Iz:26:1 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ᾄσονται τὸ ᾆσμα τοῦτο ἐπὶ γῆς Ιουδα λέγοντες Ἰδοὺ πόλις ὀχυρά, καὶ σωτήριον ἡμῶν θήσει τεῖχος καὶ περίτειχος.
Iz:26:1 In that day they shall sing this song in the land of Judea; Behold a strong city; and he shall make salvation its wall and bulwark. (Isaiah 26:1 Brenton)
Iz:26:1 W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w Ziemi Judzkiej: «Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. (Iz 26:1 BT_4)
Iz:26:1 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ᾄσονται τὸ ᾆσμα τοῦτο ἐπὶ γῆς Ιουδα λέγοντες Ἰδοὺ πόλις ὀχυρά, καὶ σωτήριον ἡμῶν θήσει τεῖχος καὶ περίτειχος.
Iz:26:1 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πόλις, -εως, ἡ   καί σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί  
Iz:26:1 Dzień Tamto By śpiewać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Judasz/Juda By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Miasto I też, nawet, mianowicie Oszczędność Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ściana I też, nawet, mianowicie
Iz:26:1 *tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)/|sontai to\ a)=|sma tou=to e)pi\ gE=s *iouda le/gontes *)idou\ po/lis o)CHura/, kai\ sOtE/rion E(mO=n TE/sei tei=CHos kai\ peri/teiCHos.
Iz:26:1 tE hEmera ekeinE asontai to asma tuto epi gEs iuda legontes idu polis oCHyra, kai sOtErion hEmOn TEsei teiCHos kai periteiCHos.
Iz:26:1 RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN P N1_GSF N_GSM V1_PAPNPM I N3I_NSF A1A_NSF C N2N_ASN RP_GP VF_FAI3S N3E_ASN C N3E_ASN
Iz:26:1 the day that to sing the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land Judas/Judah to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), city ć and also, even, namely saving I to place lay, put, set, situate, station wall and also, even, namely ć
Iz:26:1 the (dat) day (dat) that (dat) they-will-be-SING-ed the (nom|acc)   this (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) Judas/Judah (gen, voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! city (nom)   and saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) wall (nom|acc|voc) and  
Iz:26:1 Iz_26:1_1 Iz_26:1_2 Iz_26:1_3 Iz_26:1_4 Iz_26:1_5 Iz_26:1_6 Iz_26:1_7 Iz_26:1_8 Iz_26:1_9 Iz_26:1_10 Iz_26:1_11 Iz_26:1_12 Iz_26:1_13 Iz_26:1_14 Iz_26:1_15 Iz_26:1_16 Iz_26:1_17 Iz_26:1_18 Iz_26:1_19 Iz_26:1_20 Iz_26:1_21
Iz:26:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:2 ἀνοίξατε πύλας, εἰσελθάτω λαὸς φυλάσσων δικαιοσύνην καὶ φυλάσσων ἀλήθειαν,
Iz:26:2 Open ye the gates, let the nation enter that keeps righteousness, and keeps truth, (Isaiah 26:2 Brenton)
Iz:26:2 Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; (Iz 26:2 BT_4)
Iz:26:2 ἀνοίξατε πύλας, εἰσελθάτω λαὸς φυλάσσων δικαιοσύνην καὶ φυλάσσων ἀλήθειαν,
Iz:26:2 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) πύλη, -ης, ἡ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λαός, -οῦ, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
Iz:26:2 By otwierać Brama By wchodzić Ludzie By zabezpieczać się Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się PRAWDA
Iz:26:2 a)noi/Xate pu/las, ei)selTa/tO lao\s fula/ssOn dikaiosu/nEn kai\ fula/ssOn a)lE/Teian,
Iz:26:2 anoiXate pylas, eiselTatO laos fylassOn dikaiosynEn kai fylassOn alETeian,
Iz:26:2 VA_AAD2P N1_APF VB_AAD3S N2_NSM V1_PAPNSM N1_ASF C V1_PAPNSM N1A_ASF
Iz:26:2 to open up gate to enter people to guard righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to guard truth
Iz:26:2 do-OPEN-you(pl)-UP! gates (acc) let-him/her/it-ENTER! people (nom) while GUARD-ing (nom) righteousness (acc) and while GUARD-ing (nom) truth (acc)
Iz:26:2 Iz_26:2_1 Iz_26:2_2 Iz_26:2_3 Iz_26:2_4 Iz_26:2_5 Iz_26:2_6 Iz_26:2_7 Iz_26:2_8 Iz_26:2_9
Iz:26:2 x x x x x x x x x
Iz:26:3 ἀντιλαμβανόμενος ἀληθείας καὶ φυλάσσων εἰρήνην. ὅτι ἐπὶ σοὶ
Iz:26:3 supporting truth, and keeping peace: for on thee, O Lord, (Isaiah 26:3 Brenton)
Iz:26:3 jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. (Iz 26:3 BT_4)
Iz:26:3 ἀντιλαμβανόμενος ἀληθείας καὶ φυλάσσων εἰρήνην. ὅτι ἐπὶ σοὶ
Iz:26:3 ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ ὅτι ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Iz:26:3 By zbaczać bliski [anty biorą] PRAWDA I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Pokój Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Iz:26:3 a)ntilambano/menos a)lETei/as kai\ fula/ssOn ei)rE/nEn. o(/ti e)pi\ soi\
Iz:26:3 antilambanomenos alETeias kai fylassOn eirEnEn. hoti epi soi
Iz:26:3 V1_PMPNSM N1A_GSF C V1_PAPNSM N1_ASF C P RP_DS
Iz:26:3 to deflect toward [anti-take] truth and also, even, namely to guard peace because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Iz:26:3 while being-DEFLECT-ed-TOWARD (nom) truth (gen), truths (acc) and while GUARD-ing (nom) peace (acc) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Iz:26:3 Iz_26:3_1 Iz_26:3_2 Iz_26:3_3 Iz_26:3_4 Iz_26:3_5 Iz_26:3_6 Iz_26:3_7 Iz_26:3_8
Iz:26:3 x x x x x x x x
Iz:26:4 ἤλπισαν, κύριε, ἕως τοῦ αἰῶνος, ὁ θεὸς ὁ μέγας ὁ αἰώνιος,
Iz:26:4 they have trusted with confidence for ever, the great, the eternal God; (Isaiah 26:4 Brenton)
Iz:26:4 Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! (Iz 26:4 BT_4)
Iz:26:4 ἤλπισαν, κύριε, ἕως τοῦ αἰῶνος, θεὸς μέγας αἰώνιος,
Iz:26:4 ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον
Iz:26:4 By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Bóg  Wielki aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Iz:26:4 E)/lpisan, ku/rie, e(/Os tou= ai)O=nos, o( Teo\s o( me/gas o( ai)O/nios,
Iz:26:4 Elpisan, kyrie, heOs tu aiOnos, ho Teos ho megas ho aiOnios,
Iz:26:4 VAI_AAI3P N2_VSM P RA_GSM N3W_GSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1P_NSM RA_NSM A1B_NSM
Iz:26:4 to hope survive, live through, outlast, outlive lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the god [see theology] the great the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Iz:26:4 they-HOPE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) the (nom) god (nom) the (nom) great ([Adj] nom) the (nom) aeonian ([Adj] nom)
Iz:26:4 Iz_26:4_1 Iz_26:4_2 Iz_26:4_3 Iz_26:4_4 Iz_26:4_5 Iz_26:4_6 Iz_26:4_7 Iz_26:4_8 Iz_26:4_9 Iz_26:4_10 Iz_26:4_11
Iz:26:4 x x x x x x x x x x x
Iz:26:5 ὃς ταπεινώσας κατήγαγες τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν ὑψηλοῖς· πόλεις ὀχυρὰς καταβαλεῖς καὶ κατάξεις ἕως ἐδάφους,
Iz:26:5 who hast humbled and brought down them that dwell on high, thou shalt cast down strong cities, and bring them to the ground. (Isaiah 26:5 Brenton)
Iz:26:5 Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło: (Iz 26:5 BT_4)
Iz:26:5 ὃς ταπεινώσας κατήγαγες τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν ὑψηλοῖς· πόλεις ὀχυρὰς καταβαλεῖς καὶ κατάξεις ἕως ἐδάφους,
Iz:26:5 ὅς ἥ ὅ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν ὑψηλός -ή -όν πόλις, -εως, ἡ   κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔδαφο·ς, -ους, τό
Iz:26:5 Kto/, który/, który Do niżej By zniżać przywracał By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony Miasto Do ??? I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał; by łamać się Aż; świtaj Zakładanie
Iz:26:5 o(\s tapeinO/sas katE/gages tou\s e)noikou=ntas e)n u(PSEloi=s· po/leis o)CHura\s katabalei=s kai\ kata/Xeis e(/Os e)da/fous,
Iz:26:5 hos tapeinOsas katEgages tus enoikuntas en hyPSElois· poleis oCHyras katabaleis kai kataXeis heOs edafus,
Iz:26:5 RR_NSM VA_AAPNSM VBI_AAI2S RA_APM V2_PAPAPM P A1_DPM N3I_APF A1A_APF VF2_FAI2S C VF_FAI2S P N3E_GSN
Iz:26:5 who/whom/which to lower to bring down brought back the to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among elevated city ć to ??? and also, even, namely to bring down brought back; to break until; dawn foundation
Iz:26:5 who/whom/which (nom) upon LOWER-ing (nom|voc) you(sg)-BRING DOWN-ed the (acc) while DWELL-ing-IN (acc) in/among/by (+dat) elevated ([Adj] dat) cities (acc, nom|voc)   you(sg)-will-??? and you(sg)-will-BRING DOWN; you(sg)-will-BREAK until; dawn (nom|voc), dawns (acc) foundation (gen)
Iz:26:5 Iz_26:5_1 Iz_26:5_2 Iz_26:5_3 Iz_26:5_4 Iz_26:5_5 Iz_26:5_6 Iz_26:5_7 Iz_26:5_8 Iz_26:5_9 Iz_26:5_10 Iz_26:5_11 Iz_26:5_12 Iz_26:5_13 Iz_26:5_14
Iz:26:5 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:6 καὶ πατήσουσιν αὐτοὺς πόδες πραέων καὶ ταπεινῶν.
Iz:26:6 And the feet of the meek and lowly shall trample them. (Isaiah 26:6 Brenton)
Iz:26:6 podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich». (Iz 26:6 BT_4)
Iz:26:6 καὶ πατήσουσιν αὐτοὺς πόδες πραέων καὶ ταπεινῶν.
Iz:26:6 καί πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον καί ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Iz:26:6 I też, nawet, mianowicie By stąpać ciężko On/ona/to/to samo Stopa Łagodny pokorny, łagodny, uważający I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej
Iz:26:6 kai\ patE/sousin au)tou\s po/des prae/On kai\ tapeinO=n.
Iz:26:6 kai patEsusin autus podes praeOn kai tapeinOn.
Iz:26:6 C VF_FAI3P RD_APM N3D_NPM A3U_GPM C A1_GPM
Iz:26:6 and also, even, namely to stomp he/she/it/same foot meek humble, gentle, considerate and also, even, namely poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower
Iz:26:6 and they-will-STOMP, going-to-STOMP (fut ptcp) (dat) them/same (acc) feet (nom|voc) meek ([Adj] gen) and poor ([Adj] gen); while LOWER-ing (nom)
Iz:26:6 Iz_26:6_1 Iz_26:6_2 Iz_26:6_3 Iz_26:6_4 Iz_26:6_5 Iz_26:6_6 Iz_26:6_7
Iz:26:6 x x x x x x x
Iz:26:7 ὁδὸς εὐσεβῶν εὐθεῖα ἐγένετο, καὶ παρεσκευασμένη ἡ ὁδὸς τῶν εὐσεβῶν.
Iz:26:7 The way of the godly is made straight: the way of the godly is also prepared. (Isaiah 26:7 Brenton)
Iz:26:7 Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. (Iz 26:7 BT_4)
Iz:26:7 ὁδὸς εὐσεβῶν εὐθεῖα ἐγένετο, καὶ παρεσκευασμένη ὁδὸς τῶν εὐσεβῶν.
Iz:26:7 ὁδός, -οῦ, ἡ εὐ·σεβής -ές; εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -) εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές; εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -)
Iz:26:7 Drogi {Sposobu}/droga Pobożny; by czcić Prosto By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By przygotowywać się Drogi {Sposobu}/droga Pobożny; by czcić
Iz:26:7 o(do\s eu)sebO=n eu)Tei=a e)ge/neto, kai\ pareskeuasme/nE E( o(do\s tO=n eu)sebO=n.
Iz:26:7 hodos eusebOn euTeia egeneto, kai pareskeuasmenE hE hodos tOn eusebOn.
Iz:26:7 N2_NSF A3H_GPM A3U_NSF VBI_AMI3S C VT_XMPNSF RA_NSF N2_NSF RA_GPM A3H_GPM
Iz:26:7 way/road devout; to revere straight to become become, happen and also, even, namely to prepare the way/road the devout; to revere
Iz:26:7 way/road (nom) devout ([Adj] gen); while REVERE-ing (nom) straight ([Adj] nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed and having-been-PREPARE-ed (nom|voc) the (nom) way/road (nom) the (gen) devout ([Adj] gen); while REVERE-ing (nom)
Iz:26:7 Iz_26:7_1 Iz_26:7_2 Iz_26:7_3 Iz_26:7_4 Iz_26:7_5 Iz_26:7_6 Iz_26:7_7 Iz_26:7_8 Iz_26:7_9 Iz_26:7_10
Iz:26:7 x x x x x x x x x x
Iz:26:8 ἡ γὰρ ὁδὸς κυρίου κρίσις· ἠλπίσαμεν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου καὶ ἐπὶ τῇ μνείᾳ,
Iz:26:8 For the way of the Lord is judgment: we have hoped in thy name, and on the remembrance of thee, (Isaiah 26:8 Brenton)
Iz:26:8 Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. (Iz 26:8 BT_4)
Iz:26:8 γὰρ ὁδὸς κυρίου κρίσις· ἠλπίσαμεν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου καὶ ἐπὶ τῇ μνείᾳ,
Iz:26:8 ὁ ἡ τό γάρ ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κρίσις, -εως, ἡ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό μνεία, -ας, ἡ
Iz:26:8 Dla odtąd, jak Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wspominanie
Iz:26:8 E( ga\r o(do\s kuri/ou kri/sis· E)lpi/samen e)pi\ tO=| o)no/mati/ sou kai\ e)pi\ tE=| mnei/a|,
Iz:26:8 hE gar hodos kyriu krisis· Elpisamen epi tO onomati su kai epi tE mneia,
Iz:26:8 RA_NSF x N2_NSF N2_GSM N3I_NSF VAI_AAI1P P RA_DSN N3M_DSN RP_GS C P RA_DSF N1A_DSF
Iz:26:8 the for since, as way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the remembrance
Iz:26:8 the (nom) for way/road (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) judgment (nom) we-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) remembrance (dat)
Iz:26:8 Iz_26:8_1 Iz_26:8_2 Iz_26:8_3 Iz_26:8_4 Iz_26:8_5 Iz_26:8_6 Iz_26:8_7 Iz_26:8_8 Iz_26:8_9 Iz_26:8_10 Iz_26:8_11 Iz_26:8_12 Iz_26:8_13 Iz_26:8_14
Iz:26:8 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:9 ᾗ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχὴ ἡμῶν. ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς. δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:26:9 which our soul longs for: my spirit seeks thee very early in the morning, O God, for thy commandments are a light on the earth: learn righteousness, ye that dwell upon the earth. (Isaiah 26:9 Brenton)
Iz:26:9 Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój - poszukuje Cię w mym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. (Iz 26:9 BT_4)
Iz:26:9 ἐπιθυμεῖ ψυχὴ ἡμῶν. ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς. δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:26:9 ὅς ἥ ὅ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ νύξ, -υκτός, ἡ ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δι·ότι φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:26:9 Kto/, który/, który By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Noc By przychodzić wcześnie rano Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Bóg  Z powodu tego: Tamto Lekki {Jasny} Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By uczyć się By mieszkać w Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Iz:26:9 E(=| e)piTumei= E( PSuCHE\ E(mO=n. e)k nukto\s o)rTri/DZei to\ pneu=ma/ mou pro\s se/, o( Teo/s, dio/ti fO=s ta\ prosta/gmata/ sou e)pi\ tE=s gE=s. dikaiosu/nEn ma/Tete, oi( e)noikou=ntes e)pi\ tE=s gE=s.
Iz:26:9 hE epiTymei hE PSyCHE hEmOn. ek nyktos orTriDZei to pneuma mu pros se, ho Teos, dioti fOs ta prostagmata su epi tEs gEs. dikaiosynEn maTete, hoi enoikuntes epi tEs gEs.
Iz:26:9 RR_DSF V2_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GP P N3_GSF V1_PAI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RP_AS RA_VSM N2_VSM C N3T_NSN RA_NPN N3M_NPN RP_GS P RA_GSF N1_GSF N1_ASF VB_AAD2P RA_NPM V2_PAPNPM P RA_GSF N1_GSF
Iz:26:9 who/whom/which to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I out of (+gen) ἐξ before vowels night to come early in the morning the spirit breath, spiritual utterance, wind I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the god [see theology] because of this: that light the ć you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to learn the to dwell in upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Iz:26:9 who/whom/which (dat) he/she/it-is-DESIRE-ing, you(sg)-are-being-DESIRE-ed (classical), be-you(sg)-DESIRE-ing! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) us (gen) out of (+gen) night (gen) he/she/it-is-COME EARLY IN THE MORNING-ing, you(sg)-are-being-COME EARLY IN THE MORNING-ed (classical) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) because of this: that light (nom|acc|voc) the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) righteousness (acc) do-LEARN-you(pl)! the (nom) while DWELL-ing-IN (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Iz:26:9 Iz_26:9_1 Iz_26:9_2 Iz_26:9_3 Iz_26:9_4 Iz_26:9_5 Iz_26:9_6 Iz_26:9_7 Iz_26:9_8 Iz_26:9_9 Iz_26:9_10 Iz_26:9_11 Iz_26:9_12 Iz_26:9_13 Iz_26:9_14 Iz_26:9_15 Iz_26:9_16 Iz_26:9_17 Iz_26:9_18 Iz_26:9_19 Iz_26:9_20 Iz_26:9_21 Iz_26:9_22 Iz_26:9_23 Iz_26:9_24 Iz_26:9_25 Iz_26:9_26 Iz_26:9_27 Iz_26:9_28 Iz_26:9_29 Iz_26:9_30
Iz:26:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:10 πέπαυται γὰρ ὁ ἀσεβής, οὐ μὴ μάθῃ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλήθειαν οὐ μὴ ποιήσῃ· ἀρθήτω ὁ ἀσεβής, ἵνα μὴ ἴδῃ τὴν δόξαν κυρίου.
Iz:26:10 For the ungodly one is put down: no one who will not learn righteousness on the earth, shall be able to do the truth: let the ungodly be taken away, that he see not the glory of the Lord. (Isaiah 26:10 Brenton)
Iz:26:10 Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on nie nauczy się sprawiedliwości. Nieprawość on czyni na ziemi prawych i nie dostrzega majestatu Pana. (Iz 26:10 BT_4)
Iz:26:10 πέπαυται γὰρ ἀσεβής, οὐ μὴ μάθῃ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλήθειαν οὐ μὴ ποιήσῃ· ἀρθήτω ἀσεβής, ἵνα μὴ ἴδῃ τὴν δόξαν κυρίου.
Iz:26:10 παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) γάρ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ἵνα μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:26:10 By przestawać Dla odtąd, jak Bezbożny ??? Przed przydechem mocnym Nie By uczyć się Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia PRAWDA ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Bezbożny żeby / ażeby / bo Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:26:10 pe/pautai ga\r o( a)sebE/s, ou) mE\ ma/TE| dikaiosu/nEn e)pi\ tE=s gE=s, a)lE/Teian ou) mE\ poiE/sE|· a)rTE/tO o( a)sebE/s, i(/na mE\ i)/dE| tE\n do/Xan kuri/ou.
Iz:26:10 pepautai gar ho asebEs, u mE maTE dikaiosynEn epi tEs gEs, alETeian u mE poiEsE· arTEtO ho asebEs, hina mE idE tEn doXan kyriu.
Iz:26:10 VM_XPI3S x RA_NSM A3H_NSM D D VB_AAS3S N1_ASF P RA_GSF N1_GSF N1A_ASF D D VA_AAS3S VC_APD3S RA_NSM A3H_NSM C D VB_AAS3S RA_ASF N1S_ASF N2_GSM
Iz:26:10 to cease for since, as the ungodly οὐχ before rough breathing not to learn righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land truth οὐχ before rough breathing not to do/make to lift/pick up take up, tote, raise the ungodly so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:26:10 he/she/it-has-been-CEASE-ed for the (nom) ungodly ([Adj] nom) not not he/she/it-should-LEARN, you(sg)-should-be-LEARN-ed righteousness (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) truth (acc) not not you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed let-him/her/it-be-LIFT/PICK-ed-UP! the (nom) ungodly ([Adj] nom) so that / in order to /because not he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Iz:26:10 Iz_26:10_1 Iz_26:10_2 Iz_26:10_3 Iz_26:10_4 Iz_26:10_5 Iz_26:10_6 Iz_26:10_7 Iz_26:10_8 Iz_26:10_9 Iz_26:10_10 Iz_26:10_11 Iz_26:10_12 Iz_26:10_13 Iz_26:10_14 Iz_26:10_15 Iz_26:10_16 Iz_26:10_17 Iz_26:10_18 Iz_26:10_19 Iz_26:10_20 Iz_26:10_21 Iz_26:10_22 Iz_26:10_23 Iz_26:10_24
Iz:26:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:11 κύριε, ὑψηλός σου ὁ βραχίων, καὶ οὐκ ᾔδεισαν, γνόντες δὲ αἰσχυνθήσονται· ζῆλος λήμψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται. –
Iz:26:11 O Lord, thine arm is exalted, yet they knew it not: but when they know they shall be ashamed: jealousy shall seize upon an untaught nation, and now fire shall devour the adversaries. (Isaiah 26:11 Brenton)
Iz:26:11 Panie, Twa ręka wzniesiona. Oni jej nie dostrzegają. Niech ujrzą ku swemu zawstydzeniu zazdrosną dbałość Twoją o lud; ogień zaś zgotowany dla Twych wrogów niech ich pożre! (Iz 26:11 BT_4)
Iz:26:11 κύριε, ὑψηλός σου βραχίων, καὶ οὐκ ᾔδεισαν, γνόντες δὲ αἰσχυνθήσονται· ζῆλος λήμψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται.
Iz:26:11 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑψηλός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δέ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἀ·παίδευτος -ον καί νῦν πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)  
Iz:26:11 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Podniesiony Ty; twój/twój(sg) Ręka {Broń} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By wiedzieć to jest rozpoznaj. zaś By zawstydzać Gorliwości/ferwor By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ludzie Nie uczony I też, nawet, mianowicie Teraz Ogień Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) By jeść  
Iz:26:11 ku/rie, u(PSElo/s sou o( braCHi/On, kai\ ou)k E)/|deisan, gno/ntes de\ ai)sCHunTE/sontai· DZE=los lE/mPSetai lao\n a)pai/deuton, kai\ nu=n pu=r tou\s u(penanti/ous e)/detai.
Iz:26:11 kyrie, hyPSElos su ho braCHiOn, kai uk Edeisan, gnontes de aisCHynTEsontai· DZElos lEmPSetai laon apaideuton, kai nyn pyr tus hypenantius edetai.
Iz:26:11 N2_VSM A1_NSM RP_GS RA_NSM N3N_NSM C D VY_YAI3P VZ_AAPNPM x VC_FPI3P N2_NSM VF_FMI3S N2_ASM A1B_ASM C D N3_NSN RA_APM A1A_APM VF_FMI3S
Iz:26:11 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. elevated you; your/yours(sg) the arm and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to know i.e. recognize. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to put to shame zeal/fervor to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand people uninstructed and also, even, namely now fire the adversarial (set against, contrary, hostile) to eat  
Iz:26:11 lord (voc); a lord ([Adj] voc) elevated ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) arm (nom) and not they-had-PERCEIVE-ed upon KNOW-ing (nom|voc) Yet they-will-be-PUT-ed-TO-SHAME zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed people (acc) uninstructed ([Adj] acc, nom|acc|voc) and now fire (nom|acc|voc) the (acc) adversarial ([Adj] acc) he/she/it-will-be-EAT-ed  
Iz:26:11 Iz_26:11_1 Iz_26:11_2 Iz_26:11_3 Iz_26:11_4 Iz_26:11_5 Iz_26:11_6 Iz_26:11_7 Iz_26:11_8 Iz_26:11_9 Iz_26:11_10 Iz_26:11_11 Iz_26:11_12 Iz_26:11_13 Iz_26:11_14 Iz_26:11_15 Iz_26:11_16 Iz_26:11_17 Iz_26:11_18 Iz_26:11_19 Iz_26:11_20 Iz_26:11_21 Iz_26:11_22
Iz:26:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:12 κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν, πάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡμῖν.
Iz:26:12 O Lord our God, give us peace: for thou hast rendered to us all things. (Isaiah 26:12 Brenton)
Iz:26:12 Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał! (Iz 26:12 BT_4)
Iz:26:12 κύριε θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν, πάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡμῖν.
Iz:26:12 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰρήνη, -ης, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:26:12 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Pokój By dawać Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ja
Iz:26:12 ku/rie o( Teo\s E(mO=n, ei)rE/nEn do\s E(mi=n, pa/nta ga\r a)pe/dOkas E(mi=n.
Iz:26:12 kyrie ho Teos hEmOn, eirEnEn dos hEmin, panta gar apedOkas hEmin.
Iz:26:12 N2_VSM RA_VSM N2_VSM RP_GP N1_ASF VO_AAD2S RP_DP A3_APN x VAI_AAI2S RP_DP
Iz:26:12 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I peace to give I every all, each, every, the whole of for since, as to give back restore, assign, impute, convey, refer I
Iz:26:12 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen) peace (acc) do-GIVE-you(sg)! us (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) for you(sg)-GIVE BACK-ed us (dat)
Iz:26:12 Iz_26:12_1 Iz_26:12_2 Iz_26:12_3 Iz_26:12_4 Iz_26:12_5 Iz_26:12_6 Iz_26:12_7 Iz_26:12_8 Iz_26:12_9 Iz_26:12_10 Iz_26:12_11
Iz:26:12 x x x x x x x x x x x
Iz:26:13 κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, κτῆσαι ἡμᾶς· κύριε, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Iz:26:13 O Lord our God, take possession of us: O Lord, we know not any other beside thee: we name thy name. (Isaiah 26:13 Brenton)
Iz:26:13 Panie, Boże nasz, inni panowie niż Ty nas opanowali, ale my Ciebie samego, Twoje imię wysławiamy. (Iz 26:13 BT_4)
Iz:26:13 κύριε θεὸς ἡμῶν, κτῆσαι ἡμᾶς· κύριε, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Iz:26:13 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκτός[2] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-)
Iz:26:13 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zewnątrz Ty; twój/twój(sg) Inny ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By nazywać
Iz:26:13 ku/rie o( Teo\s E(mO=n, ktE=sai E(ma=s· ku/rie, e)kto\s sou= a)/llon ou)k oi)/damen, to\ o)/noma/ sou o)noma/DZomen.
Iz:26:13 kyrie ho Teos hEmOn, ktEsai hEmas· kyrie, ektos su allon uk oidamen, to onoma su onomaDZomen.
Iz:26:13 N2_VSM RA_VSM N2_VSM RP_GP VA_AMD2S RP_AP N2_VSM P RP_GS RD_ASM D VX_XAI1P RA_ASN N3M_ASN RP_GS V1_PAI1P
Iz:26:13 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. outside you; your/yours(sg) other οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the name with regard to you; your/yours(sg) to name
Iz:26:13 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen) be-you(sg)-POSSESS-ed! us (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) outside you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) other (acc) not we-have-PERCEIVE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-are-NAME-ing
Iz:26:13 Iz_26:13_1 Iz_26:13_2 Iz_26:13_3 Iz_26:13_4 Iz_26:13_5 Iz_26:13_6 Iz_26:13_7 Iz_26:13_8 Iz_26:13_9 Iz_26:13_10 Iz_26:13_11 Iz_26:13_12 Iz_26:13_13 Iz_26:13_14 Iz_26:13_15 Iz_26:13_16
Iz:26:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:14 οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν, οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ ἀναστήσωσιν· διὰ τοῦτο ἐπήγαγες καὶ ἀπώλεσας καὶ ἦρας πᾶν ἄρσεν αὐτῶν.
Iz:26:14 But the dead shall not see life, neither shall physicians by any means raise them up: therefore thou hast brought wrath upon them, and slain them, and hast taken away every male of them. Bring more evils upon them, O Lord; (Isaiah 26:14 Brenton)
Iz:26:14 Umarli nie ożyją, nie zmartwychwstaną cienie, dlatego że Tyś ich skarał i unicestwił i zatarłeś wszelką o nich pamięć. (Iz 26:14 BT_4)
Iz:26:14 οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν, οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ ἀναστήσωσιν· διὰ τοῦτο ἐπήγαγες καὶ ἀπώλεσας καὶ ἦρας πᾶν ἄρσεν αὐτῶν.
Iz:26:14 ὁ ἡ τό δέ νεκρός -ά -όν ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ἰατρός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:26:14 zaś Martwo {Całkowicie} Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Uzdrowiciela lekarz, medyk, znachor ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do na prowadź I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Męski On/ona/to/to samo
Iz:26:14 oi( de\ nekroi\ DZOE\n ou) mE\ i)/dOsin, ou)de\ i)atroi\ ou) mE\ a)nastE/sOsin· dia\ tou=to e)pE/gages kai\ a)pO/lesas kai\ E)=ras pa=n a)/rsen au)tO=n.
Iz:26:14 hoi de nekroi DZOEn u mE idOsin, ude iatroi u mE anastEsOsin· dia tuto epEgages kai apOlesas kai Eras pan arsen autOn.
Iz:26:14 RA_NPM x N2_NPM N1_ASF D D VB_AAS3P C N2_NPM D D VA_AAS3P P RD_ASN VBI_AAI2S C VAI_AAI2S C VAI_AAI2S A3_ASM A3_ASN RD_GPM
Iz:26:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] dead life being, living, spirit; alive οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) healer physician, medic, medicine man οὐχ before rough breathing not to stand up put up, raise, resurrect because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to upon-lead and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to love; to lift/pick up take up, tote, raise every all, each, every, the whole of male he/she/it/same
Iz:26:14 the (nom) Yet dead ([Adj] nom|voc) life (acc); alive ([Adj] acc) not not they-should-SEE neither/nor healers (nom|voc) not not they-should-STand-UP because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) you(sg)-UPON-LEAD-ed and you(sg)-LOSE/DESTROY-ed and you(sg)-were-LOVE-ing; you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP every (nom|acc|voc) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) them/same (gen)
Iz:26:14 Iz_26:14_1 Iz_26:14_2 Iz_26:14_3 Iz_26:14_4 Iz_26:14_5 Iz_26:14_6 Iz_26:14_7 Iz_26:14_8 Iz_26:14_9 Iz_26:14_10 Iz_26:14_11 Iz_26:14_12 Iz_26:14_13 Iz_26:14_14 Iz_26:14_15 Iz_26:14_16 Iz_26:14_17 Iz_26:14_18 Iz_26:14_19 Iz_26:14_20 Iz_26:14_21 Iz_26:14_22
Iz:26:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:15 πρόσθες αὐτοῖς κακά, κύριε, πρόσθες κακὰ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς.
Iz:26:15 bring more evils on the glorious ones of the earth. (Isaiah 26:15 Brenton)
Iz:26:15 Pomnożyłeś naród, o Panie, pomnożyłeś naród, rozsławiłeś się, rozszerzyłeś wszystkie granice kraju. (Iz 26:15 BT_4)
Iz:26:15 πρόσθες αὐτοῖς κακά, κύριε, πρόσθες κακὰ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς.
Iz:26:15 προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:26:15 By dodawać do On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dodawać do Niegodziwie by czynić źle Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sławny sławny, sławny Ziemi/ziemia
Iz:26:15 pro/sTes au)toi=s kaka/, ku/rie, pro/sTes kaka\ pa=sin toi=s e)ndo/Xois tE=s gE=s.
Iz:26:15 prosTes autois kaka, kyrie, prosTes kaka pasin tois endoXois tEs gEs.
Iz:26:15 VE_AAD2S RD_DPM A1_APN N2_VSM VE_AAD2S A1_APN A3_DPM RA_DPM A1B_DPM RA_GSF N1_GSF
Iz:26:15 to add to he/she/it/same wickedly to do evil lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to add to wickedly to do evil every all, each, every, the whole of the glorious illustrious, renowned the earth/land
Iz:26:15 do-ADD-you(sg)-TO! them/same (dat) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-ADD-you(sg)-TO! wickedly ([Adj] nom|acc|voc) all (dat) the (dat) glorious ([Adj] dat) the (gen) earth/land (gen)
Iz:26:15 Iz_26:15_1 Iz_26:15_2 Iz_26:15_3 Iz_26:15_4 Iz_26:15_5 Iz_26:15_6 Iz_26:15_7 Iz_26:15_8 Iz_26:15_9 Iz_26:15_10 Iz_26:15_11
Iz:26:15 x x x x x x x x x x x
Iz:26:16 κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου, ἐν θλίψει μικρᾷ ἡ παιδεία σου ἡμῖν.
Iz:26:16 Lord, in affliction I remembered thee; thy chastening was to us with small affliction. (Isaiah 26:16 Brenton)
Iz:26:16 Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. (Iz 26:16 BT_4)
Iz:26:16 κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου, ἐν θλίψει μικρᾷ παιδεία σου ἡμῖν.
Iz:26:16 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) μικρός -ά -όν ὁ ἡ τό παιδεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:26:16 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek By pamiętać/stawaj się uważającym z Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Mały [zobacz micro] Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Ty; twój/twój(sg) Ja
Iz:26:16 ku/rie, e)n Tli/PSei e)mnE/sTEn sou, e)n Tli/PSei mikra=| E( paidei/a sou E(mi=n.
Iz:26:16 kyrie, en TliPSei emnEsTEn su, en TliPSei mikra hE paideia su hEmin.
Iz:26:16 N2_VSM P N3I_DSF VSI_API1S RP_GS P N3I_DSF A1A_DSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS RP_DP
Iz:26:16 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief to remember/become mindful of you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief small [see micro] the chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. you; your/yours(sg) I
Iz:26:16 lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) small ([Adj] dat) the (nom) chastisement (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) us (dat)
Iz:26:16 Iz_26:16_1 Iz_26:16_2 Iz_26:16_3 Iz_26:16_4 Iz_26:16_5 Iz_26:16_6 Iz_26:16_7 Iz_26:16_8 Iz_26:16_9 Iz_26:16_10 Iz_26:16_11 Iz_26:16_12
Iz:26:16 x x x x x x x x x x x x
Iz:26:17 καὶ ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν καὶ ἐπὶ τῇ ὠδῖνι αὐτῆς ἐκέκραξεν, οὕτως ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ σου διὰ τὸν φόβον σου, κύριε.
Iz:26:17 And as a woman in travail draws nigh to be delivered, and cries out in her pain; so have we been to thy beloved. (Isaiah 26:17 Brenton)
Iz:26:17 Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, takimi myśmy się stali przed Tobą, o Panie! (Iz 26:17 BT_4)
Iz:26:17 καὶ ὡς ὠδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν καὶ ἐπὶ τῇ ὠδῖνι αὐτῆς ἐκέκραξεν, οὕτως ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ σου διὰ τὸν φόβον σου, κύριε.
Iz:26:17 καί ὡς ὁ ἡ τό ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό ὠδίν, -ῖνος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) οὕτως/οὕτω γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαπητός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:26:17 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By cierpieć bóle porodowy Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) By rodzić I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Urodzenia bólów bóle porodowy On/ona/to/to samo By krzyknąć thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Drogi/kochany Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Obawa [zobacz fobię] Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:26:17 kai\ O(s E( O)di/nousa e)ggi/DZei tou= tekei=n kai\ e)pi\ tE=| O)di=ni au)tE=s e)ke/kraXen, ou(/tOs e)genE/TEmen tO=| a)gapEtO=| sou dia\ to\n fo/bon sou, ku/rie.
Iz:26:17 kai hOs hE Odinusa engiDZei tu tekein kai epi tE Odini autEs ekekraXen, hutOs egenETEmen tO agapEtO su dia ton fobon su, kyrie.
Iz:26:17 C D RA_NSF V1_PAPNSF V1_PAI3S RA_GSN VB_AAN C P RA_DSF N3_DSF RD_GSF VAI_AAI3S D VCI_API1P RA_DSM A1_DSM RP_GS P RA_ASM N2_ASM RP_GS N2_VSM
Iz:26:17 and also, even, namely as/like the to travail to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the to give birth and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the birth pangs travail he/she/it/same to cry out thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to become become, happen the dear/beloved you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the fear [see phobia] you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:26:17 and as/like the (nom) while TRAVAIL-ing (nom|voc) he/she/it-is-NEAR-ing, you(sg)-are-being-NEAR-ed (classical) the (gen) to-GIVE-BIRTH and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) birth pangs (dat) her/it/same (gen) he/she/it-CRY-ed-OUT thusly/like this we-were-BECOME-ed the (dat) dear/beloved ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) fear (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Iz:26:17 Iz_26:17_1 Iz_26:17_2 Iz_26:17_3 Iz_26:17_4 Iz_26:17_5 Iz_26:17_6 Iz_26:17_7 Iz_26:17_8 Iz_26:17_9 Iz_26:17_10 Iz_26:17_11 Iz_26:17_12 Iz_26:17_13 Iz_26:17_14 Iz_26:17_15 Iz_26:17_16 Iz_26:17_17 Iz_26:17_18 Iz_26:17_19 Iz_26:17_20 Iz_26:17_21 Iz_26:17_22 Iz_26:17_23
Iz:26:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:18 ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν· πνεῦμα σωτηρίας σου ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ πεσοῦνται οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:26:18 We have conceived, O Lord, because of thy fear, and have been in pain, and have brought forth the breath of thy salvation, which we have wrought upon the earth: we shall not fall, but all that dwell upon the land shall fall. (Isaiah 26:18 Brenton)
Iz:26:18 Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. (Iz 26:18 BT_4)
Iz:26:18 ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν· πνεῦμα σωτηρίας σου ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ πεσοῦνται οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:26:18 ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό σωτηρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλά πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:26:18 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By cierpieć bóle porodowy I też, nawet, mianowicie By rodzić Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Zbawienia/wyzwolenie Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ale By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By mieszkać w Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Iz:26:18 e)n gastri\ e)la/bomen kai\ O)dinE/samen kai\ e)te/komen· pneu=ma sOtEri/as sou e)poiE/samen e)pi\ tE=s gE=s, a)lla\ pesou=ntai oi( e)noikou=ntes e)pi\ tE=s gE=s.
Iz:26:18 en gastri elabomen kai OdinEsamen kai etekomen· pneuma sOtErias su epoiEsamen epi tEs gEs, alla pesuntai hoi enoikuntes epi tEs gEs.
Iz:26:18 P N3_DSF VBI_AAI1P C VAI_AAI1P C VBI_AAI1P N3M_ASN N1A_GSF RP_GS VAI_AAI1P P RA_GSF N1_GSF C VF_FAI3P RA_NPM V2_PAPNPM P RA_GSF N1_GSF
Iz:26:18 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to travail and also, even, namely to give birth spirit breath, spiritual utterance, wind salvation/deliverance you; your/yours(sg) to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land but to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the to dwell in upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Iz:26:18 in/among/by (+dat) belly (dat) we-TAKE HOLD OF-ed and we-TRAVAIL-ed and we-GIVE-ed-BIRTH spirit (nom|acc|voc) salvation/deliverance (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) but they-will-be-FALL-ed the (nom) while DWELL-ing-IN (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Iz:26:18 Iz_26:18_1 Iz_26:18_2 Iz_26:18_3 Iz_26:18_4 Iz_26:18_5 Iz_26:18_6 Iz_26:18_7 Iz_26:18_8 Iz_26:18_9 Iz_26:18_10 Iz_26:18_11 Iz_26:18_12 Iz_26:18_13 Iz_26:18_14 Iz_26:18_15 Iz_26:18_16 Iz_26:18_17 Iz_26:18_18 Iz_26:18_19 Iz_26:18_20 Iz_26:18_21
Iz:26:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:19 ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ· ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, ἡ δὲ γῆ τῶν ἀσεβῶν πεσεῖται. –
Iz:26:19 The dead shall rise, and they that are in the tombs shall be raised, and they that are in the earth shall rejoice: for the dew from thee is healing to them: but the land of the ungodly shall perish. (Isaiah 26:19 Brenton)
Iz:26:19 Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. (Iz 26:19 BT_4)
Iz:26:19 ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ· γὰρ δρόσος παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, δὲ γῆ τῶν ἀσεβῶν πεσεῖται.
Iz:26:19 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό γάρ   ὁ ἡ τό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἴαμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)  
Iz:26:19 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Martwo {Całkowicie} I też, nawet, mianowicie By podnosić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grób I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Dla odtąd, jak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Gojenie się On/ona/to/to samo By być zaś Ziemi/ziemia Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.  
Iz:26:19 a)nastE/sontai oi( nekroi/, kai\ e)gerTE/sontai oi( e)n toi=s mnEmei/ois, kai\ eu)franTE/sontai oi( e)n tE=| gE=|· E( ga\r dro/sos E( para\ sou= i)/ama au)toi=s e)stin, E( de\ gE= tO=n a)sebO=n pesei=tai.
Iz:26:19 anastEsontai hoi nekroi, kai egerTEsontai hoi en tois mnEmeiois, kai eufranTEsontai hoi en tE gE· hE gar drosos hE para su iama autois estin, hE de gE tOn asebOn peseitai.
Iz:26:19 VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM C VC_FPI3P RA_NPM P RA_DPM N2N_DPN C VC_FPI3P RA_NPM P RA_DSF N1_DSF RA_NSF x N2_NSF RA_NSF P RP_GS N3M_NSN RD_DPM V9_PAI3S RA_NSF x N1_NSF RA_GPM A3H_GPM VF_FMI3S
Iz:26:19 to stand up put up, raise, resurrect the dead and also, even, namely to rise the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tomb and also, even, namely to celebrate/be merry the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the for since, as ć the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) healing he/she/it/same to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land the ungodly; to be impious commit sacrilege to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.  
Iz:26:19 they-will-be-STand-ed-UP the (nom) dead ([Adj] nom|voc) and they-will-be-RISE-ed the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) tombs (dat) and they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (nom) for   the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) healing (nom|acc|voc) them/same (dat) he/she/it-is the (nom) Yet earth/land (nom|voc) the (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) he/she/it-will-be-FALL-ed  
Iz:26:19 Iz_26:19_1 Iz_26:19_2 Iz_26:19_3 Iz_26:19_4 Iz_26:19_5 Iz_26:19_6 Iz_26:19_7 Iz_26:19_8 Iz_26:19_9 Iz_26:19_10 Iz_26:19_11 Iz_26:19_12 Iz_26:19_13 Iz_26:19_14 Iz_26:19_15 Iz_26:19_16 Iz_26:19_17 Iz_26:19_18 Iz_26:19_19 Iz_26:19_20 Iz_26:19_21 Iz_26:19_22 Iz_26:19_23 Iz_26:19_24 Iz_26:19_25 Iz_26:19_26 Iz_26:19_27 Iz_26:19_28 Iz_26:19_29 Iz_26:19_30 Iz_26:19_31
Iz:26:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:20 βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὰ ταμίειά σου, ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ κυρίου·
Iz:26:20 Go, my people, enter into thy closets, shut thy door, hide thyself for a little season, until the anger of the Lord have passed away. (Isaiah 26:20 Brenton)
Iz:26:20 Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie: (Iz 26:20 BT_4)
Iz:26:20 βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὰ ταμίειά σου, ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ὀργὴ κυρίου·
Iz:26:20   λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) μικρός -ά -όν ὅσος -η -ον ὅσος -η -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:26:20 Ludzie Ja By wchodzić Do (+przyspieszenie) Magazyn Ty; twój/twój(sg) Do ??? Drzwi brama Ty; twój/twój(sg) By ukrywać się Mały [zobacz micro] Tyleż/wiele jak Tyleż/wiele jak Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mijać mijaj, obok, albo przeszły Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:26:20 ba/diDZe, lao/s mou, ei)/selTe ei)s ta\ tami/eia/ sou, a)po/kleison tE\n Tu/ran sou, a)pokru/bETi mikro\n o(/son o(/son, e(/Os a)/n pare/lTE| E( o)rgE\ kuri/ou·
Iz:26:20 badiDZe, laos mu, eiselTe eis ta tamieia su, apokleison tEn Tyran su, apokrybETi mikron hoson hoson, heOs an parelTE hE orgE kyriu·
Iz:26:20 V1_PAD2S N2_NSM RP_GS VB_AAD2S P RA_APN N2N_APN RP_GS VA_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS VC_APD2S A1A_ASM A1_ASM A1_ASM P x VB_AAS3S RA_NSF N1_NSF N2_GSM
Iz:26:20 ć people I to enter into (+acc) the storeroom you; your/yours(sg) to ??? the door gate you; your/yours(sg) to hide small [see micro] as much/many as as much/many as until; dawn ever (if ever) to pass by go by, beside, or past the wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:26:20   people (nom) me (gen) do-ENTER-you(sg)! into (+acc) the (nom|acc) storerooms (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) door (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-HIDE-ed! small ([Adj] acc, nom|acc|voc) as much/many as (acc, nom|acc) as much/many as (acc, nom|acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-PASS BY the (nom) wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Iz:26:20 Iz_26:20_1 Iz_26:20_2 Iz_26:20_3 Iz_26:20_4 Iz_26:20_5 Iz_26:20_6 Iz_26:20_7 Iz_26:20_8 Iz_26:20_9 Iz_26:20_10 Iz_26:20_11 Iz_26:20_12 Iz_26:20_13 Iz_26:20_14 Iz_26:20_15 Iz_26:20_16 Iz_26:20_17 Iz_26:20_18 Iz_26:20_19 Iz_26:20_20 Iz_26:20_21 Iz_26:20_22
Iz:26:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:26:21 ἰδοὺ γὰρ κύριος ἀπὸ τοῦ ἁγίου ἐπάγει τὴν ὀργὴν ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀνακαλύψει ἡ γῆ τὸ αἷμα αὐτῆς καὶ οὐ κατακαλύψει τοὺς ἀνῃρημένους.
Iz:26:21 For, behold, the Lord is bringing wrath from his holy place upon the dwellers on the earth: the earth also shall disclose her blood, and shall not cover her slain. (Isaiah 26:21 Brenton)
Iz:26:21 bo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi, a ziemia ukaże krew, którą nasiąkła, i pomordowanych kryć dłużej nie będzie. (Iz 26:21 BT_4)
Iz:26:21 ἰδοὺ γὰρ κύριος ἀπὸ τοῦ ἁγίου ἐπάγει τὴν ὀργὴν ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀνακαλύψει γῆ τὸ αἷμα αὐτῆς καὶ οὐ κατακαλύψει τοὺς ἀνῃρημένους.
Iz:26:21 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐπί ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
Iz:26:21 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Do na prowadź Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieszkać w Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By odkrywać Ziemi/ziemia Krew On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przykrywać By zabijać (zabijaj)
Iz:26:21 i)dou\ ga\r ku/rios a)po\ tou= a(gi/ou e)pa/gei tE\n o)rgE\n e)pi\ tou\s e)noikou=ntas e)pi\ tE=s gE=s, kai\ a)nakalu/PSei E( gE= to\ ai(=ma au)tE=s kai\ ou) katakalu/PSei tou\s a)nE|rEme/nous.
Iz:26:21 idu gar kyrios apo tu hagiu epagei tEn orgEn epi tus enoikuntas epi tEs gEs, kai anakalyPSei hE gE to haima autEs kai u katakalyPSei tus anErEmenus.
Iz:26:21 I x N2_NSM P RA_GSM A1A_GSM V1_PAI3S RA_ASF N1_ASF P RA_APM V2_PAPAPM P RA_GSF N1_GSF C VF_FAI3S RA_NSF N1_NSF RA_ASN N3M_ASN RD_GSF C D VF_FAI3S RA_APM VM_XMPAPM
Iz:26:21 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to upon-lead the wrath fume, anger, rage upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to dwell in upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to discover the earth/land the blood he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cover up the to kill (slay)
Iz:26:21 be-you(sg)-SEE-ed! for lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) he/she/it-is-UPON-LEAD-ing, you(sg)-are-being-UPON-LEAD-ed (classical) the (acc) wrath (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while DWELL-ing-IN (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-will-TO DISCOVER, you(sg)-will-be-TO DISCOVER-ed (classical) the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and not he/she/it-will-COVER-UP, you(sg)-will-be-COVER-ed-UP (classical) the (acc) having-been-KILL-ed (acc)
Iz:26:21 Iz_26:21_1 Iz_26:21_2 Iz_26:21_3 Iz_26:21_4 Iz_26:21_5 Iz_26:21_6 Iz_26:21_7 Iz_26:21_8 Iz_26:21_9 Iz_26:21_10 Iz_26:21_11 Iz_26:21_12 Iz_26:21_13 Iz_26:21_14 Iz_26:21_15 Iz_26:21_16 Iz_26:21_17 Iz_26:21_18 Iz_26:21_19 Iz_26:21_20 Iz_26:21_21 Iz_26:21_22 Iz_26:21_23 Iz_26:21_24 Iz_26:21_25 Iz_26:21_26 Iz_26:21_27
Iz:26:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x