Iz:13:1 Ὅρασις, ἣν εἶδεν Ησαιας υἱὸς Αμως κατὰ Βαβυλῶνος.
Iz:13:1 THE VISION WHICH ESAIAS SON OF AMOS SAW AGAINST BABYLON. (Isaiah 13:1 Brenton)
Iz:13:1 Wyrok na Babilon, który ujrzał Izajasz, syn Amosa. (Iz 13:1 BT_4)
Iz:13:1 Ὅρασις, ἣν εἶδεν Ησαιας υἱὸς Αμως κατὰ Βαβυλῶνος.
Iz:13:1 ὅρασις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἠσαΐας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμώς, ὁ κατά Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Iz:13:1 Wizja {Wyobrażenie} Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Izajasz Syn Amos W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Babilon
Iz:13:1 *(/orasis, E(\n ei)=den *Esaias ui(o\s *amOs kata\ *babulO=nos.
Iz:13:1 horasis, hEn eiden Esaias hyios amOs kata babylOnos.
Iz:13:1 N3I_ASF RR_ASF VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM D N3W_GSF
Iz:13:1 vision who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Isaiah son Amos down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Babylon
Iz:13:1 vision (nom) who/whom/which (acc) he/she/it-SEE-ed Isaiah (nom) son (nom) Amos (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Babylon (gen)
Iz:13:1 Iz_13:1_1 Iz_13:1_2 Iz_13:1_3 Iz_13:1_4 Iz_13:1_5 Iz_13:1_6 Iz_13:1_7 Iz_13:1_8
Iz:13:1 x x x x x x x x
Iz:13:2 Ἐπ’ ὄρους πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον, ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοῖς, μὴ φοβεῖσθε, παρακαλεῖτε τῇ χειρί Ἀνοίξατε, οἱ ἄρχοντες.
Iz:13:2 Lift up a standard on the mountain of the plain, exalt the voice to them, beckon with the hand, open the gates, ye rulers. (Isaiah 13:2 Brenton)
Iz:13:2 Na łysej górze zatknijcie znak, podnieście okrzyk wojenny; dajcie znak ręką, by weszli w bramy książęce. (Iz 13:2 BT_4)
Iz:13:2 Ἐπ’ ὄρους πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον, ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοῖς, μὴ φοβεῖσθε, παρακαλεῖτε τῇ χειρί Ἀνοίξατε, οἱ ἄρχοντες.
Iz:13:2 ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) πεδινός -ή -όν αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) σημεῖον, -ου, τό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Iz:13:2 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Poziomy By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Znak By podnosić/ustalony wysoko Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo Nie By bać się By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ręka By otwierać Władca; by zaczynać się
Iz:13:2 *)ep’ o)/rous pedinou= a)/rate sEmei=on, u(PSO/sate tE\n fOnE\n au)toi=s, mE\ fobei=sTe, parakalei=te tE=| CHeiri/ *)anoi/Xate, oi( a)/rCHontes.
Iz:13:2 ep’ orus pedinu arate sEmeion, hyPSOsate tEn fOnEn autois, mE fobeisTe, parakaleite tE CHeiri anoiXate, hoi arCHontes.
Iz:13:2 P N3E_GSN A1_GSN VA_AAD2P N2N_ASN VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF RD_DPM D V2_PMD2P V2_PAD2P RA_DSF N3_DSF VQ_AAD2P RA_NPM N3_NPM
Iz:13:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount level to lift/pick up take up, tote, raise sign to elevate/set high the sound/voice cries he/she/it/same not to fear to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with the hand to open up the ruler; to begin
Iz:13:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (gen) level ([Adj] gen) do-LIFT/PICK-you(pl)-UP! sign (nom|acc|voc) you(pl)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, do-ELEVATE/SET-you(pl)-HIGH! the (acc) sound/voice (acc) them/same (dat) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! you(pl)-are-PETITION-ing, be-you(pl)-PETITION-ing! the (dat) hand (dat) do-OPEN-you(pl)-UP! the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)
Iz:13:2 Iz_13:2_1 Iz_13:2_2 Iz_13:2_3 Iz_13:2_4 Iz_13:2_5 Iz_13:2_6 Iz_13:2_7 Iz_13:2_8 Iz_13:2_9 Iz_13:2_10 Iz_13:2_11 Iz_13:2_12 Iz_13:2_13 Iz_13:2_14 Iz_13:2_15 Iz_13:2_16 Iz_13:2_17
Iz:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:3 ἐγὼ συντάσσω, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς· ἡγιασμένοι εἰσίν, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς· γίγαντες ἔρχονται πληρῶσαι τὸν θυμόν μου χαίροντες ἅμα καὶ ὑβρίζοντες.
Iz:13:3 I give command, and I bring them: giants are coming to fulfil my wrath, rejoicing at the same time and insulting. (Isaiah 13:3 Brenton)
Iz:13:3 Ja dałem rozkaz moim poświęconym; z powodu mego gniewu zwołałem moich wojowników, radujących się z mej wspaniałości. (Iz 13:3 BT_4)
Iz:13:3 ἐγὼ συντάσσω, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς· ἡγιασμένοι εἰσίν, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς· γίγαντες ἔρχονται πληρῶσαι τὸν θυμόν μου χαίροντες ἅμα καὶ ὑβρίζοντες.
Iz:13:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ἅμα καί ὑβρίζω (υβριζ-, -, υβρι·σ-, -, -, υβρισ·θ-)
Iz:13:3 Ja Do ??? I też, nawet, mianowicie Ja By prowadzić On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym By iść; by być I też, nawet, mianowicie Ja By prowadzić On/ona/to/to samo By przychodzić By napełniać pełność, spełniać Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja By radować pozdrowienie, pozdrowienie W tym samym czasie I też, nawet, mianowicie Do ???
Iz:13:3 e)gO\ sunta/ssO, kai\ e)gO\ a)/gO au)tou/s· E(giasme/noi ei)si/n, kai\ e)gO\ a)/gO au)tou/s· gi/gantes e)/rCHontai plErO=sai to\n Tumo/n mou CHai/rontes a(/ma kai\ u(bri/DZontes.
Iz:13:3 egO syntassO, kai egO agO autus· hEgiasmenoi eisin, kai egO agO autus· gigantes erCHontai plErOsai ton Tymon mu CHairontes hama kai hybriDZontes.
Iz:13:3 RP_NS V1_PAI1S C RP_NS V1_PAI1S RD_APM VT_XMPNPM V9_PAI3P C RP_NS V1_PAI1S RD_APM N3_NPM V1_PMI3P VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS V1_PAPNPM D C V1_PAPNPM
Iz:13:3 I to ??? and also, even, namely I to lead he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy to go; to be and also, even, namely I to lead he/she/it/same ć to come to fill fill, fulfill the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I to rejoice salute, salutation at the same time and also, even, namely to ???
Iz:13:3 I (nom) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing and I (nom) I-am-LEAD-ing, I-should-be-LEAD-ing them/same (acc) having-been-CONSECRATE-ed (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are and I (nom) I-am-LEAD-ing, I-should-be-LEAD-ing them/same (acc)   they-are-being-COME-ed to-FILL, be-you(sg)-FILL-ed!, he/she/it-happens-to-FILL (opt) the (acc) wrath (acc) me (gen) while REJOICE-ing (nom|voc) at the same time and while ???-ing (nom|voc)
Iz:13:3 Iz_13:3_1 Iz_13:3_2 Iz_13:3_3 Iz_13:3_4 Iz_13:3_5 Iz_13:3_6 Iz_13:3_7 Iz_13:3_8 Iz_13:3_9 Iz_13:3_10 Iz_13:3_11 Iz_13:3_12 Iz_13:3_13 Iz_13:3_14 Iz_13:3_15 Iz_13:3_16 Iz_13:3_17 Iz_13:3_18 Iz_13:3_19 Iz_13:3_20 Iz_13:3_21 Iz_13:3_22
Iz:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:4 φωνὴ ἐθνῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων ὁμοία ἐθνῶν πολλῶν, φωνὴ βασιλέων καὶ ἐθνῶν συνηγμένων. κύριος σαβαωθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχῳ
Iz:13:4 A voice of many nations on the mountains, even like to that of many nations; a voice of kings and nations gathered together: the Lord of hosts has given command to a war-like nation, (Isaiah 13:4 Brenton)
Iz:13:4 Uwaga! Gwar na górach, jakoby tłumu mnogiego. Uwaga! Wrzawa królestw, sprzymierzonych narodów. To Pan Zastępów robi przegląd wojska do bitwy. (Iz 13:4 BT_4)
Iz:13:4 φωνὴ ἐθνῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων ὁμοία ἐθνῶν πολλῶν, φωνὴ βασιλέων καὶ ἐθνῶν συνηγμένων. κύριος σαβαωθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχῳ
Iz:13:4 φωνή, -ῆς, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὅμοιος -α -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ φωνή, -ῆς, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη  
Iz:13:4 Dźwięku/głos płacze Naród [zobacz etniczny] Dużo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Podobny Naród [zobacz etniczny] Dużo Dźwięku/głos płacze Król I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] By zbierać się razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot By zalecać rozkaz Naród [zobacz etniczny]
Iz:13:4 fOnE\ e)TnO=n pollO=n e)pi\ tO=n o)re/On o(moi/a e)TnO=n pollO=n, fOnE\ basile/On kai\ e)TnO=n sunEgme/nOn. ku/rios sabaOT e)nte/taltai e)/Tnei o(ploma/CHO|
Iz:13:4 fOnE eTnOn pollOn epi tOn oreOn homoia eTnOn pollOn, fOnE basileOn kai eTnOn synEgmenOn. kyrios sabaOT entetaltai eTnei hoplomaCHO
Iz:13:4 N1_NSF N3E_GPN A1_GPN P RA_GPN N3E_GPN A1A_NPN N3E_GPN A1_GPN N1_NSF N3V_GPM C N3E_GPN VX_XMPGPN N2_NSM N_G VM_XMI3S N3E_DSN N2_DSM
Iz:13:4 sound/voice cries nation [see ethnic] much upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount similar nation [see ethnic] much sound/voice cries king and also, even, namely nation [see ethnic] to gather together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth to enjoin command nation [see ethnic] ć
Iz:13:4 sound/voice (nom|voc) nations (gen) many (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) similar ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) nations (gen) many (gen) sound/voice (nom|voc) kings (gen) and nations (gen) having-been-GATHER TOGETHER-ed (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth he/she/it-has-been-ENJOIN-ed nation (dat)  
Iz:13:4 Iz_13:4_1 Iz_13:4_2 Iz_13:4_3 Iz_13:4_4 Iz_13:4_5 Iz_13:4_6 Iz_13:4_7 Iz_13:4_8 Iz_13:4_9 Iz_13:4_10 Iz_13:4_11 Iz_13:4_12 Iz_13:4_13 Iz_13:4_14 Iz_13:4_15 Iz_13:4_16 Iz_13:4_17 Iz_13:4_18 Iz_13:4_19
Iz:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:5 ἔρχεσθαι ἐκ γῆς πόρρωθεν ἀπ’ ἄκρου θεμελίου τοῦ οὐρανοῦ, κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ, τοῦ καταφθεῖραι τὴν οἰκουμένην ὅλην.
Iz:13:5 to come from a land afar off, from the utmost foundation of heaven; the Lord and his warriors are coming to destroy all the world. (Isaiah 13:5 Brenton)
Iz:13:5 Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. (Iz 13:5 BT_4)
Iz:13:5 ἔρχεσθαι ἐκ γῆς πόρρωθεν ἀπ’ ἄκρου θεμελίου τοῦ οὐρανοῦ, κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ, τοῦ καταφθεῖραι τὴν οἰκουμένην ὅλην.
Iz:13:5 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πόρρω·θεν ἀπό ἄκρον, -ου, τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅλος -η -ον
Iz:13:5 By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? Nieba/niebo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By rujnować Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Cały
Iz:13:5 e)/rCHesTai e)k gE=s po/rrOTen a)p’ a)/krou Temeli/ou tou= ou)ranou=, ku/rios kai\ oi( o(ploma/CHoi au)tou=, tou= katafTei=rai tE\n oi)koume/nEn o(/lEn.
Iz:13:5 erCHesTai ek gEs porrOTen ap’ akru Temeliu tu uranu, kyrios kai hoi hoplomaCHoi autu, tu katafTeirai tEn oikumenEn holEn.
Iz:13:5 V1_PMN P N1_GSF D P A1A_GSN N2N_GSN RA_GSM N2_GSM N2_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_GSN VA_AAN RA_ASF V2_PMPASF A1_ASF
Iz:13:5 to come out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? the sky/heaven lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the ć he/she/it/same the to ruin the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell whole
Iz:13:5 to-be-being-COME-ed out of (+gen) earth/land (gen) ??? away from (+gen) furthest extent/apex (gen) foundation (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed! the (gen) sky/heaven (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (nom)   him/it/same (gen) the (gen) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) whole (acc)
Iz:13:5 Iz_13:5_1 Iz_13:5_2 Iz_13:5_3 Iz_13:5_4 Iz_13:5_5 Iz_13:5_6 Iz_13:5_7 Iz_13:5_8 Iz_13:5_9 Iz_13:5_10 Iz_13:5_11 Iz_13:5_12 Iz_13:5_13 Iz_13:5_14 Iz_13:5_15 Iz_13:5_16 Iz_13:5_17 Iz_13:5_18 Iz_13:5_19
Iz:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:6 ὀλολύζετε, ἐγγὺς γὰρ ἡ ἡμέρα κυρίου, καὶ συντριβὴ παρὰ τοῦ θεοῦ ἥξει.
Iz:13:6 Howl ye, for the day of the Lord is near, and destruction from God shall arrive. (Isaiah 13:6 Brenton)
Iz:13:6 Zawyjcie, bo bliski jest dzień Pański, nadchodzi jako klęska z rąk Wszechmocnego. (Iz 13:6 BT_4)
Iz:13:6 ὀλολύζετε, ἐγγὺς γὰρ ἡμέρα κυρίου, καὶ συντριβὴ παρὰ τοῦ θεοῦ ἥξει.
Iz:13:6 ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) ἐγγύς γάρ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Iz:13:6 By wyć wycie Blisko Dla odtąd, jak Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić
Iz:13:6 o)lolu/DZete, e)ggu\s ga\r E( E(me/ra kuri/ou, kai\ suntribE\ para\ tou= Teou= E(/Xei.
Iz:13:6 ololyDZete, engys gar hE hEmera kyriu, kai syntribE para tu Teu hEXei.
Iz:13:6 V1_PAD2P D x RA_NSF N1A_NSF N2_GSM C N1_NSF P RA_GSM N2_GSM VF_FAI3S
Iz:13:6 to ululate howl near for since, as the day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] to have come I have come. I have arrived.; to lead
Iz:13:6 you(pl)-are-ULULATE-ing, be-you(pl)-ULULATE-ing! near for the (nom) day (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical)
Iz:13:6 Iz_13:6_1 Iz_13:6_2 Iz_13:6_3 Iz_13:6_4 Iz_13:6_5 Iz_13:6_6 Iz_13:6_7 Iz_13:6_8 Iz_13:6_9 Iz_13:6_10 Iz_13:6_11 Iz_13:6_12
Iz:13:6 x x x x x x x x x x x x
Iz:13:7 διὰ τοῦτο πᾶσα χεὶρ ἐκλυθήσεται, καὶ πᾶσα ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσει·
Iz:13:7 Therefore every hand shall become powerless, and every soul of man shall be dismayed. (Isaiah 13:7 Brenton)
Iz:13:7 Dlatego wszystkie ręce opadają, topnieją wszystkie serca ludzkie. (Iz 13:7 BT_4)
Iz:13:7 διὰ τοῦτο πᾶσα χεὶρ ἐκλυθήσεται, καὶ πᾶσα ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσει·
Iz:13:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἄνθρωπος, -ου, ὁ δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -)
Iz:13:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ręka By zaniechać (bądź słaby) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ludzki By bać się obawiać się
Iz:13:7 dia\ tou=to pa=sa CHei\r e)kluTE/setai, kai\ pa=sa PSuCHE\ a)nTrO/pou deilia/sei·
Iz:13:7 dia tuto pasa CHeir eklyTEsetai, kai pasa PSyCHE anTrOpu deiliasei·
Iz:13:7 P RD_ASN A1S_NSF N3_NSF VC_FPI3S C A1S_NSF N1_NSF N2_GSM VF_FAI3S
Iz:13:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of hand to give up (be faint) and also, even, namely every all, each, every, the whole of cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person human to fear To be afraid
Iz:13:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) every (nom|voc) hand (nom|voc) he/she/it-will-be-GIVE-ed-UP and every (nom|voc) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) human (gen) he/she/it-will-FEAR, you(sg)-will-be-FEAR-ed (classical)
Iz:13:7 Iz_13:7_1 Iz_13:7_2 Iz_13:7_3 Iz_13:7_4 Iz_13:7_5 Iz_13:7_6 Iz_13:7_7 Iz_13:7_8 Iz_13:7_9 Iz_13:7_10
Iz:13:7 x x x x x x x x x x
Iz:13:8 καὶ ταραχθήσονται οἱ πρέσβεις, καὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕξουσιν ὡς γυναικὸς τικτούσης· καὶ συμφοράσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἐκστήσονται καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταβαλοῦσιν.
Iz:13:8 The elders shall be troubled, and pangs shall seize them, as of a woman in travail: and they shall mourn one to another, and shall be amazed, and shall change their countenance as a flame. (Isaiah 13:8 Brenton)
Iz:13:8 Oni truchleją... ogarniają ich męki i boleści, wiją się z bólu jak ta, która rodzi; jeden na drugiego patrzy z osłupieniem, oblicza ich są w płomieniach. (Iz 13:8 BT_4)
Iz:13:8 καὶ ταραχθήσονται οἱ πρέσβεις, καὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕξουσιν ὡς γυναικὸς τικτούσης· καὶ συμφοράσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἐκστήσονται καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταβαλοῦσιν.
Iz:13:8 καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὡς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί   ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) πρός ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς φλόξ, -ογός, ἡ μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -)
Iz:13:8 I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się I też, nawet, mianowicie Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy On/ona/to/to samo By mieć; by być pozwalany Jak/jak Kobiety/żona By rodzić I też, nawet, mianowicie Inny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Inny I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie Twarz On/ona/to/to samo Jak/jak Płomień By metabolizować
Iz:13:8 kai\ taraCHTE/sontai oi( pre/sbeis, kai\ O)di=nes au)tou\s e(/Xousin O(s gunaiko\s tiktou/sEs· kai\ sumfora/sousin e(/teros pro\s to\n e(/teron kai\ e)kstE/sontai kai\ to\ pro/sOpon au)tO=n O(s flo\X metabalou=sin.
Iz:13:8 kai taraCHTEsontai hoi presbeis, kai Odines autus heXusin hOs gynaikos tiktusEs· kai symforasusin heteros pros ton heteron kai ekstEsontai kai to prosOpon autOn hOs floX metabalusin.
Iz:13:8 C VQ_FPI3P RA_NPM N3I_NPM C N3_NPF RD_APM VF_FAI3P D N3K_GSF V1_PAPGSF C VF_FAI3P A1A_NSM P RA_ASM A1A_ASM C VF_FMI3P C RA_ASN N2N_ASN RD_GPM D N3G_NSF VF2_FAI3P
Iz:13:8 and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the ć and also, even, namely birth pangs travail; to travail he/she/it/same to have; to be permitted as/like woman/wife to give birth and also, even, namely ć other toward (+acc,+gen,+dat) the other and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely the face he/she/it/same as/like flame to metabolize
Iz:13:8 and they-will-be-UNSETTLE-ed the (nom)   and birth pangss (nom|voc); you(sg)-were-TRAVAIL-ing them/same (acc) they-will-HAVE, going-to-HAVE (fut ptcp) (dat); while BE-ing-PERMITTED (dat) as/like woman/wife (gen) while GIVE-ing-BIRTH (gen) and   other (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) other (acc, nom|acc) and they-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed and the (nom|acc) face (nom|acc|voc) them/same (gen) as/like flame (nom|voc) they-will-METABOLIZE, going-to-METABOLIZE (fut ptcp) (dat), upon METABOLIZE-ing (dat)
Iz:13:8 Iz_13:8_1 Iz_13:8_2 Iz_13:8_3 Iz_13:8_4 Iz_13:8_5 Iz_13:8_6 Iz_13:8_7 Iz_13:8_8 Iz_13:8_9 Iz_13:8_10 Iz_13:8_11 Iz_13:8_12 Iz_13:8_13 Iz_13:8_14 Iz_13:8_15 Iz_13:8_16 Iz_13:8_17 Iz_13:8_18 Iz_13:8_19 Iz_13:8_20 Iz_13:8_21 Iz_13:8_22 Iz_13:8_23 Iz_13:8_24 Iz_13:8_25 Iz_13:8_26
Iz:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:9 ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα κυρίου ἀνίατος ἔρχεται θυμοῦ καὶ ὀργῆς θεῖναι τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆς.
Iz:13:9 For behold! the day of the Lord is coming which cannot be escaped, a day of wrath and anger, to make the world desolate, and to destroy sinners out of it. (Isaiah 13:9 Brenton)
Iz:13:9 Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. (Iz 13:9 BT_4)
Iz:13:9 ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα κυρίου ἀνίατος ἔρχεται θυμοῦ καὶ ὀργῆς θεῖναι τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆς.
Iz:13:9 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅλος -η -ον ἔρημος -ον καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:13:9 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przychodzić Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Cały Odludzie I też, nawet, mianowicie Grzeszny By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Iz:13:9 i)dou\ ga\r E(me/ra kuri/ou a)ni/atos e)/rCHetai Tumou= kai\ o)rgE=s Tei=nai tE\n oi)koume/nEn o(/lEn e)/rEmon kai\ tou\s a(martOlou\s a)pole/sai e)X au)tE=s.
Iz:13:9 idu gar hEmera kyriu aniatos erCHetai Tymu kai orgEs Teinai tEn oikumenEn holEn erEmon kai tus hamartOlus apolesai eX autEs.
Iz:13:9 I x N1A_NSF N2_GSM A1B_NSF V1_PMI3S N2_GSM C N1_GSF VE_AAN RA_ASF V2_PMPASF A1_ASF N2_ASF C RA_APM A1B_APM VA_AAN P RD_GSF
Iz:13:9 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć to come wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger and also, even, namely wrath fume, anger, rage to place lay, put, set, situate, station the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell whole wilderness and also, even, namely the sinful to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Iz:13:9 be-you(sg)-SEE-ed! for day (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   he/she/it-is-being-COME-ed wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! and wrath (gen) to-PLACE the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) whole (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) sinful ([Adj] acc) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) out of (+gen) her/it/same (gen)
Iz:13:9 Iz_13:9_1 Iz_13:9_2 Iz_13:9_3 Iz_13:9_4 Iz_13:9_5 Iz_13:9_6 Iz_13:9_7 Iz_13:9_8 Iz_13:9_9 Iz_13:9_10 Iz_13:9_11 Iz_13:9_12 Iz_13:9_13 Iz_13:9_14 Iz_13:9_15 Iz_13:9_16 Iz_13:9_17 Iz_13:9_18 Iz_13:9_19 Iz_13:9_20
Iz:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:10 οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ Ὠρίων καὶ πᾶς ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσιν, καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς.
Iz:13:10 For the stars of heaven, and Orion, and all the host of heaven, shall not give their light; and it shall be dark at sunrise, and the moon shall not give her light. (Isaiah 13:10 Brenton)
Iz:13:10 Bo gwiazdy niebieskie i Orion nie będą jaśniały swym światłem, słońce się zaćmi od samego wschodu, i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. (Iz 13:10 BT_4)
Iz:13:10 οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ Ὠρίων καὶ πᾶς κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσιν, καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς.
Iz:13:10 ὁ ἡ τό γάρ ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί σκοτίζω (-, -, -, -, εσκοτισ-, σκοτισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:13:10 Dla odtąd, jak Gwiezdny Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Świat (wieczny świat) materialne królestwo Nieba/niebo Lekki {Jasny} ??? Przed przydechem mocnym By dawać I też, nawet, mianowicie By zaciemniać zaciemniaj się, dostawaj ciemność, mgiełkę, posępniej, Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By podnosić się wiosnę {sprężynę} I też, nawet, mianowicie Księżyc ??? Przed przydechem mocnym By dawać Lekki {Jasny} On/ona/to/to samo
Iz:13:10 oi( ga\r a)ste/res tou= ou)ranou= kai\ o( *)Ori/On kai\ pa=s o( ko/smos tou= ou)ranou= to\ fO=s ou) dO/sousin, kai\ skotisTE/setai tou= E(li/ou a)nate/llontos, kai\ E( selE/nE ou) dO/sei to\ fO=s au)tE=s.
Iz:13:10 hoi gar asteres tu uranu kai ho OriOn kai pas ho kosmos tu uranu to fOs u dOsusin, kai skotisTEsetai tu hEliu anatellontos, kai hE selEnE u dOsei to fOs autEs.
Iz:13:10 RA_NPM x N3_NPM RA_GSM N2_GSM C RA_NSM N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_ASN N3T_ASN D VF_FAI3P C VC_FPI3S RA_GSM N2_GSM V1_PAPGSM C RA_NSF N1_NSF D VF_FAI3S RA_ASN N3T_ASN RD_GSF
Iz:13:10 the for since, as star the sky/heaven and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the world (secular world) material realm the sky/heaven the light οὐχ before rough breathing to give and also, even, namely to obscure darken, get dark, haze, lour, the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to rise spring up and also, even, namely the moon οὐχ before rough breathing to give the light he/she/it/same
Iz:13:10 the (nom) for stars (nom|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and the (nom)   and every (nom|voc) the (nom) world (nom) the (gen) sky/heaven (gen) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) not they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) and he/she/it-will-be-OBSCURE-ed the (gen) Elijah (gen); sun (gen) while TO RISE-ing (gen) and the (nom) moon (nom|voc) not he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Iz:13:10 Iz_13:10_1 Iz_13:10_2 Iz_13:10_3 Iz_13:10_4 Iz_13:10_5 Iz_13:10_6 Iz_13:10_7 Iz_13:10_8 Iz_13:10_9 Iz_13:10_10 Iz_13:10_11 Iz_13:10_12 Iz_13:10_13 Iz_13:10_14 Iz_13:10_15 Iz_13:10_16 Iz_13:10_17 Iz_13:10_18 Iz_13:10_19 Iz_13:10_20 Iz_13:10_21 Iz_13:10_22 Iz_13:10_23 Iz_13:10_24 Iz_13:10_25 Iz_13:10_26 Iz_13:10_27 Iz_13:10_28 Iz_13:10_29 Iz_13:10_30 Iz_13:10_31
Iz:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:11 καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ κακὰ καὶ τοῖς ἀσεβέσιν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν· καὶ ἀπολῶ ὕβριν ἀνόμων καὶ ὕβριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω.
Iz:13:11 And I will command evils for the whole world, and will visit their sins on the ungodly: and I will destroy the pride of transgressors, and will bring low the pride of the haughty. (Isaiah 13:11 Brenton)
Iz:13:11 Ukarzę Ja świat za jego zło i niegodziwców za ich grzechy. Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę. (Iz 13:11 BT_4)
Iz:13:11 καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ κακὰ καὶ τοῖς ἀσεβέσιν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν· καὶ ἀπολῶ ὕβριν ἀνόμων καὶ ὕβριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω.
Iz:13:11 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅλος -η -ον κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὕβρις, -εως, ἡ ἄ·νομος -ον καί ὕβρις, -εως, ἡ ὑπερή·φανος -ον ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Iz:13:11 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Cały Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Bezbożny Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Pycha Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Pycha Dumny Do niżej
Iz:13:11 kai\ e)ntelou=mai tE=| oi)koume/nE| o(/lE| kaka\ kai\ toi=s a)sebe/sin ta\s a(marti/as au)tO=n· kai\ a)polO= u(/brin a)no/mOn kai\ u(/brin u(perEfa/nOn tapeinO/sO.
Iz:13:11 kai entelumai tE oikumenE holE kaka kai tois asebesin tas hamartias autOn· kai apolO hybrin anomOn kai hybrin hyperEfanOn tapeinOsO.
Iz:13:11 C V2_PMI1S RA_DSF V2_PMPDSF A1_DSF A1_APN C RA_DPM A3H_DPM RA_APF N1A_APF RD_GPM C VF2_FAI1S N3I_ASF A1B_GPM C N3I_ASF A1B_GPM VF_FAI1S
Iz:13:11 and also, even, namely to enjoin command the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell whole wickedly to do evil and also, even, namely the ungodly the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing hubris outside the law and also, even, namely hubris proud to lower
Iz:13:11 and I-will-be-ENJOIN-ed the (dat) inhabited Roman world (dat); while being-DWELL-ed (dat) whole (dat) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and the (dat) ungodly ([Adj] dat) the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) and I-will-LOSE/DESTROY hubris (acc) outside the law ([Adj] gen) and hubris (acc) proud ([Adj] gen) I-will-LOWER, I-should-LOWER
Iz:13:11 Iz_13:11_1 Iz_13:11_2 Iz_13:11_3 Iz_13:11_4 Iz_13:11_5 Iz_13:11_6 Iz_13:11_7 Iz_13:11_8 Iz_13:11_9 Iz_13:11_10 Iz_13:11_11 Iz_13:11_12 Iz_13:11_13 Iz_13:11_14 Iz_13:11_15 Iz_13:11_16 Iz_13:11_17 Iz_13:11_18 Iz_13:11_19 Iz_13:11_20
Iz:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:12 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἔντιμοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον, καὶ ὁ ἄνθρωπος μᾶλλον ἔντιμος ἔσται ἢ ὁ λίθος ὁ ἐκ Σουφιρ.
Iz:13:12 And they that are left shall be more precious than gold tried in the fire; and a man shall be more precious than the stone that is in Suphir. (Isaiah 13:12 Brenton)
Iz:13:12 Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, i śmiertelnika - droższym niż złoto z Ofiru. (Iz 13:12 BT_4)
Iz:13:12 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἔντιμοι μᾶλλον τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον, καὶ ἄνθρωπος μᾶλλον ἔντιμος ἔσται λίθος ἐκ Σουφιρ.
Iz:13:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἔν·τιμος -ον μᾶλλον ἤ[1] ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ μᾶλλον ἔν·τιμος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἤ[1] ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ  
Iz:13:12 I też, nawet, mianowicie By być By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Ludzki Bardziej/raczej (zamiast tego) Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy By być Albo Kamień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
Iz:13:12 kai\ e)/sontai oi( kataleleimme/noi e)/ntimoi ma=llon E)\ to\ CHrusi/on to\ a)/puron, kai\ o( a)/nTrOpos ma=llon e)/ntimos e)/stai E)\ o( li/Tos o( e)k *soufir.
Iz:13:12 kai esontai hoi kataleleimmenoi entimoi mallon E to CHrysion to apyron, kai ho anTrOpos mallon entimos estai E ho liTos ho ek sufir.
Iz:13:12 C VF_FMI3P RA_NPM VP_XMPNPM A1B_NPM D C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1B_ASN C RA_NSM N2_NSM D A1B_NSM VF_FMI3S C RA_NSM N2_NSM RA_NSM P N_GS
Iz:13:12 and also, even, namely to be the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up upright respectable, equitable, honest, honorable more/rather (instead) or the piece of gold the ć and also, even, namely the human more/rather (instead) upright respectable, equitable, honest, honorable to be or the stone the out of (+gen) ἐξ before vowels ć
Iz:13:12 and they-will-be the (nom) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) upright ([Adj] nom|voc) more/rather or the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) the (nom|acc)   and the (nom) human (nom) more/rather upright ([Adj] nom) he/she/it-will-be or the (nom) stone (nom) the (nom) out of (+gen)  
Iz:13:12 Iz_13:12_1 Iz_13:12_2 Iz_13:12_3 Iz_13:12_4 Iz_13:12_5 Iz_13:12_6 Iz_13:12_7 Iz_13:12_8 Iz_13:12_9 Iz_13:12_10 Iz_13:12_11 Iz_13:12_12 Iz_13:12_13 Iz_13:12_14 Iz_13:12_15 Iz_13:12_16 Iz_13:12_17 Iz_13:12_18 Iz_13:12_19 Iz_13:12_20 Iz_13:12_21 Iz_13:12_22 Iz_13:12_23
Iz:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:13 ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ ἡ γῆ σεισθήσεται ἐκ τῶν θεμελίων αὐτῆς διὰ θυμὸν ὀργῆς κυρίου σαβαωθ τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἐπέλθῃ ὁ θυμὸς αὐτοῦ.
Iz:13:13 For the heaven shall be enraged, and the earth shall be shaken from her foundation, because of the fierce anger of the Lord of hosts, in the day in which his wrath shall come on. (Isaiah 13:13 Brenton)
Iz:13:13 Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach, na skutek oburzenia Pana Zastępów, gdy rozgorzeje gniew Jego. (Iz 13:13 BT_4)
Iz:13:13 γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ γῆ σεισθήσεται ἐκ τῶν θεμελίων αὐτῆς διὰ θυμὸν ὀργῆς κυρίου σαβαωθ τῇ ἡμέρᾳ, ἂν ἐπέλθῃ θυμὸς αὐτοῦ.
Iz:13:13 ὁ ἡ τό γάρ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:13:13 Dla odtąd, jak Nieba/niebo By rozgniewać I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Dzień Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do zbliżanie siebie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo
Iz:13:13 o( ga\r ou)rano\s TumOTE/setai kai\ E( gE= seisTE/setai e)k tO=n Temeli/On au)tE=s dia\ Tumo\n o)rgE=s kuri/ou sabaOT tE=| E(me/ra|, E(=| a)/n e)pe/lTE| o( Tumo\s au)tou=.
Iz:13:13 ho gar uranos TymOTEsetai kai hE gE seisTEsetai ek tOn TemeliOn autEs dia Tymon orgEs kyriu sabaOT tE hEmera, hE an epelTE ho Tymos autu.
Iz:13:13 RA_NSM x N2_NSM VC_FPI3S C RA_NSF N1_NSF VC_FPI3S P RA_GPN N2N_GPN RD_GSF P N2_ASM N1_GSF N2_GSM N_G RA_DSF N1A_DSF RR_DSF x VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM
Iz:13:13 the for since, as sky/heaven to anger and also, even, namely the earth/land to shake quake, jar, wag, wave out of (+gen) ἐξ before vowels the foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth the day who/whom/which ever (if ever) to oncoming the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same
Iz:13:13 the (nom) for sky/heaven (nom) he/she/it-will-be-ANGER-ed and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-will-be-SHAKE-ed out of (+gen) the (gen) foundations (gen); while ???-ing (nom) her/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) wrath (acc) wrath (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth the (dat) day (dat) who/whom/which (dat) ever he/she/it-should-ONCOMING the (nom) wrath (nom) him/it/same (gen)
Iz:13:13 Iz_13:13_1 Iz_13:13_2 Iz_13:13_3 Iz_13:13_4 Iz_13:13_5 Iz_13:13_6 Iz_13:13_7 Iz_13:13_8 Iz_13:13_9 Iz_13:13_10 Iz_13:13_11 Iz_13:13_12 Iz_13:13_13 Iz_13:13_14 Iz_13:13_15 Iz_13:13_16 Iz_13:13_17 Iz_13:13_18 Iz_13:13_19 Iz_13:13_20 Iz_13:13_21 Iz_13:13_22 Iz_13:13_23 Iz_13:13_24 Iz_13:13_25
Iz:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:14 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορκάδιον φεῦγον καὶ ὡς πρόβατον πλανώμενον, καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων, ὥστε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀποστραφῆναι καὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ διῶξαι.
Iz:13:14 And they that are left shall be as a fleeing fawn, and as a stray sheep, and there shall be none to gather them: so that a man shall turn back to his people, and a man shall flee to his own land. (Isaiah 13:14 Brenton)
Iz:13:14 I stanie się tak: jak gazela zgubiona i jak trzoda, której nikt nie chwyta, każdy powróci do swego narodu, każdy ucieknie do swojego kraju. (Iz 13:14 BT_4)
Iz:13:14 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορκάδιον φεῦγον καὶ ὡς πρόβατον πλανώμενον, καὶ οὐκ ἔσται συνάγων, ὥστε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀποστραφῆναι καὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ διῶξαι.
Iz:13:14 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὡς   φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί ὡς πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὥστε ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)
Iz:13:14 I też, nawet, mianowicie By być By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Jak/jak By uciekać I też, nawet, mianowicie Jak/jak Owca (sheepfold) By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By zbierać się razem Tak tamto Ludzki Do (+przyspieszenie) Ludzie On/ona/to/to samo By odwracać się od I też, nawet, mianowicie Ludzki Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę
Iz:13:14 kai\ e)/sontai oi( kataleleimme/noi O(s dorka/dion feu=gon kai\ O(s pro/baton planO/menon, kai\ ou)k e)/stai o( suna/gOn, O(/ste a)/nTrOpon ei)s to\n lao\n au)tou= a)postrafE=nai kai\ a)/nTrOpon ei)s tE\n CHO/ran au)tou= diO=Xai.
Iz:13:14 kai esontai hoi kataleleimmenoi hOs dorkadion feugon kai hOs probaton planOmenon, kai uk estai ho synagOn, hOste anTrOpon eis ton laon autu apostrafEnai kai anTrOpon eis tEn CHOran autu diOXai.
Iz:13:14 C VF_FMI3P RA_NPM VP_XMPNPM D N2N_ASN V1_PAPASN C D N2N_ASN V3_PMPASN C D VF_FMI3S RA_NSM V1_PAPNSM C N2_ASM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM VD_APN C N2_ASM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VA_AAN
Iz:13:14 and also, even, namely to be the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up as/like ć to flee and also, even, namely as/like sheep (sheepfold) to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to gather together so that human into (+acc) the people he/she/it/same to turn away from and also, even, namely human into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same to prosecute/pursue prosecute: put on trial
Iz:13:14 and they-will-be the (nom) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) as/like   while FLEE-ing (nom|acc|voc, voc) and as/like sheep (nom|acc|voc) while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (acc, nom|acc|voc) and not he/she/it-will-be the (nom) while GATHER TOGETHER-ing (nom) so that human (acc) into (+acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) to-be-TURN-ed-AWAY-FROM and human (acc) into (+acc) the (acc) region (acc) him/it/same (gen) to-PROSECUTE/PURSUE, be-you(sg)-PROSECUTE/PURSUE-ed!, he/she/it-happens-to-PROSECUTE/PURSUE (opt)
Iz:13:14 Iz_13:14_1 Iz_13:14_2 Iz_13:14_3 Iz_13:14_4 Iz_13:14_5 Iz_13:14_6 Iz_13:14_7 Iz_13:14_8 Iz_13:14_9 Iz_13:14_10 Iz_13:14_11 Iz_13:14_12 Iz_13:14_13 Iz_13:14_14 Iz_13:14_15 Iz_13:14_16 Iz_13:14_17 Iz_13:14_18 Iz_13:14_19 Iz_13:14_20 Iz_13:14_21 Iz_13:14_22 Iz_13:14_23 Iz_13:14_24 Iz_13:14_25 Iz_13:14_26 Iz_13:14_27 Iz_13:14_28 Iz_13:14_29 Iz_13:14_30
Iz:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:15 ὃς γὰρ ἂν ἁλῷ, ἡττηθήσεται, καὶ οἵτινες συνηγμένοι εἰσίν, μαχαίρᾳ πεσοῦνται·
Iz:13:15 For whosoever shall be taken shall be overcome; and they that are gathered together shall fall by the sword. (Isaiah 13:15 Brenton)
Iz:13:15 Każdy odszukany będzie przebity, każdy złapany polegnie od miecza. (Iz 13:15 BT_4)
Iz:13:15 ὃς γὰρ ἂν ἁλῷ, ἡττηθήσεται, καὶ οἵτινες συνηγμένοι εἰσίν, μαχαίρᾳ πεσοῦνται·
Iz:13:15 ὅς ἥ ὅ γάρ ἄν ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) καί ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Iz:13:15 Kto/, który/, który Dla odtąd, jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Młócąca zboże podłoga; by chwytać By tracić I też, nawet, mianowicie Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By zbierać się razem By iść; by być Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Iz:13:15 o(\s ga\r a)/n a(lO=|, E(ttETE/setai, kai\ oi(/tines sunEgme/noi ei)si/n, maCHai/ra| pesou=ntai·
Iz:13:15 hos gar an halO, hEttETEsetai, kai hoitines synEgmenoi eisin, maCHaira pesuntai·
Iz:13:15 RR_NSM x x VZ_AAS3S VC_FPI3S C RX_NPM VK_XMPNPM V9_PAI3P N1A_DSF VF_FMI3P
Iz:13:15 who/whom/which for since, as ever (if ever) threshing floor; to catch to lose and also, even, namely who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to gather together to go; to be sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Iz:13:15 who/whom/which (nom) for ever threshing floor (dat), threshing floors (nom|voc); he/she/it-should-CATCH he/she/it-will-be-LOSE-ed and who-/whom-/whichever (nom) having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are sacrificial knife (dat) they-will-be-FALL-ed
Iz:13:15 Iz_13:15_1 Iz_13:15_2 Iz_13:15_3 Iz_13:15_4 Iz_13:15_5 Iz_13:15_6 Iz_13:15_7 Iz_13:15_8 Iz_13:15_9 Iz_13:15_10 Iz_13:15_11
Iz:13:15 x x x x x x x x x x x
Iz:13:16 καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν ῥάξουσιν καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν προνομεύσουσιν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἕξουσιν.
Iz:13:16 And they shall dash their children before their eyes; and they shall spoil their houses, and shall take their wives. (Isaiah 13:16 Brenton)
Iz:13:16 Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach, ich domy będą splądrowane, a żony - zgwałcone. (Iz 13:16 BT_4)
Iz:13:16 καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν ῥάξουσιν καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν προνομεύσουσιν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἕξουσιν.
Iz:13:16 καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) καί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
Iz:13:16 I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo By mieć; by być pozwalany
Iz:13:16 kai\ ta\ te/kna au)tO=n e)nO/pion au)tO=n r(a/Xousin kai\ ta\s oi)ki/as au)tO=n pronomeu/sousin kai\ ta\s gunai=kas au)tO=n e(/Xousin.
Iz:13:16 kai ta tekna autOn enOpion autOn raXusin kai tas oikias autOn pronomeususin kai tas gynaikas autOn heXusin.
Iz:13:16 C RA_APN N2N_APN RD_GPM D RD_GPM VF_FAI3P C RA_APF N1A_APF RD_GPM VF_FAI3P C RA_APF N3K_APF RD_GPM VF_FAI3P
Iz:13:16 and also, even, namely the child he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same to strike dash, overthrow and also, even, namely the house he/she/it/same ć and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same to have; to be permitted
Iz:13:16 and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) and the (acc) house (gen), houses (acc) them/same (gen)   and the (acc) women/wives (acc) them/same (gen) they-will-HAVE, going-to-HAVE (fut ptcp) (dat); while BE-ing-PERMITTED (dat)
Iz:13:16 Iz_13:16_1 Iz_13:16_2 Iz_13:16_3 Iz_13:16_4 Iz_13:16_5 Iz_13:16_6 Iz_13:16_7 Iz_13:16_8 Iz_13:16_9 Iz_13:16_10 Iz_13:16_11 Iz_13:16_12 Iz_13:16_13 Iz_13:16_14 Iz_13:16_15 Iz_13:16_16 Iz_13:16_17
Iz:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:17 ἰδοὺ ἐπεγείρω ὑμῖν τοὺς Μήδους, οἳ οὐ λογίζονται ἀργύριον οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσιν.
Iz:13:17 Behold, I will stir up against you the Medes, who do not regard silver, neither have they need of gold. (Isaiah 13:17 Brenton)
Iz:13:17 Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów, którzy nie cenią sobie srebra ani w złocie się nie kochają. (Iz 13:17 BT_4)
Iz:13:17 ἰδοὺ ἐπεγείρω ὑμῖν τοὺς Μήδους, οἳ οὐ λογίζονται ἀργύριον οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσιν.
Iz:13:17 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό Μῆδος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) οὐδέ (οὐ δέ) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) χρεία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
Iz:13:17 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By prowokować Ty Med [mieszkaniec Medii] Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Kawałek srebra ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Kawałek złota Potrzebuje By mieć
Iz:13:17 i)dou\ e)pegei/rO u(mi=n tou\s *mE/dous, oi(\ ou) logi/DZontai a)rgu/rion ou)de\ CHrusi/ou CHrei/an e)/CHousin.
Iz:13:17 idu epegeirO hymin tus mEdus, hoi u logiDZontai argyrion ude CHrysiu CHreian eCHusin.
Iz:13:17 I V1_PAI1S RP_DP RA_APM N2_APM RR_NPM D V1_PMI3P N2N_ASN C N2N_GSN N1A_ASF V1_PAI3P
Iz:13:17 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to provoke you the Mede [inhabitant of Media] who/whom/which οὐχ before rough breathing to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks piece of silver οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) piece of gold need to have
Iz:13:17 be-you(sg)-SEE-ed! I-am-PROVOKE-ing, I-should-be-PROVOKE-ing, I-should-PROVOKE you(pl) (dat) the (acc) Medes (acc) who/whom/which (nom) not they-are-being-LOGICALLY SPEAK-ed piece of silver (nom|acc|voc) neither/nor piece of gold (gen) need (acc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat)
Iz:13:17 Iz_13:17_1 Iz_13:17_2 Iz_13:17_3 Iz_13:17_4 Iz_13:17_5 Iz_13:17_6 Iz_13:17_7 Iz_13:17_8 Iz_13:17_9 Iz_13:17_10 Iz_13:17_11 Iz_13:17_12 Iz_13:17_13
Iz:13:17 x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:18 τοξεύματα νεανίσκων συντρίψουσιν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέκνοις οὐ φείσονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν.
Iz:13:18 They shall break the bows of the young men; and they shall have no mercy on your children; nor shall their eyes spare thy children. (Isaiah 13:18 Brenton)
Iz:13:18 Wszyscy chłopcy będą roztrzaskani, dziewczynki zmiażdżone. Nad noworodkami się nie ulitują, ich oko nie przepuści także niemowlętom. (Iz 13:18 BT_4)
Iz:13:18 τοξεύματα νεανίσκων συντρίψουσιν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέκνοις οὐ φείσονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν.
Iz:13:18   νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ἐπί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:13:18 Młody człowiek By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Dziecko Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie By okazać miłosierdzie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Oko On/ona/to/to samo
Iz:13:18 toXeu/mata neani/skOn suntri/PSousin kai\ ta\ te/kna u(mO=n ou) mE\ e)leE/sOsin, ou)de\ e)pi\ toi=s te/knois ou) fei/sontai oi( o)fTalmoi\ au)tO=n.
Iz:13:18 toXeumata neaniskOn syntriPSusin kai ta tekna hymOn u mE eleEsOsin, ude epi tois teknois u feisontai hoi ofTalmoi autOn.
Iz:13:18 N3M_APM N2_GPM VF_FAI3P C RA_APN N2N_APN RP_GP D D VF_FAI3P C P RA_DPN N2N_DPN D VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM
Iz:13:18 ć young man to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely the child you οὐχ before rough breathing not to show mercy οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the child οὐχ before rough breathing to spare the eye he/she/it/same
Iz:13:18   young men (gen) they-will-BREAK, going-to-BREAK (fut ptcp) (dat) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(pl) (gen) not not they-should-SHOW-MERCY neither/nor upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) children (dat) not they-will-be-SPARE-ed the (nom) eyes (nom|voc) them/same (gen)
Iz:13:18 Iz_13:18_1 Iz_13:18_2 Iz_13:18_3 Iz_13:18_4 Iz_13:18_5 Iz_13:18_6 Iz_13:18_7 Iz_13:18_8 Iz_13:18_9 Iz_13:18_10 Iz_13:18_11 Iz_13:18_12 Iz_13:18_13 Iz_13:18_14 Iz_13:18_15 Iz_13:18_16 Iz_13:18_17 Iz_13:18_18 Iz_13:18_19
Iz:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:19 καὶ ἔσται Βαβυλών, ἣ καλεῖται ἔνδοξος ὑπὸ βασιλέως Χαλδαίων, ὃν τρόπον κατέστρεψεν ὁ θεὸς Σοδομα καὶ Γομορρα·
Iz:13:19 And Babylon, which is called glorious by the king of the Chaldeans, shall be as when God overthrew Sodoma, and Gomorrha. (Isaiah 13:19 Brenton)
Iz:13:19 Wtedy Babilon, perła królestw, klejnot, duma Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy ją Bóg wywrócił. (Iz 13:19 BT_4)
Iz:13:19 καὶ ἔσται Βαβυλών, καλεῖται ἔνδοξος ὑπὸ βασιλέως Χαλδαίων, ὃν τρόπον κατέστρεψεν θεὸς Σοδομα καὶ Γομορρα·
Iz:13:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὅς ἥ ὅ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἔν·δοξος -ον ὑπό βασιλεύς, -έως, ὁ Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Σόδομα, -ων, τά καί Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ
Iz:13:19 I też, nawet, mianowicie By być Babilon Kto/, który/, który By nazywać rozmowę Sławny sławny, sławny Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Chaldejski Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Bóg  Sodom [miasto z] I też, nawet, mianowicie Gomora [miasto z]
Iz:13:19 kai\ e)/stai *babulO/n, E(\ kalei=tai e)/ndoXos u(po\ basile/Os *CHaldai/On, o(\n tro/pon kate/strePSen o( Teo\s *sodoma kai\ *gomorra·
Iz:13:19 kai estai babylOn, hE kaleitai endoXos hypo basileOs CHaldaiOn, hon tropon katestrePSen ho Teos sodoma kai gomorra·
Iz:13:19 C VF_FMI3S N3W_NSF RR_NSF V2_PPI3S A1B_NSM P N3V_GSM N2_GPM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_ASF C N_ASF
Iz:13:19 and also, even, namely to be Babylon who/whom/which to call call glorious illustrious, renowned under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing king Chaldean who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? the god [see theology] Sodom [city of] and also, even, namely Gomorrah [city of]
Iz:13:19 and he/she/it-will-be Babylon (nom|voc) who/whom/which (nom) he/she/it-is-being-CALL-ed glorious ([Adj] nom) under (+acc), by (+gen) king (gen) Chaldeans (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed the (nom) god (nom) Sodom (nom|acc|voc) and Gomorrah (nom|acc|voc), Gomorrah (nom|voc)
Iz:13:19 Iz_13:19_1 Iz_13:19_2 Iz_13:19_3 Iz_13:19_4 Iz_13:19_5 Iz_13:19_6 Iz_13:19_7 Iz_13:19_8 Iz_13:19_9 Iz_13:19_10 Iz_13:19_11 Iz_13:19_12 Iz_13:19_13 Iz_13:19_14 Iz_13:19_15 Iz_13:19_16 Iz_13:19_17
Iz:13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:20 οὐ κατοικηθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ μὴ εἰσέλθωσιν εἰς αὐτὴν διὰ πολλῶν γενεῶν, οὐδὲ μὴ διέλθωσιν αὐτὴν Ἄραβες, οὐδὲ ποιμένες οὐ μὴ ἀναπαύσωνται ἐν αὐτῇ·
Iz:13:20 It shall never be inhabited, neither shall any enter into it for many generations: neither shall the Arabians pass through it; nor shall shepherds at all rest in it. (Isaiah 13:20 Brenton)
Iz:13:20 Nie będzie nigdy więcej zamieszkany ani zaludniony z pokolenia w pokolenie. Nie rozbije tam Arab namiotu ani pasterze nie staną na postój. (Iz 13:20 BT_4)
Iz:13:20 οὐ κατοικηθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ μὴ εἰσέλθωσιν εἰς αὐτὴν διὰ πολλῶν γενεῶν, οὐδὲ μὴ διέλθωσιν αὐτὴν Ἄραβες, οὐδὲ ποιμένες οὐ μὴ ἀναπαύσωνται ἐν αὐτῇ·
Iz:13:20 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) οὐδέ (οὐ δέ) μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό διά πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γενεά, -ᾶς, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) μή δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Ἄραψ, -αβος, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ποιμήν, -ένος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:13:20 ??? Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dużo Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś On/ona/to/to samo Arab ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Pastuch ??? Przed przydechem mocnym Nie By odświeżać się powracaj do życia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Iz:13:20 ou) katoikETE/setai ei)s to\n ai)O=na CHro/non, ou)de\ mE\ ei)se/lTOsin ei)s au)tE\n dia\ pollO=n geneO=n, ou)de\ mE\ die/lTOsin au)tE\n *)/arabes, ou)de\ poime/nes ou) mE\ a)napau/sOntai e)n au)tE=|·
Iz:13:20 u katoikETEsetai eis ton aiOna CHronon, ude mE eiselTOsin eis autEn dia pollOn geneOn, ude mE dielTOsin autEn arabes, ude poimenes u mE anapausOntai en autE·
Iz:13:20 D VC_FPI3S P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM C D VB_AAS3P P RD_ASF P A1_GPF N1A_GPF C D VB_AAS3P RD_ASF N_NP C N3_NPM D D VA_AMS3P P RD_DSF
Iz:13:20 οὐχ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while). οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to enter into (+acc) he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) much generation Race, Nation; sometimes "generation" οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to go through pass through he/she/it/same Arab οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) shepherd οὐχ before rough breathing not to refresh revive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Iz:13:20 not he/she/it-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc) neither/nor not they-should-ENTER into (+acc) her/it/same (acc) because of (+acc), through (+gen) many (gen) generations (gen) neither/nor not they-should-GO THROUGH her/it/same (acc) Arabs (nom|voc) neither/nor shepherds (nom|voc) not not they-should-be-REFRESH-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Iz:13:20 Iz_13:20_1 Iz_13:20_2 Iz_13:20_3 Iz_13:20_4 Iz_13:20_5 Iz_13:20_6 Iz_13:20_7 Iz_13:20_8 Iz_13:20_9 Iz_13:20_10 Iz_13:20_11 Iz_13:20_12 Iz_13:20_13 Iz_13:20_14 Iz_13:20_15 Iz_13:20_16 Iz_13:20_17 Iz_13:20_18 Iz_13:20_19 Iz_13:20_20 Iz_13:20_21 Iz_13:20_22 Iz_13:20_23 Iz_13:20_24 Iz_13:20_25 Iz_13:20_26
Iz:13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:21 καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ θηρία, καὶ ἐμπλησθήσονται αἱ οἰκίαι ἤχου, καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ σειρῆνες, καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὀρχήσονται,
Iz:13:21 But wild beasts shall rest there; and the houses shall be filled with howling; and monsters shall rest there, and devils shall dance there, (Isaiah 13:21 Brenton)
Iz:13:21 Dziki zwierz tam mieć będzie swe leże, sowy napełnią ich domy, strusie się tam zagnieżdżą i kozły będą harcować. (Iz 13:21 BT_4)
Iz:13:21 καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ θηρία, καὶ ἐμπλησθήσονται αἱ οἰκίαι ἤχου, καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ σειρῆνες, καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὀρχήσονται,
Iz:13:21 καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐκεῖ θηρίον, -ου, τό καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό; ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐκεῖ   καί δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) ἐκεῖ ὀρχέομαι (ορχ(ε)-, ορχη·σ-, ορχη·σ-, -, -, -)
Iz:13:21 I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia Tam Zwierzę I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Dom Dźwięku szczelina, ton, pierścień; by rozbrzmiewać [zobacz echo] I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia Tam I też, nawet, mianowicie Demon Tam Do ???
Iz:13:21 kai\ a)napau/sontai e)kei= TEri/a, kai\ e)mplEsTE/sontai ai( oi)ki/ai E)/CHou, kai\ a)napau/sontai e)kei= seirE=nes, kai\ daimo/nia e)kei= o)rCHE/sontai,
Iz:13:21 kai anapausontai ekei TEria, kai emplEsTEsontai hai oikiai ECHu, kai anapausontai ekei seirEnes, kai daimonia ekei orCHEsontai,
Iz:13:21 C VF_FMI3P D N2N_NPN C VS_FPI3P RA_NPF N1A_NPF N2_GSM C VF_FMI3P D N3_NPN C N2N_NPN D VF_FMI3P
Iz:13:21 and also, even, namely to refresh revive there beast and also, even, namely to satisfy fill up the house sound chink, tune, ring; to resound [see echo] and also, even, namely to refresh revive there ć and also, even, namely demon there to ???
Iz:13:21 and they-will-be-REFRESH-ed there beasts (nom|acc|voc) and they-will-be-SATISFY-ed the (nom) houses (nom|voc) sound (gen); be-you(sg)-being-RESOUND-ed!, you(sg)-were-being-RESOUND-ed and they-will-be-REFRESH-ed there   and demons (nom|acc|voc) there they-will-be-???-ed
Iz:13:21 Iz_13:21_1 Iz_13:21_2 Iz_13:21_3 Iz_13:21_4 Iz_13:21_5 Iz_13:21_6 Iz_13:21_7 Iz_13:21_8 Iz_13:21_9 Iz_13:21_10 Iz_13:21_11 Iz_13:21_12 Iz_13:21_13 Iz_13:21_14 Iz_13:21_15 Iz_13:21_16 Iz_13:21_17
Iz:13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:13:22 καὶ ὀνοκένταυροι ἐκεῖ κατοικήσουσιν, καὶ νοσσοποιήσουσιν ἐχῖνοι ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν· ταχὺ ἔρχεται καὶ οὐ χρονιεῖ.
Iz:13:22 and satyrs shall dwell there; and hedgehogs shall make their nests in their houses. It will come soon, and will not tarry. (Isaiah 13:22 Brenton)
Iz:13:22 Szakale nawoływać się będą w ich pałacach i hieny wyjąc w ich przepysznych gmachach. Godzina jego się zbliża, jego dni nie będą przedłużone. (Iz 13:22 BT_4)
Iz:13:22 καὶ ὀνοκένταυροι ἐκεῖ κατοικήσουσιν, καὶ νοσσοποιήσουσιν ἐχῖνοι ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν· ταχὺ ἔρχεται καὶ οὐ χρονιεῖ.
Iz:13:22 καί   ἐκεῖ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί     ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -)
Iz:13:22 I też, nawet, mianowicie Tam By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By przychodzić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By ociągać się
Iz:13:22 kai\ o)noke/ntauroi e)kei= katoikE/sousin, kai\ nossopoiE/sousin e)CHi=noi e)n toi=s oi)/kois au)tO=n· taCHu\ e)/rCHetai kai\ ou) CHroniei=.
Iz:13:22 kai onokentauroi ekei katoikEsusin, kai nossopoiEsusin eCHinoi en tois oikois autOn· taCHy erCHetai kai u CHroniei.
Iz:13:22 C N2_NPM D VF_FAI3P C VF_FAI3P N2_NPM P RA_DPM N2_DPM RD_GPM A3U_B V1_PMI3S C D VF2_FAI3S
Iz:13:22 and also, even, namely ć there to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house; to dwell he/she/it/same quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to come and also, even, namely οὐχ before rough breathing to linger
Iz:13:22 and   there they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) and     in/among/by (+dat) the (dat) houses (dat); you(sg)-happen-to-be-DWELL-ing (opt) them/same (gen) quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-is-being-COME-ed and not he/she/it-will-LINGER, you(sg)-will-be-LINGER-ed (classical)
Iz:13:22 Iz_13:22_1 Iz_13:22_2 Iz_13:22_3 Iz_13:22_4 Iz_13:22_5 Iz_13:22_6 Iz_13:22_7 Iz_13:22_8 Iz_13:22_9 Iz_13:22_10 Iz_13:22_11 Iz_13:22_12 Iz_13:22_13 Iz_13:22_14 Iz_13:22_15 Iz_13:22_16
Iz:13:22 x x x x x x x x x x x x x x x x