Iz:60:1 Φωτίζου φωτίζου, Ιερουσαλημ, ἥκει γάρ σου τὸ φῶς, καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνατέταλκεν.
Iz:60:1 Be enlightened, be enlightened, O Jerusalem, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. (Isaiah 60:1 Brenton)
Iz:60:1 Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. (Iz 60:1 BT_4)
Iz:60:1 Φωτίζου φωτίζου, Ιερουσαλημ, ἥκει γάρ σου τὸ φῶς, καὶ δόξα κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνατέταλκεν.
Iz:60:1 φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -)
Iz:60:1 By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Jerozolima [miasto z] By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By podnosić się wiosnę {sprężynę}
Iz:60:1 *fOti/DZou fOti/DZou, *ierousalEm, E(/kei ga/r sou to\ fO=s, kai\ E( do/Xa kuri/ou e)pi\ se\ a)nate/talken.
Iz:60:1 fOtiDZu fOtiDZu, ierusalEm, hEkei gar su to fOs, kai hE doXa kyriu epi se anatetalken.
Iz:60:1 V1_PMD2S V1_PMD2S N_NSF V1_PAI3S x RP_GS RA_NSN N3T_NSN C RA_NSF N1S_NSF N2_GSM P RP_AS VX_XAI3S
Iz:60:1 to bring to light enlighten, bring to light, make known to bring to light enlighten, bring to light, make known Jerusalem [city of] to have come I have come. I have arrived. for since, as you; your/yours(sg) the light and also, even, namely the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to rise spring up
Iz:60:1 be-you(sg)-being-LIGHT-ed! be-you(sg)-being-LIGHT-ed! Jerusalem (indecl) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed for you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-has-TO RISE-ed
Iz:60:1 Iz_60:1_1 Iz_60:1_2 Iz_60:1_3 Iz_60:1_4 Iz_60:1_5 Iz_60:1_6 Iz_60:1_7 Iz_60:1_8 Iz_60:1_9 Iz_60:1_10 Iz_60:1_11 Iz_60:1_12 Iz_60:1_13 Iz_60:1_14 Iz_60:1_15
Iz:60:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:2 ἰδοὺ σκότος καὶ γνόφος καλύψει γῆν ἐπ’ ἔθνη· ἐπὶ δὲ σὲ φανήσεται κύριος, καὶ ἡ δόξα αὐτοῦ ἐπὶ σὲ ὀφθήσεται.
Iz:60:2 Behold, darkness shall cover the earth, and there shall be gross darkness on the nations: but the Lord shall appear upon thee, and his glory shall be seen upon thee. (Isaiah 60:2 Brenton)
Iz:60:2 Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. (Iz 60:2 BT_4)
Iz:60:2 ἰδοὺ σκότος καὶ γνόφος καλύψει γῆν ἐπ’ ἔθνη· ἐπὶ δὲ σὲ φανήσεται κύριος, καὶ δόξα αὐτοῦ ἐπὶ σὲ ὀφθήσεται.
Iz:60:2 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σκότο·ς, -ους, τό καί γνόφος, -ου, ὁ καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐπί δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Iz:60:2 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Ty; twój/twój(sg) By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Iz:60:2 i)dou\ sko/tos kai\ gno/fos kalu/PSei gE=n e)p’ e)/TnE· e)pi\ de\ se\ fanE/setai ku/rios, kai\ E( do/Xa au)tou= e)pi\ se\ o)fTE/setai.
Iz:60:2 idu skotos kai gnofos kalyPSei gEn ep’ eTnE· epi de se fanEsetai kyrios, kai hE doXa autu epi se ofTEsetai.
Iz:60:2 I N3E_ASM C N2_NSM VF_FAI3S N1_ASF P N3E_APN P x RP_AS VD_FPI3S N2_NSM C RA_NSF N1S_NSF RD_GSM P RP_AS VV_FPI3S
Iz:60:2 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), darkness gloom, darkness and also, even, namely darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) to cover cloak, veiled, muffled earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) to appear look, shew, peer, seem, show lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the glory/awesomeness he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Iz:60:2 be-you(sg)-SEE-ed! darkness (nom|acc|voc) and darkness (nom) he/she/it-will-COVER, you(sg)-will-be-COVER-ed (classical) earth/land (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) nations (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-be-APPEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-be-SEE-ed
Iz:60:2 Iz_60:2_1 Iz_60:2_2 Iz_60:2_3 Iz_60:2_4 Iz_60:2_5 Iz_60:2_6 Iz_60:2_7 Iz_60:2_8 Iz_60:2_9 Iz_60:2_10 Iz_60:2_11 Iz_60:2_12 Iz_60:2_13 Iz_60:2_14 Iz_60:2_15 Iz_60:2_16 Iz_60:2_17 Iz_60:2_18 Iz_60:2_19 Iz_60:2_20
Iz:60:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:3 καὶ πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί σου καὶ ἔθνη τῇ λαμπρότητί σου.
Iz:60:3 And kings shall walk in thy light, and nations in thy brightness. (Isaiah 60:3 Brenton)
Iz:60:3 I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. (Iz 60:3 BT_4)
Iz:60:3 καὶ πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί σου καὶ ἔθνη τῇ λαμπρότητί σου.
Iz:60:3 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό λαμπρότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:60:3 I też, nawet, mianowicie By iść Król Lekki {Jasny} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Jasność Ty; twój/twój(sg)
Iz:60:3 kai\ poreu/sontai basilei=s tO=| fOti/ sou kai\ e)/TnE tE=| lampro/tEti/ sou.
Iz:60:3 kai poreusontai basileis tO fOti su kai eTnE tE lamprotEti su.
Iz:60:3 C VF_FMI3P N3V_NPM RA_DSN N3T_DSN RP_GS C N3E_NPN RA_DSF N3T_DSF RP_GS
Iz:60:3 and also, even, namely to go king the light you; your/yours(sg) and also, even, namely nation [see ethnic] the brightness you; your/yours(sg)
Iz:60:3 and they-will-be-GO-ed kings (acc, nom|voc) the (dat) light (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and nations (nom|acc|voc) the (dat) brightness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:60:3 Iz_60:3_1 Iz_60:3_2 Iz_60:3_3 Iz_60:3_4 Iz_60:3_5 Iz_60:3_6 Iz_60:3_7 Iz_60:3_8 Iz_60:3_9 Iz_60:3_10 Iz_60:3_11
Iz:60:3 x x x x x x x x x x x
Iz:60:4 ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδὲ συνηγμένα τὰ τέκνα σου· ἰδοὺ ἥκασιν πάντες οἱ υἱοί σου μακρόθεν, καὶ αἱ θυγατέρες σου ἐπ’ ὤμων ἀρθήσονται.
Iz:60:4 Lift up thine eyes round about, and behold thy children gathered: all thy sons have come from far, and thy daughters shall be borne on men's shoulders. (Isaiah 60:4 Brenton)
Iz:60:4 Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. (Iz 60:4 BT_4)
Iz:60:4 ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδὲ συνηγμένα τὰ τέκνα σου· ἰδοὺ ἥκασιν πάντες οἱ υἱοί σου μακρόθεν, καὶ αἱ θυγατέρες σου ἐπ’ ὤμων ἀρθήσονται.
Iz:60:4 αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) κύκλῳ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μακρό·θεν καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὦμος, -ου, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-)
Iz:60:4 By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą W kole Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zbierać się razem Dziecko Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Ty; twój/twój(sg) Z dala I też, nawet, mianowicie Córka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą
Iz:60:4 a)=ron ku/klO| tou\s o)fTalmou/s sou kai\ i)de\ sunEgme/na ta\ te/kna sou· i)dou\ E(/kasin pa/ntes oi( ui(oi/ sou makro/Ten, kai\ ai( Tugate/res sou e)p’ O)/mOn a)rTE/sontai.
Iz:60:4 aron kyklO tus ofTalmus su kai ide synEgmena ta tekna su· idu hEkasin pantes hoi hyioi su makroTen, kai hai Tygateres su ep’ OmOn arTEsontai.
Iz:60:4 VA_AAD2S N2_DSM RA_APM N2_APM RP_GS C VB_AAD2S VK_XMPAPN RA_APN N2N_APN RP_GS I V1_PAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS D C RA_NPF N3_NPF RP_GS P N2_GPM VC_FPI3P
Iz:60:4 to lift/pick up take up, tote, raise in a circle the eye you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to gather together the child you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to have come I have come. I have arrived. every all, each, every, the whole of the son you; your/yours(sg) from afar and also, even, namely the daughter you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing shoulder to lift/pick up take up, tote, raise
Iz:60:4 do-LIFT/PICK-you(sg)-UP! in a circle the (acc) eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-SEE-you(sg)! having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|acc|voc) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! they-have-HAVE COME-ed all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) from afar and the (nom) daughters (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) shoulders (gen) they-will-be-LIFT/PICK-ed-UP
Iz:60:4 Iz_60:4_1 Iz_60:4_2 Iz_60:4_3 Iz_60:4_4 Iz_60:4_5 Iz_60:4_6 Iz_60:4_7 Iz_60:4_8 Iz_60:4_9 Iz_60:4_10 Iz_60:4_11 Iz_60:4_12 Iz_60:4_13 Iz_60:4_14 Iz_60:4_15 Iz_60:4_16 Iz_60:4_17 Iz_60:4_18 Iz_60:4_19 Iz_60:4_20 Iz_60:4_21 Iz_60:4_22 Iz_60:4_23 Iz_60:4_24 Iz_60:4_25
Iz:60:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:5 τότε ὄψῃ καὶ φοβηθήσῃ καὶ ἐκστήσῃ τῇ καρδίᾳ, ὅτι μεταβαλεῖ εἰς σὲ πλοῦτος θαλάσσης καὶ ἐθνῶν καὶ λαῶν. καὶ ἥξουσίν σοι
Iz:60:5 Then shalt thou see, and fear, and be amazed in thine heart; for the wealth of the sea shall come round to thee, and of nations and peoples; and herds of camels shall come to thee, (Isaiah 60:5 Brenton)
Iz:60:5 Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. (Iz 60:5 BT_4)
Iz:60:5 τότε ὄψῃ καὶ φοβηθήσῃ καὶ ἐκστήσῃ τῇ καρδίᾳ, ὅτι μεταβαλεῖ εἰς σὲ πλοῦτος θαλάσσης καὶ ἐθνῶν καὶ λαῶν. καὶ ἥξουσίν σοι
Iz:60:5 τότε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὅτι μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί λαός, -οῦ, ὁ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Iz:60:5 Wtedy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By bać się I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ponieważ/tamto By metabolizować Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) Bogactwa/obfitość Morze I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Ludzie I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Iz:60:5 to/te o)/PSE| kai\ fobETE/sE| kai\ e)kstE/sE| tE=| kardi/a|, o(/ti metabalei= ei)s se\ plou=tos Tala/ssEs kai\ e)TnO=n kai\ laO=n. kai\ E(/Xousi/n soi
Iz:60:5 tote oPSE kai fobETEsE kai ekstEsE tE kardia, hoti metabalei eis se plutos TalassEs kai eTnOn kai laOn. kai hEXusin soi
Iz:60:5 D VF_FMI2S C VC_FPI2S C VF_FPI2S RA_DSF N1A_DSF C VF2_FAI3S P RP_AS N2_NSM N1S_GSF C N3E_GPN C N2_GPM C VF_FAI3P RP_DS
Iz:60:5 then to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to fear and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) because/that to metabolize into (+acc) you; your/yours(sg) wealth/abundance sea and also, even, namely nation [see ethnic] and also, even, namely people and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Iz:60:5 then you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed and you(sg)-will-be-FEAR-ed and you(sg)-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed, he/she/it-should-PUT (STandING) OUT OF WITS, you(sg)-should-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed the (dat) heart (dat) because/that he/she/it-will-METABOLIZE, you(sg)-will-be-METABOLIZE-ed (classical) into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) sea (gen) and nations (gen) and peoples (gen) and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Iz:60:5 Iz_60:5_1 Iz_60:5_2 Iz_60:5_3 Iz_60:5_4 Iz_60:5_5 Iz_60:5_6 Iz_60:5_7 Iz_60:5_8 Iz_60:5_9 Iz_60:5_10 Iz_60:5_11 Iz_60:5_12 Iz_60:5_13 Iz_60:5_14 Iz_60:5_15 Iz_60:5_16 Iz_60:5_17 Iz_60:5_18 Iz_60:5_19 Iz_60:5_20 Iz_60:5_21
Iz:60:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:6 ἀγέλαι καμήλων, καὶ καλύψουσίν σε κάμηλοι Μαδιαμ καὶ Γαιφα· πάντες ἐκ Σαβα ἥξουσιν φέροντες χρυσίον καὶ λίβανον οἴσουσιν καὶ τὸ σωτήριον κυρίου εὐαγγελιοῦνται.
Iz:60:6 and the camels of Madiam and Gaepha shall cover thee: all from Saba shall come bearing gold, and shall bring frankincense, and they shall publish the salvation of the Lord. (Isaiah 60:6 Brenton)
Iz:60:6 Zaleje cię mnogość wielbłądów - dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. (Iz 60:6 BT_4)
Iz:60:6 ἀγέλαι καμήλων, καὶ καλύψουσίν σε κάμηλοι Μαδιαμ καὶ Γαιφα· πάντες ἐκ Σαβα ἥξουσιν φέροντες χρυσίον καὶ λίβανον οἴσουσιν καὶ τὸ σωτήριον κυρίου εὐαγγελιοῦνται.
Iz:60:6 ἀγέλη, -ης, ἡ κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ Μαδιάμ, ὁ καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ   ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί ὁ ἡ τό σωτήριος -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-)
Iz:60:6 Stado Wielbłąd I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Ty; twój/twój(sg) Wielbłąd Midian I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By głosić ewangelię
Iz:60:6 a)ge/lai kamE/lOn, kai\ kalu/PSousi/n se ka/mEloi *madiam kai\ *gaifa· pa/ntes e)k *saba E(/Xousin fe/rontes CHrusi/on kai\ li/banon oi)/sousin kai\ to\ sOtE/rion kuri/ou eu)aggeliou=ntai.
Iz:60:6 agelai kamElOn, kai kalyPSusin se kamEloi madiam kai gaifa· pantes ek saba hEXusin ferontes CHrysion kai libanon oisusin kai to sOtErion kyriu euangeliuntai.
Iz:60:6 N1_NPF N2_GPM C VF_FAI3P RP_AS N2_NPM N_GS C N_GS A3_NPM P N_GS VF_FAI3P V1_PAPNPM N2N_ASN C N2_ASM VF_FAI3P C RA_ASN N2N_ASN N2_GSM VF2_FMI3P
Iz:60:6 herd camel and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled you; your/yours(sg) camel Midian and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of out of (+gen) ἐξ before vowels ć to have come I have come. I have arrived. to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth piece of gold and also, even, namely frankincense; incense white gum, also Lebanon to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely the saving lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to evangelize
Iz:60:6 herds (nom|voc) camels (gen) and they-will-COVER, going-to-COVER (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) camels (nom|voc) Midian (indecl) and   all (nom|voc) out of (+gen)   they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) while BRING-ing (nom|voc) piece of gold (nom|acc|voc) and frankincense (acc); incense (acc) they-will-BRING, going-to-BRING (fut ptcp) (dat) and the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-be-EVANGELIZE-ed
Iz:60:6 Iz_60:6_1 Iz_60:6_2 Iz_60:6_3 Iz_60:6_4 Iz_60:6_5 Iz_60:6_6 Iz_60:6_7 Iz_60:6_8 Iz_60:6_9 Iz_60:6_10 Iz_60:6_11 Iz_60:6_12 Iz_60:6_13 Iz_60:6_14 Iz_60:6_15 Iz_60:6_16 Iz_60:6_17 Iz_60:6_18 Iz_60:6_19 Iz_60:6_20 Iz_60:6_21 Iz_60:6_22 Iz_60:6_23
Iz:60:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:7 καὶ πάντα τὰ πρόβατα Κηδαρ συναχθήσονταί σοι, καὶ κριοὶ Ναβαιωθ ἥξουσίν σοι, καὶ ἀνενεχθήσεται δεκτὰ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου, καὶ ὁ οἶκος τῆς προσευχῆς μου δοξασθήσεται.
Iz:60:7 And all the flocks of Kedar shall be gathered, and the rams of Nabaeoth shall come; and acceptable sacrifices shall be offered on my altar, and my house of prayer shall be glorified. (Isaiah 60:7 Brenton)
Iz:60:7 Wszystkie stada Kedaru zbiorą się przy tobie, barany Nebajotu staną na twe usługi: podążą, by je przyjęto na moim ołtarzu, tak iż uświetnię dom mojej chwały. (Iz 60:7 BT_4)
Iz:60:7 καὶ πάντα τὰ πρόβατα Κηδαρ συναχθήσονταί σοι, καὶ κριοὶ Ναβαιωθ ἥξουσίν σοι, καὶ ἀνενεχθήσεται δεκτὰ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου, καὶ οἶκος τῆς προσευχῆς μου δοξασθήσεται.
Iz:60:7 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)   συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί     ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) δεκτός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)
Iz:60:7 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Owca (sheepfold) By zbierać się razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Dopuszczalny/miły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ja I też, nawet, mianowicie Dom Modlitwa Ja By chwalić/wychwalaj/chwałę
Iz:60:7 kai\ pa/nta ta\ pro/bata *kEdar sunaCHTE/sontai/ soi, kai\ krioi\ *nabaiOT E(/Xousi/n soi, kai\ a)neneCHTE/setai dekta\ e)pi\ to\ TusiastE/rio/n mou, kai\ o( oi)=kos tE=s proseuCHE=s mou doXasTE/setai.
Iz:60:7 kai panta ta probata kEdar synaCHTEsontai soi, kai krioi nabaiOT hEXusin soi, kai aneneCHTEsetai dekta epi to TysiastErion mu, kai ho oikos tEs proseuCHEs mu doXasTEsetai.
Iz:60:7 C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN N_GS VQ_FPI3P RP_DS C N2_NPM N_GS VF_FAI3P RP_DS C VQ_FPI3S A1_APN P RA_ASN N2N_ASN RP_GS C RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GS VS_FPI3S
Iz:60:7 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the sheep (sheepfold) ć to gather together you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely ć ć to have come I have come. I have arrived. you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state acceptable/agreeable upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. I and also, even, namely the house the prayer I to glorify/extol/praise
Iz:60:7 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc)   they-will-be-GATHER TOGETHER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and     they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-will-be-BRING UP-ed acceptable/agreeable ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) me (gen) and the (nom) house (nom) the (gen) prayer (gen) me (gen) he/she/it-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed
Iz:60:7 Iz_60:7_1 Iz_60:7_2 Iz_60:7_3 Iz_60:7_4 Iz_60:7_5 Iz_60:7_6 Iz_60:7_7 Iz_60:7_8 Iz_60:7_9 Iz_60:7_10 Iz_60:7_11 Iz_60:7_12 Iz_60:7_13 Iz_60:7_14 Iz_60:7_15 Iz_60:7_16 Iz_60:7_17 Iz_60:7_18 Iz_60:7_19 Iz_60:7_20 Iz_60:7_21 Iz_60:7_22 Iz_60:7_23 Iz_60:7_24 Iz_60:7_25 Iz_60:7_26
Iz:60:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:8 τίνες οἵδε ὡς νεφέλαι πέτανται καὶ ὡς περιστεραὶ σὺν νεοσσοῖς;
Iz:60:8 Who are these that fly as clouds, and as doves with young ones to me? (Isaiah 60:8 Brenton)
Iz:60:8 Kto to są ci, co lecą jak chmury i jak gołębie do okien swego gołębnika? (Iz 60:8 BT_4)
Iz:60:8 τίνες οἵδε ὡς νεφέλαι πέτανται καὶ ὡς περιστεραὶ σὺν νεοσσοῖς;
Iz:60:8 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅ·δε ἥ·δε τό·δε; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὡς νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) καί ὡς περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) σύν νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ
Iz:60:8 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Takie rzeczy [przedimek określony + ??]; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jak/jak Chmura By lecieć I też, nawet, mianowicie Jak/jak Gołąb Razem z/włączając (+dat) ???
Iz:60:8 ti/nes oi(/de O(s nefe/lai pe/tantai kai\ O(s peristerai\ su\n neossoi=s;
Iz:60:8 tines hoide hOs nefelai petantai kai hOs peristerai syn neossois;
Iz:60:8 RI_NPM RD_NPM x N1_NPF V6_PMI3P C x N1A_NPF P N2_DPM
Iz:60:8 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. such things [definite article + δέ]; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with as/like cloud to fly and also, even, namely as/like pigeon together with/including (+dat) ???
Iz:60:8 who/what/why (nom) these (nom); he/she/it-has-PERCEIVE-ed as/like clouds (nom|voc) they-are-being-FLY-ed and as/like pigeons (nom|voc) together with/including (+dat) ???s (dat)
Iz:60:8 Iz_60:8_1 Iz_60:8_2 Iz_60:8_3 Iz_60:8_4 Iz_60:8_5 Iz_60:8_6 Iz_60:8_7 Iz_60:8_8 Iz_60:8_9 Iz_60:8_10
Iz:60:8 x x x x x x x x x x
Iz:60:9 ἐμὲ νῆσοι ὑπέμειναν καὶ πλοῖα Θαρσις ἐν πρώτοις, ἀγαγεῖν τὰ τέκνα σου μακρόθεν καὶ τὸν ἄργυρον καὶ τὸν χρυσὸν μετ’ αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομα κυρίου τὸ ἅγιον καὶ διὰ τὸ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ ἔνδοξον εἶναι.
Iz:60:9 The isles have waited for me, and the ships of Tharsis among the first, to bring thy children from afar, and their silver and their gold with them, and that for the sake of the holy name of the Lord, and because the Holy One of Israel is glorified. (Isaiah 60:9 Brenton)
Iz:60:9 O tak, to statki zbierają się dla Mnie, a okręty Tarszisz w pierwszym szeregu, ażeby przywieźć twych synów z daleka, ich srebro i złoto wraz z nimi, przez wzgląd na imię Pana, Boga twego, przez wzgląd na Świętego Izraelowego, tego, który ciebie uświetnia. (Iz 60:9 BT_4)
Iz:60:9 ἐμὲ νῆσοι ὑπέμειναν καὶ πλοῖα Θαρσις ἐν πρώτοις, ἀγαγεῖν τὰ τέκνα σου μακρόθεν καὶ τὸν ἄργυρον καὶ τὸν χρυσὸν μετ’ αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομα κυρίου τὸ ἅγιον καὶ διὰ τὸ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ ἔνδοξον εἶναι.
Iz:60:9 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν νῆσος, -ου, ἡ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) καί πλοῖον, -ου, τό   ἐν πρῶτος -η -ον ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μακρό·θεν καί ὁ ἡ τό ἄργυρος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό χρυσός, -οῦ, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί διά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἔν·δοξος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:60:9 Ja; mój/mój Wyspa By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać I też, nawet, mianowicie Statek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze By prowadzić Dziecko Ty; twój/twój(sg) Z dala I też, nawet, mianowicie Srebrny I też, nawet, mianowicie Złoty Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael Sławny sławny, sławny By być
Iz:60:9 e)me\ nE=soi u(pe/meinan kai\ ploi=a *Tarsis e)n prO/tois, a)gagei=n ta\ te/kna sou makro/Ten kai\ to\n a)/rguron kai\ to\n CHruso\n met’ au)tO=n dia\ to\ o)/noma kuri/ou to\ a(/gion kai\ dia\ to\ to\n a(/gion tou= *israEl e)/ndoXon ei)=nai.
Iz:60:9 eme nEsoi hypemeinan kai ploia Tarsis en prOtois, agagein ta tekna su makroTen kai ton argyron kai ton CHryson met’ autOn dia to onoma kyriu to hagion kai dia to ton hagion tu israEl endoXon einai.
Iz:60:9 RP_AS N2_NPF VAI_AAI3P C N2N_APN N_GS P A1_DPMS VB_AAN RA_APN N2N_APN RP_GS P C RA_ASM N2_ASM C RA_ASM A1_ASM P RD_GPM P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RA_ASM A1A_ASM C P RA_ASN RA_ASM A1A_ASM RA_GSM N_GSM A1B_ASM V9_PAN
Iz:60:9 I; my/mine island to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain and also, even, namely ship ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first to lead the child you; your/yours(sg) from afar and also, even, namely the silver and also, even, namely the gold after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel glorious illustrious, renowned to be
Iz:60:9 me (acc); my/mine (voc) islands (nom|voc) they-ENDURE-ed and ships (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) first (dat) to-LEAD the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) from afar and the (acc) silver (acc) and the (acc) gold (acc) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) glorious ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be
Iz:60:9 Iz_60:9_1 Iz_60:9_2 Iz_60:9_3 Iz_60:9_4 Iz_60:9_5 Iz_60:9_6 Iz_60:9_7 Iz_60:9_8 Iz_60:9_9 Iz_60:9_10 Iz_60:9_11 Iz_60:9_12 Iz_60:9_13 Iz_60:9_14 Iz_60:9_15 Iz_60:9_16 Iz_60:9_17 Iz_60:9_18 Iz_60:9_19 Iz_60:9_20 Iz_60:9_21 Iz_60:9_22 Iz_60:9_23 Iz_60:9_24 Iz_60:9_25 Iz_60:9_26 Iz_60:9_27 Iz_60:9_28 Iz_60:9_29 Iz_60:9_30 Iz_60:9_31 Iz_60:9_32 Iz_60:9_33 Iz_60:9_34 Iz_60:9_35 Iz_60:9_36
Iz:60:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:10 καὶ οἰκοδομήσουσιν ἀλλογενεῖς τὰ τείχη σου, καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν παραστήσονταί σοι· διὰ γὰρ ὀργήν μου ἐπάταξά σε καὶ διὰ ἔλεον ἠγάπησά σε.
Iz:60:10 And strangers shall build thy walls, and their kings shall wait upon thee: for by reason of my wrath I smote thee, and by reason of mercy I loved thee. (Isaiah 60:10 Brenton)
Iz:60:10 Cudzoziemcy odbudują twe mury, a ich królowie będą ci służyli. Bo uderzyłem cię w moim gniewie, lecz w mojej łasce okazałem ci litość. (Iz 60:10 BT_4)
Iz:60:10 καὶ οἰκοδομήσουσιν ἀλλογενεῖς τὰ τείχη σου, καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν παραστήσονταί σοι· διὰ γὰρ ὀργήν μου ἐπάταξά σε καὶ διὰ ἔλεον ἠγάπησά σε.
Iz:60:10 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἀλλο·γενής -ές ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) διά γάρ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί διά ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:60:10 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Inny urodzony Ściana Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dla odtąd, jak Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja By uderzać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Litość By kochać Ty; twój/twój(sg)
Iz:60:10 kai\ oi)kodomE/sousin a)llogenei=s ta\ tei/CHE sou, kai\ oi( basilei=s au)tO=n parastE/sontai/ soi· dia\ ga\r o)rgE/n mou e)pa/taXa/ se kai\ dia\ e)/leon E)ga/pEsa/ se.
Iz:60:10 kai oikodomEsusin allogeneis ta teiCHE su, kai hoi basileis autOn parastEsontai soi· dia gar orgEn mu epataXa se kai dia eleon EgapEsa se.
Iz:60:10 C VF_FAI3P A3H_NPM RA_APN N3E_APN RP_GS C RA_NPM N3V_NPM RD_GPM VF_FMI3P RP_DS P x N1_ASF RP_GS VAI_AAI1S RP_AS C P N3E_ASN VAI_AAI1S RP_AS
Iz:60:10 and also, even, namely to build/edify other-born the wall you; your/yours(sg) and also, even, namely the king he/she/it/same to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show you; your/yours(sg); to rub worn, rub because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) for since, as wrath fume, anger, rage I to smite you; your/yours(sg) and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) mercy to love you; your/yours(sg)
Iz:60:10 and they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) other-born ([Adj] acc, nom|voc) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) kings (acc, nom|voc) them/same (gen) they-will-be-STand-ed-WITH/BESIDE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because of (+acc), through (+gen) for wrath (acc) me (gen) I-SMITE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and because of (+acc), through (+gen) mercy (acc) I-LOVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:60:10 Iz_60:10_1 Iz_60:10_2 Iz_60:10_3 Iz_60:10_4 Iz_60:10_5 Iz_60:10_6 Iz_60:10_7 Iz_60:10_8 Iz_60:10_9 Iz_60:10_10 Iz_60:10_11 Iz_60:10_12 Iz_60:10_13 Iz_60:10_14 Iz_60:10_15 Iz_60:10_16 Iz_60:10_17 Iz_60:10_18 Iz_60:10_19 Iz_60:10_20 Iz_60:10_21 Iz_60:10_22 Iz_60:10_23
Iz:60:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:11 καὶ ἀνοιχθήσονται αἱ πύλαι σου διὰ παντός, ἡμέρας καὶ νυκτὸς οὐ κλεισθήσονται, εἰσαγαγεῖν πρὸς σὲ δύναμιν ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς ἀγομένους.
Iz:60:11 And thy gates shall be opened continually; they shall not be shut day nor night; to bring in to thee the power of the Gentiles, and their kings as captives. (Isaiah 60:11 Brenton)
Iz:60:11 Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą. (Iz 60:11 BT_4)
Iz:60:11 καὶ ἀνοιχθήσονται αἱ πύλαι σου διὰ παντός, ἡμέρας καὶ νυκτὸς οὐ κλεισθήσονται, εἰσαγαγεῖν πρὸς σὲ δύναμιν ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς ἀγομένους.
Iz:60:11 καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δύναμις, -εως, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί βασιλεύς, -έως, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Iz:60:11 I też, nawet, mianowicie By otwierać Brama Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dzień I też, nawet, mianowicie Noc ??? Przed przydechem mocnym By zamykać się By prowadzić do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Zdolność Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Król By prowadzić
Iz:60:11 kai\ a)noiCHTE/sontai ai( pu/lai sou dia\ panto/s, E(me/ras kai\ nukto\s ou) kleisTE/sontai, ei)sagagei=n pro\s se\ du/namin e)TnO=n kai\ basilei=s a)gome/nous.
Iz:60:11 kai anoiCHTEsontai hai pylai su dia pantos, hEmeras kai nyktos u kleisTEsontai, eisagagein pros se dynamin eTnOn kai basileis agomenus.
Iz:60:11 C VQ_FPI3P RA_NPF N1_NPF RP_GS P A3_GSM N1A_GSF C N3_GSF D VC_FPI3P VB_AAN P RP_AS N3I_ASF N3E_GPN C N3V_APM V1_PMPAPM
Iz:60:11 and also, even, namely to open up the gate you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of day and also, even, namely night οὐχ before rough breathing to shut to lead into toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) ability nation [see ethnic] and also, even, namely king to lead
Iz:60:11 and they-will-be-OPEN-ed-UP the (nom) gates (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) day (gen), days (acc) and night (gen) not they-will-be-SHUT-ed to-LEAD-INTO toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) ability (acc) nations (gen) and kings (acc, nom|voc) while being-LEAD-ed (acc)
Iz:60:11 Iz_60:11_1 Iz_60:11_2 Iz_60:11_3 Iz_60:11_4 Iz_60:11_5 Iz_60:11_6 Iz_60:11_7 Iz_60:11_8 Iz_60:11_9 Iz_60:11_10 Iz_60:11_11 Iz_60:11_12 Iz_60:11_13 Iz_60:11_14 Iz_60:11_15 Iz_60:11_16 Iz_60:11_17 Iz_60:11_18 Iz_60:11_19 Iz_60:11_20
Iz:60:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:12 τὰ γὰρ ἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς, οἵτινες οὐ δουλεύσουσίν σοι, ἀπολοῦνται, καὶ τὰ ἔθνη ἐρημίᾳ ἐρημωθήσονται.
Iz:60:12 For the nations and the kings which will not serve thee shall perish; and those nations shall be made utterly desolate. (Isaiah 60:12 Brenton)
Iz:60:12 Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą, i poganie zostaną całkiem wygładzeni. (Iz 60:12 BT_4)
Iz:60:12 τὰ γὰρ ἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς, οἵτινες οὐ δουλεύσουσίν σοι, ἀπολοῦνται, καὶ τὰ ἔθνη ἐρημίᾳ ἐρημωθήσονται.
Iz:60:12 ὁ ἡ τό γάρ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐρημία, -ας, ἡ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Iz:60:12 Dla odtąd, jak Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Król Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Pustynny By leżeć odłogiem
Iz:60:12 ta\ ga\r e)/TnE kai\ oi( basilei=s, oi(/tines ou) douleu/sousi/n soi, a)polou=ntai, kai\ ta\ e)/TnE e)rEmi/a| e)rEmOTE/sontai.
Iz:60:12 ta gar eTnE kai hoi basileis, hoitines u duleususin soi, apoluntai, kai ta eTnE erEmia erEmOTEsontai.
Iz:60:12 RA_NPN x N3E_NPN C RA_NPM N3V_NPM RX_NPM D VF_FAI3P RP_DS VF2_FMI3P C RA_NPN N3E_NPN N1A_DSF VC_FPI3P
Iz:60:12 the for since, as nation [see ethnic] and also, even, namely the king who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely the nation [see ethnic] desert to lay waste
Iz:60:12 the (nom|acc) for nations (nom|acc|voc) and the (nom) kings (acc, nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) not they-will-OBEY, going-to-OBEY (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed and the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) desert (dat) they-will-be-LAY-ed-WASTE
Iz:60:12 Iz_60:12_1 Iz_60:12_2 Iz_60:12_3 Iz_60:12_4 Iz_60:12_5 Iz_60:12_6 Iz_60:12_7 Iz_60:12_8 Iz_60:12_9 Iz_60:12_10 Iz_60:12_11 Iz_60:12_12 Iz_60:12_13 Iz_60:12_14 Iz_60:12_15 Iz_60:12_16
Iz:60:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:13 καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου πρὸς σὲ ἥξει ἐν κυπαρίσσῳ καὶ πεύκῃ καὶ κέδρῳ ἅμα, δοξάσαι τὸν τόπον τὸν ἅγιόν μου.
Iz:60:13 And the glory of Libanus shall come to thee, with the cypress, and pine, and cedar together, to glorify my holy place. (Isaiah 60:13 Brenton)
Iz:60:13 Chluba Libanu przyjdzie do ciebie: razem cyprysy, wiązy i bukszpan, aby upiększyć moje miejsce święte. I wsławię miejsce, gdzie stoją me nogi. (Iz 60:13 BT_4)
Iz:60:13 καὶ δόξα τοῦ Λιβάνου πρὸς σὲ ἥξει ἐν κυπαρίσσῳ καὶ πεύκῃ καὶ κέδρῳ ἅμα, δοξάσαι τὸν τόπον τὸν ἅγιόν μου.
Iz:60:13 καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐν   καί   καί   ἅμα δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-); δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:60:13 I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W tym samym czasie By chwalić/wychwalaj/chwałę; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja
Iz:60:13 kai\ E( do/Xa tou= *liba/nou pro\s se\ E(/Xei e)n kupari/ssO| kai\ peu/kE| kai\ ke/drO| a(/ma, doXa/sai to\n to/pon to\n a(/gio/n mou.
Iz:60:13 kai hE doXa tu libanu pros se hEXei en kyparissO kai peukE kai kedrO hama, doXasai ton topon ton hagion mu.
Iz:60:13 C RA_NSF N1S_NSF RA_GSM N2_GSM P RP_AS VF_FAI3S P N2_DSF C N1_DSF C N2_DSF D VA_AAN RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM RP_GS
Iz:60:13 and also, even, namely the glory/awesomeness the frankincense; incense white gum, also Lebanon toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to have come I have come. I have arrived.; to lead in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć at the same time to glorify/extol/praise; to expect to seem, to please, to seem good to the place the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I
Iz:60:13 and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) in/among/by (+dat)   and   and   at the same time to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, be-you(sg)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed!, he/she/it-happens-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (opt); upon GLORY-ing (nom|voc) the (acc) place (acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
Iz:60:13 Iz_60:13_1 Iz_60:13_2 Iz_60:13_3 Iz_60:13_4 Iz_60:13_5 Iz_60:13_6 Iz_60:13_7 Iz_60:13_8 Iz_60:13_9 Iz_60:13_10 Iz_60:13_11 Iz_60:13_12 Iz_60:13_13 Iz_60:13_14 Iz_60:13_15 Iz_60:13_16 Iz_60:13_17 Iz_60:13_18 Iz_60:13_19 Iz_60:13_20 Iz_60:13_21
Iz:60:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:14 καὶ πορεύσονται πρὸς σὲ δεδοικότες υἱοὶ ταπεινωσάντων σε καὶ παροξυνάντων σε, καὶ κληθήσῃ Πόλις κυρίου Σιων ἁγίου Ισραηλ.
Iz:60:14 And the sons of them that afflicted thee, and of them that provoked thee, shall come to thee in fear; and thou shalt be called Sion, the city of the Holy One of Israel. (Isaiah 60:14 Brenton)
Iz:60:14 I pójdą do ciebie z pokłonem synowie twoich ciemięzców, i padną do twoich stóp wszyscy, co tobą wzgardzili. I nazwą cię "Miastem Pana", "Syjonem Świętego Izraelowego". (Iz 60:14 BT_4)
Iz:60:14 καὶ πορεύσονται πρὸς σὲ δεδοικότες υἱοὶ ταπεινωσάντων σε καὶ παροξυνάντων σε, καὶ κληθήσῃ Πόλις κυρίου Σιων ἁγίου Ισραηλ.
Iz:60:14 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πόλις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σιών, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ
Iz:60:14 I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Syn Do niżej Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By prowokować Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Miasto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syjon Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael
Iz:60:14 kai\ poreu/sontai pro\s se\ dedoiko/tes ui(oi\ tapeinOsa/ntOn se kai\ paroXuna/ntOn se, kai\ klETE/sE| *po/lis kuri/ou *siOn a(gi/ou *israEl.
Iz:60:14 kai poreusontai pros se dedoikotes hyioi tapeinOsantOn se kai paroXynantOn se, kai klETEsE polis kyriu siOn hagiu israEl.
Iz:60:14 C VF_FMI3P P RP_AS VX_XAPNPM N2_NPM VA_AAPGPM RP_AS C VA_AAPGPM RP_AS C VC_FPI2S N3I_NSF N2_GSM N_NSF A1A_GSM N_GSM
Iz:60:14 and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) ć son to lower you; your/yours(sg) and also, even, namely to provoke you; your/yours(sg) and also, even, namely to call call city lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Zion dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel
Iz:60:14 and they-will-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   sons (nom|voc) let-them-LOWER! (classical), upon LOWER-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and let-them-PROVOKE! (classical), upon PROVOKE-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-be-CALL-ed city (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Zion (indecl) holy ([Adj] gen) Israel (indecl)
Iz:60:14 Iz_60:14_1 Iz_60:14_2 Iz_60:14_3 Iz_60:14_4 Iz_60:14_5 Iz_60:14_6 Iz_60:14_7 Iz_60:14_8 Iz_60:14_9 Iz_60:14_10 Iz_60:14_11 Iz_60:14_12 Iz_60:14_13 Iz_60:14_14 Iz_60:14_15 Iz_60:14_16 Iz_60:14_17 Iz_60:14_18
Iz:60:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:15 διὰ τὸ γεγενῆσθαί σε ἐγκαταλελειμμένην καὶ μεμισημένην καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν, καὶ θήσω σε ἀγαλλίαμα αἰώνιον, εὐφροσύνην γενεῶν γενεαῖς.
Iz:60:15 Because thou has become desolate and hated, and there was no helper, therefore I will make thee a perpetual gladness, a joy of many generations. (Isaiah 60:15 Brenton)
Iz:60:15 Za to, iż byłoś opuszczone, znienawidzone i bez przechodniów, uczynię cię wieczystą chlubą, rozradowaniem wszystkich pokoleń. (Iz 60:15 BT_4)
Iz:60:15 διὰ τὸ γεγενῆσθαί σε ἐγκαταλελειμμένην καὶ μεμισημένην καὶ οὐκ ἦν βοηθῶν, καὶ θήσω σε ἀγαλλίαμα αἰώνιον, εὐφροσύνην γενεῶν γενεαῖς.
Iz:60:15 διά ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] αἰώνιος -ία -ον εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ
Iz:60:15 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty; twój/twój(sg) By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Pomocny; by pomagać I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) exhultation aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Wesołość Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Iz:60:15 dia\ to\ gegenE=sTai/ se e)gkataleleimme/nEn kai\ memisEme/nEn kai\ ou)k E)=n o( boETO=n, kai\ TE/sO se a)galli/ama ai)O/nion, eu)frosu/nEn geneO=n geneai=s.
Iz:60:15 dia to gegenEsTai se enkataleleimmenEn kai memisEmenEn kai uk En ho boETOn, kai TEsO se agalliama aiOnion, eufrosynEn geneOn geneais.
Iz:60:15 P RA_ASN VM_XMN RP_AS VP_XMPASF C VM_XMPASF C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PAPNSM C VF_FAI1S RP_AS N3M_ASN A1B_ASN N1_ASF N1A_GPF N1A_DPF
Iz:60:15 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to become become, happen you; your/yours(sg) to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the helpful; to help and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) exhultation aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent cheerfulness generation Race, Nation; sometimes "generation" generation Race, Nation; sometimes "generation"
Iz:60:15 because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-have-been-BECOME-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) having-been-GIVE UP-ed (acc) and having-been-DESTEST-ed (acc) and not he/she/it-was the (nom) helpful ([Adj] gen); while HELP-ing (nom) and I-will-PLACE, I-should-PLACE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) exhultation (nom|acc|voc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) cheerfulness (acc) generations (gen) generations (dat)
Iz:60:15 Iz_60:15_1 Iz_60:15_2 Iz_60:15_3 Iz_60:15_4 Iz_60:15_5 Iz_60:15_6 Iz_60:15_7 Iz_60:15_8 Iz_60:15_9 Iz_60:15_10 Iz_60:15_11 Iz_60:15_12 Iz_60:15_13 Iz_60:15_14 Iz_60:15_15 Iz_60:15_16 Iz_60:15_17 Iz_60:15_18 Iz_60:15_19 Iz_60:15_20
Iz:60:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:16 καὶ θηλάσεις γάλα ἐθνῶν καὶ πλοῦτον βασιλέων φάγεσαι· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ σῴζων σε καὶ ἐξαιρούμενός σε θεὸς Ισραηλ.
Iz:60:16 And thou shalt suck the milk of the Gentiles, and shalt eat the wealth of kings: and shalt know that I am the Lord that saves thee and delivers thee, the Holy One of Israel. (Isaiah 60:16 Brenton)
Iz:60:16 Ssać będziesz mleko narodów i piersi królewskie ssać będziesz. I uznasz, że Ja jestem Pan, twój Zbawca, i Wszechmocny Jakuba - twój Odkupiciel. (Iz 60:16 BT_4)
Iz:60:16 καὶ θηλάσεις γάλα ἐθνῶν καὶ πλοῦτον βασιλέων φάγεσαι· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος σῴζων σε καὶ ἐξαιρούμενός σε θεὸς Ισραηλ.
Iz:60:16 καί θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) γάλα[κτ], -ακτος, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Iz:60:16 I też, nawet, mianowicie By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Mleko Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Bogactwa/obfitość Król By jeść I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ty; twój/twój(sg) Bóg  Izrael
Iz:60:16 kai\ TEla/seis ga/la e)TnO=n kai\ plou=ton basile/On fa/gesai· kai\ gnO/sE| o(/ti e)gO\ ku/rios o( sO/|DZOn se kai\ e)Xairou/meno/s se Teo\s *israEl.
Iz:60:16 kai TElaseis gala eTnOn kai pluton basileOn fagesai· kai gnOsE hoti egO kyrios ho sODZOn se kai eXairumenos se Teos israEl.
Iz:60:16 C VF2_FAI2S N3_ASN N3E_GPN C N2_ASM N3V_GPM VF_FAI2S C VF_FMI2S C RP_NS N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RP_AS C V2_PMPNSM RP_AS N2_NSM N_GSM
Iz:60:16 and also, even, namely to suckle nurse, suck milk nation [see ethnic] and also, even, namely wealth/abundance king to eat and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) and also, even, namely to take out you; your/yours(sg) god [see theology] Israel
Iz:60:16 and you(sg)-will-SUCKLE milk (nom|acc|voc) nations (gen) and wealth/abundance (acc) kings (gen) you(sg)-will-be-EAT-ed and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while SAVE-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and while being-TAKE OUT-ed (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) god (nom) Israel (indecl)
Iz:60:16 Iz_60:16_1 Iz_60:16_2 Iz_60:16_3 Iz_60:16_4 Iz_60:16_5 Iz_60:16_6 Iz_60:16_7 Iz_60:16_8 Iz_60:16_9 Iz_60:16_10 Iz_60:16_11 Iz_60:16_12 Iz_60:16_13 Iz_60:16_14 Iz_60:16_15 Iz_60:16_16 Iz_60:16_17 Iz_60:16_18 Iz_60:16_19 Iz_60:16_20 Iz_60:16_21
Iz:60:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:17 καὶ ἀντὶ χαλκοῦ οἴσω σοι χρυσίον, ἀντὶ δὲ σιδήρου οἴσω σοι ἀργύριον, ἀντὶ δὲ ξύλων οἴσω σοι χαλκόν, ἀντὶ δὲ λίθων σίδηρον. καὶ δώσω τοὺς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνῃ καὶ τοὺς ἐπισκόπους σου ἐν δικαιοσύνῃ·
Iz:60:17 And for brass I will bring thee gold, and for iron I will bring thee silver, and instead of wood I will bring thee brass, and instead of stones, iron; and I will make thy princes peaceable, and thine overseers righteous. (Isaiah 60:17 Brenton)
Iz:60:17 Sprowadzę złoto zamiast miedzi, a srebro - na miejsce żelaza, sprowadzę brąz zamiast drzewa, a żelazo - na miejsce kamieni. Ustanowię pokój twoim zwierzchnikiem, a sprawiedliwość twą władzą. (Iz 60:17 BT_4)
Iz:60:17 καὶ ἀντὶ χαλκοῦ οἴσω σοι χρυσίον, ἀντὶ δὲ σιδήρου οἴσω σοι ἀργύριον, ἀντὶ δὲ ξύλων οἴσω σοι χαλκόν, ἀντὶ δὲ λίθων σίδηρον. καὶ δώσω τοὺς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνῃ καὶ τοὺς ἐπισκόπους σου ἐν δικαιοσύνῃ·
Iz:60:17 καί ἀντί χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἀντί δέ σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἀντί δέ ξύλον, -ου, τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χαλκός, -οῦ, ὁ ἀντί δέ λίθος, -ου, ὁ σίδηρος, -ου, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐπί·σκοπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:60:17 I też, nawet, mianowicie Przeciw (+informacja) Miedź albo brąz; miedź albo brąz By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kawałek złota Przeciw (+informacja) zaś Żelazny; żelazny By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kawałek srebra Przeciw (+informacja) zaś Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Miedź albo brąz Przeciw (+informacja) zaś Kamień Żelazny I też, nawet, mianowicie By dawać Władca; by zaczynać się Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój I też, nawet, mianowicie Nadzorca [kurator?; zobacz biskupi] Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Iz:60:17 kai\ a)nti\ CHalkou= oi)/sO soi CHrusi/on, a)nti\ de\ sidE/rou oi)/sO soi a)rgu/rion, a)nti\ de\ Xu/lOn oi)/sO soi CHalko/n, a)nti\ de\ li/TOn si/dEron. kai\ dO/sO tou\s a)/rCHonta/s sou e)n ei)rE/nE| kai\ tou\s e)pisko/pous sou e)n dikaiosu/nE|·
Iz:60:17 kai anti CHalku oisO soi CHrysion, anti de sidEru oisO soi argyrion, anti de XylOn oisO soi CHalkon, anti de liTOn sidEron. kai dOsO tus arCHontas su en eirEnE kai tus episkopus su en dikaiosynE·
Iz:60:17 C P A1C_GSM VF_FAI1S RP_DS N2N_ASN P x N2_GSM VF_FAI1S RP_DS N2N_ASN P x N2N_GPN VF_FAI1S RP_DS N2_ASM P x N2_GPM N2_ASM C VF_FAI1S RA_APM N3_APM RP_GS P N1_DSF C RA_APM N2_APM RP_GS P N1_DSF
Iz:60:17 and also, even, namely against (+gen) copper or bronze; copper or bronze to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth you; your/yours(sg); to rub worn, rub piece of gold against (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] iron; iron to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth you; your/yours(sg); to rub worn, rub piece of silver against (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth you; your/yours(sg); to rub worn, rub copper or bronze against (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] stone iron and also, even, namely to give the ruler; to begin you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace and also, even, namely the overseer [trustee?; see episcopal] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Iz:60:17 and against (+gen) copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) I-will-BRING you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) piece of gold (nom|acc|voc) against (+gen) Yet iron (gen); iron ([Adj] gen) I-will-BRING you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) piece of silver (nom|acc|voc) against (+gen) Yet trees/wooden things (gen) I-will-BRING you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) copper or bronze (acc) against (+gen) Yet stones (gen) iron (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) peace (dat) and the (acc) overseers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) righteousness (dat)
Iz:60:17 Iz_60:17_1 Iz_60:17_2 Iz_60:17_3 Iz_60:17_4 Iz_60:17_5 Iz_60:17_6 Iz_60:17_7 Iz_60:17_8 Iz_60:17_9 Iz_60:17_10 Iz_60:17_11 Iz_60:17_12 Iz_60:17_13 Iz_60:17_14 Iz_60:17_15 Iz_60:17_16 Iz_60:17_17 Iz_60:17_18 Iz_60:17_19 Iz_60:17_20 Iz_60:17_21 Iz_60:17_22 Iz_60:17_23 Iz_60:17_24 Iz_60:17_25 Iz_60:17_26 Iz_60:17_27 Iz_60:17_28 Iz_60:17_29 Iz_60:17_30 Iz_60:17_31 Iz_60:17_32 Iz_60:17_33 Iz_60:17_34 Iz_60:17_35
Iz:60:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:18 καὶ οὐκ ἀκουσθήσεται ἔτι ἀδικία ἐν τῇ γῇ σου οὐδὲ σύντριμμα οὐδὲ ταλαιπωρία ἐν τοῖς ὁρίοις σου, ἀλλὰ κληθήσεται Σωτήριον τὰ τείχη σου, καὶ αἱ πύλαι σου Γλύμμα.
Iz:60:18 And injustice shall no more be heard in thy land, nor destruction nor misery in thy coasts; but thy walls shall be called Salvation, and thy gates Sculptured Work. (Isaiah 60:18 Brenton)
Iz:60:18 Już się nie usłyszy o krzywdzie w twym kraju, o spustoszeniu i zagładzie w twoich granicach. Murom twoim nadasz miano "Ocalenie", a bramom twoim "Chwała". (Iz 60:18 BT_4)
Iz:60:18 καὶ οὐκ ἀκουσθήσεται ἔτι ἀδικία ἐν τῇ γῇ σου οὐδὲ σύντριμμα οὐδὲ ταλαιπωρία ἐν τοῖς ὁρίοις σου, ἀλλὰ κληθήσεται Σωτήριον τὰ τείχη σου, καὶ αἱ πύλαι σου Γλύμμα.
Iz:60:18 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἔτι ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό οὐδέ (οὐ δέ) ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλά καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σωτήριος -ον ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Iz:60:18 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Jeszcze/jeszcze Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Zniszczenie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Niedola W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Ty; twój/twój(sg) Ale By nazywać rozmowę Oszczędność Ściana Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Brama Ty; twój/twój(sg)
Iz:60:18 kai\ ou)k a)kousTE/setai e)/ti a)diki/a e)n tE=| gE=| sou ou)de\ su/ntrimma ou)de\ talaipOri/a e)n toi=s o(ri/ois sou, a)lla\ klETE/setai *sOtE/rion ta\ tei/CHE sou, kai\ ai( pu/lai sou *glu/mma.
Iz:60:18 kai uk akusTEsetai eti adikia en tE gE su ude syntrimma ude talaipOria en tois horiois su, alla klETEsetai sOtErion ta teiCHE su, kai hai pylai su glymma.
Iz:60:18 C D VC_FPI3S D N1A_NSF P RA_DSF N1_DSF RP_GS C N3M_NSN C N1_NSF P RA_DPN N2N_DPN RP_GS C VC_FPI3S N2N_NSN RA_NPN N3E_NPN RP_GS C RA_NPF N1_NPF RP_GS N3M_NSN
Iz:60:18 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear yet/still wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) destruction οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) misery in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the boundary; to ordain/mark off you; your/yours(sg) but to call call saving the wall you; your/yours(sg) and also, even, namely the gate you; your/yours(sg) ć
Iz:60:18 and not he/she/it-will-be-HEAR-ed yet/still wrongdoing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor destruction (nom|acc|voc) neither/nor misery (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) but he/she/it-will-be-CALL-ed saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) gates (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Iz:60:18 Iz_60:18_1 Iz_60:18_2 Iz_60:18_3 Iz_60:18_4 Iz_60:18_5 Iz_60:18_6 Iz_60:18_7 Iz_60:18_8 Iz_60:18_9 Iz_60:18_10 Iz_60:18_11 Iz_60:18_12 Iz_60:18_13 Iz_60:18_14 Iz_60:18_15 Iz_60:18_16 Iz_60:18_17 Iz_60:18_18 Iz_60:18_19 Iz_60:18_20 Iz_60:18_21 Iz_60:18_22 Iz_60:18_23 Iz_60:18_24 Iz_60:18_25 Iz_60:18_26 Iz_60:18_27 Iz_60:18_28
Iz:60:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:19 καὶ οὐκ ἔσται σοι ὁ ἥλιος εἰς φῶς ἡμέρας, οὐδὲ ἀνατολὴ σελήνης φωτιεῖ σοι τὴν νύκτα, ἀλλ’ ἔσται σοι κύριος φῶς αἰώνιον καὶ ὁ θεὸς δόξα σου.
Iz:60:19 And thou shalt no more have the sun for a light by day, nor shall the rising of the moon lighten thy night; but the Lord shall be thine everlasting light, and God thy glory. (Isaiah 60:19 Brenton)
Iz:60:19 Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła, ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, lecz Pan będzie ci wieczną światłością i Bóg twój - twoją ozdobą. (Iz 60:19 BT_4)
Iz:60:19 καὶ οὐκ ἔσται σοι ἥλιος εἰς φῶς ἡμέρας, οὐδὲ ἀνατολὴ σελήνης φωτιεῖ σοι τὴν νύκτα, ἀλλ’ ἔσται σοι κύριος φῶς αἰώνιον καὶ θεὸς δόξα σου.
Iz:60:19 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἀνατολή, -ῆς, ἡ σελήνη, -ης, ἡ φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αἰώνιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:60:19 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} Dzień ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Księżyc By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Noc Ale By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Lekki {Jasny} aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie Bóg  Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg)
Iz:60:19 kai\ ou)k e)/stai soi o( E(/lios ei)s fO=s E(me/ras, ou)de\ a)natolE\ selE/nEs fOtiei= soi tE\n nu/kta, a)ll’ e)/stai soi ku/rios fO=s ai)O/nion kai\ o( Teo\s do/Xa sou.
Iz:60:19 kai uk estai soi ho hElios eis fOs hEmeras, ude anatolE selEnEs fOtiei soi tEn nykta, all’ estai soi kyrios fOs aiOnion kai ho Teos doXa su.
Iz:60:19 C D VF_FMI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM P N3T_ASN N1A_GSF C N1_NSF N1_GSF VF_FAI3S RP_DS RA_ASF N3_ASF C VF_FMI3S RP_DS N2_NSM N3T_ASN A1B_ASN C RA_NSM N2_NSM N1S_NSF RP_GS
Iz:60:19 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry into (+acc) light day οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh moon to bring to light enlighten, bring to light, make known you; your/yours(sg); to rub worn, rub the night but to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. light aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely the god [see theology] glory/awesomeness you; your/yours(sg)
Iz:60:19 and not he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) sun (nom) into (+acc) light (nom|acc|voc) day (gen), days (acc) neither/nor risig of the east dawn (nom|voc) moon (gen) he/she/it-will-LIGHT, you(sg)-will-be-LIGHT-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) night (acc) but he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) light (nom|acc|voc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) god (nom) glory/awesomeness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:60:19 Iz_60:19_1 Iz_60:19_2 Iz_60:19_3 Iz_60:19_4 Iz_60:19_5 Iz_60:19_6 Iz_60:19_7 Iz_60:19_8 Iz_60:19_9 Iz_60:19_10 Iz_60:19_11 Iz_60:19_12 Iz_60:19_13 Iz_60:19_14 Iz_60:19_15 Iz_60:19_16 Iz_60:19_17 Iz_60:19_18 Iz_60:19_19 Iz_60:19_20 Iz_60:19_21 Iz_60:19_22 Iz_60:19_23 Iz_60:19_24 Iz_60:19_25 Iz_60:19_26 Iz_60:19_27
Iz:60:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:20 οὐ γὰρ δύσεται ὁ ἥλιός σοι, καὶ ἡ σελήνη σοι οὐκ ἐκλείψει· ἔσται γὰρ κύριός σοι φῶς αἰώνιον, καὶ ἀναπληρωθήσονται αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους σου.
Iz:60:20 For the sun shall no more set, nor shall the moon be eclipsed; for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be completed. (Isaiah 60:20 Brenton)
Iz:60:20 Twe słońce nie zajdzie już więcej i księżyc twój się nie zaćmi, bo Pan będzie ci światłością wieczną i skończą się dni twej żałoby. (Iz 60:20 BT_4)
Iz:60:20 οὐ γὰρ δύσεται ἥλιός σοι, καὶ σελήνη σοι οὐκ ἐκλείψει· ἔσται γὰρ κύριός σοι φῶς αἰώνιον, καὶ ἀναπληρωθήσονται αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους σου.
Iz:60:20 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αἰώνιος -ία -ον καί ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πένθο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:60:20 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Księżyc Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ??? Przed przydechem mocnym By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) By być Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Lekki {Jasny} aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie Do zajmuje pełności Dzień Smutek Ty; twój/twój(sg)
Iz:60:20 ou) ga\r du/setai o( E(/lio/s soi, kai\ E( selE/nE soi ou)k e)klei/PSei· e)/stai ga\r ku/rio/s soi fO=s ai)O/nion, kai\ a)naplErOTE/sontai ai( E(me/rai tou= pe/nTous sou.
Iz:60:20 u gar dysetai ho hElios soi, kai hE selEnE soi uk ekleiPSei· estai gar kyrios soi fOs aiOnion, kai anaplErOTEsontai hai hEmerai tu penTus su.
Iz:60:20 D x VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_DS C RA_NSF N1_NSF RP_DS D VF_FAI3S VF_FMI3S x N2_NSM RP_DS N3T_ASN A1B_ASM C VC_FPI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSN N3E_GSN RP_GS
Iz:60:20 οὐχ before rough breathing for since, as to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the moon you; your/yours(sg); to rub worn, rub οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) to be for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg); to rub worn, rub light aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely to occupies fills the day the grief you; your/yours(sg)
Iz:60:20 not for he/she/it-will-be-SET-ed the (nom) sun (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (nom) moon (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) he/she/it-will-be for lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) light (nom|acc|voc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-be-OCCUPIES-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) grief (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:60:20 Iz_60:20_1 Iz_60:20_2 Iz_60:20_3 Iz_60:20_4 Iz_60:20_5 Iz_60:20_6 Iz_60:20_7 Iz_60:20_8 Iz_60:20_9 Iz_60:20_10 Iz_60:20_11 Iz_60:20_12 Iz_60:20_13 Iz_60:20_14 Iz_60:20_15 Iz_60:20_16 Iz_60:20_17 Iz_60:20_18 Iz_60:20_19 Iz_60:20_20 Iz_60:20_21 Iz_60:20_22 Iz_60:20_23 Iz_60:20_24 Iz_60:20_25
Iz:60:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:21 καὶ ὁ λαός σου πᾶς δίκαιος, καὶ δι’ αἰῶνος κληρονομήσουσιν τὴν γῆν, φυλάσσων τὸ φύτευμα, ἔργα χειρῶν αὐτοῦ εἰς δόξαν.
Iz:60:21 Thy people also shall be all righteous; they shall inherit the land for ever, preserving that which they have planted, even the works of their hands, for glory. (Isaiah 60:21 Brenton)
Iz:60:21 Cały twój lud będzie ludem sprawiedliwych, którzy posiądą kraj na zawsze, nowa odrośl z mojego szczepu, dzieło rąk moich, abym się wsławił. (Iz 60:21 BT_4)
Iz:60:21 καὶ λαός σου πᾶς δίκαιος, καὶ δι’ αἰῶνος κληρονομήσουσιν τὴν γῆν, φυλάσσων τὸ φύτευμα, ἔργα χειρῶν αὐτοῦ εἰς δόξαν.
Iz:60:21 καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δίκαιος -αία -ον καί διά αἰών, -ῶνος, ὁ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Iz:60:21 I też, nawet, mianowicie Ludzie Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By dziedziczyć Ziemi/ziemia By zabezpieczać się Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Iz:60:21 kai\ o( lao/s sou pa=s di/kaios, kai\ di’ ai)O=nos klEronomE/sousin tE\n gE=n, fula/ssOn to\ fu/teuma, e)/rga CHeirO=n au)tou= ei)s do/Xan.
Iz:60:21 kai ho laos su pas dikaios, kai di’ aiOnos klEronomEsusin tEn gEn, fylassOn to fyteuma, erga CHeirOn autu eis doXan.
Iz:60:21 C RA_NSM N2_NSM RP_GS A3_NSM A1A_NSM C P N3W_GSM VF_FAI3P RA_ASF N1_ASF V1_PAPNSM RA_ASN N3M_ASN N2N_APN N3_GPF RD_GSM P N1S_ASF
Iz:60:21 and also, even, namely the people you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of just righteous, just and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to inherit the earth/land to guard the ć work hand; worse he/she/it/same into (+acc) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Iz:60:21 and the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) every (nom|voc) just ([Adj] nom) and because of (+acc), through (+gen) eon (gen) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) the (acc) earth/land (acc) while GUARD-ing (nom) the (nom|acc)   works (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) into (+acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc)
Iz:60:21 Iz_60:21_1 Iz_60:21_2 Iz_60:21_3 Iz_60:21_4 Iz_60:21_5 Iz_60:21_6 Iz_60:21_7 Iz_60:21_8 Iz_60:21_9 Iz_60:21_10 Iz_60:21_11 Iz_60:21_12 Iz_60:21_13 Iz_60:21_14 Iz_60:21_15 Iz_60:21_16 Iz_60:21_17 Iz_60:21_18 Iz_60:21_19 Iz_60:21_20
Iz:60:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:60:22 ὁ ὀλιγοστὸς ἔσται εἰς χιλιάδας καὶ ὁ ἐλάχιστος εἰς ἔθνος μέγα· ἐγὼ κύριος κατὰ καιρὸν συνάξω αὐτούς.
Iz:60:22 The little one shall become thousands, and the least a great nation; I the Lord will gather them in due time. (Isaiah 60:22 Brenton)
Iz:60:22 Z bardzo małego stanie się tysiącem, z najnieznaczniejszego - narodem potężnym. Ja, Pan, zdziałam to szybko w swoim czasie». (Iz 60:22 BT_4)
Iz:60:22 ὀλιγοστὸς ἔσται εἰς χιλιάδας καὶ ἐλάχιστος εἰς ἔθνος μέγα· ἐγὼ κύριος κατὰ καιρὸν συνάξω αὐτούς.
Iz:60:22 ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:60:22 By być Do (+przyspieszenie) Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Najmniej Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Wielki Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okres czasu By zbierać się razem On/ona/to/to samo
Iz:60:22 o( o)ligosto\s e)/stai ei)s CHilia/das kai\ o( e)la/CHistos ei)s e)/Tnos me/ga· e)gO\ ku/rios kata\ kairo\n suna/XO au)tou/s.
Iz:60:22 ho oligostos estai eis CHiliadas kai ho elaCHistos eis eTnos mega· egO kyrios kata kairon synaXO autus.
Iz:60:22 RA_NSM A1_NSMS VF_FMI3S P N3D_APF C RA_NSM A1_NSMS P N3E_ASN A1P_ASN RP_NS N2_NSM P N2_ASM VF_FAI1S RD_APM
Iz:60:22 the ć to be into (+acc) kilo [unit of one thousand] and also, even, namely the least into (+acc) nation [see ethnic] great I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing period of time to gather together he/she/it/same
Iz:60:22 the (nom)   he/she/it-will-be into (+acc) kilos (acc) and the (nom) least ([Adj] nom) into (+acc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) period of time (acc) I-will-GATHER TOGETHER them/same (acc)
Iz:60:22 Iz_60:22_1 Iz_60:22_2 Iz_60:22_3 Iz_60:22_4 Iz_60:22_5 Iz_60:22_6 Iz_60:22_7 Iz_60:22_8 Iz_60:22_9 Iz_60:22_10 Iz_60:22_11 Iz_60:22_12 Iz_60:22_13 Iz_60:22_14 Iz_60:22_15 Iz_60:22_16 Iz_60:22_17
Iz:60:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x