Joz:5:1 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς Φοινίκης οἱ παρὰ τὴν θάλασσαν ὅτι ἀπεξήρανεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Ιορδάνην ποταμὸν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ διαβαίνειν αὐτούς, καὶ ἐτάκησαν αὐτῶν αἱ διάνοιαι καὶ κατεπλάγησαν, καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς φρόνησις οὐδεμία ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Joz:5:1 And it came to pass when the kings of the Amorites who were beyond Jordan heard, and the kings of Phoenicia by the sea, that the Lord God had dried up the river Jordan from before the children of Israel when they passed over, that their hearts failed, and they were terror-stricken, and there was no sense in them because of the children of Israel. (Joshua 5:1 Brenton)
Joz:5:1 Gdy wszyscy królowie amoryccy, mieszkający za Jordanem w zachodniej krainie, i wszyscy królowie kananejscy, zamieszkali wzdłuż morza, usłyszeli, że Pan osuszył wody Jordanu przed Izraelitami, aż się przeprawili, zatrwożyło się ich serce i nie mieli już odwagi wobec Izraelitów. (Joz 5:1 BT_4)
Joz:5:1 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς Φοινίκης οἱ παρὰ τὴν θάλασσαν ὅτι ἀπεξήρανεν κύριος θεὸς τὸν Ιορδάνην ποταμὸν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ διαβαίνειν αὐτούς, καὶ ἐτάκησαν αὐτῶν αἱ διάνοιαι καὶ κατεπλάγησαν, καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς φρόνησις οὐδεμία ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Joz:5:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὅτι   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ποταμός, -οῦ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ καί   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό φρόνησις, -εως, ἡ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Joz:5:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Król Kto/, który/, który By być W poprzek Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Król Fenicja; purpurowy czerwony fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Morze Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Jordan [rzeka z] Rzeka Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przedtem/w przodzie z Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przechodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By topnieć On/ona/to/to samo Poznania umysł, umysłowość, cel, plan I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Przypatrywanie się Nie jeden (nic, nikt) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael
Joz:5:1 *kai\ e)ge/neto O(s E)/kousan oi( basilei=s tO=n *amorrai/On, oi(\ E)=san pe/ran tou= *iorda/nou, kai\ oi( basilei=s tE=s *foini/kEs oi( para\ tE\n Ta/lassan o(/ti a)peXE/ranen ku/rios o( Teo\s to\n *iorda/nEn potamo\n e)k tO=n e)/mprosTen tO=n ui(O=n *israEl e)n tO=| diabai/nein au)tou/s, kai\ e)ta/kEsan au)tO=n ai( dia/noiai kai\ katepla/gEsan, kai\ ou)k E)=n e)n au)toi=s fro/nEsis ou)demi/a a)po\ prosO/pou tO=n ui(O=n *israEl.
Joz:5:1 kai egeneto hOs Ekusan hoi basileis tOn amorraiOn, hoi Esan peran tu iordanu, kai hoi basileis tEs foinikEs hoi para tEn Talassan hoti apeXEranen kyrios ho Teos ton iordanEn potamon ek tOn emprosTen tOn hyiOn israEl en tO diabainein autus, kai etakEsan autOn hai dianoiai kai kateplagEsan, kai uk En en autois fronEsis udemia apo prosOpu tOn hyiOn israEl.
Joz:5:1 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_GPM N2_GPM RR_NPM V9_IAI3P P RA_GSM N1M_GSM C RA_NPM N3V_NPM RA_GSF N_GSF RA_NPM P RA_ASF N1S_ASF C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASM N1M_ASM N2_ASM P RA_GPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM P RA_DSN V1_PAN RD_APM C VDI_API3P RD_GPM RA_NPF N1A_NPF C VDI_API3P C D V9_IAI3S P RD_DPM N3I_NSF A1A_NSF P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM N_GSM
Joz:5:1 and also, even, namely to become become, happen as/like to have come I have come. I have arrived.; to hear the king the ć who/whom/which to be across the Jordan [river of] and also, even, namely the king the Phoenicia; purple-red the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the sea because/that ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Jordan [river of] river out of (+gen) ἐξ before vowels the before/in front of the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to cross over he/she/it/same and also, even, namely to melt he/she/it/same the cognition intellect, mentality, purpose, plan and also, even, namely ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same contemplation not one (nothing, no one) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the son Israel
Joz:5:1 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) kings (acc, nom|voc) the (gen)   who/whom/which (nom) they-were across the (gen) Jordan (gen) and the (nom) kings (acc, nom|voc) the (gen) Phoenicia (gen); purple-red ([Adj] gen) the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) because/that   lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (acc) Jordan (acc) river (acc) out of (+gen) the (gen) before/in front of the (gen) sons (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-CROSS-ing-OVER them/same (acc) and they-were-MELT-ed them/same (gen) the (nom) cognitions (nom|voc) and   and not he/she/it-was in/among/by (+dat) them/same (dat) contemplation (nom) not one (nom) away from (+gen) face (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Joz:5:1 Joz_5:1_1 Joz_5:1_2 Joz_5:1_3 Joz_5:1_4 Joz_5:1_5 Joz_5:1_6 Joz_5:1_7 Joz_5:1_8 Joz_5:1_9 Joz_5:1_10 Joz_5:1_11 Joz_5:1_12 Joz_5:1_13 Joz_5:1_14 Joz_5:1_15 Joz_5:1_16 Joz_5:1_17 Joz_5:1_18 Joz_5:1_19 Joz_5:1_20 Joz_5:1_21 Joz_5:1_22 Joz_5:1_23 Joz_5:1_24 Joz_5:1_25 Joz_5:1_26 Joz_5:1_27 Joz_5:1_28 Joz_5:1_29 Joz_5:1_30 Joz_5:1_31 Joz_5:1_32 Joz_5:1_33 Joz_5:1_34 Joz_5:1_35 Joz_5:1_36 Joz_5:1_37 Joz_5:1_38 Joz_5:1_39 Joz_5:1_40 Joz_5:1_41 Joz_5:1_42 Joz_5:1_43 Joz_5:1_44 Joz_5:1_45 Joz_5:1_46 Joz_5:1_47 Joz_5:1_48 Joz_5:1_49 Joz_5:1_50 Joz_5:1_51 Joz_5:1_52 Joz_5:1_53 Joz_5:1_54 Joz_5:1_55 Joz_5:1_56 Joz_5:1_57 Joz_5:1_58 Joz_5:1_59
Joz:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:2 Ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ Ποίησον σεαυτῷ μαχαίρας πετρίνας ἐκ πέτρας ἀκροτόμου καὶ καθίσας περίτεμε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Joz:5:2 And about this time the Lord said to Joshua, Make thee stone knives of sharp stone, and sit down and circumcise the children of Israel the second time. (Joshua 5:2 Brenton)
Joz:5:2 W owym czasie rzekł Pan do Jozuego: «Przygotuj sobie noże z krzemienia i ponownie dokonasz obrzezania Izraelitów». (Joz 5:2 BT_4)
Joz:5:2 Ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ Ποίησον σεαυτῷ μαχαίρας πετρίνας ἐκ πέτρας ἀκροτόμου καὶ καθίσας περίτεμε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Joz:5:2 ὑπό δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)   ἐκ πέτρα, -ας, ἡ   καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Joz:5:2 Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Okres czasu By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jezus [Jozue albo Jezus] By czynić/rób Siebie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź By obrzezać Syn Izrael
Joz:5:2 *(upo\ de\ tou=ton to\n kairo\n ei)=pen ku/rios tO=| *)iEsoi= *poi/Eson seautO=| maCHai/ras petri/nas e)k pe/tras a)kroto/mou kai\ kaTi/sas peri/teme tou\s ui(ou\s *israEl.
Joz:5:2 ypo de tuton ton kairon eipen kyrios tO iEsoi poiEson seautO maCHairas petrinas ek petras akrotomu kai kaTisas periteme tus hyius israEl.
Joz:5:2 P x RD_ASM RA_ASM N2_ASM VBI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM VA_AAD2S RD_DSM N1_APF A1_APF P N1A_GSF A1B_GSF C VA_AAPNSM VB_AAD2S RA_APM N2_APM N_GSM
Joz:5:2 under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the period of time to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jesus [Joshua or Jesus] to do/make yourself sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” ć out of (+gen) ἐξ before vowels rock ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge to circumcise the son Israel
Joz:5:2 under (+acc), by (+gen) Yet this (acc) the (acc) period of time (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jesus (dat) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc)   out of (+gen) rock (gen), rocks (acc)   and upon SIT DOWN-ing (nom|voc) do-CIRCUMCISE-you(sg)! the (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Joz:5:2 Joz_5:2_1 Joz_5:2_2 Joz_5:2_3 Joz_5:2_4 Joz_5:2_5 Joz_5:2_6 Joz_5:2_7 Joz_5:2_8 Joz_5:2_9 Joz_5:2_10 Joz_5:2_11 Joz_5:2_12 Joz_5:2_13 Joz_5:2_14 Joz_5:2_15 Joz_5:2_16 Joz_5:2_17 Joz_5:2_18 Joz_5:2_19 Joz_5:2_20 Joz_5:2_21 Joz_5:2_22
Joz:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:3 καὶ ἐποίησεν Ἰησοῦς μαχαίρας πετρίνας ἀκροτόμους καὶ περιέτεμεν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐπὶ τοῦ καλουμένου τόπου Βουνὸς τῶν ἀκροβυστιῶν.
Joz:5:3 And Joshua made sharp knives of stone, and circumcised the children of Israel at the place called the "Hill of Foreskins." (Joshua 5:3 Brenton)
Joz:5:3 Jozue przygotował sobie noże z krzemienia i obrzezał Izraelitów na pagórku Aralot. (Joz 5:3 BT_4)
Joz:5:3 καὶ ἐποίησεν Ἰησοῦς μαχαίρας πετρίνας ἀκροτόμους καὶ περιέτεμεν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐπὶ τοῦ καλουμένου τόπου Βουνὸς τῶν ἀκροβυστιῶν.
Joz:5:3 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)     καί περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) τόπος, -ου, ὁ βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ
Joz:5:3 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jezus [Jozue albo Jezus] Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie By obrzezać Syn Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By nazywać rozmowę Miejsce Wzgórze Napletek napletek; zwykle, państwo mienia napletka: Nieobrzezanie
Joz:5:3 kai\ e)poi/Esen *)iEsou=s maCHai/ras petri/nas a)kroto/mous kai\ perie/temen tou\s ui(ou\s *israEl e)pi\ tou= kaloume/nou to/pou *bouno\s tO=n a)krobustiO=n.
Joz:5:3 kai epoiEsen iEsus maCHairas petrinas akrotomus kai perietemen tus hyius israEl epi tu kalumenu topu bunos tOn akrobystiOn.
Joz:5:3 C VAI_AAI3S N_NSM N1_APF A1_APF A1B_APF C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM N_GSM P RA_GSM V2_PMPGSM N2_GSM N_GS RA_GPF N1A_GPF
Joz:5:3 and also, even, namely to do/make Jesus [Joshua or Jesus] sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” ć ć and also, even, namely to circumcise the son Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to call call place hill the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision
Joz:5:3 and he/she/it-DO/MAKE-ed Jesus (nom) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc)     and he/she/it-CIRCUMCISE-ed the (acc) sons (acc) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) while being-CALL-ed (gen) place (gen) hill (nom) the (gen) foreskins (gen)
Joz:5:3 Joz_5:3_1 Joz_5:3_2 Joz_5:3_3 Joz_5:3_4 Joz_5:3_5 Joz_5:3_6 Joz_5:3_7 Joz_5:3_8 Joz_5:3_9 Joz_5:3_10 Joz_5:3_11 Joz_5:3_12 Joz_5:3_13 Joz_5:3_14 Joz_5:3_15 Joz_5:3_16 Joz_5:3_17 Joz_5:3_18
Joz:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:4 ὃν δὲ τρόπον περιεκάθαρεν Ἰησοῦς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, ὅσοι ποτὲ ἐγένοντο ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὅσοι ποτὲ ἀπερίτμητοι ἦσαν τῶν ἐξεληλυθότων ἐξ Αἰγύπτου,
Joz:5:4 And this is the way in which Joshua purified the children of Israel; as many as were born in the way, and as many as were uncircumcised of them that came out of Egypt, (Joshua 5:4 Brenton)
Joz:5:4 A ta była przyczyna, dla której Jozue dokonał obrzezania. Wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni, którzy wyszli z Egiptu, umarli na pustyni, w drodze po wyjściu z Egiptu. (Joz 5:4 BT_4)
Joz:5:4 ὃν δὲ τρόπον περιεκάθαρεν Ἰησοῦς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, ὅσοι ποτὲ ἐγένοντο ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὅσοι ποτὲ ἀπερίτμητοι ἦσαν τῶν ἐξεληλυθότων ἐξ Αἰγύπτου,
Joz:5:4 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ τρόπος, -ου, ὁ   Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅσος -η -ον ποτέ[2] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί ὅσος -η -ον ποτέ[2] ἀ·περί·τμητος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Joz:5:4 Kto/, który/, który; by być zaś Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Izrael Tyleż/wiele jak Raz By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Raz Nie obrzezany By być By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z]
Joz:5:4 o(\n de\ tro/pon perieka/Taren *)iEsou=s tou\s ui(ou\s *israEl, o(/soi pote\ e)ge/nonto e)n tE=| o(dO=| kai\ o(/soi pote\ a)peri/tmEtoi E)=san tO=n e)XelEluTo/tOn e)X *ai)gu/ptou,
Joz:5:4 hon de tropon periekaTaren iEsus tus hyius israEl, hosoi pote egenonto en tE hodO kai hosoi pote aperitmEtoi Esan tOn eXelElyTotOn eX aigyptu,
Joz:5:4 RR_ASM x N2_ASM VAI_AAI3S N_NSM RA_APM N2_APM N_GSM A1_NPM D VBI_AMI3P P RA_DSF N2_DSF C A1_NPM D A1B_NPM V9_IAI3P RA_GPM VX_XAPGPM P N2_GSF
Joz:5:4 who/whom/which; to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] manner way, means, method,attitude ć Jesus [Joshua or Jesus] the son Israel as much/many as once to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely as much/many as once uncircumcised to be the to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
Joz:5:4 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) Yet manner (acc)   Jesus (nom) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) as much/many as (nom) once they-were-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and as much/many as (nom) once uncircumcised ([Adj] nom|voc) they-were the (gen) having COME-ed-OUT (gen) out of (+gen) Egypt (gen)
Joz:5:4 Joz_5:4_1 Joz_5:4_2 Joz_5:4_3 Joz_5:4_4 Joz_5:4_5 Joz_5:4_6 Joz_5:4_7 Joz_5:4_8 Joz_5:4_9 Joz_5:4_10 Joz_5:4_11 Joz_5:4_12 Joz_5:4_13 Joz_5:4_14 Joz_5:4_15 Joz_5:4_16 Joz_5:4_17 Joz_5:4_18 Joz_5:4_19 Joz_5:4_20 Joz_5:4_21 Joz_5:4_22 Joz_5:4_23
Joz:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:5 πάντας τούτους περιέτεμεν Ἰησοῦς·
Joz:5:5 all these Joshua circumcised; (Joshua 5:5 Brenton)
Joz:5:5  
Joz:5:5 πάντας τούτους περιέτεμεν Ἰησοῦς·
Joz:5:5 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
Joz:5:5 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By obrzezać Jezus [Jozue albo Jezus]
Joz:5:5 pa/ntas tou/tous perie/temen *)iEsou=s·
Joz:5:5 pantas tutus perietemen iEsus·
Joz:5:5 A3_APM RD_APM VBI_AAI3S N_NSM
Joz:5:5 every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to circumcise Jesus [Joshua or Jesus]
Joz:5:5 all (acc) these (acc) he/she/it-CIRCUMCISE-ed Jesus (nom)
Joz:5:5 Joz_5:5_1 Joz_5:5_2 Joz_5:5_3 Joz_5:5_4
Joz:5:5 x x x x
Joz:5:6 τεσσαράκοντα γὰρ καὶ δύο ἔτη ἀνέστραπται Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μαδβαρίτιδι, διὸ ἀπερίτμητοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι αὐτῶν τῶν μαχίμων τῶν ἐξεληλυθότων ἐκ γῆς Αἰγύπτου οἱ ἀπειθήσαντες τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ, οἷς καὶ διώρισεν μὴ ἰδεῖν αὐτοὺς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι ἡμῖν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
Joz:5:6 for forty and two years Israel wondered in the wilderness of Mabdaris-- (Joshua 5:5 Brenton)
Joz:5:6 Czterdzieści bowiem lat Izraelici błąkali się po pustyni, póki cały naród nie wymarł, mianowicie mężczyźni zdolni do noszenia broni, którzy z Egiptu wyszli, ponieważ nie słuchali głosu Pana. Im bowiem Pan poprzysiągł, że nie pozwoli im ujrzeć tej ziemi, którą poprzysiągł ich przodkom; że da nam ziemię opływającą w mleko i miód. (Joz 5:6 BT_4)
Joz:5:6 τεσσαράκοντα γὰρ καὶ δύο ἔτη ἀνέστραπται Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μαδβαρίτιδι, διὸ ἀπερίτμητοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι αὐτῶν τῶν μαχίμων τῶν ἐξεληλυθότων ἐκ γῆς Αἰγύπτου οἱ ἀπειθήσαντες τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ, οἷς καὶ διώρισεν μὴ ἰδεῖν αὐτοὺς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι ἡμῖν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
Joz:5:6 τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- γάρ καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό   διό (δι’ ὅ) ἀ·περί·τμητος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πλεῖστος -η -ον (Superl. of πολύς) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ καί   μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό
Joz:5:6 Czterdzieści Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie Dwa Rok By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Z powodu którego Nie obrzezany By być Najwięcej On/ona/to/to samo By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Bóg  Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec On/ona/to/to samo By dawać Ja Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód
Joz:5:6 tessara/konta ga\r kai\ du/o e)/tE a)ne/straptai *israEl e)n tE=| e)rE/mO| tE=| *madbari/tidi, dio\ a)peri/tmEtoi E)=san oi( plei=stoi au)tO=n tO=n maCHi/mOn tO=n e)XelEluTo/tOn e)k gE=s *ai)gu/ptou oi( a)peiTE/santes tO=n e)ntolO=n tou= Teou=, oi(=s kai\ diO/risen mE\ i)dei=n au)tou\s tE\n gE=n, E(\n O)/mosen ku/rios toi=s patra/sin au)tO=n dou=nai E(mi=n, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li.
Joz:5:6 tessarakonta gar kai dyo etE anestraptai israEl en tE erEmO tE madbaritidi, dio aperitmEtoi Esan hoi pleistoi autOn tOn maCHimOn tOn eXelElyTotOn ek gEs aigyptu hoi apeiTEsantes tOn entolOn tu Teu, hois kai diOrisen mE idein autus tEn gEn, hEn Omosen kyrios tois patrasin autOn dunai hEmin, gEn reusan gala kai meli.
Joz:5:6 M x C M N3E_APN VP_XMI3S N_NSM P RA_DSF N2_DSF RA_DSF A3_DSF C A1B_NPM V9_IAI3P RA_NPM A1_NPMS RD_GPM RA_GPM A1_GPM RA_GPM VX_XAPGPM P N1_GSF N2_GSF RA_NPM VA_AAPNPM RA_GPF N1_GPF RA_GSM N2_GSM RR_DPM C VAI_AAI3S D VB_AAN RD_APM RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N3_DPM RD_GPM VO_AAN RP_DP N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3T_ASN
Joz:5:6 forty for since, as and also, even, namely two year to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the ć because of which uncircumcised to be the most he/she/it/same the ć the to come out out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] the to disobey when related to the gospel, to disbelieve the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition the god [see theology] who/whom/which and also, even, namely ć not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the earth/land who/whom/which to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the father he/she/it/same to give I earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey
Joz:5:6 forty for and two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) he/she/it-has-been-UPSET-ed Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (dat)   because of which uncircumcised ([Adj] nom|voc) they-were the (nom) most (nom|voc) them/same (gen) the (gen)   the (gen) having COME-ed-OUT (gen) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) the (nom) upon DISOBEY-ing (nom|voc) the (gen) precepts (gen) the (gen) god (gen) who/whom/which (dat) and   not to-SEE them/same (acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) fathers (dat) them/same (gen) to-GIVE us (dat) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc)
Joz:5:6 Joz_5:6_1 Joz_5:6_2 Joz_5:6_3 Joz_5:6_4 Joz_5:6_5 Joz_5:6_6 Joz_5:6_7 Joz_5:6_8 Joz_5:6_9 Joz_5:6_10 Joz_5:6_11 Joz_5:6_12 Joz_5:6_13 Joz_5:6_14 Joz_5:6_15 Joz_5:6_16 Joz_5:6_17 Joz_5:6_18 Joz_5:6_19 Joz_5:6_20 Joz_5:6_21 Joz_5:6_22 Joz_5:6_23 Joz_5:6_24 Joz_5:6_25 Joz_5:6_26 Joz_5:6_27 Joz_5:6_28 Joz_5:6_29 Joz_5:6_30 Joz_5:6_31 Joz_5:6_32 Joz_5:6_33 Joz_5:6_34 Joz_5:6_35 Joz_5:6_36 Joz_5:6_37 Joz_5:6_38 Joz_5:6_39 Joz_5:6_40 Joz_5:6_41 Joz_5:6_42 Joz_5:6_43 Joz_5:6_44 Joz_5:6_45 Joz_5:6_46 Joz_5:6_47 Joz_5:6_48 Joz_5:6_49 Joz_5:6_50 Joz_5:6_51 Joz_5:6_52
Joz:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:7 ἀντὶ δὲ τούτων ἀντικατέστησεν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, οὓς Ἰησοῦς περιέτεμεν διὰ τὸ αὐτοὺς γεγενῆσθαι κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπεριτμήτους.
Joz:5:7 And in their place he raised up their sons, whom Joshua circumcised, because they were uncircumcised, having been born by the way. (Joshua 5:7 Brenton)
Joz:5:7 Na ich miejsce wzbudził ich synów i tych Jozue obrzezał. Nie byli oni obrzezani, w drodze bowiem ich nie obrzezano. (Joz 5:7 BT_4)
Joz:5:7 ἀντὶ δὲ τούτων ἀντικατέστησεν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, οὓς Ἰησοῦς περιέτεμεν διὰ τὸ αὐτοὺς γεγενῆσθαι κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπεριτμήτους.
Joz:5:7 ἀντί δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀντι·καθ·ίστημι (-, αντικατα+στη·σ-, αντικατα+στη·σ- or 2nd ath. αντικατα+στ(η)-/ath. αντικατα+στ(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) διά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·περί·τμητος -ον
Joz:5:7 Przeciw (+informacja) zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przeciwstawiać (opierany się, opieraj się, zawzięty przeciwko, przeciwstawiaj, zakładaj jak duplikat) Syn On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Jezus [Jozue albo Jezus] By obrzezać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Nie obrzezany
Joz:5:7 a)nti\ de\ tou/tOn a)ntikate/stEsen tou\s ui(ou\s au)tO=n, ou(\s *)iEsou=s perie/temen dia\ to\ au)tou\s gegenE=sTai kata\ tE\n o(do\n a)peritmE/tous.
Joz:5:7 anti de tutOn antikatestEsen tus hyius autOn, hus iEsus perietemen dia to autus gegenEsTai kata tEn hodon aperitmEtus.
Joz:5:7 P x RD_GPM VHI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GPM RR_APM N_NSM VBI_AAI3S P RA_ASN RD_APM VM_XMN P RA_ASF N2_ASF A1B_APM
Joz:5:7 against (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to Oppose (withstood, resist, set against, oppose, establish as a counterpart) the son he/she/it/same who/whom/which Jesus [Joshua or Jesus] to circumcise because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the he/she/it/same to become become, happen down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road uncircumcised
Joz:5:7 against (+gen) Yet these (gen) he/she/it-OPPOSE-ed the (acc) sons (acc) them/same (gen) who/whom/which (acc) Jesus (nom) he/she/it-CIRCUMCISE-ed because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) them/same (acc) to-have-been-BECOME-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) uncircumcised ([Adj] acc)
Joz:5:7 Joz_5:7_1 Joz_5:7_2 Joz_5:7_3 Joz_5:7_4 Joz_5:7_5 Joz_5:7_6 Joz_5:7_7 Joz_5:7_8 Joz_5:7_9 Joz_5:7_10 Joz_5:7_11 Joz_5:7_12 Joz_5:7_13 Joz_5:7_14 Joz_5:7_15 Joz_5:7_16 Joz_5:7_17 Joz_5:7_18
Joz:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:8 περιτμηθέντες δὲ ἡσυχίαν εἶχον αὐτόθι καθήμενοι ἐν τῇ παρεμβολῇ, ἕως ὑγιάσθησαν.
Joz:5:8 And when they had been circumcised they rested continuing there in the camp till they were healed. (Joshua 5:8 Brenton)
Joz:5:8 Gdy więc dokonano obrzezania całego narodu, pozostali oni, odpoczywając w obozie aż do wyzdrowienia. (Joz 5:8 BT_4)
Joz:5:8 περιτμηθέντες δὲ ἡσυχίαν εἶχον αὐτόθι καθήμενοι ἐν τῇ παρεμβολῇ, ἕως ὑγιάσθησαν.
Joz:5:8 περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) δέ ἡσυχία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Joz:5:8 By obrzezać zaś Spokojnie cisza, łagodnie, spokój, cisza, spokój, spokój {łatwość}, bycie niehałaśliwym By mieć By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Aż; świtaj
Joz:5:8 peritmETe/ntes de\ E(suCHi/an ei)=CHon au)to/Ti kaTE/menoi e)n tE=| parembolE=|, e(/Os u(gia/sTEsan.
Joz:5:8 peritmETentes de hEsyCHian eiCHon autoTi kaTEmenoi en tE parembolE, heOs hygiasTEsan.
Joz:5:8 VC_APPNPM x N1A_ASF V1I_IAI3P D V5_PMPNPM P RA_DSF N1_DSF C VS_API3P
Joz:5:8 to circumcise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] quietly stillness, gently, quiet, hush, calmness, ease, noiselessness to have ć to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army until; dawn ć
Joz:5:8 upon being-CIRCUMCISE-ed (nom|voc) Yet quietly (acc) I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing   while being-SIT-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Joz:5:8 Joz_5:8_1 Joz_5:8_2 Joz_5:8_3 Joz_5:8_4 Joz_5:8_5 Joz_5:8_6 Joz_5:8_7 Joz_5:8_8 Joz_5:8_9 Joz_5:8_10 Joz_5:8_11
Joz:5:8 x x x x x x x x x x x
Joz:5:9 καὶ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ υἱῷ Ναυη Ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ἀφεῖλον τὸν ὀνειδισμὸν Αἰγύπτου ἀφ’ ὑμῶν. καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Γαλγαλα.
Joz:5:9 And the Lord said to Joshua the son of Naue, On this day have I removed the reproach of Egypt from you: and he called the name of that place Galgala. (Joshua 5:9 Brenton)
Joz:5:9 I rzekł Pan do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską». Miejsce to nazwano Gilgal aż do dnia dzisiejszego. (Joz 5:9 BT_4)
Joz:5:9 καὶ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ υἱῷ Ναυη Ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ἀφεῖλον τὸν ὀνειδισμὸν Αἰγύπτου ἀφ’ ὑμῶν. καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Γαλγαλα.
Joz:5:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο  
Joz:5:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jezus [Jozue albo Jezus] Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzisiaj dzień Dzień By pozbawiać Obrażaj Egipt [kraj z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Miejsce Tamto
Joz:5:9 kai\ ei)=pen ku/rios tO=| *)iEsoi= ui(O=| *nauE *)en tE=| sE/meron E(me/ra| a)fei=lon to\n o)neidismo\n *ai)gu/ptou a)f’ u(mO=n. kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *galgala.
Joz:5:9 kai eipen kyrios tO iEsoi hyiO nauE en tE sEmeron hEmera afeilon ton oneidismon aigyptu af’ hymOn. kai ekalesen to onoma tu topu ekeinu galgala.
Joz:5:9 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GS P RA_DSF D N1A_DSF VBI_AAI1S RA_ASM N2_ASM N2_GSF P RP_GP C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N_ASF
Joz:5:9 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jesus [Joshua or Jesus] son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the today day day to deprive the insult Egypt [country of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you and also, even, namely to call call the name with regard to the place that ć
Joz:5:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jesus (dat) son (dat)   in/among/by (+dat) the (dat) today day (dat) I-DEPRIVE-ed, they-DEPRIVE-ed the (acc) insult (acc) Egypt (gen) away from (+gen) you(pl) (gen) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen)  
Joz:5:9 Joz_5:9_1 Joz_5:9_2 Joz_5:9_3 Joz_5:9_4 Joz_5:9_5 Joz_5:9_6 Joz_5:9_7 Joz_5:9_8 Joz_5:9_9 Joz_5:9_10 Joz_5:9_11 Joz_5:9_12 Joz_5:9_13 Joz_5:9_14 Joz_5:9_15 Joz_5:9_16 Joz_5:9_17 Joz_5:9_18 Joz_5:9_19 Joz_5:9_20 Joz_5:9_21 Joz_5:9_22 Joz_5:9_23 Joz_5:9_24 Joz_5:9_25
Joz:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:10 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἀπὸ ἑσπέρας ἐπὶ δυσμῶν Ιεριχω ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν τῷ πεδίῳ
Joz:5:10 And the children of Israel kept the passover on the fourteenth day of the month at evening, to the westward of Jericho on the opposite side of the Jordan in the plain. (Joshua 5:10 Brenton)
Joz:5:10 Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. (Joz 5:10 BT_4)
Joz:5:10 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἀπὸ ἑσπέρας ἐπὶ δυσμῶν Ιεριχω ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν τῷ πεδίῳ
Joz:5:10 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πάσχα, τό ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ἀπό ἑσπέρα, -ας, ἡ ἐπί δυσμή, -ῆς, ἡ Ἰεριχώ, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό  
Joz:5:10 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Izrael Pascha Czternasty Dzień Miesiąc Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wieczór Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód Jerycho W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Jordan [rzeka z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Joz:5:10 *kai\ e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl to\ pasCHa tE=| tessareskaideka/tE| E(me/ra| tou= mEno\s a)po\ e(spe/ras e)pi\ dusmO=n *ieriCHO e)n tO=| pe/ran tou= *iorda/nou e)n tO=| pedi/O|
Joz:5:10 kai epoiEsan hoi hyioi israEl to pasCHa tE tessareskaidekatE hEmera tu mEnos apo hesperas epi dysmOn ieriCHO en tO peran tu iordanu en tO pediO
Joz:5:10 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASN N_ASN RA_DSF A1_DSF N1A_DSF RA_GSM N3_GSM P N1A_GSF P N1_GPF N_GSF P RA_DSN D RA_GSM N1M_GSM P RA_DSN N2N_DSN
Joz:5:10 and also, even, namely to do/make the son Israel the passover the fourteenth day the month from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing evening upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing west Jericho in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the Jordan [river of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Joz:5:10 and they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) passover (indecl) the (dat) fourteenth (dat) day (dat) the (gen) month (gen) away from (+gen) evening (gen), evenings (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) wests (gen) Jericho (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) Jordan (gen) in/among/by (+dat) the (dat)  
Joz:5:10 Joz_5:10_1 Joz_5:10_2 Joz_5:10_3 Joz_5:10_4 Joz_5:10_5 Joz_5:10_6 Joz_5:10_7 Joz_5:10_8 Joz_5:10_9 Joz_5:10_10 Joz_5:10_11 Joz_5:10_12 Joz_5:10_13 Joz_5:10_14 Joz_5:10_15 Joz_5:10_16 Joz_5:10_17 Joz_5:10_18 Joz_5:10_19 Joz_5:10_20 Joz_5:10_21 Joz_5:10_22 Joz_5:10_23 Joz_5:10_24 Joz_5:10_25
Joz:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:11 καὶ ἐφάγοσαν ἀπὸ τοῦ σίτου τῆς γῆς ἄζυμα καὶ νέα. ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ
Joz:5:11 And they ate of the grain of the earth unleavened and new corn. (Joshua 5:11 Brenton)
Joz:5:11 Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. (Joz 5:11 BT_4)
Joz:5:11 καὶ ἐφάγοσαν ἀπὸ τοῦ σίτου τῆς γῆς ἄζυμα καὶ νέα. ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ
Joz:5:11 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄ·ζυμος -ον καί νέος -α -ον ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Joz:5:11 I też, nawet, mianowicie By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ziemi/ziemia Przaśny I też, nawet, mianowicie Nowe/młode W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień
Joz:5:11 kai\ e)fa/gosan a)po\ tou= si/tou tE=s gE=s a)/DZuma kai\ ne/a. e)n tau/tE| tE=| E(me/ra|
Joz:5:11 kai efagosan apo tu situ tEs gEs aDZyma kai nea. en tautE tE hEmera
Joz:5:11 C VBI_AAI3P P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF A1B_APN C A1A_APN P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF
Joz:5:11 and also, even, namely to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wheat/grain seed; cereal the earth/land unleavened and also, even, namely new/young in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the day
Joz:5:11 and they-EAT-ed away from (+gen) the (gen) wheat/grain (gen) the (gen) earth/land (gen) unleavened ([Adj] nom|acc|voc) and new/young ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) this (dat) the (dat) day (dat)
Joz:5:11 Joz_5:11_1 Joz_5:11_2 Joz_5:11_3 Joz_5:11_4 Joz_5:11_5 Joz_5:11_6 Joz_5:11_7 Joz_5:11_8 Joz_5:11_9 Joz_5:11_10 Joz_5:11_11 Joz_5:11_12 Joz_5:11_13 Joz_5:11_14
Joz:5:11 x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:12 ἐξέλιπεν τὸ μαννα μετὰ τὸ βεβρωκέναι αὐτοὺς ἐκ τοῦ σίτου τῆς γῆς, καὶ οὐκέτι ὑπῆρχεν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ μαννα· ἐκαρπίσαντο δὲ τὴν χώραν τῶν Φοινίκων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ.
Joz:5:12 In this day the manna failed, after they had eaten of the corn of the land, and the children of Israel no longer had manna: and they took the fruits of the land of the Phoenicians in that year. (Joshua 5:12 Brenton)
Joz:5:12 Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan. (Joz 5:12 BT_4)
Joz:5:12 ἐξέλιπεν τὸ μαννα μετὰ τὸ βεβρωκέναι αὐτοὺς ἐκ τοῦ σίτου τῆς γῆς, καὶ οὐκέτι ὑπῆρχεν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ μαννα· ἐκαρπίσαντο δὲ τὴν χώραν τῶν Φοινίκων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ.
Joz:5:12 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό μάννα, τό μετά ὁ ἡ τό βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ μάννα, τό   δέ ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐκεῖνος -η -ο
Joz:5:12 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Manna Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By jeść On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Już nie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Syn Izrael Manna zaś Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; Miasto Dłoni {Palmy} Drzew [Jerycho; zobacz Dt. 34:3, 2 Chr. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Tamto
Joz:5:12 e)Xe/lipen to\ manna meta\ to\ bebrOke/nai au)tou\s e)k tou= si/tou tE=s gE=s, kai\ ou)ke/ti u(pE=rCHen toi=s ui(oi=s *israEl manna· e)karpi/santo de\ tE\n CHO/ran tO=n *foini/kOn e)n tO=| e)niautO=| e)kei/nO|.
Joz:5:12 eXelipen to manna meta to bebrOkenai autus ek tu situ tEs gEs, kai uketi hypErCHen tois hyiois israEl manna· ekarpisanto de tEn CHOran tOn foinikOn en tO eniautO ekeinO.
Joz:5:12 VBI_AAI3S RA_NSN N_NSN P RA_ASN VX_XAN RD_APM P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF C D V1I_IAI3S RA_DPM N2_DPM N_GSM N_NSN VAI_AMI3P x RA_ASF N1A_ASF RA_GPM N_GPM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Joz:5:12 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the manna after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to eat he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the wheat/grain seed; cereal the earth/land and also, even, namely no longer to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control the son Israel manna ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the region realm (clίme); land, country, territory, tract the date palm; Phoenician; City of Palm Trees [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year that
Joz:5:12 he/she/it-FAIL-ed the (nom|acc) manna (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-have-EAT-ed them/same (acc) out of (+gen) the (gen) wheat/grain (gen) the (gen) earth/land (gen) and no longer he/she/it-was-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF the (dat) sons (dat) Israel (indecl) manna (indecl)   Yet the (acc) region (acc) the (gen) date palms (gen); Phoenicians (gen); City of Palm Trees (nom|voc); purple-red ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) that (dat)
Joz:5:12 Joz_5:12_1 Joz_5:12_2 Joz_5:12_3 Joz_5:12_4 Joz_5:12_5 Joz_5:12_6 Joz_5:12_7 Joz_5:12_8 Joz_5:12_9 Joz_5:12_10 Joz_5:12_11 Joz_5:12_12 Joz_5:12_13 Joz_5:12_14 Joz_5:12_15 Joz_5:12_16 Joz_5:12_17 Joz_5:12_18 Joz_5:12_19 Joz_5:12_20 Joz_5:12_21 Joz_5:12_22 Joz_5:12_23 Joz_5:12_24 Joz_5:12_25 Joz_5:12_26 Joz_5:12_27 Joz_5:12_28 Joz_5:12_29
Joz:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:13 καὶ ἐγένετο ὡς ἦν Ἰησοῦς ἐν Ιεριχω, καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν ἄνθρωπον ἑστηκότα ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ ἡ ῥομφαία ἐσπασμένη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ προσελθὼν Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἡμέτερος εἶ ἢ τῶν ὑπεναντίων;
Joz:5:13 And it came to pass when Joshua was in Jericho, that he looked up with his eyes and saw a man standing before him, and there was a drawn sword in his hand; and Joshua drew near and said to him, Art thou for us or on the side of our enemies? (Joshua 5:13 Brenton)
Joz:5:13 Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: «Czy jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów?» (Joz 5:13 BT_4)
Joz:5:13 Καὶ ἐγένετο ὡς ἦν Ἰησοῦς ἐν Ιεριχω, καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν ἄνθρωπον ἑστηκότα ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ ῥομφαία ἐσπασμένη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ προσελθὼν Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἡμέτερος εἶ τῶν ὑπεναντίων;
Joz:5:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν Ἰεριχώ, ἡ καί ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέτερος -α -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἤ[1] ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον
Joz:5:13 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By być Jezus [Jozue albo Jezus] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerycho I też, nawet, mianowicie By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) Oko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzki By powodować stać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Szpada Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Jezus [Jozue albo Jezus] By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nasz/nasz By iść; by być Albo Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi)
Joz:5:13 *kai\ e)ge/neto O(s E)=n *)iEsou=s e)n *ieriCHO, kai\ a)nable/PSas toi=s o)fTalmoi=s ei)=den a)/nTrOpon e(stEko/ta e)nanti/on au)tou=, kai\ E( r(omfai/a e)spasme/nE e)n tE=| CHeiri\ au)tou=. kai\ proselTO\n *)iEsou=s ei)=pen au)tO=| *(Eme/teros ei)= E)\ tO=n u(penanti/On;
Joz:5:13 kai egeneto hOs En iEsus en ieriCHO, kai anablePSas tois ofTalmois eiden anTrOpon hestEkota enantion autu, kai hE romfaia espasmenE en tE CHeiri autu. kai proselTOn iEsus eipen autO hEmeteros ei E tOn hypenantiOn;
Joz:5:13 C VBI_AMI3S C V9_IAI3S N_NSM P N_DSF C VA_AAPNSM RA_DPM N2_DPM VBI_AAI3S N2_ASM VXI_XAPASM P RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF V3_XMPNSF P RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VB_AAPNSM N_NSM VBI_AAI3S RD_DSM A1A_NSM V9_PAI2S C RA_GPM A1A_GPM
Joz:5:13 and also, even, namely to become become, happen as/like to be Jesus [Joshua or Jesus] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jericho and also, even, namely to see (look, receive sight) the eye to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), human to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same and also, even, namely the sword to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to approach Jesus [Joshua or Jesus] to say/tell he/she/it/same our/ours to go; to be or the adversarial (set against, contrary, hostile)
Joz:5:13 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-was Jesus (nom) in/among/by (+dat) Jericho (indecl) and upon SEE-ing (nom|voc) the (dat) eyes (dat) he/she/it-SEE-ed human (acc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom) sword (nom|voc) having-been-???-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) and upon APPROACH-ing (nom) Jesus (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) our/ours (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are or the (gen) adversarial ([Adj] gen)
Joz:5:13 Joz_5:13_1 Joz_5:13_2 Joz_5:13_3 Joz_5:13_4 Joz_5:13_5 Joz_5:13_6 Joz_5:13_7 Joz_5:13_8 Joz_5:13_9 Joz_5:13_10 Joz_5:13_11 Joz_5:13_12 Joz_5:13_13 Joz_5:13_14 Joz_5:13_15 Joz_5:13_16 Joz_5:13_17 Joz_5:13_18 Joz_5:13_19 Joz_5:13_20 Joz_5:13_21 Joz_5:13_22 Joz_5:13_23 Joz_5:13_24 Joz_5:13_25 Joz_5:13_26 Joz_5:13_27 Joz_5:13_28 Joz_5:13_29 Joz_5:13_30 Joz_5:13_31 Joz_5:13_32 Joz_5:13_33 Joz_5:13_34
Joz:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου νυνὶ παραγέγονα. καὶ Ἰησοῦς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ Δέσποτα, τί προστάσσεις τῷ σῷ οἰκέτῃ;
Joz:5:14 And he said to him, I am now come, the chief captain of the host of the Lord. (Joshua 5:14 Brenton)
Joz:5:14 A on odpowiedział: «Nie, gdyż jestem wodzem zastępów Pańskich i właśnie przybyłem». Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: «Co rozkazuje mój pan swemu słudze?» (Joz 5:14 BT_4)
Joz:5:14 δὲ εἶπεν αὐτῷ Ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου νυνὶ παραγέγονα. καὶ Ἰησοῦς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ Δέσποτα, τί προστάσσεις τῷ σῷ οἰκέτῃ;
Joz:5:14 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   δύναμις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] νυνί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δεσπότης, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό σός -ή -όν οἰκέτης, -ου, ὁ
Joz:5:14 zaś By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ja Zdolność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Właśnie teraz {W prawo teraz} By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Despota Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać dyrektywę Twój/twój(sg) Rodziny niewolnik
Joz:5:14 o( de\ ei)=pen au)tO=| *)egO\ a)rCHistra/tEgos duna/meOs kuri/ou nuni\ parage/gona. kai\ *)iEsou=s e)/pesen e)pi\ pro/sOpon e)pi\ tE\n gE=n kai\ ei)=pen au)tO=| *de/spota, ti/ prosta/sseis tO=| sO=| oi)ke/tE|;
Joz:5:14 ho de eipen autO egO arCHistratEgos dynameOs kyriu nyni paragegona. kai iEsus epesen epi prosOpon epi tEn gEn kai eipen autO despota, ti prostasseis tO sO oiketE;
Joz:5:14 RA_NSM x VBI_AAI3S RD_DSM RP_NS N2_NSM N3I_GSF N2_GSM D VX_XAI1S C N_NSM VAI_AAI3S P N2N_ASN P RA_ASF N1_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM N1M_VSM RI_ASN V1_PAI2S RA_DSM A1_DSM N1M_DSM
Joz:5:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell he/she/it/same I ć ability lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. right now to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to say/tell he/she/it/same despot who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give a directive the your/yours(sg) household slave
Joz:5:14 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I (nom)   ability (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) right now I-have-COME-ed-INTO-BEING and Jesus (nom) he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) despot (voc) who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-GIVE-ing-A-DIRECTIVE the (dat) your/yours(sg) (dat) household slave (dat)
Joz:5:14 Joz_5:14_1 Joz_5:14_2 Joz_5:14_3 Joz_5:14_4 Joz_5:14_5 Joz_5:14_6 Joz_5:14_7 Joz_5:14_8 Joz_5:14_9 Joz_5:14_10 Joz_5:14_11 Joz_5:14_12 Joz_5:14_13 Joz_5:14_14 Joz_5:14_15 Joz_5:14_16 Joz_5:14_17 Joz_5:14_18 Joz_5:14_19 Joz_5:14_20 Joz_5:14_21 Joz_5:14_22 Joz_5:14_23 Joz_5:14_24 Joz_5:14_25 Joz_5:14_26 Joz_5:14_27
Joz:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:5:15 καὶ λέγει ὁ ἀρχιστράτηγος κυρίου πρὸς Ἰησοῦν Λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος, ἐφ’ ᾧ σὺ ἕστηκας, ἅγιός ἐστιν.
Joz:5:15 And Joshua fell on his face upon the earth, and said to him, Lord, what commandest thou thy servant? (Joshua 5:15 Brenton)
Joz:5:15 Na to rzekł wódz zastępów Pańskich do Jozuego: «Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte». I Jozue tak uczynił. (Joz 5:15 BT_4)
Joz:5:15 καὶ λέγει ἀρχιστράτηγος κυρίου πρὸς Ἰησοῦν Λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου· γὰρ τόπος, ἐφ’ σὺ ἕστηκας, ἅγιός ἐστιν.
Joz:5:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό γάρ τόπος, -ου, ὁ ἐπί ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Joz:5:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Sandał Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Stopa Ty; twój/twój(sg) Dla odtąd, jak Miejsce Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Ty By powodować stać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być
Joz:5:15 kai\ le/gei o( a)rCHistra/tEgos kuri/ou pro\s *)iEsou=n *lu=sai to\ u(po/dEma e)k tO=n podO=n sou· o( ga\r to/pos, e)f’ O(=| su\ e(/stEkas, a(/gio/s e)stin.
Joz:5:15 kai legei ho arCHistratEgos kyriu pros iEsun lysai to hypodEma ek tOn podOn su· ho gar topos, ef’ hO sy hestEkas, hagios estin.
Joz:5:15 C V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P N_ASM VA_AMD2S RA_ASN N3M_ASN P RA_GPM N3D_GPM RP_GS RA_NSM x N2_NSM P RR_DSM RP_NS VXI_XAI2S A1A_NSM V9_PAI3S
Joz:5:15 and also, even, namely to say/tell the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy the sandal out of (+gen) ἐξ before vowels the foot you; your/yours(sg) the for since, as place upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which you to cause to stand dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be
Joz:5:15 and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) to-LOOSEN/UNBIND, be-you(sg)-LOOSEN/UNBIND-ed!, he/she/it-happens-to-LOOSEN/UNBIND (opt) the (nom|acc) sandal (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) feet (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) for place (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) you(sg) (nom) you(sg)-have-CAUSE-ed-TO-STand holy ([Adj] nom) he/she/it-is
Joz:5:15 Joz_5:15_1 Joz_5:15_2 Joz_5:15_3 Joz_5:15_4 Joz_5:15_5 Joz_5:15_6 Joz_5:15_7 Joz_5:15_8 Joz_5:15_9 Joz_5:15_10 Joz_5:15_11 Joz_5:15_12 Joz_5:15_13 Joz_5:15_14 Joz_5:15_15 Joz_5:15_16 Joz_5:15_17 Joz_5:15_18 Joz_5:15_19 Joz_5:15_20 Joz_5:15_21 Joz_5:15_22 Joz_5:15_23
Joz:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x