Ez:38:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:38:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 38:1 Brenton)
Ez:38:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 38:1 BT_4)
Ez:38:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:38:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:38:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:38:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:38:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:38:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:38:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:38:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:38:1 Ez_38:1_1 Ez_38:1_2 Ez_38:1_3 Ez_38:1_4 Ez_38:1_5 Ez_38:1_6 Ez_38:1_7
Ez:38:1 x x x x x x x
Ez:38:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Γωγ καὶ τὴν γῆν τοῦ Μαγωγ, ἄρχοντα Ρως, Μοσοχ καὶ Θοβελ, καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὸν
Ez:38:2 Son of man, set thy face against Gog, and the land of Magog, Rhos, prince of Mesoch and Thobel, and prophesy against him, (Ezekiel 38:2 Brenton)
Ez:38:2 «Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, (Ez 38:2 BT_4)
Ez:38:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Γωγ καὶ τὴν γῆν τοῦ Μαγωγ, ἄρχοντα Ρως, Μοσοχ καὶ Θοβελ, καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὸν
Ez:38:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί Γώγ, ὁ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Μαγώγ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:38:2 Syn Ludzki Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Twarz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gog I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Magog Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:38:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, stE/rison to\ pro/sOpo/n sou e)pi\ *gOg kai\ tE\n gE=n tou= *magOg, a)/rCHonta *rOs, *mosoCH kai\ *Tobel, kai\ profE/teuson e)p’ au)to\n
Ez:38:2 yie anTrOpu, stErison to prosOpon su epi gOg kai tEn gEn tu magOn, arCHonta rOs, mosoCH kai Tobel, kai profEteuson ep’ auton
Ez:38:2 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P N_AS C RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM N3_ASM N_GS N_GS C N_GS C VA_AAD2S P RD_ASM
Ez:38:2 son human to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the face you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Gog and also, even, namely the earth/land the Magog ruler; to begin ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:38:2 son (voc) human (gen) do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Gog (indecl) and the (acc) earth/land (acc) the (gen) Magog (indecl) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) and and do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Ez:38:2 Ez_38:2_1 Ez_38:2_2 Ez_38:2_3 Ez_38:2_4 Ez_38:2_5 Ez_38:2_6 Ez_38:2_7 Ez_38:2_8 Ez_38:2_9 Ez_38:2_10 Ez_38:2_11 Ez_38:2_12 Ez_38:2_13 Ez_38:2_14 Ez_38:2_15 Ez_38:2_16 Ez_38:2_17 Ez_38:2_18 Ez_38:2_19 Ez_38:2_20 Ez_38:2_21 Ez_38:2_22
Ez:38:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:3 καὶ εἰπὸν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γωγ ἄρχοντα Ρως, Μοσοχ καὶ Θοβελ
Ez:38:3 and say to him, Thus saith the Lord God; Behold, I am against thee, Rhos prince of Mesoch and Thobel: (Ezekiel 38:3 Brenton)
Ez:38:3 i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. (Ez 38:3 BT_4)
Ez:38:3 καὶ εἰπὸν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γωγ ἄρχοντα Ρως, Μοσοχ καὶ Θοβελ
Ez:38:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Γώγ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί
Ez:38:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Gog Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie
Ez:38:3 kai\ ei)po\n au)tO=| *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pi\ se\ *gOg a)/rCHonta *rOs, *mosoCH kai\ *Tobel
Ez:38:3 kai eipon autO tade legei kyrios kyrios idu egO epi se gOg arCHonta rOs, mosoCH kai Tobel
Ez:38:3 C VB_AAD2S RD_DSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I RP_NS P RP_AS N_ASM N3_ASM N_GS N_GS C N_GS
Ez:38:3 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Gog ruler; to begin ć ć and also, even, namely ć
Ez:38:3 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Gog (indecl) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) and
Ez:38:3 Ez_38:3_1 Ez_38:3_2 Ez_38:3_3 Ez_38:3_4 Ez_38:3_5 Ez_38:3_6 Ez_38:3_7 Ez_38:3_8 Ez_38:3_9 Ez_38:3_10 Ez_38:3_11 Ez_38:3_12 Ez_38:3_13 Ez_38:3_14 Ez_38:3_15 Ez_38:3_16 Ez_38:3_17
Ez:38:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:4 καὶ συνάξω σε καὶ πᾶσαν τὴν δύναμίν σου, ἵππους καὶ ἱππεῖς ἐνδεδυμένους θώρακας πάντας, συναγωγὴ πολλή, πέλται καὶ περικεφαλαῖαι καὶ μάχαιραι,
Ez:38:4 and I will gather thee, and all thine host, horses and horsemen, all wearing breast-plates, with a great multitude, shields and helmets and swords: (Ezekiel 38:4 Brenton)
Ez:38:4 Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. (Ez 38:4 BT_4)
Ez:38:4 καὶ συνάξω σε καὶ πᾶσαν τὴν δύναμίν σου, ἵππους καὶ ἱππεῖς ἐνδεδυμένους θώρακας πάντας, συναγωγὴ πολλή, πέλται καὶ περικεφαλαῖαι καὶ μάχαιραι,
Ez:38:4 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵππος, -ου, ὁ καί ἱππεύς, -έως, ὁ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) θώραξ, -ακος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί περι·κεφαλαία, -ας, ἡ καί μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
Ez:38:4 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Ty; twój/twój(sg) Koń I też, nawet, mianowicie Jeździec By ubierać Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Dużo I też, nawet, mianowicie Hełm I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
Ez:38:4 kai\ suna/XO se kai\ pa=san tE\n du/nami/n sou, i(/ppous kai\ i(ppei=s e)ndedume/nous TO/rakas pa/ntas, sunagOgE\ pollE/, pe/ltai kai\ perikefalai=ai kai\ ma/CHairai,
Ez:38:4 kai synaXO se kai pasan tEn dynamin su, hippus kai hippeis endedymenus TOrakas pantas, synagOgE pollE, peltai kai perikefalaiai kai maCHairai,
Ez:38:4 C VF_FAI1S RP_AS C A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RP_GS N2_APM C N3V_APM VM_XPPAPM N3K_APM A3_APM N1_NSF A1_NSF N1_NPF C N1A_NPF C N1A_NPF
Ez:38:4 and also, even, namely to gather together you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability you; your/yours(sg) horse and also, even, namely horseman to clothe breastplate [see thorax] every all, each, every, the whole of gathering much ć and also, even, namely helmet and also, even, namely sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
Ez:38:4 and I-will-GATHER TOGETHER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) ability (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) horses (acc) and horsemans (acc, nom|voc) having-been-CLOTHE-ed (acc) breastplates (acc) all (acc) gathering (nom|voc) much (nom) and helmets (nom|voc) and sacrificial knifes (nom|voc)
Ez:38:4 Ez_38:4_1 Ez_38:4_2 Ez_38:4_3 Ez_38:4_4 Ez_38:4_5 Ez_38:4_6 Ez_38:4_7 Ez_38:4_8 Ez_38:4_9 Ez_38:4_10 Ez_38:4_11 Ez_38:4_12 Ez_38:4_13 Ez_38:4_14 Ez_38:4_15 Ez_38:4_16 Ez_38:4_17 Ez_38:4_18 Ez_38:4_19 Ez_38:4_20 Ez_38:4_21
Ez:38:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:5 Πέρσαι καὶ Αἰθίοπες καὶ Λίβυες, πάντες περικεφαλαίαις καὶ πέλταις,
Ez:38:5 Persians, and Ethiopians, and Libyans; all with helmets and shields. (Ezekiel 38:5 Brenton)
Ez:38:5 Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. (Ez 38:5 BT_4)
Ez:38:5 Πέρσαι καὶ Αἰθίοπες καὶ Λίβυες, πάντες περικεφαλαίαις καὶ πέλταις,
Ez:38:5 καί Αἰθίοψ, -οπος, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός περι·κεφαλαία, -ας, ἡ καί
Ez:38:5 I też, nawet, mianowicie Etiopski I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Hełm I też, nawet, mianowicie
Ez:38:5 *pe/rsai kai\ *ai)Ti/opes kai\ *li/bues, pa/ntes perikefalai/ais kai\ pe/ltais,
Ez:38:5 persai kai aiTiopes kai libyes, pantes perikefalaiais kai peltais,
Ez:38:5 N1M_NPM C N3P_NPM C N_NPM A3_NPM N1A_DPF C N1_DPF
Ez:38:5 ć and also, even, namely Ethiopian and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of helmet and also, even, namely ć
Ez:38:5 and Ethiopians (nom|voc) and all (nom|voc) helmets (dat) and
Ez:38:5 Ez_38:5_1 Ez_38:5_2 Ez_38:5_3 Ez_38:5_4 Ez_38:5_5 Ez_38:5_6 Ez_38:5_7 Ez_38:5_8 Ez_38:5_9
Ez:38:5 x x x x x x x x x
Ez:38:6 Γομερ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, οἶκος τοῦ Θεργαμα ἀπ’ ἐσχάτου βορρᾶ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ·
Ez:38:6 Gomer, and all belonging to him; the house of Thorgama, from the end of the north, and all belonging to him; and many nations with thee. (Ezekiel 38:6 Brenton)
Ez:38:6 Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą. (Ez 38:6 BT_4)
Ez:38:6 Γομερ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, οἶκος τοῦ Θεργαμα ἀπ’ ἐσχάτου βορρᾶ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ·
Ez:38:6 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἀπό ἔσχατος -η -ον βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:38:6 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Dom Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Na północ I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Dużo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Ez:38:6 *gomer kai\ pa/ntes oi( peri\ au)to/n, oi)=kos tou= *Tergama a)p’ e)sCHa/tou borra= kai\ pa/ntes oi( peri\ au)to/n, kai\ e)/TnE polla\ meta\ sou=·
Ez:38:6 gomer kai pantes hoi peri auton, oikos tu Tergama ap’ esCHatu borra kai pantes hoi peri auton, kai eTnE polla meta su·
Ez:38:6 N_NSM C A3_NPM RA_NPM P RD_ASM N2_NSM RA_GSM N_GS P A1_GSM N1T_GSM C A3_NPM RA_NPM P RD_ASM C N3E_NPN A1_NPN P RP_GS
Ez:38:6 ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the about (+acc,+gen) he/she/it/same house the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing last north and also, even, namely every all, each, every, the whole of the about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely nation [see ethnic] much after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Ez:38:6 and all (nom|voc) the (nom) about (+acc,+gen) him/it/same (acc) house (nom) the (gen) away from (+gen) last (gen) north (gen, voc) and all (nom|voc) the (nom) about (+acc,+gen) him/it/same (acc) and nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:38:6 Ez_38:6_1 Ez_38:6_2 Ez_38:6_3 Ez_38:6_4 Ez_38:6_5 Ez_38:6_6 Ez_38:6_7 Ez_38:6_8 Ez_38:6_9 Ez_38:6_10 Ez_38:6_11 Ez_38:6_12 Ez_38:6_13 Ez_38:6_14 Ez_38:6_15 Ez_38:6_16 Ez_38:6_17 Ez_38:6_18 Ez_38:6_19 Ez_38:6_20 Ez_38:6_21 Ez_38:6_22
Ez:38:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:7 ἑτοιμάσθητι ἑτοίμασον σεαυτὸν σὺ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου οἱ συνηγμένοι μετὰ σοῦ καὶ ἔσῃ μοι εἰς προφυλακήν.
Ez:38:7 Be thou prepared, prepare thyself, thou, and all thy multitude that is assembled with thee, and thou shalt be to me for a guard. (Ezekiel 38:7 Brenton)
Ez:38:7 Zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które wokół ciebie się zebrały, będziecie na moje usługi. (Ez 38:7 BT_4)
Ez:38:7 ἑτοιμάσθητι ἑτοίμασον σεαυτὸν σὺ καὶ πᾶσα συναγωγή σου οἱ συνηγμένοι μετὰ σοῦ καὶ ἔσῃ μοι εἰς προφυλακήν.
Ez:38:7 ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]
Ez:38:7 Do gotowy Do gotowy Siebie Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Ty; twój/twój(sg) By zbierać się razem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie)
Ez:38:7 e(toima/sTEti e(toi/mason seauto\n su\ kai\ pa=sa E( sunagOgE/ sou oi( sunEgme/noi meta\ sou= kai\ e)/sE| moi ei)s profulakE/n.
Ez:38:7 hetoimasTEti hetoimason seauton sy kai pasa hE synagOgE su hoi synEgmenoi meta su kai esE moi eis profylakEn.
Ez:38:7 VS_APD2S VA_AAD2S RD_ASM RP_NS C A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_NPM VK_XMPNPM P RP_GS C VF_FMI2S RP_DS P N1_ASF
Ez:38:7 to ready to ready yourself you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the gathering you; your/yours(sg) the to gather together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to be I into (+acc) ć
Ez:38:7 be-you(sg)-READY-ed! do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (acc) you(sg) (nom) and every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|voc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be me (dat) into (+acc)
Ez:38:7 Ez_38:7_1 Ez_38:7_2 Ez_38:7_3 Ez_38:7_4 Ez_38:7_5 Ez_38:7_6 Ez_38:7_7 Ez_38:7_8 Ez_38:7_9 Ez_38:7_10 Ez_38:7_11 Ez_38:7_12 Ez_38:7_13 Ez_38:7_14 Ez_38:7_15 Ez_38:7_16 Ez_38:7_17 Ez_38:7_18
Ez:38:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:8 ἀφ’ ἡμερῶν πλειόνων ἑτοιμασθήσεται καὶ ἐπ’ ἐσχάτου ἐτῶν ἐλεύσεται καὶ ἥξει εἰς τὴν γῆν τὴν ἀπεστραμμένην ἀπὸ μαχαίρας, συνηγμένων ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν, ἐπὶ γῆν Ισραηλ, ἣ ἐγενήθη ἔρημος δι’ ὅλου· καὶ οὗτος ἐξ ἐθνῶν ἐξελήλυθεν, καὶ κατοικήσουσιν ἐπ’ εἰρήνης ἅπαντες.
Ez:38:8 He shall be prepared after many days, and he shall come at the end of years, and shall come to a land that is brought back from the sword, when the people are gathered from many nations against the land of Israel, which was entirely desolate: and he is come forth out of the nations, and they shall all dwell securely. (Ezekiel 38:8 Brenton)
Ez:38:8 Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. (Ez 38:8 BT_4)
Ez:38:8 ἀφ’ ἡμερῶν πλειόνων ἑτοιμασθήσεται καὶ ἐπ’ ἐσχάτου ἐτῶν ἐλεύσεται καὶ ἥξει εἰς τὴν γῆν τὴν ἀπεστραμμένην ἀπὸ μαχαίρας, συνηγμένων ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν, ἐπὶ γῆν Ισραηλ, ἐγενήθη ἔρημος δι’ ὅλου· καὶ οὗτος ἐξ ἐθνῶν ἐξελήλυθεν, καὶ κατοικήσουσιν ἐπ’ εἰρήνης ἅπαντες.
Ez:38:8 ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) καί ἐπί ἔσχατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔρημος -ον διά ὅλος -η -ον καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί εἰρήνη, -ης, ἡ ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος
Ez:38:8 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Więcej Do gotowy I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Rok By przychodzić I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By zbierać się razem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Dużo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Izrael Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Odludzie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Cały I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] By wychodzić I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokój Każdy
Ez:38:8 a)f’ E(merO=n pleio/nOn e(toimasTE/setai kai\ e)p’ e)sCHa/tou e)tO=n e)leu/setai kai\ E(/Xei ei)s tE\n gE=n tE\n a)pestramme/nEn a)po\ maCHai/ras, sunEgme/nOn a)po\ e)TnO=n pollO=n, e)pi\ gE=n *israEl, E(\ e)genE/TE e)/rEmos di’ o(/lou· kai\ ou(=tos e)X e)TnO=n e)XelE/luTen, kai\ katoikE/sousin e)p’ ei)rE/nEs a(/pantes.
Ez:38:8 af’ hEmerOn pleionOn hetoimasTEsetai kai ep’ esCHatu etOn eleusetai kai hEXei eis tEn gEn tEn apestrammenEn apo maCHairas, synEgmenOn apo eTnOn pollOn, epi gEn israEl, hE egenETE erEmos di’ holu· kai hutos eX eTnOn eXelElyTen, kai katoikEsusin ep’ eirEnEs hapantes.
Ez:38:8 P N1A_GPF A3C_GPF VS_FPI3S C P A1_GSN N3E_GPN VF_FMI3S C VF_FAI3S P RA_ASF N1_ASF RA_ASF VP_XMPASF P N1_APF VK_XMPGPM P N3E_GPN A1_GPN P N1_ASF N_GSM RR_NSF VCI_API3S N2_NSF P A1_GSM C RD_NSM P N3E_GPN VX_XAI3S C VF_FAI3P P N1_GSF A3_NPM
Ez:38:8 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day more to ready and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last year to come and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead into (+acc) the earth/land the to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to gather together from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] much upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land Israel who/whom/which to become become, happen wilderness because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) whole and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels nation [see ethnic] to come out and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing peace every
Ez:38:8 away from (+gen) days (gen) more (gen) he/she/it-will-be-READY-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) years (gen) he/she/it-will-be-COME-ed and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (acc) having-been-TURN-ed-AWAY-FROM (acc) away from (+gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) having-been-GATHER TOGETHER-ed (gen) away from (+gen) nations (gen) many (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) Israel (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-was-BECOME-ed wilderness ([Adj] nom) because of (+acc), through (+gen) whole (gen) and this (nom) out of (+gen) nations (gen) he/she/it-has-COME-ed-OUT and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) peace (gen) all (nom|voc)
Ez:38:8 Ez_38:8_1 Ez_38:8_2 Ez_38:8_3 Ez_38:8_4 Ez_38:8_5 Ez_38:8_6 Ez_38:8_7 Ez_38:8_8 Ez_38:8_9 Ez_38:8_10 Ez_38:8_11 Ez_38:8_12 Ez_38:8_13 Ez_38:8_14 Ez_38:8_15 Ez_38:8_16 Ez_38:8_17 Ez_38:8_18 Ez_38:8_19 Ez_38:8_20 Ez_38:8_21 Ez_38:8_22 Ez_38:8_23 Ez_38:8_24 Ez_38:8_25 Ez_38:8_26 Ez_38:8_27 Ez_38:8_28 Ez_38:8_29 Ez_38:8_30 Ez_38:8_31 Ez_38:8_32 Ez_38:8_33 Ez_38:8_34 Ez_38:8_35 Ez_38:8_36 Ez_38:8_37 Ez_38:8_38 Ez_38:8_39 Ez_38:8_40
Ez:38:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:9 καὶ ἀναβήσῃ ὡς ὑετὸς καὶ ἥξεις ὡς νεφέλη κατακαλύψαι γῆν καὶ ἔσῃ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σὲ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ.
Ez:38:9 And thou shalt go up as rain, and shalt arrive as a cloud to cover the land, and there shall be thou, and all that are about thee, and many nations with thee. (Ezekiel 38:9 Brenton)
Ez:38:9 Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą. (Ez 38:9 BT_4)
Ez:38:9 καὶ ἀναβήσῃ ὡς ὑετὸς καὶ ἥξεις ὡς νεφέλη κατακαλύψαι γῆν καὶ ἔσῃ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σὲ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ.
Ez:38:9 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὡς ὑετός, -ου, ὁ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὡς νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:38:9 I też, nawet, mianowicie By podnosić Jak/jak Deszcz I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Jak/jak Chmura By przykrywać Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By być Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Dużo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Ez:38:9 kai\ a)nabE/sE| O(s u(eto\s kai\ E(/Xeis O(s nefe/lE katakalu/PSai gE=n kai\ e)/sE| su\ kai\ pa/ntes oi( peri\ se\ kai\ e)/TnE polla\ meta\ sou=.
Ez:38:9 kai anabEsE hOs hyetos kai hEXeis hOs nefelE katakalyPSai gEn kai esE sy kai pantes hoi peri se kai eTnE polla meta su.
Ez:38:9 C VF_FMI2S C N2_NSM C VF_FAI2S C N1_NSF VA_AAN N1_ASF C VF_FMI2S RP_NS C A3_NPM RA_NPM P RP_AS C N3E_NPN A1_NPN P RP_GS
Ez:38:9 and also, even, namely to ascend as/like rain and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. as/like cloud to cover up earth/land and also, even, namely to be you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) and also, even, namely nation [see ethnic] much after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Ez:38:9 and you(sg)-will-be-ASCEND-ed as/like rain (nom) and you(sg)-will-HAVE COME as/like cloud (nom|voc) to-COVER-UP, be-you(sg)-COVER-ed-UP!, he/she/it-happens-to-COVER-UP (opt) earth/land (acc) and you(sg)-will-be you(sg) (nom) and all (nom|voc) the (nom) about (+acc,+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:38:9 Ez_38:9_1 Ez_38:9_2 Ez_38:9_3 Ez_38:9_4 Ez_38:9_5 Ez_38:9_6 Ez_38:9_7 Ez_38:9_8 Ez_38:9_9 Ez_38:9_10 Ez_38:9_11 Ez_38:9_12 Ez_38:9_13 Ez_38:9_14 Ez_38:9_15 Ez_38:9_16 Ez_38:9_17 Ez_38:9_18 Ez_38:9_19 Ez_38:9_20 Ez_38:9_21 Ez_38:9_22 Ez_38:9_23
Ez:38:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:10 τάδε λέγει κύριος κύριος καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναβήσεται ῥήματα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, καὶ λογιῇ λογισμοὺς πονηροὺς
Ez:38:10 Thus saith the Lord God; It shall also come to pass in that day, that thoughts shall come up into thine heart, and thou shalt devise evil devices. (Ezekiel 38:10 Brenton)
Ez:38:10 Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. (Ez 38:10 BT_4)
Ez:38:10 τάδε λέγει κύριος κύριος Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναβήσεται ῥήματα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, καὶ λογιῇ λογισμοὺς πονηροὺς
Ez:38:10 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) λογισμός, -οῦ, ὁ πονηρός -ά -όν
Ez:38:10 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By podnosić Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Logika Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Ez:38:10 ta/de le/gei ku/rios ku/rios *kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)nabE/setai r(E/mata e)pi\ tE\n kardi/an sou, kai\ logiE=| logismou\s ponErou\s
Ez:38:10 tade legei kyrios kyrios kai estai en tE hEmera ekeinE anabEsetai rEmata epi tEn kardian su, kai logiE logismus ponErus
Ez:38:10 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3S N3M_NPN P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VF2_FMI2S N2_APM A1A_APM
Ez:38:10 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to ascend declaration statement, utterance upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks logic wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Ez:38:10 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be-ASCEND-ed declarations (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed logics (acc) wicked ([Adj] acc)
Ez:38:10 Ez_38:10_1 Ez_38:10_2 Ez_38:10_3 Ez_38:10_4 Ez_38:10_5 Ez_38:10_6 Ez_38:10_7 Ez_38:10_8 Ez_38:10_9 Ez_38:10_10 Ez_38:10_11 Ez_38:10_12 Ez_38:10_13 Ez_38:10_14 Ez_38:10_15 Ez_38:10_16 Ez_38:10_17 Ez_38:10_18 Ez_38:10_19 Ez_38:10_20
Ez:38:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:11 καὶ ἐρεῖς Ἀναβήσομαι ἐπὶ γῆν ἀπερριμμένην, ἥξω ἐπὶ ἡσυχάζοντας ἐν ἡσυχίᾳ καὶ οἰκοῦντας ἐπ’ εἰρήνης, πάντας κατοικοῦντας γῆν, ἐν ᾗ οὐχ ὑπάρχει τεῖχος οὐδὲ μοχλοί, καὶ θύραι οὐκ εἰσὶν αὐτοῖς,
Ez:38:11 And thou shalt say, I will go up to the rejected land; I will come upon them that are at ease in tranquility, and dwelling in peace, all inhabiting a land in which there is no wall, nor bars, nor have they doors; (Ezekiel 38:11 Brenton)
Ez:38:11 Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym - gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram - (Ez 38:11 BT_4)
Ez:38:11 καὶ ἐρεῖς Ἀναβήσομαι ἐπὶ γῆν ἀπερριμμένην, ἥξω ἐπὶ ἡσυχάζοντας ἐν ἡσυχίᾳ καὶ οἰκοῦντας ἐπ’ εἰρήνης, πάντας κατοικοῦντας γῆν, ἐν οὐχ ὑπάρχει τεῖχος οὐδὲ μοχλοί, καὶ θύραι οὐκ εἰσὶν αὐτοῖς,
Ez:38:11 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐπί ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) ἐν ἡσυχία, -ας, ἡ καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐπί εἰρήνη, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων οὐδέ (οὐ δέ) καί θύρα, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:38:11 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Do ??? By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By uspokajać się ize W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Spokojnie cisza, łagodnie, spokój, cisza, spokój, spokój {łatwość}, bycie niehałaśliwym I też, nawet, mianowicie By mieszkać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokój Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ściana ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) I też, nawet, mianowicie Drzwi brama ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być On/ona/to/to samo
Ez:38:11 kai\ e)rei=s *)anabE/somai e)pi\ gE=n a)perrimme/nEn, E(/XO e)pi\ E(suCHa/DZontas e)n E(suCHi/a| kai\ oi)kou=ntas e)p’ ei)rE/nEs, pa/ntas katoikou=ntas gE=n, e)n E(=| ou)CH u(pa/rCHei tei=CHos ou)de\ moCHloi/, kai\ Tu/rai ou)k ei)si\n au)toi=s,
Ez:38:11 kai ereis anabEsomai epi gEn aperrimmenEn, hEXO epi hEsyCHaDZontas en hEsyCHia kai oikuntas ep’ eirEnEs, pantas katoikuntas gEn, en hE uCH hyparCHei teiCHos ude moCHloi, kai Tyrai uk eisin autois,
Ez:38:11 C VF2_FAI2S VF_FMI1S P N1_ASF VP_XPPASF VF_FAI1S P V1_PAPAPM P N1A_DSF C V2_PAPAPM P N1_GSF A3_APM V2_PAPAPM N1_ASF P RR_DSF D V1_PAI3S N3E_NSN C N2_NPM C N1A_NPF D V9_PAI3P RD_DPM
Ez:38:11 and also, even, namely strife; to say/tell to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land to ??? to have come I have come. I have arrived. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to quiet-ize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among quietly stillness, gently, quiet, hush, calmness, ease, noiselessness and also, even, namely to dwell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing peace every all, each, every, the whole of to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control wall οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć and also, even, namely door gate οὐχ before rough breathing to go; to be he/she/it/same
Ez:38:11 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL I-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) having-been-???-ed (acc) I-will-HAVE COME, I-should-HAVE COME upon/over (+acc,+gen,+dat) while QUIET-IZE-ing (acc) in/among/by (+dat) quietly (dat) and while DWELL-ing (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) peace (gen) all (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) earth/land (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) not he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) wall (nom|acc|voc) neither/nor and doors (nom|voc) not he/she/it-is-GO-ing; they-are them/same (dat)
Ez:38:11 Ez_38:11_1 Ez_38:11_2 Ez_38:11_3 Ez_38:11_4 Ez_38:11_5 Ez_38:11_6 Ez_38:11_7 Ez_38:11_8 Ez_38:11_9 Ez_38:11_10 Ez_38:11_11 Ez_38:11_12 Ez_38:11_13 Ez_38:11_14 Ez_38:11_15 Ez_38:11_16 Ez_38:11_17 Ez_38:11_18 Ez_38:11_19 Ez_38:11_20 Ez_38:11_21 Ez_38:11_22 Ez_38:11_23 Ez_38:11_24 Ez_38:11_25 Ez_38:11_26 Ez_38:11_27 Ez_38:11_28 Ez_38:11_29 Ez_38:11_30
Ez:38:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:12 προνομεῦσαι προνομὴν καὶ σκυλεῦσαι σκῦλα αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι χεῖρά σου εἰς τὴν ἠρημωμένην, ἣ κατῳκίσθη, καὶ ἐπ’ ἔθνος συνηγμένον ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν πεποιηκότας κτήσεις κατοικοῦντας ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν τῆς γῆς.
Ez:38:12 to seize plunder, and to take their spoil; to turn my hands against the desolate land that is now inhabited, and against a nation that is gathered from many nations, that have acquired property, dwelling in the midst of the land. (Ezekiel 38:12 Brenton)
Ez:38:12 by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi. (Ez 38:12 BT_4)
Ez:38:12 προνομεῦσαι προνομὴν καὶ σκυλεῦσαι σκῦλα αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι χεῖρά σου εἰς τὴν ἠρημωμένην, κατῳκίσθη, καὶ ἐπ’ ἔθνος συνηγμένον ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν πεποιηκότας κτήσεις κατοικοῦντας ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν τῆς γῆς.
Ez:38:12 καί σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὅς ἥ ὅ κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) καί ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:38:12 I też, nawet, mianowicie Łup On/ona/to/to samo By odwracać się dookoła Ręka Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) By leżeć odłogiem Kto/, który/, który By osiedlać I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] By zbierać się razem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Dużo By czynić/rób By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Ez:38:12 pronomeu=sai pronomE\n kai\ skuleu=sai sku=la au)tO=n tou= e)pistre/PSai CHei=ra/ sou ei)s tE\n E)rEmOme/nEn, E(\ katO|ki/sTE, kai\ e)p’ e)/Tnos sunEgme/non a)po\ e)TnO=n pollO=n pepoiEko/tas ktE/seis katoikou=ntas e)pi\ to\n o)mfalo\n tE=s gE=s.
Ez:38:12 pronomeusai pronomEn kai skyleusai skyla autOn tu epistrePSai CHeira su eis tEn ErEmOmenEn, hE katOkisTE, kai ep’ eTnos synEgmenon apo eTnOn pollOn pepoiEkotas ktEseis katoikuntas epi ton omfalon tEs gEs.
Ez:38:12 VA_AAN N1_ASF C VA_AAN N2N_APN RD_GPM RA_GSN VA_AAN N3_ASF RP_GS P RA_ASF VM_XPPASF RR_NSF VSI_API3S C P N3E_ASN VK_XMPASN P N3E_GPN A1_GPN VX_XAPAPM N3I_APF V2_PAPAPM P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF
Ez:38:12 ć ć and also, even, namely ć spoil he/she/it/same the to turn around hand you; your/yours(sg) into (+acc) the to lay waste who/whom/which to domicile and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] to gather together from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] much to do/make ć to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the earth/land
Ez:38:12 and spoils (nom|acc|voc) them/same (gen) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) having-been-LAY-ed-WASTE (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-was-DOMICILE-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) having-been-GATHER TOGETHER-ed (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) nations (gen) many (gen) having DO/MAKE-ed (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen) earth/land (gen)
Ez:38:12 Ez_38:12_1 Ez_38:12_2 Ez_38:12_3 Ez_38:12_4 Ez_38:12_5 Ez_38:12_6 Ez_38:12_7 Ez_38:12_8 Ez_38:12_9 Ez_38:12_10 Ez_38:12_11 Ez_38:12_12 Ez_38:12_13 Ez_38:12_14 Ez_38:12_15 Ez_38:12_16 Ez_38:12_17 Ez_38:12_18 Ez_38:12_19 Ez_38:12_20 Ez_38:12_21 Ez_38:12_22 Ez_38:12_23 Ez_38:12_24 Ez_38:12_25 Ez_38:12_26 Ez_38:12_27 Ez_38:12_28 Ez_38:12_29 Ez_38:12_30
Ez:38:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:13 Σαβα καὶ Δαιδαν καὶ ἔμποροι Καρχηδόνιοι καὶ πᾶσαι αἱ κῶμαι αὐτῶν ἐροῦσίν σοι Εἰς προνομὴν τοῦ προνομεῦσαι σὺ ἔρχῃ καὶ σκυλεῦσαι σκῦλα; συνήγαγες συναγωγήν σου λαβεῖν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἀπενέγκασθαι κτῆσιν τοῦ σκυλεῦσαι σκῦλα;
Ez:38:13 Sabba, and Daedan, and Carthaginian merchants, and all their villages shall say to thee, Thou art come for plunder to take a prey, and to get spoils: thou hast gathered thy multitude to take silver and gold, to carry off property, to take spoils. (Ezekiel 38:13 Brenton)
Ez:38:13 Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu? (Ez 38:13 BT_4)
Ez:38:13 Σαβα καὶ Δαιδαν καὶ ἔμποροι Καρχηδόνιοι καὶ πᾶσαι αἱ κῶμαι αὐτῶν ἐροῦσίν σοι Εἰς προνομὴν τοῦ προνομεῦσαι σὺ ἔρχῃ καὶ σκυλεῦσαι σκῦλα; συνήγαγες συναγωγήν σου λαβεῖν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἀπενέγκασθαι κτῆσιν τοῦ σκυλεῦσαι σκῦλα;
Ez:38:13 καί καί ἔμ·πορος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί σκῦλον, -ου, τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό
Ez:38:13 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Handlowy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Ty By przychodzić I też, nawet, mianowicie Łup By zbierać się razem Zebranie Ty; twój/twój(sg) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Łup
Ez:38:13 *saba kai\ *daidan kai\ e)/mporoi *karCHEdo/nioi kai\ pa=sai ai( kO=mai au)tO=n e)rou=si/n soi *ei)s pronomE\n tou= pronomeu=sai su\ e)/rCHE| kai\ skuleu=sai sku=la; sunE/gages sunagOgE/n sou labei=n a)rgu/rion kai\ CHrusi/on, a)pene/gkasTai ktE=sin tou= skuleu=sai sku=la;
Ez:38:13 saba kai daidan kai emporoi karCHEdonioi kai pasai hai kOmai autOn erusin soi eis pronomEn tu pronomeusai sy erCHE kai skyleusai skyla; synEgages synagOgEn su labein argyrion kai CHrysion, apenenkasTai ktEsin tu skyleusai skyla;
Ez:38:13 N_NS C N_NS C N2_NPM N_NPM C A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_GPM VF2_FAI3P RP_DS P N1_ASF RA_GSN VA_AAN RP_NS V1_PMS2S C VA_AAN N2N_APN VBI_AAI2S N1_ASF RP_GS VB_AAN N2N_ASN C N2N_ASN VA_AMN N3I_ASF RA_GSN VA_AAN N2N_APN
Ez:38:13 ć and also, even, namely ć and also, even, namely merchant ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the town he/she/it/same to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) ć the ć you to come and also, even, namely ć spoil to gather together gathering you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand piece of silver and also, even, namely piece of gold to carry away yield to repay ć the ć spoil
Ez:38:13 and and merchants (nom|voc) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) towns (nom|voc) them/same (gen) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) the (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-COME-ed, you(sg)-should-be-being-COME-ed and spoils (nom|acc|voc) you(sg)-GATHER TOGETHER-ed gathering (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-TAKE HOLD OF piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) to-be-CARRY AWAY-ed the (gen) spoils (nom|acc|voc)
Ez:38:13 Ez_38:13_1 Ez_38:13_2 Ez_38:13_3 Ez_38:13_4 Ez_38:13_5 Ez_38:13_6 Ez_38:13_7 Ez_38:13_8 Ez_38:13_9 Ez_38:13_10 Ez_38:13_11 Ez_38:13_12 Ez_38:13_13 Ez_38:13_14 Ez_38:13_15 Ez_38:13_16 Ez_38:13_17 Ez_38:13_18 Ez_38:13_19 Ez_38:13_20 Ez_38:13_21 Ez_38:13_22 Ez_38:13_23 Ez_38:13_24 Ez_38:13_25 Ez_38:13_26 Ez_38:13_27 Ez_38:13_28 Ez_38:13_29 Ez_38:13_30 Ez_38:13_31 Ez_38:13_32 Ez_38:13_33 Ez_38:13_34
Ez:38:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:14 διὰ τοῦτο προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ εἰπὸν τῷ Γωγ Τάδε λέγει κύριος Οὐκ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν τῷ κατοικισθῆναι τὸν λαόν μου Ισραηλ ἐπ’ εἰρήνης ἐγερθήσῃ;
Ez:38:14 Therefore prophesy, son of man, and say to Gog, Thus saith the Lord; Wilt thou not arise in that day, when my people Israel are dwelling securely, (Ezekiel 38:14 Brenton)
Ez:38:14 Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę (Ez 38:14 BT_4)
Ez:38:14 διὰ τοῦτο προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ εἰπὸν τῷ Γωγ Τάδε λέγει κύριος Οὐκ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν τῷ κατοικισθῆναι τὸν λαόν μου Ισραηλ ἐπ’ εἰρήνης ἐγερθήσῃ;
Ez:38:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Γώγ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν ὁ ἡ τό κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ ἐπί εἰρήνη, -ης, ἡ ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
Ez:38:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prorokować Syn Ludzki I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Gog Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By osiedlać Ludzie Ja Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokój By podnosić się
Ez:38:14 dia\ tou=to profE/teuson, ui(e\ a)nTrO/pou, kai\ ei)po\n tO=| *gOg *ta/de le/gei ku/rios *ou)k e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)n tO=| katoikisTE=nai to\n lao/n mou *israEl e)p’ ei)rE/nEs e)gerTE/sE|;
Ez:38:14 dia tuto profEteuson, hyie anTrOpu, kai eipon tO gOg tade legei kyrios uk en tE hEmera ekeinE en tO katoikisTEnai ton laon mu israEl ep’ eirEnEs egerTEsE;
Ez:38:14 P RD_ASN VA_AAD2S N2_VSM N2_GSM C VB_AAD2S RA_DSM N_DSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P RA_DSN VS_APN RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM P N1_GSF VC_FPI2S
Ez:38:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prophesy son human and also, even, namely to say/tell the Gog such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to domicile the people I Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing peace to rise
Ez:38:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) son (voc) human (gen) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) Gog (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-DOMICILE-ed the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) peace (gen) you(sg)-will-be-RISE-ed
Ez:38:14 Ez_38:14_1 Ez_38:14_2 Ez_38:14_3 Ez_38:14_4 Ez_38:14_5 Ez_38:14_6 Ez_38:14_7 Ez_38:14_8 Ez_38:14_9 Ez_38:14_10 Ez_38:14_11 Ez_38:14_12 Ez_38:14_13 Ez_38:14_14 Ez_38:14_15 Ez_38:14_16 Ez_38:14_17 Ez_38:14_18 Ez_38:14_19 Ez_38:14_20 Ez_38:14_21 Ez_38:14_22 Ez_38:14_23 Ez_38:14_24 Ez_38:14_25 Ez_38:14_26 Ez_38:14_27
Ez:38:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:15 καὶ ἥξεις ἐκ τοῦ τόπου σου ἀπ’ ἐσχάτου βορρᾶ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ, ἀναβάται ἵππων πάντες, συναγωγὴ μεγάλη καὶ δύναμις πολλή,
Ez:38:15 and come out of thy place from the farthest north, and many nations with thee? all of them mounted on horses, a great gathering, and a large force? (Ezekiel 38:15 Brenton)
Ez:38:15 i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? (Ez 38:15 BT_4)
Ez:38:15 καὶ ἥξεις ἐκ τοῦ τόπου σου ἀπ’ ἐσχάτου βορρᾶ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ, ἀναβάται ἵππων πάντες, συναγωγὴ μεγάλη καὶ δύναμις πολλή,
Ez:38:15 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἔσχατος -η -ον βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] ἵππος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Ez:38:15 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Na północ I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Dużo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Konia jeźdźcy Koń Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Wielki I też, nawet, mianowicie Zdolność Dużo
Ez:38:15 kai\ E(/Xeis e)k tou= to/pou sou a)p’ e)sCHa/tou borra= kai\ e)/TnE polla\ meta\ sou=, a)naba/tai i(/ppOn pa/ntes, sunagOgE\ mega/lE kai\ du/namis pollE/,
Ez:38:15 kai hEXeis ek tu topu su ap’ esCHatu borra kai eTnE polla meta su, anabatai hippOn pantes, synagOgE megalE kai dynamis pollE,
Ez:38:15 C VF_FAI2S P RA_GSM N2_GSM RP_GS P A1_GSM N1T_GSM C N3E_NPN A1_NPN P RP_GS N1M_NPM N2_GPM A3_NPM N1_NSF A1_NSF C N3I_NSF A1_NSF
Ez:38:15 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. out of (+gen) ἐξ before vowels the place you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing last north and also, even, namely nation [see ethnic] much after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) horse riders horse every all, each, every, the whole of gathering great and also, even, namely ability much
Ez:38:15 and you(sg)-will-HAVE COME out of (+gen) the (gen) place (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) last (gen) north (gen, voc) and nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) horse riderss (nom|voc) horses (gen) all (nom|voc) gathering (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) and ability (nom) much (nom)
Ez:38:15 Ez_38:15_1 Ez_38:15_2 Ez_38:15_3 Ez_38:15_4 Ez_38:15_5 Ez_38:15_6 Ez_38:15_7 Ez_38:15_8 Ez_38:15_9 Ez_38:15_10 Ez_38:15_11 Ez_38:15_12 Ez_38:15_13 Ez_38:15_14 Ez_38:15_15 Ez_38:15_16 Ez_38:15_17 Ez_38:15_18 Ez_38:15_19 Ez_38:15_20 Ez_38:15_21 Ez_38:15_22
Ez:38:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:16 καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ ὡς νεφέλη καλύψαι γῆν· ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἔσται, καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὴν γῆν μου, ἵνα γνῶσιν πάντα τὰ ἔθνη ἐμὲ ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν σοὶ ἐνώπιον αὐτῶν.
Ez:38:16 And thou shalt come up upon my people Israel as a cloud to cover the land; it shall come to pass in the last days, that I will bring thee up upon my land, that all the nations may know me, when I am sanctified in thee before them. (Ezekiel 38:16 Brenton)
Ez:38:16 I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami. (Ez 38:16 BT_4)
Ez:38:16 καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ ὡς νεφέλη καλύψαι γῆν· ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἔσται, καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὴν γῆν μου, ἵνα γνῶσιν πάντα τὰ ἔθνη ἐμὲ ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν σοὶ ἐνώπιον αὐτῶν.
Ez:38:16 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ ὡς νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:38:16 I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Izrael Jak/jak Chmura By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dzień By być I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ja żeby / ażeby / bo Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Ez:38:16 kai\ a)nabE/sE| e)pi\ to\n lao/n mou *israEl O(s nefe/lE kalu/PSai gE=n· e)p’ e)sCHa/tOn tO=n E(merO=n e)/stai, kai\ a)na/XO se e)pi\ tE\n gE=n mou, i(/na gnO=sin pa/nta ta\ e)/TnE e)me\ e)n tO=| a(giasTE=nai/ me e)n soi\ e)nO/pion au)tO=n.
Ez:38:16 kai anabEsE epi ton laon mu israEl hOs nefelE kalyPSai gEn· ep’ esCHatOn tOn hEmerOn estai, kai anaXO se epi tEn gEn mu, hina gnOsin panta ta eTnE eme en tO hagiasTEnai me en soi enOpion autOn.
Ez:38:16 C VF_FMI2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM C N1_NSF VA_AAN N1_ASF P A1_GPF RA_GPF N1A_GPF VF_FMI3S C VF_FAI1S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RP_GS C VZ_AAS3P A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RP_AS P RA_DSN VS_APN RP_AS P RP_DS P RD_GPN
Ez:38:16 and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I Israel as/like cloud to cover cloak, veiled, muffled earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day to be and also, even, namely to lead up you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to consecrate sanctify, hallow, become holy I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Ez:38:16 and you(sg)-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl) as/like cloud (nom|voc) to-COVER, be-you(sg)-COVER-ed!, he/she/it-happens-to-COVER (opt) earth/land (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen) he/she/it-will-be and I-will-LEAD-UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) me (gen) so that / in order to /because knowledge (acc); they-should-KNOW all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) me (acc); my/mine (voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-CONSECRATE-ed me (acc) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Ez:38:16 Ez_38:16_1 Ez_38:16_2 Ez_38:16_3 Ez_38:16_4 Ez_38:16_5 Ez_38:16_6 Ez_38:16_7 Ez_38:16_8 Ez_38:16_9 Ez_38:16_10 Ez_38:16_11 Ez_38:16_12 Ez_38:16_13 Ez_38:16_14 Ez_38:16_15 Ez_38:16_16 Ez_38:16_17 Ez_38:16_18 Ez_38:16_19 Ez_38:16_20 Ez_38:16_21 Ez_38:16_22 Ez_38:16_23 Ez_38:16_24 Ez_38:16_25 Ez_38:16_26 Ez_38:16_27 Ez_38:16_28 Ez_38:16_29 Ez_38:16_30 Ez_38:16_31 Ez_38:16_32 Ez_38:16_33 Ez_38:16_34 Ez_38:16_35 Ez_38:16_36 Ez_38:16_37
Ez:38:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:17 τάδε λέγει κύριος κύριος τῷ Γωγ Σὺ εἶ περὶ οὗ ἐλάλησα πρὸ ἡμερῶν τῶν ἔμπροσθεν διὰ χειρὸς τῶν δούλων μου προφητῶν τοῦ Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἔτεσιν τοῦ ἀγαγεῖν σε ἐπ’ αὐτούς.
Ez:38:17 Thus saith the Lord God, to Gog; Thou art he concerning whom I spoke in former times, by the hand of my servants the prophets of Israel, in those days and years, that I would bring thee up against them. (Ezekiel 38:17 Brenton)
Ez:38:17 Tak mówi Pan Bóg: Ty jesteś przecież tym, o którym w dawniejszych czasach mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy wtedy przepowiadali, że sprowadzę cię na nich. (Ez 38:17 BT_4)
Ez:38:17 τάδε λέγει κύριος κύριος τῷ Γωγ Σὺ εἶ περὶ οὗ ἐλάλησα πρὸ ἡμερῶν τῶν ἔμπροσθεν διὰ χειρὸς τῶν δούλων μου προφητῶν τοῦ Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἔτεσιν τοῦ ἀγαγεῖν σε ἐπ’ αὐτούς.
Ez:38:17 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Γώγ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) περί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:38:17 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gog Ty By iść; by być Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mówić Przedtem (+informacja) Dzień Przedtem/w przodzie z Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Ja Prorok Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Rok By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:38:17 ta/de le/gei ku/rios ku/rios tO=| *gOg *su\ ei)= peri\ ou(= e)la/lEsa pro\ E(merO=n tO=n e)/mprosTen dia\ CHeiro\s tO=n dou/lOn mou profEtO=n tou= *israEl e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais kai\ e)/tesin tou= a)gagei=n se e)p’ au)tou/s.
Ez:38:17 tade legei kyrios kyrios tO gOg sy ei peri hu elalEsa pro hEmerOn tOn emprosTen dia CHeiros tOn dulOn mu profEtOn tu israEl en tais hEmerais ekeinais kai etesin tu agagein se ep’ autus.
Ez:38:17 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM RP_NS V9_PAI2S P RR_GSM VAI_AAI1S P N1A_GPF RA_GPF D P N3_GSF RA_GPM N2_GPM RP_GS N1M_GPM RA_GSM N_GSM P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C N3E_DPN RA_GSN VB_AAN RP_AS P RD_APM
Ez:38:17 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Gog you to go; to be about (+acc,+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to speak before (+gen) day the before/in front of because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand the slave; slave girl; servile; to enslave I prophet the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely year the to lead you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:38:17 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Gog (indecl) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are about (+acc,+gen) where; who/whom/which (gen) I-SPEAK-ed before (+gen) days (gen) the (gen) before/in front of because of (+acc), through (+gen) hand (gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) me (gen) prophets (gen) the (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and years (dat) the (gen) to-LEAD you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Ez:38:17 Ez_38:17_1 Ez_38:17_2 Ez_38:17_3 Ez_38:17_4 Ez_38:17_5 Ez_38:17_6 Ez_38:17_7 Ez_38:17_8 Ez_38:17_9 Ez_38:17_10 Ez_38:17_11 Ez_38:17_12 Ez_38:17_13 Ez_38:17_14 Ez_38:17_15 Ez_38:17_16 Ez_38:17_17 Ez_38:17_18 Ez_38:17_19 Ez_38:17_20 Ez_38:17_21 Ez_38:17_22 Ez_38:17_23 Ez_38:17_24 Ez_38:17_25 Ez_38:17_26 Ez_38:17_27 Ez_38:17_28 Ez_38:17_29 Ez_38:17_30 Ez_38:17_31 Ez_38:17_32 Ez_38:17_33 Ez_38:17_34
Ez:38:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:18 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἔλθῃ Γωγ ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ, λέγει κύριος κύριος, ἀναβήσεται ὁ θυμός μου
Ez:38:18 And it shall come to pass in that day, in the day when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord God, (Ezekiel 38:18 Brenton)
Ez:38:18 Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela - wyrocznia Pana Boga - gniew mój we Mnie zapłonie. (Ez 38:18 BT_4)
Ez:38:18 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν ἡμέρᾳ, ἂν ἔλθῃ Γωγ ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ, λέγει κύριος κύριος, ἀναβήσεται θυμός μου
Ez:38:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Γώγ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:38:18 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przychodzić Gog Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja
Ez:38:18 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)n E(me/ra|, E(=| a)/n e)/lTE| *gOg e)pi\ tE\n gE=n tou= *israEl, le/gei ku/rios ku/rios, a)nabE/setai o( Tumo/s mou
Ez:38:18 kai estai en tE hEmera ekeinE en hEmera, hE an elTE gOg epi tEn gEn tu israEl, legei kyrios kyrios, anabEsetai ho Tymos mu
Ez:38:18 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P N1A_DSF RR_DSF x VB_AAS3S N_NSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS
Ez:38:18 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day who/whom/which ever (if ever) to come Gog upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ascend the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I
Ez:38:18 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) in/among/by (+dat) day (dat) who/whom/which (dat) ever he/she/it-should-COME Gog (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-be-ASCEND-ed the (nom) wrath (nom) me (gen)
Ez:38:18 Ez_38:18_1 Ez_38:18_2 Ez_38:18_3 Ez_38:18_4 Ez_38:18_5 Ez_38:18_6 Ez_38:18_7 Ez_38:18_8 Ez_38:18_9 Ez_38:18_10 Ez_38:18_11 Ez_38:18_12 Ez_38:18_13 Ez_38:18_14 Ez_38:18_15 Ez_38:18_16 Ez_38:18_17 Ez_38:18_18 Ez_38:18_19 Ez_38:18_20 Ez_38:18_21 Ez_38:18_22 Ez_38:18_23 Ez_38:18_24
Ez:38:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:19 καὶ ὁ ζῆλός μου. ἐν πυρὶ τῆς ὀργῆς μου ἐλάλησα Εἰ μὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται σεισμὸς μέγας ἐπὶ γῆς Ισραηλ,
Ez:38:19 that my wrath and my jealousy shall arise, I have spoken in the fire of mine anger, verily in that day there shall be a great shaking in the land of Israel; (Ezekiel 38:19 Brenton)
Ez:38:19 I w uniesieniu moim, w ogniu mego gniewu, mówię to: Zaiste, w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela. (Ez 38:19 BT_4)
Ez:38:19 καὶ ζῆλός μου. ἐν πυρὶ τῆς ὀργῆς μου ἐλάλησα Εἰ μὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται σεισμὸς μέγας ἐπὶ γῆς Ισραηλ,
Ez:38:19 καί ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σεισμός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ
Ez:38:19 I też, nawet, mianowicie Gorliwości/ferwor Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja By mówić Jeżeli ???; miesiąc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By być Trzęsienie ziemi Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Izrael
Ez:38:19 kai\ o( DZE=lo/s mou. e)n puri\ tE=s o)rgE=s mou e)la/lEsa *ei) mE\n e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/stai seismo\s me/gas e)pi\ gE=s *israEl,
Ez:38:19 kai ho DZElos mu. en pyri tEs orgEs mu elalEsa ei mEn en tE hEmera ekeinE estai seismos megas epi gEs israEl,
Ez:38:19 C RA_NSM N2_NSM RP_GS P N3_DSN RA_GSF N1_GSF RP_GS VAI_AAI1S C x P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3S N2_NSM A1P_NSM P N1_GSF N_GSM
Ez:38:19 and also, even, namely the zeal/fervor I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire the wrath fume, anger, rage I to speak if ???; month in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to be earthquake great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land Israel
Ez:38:19 and the (nom) zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) the (gen) wrath (gen) me (gen) I-SPEAK-ed if ???; month (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be earthquake (nom) great ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) Israel (indecl)
Ez:38:19 Ez_38:19_1 Ez_38:19_2 Ez_38:19_3 Ez_38:19_4 Ez_38:19_5 Ez_38:19_6 Ez_38:19_7 Ez_38:19_8 Ez_38:19_9 Ez_38:19_10 Ez_38:19_11 Ez_38:19_12 Ez_38:19_13 Ez_38:19_14 Ez_38:19_15 Ez_38:19_16 Ez_38:19_17 Ez_38:19_18 Ez_38:19_19 Ez_38:19_20 Ez_38:19_21 Ez_38:19_22
Ez:38:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:20 καὶ σεισθήσονται ἀπὸ προσώπου κυρίου οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ θηρία τοῦ πεδίου καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, καὶ ῥαγήσεται τὰ ὄρη, καὶ πεσοῦνται αἱ φάραγγες, καὶ πᾶν τεῖχος ἐπὶ τὴν γῆν πεσεῖται.
Ez:38:20 and the fish of the sea shall quake at the presence of the Lord, and the birds of the sky and the wild beasts of the field, and all the reptiles that creep upon the earth, and all the men that are on the face of the earth; and the mountains shall be rent, and the valleys shall fall, and every wall on the land shall fall. (Ezekiel 38:20 Brenton)
Ez:38:20 Przede Mną będą drżały ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzęta polne i wszystko, co pełza po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię. (Ez 38:20 BT_4)
Ez:38:20 καὶ σεισθήσονται ἀπὸ προσώπου κυρίου οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ θηρία τοῦ πεδίου καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, καὶ ῥαγήσεται τὰ ὄρη, καὶ πεσοῦνται αἱ φάραγγες, καὶ πᾶν τεῖχος ἐπὶ τὴν γῆν πεσεῖται.
Ez:38:20 καί σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἑρπετόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Ez:38:20 I też, nawet, mianowicie By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ryba Morze I też, nawet, mianowicie Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Zwierzę I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gad Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By drzeć się Wchodź I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. ??? I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściana Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Ez:38:20 kai\ seisTE/sontai a)po\ prosO/pou kuri/ou oi( i)CHTu/es tE=s Tala/ssEs kai\ ta\ peteina\ tou= ou)ranou= kai\ ta\ TEri/a tou= pedi/ou kai\ pa/nta ta\ e(rpeta\ ta\ e(/rponta e)pi\ tE=s gE=s kai\ pa/ntes oi( a)/nTrOpoi oi( e)pi\ prosO/pou tE=s gE=s, kai\ r(agE/setai ta\ o)/rE, kai\ pesou=ntai ai( fa/ragges, kai\ pa=n tei=CHos e)pi\ tE\n gE=n pesei=tai.
Ez:38:20 kai seisTEsontai apo prosOpu kyriu hoi iCHTyes tEs TalassEs kai ta peteina tu uranu kai ta TEria tu pediu kai panta ta herpeta ta herponta epi tEs gEs kai pantes hoi anTrOpoi hoi epi prosOpu tEs gEs, kai ragEsetai ta orE, kai pesuntai hai faranges, kai pan teiCHos epi tEn gEn peseitai.
Ez:38:20 C VC_FPI3P P N2N_GSN N2_GSM RA_NPM N3U_NPM RA_GSF N1S_GSF C RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM C RA_NPN N2N_NPN RA_GSN N2N_GSN C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_NPN V1_PAPNPN P RA_GSF N1_GSF C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_NPM P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF C VD_FPI3S RA_NPN N3E_NPN C VF2_FMI3P RA_NPF N3G_NPF C A3_NSN N3E_NSN P RA_ASF N1_ASF VF2_FMI3S
Ez:38:20 and also, even, namely to shake quake, jar, wag, wave from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the fish the sea and also, even, namely the bird the sky/heaven and also, even, namely the beast the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the reptile the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely every all, each, every, the whole of the human the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land and also, even, namely to rend the mount and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the ??? and also, even, namely every all, each, every, the whole of wall upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Ez:38:20 and they-will-be-SHAKE-ed away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) fish (nom|voc) the (gen) sea (gen) and the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) reptiles (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and all (nom|voc) the (nom) humans (nom|voc) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-will-be-REND-ed the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) and they-will-be-FALL-ed the (nom) ???s (nom|voc) and every (nom|acc|voc) wall (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) he/she/it-will-be-FALL-ed
Ez:38:20 Ez_38:20_1 Ez_38:20_2 Ez_38:20_3 Ez_38:20_4 Ez_38:20_5 Ez_38:20_6 Ez_38:20_7 Ez_38:20_8 Ez_38:20_9 Ez_38:20_10 Ez_38:20_11 Ez_38:20_12 Ez_38:20_13 Ez_38:20_14 Ez_38:20_15 Ez_38:20_16 Ez_38:20_17 Ez_38:20_18 Ez_38:20_19 Ez_38:20_20 Ez_38:20_21 Ez_38:20_22 Ez_38:20_23 Ez_38:20_24 Ez_38:20_25 Ez_38:20_26 Ez_38:20_27 Ez_38:20_28 Ez_38:20_29 Ez_38:20_30 Ez_38:20_31 Ez_38:20_32 Ez_38:20_33 Ez_38:20_34 Ez_38:20_35 Ez_38:20_36 Ez_38:20_37 Ez_38:20_38 Ez_38:20_39 Ez_38:20_40 Ez_38:20_41 Ez_38:20_42 Ez_38:20_43 Ez_38:20_44 Ez_38:20_45 Ez_38:20_46 Ez_38:20_47 Ez_38:20_48 Ez_38:20_49 Ez_38:20_50 Ez_38:20_51 Ez_38:20_52
Ez:38:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:21 καὶ καλέσω ἐπ’ αὐτὸν πᾶν φόβον, λέγει κύριος· μάχαιρα ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔσται.
Ez:38:21 And I will summon against it even every fear, saith the Lord: the sword of every man shall be against his brother. (Ezekiel 38:21 Brenton)
Ez:38:21 I powołam przeciwko niemu wszelki strach - wyrocznia Pana Boga - miecz każdego zwróci się przeciwko bratu. (Ez 38:21 BT_4)
Ez:38:21 καὶ καλέσω ἐπ’ αὐτὸν πᾶν φόβον, λέγει κύριος· μάχαιρα ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔσται.
Ez:38:21 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φόβος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:38:21 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obawa [zobacz fobię] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat On/ona/to/to samo By być
Ez:38:21 kai\ kale/sO e)p’ au)to\n pa=n fo/bon, le/gei ku/rios· ma/CHaira a)nTrO/pou e)pi\ to\n a)delfo\n au)tou= e)/stai.
Ez:38:21 kai kalesO ep’ auton pan fobon, legei kyrios· maCHaira anTrOpu epi ton adelfon autu estai.
Ez:38:21 C VF_FAI1S P RD_ASM A3_ASN N2_ASM V1_PAI3S N2_NSM N1A_NSF N2_GSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM VF_FMI3S
Ez:38:21 and also, even, namely to call call upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of fear [see phobia] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the brother he/she/it/same to be
Ez:38:21 and I-will-CALL, I-should-CALL upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) every (nom|acc|voc) fear (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) sacrificial knife (nom|voc) human (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be
Ez:38:21 Ez_38:21_1 Ez_38:21_2 Ez_38:21_3 Ez_38:21_4 Ez_38:21_5 Ez_38:21_6 Ez_38:21_7 Ez_38:21_8 Ez_38:21_9 Ez_38:21_10 Ez_38:21_11 Ez_38:21_12 Ez_38:21_13 Ez_38:21_14 Ez_38:21_15
Ez:38:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:22 καὶ κρινῶ αὐτὸν θανάτῳ καὶ αἵματι καὶ ὑετῷ κατακλύζοντι καὶ λίθοις χαλάζης, καὶ πῦρ καὶ θεῖον βρέξω ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπ’ ἔθνη πολλὰ μετ’ αὐτοῦ.
Ez:38:22 And I will judge him with pestilence, and blood, and sweeping rain, and hailstones; and I will rain upon him fire and brimstone, and upon all that are with him, and upon many nations with him. (Ezekiel 38:22 Brenton)
Ez:38:22 I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad jakby kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim. (Ez 38:22 BT_4)
Ez:38:22 καὶ κρινῶ αὐτὸν θανάτῳ καὶ αἵματι καὶ ὑετῷ κατακλύζοντι καὶ λίθοις χαλάζης, καὶ πῦρ καὶ θεῖον βρέξω ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπ’ ἔθνη πολλὰ μετ’ αὐτοῦ.
Ez:38:22 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ καί αἷμα[τ], -ατος, τό καί ὑετός, -ου, ὁ κατα·κλύζω (κατα+κλυζ-, κατα+κλυ·σ-, κατα+κλυ·σ-, -, -, κατα+κλυσ·θ-) καί λίθος, -ου, ὁ χάλαζα, -ης, ἡ καί πῦρ, -ρός, τό καί θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:38:22 I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo Śmierć I też, nawet, mianowicie Krew I też, nawet, mianowicie Deszcz Do ??? I też, nawet, mianowicie Kamień Grad {Pozdrowienie} I też, nawet, mianowicie Ogień I też, nawet, mianowicie Boży; boży By zwilżać/deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Dużo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:38:22 kai\ krinO= au)to\n Tana/tO| kai\ ai(/mati kai\ u(etO=| kataklu/DZonti kai\ li/Tois CHala/DZEs, kai\ pu=r kai\ Tei=on bre/XO e)p’ au)to\n kai\ e)pi\ pa/ntas tou\s met’ au)tou= kai\ e)p’ e)/TnE polla\ met’ au)tou=.
Ez:38:22 kai krinO auton TanatO kai haimati kai hyetO kataklyDZonti kai liTois CHalaDZEs, kai pyr kai Teion breXO ep’ auton kai epi pantas tus met’ autu kai ep’ eTnE polla met’ autu.
Ez:38:22 C VF2_FAI1S RD_ASM N2_DSM C N3M_DSN C N2_DSM V1_PAPDSM C N2_DPM N1S_GSF C N3_ASN C A1A_ASM VF_FAI1S P RD_ASM C P A3_APM RA_APM P RD_GSM C P N3E_APN A1_APN P RD_GSM
Ez:38:22 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same death and also, even, namely blood and also, even, namely rain to ??? and also, even, namely stone hail and also, even, namely fire and also, even, namely divine; divine to wet/rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] much after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:38:22 and I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE him/it/same (acc) death (dat) and blood (dat) and rain (dat) while ???-ing (dat) and stones (dat) hail (gen) and fire (nom|acc|voc) and divine (nom|acc|voc); divine ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-WET/RAIN, I-should-WET/RAIN upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Ez:38:22 Ez_38:22_1 Ez_38:22_2 Ez_38:22_3 Ez_38:22_4 Ez_38:22_5 Ez_38:22_6 Ez_38:22_7 Ez_38:22_8 Ez_38:22_9 Ez_38:22_10 Ez_38:22_11 Ez_38:22_12 Ez_38:22_13 Ez_38:22_14 Ez_38:22_15 Ez_38:22_16 Ez_38:22_17 Ez_38:22_18 Ez_38:22_19 Ez_38:22_20 Ez_38:22_21 Ez_38:22_22 Ez_38:22_23 Ez_38:22_24 Ez_38:22_25 Ez_38:22_26 Ez_38:22_27 Ez_38:22_28 Ez_38:22_29 Ez_38:22_30 Ez_38:22_31
Ez:38:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:38:23 καὶ μεγαλυνθήσομαι καὶ ἁγιασθήσομαι καὶ ἐνδοξασθήσομαι καὶ γνωσθήσομαι ἐναντίον ἐθνῶν πολλῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:38:23 And I will be magnified, and sanctified, and glorified; and I will be known in the presence of many nations, and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 38:23 Brenton)
Ez:38:23 Tak okażę się wielkim i świętym, tak ukażę się oczom wielu narodów: wtedy poznają, że Ja jestem Pan. (Ez 38:23 BT_4)
Ez:38:23 καὶ μεγαλυνθήσομαι καὶ ἁγιασθήσομαι καὶ ἐνδοξασθήσομαι καὶ γνωσθήσομαι ἐναντίον ἐθνῶν πολλῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:38:23 καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) καί ἐν·δοξάζομαι (εν+δοξαζ-, -, -, -, -, εν+δοξασ·θ-) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:38:23 I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym I też, nawet, mianowicie By być chwalony są trzymany na wysokościach szanują I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Naród [zobacz etniczny] Dużo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:38:23 kai\ megalunTE/somai kai\ a(giasTE/somai kai\ e)ndoXasTE/somai kai\ gnOsTE/somai e)nanti/on e)TnO=n pollO=n, kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:38:23 kai megalynTEsomai kai hagiasTEsomai kai endoXasTEsomai kai gnOsTEsomai enantion eTnOn pollOn, kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios.
Ez:38:23 C VC_FPI1S C VS_FPI1S C VS_FPI1S C VS_FPI1S P N3E_GPN A1_GPN C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:38:23 and also, even, namely to magnify/laud and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy and also, even, namely to be glorified be held on high esteem and also, even, namely to know i.e. recognize. in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, nation [see ethnic] much and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:38:23 and I-will-be-MAGNIFY/LAUD-ed and I-will-be-CONSECRATE-ed and I-will-be-BE GLORIFIED-ed and I-will-be-KNOW-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) nations (gen) many (gen) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:38:23 Ez_38:23_1 Ez_38:23_2 Ez_38:23_3 Ez_38:23_4 Ez_38:23_5 Ez_38:23_6 Ez_38:23_7 Ez_38:23_8 Ez_38:23_9 Ez_38:23_10 Ez_38:23_11 Ez_38:23_12 Ez_38:23_13 Ez_38:23_14 Ez_38:23_15 Ez_38:23_16 Ez_38:23_17
Ez:38:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x