Iz:61:1 Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με· εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τῇ καρδίᾳ, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν,
Iz:61:1 The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me; he has sent me to preach glad tidings to the poor, to heal the broken in heart, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind; (Isaiah 61:1 Brenton)
Iz:61:1 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; (Iz 61:1 BT_4)
Iz:61:1 Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με· εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τῇ καρδίᾳ, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν,
Iz:61:1 πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) πτωχός -ή -όν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] ἄφ·εσις, -εως, ἡ καί τυφλός -ή -όν; τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-) ἀνά·βλεψις, -εως, ἡ
Iz:61:1 Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Z powodu dla, dla Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Ja By głosić ewangelię Biedny zamawiać Ja By goić się By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie Pojmany; pojmany Wybaczaj I też, nawet, mianowicie Ślepy; by oślepiać Odzyskiwanie widoku
Iz:61:1 *pneu=ma kuri/ou e)p’ e)me/, ou(= ei(/neken e)/CHrise/n me· eu)aggeli/sasTai ptOCHoi=s a)pe/stalke/n me, i)a/sasTai tou\s suntetrimme/nous tE=| kardi/a|, kEru/Xai ai)CHmalO/tois a)/fesin kai\ tufloi=s a)na/blePSin,
Iz:61:1 pneuma kyriu ep’ eme, hu heineken eCHrisen me· euangelisasTai ptOCHois apestalken me, iasasTai tus syntetrimmenus tE kardia, kEryXai aiCHmalOtois afesin kai tyflois anablePSin,
Iz:61:1 N3M_NSN N2_GSM P RP_AS RR_GSM P VAI_AAI3S RP_AS VA_AMN N2_DPM VX_XAI3S RP_AS VA_AMN RA_APM VP_XMPAPM RA_DSF N1A_DSF VA_AAN A1B_DPM N3I_ASF C A1_DPM N3I_DSF
Iz:61:1 spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which owing to for, for the sake of to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. I to evangelize poor to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I to heal the to break to crush completely, break (in pieces) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to proclaim announce, preach captive; captive pardon and also, even, namely blind; to blind recovery of sight
Iz:61:1 spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) where; who/whom/which (gen) owing to he/she/it-CHRISEN-ed me (acc) to-be-EVANGELIZE-ed poor ([Adj] dat) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) to-be-HEAL-ed the (acc) having-been-BREAK-ed (acc) the (dat) heart (dat) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) captives (dat); captive ([Adj] dat) pardon (acc) and blind ([Adj] dat); you(sg)-are-BLIND-ing, you(sg)-should-be-BLIND-ing, you(sg)-happen-to-be-BLIND-ing (opt) recovery of sight (acc)
Iz:61:1 Iz_61:1_1 Iz_61:1_2 Iz_61:1_3 Iz_61:1_4 Iz_61:1_5 Iz_61:1_6 Iz_61:1_7 Iz_61:1_8 Iz_61:1_9 Iz_61:1_10 Iz_61:1_11 Iz_61:1_12 Iz_61:1_13 Iz_61:1_14 Iz_61:1_15 Iz_61:1_16 Iz_61:1_17 Iz_61:1_18 Iz_61:1_19 Iz_61:1_20 Iz_61:1_21 Iz_61:1_22 Iz_61:1_23
Iz:61:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:61:2 καλέσαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτὸν καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως, παρακαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας,
Iz:61:2 to declare the acceptable year of the Lord, and the day of recompence; to comfort all that mourn; (Isaiah 61:2 Brenton)
Iz:61:2 aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, (Iz 61:2 BT_4)
Iz:61:2 καλέσαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτὸν καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως, παρακαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας,
Iz:61:2 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δεκτός -ή -όν καί ἡμέρα, -ας -ἡ ἀντ·από·δοσις, -εως, ἡ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)
Iz:61:2 By nazywać rozmowę Rok Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dopuszczalny/miły I też, nawet, mianowicie Dzień Nagroda By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By smucić się
Iz:61:2 kale/sai e)niauto\n kuri/ou dekto\n kai\ E(me/ran a)ntapodo/seOs, parakale/sai pa/ntas tou\s penTou=ntas,
Iz:61:2 kalesai eniauton kyriu dekton kai hEmeran antapodoseOs, parakalesai pantas tus penTuntas,
Iz:61:2 VA_AAN N2_ASM N2_GSM A1_ASM C N1A_ASF N3I_GSF VA_AAN A3_APM RA_APM V2_PAPAPM
Iz:61:2 to call call year lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. acceptable/agreeable and also, even, namely day reward to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with every all, each, every, the whole of the to grieve
Iz:61:2 to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt) year (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) acceptable/agreeable ([Adj] acc, nom|acc|voc) and day (acc) reward (gen) to-PETITION, be-you(sg)-PETITION-ed!, he/she/it-happens-to-PETITION (opt) all (acc) the (acc) while GRIEVE-ing (acc)
Iz:61:2 Iz_61:2_1 Iz_61:2_2 Iz_61:2_3 Iz_61:2_4 Iz_61:2_5 Iz_61:2_6 Iz_61:2_7 Iz_61:2_8 Iz_61:2_9 Iz_61:2_10 Iz_61:2_11
Iz:61:2 x x x x x x x x x x x
Iz:61:3 δοθῆναι τοῖς πενθοῦσιν Σιων δόξαν ἀντὶ σποδοῦ, ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πενθοῦσιν, καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀκηδίας· καὶ κληθήσονται γενεαὶ δικαιοσύνης, φύτευμα κυρίου εἰς δόξαν.
Iz:61:3 that there should be given to them that mourn in Sion glory instead of ashes, the oil of joy to the mourners, the garment of glory for the spirit of heaviness: and they shall be called generations of righteousness, the planting of the Lord for glory. (Isaiah 61:3 Brenton)
Iz:61:3 by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia. (Iz 61:3 BT_4)
Iz:61:3 δοθῆναι τοῖς πενθοῦσιν Σιων δόξαν ἀντὶ σποδοῦ, ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πενθοῦσιν, καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀκηδίας· καὶ κληθήσονται γενεαὶ δικαιοσύνης, φύτευμα κυρίου εἰς δόξαν.
Iz:61:3 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) Σιών, ἡ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἀντί σποδός, -οῦ, ἡ   εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) κατα·στολή, -ῆς, ἡ δόξα, -ης, ἡ ἀντί πνεῦμα[τ], -ατος, τό   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) γενεά, -ᾶς, ἡ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Iz:61:3 By dawać By smucić się Syjon Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Przeciw (+informacja) Popioły Wesołość By smucić się ??? Sławy/wzbudzanie grozy Przeciw (+informacja) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Iz:61:3 doTE=nai toi=s penTou=sin *siOn do/Xan a)nti\ spodou=, a)/leimma eu)frosu/nEs toi=s penTou=sin, katastolE\n do/XEs a)nti\ pneu/matos a)kEdi/as· kai\ klETE/sontai geneai\ dikaiosu/nEs, fu/teuma kuri/ou ei)s do/Xan.
Iz:61:3 doTEnai tois penTusin siOn doXan anti spodu, aleimma eufrosynEs tois penTusin, katastolEn doXEs anti pneumatos akEdias· kai klETEsontai geneai dikaiosynEs, fyteuma kyriu eis doXan.
Iz:61:3 VC_APN RA_DPM V2_PAI3P N_DSF N1S_ASF P N2_GSF N3M_ASN N1_GSF RA_DPM V2_PAI3P N1_ASF N1S_GSF P N3M_GSN N1A_GSF C VC_FPI3P N1A_NPF N1_GSF N3M_NSN N2_GSM P N1S_ASF
Iz:61:3 to give the to grieve Zion glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to against (+gen) ashes ć cheerfulness the to grieve ??? glory/awesomeness against (+gen) spirit breath, spiritual utterance, wind ć and also, even, namely to call call generation Race, Nation; sometimes "generation" righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Iz:61:3 to-be-GIVE-ed the (dat) they-are-GRIEVE-ing, while GRIEVE-ing (dat) Zion (indecl) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) against (+gen) ashes (gen)   cheerfulness (gen) the (dat) they-are-GRIEVE-ing, while GRIEVE-ing (dat) ??? (acc) glory/awesomeness (gen) against (+gen) spirit (gen)   and they-will-be-CALL-ed generations (nom|voc) righteousness (gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc)
Iz:61:3 Iz_61:3_1 Iz_61:3_2 Iz_61:3_3 Iz_61:3_4 Iz_61:3_5 Iz_61:3_6 Iz_61:3_7 Iz_61:3_8 Iz_61:3_9 Iz_61:3_10 Iz_61:3_11 Iz_61:3_12 Iz_61:3_13 Iz_61:3_14 Iz_61:3_15 Iz_61:3_16 Iz_61:3_17 Iz_61:3_18 Iz_61:3_19 Iz_61:3_20 Iz_61:3_21 Iz_61:3_22 Iz_61:3_23 Iz_61:3_24
Iz:61:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:61:4 καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐρήμους αἰωνίας, ἐξηρημωμένας πρότερον ἐξαναστήσουσιν· καὶ καινιοῦσιν πόλεις ἐρήμους ἐξηρημωμένας εἰς γενεάς.
Iz:61:4 And they shall build the old waste places, they shall raise up those that were before made desolate, and shall renew the desert cities, even those that had been desolate for many generations. (Isaiah 61:4 Brenton)
Iz:61:4 Zabudują prastare rumowiska, podniosą z gruzów dawne budowle, odnowią miasta zburzone, świecące pustkami od wielu pokoleń. (Iz 61:4 BT_4)
Iz:61:4 καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐρήμους αἰωνίας, ἐξηρημωμένας πρότερον ἐξαναστήσουσιν· καὶ καινιοῦσιν πόλεις ἐρήμους ἐξηρημωμένας εἰς γενεάς.
Iz:61:4 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἔρημος -ον αἰώνιος -ία -ον   πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) καί   πόλις, -εως, ἡ ἔρημος -ον   εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ
Iz:61:4 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Odludzie aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Wcześniej By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się I też, nawet, mianowicie Miasto Odludzie Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Iz:61:4 kai\ oi)kodomE/sousin e)rE/mous ai)Oni/as, e)XErEmOme/nas pro/teron e)XanastE/sousin· kai\ kainiou=sin po/leis e)rE/mous e)XErEmOme/nas ei)s genea/s.
Iz:61:4 kai oikodomEsusin erEmus aiOnias, eXErEmOmenas proteron eXanastEsusin· kai kainiusin poleis erEmus eXErEmOmenas eis geneas.
Iz:61:4 C VF_FAI3P N2_APF A1A_APF V4_PMPAPF D VF_FAI3P C VF2_FAI3P N3I_APF N2_APF V4_PMPAPF P N1A_APF
Iz:61:4 and also, even, namely to build/edify wilderness aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent ć earlier to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse and also, even, namely ć city wilderness ć into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation"
Iz:61:4 and they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) wilderness ([Adj] acc) aeonian ([Adj] acc, gen)   earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-RAISE UP, going-to-RAISE UP (fut ptcp) (dat) and   cities (acc, nom|voc) wilderness ([Adj] acc)   into (+acc) generation (gen), generations (acc)
Iz:61:4 Iz_61:4_1 Iz_61:4_2 Iz_61:4_3 Iz_61:4_4 Iz_61:4_5 Iz_61:4_6 Iz_61:4_7 Iz_61:4_8 Iz_61:4_9 Iz_61:4_10 Iz_61:4_11 Iz_61:4_12 Iz_61:4_13 Iz_61:4_14
Iz:61:4 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:61:5 καὶ ἥξουσιν ἀλλογενεῖς ποιμαίνοντες τὰ πρόβατά σου, καὶ ἀλλόφυλοι ἀροτῆρες καὶ ἀμπελουργοί·
Iz:61:5 And strangers shall come and feed thy flocks, and aliens shall be thy ploughmen and vine-dressers. (Isaiah 61:5 Brenton)
Iz:61:5 Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę, cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice. (Iz 61:5 BT_4)
Iz:61:5 καὶ ἥξουσιν ἀλλογενεῖς ποιμαίνοντες τὰ πρόβατά σου, καὶ ἀλλόφυλοι ἀροτῆρες καὶ ἀμπελουργοί·
Iz:61:5 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἀλλο·γενής -ές ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀλλό·φυλος -ον ἀροτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ἀμπελουργός, -οῦ, ὁ
Iz:61:5 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Inny urodzony By paść Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Obcy Oracz [zobacz aparat do napowietrzania] I też, nawet, mianowicie Winogrodnik
Iz:61:5 kai\ E(/Xousin a)llogenei=s poimai/nontes ta\ pro/bata/ sou, kai\ a)llo/fuloi a)rotE=res kai\ a)mpelourgoi/·
Iz:61:5 kai hEXusin allogeneis poimainontes ta probata su, kai allofyloi arotEres kai ampelurgoi·
Iz:61:5 C VF_FAI3P A3H_NPM V1_PAPNPM RA_APN N2N_APN RP_GS C A1B_NPM N3_NPM C N2_NPN
Iz:61:5 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. other-born to shepherd the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) and also, even, namely foreign plower [see aerator] and also, even, namely vinedresser
Iz:61:5 and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) other-born ([Adj] acc, nom|voc) while SHEPHERD-ing (nom|voc) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and foreign ([Adj] nom|voc) plowers (nom|voc) and vinedressers (nom|voc)
Iz:61:5 Iz_61:5_1 Iz_61:5_2 Iz_61:5_3 Iz_61:5_4 Iz_61:5_5 Iz_61:5_6 Iz_61:5_7 Iz_61:5_8 Iz_61:5_9 Iz_61:5_10 Iz_61:5_11 Iz_61:5_12
Iz:61:5 x x x x x x x x x x x x
Iz:61:6 ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοὶ θεοῦ· ἰσχὺν ἐθνῶν κατέδεσθε καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν θαυμασθήσεσθε.
Iz:61:6 But ye shall be called priests of the Lord, the ministers of God: ye shall eat the strength of nations, and shall be admired because of their wealth. (Isaiah 61:6 Brenton)
Iz:61:6 Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Zużyjecie bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie przywłaszczycie. (Iz 61:6 BT_4)
Iz:61:6 ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοὶ θεοῦ· ἰσχὺν ἐθνῶν κατέδεσθε καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν θαυμασθήσεσθε.
Iz:61:6 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἱερεύς, -έως, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) λειτουργός, -οῦ, ὁ; λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἰσχύς, -ύος, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-)
Iz:61:6 Ty zaś Duchowny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By nazywać rozmowę Publiczny funkcjonariusza urzędnik państwowy, służący, towarzyszący przy ofiarach, akolita, ministrant; by pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Bóg  Siła Naród [zobacz etniczny] By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo By być zaskakiwany są podziwiany przy
Iz:61:6 u(mei=s de\ i(erei=s kuri/ou klETE/sesTe, leitourgoi\ Teou=· i)sCHu\n e)TnO=n kate/desTe kai\ e)n tO=| plou/tO| au)tO=n TaumasTE/sesTe.
Iz:61:6 hymeis de hiereis kyriu klETEsesTe, leiturgoi Teu· isCHyn eTnOn katedesTe kai en tO plutO autOn TaumasTEsesTe.
Iz:61:6 RP_NP x N3V_NPM N2_GSM VC_FPI2P N2_NPM N2_GSM N3_ASF N3E_GPN VF_FMI2P C P RA_DSM N2_DSM RD_GPM VS_FPI2P
Iz:61:6 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to call call public functionary public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy; to officiate [see liturgy, liturgist] god [see theology] strength nation [see ethnic] to devour be eaten away, eat away and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wealth/abundance he/she/it/same to be surprised be marvelled at
Iz:61:6 you(pl) (nom) Yet priests (acc, nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(pl)-will-be-CALL-ed functionaries (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-OFFICIATE-ing (opt) god (gen) strength (acc) nations (gen) you(pl)-will-be-DEVOUR-ed and in/among/by (+dat) the (dat) wealth/abundance (dat) them/same (gen) you(pl)-will-be-BE SURPRISED-ed
Iz:61:6 Iz_61:6_1 Iz_61:6_2 Iz_61:6_3 Iz_61:6_4 Iz_61:6_5 Iz_61:6_6 Iz_61:6_7 Iz_61:6_8 Iz_61:6_9 Iz_61:6_10 Iz_61:6_11 Iz_61:6_12 Iz_61:6_13 Iz_61:6_14 Iz_61:6_15 Iz_61:6_16
Iz:61:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:61:7 οὕτως ἐκ δευτέρας κληρονομήσουσιν τὴν γῆν, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν.
Iz:61:7 Thus shall they inherit the land a second time, and everlasting joy shall be upon their head. (Isaiah 61:7 Brenton)
Iz:61:7 Ponieważ hańba ich była zdwojona, poniżenie i zniewagi były ich udziałem, przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób i zażywać będą wiecznego szczęścia. (Iz 61:7 BT_4)
Iz:61:7 οὕτως ἐκ δευτέρας κληρονομήσουσιν τὴν γῆν, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν.
Iz:61:7 οὕτως/οὕτω ἐκ δεύτερος -α -ον κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον ὑπέρ κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:61:7 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drugi By dziedziczyć Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Wesołość aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Głowa On/ona/to/to samo
Iz:61:7 ou(/tOs e)k deute/ras klEronomE/sousin tE\n gE=n, kai\ eu)frosu/nE ai)O/nios u(pe\r kefalE=s au)tO=n.
Iz:61:7 hutOs ek deuteras klEronomEsusin tEn gEn, kai eufrosynE aiOnios hyper kefalEs autOn.
Iz:61:7 D P A1A_GSF VF_FAI3P RA_ASF N1_ASF C N1_NSF A1B_NSF P N1_GSF RD_GPM
Iz:61:7 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] out of (+gen) ἐξ before vowels second to inherit the earth/land and also, even, namely cheerfulness aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent above (+acc), on behalf of (+gen) head he/she/it/same
Iz:61:7 thusly/like this out of (+gen) second (gen), second (acc) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) the (acc) earth/land (acc) and cheerfulness (nom|voc) aeonian ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) head (gen) them/same (gen)
Iz:61:7 Iz_61:7_1 Iz_61:7_2 Iz_61:7_3 Iz_61:7_4 Iz_61:7_5 Iz_61:7_6 Iz_61:7_7 Iz_61:7_8 Iz_61:7_9 Iz_61:7_10 Iz_61:7_11 Iz_61:7_12
Iz:61:7 x x x x x x x x x x x x
Iz:61:8 ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ ἀγαπῶν δικαιοσύνην καὶ μισῶν ἁρπάγματα ἐξ ἀδικίας· καὶ δώσω τὸν μόχθον αὐτῶν δικαίοις καὶ διαθήκην αἰώνιον διαθήσομαι αὐτοῖς.
Iz:61:8 For I am the Lord who love righteousness, and hate robberies of injustice; and I will give their labour to the just, and will make an everlasting covenant with them. (Isaiah 61:8 Brenton)
Iz:61:8 Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządność, nienawidzę grabieży i bezprawia, oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze. (Iz 61:8 BT_4)
Iz:61:8 ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ἀγαπῶν δικαιοσύνην καὶ μισῶν ἁρπάγματα ἐξ ἀδικίας· καὶ δώσω τὸν μόχθον αὐτῶν δικαίοις καὶ διαθήκην αἰώνιον διαθήσομαι αὐτοῖς.
Iz:61:8 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀγάπη, -ης, ἡ; ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)   ἐκ ἀ·δικία, -ας, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί δια·θήκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:61:8 Ja Dla odtąd, jak By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga; by kochać Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zły uczynki I też, nawet, mianowicie By dawać ??? On/ona/to/to samo Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Konwencja aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By robić konwencję On/ona/to/to samo
Iz:61:8 e)gO\ ga/r ei)mi ku/rios o( a)gapO=n dikaiosu/nEn kai\ misO=n a(rpa/gmata e)X a)diki/as· kai\ dO/sO to\n mo/CHTon au)tO=n dikai/ois kai\ diaTE/kEn ai)O/nion diaTE/somai au)toi=s.
Iz:61:8 egO gar eimi kyrios ho agapOn dikaiosynEn kai misOn harpagmata eX adikias· kai dOsO ton moCHTon autOn dikaiois kai diaTEkEn aiOnion diaTEsomai autois.
Iz:61:8 RP_NS x V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM V3_PAPNSM N1_ASF C V2_PAPNSM N3M_APN P N1A_GSF C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RD_GPM A1A_DPM C N1_ASF A1B_ASF VF_FMI1S RD_DPM
Iz:61:8 I for since, as to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the love especially love of God for man and of man for God; to love righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate ć out of (+gen) ἐξ before vowels wrongdoing and also, even, namely to give the ??? he/she/it/same just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely covenant aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to make covenant he/she/it/same
Iz:61:8 I (nom) for I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) loves (gen); while LOVE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) righteousness (acc) and while DESTEST-ing (nom)   out of (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) ??? (acc) them/same (gen) just ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-happen-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and covenant (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-be-MAKE COVENANT-ed them/same (dat)
Iz:61:8 Iz_61:8_1 Iz_61:8_2 Iz_61:8_3 Iz_61:8_4 Iz_61:8_5 Iz_61:8_6 Iz_61:8_7 Iz_61:8_8 Iz_61:8_9 Iz_61:8_10 Iz_61:8_11 Iz_61:8_12 Iz_61:8_13 Iz_61:8_14 Iz_61:8_15 Iz_61:8_16 Iz_61:8_17 Iz_61:8_18 Iz_61:8_19 Iz_61:8_20 Iz_61:8_21 Iz_61:8_22 Iz_61:8_23
Iz:61:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:61:9 καὶ γνωσθήσεται ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν· πᾶς ὁ ὁρῶν αὐτοὺς ἐπιγνώσεται αὐτούς, ὅτι οὗτοί εἰσιν σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ θεοῦ
Iz:61:9 And their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring in the midst of peoples: every one that sees them shall take notice of them, that they are a seed blessed of God; (Isaiah 61:9 Brenton)
Iz:61:9 Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami - ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana. (Iz 61:9 BT_4)
Iz:61:9 καὶ γνωσθήσεται ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν· πᾶς ὁρῶν αὐτοὺς ἐπιγνώσεται αὐτούς, ὅτι οὗτοί εἰσιν σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ θεοῦ
Iz:61:9 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός); ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σπέρμα[τ], -ατος, τό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὑπό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:61:9 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wnuki On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By rozpoznawać wgląd, consciousnes On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) By błogosławić Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg 
Iz:61:9 kai\ gnOsTE/setai e)n toi=s e)/Tnesin to\ spe/rma au)tO=n kai\ ta\ e)/kgona au)tO=n· pa=s o( o(rO=n au)tou\s e)pignO/setai au)tou/s, o(/ti ou(=toi/ ei)sin spe/rma Eu)logEme/non u(po\ Teou=
Iz:61:9 kai gnOsTEsetai en tois eTnesin to sperma autOn kai ta ekgona autOn· pas ho horOn autus epignOsetai autus, hoti hutoi eisin sperma EulogEmenon hypo Teu
Iz:61:9 C VS_FPI3S P RA_DPN N3E_DPN RA_NSN N3M_NSN RD_GPM C RA_NPN A1B_NPN RD_GPM A3_NSM RA_NSM N2_GPM RD_APM VF_FMI3S RD_APM C RD_NPM V9_PAI3P N3M_NSN VM_XMPNSN P N2_GSM
Iz:61:9 and also, even, namely to know i.e. recognize. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same and also, even, namely the grandchildren he/she/it/same every all, each, every, the whole of the mount; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to recognize insight, consciousnes he/she/it/same because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be seed sperm, seed, germ (sprout, bud) to bless under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing god [see theology]
Iz:61:9 and he/she/it-will-be-KNOW-ed in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen) every (nom|voc) the (nom) mounts (gen); while SEE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) them/same (acc) he/she/it-will-be-RECOGNIZE-ed them/same (acc) because/that these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are seed (nom|acc|voc) having-been-BLESS-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) god (gen)
Iz:61:9 Iz_61:9_1 Iz_61:9_2 Iz_61:9_3 Iz_61:9_4 Iz_61:9_5 Iz_61:9_6 Iz_61:9_7 Iz_61:9_8 Iz_61:9_9 Iz_61:9_10 Iz_61:9_11 Iz_61:9_12 Iz_61:9_13 Iz_61:9_14 Iz_61:9_15 Iz_61:9_16 Iz_61:9_17 Iz_61:9_18 Iz_61:9_19 Iz_61:9_20 Iz_61:9_21 Iz_61:9_22 Iz_61:9_23 Iz_61:9_24 Iz_61:9_25
Iz:61:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:61:10 καὶ εὐφροσύνῃ εὐφρανθήσονται ἐπὶ κύριον. – ἀγαλλιάσθω ἡ ψυχή μου ἐπὶ τῷ κυρίῳ· ἐνέδυσεν γάρ με ἱμάτιον σωτηρίου καὶ χιτῶνα εὐφροσύνης ὡς νυμφίῳ περιέθηκέν μοι μίτραν καὶ ὡς νύμφην κατεκόσμησέν με κόσμῳ.
Iz:61:10 and they shall greatly rejoice in the Lord. Let my soul rejoice in the Lord; for he has clothed me with the robe of salvation, and the garment of joy: he has put a mitre on me as on a bridegroom, and adorned me with ornaments as a bride. (Isaiah 61:10 Brenton)
Iz:61:10 «Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. (Iz 61:10 BT_4)
Iz:61:10 καὶ εὐφροσύνῃ εὐφρανθήσονται ἐπὶ κύριον. ἀγαλλιάσθω ψυχή μου ἐπὶ τῷ κυρίῳ· ἐνέδυσεν γάρ με ἱμάτιον σωτηρίου καὶ χιτῶνα εὐφροσύνης ὡς νυμφίῳ περιέθηκέν μοι μίτραν καὶ ὡς νύμφην κατεκόσμησέν με κόσμῳ.
Iz:61:10 καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἱμάτιον, -ου, τό σωτήριος -ον καί χιτών, -ῶνος, ὁ εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὡς νυμφίος, -ου, ὁ περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ὡς νύμφη, -ης, ἡ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κόσμος, -ου, ὁ
Iz:61:10 I też, nawet, mianowicie Wesołość By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.   By radować się (zadowolona, wielka radość) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ubierać Dla odtąd, jak Ja Ubierająca część garderoby, płaszcz Oszczędność I też, nawet, mianowicie Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna Wesołość Jak/jak Stajenny Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Ja I też, nawet, mianowicie Jak/jak Panny młodej/synowa Ja Świat (wieczny świat) materialne królestwo
Iz:61:10 kai\ eu)frosu/nE| eu)franTE/sontai e)pi\ ku/rion. a)gallia/sTO E( PSuCHE/ mou e)pi\ tO=| kuri/O|· e)ne/dusen ga/r me i(ma/tion sOtEri/ou kai\ CHitO=na eu)frosu/nEs O(s numfi/O| perie/TEke/n moi mi/tran kai\ O(s nu/mfEn kateko/smEse/n me ko/smO|.
Iz:61:10 kai eufrosynE eufranTEsontai epi kyrion. agalliasTO hE PSyCHE mu epi tO kyriO· enedysen gar me himation sOtEriu kai CHitOna eufrosynEs hOs nymfiO perieTEken moi mitran kai hOs nymfEn katekosmEsen me kosmO.
Iz:61:10 C N1_DSF VC_FPI3P P N2_ASM VA_AMD3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3S x RP_AS N2N_ASN N2N_GSN C N3W_ASM N1_GSF C N2_DSM VAI_AAI3S RP_DS N1A_ASF C x N1_ASF VAI_AAI3S RP_AS N2_DSM
Iz:61:10 and also, even, namely cheerfulness to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.   to exult (glad, great joy) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to clothe for since, as I clothing garment, cloak saving and also, even, namely long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock cheerfulness as/like groom to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon I ć and also, even, namely as/like bride/daughter-in-law ć I world (secular world) material realm
Iz:61:10 and cheerfulness (dat) they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)   let-him/her/it-be-being-EXULT-ed! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) he/she/it-CLOTHE-ed for me (acc) clothing (nom|acc|voc) saving ([Adj] gen) and long belted tunic (acc) cheerfulness (gen) as/like groom (dat) he/she/it-AROUND ABOUT-ed me (dat)   and as/like bride/daughter-in-law (acc)   me (acc) world (dat)
Iz:61:10 Iz_61:10_1 Iz_61:10_2 Iz_61:10_3 Iz_61:10_4 Iz_61:10_5 Iz_61:10_6 Iz_61:10_7 Iz_61:10_8 Iz_61:10_9 Iz_61:10_10 Iz_61:10_11 Iz_61:10_12 Iz_61:10_13 Iz_61:10_14 Iz_61:10_15 Iz_61:10_16 Iz_61:10_17 Iz_61:10_18 Iz_61:10_19 Iz_61:10_20 Iz_61:10_21 Iz_61:10_22 Iz_61:10_23 Iz_61:10_24 Iz_61:10_25 Iz_61:10_26 Iz_61:10_27 Iz_61:10_28 Iz_61:10_29 Iz_61:10_30 Iz_61:10_31 Iz_61:10_32
Iz:61:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:61:11 καὶ ὡς γῆν αὔξουσαν τὸ ἄνθος αὐτῆς καὶ ὡς κῆπος τὰ σπέρματα αὐτοῦ, οὕτως ἀνατελεῖ κύριος δικαιοσύνην καὶ ἀγαλλίαμα ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν.
Iz:61:11 And as the earth putting forth her flowers, and as a garden its seed; so shall the Lord, even the Lord, cause righteousness to spring forth, and exultation before all nations. (Isaiah 61:11 Brenton)
Iz:61:11 Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów». (Iz 61:11 BT_4)
Iz:61:11 καὶ ὡς γῆν αὔξουσαν τὸ ἄνθος αὐτῆς καὶ ὡς κῆπος τὰ σπέρματα αὐτοῦ, οὕτως ἀνατελεῖ κύριος δικαιοσύνην καὶ ἀγαλλίαμα ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν.
Iz:61:11 καί ὡς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὡς κῆπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:61:11 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ziemi/ziemia By stawać się Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ogród Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By podnosić się wiosnę {sprężynę} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie exhultation Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
Iz:61:11 kai\ O(s gE=n au)/Xousan to\ a)/nTos au)tE=s kai\ O(s kE=pos ta\ spe/rmata au)tou=, ou(/tOs a)natelei= ku/rios dikaiosu/nEn kai\ a)galli/ama e)nanti/on pa/ntOn tO=n e)TnO=n.
Iz:61:11 kai hOs gEn auXusan to anTos autEs kai hOs kEpos ta spermata autu, hutOs anatelei kyrios dikaiosynEn kai agalliama enantion pantOn tOn eTnOn.
Iz:61:11 C x N1_ASF V1_PAPASF RA_NSN N3E_NSN RD_GSF C x N2_NSM RA_APN N3M_APN RD_GSM D VF2_FAI3S N2_NSM N1_ASF C N3M_NSN P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN
Iz:61:11 and also, even, namely as/like earth/land to grow the flower [see chrys-anthemum, golden flower] he/she/it/same and also, even, namely as/like garden the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to rise spring up lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely exhultation in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
Iz:61:11 and as/like earth/land (acc) while GROW-ing (acc) the (nom|acc) flower (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and as/like garden (nom) the (nom|acc) seeds (nom|acc|voc) him/it/same (gen) thusly/like this he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) righteousness (acc) and exhultation (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (gen) the (gen) nations (gen)
Iz:61:11 Iz_61:11_1 Iz_61:11_2 Iz_61:11_3 Iz_61:11_4 Iz_61:11_5 Iz_61:11_6 Iz_61:11_7 Iz_61:11_8 Iz_61:11_9 Iz_61:11_10 Iz_61:11_11 Iz_61:11_12 Iz_61:11_13 Iz_61:11_14 Iz_61:11_15 Iz_61:11_16 Iz_61:11_17 Iz_61:11_18 Iz_61:11_19 Iz_61:11_20 Iz_61:11_21 Iz_61:11_22 Iz_61:11_23
Iz:61:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x