<
Joz:8:1 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Μὴ φοβηθῇς μηδὲ δειλιάσῃς· λαβὲ μετὰ σοῦ τοὺς ἄνδρας πάντας τοὺς πολεμιστὰς καὶ ἀναστὰς ἀνάβηθι εἰς Γαι· ἰδοὺ δέδωκα εἰς τὰς χεῖράς σου τὸν βασιλέα Γαι καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ.
Joz:8:1 And the Lord said to Joshua, Fear not, nor be timorous: take with thee all the men of war, and arise, go up to Gai; behold, I have given into thy hands the king of Gai, and his land. (Joshua 8:1 Brenton)
Joz:8:1 Wtedy Pan rzekł do Jozuego: «Nie bój się i nie trać odwagi! Weź ze sobą wszystkich wojowników, powstań i wyrusz przeciw Aj. Patrz: oto wydaję w twoje ręce króla Aj, jego lud, miasto i kraj. (Joz 8:1 BT_4)
Joz:8:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Μὴ φοβηθῇς μηδὲ δειλιάσῃς· λαβὲ μετὰ σοῦ τοὺς ἄνδρας πάντας τοὺς πολεμιστὰς καὶ ἀναστὰς ἀνάβηθι εἰς Γαι· ἰδοὺ δέδωκα εἰς τὰς χεῖράς σου τὸν βασιλέα Γαι καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ.
Joz:8:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:8:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Nie By bać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By bać się obawiać się By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By podnosić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) Król Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Joz:8:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *)iEsou=n *mE\ fobETE=|s mEde\ deilia/sE|s· labe\ meta\ sou= tou\s a)/ndras pa/ntas tou\s polemista\s kai\ a)nasta\s a)na/bETi ei)s *gai· i)dou\ de/dOka ei)s ta\s CHei=ra/s sou to\n basile/a *gai kai\ tE\n gE=n au)tou=.
Joz:8:1 kai eipen kyrios pros iEsun mE fobETEs mEde deiliasEs· labe meta su tus andras pantas tus polemistas kai anastas anabETi eis gai· idu dedOka eis tas CHeiras su ton basilea gai kai tEn gEn autu.
Joz:8:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM D VC_APS2S C VA_AAS2S VB_AAD2S P RP_GS RA_APM N3_APM A3_APM RA_APM N1M_APM C VH_AAPNSM VZ_AAD2S P N_ASF I VX_XAI1S P RA_APF N3_APF RP_GS RA_ASM N3V_ASM N_GSF C RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Joz:8:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] not to fear μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to fear To be afraid to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to ascend into (+acc) earth/land to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give into (+acc) the hand you; your/yours(sg) the king earth/land and also, even, namely the earth/land he/she/it/same
Joz:8:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) not you(sg)-should-be-FEAR-ed neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-FEAR do-TAKE HOLD OF-you(sg)! after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) men, husbands (acc) all (acc) the (acc)   and upon STand-ing-UP (nom|voc) do-ASCEND-you(sg)! into (+acc) lands (nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed into (+acc) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) king (acc) lands (nom|voc) and the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen)
Joz:8:1 Joz_8:1_1 Joz_8:1_2 Joz_8:1_3 Joz_8:1_4 Joz_8:1_5 Joz_8:1_6 Joz_8:1_7 Joz_8:1_8 Joz_8:1_9 Joz_8:1_10 Joz_8:1_11 Joz_8:1_12 Joz_8:1_13 Joz_8:1_14 Joz_8:1_15 Joz_8:1_16 Joz_8:1_17 Joz_8:1_18 Joz_8:1_19 Joz_8:1_20 Joz_8:1_21 Joz_8:1_22 Joz_8:1_23 Joz_8:1_24 Joz_8:1_25 Joz_8:1_26 Joz_8:1_27 Joz_8:1_28 Joz_8:1_29 Joz_8:1_30 Joz_8:1_31 Joz_8:1_32 Joz_8:1_33 Joz_8:1_34 Joz_8:1_35
Joz:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:2 καὶ ποιήσεις τὴν Γαι ὃν τρόπον ἐποίησας τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, καὶ τὴν προνομὴν τῶν κτηνῶν προνομεύσεις σεαυτῷ. κατάστησον δὲ σεαυτῷ ἔνεδρα τῇ πόλει εἰς τὰ ὀπίσω.
Joz:8:2 And thou shalt do to Gai, as thou didst to Jericho and its king; and thou shalt take to thyself the spoil of its cattle; set now for thyself an ambush for the city behind. (Joshua 8:2 Brenton)
Joz:8:2 Postąpisz z Aj i jego ludem, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Możecie jednak wziąć sobie łupy i zwierzęta. Przygotuj zasadzkę na miasto z drugiej strony - zachodniej». (Joz 8:2 BT_4)
Joz:8:2 καὶ ποιήσεις τὴν Γαι ὃν τρόπον ἐποίησας τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, καὶ τὴν προνομὴν τῶν κτηνῶν προνομεύσεις σεαυτῷ. κατάστησον δὲ σεαυτῷ ἔνεδρα τῇ πόλει εἰς τὰ ὀπίσω.
Joz:8:2 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰεριχώ, ἡ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) δέ σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω
Joz:8:2 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Ziemi/ziemia Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób Jerycho I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Siebie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały zaś Siebie Zasadzka; zasadzka Miasto Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem
Joz:8:2 kai\ poiE/seis tE\n *gai o(\n tro/pon e)poi/Esas tE\n *ieriCHO kai\ to\n basile/a au)tE=s, kai\ tE\n pronomE\n tO=n ktEnO=n pronomeu/seis seautO=|. kata/stEson de\ seautO=| e)/nedra tE=| po/lei ei)s ta\ o)pi/sO.
Joz:8:2 kai poiEseis tEn gai hon tropon epoiEsas tEn ieriCHO kai ton basilea autEs, kai tEn pronomEn tOn ktEnOn pronomeuseis seautO. katastEson de seautO enedra tE polei eis ta opisO.
Joz:8:2 C VF_FAI2S RA_ASF N_ASF RR_ASM N2_ASM VAI_AAI2S RA_ASF N_ASF C RA_ASM N3V_ASM RD_GSF C RA_ASF N1_ASF RA_GPN N3E_GPN VF_FAI2S RD_DSM VA_AAD2S x RD_DSM N2N_APN RA_DSF N3I_DSF P RA_APN D
Joz:8:2 and also, even, namely doing/making; to do/make the earth/land who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make the Jericho and also, even, namely the king he/she/it/same and also, even, namely the ć the Animal (beast) ć yourself to enable lay, render widowed δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] yourself ambush; ambush the city into (+acc) the behind back, behind, after
Joz:8:2 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) lands (nom|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(sg)-DO/MAKE-ed the (acc) Jericho (indecl) and the (acc) king (acc) her/it/same (gen) and the (acc)   the (gen) Animals (gen)   yourself (dat) do-ENABLE-you(sg)!, going-to-ENABLE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Yet yourself (dat) ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) the (dat) city (dat) into (+acc) the (nom|acc) behind
Joz:8:2 Joz_8:2_1 Joz_8:2_2 Joz_8:2_3 Joz_8:2_4 Joz_8:2_5 Joz_8:2_6 Joz_8:2_7 Joz_8:2_8 Joz_8:2_9 Joz_8:2_10 Joz_8:2_11 Joz_8:2_12 Joz_8:2_13 Joz_8:2_14 Joz_8:2_15 Joz_8:2_16 Joz_8:2_17 Joz_8:2_18 Joz_8:2_19 Joz_8:2_20 Joz_8:2_21 Joz_8:2_22 Joz_8:2_23 Joz_8:2_24 Joz_8:2_25 Joz_8:2_26 Joz_8:2_27 Joz_8:2_28 Joz_8:2_29
Joz:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:3 καὶ ἀνέστη Ἰησοῦς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς ὥστε ἀναβῆναι εἰς Γαι. ἐπέλεξεν δὲ Ἰησοῦς τριάκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν δυνατοὺς ἐν ἰσχύι καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς νυκτός.
Joz:8:3 And Joshua and all the men of war rose to go up to Gai; and Joshua chose out thirty thousand mighty men, and he sent them away by night. (Joshua 8:3 Brenton)
Joz:8:3 Podniósł się więc Jozue ze wszystkimi wojownikami, by wyruszyć przeciw Aj. Jednocześnie wybrał Jozue trzydzieści tysięcy dzielnych wojowników i wysłał ich nocą, (Joz 8:3 BT_4)
Joz:8:3 καὶ ἀνέστη Ἰησοῦς καὶ πᾶς λαὸς πολεμιστὴς ὥστε ἀναβῆναι εἰς Γαι. ἐπέλεξεν δὲ Ἰησοῦς τριάκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν δυνατοὺς ἐν ἰσχύι καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς νυκτός.
Joz:8:3 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ὥστε ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) δέ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ τριά·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό νύξ, -υκτός, ἡ
Joz:8:3 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Tak tamto By podnosić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) zaś Jezus [Jozue albo Jezus] Trzydzieści Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Noc
Joz:8:3 kai\ a)ne/stE *)iEsou=s kai\ pa=s o( lao\s o( polemistE\s O(/ste a)nabE=nai ei)s *gai. e)pe/leXen de\ *)iEsou=s tria/konta CHilia/das a)ndrO=n dunatou\s e)n i)sCHu/i kai\ a)pe/steilen au)tou\s nukto/s.
Joz:8:3 kai anestE iEsus kai pas ho laos ho polemistEs hOste anabEnai eis gai. epeleXen de iEsus triakonta CHiliadas andrOn dynatus en isCHyi kai apesteilen autus nyktos.
Joz:8:3 C VHI_AAI3S N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N1M_NSM C VZ_AAN P N_ASF VAI_AAI3S x N_NSM M N3D_APF N3_GPM A1_APM P N3U_DSF C VAI_AAI3S RD_APM N3_GSF
Joz:8:3 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the ć so that to ascend into (+acc) earth/land to choose (select, (to call {call upon by name})single out) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jesus [Joshua or Jesus] thirty kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same night
Joz:8:3 and he/she/it-STand-ed-UP Jesus (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom)   so that to-ASCEND into (+acc) lands (nom|voc) he/she/it-CHOOSE-ed Yet Jesus (nom) thirty kilos (acc) men, husbands (gen) capable ([Adj] acc) in/among/by (+dat) strength (dat) and he/she/it-ORDER FORTH-ed them/same (acc) night (gen)
Joz:8:3 Joz_8:3_1 Joz_8:3_2 Joz_8:3_3 Joz_8:3_4 Joz_8:3_5 Joz_8:3_6 Joz_8:3_7 Joz_8:3_8 Joz_8:3_9 Joz_8:3_10 Joz_8:3_11 Joz_8:3_12 Joz_8:3_13 Joz_8:3_14 Joz_8:3_15 Joz_8:3_16 Joz_8:3_17 Joz_8:3_18 Joz_8:3_19 Joz_8:3_20 Joz_8:3_21 Joz_8:3_22 Joz_8:3_23 Joz_8:3_24 Joz_8:3_25 Joz_8:3_26
Joz:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:4 καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων Ὑμεῖς ἐνεδρεύσατε ὀπίσω τῆς πόλεως· μὴ μακρὰν γίνεσθε ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ ἔσεσθε πάντες ἕτοιμοι.
Joz:8:4 And he charged them, saying, Do ye lie in ambush behind the city: do not go far from the city, and ye shall all be ready. (Joshua 8:4 Brenton)
Joz:8:4 dając im następujący rozkaz: «Uważajcie! Przygotujcie zasadzkę na miasto po jego stronie zachodniej, ale niezbyt daleko od miasta, i bądźcie wszyscy gotowi. (Joz 8:4 BT_4)
Joz:8:4 καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων Ὑμεῖς ἐνεδρεύσατε ὀπίσω τῆς πόλεως· μὴ μακρὰν γίνεσθε ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ ἔσεσθε πάντες ἕτοιμοι.
Joz:8:4 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ὀπίσω ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ μή μακράν; μακρός -ά -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἕτοιμος -η -ον
Joz:8:4 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ty By czatować Z tyłu w tył, z tyłu, potem Miasto Nie Daleko; daleko [zobacz makro] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gotowy
Joz:8:4 kai\ e)netei/lato au)toi=s le/gOn *(umei=s e)nedreu/sate o)pi/sO tE=s po/leOs· mE\ makra\n gi/nesTe a)po\ tE=s po/leOs kai\ e)/sesTe pa/ntes e(/toimoi.
Joz:8:4 kai eneteilato autois legOn ymeis enedreusate opisO tEs poleOs· mE makran ginesTe apo tEs poleOs kai esesTe pantes hetoimoi.
Joz:8:4 C VAI_AMI3S RD_DPM V1_PAPNSM RP_NP VA_AAD2P P RA_GSF N3I_GSF D D V1_PMD2P P RA_GSF N3I_GSF C VF_FMI2P A3_NPM A1_NPM
Joz:8:4 and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to say/tell you to lie in wait behind back, behind, after the city not far; far [see macro] to become become, happen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of ready
Joz:8:4 and he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) you(pl) (nom) do-LIE-you(pl)-IN-WAIT! behind the (gen) city (gen) not far; far ([Adj] acc) you(pl)-are-being-BECOME-ed, be-you(pl)-being-BECOME-ed! away from (+gen) the (gen) city (gen) and you(pl)-will-be all (nom|voc) ready ([Adj] nom|voc)
Joz:8:4 Joz_8:4_1 Joz_8:4_2 Joz_8:4_3 Joz_8:4_4 Joz_8:4_5 Joz_8:4_6 Joz_8:4_7 Joz_8:4_8 Joz_8:4_9 Joz_8:4_10 Joz_8:4_11 Joz_8:4_12 Joz_8:4_13 Joz_8:4_14 Joz_8:4_15 Joz_8:4_16 Joz_8:4_17 Joz_8:4_18 Joz_8:4_19
Joz:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:5 καὶ ἐγὼ καὶ πάντες οἱ μετ’ ἐμοῦ προσάξομεν πρὸς τὴν πόλιν, καὶ ἔσται ὡς ἂν ἐξέλθωσιν οἱ κατοικοῦντες Γαι εἰς συνάντησιν ἡμῖν καθάπερ καὶ πρῴην, καὶ φευξόμεθα ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
Joz:8:5 Land I and all with me will draw near to the city: and it shall come to pass when the inhabitants of Gai shall come forth to meet us, as before, that we will flee from before them. (Joshua 8:5 Brenton)
Joz:8:5 Ja zaś i cały lud ze mną przyciągniemy pod miasto. Gdy oni wyjdą przeciw nam, jak za pierwszym razem, rzucimy się do ucieczki przed nimi. (Joz 8:5 BT_4)
Joz:8:5 καὶ ἐγὼ καὶ πάντες οἱ μετ’ ἐμοῦ προσάξομεν πρὸς τὴν πόλιν, καὶ ἔσται ὡς ἂν ἐξέλθωσιν οἱ κατοικοῦντες Γαι εἰς συνάντησιν ἡμῖν καθάπερ καὶ πρῴην, καὶ φευξόμεθα ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
Joz:8:5 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἄν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθάπερ καί   καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:8:5 I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Miasto I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wychodzić By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ja Nawet jak I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
Joz:8:5 kai\ e)gO\ kai\ pa/ntes oi( met’ e)mou= prosa/Xomen pro\s tE\n po/lin, kai\ e)/stai O(s a)/n e)Xe/lTOsin oi( katoikou=ntes *gai ei)s suna/ntEsin E(mi=n kaTa/per kai\ prO/|En, kai\ feuXo/meTa a)po\ prosO/pou au)tO=n.
Joz:8:5 kai egO kai pantes hoi met’ emu prosaXomen pros tEn polin, kai estai hOs an eXelTOsin hoi katoikuntes gai eis synantEsin hEmin kaTaper kai prOEn, kai feuXomeTa apo prosOpu autOn.
Joz:8:5 C RP_NS C A3_NPM RA_NPM P RP_GS VF_FAI1P P RA_ASF N3I_ASF C VF_FMI3S C x VB_AAS3P RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF P N3I_ASF RP_DP D C D C VF_FMI1P P N2N_GSN RD_GPM
Joz:8:5 and also, even, namely I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) the city and also, even, namely to be as/like ever (if ever) to come out the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) earth/land into (+acc) meeting I even as and also, even, namely ć and also, even, namely to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
Joz:8:5 and I (nom) and all (nom|voc) the (nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) we-will-LEAD-TOWARD toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) and he/she/it-will-be as/like ever they-should-COME-OUT the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) lands (nom|voc) into (+acc) meeting (acc) us (dat) even as and   and we-will-be-FLEE-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen)
Joz:8:5 Joz_8:5_1 Joz_8:5_2 Joz_8:5_3 Joz_8:5_4 Joz_8:5_5 Joz_8:5_6 Joz_8:5_7 Joz_8:5_8 Joz_8:5_9 Joz_8:5_10 Joz_8:5_11 Joz_8:5_12 Joz_8:5_13 Joz_8:5_14 Joz_8:5_15 Joz_8:5_16 Joz_8:5_17 Joz_8:5_18 Joz_8:5_19 Joz_8:5_20 Joz_8:5_21 Joz_8:5_22 Joz_8:5_23 Joz_8:5_24 Joz_8:5_25 Joz_8:5_26 Joz_8:5_27 Joz_8:5_28 Joz_8:5_29 Joz_8:5_30
Joz:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:6 καὶ ὡς ἂν ἐξέλθωσιν ὀπίσω ἡμῶν, ἀποσπάσομεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως· καὶ ἐροῦσιν Φεύγουσιν οὗτοι ἀπὸ προσώπου ἡμῶν ὃν τρόπον καὶ ἔμπροσθεν.
Joz:8:6 And when they shall come out after us, we will draw them away from the city; and they will say, These men flee from before us, as also before. (Joshua 8:6 Brenton)
Joz:8:6 Oni będą nas ścigać i w ten sposób odciągniemy ich daleko od miasta, gdyż pomyślą: Uciekają przed nami, jak za pierwszym razem! I będziemy uciekać przed nimi. (Joz 8:6 BT_4)
Joz:8:6 καὶ ὡς ἂν ἐξέλθωσιν ὀπίσω ἡμῶν, ἀποσπάσομεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως· καὶ ἐροῦσιν Φεύγουσιν οὗτοι ἀπὸ προσώπου ἡμῶν ὃν τρόπον καὶ ἔμπροσθεν.
Joz:8:6 καί ὡς ἄν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·σπάω (απο+σπ(α)-, απο+σπα·σ-, απο+σπα·σ-, -, απο+εσπασ-, απο+σπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ καί ἔμ·προσ·θεν/-θε
Joz:8:6 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wychodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By uciekać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie I też, nawet, mianowicie Przedtem/w przodzie z
Joz:8:6 kai\ O(s a)/n e)Xe/lTOsin o)pi/sO E(mO=n, a)pospa/somen au)tou\s a)po\ tE=s po/leOs· kai\ e)rou=sin *feu/gousin ou(=toi a)po\ prosO/pou E(mO=n o(\n tro/pon kai\ e)/mprosTen.
Joz:8:6 kai hOs an eXelTOsin opisO hEmOn, apospasomen autus apo tEs poleOs· kai erusin feugusin hutoi apo prosOpu hEmOn hon tropon kai emprosTen.
Joz:8:6 C C x VB_AAS3P P RP_GP VF_FAI1P RD_APM P RA_GSF N3I_GSF C VF2_FAI3P V1_PAI3P RD_NPM P N2N_GSN RP_GP RR_ASM N2_ASM C D
Joz:8:6 and also, even, namely as/like ever (if ever) to come out behind back, behind, after I to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city and also, even, namely to say/tell to flee this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face I who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude and also, even, namely before/in front of
Joz:8:6 and as/like ever they-should-COME-OUT behind us (gen) we-will-??? them/same (acc) away from (+gen) the (gen) city (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) they-are-FLEE-ing, while FLEE-ing (dat) these (nom) away from (+gen) face (gen) us (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) and before/in front of
Joz:8:6 Joz_8:6_1 Joz_8:6_2 Joz_8:6_3 Joz_8:6_4 Joz_8:6_5 Joz_8:6_6 Joz_8:6_7 Joz_8:6_8 Joz_8:6_9 Joz_8:6_10 Joz_8:6_11 Joz_8:6_12 Joz_8:6_13 Joz_8:6_14 Joz_8:6_15 Joz_8:6_16 Joz_8:6_17 Joz_8:6_18 Joz_8:6_19 Joz_8:6_20 Joz_8:6_21 Joz_8:6_22
Joz:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:7 ὑμεῖς δὲ ἐξαναστήσεσθε ἐκ τῆς ἐνέδρας καὶ πορεύσεσθε εἰς τὴν πόλιν.
Joz:8:7 And ye shall rise up out of the ambuscade, and go into the city. (Joshua 8:7 Brenton)
Joz:8:7 A wtedy wyjdziecie z zasadzki i zajmiecie miasto. Pan, Bóg wasz, odda je w wasze ręce. (Joz 8:7 BT_4)
Joz:8:7 ὑμεῖς δὲ ἐξαναστήσεσθε ἐκ τῆς ἐνέδρας καὶ πορεύσεσθε εἰς τὴν πόλιν.
Joz:8:7 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἐν·έδρα, -ας, ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Joz:8:7 Ty zaś By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zasadzka I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Miasto
Joz:8:7 u(mei=s de\ e)XanastE/sesTe e)k tE=s e)ne/dras kai\ poreu/sesTe ei)s tE\n po/lin.
Joz:8:7 hymeis de eXanastEsesTe ek tEs enedras kai poreusesTe eis tEn polin.
Joz:8:7 RP_NP x VF_FMI2P P RA_GSF N1A_GSF C VF_FMI2P P RA_ASF N3I_ASF
Joz:8:7 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse out of (+gen) ἐξ before vowels the ambush and also, even, namely to go into (+acc) the city
Joz:8:7 you(pl) (nom) Yet you(pl)-will-be-RAISE UP-ed out of (+gen) the (gen) ambush (gen), ambushes (acc) and you(pl)-will-be-GO-ed into (+acc) the (acc) city (acc)
Joz:8:7 Joz_8:7_1 Joz_8:7_2 Joz_8:7_3 Joz_8:7_4 Joz_8:7_5 Joz_8:7_6 Joz_8:7_7 Joz_8:7_8 Joz_8:7_9 Joz_8:7_10 Joz_8:7_11
Joz:8:7 x x x x x x x x x x x
Joz:8:8 κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ποιήσετε· ἰδοὺ ἐντέταλμαι ὑμῖν.
Joz:8:8 Ye shall do according to this word, lo! I have commanded you. (Joshua 8:8 Brenton)
Joz:8:8 Gdy zaś zajmiecie miasto, spalicie je. Uczyńcie według słowa Pana. Patrzcie, ja wam to rozkazuję!» (Joz 8:8 BT_4)
Joz:8:8 κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ποιήσετε· ἰδοὺ ἐντέταλμαι ὑμῖν.
Joz:8:8 κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:8:8 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zalecać rozkaz Ty
Joz:8:8 kata\ to\ r(E=ma tou=to poiE/sete· i)dou\ e)nte/talmai u(mi=n.
Joz:8:8 kata to rEma tuto poiEsete· idu entetalmai hymin.
Joz:8:8 P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN VF_FAI2P I VM_XMI1S RP_DP
Joz:8:8 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to enjoin command you
Joz:8:8 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) you(pl)-will-DO/MAKE be-you(sg)-SEE-ed! I-have-been-ENJOIN-ed you(pl) (dat)
Joz:8:8 Joz_8:8_1 Joz_8:8_2 Joz_8:8_3 Joz_8:8_4 Joz_8:8_5 Joz_8:8_6 Joz_8:8_7 Joz_8:8_8
Joz:8:8 x x x x x x x x
Joz:8:9 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Ἰησοῦς, καὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν ἐνέδραν καὶ ἐνεκάθισαν ἀνὰ μέσον Βαιθηλ καὶ ἀνὰ μέσον Γαι ἀπὸ θαλάσσης τῆς Γαι.
Joz:8:9 And Joshua sent them, and they went to lie in ambush; and they lay between Baethel and Gai, westward of Gai. (Joshua 8:9 Brenton)
Joz:8:9 Jozue wysłał ich, a oni udali się na miejsce zasadzki i zatrzymali się między Betel i Aj, na zachód od Aj; Jozue zaś spędził tę noc wśród ludu. (Joz 8:9 BT_4)
Joz:8:9 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Ἰησοῦς, καὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν ἐνέδραν καὶ ἐνεκάθισαν ἀνὰ μέσον Βαιθηλ καὶ ἀνὰ μέσον Γαι ἀπὸ θαλάσσης τῆς Γαι.
Joz:8:9 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐν·έδρα, -ας, ἡ καί ἐγ·καθίζω [LXX] (-, εν+καθι·σ-, εν+καθι·σ-, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον   καί ἀνά μέσος -η -ον γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Joz:8:9 I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Zasadzka I też, nawet, mianowicie Do ??? W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Ziemi/ziemia
Joz:8:9 kai\ a)pe/steilen au)tou\s *)iEsou=s, kai\ e)poreu/TEsan ei)s tE\n e)ne/dran kai\ e)neka/Tisan a)na\ me/son *baiTEl kai\ a)na\ me/son *gai a)po\ Tala/ssEs tE=s *gai.
Joz:8:9 kai apesteilen autus iEsus, kai eporeuTEsan eis tEn enedran kai enekaTisan ana meson baiTEl kai ana meson gai apo TalassEs tEs gai.
Joz:8:9 C VAI_AAI3S RD_APM N_NSM C VCI_API3P P RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3P P A1_ASN N_GS C P A1_ASN N_GSF P N1S_GSF RA_GSF N_GSF
Joz:8:9 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to go into (+acc) the ambush and also, even, namely to ??? up/each/by (+acc) middle ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea the earth/land
Joz:8:9 and he/she/it-ORDER FORTH-ed them/same (acc) Jesus (nom) and they-were-GO-ed into (+acc) the (acc) ambush (acc) and they-???-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) lands (nom|voc) away from (+gen) sea (gen) the (gen) lands (nom|voc)
Joz:8:9 Joz_8:9_1 Joz_8:9_2 Joz_8:9_3 Joz_8:9_4 Joz_8:9_5 Joz_8:9_6 Joz_8:9_7 Joz_8:9_8 Joz_8:9_9 Joz_8:9_10 Joz_8:9_11 Joz_8:9_12 Joz_8:9_13 Joz_8:9_14 Joz_8:9_15 Joz_8:9_16 Joz_8:9_17 Joz_8:9_18 Joz_8:9_19 Joz_8:9_20 Joz_8:9_21 Joz_8:9_22
Joz:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:10 καὶ ὀρθρίσας Ἰησοῦς τὸ πρωῒ ἐπεσκέψατο τὸν λαόν· καὶ ἀνέβησαν αὐτὸς καὶ οἱ πρεσβύτεροι κατὰ πρόσωπον τοῦ λαοῦ ἐπὶ Γαι.
Joz:8:10 And Joshua rose up early in the morning, and numbered the people; and he went up, he and the elders before the people to Gai. (Joshua 8:10 Brenton)
Joz:8:10 A wstawszy wcześnie rano, dokonał przeglądu ludu i wraz ze starszymi Izraela na czele poprowadził lud przeciw Aj. (Joz 8:10 BT_4)
Joz:8:10 καὶ ὀρθρίσας Ἰησοῦς τὸ πρωῒ ἐπεσκέψατο τὸν λαόν· καὶ ἀνέβησαν αὐτὸς καὶ οἱ πρεσβύτεροι κατὰ πρόσωπον τοῦ λαοῦ ἐπὶ Γαι.
Joz:8:10 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό πρωΐ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Joz:8:10 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Jezus [Jozue albo Jezus] Wcześnie By bywać [zobacz sceptyczny] Ludzie I też, nawet, mianowicie By podnosić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Starszy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Joz:8:10 kai\ o)rTri/sas *)iEsou=s to\ prOi\+ e)peske/PSato to\n lao/n· kai\ a)ne/bEsan au)to\s kai\ oi( presbu/teroi kata\ pro/sOpon tou= laou= e)pi\ *gai.
Joz:8:10 kai orTrisas iEsus to prO+i epeskePSato ton laon· kai anebEsan autos kai hoi presbyteroi kata prosOpon tu lau epi gai.
Joz:8:10 C VA_AAPNSM N_NSM RA_ASN D VAI_AMI3S RA_ASM N2_ASM C VZI_AAI3P RD_NSM C RA_NPM A1A_NPMC P N2N_ASN RA_GSM N2_GSM P N_GSF
Joz:8:10 and also, even, namely to come early in the morning Jesus [Joshua or Jesus] the early to visit [see skeptical] the people and also, even, namely to ascend he/she/it/same and also, even, namely the elder down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the people upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land
Joz:8:10 and upon COME EARLY IN THE MORNING-ing (nom|voc) Jesus (nom) the (nom|acc) early he/she/it-was-VISIT-ed the (acc) people (acc) and they-ASCEND-ed he/it/same (nom) and the (nom) elder ([Adj] nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) lands (nom|voc)
Joz:8:10 Joz_8:10_1 Joz_8:10_2 Joz_8:10_3 Joz_8:10_4 Joz_8:10_5 Joz_8:10_6 Joz_8:10_7 Joz_8:10_8 Joz_8:10_9 Joz_8:10_10 Joz_8:10_11 Joz_8:10_12 Joz_8:10_13 Joz_8:10_14 Joz_8:10_15 Joz_8:10_16 Joz_8:10_17 Joz_8:10_18 Joz_8:10_19 Joz_8:10_20
Joz:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:11 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς μετ’ αὐτοῦ ἀνέβησαν καὶ πορευόμενοι ἦλθον ἐξ ἐναντίας τῆς πόλεως ἀπ’ ἀνατολῶν,
Joz:8:11 And all the men of war went up with him, and they went forward and came over against the city eastward. (Joshua 8:11 Brenton)
Joz:8:11 Wszyscy wojownicy, jakich tylko miał, poszli w góry, przybyli pod miasto i rozłożyli się obozem po północnej stronie Aj. Między nimi i Aj była dolina. (Joz 8:11 BT_4)
Joz:8:11 καὶ πᾶς λαὸς πολεμιστὴς μετ’ αὐτοῦ ἀνέβησαν καὶ πορευόμενοι ἦλθον ἐξ ἐναντίας τῆς πόλεως ἀπ’ ἀνατολῶν,
Joz:8:11 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ
Joz:8:11 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By podnosić I też, nawet, mianowicie By iść By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Miasto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh
Joz:8:11 kai\ pa=s o( lao\s o( polemistE\s met’ au)tou= a)ne/bEsan kai\ poreuo/menoi E)=lTon e)X e)nanti/as tE=s po/leOs a)p’ a)natolO=n,
Joz:8:11 kai pas ho laos ho polemistEs met’ autu anebEsan kai poreuomenoi ElTon eX enantias tEs poleOs ap’ anatolOn,
Joz:8:11 C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N1M_NSM P RD_GSM VZI_AAI3P C V1_PMPNPM VBI_AAI3P P A1A_GSF RA_GSF N3I_GSF P N1_GPF
Joz:8:11 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to ascend and also, even, namely to go to come out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, the city from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh
Joz:8:11 and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom)   after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) they-ASCEND-ed and while being-GO-ed (nom|voc) I-COME-ed, they-COME-ed out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) the (gen) city (gen) away from (+gen) risig of the east dawns (gen)
Joz:8:11 Joz_8:11_1 Joz_8:11_2 Joz_8:11_3 Joz_8:11_4 Joz_8:11_5 Joz_8:11_6 Joz_8:11_7 Joz_8:11_8 Joz_8:11_9 Joz_8:11_10 Joz_8:11_11 Joz_8:11_12 Joz_8:11_13 Joz_8:11_14 Joz_8:11_15 Joz_8:11_16 Joz_8:11_17 Joz_8:11_18
Joz:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:12 καὶ τὰ ἔνεδρα τῆς πόλεως ἀπὸ θαλάσσης.
Joz:8:12 And the ambuscade was on the west side of the city. (Joshua 8:12 Brenton)
Joz:8:12 Następnie wziął około pięciu tysięcy ludzi i umieścił ich jako zasadzkę między Betel a Aj, od zachodniej strony miasta. (Joz 8:12 BT_4)
Joz:8:12 καὶ τὰ ἔνεδρα τῆς πόλεως ἀπὸ θαλάσσης.
Joz:8:12 καί ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ
Joz:8:12 I też, nawet, mianowicie Zasadzka; zasadzka Miasto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze
Joz:8:12 kai\ ta\ e)/nedra tE=s po/leOs a)po\ Tala/ssEs.
Joz:8:12 kai ta enedra tEs poleOs apo TalassEs.
Joz:8:12 C RA_APN N2N_APN RA_GSF N3I_GSF P N1S_GSF
Joz:8:12 and also, even, namely the ambush; ambush the city from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea
Joz:8:12 and the (nom|acc) ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) the (gen) city (gen) away from (+gen) sea (gen)
Joz:8:12 Joz_8:12_1 Joz_8:12_2 Joz_8:12_3 Joz_8:12_4 Joz_8:12_5 Joz_8:12_6 Joz_8:12_7
Joz:8:12 x x x x x x x
Joz:8:14 καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν βασιλεὺς Γαι, ἔσπευσεν καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἐπ’ εὐθείας εἰς τὸν πόλεμον, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει ὅτι ἔνεδρα αὐτῷ ἐστιν ὀπίσω τῆς πόλεως.
Joz:8:14 And it came to pass when the king of Gai saw it, he hasted and went out to meet them direct to the battle, he and all the people that were with him: and he knew not that there was an ambuscade formed against him behind the city. (Joshua 8:14 Brenton)
Joz:8:14 Gdy to ujrzał król Aj, wyruszył pośpiesznie ze wszystkimi swoimi ludźmi do boju przeciw Izraelowi na zboczu, naprzeciw Araby. Nie wiedział jednak, że zasadzkę przygotowano na zachód od miasta. (Joz 8:14 BT_4)
Joz:8:14 καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν βασιλεὺς Γαι, ἔσπευσεν καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἐπ’ εὐθείας εἰς τὸν πόλεμον, αὐτὸς καὶ πᾶς λαὸς μετ’ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει ὅτι ἔνεδρα αὐτῷ ἐστιν ὀπίσω τῆς πόλεως.
Joz:8:14 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀπίσω ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Joz:8:14 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król Ziemi/ziemia Do ??? I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bycie Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Zasadzka; zasadzka On/ona/to/to samo By być Z tyłu w tył, z tyłu, potem Miasto
Joz:8:14 kai\ e)ge/neto O(s ei)=den basileu\s *gai, e)/speusen kai\ e)XE=lTen ei)s suna/ntEsin au)toi=s e)p’ eu)Tei/as ei)s to\n po/lemon, au)to\s kai\ pa=s o( lao\s o( met’ au)tou=, kai\ au)to\s ou)k E)/|dei o(/ti e)/nedra au)tO=| e)stin o)pi/sO tE=s po/leOs.
Joz:8:14 kai egeneto hOs eiden basileus gai, espeusen kai eXElTen eis synantEsin autois ep’ euTeias eis ton polemon, autos kai pas ho laos ho met’ autu, kai autos uk Edei hoti enedra autO estin opisO tEs poleOs.
Joz:8:14 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3S N3V_NSM N_GSF VAI_AAI3S C VBI_AAI3S P N3I_ASF RD_DPM P A3U_GSF P RA_ASM N2_ASM RD_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RD_GSM C RD_NSM D VXI_YAI3S C N2N_NPN RD_DSM V9_PAI3S P RA_GSF N3I_GSF
Joz:8:14 and also, even, namely to become become, happen as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), king earth/land to ??? and also, even, namely to come out into (+acc) meeting he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing willing into (+acc) the war [see polemic] he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that ambush; ambush he/she/it/same to be behind back, behind, after the city
Joz:8:14 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-SEE-ed king (nom) lands (nom|voc) he/she/it-???-ed and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) them/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) straight ([Adj] acc, gen) into (+acc) the (acc) war (acc) he/it/same (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/it/same (nom) not he/she/it-had-PERCEIVE-ed because/that ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) him/it/same (dat) he/she/it-is behind the (gen) city (gen)
Joz:8:14 Joz_8:14_1 Joz_8:14_2 Joz_8:14_3 Joz_8:14_4 Joz_8:14_5 Joz_8:14_6 Joz_8:14_7 Joz_8:14_8 Joz_8:14_9 Joz_8:14_10 Joz_8:14_11 Joz_8:14_12 Joz_8:14_13 Joz_8:14_14 Joz_8:14_15 Joz_8:14_16 Joz_8:14_17 Joz_8:14_18 Joz_8:14_19 Joz_8:14_20 Joz_8:14_21 Joz_8:14_22 Joz_8:14_23 Joz_8:14_24 Joz_8:14_25 Joz_8:14_26 Joz_8:14_27 Joz_8:14_28 Joz_8:14_29 Joz_8:14_30 Joz_8:14_31 Joz_8:14_32 Joz_8:14_33 Joz_8:14_34 Joz_8:14_35 Joz_8:14_36
Joz:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:15 καὶ εἶδεν καὶ ἀνεχώρησεν Ἰησοῦς καὶ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
Joz:8:15 And Joshua and Israel saw, and retreated from before them. (Joshua 8:15 Brenton)
Joz:8:15 A wtedy Jozue i cały Izrael udali, że są pobici. Uciekali więc drogą ku pustyni. (Joz 8:15 BT_4)
Joz:8:15 καὶ εἶδεν καὶ ἀνεχώρησεν Ἰησοῦς καὶ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
Joz:8:15 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:8:15 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By uciekać cofają się, cofają się, odchodzą, opuszczają, skaczą, opróżniają Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
Joz:8:15 kai\ ei)=den kai\ a)neCHO/rEsen *)iEsou=s kai\ *israEl a)po\ prosO/pou au)tO=n.
Joz:8:15 kai eiden kai aneCHOrEsen iEsus kai israEl apo prosOpu autOn.
Joz:8:15 C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM P N2N_GSN RD_GPM
Joz:8:15 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
Joz:8:15 and he/she/it-SEE-ed and he/she/it-TURN-ed-TAIL Jesus (nom) and Israel (indecl) away from (+gen) face (gen) them/same (gen)
Joz:8:15 Joz_8:15_1 Joz_8:15_2 Joz_8:15_3 Joz_8:15_4 Joz_8:15_5 Joz_8:15_6 Joz_8:15_7 Joz_8:15_8 Joz_8:15_9 Joz_8:15_10
Joz:8:15 x x x x x x x x x x
Joz:8:16 καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ αὐτοὶ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς πόλεως·
Joz:8:16 And they pursued after the children of Israel, and they themselves went to a distance from the city. (Joshua 8:16 Brenton)
Joz:8:16 Wtedy zwołano wszystkich ludzi z miasta, aby puścili się w pogoń za nimi, ale gdy ścigali Jozuego, oddalali się od miasta. (Joz 8:16 BT_4)
Joz:8:16 καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ αὐτοὶ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς πόλεως·
Joz:8:16 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Joz:8:16 I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem Syn Izrael I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto
Joz:8:16 kai\ katedi/OXan o)pi/sO tO=n ui(O=n *israEl kai\ au)toi\ a)pe/stEsan a)po\ tE=s po/leOs·
Joz:8:16 kai katediOXan opisO tOn hyiOn israEl kai autoi apestEsan apo tEs poleOs·
Joz:8:16 C VAI_AAI3P P RA_GPM N2_GPM N_GSM C RD_NPM VHI_AAI3P P RA_GSF N3I_GSF
Joz:8:16 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after the son Israel and also, even, namely he/she/it/same to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city
Joz:8:16 and they-CHASE-ed-AFTER behind the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and they/same (nom) they-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) city (gen)
Joz:8:16 Joz_8:16_1 Joz_8:16_2 Joz_8:16_3 Joz_8:16_4 Joz_8:16_5 Joz_8:16_6 Joz_8:16_7 Joz_8:16_8 Joz_8:16_9 Joz_8:16_10 Joz_8:16_11 Joz_8:16_12
Joz:8:16 x x x x x x x x x x x x
Joz:8:17 οὐ κατελείφθη οὐθεὶς ἐν τῇ Γαι, ὃς οὐ κατεδίωξεν ὀπίσω Ισραηλ· καὶ κατέλιπον τὴν πόλιν ἀνεῳγμένην καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω Ισραηλ.
Joz:8:17 There was no one left in Gai who did not pursue after Israel; and they left the city open, and pursued after Israel. (Joshua 8:17 Brenton)
Joz:8:17 A w Aj i Betel nikt nie pozostał, kto by nie wyruszył za Izraelitami. Zostawili miasto otwarte, a ścigali Izraela. (Joz 8:17 BT_4)
Joz:8:17 οὐ κατελείφθη οὐθεὶς ἐν τῇ Γαι, ὃς οὐ κατεδίωξεν ὀπίσω Ισραηλ· καὶ κατέλιπον τὴν πόλιν ἀνεῳγμένην καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω Ισραηλ.
Joz:8:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω Ἰσραήλ, ὁ καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω Ἰσραήλ, ὁ
Joz:8:17 ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Nie jeden (nic, nikt) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem Izrael I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Miasto By otwierać I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem Izrael
Joz:8:17 ou) katelei/fTE ou)Tei\s e)n tE=| *gai, o(\s ou) katedi/OXen o)pi/sO *israEl· kai\ kate/lipon tE\n po/lin a)neO|gme/nEn kai\ katedi/OXan o)pi/sO *israEl.
Joz:8:17 u kateleifTE uTeis en tE gai, hos u katediOXen opisO israEl· kai katelipon tEn polin aneOgmenEn kai katediOXan opisO israEl.
Joz:8:17 D VVI_API3S A3_NSM P RA_DSF N_DSF RR_NSM D VAI_AAI3S P N_GSM C VBI_AAI3P RA_ASF N3I_ASF VK_XMPASF C VAI_AAI3P P N_GSM
Joz:8:17 οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up not one (nothing, no one) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which οὐχ before rough breathing to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after Israel and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the city to open up and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after Israel
Joz:8:17 not he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND not one (nom) in/among/by (+dat) the (dat) lands (nom|voc) who/whom/which (nom) not he/she/it-CHASE-ed-AFTER behind Israel (indecl) and I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND the (acc) city (acc) having-been-OPEN-ed-UP (acc) and they-CHASE-ed-AFTER behind Israel (indecl)
Joz:8:17 Joz_8:17_1 Joz_8:17_2 Joz_8:17_3 Joz_8:17_4 Joz_8:17_5 Joz_8:17_6 Joz_8:17_7 Joz_8:17_8 Joz_8:17_9 Joz_8:17_10 Joz_8:17_11 Joz_8:17_12 Joz_8:17_13 Joz_8:17_14 Joz_8:17_15 Joz_8:17_16 Joz_8:17_17 Joz_8:17_18 Joz_8:17_19 Joz_8:17_20
Joz:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:18 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐν τῷ γαίσῳ τῷ ἐν τῇ χειρί σου ἐπὶ τὴν πόλιν – εἰς γὰρ τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτήν – , καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξαναστήσονται ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν. καὶ ἐξέτεινεν Ἰησοῦς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τὸν γαῖσον, ἐπὶ τὴν πόλιν,
Joz:8:18 And the Lord said to Joshua, Stretch forth thy hand with the spear that is in thy hand toward the city, for I have delivered it into thy hands; and the liers in wait shall rise up quickly out of their place. (Joshua 8:18 Brenton)
Joz:8:18 Wtedy rzekł Pan do Jozuego: «Podnieś oszczep, który trzymasz w ręce, przeciw Aj, gdyż daję je w twoje ręce». I podniósł Jozue oszczep, który trzymał w ręce, przeciw miastu. (Joz 8:18 BT_4)
Joz:8:18 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐν τῷ γαίσῳ τῷ ἐν τῇ χειρί σου ἐπὶ τὴν πόλιν εἰς γὰρ τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτήν , καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξαναστήσονται ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν. καὶ ἐξέτεινεν Ἰησοῦς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τὸν γαῖσον, ἐπὶ τὴν πόλιν,
Joz:8:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   εἰς[1] γάρ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό     καί ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ἐν τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Joz:8:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] By rozszerzać się Ręka Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto   Do (+przyspieszenie) Dla odtąd, jak Ręka Ty; twój/twój(sg) By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo     I też, nawet, mianowicie Zasadzka; zasadzka By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Jezus [Jozue albo Jezus] Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto
Joz:8:18 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *)iEsou=n *)/ekteinon tE\n CHei=ra/ sou e)n tO=| gai/sO| tO=| e)n tE=| CHeiri/ sou e)pi\ tE\n po/lin ei)s ga\r ta\s CHei=ra/s sou parade/dOka au)tE/n , kai\ ta\ e)/nedra e)XanastE/sontai e)n ta/CHei e)k tou= to/pou au)tO=n. kai\ e)Xe/teinen *)iEsou=s tE\n CHei=ra au)tou=, to\n gai=son, e)pi\ tE\n po/lin,
Joz:8:18 kai eipen kyrios pros iEsun ekteinon tEn CHeira su en tO gaisO tO en tE CHeiri su epi tEn polin eis gar tas CHeiras su paradedOka autEn , kai ta enedra eXanastEsontai en taCHei ek tu topu autOn. kai eXeteinen iEsus tEn CHeira autu, ton gaison, epi tEn polin,
Joz:8:18 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_DSM N2_DSM RA_DSM P RA_DSF N3_DSF RP_GS P RA_ASF N3I_ASF P x RA_APF N3_APF RP_GS VX_XAI1S RD_ASF , C RA_NPN N2N_NPN VF_FMI3P P N3E_DSN P RA_GSM N2_GSM RD_GPM C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3_ASF RD_GSM RA_ASM N2_ASM P RA_ASF N3I_ASF
Joz:8:18 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] to extend the hand you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city   into (+acc) for since, as the hand you; your/yours(sg) to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same     and also, even, namely the ambush; ambush to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same and also, even, namely to extend Jesus [Joshua or Jesus] the hand he/she/it/same the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city
Joz:8:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) do-EXTEND-you(sg)!, while EXTEND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc)   into (+acc) for the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-have-Hand OVER-ed her/it/same (acc)     and the (nom|acc) ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) they-will-be-RAISE UP-ed in/among/by (+dat) speed (dat); quick ([Adj] dat) out of (+gen) the (gen) place (gen) them/same (gen) and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed Jesus (nom) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc)
Joz:8:18 Joz_8:18_1 Joz_8:18_2 Joz_8:18_3 Joz_8:18_4 Joz_8:18_5 Joz_8:18_6 Joz_8:18_7 Joz_8:18_8 Joz_8:18_9 Joz_8:18_10 Joz_8:18_11 Joz_8:18_12 Joz_8:18_13 Joz_8:18_14 Joz_8:18_15 Joz_8:18_16 Joz_8:18_17 Joz_8:18_18 Joz_8:18_19 Joz_8:18_20 Joz_8:18_21 Joz_8:18_22 Joz_8:18_23 Joz_8:18_24 Joz_8:18_25 Joz_8:18_26 Joz_8:18_27 Joz_8:18_28 Joz_8:18_29 Joz_8:18_30 Joz_8:18_31 Joz_8:18_32 Joz_8:18_33 Joz_8:18_34 Joz_8:18_35 Joz_8:18_36 Joz_8:18_37 Joz_8:18_38 Joz_8:18_39 Joz_8:18_40 Joz_8:18_41 Joz_8:18_42 Joz_8:18_43 Joz_8:18_44 Joz_8:18_45 Joz_8:18_46 Joz_8:18_47 Joz_8:18_48 Joz_8:18_49 Joz_8:18_50 Joz_8:18_51
Joz:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:19 καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ ἐξήλθοσαν, ὅτε ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα, καὶ ἤλθοσαν ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ σπεύσαντες ἐνέπρησαν τὴν πόλιν ἐν πυρί.
Joz:8:19 And Joshua stretched out his hand and his spear toward the city, and the ambuscade rose up quickly out of their place; and they came forth when he stretched out his hand; and they entered into the city, and took it; and they hasted and burnt the city with fire. (Joshua 8:19 Brenton)
Joz:8:19 I zaledwie rękę wyciągnął, ludzie, którzy byli w zasadzce, pośpiesznie wyszli z ukrycia, przybiegli do miasta, zajęli je i jak najszybciej podpalili. (Joz 8:19 BT_4)
Joz:8:19 καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ ἐξήλθοσαν, ὅτε ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα, καὶ ἤλθοσαν ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ σπεύσαντες ἐνέπρησαν τὴν πόλιν ἐν πυρί.
Joz:8:19 καί ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ἐν τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅτε ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν πῦρ, -ρός, τό
Joz:8:19 I też, nawet, mianowicie Zasadzka; zasadzka By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Kiedy By rozszerzać się Ręka I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Do ??? Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Joz:8:19 kai\ ta\ e)/nedra e)Xane/stEsan e)n ta/CHei e)k tou= to/pou au)tO=n kai\ e)XE/lTosan, o(/te e)Xe/teinen tE\n CHei=ra, kai\ E)/lTosan e)pi\ tE\n po/lin kai\ katela/bonto au)tE\n kai\ speu/santes e)ne/prEsan tE\n po/lin e)n puri/.
Joz:8:19 kai ta enedra eXanestEsan en taCHei ek tu topu autOn kai eXElTosan, hote eXeteinen tEn CHeira, kai ElTosan epi tEn polin kai katelabonto autEn kai speusantes eneprEsan tEn polin en pyri.
Joz:8:19 C RA_NPN N2N_NPN VHI_AAI3P P N3E_DSN P RA_GSM N2_GSM RD_GPM C VBI_AAI3P D VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF C VBI_AAI3P P RA_ASF N3I_ASF C VBI_AMI3P RD_ASF C VA_AAPNPM VAI_AAI3P RA_ASF N3I_ASF P N3_DSN
Joz:8:19 and also, even, namely the ambush; ambush to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same and also, even, namely to come out when to extend the hand and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same and also, even, namely to ??? to ??? the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Joz:8:19 and the (nom|acc) ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) they-RAISE UP-ed in/among/by (+dat) speed (dat); quick ([Adj] dat) out of (+gen) the (gen) place (gen) them/same (gen) and they-COME-ed-OUT when he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed the (acc) hand (acc) and they-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) and they-were-COMPREHEND-ed her/it/same (acc) and upon ???-ing (nom|voc) they-???-ed the (acc) city (acc) in/among/by (+dat) fire (dat)
Joz:8:19 Joz_8:19_1 Joz_8:19_2 Joz_8:19_3 Joz_8:19_4 Joz_8:19_5 Joz_8:19_6 Joz_8:19_7 Joz_8:19_8 Joz_8:19_9 Joz_8:19_10 Joz_8:19_11 Joz_8:19_12 Joz_8:19_13 Joz_8:19_14 Joz_8:19_15 Joz_8:19_16 Joz_8:19_17 Joz_8:19_18 Joz_8:19_19 Joz_8:19_20 Joz_8:19_21 Joz_8:19_22 Joz_8:19_23 Joz_8:19_24 Joz_8:19_25 Joz_8:19_26 Joz_8:19_27 Joz_8:19_28 Joz_8:19_29 Joz_8:19_30 Joz_8:19_31
Joz:8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:20 καὶ περιβλέψαντες οἱ κάτοικοι Γαι εἰς τὰ ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐθεώρουν καπνὸν ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν· καὶ οὐκέτι εἶχον ποῦ φύγωσιν ὧδε ἢ ὧδε.
Joz:8:20 And when the inhabitants of Gai looked round behind them, then they saw the smoke going up out of the city to heaven, and they were no longer able to flee this way or that way. (Joshua 8:20 Brenton)
Joz:8:20 Gdy zaś obejrzeli się ludzie z Aj, spostrzegli, jak dym podnosi się z miasta ku niebu. Nie było można uciekać w tę lub tamtą stronę, a tymczasem lud, który uciekał na pustynię, zwrócił się przeciw ścigającym. (Joz 8:20 BT_4)
Joz:8:20 καὶ περιβλέψαντες οἱ κάτοικοι Γαι εἰς τὰ ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐθεώρουν καπνὸν ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν· καὶ οὐκέτι εἶχον ποῦ φύγωσιν ὧδε ὧδε.
Joz:8:20 καί περι·βλέπω (περι+βλεπ-, περι+βλεψ-, περι+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) καπνός, -οῦ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ποῦ[1] φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὧδε ἤ[1] ὧδε
Joz:8:20 I też, nawet, mianowicie Do ??? By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Już nie By mieć Gdzie By uciekać Tutaj Albo Tutaj
Joz:8:20 kai\ perible/PSantes oi( ka/toikoi *gai ei)s ta\ o)pi/sO au)tO=n kai\ e)TeO/roun kapno\n a)nabai/nonta e)k tE=s po/leOs ei)s to\n ou)rano/n· kai\ ou)ke/ti ei)=CHon pou= fu/gOsin O(=de E)\ O(=de.
Joz:8:20 kai periblePSantes hoi katoikoi gai eis ta opisO autOn kai eTeOrun kapnon anabainonta ek tEs poleOs eis ton uranon· kai uketi eiCHon pu fygOsin hOde E hOde.
Joz:8:20 C VA_AAPNPM RA_NPM N2_NPM N_GSF P RA_APN D RD_GPM C V2I_IAI3P N2_ASM V1_PAPASM P RA_GSF N3I_GSF P RA_ASM N2_ASM C D V1I_IAI3P D VB_AAS3P D C D
Joz:8:20 and also, even, namely to ??? the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) earth/land into (+acc) the behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels the city into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely no longer to have where to flee here or here
Joz:8:20 and upon ???-ing (nom|voc) the (nom) he/she/it-happens-to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (opt) lands (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) behind them/same (gen) and I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing fume (acc) while ASCEND-ing (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) city (gen) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and no longer I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing where they-should-FLEE here or here
Joz:8:20 Joz_8:20_1 Joz_8:20_2 Joz_8:20_3 Joz_8:20_4 Joz_8:20_5 Joz_8:20_6 Joz_8:20_7 Joz_8:20_8 Joz_8:20_9 Joz_8:20_10 Joz_8:20_11 Joz_8:20_12 Joz_8:20_13 Joz_8:20_14 Joz_8:20_15 Joz_8:20_16 Joz_8:20_17 Joz_8:20_18 Joz_8:20_19 Joz_8:20_20 Joz_8:20_21 Joz_8:20_22 Joz_8:20_23 Joz_8:20_24 Joz_8:20_25 Joz_8:20_26 Joz_8:20_27
Joz:8:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:21 καὶ Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ εἶδον ὅτι ἔλαβον τὰ ἔνεδρα τὴν πόλιν καὶ ὅτι ἀνέβη ὁ καπνὸς τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ μεταβαλόμενοι ἐπάταξαν τοὺς ἄνδρας τῆς Γαι.
Joz:8:21 And Joshua and all Israel saw that the ambuscade had taken the city, and that the smoke of the city went up to heaven; and they turned and smote the men of Gai. (Joshua 8:21 Brenton)
Joz:8:21 Skoro Jozue i cały Izrael ujrzeli, że ludzie z zasadzki zajęli miasto i że dym z miasta wznosi się w górę, odwrócili się i uderzyli na ludzi z Aj. (Joz 8:21 BT_4)
Joz:8:21 καὶ Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ εἶδον ὅτι ἔλαβον τὰ ἔνεδρα τὴν πόλιν καὶ ὅτι ἀνέβη καπνὸς τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ μεταβαλόμενοι ἐπάταξαν τοὺς ἄνδρας τῆς Γαι.
Joz:8:21 καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὅτι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καπνός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Joz:8:21 I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zasadzka; zasadzka Miasto I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By podnosić Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. Miasto Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By metabolizować By uderzać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ziemi/ziemia
Joz:8:21 kai\ *)iEsou=s kai\ pa=s *israEl ei)=don o(/ti e)/labon ta\ e)/nedra tE\n po/lin kai\ o(/ti a)ne/bE o( kapno\s tE=s po/leOs ei)s to\n ou)rano/n, kai\ metabalo/menoi e)pa/taXan tou\s a)/ndras tE=s *gai.
Joz:8:21 kai iEsus kai pas israEl eidon hoti elabon ta enedra tEn polin kai hoti anebE ho kapnos tEs poleOs eis ton uranon, kai metabalomenoi epataXan tus andras tEs gai.
Joz:8:21 C N_NSM C A3_NSM N_NSM VBI_AAI3P C VBI_AAI3P RA_NPN N2N_NPN RA_ASF N3I_ASF C C VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF P RA_ASM N2_ASM C VB_AMPNPM VAI_AAI3P RA_APM N3_APM RA_GSF N_GSF
Joz:8:21 and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ambush; ambush the city and also, even, namely because/that to ascend the fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. the city into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely to metabolize to smite the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the earth/land
Joz:8:21 and Jesus (nom) and every (nom|voc) Israel (indecl) I-SEE-ed, they-SEE-ed because/that I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) the (acc) city (acc) and because/that he/she/it-ASCEND-ed the (nom) fume (nom) the (gen) city (gen) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and upon being-METABOLIZE-ed (nom|voc) they-SMITE-ed the (acc) men, husbands (acc) the (gen) lands (nom|voc)
Joz:8:21 Joz_8:21_1 Joz_8:21_2 Joz_8:21_3 Joz_8:21_4 Joz_8:21_5 Joz_8:21_6 Joz_8:21_7 Joz_8:21_8 Joz_8:21_9 Joz_8:21_10 Joz_8:21_11 Joz_8:21_12 Joz_8:21_13 Joz_8:21_14 Joz_8:21_15 Joz_8:21_16 Joz_8:21_17 Joz_8:21_18 Joz_8:21_19 Joz_8:21_20 Joz_8:21_21 Joz_8:21_22 Joz_8:21_23 Joz_8:21_24 Joz_8:21_25 Joz_8:21_26 Joz_8:21_27 Joz_8:21_28 Joz_8:21_29
Joz:8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:22 καὶ οὗτοι ἐξήλθοσαν ἐκ τῆς πόλεως εἰς συνάντησιν καὶ ἐγενήθησαν ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς, οὗτοι ἐντεῦθεν καὶ οὗτοι ἐντεῦθεν· καὶ ἐπάταξαν ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῶν σεσωσμένον καὶ διαπεφευγότα.
Joz:8:22 And these came forth out of the city to meet them; and they were in the midst of the army, some being on this side, and some on that; and they smote them until there was not left of them one who survived and escaped. (Joshua 8:22 Brenton)
Joz:8:22 Drudzy wyszli z miasta naprzeciw nich i ludzie z Aj znaleźli się w środku Izraelitów, mając ich po jednej i po drugiej stronie: tak zostali pobici, że nikt z nich nie został przy życiu ani nie uciekł. (Joz 8:22 BT_4)
Joz:8:22 καὶ οὗτοι ἐξήλθοσαν ἐκ τῆς πόλεως εἰς συνάντησιν καὶ ἐγενήθησαν ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς, οὗτοι ἐντεῦθεν καὶ οὗτοι ἐντεῦθεν· καὶ ἐπάταξαν ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῶν σεσωσμένον καὶ διαπεφευγότα.
Joz:8:22 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐντεῦ·θεν καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐντεῦ·θεν καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό μή κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) καί δια·φεύγω (-, δια+φευξ-, 2nd δια+φυγ-, δια+πεφευγ·[κ]-, δια+πεφευγ-, -)
Joz:8:22 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Do (+przyspieszenie) Spotykanie I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Obozu obóz, koszary, armia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Stąd I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Stąd I też, nawet, mianowicie By uderzać Aż; świtaj Nie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać I też, nawet, mianowicie Do przez uciekaj
Joz:8:22 kai\ ou(=toi e)XE/lTosan e)k tE=s po/leOs ei)s suna/ntEsin kai\ e)genE/TEsan a)na\ me/son tE=s parembolE=s, ou(=toi e)nteu=Ten kai\ ou(=toi e)nteu=Ten· kai\ e)pa/taXan e(/Os tou= mE\ kataleifTE=nai au)tO=n sesOsme/non kai\ diapefeugo/ta.
Joz:8:22 kai hutoi eXElTosan ek tEs poleOs eis synantEsin kai egenETEsan ana meson tEs parembolEs, hutoi enteuTen kai hutoi enteuTen· kai epataXan heOs tu mE kataleifTEnai autOn sesOsmenon kai diapefeugota.
Joz:8:22 C RD_NPM VBI_AAI3P P RA_GSF N3I_GSF P N3I_ASF C VCI_API3P P A1_ASN RA_GSF N1_GSF RD_NPM D C RD_NPM D C VAI_AAI3P P RA_GSN D VV_APN RD_GPM VM_XMPASM C VX_XAPASM
Joz:8:22 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the city into (+acc) meeting and also, even, namely to become become, happen up/each/by (+acc) middle the camp camp, barracks, army this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from here and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from here and also, even, namely to smite until; dawn the not to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save and also, even, namely to thru-flee
Joz:8:22 and these (nom) they-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) city (gen) into (+acc) meeting (acc) and they-were-BECOME-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) camp (gen) these (nom) from here and these (nom) from here and they-SMITE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) not to-be-LEAVE-ed-BEHIND them/same (gen) having-been-SAVE-ed (acc, nom|acc|voc) and having THRU-FLEE-ed (acc, nom|acc|voc)
Joz:8:22 Joz_8:22_1 Joz_8:22_2 Joz_8:22_3 Joz_8:22_4 Joz_8:22_5 Joz_8:22_6 Joz_8:22_7 Joz_8:22_8 Joz_8:22_9 Joz_8:22_10 Joz_8:22_11 Joz_8:22_12 Joz_8:22_13 Joz_8:22_14 Joz_8:22_15 Joz_8:22_16 Joz_8:22_17 Joz_8:22_18 Joz_8:22_19 Joz_8:22_20 Joz_8:22_21 Joz_8:22_22 Joz_8:22_23 Joz_8:22_24 Joz_8:22_25 Joz_8:22_26 Joz_8:22_27 Joz_8:22_28 Joz_8:22_29
Joz:8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:23 καὶ τὸν βασιλέα τῆς Γαι συνέλαβον ζῶντα καὶ προσήγαγον αὐτὸν πρὸς Ἰησοῦν.
Joz:8:23 And they took the king of Gai alive, and brought him to Joshua. (Joshua 8:23 Brenton)
Joz:8:23 Króla Aj schwytano żywcem i przyprowadzono do Jozuego. (Joz 8:23 BT_4)
Joz:8:23 καὶ τὸν βασιλέα τῆς Γαι συνέλαβον ζῶντα καὶ προσήγαγον αὐτὸν πρὸς Ἰησοῦν.
Joz:8:23 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
Joz:8:23 I też, nawet, mianowicie Król Ziemi/ziemia Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus]
Joz:8:23 kai\ to\n basile/a tE=s *gai sune/labon DZO=nta kai\ prosE/gagon au)to\n pro\s *)iEsou=n.
Joz:8:23 kai ton basilea tEs gai synelabon DZOnta kai prosEgagon auton pros iEsun.
Joz:8:23 C RA_ASM N3V_ASM RA_GSF N_GSF VBI_AAI3P V3_PAPASM C VBI_AAI3P RD_ASM P N_ASM
Joz:8:23 and also, even, namely the king the earth/land to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to lead toward he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus]
Joz:8:23 and the (acc) king (acc) the (gen) lands (nom|voc) I-SEIZING-ed, they-SEIZING-ed while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) and I-LEAD-ed-TOWARD, they-LEAD-ed-TOWARD him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc)
Joz:8:23 Joz_8:23_1 Joz_8:23_2 Joz_8:23_3 Joz_8:23_4 Joz_8:23_5 Joz_8:23_6 Joz_8:23_7 Joz_8:23_8 Joz_8:23_9 Joz_8:23_10 Joz_8:23_11 Joz_8:23_12
Joz:8:23 x x x x x x x x x x x x
Joz:8:24 καὶ ὡς ἐπαύσαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀποκτέννοντες πάντας τοὺς ἐν τῇ Γαι τοὺς ἐν τοῖς πεδίοις καὶ ἐν τῷ ὄρει ἐπὶ τῆς καταβάσεως, οὗ κατεδίωξαν αὐτοὺς ἀπ’ αὐτῆς εἰς τέλος, καὶ ἀπέστρεψεν Ἰησοῦς εἰς Γαι καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ῥομφαίας.
Joz:8:24 And when the children of Israel had ceased slaying all that were in Gai, and in the fields, and in the mountain on the descent, from whence they pursued them even to the end, then Joshua returned to Gai, and smote it with the edge of the sword. (Joshua 8:24 Brenton)
Joz:8:24 Gdy Izraelici pobili mieszkańców Aj na otwartym polu, na pastwisku, po którym ich ścigano, i gdy wszyscy oni aż do ostatniego polegli od miecza, cały Izrael zwrócił się przeciw Aj i poraził je ostrzem miecza. (Joz 8:24 BT_4)
Joz:8:24 καὶ ὡς ἐπαύσαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀποκτέννοντες πάντας τοὺς ἐν τῇ Γαι τοὺς ἐν τοῖς πεδίοις καὶ ἐν τῷ ὄρει ἐπὶ τῆς καταβάσεως, οὗ κατεδίωξαν αὐτοὺς ἀπ’ αὐτῆς εἰς τέλος, καὶ ἀπέστρεψεν Ἰησοῦς εἰς Γαι καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ῥομφαίας.
Joz:8:24 καί ὡς παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐπί ὁ ἡ τό κατά·βασις, -εως, ἡ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
Joz:8:24 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By przestawać Syn Izrael By zabijać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Schodzenie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Jezus [Jozue albo Jezus] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Szpada
Joz:8:24 kai\ O(s e)pau/santo oi( ui(oi\ *israEl a)pokte/nnontes pa/ntas tou\s e)n tE=| *gai tou\s e)n toi=s pedi/ois kai\ e)n tO=| o)/rei e)pi\ tE=s kataba/seOs, ou(= katedi/OXan au)tou\s a)p’ au)tE=s ei)s te/los, kai\ a)pe/strePSen *)iEsou=s ei)s *gai kai\ e)pa/taXen au)tE\n e)n sto/mati r(omfai/as.
Joz:8:24 kai hOs epausanto hoi hyioi israEl apoktennontes pantas tus en tE gai tus en tois pediois kai en tO orei epi tEs katabaseOs, hu katediOXan autus ap’ autEs eis telos, kai apestrePSen iEsus eis gai kai epataXen autEn en stomati romfaias.
Joz:8:24 C C VAI_AMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM V1_PAPNPM A3_APM RA_APM P RA_DSF N_DSF RA_APM P RA_DPN N2N_DPN C P RA_DSN N3E_DSN P RA_GSF N3I_GSF D VAI_AAI3P RD_APM P RD_GSF P N3E_ASN C VAI_AAI3S N_NSM P N_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF P N3M_DSN N1A_GSF
Joz:8:24 and also, even, namely as/like to cease the son Israel to kill every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the descent where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to chase after chase, search for, prosecute he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) end (event, consummation) and also, even, namely to turn away from Jesus [Joshua or Jesus] into (+acc) earth/land and also, even, namely to smite he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sword
Joz:8:24 and as/like they-were-CEASE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) while KILL-ing (nom|voc) all (acc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) lands (nom|voc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) descent (gen) where; who/whom/which (gen) they-CHASE-ed-AFTER them/same (acc) away from (+gen) her/it/same (gen) into (+acc) end (nom|acc|voc) and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM Jesus (nom) into (+acc) lands (nom|voc) and he/she/it-SMITE-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sword (gen), swords (acc)
Joz:8:24 Joz_8:24_1 Joz_8:24_2 Joz_8:24_3 Joz_8:24_4 Joz_8:24_5 Joz_8:24_6 Joz_8:24_7 Joz_8:24_8 Joz_8:24_9 Joz_8:24_10 Joz_8:24_11 Joz_8:24_12 Joz_8:24_13 Joz_8:24_14 Joz_8:24_15 Joz_8:24_16 Joz_8:24_17 Joz_8:24_18 Joz_8:24_19 Joz_8:24_20 Joz_8:24_21 Joz_8:24_22 Joz_8:24_23 Joz_8:24_24 Joz_8:24_25 Joz_8:24_26 Joz_8:24_27 Joz_8:24_28 Joz_8:24_29 Joz_8:24_30 Joz_8:24_31 Joz_8:24_32 Joz_8:24_33 Joz_8:24_34 Joz_8:24_35 Joz_8:24_36 Joz_8:24_37 Joz_8:24_38 Joz_8:24_39 Joz_8:24_40 Joz_8:24_41
Joz:8:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:25 καὶ ἐγενήθησαν οἱ πεσόντες ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς δώδεκα χιλιάδες, πάντας τοὺς κατοικοῦντας Γαι,
Joz:8:25 And they that fell in that day, men and women, were twelve thousand: they slew all the inhabitants of Gai. (Joshua 8:25 Brenton)
Joz:8:25 Ogółem poległych tego dnia, mężczyzn i kobiet, było dwanaście tysięcy, czyli wszyscy mieszkańcy Aj. (Joz 8:25 BT_4)
Joz:8:25 καὶ ἐγενήθησαν οἱ πεσόντες ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς δώδεκα χιλιάδες, πάντας τοὺς κατοικοῦντας Γαι,
Joz:8:25 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀπό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι δώ·δεκα/δεκα·δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Joz:8:25 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kobiety/żona Dwanaście Kilo [jednostka tysiąc] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia
Joz:8:25 kai\ e)genE/TEsan oi( peso/ntes e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)po\ a)ndro\s kai\ e(/Os gunaiko\s dO/deka CHilia/des, pa/ntas tou\s katoikou=ntas *gai,
Joz:8:25 kai egenETEsan hoi pesontes en tE hEmera ekeinE apo andros kai heOs gynaikos dOdeka CHiliades, pantas tus katoikuntas gai,
Joz:8:25 C VCI_API3P RA_NPM VA_AAPNPM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P N3_GSM C P N3K_GSF M N3D_NPF A3_APM RA_APM V2_PAPAPM N_GSF
Joz:8:25 and also, even, namely to become become, happen the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely until; dawn woman/wife twelve kilo [unit of one thousand] every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) earth/land
Joz:8:25 and they-were-BECOME-ed the (nom) upon FALL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) away from (+gen) man, husband (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) woman/wife (gen) twelve kilos (nom|voc) all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) lands (nom|voc)
Joz:8:25 Joz_8:25_1 Joz_8:25_2 Joz_8:25_3 Joz_8:25_4 Joz_8:25_5 Joz_8:25_6 Joz_8:25_7 Joz_8:25_8 Joz_8:25_9 Joz_8:25_10 Joz_8:25_11 Joz_8:25_12 Joz_8:25_13 Joz_8:25_14 Joz_8:25_15 Joz_8:25_16 Joz_8:25_17 Joz_8:25_18 Joz_8:25_19
Joz:8:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:27 πλὴν τῶν κτηνῶν καὶ τῶν σκύλων τῶν ἐν τῇ πόλει, πάντα ἃ ἐπρονόμευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κατὰ πρόσταγμα κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Ἰησοῖ.
Joz:8:27 Beside the spoils that were in the city, all things which the children of Israel took as spoil for themselves according to the command of the Lord, as the Lord commanded Joshua. (Joshua 8:27 Brenton)
Joz:8:27 Tylko bydło i łupy z tego miasta rozdzielili między siebie Izraelici zgodnie z poleceniem Pana, danym Jozuemu. (Joz 8:27 BT_4)
Joz:8:27 πλὴν τῶν κτηνῶν καὶ τῶν σκύλων τῶν ἐν τῇ πόλει, πάντα ἐπρονόμευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κατὰ πρόσταγμα κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Ἰησοῖ.
Joz:8:27 πλήν ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατά   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
Joz:8:27 Z wyjątkiem Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Łup W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Syn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jezus [Jozue albo Jezus]
Joz:8:27 plE\n tO=n ktEnO=n kai\ tO=n sku/lOn tO=n e)n tE=| po/lei, pa/nta a(/ e)prono/meusan oi( ui(oi\ *israEl kata\ pro/stagma kuri/ou, o(\n tro/pon sune/taXen ku/rios tO=| *)iEsoi=.
Joz:8:27 plEn tOn ktEnOn kai tOn skylOn tOn en tE polei, panta ha epronomeusan hoi hyioi israEl kata prostagma kyriu, hon tropon synetaXen kyrios tO iEsoi.
Joz:8:27 P RA_GPN N3E_GPN C RA_GPN N2N_GPN RA_GPM P RA_DSF N3I_DSF A3_APN RR_APN VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N3M_ASN N2_GSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM
Joz:8:27 except the Animal (beast) and also, even, namely the spoil the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city every all, each, every, the whole of who/whom/which ć the son Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jesus [Joshua or Jesus]
Joz:8:27 except the (gen) Animals (gen) and the (gen) spoils (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc)   the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jesus (dat)
Joz:8:27 Joz_8:27_1 Joz_8:27_2 Joz_8:27_3 Joz_8:27_4 Joz_8:27_5 Joz_8:27_6 Joz_8:27_7 Joz_8:27_8 Joz_8:27_9 Joz_8:27_10 Joz_8:27_11 Joz_8:27_12 Joz_8:27_13 Joz_8:27_14 Joz_8:27_15 Joz_8:27_16 Joz_8:27_17 Joz_8:27_18 Joz_8:27_19 Joz_8:27_20 Joz_8:27_21 Joz_8:27_22 Joz_8:27_23 Joz_8:27_24 Joz_8:27_25
Joz:8:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:28 καὶ ἐνεπύρισεν Ἰησοῦς τὴν πόλιν ἐν πυρί· χῶμα ἀοίκητον εἰς τὸν αἰῶνα ἔθηκεν αὐτὴν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Joz:8:28 And Joshua burnt the city with fire: he made it an uninhabited heap for ever, even to this day. (Joshua 8:28 Brenton)
Joz:8:28 A Jozue spalił Aj i uczynił z niego rumowisko na wieki, pustkowie aż do dnia dzisiejszego. (Joz 8:28 BT_4)
Joz:8:28 καὶ ἐνεπύρισεν Ἰησοῦς τὴν πόλιν ἐν πυρί· χῶμα ἀοίκητον εἰς τὸν αἰῶνα ἔθηκεν αὐτὴν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Joz:8:28 καί ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν πῦρ, -ρός, τό     εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Joz:8:28 I też, nawet, mianowicie By palić się Jezus [Jozue albo Jezus] Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz:8:28 kai\ e)nepu/risen *)iEsou=s tE\n po/lin e)n puri/· CHO=ma a)oi/kEton ei)s to\n ai)O=na e)/TEken au)tE\n e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
Joz:8:28 kai enepyrisen iEsus tEn polin en pyri· CHOma aoikEton eis ton aiOna eTEken autEn heOs tEs hEmeras tautEs.
Joz:8:28 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3I_ASF P N3_DSN N3T_ASN A1B_ASN P RA_ASM N3W_ASM VAI_AAI3S RD_ASF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Joz:8:28 and also, even, namely to burn Jesus [Joshua or Jesus] the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire ć ć into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Joz:8:28 and he/she/it-???-ed Jesus (nom) the (acc) city (acc) in/among/by (+dat) fire (dat)     into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-PLACE-ed her/it/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
Joz:8:28 Joz_8:28_1 Joz_8:28_2 Joz_8:28_3 Joz_8:28_4 Joz_8:28_5 Joz_8:28_6 Joz_8:28_7 Joz_8:28_8 Joz_8:28_9 Joz_8:28_10 Joz_8:28_11 Joz_8:28_12 Joz_8:28_13 Joz_8:28_14 Joz_8:28_15 Joz_8:28_16 Joz_8:28_17 Joz_8:28_18
Joz:8:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:8:29 καὶ τὸν βασιλέα τῆς Γαι ἐκρέμασεν ἐπὶ ξύλου διδύμου, καὶ ἦν ἐπὶ τοῦ ξύλου ἕως ἑσπέρας· καὶ ἐπιδύνοντος τοῦ ἡλίου συνέταξεν Ἰησοῦς καὶ καθείλοσαν αὐτοῦ τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ ξύλου καὶ ἔρριψαν αὐτὸν εἰς τὸν βόθρον καὶ ἐπέστησαν αὐτῷ σωρὸν λίθων ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Joz:8:29 And he hanged the king of Gai on a gallows; and he remained on the tree till evening: and when the sun went down, Joshua gave charge, and they took down his body from the tree, and cast it into a pit, and they set over him a heap of stones until this day. (Joshua 8:29 Brenton)
Joz:8:29 Króla Aj powiesił na drzewie aż do wieczora. O zachodzie słońca rozkazał Jozue zdjąć jego trupa z drzewa, po czym rzucono go u wejścia do bramy miejskiej i wzniesiono nad nim wielki stos kamieni widoczny aż do dnia dzisiejszego. (Joz 8:29 BT_4)
Joz:8:29 καὶ τὸν βασιλέα τῆς Γαι ἐκρέμασεν ἐπὶ ξύλου διδύμου, καὶ ἦν ἐπὶ τοῦ ξύλου ἕως ἑσπέρας· καὶ ἐπιδύνοντος τοῦ ἡλίου συνέταξεν Ἰησοῦς καὶ καθείλοσαν αὐτοῦ τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ ξύλου καὶ ἔρριψαν αὐτὸν εἰς τὸν βόθρον καὶ ἐπέστησαν αὐτῷ σωρὸν λίθων ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Joz:8:29 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ἐπί ξύλον, -ου, τό Δίδυμος[2], -ου, ὁ; δίδυμος[1] -η -ον [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ καί ἐπι·δύω/-δύνω (επι+δυ-/επι+δυν-, επι+δυ·σ-, 2nd ath. επι+δυ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ἀπό ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) αὐτός αὐτή αὐτό   λίθος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Joz:8:29 I też, nawet, mianowicie Król Ziemi/ziemia Do przeczulonego zawieszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Didymus; podwójnie I też, nawet, mianowicie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Aż; świtaj Wieczór I też, nawet, mianowicie Do ??? Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Do ??? Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść On/ona/to/to samo Ciało Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu On/ona/to/to samo Kamień Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz:8:29 kai\ to\n basile/a tE=s *gai e)kre/masen e)pi\ Xu/lou didu/mou, kai\ E)=n e)pi\ tou= Xu/lou e(/Os e(spe/ras· kai\ e)pidu/nontos tou= E(li/ou sune/taXen *)iEsou=s kai\ kaTei/losan au)tou= to\ sO=ma a)po\ tou= Xu/lou kai\ e)/rriPSan au)to\n ei)s to\n bo/Tron kai\ e)pe/stEsan au)tO=| sOro\n li/TOn e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
Joz:8:29 kai ton basilea tEs gai ekremasen epi Xylu didymu, kai En epi tu Xylu heOs hesperas· kai epidynontos tu hEliu synetaXen iEsus kai kaTeilosan autu to sOma apo tu Xylu kai erriPSan auton eis ton boTron kai epestEsan autO sOron liTOn heOs tEs hEmeras tautEs.
Joz:8:29 C RA_ASM N3V_ASM RA_GSF N_GSF VAI_AAI3S P N2N_GSN A1_GSN C V9_IAI3S P RA_GSN N2N_GSN P N1A_GSF C V1_PAPGSM RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3P RD_GSM RA_ASN N3M_ASN P RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_ASM N2_ASM C VHI_AAI3P RD_DSM N2_ASM N2_GPM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Joz:8:29 and also, even, namely the king the earth/land