Ez:33:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:33:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 33:1 Brenton)
Ez:33:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 33:1 BT_4)
Ez:33:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:33:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:33:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:33:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:33:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:33:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:33:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:33:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:33:1 Ez_33:1_1 Ez_33:1_2 Ez_33:1_3 Ez_33:1_4 Ez_33:1_5 Ez_33:1_6 Ez_33:1_7
Ez:33:1 x x x x x x x
Ez:33:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, λάλησον τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Γῆ, ἐφ’ ἣν ἂν ἐπάγω ῥομφαίαν, καὶ λάβῃ ὁ λαὸς τῆς γῆς ἄνθρωπον ἕνα ἐξ αὐτῶν καὶ δῶσιν αὐτὸν ἑαυτοῖς εἰς σκοπόν,
Ez:33:2 Son of man, speak to the children of thy people, and thou shalt say to them, On whatsoever land I shall bring a sword, and the people of the land take one man of them, and set him for their watchman: (Ezekiel 33:2 Brenton)
Ez:33:2 «Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im: Jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a jego mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznaczą go na stróża, (Ez 33:2 BT_4)
Ez:33:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, λάλησον τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Γῆ, ἐφ’ ἣν ἂν ἐπάγω ῥομφαίαν, καὶ λάβῃ λαὸς τῆς γῆς ἄνθρωπον ἕνα ἐξ αὐτῶν καὶ δῶσιν αὐτὸν ἑαυτοῖς εἰς σκοπόν,
Ez:33:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὅς ἥ ὅ ἄν ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] σκοπός, -οῦ, ὁ
Ez:33:2 Syn Ludzki By mówić Syn Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do na prowadź Szpada I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ludzie Ziemi/ziemia Ludzki Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać; by wiązać On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Cel [zobacz zakres]
Ez:33:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, la/lEson toi=s ui(oi=s tou= laou= sou kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *gE=, e)f’ E(\n a)/n e)pa/gO r(omfai/an, kai\ la/bE| o( lao\s tE=s gE=s a)/nTrOpon e(/na e)X au)tO=n kai\ dO=sin au)to\n e(autoi=s ei)s skopo/n,
Ez:33:2 yie anTrOpu, lalEson tois hyiois tu lau su kai ereis pros autus gE, ef’ hEn an epagO romfaian, kai labE ho laos tEs gEs anTrOpon hena eX autOn kai dOsin auton heautois eis skopon,
Ez:33:2 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF2_FAI2S P RD_APM N1_NSF P RR_ASF x V1_PAI1S N1A_ASF C VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF N2_ASM A3_ASM P RD_GPM C VO_AAS3P RD_ASM RD_DPM P N2_ASM
Ez:33:2 son human to speak the son the people you; your/yours(sg) and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which ever (if ever) to upon-lead sword and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the people the earth/land human one out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to give; to bind he/she/it/same self /our-/your-/themselves into (+acc) target [see scope]
Ez:33:2 son (voc) human (gen) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) earth/land (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) ever I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing sword (acc) and he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) human (acc) one (acc) out of (+gen) them/same (gen) and they-should-GIVE; they-should-be-BIND-ing him/it/same (acc) selves (dat) into (+acc) target (acc)
Ez:33:2 Ez_33:2_1 Ez_33:2_2 Ez_33:2_3 Ez_33:2_4 Ez_33:2_5 Ez_33:2_6 Ez_33:2_7 Ez_33:2_8 Ez_33:2_9 Ez_33:2_10 Ez_33:2_11 Ez_33:2_12 Ez_33:2_13 Ez_33:2_14 Ez_33:2_15 Ez_33:2_16 Ez_33:2_17 Ez_33:2_18 Ez_33:2_19 Ez_33:2_20 Ez_33:2_21 Ez_33:2_22 Ez_33:2_23 Ez_33:2_24 Ez_33:2_25 Ez_33:2_26 Ez_33:2_27 Ez_33:2_28 Ez_33:2_29 Ez_33:2_30 Ez_33:2_31 Ez_33:2_32 Ez_33:2_33 Ez_33:2_34
Ez:33:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:3 καὶ ἴδῃ τὴν ῥομφαίαν ἐρχομένην ἐπὶ τὴν γῆν καὶ σαλπίσῃ τῇ σάλπιγγι καὶ σημάνῃ τῷ λαῷ,
Ez:33:3 and he shall see the sword coming upon the land, and blow the trumpet, and sound an alarm to the people; (Ezekiel 33:3 Brenton)
Ez:33:3 on zaś widzi, że miecz przychodzi na kraj, i w trąbę dmie, i ostrzega lud, (Ez 33:3 BT_4)
Ez:33:3 καὶ ἴδῃ τὴν ῥομφαίαν ἐρχομένην ἐπὶ τὴν γῆν καὶ σαλπίσῃ τῇ σάλπιγγι καὶ σημάνῃ τῷ λαῷ,
Ez:33:3 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Ez:33:3 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Szpada By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce Trąbka I też, nawet, mianowicie By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj Ludzie
Ez:33:3 kai\ i)/dE| tE\n r(omfai/an e)rCHome/nEn e)pi\ tE\n gE=n kai\ salpi/sE| tE=| sa/lpiggi kai\ sEma/nE| tO=| laO=|,
Ez:33:3 kai idE tEn romfaian erCHomenEn epi tEn gEn kai salpisE tE salpingi kai sEmanE tO laO,
Ez:33:3 C VB_AAS3S RA_ASF N1A_ASF V1_PMPASF P RA_ASF N1_ASF C VA_AAS3S RA_DSF N3G_DSF C VA_AAS3S RA_DSM N2_DSM
Ez:33:3 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the sword to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to trumpet the trumpet and also, even, namely to indicate signify, indicate, declare the people
Ez:33:3 and he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (acc) sword (acc) while being-COME-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-should-TRUMPET, you(sg)-should-be-TRUMPET-ed, you(sg)-will-be-TRUMPET-ed the (dat) trumpet (dat) and you(sg)-will-be-INDICATE-ed, he/she/it-should-INDICATE, you(sg)-should-be-INDICATE-ed the (dat) people (dat)
Ez:33:3 Ez_33:3_1 Ez_33:3_2 Ez_33:3_3 Ez_33:3_4 Ez_33:3_5 Ez_33:3_6 Ez_33:3_7 Ez_33:3_8 Ez_33:3_9 Ez_33:3_10 Ez_33:3_11 Ez_33:3_12 Ez_33:3_13 Ez_33:3_14 Ez_33:3_15 Ez_33:3_16
Ez:33:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:4 καὶ ἀκούσῃ ὁ ἀκούσας τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος καὶ μὴ φυλάξηται, καὶ ἐπέλθῃ ἡ ῥομφαία καὶ καταλάβῃ αὐτόν, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἔσται·
Ez:33:4 and he that hears the sound of the trumpet shall hear indeed, and yet not take heed, and the sword shall come upon him, and overtake him, his blood shall be upon his own head. (Ezekiel 33:4 Brenton)
Ez:33:4 ale ktoś, choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, tak że miecz nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci. (Ez 33:4 BT_4)
Ez:33:4 καὶ ἀκούσῃ ἀκούσας τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος καὶ μὴ φυλάξηται, καὶ ἐπέλθῃ ῥομφαία καὶ καταλάβῃ αὐτόν, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἔσται·
Ez:33:4 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί μή φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:33:4 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Niechętny; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Trąbka I też, nawet, mianowicie Nie By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie Szpada I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo Krew On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo By być
Ez:33:4 kai\ a)kou/sE| o( a)kou/sas tE\n fOnE\n tE=s sa/lpiggos kai\ mE\ fula/XEtai, kai\ e)pe/lTE| E( r(omfai/a kai\ katala/bE| au)to/n, to\ ai(=ma au)tou= e)pi\ tE=s kefalE=s au)tou= e)/stai·
Ez:33:4 kai akusE ho akusas tEn fOnEn tEs salpingos kai mE fylaXEtai, kai epelTE hE romfaia kai katalabE auton, to haima autu epi tEs kefalEs autu estai·
Ez:33:4 C VA_AAS3S RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3G_GSF C D VA_AMS3S C VB_AAS3S RA_NSF N1A_NSF C VB_AAS3S RD_ASM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM VF_FMI3S
Ez:33:4 and also, even, namely unwilling; to hear the unwilling; to hear the sound/voice cries the trumpet and also, even, namely not to guard and also, even, namely to oncoming the sword and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same the blood he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same to be
Ez:33:4 and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (nom) unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) the (acc) sound/voice (acc) the (gen) trumpet (gen) and not he/she/it-should-be-GUARD-ed and he/she/it-should-ONCOMING the (nom) sword (nom|voc) and he/she/it-should-COMPREHEND, you(sg)-should-be-COMPREHEND-ed him/it/same (acc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) head (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be
Ez:33:4 Ez_33:4_1 Ez_33:4_2 Ez_33:4_3 Ez_33:4_4 Ez_33:4_5 Ez_33:4_6 Ez_33:4_7 Ez_33:4_8 Ez_33:4_9 Ez_33:4_10 Ez_33:4_11 Ez_33:4_12 Ez_33:4_13 Ez_33:4_14 Ez_33:4_15 Ez_33:4_16 Ez_33:4_17 Ez_33:4_18 Ez_33:4_19 Ez_33:4_20 Ez_33:4_21 Ez_33:4_22 Ez_33:4_23 Ez_33:4_24 Ez_33:4_25 Ez_33:4_26
Ez:33:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:5 ὅτι τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος ἀκούσας οὐκ ἐφυλάξατο, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτοῦ ἔσται, καὶ οὗτος, ὅτι ἐφυλάξατο, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐξείλατο.
Ez:33:5 Because he heard the sound of the trumpet, and took no heed, his blood shall be upon him: but the other, because he took heed, has delivered his soul. (Ezekiel 33:5 Brenton)
Ez:33:5 Dźwięk trąby usłyszał, nie dał się jednak ostrzec; niech spadnie na niego wina za własną śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł, ocalił samego siebie. (Ez 33:5 BT_4)
Ez:33:5 ὅτι τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος ἀκούσας οὐκ ἐφυλάξατο, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτοῦ ἔσται, καὶ οὗτος, ὅτι ἐφυλάξατο, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐξείλατο.
Ez:33:5 ὅτι ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)
Ez:33:5 Ponieważ/tamto Dźwięku/głos płacze Trąbka Niechętny; by słyszeć ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się Krew On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto By zabezpieczać się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By wyjmować
Ez:33:5 o(/ti tE\n fOnE\n tE=s sa/lpiggos a)kou/sas ou)k e)fula/Xato, to\ ai(=ma au)tou= e)p’ au)tou= e)/stai, kai\ ou(=tos, o(/ti e)fula/Xato, tE\n PSuCHE\n au)tou= e)Xei/lato.
Ez:33:5 hoti tEn fOnEn tEs salpingos akusas uk efylaXato, to haima autu ep’ autu estai, kai hutos, hoti efylaXato, tEn PSyCHEn autu eXeilato.
Ez:33:5 C RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3G_GSF VA_AAPNSM D VAI_AMI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM P RD_GSM VF_FMI3S C RD_NSM C VAI_AMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM VBI_AMI3S
Ez:33:5 because/that the sound/voice cries the trumpet unwilling; to hear οὐχ before rough breathing to guard the blood he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to be and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to guard the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to take out
Ez:33:5 because/that the (acc) sound/voice (acc) the (gen) trumpet (gen) unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) not he/she/it-was-GUARD-ed the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be and this (nom) because/that he/she/it-was-GUARD-ed the (acc) life (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-TAKE OUT-ed
Ez:33:5 Ez_33:5_1 Ez_33:5_2 Ez_33:5_3 Ez_33:5_4 Ez_33:5_5 Ez_33:5_6 Ez_33:5_7 Ez_33:5_8 Ez_33:5_9 Ez_33:5_10 Ez_33:5_11 Ez_33:5_12 Ez_33:5_13 Ez_33:5_14 Ez_33:5_15 Ez_33:5_16 Ez_33:5_17 Ez_33:5_18 Ez_33:5_19 Ez_33:5_20 Ez_33:5_21 Ez_33:5_22
Ez:33:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:6 καὶ ὁ σκοπός, ἐὰν ἴδῃ τὴν ῥομφαίαν ἐρχομένην καὶ μὴ σημάνῃ τῇ σάλπιγγι, καὶ ὁ λαὸς μὴ φυλάξηται, καὶ ἐλθοῦσα ἡ ῥομφαία λάβῃ ἐξ αὐτῶν ψυχήν, αὕτη διὰ τὴν αὑτῆς ἀνομίαν ἐλήμφθη, καὶ τὸ αἷμα ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω.
Ez:33:6 But if the watchman see the sword coming, and do not sound the trumpet, and the people do not watch; and the sword come, and take a soul from among them, that soul is taken because of its iniquity; but the blood thereof will I require at the watchman's hand. (Ezekiel 33:6 Brenton)
Ez:33:6 Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża. (Ez 33:6 BT_4)
Ez:33:6 καὶ σκοπός, ἐὰν ἴδῃ τὴν ῥομφαίαν ἐρχομένην καὶ μὴ σημάνῃ τῇ σάλπιγγι, καὶ λαὸς μὴ φυλάξηται, καὶ ἐλθοῦσα ῥομφαία λάβῃ ἐξ αὐτῶν ψυχήν, αὕτη διὰ τὴν αὑτῆς ἀνομίαν ἐλήμφθη, καὶ τὸ αἷμα ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω.
Ez:33:6 καί ὁ ἡ τό σκοπός, -οῦ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί μή σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μή φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οὗτος αὕτη τοῦτο διά ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀ·νομία, -ας, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό σκοπός, -οῦ, ὁ; σκοπέω (σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ez:33:6 I też, nawet, mianowicie Cel [zobacz zakres] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Szpada By przychodzić I też, nawet, mianowicie Nie By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj Trąbka I też, nawet, mianowicie Ludzie Nie By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By przychodzić Szpada By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Samo /nasz /twój /siebie Bezprawie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Krew Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Cel [zobacz zakres]; by być skłonny rozmyślny, myśleć, rozważać, medytować, rozmyślać, rozmyślać By odszukiwać
Ez:33:6 kai\ o( skopo/s, e)a\n i)/dE| tE\n r(omfai/an e)rCHome/nEn kai\ mE\ sEma/nE| tE=| sa/lpiggi, kai\ o( lao\s mE\ fula/XEtai, kai\ e)lTou=sa E( r(omfai/a la/bE| e)X au)tO=n PSuCHE/n, au(/tE dia\ tE\n au(tE=s a)nomi/an e)lE/mfTE, kai\ to\ ai(=ma e)k tE=s CHeiro\s tou= skopou= e)kDZEtE/sO.
Ez:33:6 kai ho skopos, ean idE tEn romfaian erCHomenEn kai mE sEmanE tE salpingi, kai ho laos mE fylaXEtai, kai elTusa hE romfaia labE eX autOn PSyCHEn, hautE dia tEn hautEs anomian elEmfTE, kai to haima ek tEs CHeiros tu skopu ekDZEtEsO.
Ez:33:6 C RA_NSM N2_NSM C VB_AAS3S RA_ASF N1A_ASF V1_PMPASF C D VA_AAS3S RA_DSF N3G_DSF C RA_NSM N2_NSM D VA_AMS3S C VB_AAPNSF RA_NSF N1A_NSF VB_AAS3S P RD_GPM N1_ASF RD_NSF P RA_ASF RD_GSF N1A_ASF VVI_API3S C RA_ASN N3M_ASN P RA_GSF N3_GSF RA_GSM N2_GSM VF_FAI1S
Ez:33:6 and also, even, namely the target [see scope] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the sword to come and also, even, namely not to indicate signify, indicate, declare the trumpet and also, even, namely the people not to guard and also, even, namely to come the sword to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the self /our-/your-/themselves lawlessness to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely the blood out of (+gen) ἐξ before vowels the hand the target [see scope]; to be disposed deliberate, think, consider, contemplate, meditate, speculate to seek out
Ez:33:6 and the (nom) target (nom) if-ever he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (acc) sword (acc) while being-COME-ed (acc) and not you(sg)-will-be-INDICATE-ed, he/she/it-should-INDICATE, you(sg)-should-be-INDICATE-ed the (dat) trumpet (dat) and the (nom) people (nom) not he/she/it-should-be-GUARD-ed and upon COME-ing (nom|voc) the (nom) sword (nom|voc) he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) them/same (gen) life (acc) this (nom) because of (+acc), through (+gen) the (acc) self (gen) lawlessness (acc) he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed and the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) hand (gen) the (gen) target (gen); be-you(sg)-being-TO BE DISPOSED-ed! I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT
Ez:33:6 Ez_33:6_1 Ez_33:6_2 Ez_33:6_3 Ez_33:6_4 Ez_33:6_5 Ez_33:6_6 Ez_33:6_7 Ez_33:6_8 Ez_33:6_9 Ez_33:6_10 Ez_33:6_11 Ez_33:6_12 Ez_33:6_13 Ez_33:6_14 Ez_33:6_15 Ez_33:6_16 Ez_33:6_17 Ez_33:6_18 Ez_33:6_19 Ez_33:6_20 Ez_33:6_21 Ez_33:6_22 Ez_33:6_23 Ez_33:6_24 Ez_33:6_25 Ez_33:6_26 Ez_33:6_27 Ez_33:6_28 Ez_33:6_29 Ez_33:6_30 Ez_33:6_31 Ez_33:6_32 Ez_33:6_33 Ez_33:6_34 Ez_33:6_35 Ez_33:6_36 Ez_33:6_37 Ez_33:6_38 Ez_33:6_39 Ez_33:6_40 Ez_33:6_41
Ez:33:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:7 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ισραηλ, καὶ ἀκούσῃ ἐκ στόματός μου λόγον.
Ez:33:7 And thou, son of man, I have set thee as a watchman to the house of Israel, and thou shalt hear a word from my mouth. (Ezekiel 33:7 Brenton)
Ez:33:7 Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. (Ez 33:7 BT_4)
Ez:33:7 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ισραηλ, καὶ ἀκούσῃ ἐκ στόματός μου λόγον.
Ez:33:7 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ σκοπός, -οῦ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λόγος, -ου, ὁ
Ez:33:7 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki Cel [zobacz zakres] By dawać Ty; twój/twój(sg) Dom Izrael I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Ez:33:7 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, skopo\n de/dOka/ se tO=| oi)/kO| *israEl, kai\ a)kou/sE| e)k sto/mato/s mou lo/gon.
Ez:33:7 kai sy, hyie anTrOpu, skopon dedOka se tO oikO israEl, kai akusE ek stomatos mu logon.
Ez:33:7 C RP_NS N2_VSM N2_GSM N2_ASM VX_XAI1S RP_AS RA_DSM N2_DSM N_GSM C VF_FMI2S P N3M_GSN RP_GS N2_ASM
Ez:33:7 and also, even, namely you son human target [see scope] to give you; your/yours(sg) the house Israel and also, even, namely unwilling; to hear out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma I word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Ez:33:7 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) target (acc) I-have-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) house (dat) Israel (indecl) and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed out of (+gen) mouth/maw (gen) me (gen) word (acc)
Ez:33:7 Ez_33:7_1 Ez_33:7_2 Ez_33:7_3 Ez_33:7_4 Ez_33:7_5 Ez_33:7_6 Ez_33:7_7 Ez_33:7_8 Ez_33:7_9 Ez_33:7_10 Ez_33:7_11 Ez_33:7_12 Ez_33:7_13 Ez_33:7_14 Ez_33:7_15 Ez_33:7_16
Ez:33:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:8 ἐν τῷ εἶπαί με τῷ ἁμαρτωλῷ Θανάτῳ θανατωθήσῃ, καὶ μὴ λαλήσῃς τοῦ φυλάξασθαι τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, αὐτὸς ὁ ἄνομος τῇ ἀνομίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, τὸ δὲ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητήσω.
Ez:33:8 When I say to the sinner, Thou shalt surely die; if thou speak not to warn the wicked from his way, the wicked himself shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand. (Ezekiel 33:8 Brenton)
Ez:33:8 Jeśli do występnego powiem: "Występny musi umrzeć" - a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi - to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. (Ez 33:8 BT_4)
Ez:33:8 ἐν τῷ εἶπαί με τῷ ἁμαρτωλῷ Θανάτῳ θανατωθήσῃ, καὶ μὴ λαλήσῃς τοῦ φυλάξασθαι τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, αὐτὸς ἄνομος τῇ ἀνομίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, τὸ δὲ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητήσω.
Ez:33:8 ἐν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ez:33:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj Ja Grzeszny Śmierć By zgładzać I też, nawet, mianowicie Nie By mówić By zabezpieczać się Bezbożny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Na zewnątrz prawa Bezprawie On/ona/to/to samo By umierać zaś Krew On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg) By odszukiwać
Ez:33:8 e)n tO=| ei)=pai/ me tO=| a(martOlO=| *Tana/tO| TanatOTE/sE|, kai\ mE\ lalE/sE|s tou= fula/XasTai to\n a)sebE= a)po\ tE=s o(dou= au)tou=, au)to\s o( a)/nomos tE=| a)nomi/a| au)tou= a)poTanei=tai, to\ de\ ai(=ma au)tou= e)k tE=s CHeiro/s sou e)kDZEtE/sO.
Ez:33:8 en tO eipai me tO hamartOlO TanatO TanatOTEsE, kai mE lalEsEs tu fylaXasTai ton asebE apo tEs hodu autu, autos ho anomos tE anomia autu apoTaneitai, to de haima autu ek tEs CHeiros su ekDZEtEsO.
Ez:33:8 P RA_DSN VB_AAN RP_AS RA_DSM A1B_DSM N2_DSM VC_FPI2S C D VA_AAS2S RA_GSN VA_AMN RA_ASM A3H_APM P RA_GSF N2_GSF RD_GSM RD_NSM RA_NSM A1B_NSM RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VF2_FMI3S RA_ASN x N3M_ASN RD_GSM P RA_GSF N3_GSF RP_GS VF_FAI1S
Ez:33:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to say/tell I the sinful death to put to death and also, even, namely not to speak the to guard the ungodly from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same he/she/it/same the outside the law the lawlessness he/she/it/same to die the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] blood he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the hand you; your/yours(sg) to seek out
Ez:33:8 in/among/by (+dat) the (dat) to-SAY/TELL, be-you(sg)-SAY/TELL-ed!, he/she/it-happens-to-SAY/TELL (opt) me (acc) the (dat) sinful ([Adj] dat) death (dat) you(sg)-will-be-PUT-ed-TO-DEATH and not you(sg)-should-SPEAK the (gen) to-be-GUARD-ed the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) him/it/same (gen) he/it/same (nom) the (nom) outside the law ([Adj] nom) the (dat) lawlessness (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-DIE-ed the (nom|acc) Yet blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT
Ez:33:8 Ez_33:8_1 Ez_33:8_2 Ez_33:8_3 Ez_33:8_4 Ez_33:8_5 Ez_33:8_6 Ez_33:8_7 Ez_33:8_8 Ez_33:8_9 Ez_33:8_10 Ez_33:8_11 Ez_33:8_12 Ez_33:8_13 Ez_33:8_14 Ez_33:8_15 Ez_33:8_16 Ez_33:8_17 Ez_33:8_18 Ez_33:8_19 Ez_33:8_20 Ez_33:8_21 Ez_33:8_22 Ez_33:8_23 Ez_33:8_24 Ez_33:8_25 Ez_33:8_26 Ez_33:8_27 Ez_33:8_28 Ez_33:8_29 Ez_33:8_30 Ez_33:8_31 Ez_33:8_32 Ez_33:8_33 Ez_33:8_34 Ez_33:8_35
Ez:33:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:9 σὺ δὲ ἐὰν προαπαγγείλῃς τῷ ἀσεβεῖ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπ’ αὐτῆς, καὶ μὴ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, οὗτος τῇ ἀσεβείᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ σὺ τὴν ψυχὴν σαυτοῦ ἐξῄρησαι. –
Ez:33:9 But if thou forewarn the wicked of his way to turn from it, and he turn not from his way, he shall die in his ungodliness; but thou hast delivered thine own soul. (Ezekiel 33:9 Brenton)
Ez:33:9 Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. (Ez 33:9 BT_4)
Ez:33:9 σὺ δὲ ἐὰν προαπαγγείλῃς τῷ ἀσεβεῖ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπ’ αὐτῆς, καὶ μὴ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, οὗτος τῇ ἀσεβείᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ σὺ τὴν ψυχὴν σαυτοῦ ἐξῄρησαι.
Ez:33:9 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐάν (εἰ ἄν) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)
Ez:33:9 Ty zaś Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Brak szacunku On/ona/to/to samo By umierać I też, nawet, mianowicie Ty Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Siebie By wyjmować
Ez:33:9 su\ de\ e)a\n proapaggei/lE|s tO=| a)sebei= tE\n o(do\n au)tou= tou= a)postre/PSai a)p’ au)tE=s, kai\ mE\ a)postre/PSE| a)po\ tE=s o(dou= au)tou=, ou(=tos tE=| a)sebei/a| au)tou= a)poTanei=tai, kai\ su\ tE\n PSuCHE\n sautou= e)XE/|rEsai.
Ez:33:9 sy de ean proapangeilEs tO asebei tEn hodon autu tu apostrePSai ap’ autEs, kai mE apostrePSE apo tEs hodu autu, hutos tE asebeia autu apoTaneitai, kai sy tEn PSyCHEn sautu eXErEsai.
Ez:33:9 RP_NS x C VA_AAS2S RA_DSM A3H_DSM RA_ASF N2_ASF RD_GSM RA_GSN VA_AAN P RD_GSF C D VA_AAS3S P RA_GSF N2_GSF RD_GSM RD_NSM RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VF2_FMI3S C RP_NS RA_ASF N1_ASF RD_GSM VM_XMI2S
Ez:33:9 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć the ungodly; to be impious commit sacrilege the way/road he/she/it/same the to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely not to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lack of deference he/she/it/same to die and also, even, namely you the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person yourself to take out
Ez:33:9 you(sg) (nom) Yet if-ever the (dat) ungodly ([Adj] dat); he/she/it-is-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE, you(sg)-are-being-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE (classical), be-you(sg)-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE! the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) the (gen) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) away from (+gen) her/it/same (gen) and not you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM, he/she/it-should-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) the (gen) way/road (gen) him/it/same (gen) this (nom) the (dat) lack of deference (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-DIE-ed and you(sg) (nom) the (acc) life (acc) yourself (gen) you(sg)-have-been-TAKE OUT-ed
Ez:33:9 Ez_33:9_1 Ez_33:9_2 Ez_33:9_3 Ez_33:9_4 Ez_33:9_5 Ez_33:9_6 Ez_33:9_7 Ez_33:9_8 Ez_33:9_9 Ez_33:9_10 Ez_33:9_11 Ez_33:9_12 Ez_33:9_13 Ez_33:9_14 Ez_33:9_15 Ez_33:9_16 Ez_33:9_17 Ez_33:9_18 Ez_33:9_19 Ez_33:9_20 Ez_33:9_21 Ez_33:9_22 Ez_33:9_23 Ez_33:9_24 Ez_33:9_25 Ez_33:9_26 Ez_33:9_27 Ez_33:9_28 Ez_33:9_29 Ez_33:9_30 Ez_33:9_31 Ez_33:9_32
Ez:33:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:10 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν τῷ οἴκῳ Ισραηλ Οὕτως ἐλαλήσατε λέγοντες Αἱ πλάναι ἡμῶν καὶ αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἐφ’ ἡμῖν εἰσιν, καὶ ἐν αὐταῖς ἡμεῖς τηκόμεθα· καὶ πῶς ζησόμεθα;
Ez:33:10 And thou, son of man, say to the house of Israel; Thus have ye spoken, saying, Our errors, and our iniquities weigh upon us, and we pine away in them, and how then shall we live? (Ezekiel 33:10 Brenton)
Ez:33:10 Ty, o synu człowieczy, mów do domu Izraela: Powiadacie tak: "Zaprawdę, nasze przestępstwa i grzechy nasze ciążą na nas, my wskutek nich marniejemy. Jak możemy się ocalić?" (Ez 33:10 BT_4)
Ez:33:10 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν τῷ οἴκῳ Ισραηλ Οὕτως ἐλαλήσατε λέγοντες Αἱ πλάναι ἡμῶν καὶ αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἐφ’ ἡμῖν εἰσιν, καὶ ἐν αὐταῖς ἡμεῖς τηκόμεθα· καὶ πῶς ζησόμεθα;
Ez:33:10 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ οὕτως/οὕτω λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πλάνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) καί πῶς[1] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ez:33:10 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By mówić/opowiadaj Dom Izrael thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić By mówić/opowiadaj Fałszywy krok Ja I też, nawet, mianowicie Bezprawie Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ja By topnieć I też, nawet, mianowicie Jak Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ez:33:10 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, ei)po\n tO=| oi)/kO| *israEl *ou(/tOs e)lalE/sate le/gontes *ai( pla/nai E(mO=n kai\ ai( a)nomi/ai E(mO=n e)f’ E(mi=n ei)sin, kai\ e)n au)tai=s E(mei=s tEko/meTa· kai\ pO=s DZEso/meTa;
Ez:33:10 kai sy, hyie anTrOpu, eipon tO oikO israEl hutOs elalEsate legontes hai planai hEmOn kai hai anomiai hEmOn ef’ hEmin eisin, kai en autais hEmeis tEkomeTa· kai pOs DZEsomeTa;
Ez:33:10 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S RA_DSM N2_DSM N_GSM D VAI_AAI2P V1_PAPNPM RA_NPF N1_NPF RP_GP C RA_NPF N1A_NPF RP_GP P RP_DP V9_PAI3P C P RD_DPF RP_NP V1_PMI1P C D VF_FMI1P
Ez:33:10 and also, even, namely you son human to say/tell the house Israel thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to speak to say/tell the misstep I and also, even, namely the lawlessness I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I to go; to be and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same I to melt and also, even, namely how to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ez:33:10 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) house (dat) Israel (indecl) thusly/like this you(pl)-SPEAK-ed while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (nom) missteps (nom|voc) us (gen) and the (nom) lawlessnesss (nom|voc) us (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (dat) he/she/it-is-GO-ing; they-are and in/among/by (+dat) them/same (dat) we (nom) we-are-being-MELT-ed and how we-will-be-EXISTS-ed
Ez:33:10 Ez_33:10_1 Ez_33:10_2 Ez_33:10_3 Ez_33:10_4 Ez_33:10_5 Ez_33:10_6 Ez_33:10_7 Ez_33:10_8 Ez_33:10_9 Ez_33:10_10 Ez_33:10_11 Ez_33:10_12 Ez_33:10_13 Ez_33:10_14 Ez_33:10_15 Ez_33:10_16 Ez_33:10_17 Ez_33:10_18 Ez_33:10_19 Ez_33:10_20 Ez_33:10_21 Ez_33:10_22 Ez_33:10_23 Ez_33:10_24 Ez_33:10_25 Ez_33:10_26 Ez_33:10_27 Ez_33:10_28 Ez_33:10_29
Ez:33:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:11 εἰπὸν αὐτοῖς Ζῶ ἐγώ, τάδε λέγει κύριος Οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς ὡς τὸ ἀποστρέψαι τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ζῆν αὐτόν. ἀποστροφῇ ἀποστρέψατε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ὑμῶν· καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκετε, οἶκος Ισραηλ;
Ez:33:11 Say to them, Thus saith the Lord; As I live, I desire not the death of the ungodly, as that the ungodly should turn from his way and live: turn ye heartily from your way; for why will ye die, O house of Israel? (Ezekiel 33:11 Brenton)
Ez:33:11 Powiedz im: Na moje życie! - wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć, domu Izraela? (Ez 33:11 BT_4)
Ez:33:11 εἰπὸν αὐτοῖς Ζῶ ἐγώ, τάδε λέγει κύριος Οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς ὡς τὸ ἀποστρέψαι τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ζῆν αὐτόν. ἀποστροφῇ ἀποστρέψατε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ὑμῶν· καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκετε, οἶκος Ισραηλ;
Ez:33:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ὡς ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:33:11 By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj Śmierć Bezbożny Jak/jak By odwracać się od Bezbożny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) On/ona/to/to samo By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Ty I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By umierać Dom Izrael
Ez:33:11 ei)po\n au)toi=s *DZO= e)gO/, ta/de le/gei ku/rios *ou) bou/lomai to\n Ta/naton tou= a)sebou=s O(s to\ a)postre/PSai to\n a)sebE= a)po\ tE=s o(dou= au)tou= kai\ DZE=n au)to/n. a)postrofE=| a)postre/PSate a)po\ tE=s o(dou= u(mO=n· kai\ i(/na ti/ a)poTnE/|skete, oi)=kos *israEl;
Ez:33:11 eipon autois DZO egO, tade legei kyrios u bulomai ton Tanaton tu asebus hOs to apostrePSai ton asebE apo tEs hodu autu kai DZEn auton. apostrofE apostrePSate apo tEs hodu hymOn· kai hina ti apoTnEskete, oikos israEl;
Ez:33:11 VB_AAD2S RD_DPM V3_PAI1S RP_NS RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D V1_PMI1S RA_ASM N2_ASM RA_GSM A3H_GSM C RA_ASN VA_AAN RA_ASM A3H_ASM P RA_GSF N2_GSF RD_GSM C V3_PAN RD_ASM N1_DSF VA_AAD2P P RA_GSF N2_GSF RP_GP C C RI_ASN V1_PAI2P N2_NSM N_GSM
Ez:33:11 to say/tell he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend the death the ungodly as/like the to turn away from the ungodly from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) he/she/it/same ć to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road you and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to die house Israel
Ez:33:11 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) them/same (dat) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not I-am-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed the (acc) death (acc) the (gen) ungodly ([Adj] gen) as/like the (nom|acc) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) him/it/same (gen) and to-be-EXISTS-ing him/it/same (acc) do-TURN-you(pl)-AWAY-FROM! away from (+gen) the (gen) way/road (gen) you(pl) (gen) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(pl)-are-DIE-ing, be-you(pl)-DIE-ing! house (nom) Israel (indecl)
Ez:33:11 Ez_33:11_1 Ez_33:11_2 Ez_33:11_3 Ez_33:11_4 Ez_33:11_5 Ez_33:11_6 Ez_33:11_7 Ez_33:11_8 Ez_33:11_9 Ez_33:11_10 Ez_33:11_11 Ez_33:11_12 Ez_33:11_13 Ez_33:11_14 Ez_33:11_15 Ez_33:11_16 Ez_33:11_17 Ez_33:11_18 Ez_33:11_19 Ez_33:11_20 Ez_33:11_21 Ez_33:11_22 Ez_33:11_23 Ez_33:11_24 Ez_33:11_25 Ez_33:11_26 Ez_33:11_27 Ez_33:11_28 Ez_33:11_29 Ez_33:11_30 Ez_33:11_31 Ez_33:11_32 Ez_33:11_33 Ez_33:11_34 Ez_33:11_35 Ez_33:11_36 Ez_33:11_37
Ez:33:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:12 εἰπὸν πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου Δικαιοσύνη δικαίου οὐ μὴ ἐξέληται αὐτὸν ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ πλανηθῇ, καὶ ἀνομία ἀσεβοῦς οὐ μὴ κακώσῃ αὐτὸν ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ· καὶ δίκαιος οὐ μὴ δύνηται σωθῆναι.
Ez:33:12 Say to the children of thy people, The righteousness of the righteous shall not deliver him, in the day wherein he errs: and the iniquity of the ungodly shall not harm him, in the day wherein he turns from his iniquity, but the righteous erring shall not be able to deliver himself. (Ezekiel 33:12 Brenton)
Ez:33:12 Ty, o synu człowieczy, powiedz swoim rodakom: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, wtedy gdy on zgrzeszy, a występek występnego nie zgubi, gdy się on nawróci ze swego występku, natomiast sprawiedliwy nie zdoła pozostać przy życiu wtedy, gdy zgrzeszy. (Ez 33:12 BT_4)
Ez:33:12 εἰπὸν πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου Δικαιοσύνη δικαίου οὐ μὴ ἐξέληται αὐτὸν ἐν ἂν ἡμέρᾳ πλανηθῇ, καὶ ἀνομία ἀσεβοῦς οὐ μὴ κακώσῃ αὐτὸν ἐν ἂν ἡμέρᾳ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ· καὶ δίκαιος οὐ μὴ δύνηται σωθῆναι.
Ez:33:12 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί ἀ·νομία, -ας, ἡ ἀ·σεβής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίκαιος -αία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Ez:33:12 By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Ludzie Ty; twój/twój(sg) Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy ??? Przed przydechem mocnym Nie By wyjmować On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie Bezprawie Bezbożny ??? Przed przydechem mocnym Nie By robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezprawie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Ez:33:12 ei)po\n pro\s tou\s ui(ou\s tou= laou= sou *dikaiosu/nE dikai/ou ou) mE\ e)Xe/lEtai au)to\n e)n E(=| a)/n E(me/ra| planETE=|, kai\ a)nomi/a a)sebou=s ou) mE\ kakO/sE| au)to\n e)n E(=| a)/n E(me/ra| a)postre/PSE| a)po\ tE=s a)nomi/as au)tou=· kai\ di/kaios ou) mE\ du/nEtai sOTE=nai.
Ez:33:12 eipon pros tus hyius tu lau su dikaiosynE dikaiu u mE eXelEtai auton en hE an hEmera planETE, kai anomia asebus u mE kakOsE auton en hE an hEmera apostrePSE apo tEs anomias autu· kai dikaios u mE dynEtai sOTEnai.
Ez:33:12 VB_AAD2S P RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS N1_NSF A1A_GSM D D VB_AMS3S RD_ASM P RR_DSF x N1A_DSF VC_APS3S C N1A_NSF A3H_GSM D D VA_AAS3S RD_ASM P RR_DSF x N1A_DSF VA_AAS3S P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C A1A_NSM D D V6_PMS3S VC_APN
Ez:33:12 to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the son the people you; your/yours(sg) righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous οὐχ before rough breathing not to take out he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ever (if ever) day to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely lawlessness ungodly οὐχ before rough breathing not to make things difficult for he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ever (if ever) day to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lawlessness he/she/it/same and also, even, namely just righteous, just οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Ez:33:12 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) righteousness (nom|voc) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! not not he/she/it-should-be-TAKE OUT-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) ever day (dat) he/she/it-should-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY and lawlessness (nom|voc) ungodly ([Adj] gen) not not you(sg)-will-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR, he/she/it-should-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR him/it/same (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) ever day (dat) you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM, he/she/it-should-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) the (gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) him/it/same (gen) and just ([Adj] nom) not not he/she/it-should-be-being-SET-ed; he/she/it-should-be-being-ABLE-ed to-be-SAVE-ed
Ez:33:12 Ez_33:12_1 Ez_33:12_2 Ez_33:12_3 Ez_33:12_4 Ez_33:12_5 Ez_33:12_6 Ez_33:12_7 Ez_33:12_8 Ez_33:12_9 Ez_33:12_10 Ez_33:12_11 Ez_33:12_12 Ez_33:12_13 Ez_33:12_14 Ez_33:12_15 Ez_33:12_16 Ez_33:12_17 Ez_33:12_18 Ez_33:12_19 Ez_33:12_20 Ez_33:12_21 Ez_33:12_22 Ez_33:12_23 Ez_33:12_24 Ez_33:12_25 Ez_33:12_26 Ez_33:12_27 Ez_33:12_28 Ez_33:12_29 Ez_33:12_30 Ez_33:12_31 Ez_33:12_32 Ez_33:12_33 Ez_33:12_34 Ez_33:12_35 Ez_33:12_36 Ez_33:12_37 Ez_33:12_38 Ez_33:12_39 Ez_33:12_40
Ez:33:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:13 ἐν τῷ εἶπαί με τῷ δικαίῳ Οὗτος πέποιθεν ἐπὶ τῇ δικαιοσύνῃ αὐτοῦ, καὶ ποιήσῃ ἀνομίαν, πᾶσαι αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ οὐ μὴ ἀναμνησθῶσιν· ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ, ᾗ ἐποίησεν, ἐν αὐτῇ ἀποθανεῖται.
Ez:33:13 When I say to the righteous, Thou shalt live; and he trusts in his righteousness, and shall commit iniquity, none of his righteousnesses shall be remembered; in his unrighteousness which he has wrought, in it shall he die. (Ezekiel 33:13 Brenton)
Ez:33:13 Jeśli powiem sprawiedliwemu: "Pozostaniesz z pewnością przy życiu", a on zadufany w swej sprawiedliwości popełnia zbrodnię, to już nie będzie pamięci całej jego sprawiedliwości, i z powodu zbrodni, której się dopuścił, ma umrzeć. (Ez 33:13 BT_4)
Ez:33:13 ἐν τῷ εἶπαί με τῷ δικαίῳ Οὗτος πέποιθεν ἐπὶ τῇ δικαιοσύνῃ αὐτοῦ, καὶ ποιήσῃ ἀνομίαν, πᾶσαι αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ οὐ μὴ ἀναμνησθῶσιν· ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ, ἐποίησεν, ἐν αὐτῇ ἀποθανεῖται.
Ez:33:13 ἐν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον οὗτος αὕτη τοῦτο πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Ez:33:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj Ja Właśnie prawy, właśnie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Bezprawie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By przypominać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By umierać
Ez:33:13 e)n tO=| ei)=pai/ me tO=| dikai/O| *ou(=tos pe/poiTen e)pi\ tE=| dikaiosu/nE| au)tou=, kai\ poiE/sE| a)nomi/an, pa=sai ai( dikaiosu/nai au)tou= ou) mE\ a)namnEsTO=sin· e)n tE=| a)diki/a| au)tou=, E(=| e)poi/Esen, e)n au)tE=| a)poTanei=tai.
Ez:33:13 en tO eipai me tO dikaiO hutos pepoiTen epi tE dikaiosynE autu, kai poiEsE anomian, pasai hai dikaiosynai autu u mE anamnEsTOsin· en tE adikia autu, hE epoiEsen, en autE apoTaneitai.
Ez:33:13 P RA_DSN VB_AAN RP_AS RA_DSM A1A_DSM RD_NSM VX_XAI3S P RA_DSF N1_DSF RD_GSM C VA_AAS3S N1A_ASF A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_GSM D D VS_APS3P P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM RR_DSF VAI_AAI3S P RD_DSF VF2_FMI3S
Ez:33:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to say/tell I the just righteous, just this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same and also, even, namely to do/make lawlessness every all, each, every, the whole of; to sprinkle the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to remind in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing he/she/it/same who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to die
Ez:33:13 in/among/by (+dat) the (dat) to-SAY/TELL, be-you(sg)-SAY/TELL-ed!, he/she/it-happens-to-SAY/TELL (opt) me (acc) the (dat) just ([Adj] dat) this (nom) he/she/it-has-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) righteousness (dat) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed lawlessness (acc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) righteousnesss (nom|voc) him/it/same (gen) not not they-should-be-REMIND-ed in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoing (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed
Ez:33:13 Ez_33:13_1 Ez_33:13_2 Ez_33:13_3 Ez_33:13_4 Ez_33:13_5 Ez_33:13_6 Ez_33:13_7 Ez_33:13_8 Ez_33:13_9 Ez_33:13_10 Ez_33:13_11 Ez_33:13_12 Ez_33:13_13 Ez_33:13_14 Ez_33:13_15 Ez_33:13_16 Ez_33:13_17 Ez_33:13_18 Ez_33:13_19 Ez_33:13_20 Ez_33:13_21 Ez_33:13_22 Ez_33:13_23 Ez_33:13_24 Ez_33:13_25 Ez_33:13_26 Ez_33:13_27 Ez_33:13_28 Ez_33:13_29 Ez_33:13_30 Ez_33:13_31
Ez:33:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:14 καὶ ἐν τῷ εἶπαί με τῷ ἀσεβεῖ Θανάτῳ θανατωθήσῃ, καὶ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην
Ez:33:14 And when I say to the ungodly, Thou shalt surely die; and he shall turn from his sin, and do judgment and justice, (Ezekiel 33:14 Brenton)
Ez:33:14 A kiedy powiem do występnego: "Z pewnością umrzesz", on zaś odwróci się od swego grzechu i zacznie postępować według prawa i sprawiedliwości: (Ez 33:14 BT_4)
Ez:33:14 καὶ ἐν τῷ εἶπαί με τῷ ἀσεβεῖ Θανάτῳ θανατωθήσῃ, καὶ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην
Ez:33:14 καί ἐν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Ez:33:14 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj Ja Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Śmierć By zgładzać I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Ez:33:14 kai\ e)n tO=| ei)=pai/ me tO=| a)sebei= *Tana/tO| TanatOTE/sE|, kai\ a)postre/PSE| a)po\ tE=s a(marti/as au)tou= kai\ poiE/sE| kri/ma kai\ dikaiosu/nEn
Ez:33:14 kai en tO eipai me tO asebei TanatO TanatOTEsE, kai apostrePSE apo tEs hamartias autu kai poiEsE krima kai dikaiosynEn
Ez:33:14 C P RA_DSN VB_AAN RP_AS RA_DSM A3H_DSM N2_DSM VC_FPI2S C VF_FMI2S P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C VA_AAS3S N3M_ASN C N1_ASF
Ez:33:14 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to say/tell I the ungodly; to be impious commit sacrilege death to put to death and also, even, namely to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Ez:33:14 and in/among/by (+dat) the (dat) to-SAY/TELL, be-you(sg)-SAY/TELL-ed!, he/she/it-happens-to-SAY/TELL (opt) me (acc) the (dat) ungodly ([Adj] dat); he/she/it-is-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE, you(sg)-are-being-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE (classical), be-you(sg)-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE! death (dat) you(sg)-will-be-PUT-ed-TO-DEATH and you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM, he/she/it-should-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc)
Ez:33:14 Ez_33:14_1 Ez_33:14_2 Ez_33:14_3 Ez_33:14_4 Ez_33:14_5 Ez_33:14_6 Ez_33:14_7 Ez_33:14_8 Ez_33:14_9 Ez_33:14_10 Ez_33:14_11 Ez_33:14_12 Ez_33:14_13 Ez_33:14_14 Ez_33:14_15 Ez_33:14_16 Ez_33:14_17 Ez_33:14_18 Ez_33:14_19 Ez_33:14_20
Ez:33:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:15 καὶ ἐνεχύρασμα ἀποδῷ καὶ ἅρπαγμα ἀποτείσῃ, ἐν προστάγμασιν ζωῆς διαπορεύηται τοῦ μὴ ποιῆσαι ἄδικον, ζωῇ ζήσεται καὶ οὐ μὴ ἀποθάνῃ·
Ez:33:15 and return the pledge, and repay that which he has robbed, and walk in the ordinances of life, so as to do no wrong; he shall surely live, and shall not die. (Ezekiel 33:15 Brenton)
Ez:33:15 oddaje zastaw, zwraca, co porwał, żyje według praw, które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to z pewnością zostanie on przy życiu i nie umrze. (Ez 33:15 BT_4)
Ez:33:15 καὶ ἐνεχύρασμα ἀποδῷ καὶ ἅρπαγμα ἀποτείσῃ, ἐν προστάγμασιν ζωῆς διαπορεύηται τοῦ μὴ ποιῆσαι ἄδικον, ζωῇ ζήσεται καὶ οὐ μὴ ἀποθάνῃ·
Ez:33:15 καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) καί ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ἐν ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄ·δικος -ον ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Ez:33:15 I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się I też, nawet, mianowicie By odwdzięczać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By przechodzić Nie By czynić/rób Niesprawiedliwy Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać
Ez:33:15 kai\ e)neCHu/rasma a)podO=| kai\ a(/rpagma a)potei/sE|, e)n prosta/gmasin DZOE=s diaporeu/Etai tou= mE\ poiE=sai a)/dikon, DZOE=| DZE/setai kai\ ou) mE\ a)poTa/nE|·
Ez:33:15 kai eneCHyrasma apodO kai harpagma apoteisE, en prostagmasin DZOEs diaporeuEtai tu mE poiEsai adikon, DZOE DZEsetai kai u mE apoTanE·
Ez:33:15 C N3M_ASN VO_AAS3S C N3M_ASN VA_AAS3S P N3M_DPN N1_GSF V1_PMS3S RA_GSN D VA_AAN A1B_ASM N1_DSF VF_FMI3S C D D VB_AAS3S
Ez:33:15 and also, even, namely ć to give back restore, assign, impute, convey, refer and also, even, namely ć to repay in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć life being, living, spirit; alive to pass through the not to do/make unjust life being, living, spirit; alive to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to die
Ez:33:15 and he/she/it-should-GIVE BACK, you(sg)-should-be-GIVE BACK-ed and you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed, he/she/it-should-PAY DAMAGES, you(sg)-should-be-PAY DAMAGES-ed in/among/by (+dat) life (gen); alive ([Adj] gen) he/she/it-should-be-being-PASS-ed-THROUGH the (gen) not to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) life (dat); alive ([Adj] dat) he/she/it-will-be-EXISTS-ed and not not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
Ez:33:15 Ez_33:15_1 Ez_33:15_2 Ez_33:15_3 Ez_33:15_4 Ez_33:15_5 Ez_33:15_6 Ez_33:15_7 Ez_33:15_8 Ez_33:15_9 Ez_33:15_10 Ez_33:15_11 Ez_33:15_12 Ez_33:15_13 Ez_33:15_14 Ez_33:15_15 Ez_33:15_16 Ez_33:15_17 Ez_33:15_18 Ez_33:15_19 Ez_33:15_20
Ez:33:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:16 πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ, ἃς ἥμαρτεν, οὐ μὴ ἀναμνησθῶσιν· ὅτι κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐποίησεν, ἐν αὐτοῖς ζήσεται.
Ez:33:16 None of his sins which he has committed shall be remembered: because he has wrought judgment and righteousness; by them shall he live. (Ezekiel 33:16 Brenton)
Ez:33:16 Żaden z popełnionych przez niego grzechów nie będzie mu poczytany. Postępuje według prawa i sprawiedliwości, ma więc pozostać przy życiu. (Ez 33:16 BT_4)
Ez:33:16 πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ, ἃς ἥμαρτεν, οὐ μὴ ἀναμνησθῶσιν· ὅτι κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐποίησεν, ἐν αὐτοῖς ζήσεται.
Ez:33:16 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ὅτι κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ez:33:16 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By grzeszyć ??? Przed przydechem mocnym Nie By przypominać Ponieważ/tamto Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ez:33:16 pa=sai ai( a(marti/ai au)tou=, a(/s E(/marten, ou) mE\ a)namnEsTO=sin· o(/ti kri/ma kai\ dikaiosu/nEn e)poi/Esen, e)n au)toi=s DZE/setai.
Ez:33:16 pasai hai hamartiai autu, has hEmarten, u mE anamnEsTOsin· hoti krima kai dikaiosynEn epoiEsen, en autois DZEsetai.
Ez:33:16 A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_GSM RR_APF VBI_AAI3S D D VS_APS3P C N3M_ASN C N1_ASF VAI_AAI3S P RD_DPM VF_FMI3S
Ez:33:16 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same who/whom/which to sin οὐχ before rough breathing not to remind because/that sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ez:33:16 all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) sins (nom|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-SIN-ed not not they-should-be-REMIND-ed because/that sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Ez:33:16 Ez_33:16_1 Ez_33:16_2 Ez_33:16_3 Ez_33:16_4 Ez_33:16_5 Ez_33:16_6 Ez_33:16_7 Ez_33:16_8 Ez_33:16_9 Ez_33:16_10 Ez_33:16_11 Ez_33:16_12 Ez_33:16_13 Ez_33:16_14 Ez_33:16_15 Ez_33:16_16 Ez_33:16_17
Ez:33:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:17 καὶ ἐροῦσιν οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου Οὐκ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς τοῦ κυρίου· καὶ αὕτη ἡ ὁδὸς αὐτῶν οὐκ εὐθεῖα.
Ez:33:17 Yet the children of thy people will say, The way of the Lord is not straight: whereas this their way is not straight. (Ezekiel 33:17 Brenton)
Ez:33:17 Mówią jednak twoi rodacy: "Nie jest słuszne postępowanie Pana", podczas gdy właśnie ich postępowanie słuszne nie jest. (Ez 33:17 BT_4)
Ez:33:17 καὶ ἐροῦσιν οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου Οὐκ εὐθεῖα ὁδὸς τοῦ κυρίου· καὶ αὕτη ὁδὸς αὐτῶν οὐκ εὐθεῖα.
Ez:33:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
Ez:33:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Ludzie Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Prosto Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Prosto
Ez:33:17 kai\ e)rou=sin oi( ui(oi\ tou= laou= sou *ou)k eu)Tei=a E( o(do\s tou= kuri/ou· kai\ au(/tE E( o(do\s au)tO=n ou)k eu)Tei=a.
Ez:33:17 kai erusin hoi hyioi tu lau su uk euTeia hE hodos tu kyriu· kai hautE hE hodos autOn uk euTeia.
Ez:33:17 C VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM RP_GS D A3U_NSF RA_NSF N2_NSF RA_GSM N2_GSM C RD_NSF RA_NSF N2_NSF RD_GPM D A3U_NSF
Ez:33:17 and also, even, namely to say/tell the son the people you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing straight the way/road the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the way/road he/she/it/same οὐχ before rough breathing straight
Ez:33:17 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not straight ([Adj] nom|voc) the (nom) way/road (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and this (nom) the (nom) way/road (nom) them/same (gen) not straight ([Adj] nom|voc)
Ez:33:17 Ez_33:17_1 Ez_33:17_2 Ez_33:17_3 Ez_33:17_4 Ez_33:17_5 Ez_33:17_6 Ez_33:17_7 Ez_33:17_8 Ez_33:17_9 Ez_33:17_10 Ez_33:17_11 Ez_33:17_12 Ez_33:17_13 Ez_33:17_14 Ez_33:17_15 Ez_33:17_16 Ez_33:17_17 Ez_33:17_18 Ez_33:17_19 Ez_33:17_20
Ez:33:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:18 ἐν τῷ ἀποστρέψαι δίκαιον ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ ἀνομίας, καὶ ἀποθανεῖται ἐν αὐταῖς·
Ez:33:18 When the righteous turns away from his righteousness, and shall commit iniquities, then shall he die in them. (Ezekiel 33:18 Brenton)
Ez:33:18 Jeśli odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i popełniać będzie zbrodnie, to ma za to umrzeć. (Ez 33:18 BT_4)
Ez:33:18 ἐν τῷ ἀποστρέψαι δίκαιον ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ ἀνομίας, καὶ ἀποθανεῖται ἐν αὐταῖς·
Ez:33:18 ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) δίκαιος -αία -ον ἀπό ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:33:18 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się od Właśnie prawy, właśnie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Bezprawie I też, nawet, mianowicie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ez:33:18 e)n tO=| a)postre/PSai di/kaion a)po\ tE=s dikaiosu/nEs au)tou= kai\ poiE/sE| a)nomi/as, kai\ a)poTanei=tai e)n au)tai=s·
Ez:33:18 en tO apostrePSai dikaion apo tEs dikaiosynEs autu kai poiEsE anomias, kai apoTaneitai en autais·
Ez:33:18 P RA_DSN VA_AAN A1A_ASM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VA_AAS3S N1A_GSF C VF2_FMI3S P RD_DPF
Ez:33:18 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn away from just righteous, just from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same and also, even, namely to do/make lawlessness and also, even, namely to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ez:33:18 in/among/by (+dat) the (dat) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) righteousness (gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) and he/she/it-will-be-DIE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
Ez:33:18 Ez_33:18_1 Ez_33:18_2 Ez_33:18_3 Ez_33:18_4 Ez_33:18_5 Ez_33:18_6 Ez_33:18_7 Ez_33:18_8 Ez_33:18_9 Ez_33:18_10 Ez_33:18_11 Ez_33:18_12 Ez_33:18_13 Ez_33:18_14 Ez_33:18_15
Ez:33:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:19 καὶ ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν ἁμαρτωλὸν ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, ἐν αὐτοῖς αὐτὸς ζήσεται.
Ez:33:19 And when the sinner turns from his iniquity, and shall do judgment and righteousness, he shall live by them. (Ezekiel 33:19 Brenton)
Ez:33:19 Jeśli odstąpi występny od swojego występku i postępować będzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu. (Ez 33:19 BT_4)
Ez:33:19 καὶ ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν ἁμαρτωλὸν ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, ἐν αὐτοῖς αὐτὸς ζήσεται.
Ez:33:19 καί ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ez:33:19 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się od Grzeszny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezprawie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ez:33:19 kai\ e)n tO=| a)postre/PSai to\n a(martOlo\n a)po\ tE=s a)nomi/as au)tou= kai\ poiE/sE| kri/ma kai\ dikaiosu/nEn, e)n au)toi=s au)to\s DZE/setai.
Ez:33:19 kai en tO apostrePSai ton hamartOlon apo tEs anomias autu kai poiEsE krima kai dikaiosynEn, en autois autos DZEsetai.
Ez:33:19 C P RA_DSN VA_AAN RA_ASM A1B_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C VA_AAS3S N3M_ASN C N1_ASF P RD_DPM RD_NSM VF_FMI3S
Ez:33:19 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn away from the sinful from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lawlessness he/she/it/same and also, even, namely to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ez:33:19 and in/among/by (+dat) the (dat) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) the (acc) sinful ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) he/it/same (nom) he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Ez:33:19 Ez_33:19_1 Ez_33:19_2 Ez_33:19_3 Ez_33:19_4 Ez_33:19_5 Ez_33:19_6 Ez_33:19_7 Ez_33:19_8 Ez_33:19_9 Ez_33:19_10 Ez_33:19_11 Ez_33:19_12 Ez_33:19_13 Ez_33:19_14 Ez_33:19_15 Ez_33:19_16 Ez_33:19_17 Ez_33:19_18 Ez_33:19_19
Ez:33:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:20 καὶ τοῦτό ἐστιν, ὃ εἴπατε Οὐκ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς κυρίου· ἕκαστον ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ κρινῶ ὑμᾶς, οἶκος Ισραηλ.
Ez:33:20 And this is that which ye said, The way of the Lord is not straight. I will judge you, O house of Israel, every one for his ways. (Ezekiel 33:20 Brenton)
Ez:33:20 A wy powiadacie: "Postępowanie Pana nie jest słuszne". Będę sądził każdego z was, domu Izraela, według jego postępowania». (Ez 33:20 BT_4)
Ez:33:20 καὶ τοῦτό ἐστιν, εἴπατε Οὐκ εὐθεῖα ὁδὸς κυρίου· ἕκαστον ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ κρινῶ ὑμᾶς, οἶκος Ισραηλ.
Ez:33:20 καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕκαστος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:33:20 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Prosto Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty Dom Izrael
Ez:33:20 kai\ tou=to/ e)stin, o(\ ei)/pate *ou)k eu)Tei=a E( o(do\s kuri/ou· e(/kaston e)n tai=s o(doi=s au)tou= krinO= u(ma=s, oi)=kos *israEl.
Ez:33:20 kai tuto estin, ho eipate uk euTeia hE hodos kyriu· hekaston en tais hodois autu krinO hymas, oikos israEl.
Ez:33:20 C RD_ASN V9_PAI3S RR_ASN VAI_AAI2P D A3U_NSF RA_NSF N2_NSF N2_GSM A1_ASM P RA_DPF N2_DPF RD_GSM VF2_FAI1S RP_AP N2_NSM N_GSM
Ez:33:20 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be who/whom/which to say/tell οὐχ before rough breathing straight the way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you house Israel
Ez:33:20 and this (nom|acc) he/she/it-is who/whom/which (nom|acc) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! not straight ([Adj] nom|voc) the (nom) way/road (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) each (of two) (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE you(pl) (acc) house (nom) Israel (indecl)
Ez:33:20 Ez_33:20_1 Ez_33:20_2 Ez_33:20_3 Ez_33:20_4 Ez_33:20_5 Ez_33:20_6 Ez_33:20_7 Ez_33:20_8 Ez_33:20_9 Ez_33:20_10 Ez_33:20_11 Ez_33:20_12 Ez_33:20_13 Ez_33:20_14 Ez_33:20_15 Ez_33:20_16 Ez_33:20_17 Ez_33:20_18 Ez_33:20_19
Ez:33:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:21 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ πέμπτῃ τοῦ μηνὸς τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν ἦλθεν ὁ ἀνασωθεὶς πρός με ἀπὸ Ιερουσαλημ λέγων Ἑάλω ἡ πόλις.
Ez:33:21 And it came to pass in the tenth year of our captivity, in the twelfth month, on the fifth day of the month, that one that had escaped from Jerusalem came to me, saying, The city is taken. (Ezekiel 33:21 Brenton)
Ez:33:21 W jedenastym roku od uprowadzenia naszego, w dziesiątym miesiącu, dnia piątego tego miesiąca, przybył do mnie zbieg z Jerozolimy z doniesieniem: "Miasto jest zdobyte". (Ez 33:21 BT_4)
Ez:33:21 Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ πέμπτῃ τοῦ μηνὸς τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν ἦλθεν ἀνασωθεὶς πρός με ἀπὸ Ιερουσαλημ λέγων Ἑάλω πόλις.
Ez:33:21 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δω·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό δω·δέκατος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ πέμπτος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Ez:33:21 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dwunasty Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dwunasty ???; miesiąc Piąty Miesiąc Jeńcy Ja By przychodzić Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] By mówić/opowiadaj By chwytać Miasto
Ez:33:21 *kai\ e)genE/TE e)n tO=| dOdeka/tO| e)/tei e)n tO=| dOdeka/tO| mEni\ pe/mptE| tou= mEno\s tE=s ai)CHmalOsi/as E(mO=n E)=lTen o( a)nasOTei\s pro/s me a)po\ *ierousalEm le/gOn *e(a/lO E( po/lis.
Ez:33:21 kai egenETE en tO dOdekatO etei en tO dOdekatO mEni pemptE tu mEnos tEs aiCHmalOsias hEmOn ElTen ho anasOTeis pros me apo ierusalEm legOn ealO hE polis.
Ez:33:21 C VCI_API3S P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN P RA_DSM A1_DSM N3_DSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSF N1A_GSF RP_GP VBI_AAI3S RA_NSM VC_APPNSM P RP_AS P N_GSF V1_PAPNSM VZI_AAI3S RA_NSF N3I_NSF
Ez:33:21 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the twelfth year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the twelfth ???; month fifth the month the captives I to come the to ??? toward (+acc,+gen,+dat) I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] to say/tell to catch the city
Ez:33:21 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) twelfth (dat) year (dat) in/among/by (+dat) the (dat) twelfth (dat) ??? (voc); month (dat) fifth (dat) the (gen) month (gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) us (gen) he/she/it-COME-ed the (nom) upon being-???-ed (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) away from (+gen) Jerusalem (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-CATCH-ed the (nom) city (nom)
Ez:33:21 Ez_33:21_1 Ez_33:21_2 Ez_33:21_3 Ez_33:21_4 Ez_33:21_5 Ez_33:21_6 Ez_33:21_7 Ez_33:21_8 Ez_33:21_9 Ez_33:21_10 Ez_33:21_11 Ez_33:21_12 Ez_33:21_13 Ez_33:21_14 Ez_33:21_15 Ez_33:21_16 Ez_33:21_17 Ez_33:21_18 Ez_33:21_19 Ez_33:21_20 Ez_33:21_21 Ez_33:21_22 Ez_33:21_23 Ez_33:21_24 Ez_33:21_25 Ez_33:21_26 Ez_33:21_27
Ez:33:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:22 καὶ ἐγενήθη ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου ἑσπέρας πρὶν ἐλθεῖν αὐτὸν καὶ ἤνοιξέν μου τὸ στόμα, ἕως ἦλθεν πρός με τὸ πρωί, καὶ ἀνοιχθέν μου τὸ στόμα οὐ συνεσχέθη ἔτι.
Ez:33:22 Now the hand of the Lord had come upon me in the evening, before he came; and he opened my mouth, when he came to me in the morning: and my mouth was open, it was no longer kept closed. (Ezekiel 33:22 Brenton)
Ez:33:22 I spoczęła na mnie ręka Pańska wieczorem przed przybyciem zbiega, i otworzyła mi usta rano, moje usta otwarły się i nie byłem już niemy. (Ez 33:22 BT_4)
Ez:33:22 καὶ ἐγενήθη ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου ἑσπέρας πρὶν ἐλθεῖν αὐτὸν καὶ ἤνοιξέν μου τὸ στόμα, ἕως ἦλθεν πρός με τὸ πρωί, καὶ ἀνοιχθέν μου τὸ στόμα οὐ συνεσχέθη ἔτι.
Ez:33:22 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑσπέρα, -ας, ἡ πρίν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρωΐ καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἔτι
Ez:33:22 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wieczór Wcześniejszy By przychodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By otwierać Ja Ust/żołądka por Aż; świtaj By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Wcześnie I też, nawet, mianowicie By otwierać Ja Ust/żołądka por ??? Przed przydechem mocnym By zmuszać {By ograniczać} Jeszcze/jeszcze
Ez:33:22 kai\ e)genE/TE e)p’ e)me\ CHei\r kuri/ou e(spe/ras pri\n e)lTei=n au)to\n kai\ E)/noiXe/n mou to\ sto/ma, e(/Os E)=lTen pro/s me to\ prOi/, kai\ a)noiCHTe/n mou to\ sto/ma ou) sunesCHe/TE e)/ti.
Ez:33:22 kai egenETE ep’ eme CHeir kyriu hesperas prin elTein auton kai EnoiXen mu to stoma, heOs ElTen pros me to prOi, kai anoiCHTen mu to stoma u synesCHeTE eti.
Ez:33:22 C VCI_API3S P RP_AS N3_NSF N2_GSM N1A_GSF D VB_AAN RD_ASM C VAI_AAI3S RP_GS RA_ASN N3M_ASN D VBI_AAI3S P RP_AS RA_ASN D C VQ_APPNSN RP_GS RA_NSN N3M_NSN D VCI_API3S D
Ez:33:22 and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. evening prior to come he/she/it/same and also, even, namely to open up I the mouth/maw stoma until; dawn to come toward (+acc,+gen,+dat) I the early and also, even, namely to open up I the mouth/maw stoma οὐχ before rough breathing to constrain yet/still
Ez:33:22 and he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) evening (gen), evenings (acc) prior to-COME him/it/same (acc) and he/she/it-OPEN-ed-UP me (gen) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom|acc) early and upon being-OPEN-ed-UP (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) not he/she/it-was-CONSTRAIN-ed yet/still
Ez:33:22 Ez_33:22_1 Ez_33:22_2 Ez_33:22_3 Ez_33:22_4 Ez_33:22_5 Ez_33:22_6 Ez_33:22_7 Ez_33:22_8 Ez_33:22_9 Ez_33:22_10 Ez_33:22_11 Ez_33:22_12 Ez_33:22_13 Ez_33:22_14 Ez_33:22_15 Ez_33:22_16 Ez_33:22_17 Ez_33:22_18 Ez_33:22_19 Ez_33:22_20 Ez_33:22_21 Ez_33:22_22 Ez_33:22_23 Ez_33:22_24 Ez_33:22_25 Ez_33:22_26 Ez_33:22_27 Ez_33:22_28 Ez_33:22_29
Ez:33:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:23 καὶ ἐγενήθη λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:33:23 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 33:23 Brenton)
Ez:33:23 Wówczas Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 33:23 BT_4)
Ez:33:23 καὶ ἐγενήθη λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:33:23 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:33:23 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:33:23 kai\ e)genE/TE lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:33:23 kai egenETE logos kyriu pros me legOn
Ez:33:23 C VCI_API3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:33:23 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:33:23 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:33:23 Ez_33:23_1 Ez_33:23_2 Ez_33:23_3 Ez_33:23_4 Ez_33:23_5 Ez_33:23_6 Ez_33:23_7
Ez:33:23 x x x x x x x
Ez:33:24 Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ κατοικοῦντες τὰς ἠρημωμένας ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ισραηλ λέγουσιν Εἷς ἦν Αβρααμ καὶ κατέσχεν τὴν γῆν, καὶ ἡμεῖς πλείους ἐσμέν, ἡμῖν δέδοται ἡ γῆ εἰς κατάσχεσιν.
Ez:33:24 Son of man, they that inhabit the desolate places on the land of Israel say, Abram was one, and he possessed the land: and we are more numerous; to us the land is given for a possession. (Ezekiel 33:24 Brenton)
Ez:33:24 «Synu człowieczy, mieszkańcy tych ruin w ziemi Izraela mówią tak: "Abraham był tylko sam jeden i zawładnął krajem, a nas jest wielu, nam dana jest ona w posiadanie". (Ez 33:24 BT_4)
Ez:33:24 Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ κατοικοῦντες τὰς ἠρημωμένας ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ισραηλ λέγουσιν Εἷς ἦν Αβρααμ καὶ κατέσχεν τὴν γῆν, καὶ ἡμεῖς πλείους ἐσμέν, ἡμῖν δέδοται γῆ εἰς κατάσχεσιν.
Ez:33:24 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἀβραάμ, ὁ καί κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] κατά·σχεσις, -εως, ἡ
Ez:33:24 Syn Ludzki By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By leżeć odłogiem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Izrael By mówić/opowiadaj Jeden By być Abraham I też, nawet, mianowicie By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ja Więcej By być Ja By dawać Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj
Ez:33:24 *ui(e\ a)nTrO/pou, oi( katoikou=ntes ta\s E)rEmOme/nas e)pi\ tE=s gE=s tou= *israEl le/gousin *ei(=s E)=n *abraam kai\ kate/sCHen tE\n gE=n, kai\ E(mei=s plei/ous e)sme/n, E(mi=n de/dotai E( gE= ei)s kata/sCHesin.
Ez:33:24 yie anTrOpu, hoi katoikuntes tas ErEmOmenas epi tEs gEs tu israEl legusin heis En abraam kai katesCHen tEn gEn, kai hEmeis pleius esmen, hEmin dedotai hE gE eis katasCHesin.
Ez:33:24 N2_VSM N2_GSM RA_NPM V2_PAPNPM RA_APF VM_XPPAPF P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N_GSM V1_PAI3P A3_NSM V9_IAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RA_ASF N1_ASF C RP_NP A3C_NPM V9_PAI1P RP_DP VM_XMI3S RA_NSF N1_NSF P N3I_ASF
Ez:33:24 son human the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the to lay waste upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the Israel to say/tell one to be Abraham and also, even, namely to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of the earth/land and also, even, namely I more to be I to give the earth/land into (+acc) possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove
Ez:33:24 son (voc) human (gen) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) having-been-LAY-ed-WASTE (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) the (gen) Israel (indecl) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) one (nom) he/she/it-was Abraham (indecl) and he/she/it-HOLD FAST-ed the (acc) earth/land (acc) and we (nom) more (acc, nom|voc) we-are us (dat) he/she/it-has-been-GIVE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) into (+acc) possession (acc)
Ez:33:24 Ez_33:24_1 Ez_33:24_2 Ez_33:24_3 Ez_33:24_4 Ez_33:24_5 Ez_33:24_6 Ez_33:24_7 Ez_33:24_8 Ez_33:24_9 Ez_33:24_10 Ez_33:24_11 Ez_33:24_12 Ez_33:24_13 Ez_33:24_14 Ez_33:24_15 Ez_33:24_16 Ez_33:24_17 Ez_33:24_18 Ez_33:24_19 Ez_33:24_20 Ez_33:24_21 Ez_33:24_22 Ez_33:24_23 Ez_33:24_24 Ez_33:24_25 Ez_33:24_26 Ez_33:24_27 Ez_33:24_28 Ez_33:24_29
Ez:33:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:25 διὰ τοῦτο εἰπὸν αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος κύριος
Ez:33:25 (Ezekiel 33:25 Brenton)
Ez:33:25 Dlatego powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Jadacie z krwią, podnosicie oczy ku swym bożkom, przelewacie krew, a chcielibyście zawładnąć krajem? (Ez 33:25 BT_4)
Ez:33:25 διὰ τοῦτο εἰπὸν αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος κύριος
Ez:33:25 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:33:25 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:33:25 dia\ tou=to ei)po\n au)toi=s *ta/de le/gei ku/rios ku/rios
Ez:33:25 dia tuto eipon autois tade legei kyrios kyrios
Ez:33:25 P RD_ASN VB_AAD2S RD_DPM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:33:25 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:33:25 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) them/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:33:25 Ez_33:25_1 Ez_33:25_2 Ez_33:25_3 Ez_33:25_4 Ez_33:25_5 Ez_33:25_6 Ez_33:25_7 Ez_33:25_8
Ez:33:25 x x x x x x x x
Ez:33:27 Ζῶ ἐγώ, εἰ μὴν οἱ ἐν ταῖς ἠρημωμέναις μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ οἱ ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ δοθήσονται εἰς κατάβρωμα, καὶ τοὺς ἐν ταῖς τετειχισμέναις καὶ τοὺς ἐν τοῖς σπηλαίοις θανάτῳ ἀποκτενῶ.
Ez:33:27 Therefore say to them, Thus saith the Lord God, As I live, surely they that are in the desolate places shall fall by swords and they that are in the open plain shall be given for food to the wild beasts of the field, and them that are in the fortified cities and them that are in the caves I will slay with pestilence. (Ezekiel 33:27 Brenton)
Ez:33:27 Tak powiedz do nich. Tak mówi Pan Bóg: Na moje życie! - ci, którzy są w ruinach, mają paść od miecza, a którzy są na wolnym polu, tych oddaję dzikim zwierzętom na pożarcie, a którzy przebywają na wyżynach górskich i w pieczarach, mają umrzeć od zarazy. (Ez 33:27 BT_4)
Ez:33:27 Ζῶ ἐγώ, εἰ μὴν οἱ ἐν ταῖς ἠρημωμέναις μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ οἱ ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ δοθήσονται εἰς κατάβρωμα, καὶ τοὺς ἐν ταῖς τετειχισμέναις καὶ τοὺς ἐν τοῖς σπηλαίοις θανάτῳ ἀποκτενῶ.
Ez:33:27 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό τειχίζω [LXX] (-, -, τειχι·σ-, -, τετειχισ-, -) καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
Ez:33:27 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja Jeżeli ???; miesiąc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By leżeć odłogiem Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Zwierzę Pole By dawać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kryjówka Śmierć By zabijać
Ez:33:27 *DZO= e)gO/, ei) mE\n oi( e)n tai=s E)rEmOme/nais maCHai/ra| pesou=ntai, kai\ oi( e)pi\ prosO/pou tou= pedi/ou toi=s TEri/ois tou= a)grou= doTE/sontai ei)s kata/brOma, kai\ tou\s e)n tai=s teteiCHisme/nais kai\ tou\s e)n toi=s spElai/ois Tana/tO| a)poktenO=.
Ez:33:27 DZO egO, ei mEn hoi en tais ErEmOmenais maCHaira pesuntai, kai hoi epi prosOpu tu pediu tois TEriois tu agru doTEsontai eis katabrOma, kai tus en tais teteiCHismenais kai tus en tois spElaiois TanatO apoktenO.
Ez:33:27 V3_PAI1S RP_NS C x RA_NPM P RA_DPF VM_XPPDPF N1A_DSF VF2_FMI3P C RA_NPM P N2N_GSN RA_GSN N2N_GSN RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM VC_FPI3P P N3M_ASN C RA_APM P RA_DPF VT_XMPDPF C RA_APM P RA_DPN N2N_DPN N2_DSM VF2_FAI1S
Ez:33:27 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I if ???; month the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to lay waste sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the ć the beast the field to give into (+acc) ć and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout death to kill
Ez:33:27 I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) if ???; month (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) having-been-LAY-ed-WASTE (dat) sacrificial knife (dat) they-will-be-FALL-ed and the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) the (dat) beasts (dat) the (gen) field (gen) they-will-be-GIVE-ed into (+acc) and the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) having-been-???-ed (dat) and the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hideouts (dat) death (dat) I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing
Ez:33:27 Ez_33:27_1 Ez_33:27_2 Ez_33:27_3 Ez_33:27_4 Ez_33:27_5 Ez_33:27_6 Ez_33:27_7 Ez_33:27_8 Ez_33:27_9 Ez_33:27_10 Ez_33:27_11 Ez_33:27_12 Ez_33:27_13 Ez_33:27_14 Ez_33:27_15 Ez_33:27_16 Ez_33:27_17 Ez_33:27_18 Ez_33:27_19 Ez_33:27_20 Ez_33:27_21 Ez_33:27_22 Ez_33:27_23 Ez_33:27_24 Ez_33:27_25 Ez_33:27_26 Ez_33:27_27 Ez_33:27_28 Ez_33:27_29 Ez_33:27_30 Ez_33:27_31 Ez_33:27_32 Ez_33:27_33 Ez_33:27_34 Ez_33:27_35
Ez:33:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:28 καὶ δώσω τὴν γῆν ἔρημον, καὶ ἀπολεῖται ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς, καὶ ἐρημωθήσεται τὰ ὄρη τοῦ Ισραηλ διὰ τὸ μὴ εἶναι διαπορευόμενον.
Ez:33:28 And I will make the land desert, and the pride of her strength shall perish; and the mountains of Israel shall be made desolate by reason of no man passing through. (Ezekiel 33:28 Brenton)
Ez:33:28 I uczynią kraj pustynią i pustkowiem, jego pyszna świetność będzie miała kres, a góry Izraela będą leżały odludne; nikt tamtędy nie będzie przechodził. (Ez 33:28 BT_4)
Ez:33:28 καὶ δώσω τὴν γῆν ἔρημον, καὶ ἀπολεῖται ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς, καὶ ἐρημωθήσεται τὰ ὄρη τοῦ Ισραηλ διὰ τὸ μὴ εἶναι διαπορευόμενον.
Ez:33:28 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔρημος -ον καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ διά ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-)
Ez:33:28 I też, nawet, mianowicie By dawać Ziemi/ziemia Odludzie I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Pycha Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem Wchodź Izrael Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nie By być By przechodzić
Ez:33:28 kai\ dO/sO tE\n gE=n e)/rEmon, kai\ a)polei=tai E( u(/bris tE=s i)sCHu/os au)tE=s, kai\ e)rEmOTE/setai ta\ o)/rE tou= *israEl dia\ to\ mE\ ei)=nai diaporeuo/menon.
Ez:33:28 kai dOsO tEn gEn erEmon, kai apoleitai hE hybris tEs isCHyos autEs, kai erEmOTEsetai ta orE tu israEl dia to mE einai diaporeuomenon.
Ez:33:28 C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF A1B_ASF C VF2_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RA_GSF N3U_GSF RD_GSF C VC_FPI3S RA_APN N3E_APN RA_GSM N_GSM P RA_ASN D V9_PAN V1_PMPASM
Ez:33:28 and also, even, namely to give the earth/land wilderness and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the hubris the strength he/she/it/same and also, even, namely to lay waste the mount the Israel because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the not to be to pass through
Ez:33:28 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) earth/land (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) hubris (nom) the (gen) strength (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be-LAY-ed-WASTE the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) not to-be while being-PASS-ed-THROUGH (acc, nom|acc|voc)
Ez:33:28 Ez_33:28_1 Ez_33:28_2 Ez_33:28_3 Ez_33:28_4 Ez_33:28_5 Ez_33:28_6 Ez_33:28_7 Ez_33:28_8 Ez_33:28_9 Ez_33:28_10 Ez_33:28_11 Ez_33:28_12 Ez_33:28_13 Ez_33:28_14 Ez_33:28_15 Ez_33:28_16 Ez_33:28_17 Ez_33:28_18 Ez_33:28_19 Ez_33:28_20 Ez_33:28_21 Ez_33:28_22 Ez_33:28_23
Ez:33:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:29 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος· καὶ ποιήσω τὴν γῆν αὐτῶν ἔρημον, καὶ ἐρημωθήσεται διὰ πάντα τὰ βδελύγματα αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν.
Ez:33:29 And they shall know that I am the Lord; and I will make their land desert, and it shall be made desolate because of all their abominations which they have wrought. (Ezekiel 33:29 Brenton)
Ez:33:29 I poznają, że Ja jestem Pan, gdy kraj uczynię pustynią i pustkowiem z powodu wszystkich obrzydliwości, których się dopuścili. (Ez 33:29 BT_4)
Ez:33:29 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος· καὶ ποιήσω τὴν γῆν αὐτῶν ἔρημον, καὶ ἐρημωθήσεται διὰ πάντα τὰ βδελύγματα αὐτῶν, ἐποίησαν.
Ez:33:29 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἔρημος -ον καί ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ez:33:29 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Odludzie I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób
Ez:33:29 kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios· kai\ poiE/sO tE\n gE=n au)tO=n e)/rEmon, kai\ e)rEmOTE/setai dia\ pa/nta ta\ bdelu/gmata au)tO=n, a(/ e)poi/Esan.
Ez:33:29 kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios· kai poiEsO tEn gEn autOn erEmon, kai erEmOTEsetai dia panta ta bdelygmata autOn, ha epoiEsan.
Ez:33:29 C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RD_GPM A1B_ASF C VC_FPI3S P A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GPM RR_APN VAI_AAI3P
Ez:33:29 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to do/make the earth/land he/she/it/same wilderness and also, even, namely to lay waste because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the abomination he/she/it/same who/whom/which to do/make
Ez:33:29 and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-LAY-ed-WASTE because of (+acc), through (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) they-DO/MAKE-ed
Ez:33:29 Ez_33:29_1 Ez_33:29_2 Ez_33:29_3 Ez_33:29_4 Ez_33:29_5 Ez_33:29_6 Ez_33:29_7 Ez_33:29_8 Ez_33:29_9 Ez_33:29_10 Ez_33:29_11 Ez_33:29_12 Ez_33:29_13 Ez_33:29_14 Ez_33:29_15 Ez_33:29_16 Ez_33:29_17 Ez_33:29_18 Ez_33:29_19 Ez_33:29_20 Ez_33:29_21
Ez:33:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:30 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου οἱ λαλοῦντες περὶ σοῦ παρὰ τὰ τείχη καὶ ἐν τοῖς πυλῶσι τῶν οἰκιῶν καὶ λαλοῦσιν ἄνθρωπος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ λέγοντες Συνέλθωμεν καὶ ἀκούσωμεν τὰ ἐκπορευόμενα παρὰ κυρίου,
Ez:33:30 And as for thee, son of man, the children of thy people are they that speak concerning thee by the walls, and in the porches of the houses, and they talk one to another, saying, Let us come together, and let us hear the words that proceed from the Lord. (Ezekiel 33:30 Brenton)
Ez:33:30 Synu człowieczy, twoi rodacy opowiadają o tobie przy murach i bramach swych domów i mówią jeden do drugiego: "Pójdźcież i posłuchajcie, co też to za słowo, które wychodzi od Pana". (Ez 33:30 BT_4)
Ez:33:30 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου οἱ λαλοῦντες περὶ σοῦ παρὰ τὰ τείχη καὶ ἐν τοῖς πυλῶσι τῶν οἰκιῶν καὶ λαλοῦσιν ἄνθρωπος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ λέγοντες Συνέλθωμεν καὶ ἀκούσωμεν τὰ ἐκπορευόμενα παρὰ κυρίου,
Ez:33:30 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρά ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ἐν ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:33:30 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki Syn Ludzie Ty; twój/twój(sg) By mówić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ściana I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Dom I też, nawet, mianowicie By mówić Ludzki Brat On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia I też, nawet, mianowicie By słyszeć By wychodzić fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:33:30 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, oi( ui(oi\ tou= laou= sou oi( lalou=ntes peri\ sou= para\ ta\ tei/CHE kai\ e)n toi=s pulO=si tO=n oi)kiO=n kai\ lalou=sin a)/nTrOpos tO=| a)delfO=| au)tou= le/gontes *sune/lTOmen kai\ a)kou/sOmen ta\ e)kporeuo/mena para\ kuri/ou,
Ez:33:30 kai sy, hyie anTrOpu, hoi hyioi tu lau su hoi laluntes peri su para ta teiCHE kai en tois pylOsi tOn oikiOn kai lalusin anTrOpos tO adelfO autu legontes synelTOmen kai akusOmen ta ekporeuomena para kyriu,
Ez:33:30 C RP_NS N2_VSM N2_GSM RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_NPM V2_PAPNPM P RP_GS P RA_APN N3E_APN C P RA_DPM N3W_DPM RA_GPF N1A_GPF C V2_PAI3P N2_NSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM V1_PAPNPM VB_AAS1P C VA_AAS1P RA_APN V1_PMPAPN P N2_GSM
Ez:33:30 and also, even, namely you son human the son the people you; your/yours(sg) the to speak about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the wall and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate the house and also, even, namely to speak human the brother he/she/it/same to say/tell to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate and also, even, namely to hear the to go out frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:33:30 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while SPEAK-ing (nom|voc) about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) the (gen) houses (gen) and they-are-SPEAK-ing, while SPEAK-ing (dat) human (nom) the (dat) brother (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-should-COHERE and we-should-HEAR the (nom|acc) while being-GO-ed-OUT (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ez:33:30 Ez_33:30_1 Ez_33:30_2 Ez_33:30_3 Ez_33:30_4 Ez_33:30_5 Ez_33:30_6 Ez_33:30_7 Ez_33:30_8 Ez_33:30_9 Ez_33:30_10 Ez_33:30_11 Ez_33:30_12 Ez_33:30_13 Ez_33:30_14 Ez_33:30_15 Ez_33:30_16 Ez_33:30_17 Ez_33:30_18 Ez_33:30_19 Ez_33:30_20 Ez_33:30_21 Ez_33:30_22 Ez_33:30_23 Ez_33:30_24 Ez_33:30_25 Ez_33:30_26 Ez_33:30_27 Ez_33:30_28 Ez_33:30_29 Ez_33:30_30 Ez_33:30_31 Ez_33:30_32 Ez_33:30_33 Ez_33:30_34 Ez_33:30_35 Ez_33:30_36
Ez:33:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:31 ἔρχονται πρὸς σέ, ὡς συμπορεύεται λαός, καὶ κάθηνται ἐναντίον σου καὶ ἀκούουσιν τὰ ῥήματά σου, καὶ αὐτὰ οὐ μὴ ποιήσουσιν, ὅτι ψεῦδος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀπίσω τῶν μιασμάτων ἡ καρδία αὐτῶν.
Ez:33:31 They approach thee as a people comes together, and sit before thee, and hear thy words, but they will not do them: for there is falsehood in their mouth, and their heart goes after their pollutions. (Ezekiel 33:31 Brenton)
Ez:33:31 I przychodzą do ciebie jak na zebranie ludowe, siadają przed tobą i słuchają twoich słów; jednakże według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, według nich oni postępują, a serce ich ciągnie ich do zysku. (Ez 33:31 BT_4)
Ez:33:31 ἔρχονται πρὸς σέ, ὡς συμπορεύεται λαός, καὶ κάθηνται ἐναντίον σου καὶ ἀκούουσιν τὰ ῥήματά σου, καὶ αὐτὰ οὐ μὴ ποιήσουσιν, ὅτι ψεῦδος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀπίσω τῶν μιασμάτων καρδία αὐτῶν.
Ez:33:31 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ καί κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅτι ψεῦδο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὀπίσω ὁ ἡ τό μίασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:33:31 By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Do przychodził razem Ludzie I też, nawet, mianowicie By siedzieć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By słyszeć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób Ponieważ/tamto Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Splamienie [zobacz wyziew] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Ez:33:31 e)/rCHontai pro\s se/, O(s sumporeu/etai lao/s, kai\ ka/TEntai e)nanti/on sou kai\ a)kou/ousin ta\ r(E/mata/ sou, kai\ au)ta\ ou) mE\ poiE/sousin, o(/ti PSeu=dos e)n tO=| sto/mati au)tO=n, kai\ o)pi/sO tO=n miasma/tOn E( kardi/a au)tO=n.
Ez:33:31 erCHontai pros se, hOs symporeuetai laos, kai kaTEntai enantion su kai akuusin ta rEmata su, kai auta u mE poiEsusin, hoti PSeudos en tO stomati autOn, kai opisO tOn miasmatOn hE kardia autOn.
Ez:33:31 V1_PMI3P P RP_AS C V1_PMI3S N2_NSM C V5_PMI3P P RP_GS C V1_PAI3P RA_APN N3M_APN RP_GS C RD_APN D D VF_FAI3P C N3E_NSN P RA_DSN N3M_DSN RD_GPM C P RA_GPN N3M_GPN RA_NSF N1A_NSF RD_GPM
Ez:33:31 to come toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) as/like to came together people and also, even, namely to sit in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) and also, even, namely to hear the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to do/make because/that lie falsehood, untruth, false religion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely behind back, behind, after the defilement [see miasma] the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Ez:33:31 they-are-being-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) as/like he/she/it-is-being-CAME TOGETHER-ed people (nom) and they-are-being-SIT-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-are-HEAR-ing, while HEAR-ing (dat) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they/them/same (nom|acc) not not they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) because/that lie (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) them/same (gen) and behind the (gen) defilements (gen) the (nom) heart (nom|voc) them/same (gen)
Ez:33:31 Ez_33:31_1 Ez_33:31_2 Ez_33:31_3 Ez_33:31_4 Ez_33:31_5 Ez_33:31_6 Ez_33:31_7 Ez_33:31_8 Ez_33:31_9 Ez_33:31_10 Ez_33:31_11 Ez_33:31_12 Ez_33:31_13 Ez_33:31_14 Ez_33:31_15 Ez_33:31_16 Ez_33:31_17 Ez_33:31_18 Ez_33:31_19 Ez_33:31_20 Ez_33:31_21 Ez_33:31_22 Ez_33:31_23 Ez_33:31_24 Ez_33:31_25 Ez_33:31_26 Ez_33:31_27 Ez_33:31_28 Ez_33:31_29 Ez_33:31_30 Ez_33:31_31 Ez_33:31_32 Ez_33:31_33
Ez:33:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:32 καὶ γίνῃ αὐτοῖς ὡς φωνὴ ψαλτηρίου ἡδυφώνου εὐαρμόστου, καὶ ἀκούσονταί σου τὰ ῥήματα καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αὐτά.
Ez:33:32 And thou art to them as a sound of a sweet, well-tuned psaltery, and they will hear thy words, but they will not do them. (Ezekiel 33:32 Brenton)
Ez:33:32 Oto jesteś dla nich jak ten, co śpiewa o miłości, ma piękny głos i doskonały instrument: słuchają oni twoich słów, jednakże według nich nie postępują. (Ez 33:32 BT_4)
Ez:33:32 καὶ γίνῃ αὐτοῖς ὡς φωνὴ ψαλτηρίου ἡδυφώνου εὐαρμόστου, καὶ ἀκούσονταί σου τὰ ῥήματα καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αὐτά.
Ez:33:32 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς φωνή, -ῆς, ἡ καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:33:32 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Jak/jak Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ty; twój/twój(sg) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób On/ona/to/to samo
Ez:33:32 kai\ gi/nE| au)toi=s O(s fOnE\ PSaltEri/ou E(dufO/nou eu)armo/stou, kai\ a)kou/sontai/ sou ta\ r(E/mata kai\ ou) mE\ poiE/sousin au)ta/.
Ez:33:32 kai ginE autois hOs fOnE PSaltEriu hEdyfOnu euarmostu, kai akusontai su ta rEmata kai u mE poiEsusin auta.
Ez:33:32 C V1_PMS2S RD_DPM C N1_NSF N2N_GSN A1B_GSN A1B_GSN C VF_FMI3P RP_GS RA_APN N3M_APN C D D VF_FAI3P RD_APN
Ez:33:32 and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same as/like sound/voice cries ć ć ć and also, even, namely to hear you; your/yours(sg) the declaration statement, utterance and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to do/make he/she/it/same
Ez:33:32 and you(sg)-are-being-BECOME-ed, you(sg)-should-be-being-BECOME-ed them/same (dat) as/like sound/voice (nom|voc) and they-will-be-HEAR-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) and not not they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc)
Ez:33:32 Ez_33:32_1 Ez_33:32_2 Ez_33:32_3 Ez_33:32_4 Ez_33:32_5 Ez_33:32_6 Ez_33:32_7 Ez_33:32_8 Ez_33:32_9 Ez_33:32_10 Ez_33:32_11 Ez_33:32_12 Ez_33:32_13 Ez_33:32_14 Ez_33:32_15 Ez_33:32_16 Ez_33:32_17 Ez_33:32_18
Ez:33:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:33:33 καὶ ἡνίκα ἂν ἔλθῃ, ἐροῦσιν Ἰδοὺ ἥκει· καὶ γνώσονται ὅτι προφήτης ἦν ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ez:33:33 But whenever it shall come to pass, they will say, Behold, it is come: and they shall know that there was a prophet in the midst of them. (Ezekiel 33:33 Brenton)
Ez:33:33 Kiedy jednak wszystko się wypełni - oto już się spełnia - wtedy poznają, że pośród nich był prorok». (Ez 33:33 BT_4)
Ez:33:33 καὶ ἡνίκα ἂν ἔλθῃ, ἐροῦσιν Ἰδοὺ ἥκει· καὶ γνώσονται ὅτι προφήτης ἦν ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ez:33:33 καί ἡνίκα ἄν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι προφήτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:33:33 I też, nawet, mianowicie Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przychodzić By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Prorok By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Ez:33:33 kai\ E(ni/ka a)/n e)/lTE|, e)rou=sin *)idou\ E(/kei· kai\ gnO/sontai o(/ti profE/tEs E)=n e)n me/sO| au)tO=n.
Ez:33:33 kai hEnika an elTE, erusin idu hEkei· kai gnOsontai hoti profEtEs En en mesO autOn.
Ez:33:33 C D x VB_AAS3S VF2_FAI3P I V1_PAI3S C VF_FMI3P C N1M_NSM V9_IAI3S P A1_DSM RD_GPM
Ez:33:33 and also, even, namely when ever (if ever) to come to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that prophet to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Ez:33:33 and when ever he/she/it-should-COME they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed and they-will-be-KNOW-ed because/that prophet (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen)
Ez:33:33 Ez_33:33_1 Ez_33:33_2 Ez_33:33_3 Ez_33:33_4 Ez_33:33_5 Ez_33:33_6 Ez_33:33_7 Ez_33:33_8 Ez_33:33_9 Ez_33:33_10 Ez_33:33_11 Ez_33:33_12 Ez_33:33_13 Ez_33:33_14 Ez_33:33_15
Ez:33:33 x x x x x x x x x x x x x x x