A3_APN RA_APN N2N_APN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Ez:32:4 and also, even, namely to extend you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land ć to ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely to sit upon sit down against upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the bird the sky/heaven and also, even, namely to satisfy fill up out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the beast every all, each, every, the whole of the earth/land
Ez:32:4 and I-will-EXTEND you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) he/she/it-will-be-???-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-SIT UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and I-will-SATISFY, I-should-SATISFY out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Ez:32:4 Ez_32:4_1 Ez_32:4_2 Ez_32:4_3 Ez_32:4_4 Ez_32:4_5 Ez_32:4_6 Ez_32:4_7 Ez_32:4_8 Ez_32:4_9 Ez_32:4_10 Ez_32:4_11 Ez_32:4_12 Ez_32:4_13 Ez_32:4_14 Ez_32:4_15 Ez_32:4_16 Ez_32:4_17 Ez_32:4_18 Ez_32:4_19 Ez_32:4_20 Ez_32:4_21 Ez_32:4_22 Ez_32:4_23 Ez_32:4_24 Ez_32:4_25 Ez_32:4_26 Ez_32:4_27 Ez_32:4_28
Ez:32:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:5 καὶ δώσω τὰς σάρκας σου ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ ἐμπλήσω ἀπὸ τοῦ αἵματός σου,
Ez:32:5 And I will cast thy flesh upon the mountains, and will saturate them with thy blood. (Ezekiel 32:5 Brenton)
Ez:32:5 Ciało twe rozrzucę po górach i wypełnię doliny twoją padliną. (Ez 32:5 BT_4)
Ez:32:5 καὶ δώσω τὰς σάρκας σου ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ ἐμπλήσω ἀπὸ τοῦ αἵματός σου,
Ez:32:5 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:32:5 I też, nawet, mianowicie By dawać Ciało {Mięso} Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Ty; twój/twój(sg)
Ez:32:5 kai\ dO/sO ta\s sa/rkas sou e)pi\ ta\ o)/rE kai\ e)mplE/sO a)po\ tou= ai(/mato/s sou,
Ez:32:5 kai dOsO tas sarkas su epi ta orE kai emplEsO apo tu haimatos su,
Ez:32:5 C VF_FAI1S RA_APF N3K_APF RP_GS P RA_APN N3E_APN C VF_FAI1S P RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Ez:32:5 and also, even, namely to give the flesh you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount and also, even, namely to satisfy fill up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood you; your/yours(sg)
Ez:32:5 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) flesh (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) and I-will-SATISFY, I-should-SATISFY away from (+gen) the (gen) blood (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:32:5 Ez_32:5_1 Ez_32:5_2 Ez_32:5_3 Ez_32:5_4 Ez_32:5_5 Ez_32:5_6 Ez_32:5_7 Ez_32:5_8 Ez_32:5_9 Ez_32:5_10 Ez_32:5_11 Ez_32:5_12 Ez_32:5_13 Ez_32:5_14
Ez:32:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:6 καὶ ποτισθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τῶν προχωρημάτων σου ἀπὸ τοῦ πλήθους σου ἐπὶ τῶν ὀρέων, φάραγγας ἐμπλήσω ἀπὸ σοῦ.
Ez:32:6 And the land shall be drenched with thy dung, because of thy multitude upon the mountains: I will fill the valleys with thee. (Ezekiel 32:6 Brenton)
Ez:32:6 Ziemię twego wylewu napoję twoją krwią aż do gór i napełnią się tobą wąwozy. (Ez 32:6 BT_4)
Ez:32:6 καὶ ποτισθήσεται γῆ ἀπὸ τῶν προχωρημάτων σου ἀπὸ τοῦ πλήθους σου ἐπὶ τῶν ὀρέων, φάραγγας ἐμπλήσω ἀπὸ σοῦ.
Ez:32:6 καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) φάραγξ, -αγγος, ἡ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:32:6 I też, nawet, mianowicie By dawać pić Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź ??? By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Ez:32:6 kai\ potisTE/setai E( gE= a)po\ tO=n proCHOrEma/tOn sou a)po\ tou= plE/Tous sou e)pi\ tO=n o)re/On, fa/raggas e)mplE/sO a)po\ sou=.
Ez:32:6 kai potisTEsetai hE gE apo tOn proCHOrEmatOn su apo tu plETus su epi tOn oreOn, farangas emplEsO apo su.
Ez:32:6 C VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF P RA_GPN N3M_GPN RP_GS P RA_GSN N3E_GSN RP_GS P RA_GPN N3E_GPN N3G_APF VF_FAI1S P RP_GS
Ez:32:6 and also, even, namely to give to drink the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lot (multitude ) you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount ??? to satisfy fill up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Ez:32:6 and he/she/it-will-be-GIVE-ed-TO-DRINK the (nom) earth/land (nom|voc) away from (+gen) the (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) lot (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) ???s (acc) I-will-SATISFY, I-should-SATISFY away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:32:6 Ez_32:6_1 Ez_32:6_2 Ez_32:6_3 Ez_32:6_4 Ez_32:6_5 Ez_32:6_6 Ez_32:6_7 Ez_32:6_8 Ez_32:6_9 Ez_32:6_10 Ez_32:6_11 Ez_32:6_12 Ez_32:6_13 Ez_32:6_14 Ez_32:6_15 Ez_32:6_16 Ez_32:6_17 Ez_32:6_18 Ez_32:6_19
Ez:32:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:7 καὶ κατακαλύψω ἐν τῷ σβεσθῆναί σε οὐρανὸν καὶ συσκοτάσω τὰ ἄστρα αὐτοῦ, ἥλιον ἐν νεφέλῃ καλύψω, καὶ σελήνη οὐ μὴ φάνῃ τὸ φῶς αὐτῆς·
Ez:32:7 And I will veil the heavens when thou art extinguished, and will darken the stars thereof; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light. (Ezekiel 32:7 Brenton)
Ez:32:7 Gdy gasnąć będziesz, zasłonię niebiosa i zaciemnię ich gwiazdy. Słońce zakryję chmurami, a księżyc nie da swego blasku. (Ez 32:7 BT_4)
Ez:32:7 καὶ κατακαλύψω ἐν τῷ σβεσθῆναί σε οὐρανὸν καὶ συσκοτάσω τὰ ἄστρα αὐτοῦ, ἥλιον ἐν νεφέλῃ καλύψω, καὶ σελήνη οὐ μὴ φάνῃ τὸ φῶς αὐτῆς·
Ez:32:7 καί κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) αὐτός αὐτή αὐτό ἥλιος, -ου, ὁ ἐν νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) καί σελήνη, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:32:7 I też, nawet, mianowicie By przykrywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By gasić Ty; twój/twój(sg) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Gwiezdny On/ona/to/to samo Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chmura By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany I też, nawet, mianowicie Księżyc ??? Przed przydechem mocnym Nie By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Lekki {Jasny} On/ona/to/to samo
Ez:32:7 kai\ katakalu/PSO e)n tO=| sbesTE=nai/ se ou)rano\n kai\ suskota/sO ta\ a)/stra au)tou=, E(/lion e)n nefe/lE| kalu/PSO, kai\ selE/nE ou) mE\ fa/nE| to\ fO=s au)tE=s·
Ez:32:7 kai katakalyPSO en tO sbesTEnai se uranon kai syskotasO ta astra autu, hElion en nefelE kalyPSO, kai selEnE u mE fanE to fOs autEs·
Ez:32:7 C VF_FAI1S P RA_DSN VC_APN RP_AS N2_ASM C VF_FAI1S RA_APN N2N_APN RD_GSM N2_ASM P N1_DSF VF_FAI1S C N1_NSF D D VD_APS3S RA_ASN N3T_ASN RD_GSF
Ez:32:7 and also, even, namely to cover up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to extinguish you; your/yours(sg) sky/heaven and also, even, namely ć the star he/she/it/same sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cloud to cover cloak, veiled, muffled and also, even, namely moon οὐχ before rough breathing not to appear look, shew, peer, seem, show the light he/she/it/same
Ez:32:7 and I-will-COVER-UP, I-should-COVER-UP in/among/by (+dat) the (dat) to-be-EXTINGUISH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) sky/heaven (acc) and the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) him/it/same (gen) sun (acc) in/among/by (+dat) cloud (dat) I-will-COVER, I-should-COVER and moon (nom|voc) not not you(sg)-will-be-APPEAR-ed, he/she/it-should-APPEAR, you(sg)-should-be-APPEAR-ed, he/she/it-should-be-APPEAR-ed the (nom|acc) light (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Ez:32:7 Ez_32:7_1 Ez_32:7_2 Ez_32:7_3 Ez_32:7_4 Ez_32:7_5 Ez_32:7_6 Ez_32:7_7 Ez_32:7_8 Ez_32:7_9 Ez_32:7_10 Ez_32:7_11 Ez_32:7_12 Ez_32:7_13 Ez_32:7_14 Ez_32:7_15 Ez_32:7_16 Ez_32:7_17 Ez_32:7_18 Ez_32:7_19 Ez_32:7_20 Ez_32:7_21 Ez_32:7_22 Ez_32:7_23 Ez_32:7_24
Ez:32:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:8 πάντα τὰ φαίνοντα φῶς ἐν τῷ οὐρανῷ συσκοτάσουσιν ἐπὶ σέ, καὶ δώσω σκότος ἐπὶ τὴν γῆν σου, λέγει κύριος κύριος.
Ez:32:8 All the bodies that give light in the sky, shall be darkened over thee, and I will bring darkness upon the earth, saith the Lord God. (Ezekiel 32:8 Brenton)
Ez:32:8 Wszystkie ciała świecące na niebie ze względu na ciebie zaciemnię i wprowadzę ciemność na twoją ziemię - wyrocznia Pana Boga. (Ez 32:8 BT_4)
Ez:32:8 πάντα τὰ φαίνοντα φῶς ἐν τῷ οὐρανῷ συσκοτάσουσιν ἐπὶ σέ, καὶ δώσω σκότος ἐπὶ τὴν γῆν σου, λέγει κύριος κύριος.
Ez:32:8 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σκότο·ς, -ους, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:32:8 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Lekki {Jasny} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ciemności ciemność, ciemność Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:32:8 pa/nta ta\ fai/nonta fO=s e)n tO=| ou)ranO=| suskota/sousin e)pi\ se/, kai\ dO/sO sko/tos e)pi\ tE\n gE=n sou, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:32:8 panta ta fainonta fOs en tO uranO syskotasusin epi se, kai dOsO skotos epi tEn gEn su, legei kyrios kyrios.
Ez:32:8 A3_NPN RA_NPN V1_PAPNPN N3T_NSN P RA_DSM N2_DSM VF_FAI3P P RP_AS C VF_FAI1S N3E_ASN P RA_ASF N1_ASF RP_GS V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:32:8 every all, each, every, the whole of the to appear look, shew, peer, seem, show light in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to give darkness gloom, darkness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:32:8 all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while APPEAR-ing (acc, nom|acc|voc) light (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE darkness (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:32:8 Ez_32:8_1 Ez_32:8_2 Ez_32:8_3 Ez_32:8_4 Ez_32:8_5 Ez_32:8_6 Ez_32:8_7 Ez_32:8_8 Ez_32:8_9 Ez_32:8_10 Ez_32:8_11 Ez_32:8_12 Ez_32:8_13 Ez_32:8_14 Ez_32:8_15 Ez_32:8_16 Ez_32:8_17 Ez_32:8_18 Ez_32:8_19 Ez_32:8_20
Ez:32:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:9 καὶ παροργιῶ καρδίαν λαῶν πολλῶν, ἡνίκα ἂν ἄγω αἰχμαλωσίαν σου εἰς τὰ ἔθνη εἰς γῆν, ἣν οὐκ ἔγνως.
Ez:32:9 And I will provoke to anger the heart of many people, when I shall lead thee captive among the nations, to a land which thou hast not known. (Ezekiel 32:9 Brenton)
Ez:32:9 Zaniepokoję serce wielu narodów, gdy twoich jeńców zaprowadzę pomiędzy narody, do krajów, których nie znasz. (Ez 32:9 BT_4)
Ez:32:9 καὶ παροργιῶ καρδίαν λαῶν πολλῶν, ἡνίκα ἂν ἄγω αἰχμαλωσίαν σου εἰς τὰ ἔθνη εἰς γῆν, ἣν οὐκ ἔγνως.
Ez:32:9 καί παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) καρδία, -ας, ἡ λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἡνίκα ἄν ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Ez:32:9 I też, nawet, mianowicie Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzie Dużo Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By prowadzić Jeńcy Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Ez:32:9 kai\ parorgiO= kardi/an laO=n pollO=n, E(ni/ka a)/n a)/gO ai)CHmalOsi/an sou ei)s ta\ e)/TnE ei)s gE=n, E(\n ou)k e)/gnOs.
Ez:32:9 kai parorgiO kardian laOn pollOn, hEnika an agO aiCHmalOsian su eis ta eTnE eis gEn, hEn uk egnOs.
Ez:32:9 C VF2_FAI1S N1A_ASF N2_GPM A1_GPM D x V1_PAI1S N1A_ASF RP_GS P RA_APN N3E_APN P N1_ASF RR_ASF D VZI_AAI2S
Ez:32:9 and also, even, namely to ??? heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) people much when ever (if ever) to lead captives you; your/yours(sg) into (+acc) the nation [see ethnic] into (+acc) earth/land who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize.
Ez:32:9 and I-will-??? heart (acc) peoples (gen) many (gen) when ever I-am-LEAD-ing, I-should-be-LEAD-ing captives (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) into (+acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) not you(sg)-KNOW-ed
Ez:32:9 Ez_32:9_1 Ez_32:9_2 Ez_32:9_3 Ez_32:9_4 Ez_32:9_5 Ez_32:9_6 Ez_32:9_7 Ez_32:9_8 Ez_32:9_9 Ez_32:9_10 Ez_32:9_11 Ez_32:9_12 Ez_32:9_13 Ez_32:9_14 Ez_32:9_15 Ez_32:9_16 Ez_32:9_17 Ez_32:9_18
Ez:32:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:10 καὶ στυγνάσουσιν ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά, καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐκστάσει ἐκστήσονται ἐν τῷ πέτασθαι τὴν ῥομφαίαν μου ἐπὶ πρόσωπα αὐτῶν, προσδεχόμενοι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἀφ’ ἡμέρας πτώσεώς σου.
Ez:32:10 And many nations shall mourn over thee, and their kings shall be utterly amazed, when my sword flies in their faces, as they wait for their own fall from the day of thy fall. (Ezekiel 32:10 Brenton)
Ez:32:10 U wielu narodów wzbudzę grozę, a królowie ich przerażą się z twego powodu, gdy mieczem moim świsnę przed ich oczami, i będą nieustannie drżeć w obawie o życie swoje w dzień twojego upadku. (Ez 32:10 BT_4)
Ez:32:10 καὶ στυγνάσουσιν ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά, καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐκστάσει ἐκστήσονται ἐν τῷ πέτασθαι τὴν ῥομφαίαν μου ἐπὶ πρόσωπα αὐτῶν, προσδεχόμενοι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἀφ’ ἡμέρας πτώσεώς σου.
Ez:32:10 καί στυγνάζω (στυγναζ-, στυγνα·σ-, στυγνα·σ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἔκ·στασις, -εως, ἡ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ; πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ πτῶσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:32:10 I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Naród [zobacz etniczny] Dużo I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo Zdziwienia/zachwyt By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By lecieć Szpada Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Spadaj; by lecieć On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Spadaj Ty; twój/twój(sg)
Ez:32:10 kai\ stugna/sousin e)pi\ se\ e)/TnE polla/, kai\ oi( basilei=s au)tO=n e)ksta/sei e)kstE/sontai e)n tO=| pe/tasTai tE\n r(omfai/an mou e)pi\ pro/sOpa au)tO=n, prosdeCHo/menoi tE\n ptO=sin au)tO=n a)f’ E(me/ras ptO/seO/s sou.
Ez:32:10 kai stygnasusin epi se eTnE polla, kai hoi basileis autOn ekstasei ekstEsontai en tO petasTai tEn romfaian mu epi prosOpa autOn, prosdeCHomenoi tEn ptOsin autOn af’ hEmeras ptOseOs su.
Ez:32:10 C VF_FAI3P P RP_AS N3E_NPN A1_NPN C RA_NPM N3V_NPM RD_GPM N3I_DSF VF_FMI3P P RA_DSN V5_PMN RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N2N_APN RD_GPM V1_PMPNPM RA_ASF N3I_ASF RD_GPM P N1A_GSF N3I_GSF RP_GS
Ez:32:10 and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) nation [see ethnic] much and also, even, namely the king he/she/it/same astoundment/ecstasy to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to fly the sword I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same to accept receive favourably, accept the fall; to fly he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day fall you; your/yours(sg)
Ez:32:10 and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) and the (nom) kings (acc, nom|voc) them/same (gen) astoundment/ecstasy (dat) they-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-FLY-ed the (acc) sword (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) faces (nom|acc|voc) them/same (gen) while being-ACCEPT-ed (nom|voc) the (acc) fall (acc); they-should-FLY them/same (gen) away from (+gen) day (gen), days (acc) fall (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:32:10 Ez_32:10_1 Ez_32:10_2 Ez_32:10_3 Ez_32:10_4 Ez_32:10_5 Ez_32:10_6 Ez_32:10_7 Ez_32:10_8 Ez_32:10_9 Ez_32:10_10 Ez_32:10_11 Ez_32:10_12 Ez_32:10_13 Ez_32:10_14 Ez_32:10_15 Ez_32:10_16 Ez_32:10_17 Ez_32:10_18 Ez_32:10_19 Ez_32:10_20 Ez_32:10_21 Ez_32:10_22 Ez_32:10_23 Ez_32:10_24 Ez_32:10_25 Ez_32:10_26 Ez_32:10_27 Ez_32:10_28 Ez_32:10_29
Ez:32:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:11 ὅτι τάδε λέγει κύριος Ῥομφαία βασιλέως Βαβυλῶνος ἥξει σοι
Ez:32:11 For thus saith the Lord God; The sword of the king of Babylon shall come upon thee, (Ezekiel 32:11 Brenton)
Ez:32:11 Albowiem tak mówi Pan: Przyjdzie na ciebie miecz króla Babilonu. (Ez 32:11 BT_4)
Ez:32:11 ὅτι τάδε λέγει κύριος Ῥομφαία βασιλέως Βαβυλῶνος ἥξει σοι
Ez:32:11 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:32:11 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Szpada Król Babilon By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:32:11 o(/ti ta/de le/gei ku/rios *(romfai/a basile/Os *babulO=nos E(/Xei soi
Ez:32:11 hoti tade legei kyrios romfaia basileOs babylOnos hEXei soi
Ez:32:11 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N1A_NSF N3V_GSM N3W_GSF VF_FAI3S RP_DS
Ez:32:11 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sword king Babylon to have come I have come. I have arrived.; to lead you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:32:11 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) sword (nom|voc) king (gen) Babylon (gen) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:32:11 Ez_32:11_1 Ez_32:11_2 Ez_32:11_3 Ez_32:11_4 Ez_32:11_5 Ez_32:11_6 Ez_32:11_7 Ez_32:11_8 Ez_32:11_9
Ez:32:11 x x x x x x x x x
Ez:32:12 ἐν μαχαίραις γιγάντων, καὶ καταβαλῶ τὴν ἰσχύν σου· λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν πάντες, καὶ ἀπολοῦσι τὴν ὕβριν Αἰγύπτου, καὶ συντριβήσεται πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτῆς.
Ez:32:12 with the swords of mighty men; and I will cast down thy strength: they are all destroying ones from the nations, and they shall destroy the pride of Egypt, and all her strength shall be crushed. (Ezekiel 32:12 Brenton)
Ez:32:12 Powalę mnóstwo twych poddanych mieczami bohaterów: oni wszyscy należą do najgroźniejszych ludów. Zniszczą dumę Egiptu i zginie całe jego mnóstwo. (Ez 32:12 BT_4)
Ez:32:12 ἐν μαχαίραις γιγάντων, καὶ καταβαλῶ τὴν ἰσχύν σου· λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν πάντες, καὶ ἀπολοῦσι τὴν ὕβριν Αἰγύπτου, καὶ συντριβήσεται πᾶσα ἰσχὺς αὐτῆς.
Ez:32:12 ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:32:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Do ??? Siła Ty; twój/twój(sg) Zaraza; zaraźliwy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Pycha Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Siła On/ona/to/to samo
Ez:32:12 e)n maCHai/rais giga/ntOn, kai\ katabalO= tE\n i)sCHu/n sou· loimoi\ a)po\ e)TnO=n pa/ntes, kai\ a)polou=si tE\n u(/brin *ai)gu/ptou, kai\ suntribE/setai pa=sa E( i)sCHu\s au)tE=s.
Ez:32:12 en maCHairais gigantOn, kai katabalO tEn isCHyn su· loimoi apo eTnOn pantes, kai apolusi tEn hybrin aigyptu, kai syntribEsetai pasa hE isCHys autEs.
Ez:32:12 P N1_DPF N3_GPM C VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS N2_NPM P N3E_GPN A3_NPM C VF2_FAI3P RA_ASF N3I_ASF N2_GSF C VD_FPI3S A1S_NSF RA_NSF N3_NSF RD_GSF
Ez:32:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” ć and also, even, namely to ??? the strength you; your/yours(sg) pestilence; pestilential from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] every all, each, every, the whole of and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the hubris Egypt [country of] and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) every all, each, every, the whole of the strength he/she/it/same
Ez:32:12 in/among/by (+dat) sacrificial knifes (dat) and I-will-???, I-should-??? the (acc) strength (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) pestilences (nom|voc); pestilential ([Adj] nom|voc) away from (+gen) nations (gen) all (nom|voc) and they-will-LOSE/DESTROY, going-to-LOSE/DESTROY (fut ptcp) (dat) the (acc) hubris (acc) Egypt (gen) and he/she/it-will-be-BREAK-ed every (nom|voc) the (nom) strength (nom) her/it/same (gen)
Ez:32:12 Ez_32:12_1 Ez_32:12_2 Ez_32:12_3 Ez_32:12_4 Ez_32:12_5 Ez_32:12_6 Ez_32:12_7 Ez_32:12_8 Ez_32:12_9 Ez_32:12_10 Ez_32:12_11 Ez_32:12_12 Ez_32:12_13 Ez_32:12_14 Ez_32:12_15 Ez_32:12_16 Ez_32:12_17 Ez_32:12_18 Ez_32:12_19 Ez_32:12_20 Ez_32:12_21 Ez_32:12_22 Ez_32:12_23
Ez:32:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:13 καὶ ἀπολῶ πάντα τὰ κτήνη αὐτῆς ἀφ’ ὕδατος πολλοῦ, καὶ οὐ μὴ ταράξῃ αὐτὸ ἔτι ποὺς ἀνθρώπου, καὶ ἴχνος κτηνῶν οὐ μὴ καταπατήσῃ αὐτό.
Ez:32:13 And I will destroy all her cattle from beside the great water; and the foot of man shall not trouble it any more, and the step of cattle shall no more trample it. (Ezekiel 32:13 Brenton)
Ez:32:13 Wszystkie jego zwierzęta wygubię na brzegu wielkich wód i już nie zamąci ich stopa człowieka ani zamąci kopyto bydła. (Ez 32:13 BT_4)
Ez:32:13 καὶ ἀπολῶ πάντα τὰ κτήνη αὐτῆς ἀφ’ ὕδατος πολλοῦ, καὶ οὐ μὴ ταράξῃ αὐτὸ ἔτι ποὺς ἀνθρώπου, καὶ ἴχνος κτηνῶν οὐ μὴ καταπατήσῃ αὐτό.
Ez:32:13 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἴχνο·ς, -ους, τό κτῆνο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:32:13 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Dużo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze Stopa Ludzki I też, nawet, mianowicie Ślad Zwierzęcy (zwierzę) ??? Przed przydechem mocnym Nie By deptać/stąpanie On/ona/to/to samo
Ez:32:13 kai\ a)polO= pa/nta ta\ ktE/nE au)tE=s a)f’ u(/datos pollou=, kai\ ou) mE\ tara/XE| au)to\ e)/ti pou\s a)nTrO/pou, kai\ i)/CHnos ktEnO=n ou) mE\ katapatE/sE| au)to/.
Ez:32:13 kai apolO panta ta ktEnE autEs af’ hydatos pollu, kai u mE taraXE auto eti pus anTrOpu, kai iCHnos ktEnOn u mE katapatEsE auto.
Ez:32:13 C VF2_FAI1S A3_APN RA_APN N3E_APN RD_GSF P N3T_GSN A1_GSN C D D VA_AAS3S RD_ASN D N3D_NSM N2_GSM C N3E_NSN N3E_GPN D D VA_AAS3S RD_ASN
Ez:32:13 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing every all, each, every, the whole of the Animal (beast) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing water much and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir he/she/it/same yet/still foot human and also, even, namely footstep Animal (beast) οὐχ before rough breathing not to trample/tread he/she/it/same
Ez:32:13 and I-will-LOSE/DESTROY all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) her/it/same (gen) away from (+gen) water (gen) much (gen) and not not you(sg)-will-be-UNSETTLE-ed, he/she/it-should-UNSETTLE, you(sg)-should-be-UNSETTLE-ed it/same (nom|acc) yet/still foot (nom|voc) human (gen) and footstep (nom|acc|voc) Animals (gen) not not you(sg)-will-be-TRAMPLE/TREAD-ed, he/she/it-should-TRAMPLE/TREAD, you(sg)-should-be-TRAMPLE/TREAD-ed it/same (nom|acc)
Ez:32:13 Ez_32:13_1 Ez_32:13_2 Ez_32:13_3 Ez_32:13_4 Ez_32:13_5 Ez_32:13_6 Ez_32:13_7 Ez_32:13_8 Ez_32:13_9 Ez_32:13_10 Ez_32:13_11 Ez_32:13_12 Ez_32:13_13 Ez_32:13_14 Ez_32:13_15 Ez_32:13_16 Ez_32:13_17 Ez_32:13_18 Ez_32:13_19 Ez_32:13_20 Ez_32:13_21 Ez_32:13_22 Ez_32:13_23 Ez_32:13_24
Ez:32:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:14 οὕτως τότε ἡσυχάσει τὰ ὕδατα αὐτῶν, καὶ οἱ ποταμοὶ αὐτῶν ὡς ἔλαιον πορεύσονται, λέγει κύριος.
Ez:32:14 Thus shall their waters then be at rest, and their rivers shall flow like oil, saith the Lord, (Ezekiel 32:14 Brenton)
Ez:32:14 Potem uspokoję ich wody i sprawię, że ich rzeki jak oliwa popłyną - wyrocznia Pana Boga. (Ez 32:14 BT_4)
Ez:32:14 οὕτως τότε ἡσυχάσει τὰ ὕδατα αὐτῶν, καὶ οἱ ποταμοὶ αὐτῶν ὡς ἔλαιον πορεύσονται, λέγει κύριος.
Ez:32:14 οὕτως/οὕτω τότε ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἔλαιον, -ου, τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:32:14 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Wtedy By uspokajać się ize Woda On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Rzeka On/ona/to/to samo Jak/jak Oliwa z oliwek By iść By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:32:14 ou(/tOs to/te E(suCHa/sei ta\ u(/data au)tO=n, kai\ oi( potamoi\ au)tO=n O(s e)/laion poreu/sontai, le/gei ku/rios.
Ez:32:14 hutOs tote hEsyCHasei ta hydata autOn, kai hoi potamoi autOn hOs elaion poreusontai, legei kyrios.
Ez:32:14 D D VF_FAI3S RA_NPN N3T_NPN RD_GPM C RA_NPM N2_NPM RD_GPM C N2N_NSN VF_FMI3P V1_PAI3S N2_NSM
Ez:32:14 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] then to quiet-ize the water he/she/it/same and also, even, namely the river he/she/it/same as/like olive oil to go to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:32:14 thusly/like this then he/she/it-will-QUIET-IZE, you(sg)-will-be-QUIET-IZE-ed (classical) the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom) rivers (nom|voc) them/same (gen) as/like olive oil (nom|acc|voc) they-will-be-GO-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:32:14 Ez_32:14_1 Ez_32:14_2 Ez_32:14_3 Ez_32:14_4 Ez_32:14_5 Ez_32:14_6 Ez_32:14_7 Ez_32:14_8 Ez_32:14_9 Ez_32:14_10 Ez_32:14_11 Ez_32:14_12 Ez_32:14_13 Ez_32:14_14 Ez_32:14_15
Ez:32:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:15 ὅταν δῶ Αἴγυπτον εἰς ἀπώλειαν καὶ ἐρημωθῇ ἡ γῆ σὺν τῇ πληρώσει αὐτῆς, ὅταν διασπείρω πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:32:15 when I shall give up Egypt to destruction, and the land shall be made desolate with the fullness thereof; when I shall scatter all that dwell in it, and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 32:15 Brenton)
Ez:32:15 Gdy kraj egipski obrócę w pustynię, a ziemia pozbawiona zostanie tego, co ją napełnia, gdy pobiję wszystkich mieszkańców, wtedy poznają, że Ja jestem Pan. (Ez 32:15 BT_4)
Ez:32:15 ὅταν δῶ Αἴγυπτον εἰς ἀπώλειαν καὶ ἐρημωθῇ γῆ σὺν τῇ πληρώσει αὐτῆς, ὅταν διασπείρω πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:32:15 ὅταν (ὅτε ἄν) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύν ὁ ἡ τό πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:32:15 Ilekroć By dawać; by wiązać Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem Ziemi/ziemia Razem z/włączając (+dat) By napełniać pełność, spełniać On/ona/to/to samo Ilekroć By rozpraszać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:32:15 o(/tan dO= *ai)/gupton ei)s a)pO/leian kai\ e)rEmOTE=| E( gE= su\n tE=| plErO/sei au)tE=s, o(/tan diaspei/rO pa/ntas tou\s katoikou=ntas e)n au)tE=|, kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:32:15 hotan dO aigypton eis apOleian kai erEmOTE hE gE syn tE plErOsei autEs, hotan diaspeirO pantas tus katoikuntas en autE, kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios.
Ez:32:15 D VO_AAS1S N2_ASF P N1A_ASF C VC_APS3S RA_NSF N1_NSF P RA_DSF N3I_DSF RD_GSF D VA_AAS1S A3_APM RA_APM V2_PAPAPM P RD_DSF C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:32:15 whenever to give; to bind Egypt [country of] into (+acc) annihilation, destruction and also, even, namely to lay waste the earth/land together with/including (+dat) the to fill fill, fulfill he/she/it/same whenever to scatter every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:32:15 whenever I-should-GIVE; I-am-BIND-ing, I-should-be-BIND-ing Egypt (acc) into (+acc) annihilation, destruction (acc) and he/she/it-should-be-LAY-ed-WASTE the (nom) earth/land (nom|voc) together with/including (+dat) the (dat) he/she/it-will-FILL, you(sg)-will-be-FILL-ed (classical) her/it/same (gen) whenever I-am-SCATTER-ing, I-should-be-SCATTER-ing, I-should-SCATTER all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:32:15 Ez_32:15_1 Ez_32:15_2 Ez_32:15_3 Ez_32:15_4 Ez_32:15_5 Ez_32:15_6 Ez_32:15_7 Ez_32:15_8 Ez_32:15_9 Ez_32:15_10 Ez_32:15_11 Ez_32:15_12 Ez_32:15_13 Ez_32:15_14 Ez_32:15_15 Ez_32:15_16 Ez_32:15_17 Ez_32:15_18 Ez_32:15_19 Ez_32:15_20 Ez_32:15_21 Ez_32:15_22 Ez_32:15_23 Ez_32:15_24 Ez_32:15_25 Ez_32:15_26
Ez:32:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:16 θρῆνός ἐστιν καὶ θρηνήσεις αὐτόν, καὶ αἱ θυγατέρες τῶν ἐθνῶν θρηνήσουσιν αὐτόν· ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῆς θρηνήσουσιν αὐτήν, λέγει κύριος κύριος.
Ez:32:16 There is a lamentation, and thou shalt utter it; and the daughters of the nations shall utter it, even for Egypt, and they shall mourn for it over all the strength thereof, saith the Lord God. (Ezekiel 32:16 Brenton)
Ez:32:16 Oto lament, który podniosą córki narodów, zaśpiewają go nad Egiptem i nad całą jego ludnością» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 32:16 BT_4)
Ez:32:16 θρῆνός ἐστιν καὶ θρηνήσεις αὐτόν, καὶ αἱ θυγατέρες τῶν ἐθνῶν θρηνήσουσιν αὐτόν· ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῆς θρηνήσουσιν αὐτήν, λέγει κύριος κύριος.
Ez:32:16 θρῆνος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:32:16 Lament By być I też, nawet, mianowicie By lamentować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka Naród [zobacz etniczny] By lamentować On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Siła On/ona/to/to samo By lamentować On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:32:16 TrE=no/s e)stin kai\ TrEnE/seis au)to/n, kai\ ai( Tugate/res tO=n e)TnO=n TrEnE/sousin au)to/n· e)p’ *ai)/gupton kai\ e)pi\ pa=san tE\n i)sCHu\n au)tE=s TrEnE/sousin au)tE/n, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:32:16 TrEnos estin kai TrEnEseis auton, kai hai Tygateres tOn eTnOn TrEnEsusin auton· ep’ aigypton kai epi pasan tEn isCHyn autEs TrEnEsusin autEn, legei kyrios kyrios.
Ez:32:16 N2_NSM V9_PAI3S C VF_FAI2S RD_ASM C RA_NPF N3_NPF RA_GPN N3E_GPN VF_FAI3P RD_ASM P N2_ASF C P A1S_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSF VF_FAI3P RD_ASF V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:32:16 lamentation to be and also, even, namely to lament he/she/it/same and also, even, namely the daughter the nation [see ethnic] to lament he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the strength he/she/it/same to lament he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:32:16 lamentation (nom) he/she/it-is and you(sg)-will-LAMENT him/it/same (acc) and the (nom) daughters (nom|voc) the (gen) nations (gen) they-will-LAMENT, going-to-LAMENT (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) strength (acc) her/it/same (gen) they-will-LAMENT, going-to-LAMENT (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:32:16 Ez_32:16_1 Ez_32:16_2 Ez_32:16_3 Ez_32:16_4 Ez_32:16_5 Ez_32:16_6 Ez_32:16_7 Ez_32:16_8 Ez_32:16_9 Ez_32:16_10 Ez_32:16_11 Ez_32:16_12 Ez_32:16_13 Ez_32:16_14 Ez_32:16_15 Ez_32:16_16 Ez_32:16_17 Ez_32:16_18 Ez_32:16_19 Ez_32:16_20 Ez_32:16_21 Ez_32:16_22 Ez_32:16_23 Ez_32:16_24 Ez_32:16_25
Ez:32:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:17 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τοῦ πρώτου μηνὸς πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:32:17 And it came to pass in the twelfth year, in the first month, on the fifteenth day of the month, the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 32:17 Brenton)
Ez:32:17 W roku dwunastym, miesiącu pierwszym, piętnastego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 32:17 BT_4)
Ez:32:17 Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τοῦ πρώτου μηνὸς πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:32:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δω·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον μήν[2], μηνός, ὁ πεντε·και·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:32:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dwunasty Rok Po pierwsze Miesiąc Piętnasty Miesiąc By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:32:17 *kai\ e)genE/TE e)n tO=| dOdeka/tO| e)/tei tou= prO/tou mEno\s pentekaideka/tE| tou= mEno\s e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:32:17 kai egenETE en tO dOdekatO etei tu prOtu mEnos pentekaidekatE tu mEnos egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:32:17 C VCI_API3S P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN RA_GSM A1_GSMS N3_GSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:32:17 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the twelfth year the first month fifteenth the month to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:32:17 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) twelfth (dat) year (dat) the (gen) first (gen) month (gen) fifteenth (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:32:17 Ez_32:17_1 Ez_32:17_2 Ez_32:17_3 Ez_32:17_4 Ez_32:17_5 Ez_32:17_6 Ez_32:17_7 Ez_32:17_8 Ez_32:17_9 Ez_32:17_10 Ez_32:17_11 Ez_32:17_12 Ez_32:17_13 Ez_32:17_14 Ez_32:17_15 Ez_32:17_16 Ez_32:17_17 Ez_32:17_18
Ez:32:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:18 Υἱὲ ἀνθρώπου, θρήνησον ἐπὶ τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου, καὶ καταβιβάσουσιν αὐτῆς τὰς θυγατέρας τὰ ἔθνη νεκρὰς εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς πρὸς τοὺς καταβαίνοντας εἰς βόθρον·
Ez:32:18 Son of man, lament over the strength of Egypt, for the nations shall bring down her daughters dead to the depth of the earth, to them that go down to the pit. (Ezekiel 32:18 Brenton)
Ez:32:18 «Synu człowieczy, biadaj nad ludnością Egiptu i każ jej zstąpić do świata podziemnego, jej i córkom potężnych ludów, do tych, którzy zstąpili do dołu. (Ez 32:18 BT_4)
Ez:32:18 Υἱὲ ἀνθρώπου, θρήνησον ἐπὶ τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου, καὶ καταβιβάσουσιν αὐτῆς τὰς θυγατέρας τὰ ἔθνη νεκρὰς εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς πρὸς τοὺς καταβαίνοντας εἰς βόθρον·
Ez:32:18 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί κατα·βιβάζω (κατα+βιβαζ-, κατα+βιβα·σ-, κατα+βιβα·σ-, -, -, κατα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη νεκρός -ά -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό βάθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πρός ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]
Ez:32:18 Syn Ludzki By lamentować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siła Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By zniżać On/ona/to/to samo Córka Naród [zobacz etniczny] Martwo {Całkowicie} Do (+przyspieszenie) Głębokość Ziemi/ziemia Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By schodzić Do (+przyspieszenie)
Ez:32:18 *ui(e\ a)nTrO/pou, TrE/nEson e)pi\ tE\n i)sCHu\n *ai)gu/ptou, kai\ katabiba/sousin au)tE=s ta\s Tugate/ras ta\ e)/TnE nekra\s ei)s to\ ba/Tos tE=s gE=s pro\s tou\s katabai/nontas ei)s bo/Tron·
Ez:32:18 yie anTrOpu, TrEnEson epi tEn isCHyn aigyptu, kai katabibasusin autEs tas Tygateras ta eTnE nekras eis to baTos tEs gEs pros tus katabainontas eis boTron·
Ez:32:18 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S P RA_ASF N3_ASF N2_GSF C VF_FAI3P RD_GSF RA_APF N3_APF RA_APN N3E_APN A1A_APF P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF P RA_APM V1_PAPAPM P N2_ASM
Ez:32:18 son human to lament upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the strength Egypt [country of] and also, even, namely to bring down he/she/it/same the daughter the nation [see ethnic] dead into (+acc) the depth the earth/land toward (+acc,+gen,+dat) the to go down into (+acc) ć
Ez:32:18 son (voc) human (gen) do-LAMENT-you(sg)!, going-to-LAMENT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) strength (acc) Egypt (gen) and they-will-BRING-DOWN, going-to-BRING (fut ptcp) (dat) her/it/same (gen) the (acc) daughters (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) dead ([Adj] acc, gen) into (+acc) the (nom|acc) depth (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while GO DOWN-ing (acc) into (+acc)
Ez:32:18 Ez_32:18_1 Ez_32:18_2 Ez_32:18_3 Ez_32:18_4 Ez_32:18_5 Ez_32:18_6 Ez_32:18_7 Ez_32:18_8 Ez_32:18_9 Ez_32:18_10 Ez_32:18_11 Ez_32:18_12 Ez_32:18_13 Ez_32:18_14 Ez_32:18_15 Ez_32:18_16 Ez_32:18_17 Ez_32:18_18 Ez_32:18_19 Ez_32:18_20 Ez_32:18_21 Ez_32:18_22 Ez_32:18_23 Ez_32:18_24 Ez_32:18_25
Ez:32:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:20 ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρας πεσοῦνται μετ’ αὐτοῦ, καὶ κοιμηθήσεται πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ.
Ez:32:20 They shall fall with him in the midst of them that are slain with the sword, and all his strength shall perish: the giants also shall say to thee, (Ezekiel 32:20 Brenton)
Ez:32:20 Polegną wśród pobitych mieczem; miecz został wydany: bierzcie go i całą jego ludność. (Ez 32:20 BT_4)
Ez:32:20 ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρας πεσοῦνται μετ’ αὐτοῦ, καὶ κοιμηθήσεται πᾶσα ἰσχὺς αὐτοῦ.
Ez:32:20 ἐν μέσος -η -ον μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:32:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Siła On/ona/to/to samo
Ez:32:20 e)n me/sO| traumatiO=n maCHai/ras pesou=ntai met’ au)tou=, kai\ koimETE/setai pa=sa E( i)sCHu\s au)tou=.
Ez:32:20 en mesO traumatiOn maCHairas pesuntai met’ autu, kai koimETEsetai pasa hE isCHys autu.
Ez:32:20 P A1_DSM N1T_GPM N1_APF VF2_FMI3P P RD_GSM C VC_FPI3S A1S_NSF RA_NSF N3_NSF RD_GSM
Ez:32:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle ć sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to repose/sleep every all, each, every, the whole of the strength he/she/it/same
Ez:32:20 in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) they-will-be-FALL-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-REPOSE/SLEEP-ed every (nom|voc) the (nom) strength (nom) him/it/same (gen)
Ez:32:20 Ez_32:20_1 Ez_32:20_2 Ez_32:20_3 Ez_32:20_4 Ez_32:20_5 Ez_32:20_6 Ez_32:20_7 Ez_32:20_8 Ez_32:20_9 Ez_32:20_10 Ez_32:20_11 Ez_32:20_12 Ez_32:20_13
Ez:32:20 x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:21 καὶ ἐροῦσίν σοι οἱ γίγαντες Ἐν βάθει βόθρου γίνου, τίνος κρείττων εἶ; κατάβηθι καὶ κοιμήθητι μετὰ ἀπεριτμήτων ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρας.
Ez:32:21 Be thou in the depth of the pit: to whom art thou superior? yea, go down, and lie with the uncircumcised, in the midst of them that are slain with the sword. (Ezekiel 32:21 Brenton)
Ez:32:21 Wtedy powiedzą do niego mocarni bohaterowie ze środka Szeolu: razem ze swymi pomocnikami zstępują do dołu i będą leżeć wśród nieobrzezanych, razem z tymi, których miecz pobije. (Ez 32:21 BT_4)
Ez:32:21 καὶ ἐροῦσίν σοι οἱ γίγαντες Ἐν βάθει βόθρου γίνου, τίνος κρείττων εἶ; κατάβηθι καὶ κοιμήθητι μετὰ ἀπεριτμήτων ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρας.
Ez:32:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἐν βάθο·ς, -ους, τό; βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ἀ·περί·τμητος -ον ἐν μέσος -η -ον μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
Ez:32:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głębokość; głęboko By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Lepiej By iść; by być By schodzić I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Nie obrzezany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
Ez:32:21 kai\ e)rou=si/n soi oi( gi/gantes *)en ba/Tei bo/Trou gi/nou, ti/nos krei/ttOn ei)=; kata/bETi kai\ koimE/TEti meta\ a)peritmE/tOn e)n me/sO| traumatiO=n maCHai/ras.
Ez:32:21 kai erusin soi hoi gigantes en baTei boTru ginu, tinos kreittOn ei; katabETi kai koimETEti meta aperitmEtOn en mesO traumatiOn maCHairas.
Ez:32:21 C VF2_FAI3P RP_DS RA_NPM N3_NPM P A3U_DSM N2_GSM V1_PMD2S RI_GSN A3C_NSM V9_PAI2S VC_APD2S C VC_APD2S P A1B_GPM P A1_DSM N1T_GPM N1_APF
Ez:32:21 and also, even, namely to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among depth; deep ć to become become, happen who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. better to go; to be to go down and also, even, namely to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing uncircumcised in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle ć sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
Ez:32:21 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) in/among/by (+dat) depth (dat); deep ([Adj] dat) be-you(sg)-being-BECOME-ed! who/what/why (gen) better ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are do-GO DOWN-you(sg)! and be-you(sg)-REPOSE/SLEEP-ed! after (+acc), with (+gen) uncircumcised ([Adj] gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc)
Ez:32:21 Ez_32:21_1 Ez_32:21_2 Ez_32:21_3 Ez_32:21_4 Ez_32:21_5 Ez_32:21_6 Ez_32:21_7 Ez_32:21_8 Ez_32:21_9 Ez_32:21_10 Ez_32:21_11 Ez_32:21_12 Ez_32:21_13 Ez_32:21_14 Ez_32:21_15 Ez_32:21_16 Ez_32:21_17 Ez_32:21_18 Ez_32:21_19 Ez_32:21_20 Ez_32:21_21
Ez:32:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:22 ἐκεῖ Ασσουρ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ πάντες τραυματίαι ἐκεῖ ἐδόθησαν, καὶ ἡ ταφὴ αὐτῶν ἐν βάθει βόθρου, καὶ ἐγενήθη ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ, πάντες οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ,
Ez:32:22 There are Assur and all his company: all his slain have been laid there: (Ezekiel 32:22 Brenton)
Ez:32:22 Tam jest Aszszur i wszystkie jego hufce, wokół jego grobu - to wszyscy pobici, polegli od miecza. (Ez 32:22 BT_4)
Ez:32:22 ἐκεῖ Ασσουρ καὶ πᾶσα συναγωγὴ αὐτοῦ πάντες τραυματίαι ἐκεῖ ἐδόθησαν, καὶ ταφὴ αὐτῶν ἐν βάθει βόθρου, καὶ ἐγενήθη συναγωγὴ αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ, πάντες οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ,
Ez:32:22 ἐκεῖ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκεῖ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό ταφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν βάθο·ς, -ους, τό; βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
Ez:32:22 Tam I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tam By dawać I też, nawet, mianowicie Pogrzeb On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głębokość; głęboko I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Zebranie On/ona/to/to samo Grób On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
Ez:32:22 e)kei= *assour kai\ pa=sa E( sunagOgE\ au)tou= pa/ntes traumati/ai e)kei= e)do/TEsan, kai\ E( tafE\ au)tO=n e)n ba/Tei bo/Trou, kai\ e)genE/TE E( sunagOgE\ au)tou= periku/klO| tou= mnE/matos au)tou=, pa/ntes oi( traumati/ai oi( peptOko/tes maCHai/ra|,
Ez:32:22 ekei assur kai pasa hE synagOgE autu pantes traumatiai ekei edoTEsan, kai hE tafE autOn en baTei boTru, kai egenETE hE synagOgE autu perikyklO tu mnEmatos autu, pantes hoi traumatiai hoi peptOkotes maCHaira,
Ez:32:22 D N_NS C A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RD_GSM A3_NPM N1T_NPM D VCI_API3P C RA_NSF N1_NSF RD_GPM P A3U_DSM N2_GSM C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM D RA_GSN N3M_GSN RD_GSM A3_NPM RA_NPM N1T_NPM RA_NPM VX_XAPNPM N1A_DSF
Ez:32:22 there ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the gathering he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć there to give and also, even, namely the burial he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among depth; deep ć and also, even, namely to become become, happen the gathering he/she/it/same ć the tomb he/she/it/same every all, each, every, the whole of the ć the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
Ez:32:22 there and every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) him/it/same (gen) all (nom|voc) there they-were-GIVE-ed and the (nom) burial (nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) depth (dat); deep ([Adj] dat) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) gathering (nom|voc) him/it/same (gen) the (gen) tomb (gen) him/it/same (gen) all (nom|voc) the (nom) the (nom) having FALL-ed (nom|voc) sacrificial knife (dat)
Ez:32:22 Ez_32:22_1 Ez_32:22_2 Ez_32:22_3 Ez_32:22_4 Ez_32:22_5 Ez_32:22_6 Ez_32:22_7 Ez_32:22_8 Ez_32:22_9 Ez_32:22_10 Ez_32:22_11 Ez_32:22_12 Ez_32:22_13 Ez_32:22_14 Ez_32:22_15 Ez_32:22_16 Ez_32:22_17 Ez_32:22_18 Ez_32:22_19 Ez_32:22_20 Ez_32:22_21 Ez_32:22_22 Ez_32:22_23 Ez_32:22_24 Ez_32:22_25 Ez_32:22_26 Ez_32:22_27 Ez_32:22_28 Ez_32:22_29 Ez_32:22_30 Ez_32:22_31 Ez_32:22_32 Ez_32:22_33
Ez:32:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:23 οἱ δόντες τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς.
Ez:32:23 and their burial is in the depth of the pit, and his company are set around about his tomb: all the slain that fell by the sword, who had caused the fear of them to be upon the land of the living. (Ezekiel 32:23 Brenton)
Ez:32:23 Ich groby położone są w najgłębszym dole, a jego hufce są wokół jego grobu - to wszyscy pobici, polegli od miecza, ci, którzy szerzyli postrach w kraju żyjących. (Ez 32:23 BT_4)
Ez:32:23 οἱ δόντες τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς.
Ez:32:23 ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Ez:32:23 By dawać Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Ez:32:23 oi( do/ntes to\n fo/bon au)tO=n e)pi\ gE=s DZOE=s.
Ez:32:23 hoi dontes ton fobon autOn epi gEs DZOEs.
Ez:32:23 RA_NPM VO_AAPNPM RA_ASM N2_ASM RD_GPM P N1_GSF N1_GSF
Ez:32:23 the to give the fear [see phobia] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land life being, living, spirit; alive
Ez:32:23 the (nom) upon GIVE-ing (nom|voc) the (acc) fear (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) life (gen); alive ([Adj] gen)
Ez:32:23 Ez_32:23_1 Ez_32:23_2 Ez_32:23_3 Ez_32:23_4 Ez_32:23_5 Ez_32:23_6 Ez_32:23_7 Ez_32:23_8
Ez:32:23 x x x x x x x x
Ez:32:24 ἐκεῖ Αιλαμ καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ, πάντες οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ καὶ οἱ καταβαίνοντες ἀπερίτμητοι εἰς γῆς βάθος, οἱ δεδωκότες αὐτῶν φόβον ἐπὶ γῆς ζωῆς καὶ ἐλάβοσαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς βόθρον
Ez:32:24 There is Aelam and all his host round about his tomb: all the slain that fell by the sword, and the uncircumcised that go down to the deep of the earth, who caused their fear to be upon the land of the living: and they have received their punishment with them that go down to the pit, (Ezekiel 32:24 Brenton)
Ez:32:24 Tam jest Elam i całe jego mnóstwo wokół jego grobu - to wszyscy pobici, polegli od miecza, którzy zstąpili nieobrzezani do świata podziemnego, oni, którzy postrach szerzyli w kraju żyjących, hańbę cierpią z tymi, którzy zstąpili do dołu. (Ez 32:24 BT_4)
Ez:32:24 ἐκεῖ Αιλαμ καὶ πᾶσα δύναμις αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ, πάντες οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ καὶ οἱ καταβαίνοντες ἀπερίτμητοι εἰς γῆς βάθος, οἱ δεδωκότες αὐτῶν φόβον ἐπὶ γῆς ζωῆς καὶ ἐλάβοσαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς βόθρον
Ez:32:24 ἐκεῖ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀ·περί·τμητος -ον εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βάθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φόβος, -ου, ὁ ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]
Ez:32:24 Tam I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolność On/ona/to/to samo Grób On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie By schodzić Nie obrzezany Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Głębokość By dawać On/ona/to/to samo Obawa [zobacz fobię] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Męki On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By schodzić Do (+przyspieszenie)
Ez:32:24 e)kei= *ailam kai\ pa=sa E( du/namis au)tou= periku/klO| tou= mnE/matos au)tou=, pa/ntes oi( traumati/ai oi( peptOko/tes maCHai/ra| kai\ oi( katabai/nontes a)peri/tmEtoi ei)s gE=s ba/Tos, oi( dedOko/tes au)tO=n fo/bon e)pi\ gE=s DZOE=s kai\ e)la/bosan tE\n ba/sanon au)tO=n meta\ tO=n katabaino/ntOn ei)s bo/Tron
Ez:32:24 ekei ailam kai pasa hE dynamis autu perikyklO tu mnEmatos autu, pantes hoi traumatiai hoi peptOkotes maCHaira kai hoi katabainontes aperitmEtoi eis gEs baTos, hoi dedOkotes autOn fobon epi gEs DZOEs kai elabosan tEn basanon autOn meta tOn katabainontOn eis boTron
Ez:32:24 D N_NSN C A1S_NSF RA_NSF N3I_NSF RD_GSM D RA_GSN N3M_GSN RD_GSM A3_NPM RA_NPM N1T_NPM RA_NPM VX_XAPNPM N1A_DSF C RA_NPM V1_PAPNPM A1B_NPM P N1_GSF N3E_ASN RA_NPM VX_XAPNPM RD_GPM N2_ASM P N1_GSF N1_GSF C VBI_AAI3P RA_ASF N2_ASF RD_GPM P RA_GPM V1_PAPGPM P N2_ASM
Ez:32:24 there ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ability he/she/it/same ć the tomb he/she/it/same every all, each, every, the whole of the ć the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely the to go down uncircumcised into (+acc) earth/land depth the to give he/she/it/same fear [see phobia] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land life being, living, spirit; alive and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the torment he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to go down into (+acc) ć
Ez:32:24 there and every (nom|voc) the (nom) ability (nom) him/it/same (gen) the (gen) tomb (gen) him/it/same (gen) all (nom|voc) the (nom) the (nom) having FALL-ed (nom|voc) sacrificial knife (dat) and the (nom) while GO DOWN-ing (nom|voc) uncircumcised ([Adj] nom|voc) into (+acc) earth/land (gen) depth (nom|acc|voc) the (nom) having GIVE-ed (nom|voc) them/same (gen) fear (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) and they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) torment (acc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) let-them-be-GO DOWN-ing! (classical), while GO DOWN-ing (gen) into (+acc)
Ez:32:24 Ez_32:24_1 Ez_32:24_2 Ez_32:24_3 Ez_32:24_4 Ez_32:24_5 Ez_32:24_6 Ez_32:24_7 Ez_32:24_8 Ez_32:24_9 Ez_32:24_10 Ez_32:24_11 Ez_32:24_12 Ez_32:24_13 Ez_32:24_14 Ez_32:24_15 Ez_32:24_16 Ez_32:24_17 Ez_32:24_18 Ez_32:24_19 Ez_32:24_20 Ez_32:24_21 Ez_32:24_22 Ez_32:24_23 Ez_32:24_24 Ez_32:24_25 Ez_32:24_26 Ez_32:24_27 Ez_32:24_28 Ez_32:24_29 Ez_32:24_30 Ez_32:24_31 Ez_32:24_32 Ez_32:24_33 Ez_32:24_34 Ez_32:24_35 Ez_32:24_36 Ez_32:24_37 Ez_32:24_38 Ez_32:24_39 Ez_32:24_40 Ez_32:24_41
Ez:32:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:25 ἐν μέσῳ τραυματιῶν.
Ez:32:25 in the midst of the slain. (Ezekiel 32:25 Brenton)
Ez:32:25 Pośród pobitych zgotowano mu leże i całe jego mnóstwo jest wokół jego grobu. Wszyscy ci są nieobrzezani, pobici mieczem, albowiem strach przed nimi szerzył się w kraju żyjących, a teraz cierpią swą hańbę z tymi, którzy zstąpili do dołu; pośród pobitych zostali umieszczeni. (Ez 32:25 BT_4)
Ez:32:25 ἐν μέσῳ τραυματιῶν.
Ez:32:25 ἐν μέσος -η -ον
Ez:32:25 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni
Ez:32:25 e)n me/sO| traumatiO=n.
Ez:32:25 en mesO traumatiOn.
Ez:32:25 P A1_DSM N1T_GPM
Ez:32:25 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle ć
Ez:32:25 in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat)
Ez:32:25 Ez_32:25_1 Ez_32:25_2 Ez_32:25_3
Ez:32:25 x x x
Ez:32:26 ἐκεῖ ἐδόθησαν Μοσοχ καὶ Θοβελ καὶ πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτῶν περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ, πάντες τραυματίαι αὐτοῦ, πάντες ἀπερίτμητοι τραυματίαι ἀπὸ μαχαίρας, οἱ δεδωκότες τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς·
Ez:32:26 There were laid Mosoch, and Thobel, and all his strength round about his tomb: all his slain men, all the uncircumcised, slain with the sword, who caused their fear to be in the land of the living. (Ezekiel 32:26 Brenton)
Ez:32:26 Tam jest Meszek, Tubal i całe ich mnóstwo wokół ich grobu, wszyscy nieobrzezani, mieczem pobici, albowiem postrach szerzyli w kraju żyjących. (Ez 32:26 BT_4)
Ez:32:26 ἐκεῖ ἐδόθησαν Μοσοχ καὶ Θοβελ καὶ πᾶσα ἰσχὺς αὐτῶν περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ, πάντες τραυματίαι αὐτοῦ, πάντες ἀπερίτμητοι τραυματίαι ἀπὸ μαχαίρας, οἱ δεδωκότες τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς·
Ez:32:26 ἐκεῖ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·περί·τμητος -ον ἀπό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Ez:32:26 Tam By dawać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Siła On/ona/to/to samo Grób On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nie obrzezany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By dawać Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Ez:32:26 e)kei= e)do/TEsan *mosoCH kai\ *Tobel kai\ pa=sa E( i)sCHu\s au)tO=n periku/klO| tou= mnE/matos au)tou=, pa/ntes traumati/ai au)tou=, pa/ntes a)peri/tmEtoi traumati/ai a)po\ maCHai/ras, oi( dedOko/tes to\n fo/bon au)tO=n e)pi\ gE=s DZOE=s·
Ez:32:26 ekei edoTEsan mosoCH kai Tobel kai pasa hE isCHys autOn perikyklO tu mnEmatos autu, pantes traumatiai autu, pantes aperitmEtoi traumatiai apo maCHairas, hoi dedOkotes ton fobon autOn epi gEs DZOEs·
Ez:32:26 D VCI_API3P N_NS C N_NS C A1S_NSF RA_NSF N3_NSF RD_GPM D RA_GSN N3M_GSN RD_GSM A3_NPM N1T_NPM RD_GSM A3_NPM A1B_NPM N1T_NPM P N1_APF RA_NPM VX_XAPNPM RA_ASM N2_ASM RD_GPM P N1_GSF N1_GSF
Ez:32:26 there to give ć and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the strength he/she/it/same ć the tomb he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć he/she/it/same every all, each, every, the whole of uncircumcised ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” the to give the fear [see phobia] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land life being, living, spirit; alive
Ez:32:26 there they-were-GIVE-ed and and every (nom|voc) the (nom) strength (nom) them/same (gen) the (gen) tomb (gen) him/it/same (gen) all (nom|voc) him/it/same (gen) all (nom|voc) uncircumcised ([Adj] nom|voc) away from (+gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) the (nom) having GIVE-ed (nom|voc) the (acc) fear (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) life (gen); alive ([Adj] gen)
Ez:32:26 Ez_32:26_1 Ez_32:26_2 Ez_32:26_3 Ez_32:26_4 Ez_32:26_5 Ez_32:26_6 Ez_32:26_7 Ez_32:26_8 Ez_32:26_9 Ez_32:26_10 Ez_32:26_11 Ez_32:26_12 Ez_32:26_13 Ez_32:26_14 Ez_32:26_15 Ez_32:26_16 Ez_32:26_17 Ez_32:26_18 Ez_32:26_19 Ez_32:26_20 Ez_32:26_21 Ez_32:26_22 Ez_32:26_23 Ez_32:26_24 Ez_32:26_25 Ez_32:26_26 Ez_32:26_27 Ez_32:26_28 Ez_32:26_29 Ez_32:26_30
Ez:32:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:27 καὶ ἐκοιμήθησαν μετὰ τῶν γιγάντων τῶν πεπτωκότων ἀπὸ αἰῶνος, οἳ κατέβησαν εἰς ᾅδου ἐν ὅπλοις πολεμικοῖς καὶ ἔθηκαν τὰς μαχαίρας αὐτῶν ὑπὸ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν· καὶ ἐγενήθησαν αἱ ἀνομίαι αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὀστῶν αὐτῶν, ὅτι ἐξεφόβησαν γίγαντας ἐν γῇ ζωῆς.
Ez:32:27 And they are laid with the giants that fell of old, who went down to Hades with their weapons of war: and they laid their swords under their heads, but their iniquities were upon their bones, because they terrified all men during their life. (Ezekiel 32:27 Brenton)
Ez:32:27 A leżą oni nie przy bohaterach, którzy padli w czasach pradawnych, którzy w pełnej zbroi bojowej zstąpili do Szeolu, którym podłożono ich miecze pod głowy, a ich tarcze na ich kości, gdyż byli postrachem dla bohaterów w kraju żyjących. (Ez 32:27 BT_4)
Ez:32:27 καὶ ἐκοιμήθησαν μετὰ τῶν γιγάντων τῶν πεπτωκότων ἀπὸ αἰῶνος, οἳ κατέβησαν εἰς ᾅδου ἐν ὅπλοις πολεμικοῖς καὶ ἔθηκαν τὰς μαχαίρας αὐτῶν ὑπὸ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν· καὶ ἐγενήθησαν αἱ ἀνομίαι αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὀστῶν αὐτῶν, ὅτι ἐξεφόβησαν γίγαντας ἐν γῇ ζωῆς.
Ez:32:27 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ ὅς ἥ ὅ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἐν ὅπλον, -ου, τό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐκ·φοβέω (εκ+φοβ(ε)-, -, εκ+φοβη·σ-, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Ez:32:27 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Kto/, który/, który By schodzić Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Narzędzie I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bezprawie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kość On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By przerażać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Ez:32:27 kai\ e)koimE/TEsan meta\ tO=n giga/ntOn tO=n peptOko/tOn a)po\ ai)O=nos, oi(\ kate/bEsan ei)s a(/|dou e)n o(/plois polemikoi=s kai\ e)/TEkan ta\s maCHai/ras au)tO=n u(po\ ta\s kefala\s au)tO=n· kai\ e)genE/TEsan ai( a)nomi/ai au)tO=n e)pi\ tO=n o)stO=n au)tO=n, o(/ti e)Xefo/bEsan gi/gantas e)n gE=| DZOE=s.
Ez:32:27 kai ekoimETEsan meta tOn gigantOn tOn peptOkotOn apo aiOnos, hoi katebEsan eis hadu en hoplois polemikois kai eTEkan tas maCHairas autOn hypo tas kefalas autOn· kai egenETEsan hai anomiai autOn epi tOn ostOn autOn, hoti eXefobEsan gigantas en gE DZOEs.
Ez:32:27 C VCI_API3P P RA_GPM N3_GPM RA_GPM VX_XAPGPM P N3W_GSM RR_NPM VZI_AAI3P P N1M_GSM P N2N_DPN A1_DPN C VAI_AAI3P RA_APF N1_APF RD_GPM P RA_APF N1_APF RD_GPM C VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P RA_GPN N2N_GPN RD_GPM C VAI_AAI3P N3_APM P N1_DSF N1_GSF
Ez:32:27 and also, even, namely to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever who/whom/which to go down into (+acc) Hades; to sing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among implement ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen the lawlessness he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bone he/she/it/same because/that to terrify ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land life being, living, spirit; alive
Ez:32:27 and they-were-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) the (gen) having FALL-ed (gen) away from (+gen) eon (gen) who/whom/which (nom) they-GO DOWN-ed into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! in/among/by (+dat) implements (dat) and they-PLACE-ed the (acc) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) them/same (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) heads (acc) them/same (gen) and they-were-BECOME-ed the (nom) lawlessnesss (nom|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bones (gen) them/same (gen) because/that they-TERRIFY-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat) life (gen); alive ([Adj] gen)
Ez:32:27 Ez_32:27_1 Ez_32:27_2 Ez_32:27_3 Ez_32:27_4 Ez_32:27_5 Ez_32:27_6 Ez_32:27_7 Ez_32:27_8 Ez_32:27_9 Ez_32:27_10 Ez_32:27_11 Ez_32:27_12 Ez_32:27_13 Ez_32:27_14 Ez_32:27_15 Ez_32:27_16 Ez_32:27_17 Ez_32:27_18 Ez_32:27_19 Ez_32:27_20 Ez_32:27_21 Ez_32:27_22 Ez_32:27_23 Ez_32:27_24 Ez_32:27_25 Ez_32:27_26 Ez_32:27_27 Ez_32:27_28 Ez_32:27_29 Ez_32:27_30 Ez_32:27_31 Ez_32:27_32 Ez_32:27_33 Ez_32:27_34 Ez_32:27_35 Ez_32:27_36 Ez_32:27_37 Ez_32:27_38 Ez_32:27_39 Ez_32:27_40
Ez:32:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:28 καὶ σὺ ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων κοιμηθήσῃ μετὰ τετραυματισμένων μαχαίρᾳ.
Ez:32:28 And thou shalt lie in the midst of the uncircumcised, with them that have been slain by the sword. (Ezekiel 32:28 Brenton)
Ez:32:28 A ty będziesz rzucony pośród nieobrzezanych i będziesz musiał leżeć wśród tych, co mieczem zostali pobici. (Ez 32:28 BT_4)
Ez:32:28 καὶ σὺ ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων κοιμηθήσῃ μετὰ τετραυματισμένων μαχαίρᾳ.
Ez:32:28 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν μέσος -η -ον ἀ·περί·τμητος -ον κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά τραυματίζω (-, -, τραυματι·σ-, -, τετραυματισ-, τραυματισ·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
Ez:32:28 I też, nawet, mianowicie Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Nie obrzezany By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By wić się [zobacz zadawaj uraz] Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
Ez:32:28 kai\ su\ e)n me/sO| a)peritmE/tOn koimETE/sE| meta\ tetraumatisme/nOn maCHai/ra|.
Ez:32:28 kai sy en mesO aperitmEtOn koimETEsE meta tetraumatismenOn maCHaira.
Ez:32:28 C RP_NS P A1_DSM A1B_GPM VC_FPI2S P VT_XPPGPM N1A_DSF
Ez:32:28 and also, even, namely you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle uncircumcised to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to wound [see traumatize] sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
Ez:32:28 and you(sg) (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) uncircumcised ([Adj] gen) you(sg)-will-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) having-been-WOUND-ed (gen) sacrificial knife (dat)
Ez:32:28 Ez_32:28_1 Ez_32:28_2 Ez_32:28_3 Ez_32:28_4 Ez_32:28_5 Ez_32:28_6 Ez_32:28_7 Ez_32:28_8 Ez_32:28_9
Ez:32:28 x x x x x x x x x
Ez:32:29 ἐκεῖ ἐδόθησαν οἱ ἄρχοντες Ασσουρ οἱ δόντες τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ εἰς τραῦμα μαχαίρας· οὗτοι μετὰ τραυματιῶν ἐκοιμήθησαν, μετὰ καταβαινόντων εἰς βόθρον.
Ez:32:29 There are laid the princes of Assur, who yielded their strength to a wound of the sword: these are laid with the slain, with them that go down to the pit. (Ezekiel 32:29 Brenton)
Ez:32:29 Tam jest Edom, jego królowie i wszyscy jego książęta, których pomimo ich bohaterskich czynów położono wśród tych, co mieczem zostali pobici, spoczywają oni przy nieobrzezanych, przy tych, którzy zstąpili do dołu. (Ez 32:29 BT_4)
Ez:32:29 ἐκεῖ ἐδόθησαν οἱ ἄρχοντες Ασσουρ οἱ δόντες τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ εἰς τραῦμα μαχαίρας· οὗτοι μετὰ τραυματιῶν ἐκοιμήθησαν, μετὰ καταβαινόντων εἰς βόθρον.
Ez:32:29 ἐκεῖ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] τραῦμα[τ], -ατος, τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) οὗτος αὕτη τοῦτο μετά κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]
Ez:32:29 Tam By dawać Władca; by zaczynać się By dawać Siła On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Uraz Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By schodzić Do (+przyspieszenie)
Ez:32:29 e)kei= e)do/TEsan oi( a)/rCHontes *assour oi( do/ntes tE\n i)sCHu\n au)tou= ei)s trau=ma maCHai/ras· ou(=toi meta\ traumatiO=n e)koimE/TEsan, meta\ katabaino/ntOn ei)s bo/Tron.
Ez:32:29 ekei edoTEsan hoi arCHontes assur hoi dontes tEn isCHyn autu eis trauma maCHairas· hutoi meta traumatiOn ekoimETEsan, meta katabainontOn eis boTron.
Ez:32:29 D VCI_API3P RA_NPM N3_NPM N_GS RA_NPM VO_AAPNPM RA_ASF N3_ASF RD_GSM P N3M_ASN N1_APF RD_NPM P N1T_GPM VCI_API3P P V1_PAPGPM P N2_ASM
Ez:32:29 there to give the ruler; to begin ć the to give the strength he/she/it/same into (+acc) trauma sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to go down into (+acc) ć
Ez:32:29 there they-were-GIVE-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (nom) upon GIVE-ing (nom|voc) the (acc) strength (acc) him/it/same (gen) into (+acc) trauma (nom|acc|voc) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) these (nom) after (+acc), with (+gen) they-were-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) let-them-be-GO DOWN-ing! (classical), while GO DOWN-ing (gen) into (+acc)
Ez:32:29 Ez_32:29_1 Ez_32:29_2 Ez_32:29_3 Ez_32:29_4 Ez_32:29_5 Ez_32:29_6 Ez_32:29_7 Ez_32:29_8 Ez_32:29_9 Ez_32:29_10 Ez_32:29_11 Ez_32:29_12 Ez_32:29_13 Ez_32:29_14 Ez_32:29_15 Ez_32:29_16 Ez_32:29_17 Ez_32:29_18 Ez_32:29_19 Ez_32:29_20 Ez_32:29_21
Ez:32:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:30 ἐκεῖ οἱ ἄρχοντες τοῦ βορρᾶ πάντες στρατηγοὶ Ασσουρ οἱ καταβαίνοντες τραυματίαι σὺν τῷ φόβῳ αὐτῶν καὶ τῇ ἰσχύι αὐτῶν ἐκοιμήθησαν ἀπερίτμητοι μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας καὶ ἀπήνεγκαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς βόθρον.
Ez:32:30 There are the princes of the north, even all the captains of Assur, who go down slain to Hades: they lie uncircumcised among the slain with the sword together with their terror and their strength, and they have received their punishment with them that go down to the pit. (Ezekiel 32:30 Brenton)
Ez:32:30 Tam są wszyscy władcy Północy i wszyscy Sydończycy, którzy zstąpili wraz z pobitymi, okryci hańbą pomimo strachu, jaki szerzyły ich bohaterskie czyny; teraz leżą nieobrzezani przy tych, co mieczem zostali pobici, i cierpią swą hańbę z tymi, którzy zstąpili do dołu. (Ez 32:30 BT_4)
Ez:32:30 ἐκεῖ οἱ ἄρχοντες τοῦ βορρᾶ πάντες στρατηγοὶ Ασσουρ οἱ καταβαίνοντες τραυματίαι σὺν τῷ φόβῳ αὐτῶν καὶ τῇ ἰσχύι αὐτῶν ἐκοιμήθησαν ἀπερίτμητοι μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας καὶ ἀπήνεγκαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς βόθρον.
Ez:32:30 ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) σύν ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἀ·περί·τμητος -ον μετά μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]
Ez:32:30 Tam Władca; by zaczynać się Na północ Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z stategist By schodzić Razem z/włączając (+dat) Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Siła On/ona/to/to samo By dawać wytchnienie/snowi Nie obrzezany Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Męki On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By schodzić Do (+przyspieszenie)
Ez:32:30 e)kei= oi( a)/rCHontes tou= borra= pa/ntes stratEgoi\ *assour oi( katabai/nontes traumati/ai su\n tO=| fo/bO| au)tO=n kai\ tE=| i)sCHu/i au)tO=n e)koimE/TEsan a)peri/tmEtoi meta\ traumatiO=n maCHai/ras kai\ a)pE/negkan tE\n ba/sanon au)tO=n meta\ tO=n katabaino/ntOn ei)s bo/Tron.
Ez:32:30 ekei hoi arCHontes tu borra pantes stratEgoi assur hoi katabainontes traumatiai syn tO fobO autOn kai tE isCHyi autOn ekoimETEsan aperitmEtoi meta traumatiOn maCHairas kai apEnenkan tEn basanon autOn meta tOn katabainontOn eis boTron.
Ez:32:30 D RA_NPM N3_NPM RA_GSM N1T_GSM A3_NPM N2_NPM N_GS RA_NPM V1_PAPNPM N1T_NPM P RA_DSM N2_DSM RD_GPM C RA_DSF N3U_DSF RD_GPM VCI_API3P A1B_NPM P N1T_GPM N1_APF C VAI_AAI3P RA_ASF N2_ASF RD_GPM P RA_GPM V1_PAPGPM P N2_ASM
Ez:32:30 there the ruler; to begin the north every all, each, every, the whole of stategist ć the to go down ć together with/including (+dat) the fear [see phobia] he/she/it/same and also, even, namely the strength he/she/it/same to repose/sleep uncircumcised after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely to carry away yield to repay the torment he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to go down into (+acc) ć
Ez:32:30 there the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) north (gen, voc) all (nom|voc) stategists (nom|voc) the (nom) while GO DOWN-ing (nom|voc) together with/including (+dat) the (dat) fear (dat) them/same (gen) and the (dat) strength (dat) them/same (gen) they-were-REPOSE/SLEEP-ed uncircumcised ([Adj] nom|voc) after (+acc), with (+gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) and they-CARRY AWAY-ed the (acc) torment (acc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) let-them-be-GO DOWN-ing! (classical), while GO DOWN-ing (gen) into (+acc)
Ez:32:30 Ez_32:30_1 Ez_32:30_2 Ez_32:30_3 Ez_32:30_4 Ez_32:30_5 Ez_32:30_6 Ez_32:30_7 Ez_32:30_8 Ez_32:30_9 Ez_32:30_10 Ez_32:30_11 Ez_32:30_12 Ez_32:30_13 Ez_32:30_14 Ez_32:30_15 Ez_32:30_16 Ez_32:30_17 Ez_32:30_18 Ez_32:30_19 Ez_32:30_20 Ez_32:30_21 Ez_32:30_22 Ez_32:30_23 Ez_32:30_24 Ez_32:30_25 Ez_32:30_26 Ez_32:30_27 Ez_32:30_28 Ez_32:30_29 Ez_32:30_30 Ez_32:30_31 Ez_32:30_32 Ez_32:30_33 Ez_32:30_34
Ez:32:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:31 ἐκείνους ὄψεται βασιλεὺς Φαραω καὶ παρακληθήσεται ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν, λέγει κύριος κύριος.
Ez:32:31 King Pharao shall see them, and shall be comforted over all their force, saith the Lord God. (Ezekiel 32:31 Brenton)
Ez:32:31 Zobaczy ich faraon i pocieszać się będzie całym swym mnóstwem. Faraon i całe jego wojsko polegnie od miecza - wyrocznia Pana Boga. (Ez 32:31 BT_4)
Ez:32:31 ἐκείνους ὄψεται βασιλεὺς Φαραω καὶ παρακληθήσεται ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν, λέγει κύριος κύριος.
Ez:32:31 ἐκεῖνος -η -ο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Φαραώ, ὁ καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:32:31 Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król Faraon I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Siła On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:32:31 e)kei/nous o)/PSetai basileu\s *faraO kai\ paraklETE/setai e)pi\ pa=san tE\n i)sCHu\n au)tO=n, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:32:31 ekeinus oPSetai basileus faraO kai paraklETEsetai epi pasan tEn isCHyn autOn, legei kyrios kyrios.
Ez:32:31 RD_APM VF_FMI3S N3V_NSM N_NSM C VC_FPI3S P A1S_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GPM V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:32:31 that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), king Pharaoh and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the strength he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:32:31 those (acc) he/she/it-will-be-SEE-ed king (nom) Pharaoh (indecl) and he/she/it-will-be-PETITION-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) strength (acc) them/same (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:32:31 Ez_32:31_1 Ez_32:31_2 Ez_32:31_3 Ez_32:31_4 Ez_32:31_5 Ez_32:31_6 Ez_32:31_7 Ez_32:31_8 Ez_32:31_9 Ez_32:31_10 Ez_32:31_11 Ez_32:31_12 Ez_32:31_13 Ez_32:31_14
Ez:32:31 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:32:32 ὅτι δέδωκα τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ γῆς ζωῆς, καὶ κοιμηθήσεται ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας, Φαραω καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ, λέγει κύριος κύριος.
Ez:32:32 For I have caused his fear to be upon the land of the living yet he shall lie in the midst of the uncircumcised with them that are slain with the sword, even Pharao, and all his multitude with him, saith the Lord God. (Ezekiel 32:32 Brenton)
Ez:32:32 Ponieważ strach szerzył on w kraju żyjących, dlatego rzucą go, by leżał pośród nieobrzezanych, przy tych, co od miecza polegli: faraon i całe jego mnóstwo» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 32:32 BT_4)
Ez:32:32 ὅτι δέδωκα τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ γῆς ζωῆς, καὶ κοιμηθήσεται ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας, Φαραω καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ, λέγει κύριος κύριος.
Ez:32:32 ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐν μέσος -η -ον ἀ·περί·τμητος -ον μετά μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) Φαραώ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:32:32 Ponieważ/tamto By dawać Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Nie obrzezany Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Faraon I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Los (mnóstwo ) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:32:32 o(/ti de/dOka to\n fo/bon au)tou= e)pi\ gE=s DZOE=s, kai\ koimETE/setai e)n me/sO| a)peritmE/tOn meta\ traumatiO=n maCHai/ras, *faraO kai\ pa=n to\ plE=Tos au)tou=, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:32:32 hoti dedOka ton fobon autu epi gEs DZOEs, kai koimETEsetai en mesO aperitmEtOn meta traumatiOn maCHairas, faraO kai pan to plETos autu, legei kyrios kyrios.
Ez:32:32 C VX_XAI1S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N1_GSF N1_GSF C VC_FPI3S P A1_DSM A1B_GPM P N1T_GPM N1_APF N_NSM C A3_NSN RA_NSN N3E_NSN RD_GSM V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:32:32 because/that to give the fear [see phobia] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land life being, living, spirit; alive and also, even, namely to repose/sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle uncircumcised after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” Pharaoh and also, even, namely every all, each, every, the whole of the lot (multitude ) he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:32:32 because/that I-have-GIVE-ed the (acc) fear (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-REPOSE/SLEEP-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) uncircumcised ([Adj] gen) after (+acc), with (+gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) Pharaoh (indecl) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:32:32 Ez_32:32_1 Ez_32:32_2 Ez_32:32_3 Ez_32:32_4 Ez_32:32_5 Ez_32:32_6 Ez_32:32_7 Ez_32:32_8 Ez_32:32_9 Ez_32:32_10 Ez_32:32_11 Ez_32:32_12 Ez_32:32_13 Ez_32:32_14 Ez_32:32_15 Ez_32:32_16 Ez_32:32_17 Ez_32:32_18 Ez_32:32_19 Ez_32:32_20 Ez_32:32_21 Ez_32:32_22 Ez_32:32_23 Ez_32:32_24 Ez_32:32_25
Ez:32:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x