Hi:19:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:19:1 Then Job answered and said, (Job 19:1 Brenton)
Hi:19:1 Hiob na to odpowiedział i rzekł: (Job 19:1 BT_4)
Hi:19:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:19:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:19:1 By zaprzyjaźniać się zaś Hiob By mówić/opowiadaj
Hi:19:1 *(upolabO\n de\ *iOb le/gei
Hi:19:1 ypolabOn de iOb legei
Hi:19:1 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S
Hi:19:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Job to say/tell
Hi:19:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet Job (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:19:1 Hi_19:1_1 Hi_19:1_2 Hi_19:1_3 Hi_19:1_4
Hi:19:1 x x x x
Hi:19:2 Ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις;
Hi:19:2 How long will ye vex my soul, and destroy me with words? only know that the Lord has dealt with me thus. (Job 19:2 Brenton)
Hi:19:2 «Dokąd mnie dręczyć będziecie i gnębić waszymi słowami? (Job 19:2 BT_4)
Hi:19:2 Ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις;
Hi:19:2 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λόγος, -ου, ὁ
Hi:19:2 Aż; świtaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Hi:19:2 *(/eOs ti/nos e)/gkopon poiE/sete PSuCHE/n mou kai\ kaTairei=te me lo/gois;
Hi:19:2 eOs tinos enkopon poiEsete PSyCHEn mu kai kaTaireite me logois;
Hi:19:2 P RI_GSN A1B_ASF VF_FAI2P N1_ASF RP_GS C V2_PAI2P RP_AS N2_DPM
Hi:19:2 until; dawn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć to do/make life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely to take down purge I word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Hi:19:2 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who/what/why (gen)   you(pl)-will-DO/MAKE life (acc) me (gen) and you(pl)-are-TAKE-ing-DOWN, be-you(pl)-TAKE-ing-DOWN! me (acc) words (dat)
Hi:19:2 Hi_19:2_1 Hi_19:2_2 Hi_19:2_3 Hi_19:2_4 Hi_19:2_5 Hi_19:2_6 Hi_19:2_7 Hi_19:2_8 Hi_19:2_9 Hi_19:2_10
Hi:19:2 x x x x x x x x x x
Hi:19:3 γνῶτε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως· καταλαλεῖτέ μου, οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι.
Hi:19:3 Ye speak against me; ye do not feel for me, but bear hard upon me. (Job 19:3 Brenton)
Hi:19:3 Dziesiąty raz mnie znieważacie. Nie wstyd wam nade mną się pastwić? (Job 19:3 BT_4)
Hi:19:3 γνῶτε μόνον ὅτι κύριος ἐποίησέ με οὕτως· καταλαλεῖτέ μου, οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι.
Hi:19:3 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὅτι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω κατα·λαλέω (κατα+λαλ(ε)-, κατα+λαλη·σ-, κατα+λαλη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί·κει·μαι (ath. επι+κει-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:19:3 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By zniesławiać Ja ??? Przed przydechem mocnym By zawstydzać Ja By leżeć {By kłamać} na narzucanym, błagaj na, proś na, błagaj, błagaj, błagaj, przemawiaj Ja
Hi:19:3 gnO=te mo/non o(/ti o( ku/rios e)poi/Ese/ me ou(/tOs· katalalei=te/ mou, ou)k ai)sCHuno/menoi/ me e)pi/keisTe/ moi.
Hi:19:3 gnOte monon hoti ho kyrios epoiEse me hutOs· katalaleite mu, uk aisCHynomenoi me epikeisTe moi.
Hi:19:3 VZ_AAD2P D C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RP_AS D V2_PAI2P RP_GS D V1_PMPNPM RP_AS V5_PMI2P RP_DS
Hi:19:3 to know i.e. recognize. only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) because/that the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to slander I οὐχ before rough breathing to put to shame I to lie upon imposed, implore upon, beg upon, beseech, entreat, petition, plead I
Hi:19:3 do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-DO/MAKE-ed me (acc) thusly/like this you(pl)-are-SLandER-ing, be-you(pl)-SLandER-ing! me (gen) not while being-PUT-ed-TO-SHAME (nom|voc) me (acc) you(pl)-are-being-LIE-ed-UPON, be-you(pl)-being-LIE-ed-UPON! me (dat)
Hi:19:3 Hi_19:3_1 Hi_19:3_2 Hi_19:3_3 Hi_19:3_4 Hi_19:3_5 Hi_19:3_6 Hi_19:3_7 Hi_19:3_8 Hi_19:3_9 Hi_19:3_10 Hi_19:3_11 Hi_19:3_12 Hi_19:3_13 Hi_19:3_14 Hi_19:3_15
Hi:19:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:4 ναὶ δὴ ἐπ’ ἀληθείας ἐγὼ ἐπλανήθην, παρ’ ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται πλάνος
Hi:19:4 Yea verily, I have erred in truth, (but the error abides with myself)
Hi:19:4 Gdybym naprawdę zbłądził, tkwiłaby we mnie nieprawość. (Job 19:4 BT_4)
Hi:19:4 ναὶ δὴ ἐπ’ ἀληθείας ἐγὼ ἐπλανήθην, παρ’ ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται πλάνος
Hi:19:4 ναί[1] δή ἐπί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) πλάνος -ον
Hi:19:4 Tak Naprawdę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA Ja By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój zaś By spędzać {By wydawać} noc Oszukańczy
Hi:19:4 nai\ dE\ e)p’ a)lETei/as e)gO\ e)planE/TEn, par’ e)moi\ de\ au)li/DZetai pla/nos
Hi:19:4 nai dE ep’ alETeias egO eplanETEn, par’ emoi de auliDZetai planos
Hi:19:4 x x P N1A_GSF RP_NS VCI_API1S P RP_DS x V1_PMI3S A1B_NSM
Hi:19:4 yes
Hi:19:4 yes
Hi:19:4 Hi_19:4_1
Hi:19:4 x x x x x x x x x x x
Hi:19:4a λαλῆσαι ῥῆμα, ὃ οὐκ ἔδει, τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται καὶ οὐκ ἐπὶ καιροῦ.
Hi:19:4a in having spoken words which it was not right to speak; and my words err, and are unreasonable. (Job 19:4 Brenton)
Hi:19:4a  
Hi:19:4a λαλῆσαι ῥῆμα, οὐκ ἔδει, τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται καὶ οὐκ ἐπὶ καιροῦ.
Hi:19:4a λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ὁ ἡ τό δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Hi:19:4a By mówić Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By jeść; by wiązać zaś Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okres czasu
Hi:19:4a lalE=sai r(E=ma, o(\ ou)k e)/dei, ta\ de\ r(E/mata/ mou plana=tai kai\ ou)k e)pi\ kairou=.
Hi:19:4a lalEsai rEma, ho uk edei, ta de rEmata mu planatai kai uk epi kairu.
Hi:19:4a VA_AAN N3M_ASN RR_ASN D V2I_IAI3S RA_NPN x N3M_NPN RP_GS V3_PMI3S C D P N2_GSM
Hi:19:4a to speak declaration statement, utterance who/whom/which οὐχ before rough breathing to eat; to bind the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance I to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely οὐχ before rough breathing upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing period of time
Hi:19:4a to speak speech, word who, which, that no, not   the but, and, however words, evil, nothing me, my to deceive, lead astray and, also no, not on, upon, against always, opportune
Hi:19:4a Hi_19:4a_1 Hi_19:4a_2 Hi_19:4a_3 Hi_19:4a_4 Hi_19:4a_5 Hi_19:4a_6 Hi_19:4a_7 Hi_19:4a_8 Hi_19:4a_9 Hi_19:4a_10 Hi_19:4a_11 Hi_19:4a_12 Hi_19:4a_13 Hi_19:4a_14
Hi:19:4a x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:5 ἔα δὲ ὅτι ἐπ’ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε, ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει.
Hi:19:5 But alas! for ye magnify yourselves against me, and insult me with reproach. (Job 19:5 Brenton)
Hi:19:5 Jeśli naprawdę chcecie triumfować, próbujcie dowieść mi ohydy. (Job 19:5 BT_4)
Hi:19:5 ἔα δὲ ὅτι ἐπ’ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε, ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει.
Hi:19:5 ἔα; ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) δέ ὅτι ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-)   δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὄνειδο·ς, -ους, τό
Hi:19:5 ea! (Oho!, [Padów tryb rozkazujący z '???'=Nie mówiąc już o!]); by pozwalać zaś Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By powiększać/chwałę zaś Ja Gań
Hi:19:5 e)/a de\ o(/ti e)p’ e)moi\ megalu/nesTe, e)na/llesTe de/ moi o)nei/dei.
Hi:19:5 ea de hoti ep’ emoi megalynesTe, enallesTe de moi oneidei.
Hi:19:5 I x C P RP_DS V1_PMI2P V1_PMI2P x RP_DS N3E_DSN
Hi:19:5 ea! (oho!, [poss imperative of ‘εαω’=let alone!]); to allow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to magnify/laud ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I reproach
Hi:19:5 ea!; be-you(sg)-ALLOW-ing! Yet because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) you(pl)-are-being-MAGNIFY/LAUD-ed, be-you(pl)-being-MAGNIFY/LAUD-ed!   Yet me (dat) reproach (dat)
Hi:19:5 Hi_19:5_1 Hi_19:5_2 Hi_19:5_3 Hi_19:5_4 Hi_19:5_5 Hi_19:5_6 Hi_19:5_7 Hi_19:5_8 Hi_19:5_9 Hi_19:5_10
Hi:19:5 x x x x x x x x x x
Hi:19:6 γνῶτε οὖν ὅτι ὁ κύριός ἐστιν ὁ ταράξας, ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ ὕψωσεν.
Hi:19:6 Know then that it is the Lord that has troubled me, and has raised his bulwark against me. (Job 19:6 Brenton)
Hi:19:6 Wiedzcie, że Bóg mnie pognębił, swe sieci rozstawił wokoło. (Job 19:6 BT_4)
Hi:19:6 γνῶτε οὖν ὅτι κύριός ἐστιν ταράξας, ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ ὕψωσεν.
Hi:19:6 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὖν ὅτι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
Hi:19:6 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dlatego/wtedy Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca zaś On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By podnosić/ustalony wysoko
Hi:19:6 gnO=te ou)=n o(/ti o( ku/rio/s e)stin o( tara/Xas, o)CHu/rOma de\ au)tou= e)p’ e)me\ u(/PSOsen.
Hi:19:6 gnOte un hoti ho kyrios estin ho taraXas, oCHyrOma de autu ep’ eme hyPSOsen.
Hi:19:6 VZ_AAD2P x C RA_NSM N2_NSM V9_PAI3S RA_NSM VA_AAPNSM N3M_ASN x RD_GSM P RP_AS VAI_AAI3S
Hi:19:6 to know i.e. recognize. therefore/then because/that the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be the to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to elevate/set high
Hi:19:6 do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW therefore/then because/that the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is the (nom) upon UNSETTLE-ing (nom|voc) entrenchment (nom|acc|voc) Yet him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH
Hi:19:6 Hi_19:6_1 Hi_19:6_2 Hi_19:6_3 Hi_19:6_4 Hi_19:6_5 Hi_19:6_6 Hi_19:6_7 Hi_19:6_8 Hi_19:6_9 Hi_19:6_10 Hi_19:6_11 Hi_19:6_12 Hi_19:6_13 Hi_19:6_14
Hi:19:6 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:7 ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω· κεκράξομαι, καὶ οὐδαμοῦ κρίμα.
Hi:19:7 Behold, I laugh at reproach; I will not speak: or I will cry out, but there is nowhere judgment. (Job 19:7 Brenton)
Hi:19:7 Gdy krzyknę: "Gwałt" - nie ma echa, "Ratunku!" - ja nie mam prawa. (Job 19:7 BT_4)
Hi:19:7 ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω· κεκράξομαι, καὶ οὐδαμοῦ κρίμα.
Hi:19:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) ὄνειδο·ς, -ους, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί   κρίμα[τ], -ατος, τό
Hi:19:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By śmiać się Gań I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Hi:19:7 i)dou\ gelO= o)nei/dei kai\ ou) lalE/sO· kekra/Xomai, kai\ ou)damou= kri/ma.
Hi:19:7 idu gelO oneidei kai u lalEsO· kekraXomai, kai udamu krima.
Hi:19:7 I V3_PAI1S N3E_DSN C D VF_FAI1S VFX_FMI1S C D N3M_NSN
Hi:19:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to laugh reproach and also, even, namely οὐχ before rough breathing to speak to cry out and also, even, namely ć sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Hi:19:7 be-you(sg)-SEE-ed! I-am-LAUGH-ing, be-you(sg)-being-LAUGH-ed!, I-should-be-LAUGH-ing reproach (dat) and not I-will-SPEAK, I-should-SPEAK I-will-be-CRY-ed-OUT and   sentence (nom|acc|voc)
Hi:19:7 Hi_19:7_1 Hi_19:7_2 Hi_19:7_3 Hi_19:7_4 Hi_19:7_5 Hi_19:7_6 Hi_19:7_7 Hi_19:7_8 Hi_19:7_9 Hi_19:7_10
Hi:19:7 x x x x x x x x x x
Hi:19:8 κύκλῳ περιῳκοδόμημαι καὶ οὐ μὴ διαβῶ, ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο.
Hi:19:8 I am fenced round about, and can by no means escape: he has set darkness before my face. (Job 19:8 Brenton)
Hi:19:8 Drogę mi zamknął - nie przejdę; na ścieżkach ciemności roztoczył. (Job 19:8 BT_4)
Hi:19:8 κύκλῳ περιῳκοδόμημαι καὶ οὐ μὴ διαβῶ, ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο.
Hi:19:8 κύκλῳ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκότο·ς, -ους, τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)
Hi:19:8 W kole I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By przechodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Ciemności ciemność, ciemność By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj
Hi:19:8 ku/klO| periO|kodo/mEmai kai\ ou) mE\ diabO=, e)pi\ pro/sOpo/n mou sko/tos e)/Teto.
Hi:19:8 kyklO periOkodomEmai kai u mE diabO, epi prosOpon mu skotos eTeto.
Hi:19:8 N2_DSM VM_XPI1S C D D VZ_AAS1S P N2N_ASN RP_GS N3E_ASN VEI_AMI3S
Hi:19:8 in a circle ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to cross over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face I darkness gloom, darkness to place lay, put, set, situate, station
Hi:19:8 in a circle   and not not I-should-CROSS-OVER upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) me (gen) darkness (nom|acc|voc) he/she/it-was-PLACE-ed
Hi:19:8 Hi_19:8_1 Hi_19:8_2 Hi_19:8_3 Hi_19:8_4 Hi_19:8_5 Hi_19:8_6 Hi_19:8_7 Hi_19:8_8 Hi_19:8_9 Hi_19:8_10 Hi_19:8_11
Hi:19:8 x x x x x x x x x x x
Hi:19:9 τὴν δὲ δόξαν ἀπ’ ἐμοῦ ἐξέδυσεν, ἀφεῖλεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου.
Hi:19:9 And he has stripped me of my glory, and has taken the crown from my head. (Job 19:9 Brenton)
Hi:19:9 Pozbawił mnie całkiem godności, koronę zerwał mi z głowy, (Job 19:9 BT_4)
Hi:19:9 τὴν δὲ δόξαν ἀπ’ ἐμοῦ ἐξέδυσεν, ἀφεῖλεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου.
Hi:19:9 ὁ ἡ τό δέ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) δέ στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ἀπό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:19:9 zaś Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By rozbierać się By pozbawiać zaś Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Ja
Hi:19:9 tE\n de\ do/Xan a)p’ e)mou= e)Xe/dusen, a)fei=len de\ ste/fanon a)po\ kefalE=s mou.
Hi:19:9 tEn de doXan ap’ emu eXedysen, afeilen de stefanon apo kefalEs mu.
Hi:19:9 RA_ASF x N1S_ASF P RP_GS VAI_AAI3S VBI_AAI3S x N2_ASM P N1_GSF RP_GS
Hi:19:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to undress to deprive δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wreath; wreath wreath (only) not crown from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing head I
Hi:19:9 the (acc) Yet glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-UNDRESS-ed he/she/it-DEPRIVE-ed Yet wreath (acc); wreath (acc) away from (+gen) head (gen) me (gen)
Hi:19:9 Hi_19:9_1 Hi_19:9_2 Hi_19:9_3 Hi_19:9_4 Hi_19:9_5 Hi_19:9_6 Hi_19:9_7 Hi_19:9_8 Hi_19:9_9 Hi_19:9_10 Hi_19:9_11 Hi_19:9_12
Hi:19:9 x x x x x x x x x x x x
Hi:19:10 διέσπασέν με κύκλῳ, καὶ ᾠχόμην· ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου.
Hi:19:10 He has torn me around about, and I am gone: and he has cut off my hope like a tree. (Job 19:10 Brenton)
Hi:19:10 wszystko poburzył. Odchodzę. Nadzieję mi podciął jak drzewo. (Job 19:10 BT_4)
Hi:19:10 διέσπασέν με κύκλῳ, καὶ ᾠχόμην· ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου.
Hi:19:10 δια·σπάω (δια+σπ(α)-, δια+σπα·σ-, δια+σπα·σ-, -, δι+εσπασ-, δια+σπασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύκλῳ καί   ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) δέ ὥσ·περ δένδρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:19:10 Do ??? Ja W kole I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj zaś Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Drzewo Miej nadzieję/oczekiwanie Ja
Hi:19:10 die/spase/n me ku/klO|, kai\ O)|CHo/mEn· e)Xe/koPSen de\ O(/sper de/ndron tE\n e)lpi/da mou.
Hi:19:10 diespasen me kyklO, kai OCHomEn· eXekoPSen de hOsper dendron tEn elpida mu.
Hi:19:10 VAI_AAI3S RP_AS N2_DSM C V1I_IMI1S VAI_AAI3S x D N2N_ASN RA_ASF N3D_ASF RP_GS
Hi:19:10 to ??? I in a circle and also, even, namely ć to cut down/off extirpate δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" tree the hope/expectation I
Hi:19:10 he/she/it-???-ed me (acc) in a circle and   he/she/it-EXTIRPATE-ed Yet just as tree (nom|acc|voc) the (acc) hope/expectation (acc) me (gen)
Hi:19:10 Hi_19:10_1 Hi_19:10_2 Hi_19:10_3 Hi_19:10_4 Hi_19:10_5 Hi_19:10_6 Hi_19:10_7 Hi_19:10_8 Hi_19:10_9 Hi_19:10_10 Hi_19:10_11 Hi_19:10_12
Hi:19:10 x x x x x x x x x x x x
Hi:19:11 δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο, ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν.
Hi:19:11 And he has dreadfully handled me in anger, and has counted me for an enemy. (Job 19:11 Brenton)
Hi:19:11 Zapłonął na mnie swym gniewem, za wroga mnie swego poczytał. (Job 19:11 BT_4)
Hi:19:11 δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο, ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν.
Hi:19:11 δεινῶς δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ ἐχθρός -ά -όν
Hi:19:11 Strasznie (boleśnie, zawzięcie) zaś Ja Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) By uważać zaś Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Wrogi
Hi:19:11 deinO=s de/ moi o)rgE=| e)CHrE/sato, E(gE/sato de/ me O(/sper e)CHTro/n.
Hi:19:11 deinOs de moi orgE eCHrEsato, hEgEsato de me hOsper eCHTron.
Hi:19:11 D x RP_DS N1_DSF VAI_AMI3S VAI_AMI3S x RP_AS D N2_ASM
Hi:19:11 dreadfully (grievously, vehemently) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I wrath fume, anger, rage to use/treat (profit, advise) to deem δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" hostile
Hi:19:11 dreadfully Yet me (dat) wrath (dat) he/she/it-was-USE/TREAT-ed he/she/it-was-DEEM-ed Yet me (acc) just as hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:19:11 Hi_19:11_1 Hi_19:11_2 Hi_19:11_3 Hi_19:11_4 Hi_19:11_5 Hi_19:11_6 Hi_19:11_7 Hi_19:11_8 Hi_19:11_9 Hi_19:11_10
Hi:19:11 x x x x x x x x x x
Hi:19:12 ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐπ’ ἐμοὶ ταῖς ὁδοῖς μου, ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι.
Hi:19:12 His troops also came upon me with one accord, liars in wait compassed my ways. (Job 19:12 Brenton)
Hi:19:12 Przybyły wszystkie hufce, wytyczyły drogę przeciwko mnie i oblegają mój namiot. (Job 19:12 BT_4)
Hi:19:12 ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐπ’ ἐμοὶ ταῖς ὁδοῖς μου, ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι.
Hi:19:12 ὁμοθυμαδόν δέ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγ·κά·θετος -ον
Hi:19:12 W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. zaś By przychodzić On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Drogi {Sposobu}/droga Ja By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ja Szpieg
Hi:19:12 o(moTumado\n de\ E)=lTon ta\ peiratE/ria au)tou= e)p’ e)moi\ tai=s o(doi=s mou, e)ku/klOsa/n me e)gka/Tetoi.
Hi:19:12 homoTymadon de ElTon ta peiratEria autu ep’ emoi tais hodois mu, ekyklOsan me enkaTetoi.
Hi:19:12 D x VBI_AAI3P RA_NPN N2N_NPN RD_GSM P RP_DS RA_DPF N2_DPF RP_GS VAI_AAI3P RP_AS A1B_NSM
Hi:19:12 in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come the ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the way/road I to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle I spy
Hi:19:12 in solidarity Yet I-COME-ed, they-COME-ed the (nom|acc)   him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) the (dat) ways/roads (dat) me (gen) they-ENCIRCLE-ed me (acc) spy ([Adj] nom|voc)
Hi:19:12 Hi_19:12_1 Hi_19:12_2 Hi_19:12_3 Hi_19:12_4 Hi_19:12_5 Hi_19:12_6 Hi_19:12_7 Hi_19:12_8 Hi_19:12_9 Hi_19:12_10 Hi_19:12_11 Hi_19:12_12 Hi_19:12_13 Hi_19:12_14
Hi:19:12 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:13 ἀπ’ ἐμοῦ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν, ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμέ· φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν.
Hi:19:13 My brethren have stood aloof from me; they have recognized strangers rather than me: and my friends have become pitiless. (Job 19:13 Brenton)
Hi:19:13 Bracia ode mnie uciekli, znajomi stronią ode mnie, (Job 19:13 BT_4)
Hi:19:13 ἀπ’ ἐμοῦ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν, ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἐμέ· φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν.
Hi:19:13 ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀλλότριος -ία -ον ἤ[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·ελεήμων -ον, gen. sg. -ονος γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Hi:19:13 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój zaś Brat Ja By uwalniać By wiedzieć to jest rozpoznaj. Innego/inni Albo Ja; mój/mój Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się zaś Ja Bezlitosny By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Hi:19:13 a)p’ e)mou= de\ a)delfoi/ mou a)pe/stEsan, e)/gnOsan a)llotri/ous E)\ e)me/· fi/loi de/ mou a)neleE/mones gego/nasin.
Hi:19:13 ap’ emu de adelfoi mu apestEsan, egnOsan allotrius E eme· filoi de mu aneleEmones gegonasin.
Hi:19:13 P RP_GS x N2_NPM RP_GS VHI_AAI3P VZI_AAI3P A1A_APM C RP_AS A1_NPM x RP_GS N3N_NPM VX_XAI3P
Hi:19:13 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] brother I to disengage to know i.e. recognize. of another/others or I; my/mine friend companion; to kiss buss, lip, osculate δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I unmerciful to become become, happen
Hi:19:13 away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) Yet brothers (nom|voc) me (gen) they-DISENGAGE-ed they-KNOW-ed of another/others (acc) or me (acc); my/mine (voc) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) Yet me (gen) unmerciful ([Adj] nom|voc) they-have-BECOME-ed
Hi:19:13 Hi_19:13_1 Hi_19:13_2 Hi_19:13_3 Hi_19:13_4 Hi_19:13_5 Hi_19:13_6 Hi_19:13_7 Hi_19:13_8 Hi_19:13_9 Hi_19:13_10 Hi_19:13_11 Hi_19:13_12 Hi_19:13_13 Hi_19:13_14 Hi_19:13_15
Hi:19:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:14 οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου, καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου.
Hi:19:14 My nearest of kin have not acknowledged me, and they that knew my name, have forgotten me. (Job 19:14 Brenton)
Hi:19:14 najbliżsi zawiedli i domownicy, zapomnieli mnie goście mego domu. (Job 19:14 BT_4)
Hi:19:14 οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου, καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου.
Hi:19:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·ποιέω (προσ+ποι(ε)-, -, προσ+ποιη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐγγύ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐγγύς) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:19:14 ??? Przed przydechem mocnym By udawać {By pretendować} Ja Najbliższy Ja I też, nawet, mianowicie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ja Nazwisko {Imię} co do By zaniedbywać Ja
Hi:19:14 ou) prosepoiE/santo/ me oi( e)ggu/tatoi/ mou, kai\ oi( ei)do/tes mou to\ o)/noma e)pela/Tonto/ mou.
Hi:19:14 u prosepoiEsanto me hoi engytatoi mu, kai hoi eidotes mu to onoma epelaTonto mu.
Hi:19:14 D VAI_AMI3P RP_AS RA_NPM A1_NPMS RP_GS C RA_NPM VX_XAPNPM RP_GS RA_ASN N3M_ASN VBI_AMI3P RP_GS
Hi:19:14 οὐχ before rough breathing to pretend I the nearest I and also, even, namely the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with I the name with regard to to neglect I
Hi:19:14 not they-were-PRETEND-ed me (acc) the (nom) nearest ([Adj] nom|voc) me (gen) and the (nom) having PERCEIVE-ed (nom|voc) me (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) they-were-NEGLECT-ed me (gen)
Hi:19:14 Hi_19:14_1 Hi_19:14_2 Hi_19:14_3 Hi_19:14_4 Hi_19:14_5 Hi_19:14_6 Hi_19:14_7 Hi_19:14_8 Hi_19:14_9 Hi_19:14_10 Hi_19:14_11 Hi_19:14_12 Hi_19:14_13 Hi_19:14_14
Hi:19:14 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:15 γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου, ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν.
Hi:19:15 As for my household, and my maid-servants, I was a stranger before them. (Job 19:15 Brenton)
Hi:19:15 Dla moich służebnic jam obcy, stałem się w ich oczach nieznany. (Job 19:15 BT_4)
Hi:19:15 γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου, ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν.
Hi:19:15 γείτων, -ονος, ὁ and ἡ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)   τέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλο·γενής -ές εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:19:15 Sąsiad Dom I [umieszczona z tyłu współrzędna] Ja Inny urodzony By być Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
Hi:19:15 gei/tones oi)ki/as Tera/painai/ te/ mou, a)llogenE\s E)/mEn e)nanti/on au)tO=n.
Hi:19:15 geitones oikias Terapainai te mu, allogenEs EmEn enantion autOn.
Hi:19:15 N3N_NPM N1A_GSF N1A_NPF x RP_GS A3H_NSM V9I_IMI1S P RD_GPM
Hi:19:15 neighbor house ć and [postpositive coordinate] I other-born to be in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same
Hi:19:15 neighbors (nom|voc) house (gen), houses (acc)   and [postpositive coordinate] me (gen) other-born ([Adj] nom) I-was-being in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Hi:19:15 Hi_19:15_1 Hi_19:15_2 Hi_19:15_3 Hi_19:15_4 Hi_19:15_5 Hi_19:15_6 Hi_19:15_7 Hi_19:15_8 Hi_19:15_9
Hi:19:15 x x x x x x x x x
Hi:19:16 θεράποντά μου ἐκάλεσα, καὶ οὐχ ὑπήκουσεν· στόμα δέ μου ἐδέετο.
Hi:19:16 I called my servant, and he hearkened not; and my mouth intreated him. (Job 19:16 Brenton)
Hi:19:16 Na sługę wołałem bez skutku, me usta musiały go prosić, (Job 19:16 BT_4)
Hi:19:16 θεράποντά μου ἐκάλεσα, καὶ οὐχ ὑπήκουσεν· στόμα δέ μου ἐδέετο.
Hi:19:16 θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) στόμα[τ], -ατος, τό δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
Hi:19:16 Terapeuta Ja By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym Ust/żołądka por zaś Ja By potrzebować/wymagać
Hi:19:16 Tera/ponta/ mou e)ka/lesa, kai\ ou)CH u(pE/kousen· sto/ma de/ mou e)de/eto.
Hi:19:16 Teraponta mu ekalesa, kai uCH hypEkusen· stoma de mu edeeto.
Hi:19:16 N3_ASM RP_GS VAI_AAI1S C D VAI_AAI3S N3M_NSN x RP_GS V1I_IMI3S
Hi:19:16 therapist I to call call and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey mouth/maw stoma δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to need/require
Hi:19:16 therapist (acc) me (gen) I-CALL-ed and not he/she/it-OBEY-ed mouth/maw (nom|acc|voc) Yet me (gen) he/she/it-was-being-NEED/REQUIRE-ed
Hi:19:16 Hi_19:16_1 Hi_19:16_2 Hi_19:16_3 Hi_19:16_4 Hi_19:16_5 Hi_19:16_6 Hi_19:16_7 Hi_19:16_8 Hi_19:16_9 Hi_19:16_10
Hi:19:16 x x x x x x x x x x
Hi:19:17 καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκά μου, προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου·
Hi:19:17 And I besought my wife, and earnestly intreated the sons of my concubines. (Job 19:17 Brenton)
Hi:19:17 żonie mój oddech niemiły, i cuchnę własnym dzieciom, (Job 19:17 BT_4)
Hi:19:17 καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκά μου, προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου·
Hi:19:17 καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) δέ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:19:17 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ja By wezwać zaś Syn Ja
Hi:19:17 kai\ i(ke/teuon tE\n gunai=ka/ mou, prosekalou/mEn de\ kolakeu/On ui(ou\s pallaki/dOn mou·
Hi:19:17 kai hiketeuon tEn gynaika mu, prosekalumEn de kolakeuOn hyius pallakidOn mu·
Hi:19:17 C V1I_IAI1S RA_ASF N3K_ASF RP_GS V2I_IMI1S x V1_PAPNSM N2_APM N3D_GPF RP_GS
Hi:19:17 and also, even, namely ć the woman/wife I to summon δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć son ć I
Hi:19:17 and   the (acc) woman/wife (acc) me (gen) I-was-being-SUMMON-ed Yet   sons (acc)   me (gen)
Hi:19:17 Hi_19:17_1 Hi_19:17_2 Hi_19:17_3 Hi_19:17_4 Hi_19:17_5 Hi_19:17_6 Hi_19:17_7 Hi_19:17_8 Hi_19:17_9 Hi_19:17_10 Hi_19:17_11
Hi:19:17 x x x x x x x x x x x
Hi:19:18 οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο· ὅταν ἀναστῶ, κατ’ ἐμοῦ λαλοῦσιν.
Hi:19:18 But they rejected me for ever; whenever I rise up, they speak against me. (Job 19:18 Brenton)
Hi:19:18 gardzą mną nawet podrostki, szydzą, gdy staram się podnieść. (Job 19:18 BT_4)
Hi:19:18 οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο· ὅταν ἀναστῶ, κατ’ ἐμοῦ λαλοῦσιν.
Hi:19:18 ὁ ἡ τό δέ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὅταν (ὅτε ἄν) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Hi:19:18 zaś Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ja Ilekroć By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By mówić
Hi:19:18 oi( de\ ei)s to\n ai)O=na/ me a)pepoiE/santo· o(/tan a)nastO=, kat’ e)mou= lalou=sin.
Hi:19:18 hoi de eis ton aiOna me apepoiEsanto· hotan anastO, kat’ emu lalusin.
Hi:19:18 RA_NPM x P RA_ASM N3W_ASM RP_AS VAI_AMI3P D VH_AAS1S P RP_GS V2_PAI3P
Hi:19:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever I ć whenever to stand up put up, raise, resurrect down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine to speak
Hi:19:18 the (nom) Yet into (+acc) the (acc) eon (acc) me (acc)   whenever I-should-STand-UP down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) they-are-SPEAK-ing, while SPEAK-ing (dat)
Hi:19:18 Hi_19:18_1 Hi_19:18_2 Hi_19:18_3 Hi_19:18_4 Hi_19:18_5 Hi_19:18_6 Hi_19:18_7 Hi_19:18_8 Hi_19:18_9 Hi_19:18_10 Hi_19:18_11 Hi_19:18_12
Hi:19:18 x x x x x x x x x x x x
Hi:19:19 ἐβδελύξαντο δέ με οἱ εἰδότες με· οὓς δὴ ἠγαπήκειν, ἐπανέστησάν μοι.
Hi:19:19 They that saw me abhorred me: the very persons whom I had loved, rose up against me. (Job 19:19 Brenton)
Hi:19:19 Odrazę wzbudzam u bliskich, nastają na mnie kochani. (Job 19:19 BT_4)
Hi:19:19 ἐβδελύξαντο δέ με οἱ εἰδότες με· οὓς δὴ ἠγαπήκειν, ἐπανέστησάν μοι.
Hi:19:19 βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ δή ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:19:19 Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) zaś Ja By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ja Kto/, który/, który Naprawdę By kochać By podnosić się/buntownika Ja
Hi:19:19 e)bdelu/Xanto de/ me oi( ei)do/tes me· ou(\s dE\ E)gapE/kein, e)pane/stEsa/n moi.
Hi:19:19 ebdelyXanto de me hoi eidotes me· hus dE EgapEkein, epanestEsan moi.
Hi:19:19 VAI_AMI3P x RP_AS RA_NPM VX_XAPNPM RP_AS RR_APM x VXI_YAI1S VHI_AAI3P RP_DS
Hi:19:19 to ??? (abhor, abominable) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with I who/whom/which indeed to love to uprise/rebel I
Hi:19:19 they-were-???-ed Yet me (acc) the (nom) having PERCEIVE-ed (nom|voc) me (acc) who/whom/which (acc) indeed I-had-LOVE-ed they-UPRISE/REBEL-ed me (dat)
Hi:19:19 Hi_19:19_1 Hi_19:19_2 Hi_19:19_3 Hi_19:19_4 Hi_19:19_5 Hi_19:19_6 Hi_19:19_7 Hi_19:19_8 Hi_19:19_9 Hi_19:19_10 Hi_19:19_11
Hi:19:19 x x x x x x x x x x x
Hi:19:20 ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου, τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται.
Hi:19:20 My flesh is corrupt under my skin, and my bones are held in my teeth. (Job 19:20 Brenton)
Hi:19:20 Do skóry, do ciała przylgnęły mi kości, ocaliłem tylko ciało moich dziąseł. (Job 19:20 BT_4)
Hi:19:20 ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου, τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται.
Hi:19:20 ἐν δέρμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήπω (σηπ-, -, σηψ-, σεσηπ·[κ]-, -, σαπ·[θ]-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέ ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
Hi:19:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skóra [zobacz dermatologię] Ja By gnić gnij Ciało {Mięso} Ja zaś Kość Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec By mieć
Hi:19:20 e)n de/rmati/ mou e)sa/pEsan ai( sa/rkes mou, ta\ de\ o)sta= mou e)n o)dou=sin e)/CHetai.
Hi:19:20 en dermati mu esapEsan hai sarkes mu, ta de osta mu en odusin eCHetai.
Hi:19:20 P N3M_DSN RP_GS VAI_AAI3P RA_NPF N3K_NPF RP_GS RA_NPN x N2N_NPN RP_GS P N3_DPM V1_PMI3S
Hi:19:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among skin [see dermatology] I to rot putrefy the flesh I the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] bone I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike to have
Hi:19:20 in/among/by (+dat) skin (dat) me (gen) they-were-ROT-ed the (nom) flesh (nom|voc) me (gen) the (nom|acc) Yet bones (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) teeth (dat) he/she/it-is-being-HAVE-ed
Hi:19:20 Hi_19:20_1 Hi_19:20_2 Hi_19:20_3 Hi_19:20_4 Hi_19:20_5 Hi_19:20_6 Hi_19:20_7 Hi_19:20_8 Hi_19:20_9 Hi_19:20_10 Hi_19:20_11 Hi_19:20_12 Hi_19:20_13 Hi_19:20_14
Hi:19:20 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:21 ἐλεήσατέ με, ἐλεήσατέ με, ὦ φίλοι· χεὶρ γὰρ κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστιν.
Hi:19:21 Pity me, pity me, O friends; for it is the hand of the Lord that has touched me. (Job 19:21 Brenton)
Hi:19:21 Zlitujcie się, przyjaciele, zlitujcie, gdyż Bóg mnie dotknął swą ręką. (Job 19:21 BT_4)
Hi:19:21 ἐλεήσατέ με, ἐλεήσατέ με, φίλοι· χεὶρ γὰρ κυρίου ἁψαμένη μού ἐστιν.
Hi:19:21 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:19:21 By okazać miłosierdzie Ja By okazać miłosierdzie Ja Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ręka Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ja By być
Hi:19:21 e)leE/sate/ me, e)leE/sate/ me, O)= fi/loi· CHei\r ga\r kuri/ou E( a(PSame/nE mou/ e)stin.
Hi:19:21 eleEsate me, eleEsate me, O filoi· CHeir gar kyriu hE haPSamenE mu estin.
Hi:19:21 VA_AAD2P RP_AS VA_AAD2P RP_AS I A1_NPM N3_NSF x N2_GSM RA_NSF VA_AMPNSF RP_GS V9_PAI3S
Hi:19:21 to show mercy I to show mercy I O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be friend companion; to kiss buss, lip, osculate hand for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to lay hands on set fire, touch I to be
Hi:19:21 do-SHOW-you(pl)-MERCY! me (acc) do-SHOW-you(pl)-MERCY! me (acc) O!; omega; I-should-be friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) hand (nom|voc) for lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) upon being-LAY HandS ON-ed (nom|voc) me (gen) he/she/it-is
Hi:19:21 Hi_19:21_1 Hi_19:21_2 Hi_19:21_3 Hi_19:21_4 Hi_19:21_5 Hi_19:21_6 Hi_19:21_7 Hi_19:21_8 Hi_19:21_9 Hi_19:21_10 Hi_19:21_11 Hi_19:21_12 Hi_19:21_13
Hi:19:21 x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:22 διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ κύριος, ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε;
Hi:19:22 Wherefore do ye persecute me as also the Lord does, and are not satisfied with my flesh? (Job 19:22 Brenton)
Hi:19:22 Czemu, jak Bóg, mnie dręczycie? Nie syci was wygląd ciała? (Job 19:22 BT_4)
Hi:19:22 διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ κύριος, ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε;
Hi:19:22 διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὥσ·περ καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό δέ σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Hi:19:22 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś Ja By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Ciało {Mięso} Ja ??? Przed przydechem mocnym By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Hi:19:22 dia\ ti/ de/ me diO/kete O(/sper kai\ o( ku/rios, a)po\ de\ sarkO=n mou ou)k e)mpi/plasTe;
Hi:19:22 dia ti de me diOkete hOsper kai ho kyrios, apo de sarkOn mu uk empiplasTe;
Hi:19:22 P RI_ASN x RP_AS V1_PAI2P D C RA_NSM N2_NSM P x N3K_GPF RP_GS D V6_PPI2P
Hi:19:22 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to prosecute/pursue prosecute: put on trial just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] flesh I οὐχ before rough breathing to satisfy fill up
Hi:19:22 because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) Yet me (acc) you(pl)-are-PROSECUTE/PURSUE-ing, be-you(pl)-PROSECUTE/PURSUE-ing! just as and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) Yet flesh (gen) me (gen) not you(pl)-are-being-SATISFY-ed, be-you(pl)-being-SATISFY-ed!, you(pl)-should-be-being-SATISFY-ed
Hi:19:22 Hi_19:22_1 Hi_19:22_2 Hi_19:22_3 Hi_19:22_4 Hi_19:22_5 Hi_19:22_6 Hi_19:22_7 Hi_19:22_8 Hi_19:22_9 Hi_19:22_10 Hi_19:22_11 Hi_19:22_12 Hi_19:22_13 Hi_19:22_14 Hi_19:22_15
Hi:19:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:23 τίς γὰρ ἂν δῴη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου, τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα
Hi:19:23 For oh that my words were written, and that they were recorded in a book forever, (Job 19:23 Brenton)
Hi:19:23 Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? (Job 19:23 BT_4)
Hi:19:23 τίς γὰρ ἂν δῴη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου, τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα
Hi:19:23 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Hi:19:23 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać By pisać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj zaś On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Hi:19:23 ti/s ga\r a)/n dO/|E grafE=nai ta\ r(E/mata/ mou, teTE=nai de\ au)ta\ e)n bibli/O| ei)s to\n ai)O=na
Hi:19:23 tis gar an dOE grafEnai ta rEmata mu, teTEnai de auta en bibliO eis ton aiOna
Hi:19:23 RI_NSM x x VO_AAO3S VD_APN RA_NPN N3M_NPN RP_GS VE_APN x RD_APN P N2N_DSN P RA_ASM N3W_ASM
Hi:19:23 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as ever (if ever) to give to write the declaration statement, utterance I to place lay, put, set, situate, station δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Hi:19:23 who/what/why (nom) for ever he/she/it-happens-to-GIVE (opt) to-be-WRITE-ed the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) me (gen) to-be-PLACE-ed Yet they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) book (dat) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Hi:19:23 Hi_19:23_1 Hi_19:23_2 Hi_19:23_3 Hi_19:23_4 Hi_19:23_5 Hi_19:23_6 Hi_19:23_7 Hi_19:23_8 Hi_19:23_9 Hi_19:23_10 Hi_19:23_11 Hi_19:23_12 Hi_19:23_13 Hi_19:23_14 Hi_19:23_15 Hi_19:23_16
Hi:19:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:24 ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι;
Hi:19:24 with an iron pen and lead, or graven in the rocks! (Job 19:24 Brenton)
Hi:19:24 Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki? (Job 19:24 BT_4)
Hi:19:24 ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι;
Hi:19:24 ἐν   σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί   ἤ[1] ἐν πέτρα, -ας, ἡ  
Hi:19:24 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żelazny; żelazny I też, nawet, mianowicie Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała
Hi:19:24 e)n grafei/O| sidErO=| kai\ moli/bO| E)\ e)n pe/trais e)gglufE=nai;
Hi:19:24 en grafeiO sidErO kai molibO E en petrais englyfEnai;
Hi:19:24 P N2N_DSN A1C_DSN C N2_DSM C P N1A_DPF VD_APN
Hi:19:24 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć iron; iron and also, even, namely ć or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rock ć
Hi:19:24 in/among/by (+dat)   iron (dat); iron ([Adj] dat) and   or in/among/by (+dat) rocks (dat)  
Hi:19:24 Hi_19:24_1 Hi_19:24_2 Hi_19:24_3 Hi_19:24_4 Hi_19:24_5 Hi_19:24_6 Hi_19:24_7 Hi_19:24_8 Hi_19:24_9
Hi:19:24 x x x x x x x x x
Hi:19:25 οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς.
Hi:19:25 For I know that he is eternal who is about to deliver me, (Job 19:25 Brenton)
Hi:19:25 Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. (Job 19:25 BT_4)
Hi:19:25 οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς.
Hi:19:25 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γάρ ὅτι   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Hi:19:25 By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto By być By zaniechać (bądź słaby) Ja By mieć dookoła być przeznaczony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Hi:19:25 oi)=da ga\r o(/ti a)e/nao/s e)stin o( e)klu/ein me me/llOn e)pi\ gE=s.
Hi:19:25 oida gar hoti aenaos estin ho eklyein me mellOn epi gEs.
Hi:19:25 VX_XAI1S x C A1B_NSM V9_PAI3S RA_NSM V1_PAN RP_AS V1_PAPNSM P N1_GSF
Hi:19:25 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with for since, as because/that ć to be the to give up (be faint) I to am about to be destined upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land
Hi:19:25 I-have-PERCEIVE-ed for because/that   he/she/it-is the (nom) to-be-GIVE-ing-UP me (acc) while ABOUT-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen)
Hi:19:25 Hi_19:25_1 Hi_19:25_2 Hi_19:25_3 Hi_19:25_4 Hi_19:25_5 Hi_19:25_6 Hi_19:25_7 Hi_19:25_8 Hi_19:25_9 Hi_19:25_10 Hi_19:25_11
Hi:19:25 x x x x x x x x x x x
Hi:19:26 ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα· παρὰ γὰρ κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη,
Hi:19:26 and to raise up upon the earth my skin that endures these sufferings: for these things have been accomplished to me of the Lord; (Job 19:26 Brenton)
Hi:19:26 Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. (Job 19:26 BT_4)
Hi:19:26 ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα· παρὰ γὰρ κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη,
Hi:19:26 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο παρά γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
Hi:19:26 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Skóra [zobacz dermatologię] Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By uzupełniać
Hi:19:26 a)nastE/sai to\ de/rma mou to\ a)natlO=n tau=ta· para\ ga\r kuri/ou tau=ta/ moi sunetele/sTE,
Hi:19:26 anastEsai to derma mu to anatlOn tauta· para gar kyriu tauta moi synetelesTE,
Hi:19:26 VA_AAO3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN VA_AAPASN RD_APN P x N2_GSM RD_NPN RP_DS VSI_API3S
Hi:19:26 to stand up put up, raise, resurrect the skin [see dermatology] I the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to complete
Hi:19:26 to-STand-UP, be-you(sg)-STand-ed-UP!, he/she/it-happens-to-STand-UP (opt) the (nom|acc) skin (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc)   these (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) for lord (gen); a lord ([Adj] gen) these (nom|acc) me (dat) he/she/it-was-COMPLETE-ed
Hi:19:26 Hi_19:26_1 Hi_19:26_2 Hi_19:26_3 Hi_19:26_4 Hi_19:26_5 Hi_19:26_6 Hi_19:26_7 Hi_19:26_8 Hi_19:26_9 Hi_19:26_10 Hi_19:26_11 Hi_19:26_12 Hi_19:26_13
Hi:19:26 x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:27 ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι, ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος· πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπῳ.
Hi:19:27 which I am conscious of in myself, which mine eye has seen, and not another, but all have been fulfilled to me in my bosom. (Job 19:27 Brenton)
Hi:19:27 To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny; moje nerki już mdleją z tęsknoty. (Job 19:27 BT_4)
Hi:19:27 ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι, ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος· πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπῳ.
Hi:19:27 ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ   ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐν κόλπος, -ου, ὁ
Hi:19:27 Kto/, który/, który Ja Siebie Kto/, który/, który Oko Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Inny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś Ja By uzupełniać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łono serca
Hi:19:27 a(/ e)gO\ e)mautO=| sunepi/stamai, a(/ o( o)fTalmo/s mou e(o/raken kai\ ou)k a)/llos· pa/nta de/ moi suntete/lestai e)n ko/lpO|.
Hi:19:27 ha egO emautO synepistamai, ha ho ofTalmos mu heoraken kai uk allos· panta de moi syntetelestai en kolpO.
Hi:19:27 RR_APN RP_NS RD_DSM V6_PMI1S RR_APN RA_NSM N2_NSM RP_GS VX_XAI3S C D RD_NSM A3_NSN x RP_DS VM_XPI3S P N2_DSM
Hi:19:27 who/whom/which I myself ć who/whom/which the eye I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely οὐχ before rough breathing other every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to complete in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bosom of the heart
Hi:19:27 who/whom/which (nom|acc) I (nom) myself (dat)   who/whom/which (nom|acc) the (nom) eye (nom) me (gen) he/she/it-has-SEE-ed and not other (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) Yet me (dat) he/she/it-has-been-COMPLETE-ed in/among/by (+dat) bosom (dat)
Hi:19:27 Hi_19:27_1 Hi_19:27_2 Hi_19:27_3 Hi_19:27_4 Hi_19:27_5 Hi_19:27_6 Hi_19:27_7 Hi_19:27_8 Hi_19:27_9 Hi_19:27_10 Hi_19:27_11 Hi_19:27_12 Hi_19:27_13 Hi_19:27_14 Hi_19:27_15 Hi_19:27_16 Hi_19:27_17 Hi_19:27_18
Hi:19:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:28 εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε Τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ; καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ·
Hi:19:28 But if ye shall also say, What shall we say before him, and so find the root of the matter in him? (Job 19:28 Brenton)
Hi:19:28 Powiecie: "Po cóż nalegać? Czyż powód oskarżeń znajdziemy?" (Job 19:28 BT_4)
Hi:19:28 εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε Τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ; καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ·
Hi:19:28 εἰ δέ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥίζα, -ης, ἡ λόγος, -ου, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:19:28 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić/opowiadaj Przedtem (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Korzeń Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Hi:19:28 ei) de\ kai\ e)rei=te *ti/ e)rou=men e)/nanti au)tou=; kai\ r(i/DZan lo/gou eu(rE/somen e)n au)tO=|·
Hi:19:28 ei de kai ereite ti erumen enanti autu; kai riDZan logu heurEsomen en autO·
Hi:19:28 C x C VF2_FAI2P RI_ASN VF2_FAI1P P RD_GSM C N1S_ASF N2_GSM VF_FAI1P P RD_DSM
Hi:19:28 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to say/tell before (+gen) he/she/it/same and also, even, namely root word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Hi:19:28 if Yet and you(pl)-will-SAY/TELL who/what/why (nom|acc) we-will-SAY/TELL before (+gen) him/it/same (gen) and root (acc) word (gen) we-will-FIND in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Hi:19:28 Hi_19:28_1 Hi_19:28_2 Hi_19:28_3 Hi_19:28_4 Hi_19:28_5 Hi_19:28_6 Hi_19:28_7 Hi_19:28_8 Hi_19:28_9 Hi_19:28_10 Hi_19:28_11 Hi_19:28_12 Hi_19:28_13 Hi_19:28_14
Hi:19:28 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:19:29 εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος· θυμὸς γὰρ ἐπ’ ἀνόμους ἐπελεύσεται, καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη.
Hi:19:29 Do ye also beware of deceit: for wrath will come upon transgressors; and then shall they know where their substance is. (Job 19:29 Brenton)
Hi:19:29 Wy sami drżyjcie przed mieczem, bo gniew za grzechy zapłonie. Wiedzcie, że sądy istnieją». (Job 19:29 BT_4)
Hi:19:29 εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος· θυμὸς γὰρ ἐπ’ ἀνόμους ἐπελεύσεται, καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ὕλη.
Hi:19:29 εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) δή καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ἐπι·κάλυμμα[τ], -ατος, τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) γάρ ἐπί ἄ·νομος -ον ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί τότε γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὕλη, -ης, ἡ
Hi:19:29 By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Naprawdę I też, nawet, mianowicie Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym coverup Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Dla odtąd, jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zewnątrz prawa Do zbliżanie siebie I też, nawet, mianowicie Wtedy By wiedzieć to jest rozpoznaj. Gdzie By być On/ona/to/to samo Las
Hi:19:29 eu)labE/TEte dE\ kai\ u(mei=s a)po\ e)pikalu/mmatos· Tumo\s ga\r e)p’ a)no/mous e)peleu/setai, kai\ to/te gnO/sontai pou= e)stin au)tO=n E( u(/lE.
Hi:19:29 eulabETEte dE kai hymeis apo epikalymmatos· Tymos gar ep’ anomus epeleusetai, kai tote gnOsontai pu estin autOn hE hylE.
Hi:19:29 VC_API2P x D RP_NP P N3M_GSN N2_NSM x P A1B_APM VF_FMI3S C D VF_FMI3P D V9_PAI3S RD_GPM RA_NSF N1_NSF
Hi:19:29 to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) indeed and also, even, namely you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing coverup wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. for since, as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing outside the law to oncoming and also, even, namely then to know i.e. recognize. where to be he/she/it/same the forest
Hi:19:29 you(pl)-were-BEWARE-ed, be-you(pl)-BEWARE-ed!, you(pl)-should-be-BEWARE-ed indeed and you(pl) (nom) away from (+gen) coverup (gen) wrath (nom) for upon/over (+acc,+gen,+dat) outside the law ([Adj] acc) he/she/it-will-be-ONCOMING-ed and then they-will-be-KNOW-ed where he/she/it-is them/same (gen) the (nom) forest (nom|voc)
Hi:19:29 Hi_19:29_1 Hi_19:29_2 Hi_19:29_3 Hi_19:29_4 Hi_19:29_5 Hi_19:29_6 Hi_19:29_7 Hi_19:29_8 Hi_19:29_9 Hi_19:29_10 Hi_19:29_11 Hi_19:29_12 Hi_19:29_13 Hi_19:29_14 Hi_19:29_15 Hi_19:29_16 Hi_19:29_17 Hi_19:29_18 Hi_19:29_19
Hi:19:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x