Ez:37:1 καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου, καὶ ἐξήγαγέν με ἐν πνεύματι κύριος καὶ ἔθηκέν με ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου, καὶ τοῦτο ἦν μεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων·
Ez:37:1 And the hand of the Lord came upon me, and the Lord brought me forth by the Spirit, and set me in the midst of the plain, and it was full of human bones. (Ezekiel 37:1 Brenton)
Ez:37:1 Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. (Ez 37:1 BT_4)
Ez:37:1 Καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου, καὶ ἐξήγαγέν με ἐν πνεύματι κύριος καὶ ἔθηκέν με ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου, καὶ τοῦτο ἦν μεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων·
Ez:37:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μεστός -ή -όν ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἀνθρώπινος -η -ον
Ez:37:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Pełny Kość Ludzki
Ez:37:1 *kai\ e)ge/neto e)p’ e)me\ CHei\r kuri/ou, kai\ e)XE/gage/n me e)n pneu/mati ku/rios kai\ e)/TEke/n me e)n me/sO| tou= pedi/ou, kai\ tou=to E)=n mesto\n o)ste/On a)nTrOpi/nOn·
Ez:37:1 kai egeneto ep’ eme CHeir kyriu, kai eXEgagen me en pneumati kyrios kai eTEken me en mesO tu pediu, kai tuto En meston osteOn anTrOpinOn·
Ez:37:1 C VBI_AMI3S P RP_AS N3_NSF N2_GSM C VBI_AAI3S RP_AS P N3M_DSN N2_NSM C VAI_AAI3S RP_AS P A1_DSM RA_GSN N2N_GSN C RD_NSN V9_IAI3S A1_NSN N2N_GPN A1_GPM
Ez:37:1 and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to lead out I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be full bone human
Ez:37:1 and he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-LEAD-ed-OUT me (acc) in/among/by (+dat) spirit (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-PLACE-ed me (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) and this (nom|acc) he/she/it-was full ([Adj] acc, nom|acc|voc) bones (gen) human ([Adj] gen)
Ez:37:1 Ez_37:1_1 Ez_37:1_2 Ez_37:1_3 Ez_37:1_4 Ez_37:1_5 Ez_37:1_6 Ez_37:1_7 Ez_37:1_8 Ez_37:1_9 Ez_37:1_10 Ez_37:1_11 Ez_37:1_12 Ez_37:1_13 Ez_37:1_14 Ez_37:1_15 Ez_37:1_16 Ez_37:1_17 Ez_37:1_18 Ez_37:1_19 Ez_37:1_20 Ez_37:1_21 Ez_37:1_22 Ez_37:1_23 Ez_37:1_24 Ez_37:1_25
Ez:37:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:2 καὶ περιήγαγέν με ἐπ’ αὐτὰ κυκλόθεν κύκλῳ, καὶ ἰδοὺ πολλὰ σφόδρα ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου, ξηρὰ σφόδρα.
Ez:37:2 And he led me round about them every way: and, behold, there were very many on the face of the plain, very dry. (Ezekiel 37:2 Brenton)
Ez:37:2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. (Ez 37:2 BT_4)
Ez:37:2 καὶ περιήγαγέν με ἐπ’ αὐτὰ κυκλόθεν κύκλῳ, καὶ ἰδοὺ πολλὰ σφόδρα ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου, ξηρὰ σφόδρα.
Ez:37:2 καί περι·άγω (περι+αγ-, περι+αξ-, 2nd περι+αγαγ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κυκλό·θεν κύκλῳ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν σφόδρα
Ez:37:2 I też, nawet, mianowicie By prowadzić dookoła Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dookoła W kole I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Uschnięty Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ez:37:2 kai\ periE/gage/n me e)p’ au)ta\ kuklo/Ten ku/klO|, kai\ i)dou\ polla\ sfo/dra e)pi\ prosO/pou tou= pedi/ou, XEra\ sfo/dra.
Ez:37:2 kai periEgagen me ep’ auta kykloTen kyklO, kai idu polla sfodra epi prosOpu tu pediu, XEra sfodra.
Ez:37:2 C VBI_AAI3S RP_AS P RD_APN D N2_DSM C I A1_NPN D P N2N_GSN RA_GSN N2N_GSN A1A_NPN D
Ez:37:2 and also, even, namely to lead around I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same around in a circle and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), much vehement, intense, keen, inveighingly, eager upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the ć withered vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ez:37:2 and he/she/it-LEAD-ed-AROUND me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) around in a circle and be-you(sg)-SEE-ed! many (nom|acc) vehement, upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) withered ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) vehement,
Ez:37:2 Ez_37:2_1 Ez_37:2_2 Ez_37:2_3 Ez_37:2_4 Ez_37:2_5 Ez_37:2_6 Ez_37:2_7 Ez_37:2_8 Ez_37:2_9 Ez_37:2_10 Ez_37:2_11 Ez_37:2_12 Ez_37:2_13 Ez_37:2_14 Ez_37:2_15 Ez_37:2_16 Ez_37:2_17
Ez:37:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:3 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ ζήσεται τὰ ὀστᾶ ταῦτα; καὶ εἶπα Κύριε, σὺ ἐπίστῃ ταῦτα.
Ez:37:3 And he said to me, Son of man, will these bones live? and I said, O Lord God, thou knowest this. (Ezekiel 37:3 Brenton)
Ez:37:3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». (Ez 37:3 BT_4)
Ez:37:3 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ ζήσεται τὰ ὀστᾶ ταῦτα; καὶ εἶπα Κύριε, σὺ ἐπίστῃ ταῦτα.
Ez:37:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο
Ez:37:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ludzki Jeżeli Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Kość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty By ulegać odroczeniu; by wiedzieć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ez:37:3 kai\ ei)=pen pro/s me *ui(e\ a)nTrO/pou, ei) DZE/setai ta\ o)sta= tau=ta; kai\ ei)=pa *ku/rie, su\ e)pi/stE| tau=ta.
Ez:37:3 kai eipen pros me yie anTrOpu, ei DZEsetai ta osta tauta; kai eipa kyrie, sy epistE tauta.
Ez:37:3 C VBI_AAI3S P RP_AS N2_VSM N2_GSM C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN RD_NPN C VAI_AAI1S N2_VSM RP_NS V6_PMS2S RD_APN
Ez:37:3 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I son human if to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the bone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you to stand over; to know this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ez:37:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (voc) human (gen) if he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) these (nom|acc) and I-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg) (nom) he/she/it-should-STand-OVER; you(sg)-are-being-KNOW-ed, you(sg)-should-be-being-KNOW-ed these (nom|acc)
Ez:37:3 Ez_37:3_1 Ez_37:3_2 Ez_37:3_3 Ez_37:3_4 Ez_37:3_5 Ez_37:3_6 Ez_37:3_7 Ez_37:3_8 Ez_37:3_9 Ez_37:3_10 Ez_37:3_11 Ez_37:3_12 Ez_37:3_13 Ez_37:3_14 Ez_37:3_15 Ez_37:3_16 Ez_37:3_17
Ez:37:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:4 καὶ εἶπεν πρός με Προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὀστᾶ ταῦτα καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά, ἀκούσατε λόγον κυρίου
Ez:37:4 And he said to me, Prophesy upon these bones, and thou shalt say to them, Ye dry bones, hear the word of the Lord. (Ezekiel 37:4 Brenton)
Ez:37:4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" (Ez 37:4 BT_4)
Ez:37:4 καὶ εἶπεν πρός με Προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὀστᾶ ταῦτα καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά, ἀκούσατε λόγον κυρίου
Ez:37:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:37:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kość Uschnięty By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:37:4 kai\ ei)=pen pro/s me *profE/teuson e)pi\ ta\ o)sta= tau=ta kai\ e)rei=s au)toi=s *ta\ o)sta= ta\ XEra/, a)kou/sate lo/gon kuri/ou
Ez:37:4 kai eipen pros me profEteuson epi ta osta tauta kai ereis autois ta osta ta XEra, akusate logon kyriu
Ez:37:4 C VBI_AAI3S P RP_AS VA_AAD2S P RA_APN N2N_APN RD_APN C VF2_FAI2S RD_DPN RA_NPN N2N_NPN RA_NPN A1A_NPN VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM
Ez:37:4 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same the bone the withered to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:37:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) these (nom|acc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL them/same (dat) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) the (nom|acc) withered ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ez:37:4 Ez_37:4_1 Ez_37:4_2 Ez_37:4_3 Ez_37:4_4 Ez_37:4_5 Ez_37:4_6 Ez_37:4_7 Ez_37:4_8 Ez_37:4_9 Ez_37:4_10 Ez_37:4_11 Ez_37:4_12 Ez_37:4_13 Ez_37:4_14 Ez_37:4_15 Ez_37:4_16 Ez_37:4_17 Ez_37:4_18 Ez_37:4_19
Ez:37:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:5 Τάδε λέγει κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω εἰς ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς
Ez:37:5 Thus saith the Lord to these bones; Behold, I will bring upon you the breath of life: (Ezekiel 37:5 Brenton)
Ez:37:5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. (Ez 37:5 BT_4)
Ez:37:5 Τάδε λέγει κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω εἰς ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς
Ez:37:5 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πνεῦμα[τ], -ατος, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Ez:37:5 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do (+przyspieszenie) Ty Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Ez:37:5 *ta/de le/gei ku/rios toi=s o)ste/ois tou/tois *)idou\ e)gO\ fe/rO ei)s u(ma=s pneu=ma DZOE=s
Ez:37:5 tade legei kyrios tois osteois tutois idu egO ferO eis hymas pneuma DZOEs
Ez:37:5 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_DPN N2N_DPN RD_DPN I RP_NS V1_PAI1S P RP_AP N3M_ASN N1_GSF
Ez:37:5 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the bone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth into (+acc) you spirit breath, spiritual utterance, wind life being, living, spirit; alive
Ez:37:5 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) bones (dat) these (dat) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-BRING-ing, I-should-be-BRING-ing into (+acc) you(pl) (acc) spirit (nom|acc|voc) life (gen); alive ([Adj] gen)
Ez:37:5 Ez_37:5_1 Ez_37:5_2 Ez_37:5_3 Ez_37:5_4 Ez_37:5_5 Ez_37:5_6 Ez_37:5_7 Ez_37:5_8 Ez_37:5_9 Ez_37:5_10 Ez_37:5_11 Ez_37:5_12 Ez_37:5_13
Ez:37:5 x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:6 καὶ δώσω ἐφ’ ὑμᾶς νεῦρα καὶ ἀνάξω ἐφ’ ὑμᾶς σάρκας καὶ ἐκτενῶ ἐφ’ ὑμᾶς δέρμα καὶ δώσω πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:37:6 and I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and will spread skin upon you, and will put my Spirit into you, and ye shall live; and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 37:6 Brenton)
Ez:37:6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». (Ez 37:6 BT_4)
Ez:37:6 καὶ δώσω ἐφ’ ὑμᾶς νεῦρα καὶ ἀνάξω ἐφ’ ὑμᾶς σάρκας καὶ ἐκτενῶ ἐφ’ ὑμᾶς δέρμα καὶ δώσω πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:37:6 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σάρξ, -αρκός, ἡ καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέρμα[τ], -ατος, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:37:6 I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Cięciwa I też, nawet, mianowicie By prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie By dawać Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Do (+przyspieszenie) Ty I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:37:6 kai\ dO/sO e)f’ u(ma=s neu=ra kai\ a)na/XO e)f’ u(ma=s sa/rkas kai\ e)ktenO= e)f’ u(ma=s de/rma kai\ dO/sO pneu=ma/ mou ei)s u(ma=s, kai\ DZE/sesTe· kai\ gnO/sesTe o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:37:6 kai dOsO ef’ hymas neura kai anaXO ef’ hymas sarkas kai ektenO ef’ hymas derma kai dOsO pneuma mu eis hymas, kai DZEsesTe· kai gnOsesTe hoti egO eimi kyrios.
Ez:37:6 C VF_FAI1S P RP_AP N2N_APN C VF_FAI1S P RP_AP N3K_APF C VF2_FAI1S P RP_AP N3M_ASN C VF_FAI1S N3M_ASN RP_GS P RP_AP C VF_FMI2P C VF_FMI2P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:37:6 and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you bowstring and also, even, namely to lead up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you flesh and also, even, namely to extend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you skin [see dermatology] and also, even, namely to give spirit breath, spiritual utterance, wind I into (+acc) you and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:37:6 and I-will-GIVE, I-should-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) bowstring (nom|voc) and I-will-LEAD-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) flesh (acc) and I-will-EXTEND upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) skin (nom|acc|voc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE spirit (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) you(pl) (acc) and you(pl)-will-be-EXISTS-ed and you(pl)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:37:6 Ez_37:6_1 Ez_37:6_2 Ez_37:6_3 Ez_37:6_4 Ez_37:6_5 Ez_37:6_6 Ez_37:6_7 Ez_37:6_8 Ez_37:6_9 Ez_37:6_10 Ez_37:6_11 Ez_37:6_12 Ez_37:6_13 Ez_37:6_14 Ez_37:6_15 Ez_37:6_16 Ez_37:6_17 Ez_37:6_18 Ez_37:6_19 Ez_37:6_20 Ez_37:6_21 Ez_37:6_22 Ez_37:6_23 Ez_37:6_24 Ez_37:6_25 Ez_37:6_26 Ez_37:6_27 Ez_37:6_28 Ez_37:6_29
Ez:37:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:7 καὶ ἐπροφήτευσα καθὼς ἐνετείλατό μοι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐμὲ προφητεῦσαι καὶ ἰδοὺ σεισμός, καὶ προσήγαγε τὰ ὀστᾶ ἑκάτερον πρὸς τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ.
Ez:37:7 So I prophesied as the Lord commanded me: and it came to pass while I was prophesying, that, behold, there was a shaking, and the bones approached each one to his joint. (Ezekiel 37:7 Brenton)
Ez:37:7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. (Ez 37:7 BT_4)
Ez:37:7 καὶ ἐπροφήτευσα καθὼς ἐνετείλατό μοι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐμὲ προφητεῦσαι καὶ ἰδοὺ σεισμός, καὶ προσήγαγε τὰ ὀστᾶ ἑκάτερον πρὸς τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ.
Ez:37:7 καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καθ·ώς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σεισμός, -οῦ, ὁ καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἑκάτερος -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:37:7 I też, nawet, mianowicie By prorokować Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By zalecać rozkaz Ja I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By prorokować I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Trzęsienie ziemi I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Kość Każdy (dwu) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Ez:37:7 kai\ e)profE/teusa kaTO\s e)netei/lato/ moi. kai\ e)ge/neto e)n tO=| e)me\ profEteu=sai kai\ i)dou\ seismo/s, kai\ prosE/gage ta\ o)sta= e(ka/teron pro\s tE\n a(rmoni/an au)tou=.
Ez:37:7 kai eprofEteusa kaTOs eneteilato moi. kai egeneto en tO eme profEteusai kai idu seismos, kai prosEgage ta osta hekateron pros tEn harmonian autu.
Ez:37:7 C VAI_AAI1S D VAI_AMI3S RP_DS C VBI_AMI3S P RA_DSM RP_AS VA_AAN C I N2_NSM C VBI_AAI3S RA_NPN N2N_NPN A1A_NSN P RA_ASF N1A_ASF RD_GSN
Ez:37:7 and also, even, namely to prophesy as accordingly [according to how/in accordance with how] to enjoin command I and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the I; my/mine to prophesy and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), earthquake and also, even, namely to lead toward the bone each (of two) toward (+acc,+gen,+dat) the ć he/she/it/same
Ez:37:7 and I-PROPHESY-ed as accordingly he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat) and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) me (acc); my/mine (voc) to-PROPHESY, be-you(sg)-PROPHESY-ed!, he/she/it-happens-to-PROPHESY (opt) and be-you(sg)-SEE-ed! earthquake (nom) and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) him/it/same (gen)
Ez:37:7 Ez_37:7_1 Ez_37:7_2 Ez_37:7_3 Ez_37:7_4 Ez_37:7_5 Ez_37:7_6 Ez_37:7_7 Ez_37:7_8 Ez_37:7_9 Ez_37:7_10 Ez_37:7_11 Ez_37:7_12 Ez_37:7_13 Ez_37:7_14 Ez_37:7_15 Ez_37:7_16 Ez_37:7_17 Ez_37:7_18 Ez_37:7_19 Ez_37:7_20 Ez_37:7_21 Ez_37:7_22 Ez_37:7_23
Ez:37:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:8 καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἐπ’ αὐτὰ νεῦρα καὶ σάρκες ἐφύοντο, καὶ ἀνέβαινεν ἐπ’ αὐτὰ δέρμα ἐπάνω, καὶ πνεῦμα οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς.
Ez:37:8 And I looked, and behold, sinews and flesh grew upon them, and skin came upon them above: but there was not breath in them. (Ezekiel 37:8 Brenton)
Ez:37:8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. (Ez 37:8 BT_4)
Ez:37:8 καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἐπ’ αὐτὰ νεῦρα καὶ σάρκες ἐφύοντο, καὶ ἀνέβαινεν ἐπ’ αὐτὰ δέρμα ἐπάνω, καὶ πνεῦμα οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς.
Ez:37:8 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] καί σάρξ, -αρκός, ἡ φύω (φυ-, φυη·σ-, -, πεφυ·κ-, -, φυ·[θ]-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό δέρμα[τ], -ατος, τό ἐπ·άνω καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:37:8 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Cięciwa I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso} By stawać się I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Skóra [zobacz dermatologię] Wyższy przedtem, na górze I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ez:37:8 kai\ ei)=don kai\ i)dou\ e)p’ au)ta\ neu=ra kai\ sa/rkes e)fu/onto, kai\ a)ne/bainen e)p’ au)ta\ de/rma e)pa/nO, kai\ pneu=ma ou)k E)=n e)n au)toi=s.
Ez:37:8 kai eidon kai idu ep’ auta neura kai sarkes efyonto, kai anebainen ep’ auta derma epanO, kai pneuma uk En en autois.
Ez:37:8 C VBI_AAI1S C I P RD_APN N2N_NPN C N3K_NPF V1I_IMI3P C V1I_IAI3S P RD_APN N3M_NSN D C N3M_NSN D V9_IAI3S P RD_DPN
Ez:37:8 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same bowstring and also, even, namely flesh to grow and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same skin [see dermatology] upper before, overhead and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ez:37:8 and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) bowstring (nom|voc) and flesh (nom|voc) they-were-being-GROW-ed and he/she/it-was-ASCEND-ing, he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) skin (nom|acc|voc) upper and spirit (nom|acc|voc) not he/she/it-was in/among/by (+dat) them/same (dat)
Ez:37:8 Ez_37:8_1 Ez_37:8_2 Ez_37:8_3 Ez_37:8_4 Ez_37:8_5 Ez_37:8_6 Ez_37:8_7 Ez_37:8_8 Ez_37:8_9 Ez_37:8_10 Ez_37:8_11 Ez_37:8_12 Ez_37:8_13 Ez_37:8_14 Ez_37:8_15 Ez_37:8_16 Ez_37:8_17 Ez_37:8_18 Ez_37:8_19 Ez_37:8_20 Ez_37:8_21 Ez_37:8_22
Ez:37:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:9 καὶ εἶπεν πρός με Προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τὸ πνεῦμα καὶ εἰπὸν τῷ πνεύματι Τάδε λέγει κύριος Ἐκ τῶν τεσσάρων πνευμάτων ἐλθὲ καὶ ἐμφύσησον εἰς τοὺς νεκροὺς τούτους, καὶ ζησάτωσαν.
Ez:37:9 And he said to me, Prophesy to the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord; Come from the four winds, and breathe upon these dead men, and let them live. (Ezekiel 37:9 Brenton)
Ez:37:9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». (Ez 37:9 BT_4)
Ez:37:9 καὶ εἶπεν πρός με Προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τὸ πνεῦμα καὶ εἰπὸν τῷ πνεύματι Τάδε λέγει κύριος Ἐκ τῶν τεσσάρων πνευμάτων ἐλθὲ καὶ ἐμφύσησον εἰς τοὺς νεκροὺς τούτους, καὶ ζησάτωσαν.
Ez:37:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐμ·φυσάω (εν+φυσ(α)-, εν+φυση·σ-, εν+φυση·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ez:37:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By prorokować Syn Ludzki By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cztery Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By przychodzić I też, nawet, mianowicie Do oddechu dalej Do (+przyspieszenie) Martwo {Całkowicie} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ez:37:9 kai\ ei)=pen pro/s me *profE/teuson, ui(e\ a)nTrO/pou, profE/teuson e)pi\ to\ pneu=ma kai\ ei)po\n tO=| pneu/mati *ta/de le/gei ku/rios *)ek tO=n tessa/rOn pneuma/tOn e)lTe\ kai\ e)mfu/sEson ei)s tou\s nekrou\s tou/tous, kai\ DZEsa/tOsan.
Ez:37:9 kai eipen pros me profEteuson, hyie anTrOpu, profEteuson epi to pneuma kai eipon tO pneumati tade legei kyrios ek tOn tessarOn pneumatOn elTe kai emfysEson eis tus nekrus tutus, kai DZEsatOsan.
Ez:37:9 C VBI_AAI3S P RP_AS VA_AAD2S N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S P RA_ASN N3M_ASN C VB_AAD2S RA_DSN N3M_DSN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_GPN A3_GPN N3M_GPN VB_AAD2S C VA_AAD2S P RA_APM N2_APM RD_APM C VA_AAD3P
Ez:37:9 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to prophesy son human to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely to say/tell the spirit breath, spiritual utterance, wind such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the four spirit breath, spiritual utterance, wind to come and also, even, namely to breath on into (+acc) the dead this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ez:37:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) son (voc) human (gen) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) spirit (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) the (gen) four (gen) spirits (gen) do-COME-you(sg)! and do-BREATH-you(sg)-ON!, going-to-BREATH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (acc) dead ([Adj] acc) these (acc) and let-them-EXISTS!
Ez:37:9 Ez_37:9_1 Ez_37:9_2 Ez_37:9_3 Ez_37:9_4 Ez_37:9_5 Ez_37:9_6 Ez_37:9_7 Ez_37:9_8 Ez_37:9_9 Ez_37:9_10 Ez_37:9_11 Ez_37:9_12 Ez_37:9_13 Ez_37:9_14 Ez_37:9_15 Ez_37:9_16 Ez_37:9_17 Ez_37:9_18 Ez_37:9_19 Ez_37:9_20 Ez_37:9_21 Ez_37:9_22 Ez_37:9_23 Ez_37:9_24 Ez_37:9_25 Ez_37:9_26 Ez_37:9_27 Ez_37:9_28 Ez_37:9_29 Ez_37:9_30 Ez_37:9_31
Ez:37:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:10 καὶ ἐπροφήτευσα καθότι ἐνετείλατό μοι· καὶ εἰσῆλθεν εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα, καὶ ἔζησαν καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ σφόδρα.
Ez:37:10 So I prophesied as he commanded me, and the breath entered into them, and they lived, and stood upon their feet, a very great congregation. (Ezekiel 37:10 Brenton)
Ez:37:10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie. (Ez 37:10 BT_4)
Ez:37:10 καὶ ἐπροφήτευσα καθότι ἐνετείλατό μοι· καὶ εἰσῆλθεν εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα, καὶ ἔζησαν καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ σφόδρα.
Ez:37:10 καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
Ez:37:10 I też, nawet, mianowicie By prorokować Jak By zalecać rozkaz Ja I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa On/ona/to/to samo Zebranie Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ez:37:10 kai\ e)profE/teusa kaTo/ti e)netei/lato/ moi· kai\ ei)sE=lTen ei)s au)tou\s to\ pneu=ma, kai\ e)/DZEsan kai\ e)/stEsan e)pi\ tO=n podO=n au)tO=n, sunagOgE\ pollE\ sfo/dra.
Ez:37:10 kai eprofEteusa kaToti eneteilato moi· kai eisElTen eis autus to pneuma, kai eDZEsan kai estEsan epi tOn podOn autOn, synagOgE pollE sfodra.
Ez:37:10 C VAI_AAI1S D VAI_AMI3S RP_DS C VBI_AAI3S P RD_APM RA_NSN N3M_NSN C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P P RA_GPM N3D_GPM RD_GPM N1_NSF A1_NSF D
Ez:37:10 and also, even, namely to prophesy as to enjoin command I and also, even, namely to enter into (+acc) he/she/it/same the spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foot he/she/it/same gathering much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ez:37:10 and I-PROPHESY-ed as he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat) and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) them/same (acc) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) and they-EXISTS-ed and they-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) feet (gen) them/same (gen) gathering (nom|voc) much (nom) vehement,
Ez:37:10 Ez_37:10_1 Ez_37:10_2 Ez_37:10_3 Ez_37:10_4 Ez_37:10_5 Ez_37:10_6 Ez_37:10_7 Ez_37:10_8 Ez_37:10_9 Ez_37:10_10 Ez_37:10_11 Ez_37:10_12 Ez_37:10_13 Ez_37:10_14 Ez_37:10_15 Ez_37:10_16 Ez_37:10_17 Ez_37:10_18 Ez_37:10_19 Ez_37:10_20 Ez_37:10_21 Ez_37:10_22
Ez:37:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:11 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρός με λέγων Υἱὲ ἀνθρώπου, τὰ ὀστᾶ ταῦτα πᾶς οἶκος Ισραηλ ἐστίν, καὶ αὐτοὶ λέγουσιν Ξηρὰ γέγονεν τὰ ὀστᾶ ἡμῶν, ἀπόλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, διαπεφωνήκαμεν.
Ez:37:11 And the Lord spoke to me, saying, Son of man, these bones are the whole house of Israel: and they say, Our bones are become dry, our hope has perished, we are quite spent. (Ezekiel 37:11 Brenton)
Ez:37:11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". (Ez 37:11 BT_4)
Ez:37:11 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρός με λέγων Υἱὲ ἀνθρώπου, τὰ ὀστᾶ ταῦτα πᾶς οἶκος Ισραηλ ἐστίν, καὶ αὐτοὶ λέγουσιν Ξηρὰ γέγονεν τὰ ὀστᾶ ἡμῶν, ἀπόλωλεν ἐλπὶς ἡμῶν, διαπεφωνήκαμεν.
Ez:37:11 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ξηρός -ά -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:37:11 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Syn Ludzki Kość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael By być I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Uschnięty By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kość Ja By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Miej nadzieję/oczekiwanie Ja
Ez:37:11 kai\ e)la/lEsen ku/rios pro/s me le/gOn *ui(e\ a)nTrO/pou, ta\ o)sta= tau=ta pa=s oi)=kos *israEl e)sti/n, kai\ au)toi\ le/gousin *XEra\ ge/gonen ta\ o)sta= E(mO=n, a)po/lOlen E( e)lpi\s E(mO=n, diapefOnE/kamen.
Ez:37:11 kai elalEsen kyrios pros me legOn yie anTrOpu, ta osta tauta pas oikos israEl estin, kai autoi legusin XEra gegonen ta osta hEmOn, apolOlen hE elpis hEmOn, diapefOnEkamen.
Ez:37:11 C VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AS V1_PAPNSM N2_VSM N2_GSM RA_NPN N2N_NPN RD_NPN A3_NSM N2_NSM N_GSM V9_PAI3S C RD_NPM V1_PAI3P A1A_NPN VX_XAI3S RA_NPN N2N_NPN RP_GP VX_XAI3S RA_NSF N3D_NSF RP_GP VX_XAI1P
Ez:37:11 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell son human the bone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of house Israel to be and also, even, namely he/she/it/same to say/tell withered to become become, happen the bone I to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the hope/expectation I ć
Ez:37:11 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom) son (voc) human (gen) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) these (nom|acc) every (nom|voc) house (nom) Israel (indecl) he/she/it-is and they/same (nom) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) withered ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-has-BECOME-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) us (gen) he/she/it-has-LOSE/DESTROY-ed the (nom) hope/expectation (nom) us (gen)
Ez:37:11 Ez_37:11_1 Ez_37:11_2 Ez_37:11_3 Ez_37:11_4 Ez_37:11_5 Ez_37:11_6 Ez_37:11_7 Ez_37:11_8 Ez_37:11_9 Ez_37:11_10 Ez_37:11_11 Ez_37:11_12 Ez_37:11_13 Ez_37:11_14 Ez_37:11_15 Ez_37:11_16 Ez_37:11_17 Ez_37:11_18 Ez_37:11_19 Ez_37:11_20 Ez_37:11_21 Ez_37:11_22 Ez_37:11_23 Ez_37:11_24 Ez_37:11_25 Ez_37:11_26 Ez_37:11_27 Ez_37:11_28
Ez:37:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:12 διὰ τοῦτο προφήτευσον καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνοίγω ὑμῶν τὰ μνήματα καὶ ἀνάξω ὑμᾶς ἐκ τῶν μνημάτων ὑμῶν καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ,
Ez:37:12 Therefore prophesy and say, Thus saith the Lord; Behold, I will open your tombs, and will bring you up out of your tombs, and will bring you into the land of Israel. (Ezekiel 37:12 Brenton)
Ez:37:12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, (Ez 37:12 BT_4)
Ez:37:12 διὰ τοῦτο προφήτευσον καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνοίγω ὑμῶν τὰ μνήματα καὶ ἀνάξω ὑμᾶς ἐκ τῶν μνημάτων ὑμῶν καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ,
Ez:37:12 διά οὗτος αὕτη τοῦτο προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ez:37:12 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prorokować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By otwierać Ty Grób I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Grób Ty I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ty Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Izrael
Ez:37:12 dia\ tou=to profE/teuson kai\ ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ a)noi/gO u(mO=n ta\ mnE/mata kai\ a)na/XO u(ma=s e)k tO=n mnEma/tOn u(mO=n kai\ ei)sa/XO u(ma=s ei)s tE\n gE=n tou= *israEl,
Ez:37:12 dia tuto profEteuson kai eipon tade legei kyrios idu egO anoigO hymOn ta mnEmata kai anaXO hymas ek tOn mnEmatOn hymOn kai eisaXO hymas eis tEn gEn tu israEl,
Ez:37:12 P RD_ASN VA_AAD2S C VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S RP_GP RA_APN N3M_APN C VF_FAI1S RP_AP P RA_GPN N3M_GPN RP_GP C VF_FAI1S RP_AP P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM
Ez:37:12 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prophesy and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to open up you the tomb and also, even, namely to lead up you out of (+gen) ἐξ before vowels the tomb you and also, even, namely to lead into you into (+acc) the earth/land the Israel
Ez:37:12 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-OPEN-ing-UP, I-should-be-OPEN-ing-UP, I-should-be-OPEN-ed-UP you(pl) (gen) the (nom|acc) tombs (nom|acc|voc) and I-will-LEAD-UP you(pl) (acc) out of (+gen) the (gen) tombs (gen) you(pl) (gen) and I-will-LEAD-INTO you(pl) (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Israel (indecl)
Ez:37:12 Ez_37:12_1 Ez_37:12_2 Ez_37:12_3 Ez_37:12_4 Ez_37:12_5 Ez_37:12_6 Ez_37:12_7 Ez_37:12_8 Ez_37:12_9 Ez_37:12_10 Ez_37:12_11 Ez_37:12_12 Ez_37:12_13 Ez_37:12_14 Ez_37:12_15 Ez_37:12_16 Ez_37:12_17 Ez_37:12_18 Ez_37:12_19 Ez_37:12_20 Ez_37:12_21 Ez_37:12_22 Ez_37:12_23 Ez_37:12_24 Ez_37:12_25 Ez_37:12_26 Ez_37:12_27 Ez_37:12_28 Ez_37:12_29
Ez:37:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:13 καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ ἀνοῖξαί με τοὺς τάφους ὑμῶν τοῦ ἀναγαγεῖν με ἐκ τῶν τάφων τὸν λαόν μου.
Ez:37:13 And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, that I may bring up my people from their graves. (Ezekiel 37:13 Brenton)
Ez:37:13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. (Ez 37:13 BT_4)
Ez:37:13 καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ ἀνοῖξαί με τοὺς τάφους ὑμῶν τοῦ ἀναγαγεῖν με ἐκ τῶν τάφων τὸν λαόν μου.
Ez:37:13 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ; ταφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:37:13 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By otwierać Ja Poważny Ty By prowadzić Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Poważny; pogrzeb Ludzie Ja
Ez:37:13 kai\ gnO/sesTe o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios e)n tO=| a)noi=Xai/ me tou\s ta/fous u(mO=n tou= a)nagagei=n me e)k tO=n ta/fOn to\n lao/n mou.
Ez:37:13 kai gnOsesTe hoti egO eimi kyrios en tO anoiXai me tus tafus hymOn tu anagagein me ek tOn tafOn ton laon mu.
Ez:37:13 C VF_FMI2P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM P RA_DSN VA_AAN RP_AS RA_APM N2_APM RP_GP RA_GSN VB_AAN RP_AS P RA_GPM N2_GPM RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ez:37:13 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to open up I the grave you the to lead up I out of (+gen) ἐξ before vowels the grave; burial the people I
Ez:37:13 and you(pl)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-OPEN-UP, be-you(sg)-OPEN-ed-UP!, he/she/it-happens-to-OPEN-UP (opt) me (acc) the (acc) graves (acc) you(pl) (gen) the (gen) to-LEAD-UP me (acc) out of (+gen) the (gen) graves (gen); burials (gen) the (acc) people (acc) me (gen)
Ez:37:13 Ez_37:13_1 Ez_37:13_2 Ez_37:13_3 Ez_37:13_4 Ez_37:13_5 Ez_37:13_6 Ez_37:13_7 Ez_37:13_8 Ez_37:13_9 Ez_37:13_10 Ez_37:13_11 Ez_37:13_12 Ez_37:13_13 Ez_37:13_14 Ez_37:13_15 Ez_37:13_16 Ez_37:13_17 Ez_37:13_18 Ez_37:13_19 Ez_37:13_20 Ez_37:13_21 Ez_37:13_22
Ez:37:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:14 καὶ δώσω τὸ πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ θήσομαι ὑμᾶς ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος λελάληκα καὶ ποιήσω, λέγει κύριος.
Ez:37:14 And I will put my Spirit within you, and ye shall live, and I will place you upon your own land: and ye shall know that I am the Lord; I have spoken, and will do it, saith the Lord. (Ezekiel 37:14 Brenton)
Ez:37:14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 37:14 BT_4)
Ez:37:14 καὶ δώσω τὸ πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ θήσομαι ὑμᾶς ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος λελάληκα καὶ ποιήσω, λέγει κύριος.
Ez:37:14 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:37:14 I też, nawet, mianowicie By dawać Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Do (+przyspieszenie) Ty I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ty I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:37:14 kai\ dO/sO to\ pneu=ma/ mou ei)s u(ma=s, kai\ DZE/sesTe, kai\ TE/somai u(ma=s e)pi\ tE\n gE=n u(mO=n, kai\ gnO/sesTe o(/ti e)gO\ ku/rios lela/lEka kai\ poiE/sO, le/gei ku/rios.
Ez:37:14 kai dOsO to pneuma mu eis hymas, kai DZEsesTe, kai TEsomai hymas epi tEn gEn hymOn, kai gnOsesTe hoti egO kyrios lelalEka kai poiEsO, legei kyrios.
Ez:37:14 C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RP_AP C VF_FMI2P C VF_FMI1S RP_AP P RA_ASF N1_ASF RP_GP C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM VX_XAI1S C VF_FAI1S V1_PAI3S N2_NSM
Ez:37:14 and also, even, namely to give the spirit breath, spiritual utterance, wind I into (+acc) you and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land you and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak and also, even, namely to do/make to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:37:14 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) you(pl) (acc) and you(pl)-will-be-EXISTS-ed and I-will-be-PLACE-ed you(pl) (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) you(pl) (gen) and you(pl)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-SPEAK-ed and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:37:14 Ez_37:14_1 Ez_37:14_2 Ez_37:14_3 Ez_37:14_4 Ez_37:14_5 Ez_37:14_6 Ez_37:14_7 Ez_37:14_8 Ez_37:14_9 Ez_37:14_10 Ez_37:14_11 Ez_37:14_12 Ez_37:14_13 Ez_37:14_14 Ez_37:14_15 Ez_37:14_16 Ez_37:14_17 Ez_37:14_18 Ez_37:14_19 Ez_37:14_20 Ez_37:14_21 Ez_37:14_22 Ez_37:14_23 Ez_37:14_24 Ez_37:14_25 Ez_37:14_26
Ez:37:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:15 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:37:15 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 37:15 Brenton)
Ez:37:15 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 37:15 BT_4)
Ez:37:15 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:37:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:37:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:37:15 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:37:15 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:37:15 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:37:15 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:37:15 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:37:15 Ez_37:15_1 Ez_37:15_2 Ez_37:15_3 Ez_37:15_4 Ez_37:15_5 Ez_37:15_6 Ez_37:15_7
Ez:37:15 x x x x x x x
Ez:37:16 Υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ ῥάβδον καὶ γράψον ἐπ’ αὐτὴν τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ τοὺς προσκειμένους ἐπ’ αὐτόν· καὶ ῥάβδον δευτέραν λήμψῃ σεαυτῷ καὶ γράψεις αὐτήν Τῷ Ιωσηφ, ῥάβδον Εφραιμ καὶ πάντας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ τοὺς προστεθέντας πρὸς αὐτόν.
Ez:37:16 Son of man, take for thyself a rod, and write upon it, Juda, and the children of Israel his adherents; and thou shalt take for thyself another rod, and thou shalt inscribe it for Joseph, the rod of Ephraim, and all the children of Israel that belong to him. (Ezekiel 37:16 Brenton)
Ez:37:16 «Synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: "Juda i Izraelici jego sprzymierzeńcami". Potem weź sobie inny kawałek drewna i napisz na nim: "Józef, drewno Efraima i cały dom Izraela jego sprzymierzeńcami". (Ez 37:16 BT_4)
Ez:37:16 Υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ ῥάβδον καὶ γράψον ἐπ’ αὐτὴν τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ τοὺς προσκειμένους ἐπ’ αὐτόν· καὶ ῥάβδον δευτέραν λήμψῃ σεαυτῷ καὶ γράψεις αὐτήν Τῷ Ιωσηφ, ῥάβδον Εφραιμ καὶ πάντας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ τοὺς προστεθέντας πρὸς αὐτόν.
Ez:37:16 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ῥάβδος, -ου, ἡ καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥάβδος, -ου, ἡ δεύτερος -α -ον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ ῥάβδος, -ου, ἡ Ἐφραίμ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:37:16 Syn Ludzki By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź I też, nawet, mianowicie By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Syn Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Drugi By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie I też, nawet, mianowicie By pisać On/ona/to/to samo Joseph Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Efraim I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Ez:37:16 *ui(e\ a)nTrO/pou, labe\ seautO=| r(a/bdon kai\ gra/PSon e)p’ au)tE\n to\n *ioudan kai\ tou\s ui(ou\s *israEl tou\s proskeime/nous e)p’ au)to/n· kai\ r(a/bdon deute/ran lE/mPSE| seautO=| kai\ gra/PSeis au)tE/n *tO=| *iOsEf, r(a/bdon *efraim kai\ pa/ntas tou\s ui(ou\s *israEl tou\s prosteTe/ntas pro\s au)to/n.
Ez:37:16 yie anTrOpu, labe seautO rabdon kai graPSon ep’ autEn ton iudan kai tus hyius israEl tus proskeimenus ep’ auton· kai rabdon deuteran lEmPSE seautO kai graPSeis autEn tO iOsEf, rabdon efraim kai pantas tus hyius israEl tus prosteTentas pros auton.
Ez:37:16 N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S RD_DSM N2_ASF C VA_AAD2S P RD_ASF RA_ASM N1T_ASM C RA_APM N2_APM N_GSM RA_APM V5_PMPAPM P RD_ASM C N2_ASF A1A_ASF VF_FMI2S RD_DSM C VF_FAI2S RD_ASF RA_DSM N_DSM N2_ASF N_GSM C A3_APM RA_APM N2_APM N_GSM RA_APM VC_APPAPM P RD_ASM
Ez:37:16 son human to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge and also, even, namely to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the Judas/Judah and also, even, namely the son Israel the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge second to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself and also, even, namely to write he/she/it/same the Joseph hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge Ephraim and also, even, namely every all, each, every, the whole of the son Israel the to add to toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Ez:37:16 son (voc) human (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) hooked staff (acc) and do-WRITE-you(sg)!, going-to-WRITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (acc) Judas/Judah (acc) and the (acc) sons (acc) Israel (indecl) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and hooked staff (acc) second (acc) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed yourself (dat) and you(sg)-will-WRITE her/it/same (acc) the (dat) Joseph (indecl) hooked staff (acc) Ephraim (indecl) and all (acc) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) the (acc) upon being-ADD-ed-TO (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Ez:37:16 Ez_37:16_1 Ez_37:16_2 Ez_37:16_3 Ez_37:16_4 Ez_37:16_5 Ez_37:16_6 Ez_37:16_7 Ez_37:16_8 Ez_37:16_9 Ez_37:16_10 Ez_37:16_11 Ez_37:16_12 Ez_37:16_13 Ez_37:16_14 Ez_37:16_15 Ez_37:16_16 Ez_37:16_17 Ez_37:16_18 Ez_37:16_19 Ez_37:16_20 Ez_37:16_21 Ez_37:16_22 Ez_37:16_23 Ez_37:16_24 Ez_37:16_25 Ez_37:16_26 Ez_37:16_27 Ez_37:16_28 Ez_37:16_29 Ez_37:16_30 Ez_37:16_31 Ez_37:16_32 Ez_37:16_33 Ez_37:16_34 Ez_37:16_35 Ez_37:16_36 Ez_37:16_37 Ez_37:16_38 Ez_37:16_39 Ez_37:16_40
Ez:37:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:17 καὶ συνάψεις αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας σαυτῷ εἰς ῥάβδον μίαν τοῦ δῆσαι αὐτάς, καὶ ἔσονται ἐν τῇ χειρί σου.
Ez:37:17 And thou shalt joint them together for thyself, so as that they should bind themselves into one stick; and they shall be in thine hand. (Ezekiel 37:17 Brenton)
Ez:37:17 Złącz je z sobą jedno z drugim w jeden kawałek drewna, tak by w ręku twoim stanowiły jedną całość. (Ez 37:17 BT_4)
Ez:37:17 καὶ συνάψεις αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας σαυτῷ εἰς ῥάβδον μίαν τοῦ δῆσαι αὐτάς, καὶ ἔσονται ἐν τῇ χειρί σου.
Ez:37:17 καί αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἀλλήλων (gen. pl.) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] ῥάβδος, -ου, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:37:17 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeden inny Siebie Do (+przyspieszenie) Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Jeden By wiązać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg)
Ez:37:17 kai\ suna/PSeis au)ta\s pro\s a)llE/las sautO=| ei)s r(a/bdon mi/an tou= dE=sai au)ta/s, kai\ e)/sontai e)n tE=| CHeiri/ sou.
Ez:37:17 kai synaPSeis autas pros allElas sautO eis rabdon mian tu dEsai autas, kai esontai en tE CHeiri su.
Ez:37:17 C VF_FAI2S RD_APF P RD_APF RD_DSM P N2_ASF A1A_ASF RA_GSN VA_AAN RD_APF C VF_FMI3P P RA_DSF N3_DSF RP_GS
Ez:37:17 and also, even, namely ć he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) one another yourself into (+acc) hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge one the to bind he/she/it/same and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg)
Ez:37:17 and them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) one another (acc) yourself (dat) into (+acc) hooked staff (acc) one (acc) the (gen) to-BIND, be-you(sg)-BIND-ed!, he/she/it-happens-to-BIND (opt) them/same (acc) and they-will-be in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:37:17 Ez_37:17_1 Ez_37:17_2 Ez_37:17_3 Ez_37:17_4 Ez_37:17_5 Ez_37:17_6 Ez_37:17_7 Ez_37:17_8 Ez_37:17_9 Ez_37:17_10 Ez_37:17_11 Ez_37:17_12 Ez_37:17_13 Ez_37:17_14 Ez_37:17_15 Ez_37:17_16 Ez_37:17_17 Ez_37:17_18
Ez:37:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:18 καὶ ἔσται ὅταν λέγωσιν πρὸς σὲ οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου Οὐκ ἀναγγελεῖς ἡμῖν τί ἐστιν ταῦτά σοι;
Ez:37:18 And it shall come to pass, when the children of thy people shall say to thee, Wilt thou not tell us what thou meanest by these things? (Ezekiel 37:18 Brenton)
Ez:37:18 A jeśli potem mówić będą do ciebie rodacy: "Czyż nam nie powiesz, co przez to masz na myśli?" (Ez 37:18 BT_4)
Ez:37:18 καὶ ἔσται ὅταν λέγωσιν πρὸς σὲ οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου Οὐκ ἀναγγελεῖς ἡμῖν τί ἐστιν ταῦτά σοι;
Ez:37:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:37:18 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Syn Ludzie Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:37:18 kai\ e)/stai o(/tan le/gOsin pro\s se\ oi( ui(oi\ tou= laou= sou *ou)k a)naggelei=s E(mi=n ti/ e)stin tau=ta/ soi;
Ez:37:18 kai estai hotan legOsin pros se hoi hyioi tu lau su uk anangeleis hEmin ti estin tauta soi;
Ez:37:18 C VF_FMI3S D V1_PAS3P P RP_AS RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM RP_GS D VF2_FAI2S RP_DP RI_ASN V9_PAI3S RD_NPN RP_DS
Ez:37:18 and also, even, namely to be whenever to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the son the people you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to proclaim proclaim, report I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:37:18 and he/she/it-will-be whenever they-should-be-SAY/TELL-ing toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-PROCLAIM, upon being-PROCLAIM-ed (nom|voc) us (dat) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is these (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:37:18 Ez_37:18_1 Ez_37:18_2 Ez_37:18_3 Ez_37:18_4 Ez_37:18_5 Ez_37:18_6 Ez_37:18_7 Ez_37:18_8 Ez_37:18_9 Ez_37:18_10 Ez_37:18_11 Ez_37:18_12 Ez_37:18_13 Ez_37:18_14 Ez_37:18_15 Ez_37:18_16 Ez_37:18_17 Ez_37:18_18
Ez:37:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:19 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ λήμψομαι τὴν φυλὴν Ιωσηφ τὴν διὰ χειρὸς Εφραιμ καὶ τὰς φυλὰς Ισραηλ τὰς προσκειμένας πρὸς αὐτὸν καὶ δώσω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν φυλὴν Ιουδα, καὶ ἔσονται εἰς ῥάβδον μίαν ἐν τῇ χειρὶ Ιουδα.
Ez:37:19 Then shalt thou say to them, Thus saith the Lord; behold, I will take the tribe of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel that belong to him, and I will add them to the tribe of Juda, and they shall become one rod in the hand of Juda. (Ezekiel 37:19 Brenton)
Ez:37:19 Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno. (Ez 37:19 BT_4)
Ez:37:19 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ λήμψομαι τὴν φυλὴν Ιωσηφ τὴν διὰ χειρὸς Εφραιμ καὶ τὰς φυλὰς Ισραηλ τὰς προσκειμένας πρὸς αὐτὸν καὶ δώσω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν φυλὴν Ιουδα, καὶ ἔσονται εἰς ῥάβδον μίαν ἐν τῇ χειρὶ Ιουδα.
Ez:37:19 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἐφραίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ῥάβδος, -ου, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Ez:37:19 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Szczep Joseph Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Efraim I też, nawet, mianowicie Szczep Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szczep Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Judasz/Juda
Ez:37:19 kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ lE/mPSomai tE\n fulE\n *iOsEf tE\n dia\ CHeiro\s *efraim kai\ ta\s fula\s *israEl ta\s proskeime/nas pro\s au)to\n kai\ dO/sO au)tou\s e)pi\ tE\n fulE\n *iouda, kai\ e)/sontai ei)s r(a/bdon mi/an e)n tE=| CHeiri\ *iouda.
Ez:37:19 kai ereis pros autus tade legei kyrios idu egO lEmPSomai tEn fylEn iOsEf tEn dia CHeiros efraim kai tas fylas israEl tas proskeimenas pros auton kai dOsO autus epi tEn fylEn iuda, kai esontai eis rabdon mian en tE CHeiri iuda.
Ez:37:19 C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS VF_FMI1S RA_ASF N1_ASF N_GSM RA_ASF P N3_GSF N_GSM C RA_APF N1_APF N_GSM RA_APF V5_PMPAPF P RD_ASM C VF_FAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF N_GSM C VF_FMI3P P N2_ASF A1A_ASF P RA_DSF N3_DSF N_GSM
Ez:37:19 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the tribe Joseph the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand Ephraim and also, even, namely the tribe Israel the ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tribe Judas/Judah and also, even, namely to be into (+acc) hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand Judas/Judah
Ez:37:19 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) tribe (acc) Joseph (indecl) the (acc) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) Ephraim (indecl) and the (acc) tribes (acc) Israel (indecl) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) tribe (acc) Judas/Judah (gen, voc) and they-will-be into (+acc) hooked staff (acc) one (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) Judas/Judah (gen, voc)
Ez:37:19 Ez_37:19_1 Ez_37:19_2 Ez_37:19_3 Ez_37:19_4 Ez_37:19_5 Ez_37:19_6 Ez_37:19_7 Ez_37:19_8 Ez_37:19_9 Ez_37:19_10 Ez_37:19_11 Ez_37:19_12 Ez_37:19_13 Ez_37:19_14 Ez_37:19_15 Ez_37:19_16 Ez_37:19_17 Ez_37:19_18 Ez_37:19_19 Ez_37:19_20 Ez_37:19_21 Ez_37:19_22 Ez_37:19_23 Ez_37:19_24 Ez_37:19_25 Ez_37:19_26 Ez_37:19_27 Ez_37:19_28 Ez_37:19_29 Ez_37:19_30 Ez_37:19_31 Ez_37:19_32 Ez_37:19_33 Ez_37:19_34 Ez_37:19_35 Ez_37:19_36 Ez_37:19_37 Ez_37:19_38 Ez_37:19_39 Ez_37:19_40 Ez_37:19_41
Ez:37:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:20 καὶ ἔσονται αἱ ῥάβδοι, ἐφ’ αἷς σὺ ἔγραψας ἐπ’ αὐταῖς, ἐν τῇ χειρί σου ἐνώπιον αὐτῶν,
Ez:37:20 And the rods on which thou didst write shall be in thine hand in their presence. (Ezekiel 37:20 Brenton)
Ez:37:20 A drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku. (Ez 37:20 BT_4)
Ez:37:20 καὶ ἔσονται αἱ ῥάβδοι, ἐφ’ αἷς σὺ ἔγραψας ἐπ’ αὐταῖς, ἐν τῇ χειρί σου ἐνώπιον αὐτῶν,
Ez:37:20 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ἐπί ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:37:20 I też, nawet, mianowicie By być Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Ty By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Ez:37:20 kai\ e)/sontai ai( r(a/bdoi, e)f’ ai(=s su\ e)/graPSas e)p’ au)tai=s, e)n tE=| CHeiri/ sou e)nO/pion au)tO=n,
Ez:37:20 kai esontai hai rabdoi, ef’ hais sy egraPSas ep’ autais, en tE CHeiri su enOpion autOn,
Ez:37:20 C VF_FMI3P RA_NPF N2_NPF P RR_DPF RP_NS VAI_AAI2S P RD_DPF P RA_DSF N3_DSF RP_GS P RD_GPM
Ez:37:20 and also, even, namely to be the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which you to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg) in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Ez:37:20 and they-will-be the (nom) hooked staffs (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) you(sg) (nom) you(sg)-WRITE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Ez:37:20 Ez_37:20_1 Ez_37:20_2 Ez_37:20_3 Ez_37:20_4 Ez_37:20_5 Ez_37:20_6 Ez_37:20_7 Ez_37:20_8 Ez_37:20_9 Ez_37:20_10 Ez_37:20_11 Ez_37:20_12 Ez_37:20_13 Ez_37:20_14 Ez_37:20_15 Ez_37:20_16
Ez:37:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:21 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ λαμβάνω πάντα οἶκον Ισραηλ ἐκ μέσου τῶν ἐθνῶν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ, καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ·
Ez:37:21 And thou shalt say to them, Thus saith the Lord God; Behold, I will take the whole house of Israel out of the midst of the nations, among whom they have gone, and I will gather them from all that are round about them, and I will bring them into the land of Israel. (Ezekiel 37:21 Brenton)
Ez:37:21 Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. (Ez 37:21 BT_4)
Ez:37:21 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ λαμβάνω πάντα οἶκον Ισραηλ ἐκ μέσου τῶν ἐθνῶν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ, καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ·
Ez:37:21 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ez:37:21 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wchodzić Tam I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Izrael
Ez:37:21 kai\ e)rei=s au)toi=s *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)idou\ e)gO\ lamba/nO pa/nta oi)=kon *israEl e)k me/sou tO=n e)TnO=n, ou(= ei)sE/lTosan e)kei=, kai\ suna/XO au)tou\s a)po\ pa/ntOn tO=n periku/klO| au)tO=n kai\ ei)sa/XO au)tou\s ei)s tE\n gE=n tou= *israEl·
Ez:37:21 kai ereis autois tade legei kyrios kyrios idu egO lambanO panta oikon israEl ek mesu tOn eTnOn, hu eisElTosan ekei, kai synaXO autus apo pantOn tOn perikyklO autOn kai eisaXO autus eis tEn gEn tu israEl·
Ez:37:21 C VF2_FAI2S RD_DPM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S A3_ASM N2_ASM N_GSM P A1_GSM RA_GPN N3E_GPN RR_GSM VBI_AAI3P D C VF_FAI1S RD_APM P A3_GPM RA_GPM D RD_GPM C VF_FAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM
Ez:37:21 and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of house Israel out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enter there and also, even, namely to gather together he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the earth/land the Israel
Ez:37:21 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL them/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-TAKE HOLD OF-ing, I-should-be-TAKE HOLD OF-ing all (nom|acc|voc), every (acc) house (acc) Israel (indecl) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) nations (gen) where; who/whom/which (gen) they-ENTER-ed there and I-will-GATHER TOGETHER them/same (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) them/same (gen) and I-will-LEAD-INTO them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Israel (indecl)
Ez:37:21 Ez_37:21_1 Ez_37:21_2 Ez_37:21_3 Ez_37:21_4 Ez_37:21_5 Ez_37:21_6 Ez_37:21_7 Ez_37:21_8 Ez_37:21_9 Ez_37:21_10 Ez_37:21_11 Ez_37:21_12 Ez_37:21_13 Ez_37:21_14 Ez_37:21_15 Ez_37:21_16 Ez_37:21_17 Ez_37:21_18 Ez_37:21_19 Ez_37:21_20 Ez_37:21_21 Ez_37:21_22 Ez_37:21_23 Ez_37:21_24 Ez_37:21_25 Ez_37:21_26 Ez_37:21_27 Ez_37:21_28 Ez_37:21_29 Ez_37:21_30 Ez_37:21_31 Ez_37:21_32 Ez_37:21_33 Ez_37:21_34 Ez_37:21_35 Ez_37:21_36
Ez:37:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:22 καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς ἔθνος ἓν ἐν τῇ γῇ μου καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν Ισραηλ, καὶ ἄρχων εἷς ἔσται αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι εἰς δύο ἔθνη οὐδὲ μὴ διαιρεθῶσιν οὐκέτι εἰς δύο βασιλείας,
Ez:37:22 And I will make them a nation in my land, even on the mountains of Israel; and they shall have one prince: and they shall be no more two nations, neither shall they be divided any more at all into two kingdoms: (Ezekiel 37:22 Brenton)
Ez:37:22 I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. (Ez 37:22 BT_4)
Ez:37:22 καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς ἔθνος ἓν ἐν τῇ γῇ μου καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν Ισραηλ, καὶ ἄρχων εἷς ἔσται αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι εἰς δύο ἔθνη οὐδὲ μὴ διαιρεθῶσιν οὐκέτι εἰς δύο βασιλείας,
Ez:37:22 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι εἰς[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐδέ (οὐ δέ) μή δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰς[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βασιλεία, -ας, ἡ
Ez:37:22 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Izrael I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Jeden By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze Do (+przyspieszenie) Dwa Naród [zobacz etniczny] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Już nie Do (+przyspieszenie) Dwa Królestwo
Ez:37:22 kai\ dO/sO au)tou\s ei)s e)/Tnos e(\n e)n tE=| gE=| mou kai\ e)n toi=s o)/resin *israEl, kai\ a)/rCHOn ei(=s e)/stai au)tO=n, kai\ ou)k e)/sontai e)/ti ei)s du/o e)/TnE ou)de\ mE\ diaireTO=sin ou)ke/ti ei)s du/o basilei/as,
Ez:37:22 kai dOsO autus eis eTnos hen en tE gE mu kai en tois oresin israEl, kai arCHOn heis estai autOn, kai uk esontai eti eis dyo eTnE ude mE diaireTOsin uketi eis dyo basileias,
Ez:37:22 C VF_FAI1S RD_APM P N3E_ASN A3_ASN P RA_DSF N1_DSF RP_GS C P RA_DPN N3E_DPN N_GSM C N3_NSM A3_NSM VF_FMI3S RD_GPM C D VF_FMI3P D P M N3E_APN C D VC_APS3P D P M N1A_APF
Ez:37:22 and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) nation [see ethnic] one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Israel and also, even, namely ruler; beginning; to begin one to be he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be yet/still into (+acc) two nation [see ethnic] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to divide (apportion, separate, distribute) no longer into (+acc) two kingdom
Ez:37:22 and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) into (+acc) nation (nom|acc|voc) one (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) Israel (indecl) and ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) one (nom) he/she/it-will-be them/same (gen) and not they-will-be yet/still into (+acc) two (nom, acc, gen) nations (nom|acc|voc) neither/nor not they-should-be-DIVIDE-ed no longer into (+acc) two (nom, acc, gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)
Ez:37:22 Ez_37:22_1 Ez_37:22_2 Ez_37:22_3 Ez_37:22_4 Ez_37:22_5 Ez_37:22_6 Ez_37:22_7 Ez_37:22_8 Ez_37:22_9 Ez_37:22_10 Ez_37:22_11 Ez_37:22_12 Ez_37:22_13 Ez_37:22_14 Ez_37:22_15 Ez_37:22_16 Ez_37:22_17 Ez_37:22_18 Ez_37:22_19 Ez_37:22_20 Ez_37:22_21 Ez_37:22_22 Ez_37:22_23 Ez_37:22_24 Ez_37:22_25 Ez_37:22_26 Ez_37:22_27 Ez_37:22_28 Ez_37:22_29 Ez_37:22_30 Ez_37:22_31 Ez_37:22_32 Ez_37:22_33 Ez_37:22_34
Ez:37:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:23 ἵνα μὴ μιαίνωνται ἔτι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. καὶ ῥύσομαι αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, ὧν ἡμάρτοσαν ἐν αὐταῖς, καὶ καθαριῶ αὐτούς, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν.
Ez:37:23 that they may no more defile themselves with their idols; and I will deliver them from all their transgressions whereby they have sinned, and will cleanse them; and they shall be to me a people, and I the Lord will be to them a God. (Ezekiel 37:23 Brenton)
Ez:37:23 I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. (Ez 37:23 BT_4)
Ez:37:23 ἵνα μὴ μιαίνωνται ἔτι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. καὶ ῥύσομαι αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, ὧν ἡμάρτοσαν ἐν αὐταῖς, καὶ καθαριῶ αὐτούς, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν.
Ez:37:23 ἵνα μή μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἔτι ἐν ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ
Ez:37:23 żeby / ażeby / bo Nie By zanieczyszczać Jeszcze/jeszcze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idol On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bezprawie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bóg 
Ez:37:23 i(/na mE\ miai/nOntai e)/ti e)n toi=s ei)dO/lois au)tO=n. kai\ r(u/somai au)tou\s a)po\ pasO=n tO=n a)nomiO=n au)tO=n, O(=n E(ma/rtosan e)n au)tai=s, kai\ kaTariO= au)tou/s, kai\ e)/sontai/ moi ei)s lao/n, kai\ e)gO\ ku/rios e)/somai au)toi=s ei)s Teo/n.
Ez:37:23 hina mE miainOntai eti en tois eidOlois autOn. kai rysomai autus apo pasOn tOn anomiOn autOn, hOn hEmartosan en autais, kai kaTariO autus, kai esontai moi eis laon, kai egO kyrios esomai autois eis Teon.
Ez:37:23 C D V1_PMS3P D P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM C VF_FMI1S RD_APM P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RD_GPM RR_GPM VBI_AAI3P P RD_DPF C VF2_FAI1S RD_APM C VF_FMI3P RP_DS P N2_ASM C RP_NS N2_NSM VF_FMI1S RD_DPM P N2_ASM
Ez:37:23 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to pollute yet/still in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the idol he/she/it/same and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the lawlessness he/she/it/same who/whom/which to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to purify cleanse he/she/it/same and also, even, namely to be I into (+acc) people and also, even, namely I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be he/she/it/same into (+acc) god [see theology]
Ez:37:23 so that / in order to /because not they-should-be-being-POLLUTE-ed yet/still in/among/by (+dat) the (dat) idols (dat) them/same (gen) and I-will-be-DELIVER-ed them/same (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) lawlessnesss (gen) them/same (gen) who/whom/which (gen) they-SIN-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) and I-will-PURIFIED them/same (acc) and they-will-be me (dat) into (+acc) people (acc) and I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-be them/same (dat) into (+acc) god (acc)
Ez:37:23 Ez_37:23_1 Ez_37:23_2 Ez_37:23_3 Ez_37:23_4 Ez_37:23_5 Ez_37:23_6 Ez_37:23_7 Ez_37:23_8 Ez_37:23_9 Ez_37:23_10 Ez_37:23_11 Ez_37:23_12 Ez_37:23_13 Ez_37:23_14 Ez_37:23_15 Ez_37:23_16 Ez_37:23_17 Ez_37:23_18 Ez_37:23_19 Ez_37:23_20 Ez_37:23_21 Ez_37:23_22 Ez_37:23_23 Ez_37:23_24 Ez_37:23_25 Ez_37:23_26 Ez_37:23_27 Ez_37:23_28 Ez_37:23_29 Ez_37:23_30 Ez_37:23_31 Ez_37:23_32 Ez_37:23_33 Ez_37:23_34 Ez_37:23_35
Ez:37:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:24 καὶ ὁ δοῦλός μου Δαυιδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ ποιμὴν εἷς ἔσται πάντων· ὅτι ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύσονται καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξονται καὶ ποιήσουσιν αὐτά.
Ez:37:24 And my servant David shall be a prince in the midst of them: there shall be one shepherd of them all; for they shall walk in mine ordinances, and keep my judgments, and do them. (Ezekiel 37:24 Brenton)
Ez:37:24 Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. (Ez 37:24 BT_4)
Ez:37:24 καὶ δοῦλός μου Δαυιδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ ποιμὴν εἷς ἔσται πάντων· ὅτι ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύσονται καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξονται καὶ ποιήσουσιν αὐτά.
Ez:37:24 καί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιμήν, -ένος, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅτι ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:37:24 I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja David Władca; początek; by zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pastuch Jeden By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By iść I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo
Ez:37:24 kai\ o( dou=lo/s mou *dauid a)/rCHOn e)n me/sO| au)tO=n, kai\ poimE\n ei(=s e)/stai pa/ntOn· o(/ti e)n toi=s prosta/gmasi/n mou poreu/sontai kai\ ta\ kri/mata/ mou fula/Xontai kai\ poiE/sousin au)ta/.
Ez:37:24 kai ho dulos mu dauid arCHOn en mesO autOn, kai poimEn heis estai pantOn· hoti en tois prostagmasin mu poreusontai kai ta krimata mu fylaXontai kai poiEsusin auta.
Ez:37:24 C RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM N3_NSM P A1_DSM RD_GPM C N3_NSM A3_NSM VF_FMI3S A3_GPM C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS VF_FMI3P C RA_APN N3M_APN RP_GS VF_FMI3P C VF_FAI3P RD_APN
Ez:37:24 and also, even, namely the slave; servile I David ruler; beginning; to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely shepherd one to be every all, each, every, the whole of because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I to go and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I to guard and also, even, namely to do/make he/she/it/same
Ez:37:24 and the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) me (gen) David (indecl) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) and shepherd (nom|voc) one (nom) he/she/it-will-be all (gen) because/that in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) they-will-be-GO-ed and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) me (gen) they-will-be-GUARD-ed and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc)
Ez:37:24 Ez_37:24_1 Ez_37:24_2 Ez_37:24_3 Ez_37:24_4 Ez_37:24_5 Ez_37:24_6 Ez_37:24_7 Ez_37:24_8 Ez_37:24_9 Ez_37:24_10 Ez_37:24_11 Ez_37:24_12 Ez_37:24_13 Ez_37:24_14 Ez_37:24_15 Ez_37:24_16 Ez_37:24_17 Ez_37:24_18 Ez_37:24_19 Ez_37:24_20 Ez_37:24_21 Ez_37:24_22 Ez_37:24_23 Ez_37:24_24 Ez_37:24_25 Ez_37:24_26 Ez_37:24_27 Ez_37:24_28
Ez:37:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:25 καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν ἐγὼ δέδωκα τῷ δούλῳ μου Ιακωβ, οὗ κατῴκησαν ἐκεῖ οἱ πατέρες αὐτῶν· καὶ κατοικήσουσιν ἐπ’ αὐτῆς αὐτοί, καὶ Δαυιδ ὁ δοῦλός μου ἄρχων αὐτῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα.
Ez:37:25 And they shall dwell in their land, which I have given to my servant Jacob, where their fathers dwelt; and they shall dwell upon it: and David my servant shall be their prince forever. (Ezekiel 37:25 Brenton)
Ez:37:25 Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. (Ez 37:25 BT_4)
Ez:37:25 καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν ἐγὼ δέδωκα τῷ δούλῳ μου Ιακωβ, οὗ κατῴκησαν ἐκεῖ οἱ πατέρες αὐτῶν· καὶ κατοικήσουσιν ἐπ’ αὐτῆς αὐτοί, καὶ Δαυιδ δοῦλός μου ἄρχων αὐτῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα.
Ez:37:25 καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰακώβ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ez:37:25 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Ja By dawać Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja Jacob Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie David Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja Władca; początek; by zaczynać się On/ona/to/to samo By być Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ez:37:25 kai\ katoikE/sousin e)pi\ tE=s gE=s au)tO=n, E(\n e)gO\ de/dOka tO=| dou/lO| mou *iakOb, ou(= katO/|kEsan e)kei= oi( pate/res au)tO=n· kai\ katoikE/sousin e)p’ au)tE=s au)toi/, kai\ *dauid o( dou=lo/s mou a)/rCHOn au)tO=n e)/stai ei)s to\n ai)O=na.
Ez:37:25 kai katoikEsusin epi tEs gEs autOn, hEn egO dedOka tO dulO mu iakOb, hu katOkEsan ekei hoi pateres autOn· kai katoikEsusin ep’ autEs autoi, kai dauid ho dulos mu arCHOn autOn estai eis ton aiOna.
Ez:37:25 C VF_FAI3P P RA_GSF N1_GSF RD_GPM RR_ASF RP_NS VX_XAI1S RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM RR_GSM VAI_AAI3P D RA_NPM N3_NPM RD_GPM C VF_FAI3P P RD_GSF RD_NPM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS N3_NSM RD_GPM VF_FMI3S P RA_ASM N3W_ASM
Ez:37:25 and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same who/whom/which I to give the slave; servile I Jacob where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there the father he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same he/she/it/same and also, even, namely David the slave; servile I ruler; beginning; to begin he/she/it/same to be into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ez:37:25 and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen) who/whom/which (acc) I (nom) I-have-GIVE-ed the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) me (gen) Jacob (indecl) where; who/whom/which (gen) they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN there the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) they/same (nom) and David (indecl) the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) me (gen) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) them/same (gen) he/she/it-will-be into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ez:37:25 Ez_37:25_1 Ez_37:25_2 Ez_37:25_3 Ez_37:25_4 Ez_37:25_5 Ez_37:25_6 Ez_37:25_7 Ez_37:25_8 Ez_37:25_9 Ez_37:25_10 Ez_37:25_11 Ez_37:25_12 Ez_37:25_13 Ez_37:25_14 Ez_37:25_15 Ez_37:25_16 Ez_37:25_17 Ez_37:25_18 Ez_37:25_19 Ez_37:25_20 Ez_37:25_21 Ez_37:25_22 Ez_37:25_23 Ez_37:25_24 Ez_37:25_25 Ez_37:25_26 Ez_37:25_27 Ez_37:25_28 Ez_37:25_29 Ez_37:25_30 Ez_37:25_31 Ez_37:25_32 Ez_37:25_33 Ez_37:25_34 Ez_37:25_35
Ez:37:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:26 καὶ διαθήσομαι αὐτοῖς διαθήκην εἰρήνης, διαθήκη αἰωνία ἔσται μετ’ αὐτῶν· καὶ θήσω τὰ ἅγιά μου ἐν μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.
Ez:37:26 And I will make with them a covenant of peace; it shall be an everlasting covenant with them; and I will establish my sanctuary in the midst of them for ever. (Ezekiel 37:26 Brenton)
Ez:37:26 I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. (Ez 37:26 BT_4)
Ez:37:26 καὶ διαθήσομαι αὐτοῖς διαθήκην εἰρήνης, διαθήκη αἰωνία ἔσται μετ’ αὐτῶν· καὶ θήσω τὰ ἅγιά μου ἐν μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.
Ez:37:26 καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ez:37:26 I też, nawet, mianowicie By robić konwencję On/ona/to/to samo Konwencja Pokój Konwencja aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ez:37:26 kai\ diaTE/somai au)toi=s diaTE/kEn ei)rE/nEs, diaTE/kE ai)Oni/a e)/stai met’ au)tO=n· kai\ TE/sO ta\ a(/gia/ mou e)n me/sO| au)tO=n ei)s to\n ai)O=na.
Ez:37:26 kai diaTEsomai autois diaTEkEn eirEnEs, diaTEkE aiOnia estai met’ autOn· kai TEsO ta hagia mu en mesO autOn eis ton aiOna.
Ez:37:26 C VF_FMI1S RD_DPM N1_ASF N1_GSF N1_NSF A1A_NSF VF_FMI3S P RD_GPM C VF_FAI1S RA_APN A1A_APN RP_GS P A1_DSM RD_GPM P RA_ASM N3W_ASM
Ez:37:26 and also, even, namely to make covenant he/she/it/same covenant peace covenant aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ez:37:26 and I-will-be-MAKE COVENANT-ed them/same (dat) covenant (acc) peace (gen) covenant (nom|voc) aeonian ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and I-will-PLACE, I-should-PLACE the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ez:37:26 Ez_37:26_1 Ez_37:26_2 Ez_37:26_3 Ez_37:26_4 Ez_37:26_5 Ez_37:26_6 Ez_37:26_7 Ez_37:26_8 Ez_37:26_9 Ez_37:26_10 Ez_37:26_11 Ez_37:26_12 Ez_37:26_13 Ez_37:26_14 Ez_37:26_15 Ez_37:26_16 Ez_37:26_17 Ez_37:26_18 Ez_37:26_19 Ez_37:26_20 Ez_37:26_21
Ez:37:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:27 καὶ ἔσται ἡ κατασκήνωσίς μου ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς θεός, καὶ αὐτοί μου ἔσονται λαός.
Ez:37:27 And my tabernacle shall be among them; and I will be to them a God, and they shall be my people. (Ezekiel 37:27 Brenton)
Ez:37:27 Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. (Ez 37:27 BT_4)
Ez:37:27 καὶ ἔσται κατασκήνωσίς μου ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς θεός, καὶ αὐτοί μου ἔσονται λαός.
Ez:37:27 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαός, -οῦ, ὁ
Ez:37:27 I też, nawet, mianowicie By być Osiedlanie się {Decydowanie się} Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Bóg  I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ja By być Ludzie
Ez:37:27 kai\ e)/stai E( kataskE/nOsi/s mou e)n au)toi=s, kai\ e)/somai au)toi=s Teo/s, kai\ au)toi/ mou e)/sontai lao/s.
Ez:37:27 kai estai hE kataskEnOsis mu en autois, kai esomai autois Teos, kai autoi mu esontai laos.
Ez:37:27 C VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RP_GS P RD_DPM C VF_FMI1S RD_DPM N2_NSM C RD_NPM RP_GS VF_FMI3P N2_NSM
Ez:37:27 and also, even, namely to be the settling I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to be he/she/it/same god [see theology] and also, even, namely he/she/it/same I to be people
Ez:37:27 and he/she/it-will-be the (nom) settling (nom) me (gen) in/among/by (+dat) them/same (dat) and I-will-be them/same (dat) god (nom) and they/same (nom) me (gen) they-will-be people (nom)
Ez:37:27 Ez_37:27_1 Ez_37:27_2 Ez_37:27_3 Ez_37:27_4 Ez_37:27_5 Ez_37:27_6 Ez_37:27_7 Ez_37:27_8 Ez_37:27_9 Ez_37:27_10 Ez_37:27_11 Ez_37:27_12 Ez_37:27_13 Ez_37:27_14 Ez_37:27_15 Ez_37:27_16
Ez:37:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:37:28 καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτοὺς ἐν τῷ εἶναι τὰ ἅγιά μου ἐν μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.
Ez:37:28 And the nations shall know that I am the Lord that sanctifies them, when my sanctuary is in the midst of them for ever. (Ezekiel 37:28 Brenton)
Ez:37:28 Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze». (Ez 37:28 BT_4)
Ez:37:28 καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἁγιάζων αὐτοὺς ἐν τῷ εἶναι τὰ ἅγιά μου ἐν μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.
Ez:37:28 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ez:37:28 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ez:37:28 kai\ gnO/sontai ta\ e)/TnE o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios o( a(gia/DZOn au)tou\s e)n tO=| ei)=nai ta\ a(/gia/ mou e)n me/sO| au)tO=n ei)s to\n ai)O=na.
Ez:37:28 kai gnOsontai ta eTnE hoti egO eimi kyrios ho hagiaDZOn autus en tO einai ta hagia mu en mesO autOn eis ton aiOna.
Ez:37:28 C VF_FMI3P RA_NPN N3E_NPN C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_APM P RA_DSN V9_PAN RA_APN A1A_APN RP_GS P A1_DSM RD_GPM P RA_ASM N3W_ASM
Ez:37:28 and also, even, namely to know i.e. recognize. the nation [see ethnic] because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to be the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ez:37:28 and they-will-be-KNOW-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while CONSECRATE-ing (nom) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ez:37:28 Ez_37:28_1 Ez_37:28_2 Ez_37:28_3 Ez_37:28_4 Ez_37:28_5 Ez_37:28_6 Ez_37:28_7 Ez_37:28_8 Ez_37:28_9 Ez_37:28_10 Ez_37:28_11 Ez_37:28_12 Ez_37:28_13 Ez_37:28_14 Ez_37:28_15 Ez_37:28_16 Ez_37:28_17 Ez_37:28_18 Ez_37:28_19 Ez_37:28_20 Ez_37:28_21 Ez_37:28_22 Ez_37:28_23
Ez:37:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x