Iz:28:1 Οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕβρεως, οἱ μισθωτοὶ Εφραιμ· τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν ἐκ τῆς δόξης ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέος, οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴνου.
Iz:28:1 Woe to the crown of pride, the hirelings of Ephraim, the flower that has fallen from the glory of the top of the fertile mountain, they that are drunken without wine. (Isaiah 28:1 Brenton)
Iz:28:1 Biada pysznej koronie pijaków Efraima, więdnącemu kwieciu jego wspaniałej ozdoby, którą żyzna dolina nosi na szczycie! Biada zamroczonym winem! (Iz 28:1 BT_4)
Iz:28:1 Οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕβρεως, οἱ μισθωτοὶ Εφραιμ· τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν ἐκ τῆς δόξης ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέος, οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴνου.
Iz:28:1 οὐαί ὁ ἡ τό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] Ἐφραίμ, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό παχύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό μεθύω (μεθυ-, -, -, -, -, -) ἄνευ οἶνος, -ου, ὁ
Iz:28:1 Nieszczęście Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Pycha Najemnik; najmowany Efraim Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] By zmniejszać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Sławy/wzbudzanie grozy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Dzielny gruby płyn By być pijany Bez (+informacja) Wino
Iz:28:1 *ou)ai\ tO=| stefa/nO| tE=s u(/breOs, oi( misTOtoi\ *efraim· to\ a)/nTos to\ e)kpeso\n e)k tE=s do/XEs e)pi\ tE=s korufE=s tou= o)/rous tou= paCHe/os, oi( meTu/ontes a)/neu oi)/nou.
Iz:28:1 uai tO stefanO tEs hybreOs, hoi misTOtoi efraim· to anTos to ekpeson ek tEs doXEs epi tEs koryfEs tu orus tu paCHeos, hoi meTyontes aneu oinu.
Iz:28:1 I RA_DSM N2_DSM RA_GSF N3I_GSF RA_NPM A1_NPM N_GSM RA_NSN N3E_NSN RA_NSN VB_AAPNSN P RA_GSF N1S_GSF P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N3E_GSN RA_GSN A3U_GSN RA_NPM V1_PAPNPM P N2_GSM
Iz:28:1 woe the wreath; wreath wreath (only) not crown the hubris the hireling; hired Ephraim the flower [see chrys-anthemum, golden flower] the to fall off out of (+gen) ἐξ before vowels the glory/awesomeness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the mount the stout thick liquid the to be drunk without (+gen) wine
Iz:28:1 woe the (dat) wreath (dat); wreath (dat) the (gen) hubris (gen) the (nom) hirelings (nom|voc); hired ([Adj] nom|voc) Ephraim (indecl) the (nom|acc) flower (nom|acc|voc) the (nom|acc) do-FALL OFF-you(sg)!, upon FALL OFF-ing (nom|acc|voc, voc) out of (+gen) the (gen) glory/awesomeness (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen) mount (gen) the (gen) stout ([Adj] gen) the (nom) while BE-ing-DRUNK (nom|voc) without (+gen) wine (gen)
Iz:28:1 Iz_28:1_1 Iz_28:1_2 Iz_28:1_3 Iz_28:1_4 Iz_28:1_5 Iz_28:1_6 Iz_28:1_7 Iz_28:1_8 Iz_28:1_9 Iz_28:1_10 Iz_28:1_11 Iz_28:1_12 Iz_28:1_13 Iz_28:1_14 Iz_28:1_15 Iz_28:1_16 Iz_28:1_17 Iz_28:1_18 Iz_28:1_19 Iz_28:1_20 Iz_28:1_21 Iz_28:1_22 Iz_28:1_23 Iz_28:1_24 Iz_28:1_25 Iz_28:1_26
Iz:28:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:2 ἰδοὺ ἰσχυρὸν καὶ σκληρὸν ὁ θυμὸς κυρίου ὡς χάλαζα καταφερομένη οὐκ ἔχουσα σκέπην, βίᾳ καταφερομένη· ὡς ὕδατος πολὺ πλῆθος σῦρον χώραν τῇ γῇ ποιήσει ἀνάπαυσιν ταῖς χερσίν.
Iz:28:2 Behold, the anger of the Lord is strong and severe, as descending hail where there is no shelter, violently descending; as a great body of water sweeping away the soil, he shall make rest for the land. (Isaiah 28:2 Brenton)
Iz:28:2 Oto ktoś przez Pana posłany, mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczycielska trąba powietrzna, jak nawałnica wód gwałtownie wzbierających, wszystko na ziemię z mocą rzuci. (Iz 28:2 BT_4)
Iz:28:2 ἰδοὺ ἰσχυρὸν καὶ σκληρὸν θυμὸς κυρίου ὡς χάλαζα καταφερομένη οὐκ ἔχουσα σκέπην, βίᾳ καταφερομένη· ὡς ὕδατος πολὺ πλῆθος σῦρον χώραν τῇ γῇ ποιήσει ἀνάπαυσιν ταῖς χερσίν.
Iz:28:2 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἰσχυρός -ά -όν καί σκληρός -ά -όν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς χάλαζα, -ης, ἡ κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] βία, -ας, ἡ κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ πλῆθο·ς, -ους, τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀνά·παυσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
Iz:28:2 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Grad {Pozdrowienie} By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce ??? Przed przydechem mocnym By mieć Schronienie Siła (gwałtowność) By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce Jak/jak Woda Dużo Los (mnóstwo ) Syryjski [mieszkaniec Syrii]; by wlec się Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ziemi/ziemia Robienie/robienie; by czynić/rób Odpoczynek {Reszta} Ręka
Iz:28:2 i)dou\ i)sCHuro\n kai\ sklEro\n o( Tumo\s kuri/ou O(s CHa/laDZa kataferome/nE ou)k e)/CHousa ske/pEn, bi/a| kataferome/nE· O(s u(/datos polu\ plE=Tos su=ron CHO/ran tE=| gE=| poiE/sei a)na/pausin tai=s CHersi/n.
Iz:28:2 idu isCHyron kai sklEron ho Tymos kyriu hOs CHalaDZa kataferomenE uk eCHusa skepEn, bia kataferomenE· hOs hydatos poly plETos syron CHOran tE gE poiEsei anapausin tais CHersin.
Iz:28:2 I A1A_NSN C A1A_NSN RA_NSM N2_NSM N2_GSM D N1A_NSF V1_PMPNSF D V1_PAPNSF N1_ASF N1A_DSF V1_PMPNSF D N3T_GSN A1P_ASN N3E_ASN VB_AAPASN N1A_ASF RA_DSF N1_DSF VF_FAI3S N3I_ASF RA_DPF N3_DPF
Iz:28:2 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely hard rigid, stiff the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like hail to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose οὐχ before rough breathing to have shelter force (violence) to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose as/like water much lot (multitude ) Syrian [inhabitant of Syria]; to drag region realm (clίme); land, country, territory, tract the earth/land doing/making; to do/make rest the hand
Iz:28:2 be-you(sg)-SEE-ed! mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) and hard ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) wrath (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like hail (nom|voc) while being-CAST A VOTE AGAINST-ed (nom|voc) not while HAVE-ing (nom|voc) shelter (acc) force (dat) while being-CAST A VOTE AGAINST-ed (nom|voc) as/like water (gen) much (nom|acc) lot (nom|acc|voc) Syrian (acc); do-DRAG-you(sg)!, while DRAG-ing (nom|acc|voc, voc) region (acc) the (dat) earth/land (dat) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) rest (acc) the (dat) hands (dat)
Iz:28:2 Iz_28:2_1 Iz_28:2_2 Iz_28:2_3 Iz_28:2_4 Iz_28:2_5 Iz_28:2_6 Iz_28:2_7 Iz_28:2_8 Iz_28:2_9 Iz_28:2_10 Iz_28:2_11 Iz_28:2_12 Iz_28:2_13 Iz_28:2_14 Iz_28:2_15 Iz_28:2_16 Iz_28:2_17 Iz_28:2_18 Iz_28:2_19 Iz_28:2_20 Iz_28:2_21 Iz_28:2_22 Iz_28:2_23 Iz_28:2_24 Iz_28:2_25 Iz_28:2_26 Iz_28:2_27
Iz:28:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:3 καὶ τοῖς ποσὶν καταπατηθήσεται ὁ στέφανος τῆς ὕβρεως, οἱ μισθωτοὶ τοῦ Εφραιμ.
Iz:28:3 The crown of pride, the hirelings of Ephraim, shall be beaten down with the hands and with the feet. (Isaiah 28:3 Brenton)
Iz:28:3 Nogami zdeptana będzie pyszna korona pijaków Efraima, a więdnące kwiecie jego wspaniałej ozdoby, którą żyzna dolina nosi na szczycie, (Iz 28:3 BT_4)
Iz:28:3 καὶ τοῖς ποσὶν καταπατηθήσεται στέφανος τῆς ὕβρεως, οἱ μισθωτοὶ τοῦ Εφραιμ.
Iz:28:3 καί ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ
Iz:28:3 I też, nawet, mianowicie Pij; stopa By deptać/stąpanie Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Pycha Najemnik; najmowany Efraim
Iz:28:3 kai\ toi=s posi\n katapatETE/setai o( ste/fanos tE=s u(/breOs, oi( misTOtoi\ tou= *efraim.
Iz:28:3 kai tois posin katapatETEsetai ho stefanos tEs hybreOs, hoi misTOtoi tu efraim.
Iz:28:3 C RA_DPM N3D_DPM VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RA_NPM A1_NPM RA_GSM N_GSM
Iz:28:3 and also, even, namely the drink; foot to trample/tread the wreath; wreath wreath (only) not crown the hubris the hireling; hired the Ephraim
Iz:28:3 and the (dat) drink (acc); feet (dat) he/she/it-will-be-TRAMPLE/TREAD-ed the (nom) wreath (nom); wreath (nom) the (gen) hubris (gen) the (nom) hirelings (nom|voc); hired ([Adj] nom|voc) the (gen) Ephraim (indecl)
Iz:28:3 Iz_28:3_1 Iz_28:3_2 Iz_28:3_3 Iz_28:3_4 Iz_28:3_5 Iz_28:3_6 Iz_28:3_7 Iz_28:3_8 Iz_28:3_9 Iz_28:3_10 Iz_28:3_11 Iz_28:3_12
Iz:28:3 x x x x x x x x x x x x
Iz:28:4 καὶ ἔσται τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν τῆς ἐλπίδος τῆς δόξης ἐπ’ ἄκρου τοῦ ὄρους τοῦ ὑψηλοῦ ὡς πρόδρομος σύκου, ὁ ἰδὼν αὐτὸ πρὶν ἢ εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ λαβεῖν θελήσει αὐτὸ καταπιεῖν.
Iz:28:4 And the fading flower of the glorious hope on the top of the high mountain shall be as the early fig; he that sees it, before he takes it into his hand, will desire to swallow it down. (Isaiah 28:4 Brenton)
Iz:28:4 będzie jak wczesna figa przed nadejściem lata: kto ją zobaczy, zrywa i połyka chciwie, ledwie wziął do ręki. (Iz 28:4 BT_4)
Iz:28:4 καὶ ἔσται τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν τῆς ἐλπίδος τῆς δόξης ἐπ’ ἄκρου τοῦ ὄρους τοῦ ὑψηλοῦ ὡς πρόδρομος σύκου, ἰδὼν αὐτὸ πρὶν εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ λαβεῖν θελήσει αὐτὸ καταπιεῖν.
Iz:28:4 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ἐπί ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ὡς πρό·δρομος -ον σῦκον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρίν ἤ[1] εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-)
Iz:28:4 I też, nawet, mianowicie By być Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] By zmniejszać się Miej nadzieję/oczekiwanie Sławy/wzbudzanie grozy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Wchodź Podniesiony Jak/jak Bieg na przodzie Figa {Strój} By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Wcześniejszy Albo Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie On/ona/to/to samo By przełykać
Iz:28:4 kai\ e)/stai to\ a)/nTos to\ e)kpeso\n tE=s e)lpi/dos tE=s do/XEs e)p’ a)/krou tou= o)/rous tou= u(PSElou= O(s pro/dromos su/kou, o( i)dO\n au)to\ pri\n E)\ ei)s tE\n CHei=ra au)tou= labei=n TelE/sei au)to\ katapiei=n.
Iz:28:4 kai estai to anTos to ekpeson tEs elpidos tEs doXEs ep’ akru tu orus tu hyPSElu hOs prodromos syku, ho idOn auto prin E eis tEn CHeira autu labein TelEsei auto katapiein.
Iz:28:4 C VF_FMI3S RA_NSN N3E_NSN RA_NSN VB_AAPNSN RA_GSF N3D_GSF RA_GSF N1S_GSF P A1A_GSN RA_GSN N3E_GSN RA_GSN A1_GSN D A1B_GSN N2N_GSN RA_NSM VB_AAPNSM RD_ASN D C P RA_ASF N3_ASF RD_GSM VB_AAN VF_FAI3S RD_ASN VB_AAN
Iz:28:4 and also, even, namely to be the flower [see chrys-anthemum, golden flower] the to fall off the hope/expectation the glory/awesomeness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing furthest extent/apex the mount the elevated as/like running ahead fig the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same prior or into (+acc) the hand he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire he/she/it/same to swallow
Iz:28:4 and he/she/it-will-be the (nom|acc) flower (nom|acc|voc) the (nom|acc) do-FALL OFF-you(sg)!, upon FALL OFF-ing (nom|acc|voc, voc) the (gen) hope/expectation (gen) the (gen) glory/awesomeness (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) furthest extent/apex (gen) the (gen) mount (gen) the (gen) elevated ([Adj] gen) as/like running ahead ([Adj] nom) fig (gen) the (nom) upon SEE-ing (nom) it/same (nom|acc) prior or into (+acc) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) to-TAKE HOLD OF wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical) it/same (nom|acc) to-will-SWALLOW, to-SWALLOW
Iz:28:4 Iz_28:4_1 Iz_28:4_2 Iz_28:4_3 Iz_28:4_4 Iz_28:4_5 Iz_28:4_6 Iz_28:4_7 Iz_28:4_8 Iz_28:4_9 Iz_28:4_10 Iz_28:4_11 Iz_28:4_12 Iz_28:4_13 Iz_28:4_14 Iz_28:4_15 Iz_28:4_16 Iz_28:4_17 Iz_28:4_18 Iz_28:4_19 Iz_28:4_20 Iz_28:4_21 Iz_28:4_22 Iz_28:4_23 Iz_28:4_24 Iz_28:4_25 Iz_28:4_26 Iz_28:4_27 Iz_28:4_28 Iz_28:4_29 Iz_28:4_30 Iz_28:4_31 Iz_28:4_32
Iz:28:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:5 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος σαβαωθ ὁ στέφανος τῆς ἐλπίδος ὁ πλακεὶς τῆς δόξης τῷ καταλειφθέντι μου λαῷ·
Iz:28:5 In that day the Lord of hosts shall be the crown of hope, the woven crown of glory, to the remnant of the people. (Isaiah 28:5 Brenton)
Iz:28:5 W owym dniu Pan Zastępów będzie koroną chwały i ozdobnym diademem dla Reszty swego ludu, (Iz 28:5 BT_4)
Iz:28:5 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος σαβαωθ στέφανος τῆς ἐλπίδος πλακεὶς τῆς δόξης τῷ καταλειφθέντι μου λαῷ·
Iz:28:5 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὁ ἡ τό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό πλέκω (-, -, πλεξ-, -, πεπλεκ-, πλακ·[θ]-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαός, -οῦ, ὁ
Iz:28:5 Dzień Tamto By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Miej nadzieję/oczekiwanie Do ??? Sławy/wzbudzanie grozy By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ja Ludzie
Iz:28:5 tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/stai ku/rios sabaOT o( ste/fanos tE=s e)lpi/dos o( plakei\s tE=s do/XEs tO=| kataleifTe/nti mou laO=|·
Iz:28:5 tE hEmera ekeinE estai kyrios sabaOT ho stefanos tEs elpidos ho plakeis tEs doXEs tO kataleifTenti mu laO·
Iz:28:5 RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3S N2_NSM N_G RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3D_GSF RA_NSM VA_APPNSM RA_GSF N1S_GSF RA_DSM VV_APPDSM RP_GS N2_DSM
Iz:28:5 the day that to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth the wreath; wreath wreath (only) not crown the hope/expectation the to ??? the glory/awesomeness the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up I people
Iz:28:5 the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth the (nom) wreath (nom); wreath (nom) the (gen) hope/expectation (gen) the (nom) upon being-???-ed (nom|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) the (dat) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (dat) me (gen) people (dat)
Iz:28:5 Iz_28:5_1 Iz_28:5_2 Iz_28:5_3 Iz_28:5_4 Iz_28:5_5 Iz_28:5_6 Iz_28:5_7 Iz_28:5_8 Iz_28:5_9 Iz_28:5_10 Iz_28:5_11 Iz_28:5_12 Iz_28:5_13 Iz_28:5_14 Iz_28:5_15 Iz_28:5_16 Iz_28:5_17 Iz_28:5_18
Iz:28:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:6 καταλειφθήσονται ἐπὶ πνεύματι κρίσεως ἐπὶ κρίσιν καὶ ἰσχὺν κωλύων ἀνελεῖν. –
Iz:28:6 They shall be left in the spirit of judgment for judgment, and for the strength of them that hinder slaying. (Isaiah 28:6 Brenton)
Iz:28:6 i natchnieniem sprawiedliwości dla zasiadającego w sądzie, i natchnieniem męstwa dla odpierających natarcie u bramy. (Iz 28:6 BT_4)
Iz:28:6 καταλειφθήσονται ἐπὶ πνεύματι κρίσεως ἐπὶ κρίσιν καὶ ἰσχὺν κωλύων ἀνελεῖν.
Iz:28:6 κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐπί πνεῦμα[τ], -ατος, τό κρίσις, -εως, ἡ ἐπί κρίσις, -εως, ἡ καί ἰσχύς, -ύος, ἡ κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)  
Iz:28:6 By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Siła By przeszkadzać By zabijać (zabijaj)  
Iz:28:6 kataleifTE/sontai e)pi\ pneu/mati kri/seOs e)pi\ kri/sin kai\ i)sCHu\n kOlu/On a)nelei=n.
Iz:28:6 kataleifTEsontai epi pneumati kriseOs epi krisin kai isCHyn kOlyOn anelein.
Iz:28:6 VV_FPI3P P N3M_DSN N3I_GSF P N3I_ASF C N3_ASF V1_PAPNSM VB_AAN
Iz:28:6 to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing spirit breath, spiritual utterance, wind judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely strength to hinder to kill (slay)  
Iz:28:6 they-will-be-LEAVE-ed-BEHIND upon/over (+acc,+gen,+dat) spirit (dat) judgment (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) judgment (acc) and strength (acc) while HINDER-ing (nom) to-will-KILL, to-KILL  
Iz:28:6 Iz_28:6_1 Iz_28:6_2 Iz_28:6_3 Iz_28:6_4 Iz_28:6_5 Iz_28:6_6 Iz_28:6_7 Iz_28:6_8 Iz_28:6_9 Iz_28:6_10 Iz_28:6_11
Iz:28:6 x x x x x x x x x x x
Iz:28:7 οὗτοι γὰρ οἴνῳ πεπλανημένοι εἰσίν, ἐπλανήθησαν διὰ τὸ σικερα· ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐξέστησαν διὰ τὸν οἶνον, ἐσείσθησαν ἀπὸ τῆς μέθης τοῦ σικερα, ἐπλανήθησαν· τοῦτ’ ἔστι φάσμα.
Iz:28:7 For these have trespassed through wine; they have erred through strong drink: the priest and the prophet are mad through strong drink, they are swallowed up by reason of wine, they have staggered through drunkenness; they have erred: this is their vision. (Isaiah 28:7 Brenton)
Iz:28:7 Również i ci chodzą chwiejnie na skutek wina, zataczają się pod wpływem sycery. Kapłan i prorok chodzą chwiejnie na skutek sycery, wino zawróciło im w głowie, zataczają się pod wpływem sycery, chodzą jak błędni, miewają zwidzenia, potykają się, gdy odbywają sądy. (Iz 28:7 BT_4)
Iz:28:7 οὗτοι γὰρ οἴνῳ πεπλανημένοι εἰσίν, ἐπλανήθησαν διὰ τὸ σικερα· ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐξέστησαν διὰ τὸν οἶνον, ἐσείσθησαν ἀπὸ τῆς μέθης τοῦ σικερα, ἐπλανήθησαν· τοῦτ’ ἔστι φάσμα.
Iz:28:7 οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ οἶνος, -ου, ὁ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) διά ὁ ἡ τό σίκερα, -ας, ἡ ἱερεύς, -έως, ὁ καί προφήτης, -ου, ὁ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) διά ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό μέθη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό σίκερα, -ας, ἡ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Iz:28:7 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak Wino By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] By iść; by być By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Jęczmienia Wino Duchowny I też, nawet, mianowicie Prorok By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wino By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zadurzenie alkoholem Jęczmienia Wino By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być
Iz:28:7 ou(=toi ga\r oi)/nO| peplanEme/noi ei)si/n, e)planE/TEsan dia\ to\ sikera· i(ereu\s kai\ profE/tEs e)Xe/stEsan dia\ to\n oi)=non, e)sei/sTEsan a)po\ tE=s me/TEs tou= sikera, e)planE/TEsan· tou=t’ e)/sti fa/sma.
Iz:28:7 hutoi gar oinO peplanEmenoi eisin, eplanETEsan dia to sikera· hiereus kai profEtEs eXestEsan dia ton oinon, eseisTEsan apo tEs meTEs tu sikera, eplanETEsan· tut’ esti fasma.
Iz:28:7 RD_NPM x N2_DSM VX_XMPNPM V9_PAI3P VCI_API3P P RA_ASN N3_ASN N3V_NSM C N1M_NSM VHI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM VSI_API3P P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N3_ASN VCI_API3P RD_NSN V9_PAI3S N3M_NSN
Iz:28:7 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as wine to wander/cause to stray [see planet] to go; to be to wander/cause to stray [see planet] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the Barley Wine priest and also, even, namely prophet to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the wine to shake quake, jar, wag, wave from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the intoxication the Barley Wine to wander/cause to stray [see planet] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć
Iz:28:7 these (nom) for wine (dat) having-been-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) Barley Wine (nom|voc) priest (nom) and prophet (nom) they-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) wine (acc) they-were-SHAKE-ed away from (+gen) the (gen) intoxication (gen) the (gen) Barley Wine (nom|voc) they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY this (nom|acc) he/she/it-is  
Iz:28:7 Iz_28:7_1 Iz_28:7_2 Iz_28:7_3 Iz_28:7_4 Iz_28:7_5 Iz_28:7_6 Iz_28:7_7 Iz_28:7_8 Iz_28:7_9 Iz_28:7_10 Iz_28:7_11 Iz_28:7_12 Iz_28:7_13 Iz_28:7_14 Iz_28:7_15 Iz_28:7_16 Iz_28:7_17 Iz_28:7_18 Iz_28:7_19 Iz_28:7_20 Iz_28:7_21 Iz_28:7_22 Iz_28:7_23 Iz_28:7_24 Iz_28:7_25 Iz_28:7_26
Iz:28:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:8 ἀρὰ ἔδεται ταύτην τὴν βουλήν· αὕτη γὰρ ἡ βουλὴ ἕνεκεν πλεονεξίας.
Iz:28:8 A curse shall devour this counsel, for this is their counsel for the sake of covetousness. (Isaiah 28:8 Brenton)
Iz:28:8 Zaiste, wszystkie stoły są pełne zwymiotowanych brudów; nie ma miejsca czystego. (Iz 28:8 BT_4)
Iz:28:8 ἀρὰ ἔδεται ταύτην τὴν βουλήν· αὕτη γὰρ βουλὴ ἕνεκεν πλεονεξίας.
Iz:28:8 ἆρα[3]; ἄρα[2]; ἀρά[1], -ᾶς, ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν πλεον·εξία, -ας, ἡ
Iz:28:8 ???; tak; klnij By jeść To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Planu/zamiar To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak Planu/zamiar Z powodu dla, dla Eksploatacja
Iz:28:8 a)ra\ e)/detai tau/tEn tE\n boulE/n· au(/tE ga\r E( boulE\ e(/neken pleoneXi/as.
Iz:28:8 ara edetai tautEn tEn bulEn· hautE gar hE bulE heneken pleoneXias.
Iz:28:8 N1A_NSF VF_FMI3S RD_ASF RA_ASF N1_ASF RD_NSF x RA_NSF N1_NSF P N1A_GSF
Iz:28:8 ???; so; curse to eat this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the plan/intention this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as the plan/intention owing to for, for the sake of exploitation
Iz:28:8 ???; so; curse (nom|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed this (acc) the (acc) plan/intention (acc) this (nom) for the (nom) plan/intention (nom|voc) owing to exploitation (gen), exploitations (acc)
Iz:28:8 Iz_28:8_1 Iz_28:8_2 Iz_28:8_3 Iz_28:8_4 Iz_28:8_5 Iz_28:8_6 Iz_28:8_7 Iz_28:8_8 Iz_28:8_9 Iz_28:8_10 Iz_28:8_11
Iz:28:8 x x x x x x x x x x x
Iz:28:9 τίνι ἀνηγγείλαμεν κακὰ καὶ τίνι ἀνηγγείλαμεν ἀγγελίαν, οἱ ἀπογεγαλακτισμένοι ἀπὸ γάλακτος, οἱ ἀπεσπασμένοι ἀπὸ μαστοῦ;
Iz:28:9 To whom have we reported evils? and to whom have we reported a message? even to those that are weaned from the milk, who are drawn from the breast. (Isaiah 28:9 Brenton)
Iz:28:9 «Kogo to chce on uczyć wiedzy? Komu chce dawać naukę? - Dzieciom ledwie odstawionym od mleka, niemowlętom odsadzonym od piersi! (Iz 28:9 BT_4)
Iz:28:9 τίνι ἀνηγγείλαμεν κακὰ καὶ τίνι ἀνηγγείλαμεν ἀγγελίαν, οἱ ἀπογεγαλακτισμένοι ἀπὸ γάλακτος, οἱ ἀπεσπασμένοι ἀπὸ μαστοῦ;
Iz:28:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἀγγελία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀπο·γαλακτίζω [LXX] (-, -, απο+γαλακτι·σ-, -, απο+γεγαλακτισ-, απο+γαλακτισ·θ-) ἀπό γάλα[κτ], -ακτος, τό ὁ ἡ τό ἀπο·σπάω (απο+σπ(α)-, απο+σπα·σ-, απο+σπα·σ-, -, απο+εσπασ-, απο+σπασ·θ-) ἀπό μαστός, -οῦ, ὁ
Iz:28:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj Wiadomość By odstawiać od piersi Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mleko Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pierś
Iz:28:9 ti/ni a)nEggei/lamen kaka\ kai\ ti/ni a)nEggei/lamen a)ggeli/an, oi( a)pogegalaktisme/noi a)po\ ga/laktos, oi( a)pespasme/noi a)po\ mastou=;
Iz:28:9 tini anEngeilamen kaka kai tini anEngeilamen angelian, hoi apogegalaktismenoi apo galaktos, hoi apespasmenoi apo mastu;
Iz:28:9 RI_DSN VAI_AAI1P A1_APN C RI_DSM VAI_AAI1P N1A_ASF RA_NPM VT_XPPNPM P N3_GSN RA_NPM VM_XMPNPM P N2_GSM
Iz:28:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report wickedly to do evil and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report message the to wean from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing milk the to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing breast
Iz:28:9 who/what/why (dat) we-PROCLAIM-ed wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and who/what/why (dat) we-PROCLAIM-ed message (acc) the (nom) having-been-WEAN-ed (nom|voc) away from (+gen) milk (gen) the (nom) having-been-???-ed (nom|voc) away from (+gen) breast (gen)
Iz:28:9 Iz_28:9_1 Iz_28:9_2 Iz_28:9_3 Iz_28:9_4 Iz_28:9_5 Iz_28:9_6 Iz_28:9_7 Iz_28:9_8 Iz_28:9_9 Iz_28:9_10 Iz_28:9_11 Iz_28:9_12 Iz_28:9_13 Iz_28:9_14 Iz_28:9_15
Iz:28:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:10 θλῖψιν ἐπὶ θλῖψιν προσδέχου, ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπίδι, ἔτι μικρὸν ἔτι μικρὸν
Iz:28:10 Expect thou affliction on affliction, hope upon hope: yet a little, and yet a little, (Isaiah 28:10 Brenton)
Iz:28:10 Bo: Saw lasaw, saw lasaw; kaw lakaw, kaw lakaw; zeer szam, zeer szam». (Iz 28:10 BT_4)
Iz:28:10 θλῖψιν ἐπὶ θλῖψιν προσδέχου, ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπίδι, ἔτι μικρὸν ἔτι μικρὸν
Iz:28:10 θλῖψις, -εως, ἡ ἐπί θλῖψις, -εως, ἡ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπί ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἔτι μικρός -ά -όν ἔτι μικρός -ά -όν
Iz:28:10 Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Miej nadzieję/oczekiwanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miej nadzieję/oczekiwanie Jeszcze/jeszcze Mały [zobacz micro] Jeszcze/jeszcze Mały [zobacz micro]
Iz:28:10 Tli=PSin e)pi\ Tli=PSin prosde/CHou, e)lpi/da e)p’ e)lpi/di, e)/ti mikro\n e)/ti mikro\n
Iz:28:10 TliPSin epi TliPSin prosdeCHu, elpida ep’ elpidi, eti mikron eti mikron
Iz:28:10 N3I_ASF P N3I_ASF V1_PMD2S N3D_ASF P N3D_DSF D A1A_ASM D A1A_ASM
Iz:28:10 squeezing adversity, trial, trouble, difficulty upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing squeezing adversity, trial, trouble, difficulty to accept receive favourably, accept hope/expectation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hope/expectation yet/still small [see micro] yet/still small [see micro]
Iz:28:10 squeezing (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) squeezing (acc) be-you(sg)-being-ACCEPT-ed! hope/expectation (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hope/expectation (dat) yet/still small ([Adj] acc, nom|acc|voc) yet/still small ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:28:10 Iz_28:10_1 Iz_28:10_2 Iz_28:10_3 Iz_28:10_4 Iz_28:10_5 Iz_28:10_6 Iz_28:10_7 Iz_28:10_8 Iz_28:10_9 Iz_28:10_10 Iz_28:10_11
Iz:28:10 x x x x x x x x x x x
Iz:28:11 διὰ φαυλισμὸν χειλέων διὰ γλώσσης ἑτέρας, ὅτι λαλήσουσιν τῷ λαῷ τούτῳ
Iz:28:11 by reason of the contemptuous words of the lips, by means of another language: for they shall speak to this people, saying to them, (Isaiah 28:11 Brenton)
Iz:28:11 Zaprawdę, wargami jąkałów i językiem obcym przemawiać będzie do tego narodu (Iz 28:11 BT_4)
Iz:28:11 διὰ φαυλισμὸν χειλέων διὰ γλώσσης ἑτέρας, ὅτι λαλήσουσιν τῷ λαῷ τούτῳ
Iz:28:11 διά   χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων διά γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὅτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Iz:28:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Warga Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Język przez metonimia, język Inny Ponieważ/tamto By mówić Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Iz:28:11 dia\ faulismo\n CHeile/On dia\ glO/ssEs e(te/ras, o(/ti lalE/sousin tO=| laO=| tou/tO|
Iz:28:11 dia faulismon CHeileOn dia glOssEs heteras, hoti lalEsusin tO laO tutO
Iz:28:11 P N2_ASM N3E_GPN P N1S_GSF A1A_GSF C VF_FAI3P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Iz:28:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć lip because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) tongue by metonymy, a language other because/that to speak the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Iz:28:11 because of (+acc), through (+gen)   lips (gen) because of (+acc), through (+gen) tongue (gen) other (gen), other (acc) because/that they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) the (dat) people (dat) this (dat)
Iz:28:11 Iz_28:11_1 Iz_28:11_2 Iz_28:11_3 Iz_28:11_4 Iz_28:11_5 Iz_28:11_6 Iz_28:11_7 Iz_28:11_8 Iz_28:11_9 Iz_28:11_10 Iz_28:11_11
Iz:28:11 x x x x x x x x x x x
Iz:28:12 λέγοντες αὐτῷ Τοῦτο τὸ ἀνάπαυμα τῷ πεινῶντι καὶ τοῦτο τὸ σύντριμμα, καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἀκούειν.
Iz:28:12 This is the rest to him that is hungry, and this is the calamity: but they would not hear. (Isaiah 28:12 Brenton)
Iz:28:12 Ten, który mu powiedział: «Teraz, odpoczynek! Dajcie wytchnąć strudzonemu! A teraz, spokój!» Ale nie chcieli Go słuchać. (Iz 28:12 BT_4)
Iz:28:12 λέγοντες αὐτῷ Τοῦτο τὸ ἀνάπαυμα τῷ πεινῶντι καὶ τοῦτο τὸ σύντριμμα, καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἀκούειν.
Iz:28:12 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Iz:28:12 By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Zniszczenie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By słyszeć
Iz:28:12 le/gontes au)tO=| *tou=to to\ a)na/pauma tO=| peinO=nti kai\ tou=to to\ su/ntrimma, kai\ ou)k E)Te/lEsan a)kou/ein.
Iz:28:12 legontes autO tuto to anapauma tO peinOnti kai tuto to syntrimma, kai uk ETelEsan akuein.
Iz:28:12 V1_PAPNPM RD_DSM RD_NSN RA_NSN N3M_NSN RA_DSM V3_PAPDSM C RD_NSN RA_NSN N3M_NSN C D VAI_AAI3P V1_PAN
Iz:28:12 to say/tell he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć the to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the destruction and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to hear
Iz:28:12 while SAY/TELL-ing (nom|voc) him/it/same (dat) this (nom|acc) the (nom|acc)   the (dat) while HUNGER-ing (dat) and this (nom|acc) the (nom|acc) destruction (nom|acc|voc) and not they-WANT-ed to-be-HEAR-ing
Iz:28:12 Iz_28:12_1 Iz_28:12_2 Iz_28:12_3 Iz_28:12_4 Iz_28:12_5 Iz_28:12_6 Iz_28:12_7 Iz_28:12_8 Iz_28:12_9 Iz_28:12_10 Iz_28:12_11 Iz_28:12_12 Iz_28:12_13 Iz_28:12_14 Iz_28:12_15
Iz:28:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:13 καὶ ἔσται αὐτοῖς τὸ λόγιον κυρίου τοῦ θεοῦ θλῖψις ἐπὶ θλῖψιν, ἐλπὶς ἐπ’ ἐλπίδι, ἔτι μικρὸν ἔτι μικρόν, ἵνα πορευθῶσιν καὶ πέσωσιν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ κινδυνεύσουσιν καὶ συντριβήσονται καὶ ἁλώσονται. –
Iz:28:13 Therefore the oracle of God shall be to them affliction on affliction, hope on hope, yet a little, and yet a little, that they may go and fall backward; and they shall be crushed and shall be in danger, and shall be taken. (Isaiah 28:13 Brenton)
Iz:28:13 Wtedy będzie do nich mowa Pana: «Saw lasaw, saw lasaw; kaw lakaw, kaw lakaw; zeer szam, zeer szam», żeby szli upadli na wznak, i rozbili się, żeby uwikłali się w sieci i byli schwytani. (Iz 28:13 BT_4)
Iz:28:13 καὶ ἔσται αὐτοῖς τὸ λόγιον κυρίου τοῦ θεοῦ θλῖψις ἐπὶ θλῖψιν, ἐλπὶς ἐπ’ ἐλπίδι, ἔτι μικρὸν ἔτι μικρόν, ἵνα πορευθῶσιν καὶ πέσωσιν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ κινδυνεύσουσιν καὶ συντριβήσονται καὶ ἁλώσονται.
Iz:28:13 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λόγιος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ θλῖψις, -εως, ἡ ἐπί θλῖψις, -εως, ἡ ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπί ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἔτι μικρός -ά -όν ἔτι μικρός -ά -όν ἵνα πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω καί κινδυνεύω (κινδυνευ-, κινδυνευ·σ-, κινδυνευ·σ-, -, -, -) καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -)  
Iz:28:13 I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Wyrażanie; wymowny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Miej nadzieję/oczekiwanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miej nadzieję/oczekiwanie Jeszcze/jeszcze Mały [zobacz micro] Jeszcze/jeszcze Mały [zobacz micro] żeby / ażeby / bo By iść I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie By narażać na niebezpieczeństwo I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie By chwytać  
Iz:28:13 kai\ e)/stai au)toi=s to\ lo/gion kuri/ou tou= Teou= Tli=PSis e)pi\ Tli=PSin, e)lpi\s e)p’ e)lpi/di, e)/ti mikro\n e)/ti mikro/n, i(/na poreuTO=sin kai\ pe/sOsin ei)s ta\ o)pi/sO kai\ kinduneu/sousin kai\ suntribE/sontai kai\ a(lO/sontai.
Iz:28:13 kai estai autois to logion kyriu tu Teu TliPSis epi TliPSin, elpis ep’ elpidi, eti mikron eti mikron, hina poreuTOsin kai pesOsin eis ta opisO kai kindyneususin kai syntribEsontai kai halOsontai.
Iz:28:13 C VF_FMI3S RD_DPM RA_NSN N2_NSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM N3I_NSF P N3I_ASF N3D_NSF P N3D_DSF D A1A_ASM D A1A_ASM C VC_APS3P C VA_AAS3P P RA_APN D C VF_FAI3P C VD_FPI3P C VF_FMI3P
Iz:28:13 and also, even, namely to be he/she/it/same the utterance; eloquent lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] squeezing adversity, trial, trouble, difficulty upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing squeezing adversity, trial, trouble, difficulty hope/expectation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hope/expectation yet/still small [see micro] yet/still small [see micro] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to go and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. into (+acc) the behind back, behind, after and also, even, namely to endanger and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to catch  
Iz:28:13 and he/she/it-will-be them/same (dat) the (nom|acc) utterance (nom|acc|voc); eloquent ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) squeezing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) squeezing (acc) hope/expectation (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) hope/expectation (dat) yet/still small ([Adj] acc, nom|acc|voc) yet/still small ([Adj] acc, nom|acc|voc) so that / in order to /because they-should-be-GO-ed and they-should-FALL into (+acc) the (nom|acc) behind and they-will-ENDANGER, going-to-ENDANGER (fut ptcp) (dat) and they-will-be-BREAK-ed and they-will-be-CATCH-ed  
Iz:28:13 Iz_28:13_1 Iz_28:13_2 Iz_28:13_3 Iz_28:13_4 Iz_28:13_5 Iz_28:13_6 Iz_28:13_7 Iz_28:13_8 Iz_28:13_9 Iz_28:13_10 Iz_28:13_11 Iz_28:13_12 Iz_28:13_13 Iz_28:13_14 Iz_28:13_15 Iz_28:13_16 Iz_28:13_17 Iz_28:13_18 Iz_28:13_19 Iz_28:13_20 Iz_28:13_21 Iz_28:13_22 Iz_28:13_23 Iz_28:13_24 Iz_28:13_25 Iz_28:13_26 Iz_28:13_27 Iz_28:13_28 Iz_28:13_29 Iz_28:13_30 Iz_28:13_31 Iz_28:13_32
Iz:28:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:14 διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου, ἄνδρες τεθλιμμένοι καὶ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τούτου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ
Iz:28:14 Therefore hear ye the word of the Lord, ye afflicted men, and ye princes of this people that is in Jerusalem. (Isaiah 28:14 Brenton)
Iz:28:14 Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, wy wszyscy, panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie. (Iz 28:14 BT_4)
Iz:28:14 διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου, ἄνδρες τεθλιμμένοι καὶ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τούτου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ
Iz:28:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Iz:28:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Iz:28:14 dia\ tou=to a)kou/sate lo/gon kuri/ou, a)/ndres teTlimme/noi kai\ a)/rCHontes tou= laou= tou/tou tou= e)n *ierousalEm
Iz:28:14 dia tuto akusate logon kyriu, andres teTlimmenoi kai arCHontes tu lau tutu tu en ierusalEm
Iz:28:14 P RD_ASN VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM N3_NPM VP_XMPNPM C N3_NPM RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_GSM P N_DSF
Iz:28:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely ruler; to begin the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Iz:28:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) men, husbands (nom|voc) having-been-DISTRESS-ed (nom|voc) and rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) people (gen) this (gen) the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Iz:28:14 Iz_28:14_1 Iz_28:14_2 Iz_28:14_3 Iz_28:14_4 Iz_28:14_5 Iz_28:14_6 Iz_28:14_7 Iz_28:14_8 Iz_28:14_9 Iz_28:14_10 Iz_28:14_11 Iz_28:14_12 Iz_28:14_13 Iz_28:14_14 Iz_28:14_15
Iz:28:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:15 Ὅτι εἴπατε Ἐποιήσαμεν διαθήκην μετὰ τοῦ ᾅδου καὶ μετὰ τοῦ θανάτου συνθήκας, καταιγὶς φερομένη ἐὰν παρέλθῃ οὐ μὴ ἔλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς, ἐθήκαμεν ψεῦδος τὴν ἐλπίδα ἡμῶν καὶ τῷ ψεύδει σκεπασθησόμεθα,
Iz:28:15 Because ye have said, We have made a covenant with Hades, and agreements with death; if the rushing storm should pass, it shall not come upon us: we have made falsehood our hope, and by falsehood shall we be protected: (Isaiah 28:15 Brenton)
Iz:28:15 Mówicie: «Zawarliśmy przymierze ze Śmiercią, i z Szeolem zrobiliśmy układ. Gdy się rozleje powódź wrogów, nas nie dosięgnie, bo z kłamstwa uczyniliśmy sobie schronisko i skryliśmy się pod fałszem». (Iz 28:15 BT_4)
Iz:28:15 Ὅτι εἴπατε Ἐποιήσαμεν διαθήκην μετὰ τοῦ ᾅδου καὶ μετὰ τοῦ θανάτου συνθήκας, καταιγὶς φερομένη ἐὰν παρέλθῃ οὐ μὴ ἔλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς, ἐθήκαμεν ψεῦδος τὴν ἐλπίδα ἡμῶν καὶ τῷ ψεύδει σκεπασθησόμεθα,
Iz:28:15 ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ μετά ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί μετά ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)     φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-)
Iz:28:15 Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj By czynić/rób Konwencja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Hades; by śpiewać I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Śmierć; by zgładzać By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mijać mijaj, obok, albo przeszły ??? Przed przydechem mocnym Nie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię Miej nadzieję/oczekiwanie Ja I też, nawet, mianowicie Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}; by leżeć {by kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy By chronić się
Iz:28:15 *(/oti ei)/pate *)epoiE/samen diaTE/kEn meta\ tou= a(/|dou kai\ meta\ tou= Tana/tou sunTE/kas, kataigi\s ferome/nE e)a\n pare/lTE| ou) mE\ e)/lTE| e)f’ E(ma=s, e)TE/kamen PSeu=dos tE\n e)lpi/da E(mO=n kai\ tO=| PSeu/dei skepasTEso/meTa,
Iz:28:15 hoti eipate epoiEsamen diaTEkEn meta tu hadu kai meta tu Tanatu synTEkas, kataigis feromenE ean parelTE u mE elTE ef’ hEmas, eTEkamen PSeudos tEn elpida hEmOn kai tO PSeudei skepasTEsomeTa,
Iz:28:15 C VAI_AAI2P VAI_AAI1P N1_ASF P RA_GSM N1M_GSM C P RA_GSM N2_GSM N1_APF N3D_NSF V1_PMPNSF C VB_AAS3S D D VB_AAS3S P RP_AP VAI_AAI1P N3E_ASN RA_ASF N3D_ASF RP_GP C RA_DSN N2N_DSN VS_FPI1P
Iz:28:15 because/that to say/tell to do/make covenant after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the Hades; to sing and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the death; to put to death ć ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to pass by go by, beside, or past οὐχ before rough breathing not to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I to place lay, put, set, situate, station lie falsehood, untruth, false religion the hope/expectation I and also, even, namely the lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying; to lie deceptive, dishonest; false, untrue to shelter
Iz:28:15 because/that you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! we-DO/MAKE-ed covenant (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! and after (+acc), with (+gen) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!     while being-BRING-ed (nom|voc) if-ever he/she/it-should-PASS BY not not he/she/it-should-COME upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) we-PLACE-ed lie (nom|acc|voc) the (acc) hope/expectation (acc) us (gen) and the (dat) lie (dat); liar ([Adj] dat); you(sg)-are-being-LIE-ed (classical) we-will-be-SHELTER-ed
Iz:28:15 Iz_28:15_1 Iz_28:15_2 Iz_28:15_3 Iz_28:15_4 Iz_28:15_5 Iz_28:15_6 Iz_28:15_7 Iz_28:15_8 Iz_28:15_9 Iz_28:15_10 Iz_28:15_11 Iz_28:15_12 Iz_28:15_13 Iz_28:15_14 Iz_28:15_15 Iz_28:15_16 Iz_28:15_17 Iz_28:15_18 Iz_28:15_19 Iz_28:15_20 Iz_28:15_21 Iz_28:15_22 Iz_28:15_23 Iz_28:15_24 Iz_28:15_25 Iz_28:15_26 Iz_28:15_27 Iz_28:15_28 Iz_28:15_29 Iz_28:15_30
Iz:28:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:16 διὰ τοῦτο οὕτως λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια Σιων λίθον πολυτελῆ ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
Iz:28:16 Therefore thus saith the Lord, even the Lord, Behold, I lay for the foundations of Sion a costly stone, a choice, a corner-stone, a precious stone, for its foundations; and he that believes on him shall by no means be ashamed. (Isaiah 28:16 Brenton)
Iz:28:16 Przeto tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie się. (Iz 28:16 BT_4)
Iz:28:16 διὰ τοῦτο οὕτως λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια Σιων λίθον πολυτελῆ ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς, καὶ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
Iz:28:16 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό Σιών, ἡ λίθος, -ου, ὁ πολυ·τελής -ές ἐκ·λεκτός -ή -όν ἀκρο·γωνιαῖος -α -ον ἔν·τιμος -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-)
Iz:28:16 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Syjon Kamień Kosztowny Wybierany [zobacz eklektyczny] Wierzchołka kąt Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Do (+przyspieszenie) Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By upokarzać
Iz:28:16 dia\ tou=to ou(/tOs le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)mbalO= ei)s ta\ Teme/lia *siOn li/Ton polutelE= e)klekto\n a)krogOniai=on e)/ntimon ei)s ta\ Teme/lia au)tE=s, kai\ o( pisteu/On e)p’ au)tO=| ou) mE\ kataisCHunTE=|.
Iz:28:16 dia tuto hutOs legei kyrios idu egO embalO eis ta Temelia siOn liTon polytelE eklekton akrogOniaion entimon eis ta Temelia autEs, kai ho pisteuOn ep’ autO u mE kataisCHynTE.
Iz:28:16 P RD_ASN D V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS VF2_FAI1S P RA_APN N2N_APN N_GSF N2_ASM A3H_ASM A1_ASM A1B_ASM A1B_ASM P RA_APN N2N_APN RD_GSF C RA_NSM V1_PAPNSM P RD_DSM D D VC_APS3S
Iz:28:16 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to inject into (+acc) the foundation establishing, base, substructure; founding Zion stone expensive selected [see eclectic] apex-corner upright respectable, equitable, honest, honorable into (+acc) the foundation establishing, base, substructure; founding he/she/it/same and also, even, namely the to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to humiliate
Iz:28:16 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-INJECT, I-should-INJECT into (+acc) the (nom|acc) foundations (nom|acc|voc) Zion (indecl) stone (acc) expensive ([Adj] acc, nom|acc|voc) selected ([Adj] acc, nom|acc|voc) apex-corner ([Adj] acc, nom|acc|voc) upright ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) foundations (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom) while BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) not not he/she/it-should-be-HUMILIATE-ed
Iz:28:16 Iz_28:16_1 Iz_28:16_2 Iz_28:16_3 Iz_28:16_4 Iz_28:16_5 Iz_28:16_6 Iz_28:16_7 Iz_28:16_8 Iz_28:16_9 Iz_28:16_10 Iz_28:16_11 Iz_28:16_12 Iz_28:16_13 Iz_28:16_14 Iz_28:16_15 Iz_28:16_16 Iz_28:16_17 Iz_28:16_18 Iz_28:16_19 Iz_28:16_20 Iz_28:16_21 Iz_28:16_22 Iz_28:16_23 Iz_28:16_24 Iz_28:16_25 Iz_28:16_26 Iz_28:16_27 Iz_28:16_28 Iz_28:16_29
Iz:28:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:17 καὶ θήσω κρίσιν εἰς ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλεημοσύνη μου εἰς σταθμούς, καὶ οἱ πεποιθότες μάτην ψεύδει· ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ὑμᾶς καταιγίς,
Iz:28:17 And I will cause judgment to be for hope, and my compassion shall be for just measures, and ye that trust vainly in falsehood shall fall: for the storm shall by no means pass by you, (Isaiah 28:17 Brenton)
Iz:28:17 I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion». Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, a wody zaleją kryjówkę. (Iz 28:17 BT_4)
Iz:28:17 καὶ θήσω κρίσιν εἰς ἐλπίδα, δὲ ἐλεημοσύνη μου εἰς σταθμούς, καὶ οἱ πεποιθότες μάτην ψεύδει· ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ὑμᾶς καταιγίς,
Iz:28:17 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) κρίσις, -εως, ἡ εἰς[1] ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό δέ ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   καί ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) μάτην ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς  
Iz:28:17 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Do (+przyspieszenie) Miej nadzieję/oczekiwanie zaś Jałmużny/miłosierność Ja Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na próżno Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}; by leżeć {by kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Ty
Iz:28:17 kai\ TE/sO kri/sin ei)s e)lpi/da, E( de\ e)leEmosu/nE mou ei)s staTmou/s, kai\ oi( pepoiTo/tes ma/tEn PSeu/dei· o(/ti ou) mE\ pare/lTE| u(ma=s kataigi/s,
Iz:28:17 kai TEsO krisin eis elpida, hE de eleEmosynE mu eis staTmus, kai hoi pepoiTotes matEn PSeudei· hoti u mE parelTE hymas kataigis,
Iz:28:17 C VF_FAI1S N3I_ASF P N3D_ASF RA_NSF x N1_NSF RP_GS P N2_APM C RA_NPM VX_XAPNPM D N2_DSM C D D VB_AAS3S RP_AP N3D_NSF
Iz:28:17 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit into (+acc) hope/expectation the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] alms/mercifulness I into (+acc) ć and also, even, namely the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence in vain lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying; to lie deceptive, dishonest; false, untrue because/that οὐχ before rough breathing not to pass by go by, beside, or past you ć
Iz:28:17 and I-will-PLACE, I-should-PLACE judgment (acc) into (+acc) hope/expectation (acc) the (nom) Yet alms/mercifulness (nom|voc) me (gen) into (+acc)   and the (nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) in vain lie (dat); liar ([Adj] dat); you(sg)-are-being-LIE-ed (classical) because/that not not he/she/it-should-PASS BY you(pl) (acc)  
Iz:28:17 Iz_28:17_1 Iz_28:17_2 Iz_28:17_3 Iz_28:17_4 Iz_28:17_5 Iz_28:17_6 Iz_28:17_7 Iz_28:17_8 Iz_28:17_9 Iz_28:17_10 Iz_28:17_11 Iz_28:17_12 Iz_28:17_13 Iz_28:17_14 Iz_28:17_15 Iz_28:17_16 Iz_28:17_17 Iz_28:17_18 Iz_28:17_19 Iz_28:17_20 Iz_28:17_21 Iz_28:17_22
Iz:28:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:18 μὴ καὶ ἀφέλῃ ὑμῶν τὴν διαθήκην τοῦ θανάτου, καὶ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν ᾅδην οὐ μὴ ἐμμείνῃ· καταιγὶς φερομένη ἐὰν ἐπέλθῃ, ἔσεσθε αὐτῇ εἰς καταπάτημα.
Iz:28:18 except it also take away your covenant of death, and your trust in Hades shall by no means stand: if the rushing storm should come upon you, ye shall be beaten down by it. (Isaiah 28:18 Brenton)
Iz:28:18 Wasze przymierze ze Śmiercią zostanie zerwane, i nie ostoi się wasz układ z Szeolem. Gdy się rozleje powódź wrogów, będziecie dla nich na zdeptanie. (Iz 28:18 BT_4)
Iz:28:18 μὴ καὶ ἀφέλῃ ὑμῶν τὴν διαθήκην τοῦ θανάτου, καὶ ἐλπὶς ὑμῶν πρὸς τὸν ᾅδην οὐ μὴ ἐμμείνῃ· καταιγὶς φερομένη ἐὰν ἐπέλθῃ, ἔσεσθε αὐτῇ εἰς καταπάτημα.
Iz:28:18 μή καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -)   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]  
Iz:28:18 Nie I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Ty Konwencja Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie Miej nadzieję/oczekiwanie Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hades ??? Przed przydechem mocnym Nie By pozostawać wierny do By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do zbliżanie siebie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie)
Iz:28:18 mE\ kai\ a)fe/lE| u(mO=n tE\n diaTE/kEn tou= Tana/tou, kai\ E( e)lpi\s u(mO=n E( pro\s to\n a(/|dEn ou) mE\ e)mmei/nE|· kataigi\s ferome/nE e)a\n e)pe/lTE|, e)/sesTe au)tE=| ei)s katapa/tEma.
Iz:28:18 mE kai afelE hymOn tEn diaTEkEn tu Tanatu, kai hE elpis hymOn hE pros ton hadEn u mE emmeinE· kataigis feromenE ean epelTE, esesTe autE eis katapatEma.
Iz:28:18 D C VB_AAS3S RP_GP RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM C RA_NSF N3D_NSF RP_GP RA_NSF P RA_ASM N1M_ASM D D VA_AAS3S N3D_NSF V1_PMPNSF C VB_AAS3S VF_FMI2P RD_DSF P N3M_ASN
Iz:28:18 not and also, even, namely to deprive you the covenant the death; to put to death and also, even, namely the hope/expectation you the toward (+acc,+gen,+dat) the Hades οὐχ before rough breathing not to remain faithful to ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to oncoming to be he/she/it/same into (+acc) ć
Iz:28:18 not and you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed, he/she/it-should-DEPRIVE, you(sg)-should-be-DEPRIVE-ed you(pl) (gen) the (acc) covenant (acc) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and the (nom) hope/expectation (nom) you(pl) (gen) the (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Hades (acc) not not he/she/it-should-REMAIN FAITHFUL TO, you(sg)-should-be-REMAIN FAITHFUL TO-ed   while being-BRING-ed (nom|voc) if-ever he/she/it-should-ONCOMING you(pl)-will-be her/it/same (dat) into (+acc)  
Iz:28:18 Iz_28:18_1 Iz_28:18_2 Iz_28:18_3 Iz_28:18_4 Iz_28:18_5 Iz_28:18_6 Iz_28:18_7 Iz_28:18_8 Iz_28:18_9 Iz_28:18_10 Iz_28:18_11 Iz_28:18_12 Iz_28:18_13 Iz_28:18_14 Iz_28:18_15 Iz_28:18_16 Iz_28:18_17 Iz_28:18_18 Iz_28:18_19 Iz_28:18_20 Iz_28:18_21 Iz_28:18_22 Iz_28:18_23 Iz_28:18_24 Iz_28:18_25 Iz_28:18_26 Iz_28:18_27
Iz:28:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:19 ὅταν παρέλθῃ, λήμψεται ὑμᾶς· πρωῒ πρωῒ παρελεύσεται ἡμέρας, καὶ ἐν νυκτὶ ἔσται ἐλπὶς πονηρά· μάθετε ἀκούειν.
Iz:28:19 Whenever it shall pass by, it shall take you; morning by morning it shall pass by in the day, and in the night there shall be an evil hope. Learn to hear, (Isaiah 28:19 Brenton)
Iz:28:19 Ile razy ona przyjdzie, pochwyci was. Gdy przechodzić będzie każdego ranka, i we dnie, i w nocy, blady strach na wieść o niej padnie. (Iz 28:19 BT_4)
Iz:28:19 ὅταν παρέλθῃ, λήμψεται ὑμᾶς· πρωῒ πρωῒ παρελεύσεται ἡμέρας, καὶ ἐν νυκτὶ ἔσται ἐλπὶς πονηρά· μάθετε ἀκούειν.
Iz:28:19 ὅταν (ὅτε ἄν) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρωΐ πρωΐ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐν νύξ, -υκτός, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ πονηρός -ά -όν μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Iz:28:19 Ilekroć By mijać mijaj, obok, albo przeszły By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty Wcześnie Wcześnie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Dzień I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc By być Miej nadzieję/oczekiwanie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By uczyć się By słyszeć
Iz:28:19 o(/tan pare/lTE|, lE/mPSetai u(ma=s· prOi\+ prOi\+ pareleu/setai E(me/ras, kai\ e)n nukti\ e)/stai e)lpi\s ponEra/· ma/Tete a)kou/ein.
Iz:28:19 hotan parelTE, lEmPSetai hymas· prO+i prO+i pareleusetai hEmeras, kai en nykti estai elpis ponEra· maTete akuein.
Iz:28:19 D VB_AAS3S VF_FMI3S RP_AP D D VF_FMI3S N1A_GSF C P N3_DSF VF_FMI3S N3D_NSF A1A_APN VB_AAD2P V1_PAN
Iz:28:19 whenever to pass by go by, beside, or past to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you early early to pass by go by, beside, or past day and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night to be hope/expectation wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to learn to hear
Iz:28:19 whenever he/she/it-should-PASS BY he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed you(pl) (acc) early early he/she/it-will-be-PASS BY-ed day (gen), days (acc) and in/among/by (+dat) night (dat) he/she/it-will-be hope/expectation (nom) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) do-LEARN-you(pl)! to-be-HEAR-ing
Iz:28:19 Iz_28:19_1 Iz_28:19_2 Iz_28:19_3 Iz_28:19_4 Iz_28:19_5 Iz_28:19_6 Iz_28:19_7 Iz_28:19_8 Iz_28:19_9 Iz_28:19_10 Iz_28:19_11 Iz_28:19_12 Iz_28:19_13 Iz_28:19_14 Iz_28:19_15 Iz_28:19_16
Iz:28:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:20 στενοχωρούμενοι οὐ δυνάμεθα μάχεσθαι, αὐτοὶ δὲ ἀσθενοῦμεν τοῦ ἡμᾶς συναχθῆναι.
Iz:28:20 ye that are distressed; we cannot fight, but we are ourselves too weak for you to be gathered. (Isaiah 28:20 Brenton)
Iz:28:20 Bo za krótkie będzie łóżko, aby się wyciągnąć, i zbyt wąskie przykrycie, by się nim owinąć. (Iz 28:20 BT_4)
Iz:28:20 στενοχωρούμενοι οὐ δυνάμεθα μάχεσθαι, αὐτοὶ δὲ ἀσθενοῦμεν τοῦ ἡμᾶς συναχθῆναι.
Iz:28:20 στενο·χωρέω (στενοχωρ(ε)-, στενοχωρη·σ-, στενοχωρη·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δέ ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)
Iz:28:20 By ograniczać ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By kłócić się On/ona/to/to samo zaś By chorować Ja By zbierać się razem
Iz:28:20 stenoCHOrou/menoi ou) duna/meTa ma/CHesTai, au)toi\ de\ a)sTenou=men tou= E(ma=s sunaCHTE=nai.
Iz:28:20 stenoCHOrumenoi u dynameTa maCHesTai, autoi de asTenumen tu hEmas synaCHTEnai.
Iz:28:20 V2_PMPNPM D V6_PMI1P V1_PMN RD_NPM x V2_PAI1P RA_GSM RP_AP VQ_APN
Iz:28:20 to restrict οὐχ before rough breathing to able to quarrel he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ail the I to gather together
Iz:28:20 while being-RESTRICT-ed (nom|voc) not we-are-being-ABLE-ed to-be-being-QUARREL-ed they/same (nom) Yet we-are-AIL-ing the (gen) us (acc) to-be-GATHER TOGETHER-ed
Iz:28:20 Iz_28:20_1 Iz_28:20_2 Iz_28:20_3 Iz_28:20_4 Iz_28:20_5 Iz_28:20_6 Iz_28:20_7 Iz_28:20_8 Iz_28:20_9 Iz_28:20_10
Iz:28:20 x x x x x x x x x x
Iz:28:21 ὥσπερ ὄρος ἀσεβῶν ἀναστήσεται καὶ ἔσται ἐν τῇ φάραγγι Γαβαων· μετὰ θυμοῦ ποιήσει τὰ ἔργα αὐτοῦ, πικρίας ἔργον· ὁ δὲ θυμὸς αὐτοῦ ἀλλοτρίως χρήσεται, καὶ ἡ πικρία αὐτοῦ ἀλλοτρία.
Iz:28:21 The Lord shall rise up as a mountain of ungodly men, and shall be in the valley of Gabaon; he shall perform his works with wrath, even a work of bitterness, and his wrath shall deal strangely, and his destruction shall be strange. (Isaiah 28:21 Brenton)
Iz:28:21 Zaiste, Pan powstanie, jak na górze Perasim, jak w dolinie Gibeońskiej się poruszy, by dokonać swego dzieła, swego dziwnego dzieła, by spełnić swe zadanie, swe tajemnicze zadanie. (Iz 28:21 BT_4)
Iz:28:21 ὥσπερ ὄρος ἀσεβῶν ἀναστήσεται καὶ ἔσται ἐν τῇ φάραγγι Γαβαων· μετὰ θυμοῦ ποιήσει τὰ ἔργα αὐτοῦ, πικρίας ἔργον· δὲ θυμὸς αὐτοῦ ἀλλοτρίως χρήσεται, καὶ πικρία αὐτοῦ ἀλλοτρία.
Iz:28:21 ὥσ·περ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ   μετά θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πικρία, -ας, ἡ ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό δέ θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό   χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) καί ὁ ἡ τό πικρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλότριος -ία -ον
Iz:28:21 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Wchodź Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Robienie/robienie; by czynić/rób Praca On/ona/to/to samo Gorycz Praca zaś Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) I też, nawet, mianowicie Gorycz On/ona/to/to samo Innego/inni
Iz:28:21 O(/sper o)/ros a)sebO=n a)nastE/setai kai\ e)/stai e)n tE=| fa/raggi *gabaOn· meta\ Tumou= poiE/sei ta\ e)/rga au)tou=, pikri/as e)/rgon· o( de\ Tumo\s au)tou= a)llotri/Os CHrE/setai, kai\ E( pikri/a au)tou= a)llotri/a.
Iz:28:21 hOsper oros asebOn anastEsetai kai estai en tE farangi gabaOn· meta Tymu poiEsei ta erga autu, pikrias ergon· ho de Tymos autu allotriOs CHrEsetai, kai hE pikria autu allotria.
Iz:28:21 D N3E_ASN A3H_GPM VF_FMI3S C VF_FMI3S P RA_DSF N3G_DSF N_GS P N2_GSM VF_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM N1A_GSF N2N_ASN RA_NSM x N2_NSM RD_GSM D VF_FMI3S C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM A1A_NSF
Iz:28:21 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" mount ungodly; to be impious commit sacrilege to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger doing/making; to do/make the work he/she/it/same bitterness work the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same ć to use/treat (profit, advise) and also, even, namely the bitterness he/she/it/same of another/others
Iz:28:21 just as mount (nom|acc|voc) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) he/she/it-will-be-STand-ed-UP and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat)   after (+acc), with (+gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) bitterness (gen), bitternesss (acc) work (nom|acc|voc) the (nom) Yet wrath (nom) him/it/same (gen)   he/she/it-will-be-USE/TREAT-ed and the (nom) bitterness (nom|voc) him/it/same (gen) of another/others (nom|acc|voc), of another/others (nom|voc)
Iz:28:21 Iz_28:21_1 Iz_28:21_2 Iz_28:21_3 Iz_28:21_4 Iz_28:21_5 Iz_28:21_6 Iz_28:21_7 Iz_28:21_8 Iz_28:21_9 Iz_28:21_10 Iz_28:21_11 Iz_28:21_12 Iz_28:21_13 Iz_28:21_14 Iz_28:21_15 Iz_28:21_16 Iz_28:21_17 Iz_28:21_18 Iz_28:21_19 Iz_28:21_20 Iz_28:21_21 Iz_28:21_22 Iz_28:21_23 Iz_28:21_24 Iz_28:21_25 Iz_28:21_26 Iz_28:21_27 Iz_28:21_28 Iz_28:21_29
Iz:28:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:22 καὶ ὑμεῖς μὴ εὐφρανθείητε, μηδὲ ἰσχυσάτωσαν ὑμῶν οἱ δεσμοί· διότι συντετελεσμένα καὶ συντετμημένα πράγματα ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαωθ, ἃ ποιήσει ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Iz:28:22 Therefore do not ye rejoice, neither let your bands be made strong; for I have heard of works finished and cut short by the Lord of hosts, which he will execute upon all the earth. (Isaiah 28:22 Brenton)
Iz:28:22 A teraz przestańcie drwić, żeby wasze pęta się nie zacieśniły; słyszałem bowiem rzecz postanowioną przez Pana, Boga Zastępów: zniszczenie całego kraju. (Iz 28:22 BT_4)
Iz:28:22 καὶ ὑμεῖς μὴ εὐφρανθείητε, μηδὲ ἰσχυσάτωσαν ὑμῶν οἱ δεσμοί· διότι συντετελεσμένα καὶ συντετμημένα πράγματα ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαωθ, ποιήσει ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Iz:28:22 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) δι·ότι συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) καί συν·τέμνω (συν+τεμν-, -, -, -, συν+τετμη-, συν+τμη·θ-) πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:28:22 I też, nawet, mianowicie Ty Nie By celebrować/bądź wesoły µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By mieć siła Ty Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki; by wiązać Z powodu tego: Tamto By uzupełniać I też, nawet, mianowicie By opisywać Sprawa [zobacz pragmatyczny] By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Iz:28:22 kai\ u(mei=s mE\ eu)franTei/Ete, mEde\ i)sCHusa/tOsan u(mO=n oi( desmoi/· dio/ti suntetelesme/na kai\ suntetmEme/na pra/gmata E)/kousa para\ kuri/ou sabaOT, a(/ poiE/sei e)pi\ pa=san tE\n gE=n.
Iz:28:22 kai hymeis mE eufranTeiEte, mEde isCHysatOsan hymOn hoi desmoi· dioti syntetelesmena kai syntetmEmena pragmata Ekusa para kyriu sabaOT, ha poiEsei epi pasan tEn gEn.
Iz:28:22 C RP_NP D VC_APO2P C VA_AAD3P RP_GP RA_NPM N2_NPM C VM_XMPAPN C VM_XMPAPN N3M_APN VAI_AAI1S P N2_GSM N_G RR_APN VF_FAI3S P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Iz:28:22 and also, even, namely you not to celebrate/be merry μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to have strength you the restraint restraint, handcuff; to bind because of this: that to complete and also, even, namely to circumscribe matter [see pragmatic] to have come I have come. I have arrived.; to hear frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth who/whom/which doing/making; to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Iz:28:22 and you(pl) (nom) not you(pl)-happen-to-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (opt) neither/nor; Mede (voc) let-them-HAVE-STRENGTH! you(pl) (gen) the (nom) restraints (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BIND-ing (opt) because of this: that having-been-COMPLETE-ed (nom|acc|voc) and having-been-CIRCUMSCRIBE-ed (nom|acc|voc) matters (nom|acc|voc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth who/whom/which (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Iz:28:22 Iz_28:22_1 Iz_28:22_2 Iz_28:22_3 Iz_28:22_4 Iz_28:22_5 Iz_28:22_6 Iz_28:22_7 Iz_28:22_8 Iz_28:22_9 Iz_28:22_10 Iz_28:22_11 Iz_28:22_12 Iz_28:22_13 Iz_28:22_14 Iz_28:22_15 Iz_28:22_16 Iz_28:22_17 Iz_28:22_18 Iz_28:22_19 Iz_28:22_20 Iz_28:22_21 Iz_28:22_22 Iz_28:22_23 Iz_28:22_24
Iz:28:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:23 Ἐνωτίζεσθε καὶ ἀκούετε τῆς φωνῆς μου, προσέχετε καὶ ἀκούετε τοὺς λόγους μου.
Iz:28:23 Hearken, and hear my voice; attend, and hear my words. (Isaiah 28:23 Brenton)
Iz:28:23 Nastawcie uszu i słuchajcie głosu mego, uważajcie i słuchajcie mej mowy! (Iz 28:23 BT_4)
Iz:28:23 Ἐνωτίζεσθε καὶ ἀκούετε τῆς φωνῆς μου, προσέχετε καὶ ἀκούετε τοὺς λόγους μου.
Iz:28:23 ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:28:23 By słuchać I też, nawet, mianowicie By słyszeć Dźwięku/głos płacze Ja By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. I też, nawet, mianowicie By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja
Iz:28:23 *)enOti/DZesTe kai\ a)kou/ete tE=s fOnE=s mou, prose/CHete kai\ a)kou/ete tou\s lo/gous mou.
Iz:28:23 enOtiDZesTe kai akuete tEs fOnEs mu, proseCHete kai akuete tus logus mu.
Iz:28:23 V1_PMD2P C V1_PAD2P RA_GSF N1_GSF RP_GS V1_PAD2P C V1_PAD2P RA_APM N2_APM RP_GS
Iz:28:23 to listen and also, even, namely to hear the sound/voice cries I to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. and also, even, namely to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I
Iz:28:23 you(pl)-are-being-LISTEN-ed, be-you(pl)-being-LISTEN-ed!, you(pl)-were-being-LISTEN-ed and you(pl)-are-HEAR-ing, be-you(pl)-HEAR-ing! the (gen) sound/voice (gen) me (gen) you(pl)-are-PAY HEED-ing, be-you(pl)-PAY HEED-ing! and you(pl)-are-HEAR-ing, be-you(pl)-HEAR-ing! the (acc) words (acc) me (gen)
Iz:28:23 Iz_28:23_1 Iz_28:23_2 Iz_28:23_3 Iz_28:23_4 Iz_28:23_5 Iz_28:23_6 Iz_28:23_7 Iz_28:23_8 Iz_28:23_9 Iz_28:23_10 Iz_28:23_11 Iz_28:23_12
Iz:28:23 x x x x x x x x x x x x
Iz:28:24 μὴ ὅλην τὴν ἡμέραν μέλλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν; ἢ σπόρον προετοιμάσει πρὶν ἐργάσασθαι τὴν γῆν;
Iz:28:24 Will the ploughman plough all the day? or will he prepare the seed beforehand, before he tills the ground? (Isaiah 28:24 Brenton)
Iz:28:24 Czyż oracz wciąż tylko orze pod zasiew, przewraca i bronuje swą rolę? (Iz 28:24 BT_4)
Iz:28:24 μὴ ὅλην τὴν ἡμέραν μέλλει ἀροτριῶν ἀροτριᾶν; σπόρον προετοιμάσει πρὶν ἐργάσασθαι τὴν γῆν;
Iz:28:24 μή ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) ἤ[1] σπόρος, -ου, ὁ προ·ετοιμάζω (-, προ+ετοιμα·σ-, προ+ετοιμα·σ-, -, -, -) πρίν ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:28:24 Nie Cały Dzień By mieć dookoła być przeznaczony By orać ziemię By orać ziemię Albo Nasienie Do ??? Wcześniejszy By pracować/dąż Ziemi/ziemia
Iz:28:24 mE\ o(/lEn tE\n E(me/ran me/llei o( a)rotriO=n a)rotria=n; E)\ spo/ron proetoima/sei pri\n e)rga/sasTai tE\n gE=n;
Iz:28:24 mE holEn tEn hEmeran mellei ho arotriOn arotrian; E sporon proetoimasei prin ergasasTai tEn gEn;
Iz:28:24 D A1_ASF RA_ASF N1A_ASF V1_PAI3S RA_NSM V3_PAPNSM V3_PAN C N2_ASM VF_FAI3S D VA_AMN RA_ASF N1_ASF
Iz:28:24 not whole the day to am about to be destined the to plow to plow or seed to ??? prior to work/strive the earth/land
Iz:28:24 not whole (acc) the (acc) day (acc) he/she/it-is-ABOUT-ing, you(sg)-are-being-ABOUT-ed (classical) the (nom) while PLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) to-be-PLOW-ing or seed (acc) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) prior to-be-WORK/STRIVE-ed the (acc) earth/land (acc)
Iz:28:24 Iz_28:24_1 Iz_28:24_2 Iz_28:24_3 Iz_28:24_4 Iz_28:24_5 Iz_28:24_6 Iz_28:24_7 Iz_28:24_8 Iz_28:24_9 Iz_28:24_10 Iz_28:24_11 Iz_28:24_12 Iz_28:24_13 Iz_28:24_14 Iz_28:24_15
Iz:28:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:25 οὐχ ὅταν ὁμαλίσῃ αὐτῆς τὸ πρόσωπον, τότε σπείρει μικρὸν μελάνθιον καὶ κύμινον καὶ πάλιν σπείρει πυρὸν καὶ κριθὴν καὶ ζέαν ἐν τοῖς ὁρίοις σου;
Iz:28:25 Does he not, when he has levelled the surface thereof, then sow the small black poppy, or cumin, and afterward sow wheat, and barley, and millet, and bread-corn in thy borders? (Isaiah 28:25 Brenton)
Iz:28:25 Czyż raczej, gdy zrówna jej powierzchnię, nie zasiewa czarnuszki i nie rozrzuca kminu? Czy nie sieje pszenicy, zboża, jęczmienia i prosa, wreszcie orkiszu po brzegach? (Iz 28:25 BT_4)
Iz:28:25 οὐχ ὅταν ὁμαλίσῃ αὐτῆς τὸ πρόσωπον, τότε σπείρει μικρὸν μελάνθιον καὶ κύμινον καὶ πάλιν σπείρει πυρὸν καὶ κριθὴν καὶ ζέαν ἐν τοῖς ὁρίοις σου;
Iz:28:25 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅταν (ὅτε ἄν) ὁμαλίζω [LXX] (-, ομαλι(ε)·[σ]-, ομαλι·σ-, -, ωμαλισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό τότε σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) μικρός -ά -όν   καί κύμινον, -ου, τό καί πάλιν σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-)   καί κριθή, -ῆς, ἡ καί   ἐν ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:28:25 ??? Przed przydechem mocnym Ilekroć By spłaszczać się wyrównuj On/ona/to/to samo Twarz Wtedy By siać Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Kminek I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By siać I też, nawet, mianowicie Jęczmień I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Ty; twój/twój(sg)
Iz:28:25 ou)CH o(/tan o(mali/sE| au)tE=s to\ pro/sOpon, to/te spei/rei mikro\n mela/nTion kai\ ku/minon kai\ pa/lin spei/rei puro\n kai\ kriTE\n kai\ DZe/an e)n toi=s o(ri/ois sou;
Iz:28:25 uCH hotan homalisE autEs to prosOpon, tote speirei mikron melanTion kai kyminon kai palin speirei pyron kai kriTEn kai DZean en tois horiois su;
Iz:28:25 D D VA_AAS3S RD_GSF RA_ASN N2N_ASN D V1_PAI3S A1A_ASN N2N_ASN C N2N_ASN C D V1_PAI3S N2_ASM C N1_ASF C N1A_ASF P RA_DPN N2N_DPN RP_GS
Iz:28:25 οὐχ before rough breathing whenever to flatten make even he/she/it/same the face then to sow small [see micro] ć and also, even, namely cummin and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to sow ć and also, even, namely barley and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the boundary; to ordain/mark off you; your/yours(sg)
Iz:28:25 not whenever he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed her/it/same (gen) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) then he/she/it-is-SOW-ing, you(sg)-are-being-SOW-ed (classical) small ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and cummin (nom|acc|voc) and again he/she/it-is-SOW-ing, you(sg)-are-being-SOW-ed (classical)   and barley (acc) and   in/among/by (+dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:28:25 Iz_28:25_1 Iz_28:25_2 Iz_28:25_3 Iz_28:25_4 Iz_28:25_5 Iz_28:25_6 Iz_28:25_7 Iz_28:25_8 Iz_28:25_9 Iz_28:25_10 Iz_28:25_11 Iz_28:25_12 Iz_28:25_13 Iz_28:25_14 Iz_28:25_15 Iz_28:25_16 Iz_28:25_17 Iz_28:25_18 Iz_28:25_19 Iz_28:25_20 Iz_28:25_21 Iz_28:25_22 Iz_28:25_23 Iz_28:25_24
Iz:28:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:26 καὶ παιδευθήσῃ κρίματι θεοῦ σου καὶ εὐφρανθήσῃ.
Iz:28:26 So thou shalt be chastened by the judgment of thy God, and shalt rejoice. (Isaiah 28:26 Brenton)
Iz:28:26 A ktoś poucza go o tym prawie, jego Bóg mu to wykłada. (Iz 28:26 BT_4)
Iz:28:26 καὶ παιδευθήσῃ κρίματι θεοῦ σου καὶ εὐφρανθήσῃ.
Iz:28:26 καί παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
Iz:28:26 I też, nawet, mianowicie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły
Iz:28:26 kai\ paideuTE/sE| kri/mati Teou= sou kai\ eu)franTE/sE|.
Iz:28:26 kai paideuTEsE krimati Teu su kai eufranTEsE.
Iz:28:26 C VC_FPI2S N3M_DSN N2_GSM RP_GS C VC_FPI2S
Iz:28:26 and also, even, namely to chastened correct, discipline, train, teach, educate, sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to celebrate/be merry
Iz:28:26 and you(sg)-will-be-CHASTENED-ed sentence (dat) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY
Iz:28:26 Iz_28:26_1 Iz_28:26_2 Iz_28:26_3 Iz_28:26_4 Iz_28:26_5 Iz_28:26_6 Iz_28:26_7
Iz:28:26 x x x x x x x
Iz:28:27 οὐ γὰρ μετὰ σκληρότητος καθαίρεται τὸ μελάνθιον, οὐδὲ τροχὸς ἁμάξης περιάξει ἐπὶ τὸ κύμινον, ἀλλὰ ῥάβδῳ ἐκτινάσσεται τὸ μελάνθιον, τὸ δὲ κύμινον
Iz:28:27 For the black poppy is not cleansed with harsh treatment, nor will a wagon-wheel pass over the cumin; but the black poppy is threshed with a rod, and the cumin shall be eaten with bread; (Isaiah 28:27 Brenton)
Iz:28:27 Zaprawdę, czarnuszki nie młócą saniami młockarskimi ani po kminie nie przetaczają walca młockarskiego wozu, ale bijakiem wybija się czarnuszkę, a kminek cepami. (Iz 28:27 BT_4)
Iz:28:27 οὐ γὰρ μετὰ σκληρότητος καθαίρεται τὸ μελάνθιον, οὐδὲ τροχὸς ἁμάξης περιάξει ἐπὶ τὸ κύμινον, ἀλλὰ ῥάβδῳ ἐκτινάσσεται τὸ μελάνθιον, τὸ δὲ κύμινον
Iz:28:27 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μετά σκληρότη[τ]ς, -ητος, ἡ καθαίρω (καθαιρ-, -, -, -, κεκαθαρ-, -) ὁ ἡ τό   οὐδέ (οὐ δέ) τροχός, -οῦ, ὁ   περι·άγω (περι+αγ-, περι+αξ-, 2nd περι+αγαγ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κύμινον, -ου, τό ἀλλά ῥάβδος, -ου, ἡ ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δέ κύμινον, -ου, τό
Iz:28:27 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Twardość By przejaśniać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Koło By prowadzić dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kminek Ale Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź By wyrzucać zaś Kminek
Iz:28:27 ou) ga\r meta\ sklEro/tEtos kaTai/retai to\ mela/nTion, ou)de\ troCHo\s a(ma/XEs peria/Xei e)pi\ to\ ku/minon, a)lla\ r(a/bdO| e)ktina/ssetai to\ mela/nTion, to\ de\ ku/minon
Iz:28:27 u gar meta sklErotEtos kaTairetai to melanTion, ude troCHos hamaXEs periaXei epi to kyminon, alla rabdO ektinassetai to melanTion, to de kyminon
Iz:28:27 D x P N3T_GSF V1_PMI3S RA_ASN N2N_ASN C N2_NSM N1S_GSF VF_FAI3S P RA_ASN N2N_ASN C N2_DSF VF_FMI3S RA_ASN N2N_ASN RA_ASN x N2N_ASN
Iz:28:27 οὐχ before rough breathing for since, as after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing hardness to clear the ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) wheel ć to lead around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the cummin but hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge to eject the ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cummin
Iz:28:27 not for after (+acc), with (+gen) hardness (gen) he/she/it-is-being-CLEAR-ed the (nom|acc)   neither/nor wheel (nom)   he/she/it-will-LEAD-AROUND, you(sg)-will-be-LEAD-ed-AROUND (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) cummin (nom|acc|voc) but hooked staff (dat) he/she/it-is-being-EJECT-ed the (nom|acc)   the (nom|acc) Yet cummin (nom|acc|voc)
Iz:28:27 Iz_28:27_1 Iz_28:27_2 Iz_28:27_3 Iz_28:27_4 Iz_28:27_5 Iz_28:27_6 Iz_28:27_7 Iz_28:27_8 Iz_28:27_9 Iz_28:27_10 Iz_28:27_11 Iz_28:27_12 Iz_28:27_13 Iz_28:27_14 Iz_28:27_15 Iz_28:27_16 Iz_28:27_17 Iz_28:27_18 Iz_28:27_19 Iz_28:27_20 Iz_28:27_21 Iz_28:27_22
Iz:28:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:28 μετὰ ἄρτου βρωθήσεται. οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ἐγὼ ὑμῖν ὀργισθήσομαι, οὐδὲ φωνὴ τῆς πικρίας μου καταπατήσει ὑμᾶς.
Iz:28:28 for I will not be wroth with you for ever, neither shall the voice of my anger crush you. (Isaiah 28:28 Brenton)
Iz:28:28 Zboże mogłoby ulec zmiażdżeniu; ale nie bez końca młóci je młockarz. Gdy przetoczy koło swego wozu młockarskiego wraz z zaprzęgiem, nie zmiażdży go. (Iz 28:28 BT_4)
Iz:28:28 μετὰ ἄρτου βρωθήσεται. οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ἐγὼ ὑμῖν ὀργισθήσομαι, οὐδὲ φωνὴ τῆς πικρίας μου καταπατήσει ὑμᾶς.
Iz:28:28 μετά ἄρτος, -ου, ὁ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πικρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:28:28 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By jeść ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ja Ty By robić zły ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dźwięku/głos płacze Gorycz Ja By deptać/stąpanie Ty
Iz:28:28 meta\ a)/rtou brOTE/setai. ou) ga\r ei)s to\n ai)O=na e)gO\ u(mi=n o)rgisTE/somai, ou)de\ fOnE\ tE=s pikri/as mou katapatE/sei u(ma=s.
Iz:28:28 meta artu brOTEsetai. u gar eis ton aiOna egO hymin orgisTEsomai, ude fOnE tEs pikrias mu katapatEsei hymas.
Iz:28:28 P N2_GSM VC_FPI3S D x P RA_ASM N3W_ASM RP_NS RP_DP VS_FPI1S C N1_NSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS VF_FAI3S RP_AP
Iz:28:28 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to eat οὐχ before rough breathing for since, as into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever I you to make angry οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) sound/voice cries the bitterness I to trample/tread you
Iz:28:28 after (+acc), with (+gen) bread (gen) he/she/it-will-be-EAT-ed not for into (+acc) the (acc) eon (acc) I (nom) you(pl) (dat) I-will-be-MAKE-ed-ANGRY neither/nor sound/voice (nom|voc) the (gen) bitterness (gen), bitternesss (acc) me (gen) he/she/it-will-TRAMPLE/TREAD, you(sg)-will-be-TRAMPLE/TREAD-ed (classical) you(pl) (acc)
Iz:28:28 Iz_28:28_1 Iz_28:28_2 Iz_28:28_3 Iz_28:28_4 Iz_28:28_5 Iz_28:28_6 Iz_28:28_7 Iz_28:28_8 Iz_28:28_9 Iz_28:28_10 Iz_28:28_11 Iz_28:28_12 Iz_28:28_13 Iz_28:28_14 Iz_28:28_15 Iz_28:28_16 Iz_28:28_17 Iz_28:28_18
Iz:28:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:28:29 καὶ ταῦτα παρὰ κυρίου σαβαωθ ἐξῆλθεν τὰ τέρατα· βουλεύσασθε, ὑψώσατε ματαίαν παράκλησιν.
Iz:28:29 And these signs came forth from the Lord of hosts. Take counsel, exalt vain comfort. (Isaiah 28:29 Brenton)
Iz:28:29 To również pochodzi od Pana Zastępów, który przedziwny okazał się w radzie, niezmierzony w mądrości. (Iz 28:29 BT_4)
Iz:28:29 καὶ ταῦτα παρὰ κυρίου σαβαωθ ἐξῆλθεν τὰ τέρατα· βουλεύσασθε, ὑψώσατε ματαίαν παράκλησιν.
Iz:28:29 καί οὗτος αὕτη τοῦτο παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) μάταιος -αία -ον παρά·κλησις, -εως, ἡ
Iz:28:29 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot By wychodzić Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) Do ??? By podnosić/ustalony wysoko Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie
Iz:28:29 kai\ tau=ta para\ kuri/ou sabaOT e)XE=lTen ta\ te/rata· bouleu/sasTe, u(PSO/sate matai/an para/klEsin.
Iz:28:29 kai tauta para kyriu sabaOT eXElTen ta terata· buleusasTe, hyPSOsate mataian paraklEsin.
Iz:28:29 C RD_NPN P N2_GSM N_G VBI_AAI3S RA_NPN N3T_NSN VA_AMD2P VA_AAD2P A1A_ASF N3I_ASF
Iz:28:29 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth to come out the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) to ??? to elevate/set high foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation
Iz:28:29 and these (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth he/she/it-COME-ed-OUT the (nom|acc) wonders (nom|acc|voc) be-you(pl)-???-ed! you(pl)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, do-ELEVATE/SET-you(pl)-HIGH! foolish, vain ([Adj] acc) encouragement (acc)
Iz:28:29 Iz_28:29_1 Iz_28:29_2 Iz_28:29_3 Iz_28:29_4 Iz_28:29_5 Iz_28:29_6 Iz_28:29_7 Iz_28:29_8 Iz_28:29_9 Iz_28:29_10 Iz_28:29_11 Iz_28:29_12
Iz:28:29 x x x x x x x x x x x x