Iz:27:1 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπάξει ὁ θεὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἁγίαν καὶ τὴν μεγάλην καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν φεύγοντα, ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν σκολιὸν καὶ ἀνελεῖ τὸν δράκοντα.
Iz:27:1 In that day God shall bring his holy and great and strong sword upon the dragon, even the serpent that flees, upon the dragon, the crooked serpent: he shall destroy the dragon. (Isaiah 27:1 Brenton)
Iz:27:1 W ów dzień Pan ukarze swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża płochliwego, Lewiatana, węża krętego; zabije też potwora morskiego. (Iz 27:1 BT_4)
Iz:27:1 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπάξει θεὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἁγίαν καὶ τὴν μεγάλην καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν φεύγοντα, ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν σκολιὸν καὶ ἀνελεῖ τὸν δράκοντα.
Iz:27:1 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ἐπί ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις σκολιός -ά -όν καί ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν
Iz:27:1 Dzień Tamto Do na prowadź Bóg  Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Wielki I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Smoka/wąż Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka By uciekać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Smoka/wąż Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty I też, nawet, mianowicie By zabijać (zabijaj) Smoka/wąż
Iz:27:1 *tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)pa/Xei o( Teo\s tE\n ma/CHairan tE\n a(gi/an kai\ tE\n mega/lEn kai\ tE\n i)sCHura\n e)pi\ to\n dra/konta o)/fin feu/gonta, e)pi\ to\n dra/konta o)/fin skolio\n kai\ a)nelei= to\n dra/konta.
Iz:27:1 tE hEmera ekeinE epaXei ho Teos tEn maCHairan tEn hagian kai tEn megalEn kai tEn isCHyran epi ton drakonta ofin feugonta, epi ton drakonta ofin skolion kai anelei ton drakonta.
Iz:27:1 RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1A_ASF RA_ASF A1A_ASF C RA_ASF A1_ASF C RA_ASF A1A_ASF P RA_ASM N3_ASM N3I_ASM V1_PAPASM P RA_ASM N3_ASM N3I_ASM A1A_ASM C VF2_FAI3S RA_ASM N3_ASM
Iz:27:1 the day that to upon-lead the god [see theology] the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the great and also, even, namely the mighty forceful, powerful, strong, upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the dragon/serpent serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to flee upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the dragon/serpent serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous and also, even, namely to kill (slay) the dragon/serpent
Iz:27:1 the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) the (nom) god (nom) the (acc) sacrificial knife (acc) the (acc) holy ([Adj] acc) and the (acc) great ([Adj] acc) and the (acc) mighty ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) a symbol οf the papacy (acc) serpent (acc) while FLEE-ing (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) a symbol οf the papacy (acc) serpent (acc) crooked ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical) the (acc) a symbol οf the papacy (acc)
Iz:27:1 Iz_27:1_1 Iz_27:1_2 Iz_27:1_3 Iz_27:1_4 Iz_27:1_5 Iz_27:1_6 Iz_27:1_7 Iz_27:1_8 Iz_27:1_9 Iz_27:1_10 Iz_27:1_11 Iz_27:1_12 Iz_27:1_13 Iz_27:1_14 Iz_27:1_15 Iz_27:1_16 Iz_27:1_17 Iz_27:1_18 Iz_27:1_19 Iz_27:1_20 Iz_27:1_21 Iz_27:1_22 Iz_27:1_23 Iz_27:1_24 Iz_27:1_25 Iz_27:1_26 Iz_27:1_27 Iz_27:1_28 Iz_27:1_29 Iz_27:1_30
Iz:27:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:27:2 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀμπελὼν καλός· ἐπιθύμημα ἐξάρχειν κατ’ αὐτῆς.
Iz:27:2 In that day there shall be a fair vineyard, and a desire to commence a song concerning it. (Isaiah 27:2 Brenton)
Iz:27:2 W ów dzień powiedzą: Winnica urocza! Śpiewajcie o niej! (Iz 27:2 BT_4)
Iz:27:2 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀμπελὼν καλός· ἐπιθύμημα ἐξάρχειν κατ’ αὐτῆς.
Iz:27:2 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἄμπελος, -ου, ἡ; ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)     κατά αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:27:2 Dzień Tamto Winorośl; winnica W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Iz:27:2 tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)mpelO\n kalo/s· e)piTu/mEma e)Xa/rCHein kat’ au)tE=s.
Iz:27:2 tE hEmera ekeinE ampelOn kalos· epiTymEma eXarCHein kat’ autEs.
Iz:27:2 RA_DSF N1A_DSF RD_DSF N3W_NSM A1_NSM N3M_ASN V1_PAN P RD_GSF
Iz:27:2 the day that grapevine; vineyard right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). ć ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same
Iz:27:2 the (dat) day (dat) that (dat) grapevines (gen); vineyard (nom|voc) right ([Adj] nom)     down/according to/as per (+acc), against (+gen) her/it/same (gen)
Iz:27:2 Iz_27:2_1 Iz_27:2_2 Iz_27:2_3 Iz_27:2_4 Iz_27:2_5 Iz_27:2_6 Iz_27:2_7 Iz_27:2_8 Iz_27:2_9
Iz:27:2 x x x x x x x x x
Iz:27:3 ἐγὼ πόλις ἰσχυρά, πόλις πολιορκουμένη, μάτην ποτιῶ αὐτήν· ἁλώσεται γὰρ νυκτός, ἡμέρας δὲ πεσεῖται τὸ τεῖχος.
Iz:27:3 I am a strong city, a city in a siege: in vain shall I water it; for it shall be taken by night, and by day the wall shall fall. (Isaiah 27:3 Brenton)
Iz:27:3 Ja, Pan, jestem jej stróżem; podlewam ją co chwila, by jej co złego nie spotkało, strzegę jej w dzień i w nocy. (Iz 27:3 BT_4)
Iz:27:3 ἐγὼ πόλις ἰσχυρά, πόλις πολιορκουμένη, μάτην ποτιῶ αὐτήν· ἁλώσεται γὰρ νυκτός, ἡμέρας δὲ πεσεῖται τὸ τεῖχος.
Iz:27:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πόλις, -εως, ἡ ἰσχυρός -ά -όν πόλις, -εως, ἡ   μάτην ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) γάρ νύξ, -υκτός, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ δέ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων
Iz:27:3 Ja Miasto Potężny silny, potężny, silny, Miasto Na próżno By dawać pić On/ona/to/to samo By chwytać Dla odtąd, jak Noc Dzień zaś By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ściana
Iz:27:3 e)gO\ po/lis i)sCHura/, po/lis poliorkoume/nE, ma/tEn potiO= au)tE/n· a(lO/setai ga\r nukto/s, E(me/ras de\ pesei=tai to\ tei=CHos.
Iz:27:3 egO polis isCHyra, polis poliorkumenE, matEn potiO autEn· halOsetai gar nyktos, hEmeras de peseitai to teiCHos.
Iz:27:3 RP_NS N3I_NSF A1A_NSF N3I_NSF V2_PMPNSF D VF2_FAI1S RD_ASF VF_FMI3S x N3_GSF N1A_GSF x VF_FMI3S RA_ASN N3E_NSN
Iz:27:3 I city mighty forceful, powerful, strong, city ć in vain to give to drink he/she/it/same to catch for since, as night day δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the wall
Iz:27:3 I (nom) city (nom) mighty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) city (nom)   in vain I-will-GIVE-TO-DRINK her/it/same (acc) he/she/it-will-be-CATCH-ed for night (gen) day (gen), days (acc) Yet he/she/it-will-be-FALL-ed the (nom|acc) wall (nom|acc|voc)
Iz:27:3 Iz_27:3_1 Iz_27:3_2 Iz_27:3_3 Iz_27:3_4 Iz_27:3_5 Iz_27:3_6 Iz_27:3_7 Iz_27:3_8 Iz_27:3_9 Iz_27:3_10 Iz_27:3_11 Iz_27:3_12 Iz_27:3_13 Iz_27:3_14 Iz_27:3_15 Iz_27:3_16
Iz:27:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:27:4 οὐκ ἔστιν ἣ οὐκ ἐπελάβετο αὐτῆς· τίς με θήσει φυλάσσειν καλάμην ἐν ἀγρῷ; διὰ τὴν πολεμίαν ταύτην ἠθέτηκα αὐτήν. τοίνυν διὰ τοῦτο ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς πάντα, ὅσα συνέταξεν. κατακέκαυμαι,
Iz:27:4 There is no woman that has not taken hold of it; who will set me to watch stubble in the field? because of this enemy I have set her aside; therefore on this account the Lord has done all that he appointed. (Isaiah 27:4 Brenton)
Iz:27:4 Nie czuję gniewu. Niech Mi kto sprawi w niej ciernie i głogi! Wypowiem mu wojnę, spalę je wszystkie razem! (Iz 27:4 BT_4)
Iz:27:4 οὐκ ἔστιν οὐκ ἐπελάβετο αὐτῆς· τίς με θήσει φυλάσσειν καλάμην ἐν ἀγρῷ; διὰ τὴν πολεμίαν ταύτην ἠθέτηκα αὐτήν. τοίνυν διὰ τοῦτο ἐποίησεν κύριος θεὸς πάντα, ὅσα συνέταξεν. κατακέκαυμαι,
Iz:27:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καλάμη, -ης, ἡ ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ διά ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τοί·νυν διά οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-)
Iz:27:4 ??? Przed przydechem mocnym By być Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt z On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj By zabezpieczać się Słoma W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] On/ona/to/to samo Dlatego dlatego, wtedy Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Do ??? Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie).
Iz:27:4 ou)k e)/stin E(\ ou)k e)pela/beto au)tE=s· ti/s me TE/sei fula/ssein kala/mEn e)n a)grO=|; dia\ tE\n polemi/an tau/tEn E)Te/tEka au)tE/n. toi/nun dia\ tou=to e)poi/Esen ku/rios o( Teo\s pa/nta, o(/sa sune/taXen. katake/kaumai,
Iz:27:4 uk estin hE uk epelabeto autEs· tis me TEsei fylassein kalamEn en agrO; dia tEn polemian tautEn ETetEka autEn. toinyn dia tuto epoiEsen kyrios ho Teos panta, hosa synetaXen. katakekaumai,
Iz:27:4 D V9_PAI3S RR_NSF D VBI_AMI3S RD_GSF RI_NSM RP_AS VF_FAI3S V1_PAN N1_ASF P N2_DSM P RA_ASF A1A_ASF RD_ASF VXI_XAI1S RD_ASF x P RD_ASN VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM A3_APN A1_APN VAI_AAI3S VM_XMI1S
Iz:27:4 οὐχ before rough breathing to be who/whom/which οὐχ before rough breathing to take hold of he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to place lay, put, set, situate, station to guard straw in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] he/she/it/same therefore therefore, then because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] every all, each, every, the whole of as much/many as to ??? to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly).
Iz:27:4 not he/she/it-is who/whom/which (nom) not he/she/it-was-TAKE-ed-HOLD-OF her/it/same (gen) who/what/why (nom) me (acc) he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) to-be-GUARD-ing straw (acc) in/among/by (+dat) field (dat) because of (+acc), through (+gen) the (acc)   this (acc) I-have-REPUDIATE-ed her/it/same (acc) therefore because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-???-ed I-have-been-BURNED UP-ed
Iz:27:4 Iz_27:4_1 Iz_27:4_2 Iz_27:4_3 Iz_27:4_4 Iz_27:4_5 Iz_27:4_6 Iz_27:4_7 Iz_27:4_8 Iz_27:4_9 Iz_27:4_10 Iz_27:4_11 Iz_27:4_12 Iz_27:4_13 Iz_27:4_14 Iz_27:4_15 Iz_27:4_16 Iz_27:4_17 Iz_27:4_18 Iz_27:4_19 Iz_27:4_20 Iz_27:4_21 Iz_27:4_22 Iz_27:4_23 Iz_27:4_24 Iz_27:4_25 Iz_27:4_26 Iz_27:4_27 Iz_27:4_28 Iz_27:4_29 Iz_27:4_30
Iz:27:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:27:5 βοήσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν αὐτῇ, ποιήσωμεν εἰρήνην αὐτῷ, ποιήσωμεν εἰρήνην.
Iz:27:5 I am burnt up; they that dwell in her shall cry, Let us make peace with him, let us make peace, (Isaiah 27:5 Brenton)
Iz:27:5 Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki, i zawrze pokój ze Mną, pokój ze Mną niech zawrze! (Iz 27:5 BT_4)
Iz:27:5 βοήσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν αὐτῇ, ποιήσωμεν εἰρήνην αὐτῷ, ποιήσωμεν εἰρήνην.
Iz:27:5 βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ
Iz:27:5 By ryczeć By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By czynić/rób Pokój On/ona/to/to samo By czynić/rób Pokój
Iz:27:5 boE/sontai oi( e)noikou=ntes e)n au)tE=|, poiE/sOmen ei)rE/nEn au)tO=|, poiE/sOmen ei)rE/nEn.
Iz:27:5 boEsontai hoi enoikuntes en autE, poiEsOmen eirEnEn autO, poiEsOmen eirEnEn.
Iz:27:5 VF_FMI3P RA_NPM V2_PAPNPM P RD_DSF VA_AAS1P N1_ASF RD_DSM VA_AAS1P N1_ASF
Iz:27:5 to bellow the to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to do/make peace he/she/it/same to do/make peace
Iz:27:5 they-will-be-BELLOW-ed the (nom) while DWELL-ing-IN (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) we-should-DO/MAKE peace (acc) him/it/same (dat) we-should-DO/MAKE peace (acc)
Iz:27:5 Iz_27:5_1 Iz_27:5_2 Iz_27:5_3 Iz_27:5_4 Iz_27:5_5 Iz_27:5_6 Iz_27:5_7 Iz_27:5_8 Iz_27:5_9 Iz_27:5_10
Iz:27:5 x x x x x x x x x x
Iz:27:6 οἱ ἐρχόμενοι, τέκνα Ιακωβ, βλαστήσει καὶ ἐξανθήσει Ισραηλ, καὶ ἐμπλησθήσεται ἡ οἰκουμένη τοῦ καρποῦ αὐτοῦ.
Iz:27:6 they that are coming are the children of Jacob. Israel shall bud and blossom, and the world shall be filled with his fruit. (Isaiah 27:6 Brenton)
Iz:27:6 W przyszłości Jakub się zakorzeni, Izrael zakwitnie i rozrośnie się, i napełni powierzchnię ziemi owocami. (Iz 27:6 BT_4)
Iz:27:6 οἱ ἐρχόμενοι, τέκνα Ιακωβ, βλαστήσει καὶ ἐξανθήσει Ισραηλ, καὶ ἐμπλησθήσεται οἰκουμένη τοῦ καρποῦ αὐτοῦ.
Iz:27:6 ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα Ἰακώβ, ὁ βλαστάνω/βλαστάω (βλασταν-/βλαστ(α)-, βλαστη·σ-, βλαστη·σ-, βεβλαστη·κ-, -, -) καί   Ἰσραήλ, ὁ καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:27:6 By przychodzić Dziecko Jacob By kiełkować I też, nawet, mianowicie Izrael I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo
Iz:27:6 oi( e)rCHo/menoi, te/kna *iakOb, blastE/sei kai\ e)XanTE/sei *israEl, kai\ e)mplEsTE/setai E( oi)koume/nE tou= karpou= au)tou=.
Iz:27:6 hoi erCHomenoi, tekna iakOb, blastEsei kai eXanTEsei israEl, kai emplEsTEsetai hE oikumenE tu karpu autu.
Iz:27:6 RA_NPM V1_PMPNPM N2N_NPN N_GSM VF_FAI3S C VF_FAI3S N_NSM C VS_FPI3S RA_NSF V2_PMPNSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Iz:27:6 the to come child Jacob to sprout and also, even, namely ć Israel and also, even, namely to satisfy fill up the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell the fruit; Carpus he/she/it/same
Iz:27:6 the (nom) while being-COME-ed (nom|voc) children (nom|acc|voc) Jacob (indecl) he/she/it-will-SPROUT, you(sg)-will-be-SPROUT-ed (classical) and   Israel (indecl) and he/she/it-will-be-SATISFY-ed the (nom) inhabited Roman world (nom|voc); while being-DWELL-ed (nom|voc) the (gen) fruit (gen); Carpus (gen) him/it/same (gen)
Iz:27:6 Iz_27:6_1 Iz_27:6_2 Iz_27:6_3 Iz_27:6_4 Iz_27:6_5 Iz_27:6_6 Iz_27:6_7 Iz_27:6_8 Iz_27:6_9 Iz_27:6_10 Iz_27:6_11 Iz_27:6_12 Iz_27:6_13 Iz_27:6_14 Iz_27:6_15
Iz:27:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:27:7 μὴ ὡς αὐτὸς ἐπάταξεν, καὶ αὐτὸς οὕτως πληγήσεται, καὶ ὡς αὐτὸς ἀνεῖλεν, οὕτως ἀναιρεθήσεται;
Iz:27:7 Shall he himself be thus smitten, even as he smote? and as he slew, shall he be thus slain? (Isaiah 27:7 Brenton)
Iz:27:7 Czy uderzył go On tak, jak uderzył jego katów? Czy zabił, jak pozabijał jego zabójców? (Iz 27:7 BT_4)
Iz:27:7 μὴ ὡς αὐτὸς ἐπάταξεν, καὶ αὐτὸς οὕτως πληγήσεται, καὶ ὡς αὐτὸς ἀνεῖλεν, οὕτως ἀναιρεθήσεται;
Iz:27:7 μή ὡς αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) καί ὡς αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) οὕτως/οὕτω ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
Iz:27:7 Nie Jak/jak On/ona/to/to samo By uderzać I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By uderzać I też, nawet, mianowicie Jak/jak On/ona/to/to samo By zabijać (zabijaj) thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By zabijać (zabijaj)
Iz:27:7 mE\ O(s au)to\s e)pa/taXen, kai\ au)to\s ou(/tOs plEgE/setai, kai\ O(s au)to\s a)nei=len, ou(/tOs a)naireTE/setai;
Iz:27:7 mE hOs autos epataXen, kai autos hutOs plEgEsetai, kai hOs autos aneilen, hutOs anaireTEsetai;
Iz:27:7 D D RD_NSM VAI_AAI3S C RD_NSM D VD_FPI3S C D RD_NSM VBI_AAI3S D VC_FPI3S
Iz:27:7 not as/like he/she/it/same to smite and also, even, namely he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to strike and also, even, namely as/like he/she/it/same to kill (slay) thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to kill (slay)
Iz:27:7 not as/like he/it/same (nom) he/she/it-SMITE-ed and he/it/same (nom) thusly/like this he/she/it-will-be-STRIKE-ed and as/like he/it/same (nom) he/she/it-KILL-ed thusly/like this he/she/it-will-be-KILL-ed
Iz:27:7 Iz_27:7_1 Iz_27:7_2 Iz_27:7_3 Iz_27:7_4 Iz_27:7_5 Iz_27:7_6 Iz_27:7_7 Iz_27:7_8 Iz_27:7_9 Iz_27:7_10 Iz_27:7_11 Iz_27:7_12 Iz_27:7_13 Iz_27:7_14
Iz:27:7 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:27:8 μαχόμενος καὶ ὀνειδίζων ἐξαποστελεῖ αὐτούς· οὐ σὺ ἦσθα ὁ μελετῶν τῷ πνεύματι τῷ σκληρῷ ἀνελεῖν αὐτοὺς πνεύματι θυμοῦ;
Iz:27:8 Fighting and reproaching he will dismiss them; didst thou not meditate with a harsh spirit, to slay them with a wrathful spirit? (Isaiah 27:8 Brenton)
Iz:27:8 Wygnaniem, zsyłką wywarł odwet na mieście; przepędził je swoim gwałtownym podmuchem jakby w dzień wschodniego wiatru. (Iz 27:8 BT_4)
Iz:27:8 μαχόμενος καὶ ὀνειδίζων ἐξαποστελεῖ αὐτούς· οὐ σὺ ἦσθα μελετῶν τῷ πνεύματι τῷ σκληρῷ ἀνελεῖν αὐτοὺς πνεύματι θυμοῦ;
Iz:27:8 μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) καί ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό σκληρός -ά -όν ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)
Iz:27:8 By kłócić się I też, nawet, mianowicie By mówić lekceważąco [pogarda?] Do ??? On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Ty By być By nawiedzać wszędzie {skończony} Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By zabijać (zabijaj) On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać
Iz:27:8 maCHo/menos kai\ o)neidi/DZOn e)Xapostelei= au)tou/s· ou) su\ E)=sTa o( meletO=n tO=| pneu/mati tO=| sklErO=| a)nelei=n au)tou\s pneu/mati Tumou=;
Iz:27:8 maCHomenos kai oneidiDZOn eXapostelei autus· u sy EsTa ho meletOn tO pneumati tO sklErO anelein autus pneumati Tymu;
Iz:27:8 V1_PMPNSM C V1_PAPNSM VF2_FAI3S RD_APM D RP_NS V9_IAI2S RA_NSM V3_PAPNSM RA_DSN N3M_DSN RA_DSN A1A_DSN VB_AAN RD_APM N3M_DSN N2_GSM
Iz:27:8 to quarrel and also, even, namely to disparage [scorn?] to ??? he/she/it/same οὐχ before rough breathing you to be the to obsess over the spirit breath, spiritual utterance, wind the hard rigid, stiff to kill (slay) he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger
Iz:27:8 while being-QUARREL-ed (nom) and while DISPARAGE-ing (nom) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) them/same (acc) not you(sg) (nom) you(sg)-were (classical) the (nom) while OBSESS-ing-OVER (nom, nom|acc|voc, voc) the (dat) spirit (dat) the (dat) hard ([Adj] dat) to-will-KILL, to-KILL them/same (acc) spirit (dat) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed!
Iz:27:8 Iz_27:8_1 Iz_27:8_2 Iz_27:8_3 Iz_27:8_4 Iz_27:8_5 Iz_27:8_6 Iz_27:8_7 Iz_27:8_8 Iz_27:8_9 Iz_27:8_10 Iz_27:8_11 Iz_27:8_12 Iz_27:8_13 Iz_27:8_14 Iz_27:8_15 Iz_27:8_16 Iz_27:8_17 Iz_27:8_18
Iz:27:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:27:9 διὰ τοῦτο ἀφαιρεθήσεται ἡ ἀνομία Ιακωβ, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι αὐτοῦ τὴν ἁμαρτίαν, ὅταν θῶσιν πάντας τοὺς λίθους τῶν βωμῶν κατακεκομμένους ὡς κονίαν λεπτήν· καὶ οὐ μὴ μείνῃ τὰ δένδρα αὐτῶν, καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν ἐκκεκομμένα ὥσπερ δρυμὸς μακράν.
Iz:27:9 Therefore shall the iniquity of Jacob be taken away; and this is his blessing, when I shall have taken away his sin; when they shall have broken to pieces all the stones of the altars as fine dust, and their trees shall not remain, and their idols shall be cut off, as a thicket afar off. (Isaiah 27:9 Brenton)
Iz:27:9 Toteż wina Jakuba przez to będzie zmazana; i ten będzie cały owoc usunięcia jego grzechu; wszystkie kamienie ołtarza przeznaczy on na pokruszenie jak kamienie wapienne. Nie będą stać już aszery ni stele słoneczne. (Iz 27:9 BT_4)
Iz:27:9 διὰ τοῦτο ἀφαιρεθήσεται ἀνομία Ιακωβ, καὶ τοῦτό ἐστιν εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι αὐτοῦ τὴν ἁμαρτίαν, ὅταν θῶσιν πάντας τοὺς λίθους τῶν βωμῶν κατακεκομμένους ὡς κονίαν λεπτήν· καὶ οὐ μὴ μείνῃ τὰ δένδρα αὐτῶν, καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν ἐκκεκομμένα ὥσπερ δρυμὸς μακράν.
Iz:27:9 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ Ἰακώβ, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅταν (ὅτε ἄν) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) ὡς   λεπτός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὥσ·περ   μακράν; μακρός -ά -όν
Iz:27:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pozbawiać Bezprawie Jacob I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być ??? On/ona/to/to samo Ilekroć By pozbawiać On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ilekroć By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kamień Ołtarz Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik Jak/jak Drobiazg mała moneta I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pozostawać (mieszkaj) Drzewo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Idol On/ona/to/to samo By ścinać/precz wykorzeniaj Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Daleko; daleko [zobacz makro]
Iz:27:9 dia\ tou=to a)faireTE/setai E( a)nomi/a *iakOb, kai\ tou=to/ e)stin E( eu)logi/a au)tou=, o(/tan a)fe/lOmai au)tou= tE\n a(marti/an, o(/tan TO=sin pa/ntas tou\s li/Tous tO=n bOmO=n katakekomme/nous O(s koni/an leptE/n· kai\ ou) mE\ mei/nE| ta\ de/ndra au)tO=n, kai\ ta\ ei)/dOla au)tO=n e)kkekomme/na O(/sper drumo\s makra/n.
Iz:27:9 dia tuto afaireTEsetai hE anomia iakOb, kai tuto estin hE eulogia autu, hotan afelOmai autu tEn hamartian, hotan TOsin pantas tus liTus tOn bOmOn katakekommenus hOs konian leptEn· kai u mE meinE ta dendra autOn, kai ta eidOla autOn ekkekommena hOsper drymos makran.
Iz:27:9 P RD_ASN VC_FPI3S RA_NSF N1A_NSF N_GSM C RD_ASN V9_PAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM D VB_AMS1S RD_GSM RA_ASF N1A_ASF D VE_AAS3P A3_APM RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM VP_XMPAPM D N1A_ASF A1_ASF C D D VA_AAS3S RA_NPN N2N_NPN RD_GPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM VP_XMPAPN D N2_NSM D
Iz:27:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to deprive the lawlessness Jacob and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the ??? he/she/it/same whenever to deprive he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. whenever to place lay, put, set, situate, station every all, each, every, the whole of the stone the altar to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher as/like ć mite small coin and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to remain (dwell) the tree he/she/it/same and also, even, namely the idol he/she/it/same to cut down/off extirpate just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć far; far [see macro]
Iz:27:9 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-will-be-DEPRIVE-ed the (nom) lawlessness (nom|voc) Jacob (indecl) and this (nom|acc) he/she/it-is the (nom) ??? (nom|voc) him/it/same (gen) whenever I-should-be-DEPRIVE-ed him/it/same (gen) the (acc) sin (acc) whenever they-should-PLACE all (acc) the (acc) stones (acc) the (gen) altars (gen) having-been-SLASHING-ed (acc) as/like   mite ([Adj] acc) and not not he/she/it-should-REMAIN, you(sg)-should-be-REMAIN-ed the (nom|acc) trees (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) them/same (gen) having-been-EXTIRPATE-ed (nom|acc|voc) just as   far; far ([Adj] acc)
Iz:27:9 Iz_27:9_1 Iz_27:9_2 Iz_27:9_3 Iz_27:9_4 Iz_27:9_5 Iz_27:9_6 Iz_27:9_7 Iz_27:9_8 Iz_27:9_9 Iz_27:9_10 Iz_27:9_11 Iz_27:9_12 Iz_27:9_13 Iz_27:9_14 Iz_27:9_15 Iz_27:9_16 Iz_27:9_17 Iz_27:9_18 Iz_27:9_19 Iz_27:9_20 Iz_27:9_21 Iz_27:9_22 Iz_27:9_23 Iz_27:9_24 Iz_27:9_25 Iz_27:9_26 Iz_27:9_27 Iz_27:9_28 Iz_27:9_29 Iz_27:9_30 Iz_27:9_31 Iz_27:9_32 Iz_27:9_33 Iz_27:9_34 Iz_27:9_35 Iz_27:9_36 Iz_27:9_37 Iz_27:9_38 Iz_27:9_39 Iz_27:9_40 Iz_27:9_41 Iz_27:9_42 Iz_27:9_43
Iz:27:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:27:10 τὸ κατοικούμενον ποίμνιον ἀνειμένον ἔσται ὡς ποίμνιον καταλελειμμένον· καὶ ἔσται πολὺν χρόνον εἰς βόσκημα, καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται.
Iz:27:10 The flock that dwelt there shall be left, as a deserted flock; and the ground shall be for a long time for pasture, and there shall flocks lie down to rest. (Isaiah 27:10 Brenton)
Iz:27:10 Ponieważ warowne miasto stanie się pustkowiem, siedzibą wyludnioną i jak pustynia opustoszałą. Tam pasać się będzie stado cieląt i tam kłaść się i skubać jego gałązki. (Iz 27:10 BT_4)
Iz:27:10 τὸ κατοικούμενον ποίμνιον ἀνειμένον ἔσται ὡς ποίμνιον καταλελειμμένον· καὶ ἔσται πολὺν χρόνον εἰς βόσκημα, καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται.
Iz:27:10 ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ποίμνιον, -ου, τό ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ποίμνιον, -ου, τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) εἰς[1]   καί ἐκεῖ ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)
Iz:27:10 By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Stado By pozwalać iść z By być Jak/jak Stado By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj I też, nawet, mianowicie By być Dużo Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Tam By odświeżać się powracaj do życia
Iz:27:10 to\ katoikou/menon poi/mnion a)neime/non e)/stai O(s poi/mnion kataleleimme/non· kai\ e)/stai polu\n CHro/non ei)s bo/skEma, kai\ e)kei= a)napau/sontai.
Iz:27:10 to katoikumenon poimnion aneimenon estai hOs poimnion kataleleimmenon· kai estai polyn CHronon eis boskEma, kai ekei anapausontai.
Iz:27:10 RA_NSN V2_PMPNSN N2_NSN VM_XMPASM VF_FMI3S D N2_ASN VP_XMPASN C VF_FMI3S A1P_ASM N2_ASM P N3M_ASN C D VF_FMI3P
Iz:27:10 the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) flock to let go of to be as/like flock to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up and also, even, namely to be much time – a specific time (specified time) or space of time (a while). into (+acc) ć and also, even, namely there to refresh revive
Iz:27:10 the (nom|acc) while being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (acc, nom|acc|voc) flock (nom|acc|voc) having-been-LET-ed-GO-OF (acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be as/like flock (nom|acc|voc) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be much (acc) time (acc) into (+acc)   and there they-will-be-REFRESH-ed
Iz:27:10 Iz_27:10_1 Iz_27:10_2 Iz_27:10_3 Iz_27:10_4 Iz_27:10_5 Iz_27:10_6 Iz_27:10_7 Iz_27:10_8 Iz_27:10_9 Iz_27:10_10 Iz_27:10_11 Iz_27:10_12 Iz_27:10_13 Iz_27:10_14 Iz_27:10_15 Iz_27:10_16 Iz_27:10_17
Iz:27:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:27:11 καὶ μετὰ χρόνον οὐκ ἔσται ἐν αὐτῇ πᾶν χλωρὸν διὰ τὸ ξηρανθῆναι. γυναῖκες ἐρχόμεναι ἀπὸ θέας, δεῦτε· οὐ γὰρ λαός ἐστιν ἔχων σύνεσιν, διὰ τοῦτο οὐ μὴ οἰκτιρήσῃ ὁ ποιήσας αὐτούς, οὐδὲ ὁ πλάσας αὐτοὺς οὐ μὴ ἐλεήσῃ.
Iz:27:11 And after a time there shall be in it no green thing because of the grass being parched. Come hither, ye women that come from a sight; for it is a people of no understanding; therefore he that made them shall have no pity upon them, and he that formed them shall have no mercy upon them. (Isaiah 27:11 Brenton)
Iz:27:11 Gałęzie jego uschnąwszy odłamią się: przyjdą kobiety i popalą je. Bo jest to naród nierozumny. Dlatego nie zmiłuje się nad nim jego Stwórca ani mu Stworzyciel jego nie okaże litości. (Iz 27:11 BT_4)
Iz:27:11 καὶ μετὰ χρόνον οὐκ ἔσται ἐν αὐτῇ πᾶν χλωρὸν διὰ τὸ ξηρανθῆναι. γυναῖκες ἐρχόμεναι ἀπὸ θέας, δεῦτε· οὐ γὰρ λαός ἐστιν ἔχων σύνεσιν, διὰ τοῦτο οὐ μὴ οἰκτιρήσῃ ποιήσας αὐτούς, οὐδὲ πλάσας αὐτοὺς οὐ μὴ ἐλεήσῃ.
Iz:27:11 καί μετά χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χλωρός -ά -όν διά ὁ ἡ τό ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό θεά, -ᾶς, ἡ δεῦτε οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ λαός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
Iz:27:11 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zielonkawy żółty [zobacz chlor, chlorofil] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By wysuszać suchy, wysychany Kobiety/żona By przychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bogini Przychodź ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Ludzie By być By mieć Wglądu/orientacja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Nie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} By czynić/rób On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By okazać miłosierdzie
Iz:27:11 kai\ meta\ CHro/non ou)k e)/stai e)n au)tE=| pa=n CHlOro\n dia\ to\ XEranTE=nai. gunai=kes e)rCHo/menai a)po\ Te/as, deu=te· ou) ga\r lao/s e)stin e)/CHOn su/nesin, dia\ tou=to ou) mE\ oi)ktirE/sE| o( poiE/sas au)tou/s, ou)de\ o( pla/sas au)tou\s ou) mE\ e)leE/sE|.
Iz:27:11 kai meta CHronon uk estai en autE pan CHlOron dia to XEranTEnai. gynaikes erCHomenai apo Teas, deute· u gar laos estin eCHOn synesin, dia tuto u mE oiktirEsE ho poiEsas autus, ude ho plasas autus u mE eleEsE.
Iz:27:11 C P N2_ASM D VF_FMI3S P RD_DSF A3_ASN A1A_ASN P RA_ASN VC_APN N3K_NPF V1_PMPNPF P N1A_GSF D D x N2_NSM V9_PAI3S V1_PAPNSM N3I_ASF P RD_ASN D D VA_AAS3S RA_NSM VA_AAPNSM RD_APM C RA_NSM VA_AAPNSM RD_APM D D VF_AAS3S
Iz:27:11 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing time – a specific time (specified time) or space of time (a while). οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of greenish yellow [see chlorine, chloro-phyll] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to wither dry, parched woman/wife to come from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing goddess come οὐχ before rough breathing for since, as people to be to have insight/discernment because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing not to compassion feelings of compassion; pity the to do/make he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the to mold [see plastic] he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to show mercy
Iz:27:11 and after (+acc), with (+gen) time (acc) not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) her/it/same (dat) every (nom|acc|voc) greenish yellow ([Adj] acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-be-WITHER-ed women/wives (nom|voc) while being-COME-ed (nom|voc) away from (+gen) goddess (gen), goddesses (acc) come not for people (nom) he/she/it-is while HAVE-ing (nom) insight/discernment (acc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not not you(sg)-will-be-COMPASSION-ed, he/she/it-should-COMPASSION, you(sg)-should-be-COMPASSION-ed the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) them/same (acc) neither/nor the (nom) upon MOLD-ing (nom|voc) them/same (acc) not not you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY, he/she/it-should-SHOW-MERCY, you(sg)-should-be-SHOW-ed-MERCY
Iz:27:11 Iz_27:11_1 Iz_27:11_2 Iz_27:11_3 Iz_27:11_4 Iz_27:11_5 Iz_27:11_6 Iz_27:11_7 Iz_27:11_8 Iz_27:11_9 Iz_27:11_10 Iz_27:11_11 Iz_27:11_12 Iz_27:11_13 Iz_27:11_14 Iz_27:11_15 Iz_27:11_16 Iz_27:11_17 Iz_27:11_18 Iz_27:11_19 Iz_27:11_20 Iz_27:11_21 Iz_27:11_22 Iz_27:11_23 Iz_27:11_24 Iz_27:11_25 Iz_27:11_26 Iz_27:11_27 Iz_27:11_28 Iz_27:11_29 Iz_27:11_30 Iz_27:11_31 Iz_27:11_32 Iz_27:11_33 Iz_27:11_34 Iz_27:11_35 Iz_27:11_36 Iz_27:11_37 Iz_27:11_38
Iz:27:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:27:12 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συμφράξει κύριος ἀπὸ τῆς διώρυγος τοῦ ποταμοῦ ἕως Ῥινοκορούρων, ὑμεῖς δὲ συναγάγετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ κατὰ ἕνα ἕνα.
Iz:27:12 And it shall come to pass in that day that God shall fence men off from the channel of the river as far as Rhinocorura; but do ye gather one by one the children of Israel. (Isaiah 27:12 Brenton)
Iz:27:12 Stanie się w ów dzień, że Pan wymłóci kłosy - od Rzeki aż do Potoku Egipskiego; i wy, synowie Izraela, wszyscy co do jednego będziecie zgromadzeni. (Iz 27:12 BT_4)
Iz:27:12 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συμφράξει κύριος ἀπὸ τῆς διώρυγος τοῦ ποταμοῦ ἕως Ῥινοκορούρων, ὑμεῖς δὲ συναγάγετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ κατὰ ἕνα ἕνα.
Iz:27:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό διῶρυξ, -υγος, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατά εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Iz:27:12 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Rzeka Aż; świtaj Ty zaś By zbierać się razem Syn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jeden Jeden
Iz:27:12 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| sumfra/Xei ku/rios a)po\ tE=s diO/rugos tou= potamou= e(/Os *(rinokorou/rOn, u(mei=s de\ sunaga/gete tou\s ui(ou\s *israEl kata\ e(/na e(/na.
Iz:27:12 kai estai en tE hEmera ekeinE symfraXei kyrios apo tEs diOrygos tu potamu heOs rinokorurOn, hymeis de synagagete tus hyius israEl kata hena hena.
Iz:27:12 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI3S N2_NSM P RA_GSF N3G_GSF RA_GSM N2_GSM P N RP_NP x VB_AAD2P RA_APM N2_APM N_GSM P A3_ASM A3_ASM
Iz:27:12 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ??? the river until; dawn ć you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to gather together the son Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing one one
Iz:27:12 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)   lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) the (gen) ??? (gen) the (gen) river (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   you(pl) (nom) Yet do-GATHER TOGETHER-you(pl)! the (acc) sons (acc) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) one (acc) one (acc)
Iz:27:12 Iz_27:12_1 Iz_27:12_2 Iz_27:12_3 Iz_27:12_4 Iz_27:12_5 Iz_27:12_6 Iz_27:12_7 Iz_27:12_8 Iz_27:12_9 Iz_27:12_10 Iz_27:12_11 Iz_27:12_12 Iz_27:12_13 Iz_27:12_14 Iz_27:12_15 Iz_27:12_16 Iz_27:12_17 Iz_27:12_18 Iz_27:12_19 Iz_27:12_20 Iz_27:12_21 Iz_27:12_22 Iz_27:12_23 Iz_27:12_24
Iz:27:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:27:13 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ σαλπιοῦσιν τῇ σάλπιγγι τῇ μεγάλῃ, καὶ ἥξουσιν οἱ ἀπολόμενοι ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Ἀσσυρίων καὶ οἱ ἀπολόμενοι ἐν Αἰγύπτῳ καὶ προσκυνήσουσιν τῷ κυρίῳ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιον ἐν Ιερουσαλημ.
Iz:27:13 And it shall come to pass in that day that they shall blow the great trumpet, and the lost ones in the land of the Assyrians shall come, and the lost ones in Egypt, and shall worship the Lord on the holy mountain in Jerusalem. (Isaiah 27:13 Brenton)
Iz:27:13 W ów dzień zagrają na wielkiej trąbie, i wtedy przyjdą zagubieni w kraju Asyrii i rozproszeni po kraju egipskim, i uwielbią Pana na świętej górze, w Jeruzalem. (Iz 27:13 BT_4)
Iz:27:13 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ σαλπιοῦσιν τῇ σάλπιγγι τῇ μεγάλῃ, καὶ ἥξουσιν οἱ ἀπολόμενοι ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Ἀσσυρίων καὶ οἱ ἀπολόμενοι ἐν Αἰγύπτῳ καὶ προσκυνήσουσιν τῷ κυρίῳ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιον ἐν Ιερουσαλημ.
Iz:27:13 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Iz:27:13 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By grać na trąbce Trąbka Wielki I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Iz:27:13 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| salpiou=sin tE=| sa/lpiggi tE=| mega/lE|, kai\ E(/Xousin oi( a)polo/menoi e)n tE=| CHO/ra| tO=n *)assuri/On kai\ oi( a)polo/menoi e)n *ai)gu/ptO| kai\ proskunE/sousin tO=| kuri/O| e)pi\ to\ o)/ros to\ a(/gion e)n *ierousalEm.
Iz:27:13 kai estai en tE hEmera ekeinE salpiusin tE salpingi tE megalE, kai hEXusin hoi apolomenoi en tE CHOra tOn assyriOn kai hoi apolomenoi en aigyptO kai proskynEsusin tO kyriO epi to oros to hagion en ierusalEm.
Iz:27:13 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF2_FAI3P RA_DSF N3G_DSF RA_DSF A1_DSF C VF_FAI3P RA_NPM VB_AMPNPM P RA_DSF N1A_DSF RA_GPM N2_GPM C RA_NPM VB_AMPNPM P N2_DSF C VF_FAI3P RA_DSM N2_DSM P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1A_ASM P N_DSF
Iz:27:13 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to trumpet the trumpet the great and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract the ć and also, even, namely the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Iz:27:13 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) they-will-TRUMPET, going-to-TRUMPET (fut ptcp) (dat) the (dat) trumpet (dat) the (dat) great ([Adj] dat) and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) the (nom) upon being-LOSE/DESTROY-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) region (dat) the (gen)   and the (nom) upon being-LOSE/DESTROY-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and they-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, going-to-WORSHIP/MAKE (fut ptcp) (dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Iz:27:13 Iz_27:13_1 Iz_27:13_2 Iz_27:13_3 Iz_27:13_4 Iz_27:13_5 Iz_27:13_6 Iz_27:13_7 Iz_27:13_8 Iz_27:13_9 Iz_27:13_10 Iz_27:13_11 Iz_27:13_12 Iz_27:13_13 Iz_27:13_14 Iz_27:13_15 Iz_27:13_16 Iz_27:13_17 Iz_27:13_18 Iz_27:13_19 Iz_27:13_20 Iz_27:13_21 Iz_27:13_22 Iz_27:13_23 Iz_27:13_24 Iz_27:13_25 Iz_27:13_26 Iz_27:13_27 Iz_27:13_28 Iz_27:13_29 Iz_27:13_30 Iz_27:13_31 Iz_27:13_32 Iz_27:13_33 Iz_27:13_34 Iz_27:13_35 Iz_27:13_36
Iz:27:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x