Joz:6:1 καὶ Ιεριχω συγκεκλεισμένη καὶ ὠχυρωμένη, καὶ οὐθεὶς ἐξεπορεύετο ἐξ αὐτῆς οὐδὲ εἰσεπορεύετο.
Joz:6:1 Now Jericho was closely shut up and besieged, and none went out of it, and none came in. (Joshua 6:1 Brenton)
Joz:6:1 Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził ani nie wchodził. (Joz 6:1 BT_4)
Joz:6:1 Καὶ Ιεριχω συγκεκλεισμένη καὶ ὠχυρωμένη, καὶ οὐθεὶς ἐξεπορεύετο ἐξ αὐτῆς οὐδὲ εἰσεπορεύετο.
Joz:6:1 καί Ἰεριχώ, ἡ συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) καί   καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-)
Joz:6:1 I też, nawet, mianowicie Jerycho By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By wchodzić
Joz:6:1 *kai\ *ieriCHO sugkekleisme/nE kai\ O)CHurOme/nE, kai\ ou)Tei\s e)Xeporeu/eto e)X au)tE=s ou)de\ ei)seporeu/eto.
Joz:6:1 kai ieriCHO synkekleismenE kai OCHyrOmenE, kai uTeis eXeporeueto eX autEs ude eiseporeueto.
Joz:6:1 C N_NSF VT_XMPNSF C VM_XMPNSF C A3_NSM V1I_IMI3S P RD_GSF C V1I_IMI3S
Joz:6:1 and also, even, namely Jericho to lump together shut with, turn off, close down, cover over and also, even, namely ć and also, even, namely not one (nothing, no one) to go out out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to enter
Joz:6:1 and Jericho (indecl) having-been-CLOSED-ed (nom|voc) and   and not one (nom) he/she/it-was-being-GO-ed-OUT out of (+gen) her/it/same (gen) neither/nor he/she/it-was-being-ENTER-ed
Joz:6:1 Joz_6:1_1 Joz_6:1_2 Joz_6:1_3 Joz_6:1_4 Joz_6:1_5 Joz_6:1_6 Joz_6:1_7 Joz_6:1_8 Joz_6:1_9 Joz_6:1_10 Joz_6:1_11 Joz_6:1_12
Joz:6:1 x x x x x x x x x x x x
Joz:6:2 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι ὑποχείριόν σου τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς τὸν ἐν αὐτῇ δυνατοὺς ὄντας ἐν ἰσχύι·
Joz:6:2 And the Lord said to Joshua, Behold, I deliver Jericho into thy power, and its king in it, and its mighty men. (Joshua 6:2 Brenton)
Joz:6:2 I rzekł Pan do Jozuego: «Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami. (Joz 6:2 BT_4)
Joz:6:2 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι ὑποχείριόν σου τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς τὸν ἐν αὐτῇ δυνατοὺς ὄντας ἐν ἰσχύι·
Joz:6:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Ἰεριχώ, ἡ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δυνατός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ
Joz:6:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty; twój/twój(sg) Jerycho I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Zdolny By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła
Joz:6:2 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *)iEsou=n *)idou\ e)gO\ paradi/dOmi u(poCHei/rio/n sou tE\n *ieriCHO kai\ to\n basile/a au)tE=s to\n e)n au)tE=| dunatou\s o)/ntas e)n i)sCHu/i·
Joz:6:2 kai eipen kyrios pros iEsun idu egO paradidOmi hypoCHeirion su tEn ieriCHO kai ton basilea autEs ton en autE dynatus ontas en isCHyi·
Joz:6:2 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM I RP_NS V8_PAI1S A1A_ASF RP_GS RA_ASF N_ASF C RA_ASM N3V_ASM RD_GSF RA_ASM P RD_DSF A1_APM V9_PAPAPM P N3U_DSF
Joz:6:2 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine ć you; your/yours(sg) the Jericho and also, even, namely the king he/she/it/same the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same capable to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength
Joz:6:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-Hand OVER-ing   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) Jericho (indecl) and the (acc) king (acc) her/it/same (gen) the (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) capable ([Adj] acc) while being (acc) in/among/by (+dat) strength (dat)
Joz:6:2 Joz_6:2_1 Joz_6:2_2 Joz_6:2_3 Joz_6:2_4 Joz_6:2_5 Joz_6:2_6 Joz_6:2_7 Joz_6:2_8 Joz_6:2_9 Joz_6:2_10 Joz_6:2_11 Joz_6:2_12 Joz_6:2_13 Joz_6:2_14 Joz_6:2_15 Joz_6:2_16 Joz_6:2_17 Joz_6:2_18 Joz_6:2_19 Joz_6:2_20 Joz_6:2_21 Joz_6:2_22 Joz_6:2_23
Joz:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:3 σὺ δὲ περίστησον αὐτῇ τοὺς μαχίμους κύκλῳ,
Joz:6:3 And do thou set the men of war round about it. (Joshua 6:3 Brenton)
Joz:6:3 Wy wszyscy, uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sześć dni. (Joz 6:3 BT_4)
Joz:6:3 σὺ δὲ περίστησον αὐτῇ τοὺς μαχίμους κύκλῳ,
Joz:6:3 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ περι·ΐστημι (ath. περι+ιστ(α)-/ath. περι+ιστ(η)-, περι+στη·σ-, περι+στη·σ- or 2nd ath. περι+στ(η)-/ath. περι+στ(α)-, περι+εστη·κ-/περι+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   κύκλῳ
Joz:6:3 Ty zaś By stać dookoła On/ona/to/to samo W kole
Joz:6:3 su\ de\ peri/stEson au)tE=| tou\s maCHi/mous ku/klO|,
Joz:6:3 sy de peristEson autE tus maCHimus kyklO,
Joz:6:3 RP_NS x VA_AAD2S RD_DSF RA_APM A1_APM N2_DSM
Joz:6:3 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to stand around he/she/it/same the ć in a circle
Joz:6:3 you(sg) (nom) Yet do-STand-you(sg)-AROUND!, going-to-STand (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) her/it/same (dat) the (acc)   in a circle
Joz:6:3 Joz_6:3_1 Joz_6:3_2 Joz_6:3_3 Joz_6:3_4 Joz_6:3_5 Joz_6:3_6 Joz_6:3_7
Joz:6:3 x x x x x x x
Joz:6:5 καὶ ἔσται ὡς ἂν σαλπίσητε τῇ σάλπιγγι, ἀνακραγέτω πᾶς ὁ λαὸς ἅμα, καὶ ἀνακραγόντων αὐτῶν πεσεῖται αὐτόματα τὰ τείχη τῆς πόλεως, καὶ εἰσελεύσεται πᾶς ὁ λαὸς ὁρμήσας ἕκαστος κατὰ πρόσωπον εἰς τὴν πόλιν.
Joz:6:5 And when they have shouted, the walls of the city shall fall of themselves; and all the people shall enter, each one rushing direct into the city. (Joshua 6:5 Brenton)
Joz:6:5 Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie». (Joz 6:5 BT_4)
Joz:6:5 καὶ ἔσται ὡς ἂν σαλπίσητε τῇ σάλπιγγι, ἀνακραγέτω πᾶς λαὸς ἅμα, καὶ ἀνακραγόντων αὐτῶν πεσεῖται αὐτόματα τὰ τείχη τῆς πόλεως, καὶ εἰσελεύσεται πᾶς λαὸς ὁρμήσας ἕκαστος κατὰ πρόσωπον εἰς τὴν πόλιν.
Joz:6:5 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἄν σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἅμα καί ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) αὐτό·ματος -η -ον ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁρμάω (ορμ(α)-, ορμη·σ-, ορμη·σ-, -, -, -) ἕκαστος -η -ον κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Joz:6:5 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By grać na trąbce Trąbka Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W tym samym czasie I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Automatyczny Ściana Miasto I też, nawet, mianowicie By wchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By gnać głową naprzód Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Do (+przyspieszenie) Miasto
Joz:6:5 kai\ e)/stai O(s a)/n salpi/sEte tE=| sa/lpiggi, a)nakrage/tO pa=s o( lao\s a(/ma, kai\ a)nakrago/ntOn au)tO=n pesei=tai au)to/mata ta\ tei/CHE tE=s po/leOs, kai\ ei)seleu/setai pa=s o( lao\s o(rmE/sas e(/kastos kata\ pro/sOpon ei)s tE\n po/lin.
Joz:6:5 kai estai hOs an salpisEte tE salpingi, anakragetO pas ho laos hama, kai anakragontOn autOn peseitai automata ta teiCHE tEs poleOs, kai eiseleusetai pas ho laos hormEsas hekastos kata prosOpon eis tEn polin.
Joz:6:5 C VF_FMI3S C x VA_AAS2P RA_DSF N3G_DSF VB_AAD3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM D C VB_AAPGPM RD_GPM VF2_FMI3S A1_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_GSF N3I_GSF C VF_FMI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM VA_AAPNSM A1_NSM P N2N_ASN P RA_ASF N3I_ASF
Joz:6:5 and also, even, namely to be as/like ever (if ever) to trumpet the trumpet to ??? every all, each, every, the whole of the people at the same time and also, even, namely to ??? he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. automatic the wall the city and also, even, namely to enter every all, each, every, the whole of the people to rush headlong each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face into (+acc) the city
Joz:6:5 and he/she/it-will-be as/like ever you(pl)-should-TRUMPET the (dat) trumpet (dat) let-him/her/it-???! every (nom|voc) the (nom) people (nom) at the same time and let-them-???! (classical), upon ???-ing (gen) them/same (gen) he/she/it-will-be-FALL-ed automatic ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) the (gen) city (gen) and he/she/it-will-be-ENTER-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) upon RUSH HEADLONG-ing (nom|voc) each (of two) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) city (acc)
Joz:6:5 Joz_6:5_1 Joz_6:5_2 Joz_6:5_3 Joz_6:5_4 Joz_6:5_5 Joz_6:5_6 Joz_6:5_7 Joz_6:5_8 Joz_6:5_9 Joz_6:5_10 Joz_6:5_11 Joz_6:5_12 Joz_6:5_13 Joz_6:5_14 Joz_6:5_15 Joz_6:5_16 Joz_6:5_17 Joz_6:5_18 Joz_6:5_19 Joz_6:5_20 Joz_6:5_21 Joz_6:5_22 Joz_6:5_23 Joz_6:5_24 Joz_6:5_25 Joz_6:5_26 Joz_6:5_27 Joz_6:5_28 Joz_6:5_29 Joz_6:5_30 Joz_6:5_31 Joz_6:5_32 Joz_6:5_33
Joz:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:6 καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυη πρὸς τοὺς ἱερεῖς
Joz:6:6 And Joshua the son of Naue went in to the priests, and spoke to them, saying, (Joshua 6:6 Brenton)
Joz:6:6 Jozue, syn Nuna, wezwał kapłanów i rzekł im: «Weźcie Arkę Przymierza a siedmiu kapłanów niech weźmie siedem trąb z rogów baranich przed Arką Pańską». (Joz 6:6 BT_4)
Joz:6:6 καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς τοῦ Ναυη πρὸς τοὺς ἱερεῖς
Joz:6:6 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Joz:6:6 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Jezus [Jozue albo Jezus] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny
Joz:6:6 kai\ ei)sE=lTen *)iEsou=s o( tou= *nauE pro\s tou\s i(erei=s
Joz:6:6 kai eisElTen iEsus ho tu nauE pros tus hiereis
Joz:6:6 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GS P RA_APM N3V_APM
Joz:6:6 and also, even, namely to enter Jesus [Joshua or Jesus] the the ć toward (+acc,+gen,+dat) the priest
Joz:6:6 and he/she/it-ENTER-ed Jesus (nom) the (nom) the (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priests (acc, nom|voc)
Joz:6:6 Joz_6:6_1 Joz_6:6_2 Joz_6:6_3 Joz_6:6_4 Joz_6:6_5 Joz_6:6_6 Joz_6:6_7 Joz_6:6_8 Joz_6:6_9
Joz:6:6 x x x x x x x x x
Joz:6:7 καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγων Παραγγείλατε τῷ λαῷ περιελθεῖν καὶ κυκλῶσαι τὴν πόλιν, καὶ οἱ μάχιμοι παραπορευέσθωσαν ἐνωπλισμένοι ἐναντίον κυρίου·
Joz:6:7 And let seven priests having seven sacred trumpets proceed thus before the Lord, and let them sound loudly; and let the ark of the covenant of the Lord follow. (Joshua 6:7 Brenton)
Joz:6:7 Po czym rozkazał ludowi: «Wyruszcie i okrążcie miasto, a zbrojni wojownicy niech idą przed Arką Pańską». (Joz 6:7 BT_4)
Joz:6:7 καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγων Παραγγείλατε τῷ λαῷ περιελθεῖν καὶ κυκλῶσαι τὴν πόλιν, καὶ οἱ μάχιμοι παραπορευέσθωσαν ἐνωπλισμένοι ἐναντίον κυρίου·
Joz:6:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό   παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ἐν·οπλίζω [LXX] (-, -, εν+οπλι·σ-, -, εν+ωπλισ-, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Joz:6:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Ludzie By chodzić dookoła I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Miasto I też, nawet, mianowicie Do ??? Do ??? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Joz:6:7 kai\ ei)=pen au)toi=s le/gOn *paraggei/late tO=| laO=| perielTei=n kai\ kuklO=sai tE\n po/lin, kai\ oi( ma/CHimoi paraporeue/sTOsan e)nOplisme/noi e)nanti/on kuri/ou·
Joz:6:7 kai eipen autois legOn parangeilate tO laO perielTein kai kyklOsai tEn polin, kai hoi maCHimoi paraporeuesTOsan enOplismenoi enantion kyriu·
Joz:6:7 C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PAPNSM VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM VB_AAN C VA_AAN RA_ASF N3I_ASF C RA_NPM A1_NPM V1_PMD3P VT_XMPNPM P N2_GSM
Joz:6:7 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to say/tell to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined the people to go about and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the city and also, even, namely the ć to ??? to ??? in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Joz:6:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) do-COMMand-you(pl)! the (dat) people (dat) to-GO-ABOUT and to-ENCIRCLE, be-you(sg)-ENCIRCLE-ed!, he/she/it-happens-to-ENCIRCLE (opt) the (acc) city (acc) and the (nom)   let-them-be-being-???-ed! having-been-???-ed (nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Joz:6:7 Joz_6:7_1 Joz_6:7_2 Joz_6:7_3 Joz_6:7_4 Joz_6:7_5 Joz_6:7_6 Joz_6:7_7 Joz_6:7_8 Joz_6:7_9 Joz_6:7_10 Joz_6:7_11 Joz_6:7_12 Joz_6:7_13 Joz_6:7_14 Joz_6:7_15 Joz_6:7_16 Joz_6:7_17 Joz_6:7_18 Joz_6:7_19
Joz:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:8 καὶ ἑπτὰ ἱερεῖς ἔχοντες ἑπτὰ σάλπιγγας ἱερὰς παρελθέτωσαν ὡσαύτως ἐναντίον τοῦ κυρίου καὶ σημαινέτωσαν εὐτόνως, καὶ ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου ἐπακολουθείτω·
Joz:6:8 Charge the people to go round, and encompass the city; and let your men of war pass on armed before the Lord. (Joshua 6:8 Brenton)
Joz:6:8 I stało się, jak Jozue rozkazał ludowi. Siedmiu kapłanów, niosących przed Panem siedem trąb z rogów baranich, wyruszyło grając na trąbach, Arka zaś Przymierza Pańskiego szła za nimi. (Joz 6:8 BT_4)
Joz:6:8 καὶ ἑπτὰ ἱερεῖς ἔχοντες ἑπτὰ σάλπιγγας ἱερὰς παρελθέτωσαν ὡσαύτως ἐναντίον τοῦ κυρίου καὶ σημαινέτωσαν εὐτόνως, καὶ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου ἐπακολουθείτω·
Joz:6:8 καί ἑπτά ἱερεύς, -έως, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἑπτά σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) εὐ·τόνως καί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -)
Joz:6:8 I też, nawet, mianowicie Siedem Duchowny By mieć Siedem Trąbka Święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By mijać mijaj, obok, albo przeszły Podobnie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj W podnieceniu I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By następować w następstwie [doznaj powodzenia]
Joz:6:8 kai\ e(pta\ i(erei=s e)/CHontes e(pta\ sa/lpiggas i(era\s parelTe/tOsan O(sau/tOs e)nanti/on tou= kuri/ou kai\ sEmaine/tOsan eu)to/nOs, kai\ E( kibOto\s tE=s diaTE/kEs kuri/ou e)pakolouTei/tO·
Joz:6:8 kai hepta hiereis eCHontes hepta salpingas hieras parelTetOsan hOsautOs enantion tu kyriu kai sEmainetOsan eutonOs, kai hE kibOtos tEs diaTEkEs kyriu epakoluTeitO·
Joz:6:8 C M N3V_NPM V1_PAPNPM M N3G_APF A1A_APF VB_AAD3P D P RA_GSM N2_GSM C V1_PAD3P D C RA_NSF N2_NSF RA_GSF N1_GSF N2_GSM V2_PAD3S
Joz:6:8 and also, even, namely seven priest to have seven trumpet sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to pass by go by, beside, or past likewise in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to indicate signify, indicate, declare heatedly and also, even, namely the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to follow in succession [succeed]
Joz:6:8 and seven priests (acc, nom|voc) while HAVE-ing (nom|voc) seven trumpets (acc) sacred ([Adj] acc, gen) let-them-PASS BY! likewise in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and let-them-be-INDICATE-ing! heatedly and the (nom) ark (nom) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) let-him/her/it-be-FOLLOW-ing-IN-SUCCESSION!
Joz:6:8 Joz_6:8_1 Joz_6:8_2 Joz_6:8_3 Joz_6:8_4 Joz_6:8_5 Joz_6:8_6 Joz_6:8_7 Joz_6:8_8 Joz_6:8_9 Joz_6:8_10 Joz_6:8_11 Joz_6:8_12 Joz_6:8_13 Joz_6:8_14 Joz_6:8_15 Joz_6:8_16 Joz_6:8_17 Joz_6:8_18 Joz_6:8_19 Joz_6:8_20 Joz_6:8_21 Joz_6:8_22
Joz:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:9 οἱ δὲ μάχιμοι ἔμπροσθεν παραπορευέσθωσαν καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ οὐραγοῦντες ὀπίσω τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης κυρίου πορευόμενοι καὶ σαλπίζοντες.
Joz:6:9 And let the men of war proceed before, and the priests bringing up the rear behind the ark of the covenant of the Lord proceed sounding the trumpets. (Joshua 6:9 Brenton)
Joz:6:9 Zbrojni wojownicy szli przed kapłanami, którzy grali na trąbach, a tylna straż szła za Arką, i tak posuwano się, stale grając na trąbach. (Joz 6:9 BT_4)
Joz:6:9 οἱ δὲ μάχιμοι ἔμπροσθεν παραπορευέσθωσαν καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ οὐραγοῦντες ὀπίσω τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης κυρίου πορευόμενοι καὶ σαλπίζοντες.
Joz:6:9 ὁ ἡ τό δέ   ἔμ·προσ·θεν/-θε παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὀπίσω ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -)
Joz:6:9 zaś Przedtem/w przodzie z Do ??? I też, nawet, mianowicie Duchowny Z tyłu w tył, z tyłu, potem Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce
Joz:6:9 oi( de\ ma/CHimoi e)/mprosTen paraporeue/sTOsan kai\ oi( i(erei=s oi( ou)ragou=ntes o)pi/sO tE=s kibOtou= tE=s diaTE/kEs kuri/ou poreuo/menoi kai\ salpi/DZontes.
Joz:6:9 hoi de maCHimoi emprosTen paraporeuesTOsan kai hoi hiereis hoi uraguntes opisO tEs kibOtu tEs diaTEkEs kyriu poreuomenoi kai salpiDZontes.
Joz:6:9 RA_NPM x A1_NPM D V1_PMD3P C RA_NPM N3V_NPM RA_NPM V2_PAPNPM P RA_GSF N2_GSF RA_GSF N1_GSF N2_GSM V1_PMPNPM C V1_PAPNPM
Joz:6:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć before/in front of to ??? and also, even, namely the priest the ć behind back, behind, after the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go and also, even, namely to trumpet
Joz:6:9 the (nom) Yet   before/in front of let-them-be-being-???-ed! and the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom)   behind the (gen) ark (gen) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while being-GO-ed (nom|voc) and while TRUMPET-ing (nom|voc)
Joz:6:9 Joz_6:9_1 Joz_6:9_2 Joz_6:9_3 Joz_6:9_4 Joz_6:9_5 Joz_6:9_6 Joz_6:9_7 Joz_6:9_8 Joz_6:9_9 Joz_6:9_10 Joz_6:9_11 Joz_6:9_12 Joz_6:9_13 Joz_6:9_14 Joz_6:9_15 Joz_6:9_16 Joz_6:9_17 Joz_6:9_18 Joz_6:9_19
Joz:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:10 τῷ δὲ λαῷ ἐνετείλατο Ἰησοῦς λέγων Μὴ βοᾶτε, μηδὲ ἀκουσάτω μηθεὶς ὑμῶν τὴν φωνήν, ἕως ἂν ἡμέραν αὐτὸς διαγγείλῃ ἀναβοῆσαι, καὶ τότε ἀναβοήσετε.
Joz:6:10 And Joshua commanded the people, saying, Cry not out, nor let any one hear your voice, until he himself declare to you the time to cry out, and then ye shall cry out. (Joshua 6:10 Brenton)
Joz:6:10 A Jozue dał ludowi polecenie: «Nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych aż do dnia, gdy wam powiem: Wznieście okrzyk wojenny! I wtedy go wzniesiecie». (Joz 6:10 BT_4)
Joz:6:10 τῷ δὲ λαῷ ἐνετείλατο Ἰησοῦς λέγων Μὴ βοᾶτε, μηδὲ ἀκουσάτω μηθεὶς ὑμῶν τὴν φωνήν, ἕως ἂν ἡμέραν αὐτὸς διαγγείλῃ ἀναβοῆσαι, καὶ τότε ἀναβοήσετε.
Joz:6:10 ὁ ἡ τό δέ λαός, -οῦ, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δι·αγγέλλω (δι+αγγελλ-, -, δι+αγγειλ·[σ]-, -, -, δι+αγγελ·[θ]-) ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) καί τότε ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -)
Joz:6:10 zaś Ludzie By zalecać rozkaz Jezus [Jozue albo Jezus] By mówić/opowiadaj Nie By ryczeć µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By słyszeć Nie jeden Ty Dźwięku/głos płacze Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień On/ona/to/to samo Do ??? By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Wtedy By krzyknąć
Joz:6:10 tO=| de\ laO=| e)netei/lato *)iEsou=s le/gOn *mE\ boa=te, mEde\ a)kousa/tO mETei\s u(mO=n tE\n fOnE/n, e(/Os a)/n E(me/ran au)to\s diaggei/lE| a)naboE=sai, kai\ to/te a)naboE/sete.
Joz:6:10 tO de laO eneteilato iEsus legOn mE boate, mEde akusatO mETeis hymOn tEn fOnEn, heOs an hEmeran autos diangeilE anaboEsai, kai tote anaboEsete.
Joz:6:10 RA_DSM x N2_DSM VAI_AMI3S N_NSM V1_PAPNSM D V3_PAD2P C VA_AAD3S A3_NSM RP_GP RA_ASF N1_ASF C x N1A_ASF RD_NSM VA_AAS3S VA_AAN C D VF_FAI2P
Joz:6:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] people to enjoin command Jesus [Joshua or Jesus] to say/tell not to bellow μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to hear not one you the sound/voice cries until; dawn ever (if ever) day he/she/it/same to ??? to cry out and also, even, namely then to cry out
Joz:6:10 the (dat) Yet people (dat) he/she/it-was-ENJOIN-ed Jesus (nom) while SAY/TELL-ing (nom) not you(pl)-are-BELLOW-ing, be-you(pl)-BELLOW-ing!, you(pl)-should-be-BELLOW-ing neither/nor; Mede (voc) let-him/her/it-HEAR! not one (nom) you(pl) (gen) the (acc) sound/voice (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever day (acc) he/it/same (nom) he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed to-CRY-OUT, be-you(sg)-CRY-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-CRY-OUT (opt) and then you(pl)-will-CRY-OUT
Joz:6:10 Joz_6:10_1 Joz_6:10_2 Joz_6:10_3 Joz_6:10_4 Joz_6:10_5 Joz_6:10_6 Joz_6:10_7 Joz_6:10_8 Joz_6:10_9 Joz_6:10_10 Joz_6:10_11 Joz_6:10_12 Joz_6:10_13 Joz_6:10_14 Joz_6:10_15 Joz_6:10_16 Joz_6:10_17 Joz_6:10_18 Joz_6:10_19 Joz_6:10_20 Joz_6:10_21 Joz_6:10_22 Joz_6:10_23
Joz:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:11 καὶ περιελθοῦσα ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ τὴν πόλιν εὐθέως ἀπῆλθεν εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ.
Joz:6:11 And the ark of the covenant of God having gone round immediately returned into the camp, and lodged there. (Joshua 6:11 Brenton)
Joz:6:11 I tak Arka Pańska okrążyła miasto dokoła jeden raz, po czym wrócono do obozu i spędzono tam noc. (Joz 6:11 BT_4)
Joz:6:11 καὶ περιελθοῦσα κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ τὴν πόλιν εὐθέως ἀπῆλθεν εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ.
Joz:6:11 καί περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐκεῖ
Joz:6:11 I też, nawet, mianowicie By chodzić dookoła Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Bóg  Miasto Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto By odchodzić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Tam
Joz:6:11 kai\ perielTou=sa E( kibOto\s tE=s diaTE/kEs tou= Teou= tE\n po/lin eu)Te/Os a)pE=lTen ei)s tE\n parembolE\n kai\ e)koimE/TE e)kei=.
Joz:6:11 kai perielTusa hE kibOtos tEs diaTEkEs tu Teu tEn polin euTeOs apElTen eis tEn parembolEn kai ekoimETE ekei.
Joz:6:11 C VB_AAPNSF RA_NSF N2_NSF RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM RA_ASF N3I_ASF D VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF C VCI_API3S D
Joz:6:11 and also, even, namely to go about the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant the god [see theology] the city at once outright; straight to depart into (+acc) the camp camp, barracks, army and also, even, namely to repose/sleep there
Joz:6:11 and upon GO-ing-ABOUT (nom|voc) the (nom) ark (nom) the (gen) covenant (gen) the (gen) god (gen) the (acc) city (acc) at once; straight ([Adj] gen) he/she/it-DEPART-ed into (+acc) the (acc) camp (acc) and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed there
Joz:6:11 Joz_6:11_1 Joz_6:11_2 Joz_6:11_3 Joz_6:11_4 Joz_6:11_5 Joz_6:11_6 Joz_6:11_7 Joz_6:11_8 Joz_6:11_9 Joz_6:11_10 Joz_6:11_11 Joz_6:11_12 Joz_6:11_13 Joz_6:11_14 Joz_6:11_15 Joz_6:11_16 Joz_6:11_17 Joz_6:11_18
Joz:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:12 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἀνέστη Ἰησοῦς τὸ πρωί, καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου,
Joz:6:12 And on the second day Joshua rose up in the morning, and the priests took up the ark of the covenant of the Lord. (Joshua 6:12 Brenton)
Joz:6:12 Jozue wstał wcześnie rano, kapłani wzięli Arkę Pańską, (Joz 6:12 BT_4)
Joz:6:12 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἀνέστη Ἰησοῦς τὸ πρωί, καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου,
Joz:6:12 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό πρωΐ καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Joz:6:12 I też, nawet, mianowicie Dzień Drugi By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Jezus [Jozue albo Jezus] Wcześnie I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Duchowny Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Joz:6:12 kai\ tE=| E(me/ra| tE=| deute/ra| a)ne/stE *)iEsou=s to\ prOi/, kai\ E)=ran oi( i(erei=s tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou,
Joz:6:12 kai tE hEmera tE deutera anestE iEsus to prOi, kai Eran hoi hiereis tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu,
Joz:6:12 C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF VHI_AAI3S N_NSM RA_ASN D C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM
Joz:6:12 and also, even, namely the day the second to stand up put up, raise, resurrect Jesus [Joshua or Jesus] the early and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise the priest the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Joz:6:12 and the (dat) day (dat) the (dat) second (dat) he/she/it-STand-ed-UP Jesus (nom) the (nom|acc) early and they-LIFT/PICK-ed-UP the (nom) priests (acc, nom|voc) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Joz:6:12 Joz_6:12_1 Joz_6:12_2 Joz_6:12_3 Joz_6:12_4 Joz_6:12_5 Joz_6:12_6 Joz_6:12_7 Joz_6:12_8 Joz_6:12_9 Joz_6:12_10 Joz_6:12_11 Joz_6:12_12 Joz_6:12_13 Joz_6:12_14 Joz_6:12_15 Joz_6:12_16 Joz_6:12_17 Joz_6:12_18
Joz:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:13 καὶ οἱ ἑπτὰ ἱερεῖς οἱ φέροντες τὰς σάλπιγγας τὰς ἑπτὰ προεπορεύοντο ἐναντίον κυρίου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσεπορεύοντο οἱ μάχιμοι καὶ ὁ λοιπὸς ὄχλος ὄπισθε τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης κυρίου· καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι, καὶ ὁ λοιπὸς ὄχλος ἅπας περιεκύκλωσε τὴν πόλιν ἐγγύθεν
Joz:6:13 And the seven priests bearing the seven trumpets went on before the Lord; and afterwards the men of war went on, and the remainder of the multitude went after the ark of the covenant of the Lord, and the priests sounded with the trumpets. (Joshua 6:13 Brenton)
Joz:6:13 a siedmiu kapłanów niosących siedem trąb z rogów baranich szło przed Arką Pańską, grając bez przerwy na trąbach w czasie marszu. Zbrojni wojownicy szli przed nimi, a tylna straż szła za Arką Pańską i posuwano się przy dźwięku trąb. (Joz 6:13 BT_4)
Joz:6:13 καὶ οἱ ἑπτὰ ἱερεῖς οἱ φέροντες τὰς σάλπιγγας τὰς ἑπτὰ προεπορεύοντο ἐναντίον κυρίου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσεπορεύοντο οἱ μάχιμοι καὶ λοιπὸς ὄχλος ὄπισθε τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης κυρίου· καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι, καὶ λοιπὸς ὄχλος ἅπας περιεκύκλωσε τὴν πόλιν ἐγγύθεν
Joz:6:13 καί ὁ ἡ τό ἑπτά ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ὁ ἡ τό ἑπτά προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὄχλος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὄχλος, -ου, ὁ ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ  
Joz:6:13 I też, nawet, mianowicie Siedem Duchowny By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Trąbka Siedem By iść przedtem Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Tłum Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Duchowny By grać na trąbce Trąbka I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Tłum Każdy By okrążać Miasto
Joz:6:13 kai\ oi( e(pta\ i(erei=s oi( fe/rontes ta\s sa/lpiggas ta\s e(pta\ proeporeu/onto e)nanti/on kuri/ou, kai\ meta\ tau=ta ei)seporeu/onto oi( ma/CHimoi kai\ o( loipo\s o)/CHlos o)/pisTe tE=s kibOtou= tE=s diaTE/kEs kuri/ou· kai\ oi( i(erei=s e)sa/lpisan tai=s sa/lpigXi, kai\ o( loipo\s o)/CHlos a(/pas perieku/klOse tE\n po/lin e)ggu/Ten
Joz:6:13 kai hoi hepta hiereis hoi ferontes tas salpingas tas hepta proeporeuonto enantion kyriu, kai meta tauta eiseporeuonto hoi maCHimoi kai ho loipos oCHlos opisTe tEs kibOtu tEs diaTEkEs kyriu· kai hoi hiereis esalpisan tais salpinXi, kai ho loipos oCHlos hapas periekyklOse tEn polin engyTen
Joz:6:13 C RA_NPM M N3V_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_APF N3G_APF RA_APF M V1I_IMI3P P N2_GSM C P RD_APN V1I_IMI3P RA_NPM A1_NPM C RA_NSM A1_NSM N2_NSM P RA_GSF N2_GSF RA_GSF N1_GSF N2_GSM C RA_NPM N3V_NPM VAI_AAI3P RA_DPF N3G_DPF C RA_NSM A1_NSM N2_NSM A3_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF D
Joz:6:13 and also, even, namely the seven priest the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the trumpet the seven to go before in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter the ć and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest crowd ć the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the priest to trumpet the trumpet and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest crowd every to encircle the city ć
Joz:6:13 and the (nom) seven priests (acc, nom|voc) the (nom) while BRING-ing (nom|voc) the (acc) trumpets (acc) the (acc) seven they-were-being-GO-ed-BEFORE in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-were-being-ENTER-ed the (nom)   and the (nom) remaining ([Adj] nom) crowd (nom)   the (gen) ark (gen) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) priests (acc, nom|voc) they-TRUMPET-ed the (dat) trumpets (dat) and the (nom) remaining ([Adj] nom) crowd (nom) every (nom|voc) he/she/it-ENCIRCLE-ed the (acc) city (acc)  
Joz:6:13 Joz_6:13_1 Joz_6:13_2 Joz_6:13_3 Joz_6:13_4 Joz_6:13_5 Joz_6:13_6 Joz_6:13_7 Joz_6:13_8 Joz_6:13_9 Joz_6:13_10 Joz_6:13_11 Joz_6:13_12 Joz_6:13_13 Joz_6:13_14 Joz_6:13_15 Joz_6:13_16 Joz_6:13_17 Joz_6:13_18 Joz_6:13_19 Joz_6:13_20 Joz_6:13_21 Joz_6:13_22 Joz_6:13_23 Joz_6:13_24 Joz_6:13_25 Joz_6:13_26 Joz_6:13_27 Joz_6:13_28 Joz_6:13_29 Joz_6:13_30 Joz_6:13_31 Joz_6:13_32 Joz_6:13_33 Joz_6:13_34 Joz_6:13_35 Joz_6:13_36 Joz_6:13_37 Joz_6:13_38 Joz_6:13_39 Joz_6:13_40 Joz_6:13_41 Joz_6:13_42 Joz_6:13_43 Joz_6:13_44
Joz:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:14 καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν παρεμβολήν. οὕτως ἐποίει ἐπὶ ἓξ ἡμέρας.
Joz:6:14 And all the rest of the multitude compassed the city six times from within a short distance, and went back again into the camp; this they did six days. (Joshua 6:14 Brenton)
Joz:6:14 I tak okrążyli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym wrócili do obozu. Przez sześć dni codziennie tak czynili. (Joz 6:14 BT_4)
Joz:6:14 καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν παρεμβολήν. οὕτως ἐποίει ἐπὶ ἓξ ἡμέρας.
Joz:6:14 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πάλιν εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ἕξ ἡμέρα, -ας -ἡ
Joz:6:14 I też, nawet, mianowicie By odchodzić Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sześć Dzień
Joz:6:14 kai\ a)pE=lTen pa/lin ei)s tE\n parembolE/n. ou(/tOs e)poi/ei e)pi\ e(\X E(me/ras.
Joz:6:14 kai apElTen palin eis tEn parembolEn. hutOs epoiei epi heX hEmeras.
Joz:6:14 C VBI_AAI3S D P RA_ASF N1_ASF D V2I_IAI3S P M N1A_APF
Joz:6:14 and also, even, namely to depart again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore into (+acc) the camp camp, barracks, army thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing six day
Joz:6:14 and he/she/it-DEPART-ed again into (+acc) the (acc) camp (acc) thusly/like this he/she/it-was-DO/MAKE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) six day (gen), days (acc)
Joz:6:14 Joz_6:14_1 Joz_6:14_2 Joz_6:14_3 Joz_6:14_4 Joz_6:14_5 Joz_6:14_6 Joz_6:14_7 Joz_6:14_8 Joz_6:14_9 Joz_6:14_10 Joz_6:14_11
Joz:6:14 x x x x x x x x x x x
Joz:6:15 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνέστησαν ὄρθρου καὶ περιήλθοσαν τὴν πόλιν ἑξάκις·
Joz:6:15 And on the seventh day they rose up early, and compassed the city on that day seven times. (Joshua 6:15 Brenton)
Joz:6:15 Siódmego dnia wstali rano wraz z zorzą poranną i okrążyli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób: tylko tego dnia okrążyli miasto siedem razy. (Joz 6:15 BT_4)
Joz:6:15 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνέστησαν ὄρθρου καὶ περιήλθοσαν τὴν πόλιν ἑξάκις·
Joz:6:15 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὄρθρος, -ου, ὁ καί περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ  
Joz:6:15 I też, nawet, mianowicie Dzień Siódmy By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Świtaj I też, nawet, mianowicie By chodzić dookoła Miasto
Joz:6:15 kai\ tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| a)ne/stEsan o)/rTrou kai\ periE/lTosan tE\n po/lin e(Xa/kis·
Joz:6:15 kai tE hEmera tE hebdomE anestEsan orTru kai periElTosan tEn polin heXakis·
Joz:6:15 C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VHI_AAI3P N2_GSM C VBI_AAI3P RA_ASF N3I_ASF D
Joz:6:15 and also, even, namely the day the seventh to stand up put up, raise, resurrect dawn and also, even, namely to go about the city ć
Joz:6:15 and the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) they-STand-ed-UP dawn (gen) and they-GO-ed-ABOUT the (acc) city (acc)  
Joz:6:15 Joz_6:15_1 Joz_6:15_2 Joz_6:15_3 Joz_6:15_4 Joz_6:15_5 Joz_6:15_6 Joz_6:15_7 Joz_6:15_8 Joz_6:15_9 Joz_6:15_10 Joz_6:15_11 Joz_6:15_12
Joz:6:15 x x x x x x x x x x x x
Joz:6:16 καὶ τῇ περιόδῳ τῇ ἑβδόμῃ ἐσάλπισαν οἱ ἱερεῖς, καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Κεκράξατε· παρέδωκεν γὰρ κύριος ὑμῖν τὴν πόλιν.
Joz:6:16 And it came to pass at the seventh circuit the priests blew the trumpets; and Joshua said to the children of Israel, Shout, for the Lord has given you the city. (Joshua 6:16 Brenton)
Joz:6:16 Gdy kapłani za siódmym razem zagrali na trąbach, Jozue zawołał do ludu: «Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc waszą! (Joz 6:16 BT_4)
Joz:6:16 καὶ τῇ περιόδῳ τῇ ἑβδόμῃ ἐσάλπισαν οἱ ἱερεῖς, καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Κεκράξατε· παρέδωκεν γὰρ κύριος ὑμῖν τὴν πόλιν.
Joz:6:16 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Joz:6:16 I też, nawet, mianowicie Siódmy By grać na trąbce Duchowny I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Izrael By krzyknąć By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Miasto
Joz:6:16 kai\ tE=| perio/dO| tE=| e(bdo/mE| e)sa/lpisan oi( i(erei=s, kai\ ei)=pen *)iEsou=s toi=s ui(oi=s *israEl *kekra/Xate· pare/dOken ga\r ku/rios u(mi=n tE\n po/lin.
Joz:6:16 kai tE periodO tE hebdomE esalpisan hoi hiereis, kai eipen iEsus tois hyiois israEl kekraXate· paredOken gar kyrios hymin tEn polin.
Joz:6:16 C RA_DSF N2_DSF RA_DSF A1_DSF VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM VAI_AAD2P VAI_AAI3S x N2_NSM RP_DP RA_ASF N3I_ASF
Joz:6:16 and also, even, namely the ć the seventh to trumpet the priest and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] the son Israel to cry out to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you the city
Joz:6:16 and the (dat)   the (dat) seventh (dat) they-TRUMPET-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) do-CRY-you(pl)-OUT! he/she/it-Hand OVER-ed for lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (dat) the (acc) city (acc)
Joz:6:16 Joz_6:16_1 Joz_6:16_2 Joz_6:16_3 Joz_6:16_4 Joz_6:16_5 Joz_6:16_6 Joz_6:16_7 Joz_6:16_8 Joz_6:16_9 Joz_6:16_10 Joz_6:16_11 Joz_6:16_12 Joz_6:16_13 Joz_6:16_14 Joz_6:16_15 Joz_6:16_16 Joz_6:16_17 Joz_6:16_18 Joz_6:16_19 Joz_6:16_20 Joz_6:16_21
Joz:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:17 καὶ ἔσται ἡ πόλις ἀνάθεμα, αὐτὴ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, κυρίῳ σαβαωθ· πλὴν Ρααβ τὴν πόρνην περιποιήσασθε, αὐτὴν καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς.
Joz:6:17 And the city shall be devoted, it and all things that are in it, to the Lord of Hosts: only do ye save Raab the harlot, and all things in her house. (Joshua 6:17 Brenton)
Joz:6:17 Miasto będzie obłożone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierządnica Rachab zostanie przy życiu - ona sama i wszyscy, którzy są wraz z nią w domu, albowiem ukryła wywiadowców, których wysłaliśmy. (Joz 6:17 BT_4)
Joz:6:17 καὶ ἔσται πόλις ἀνάθεμα, αὐτὴ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, κυρίῳ σαβαωθ· πλὴν Ρααβ τὴν πόρνην περιποιήσασθε, αὐτὴν καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς.
Joz:6:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ πλήν Ῥαάβ, ἡ ὁ ἡ τό πόρνη, -ης, ἡ περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:6:17 I też, nawet, mianowicie By być Miasto Klnij On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Z wyjątkiem Rahab Prostytuuj By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo
Joz:6:17 kai\ e)/stai E( po/lis a)na/Tema, au)tE\ kai\ pa/nta, o(/sa e)sti\n e)n au)tE=|, kuri/O| sabaOT· plE\n *raab tE\n po/rnEn peripoiE/sasTe, au)tE\n kai\ o(/sa e)sti\n e)n tO=| oi)/kO| au)tE=s.
Joz:6:17 kai estai hE polis anaTema, autE kai panta, hosa estin en autE, kyriO sabaOT· plEn raab tEn pornEn peripoiEsasTe, autEn kai hosa estin en tO oikO autEs.
Joz:6:17 C VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF N3M_NSN RD_NSF C A3_NPN A1_NPN V9_PAI3S P RD_DSF N2_DSM N_G C N_AS RA_ASF N1_ASF VA_AMD2P RD_ASF C A1_APN V9_PAI3S P RA_DSM N2_DSM RD_GSF
Joz:6:17 and also, even, namely to be the city curse he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth except Rahab the prostitute to procure (keep) he/she/it/same and also, even, namely as much/many as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same
Joz:6:17 and he/she/it-will-be the (nom) city (nom) curse (nom|acc|voc) she/it/same (nom) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) her/it/same (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Sabaoth except Rahab (indecl) the (acc) prostitute (acc) be-you(pl)-PROCURE-ed! her/it/same (acc) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) her/it/same (gen)
Joz:6:17 Joz_6:17_1 Joz_6:17_2 Joz_6:17_3 Joz_6:17_4 Joz_6:17_5 Joz_6:17_6 Joz_6:17_7 Joz_6:17_8 Joz_6:17_9 Joz_6:17_10 Joz_6:17_11 Joz_6:17_12 Joz_6:17_13 Joz_6:17_14 Joz_6:17_15 Joz_6:17_16 Joz_6:17_17 Joz_6:17_18 Joz_6:17_19 Joz_6:17_20 Joz_6:17_21 Joz_6:17_22 Joz_6:17_23 Joz_6:17_24 Joz_6:17_25 Joz_6:17_26 Joz_6:17_27
Joz:6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:18 ἀλλὰ ὑμεῖς φυλάξασθε σφόδρα ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, μήποτε ἐνθυμηθέντες ὑμεῖς αὐτοὶ λάβητε ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος καὶ ποιήσητε τὴν παρεμβολὴν τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀνάθεμα καὶ ἐκτρίψητε ἡμᾶς·
Joz:6:18 But keep yourselves strictly from the accursed thing, lest ye set your mind upon and take of the accursed thing, and ye make the camp of the children of Israel and accursed thing, and destroy us. (Joshua 6:18 Brenton)
Joz:6:18 Ale wy strzeżcie się rzeczy obłożonych klątwą, aby was chęć nie ogarnęła wziąć coś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz izraelski i sprowadzilibyście na niego nieszczęście. (Joz 6:18 BT_4)
Joz:6:18 ἀλλὰ ὑμεῖς φυλάξασθε σφόδρα ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, μήποτε ἐνθυμηθέντες ὑμεῖς αὐτοὶ λάβητε ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος καὶ ποιήσητε τὴν παρεμβολὴν τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀνάθεμα καὶ ἐκτρίψητε ἡμᾶς·
Joz:6:18 ἀλλά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σφόδρα ἀπό ὁ ἡ τό ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό μήποτε (μή ποτέ) ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό καί ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Joz:6:18 Ale Ty By zabezpieczać się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Klnij Nigdy By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). Ty On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Klnij I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Obozu obóz, koszary, armia Syn Izrael Klnij I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja
Joz:6:18 a)lla\ u(mei=s fula/XasTe sfo/dra a)po\ tou= a)naTe/matos, mE/pote e)nTumETe/ntes u(mei=s au)toi\ la/bEte a)po\ tou= a)naTe/matos kai\ poiE/sEte tE\n parembolE\n tO=n ui(O=n *israEl a)na/Tema kai\ e)ktri/PSEte E(ma=s·
Joz:6:18 alla hymeis fylaXasTe sfodra apo tu anaTematos, mEpote enTymETentes hymeis autoi labEte apo tu anaTematos kai poiEsEte tEn parembolEn tOn hyiOn israEl anaTema kai ektriPSEte hEmas·
Joz:6:18 C RP_NP VA_AMD2P D P RA_GSN N3M_GSN D VC_APPNPM RP_NP RD_NPM VB_AAS2P P RA_GSN N3M_GSN C VA_AAS2P RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM N_GSM N3M_ASN C VA_AAS2P RP_AP
Joz:6:18 but you to guard vehement, intense, keen, inveighingly, eager from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the curse never to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). you he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the curse and also, even, namely to do/make the camp camp, barracks, army the son Israel curse and also, even, namely to ??? I
Joz:6:18 but you(pl) (nom) be-you(pl)-GUARD-ed! vehement, away from (+gen) the (gen) curse (gen) never upon being-PONDER-ed (nom|voc) you(pl) (nom) they/same (nom) you(pl)-should-TAKE HOLD OF away from (+gen) the (gen) curse (gen) and you(pl)-should-DO/MAKE the (acc) camp (acc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) curse (nom|acc|voc) and you(pl)-should-??? us (acc)
Joz:6:18 Joz_6:18_1 Joz_6:18_2 Joz_6:18_3 Joz_6:18_4 Joz_6:18_5 Joz_6:18_6 Joz_6:18_7 Joz_6:18_8 Joz_6:18_9 Joz_6:18_10 Joz_6:18_11 Joz_6:18_12 Joz_6:18_13 Joz_6:18_14 Joz_6:18_15 Joz_6:18_16 Joz_6:18_17 Joz_6:18_18 Joz_6:18_19 Joz_6:18_20 Joz_6:18_21 Joz_6:18_22 Joz_6:18_23 Joz_6:18_24 Joz_6:18_25 Joz_6:18_26
Joz:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:19 καὶ πᾶν ἀργύριον ἢ χρυσίον ἢ χαλκὸς ἢ σίδηρος ἅγιον ἔσται τῷ κυρίῳ, εἰς θησαυρὸν κυρίου εἰσενεχθήσεται.
Joz:6:19 And all the silver, or gold, or brass, or iron, shall be holy to the Lord; it shall be carried into the treasury of the Lord. (Joshua 6:19 Brenton)
Joz:6:19 Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca Pańskiego». (Joz 6:19 BT_4)
Joz:6:19 καὶ πᾶν ἀργύριον χρυσίον χαλκὸς σίδηρος ἅγιον ἔσται τῷ κυρίῳ, εἰς θησαυρὸν κυρίου εἰσενεχθήσεται.
Joz:6:19 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἤ[1] χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἤ[1] χαλκός, -οῦ, ὁ ἤ[1] σίδηρος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] θησαυρός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-)
Joz:6:19 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek srebra Albo Kawałek złota Albo Miedź albo brąz Albo Żelazny Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Skarb Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c.
Joz:6:19 kai\ pa=n a)rgu/rion E)\ CHrusi/on E)\ CHalko\s E)\ si/dEros a(/gion e)/stai tO=| kuri/O|, ei)s TEsauro\n kuri/ou ei)seneCHTE/setai.
Joz:6:19 kai pan argyrion E CHrysion E CHalkos E sidEros hagion estai tO kyriO, eis TEsauron kyriu eiseneCHTEsetai.
Joz:6:19 C A3_NSN N2N_NSN C N2N_NSN C N2_NSM C N2_NSM A1A_NSN VF_FMI3S RA_DSM N2_DSM P N2_ASM N2_GSM VQ_FPI3S
Joz:6:19 and also, even, namely every all, each, every, the whole of piece of silver or piece of gold or copper or bronze or iron dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) treasure lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c.
Joz:6:19 and every (nom|acc|voc) piece of silver (nom|acc|voc) or piece of gold (nom|acc|voc) or copper or bronze (nom) or iron (nom) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) into (+acc) treasure (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-will-be-BRING IN-ed
Joz:6:19 Joz_6:19_1 Joz_6:19_2 Joz_6:19_3 Joz_6:19_4 Joz_6:19_5 Joz_6:19_6 Joz_6:19_7 Joz_6:19_8 Joz_6:19_9 Joz_6:19_10 Joz_6:19_11 Joz_6:19_12 Joz_6:19_13 Joz_6:19_14 Joz_6:19_15 Joz_6:19_16 Joz_6:19_17
Joz:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:20 καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν οἱ ἱερεῖς· ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ λαὸς τὴν φωνὴν τῶν σαλπίγγων, ἠλάλαξεν πᾶς ὁ λαὸς ἅμα ἀλαλαγμῷ μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ. καὶ ἔπεσεν ἅπαν τὸ τεῖχος κύκλῳ, καὶ ἀνέβη πᾶς ὁ λαὸς εἰς τὴν πόλιν.
Joz:6:20 And the priests sounded with the trumpets: and when the people heard the trumpets, all the people shouted at once with a loud and strong shout; and all the wall fell round about, and all the people went up into the city: (Joshua 6:20 Brenton)
Joz:6:20 Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. (Joz 6:20 BT_4)
Joz:6:20 καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν οἱ ἱερεῖς· ὡς δὲ ἤκουσεν λαὸς τὴν φωνὴν τῶν σαλπίγγων, ἠλάλαξεν πᾶς λαὸς ἅμα ἀλαλαγμῷ μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ. καὶ ἔπεσεν ἅπαν τὸ τεῖχος κύκλῳ, καὶ ἀνέβη πᾶς λαὸς εἰς τὴν πόλιν.
Joz:6:20 καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὡς δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἅμα ἀλαλαγμός, -οῦ, ὁ [LXX] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρός -ά -όν καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων κύκλῳ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Joz:6:20 I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce Trąbka Duchowny Jak/jak zaś By słyszeć Ludzie Dźwięku/głos płacze Trąbka By wyć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W tym samym czasie Krzyk Wielki I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Każdy Ściana W kole I też, nawet, mianowicie By podnosić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Do (+przyspieszenie) Miasto
Joz:6:20 kai\ e)sa/lpisan tai=s sa/lpigXin oi( i(erei=s· O(s de\ E)/kousen o( lao\s tE\n fOnE\n tO=n salpi/ggOn, E)la/laXen pa=s o( lao\s a(/ma a)lalagmO=| mega/lO| kai\ i)sCHurO=|. kai\ e)/pesen a(/pan to\ tei=CHos ku/klO|, kai\ a)ne/bE pa=s o( lao\s ei)s tE\n po/lin.
Joz:6:20 kai esalpisan tais salpinXin hoi hiereis· hOs de Ekusen ho laos tEn fOnEn tOn salpingOn, ElalaXen pas ho laos hama alalagmO megalO kai isCHyrO. kai epesen hapan to teiCHos kyklO, kai anebE pas ho laos eis tEn polin.
Joz:6:20 C VAI_AAI3P RA_DPF N3G_DPF RA_NPM N3V_NPM C x VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF RA_GPF N3G_GPF VAI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM D N2_DSM A1_DSM C A1A_DSM C VAI_AAI3S A3P_NSN RA_NSN N3E_NSN N2_DSM C VZI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM P RA_ASF N3I_ASF
Joz:6:20 and also, even, namely to trumpet the trumpet the priest as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear the people the sound/voice cries the trumpet to ululate every all, each, every, the whole of the people at the same time clamor great and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. every the wall in a circle and also, even, namely to ascend every all, each, every, the whole of the people into (+acc) the city
Joz:6:20 and they-TRUMPET-ed the (dat) trumpets (dat) the (nom) priests (acc, nom|voc) as/like Yet he/she/it-HEAR-ed the (nom) people (nom) the (acc) sound/voice (acc) the (gen) trumpets (gen) he/she/it-ULULATE-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) at the same time clamor (dat) great ([Adj] dat) and mighty ([Adj] dat) and he/she/it-FALL-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) in a circle and he/she/it-ASCEND-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) into (+acc) the (acc) city (acc)
Joz:6:20 Joz_6:20_1 Joz_6:20_2 Joz_6:20_3 Joz_6:20_4 Joz_6:20_5 Joz_6:20_6 Joz_6:20_7 Joz_6:20_8 Joz_6:20_9 Joz_6:20_10 Joz_6:20_11 Joz_6:20_12 Joz_6:20_13 Joz_6:20_14 Joz_6:20_15 Joz_6:20_16 Joz_6:20_17 Joz_6:20_18 Joz_6:20_19 Joz_6:20_20 Joz_6:20_21 Joz_6:20_22 Joz_6:20_23 Joz_6:20_24 Joz_6:20_25 Joz_6:20_26 Joz_6:20_27 Joz_6:20_28 Joz_6:20_29 Joz_6:20_30 Joz_6:20_31 Joz_6:20_32 Joz_6:20_33 Joz_6:20_34 Joz_6:20_35 Joz_6:20_36 Joz_6:20_37 Joz_6:20_38
Joz:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:21 καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὴν Ἰησοῦς καὶ ὅσα ἦν ἐν τῇ πόλει ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικός, ἀπὸ νεανίσκου καὶ ἕως πρεσβύτου καὶ ἕως μόσχου καὶ ὑποζυγίου, ἐν στόματι ῥομφαίας.
Joz:6:21 and Joshua devoted it to destruction, and all things that were in the city, man and woman, young man and old, and calf and ass, with the edge of the sword. (Joshua 6:21 Brenton)
Joz:6:21 I na mocy klątwy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły. (Joz 6:21 BT_4)
Joz:6:21 καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὴν Ἰησοῦς καὶ ὅσα ἦν ἐν τῇ πόλει ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικός, ἀπὸ νεανίσκου καὶ ἕως πρεσβύτου καὶ ἕως μόσχου καὶ ὑποζυγίου, ἐν στόματι ῥομφαίας.
Joz:6:21 καί ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀπό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀπό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρεσβύτης, -ου, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μόσχος, -ου, ὁ καί ὑπο·ζύγιον, -ου, τό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
Joz:6:21 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kobiety/żona Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Młody człowiek I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Stary/postarzał człowiek I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Osioł W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Szpada
Joz:6:21 kai\ a)neTema/tisen au)tE\n *)iEsou=s kai\ o(/sa E)=n e)n tE=| po/lei a)po\ a)ndro\s kai\ e(/Os gunaiko/s, a)po\ neani/skou kai\ e(/Os presbu/tou kai\ e(/Os mo/sCHou kai\ u(poDZugi/ou, e)n sto/mati r(omfai/as.
Joz:6:21 kai aneTematisen autEn iEsus kai hosa En en tE polei apo andros kai heOs gynaikos, apo neanisku kai heOs presbytu kai heOs mosCHu kai hypoDZygiu, en stomati romfaias.
Joz:6:21 C VAI_AAI3S RD_ASF N_NSM C A1_APN V9_IAI3S P RA_DSF N3I_DSF P N3_GSM C P N3K_GSF P N2_GSM C P N1M_GSM C P N2_GSM C N2_GSN P N3M_DSN N1A_GSF
Joz:6:21 and also, even, namely to ??? he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely as much/many as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely until; dawn woman/wife from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing young man and also, even, namely until; dawn old/aged man and also, even, namely until; dawn calf/ox and also, even, namely donkey in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sword
Joz:6:21 and he/she/it-???-ed her/it/same (acc) Jesus (nom) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) away from (+gen) man, husband (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) woman/wife (gen) away from (+gen) young man (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) old/aged man (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) calf/ox (gen) and donkey (gen) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sword (gen), swords (acc)
Joz:6:21 Joz_6:21_1 Joz_6:21_2 Joz_6:21_3 Joz_6:21_4 Joz_6:21_5 Joz_6:21_6 Joz_6:21_7 Joz_6:21_8 Joz_6:21_9 Joz_6:21_10 Joz_6:21_11 Joz_6:21_12 Joz_6:21_13 Joz_6:21_14 Joz_6:21_15 Joz_6:21_16 Joz_6:21_17 Joz_6:21_18 Joz_6:21_19 Joz_6:21_20 Joz_6:21_21 Joz_6:21_22 Joz_6:21_23 Joz_6:21_24 Joz_6:21_25 Joz_6:21_26 Joz_6:21_27 Joz_6:21_28
Joz:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:22 καὶ τοῖς δυσὶν νεανίσκοις τοῖς κατασκοπεύσασιν εἶπεν Ἰησοῦς Εἰσέλθατε εἰς τὴν οἰκίαν τῆς γυναικὸς καὶ ἐξαγάγετε αὐτὴν ἐκεῖθεν καὶ ὅσα ἐστὶν αὐτῇ.
Joz:6:22 And Joshua said to the two young men who had acted a spies, Go into the house of the woman, and bring her out thence, and all that she has. (Joshua 6:22 Brenton)
Joz:6:22 Jozue powiedział dwu wywiadowcom, którzy wybadali kraj: «Wejdźcie do domu owej nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę wraz ze wszystkimi, którzy do niej należą, jak jej przysięgliście». (Joz 6:22 BT_4)
Joz:6:22 καὶ τοῖς δυσὶν νεανίσκοις τοῖς κατασκοπεύσασιν εἶπεν Ἰησοῦς Εἰσέλθατε εἰς τὴν οἰκίαν τῆς γυναικὸς καὶ ἐξαγάγετε αὐτὴν ἐκεῖθεν καὶ ὅσα ἐστὶν αὐτῇ.
Joz:6:22 καί ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὁ ἡ τό κατα·σκοπεύω [LXX] (κατα+σκοπευ-, -, κατα+σκοπευ·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν καί ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:6:22 I też, nawet, mianowicie Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Młody człowiek Do ??? By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Stamtąd I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By być On/ona/to/to samo
Joz:6:22 kai\ toi=s dusi\n neani/skois toi=s kataskopeu/sasin ei)=pen *)iEsou=s *ei)se/lTate ei)s tE\n oi)ki/an tE=s gunaiko\s kai\ e)Xaga/gete au)tE\n e)kei=Ten kai\ o(/sa e)sti\n au)tE=|.
Joz:6:22 kai tois dysin neaniskois tois kataskopeusasin eipen iEsus eiselTate eis tEn oikian tEs gynaikos kai eXagagete autEn ekeiTen kai hosa estin autE.
Joz:6:22 C RA_DPM M_DPM N2_DPM RA_DPM VA_AAPDPM VBI_AAI3S N_NSM VB_AAD2P P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N3K_GSF C VB_AAD2P RD_ASF D C A1_APN V9_PAI3S RD_DSF
Joz:6:22 and also, even, namely the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. young man the to ??? to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] to enter into (+acc) the house the woman/wife and also, even, namely to lead out he/she/it/same from there and also, even, namely as much/many as to be he/she/it/same
Joz:6:22 and the (dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) young men (dat) the (dat) upon ???-ing (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) do-ENTER-you(pl)! into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) woman/wife (gen) and do-LEAD-you(pl)-OUT! her/it/same (acc) from there and as much/many as (nom|acc) he/she/it-is her/it/same (dat)
Joz:6:22 Joz_6:22_1 Joz_6:22_2 Joz_6:22_3 Joz_6:22_4 Joz_6:22_5 Joz_6:22_6 Joz_6:22_7 Joz_6:22_8 Joz_6:22_9 Joz_6:22_10 Joz_6:22_11 Joz_6:22_12 Joz_6:22_13 Joz_6:22_14 Joz_6:22_15 Joz_6:22_16 Joz_6:22_17 Joz_6:22_18 Joz_6:22_19 Joz_6:22_20 Joz_6:22_21 Joz_6:22_22
Joz:6:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:23 καὶ εἰσῆλθον οἱ δύο νεανίσκοι οἱ κατασκοπεύσαντες τὴν πόλιν εἰς τὴν οἰκίαν τῆς γυναικὸς καὶ ἐξηγάγοσαν Ρααβ τὴν πόρνην καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῇ, καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτῆς καὶ κατέστησαν αὐτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ.
Joz:6:23 And the two young men who had spied out the city entered into the house of the woman, and brought out Raab the harlot, and her father, and her mother, and her brethren, and her kindred, and all that she had; and they set her without the camp of Israel. (Joshua 6:23 Brenton)
Joz:6:23 Weszli więc młodzi ludzie, wywiadowcy, i wyprowadzili Rachab, jej ojca i matkę, jej braci i tych wszystkich, którzy do niej należeli. Również wszystkich jej krewnych wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim. (Joz 6:23 BT_4)
Joz:6:23 καὶ εἰσῆλθον οἱ δύο νεανίσκοι οἱ κατασκοπεύσαντες τὴν πόλιν εἰς τὴν οἰκίαν τῆς γυναικὸς καὶ ἐξηγάγοσαν Ρααβ τὴν πόρνην καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῇ, καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτῆς καὶ κατέστησαν αὐτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ.
Joz:6:23 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὁ ἡ τό κατα·σκοπεύω [LXX] (κατα+σκοπευ-, -, κατα+σκοπευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) Ῥαάβ, ἡ ὁ ἡ τό πόρνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ
Joz:6:23 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Dwa Młody człowiek Do ??? Miasto Do (+przyspieszenie) Dom Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Rahab Prostytuuj I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Względny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia Izrael
Joz:6:23 kai\ ei)sE=lTon oi( du/o neani/skoi oi( kataskopeu/santes tE\n po/lin ei)s tE\n oi)ki/an tE=s gunaiko\s kai\ e)XEga/gosan *raab tE\n po/rnEn kai\ to\n pate/ra au)tE=s kai\ tE\n mEte/ra au)tE=s kai\ tou\s a)delfou\s au)tE=s kai\ pa/nta, o(/sa E)=n au)tE=|, kai\ pa=san tE\n sugge/neian au)tE=s kai\ kate/stEsan au)tE\n e)/XO tE=s parembolE=s *israEl.
Joz:6:23 kai eisElTon hoi dyo neaniskoi hoi kataskopeusantes tEn polin eis tEn oikian tEs gynaikos kai eXEgagosan raab tEn pornEn kai ton patera autEs kai tEn mEtera autEs kai tus adelfus autEs kai panta, hosa En autE, kai pasan tEn syngeneian autEs kai katestEsan autEn eXO tEs parembolEs israEl.
Joz:6:23 C VBI_AAI3P RA_NPM M N2_NPM RA_NPM VA_AAPNPM RA_ASF N3I_ASF P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N3K_GSF C VBI_AAI3P N_AS RA_ASF N1_ASF C RA_ASM N3_ASM RD_GSF C RA_ASF N3_ASF RD_GSF C RA_APM N2_APM RD_GSF C A3_APN A1_NPN V9_IAI3S RD_DSF C A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RD_GSF C VHI_AAI3P RD_ASF P RA_GSF N1_GSF N_GSM
Joz:6:23 and also, even, namely to enter the two young man the to ??? the city into (+acc) the house the woman/wife and also, even, namely to lead out Rahab the prostitute and also, even, namely the father he/she/it/same and also, even, namely the mother he/she/it/same and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the relative he/she/it/same and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army Israel
Joz:6:23 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed the (nom) two (nom, acc, gen) young men (nom|voc) the (nom) upon ???-ing (nom|voc) the (acc) city (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) woman/wife (gen) and they-LEAD-ed-OUT Rahab (indecl) the (acc) prostitute (acc) and the (acc) father (acc) her/it/same (gen) and the (acc) mother (acc) her/it/same (gen) and the (acc) brothers (acc) her/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was her/it/same (dat) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) relative (acc) her/it/same (gen) and they-ENABLE-ed her/it/same (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) Israel (indecl)
Joz:6:23 Joz_6:23_1 Joz_6:23_2 Joz_6:23_3 Joz_6:23_4 Joz_6:23_5 Joz_6:23_6 Joz_6:23_7 Joz_6:23_8 Joz_6:23_9 Joz_6:23_10 Joz_6:23_11 Joz_6:23_12 Joz_6:23_13 Joz_6:23_14 Joz_6:23_15 Joz_6:23_16 Joz_6:23_17 Joz_6:23_18 Joz_6:23_19 Joz_6:23_20 Joz_6:23_21 Joz_6:23_22 Joz_6:23_23 Joz_6:23_24 Joz_6:23_25 Joz_6:23_26 Joz_6:23_27 Joz_6:23_28 Joz_6:23_29 Joz_6:23_30 Joz_6:23_31 Joz_6:23_32 Joz_6:23_33 Joz_6:23_34 Joz_6:23_35 Joz_6:23_36 Joz_6:23_37 Joz_6:23_38 Joz_6:23_39 Joz_6:23_40 Joz_6:23_41 Joz_6:23_42 Joz_6:23_43 Joz_6:23_44 Joz_6:23_45 Joz_6:23_46 Joz_6:23_47 Joz_6:23_48
Joz:6:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:24 καὶ ἡ πόλις ἐνεπρήσθη ἐμπυρισμῷ σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν αὐτῇ, πλὴν ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου ἔδωκαν εἰς θησαυρὸν κυρίου εἰσενεχθῆναι.
Joz:6:24 And the city was burnt with fire with all things that were in it; only of the silver, and gold, and brass, and iron, they gave to be brought into the treasury of the Lord. (Joshua 6:24 Brenton)
Joz:6:24 Następnie miasto i wszystko, co w nim było, spalili, tylko srebro i złoto, jak i sprzęty z brązu i żelaza oddali do skarbca domu Pańskiego. (Joz 6:24 BT_4)
Joz:6:24 καὶ πόλις ἐνεπρήσθη ἐμπυρισμῷ σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν αὐτῇ, πλὴν ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου ἔδωκαν εἰς θησαυρὸν κυρίου εἰσενεχθῆναι.
Joz:6:24 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-)   σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πλήν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] θησαυρός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-)
Joz:6:24 I też, nawet, mianowicie Miasto Do ??? Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Z wyjątkiem Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Żelazny; żelazny By dawać Do (+przyspieszenie) Skarb Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c.
Joz:6:24 kai\ E( po/lis e)neprE/sTE e)mpurismO=| su\n pa=sin toi=s e)n au)tE=|, plE\n a)rguri/ou kai\ CHrusi/ou kai\ CHalkou= kai\ sidE/rou e)/dOkan ei)s TEsauro\n kuri/ou ei)seneCHTE=nai.
Joz:6:24 kai hE polis eneprEsTE empyrismO syn pasin tois en autE, plEn argyriu kai CHrysiu kai CHalku kai sidEru edOkan eis TEsauron kyriu eiseneCHTEnai.
Joz:6:24 C RA_NSF N3I_NSF VCI_API3S N2_DSM P A3_DPN RA_DPN P RD_DSF P N2N_GSN C N2N_GSN C N2_GSM C N2_GSM VAI_AAI3P P N2_ASM N2_GSM VQ_APN
Joz:6:24 and also, even, namely the city to ??? ć together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same except piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely iron; iron to give into (+acc) treasure lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c.
Joz:6:24 and the (nom) city (nom) he/she/it-was-???-ed   together with/including (+dat) all (dat) the (dat) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) except piece of silver (gen) and piece of gold (gen) and copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) and iron (gen); iron ([Adj] gen) they-GIVE-ed into (+acc) treasure (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-BRING IN-ed
Joz:6:24 Joz_6:24_1 Joz_6:24_2 Joz_6:24_3 Joz_6:24_4 Joz_6:24_5 Joz_6:24_6 Joz_6:24_7 Joz_6:24_8 Joz_6:24_9 Joz_6:24_10 Joz_6:24_11 Joz_6:24_12 Joz_6:24_13 Joz_6:24_14 Joz_6:24_15 Joz_6:24_16 Joz_6:24_17 Joz_6:24_18 Joz_6:24_19 Joz_6:24_20 Joz_6:24_21 Joz_6:24_22 Joz_6:24_23
Joz:6:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:25 καὶ Ρααβ τὴν πόρνην καὶ πάντα τὸν οἶκον τὸν πατρικὸν αὐτῆς ἐζώγρησεν Ἰησοῦς, καὶ κατῴκησεν ἐν τῷ Ισραηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, διότι ἔκρυψεν τοὺς κατασκοπεύσαντας, οὓς ἀπέστειλεν Ἰησοῦς κατασκοπεῦσαι τὴν Ιεριχω. –
Joz:6:25 And Joshua saved alive Raab the harlot, and all the house of her father, and caused her to dwell in Israel until this day, because she hid the spies which Joshua sent to spy out Jericho. (Joshua 6:25 Brenton)
Joz:6:25 Nierządnicę Rachab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do niej należeli, pozostawił Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela aż po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła wywiadowców, których wysłał Jozue, by wybadali Jerycho. (Joz 6:25 BT_4)
Joz:6:25 καὶ Ρααβ τὴν πόρνην καὶ πάντα τὸν οἶκον τὸν πατρικὸν αὐτῆς ἐζώγρησεν Ἰησοῦς, καὶ κατῴκησεν ἐν τῷ Ισραηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, διότι ἔκρυψεν τοὺς κατασκοπεύσαντας, οὓς ἀπέστειλεν Ἰησοῦς κατασκοπεῦσαι τὴν Ιεριχω.
Joz:6:25 καί Ῥαάβ, ἡ ὁ ἡ τό πόρνη, -ης, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατρικός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ζω·γρέω (ζωγρ(ε)-, ζωγρη·σ-, ζωγρη·σ-, -, εζωγρη-, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ δι·ότι κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό κατα·σκοπεύω [LXX] (κατα+σκοπευ-, -, κατα+σκοπευ·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ κατα·σκοπεύω [LXX] (κατα+σκοπευ-, -, κατα+σκοπευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰεριχώ, ἡ  
Joz:6:25 I też, nawet, mianowicie Rahab Prostytuuj I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom ??? On/ona/to/to samo Zbywający {Oszczędzać}/zdobycz żywa Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Aż; świtaj Dzisiaj dzień Dzień Z powodu tego: Tamto By ukrywać się ukrywaj, kryj się Do ??? Kto/, który/, który zamawiać Jezus [Jozue albo Jezus] Do ??? Jerycho  
Joz:6:25 kai\ *raab tE\n po/rnEn kai\ pa/nta to\n oi)=kon to\n patriko\n au)tE=s e)DZO/grEsen *)iEsou=s, kai\ katO/|kEsen e)n tO=| *israEl e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras, dio/ti e)/kruPSen tou\s kataskopeu/santas, ou(\s a)pe/steilen *)iEsou=s kataskopeu=sai tE\n *ieriCHO.
Joz:6:25 kai raab tEn pornEn kai panta ton oikon ton patrikon autEs eDZOgrEsen iEsus, kai katOkEsen en tO israEl heOs tEs sEmeron hEmeras, dioti ekryPSen tus kataskopeusantas, hus apesteilen iEsus kataskopeusai tEn ieriCHO.
Joz:6:25 C N_AS RA_ASF N1_ASF C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1_ASM RD_GSF VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S P RA_DSM N_DSM P RA_GSF D N1A_GSF C VAI_AAI3S RA_APM VA_AAPAPM RR_APM VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN RA_ASF N_ASF
Joz:6:25 and also, even, namely Rahab the prostitute and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house the ??? he/she/it/same to spare/capture alive Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel until; dawn the today day day because of this: that to hide conceal, skulk the to ??? who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Jesus [Joshua or Jesus] to ??? the Jericho  
Joz:6:25 and Rahab (indecl) the (acc) prostitute (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) house (acc) the (acc) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-CAPTURE-ed-ALIVE Jesus (nom) and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today day (gen), days (acc) because of this: that he/she/it-HIDE-ed the (acc) upon ???-ing (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed Jesus (nom) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) Jericho (indecl)  
Joz:6:25 Joz_6:25_1 Joz_6:25_2 Joz_6:25_3 Joz_6:25_4 Joz_6:25_5 Joz_6:25_6 Joz_6:25_7 Joz_6:25_8 Joz_6:25_9 Joz_6:25_10 Joz_6:25_11 Joz_6:25_12 Joz_6:25_13 Joz_6:25_14 Joz_6:25_15 Joz_6:25_16 Joz_6:25_17 Joz_6:25_18 Joz_6:25_19 Joz_6:25_20 Joz_6:25_21 Joz_6:25_22 Joz_6:25_23 Joz_6:25_24 Joz_6:25_25 Joz_6:25_26 Joz_6:25_27 Joz_6:25_28 Joz_6:25_29 Joz_6:25_30 Joz_6:25_31 Joz_6:25_32 Joz_6:25_33
Joz:6:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:26 καὶ ὥρκισεν Ἰησοῦς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐναντίον κυρίου λέγων Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς οἰκοδομήσει τὴν πόλιν ἐκείνην· ἐν τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ θεμελιώσει αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ αὐτοῦ ἐπιστήσει τὰς πύλας αὐτῆς. καὶ οὕτως ἐποίησεν Οζαν ὁ ἐκ Βαιθηλ· ἐν τῷ Αβιρων τῷ πρωτοτόκῳ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ διασωθέντι ἐπέστησεν τὰς πύλας αὐτῆς.
Joz:6:26 And Joshua adjured them on that day before the Lord, saying, Cursed be the man who shall build that city: he shall lay the foundation of it in his first-born, and he shall set up the gates of it in his youngest son. And so did Hozan of Baethel; he laid the foundation in Abiron his first-born, and set up the gates of it in his youngest surviving son. (Joshua 6:26 Brenton)
Joz:6:26 W owym czasie Jozue wypowiedział do ludu przysięgę: «Niech będzie przeklęty przed obliczem Pana człowiek, który podjąłby się odbudować miasto Jerycho: Za cenę życia swego pierworodnego syna założy fundamenty, za cenę życia najmłodszego syna postawi bramy». (Joz 6:26 BT_4)
Joz:6:26 καὶ ὥρκισεν Ἰησοῦς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐναντίον κυρίου λέγων Ἐπικατάρατος ἄνθρωπος, ὃς οἰκοδομήσει τὴν πόλιν ἐκείνην· ἐν τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ θεμελιώσει αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ αὐτοῦ ἐπιστήσει τὰς πύλας αὐτῆς. καὶ οὕτως ἐποίησεν Οζαν ἐκ Βαιθηλ· ἐν τῷ Αβιρων τῷ πρωτοτόκῳ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ διασωθέντι ἐπέστησεν τὰς πύλας αὐτῆς.
Joz:6:26 καί ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον αὐτός αὐτή αὐτό θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) αὐτός αὐτή αὐτό ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό ἐκ   ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:6:26 I też, nawet, mianowicie Do przysięgi ize Jezus [Jozue albo Jezus] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Przeklęty Ludzki Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie Miasto Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród firstborn On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najmniej On/ona/to/to samo By ulegać odroczeniu Brama On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród firstborn Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najmniej Do chronionego By ulegać odroczeniu Brama On/ona/to/to samo
Joz:6:26 kai\ O(/rkisen *)iEsou=s e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)nanti/on kuri/ou le/gOn *)epikata/ratos o( a)/nTrOpos, o(\s oi)kodomE/sei tE\n po/lin e)kei/nEn· e)n tO=| prOtoto/kO| au)tou= TemeliO/sei au)tE\n kai\ e)n tO=| e)laCHi/stO| au)tou= e)pistE/sei ta\s pu/las au)tE=s. kai\ ou(/tOs e)poi/Esen *oDZan o( e)k *baiTEl· e)n tO=| *abirOn tO=| prOtoto/kO| e)Temeli/Osen au)tE\n kai\ e)n tO=| e)laCHi/stO| diasOTe/nti e)pe/stEsen ta\s pu/las au)tE=s.
Joz:6:26 kai hOrkisen iEsus en tE hEmera ekeinE enantion kyriu legOn epikataratos ho anTrOpos, hos oikodomEsei tEn polin ekeinEn· en tO prOtotokO autu TemeliOsei autEn kai en tO elaCHistO autu epistEsei tas pylas autEs. kai hutOs epoiEsen oDZan ho ek baiTEl· en tO abirOn tO prOtotokO eTemeliOsen autEn kai en tO elaCHistO diasOTenti epestEsen tas pylas autEs.
Joz:6:26 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P N2_GSM V1_PAPNSM A1B_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM VF_FAI3S RA_ASF N3I_ASF RD_ASF P RA_DSM A1B_DSM RD_GSM VF_FAI3S RD_ASF C P RA_DSM A1_DSMS RD_GSM VF_FAI3S RA_APF N1_APF RD_GSF C D VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM P N_GS P RA_DSM N_DS RA_DSM A1B_DSM VAI_AAI3S RD_ASF C P RA_DSM A1_DSMS VC_APPDSM VAI_AAI3S RA_APF N1_APF RD_GSF
Joz:6:26 and also, even, namely to oath-ize Jesus [Joshua or Jesus] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell cursed the human who/whom/which to build/edify the city that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the firstborn he/she/it/same to ??? he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the least he/she/it/same to stand over the gate he/she/it/same and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make ć the out of (+gen) ἐξ before vowels ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the firstborn to ??? he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the least to preserved to stand over the gate he/she/it/same
Joz:6:26 and he/she/it-OATH-IZE-ed Jesus (nom) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom) cursed ([Adj] nom) the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) the (acc) city (acc) that (acc) in/among/by (+dat) the (dat) firstborn ([Adj] dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) her/it/same (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) least ([Adj] dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-STand-OVER, you(sg)-will-be-STand-ed-OVER (classical) the (acc) gates (acc) her/it/same (gen) and thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed   the (nom) out of (+gen)   in/among/by (+dat) the (dat)   the (dat) firstborn ([Adj] dat) he/she/it-???-ed her/it/same (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) least ([Adj] dat) upon being-PRESERVED-ed (dat) he/she/it-STand-ed-OVER the (acc) gates (acc) her/it/same (gen)
Joz:6:26 Joz_6:26_1 Joz_6:26_2 Joz_6:26_3 Joz_6:26_4 Joz_6:26_5 Joz_6:26_6 Joz_6:26_7 Joz_6:26_8 Joz_6:26_9 Joz_6:26_10 Joz_6:26_11 Joz_6:26_12 Joz_6:26_13 Joz_6:26_14 Joz_6:26_15 Joz_6:26_16 Joz_6:26_17 Joz_6:26_18 Joz_6:26_19 Joz_6:26_20 Joz_6:26_21 Joz_6:26_22 Joz_6:26_23 Joz_6:26_24 Joz_6:26_25 Joz_6:26_26 Joz_6:26_27 Joz_6:26_28 Joz_6:26_29 Joz_6:26_30 Joz_6:26_31 Joz_6:26_32 Joz_6:26_33 Joz_6:26_34 Joz_6:26_35 Joz_6:26_36 Joz_6:26_37 Joz_6:26_38 Joz_6:26_39 Joz_6:26_40 Joz_6:26_41 Joz_6:26_42 Joz_6:26_43 Joz_6:26_44 Joz_6:26_45 Joz_6:26_46 Joz_6:26_47 Joz_6:26_48 Joz_6:26_49 Joz_6:26_50 Joz_6:26_51 Joz_6:26_52 Joz_6:26_53 Joz_6:26_54 Joz_6:26_55 Joz_6:26_56
Joz:6:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:6:27 καὶ ἦν κύριος μετὰ Ἰησοῦ, καὶ ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν.
Joz:6:27 And the Lord was with Joshua, and his name was in all the land. (Joshua 6:27 Brenton)
Joz:6:27 Pan był z Jozuem, którego sława rozeszła się po całym kraju. (Joz 6:27 BT_4)
Joz:6:27 Καὶ ἦν κύριος μετὰ Ἰησοῦ, καὶ ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν.
Joz:6:27 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Joz:6:27 I też, nawet, mianowicie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By być Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Joz:6:27 *kai\ E)=n ku/rios meta\ *)iEsou=, kai\ E)=n to\ o)/noma au)tou= kata\ pa=san