Hi:34:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει
Hi:34:1 And Elius continued, and said, (Job 34:1 Brenton)
Hi:34:1 Dalej ciągnął Elihu, i rzekł: (Job 34:1 BT_4)
Hi:34:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει
Hi:34:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:34:1 By zaprzyjaźniać się zaś By mówić/opowiadaj
Hi:34:1 *(upolabO\n de\ *elious le/gei
Hi:34:1 ypolabOn de elius legei
Hi:34:1 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S
Hi:34:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to say/tell
Hi:34:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:34:1 Hi_34:1_1 Hi_34:1_2 Hi_34:1_3 Hi_34:1_4
Hi:34:1 x x x x
Hi:34:2 Ἀκούσατέ μου, σοφοί· ἐπιστάμενοι, ἐνωτίζεσθε τὸ καλόν·
Hi:34:2 Hear me, ye wise men; hearken, ye that have knowledge. (Job 34:2 Brenton)
Hi:34:2 «Mędrcy, słuchajcie mych słów, nastawcie, znawcy, swe uszy: (Job 34:2 BT_4)
Hi:34:2 Ἀκούσατέ μου, σοφοί· ἐπιστάμενοι, ἐνωτίζεσθε τὸ καλόν·
Hi:34:2 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σοφός -ή -όν ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
Hi:34:2 By słyszeć Ja Mądry By wiedzieć By słuchać W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).
Hi:34:2 *)akou/sate/ mou, sofoi/· e)pista/menoi, e)nOti/DZesTe to\ kalo/n·
Hi:34:2 akusate mu, sofoi· epistamenoi, enOtiDZesTe to kalon·
Hi:34:2 VA_AAD2P RP_GS A1_NPM V6_PMPNPM V1_PMD2P RA_ASN A1_ASM
Hi:34:2 to hear I wise to know to listen the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).
Hi:34:2 do-HEAR-you(pl)! me (gen) wise ([Adj] nom|voc) while being-KNOW-ed (nom|voc) you(pl)-are-being-LISTEN-ed, be-you(pl)-being-LISTEN-ed!, you(pl)-were-being-LISTEN-ed the (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:34:2 Hi_34:2_1 Hi_34:2_2 Hi_34:2_3 Hi_34:2_4 Hi_34:2_5 Hi_34:2_6 Hi_34:2_7
Hi:34:2 x x x x x x x
Hi:34:3 ὅτι οὖς λόγους δοκιμάζει, καὶ λάρυγξ γεύεται βρῶσιν.
Hi:34:3 For the ear tries words, and the mouth tastes meat. (Job 34:3 Brenton)
Hi:34:3 bo ucho odróżnia słowo, a podniebienie smakuje pokarmy. (Job 34:3 BT_4)
Hi:34:3 ὅτι οὖς λόγους δοκιμάζει, καὶ λάρυγξ γεύεται βρῶσιν.
Hi:34:3 ὅτι οὖς, ὠτός, τό λόγος, -ου, ὁ δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) καί λάρυγξ, -γγος, ὁ γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) βρῶσις, -εως, ἡ
Hi:34:3 Ponieważ/tamto Ucho Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By badać I też, nawet, mianowicie Gardło By smakować Żywność (posiłek, żywność, mięso)
Hi:34:3 o(/ti ou)=s lo/gous dokima/DZei, kai\ la/rugX geu/etai brO=sin.
Hi:34:3 hoti us logus dokimaDZei, kai larynX geuetai brOsin.
Hi:34:3 C N3K_NSN N2_APM V1_PAI3S C N3G_NSM V1_PMI3S N3I_ASF
Hi:34:3 because/that ear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to examine and also, even, namely throat to taste food (meal, food, meat)
Hi:34:3 because/that ear (nom|acc|voc) words (acc) he/she/it-is-EXAMINE-ing, you(sg)-are-being-EXAMINE-ed (classical) and throat (nom|voc) he/she/it-is-being-TASTE-ed food (acc)
Hi:34:3 Hi_34:3_1 Hi_34:3_2 Hi_34:3_3 Hi_34:3_4 Hi_34:3_5 Hi_34:3_6 Hi_34:3_7 Hi_34:3_8
Hi:34:3 x x x x x x x x
Hi:34:4 κρίσιν ἑλώμεθα ἑαυτοῖς, γνῶμεν ἀνὰ μέσον ἑαυτῶν ὅ τι καλόν.
Hi:34:4 Let us choose judgment to ourselves: let us know amount ourselves what is right. (Job 34:4 Brenton)
Hi:34:4 Szukajmy, co dla nas jest słuszne, wspólnie rozważmy, co dobre. (Job 34:4 BT_4)
Hi:34:4 κρίσιν ἑλώμεθα ἑαυτοῖς, γνῶμεν ἀνὰ μέσον ἑαυτῶν τι καλόν.
Hi:34:4 κρίσις, -εως, ἡ αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
Hi:34:4 Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By wybierać Samo /nasz /twój /siebie By wiedzieć to jest rozpoznaj. W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Samo /nasz /twój /siebie Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).
Hi:34:4 kri/sin e(lO/meTa e(autoi=s, gnO=men a)na\ me/son e(autO=n o(/ ti kalo/n.
Hi:34:4 krisin helOmeTa heautois, gnOmen ana meson heautOn ho ti kalon.
Hi:34:4 N3I_ASF VBI_AMS1P RD_DPM VZ_AAS1P P A1_ASM RD_GPM RR_ASN RI_ASN A1_ASN
Hi:34:4 judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to choose self /our-/your-/themselves to know i.e. recognize. up/each/by (+acc) middle self /our-/your-/themselves ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).
Hi:34:4 judgment (acc) we-should-be-CHOOSE-ed selves (dat) we-should-KNOW up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) selves (gen)   who-/whom-/whichever (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:34:4 Hi_34:4_1 Hi_34:4_2 Hi_34:4_3 Hi_34:4_4 Hi_34:4_5 Hi_34:4_6 Hi_34:4_7 Hi_34:4_8 Hi_34:4_9 Hi_34:4_10
Hi:34:4 x x x x x x x x x x
Hi:34:5 ὅτι εἴρηκεν Ιωβ Δίκαιός εἰμι, ὁ κύριος ἀπήλλαξέν μου τὸ κρίμα,
Hi:34:5 For Job has said, I am righteous: the Lord has removed my judgment. (Job 34:5 Brenton)
Hi:34:5 Bo Hiob powiedział: "Jestem bez zmazy, a Bóg odebrał mi prawo: (Job 34:5 BT_4)
Hi:34:5 ὅτι εἴρηκεν Ιωβ Δίκαιός εἰμι, κύριος ἀπήλλαξέν μου τὸ κρίμα,
Hi:34:5 ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰώβ, ὁ δίκαιος -αία -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό
Hi:34:5 Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Hiob Właśnie prawy, właśnie By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. Ja Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Hi:34:5 o(/ti ei)/rEken *iOb *di/kaio/s ei)mi, o( ku/rios a)pE/llaXe/n mou to\ kri/ma,
Hi:34:5 hoti eirEken iOb dikaios eimi, ho kyrios apEllaXen mu to krima,
Hi:34:5 C VX_XAI3S N_NSM A1A_NSM V9_PAI1S RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RP_GS RA_ASN N3M_ASN
Hi:34:5 because/that to say/tell Job just righteous, just to go; to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. I the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Hi:34:5 who-/whom-/whichever (nom|acc) he/she/it-has-SAY/TELL-ed Job (indecl) just ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-RELIEVE-ed me (gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc)
Hi:34:5 Hi_34:5_1 Hi_34:5_2 Hi_34:5_3 Hi_34:5_4 Hi_34:5_5 Hi_34:5_6 Hi_34:5_7 Hi_34:5_8 Hi_34:5_9 Hi_34:5_10 Hi_34:5_11
Hi:34:5 x x x x x x x x x x x
Hi:34:6 ἐψεύσατο δὲ τῷ κρίματί μου, βίαιον τὸ βέλος μου ἄνευ ἀδικίας.
Hi:34:6 And he has erred in my judgment: my wound is severe without unrighteousness of mine. (Job 34:6 Brenton)
Hi:34:6 wbrew prawu zostałem uznany za kłamcę, nie goi się rana, a jestem bez winy". (Job 34:6 BT_4)
Hi:34:6 ἐψεύσατο δὲ τῷ κρίματί μου, βίαιον τὸ βέλος μου ἄνευ ἀδικίας.
Hi:34:6 ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) δέ ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βίαιος -α -ον ὁ ἡ τό βέλο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄνευ ἀ·δικία, -ας, ἡ
Hi:34:6 By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy zaś Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja Dziki (potężny) Żądła strzała Ja Bez (+informacja) Zły uczynki
Hi:34:6 e)PSeu/sato de\ tO=| kri/mati/ mou, bi/aion to\ be/los mou a)/neu a)diki/as.
Hi:34:6 ePSeusato de tO krimati mu, biaion to belos mu aneu adikias.
Hi:34:6 VAI_AMI3S x RA_DSN N3M_DSN RP_GS A1A_ASN RA_ASN N3E_ASN RP_GS P N1A_GSF
Hi:34:6 to lie deceptive, dishonest; false, untrue δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I fierce (mighty) the dart arrow I without (+gen) wrongdoing
Hi:34:6 he/she/it-was-LIE-ed Yet the (dat) sentence (dat) me (gen) fierce ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) dart (nom|acc|voc) me (gen) without (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Hi:34:6 Hi_34:6_1 Hi_34:6_2 Hi_34:6_3 Hi_34:6_4 Hi_34:6_5 Hi_34:6_6 Hi_34:6_7 Hi_34:6_8 Hi_34:6_9 Hi_34:6_10 Hi_34:6_11
Hi:34:6 x x x x x x x x x x x
Hi:34:7 τίς ἀνὴρ ὥσπερ Ιωβ πίνων μυκτηρισμὸν ὥσπερ ὕδωρ
Hi:34:7 What man is as Job, drinking scorning like water? (Job 34:7 Brenton)
Hi:34:7 Kto jest podobny do Hioba, co pije obelgi jak wodę, (Job 34:7 BT_4)
Hi:34:7 τίς ἀνὴρ ὥσπερ Ιωβ πίνων μυκτηρισμὸν ὥσπερ ὕδωρ
Hi:34:7 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὥσ·περ Ἰώβ, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)   ὥσ·περ ὕδωρ, ὕδατος, τό
Hi:34:7 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Hiob By pić Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Woda
Hi:34:7 ti/s a)nE\r O(/sper *iOb pi/nOn muktErismo\n O(/sper u(/dOr
Hi:34:7 tis anEr hOsper iOb pinOn myktErismon hOsper hydOr
Hi:34:7 RI_NSM N3_NSM D N_NSM V1_PAPNSM N2_ASM D N3_NSN
Hi:34:7 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" Job to drink ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" water
Hi:34:7 who/what/why (nom) man, husband (nom) just as Job (indecl) while DRINK-ing (nom)   just as water (nom|acc|voc)
Hi:34:7 Hi_34:7_1 Hi_34:7_2 Hi_34:7_3 Hi_34:7_4 Hi_34:7_5 Hi_34:7_6 Hi_34:7_7 Hi_34:7_8
Hi:34:7 x x x x x x x x
Hi:34:8 οὐχ ἁμαρτὼν οὐδὲ ἀσεβήσας ἢ ὁδοῦ κοινωνήσας μετὰ ποιούντων τὰ ἄνομα τοῦ πορευθῆναι μετὰ ἀσεβῶν;
Hi:34:8 saying, I have not sinned, nor committed ungodliness, nor had fellowship with workers of iniquity, to go with the ungodly. (Job 34:8 Brenton)
Hi:34:8 razem z grzesznymi chce kroczyć i z nieprawymi wspólną iść drogą? (Job 34:8 BT_4)
Hi:34:8 οὐχ ἁμαρτὼν οὐδὲ ἀσεβήσας ὁδοῦ κοινωνήσας μετὰ ποιούντων τὰ ἄνομα τοῦ πορευθῆναι μετὰ ἀσεβῶν;
Hi:34:8 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἤ[1] ὁδός, -οῦ, ἡ κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -) μετά ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
Hi:34:8 ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Albo Drogi {Sposobu}/droga By uczestniczyć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By czynić/rób Na zewnątrz prawa By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo
Hi:34:8 ou)CH a(martO\n ou)de\ a)sebE/sas E)\ o(dou= koinOnE/sas meta\ poiou/ntOn ta\ a)/noma tou= poreuTE=nai meta\ a)sebO=n;
Hi:34:8 uCH hamartOn ude asebEsas E hodu koinOnEsas meta poiuntOn ta anoma tu poreuTEnai meta asebOn;
Hi:34:8 D VB_AAPNSM C VA_AAPNSM C N2_GSF VA_AAPNSM P V2_PAPGPM RA_APN A1B_APN RA_GSN VC_APN P A3H_GPM
Hi:34:8 οὐχ before rough breathing to sin οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be impious commit sacrilege or way/road to share after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to do/make the outside the law the to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ungodly; to be impious commit sacrilege
Hi:34:8 not upon SIN-ing (nom) neither/nor upon BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom|voc) or way/road (gen) upon SHARE-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen) let-them-be-DO/MAKE-ing! (classical), while DO/MAKE-ing (gen) the (nom|acc) outside the law ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) to-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom)
Hi:34:8 Hi_34:8_1 Hi_34:8_2 Hi_34:8_3 Hi_34:8_4 Hi_34:8_5 Hi_34:8_6 Hi_34:8_7 Hi_34:8_8 Hi_34:8_9 Hi_34:8_10 Hi_34:8_11 Hi_34:8_12 Hi_34:8_13 Hi_34:8_14 Hi_34:8_15
Hi:34:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:9 μὴ γὰρ εἴπῃς ὅτι Οὐκ ἔσται ἐπισκοπὴ ἀνδρός· καὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ παρὰ κυρίου.
Hi:34:9 For thou shouldest not say, There shall be no visitation of a man, whereas there is a visitation on him from the Lord. (Job 34:9 Brenton)
Hi:34:9 Bo rzekł: "Nie zyskam nic na tym, że żyję z Bogiem w przyjaźni". (Job 34:9 BT_4)
Hi:34:9 μὴ γὰρ εἴπῃς ὅτι Οὐκ ἔσται ἐπισκοπὴ ἀνδρός· καὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ παρὰ κυρίου.
Hi:34:9 μή γάρ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Hi:34:9 Nie Dla odtąd, jak By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Przeoczenie [nadzorowanie] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Przeoczenie [nadzorowanie] On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Hi:34:9 mE\ ga\r ei)/pE|s o(/ti *ou)k e)/stai e)piskopE\ a)ndro/s· kai\ e)piskopE\ au)tO=| para\ kuri/ou.
Hi:34:9 mE gar eipEs hoti uk estai episkopE andros· kai episkopE autO para kyriu.
Hi:34:9 D x VB_AAS2S C D VF_FMI3S N1_NSF N3_GSM C N1_NSF RD_DSM P N2_GSM
Hi:34:9 not for since, as to say/tell because/that οὐχ before rough breathing to be oversight [overseeing] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely oversight [overseeing] he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Hi:34:9 not for you(sg)-should-SAY/TELL because/that not he/she/it-will-be oversight (nom|voc) man, husband (gen) and oversight (nom|voc) him/it/same (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Hi:34:9 Hi_34:9_1 Hi_34:9_2 Hi_34:9_3 Hi_34:9_4 Hi_34:9_5 Hi_34:9_6 Hi_34:9_7 Hi_34:9_8 Hi_34:9_9 Hi_34:9_10 Hi_34:9_11 Hi_34:9_12 Hi_34:9_13
Hi:34:9 x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:10 διό, συνετοὶ καρδίας, ἀκούσατέ μου Μή μοι εἴη ἔναντι κυρίου ἀσεβῆσαι καὶ ἔναντι παντοκράτορος ταράξαι τὸ δίκαιον·
Hi:34:10 Wherefore hear me, ye that are wise in heart: far be it from me to sin before the Lord, and to pervert righteousness before the almighty. (Job 34:10 Brenton)
Hi:34:10 Więc posłuchajcie, rozumni mężowie: Bóg jest daleki od grzechu, Wszechmocny - od nieprawości. (Job 34:10 BT_4)
Hi:34:10 διό, συνετοὶ καρδίας, ἀκούσατέ μου Μή μοι εἴη ἔναντι κυρίου ἀσεβῆσαι καὶ ἔναντι παντοκράτορος ταράξαι τὸ δίκαιον·
Hi:34:10 διό (δι’ ὅ) συν·ετός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί ἔν·αντι παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον
Hi:34:10 Z powodu którego insightful/bystry Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By słyszeć Ja Nie Ja By być Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Właśnie prawy, właśnie
Hi:34:10 dio/, sunetoi\ kardi/as, a)kou/sate/ mou *mE/ moi ei)/E e)/nanti kuri/ou a)sebE=sai kai\ e)/nanti pantokra/toros tara/Xai to\ di/kaion·
Hi:34:10 dio, synetoi kardias, akusate mu mE moi eiE enanti kyriu asebEsai kai enanti pantokratoros taraXai to dikaion·
Hi:34:10 C A1_VPM N1A_GSF VA_AAD2P RP_GS D RP_DS V9_PAO3S P N2_GSM VA_AAN C P N3R_GSM VA_AAN RA_ASN A1A_ASN
Hi:34:10 because of which insightful/discerning heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to hear I not I to be before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be impious commit sacrilege and also, even, namely before (+gen) Almighty ruler of all going before all to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the just righteous, just
Hi:34:10 because of which insightful/discerning ([Adj] nom|voc) heart (gen), hearts (acc) do-HEAR-you(pl)! me (gen) not me (dat) he/she/it-happens-to-be (opt) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-BE IMPIOUS--COMMIT-SACRILEGE, be-you(sg)-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE!, he/she/it-happens-to-BE IMPIOUS--COMMIT-SACRILEGE (opt) and before (+gen) Almighty ruler of all (gen) to-UNSETTLE, be-you(sg)-UNSETTLE-ed!, he/she/it-happens-to-UNSETTLE (opt) the (nom|acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:34:10 Hi_34:10_1 Hi_34:10_2 Hi_34:10_3 Hi_34:10_4 Hi_34:10_5 Hi_34:10_6 Hi_34:10_7 Hi_34:10_8 Hi_34:10_9 Hi_34:10_10 Hi_34:10_11 Hi_34:10_12 Hi_34:10_13 Hi_34:10_14 Hi_34:10_15 Hi_34:10_16 Hi_34:10_17
Hi:34:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:11 ἀλλὰ ἀποδιδοῖ ἀνθρώπῳ καθὰ ποιεῖ ἕκαστος αὐτῶν, καὶ ἐν τρίβῳ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν.
Hi:34:11 Yea, he renders to a man accordingly as each of them does, and in a man's path he will find him. (Job 34:11 Brenton)
Hi:34:11 Według czynów każdemu zapłaci, odda, kto na co zasłużył. (Job 34:11 BT_4)
Hi:34:11 ἀλλὰ ἀποδιδοῖ ἀνθρώπῳ καθὰ ποιεῖ ἕκαστος αὐτῶν, καὶ ἐν τρίβῳ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν.
Hi:34:11 ἀλλά ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καθά (καθ’ ἅ) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἕκαστος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν τρίβος, -ου, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:34:11 Ale By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ludzki Stosownie do którego By czynić/rób Każdy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ścieżka Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By znajdować On/ona/to/to samo
Hi:34:11 a)lla\ a)podidoi= a)nTrO/pO| kaTa\ poiei= e(/kastos au)tO=n, kai\ e)n tri/bO| a)ndro\s eu(rE/sei au)to/n.
Hi:34:11 alla apodidoi anTrOpO kaTa poiei hekastos autOn, kai en tribO andros heurEsei auton.
Hi:34:11 C V8_PAO3S N2_DSM D V2_PAI3S A1_NSM RD_GPM C P N2_DSM N3_GSM VF_FAI3S RD_ASM
Hi:34:11 but to give back restore, assign, impute, convey, refer human according to which to do/make each he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among path man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to find he/she/it/same
Hi:34:11 but he/she/it-is-GIVE BACK-ing, you(sg)-are-being-GIVE BACK-ed, you(sg)-are-being-GIVE BACK-ed (classical), he/she/it-happens-to-be-GIVE BACK-ing (opt), you(sg)-should-be-being-GIVE BACK-ed, he/she/it-should-be-GIVE BACK-ing human (dat) according to which he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! each (of two) (nom) them/same (gen) and in/among/by (+dat) path (dat) man, husband (gen) he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical) him/it/same (acc)
Hi:34:11 Hi_34:11_1 Hi_34:11_2 Hi_34:11_3 Hi_34:11_4 Hi_34:11_5 Hi_34:11_6 Hi_34:11_7 Hi_34:11_8 Hi_34:11_9 Hi_34:11_10 Hi_34:11_11 Hi_34:11_12 Hi_34:11_13
Hi:34:11 x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:12 οἴῃ δὲ τὸν κύριον ἄτοπα ποιήσειν; ἢ ὁ παντοκράτωρ ταράξει κρίσιν;
Hi:34:12 And thinkest thou that the Lord will do wrong, or will the Almighty who made the earth wrest judgment? (Job 34:12 Brenton)
Hi:34:12 Nie, Bóg nie działa zdradliwie ni Wszechmocny praw niczyich nie łamie. (Job 34:12 BT_4)
Hi:34:12 οἴῃ δὲ τὸν κύριον ἄτοπα ποιήσειν; παντοκράτωρ ταράξει κρίσιν;
Hi:34:12 οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄ·τοπος -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἤ[1] ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) κρίσις, -εως, ἡ
Hi:34:12 By przypuszczać zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie na miejscu By czynić/rób Albo Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Hi:34:12 oi)/E| de\ to\n ku/rion a)/topa poiE/sein; E)\ o( pantokra/tOr tara/Xei kri/sin;
Hi:34:12 oiE de ton kyrion atopa poiEsein; E ho pantokratOr taraXei krisin;
Hi:34:12 V1_PAS3S x RA_ASM N2_ASM A1B_APN VF_FAN C RA_NSM N3R_NSM VF_FAI3S N3I_ASF
Hi:34:12 to suppose δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of place to do/make or the Almighty ruler of all going before all to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Hi:34:12 you(sg)-are-being-SUPPOSE-ed, you(sg)-should-be-being-SUPPOSE-ed Yet the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of place ([Adj] nom|acc|voc) to-will-DO/MAKE or the (nom) Almighty ruler of all (nom) he/she/it-will-UNSETTLE, you(sg)-will-be-UNSETTLE-ed (classical) judgment (acc)
Hi:34:12 Hi_34:12_1 Hi_34:12_2 Hi_34:12_3 Hi_34:12_4 Hi_34:12_5 Hi_34:12_6 Hi_34:12_7 Hi_34:12_8 Hi_34:12_9 Hi_34:12_10 Hi_34:12_11
Hi:34:12 x x x x x x x x x x x
Hi:34:13 ὃς ἐποίησεν τὴν γῆν· τίς δέ ἐστιν ὁ ποιῶν τὴν ὑπ’ οὐρανὸν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα;
Hi:34:13 And who is he that made the whole world under heaven, and all things therein? (Job 34:13 Brenton)
Hi:34:13 Kto Jemu zlecił ziemię, a kto założył cały świat? (Job 34:13 BT_4)
Hi:34:13 ὃς ἐποίησεν τὴν γῆν· τίς δέ ἐστιν ποιῶν τὴν ὑπ’ οὐρανὸν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα;
Hi:34:13 ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό ἔν·ειμι fr. εἰμί[1] (ath. εν+(εσ)-/εν+(εσ)-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Hi:34:13 Kto/, który/, który By czynić/rób Ziemi/ziemia Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś By być Jaki rodzaj; by czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By być wewnątrz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Hi:34:13 o(\s e)poi/Esen tE\n gE=n· ti/s de/ e)stin o( poiO=n tE\n u(p’ ou)rano\n kai\ ta\ e)no/nta pa/nta;
Hi:34:13 hos epoiEsen tEn gEn· tis de estin ho poiOn tEn hyp’ uranon kai ta enonta panta;
Hi:34:13 RR_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RI_NSM x V9_PAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RA_ASF P N2_ASM C RA_APN V9_PAPAPN A3_APN
Hi:34:13 who/whom/which to do/make the earth/land who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be the what kind; to do/make the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven and also, even, namely the to be within every all, each, every, the whole of
Hi:34:13 who/whom/which (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) earth/land (acc) who/what/why (nom) Yet he/she/it-is the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) the (acc) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc) and the (nom|acc) while BE-ing-WITHIN (acc, nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc)
Hi:34:13 Hi_34:13_1 Hi_34:13_2 Hi_34:13_3 Hi_34:13_4 Hi_34:13_5 Hi_34:13_6 Hi_34:13_7 Hi_34:13_8 Hi_34:13_9 Hi_34:13_10 Hi_34:13_11 Hi_34:13_12 Hi_34:13_13 Hi_34:13_14 Hi_34:13_15 Hi_34:13_16
Hi:34:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:14 εἰ γὰρ βούλοιτο συνέχειν καὶ τὸ πνεῦμα παρ’ αὐτῷ κατασχεῖν,
Hi:34:14 For if he would confine, and restrain his spirit with himself; (Job 34:14 Brenton)
Hi:34:14 Niech tylko zwróci uwagę, niech życie i tchnienie odbierze, (Job 34:14 BT_4)
Hi:34:14 εἰ γὰρ βούλοιτο συνέχειν καὶ τὸ πνεῦμα παρ’ αὐτῷ κατασχεῖν,
Hi:34:14 εἰ γάρ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-)
Hi:34:14 Jeżeli Dla odtąd, jak By planować/decyduj się/zamierzaj By zmuszać {By ograniczać} I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z
Hi:34:14 ei) ga\r bou/loito sune/CHein kai\ to\ pneu=ma par’ au)tO=| katasCHei=n,
Hi:34:14 ei gar buloito syneCHein kai to pneuma par’ autO katasCHein,
Hi:34:14 C x V1_PMO3S V1_PAN C RA_ASN N3M_ASN P RD_DSM VB_AAN
Hi:34:14 if for since, as to plan/determine/intend to constrain and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of
Hi:34:14 if for he/she/it-happens-to-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (opt) to-be-CONSTRAIN-ing and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) to-HOLD FAST
Hi:34:14 Hi_34:14_1 Hi_34:14_2 Hi_34:14_3 Hi_34:14_4 Hi_34:14_5 Hi_34:14_6 Hi_34:14_7 Hi_34:14_8 Hi_34:14_9 Hi_34:14_10
Hi:34:14 x x x x x x x x x x
Hi:34:15 τελευτήσει πᾶσα σὰρξ ὁμοθυμαδόν, πᾶς δὲ βροτὸς εἰς γῆν ἀπελεύσεται, ὅθεν καὶ ἐπλάσθη.
Hi:34:15 all flesh would die together, and every mortal would return to the earth, whence also he was formed. (Job 34:15 Brenton)
Hi:34:15 a wszelkie ciało zaginie i człowiek w pył się obróci. (Job 34:15 BT_4)
Hi:34:15 τελευτήσει πᾶσα σὰρξ ὁμοθυμαδόν, πᾶς δὲ βροτὸς εἰς γῆν ἀπελεύσεται, ὅθεν καὶ ἐπλάσθη.
Hi:34:15 τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ὁμοθυμαδόν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ   εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅ·θεν καί πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-)
Hi:34:15 By kończyć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By odchodzić Skąd I też, nawet, mianowicie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny]
Hi:34:15 teleutE/sei pa=sa sa\rX o(moTumado/n, pa=s de\ broto\s ei)s gE=n a)peleu/setai, o(/Ten kai\ e)pla/sTE.
Hi:34:15 teleutEsei pasa sarX homoTymadon, pas de brotos eis gEn apeleusetai, hoTen kai eplasTE.
Hi:34:15 VF_FAI3S A1S_NSF N3K_NSF D A3_NSM x N2_NSM P N1_ASF VF_FMI3S D C VSI_API3S
Hi:34:15 to end every all, each, every, the whole of flesh in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć into (+acc) earth/land to depart from where and also, even, namely to mold [see plastic]
Hi:34:15 he/she/it-will-END, you(sg)-will-be-END-ed (classical) every (nom|voc) flesh (nom|voc) in solidarity every (nom|voc) Yet   into (+acc) earth/land (acc) he/she/it-will-be-DEPART-ed from where and he/she/it-was-MOLD-ed
Hi:34:15 Hi_34:15_1 Hi_34:15_2 Hi_34:15_3 Hi_34:15_4 Hi_34:15_5 Hi_34:15_6 Hi_34:15_7 Hi_34:15_8 Hi_34:15_9 Hi_34:15_10 Hi_34:15_11 Hi_34:15_12 Hi_34:15_13
Hi:34:15 x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:16 εἰ δὲ μὴ νουθετῇ, ἄκουε ταῦτα, ἐνωτίζου φωνὴν ῥημάτων.
Hi:34:16 Take heed lest he rebuke thee: hear this, hearken to the voice of words. (Job 34:16 Brenton)
Hi:34:16 Posłuchaj, jeśliś rozumny, i nadstaw ucha na moje słowa. (Job 34:16 BT_4)
Hi:34:16 εἰ δὲ μὴ νουθετῇ, ἄκουε ταῦτα, ἐνωτίζου φωνὴν ῥημάτων.
Hi:34:16 εἰ δέ μή νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ ῥῆμα[τ], -ατος, τό
Hi:34:16 Jeżeli zaś Nie Do ??? By słyszeć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By słuchać Dźwięku/głos płacze Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
Hi:34:16 ei) de\ mE\ nouTetE=|, a)/koue tau=ta, e)nOti/DZou fOnE\n r(Ema/tOn.
Hi:34:16 ei de mE nuTetE, akue tauta, enOtiDZu fOnEn rEmatOn.
Hi:34:16 C x D V2_PAS3S V1_PAD2S RD_APN V1_PMD2S N1_ASF N3M_GPN
Hi:34:16 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to ??? to hear this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to listen sound/voice cries declaration statement, utterance
Hi:34:16 if Yet not you(sg)-are-being-???-ed, he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed be-you(sg)-HEAR-ing! these (nom|acc) be-you(sg)-being-LISTEN-ed!, you(sg)-were-being-LISTEN-ed sound/voice (acc) declarations (gen)
Hi:34:16 Hi_34:16_1 Hi_34:16_2 Hi_34:16_3 Hi_34:16_4 Hi_34:16_5 Hi_34:16_6 Hi_34:16_7 Hi_34:16_8 Hi_34:16_9
Hi:34:16 x x x x x x x x x
Hi:34:17 ἰδὲ σὺ τὸν μισοῦντα ἄνομα καὶ τὸν ὀλλύντα τοὺς πονηροὺς ὄντα αἰώνιον δίκαιον.
Hi:34:17 Behold then the one that hates iniquities, and that destroys the wicked, who is for ever just. (Job 34:17 Brenton)
Hi:34:17 Czy mógłby rządzić wróg prawa? Potępisz Mocarza sprawiedliwego? (Job 34:17 BT_4)
Hi:34:17 ἰδὲ σὺ τὸν μισοῦντα ἄνομα καὶ τὸν ὀλλύντα τοὺς πονηροὺς ὄντα αἰώνιον δίκαιον.
Hi:34:17 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἄ·νομος -ον καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἰώνιος -ία -ον δίκαιος -αία -ον
Hi:34:17 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By być aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Właśnie prawy, właśnie
Hi:34:17 i)de\ su\ to\n misou=nta a)/noma kai\ to\n o)llu/nta tou\s ponErou\s o)/nta ai)O/nion di/kaion.
Hi:34:17 ide sy ton misunta anoma kai ton ollynta tus ponErus onta aiOnion dikaion.
Hi:34:17 VB_AAD2S RP_NS RA_ASM V2_PAPASM A1B_APN C RA_ASM V5_PAPASM RA_APM A1A_APM V9_PAPASM A1B_ASM A1A_ASM
Hi:34:17 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you the to destest dislike, detest, hate, abominate outside the law and also, even, namely the ć the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to be aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent just righteous, just
Hi:34:17 do-SEE-you(sg)! you(sg) (nom) the (acc) while DESTEST-ing (acc, nom|acc|voc) outside the law ([Adj] nom|acc|voc) and the (acc)   the (acc) wicked ([Adj] acc) while being (acc, nom|acc|voc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:34:17 Hi_34:17_1 Hi_34:17_2 Hi_34:17_3 Hi_34:17_4 Hi_34:17_5 Hi_34:17_6 Hi_34:17_7 Hi_34:17_8 Hi_34:17_9 Hi_34:17_10 Hi_34:17_11 Hi_34:17_12 Hi_34:17_13
Hi:34:17 x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:18 ἀσεβὴς ὁ λέγων βασιλεῖ Παρανομεῖς, ἀσεβέστατε τοῖς ἄρχουσιν·
Hi:34:18 He is ungodly that says to a king, Thou art a transgressor, that says to princes, O most ungodly one. (Job 34:18 Brenton)
Hi:34:18 Czy króla ktoś nazwie: "Nicponiu", lub możnych określi: "Zbrodniarze"? (Job 34:18 BT_4)
Hi:34:18 ἀσεβὴς λέγων βασιλεῖ Παρανομεῖς, ἀσεβέστατε τοῖς ἄρχουσιν·
Hi:34:18 ἀ·σεβής -ές ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἀ·σεβέσ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀ·σεβής) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Hi:34:18 Bezbożny By mówić/opowiadaj Król By być na zewnątrz prawa Najbardziej nieczcigodny Władca; by zaczynać się
Hi:34:18 a)sebE\s o( le/gOn basilei= *paranomei=s, a)sebe/state toi=s a)/rCHousin·
Hi:34:18 asebEs ho legOn basilei paranomeis, asebestate tois arCHusin·
Hi:34:18 A3H_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N3V_DSM V2_PAI2S A3H_VSMS RA_DPM N3_DPM
Hi:34:18 ungodly the to say/tell king to be outside the law most unworshipful the ruler; to begin
Hi:34:18 ungodly ([Adj] nom) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom) king (dat) you(sg)-are-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW most unworshipful ([Adj] voc) the (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat)
Hi:34:18 Hi_34:18_1 Hi_34:18_2 Hi_34:18_3 Hi_34:18_4 Hi_34:18_5 Hi_34:18_6 Hi_34:18_7 Hi_34:18_8
Hi:34:18 x x x x x x x x
Hi:34:19 ὃς οὐκ ἐπῃσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἶδεν τιμὴν θέσθαι ἁδροῖς θαυμασθῆναι πρόσωπα αὐτῶν.
Hi:34:19 Such a one as would not reverence the face of an honourable man, neither knows how to give honour to the great, so as that their persons should be respected. (Job 34:19 Brenton)
Hi:34:19 On nie schlebia książętom, bogacza nie stawia przed biednym, bo wszyscy są dziełem rąk Jego. (Job 34:19 BT_4)
Hi:34:19 ὃς οὐκ ἐπῃσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἶδεν τιμὴν θέσθαι ἁδροῖς θαυμασθῆναι πρόσωπα αὐτῶν.
Hi:34:19 ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·αισχύνομαι (επ+αισχυν-, -, -, -, -, επ+αισχυν·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό ἔν·τιμος -ον οὐδέ (οὐ δέ) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τιμή, -ῆς, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)   θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:34:19 Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być speszony dookoła Twarz Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj By być zaskakiwany są podziwiany przy Twarz On/ona/to/to samo
Hi:34:19 o(\s ou)k e)pE|sCHu/nTE pro/sOpon e)nti/mou ou)de\ oi)=den timE\n Te/sTai a(droi=s TaumasTE=nai pro/sOpa au)tO=n.
Hi:34:19 hos uk epEsCHynTE prosOpon entimu ude oiden timEn TesTai hadrois TaumasTEnai prosOpa autOn.
Hi:34:19 RR_NSM D VCI_API3S N2N_ASN A1B_GSM C VX_XAI3S N1_ASF VE_AMN A1A_DPM VS_APN N2N_APN RD_GPM
Hi:34:19 who/whom/which οὐχ before rough breathing to be abashed about face upright respectable, equitable, honest, honorable οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with honor honor, esteem, worship; of things: worth, value to place lay, put, set, situate, station ć to be surprised be marvelled at face he/she/it/same
Hi:34:19 who/whom/which (nom) not he/she/it-was-BE-ed-ABASHED-ABOUT face (nom|acc|voc) upright ([Adj] gen) neither/nor he/she/it-has-PERCEIVE-ed honor (acc) to-be-PLACE-ed   to-be-BE SURPRISED-ed faces (nom|acc|voc) them/same (gen)
Hi:34:19 Hi_34:19_1 Hi_34:19_2 Hi_34:19_3 Hi_34:19_4 Hi_34:19_5 Hi_34:19_6 Hi_34:19_7 Hi_34:19_8 Hi_34:19_9 Hi_34:19_10 Hi_34:19_11 Hi_34:19_12 Hi_34:19_13
Hi:34:19 x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:20 κενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποβήσεται τὸ κεκραγέναι καὶ δεῖσθαι ἀνδρός· ἐχρήσαντο γὰρ παρανόμως ἐκκλινομένων ἀδυνάτων.
Hi:34:20 But it shall turn out vanity to them, to cry and beseech a man; for they dealt unlawfully, the poor being turned aside from their right. (Job 34:20 Brenton)
Hi:34:20 Wszak giną nagle wśród nocy, burzy się naród - mijają, ciemięzcę bez trudu się strąca. (Job 34:20 BT_4)
Hi:34:20 κενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποβήσεται τὸ κεκραγέναι καὶ δεῖσθαι ἀνδρός· ἐχρήσαντο γὰρ παρανόμως ἐκκλινομένων ἀδυνάτων.
Hi:34:20 κενός -ή -όν δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) γάρ   ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος); ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -)
Hi:34:20 Pusty/pozbawiony zaś On/ona/to/to samo By wychodzić By krzyknąć I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Dla odtąd, jak By cofać się/unikaj Niemożliwy; do ???
Hi:34:20 kena\ de\ au)toi=s a)pobE/setai to\ kekrage/nai kai\ dei=sTai a)ndro/s· e)CHrE/santo ga\r parano/mOs e)kklinome/nOn a)duna/tOn.
Hi:34:20 kena de autois apobEsetai to kekragenai kai deisTai andros· eCHrEsanto gar paranomOs ekklinomenOn adynatOn.
Hi:34:20 A1_APN x RD_DPM VF_FMI3S RA_ASN VX_XAN C V2_PMN N3_GSM VAI_AMI3P x D V1_PMPGPM A1B_GPM
Hi:34:20 empty/devoid δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to get out the to cry out and also, even, namely to need/require man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to use/treat (profit, advise) for since, as ć to recoil/avoid impossible; to ???
Hi:34:20 empty/devoid ([Adj] nom|acc|voc) Yet them/same (dat) he/she/it-will-be-GET OUT-ed the (nom|acc) to-have-CRY-ed-OUT and to-be-being-NEED/REQUIRE-ed man, husband (gen) they-were-USE/TREAT-ed for   while being-RECOIL/AVOID-ed (gen) impossible ([Adj] gen); while ???-ing (nom)
Hi:34:20 Hi_34:20_1 Hi_34:20_2 Hi_34:20_3 Hi_34:20_4 Hi_34:20_5 Hi_34:20_6 Hi_34:20_7 Hi_34:20_8 Hi_34:20_9 Hi_34:20_10 Hi_34:20_11 Hi_34:20_12 Hi_34:20_13 Hi_34:20_14
Hi:34:20 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:21 αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἐστιν ἔργων ἀνθρώπων, λέληθεν δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὧν πράσσουσιν,
Hi:34:21 For he surveys the works of men, and nothing of what they do has escaped him. (Job 34:21 Brenton)
Hi:34:21 Utkwił On swój wzrok w drogę ludzi i widzi wszystkie ich kroki. (Job 34:21 BT_4)
Hi:34:21 αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἐστιν ἔργων ἀνθρώπων, λέληθεν δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὧν πράσσουσιν,
Hi:34:21 αὐτός αὐτή αὐτό γάρ ὁρατός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔργον, -ου, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὅς ἥ ὅ πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
Hi:34:21 On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak Widoczny By być Praca Ludzki Nie by zauważać zaś On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt) Kto/, który/, który By działać
Hi:34:21 au)to\s ga\r o(ratE/s e)stin e)/rgOn a)nTrO/pOn, le/lETen de\ au)to\n ou)de\n O(=n pra/ssousin,
Hi:34:21 autos gar horatEs estin ergOn anTrOpOn, lelETen de auton uden hOn prassusin,
Hi:34:21 RD_NSM x N1M_NSM V9_PAI3S N2N_GPN N2_GPM VX_XAI3S x RD_ASM A3_ASN RR_GPM V1_PAI3P
Hi:34:21 he/she/it/same for since, as visible to be work human to not notice δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same not one (nothing, no one) who/whom/which to act
Hi:34:21 he/it/same (nom) for visible ([Adj] gen) he/she/it-is works (gen) humans (gen) he/she/it-has-NOT NOTICE-ed Yet him/it/same (acc) not one (nom|acc) who/whom/which (gen) they-are-ACT-ing, while ACT-ing (dat)
Hi:34:21 Hi_34:21_1 Hi_34:21_2 Hi_34:21_3 Hi_34:21_4 Hi_34:21_5 Hi_34:21_6 Hi_34:21_7 Hi_34:21_8 Hi_34:21_9 Hi_34:21_10 Hi_34:21_11 Hi_34:21_12
Hi:34:21 x x x x x x x x x x x x
Hi:34:22 οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ κρυβῆναι τοὺς ποιοῦντας τὰ ἄνομα·
Hi:34:22 Neither shall there be a place for the workers of iniquity to hide themselves. (Job 34:22 Brenton)
Hi:34:22 Nie ma ciemności ni mroku, gdzie by się schował nieprawy. (Job 34:22 BT_4)
Hi:34:22 οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ κρυβῆναι τοὺς ποιοῦντας τὰ ἄνομα·
Hi:34:22 οὐδέ (οὐ δέ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον
Hi:34:22 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być Miejsce By ukrywać się ukrywaj, kryj się By czynić/rób Na zewnątrz prawa
Hi:34:22 ou)de\ e)/stai to/pos tou= krubE=nai tou\s poiou=ntas ta\ a)/noma·
Hi:34:22 ude estai topos tu krybEnai tus poiuntas ta anoma·
Hi:34:22 C VF_FMI3S N2_NSM RA_GSN VD_APN RA_APM V2_PAPAPM RA_APN A1B_APN
Hi:34:22 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be place the to hide conceal, skulk the to do/make the outside the law
Hi:34:22 neither/nor he/she/it-will-be place (nom) the (gen) to-be-HIDE-ed the (acc) while DO/MAKE-ing (acc) the (nom|acc) outside the law ([Adj] nom|acc|voc)
Hi:34:22 Hi_34:22_1 Hi_34:22_2 Hi_34:22_3 Hi_34:22_4 Hi_34:22_5 Hi_34:22_6 Hi_34:22_7 Hi_34:22_8 Hi_34:22_9
Hi:34:22 x x x x x x x x x
Hi:34:23 ὅτι οὐκ ἐπ’ ἄνδρα θήσει ἔτι· ὁ γὰρ κύριος πάντας ἐφορᾷ
Hi:34:23 For he will not lay upon a man more than right. (Job 34:23 Brenton)
Hi:34:23 On człowiekowi nie ustala terminów, by stanął przed Bożym sądem. (Job 34:23 BT_4)
Hi:34:23 ὅτι οὐκ ἐπ’ ἄνδρα θήσει ἔτι· γὰρ κύριος πάντας ἐφορᾷ
Hi:34:23 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -)
Hi:34:23 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wyglądać na
Hi:34:23 o(/ti ou)k e)p’ a)/ndra TE/sei e)/ti· o( ga\r ku/rios pa/ntas e)fora=|
Hi:34:23 hoti uk ep’ andra TEsei eti· ho gar kyrios pantas efora
Hi:34:23 C D P N3_ASM VF_FAI3S D RA_NSM x N2_NSM A3_APM V3_PAI3S
Hi:34:23 because/that οὐχ before rough breathing upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to place lay, put, set, situate, station yet/still the for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of to look upon
Hi:34:23 because/that not upon/over (+acc,+gen,+dat) man, husband (acc) he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) yet/still the (nom) for lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (acc) he/she/it-is-LOOK-ing-UPON, you(sg)-are-being-LOOK-ed-UPON, you(sg)-are-being-LOOK-ed-UPON (classical), he/she/it-should-be-LOOK-ing-UPON, you(sg)-should-be-being-LOOK-ed-UPON
Hi:34:23 Hi_34:23_1 Hi_34:23_2 Hi_34:23_3 Hi_34:23_4 Hi_34:23_5 Hi_34:23_6 Hi_34:23_7 Hi_34:23_8 Hi_34:23_9 Hi_34:23_10 Hi_34:23_11
Hi:34:23 x x x x x x x x x x x
Hi:34:24 ὁ καταλαμβάνων ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός·
Hi:34:24 For the Lord looks down upon all men, who comprehends unsearchable things, glorious also and excellent things without number. (Job 34:24 Brenton)
Hi:34:24 Rozbija mocarzy bez dochodzenia, a innych w ich miejsce osadza. (Job 34:24 BT_4)
Hi:34:24 καταλαμβάνων ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός·
Hi:34:24 ὁ ἡ τό κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ἀν·εξ·ιχνίαστος -ον ἔν·δοξος -ον τέ καί   ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ
Hi:34:24 By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, unsurveyable Sławny sławny, sławny I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]
Hi:34:24 o( katalamba/nOn a)neXiCHni/asta, e)/ndoXa/ te kai\ e)Xai/sia, O(=n ou)k e)/stin a)riTmo/s·
Hi:34:24 ho katalambanOn aneXiCHniasta, endoXa te kai eXaisia, hOn uk estin ariTmos·
Hi:34:24 RA_NSM V1_PAPNSM A1B_APN A1B_APN x C A1B_APN RR_GPM D V9_PAI3S N2_NSM
Hi:34:24 the to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, unsurveyable glorious illustrious, renowned and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć who/whom/which οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic]
Hi:34:24 the (nom) while COMPREHEND-ing (nom) unsurveyable ([Adj] nom|acc|voc) glorious ([Adj] nom|acc|voc) and [postpositive coordinate] and   who/whom/which (gen) not he/she/it-is number (nom)
Hi:34:24 Hi_34:24_1 Hi_34:24_2 Hi_34:24_3 Hi_34:24_4 Hi_34:24_5 Hi_34:24_6 Hi_34:24_7 Hi_34:24_8 Hi_34:24_9 Hi_34:24_10 Hi_34:24_11
Hi:34:24 x x x x x x x x x x x
Hi:34:25 ὁ γνωρίζων αὐτῶν τὰ ἔργα καὶ στρέψει νύκτα, καὶ ταπεινωθήσονται.
Hi:34:25 Who discovers their works, and will bring night about upon them, and they shall be brought low. (Job 34:25 Brenton)
Hi:34:25 Zna dokładnie ich występki. Nocą ich niszczy i miażdży. (Job 34:25 BT_4)
Hi:34:25 γνωρίζων αὐτῶν τὰ ἔργα καὶ στρέψει νύκτα, καὶ ταπεινωθήσονται.
Hi:34:25 ὁ ἡ τό γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό καί στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) νύξ, -υκτός, ἡ καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Hi:34:25 By robić znany On/ona/to/to samo Praca I też, nawet, mianowicie By odwracać się Noc I też, nawet, mianowicie Do niżej
Hi:34:25 o( gnOri/DZOn au)tO=n ta\ e)/rga kai\ stre/PSei nu/kta, kai\ tapeinOTE/sontai.
Hi:34:25 ho gnOriDZOn autOn ta erga kai strePSei nykta, kai tapeinOTEsontai.
Hi:34:25 RA_NSM V1_PAPNSM RD_GPM RA_APN N2N_APN C VF_FAI3S N3_ASF C VC_FPI3P
Hi:34:25 the to make known he/she/it/same the work and also, even, namely to turn night and also, even, namely to lower
Hi:34:25 the (nom) while MAKE-ing-KNOWN (nom) them/same (gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) and he/she/it-will-TURN, you(sg)-will-be-TURN-ed (classical) night (acc) and they-will-be-LOWER-ed
Hi:34:25 Hi_34:25_1 Hi_34:25_2 Hi_34:25_3 Hi_34:25_4 Hi_34:25_5 Hi_34:25_6 Hi_34:25_7 Hi_34:25_8 Hi_34:25_9 Hi_34:25_10
Hi:34:25 x x x x x x x x x x
Hi:34:26 ἔσβεσεν δὲ ἀσεβεῖς, ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτοῦ,
Hi:34:26 And he quite destroys the ungodly, for they are seen before him. (Job 34:26 Brenton)
Hi:34:26 Chłoszcze ich jako grzeszników, na miejscu zewsząd widocznym: (Job 34:26 BT_4)
Hi:34:26 ἔσβεσεν δὲ ἀσεβεῖς, ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτοῦ,
Hi:34:26 σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὁρατός -ή -όν δέ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:34:26 By gasić zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Widoczny zaś Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
Hi:34:26 e)/sbesen de\ a)sebei=s, o(ratoi\ de\ e)nanti/on au)tou=,
Hi:34:26 esbesen de asebeis, horatoi de enantion autu,
Hi:34:26 VAI_AAI3S x A3H_APM A1_NPM x P RD_GSM
Hi:34:26 to extinguish δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege visible δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same
Hi:34:26 he/she/it-EXTINGUISH-ed Yet ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE visible ([Adj] nom|voc) Yet in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:34:26 Hi_34:26_1 Hi_34:26_2 Hi_34:26_3 Hi_34:26_4 Hi_34:26_5 Hi_34:26_6 Hi_34:26_7
Hi:34:26 x x x x x x x
Hi:34:27 ὅτι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦ, δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἐπέγνωσαν
Hi:34:27 Because they turned aside from the law of God, and did not regard his ordinances, (Job 34:27 Brenton)
Hi:34:27 za to, że odeszli od Niego, że dróg Jego wszystkich nie strzegli. (Job 34:27 BT_4)
Hi:34:27 ὅτι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦ, δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἐπέγνωσαν
Hi:34:27 ὅτι ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἐκ νόμος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ δικαίωμα[τ], -ατος, τό δέ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)
Hi:34:27 Ponieważ/tamto By cofać się/unikaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prawo Bóg  ??? zaś On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes
Hi:34:27 o(/ti e)Xe/klinan e)k no/mou Teou=, dikaiO/mata de\ au)tou= ou)k e)pe/gnOsan
Hi:34:27 hoti eXeklinan ek nomu Teu, dikaiOmata de autu uk epegnOsan
Hi:34:27 C VAI_AAI3P P N2_GSM N2_GSM N3M_APN x RD_GSM D VZI_AAI3P
Hi:34:27 because/that to recoil/avoid out of (+gen) ἐξ before vowels law god [see theology] ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes
Hi:34:27 because/that they-RECOIL/AVOID-ed out of (+gen) law (gen) god (gen) ???s (nom|acc|voc) Yet him/it/same (gen) not they-RECOGNIZE-ed
Hi:34:27 Hi_34:27_1 Hi_34:27_2 Hi_34:27_3 Hi_34:27_4 Hi_34:27_5 Hi_34:27_6 Hi_34:27_7 Hi_34:27_8 Hi_34:27_9 Hi_34:27_10
Hi:34:27 x x x x x x x x x x
Hi:34:28 τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ’ αὐτὸν κραυγὴν πένητος, καὶ κραυγὴν πτωχῶν εἰσακούσεται.
Hi:34:28 so as to bring before him the cry of the needy; for he will hear the cry of the poor. (Job 34:28 Brenton)
Hi:34:28 Z ich winy Go doszedł krzyk biednych, a On słucha wołania ubogich. (Job 34:28 BT_4)
Hi:34:28 τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ’ αὐτὸν κραυγὴν πένητος, καὶ κραυγὴν πτωχῶν εἰσακούσεται.
Hi:34:28 ὁ ἡ τό ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κραυγή, -ῆς, ἡ πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί κραυγή, -ῆς, ἡ πτωχός -ή -όν εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
Hi:34:28 Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Płacz krzyk (????????) Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Płacz krzyk (????????) Biedny Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj)
Hi:34:28 tou= e)pagagei=n e)p’ au)to\n kraugE\n pe/nEtos, kai\ kraugE\n ptOCHO=n ei)sakou/setai.
Hi:34:28 tu epagagein ep’ auton kraugEn penEtos, kai kraugEn ptOCHOn eisakusetai.
Hi:34:28 RA_GSN VB_AAN P RD_ASM N1_ASF N3T_GSM C N1_ASF N2_GPM VF_FMI3S
Hi:34:28 the to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same cry shout (κραυγάζω) poor person and also, even, namely cry shout (κραυγάζω) poor to heard (being heard, listen into, hearken)
Hi:34:28 the (gen) to-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) cry (acc) poor person (gen) and cry (acc) poor ([Adj] gen) he/she/it-will-be-HEARD-ed
Hi:34:28 Hi_34:28_1 Hi_34:28_2 Hi_34:28_3 Hi_34:28_4 Hi_34:28_5 Hi_34:28_6 Hi_34:28_7 Hi_34:28_8 Hi_34:28_9 Hi_34:28_10
Hi:34:28 x x x x x x x x x x
Hi:34:29 καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν παρέξει, καὶ τίς καταδικάσεται; καὶ κρύψει πρόσωπον, καὶ τίς ὄψεται αὐτόν; καὶ κατὰ ἔθνους καὶ κατὰ ἀνθρώπου ὁμοῦ
Hi:34:29 And he will give quiet, and who will condemn? and he will hide his face, and who shall see him? whether it be done against a nation, or against a man also: (Job 34:29 Brenton)
Hi:34:29 Choć milczy, kto Go potępi, gdy schowa się, kto Go zobaczy? On patrzy na męża i naród, (Job 34:29 BT_4)
Hi:34:29 καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν παρέξει, καὶ τίς καταδικάσεται; καὶ κρύψει πρόσωπον, καὶ τίς ὄψεται αὐτόν; καὶ κατὰ ἔθνους καὶ κατὰ ἀνθρώπου ὁμοῦ
Hi:34:29 καί αὐτός αὐτή αὐτό ἡσυχία, -ας, ἡ παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-) καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) πρόσ·ωπον, -ου, τό καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί κατά ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁμοῦ
Hi:34:29 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Spokojnie cisza, łagodnie, spokój, cisza, spokój, spokój {łatwość}, bycie niehałaśliwym By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By potępiać I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Twarz I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ludzki Razem
Hi:34:29 kai\ au)to\s E(suCHi/an pare/Xei, kai\ ti/s katadika/setai; kai\ kru/PSei pro/sOpon, kai\ ti/s o)/PSetai au)to/n; kai\ kata\ e)/Tnous kai\ kata\ a)nTrO/pou o(mou=
Hi:34:29 kai autos hEsyCHian pareXei, kai tis katadikasetai; kai kryPSei prosOpon, kai tis oPSetai auton; kai kata eTnus kai kata anTrOpu homu
Hi:34:29 C RD_NSM N1A_ASF VF_FAI3S C RI_NSM VF2_FMI3S C VF_FAI3S N2N_ASN C RI_NSM VF_FMI3S RD_ASM C P N3E_GSN C P N2_GSM A1_GSM
Hi:34:29 and also, even, namely he/she/it/same quietly stillness, gently, quiet, hush, calmness, ease, noiselessness to provide and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to condemn and also, even, namely to hide conceal, skulk face and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing nation [see ethnic] and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing human together
Hi:34:29 and he/it/same (nom) quietly (acc) he/she/it-will-PROVIDE, you(sg)-will-be-PROVIDE-ed (classical) and who/what/why (nom) he/she/it-will-be-CONDEMN-ed and he/she/it-will-HIDE, you(sg)-will-be-HIDE-ed (classical) face (nom|acc|voc) and who/what/why (nom) he/she/it-will-be-SEE-ed him/it/same (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) nation (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) human (gen) together
Hi:34:29 Hi_34:29_1 Hi_34:29_2 Hi_34:29_3 Hi_34:29_4 Hi_34:29_5 Hi_34:29_6 Hi_34:29_7 Hi_34:29_8 Hi_34:29_9 Hi_34:29_10 Hi_34:29_11 Hi_34:29_12 Hi_34:29_13 Hi_34:29_14 Hi_34:29_15 Hi_34:29_16 Hi_34:29_17 Hi_34:29_18 Hi_34:29_19 Hi_34:29_20 Hi_34:29_21
Hi:34:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:30 βασιλεύων ἄνθρωπον ὑποκριτὴν ἀπὸ δυσκολίας λαοῦ.
Hi:34:30 causing a hypocrite to be king, because of the waywardness of the people. (Job 34:30 Brenton)
Hi:34:30 by nie rządził człowiek nieprawy i nie był pułapką dla ludu. (Job 34:30 BT_4)
Hi:34:30 βασιλεύων ἄνθρωπον ὑποκριτὴν ἀπὸ δυσκολίας λαοῦ.
Hi:34:30 βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὑπο·κριτής, -οῦ, ὁ, voc. pl. ὑποκριταί ἀπό   λαός, -οῦ, ὁ
Hi:34:30 By panować Ludzki Hipokryta Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie
Hi:34:30 basileu/On a)/nTrOpon u(pokritE\n a)po\ duskoli/as laou=.
Hi:34:30 basileuOn anTrOpon hypokritEn apo dyskolias lau.
Hi:34:30 V1_PAPNSM N2_ASM N1M_ASM P N1A_GSF N2_GSM
Hi:34:30 to reign human hypocrite from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć people
Hi:34:30 while REIGN-ing (nom) human (acc) hypocrite (acc) away from (+gen)   people (gen)
Hi:34:30 Hi_34:30_1 Hi_34:30_2 Hi_34:30_3 Hi_34:30_4 Hi_34:30_5 Hi_34:30_6
Hi:34:30 x x x x x x
Hi:34:31 ὅτι πρὸς τὸν ἰσχυρὸν ὁ λέγων Εἴληφα, οὐκ ἐνεχυράσω·
Hi:34:31 For there is one that says to the Mighty One, I have received blessings; I will not take a pledge: (Job 34:31 Brenton)
Hi:34:31 Lecz jeśli ktoś mówi do Boga: "Zwiedziono mnie, nie chcę przestępstwa, (Job 34:31 BT_4)
Hi:34:31 ὅτι πρὸς τὸν ἰσχυρὸν λέγων Εἴληφα, οὐκ ἐνεχυράσω·
Hi:34:31 ὅτι πρός ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Hi:34:31 Ponieważ/tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Potężny silny, potężny, silny, By mówić/opowiadaj By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Nie  
Hi:34:31 o(/ti pro\s to\n i)sCHuro\n o( le/gOn *ei)/lEfa, ou)k e)neCHura/sO·
Hi:34:31 hoti pros ton isCHyron ho legOn eilEfa, uk eneCHyrasO·
Hi:34:31 C P RA_ASM A1A_ASM RA_NSM V1_PAPNSM VX_XAI1S D VF2_FAI1S
Hi:34:31 because/that toward (+acc,+gen,+dat) the mighty forceful, powerful, strong, the to say/tell to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand not  
Hi:34:31 because/that toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom) I-have-TAKE HOLD OF-ed not  
Hi:34:31 Hi_34:31_1 Hi_34:31_2 Hi_34:31_3 Hi_34:31_4 Hi_34:31_5 Hi_34:31_6 Hi_34:31_7 Hi_34:31_8 Hi_34:31_9
Hi:34:31 x x x x x x x x x
Hi:34:32 ἄνευ ἐμαυτοῦ ὄψομαι, σὺ δεῖξόν μοι· εἰ ἀδικίαν ἠργασάμην, οὐ μὴ προσθήσω.
Hi:34:32 I will see apart from myself: do thou shew me if I have done unrighteousness; I will not do so any more. (Job 34:32 Brenton)
Hi:34:32 pokaż mi, czego nie widzę, poprawię, co źle uczyniłem", (Job 34:32 BT_4)
Hi:34:32 ἄνευ ἐμαυτοῦ ὄψομαι, σὺ δεῖξόν μοι· εἰ ἀδικίαν ἠργασάμην, οὐ μὴ προσθήσω.
Hi:34:32 ἄνευ ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
Hi:34:32 Bez (+informacja) Siebie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty By być widocznym Ja Jeżeli Zły uczynki By pracować/dąż ??? Przed przydechem mocnym Nie By dodawać do
Hi:34:32 a)/neu e)mautou= o)/PSomai, su\ dei=Xo/n moi· ei) a)diki/an E)rgasa/mEn, ou) mE\ prosTE/sO.
Hi:34:32 aneu emautu oPSomai, sy deiXon moi· ei adikian ErgasamEn, u mE prosTEsO.
Hi:34:32 P RD_GSM VF_FMI1S RP_NS VA_AAD2S RP_DS C N1A_ASF VAI_AMI1S D D VF_FAI1S
Hi:34:32 without (+gen) myself to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you to show I if wrongdoing to work/strive οὐχ before rough breathing not to add to
Hi:34:32 without (+gen) myself (gen) I-will-be-SEE-ed you(sg) (nom) do-SHOW-you(sg)!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) if wrongdoing (acc) I-was-WORK/STRIVE-ed not not I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO
Hi:34:32 Hi_34:32_1 Hi_34:32_2 Hi_34:32_3 Hi_34:32_4 Hi_34:32_5 Hi_34:32_6 Hi_34:32_7 Hi_34:32_8 Hi_34:32_9 Hi_34:32_10 Hi_34:32_11 Hi_34:32_12
Hi:34:32 x x x x x x x x x x x x
Hi:34:33 μὴ παρὰ σοῦ ἀποτείσει αὐτήν; ὅτι ἀπώσῃ, ὅτι σὺ ἐκλέξῃ καὶ οὐκ ἐγώ· καὶ τί ἔγνως λάλησον.
Hi:34:33 Will he take vengeance for it on thee, whereas thou wilt put it far from thee? for thou shalt choose, and not I; and what thou knowest, speak thou. (Job 34:33 Brenton)
Hi:34:33 ty kary żądając - Nim gardzisz. Gdy nie ja, lecz ty sam wybierasz, więc wyjaw, co o tym sądzisz. (Job 34:33 BT_4)
Hi:34:33 μὴ παρὰ σοῦ ἀποτείσει αὐτήν; ὅτι ἀπώσῃ, ὅτι σὺ ἐκλέξῃ καὶ οὐκ ἐγώ· καὶ τί ἔγνως λάλησον.
Hi:34:33 μή παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Hi:34:33 Nie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) By odwdzięczać się On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By odrzucać Ponieważ/tamto Ty By wybierać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiedzieć to jest rozpoznaj. By mówić
Hi:34:33 mE\ para\ sou= a)potei/sei au)tE/n; o(/ti a)pO/sE|, o(/ti su\ e)kle/XE| kai\ ou)k e)gO/· kai\ ti/ e)/gnOs la/lEson.
Hi:34:33 mE para su apoteisei autEn; hoti apOsE, hoti sy ekleXE kai uk egO· kai ti egnOs lalEson.
Hi:34:33 D P RP_GS VF2_FAI3S RD_ASF C VA_AAS3S C RP_NS VF_FMI2S C D RP_NS C RI_ASN VZI_AAI2S VA_AAD2S
Hi:34:33 not frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) to repay he/she/it/same because/that to reject because/that you to select and also, even, namely οὐχ before rough breathing I and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize. to speak
Hi:34:33 not frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) her/it/same (acc) because/that you(sg)-will-be-REJECT-ed, he/she/it-should-REJECT, you(sg)-should-be-REJECT-ed, (fut perf) because/that you(sg) (nom) you(sg)-will-be-SELECT-ed, he/she/it-should-SELECT, you(sg)-should-be-SELECT-ed and not I (nom) and who/what/why (nom|acc) you(sg)-KNOW-ed do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Hi:34:33 Hi_34:33_1 Hi_34:33_2 Hi_34:33_3 Hi_34:33_4 Hi_34:33_5 Hi_34:33_6 Hi_34:33_7 Hi_34:33_8 Hi_34:33_9 Hi_34:33_10 Hi_34:33_11 Hi_34:33_12 Hi_34:33_13 Hi_34:33_14 Hi_34:33_15 Hi_34:33_16 Hi_34:33_17
Hi:34:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:34 διὸ συνετοὶ καρδίας ἐροῦσιν ταῦτα, ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἀκήκοέν μου τὸ ῥῆμα.
Hi:34:34 Because the wise in heart shall say this, and a wise man listens to my word. (Job 34:34 Brenton)
Hi:34:34 Powiedzą mi ludzie rozsądni i człowiek mądry, co słucha: (Job 34:34 BT_4)
Hi:34:34 διὸ συνετοὶ καρδίας ἐροῦσιν ταῦτα, ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἀκήκοέν μου τὸ ῥῆμα.
Hi:34:34 διό (δι’ ὅ) συν·ετός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ σοφός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό
Hi:34:34 Z powodu którego insightful/bystry Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś Mądry By słyszeć Ja Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
Hi:34:34 dio\ sunetoi\ kardi/as e)rou=sin tau=ta, a)nE\r de\ sofo\s a)kE/koe/n mou to\ r(E=ma.
Hi:34:34 dio synetoi kardias erusin tauta, anEr de sofos akEkoen mu to rEma.
Hi:34:34 C A1_NPM N1A_GSF VF2_FAI3P RD_APN N3_NSM x A1_NSM VX_XAI3S RP_GS RA_ASN N3M_ASN
Hi:34:34 because of which insightful/discerning heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wise to hear I the declaration statement, utterance
Hi:34:34 because of which insightful/discerning ([Adj] nom|voc) heart (gen), hearts (acc) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) these (nom|acc) man, husband (nom) Yet wise ([Adj] nom) he/she/it-has-HEAR-ed me (gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc)
Hi:34:34 Hi_34:34_1 Hi_34:34_2 Hi_34:34_3 Hi_34:34_4 Hi_34:34_5 Hi_34:34_6 Hi_34:34_7 Hi_34:34_8 Hi_34:34_9 Hi_34:34_10 Hi_34:34_11 Hi_34:34_12
Hi:34:34 x x x x x x x x x x x x
Hi:34:35 Ιωβ δὲ οὐκ ἐν συνέσει ἐλάλησεν, τὰ δὲ ῥήματα αὐτοῦ οὐκ ἐν ἐπιστήμῃ.
Hi:34:35 But Job has not spoken with understanding, his words are not uttered with knowledge. (Job 34:35 Brenton)
Hi:34:35 "Hiob nierozważnie przemawia, to słowa nieprzemyślane". (Job 34:35 BT_4)
Hi:34:35 Ιωβ δὲ οὐκ ἐν συνέσει ἐλάλησεν, τὰ δὲ ῥήματα αὐτοῦ οὐκ ἐν ἐπιστήμῃ.
Hi:34:35 Ἰώβ, ὁ δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν σύν·εσις, -εως, ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν  
Hi:34:35 Hiob zaś ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wglądu/orientacja By mówić zaś Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Hi:34:35 *iOb de\ ou)k e)n sune/sei e)la/lEsen, ta\ de\ r(E/mata au)tou= ou)k e)n e)pistE/mE|.
Hi:34:35 iOb de uk en synesei elalEsen, ta de rEmata autu uk en epistEmE.
Hi:34:35 N_NSM x D P N3I_DSF VAI_AAI3S RA_APN x N3M_APN RD_GSM D P N1_DSF
Hi:34:35 Job δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among insight/discernment to speak the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance he/she/it/same οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Hi:34:35 Job (indecl) Yet not in/among/by (+dat) insight/discernment (dat) he/she/it-SPEAK-ed the (nom|acc) Yet declarations (nom|acc|voc) him/it/same (gen) not in/among/by (+dat)  
Hi:34:35 Hi_34:35_1 Hi_34:35_2 Hi_34:35_3 Hi_34:35_4 Hi_34:35_5 Hi_34:35_6 Hi_34:35_7 Hi_34:35_8 Hi_34:35_9 Hi_34:35_10 Hi_34:35_11 Hi_34:35_12 Hi_34:35_13
Hi:34:35 x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:36 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάθε, Ιωβ, μὴ δῷς ἔτι ἀνταπόκρισιν ὥσπερ οἱ ἄφρονες,
Hi:34:36 Howbeit do thou learn, Job: no longer make answer as the foolish: (Job 34:36 Brenton)
Hi:34:36 Lecz Hioba zbadajmy dokładnie, bo mówi jak ludzie bezbożni. (Job 34:36 BT_4)
Hi:34:36 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάθε, Ιωβ, μὴ δῷς ἔτι ἀνταπόκρισιν ὥσπερ οἱ ἄφρονες,
Hi:34:36 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ δέ ἀλλά μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) Ἰώβ, ὁ μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἔτι   ὥσ·περ ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
Hi:34:36 ??? Przed przydechem mocnym ???; miesiąc zaś Ale By uczyć się Hiob Nie By dawać Jeszcze/jeszcze Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Wycofywanie w myśli
Hi:34:36 ou) mE\n de\ a)lla\ ma/Te, *iOb, mE\ dO=|s e)/ti a)ntapo/krisin O(/sper oi( a)/frones,
Hi:34:36 u mEn de alla maTe, iOb, mE dOs eti antapokrisin hOsper hoi afrones,
Hi:34:36 D x x C VB_AAD2S N_VSM D VO_AAS2S D N3I_ASF D RA_NPM A3N_NPM
Hi:34:36 οὐχ before rough breathing ???; month δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] but to learn Job not to give yet/still ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the unthinking
Hi:34:36 not ???; month (nom|voc) Yet but do-LEARN-you(sg)! Job (indecl) not you(sg)-should-GIVE yet/still   just as the (nom) unthinking ([Adj] nom|voc)
Hi:34:36 Hi_34:36_1 Hi_34:36_2 Hi_34:36_3 Hi_34:36_4 Hi_34:36_5 Hi_34:36_6 Hi_34:36_7 Hi_34:36_8 Hi_34:36_9 Hi_34:36_10 Hi_34:36_11 Hi_34:36_12 Hi_34:36_13
Hi:34:36 x x x x x x x x x x x x x
Hi:34:37 ἵνα μὴ προσθῶμεν ἐφ’ ἁμαρτίαις ἡμῶν, ἀνομία δὲ ἐφ’ ἡμῖν λογισθήσεται πολλὰ λαλούντων ῥήματα ἐναντίον τοῦ κυρίου.
Hi:34:37 that we add not to our sins: for iniquity will be reckoned against us, if we speak many words before the Lord. (Job 34:37 Brenton)
Hi:34:37 Bunt dodaje do grzechu i w ręce już przy nas klaszcze, a przeciw Bogu mnoży słowa». (Job 34:37 BT_4)
Hi:34:37 ἵνα μὴ προσθῶμεν ἐφ’ ἁμαρτίαις ἡμῶν, ἀνομία δὲ ἐφ’ ἡμῖν λογισθήσεται πολλὰ λαλούντων ῥήματα ἐναντίον τοῦ κυρίου.
Hi:34:37 ἵνα μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·νομία, -ας, ἡ δέ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Hi:34:37 żeby / ażeby / bo Nie By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja Bezprawie zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Dużo By mówić Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Hi:34:37 i(/na mE\ prosTO=men e)f’ a(marti/ais E(mO=n, a)nomi/a de\ e)f’ E(mi=n logisTE/setai polla\ lalou/ntOn r(E/mata e)nanti/on tou= kuri/ou.
Hi:34:37 hina mE prosTOmen ef’ hamartiais hEmOn, anomia de ef’ hEmin logisTEsetai polla laluntOn rEmata enantion tu kyriu.
Hi:34:37 C D VE_AAS1P P N1A_DPF RP_GP N1A_NSF x P RP_DP VS_FPI3S A1_APN V2_PAPGPM N3M_APN P RA_GSM N2_GSM
Hi:34:37 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I lawlessness δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks much to speak declaration statement, utterance in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Hi:34:37 so that / in order to /because not we-should-ADD-TO upon/over (+acc,+gen,+dat) sins (dat) us (gen) lawlessness (nom|voc) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) us (dat) he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed many (nom|acc) let-them-be-SPEAK-ing! (classical), while SPEAK-ing (gen) declarations (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Hi:34:37 Hi_34:37_1 Hi_34:37_2 Hi_34:37_3 Hi_34:37_4 Hi_34:37_5 Hi_34:37_6 Hi_34:37_7 Hi_34:37_8 Hi_34:37_9 Hi_34:37_10 Hi_34:37_11 Hi_34:37_12 Hi_34:37_13 Hi_34:37_14 Hi_34:37_15 Hi_34:37_16 Hi_34:37_17
Hi:34:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x