Joz:9:1 Ὡς δ’ ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου, οἱ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ οἱ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ παραλίᾳ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης καὶ οἱ πρὸς τῷ Ἀντιλιβάνῳ, καὶ οἱ Χετταῖοι καὶ οἱ Χαναναῖοι καὶ οἱ Φερεζαῖοι καὶ οἱ Ευαῖοι καὶ οἱ Αμορραῖοι καὶ οἱ Γεργεσαῖοι καὶ οἱ Ιεβουσαῖοι,
Joz:9:1 And when the kings of the Amorites on the other side of Jordan, who were in the mountain country, and in the plain, and in all the coast of the great sea, and those who were near Antilibanus, and the Chettites, and the Chananites, and the Pherezites, and the Evites, and the Amorites, and the Gergesites, and the Jebusites, heard of it, (Joshua 9:1 Brenton)
Joz:9:1 Gdy dowiedzieli się o tym królowie zamieszkali za Jordanem, na wzgórzu, na nizinie i wzdłuż brzegu Morza Wielkiego aż do Libanu: Chetyci, Amoryci, Kananejczycy, Peryzzyci, Chiwwici i Jebusyci, (Joz 9:1 BT_4)
Joz:9:1 Ὡς δ’ ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου, οἱ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ οἱ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ παραλίᾳ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης καὶ οἱ πρὸς τῷ Ἀντιλιβάνῳ, καὶ οἱ Χετταῖοι καὶ οἱ Χαναναῖοι καὶ οἱ Φερεζαῖοι καὶ οἱ Ευαῖοι καὶ οἱ Αμορραῖοι καὶ οἱ Γεργεσαῖοι καὶ οἱ Ιεβουσαῖοι,
Joz:9:1 ὡς δέ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό παρ·άλιος (-α) -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
Joz:9:1 Jak/jak zaś By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Jordan [rzeka z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poziomy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Brzeg morski Morze Wielki I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz:9:1 *(Os d’ E)/kousan oi( basilei=s tO=n *amorrai/On oi( e)n tO=| pe/ran tou= *iorda/nou, oi( e)n tE=| o)reinE=| kai\ oi( e)n tE=| pedinE=| kai\ oi( e)n pa/sE| tE=| parali/a| tE=s Tala/ssEs tE=s mega/lEs kai\ oi( pro\s tO=| *)antiliba/nO|, kai\ oi( *CHettai=oi kai\ oi( *CHananai=oi kai\ oi( *fereDZai=oi kai\ oi( *euai=oi kai\ oi( *amorrai=oi kai\ oi( *gergesai=oi kai\ oi( *iebousai=oi,
Joz:9:1 Os d’ Ekusan hoi basileis tOn amorraiOn hoi en tO peran tu iordanu, hoi en tE oreinE kai hoi en tE pedinE kai hoi en pasE tE paralia tEs TalassEs tEs megalEs kai hoi pros tO antilibanO, kai hoi CHettaioi kai hoi CHananaioi kai hoi fereDZaioi kai hoi euaioi kai hoi amorraioi kai hoi gergesaioi kai hoi iebusaioi,
Joz:9:1 C x VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_GPM N2_GPM RA_NPM P RA_DSN D RA_GSM N1M_GSM RA_NPM P RA_DSF N1_DSF C RA_NPM P RA_DSF A1_DSF C RA_NPM P A1S_DSF RA_DSF A1A_DSF RA_GSF N1S_GSF RA_GSF A1_GSF C RA_NPM P RA_DSM N_DSM C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM
Joz:9:1 as/like δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have come I have come. I have arrived.; to hear the king the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the Jordan [river of] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mountainous mountainous region, highland and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the level and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the seacoast the sea the great and also, even, namely the toward (+acc,+gen,+dat) the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the Canaanite and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
Joz:9:1 as/like Yet while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) kings (acc, nom|voc) the (gen)   the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) Jordan (gen) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) mountainous ([Adj] dat) and the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) level ([Adj] dat) and the (nom) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) seacoast ([Adj] dat) the (gen) sea (gen) the (gen) great ([Adj] gen) and the (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat)   and the (nom)   and the (nom) Canaanite ([Adj] nom|voc) and the (nom)   and the (nom)   and the (nom)   and the (nom)   and the (nom)  
Joz:9:1 Joz_9:1_1 Joz_9:1_2 Joz_9:1_3 Joz_9:1_4 Joz_9:1_5 Joz_9:1_6 Joz_9:1_7 Joz_9:1_8 Joz_9:1_9 Joz_9:1_10 Joz_9:1_11 Joz_9:1_12 Joz_9:1_13 Joz_9:1_14 Joz_9:1_15 Joz_9:1_16 Joz_9:1_17 Joz_9:1_18 Joz_9:1_19 Joz_9:1_20 Joz_9:1_21 Joz_9:1_22 Joz_9:1_23 Joz_9:1_24 Joz_9:1_25 Joz_9:1_26 Joz_9:1_27 Joz_9:1_28 Joz_9:1_29 Joz_9:1_30 Joz_9:1_31 Joz_9:1_32 Joz_9:1_33 Joz_9:1_34 Joz_9:1_35 Joz_9:1_36 Joz_9:1_37 Joz_9:1_38 Joz_9:1_39 Joz_9:1_40 Joz_9:1_41 Joz_9:1_42 Joz_9:1_43 Joz_9:1_44 Joz_9:1_45 Joz_9:1_46 Joz_9:1_47 Joz_9:1_48 Joz_9:1_49 Joz_9:1_50 Joz_9:1_51 Joz_9:1_52 Joz_9:1_53 Joz_9:1_54 Joz_9:1_55 Joz_9:1_56 Joz_9:1_57 Joz_9:1_58
Joz:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:2 συνήλθοσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκπολεμῆσαι Ἰησοῦν καὶ Ισραηλ ἅμα πάντες.
Joz:9:2 they came all together at the same time to make war against Joshua and Israel. (Joshua 9:2 Brenton)
Joz:9:2  
Joz:9:2 συνήλθοσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκπολεμῆσαι Ἰησοῦν καὶ Ισραηλ ἅμα πάντες.
Joz:9:2 συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό   Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί Ἰσραήλ, ὁ ἅμα πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Joz:9:2 By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Izrael W tym samym czasie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Joz:9:2 sunE/lTosan e)pi\ to\ au)to\ e)kpolemE=sai *)iEsou=n kai\ *israEl a(/ma pa/ntes.
Joz:9:2 synElTosan epi to auto ekpolemEsai iEsun kai israEl hama pantes.
Joz:9:2 VBI_AAI3P P RA_ASN RD_ASN VA_AAN N_ASM C N_ASM D A3_NPM
Joz:9:2 to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same ć Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely Israel at the same time every all, each, every, the whole of
Joz:9:2 they-COHERE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc)   Jesus (acc) and Israel (indecl) at the same time all (nom|voc)
Joz:9:2 Joz_9:2_1 Joz_9:2_2 Joz_9:2_3 Joz_9:2_4 Joz_9:2_5 Joz_9:2_6 Joz_9:2_7 Joz_9:2_8 Joz_9:2_9 Joz_9:2_10
Joz:9:2 x x x x x x x x x x
Joz:9:2a Τότε ᾠκοδόμησεν Ἰησοῦς θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ ἐν ὄρει Γαιβαλ,
Joz:9:2a  
Joz:9:2a (8:30) Wtedy Jozue zbudował ołtarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal,
Joz:9:2a Τότε ᾠκοδόμησεν Ἰησοῦς θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ ἐν ὄρει Γαιβαλ,
Joz:9:2a τότε οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
Joz:9:2a Wtedy By budować/buduj moralnie Jezus [Jozue albo Jezus] Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź
Joz:9:2a *to/te O)|kodo/mEsen *)iEsou=s TusiastE/rion kuri/O| tO=| TeO=| *israEl e)n o)/rei *gaibal,
Joz:9:2a tote OkodomEsen iEsus TysiastErion kyriO tO TeO israEl en orei gaibal,
Joz:9:2a D VAI_AAI3S N_NSM N2N_ASN N2_DSM RA_DSM N2_DSM N_GSM P N3E_DSN N_GS
Joz:9:2a then to build/edify Jesus [Joshua or Jesus] sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount ć
Joz:9:2a then to build Joshua, Jesus altar lord the god Israel in, on, by, with, to mountain Gaibal
Joz:9:2a Joz_9:2a_1 Joz_9:2a_2 Joz_9:2a_3 Joz_9:2a_4 Joz_9:2a_5 Joz_9:2a_6 Joz_9:2a_7 Joz_9:2a_8 Joz_9:2a_9 Joz_9:2a_10 Joz_9:2a_11
Joz:9:2a x x x x x x x x x x x
Joz:9:2b καθότι ἐνετείλατο Μωϋσῆς ὁ θεράπων κυρίου τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καθὰ γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ, θυσιαστήριον λίθων ὁλοκλήρων, ἐφ’ οὓς οὐκ ἐπεβλήθη σίδηρος, καὶ ἀνεβίβασεν ἐκεῖ ὁλοκαυτώματα κυρίῳ καὶ θυσίαν σωτηρίου.
Joz:9:2b  
Joz:9:2b (8:31) jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana, Izraelitom: jak napisano w księdze Prawa Mojżesza: Ołtarz z kamieni surowych, nie ociosanych żelazem. Na nim złożono Panu ofiary uwielbienia i biesiadne.
Joz:9:2b καθότι ἐνετείλατο Μωϋσῆς θεράπων κυρίου τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καθὰ γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ, θυσιαστήριον λίθων ὁλοκλήρων, ἐφ’ οὓς οὐκ ἐπεβλήθη σίδηρος, καὶ ἀνεβίβασεν ἐκεῖ ὁλοκαυτώματα κυρίῳ καὶ θυσίαν σωτηρίου.
Joz:9:2b καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καθά (καθ’ ἅ) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ θυσιαστήριον, -ου, τό λίθος, -ου, ὁ ὁλό·κληρος -ον ἐπί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) σίδηρος, -ου, ὁ καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) ἐκεῖ ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον
Joz:9:2b Jak By zalecać rozkaz Mojżesz Terapeuta Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Izrael Stosownie do którego By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Mojżesz Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Kamień Cały lotted Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Żelazny I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Tam Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność
Joz:9:2b kaTo/ti e)netei/lato *mou+sE=s o( Tera/pOn kuri/ou toi=s ui(oi=s *israEl, kaTa\ ge/graptai e)n tO=| no/mO| *mousE=, TusiastE/rion li/TOn o(loklE/rOn, e)f’ ou(\s ou)k e)peblE/TE si/dEros, kai\ a)nebi/basen e)kei= o(lokautO/mata kuri/O| kai\ Tusi/an sOtEri/ou.
Joz:9:2b kaToti eneteilato mo+ysEs ho TerapOn kyriu tois hyiois israEl, kaTa gegraptai en tO nomO musE, TysiastErion liTOn holoklErOn, ef’ hus uk epeblETE sidEros, kai anebibasen ekei holokautOmata kyriO kai Tysian sOtEriu.
Joz:9:2b D VAI_AMI3S N1M_NSM RA_NSM N3_NSM N2_GSM RA_DPM N2_DPM N_GSM D VP_XPI3S P RA_DSM N2_DSM N1M_GSM N2N_ASN N2_GPM A1B_GPM P RR_APM D VCI_API3S N2_NSM C VAI_AAI3S D N3M_APN N2_DSM C N1A_ASF N2N_GSN
Joz:9:2b as to enjoin command Moses the therapist lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the son Israel according to which to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law Moses sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. stone whole-lotted upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which οὐχ before rough breathing to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon iron and also, even, namely to draw (haul) there burnt offering [see holocaust] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely sacrifice victimize, immolate saving
Joz:9:2b as, since to charge, command Moses the, oh servant lord the son Israel as, just as to write in, on, by, with, to the law Moses altar stones whole upon whom no, not to throw upon iron and, also to bring up there whole burnt offering lord and, also sacrifice salvation
Joz:9:2b Joz_9:2b_1 Joz_9:2b_2 Joz_9:2b_3 Joz_9:2b_4 Joz_9:2b_5 Joz_9:2b_6 Joz_9:2b_7 Joz_9:2b_8 Joz_9:2b_9 Joz_9:2b_10 Joz_9:2b_11 Joz_9:2b_12 Joz_9:2b_13 Joz_9:2b_14 Joz_9:2b_15 Joz_9:2b_16 Joz_9:2b_17 Joz_9:2b_18 Joz_9:2b_19 Joz_9:2b_20 Joz_9:2b_21 Joz_9:2b_22 Joz_9:2b_23 Joz_9:2b_24 Joz_9:2b_25 Joz_9:2b_26 Joz_9:2b_27 Joz_9:2b_28 Joz_9:2b_29 Joz_9:2b_30 Joz_9:2b_31
Joz:9:2b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:2c καὶ ἔγραψεν Ἰησοῦς ἐπὶ τῶν λίθων τὸ δευτερονόμιον, νόμον Μωυσῆ, ὃν ἔγραψεν ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ.
Joz:9:2c  
Joz:9:2c (8:32) Jozue sporządził tamże na kamieniach odpis Prawa, które Mojżesz spisał dla Izraelitów.
Joz:9:2c καὶ ἔγραψεν Ἰησοῦς ἐπὶ τῶν λίθων τὸ δευτερονόμιον, νόμον Μωυσῆ, ὃν ἔγραψεν ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ.
Joz:9:2c καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐπί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Joz:9:2c I też, nawet, mianowicie By pisać Jezus [Jozue albo Jezus] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kamień Prawo Mojżesz Kto/, który/, który; by być By pisać W obecności z (+informacja); ??? Syn Izrael
Joz:9:2c kai\ e)/graPSen *)iEsou=s e)pi\ tO=n li/TOn to\ deuterono/mion, no/mon *mousE=, o(\n e)/graPSen e)nO/pion ui(O=n *israEl.
Joz:9:2c kai egraPSen iEsus epi tOn liTOn to deuteronomion, nomon musE, hon egraPSen enOpion hyiOn israEl.
Joz:9:2c C VAI_AAI3S N_NSM P RA_GPM N2_GPM RA_ASN N2N_ASN N2_ASM N1M_GSM RR_ASM VAI_AAI3S P N2_GPM N_GSM
Joz:9:2c and also, even, namely to write Jesus [Joshua or Jesus] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the stone the ć law Moses who/whom/which; to be to write in the presence of (+gen); ??? son Israel
Joz:9:2c and, also to write Joshua, Jesus on, upon, against the stones the Deuteronomy law Moses whom, which to write before, in sight of sons Israel
Joz:9:2c Joz_9:2c_1 Joz_9:2c_2 Joz_9:2c_3 Joz_9:2c_4 Joz_9:2c_5 Joz_9:2c_6 Joz_9:2c_7 Joz_9:2c_8 Joz_9:2c_9 Joz_9:2c_10 Joz_9:2c_11 Joz_9:2c_12 Joz_9:2c_13 Joz_9:2c_14 Joz_9:2c_15
Joz:9:2c x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:2d καὶ πᾶς Ισραηλ καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτῶν καὶ οἱ δικασταὶ καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν παρεπορεύοντο ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς κιβωτοῦ ἀπέναντι, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἦραν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου, καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ αὐτόχθων, οἳ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γαριζιν, καὶ οἳ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γαιβαλ, καθότι ἐνετείλατο Μωϋσῆς ὁ θεράπων κυρίου εὐλογῆσαι τὸν λαὸν ἐν πρώτοις.
Joz:9:2d  
Joz:9:2d (8:33) Następnie cały Izrael i jego starsi, zwierzchnicy ludu i sędziowie, zarówno cudzoziemcy, jak i współplemienni, stanęli po obu stronach arki, naprzeciw kapłanów i lewitów, połowa po stronie góry Garizim, a druga połowa po stronie góry Ebal, jak już uprzednio zarządził Mojżesz, sługa Pana, aby pobłogosławić lud Izraela.
Joz:9:2d καὶ πᾶς Ισραηλ καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτῶν καὶ οἱ δικασταὶ καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν παρεπορεύοντο ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς κιβωτοῦ ἀπέναντι, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἦραν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου, καὶ προσήλυτος καὶ αὐτόχθων, οἳ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γαριζιν, καὶ οἳ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γαιβαλ, καθότι ἐνετείλατο Μωϋσῆς θεράπων κυρίου εὐλογῆσαι τὸν λαὸν ἐν πρώτοις.
Joz:9:2d καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δικαστής, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς αὐτός αὐτή αὐτό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ἔν·θεν καί ἔν·θεν ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ἀπ·έν·αντι καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν πρῶτος -η -ον
Joz:9:2d I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie Starszy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sądź I też, nawet, mianowicie Skryba On/ona/to/to samo Do ??? Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By być Pół Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Wchodź I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By być Pół Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Wchodź Jak By zalecać rozkaz Mojżesz Terapeuta Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze
Joz:9:2d kai\ pa=s *israEl kai\ oi( presbu/teroi au)tO=n kai\ oi( dikastai\ kai\ oi( grammatei=s au)tO=n pareporeu/onto e)/nTen kai\ e)/nTen tE=s kibOtou= a)pe/nanti, kai\ oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai E)=ran tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou, kai\ o( prosE/lutos kai\ o( au)to/CHTOn, oi(\ E)=san E(/misu plEsi/on o)/rous *gariDZin, kai\ oi(\ E)=san E(/misu plEsi/on o)/rous *gaibal, kaTo/ti e)netei/lato *mou+sE=s o( Tera/pOn kuri/ou eu)logE=sai to\n lao\n e)n prO/tois.
Joz:9:2d kai pas israEl kai hoi presbyteroi autOn kai hoi dikastai kai hoi grammateis autOn pareporeuonto enTen kai enTen tEs kibOtu apenanti, kai hoi hiereis kai hoi leuitai Eran tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu, kai ho prosElytos kai ho autoCHTOn, hoi Esan hEmisy plEsion orus gariDZin, kai hoi Esan hEmisy plEsion orus gaibal, kaToti eneteilato mo+ysEs ho TerapOn kyriu eulogEsai ton laon en prOtois.
Joz:9:2d C A3_NSM N_NSM C RA_NPM A1A_NPMC RD_GPM C RA_NPM N1M_NPM C RA_NPM N3V_NPM RD_GPM V1I_IMI3P D C D RA_GSF N2_GSF D C RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM VAI_AAI3P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N3N_NSM RR_NPM V9_IAI3P A3U_NSN P N3E_GSN N_GS C RR_NPM V9_IAI3P A3U_NSN P N3E_GSN N_GS D VAI_AMI3S N1M_NSM RA_NSM N3_NSM N2_GSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM P A1_DPMS
Joz:9:2d and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely the elder he/she/it/same and also, even, namely the judge and also, even, namely the scribe he/she/it/same to ??? on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] opposite/in the presence of (+gen) and also, even, namely the priest and also, even, namely the Levite to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the ć who/whom/which to be half neighbor one near, close to; near mount ć and also, even, namely who/whom/which to be half neighbor one near, close to; near mount ć as to enjoin command Moses the therapist lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first
Joz:9:2d and, also every, all Israel and, also the elders, older ones he, she, it , -self, same and, also the judge and, also the scribe he, she, it , -self, same to go by, travel near from here and, also from here the box, ark before and, also the priest and, also the Levites to lift up, raise up the box, ark the covenant lord and, also the, oh visitor, guest and, also the, oh native who, which to be half neighbour mountain Garizin and, also who, which to be half neighbour mountain Gaibal as, since to charge, command Moses the, oh servant lord to bless the people in, on, by, with, to first (ones)
Joz:9:2d Joz_9:2d_1 Joz_9:2d_2 Joz_9:2d_3 Joz_9:2d_4 Joz_9:2d_5 Joz_9:2d_6 Joz_9:2d_7 Joz_9:2d_8 Joz_9:2d_9 Joz_9:2d_10 Joz_9:2d_11 Joz_9:2d_12 Joz_9:2d_13 Joz_9:2d_14 Joz_9:2d_15 Joz_9:2d_16 Joz_9:2d_17 Joz_9:2d_18 Joz_9:2d_19 Joz_9:2d_20 Joz_9:2d_21 Joz_9:2d_22 Joz_9:2d_23 Joz_9:2d_24 Joz_9:2d_25 Joz_9:2d_26 Joz_9:2d_27 Joz_9:2d_28 Joz_9:2d_29 Joz_9:2d_30 Joz_9:2d_31 Joz_9:2d_32 Joz_9:2d_33 Joz_9:2d_34 Joz_9:2d_35 Joz_9:2d_36 Joz_9:2d_37 Joz_9:2d_38 Joz_9:2d_39 Joz_9:2d_40 Joz_9:2d_41 Joz_9:2d_42 Joz_9:2d_43 Joz_9:2d_44 Joz_9:2d_45 Joz_9:2d_46 Joz_9:2d_47 Joz_9:2d_48 Joz_9:2d_49 Joz_9:2d_50 Joz_9:2d_51 Joz_9:2d_52 Joz_9:2d_53 Joz_9:2d_54 Joz_9:2d_55 Joz_9:2d_56 Joz_9:2d_57 Joz_9:2d_58 Joz_9:2d_59 Joz_9:2d_60 Joz_9:2d_61 Joz_9:2d_62 Joz_9:2d_63
Joz:9:2d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:2e καὶ μετὰ ταῦτα οὕτως ἀνέγνω Ἰησοῦς πάντα τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου, τὰς εὐλογίας καὶ τὰς κατάρας, κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ·
Joz:9:2e  
Joz:9:2e (8:34) Następnie Jozue odczytał wszystkie słowa Prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystko dokładnie, jak napisano w księdze Prawa.
Joz:9:2e καὶ μετὰ ταῦτα οὕτως ἀνέγνω Ἰησοῦς πάντα τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου, τὰς εὐλογίας καὶ τὰς κατάρας, κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ·
Joz:9:2e καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό κατ·άρα, -ας, ἡ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Joz:9:2e I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czytać Jezus [Jozue albo Jezus] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? I też, nawet, mianowicie Klnij W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Mojżesz
Joz:9:2e kai\ meta\ tau=ta ou(/tOs a)ne/gnO *)iEsou=s pa/nta ta\ r(E/mata tou= no/mou tou/tou, ta\s eu)logi/as kai\ ta\s kata/ras, kata\ pa/nta ta\ gegramme/na e)n tO=| no/mO| *mousE=·
Joz:9:2e kai meta tauta hutOs anegnO iEsus panta ta rEmata tu nomu tutu, tas eulogias kai tas kataras, kata panta ta gegrammena en tO nomO musE·
Joz:9:2e C P RD_APN D VZI_AAI3S N_NSM A3_APN RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_APF N1A_APF C RA_APF N1A_APF P A3_APN RA_APN VP_XMPAPN P RA_DSM N2_DSM N1M_GSM
Joz:9:2e and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to read Jesus [Joshua or Jesus] every all, each, every, the whole of the declaration statement, utterance the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ??? and also, even, namely the curse down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law Moses
Joz:9:2e and, also with; after these (things) thus, so, this way to read Joshua, Jesus all, every the words the law this the blessing and, also the a curse down; according to all, every the to write in, on, by, with, to the law Moses
Joz:9:2e Joz_9:2e_1 Joz_9:2e_2 Joz_9:2e_3 Joz_9:2e_4 Joz_9:2e_5 Joz_9:2e_6 Joz_9:2e_7 Joz_9:2e_8 Joz_9:2e_9 Joz_9:2e_10 Joz_9:2e_11 Joz_9:2e_12 Joz_9:2e_13 Joz_9:2e_14 Joz_9:2e_15 Joz_9:2e_16 Joz_9:2e_17 Joz_9:2e_18 Joz_9:2e_19 Joz_9:2e_20 Joz_9:2e_21 Joz_9:2e_22 Joz_9:2e_23 Joz_9:2e_24 Joz_9:2e_25
Joz:9:2e x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:2f οὐκ ἦν ῥῆμα ἀπὸ πάντων, ὧν ἐνετείλατο Μωϋσῆς τῷ Ἰησοῖ, ὃ οὐκ ἀνέγνω Ἰησοῦς εἰς τὰ ὦτα πάσης ἐκκλησίας υἱῶν Ισραηλ, τοῖς ἀνδράσιν καὶ ταῖς γυναιξὶν καὶ τοῖς παιδίοις καὶ τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσπορευομένοις τῷ Ισραηλ.
Joz:9:2f  
Joz:9:2f (8:35) Nie opuścił Jozue ani jednego polecenia danego przez Mojżesza, ale odczytał je wobec całego zgromadzenia Izraela, w obecności kobiet, dzieci i cudzoziemców, którzy zamieszkali wśród ludności."
Joz:9:2f οὐκ ἦν ῥῆμα ἀπὸ πάντων, ὧν ἐνετείλατο Μωϋσῆς τῷ Ἰησοῖ, οὐκ ἀνέγνω Ἰησοῦς εἰς τὰ ὦτα πάσης ἐκκλησίας υἱῶν Ισραηλ, τοῖς ἀνδράσιν καὶ ταῖς γυναιξὶν καὶ τοῖς παιδίοις καὶ τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσπορευομένοις τῷ Ισραηλ.
Joz:9:2f οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλησία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Joz:9:2f ??? Przed przydechem mocnym By być Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Mojżesz Jezus [Jozue albo Jezus] Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By czytać Jezus [Jozue albo Jezus] Do (+przyspieszenie) Ucho Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Syn Izrael Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] Do ??? Izrael
Joz:9:2f ou)k E)=n r(E=ma a)po\ pa/ntOn, O(=n e)netei/lato *mou+sE=s tO=| *)iEsoi=, o(\ ou)k a)ne/gnO *)iEsou=s ei)s ta\ O)=ta pa/sEs e)kklEsi/as ui(O=n *israEl, toi=s a)ndra/sin kai\ tai=s gunaiXi\n kai\ toi=s paidi/ois kai\ toi=s prosElu/tois toi=s prosporeuome/nois tO=| *israEl.
Joz:9:2f uk En rEma apo pantOn, hOn eneteilato mo+ysEs tO iEsoi, ho uk anegnO iEsus eis ta Ota pasEs ekklEsias hyiOn israEl, tois andrasin kai tais gynaiXin kai tois paidiois kai tois prosElytois tois prosporeuomenois tO israEl.
Joz:9:2f D V9_IAI3S N3M_NSN P A3_GPN RR_GPM VAI_AMI3S N1M_NSM RA_DSM N_DSM RR_ASN D VZI_AAI3S N_NSM P RA_APN N3T_APN A1S_GSF N1A_GSF N2_GPM N_GSM RA_DPM N3_DPM C RA_DPF N3K_DPF C RA_DPN N2N_DPN C RA_DPM N2_DPM RA_DPM V1_PMPDPM RA_DSM N_DSM
Joz:9:2f οὐχ before rough breathing to be declaration statement, utterance from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to enjoin command Moses the Jesus [Joshua or Jesus] who/whom/which οὐχ before rough breathing to read Jesus [Joshua or Jesus] into (+acc) the ear every all, each, every, the whole of assembly assembly, gathering, congregation, church son Israel the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely the child and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the to ??? the Israel
Joz:9:2f no, not to be speech, word from, away from all whom, which, that to charge, command Moses the Joshua who, which, that no, not to read Joshua, Jesus into, for the ears all, every assembly, church sons Israel the men, males and, also the wives, women and, also the child and, also the visitor the to approach, attach to the Israel
Joz:9:2f Joz_9:2f_1 Joz_9:2f_2 Joz_9:2f_3 Joz_9:2f_4 Joz_9:2f_5 Joz_9:2f_6 Joz_9:2f_7 Joz_9:2f_8 Joz_9:2f_9 Joz_9:2f_10 Joz_9:2f_11 Joz_9:2f_12 Joz_9:2f_13 Joz_9:2f_14 Joz_9:2f_15 Joz_9:2f_16 Joz_9:2f_17 Joz_9:2f_18 Joz_9:2f_19 Joz_9:2f_20 Joz_9:2f_21 Joz_9:2f_22 Joz_9:2f_23 Joz_9:2f_24 Joz_9:2f_25 Joz_9:2f_26 Joz_9:2f_27 Joz_9:2f_28 Joz_9:2f_29 Joz_9:2f_30 Joz_9:2f_31 Joz_9:2f_32 Joz_9:2f_33 Joz_9:2f_34 Joz_9:2f_35 Joz_9:2f_36
Joz:9:2f x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:3 καὶ οἱ κατοικοῦντες Γαβαων ἤκουσαν πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος τῇ Ιεριχω καὶ τῇ Γαι.
Joz:9:3 And the inhabitants of Gabaon heard of all that the Lord did to Jericho and Gai. (Joshua 9:3 Brenton)
Joz:9:3 Również mieszkańcy Gibeonu dowiedzieli się, co Jozue uczynił z miastami Jerychem i Aj, (Joz 9:3 BT_4)
Joz:9:3 Καὶ οἱ κατοικοῦντες Γαβαων ἤκουσαν πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος τῇ Ιεριχω καὶ τῇ Γαι.
Joz:9:3 καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰεριχώ, ἡ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Joz:9:3 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jerycho I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
Joz:9:3 *kai\ oi( katoikou=ntes *gabaOn E)/kousan pa/nta, o(/sa e)poi/Esen ku/rios tE=| *ieriCHO kai\ tE=| *gai.
Joz:9:3 kai hoi katoikuntes gabaOn Ekusan panta, hosa epoiEsen kyrios tE ieriCHO kai tE gai.
Joz:9:3 C RA_NPM V2_PAPNPM N_GS VAI_AAI3P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSF N_DSF C RA_DSF N_DSF
Joz:9:3 and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć to have come I have come. I have arrived.; to hear every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jericho and also, even, namely the earth/land
Joz:9:3 and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc)   while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jericho (indecl) and the (dat) lands (nom|voc)
Joz:9:3 Joz_9:3_1 Joz_9:3_2 Joz_9:3_3 Joz_9:3_4 Joz_9:3_5 Joz_9:3_6 Joz_9:3_7 Joz_9:3_8 Joz_9:3_9 Joz_9:3_10 Joz_9:3_11 Joz_9:3_12 Joz_9:3_13 Joz_9:3_14
Joz:9:3 x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:4 καὶ ἐποίησαν καί γε αὐτοὶ μετὰ πανουργίας καὶ ἐλθόντες ἐπεσιτίσαντο καὶ ἡτοιμάσαντο καὶ λαβόντες σάκκους παλαιοὺς ἐπὶ τῶν ὄνων αὐτῶν καὶ ἀσκοὺς οἴνου παλαιοὺς καὶ κατερρωγότας ἀποδεδεμένους,
Joz:9:4 And they also wrought craftily, and they went and made provision and prepared themselves; and having taken old sacks on their shoulders, and old and rent and patched bottles of wine, (Joshua 9:4 Brenton)
Joz:9:4 i postanowili użyć podstępu. Wybrali się w drogę i zaopatrzyli się w zapasy podróżne, i wzięli na swoje osły stare wory i zużyte bukłaki na wino, podarte i powiązane. (Joz 9:4 BT_4)
Joz:9:4 καὶ ἐποίησαν καί γε αὐτοὶ μετὰ πανουργίας καὶ ἐλθόντες ἐπεσιτίσαντο καὶ ἡτοιμάσαντο καὶ λαβόντες σάκκους παλαιοὺς ἐπὶ τῶν ὄνων αὐτῶν καὶ ἀσκοὺς οἴνου παλαιοὺς καὶ κατερρωγότας ἀποδεδεμένους,
Joz:9:4 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί γέ αὐτός αὐτή αὐτό μετά πανουργία, -ας, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σάκκος, -ου, ὁ παλαιός -ά -όν ἐπί ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀσκός, -οῦ, ὁ οἶνος, -ου, ὁ παλαιός -ά -όν καί κατα·ρρήγνυμι [LXX] (ath. κατα+ρρηγνυ-, -, -, κατα+ερρωγ·[κ]-, -, -)  
Joz:9:4 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Podstępność I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie Do gotowy I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Płótno workowe Stary Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osła/osioł; by mieć korzyść z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kozia skóra Wino Stary I też, nawet, mianowicie Do ???
Joz:9:4 kai\ e)poi/Esan kai/ ge au)toi\ meta\ panourgi/as kai\ e)lTo/ntes e)pesiti/santo kai\ E(toima/santo kai\ labo/ntes sa/kkous palaiou\s e)pi\ tO=n o)/nOn au)tO=n kai\ a)skou\s oi)/nou palaiou\s kai\ katerrOgo/tas a)podedeme/nous,
Joz:9:4 kai epoiEsan kai ge autoi meta panurgias kai elTontes epesitisanto kai hEtoimasanto kai labontes sakkus palaius epi tOn onOn autOn kai askus oinu palaius kai katerrOgotas apodedemenus,
Joz:9:4 C VAI_AAI3P C x RD_NPM P N1A_GSF C VB_AAPNPM VAI_AMI3P C VAI_AMI3P C VB_AAPNPM N2_APM A1A_APM P RA_GPM N2_GPM RD_GPM C N2_APM N2_GSM A1A_APM C VXI_XAPAPM VM_XMPAPM
Joz:9:4 and also, even, namely to do/make and also, even, namely ??? he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sneakiness and also, even, namely to come ć and also, even, namely to ready and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand sackcloth old upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ass/donkey; to have benefit of he/she/it/same and also, even, namely wine-skin wine old and also, even, namely to ??? ć
Joz:9:4 and they-DO/MAKE-ed and ??? they/same (nom) after (+acc), with (+gen) sneakiness (gen), sneakinesss (acc) and upon COME-ing (nom|voc)   and they-were-READY-ed and upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) sackcloths (acc) old ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) asses/donkeys (gen); upon HAVE BENEFIT OF-ing (nom, nom|acc|voc, voc) them/same (gen) and wine-skins (acc) wine (gen) old ([Adj] acc) and having ???-ed (acc)  
Joz:9:4 Joz_9:4_1 Joz_9:4_2 Joz_9:4_3 Joz_9:4_4 Joz_9:4_5 Joz_9:4_6 Joz_9:4_7 Joz_9:4_8 Joz_9:4_9 Joz_9:4_10 Joz_9:4_11 Joz_9:4_12 Joz_9:4_13 Joz_9:4_14 Joz_9:4_15 Joz_9:4_16 Joz_9:4_17 Joz_9:4_18 Joz_9:4_19 Joz_9:4_20 Joz_9:4_21 Joz_9:4_22 Joz_9:4_23 Joz_9:4_24 Joz_9:4_25 Joz_9:4_26 Joz_9:4_27
Joz:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:5 καὶ τὰ κοῖλα τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν καὶ τὰ σανδάλια αὐτῶν παλαιὰ καὶ καταπεπελματωμένα ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν πεπαλαιωμένα ἐπάνω αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρτος αὐτῶν τοῦ ἐπισιτισμοῦ ξηρὸς καὶ εὐρωτιῶν καὶ βεβρωμένος.
Joz:9:5 and the upper part of their shoes and their sandals old and clouted on their feet, and their garments old upon them--and the bread of their provision was dry and mouldy and corrupt. (Joshua 9:5 Brenton)
Joz:9:5 Na nogach mieli zdarte i połatane sandały, a na sobie - znoszone szaty. Cały ich chleb, który mieli na pożywienie, był suchy i pokruszony. (Joz 9:5 BT_4)
Joz:9:5 καὶ τὰ κοῖλα τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν καὶ τὰ σανδάλια αὐτῶν παλαιὰ καὶ καταπεπελματωμένα ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν πεπαλαιωμένα ἐπάνω αὐτῶν, καὶ ἄρτος αὐτῶν τοῦ ἐπισιτισμοῦ ξηρὸς καὶ εὐρωτιῶν καὶ βεβρωμένος.
Joz:9:5 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σανδάλιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό παλαιός -ά -όν καί   ἐν ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ἐπ·άνω αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·σιτισμός, -οῦ, ὁ ξηρός -ά -όν καί   καί βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-)
Joz:9:5 I też, nawet, mianowicie Sandał On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sandał On/ona/to/to samo Stary I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pij; stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo By robić stary Wyższy przedtem, na górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo Warunki {Zastrzeżenia, Zapasy} Uschnięty I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By jeść
Joz:9:5 kai\ ta\ koi=la tO=n u(podEma/tOn au)tO=n kai\ ta\ sanda/lia au)tO=n palaia\ kai\ katapepelmatOme/na e)n toi=s posi\n au)tO=n, kai\ ta\ i(ma/tia au)tO=n pepalaiOme/na e)pa/nO au)tO=n, kai\ o( a)/rtos au)tO=n tou= e)pisitismou= XEro\s kai\ eu)rOtiO=n kai\ bebrOme/nos.
Joz:9:5 kai ta koila tOn hypodEmatOn autOn kai ta sandalia autOn palaia kai katapepelmatOmena en tois posin autOn, kai ta himatia autOn pepalaiOmena epanO autOn, kai ho artos autOn tu episitismu XEros kai eurOtiOn kai bebrOmenos.
Joz:9:5 C RA_NPN A1_NPN RA_GPN N3M_GPN RD_GPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM A1A_NPN C VM_XMPNPN P RA_DPM N3D_DPM RD_GPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM VM_XMPNPN P RD_GPM C RA_NSM N2_NSM RD_GPM RA_GSM N2_GSM A1A_NSM C N1A_GPF C VM_XMPNSM
Joz:9:5 and also, even, namely the ć the sandal he/she/it/same and also, even, namely the sandal he/she/it/same old and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the drink; foot he/she/it/same and also, even, namely the clothing garment, cloak he/she/it/same to make old upper before, overhead he/she/it/same and also, even, namely the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same the provisions withered and also, even, namely ć and also, even, namely to eat
Joz:9:5 and the (nom|acc)   the (gen) sandals (gen) them/same (gen) and the (nom|acc) sandals (nom|acc|voc) them/same (gen) old ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and   in/among/by (+dat) the (dat) drink (acc); feet (dat) them/same (gen) and the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) them/same (gen) having-been-MAKE-ed-OLD (nom|acc|voc) upper them/same (gen) and the (nom) bread (nom) them/same (gen) the (gen) provisions (gen) withered ([Adj] nom) and   and having-been-EAT-ed (nom)
Joz:9:5 Joz_9:5_1 Joz_9:5_2 Joz_9:5_3 Joz_9:5_4 Joz_9:5_5 Joz_9:5_6 Joz_9:5_7 Joz_9:5_8 Joz_9:5_9 Joz_9:5_10 Joz_9:5_11 Joz_9:5_12 Joz_9:5_13 Joz_9:5_14 Joz_9:5_15 Joz_9:5_16 Joz_9:5_17 Joz_9:5_18 Joz_9:5_19 Joz_9:5_20 Joz_9:5_21 Joz_9:5_22 Joz_9:5_23 Joz_9:5_24 Joz_9:5_25 Joz_9:5_26 Joz_9:5_27 Joz_9:5_28 Joz_9:5_29 Joz_9:5_30 Joz_9:5_31 Joz_9:5_32 Joz_9:5_33 Joz_9:5_34 Joz_9:5_35
Joz:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:6 καὶ ἤλθοσαν πρὸς Ἰησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς Γαλγαλα καὶ εἶπαν πρὸς Ἰησοῦν καὶ Ισραηλ Ἐκ γῆς μακρόθεν ἥκαμεν, καὶ νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην.
Joz:9:6 And they came to Joshua into the camp of Israel to Galgala, and said to Joshua and Israel, We are come from a far land: now then make a covenant with us. (Joshua 9:6 Brenton)
Joz:9:6 W takim stanie przybyli do Jozuego i do obozu w Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich: «Przybywamy z dalekiego kraju: zawrzyjcie z nami przymierze!» (Joz 9:6 BT_4)
Joz:9:6 καὶ ἤλθοσαν πρὸς Ἰησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς Γαλγαλα καὶ εἶπαν πρὸς Ἰησοῦν καὶ Ισραηλ Ἐκ γῆς μακρόθεν ἥκαμεν, καὶ νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην.
Joz:9:6 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1]   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μακρό·θεν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί νῦν δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·θήκη, -ης, ἡ
Joz:9:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Izrael Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Z dala By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie Teraz By robić konwencję Ja Konwencja
Joz:9:6 kai\ E)/lTosan pro\s *)iEsou=n ei)s tE\n parembolE\n *israEl ei)s *galgala kai\ ei)=pan pro\s *)iEsou=n kai\ *israEl *)ek gE=s makro/Ten E(/kamen, kai\ nu=n dia/TesTe E(mi=n diaTE/kEn.
Joz:9:6 kai ElTosan pros iEsun eis tEn parembolEn israEl eis galgala kai eipan pros iEsun kai israEl ek gEs makroTen hEkamen, kai nyn diaTesTe hEmin diaTEkEn.
Joz:9:6 C VBI_AAI3P P N_ASM P RA_ASF N1_ASF N_GSM P N_ASF C VAI_AAI3P P N_ASM C N_ASM P N1_GSF D V1_PAI1P C D VE_AMD2P RP_DP N1_ASF
Joz:9:6 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] into (+acc) the camp camp, barracks, army Israel into (+acc) ć and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely Israel out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land from afar to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely now to make covenant I covenant
Joz:9:6 and they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) into (+acc) the (acc) camp (acc) Israel (indecl) into (+acc)   and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) and Israel (indecl) out of (+gen) earth/land (gen) from afar we-have-HAVE COME-ed and now be-you(pl)-MAKE COVENANT-ed! us (dat) covenant (acc)
Joz:9:6 Joz_9:6_1 Joz_9:6_2 Joz_9:6_3 Joz_9:6_4 Joz_9:6_5 Joz_9:6_6 Joz_9:6_7 Joz_9:6_8 Joz_9:6_9 Joz_9:6_10 Joz_9:6_11 Joz_9:6_12 Joz_9:6_13 Joz_9:6_14 Joz_9:6_15 Joz_9:6_16 Joz_9:6_17 Joz_9:6_18 Joz_9:6_19 Joz_9:6_20 Joz_9:6_21 Joz_9:6_22 Joz_9:6_23 Joz_9:6_24 Joz_9:6_25
Joz:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:7 καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς τὸν Χορραῖον Ὅρα μὴ ἐν ἐμοὶ κατοικεῖς, καὶ πῶς σοι διαθῶμαι διαθήκην;
Joz:9:7 And the children of Israel said to the Chorrhaean, Peradventure thou dwellest amongst us; and how should I make a covenant with thee? (Joshua 9:7 Brenton)
Joz:9:7 Lecz mężowie izraelscy odpowiedzieli Chiwwitom: «A może wśród nas mieszkacie? Czyż więc możemy zawierać przymierze z wami?» (Joz 9:7 BT_4)
Joz:9:7 καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς τὸν Χορραῖον Ὅρα μὴ ἐν ἐμοὶ κατοικεῖς, καὶ πῶς σοι διαθῶμαι διαθήκην;
Joz:9:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μή ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί πῶς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) δια·θήκη, -ης, ἡ
Joz:9:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Jak Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By robić konwencję Konwencja
Joz:9:7 kai\ ei)=pan oi( ui(oi\ *israEl pro\s to\n *CHorrai=on *(/ora mE\ e)n e)moi\ katoikei=s, kai\ pO=s soi diaTO=mai diaTE/kEn;
Joz:9:7 kai eipan hoi hyioi israEl pros ton CHorraion hora mE en emoi katoikeis, kai pOs soi diaTOmai diaTEkEn;
Joz:9:7 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_ASM N2_ASM V3_PAD2S D P RP_DS V2_PAI2S C D RP_DS VE_AMS1S N1_ASF
Joz:9:7 and also, even, namely to say/tell the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) the ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely how you; your/yours(sg); to rub worn, rub to make covenant covenant
Joz:9:7 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   be-you(sg)-SEE-ing! not in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) you(sg)-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN and how you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-should-be-MAKE COVENANT-ed covenant (acc)
Joz:9:7 Joz_9:7_1 Joz_9:7_2 Joz_9:7_3 Joz_9:7_4 Joz_9:7_5 Joz_9:7_6 Joz_9:7_7 Joz_9:7_8 Joz_9:7_9 Joz_9:7_10 Joz_9:7_11 Joz_9:7_12 Joz_9:7_13 Joz_9:7_14 Joz_9:7_15 Joz_9:7_16 Joz_9:7_17 Joz_9:7_18
Joz:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:8 καὶ εἶπαν πρὸς Ἰησοῦν Οἰκέται σού ἐσμεν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ἰησοῦς Πόθεν ἐστὲ καὶ πόθεν παραγεγόνατε;
Joz:9:8 And they said to Joshua, We are thy servants: and Joshua said to them, Whence are ye, and whence have ye come? (Joshua 9:8 Brenton)
Joz:9:8 Oni zaś odpowiedzieli Jozuemu: «Jesteśmy twoimi sługami». Jozue zapytał ich: «Kim jesteście i skąd przybywacie?» (Joz 9:8 BT_4)
Joz:9:8 καὶ εἶπαν πρὸς Ἰησοῦν Οἰκέται σού ἐσμεν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ἰησοῦς Πόθεν ἐστὲ καὶ πόθεν παραγεγόνατε;
Joz:9:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ οἰκέτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)
Joz:9:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Rodziny niewolnik Ty; twój/twój(sg) By być I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] Skąd; by pić By być I też, nawet, mianowicie Skąd; by pić By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko
Joz:9:8 kai\ ei)=pan pro\s *)iEsou=n *oi)ke/tai sou/ e)smen. kai\ ei)=pen pro\s au)tou\s *)iEsou=s *po/Ten e)ste\ kai\ po/Ten paragego/nate;
Joz:9:8 kai eipan pros iEsun oiketai su esmen. kai eipen pros autus iEsus poTen este kai poTen paragegonate;
Joz:9:8 C VAI_AAI3P P N_ASM N1M_NPM RP_GS V9_PAI1P C VBI_AAI3S P RD_APM N_NSM D V9_PAI2P C D VX_XAI2P
Joz:9:8 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] household slave you; your/yours(sg) to be and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] from where; to drink to be and also, even, namely from where; to drink to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near
Joz:9:8 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) household slaves (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-are and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Jesus (nom) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(pl)-are, be-you(pl)! and from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(pl)-have-COME-ed-INTO-BEING
Joz:9:8 Joz_9:8_1 Joz_9:8_2 Joz_9:8_3 Joz_9:8_4 Joz_9:8_5 Joz_9:8_6 Joz_9:8_7 Joz_9:8_8 Joz_9:8_9 Joz_9:8_10 Joz_9:8_11 Joz_9:8_12 Joz_9:8_13 Joz_9:8_14 Joz_9:8_15 Joz_9:8_16 Joz_9:8_17
Joz:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:9 καὶ εἶπαν Ἐκ γῆς μακρόθεν σφόδρα ἥκασιν οἱ παῖδές σου ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ σου· ἀκηκόαμεν γὰρ τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐποίησεν ἐν Αἰγύπτῳ
Joz:9:9 And they said, Thy servants are come from a very far country in the name of the Lord thy God: for we have heard his name, and all that he did in Egypt, (Joshua 9:9 Brenton)
Joz:9:9 Oni odrzekli: «Z ziemi bardzo dalekiej przybywają twoi słudzy, w imię Pana, Boga twojego. Słyszeliśmy bowiem sławę Jego i wszystko, co uczynił w Egipcie, (Joz 9:9 BT_4)
Joz:9:9 καὶ εἶπαν Ἐκ γῆς μακρόθεν σφόδρα ἥκασιν οἱ παῖδές σου ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ σου· ἀκηκόαμεν γὰρ τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐποίησεν ἐν Αἰγύπτῳ
Joz:9:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μακρό·θεν σφόδρα ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Joz:9:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Z dala Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Dla odtąd, jak Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z]
Joz:9:9 kai\ ei)=pan *)ek gE=s makro/Ten sfo/dra E(/kasin oi( pai=de/s sou e)n o)no/mati kuri/ou tou= Teou= sou· a)kEko/amen ga\r to\ o)/noma au)tou= kai\ o(/sa e)poi/Esen e)n *ai)gu/ptO|
Joz:9:9 kai eipan ek gEs makroTen sfodra hEkasin hoi paides su en onomati kyriu tu Teu su· akEkoamen gar to onoma autu kai hosa epoiEsen en aigyptO
Joz:9:9 C VAI_AAI3P P N1_GSF D D V1_PAI3P RA_NPM N3D_NPM RP_GS P N3M_DSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS VX_XAI1P x RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C A1_APN VAI_AAI3S P N2_DSF
Joz:9:9 and also, even, namely to say/tell out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land from afar vehement, intense, keen, inveighingly, eager to have come I have come. I have arrived. the child/servant you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to hear for since, as the name with regard to he/she/it/same and also, even, namely as much/many as to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of]
Joz:9:9 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) out of (+gen) earth/land (gen) from afar vehement, they-have-HAVE COME-ed the (nom) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-have-HEAR-ed for the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Egypt (dat)
Joz:9:9 Joz_9:9_1 Joz_9:9_2 Joz_9:9_3 Joz_9:9_4 Joz_9:9_5 Joz_9:9_6 Joz_9:9_7 Joz_9:9_8 Joz_9:9_9 Joz_9:9_10 Joz_9:9_11 Joz_9:9_12 Joz_9:9_13 Joz_9:9_14 Joz_9:9_15 Joz_9:9_16 Joz_9:9_17 Joz_9:9_18 Joz_9:9_19 Joz_9:9_20 Joz_9:9_21 Joz_9:9_22 Joz_9:9_23 Joz_9:9_24 Joz_9:9_25 Joz_9:9_26
Joz:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:10 καὶ ὅσα ἐποίησεν τοῖς βασιλεῦσιν τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τῷ Σηων βασιλεῖ Εσεβων καὶ τῷ Ωγ βασιλεῖ τῆς Βασαν, ὃς κατῴκει ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραιν.
Joz:9:10 and all that he did to the kings of the Amorites, who were beyond Jordan, to Seon king of the Amorites, and Og king of Basan, who dwelt in Astaroth and in Edrain. (Joshua 9:10 Brenton)
Joz:9:10 oraz wszystko, co uczynił dwom królom amoryckim, panującym za Jordanem, Sichonowi, królowi Cheszbonu, i Ogowi, królowi Baszanu w Asztarot. (Joz 9:10 BT_4)
Joz:9:10 καὶ ὅσα ἐποίησεν τοῖς βασιλεῦσιν τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τῷ Σηων βασιλεῖ Εσεβων καὶ τῷ Ωγ βασιλεῖ τῆς Βασαν, ὃς κατῴκει ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραιν.
Joz:9:10 καί ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὅς ἥ ὅ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   καί ἐν  
Joz:9:10 I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By czynić/rób Król Kto/, który/, który By być W poprzek Jordan [rzeka z] Król I też, nawet, mianowicie Król By kroczyć (chodź) Kto/, który/, który By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Joz:9:10 kai\ o(/sa e)poi/Esen toi=s basileu=sin tO=n *amorrai/On, oi(\ E)=san pe/ran tou= *iorda/nou, tO=| *sEOn basilei= *esebOn kai\ tO=| *Og basilei= tE=s *basan, o(\s katO/|kei e)n *astarOT kai\ e)n *edrain.
Joz:9:10 kai hosa epoiEsen tois basileusin tOn amorraiOn, hoi Esan peran tu iordanu, tO sEOn basilei esebOn kai tO Og basilei tEs basan, hos katOkei en astarOT kai en edrain.
Joz:9:10 C A1_APN VAI_AAI3S RA_DPM N3V_DPM RA_GPM N2_GPM RR_NPM V9_IAI3P P RA_GSM N1M_GSM RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GS C RA_DSM N_DSM N3V_DSM RA_GSF N_GSF RR_NSM V2I_IAI3S P N_DS C P N_DS
Joz:9:10 and also, even, namely as much/many as to do/make the king the ć who/whom/which to be across the Jordan [river of] the ć king ć and also, even, namely the ć king the to step (walk) who/whom/which to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Joz:9:10 and as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) kings (dat) the (gen)   who/whom/which (nom) they-were across the (gen) Jordan (gen) the (dat)   king (dat)   and the (dat)   king (dat) the (gen) upon STEP-ing (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)  
Joz:9:10 Joz_9:10_1 Joz_9:10_2 Joz_9:10_3 Joz_9:10_4 Joz_9:10_5 Joz_9:10_6 Joz_9:10_7 Joz_9:10_8 Joz_9:10_9 Joz_9:10_10 Joz_9:10_11 Joz_9:10_12 Joz_9:10_13 Joz_9:10_14 Joz_9:10_15 Joz_9:10_16 Joz_9:10_17 Joz_9:10_18 Joz_9:10_19 Joz_9:10_20 Joz_9:10_21 Joz_9:10_22 Joz_9:10_23 Joz_9:10_24 Joz_9:10_25 Joz_9:10_26 Joz_9:10_27 Joz_9:10_28 Joz_9:10_29
Joz:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:11 καὶ ἀκούσαντες εἶπαν πρὸς ἡμᾶς οἱ πρεσβύτεροι ἡμῶν καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἡμῶν λέγοντες Λάβετε ἑαυτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδὸν καὶ πορεύθητε εἰς συνάντησιν αὐτῶν καὶ ἐρεῖτε πρὸς αὐτούς Οἰκέται σού ἐσμεν, καὶ νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην.
Joz:9:11 And our elders and all that inhabit our land when they heard spoke to us, saying, Take to yourselves provision for the way, and go to meet them; and ye shall say to them, We are thy servants, and now make a covenant with us. (Joshua 9:11 Brenton)
Joz:9:11 Wobec tego nasza starszyzna i wszyscy mieszkańcy naszego kraju powiedzieli nam: Weźcie ze sobą żywność na drogę, wyjdźcie im naprzeciw i powiedzcie do nich: Jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami przymierze. (Joz 9:11 BT_4)
Joz:9:11 καὶ ἀκούσαντες εἶπαν πρὸς ἡμᾶς οἱ πρεσβύτεροι ἡμῶν καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἡμῶν λέγοντες Λάβετε ἑαυτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδὸν καὶ πορεύθητε εἰς συνάντησιν αὐτῶν καὶ ἐρεῖτε πρὸς αὐτούς Οἰκέται σού ἐσμεν, καὶ νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην.
Joz:9:11 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐπι·σιτισμός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό οἰκέτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί νῦν δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·θήκη, -ης, ἡ
Joz:9:11 I też, nawet, mianowicie By słyszeć By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Starszy Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia Ja By mówić/opowiadaj By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samo /nasz /twój /siebie Warunki {Zastrzeżenia, Zapasy} Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Rodziny niewolnik Ty; twój/twój(sg) By być I też, nawet, mianowicie Teraz By robić konwencję Ja Konwencja
Joz:9:11 kai\ a)kou/santes ei)=pan pro\s E(ma=s oi( presbu/teroi E(mO=n kai\ pa/ntes oi( katoikou=ntes tE\n gE=n E(mO=n le/gontes *la/bete e(autoi=s e)pisitismo\n ei)s tE\n o(do\n kai\ poreu/TEte ei)s suna/ntEsin au)tO=n kai\ e)rei=te pro\s au)tou/s *oi)ke/tai sou/ e)smen, kai\ nu=n dia/TesTe E(mi=n diaTE/kEn.
Joz:9:11 kai akusantes eipan pros hEmas hoi presbyteroi hEmOn kai pantes hoi katoikuntes tEn gEn hEmOn legontes labete heautois episitismon eis tEn hodon kai poreuTEte eis synantEsin autOn kai ereite pros autus oiketai su esmen, kai nyn diaTesTe hEmin diaTEkEn.
Joz:9:11 C VA_AAPNPM VAI_AAI3P P RP_AP RA_NPM A1A_NPMC RP_GP C A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1_ASF RP_GP V1_PAPNPM VB_AAD2P RD_DPM N2_ASM P RA_ASF N2_ASF C VC_APD2P P N3I_ASF RD_GPM C VF2_FAI2P P RD_APM N1M_NPM RP_GS V9_PAI1P C D VE_AMD2P RP_DP N1_ASF
Joz:9:11 and also, even, namely to hear to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I the elder I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land I to say/tell to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves provisions into (+acc) the way/road and also, even, namely to go into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same household slave you; your/yours(sg) to be and also, even, namely now to make covenant I covenant
Joz:9:11 and upon HEAR-ing (nom|voc) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) us (gen) and all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) earth/land (acc) us (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! selves (dat) provisions (acc) into (+acc) the (acc) way/road (acc) and be-you(pl)-GO-ed!, you(pl)-should-be-GO-ed into (+acc) meeting (acc) them/same (gen) and you(pl)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) household slaves (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-are and now be-you(pl)-MAKE COVENANT-ed! us (dat) covenant (acc)
Joz:9:11 Joz_9:11_1 Joz_9:11_2 Joz_9:11_3 Joz_9:11_4 Joz_9:11_5 Joz_9:11_6 Joz_9:11_7 Joz_9:11_8 Joz_9:11_9 Joz_9:11_10 Joz_9:11_11 Joz_9:11_12 Joz_9:11_13 Joz_9:11_14 Joz_9:11_15 Joz_9:11_16 Joz_9:11_17 Joz_9:11_18 Joz_9:11_19 Joz_9:11_20 Joz_9:11_21 Joz_9:11_22 Joz_9:11_23 Joz_9:11_24 Joz_9:11_25 Joz_9:11_26 Joz_9:11_27 Joz_9:11_28 Joz_9:11_29 Joz_9:11_30 Joz_9:11_31 Joz_9:11_32 Joz_9:11_33 Joz_9:11_34 Joz_9:11_35 Joz_9:11_36 Joz_9:11_37 Joz_9:11_38 Joz_9:11_39
Joz:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:12 οὗτοι οἱ ἄρτοι, θερμοὺς ἐφωδιάσθημεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐξήλθομεν παραγενέσθαι πρὸς ὑμᾶς, νῦν δὲ ἐξηράνθησαν καὶ γεγόνασιν βεβρωμένοι·
Joz:9:12 These are the loaves--we took them hot for our journey on the day on which we came out to come to you; and now they are dried and become mouldy. (Joshua 9:12 Brenton)
Joz:9:12 Oto nasz chleb: był jeszcze ciepły, gdy braliśmy go z domów naszych na drogę, w dniu, w którym wyszliśmy, by was spotkać, a oto teraz suchy i pokruszony. (Joz 9:12 BT_4)
Joz:9:12 οὗτοι οἱ ἄρτοι, θερμοὺς ἐφωδιάσθημεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐξήλθομεν παραγενέσθαι πρὸς ὑμᾶς, νῦν δὲ ἐξηράνθησαν καὶ γεγόνασιν βεβρωμένοι·
Joz:9:12 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ     αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς νῦν δέ ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-)
Joz:9:12 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który By wychodzić By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Teraz zaś By wysuszać suchy, wysychany I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By jeść
Joz:9:12 ou(=toi oi( a)/rtoi, Termou\s e)fOdia/sTEmen au)tou\s e)n tE=| E(me/ra|, E(=| e)XE/lTomen paragene/sTai pro\s u(ma=s, nu=n de\ e)XEra/nTEsan kai\ gego/nasin bebrOme/noi·
Joz:9:12 hutoi hoi artoi, Termus efOdiasTEmen autus en tE hEmera, hE eXElTomen paragenesTai pros hymas, nyn de eXEranTEsan kai gegonasin bebrOmenoi·
Joz:9:12 RD_NPM RA_NPM N2_NPM A1_APM VCI_API1P RD_APM P RA_DSF N1A_DSF RR_DSF VBI_AAI1P VB_AMN P RP_AP D x VCI_API3P C VX_XAI3P VM_XMPNPM
Joz:9:12 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. ć ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day who/whom/which to come out to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near toward (+acc,+gen,+dat) you now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to wither dry, parched and also, even, namely to become become, happen to eat
Joz:9:12 these (nom) the (nom) [loaves of] bread (nom|voc)     them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) who/whom/which (dat) we-COME-ed-OUT to-be-COME-ed-INTO-BEING toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) now Yet they-were-WITHER-ed and they-have-BECOME-ed having-been-EAT-ed (nom|voc)
Joz:9:12 Joz_9:12_1 Joz_9:12_2 Joz_9:12_3 Joz_9:12_4 Joz_9:12_5 Joz_9:12_6 Joz_9:12_7 Joz_9:12_8 Joz_9:12_9 Joz_9:12_10 Joz_9:12_11 Joz_9:12_12 Joz_9:12_13 Joz_9:12_14 Joz_9:12_15 Joz_9:12_16 Joz_9:12_17 Joz_9:12_18 Joz_9:12_19 Joz_9:12_20
Joz:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:13 καὶ οὗτοι οἱ ἀσκοὶ τοῦ οἴνου, οὓς ἐπλήσαμεν καινούς, καὶ οὗτοι ἐρρώγασιν· καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα ἡμῶν πεπαλαίωται ἀπὸ τῆς πολλῆς ὁδοῦ σφόδρα.
Joz:9:13 And these are the skins of wine which we filled when new, and they are rent; and our garments and our shoes are worn out because of the very long journey. (Joshua 9:13 Brenton)
Joz:9:13 A te bukłaki na wino były nowe, gdyśmy je napełniali, a oto popękały; nasze szaty i nasze sandały zupełnie się zdarły wskutek dalekiej podróży». (Joz 9:13 BT_4)
Joz:9:13 καὶ οὗτοι οἱ ἀσκοὶ τοῦ οἴνου, οὓς ἐπλήσαμεν καινούς, καὶ οὗτοι ἐρρώγασιν· καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα ἡμῶν πεπαλαίωται ἀπὸ τῆς πολλῆς ὁδοῦ σφόδρα.
Joz:9:13 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀσκός, -οῦ, ὁ; ἀσκέω (ασκ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) καινός -ή -όν καί οὗτος αὕτη τοῦτο ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁδός, -οῦ, ἡ σφόδρα
Joz:9:13 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kozia skóra; by angażować się w Wino Kto/, który/, który Do ??? Nowy I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By drzeć się I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz Ja I też, nawet, mianowicie Sandał Ja By robić stary Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo Drogi {Sposobu}/droga Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Joz:9:13 kai\ ou(=toi oi( a)skoi\ tou= oi)/nou, ou(\s e)plE/samen kainou/s, kai\ ou(=toi e)rrO/gasin· kai\ ta\ i(ma/tia E(mO=n kai\ ta\ u(podE/mata E(mO=n pepalai/Otai a)po\ tE=s pollE=s o(dou= sfo/dra.
Joz:9:13 kai hutoi hoi askoi tu oinu, hus eplEsamen kainus, kai hutoi errOgasin· kai ta himatia hEmOn kai ta hypodEmata hEmOn pepalaiOtai apo tEs pollEs hodu sfodra.
Joz:9:13 C RD_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM RR_APM VAI_AAI1P A1_APM C RD_NPM VXI_XAI3P C RA_NPN N2N_NPN RP_GP C RA_NPN N3M_NPN RP_GP VM_XMI3S P RA_GSF A1_GSF N2_GSF D
Joz:9:13 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the wine-skin; to engage in the wine who/whom/which to ??? new and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to rend and also, even, namely the clothing garment, cloak I and also, even, namely the sandal I to make old from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the much way/road vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Joz:9:13 and these (nom) the (nom) wine-skins (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-ENGAGE-ing-IN (opt) the (gen) wine (gen) who/whom/which (acc) we-???-ed new ([Adj] acc) and these (nom) they-have-REND-ed and the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) us (gen) and the (nom|acc) sandals (nom|acc|voc) us (gen) he/she/it-has-been-MAKE-ed-OLD away from (+gen) the (gen) much (gen) way/road (gen) vehement,
Joz:9:13 Joz_9:13_1 Joz_9:13_2 Joz_9:13_3 Joz_9:13_4 Joz_9:13_5 Joz_9:13_6 Joz_9:13_7 Joz_9:13_8 Joz_9:13_9 Joz_9:13_10 Joz_9:13_11 Joz_9:13_12 Joz_9:13_13 Joz_9:13_14 Joz_9:13_15 Joz_9:13_16 Joz_9:13_17 Joz_9:13_18 Joz_9:13_19 Joz_9:13_20 Joz_9:13_21 Joz_9:13_22 Joz_9:13_23 Joz_9:13_24 Joz_9:13_25 Joz_9:13_26
Joz:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:14 καὶ ἔλαβον οἱ ἄρχοντες τοῦ ἐπισιτισμοῦ αὐτῶν καὶ κύριον οὐκ ἐπηρώτησαν.
Joz:9:14 And the chiefs took of their provision, and asked not counsel of the Lord. (Joshua 9:14 Brenton)
Joz:9:14 Mężowie spróbowali ich zapasów podróżnych, lecz wyroczni Pana nie pytali. (Joz 9:14 BT_4)
Joz:9:14 καὶ ἔλαβον οἱ ἄρχοντες τοῦ ἐπισιτισμοῦ αὐτῶν καὶ κύριον οὐκ ἐπηρώτησαν.
Joz:9:14 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἐπι·σιτισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-)
Joz:9:14 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Władca; by zaczynać się Warunki {Zastrzeżenia, Zapasy} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By pytać się
Joz:9:14 kai\ e)/labon oi( a)/rCHontes tou= e)pisitismou= au)tO=n kai\ ku/rion ou)k e)pErO/tEsan.
Joz:9:14 kai elabon hoi arCHontes tu episitismu autOn kai kyrion uk epErOtEsan.
Joz:9:14 C VBI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RA_GSM N2_GSM RD_GPM C N2_ASM D VAI_AAI3P
Joz:9:14 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ruler; to begin the provisions he/she/it/same and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to question
Joz:9:14 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) provisions (gen) them/same (gen) and lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) not they-QUESTION-ed
Joz:9:14 Joz_9:14_1 Joz_9:14_2 Joz_9:14_3 Joz_9:14_4 Joz_9:14_5 Joz_9:14_6 Joz_9:14_7 Joz_9:14_8 Joz_9:14_9 Joz_9:14_10 Joz_9:14_11
Joz:9:14 x x x x x x x x x x x
Joz:9:15 καὶ ἐποίησεν Ἰησοῦς πρὸς αὐτοὺς εἰρήνην καὶ διέθετο πρὸς αὐτοὺς διαθήκην τοῦ διασῶσαι αὐτούς, καὶ ὤμοσαν αὐτοῖς οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς. –
Joz:9:15 And Joshua made peace with them, and they made a covenant with them to preserve them; and the princes of the congregation sware to them. (Joshua 9:15 Brenton)
Joz:9:15 Zgodził się więc Jozue na pokój z nimi i zawarł z nimi przymierze, zapewniając im życie, a książęta społeczności potwierdzili je przysięgą. (Joz 9:15 BT_4)
Joz:9:15 καὶ ἐποίησεν Ἰησοῦς πρὸς αὐτοὺς εἰρήνην καὶ διέθετο πρὸς αὐτοὺς διαθήκην τοῦ διασῶσαι αὐτούς, καὶ ὤμοσαν αὐτοῖς οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς.
Joz:9:15 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰρήνη, -ης, ἡ καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ  
Joz:9:15 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jezus [Jozue albo Jezus] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Pokój I też, nawet, mianowicie By robić konwencję Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Konwencja Do chronionego On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przysięgać On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Zebranie  
Joz:9:15 kai\ e)poi/Esen *)iEsou=s pro\s au)tou\s ei)rE/nEn kai\ die/Teto pro\s au)tou\s diaTE/kEn tou= diasO=sai au)tou/s, kai\ O)/mosan au)toi=s oi( a)/rCHontes tE=s sunagOgE=s.
Joz:9:15 kai epoiEsen iEsus pros autus eirEnEn kai dieTeto pros autus diaTEkEn tu diasOsai autus, kai Omosan autois hoi arCHontes tEs synagOgEs.
Joz:9:15 C VAI_AAI3S N_NSM P RD_APM N1_ASF C VEI_AMI3S P RD_APM N1_ASF RA_GSN VA_AAN RD_APM C VAI_AAI3P RD_DPM RA_NPM N3_NPM RA_GSF N1_GSF
Joz:9:15 and also, even, namely to do/make Jesus [Joshua or Jesus] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same peace and also, even, namely to make covenant toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same covenant the to preserved he/she/it/same and also, even, namely to swear he/she/it/same the ruler; to begin the gathering  
Joz:9:15 and he/she/it-DO/MAKE-ed Jesus (nom) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) peace (acc) and he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) covenant (acc) the (gen) to-PRESERVED, be-you(sg)-PRESERVED-ed!, he/she/it-happens-to-PRESERVED (opt) them/same (acc) and they-SWEAR-ed them/same (dat) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) gathering (gen)  
Joz:9:15 Joz_9:15_1 Joz_9:15_2 Joz_9:15_3 Joz_9:15_4 Joz_9:15_5 Joz_9:15_6 Joz_9:15_7 Joz_9:15_8 Joz_9:15_9 Joz_9:15_10 Joz_9:15_11 Joz_9:15_12 Joz_9:15_13 Joz_9:15_14 Joz_9:15_15 Joz_9:15_16 Joz_9:15_17 Joz_9:15_18 Joz_9:15_19 Joz_9:15_20 Joz_9:15_21 Joz_9:15_22
Joz:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:16 καὶ ἐγένετο μετὰ τρεῖς ἡμέρας μετὰ τὸ διαθέσθαι πρὸς αὐτοὺς διαθήκην ἤκουσαν ὅτι ἐγγύθεν αὐτῶν εἰσιν, καὶ ὅτι ἐν αὐτοῖς κατοικοῦσιν.
Joz:9:16 And it came to pass three days after they had made a covenant with them, they heard that they were near neighbours, and that they dwelt among them. (Joshua 9:16 Brenton)
Joz:9:16 Trzy dni upłynęły od zawarcia tego przymierza, gdy usłyszano, że byli ludem sąsiednim i mieszkali wśród Izraela. (Joz 9:16 BT_4)
Joz:9:16 καὶ ἐγένετο μετὰ τρεῖς ἡμέρας μετὰ τὸ διαθέσθαι πρὸς αὐτοὺς διαθήκην ἤκουσαν ὅτι ἐγγύθεν αὐτῶν εἰσιν, καὶ ὅτι ἐν αὐτοῖς κατοικοῦσιν.
Joz:9:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ μετά ὁ ἡ τό δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι   αὐτός αὐτή αὐτό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὅτι ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Joz:9:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Trzy Dzień Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By robić konwencję Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Konwencja By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By iść; by być I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Joz:9:16 kai\ e)ge/neto meta\ trei=s E(me/ras meta\ to\ diaTe/sTai pro\s au)tou\s diaTE/kEn E)/kousan o(/ti e)ggu/Ten au)tO=n ei)sin, kai\ o(/ti e)n au)toi=s katoikou=sin.
Joz:9:16 kai egeneto meta treis hEmeras meta to diaTesTai pros autus diaTEkEn Ekusan hoti engyTen autOn eisin, kai hoti en autois katoikusin.
Joz:9:16 C VBI_AMI3S P A3_APF N1A_APF P RA_ASN VE_AMN P RD_APM N1_ASF VAI_AAI3P C D RD_GPM V9_PAI3P C C P RD_DPM V2_PAI3P
Joz:9:16 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing three day after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to make covenant toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same covenant to have come I have come. I have arrived.; to hear because/that ć he/she/it/same to go; to be and also, even, namely because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Joz:9:16 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) three (acc, nom) day (gen), days (acc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-MAKE COVENANT-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) covenant (acc) while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed because/that   them/same (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are and because/that in/among/by (+dat) them/same (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat)
Joz:9:16 Joz_9:16_1 Joz_9:16_2 Joz_9:16_3 Joz_9:16_4 Joz_9:16_5 Joz_9:16_6 Joz_9:16_7 Joz_9:16_8 Joz_9:16_9 Joz_9:16_10 Joz_9:16_11 Joz_9:16_12 Joz_9:16_13 Joz_9:16_14 Joz_9:16_15 Joz_9:16_16 Joz_9:16_17 Joz_9:16_18 Joz_9:16_19 Joz_9:16_20 Joz_9:16_21
Joz:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:17 καὶ ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἦλθον εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν· αἱ δὲ πόλεις αὐτῶν Γαβαων καὶ Κεφιρα καὶ Βηρωθ καὶ πόλις Ιαριν.
Joz:9:17 And the children of Israel departed and came to their cities; and their cities were Gabaon, and Kephira, and Berot, and the cities of Jarin. (Joshua 9:17 Brenton)
Joz:9:17 Wyruszyli synowie Izraela z obozu i po trzech dniach przybyli do ich miast. Miastami ich były: Gibeon, Kefira, Beerot i Kiriat-Jearim. (Joz 9:17 BT_4)
Joz:9:17 καὶ ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἦλθον εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν· αἱ δὲ πόλεις αὐτῶν Γαβαων καὶ Κεφιρα καὶ Βηρωθ καὶ πόλις Ιαριν.
Joz:9:17 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί   καί πόλις, -εως, ἡ  
Joz:9:17 I też, nawet, mianowicie By zabierać Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Miasto On/ona/to/to samo zaś Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto
Joz:9:17 kai\ a)pE=ran oi( ui(oi\ *israEl kai\ E)=lTon ei)s ta\s po/leis au)tO=n· ai( de\ po/leis au)tO=n *gabaOn kai\ *kefira kai\ *bErOT kai\ po/lis *iarin.
Joz:9:17 kai apEran hoi hyioi israEl kai ElTon eis tas poleis autOn· hai de poleis autOn gabaOn kai kefira kai bErOT kai polis iarin.
Joz:9:17 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VBI_AAI3P P RA_APF N3I_APF RD_GPM RA_NPF x N3I_NPF RD_GPM N_NS C N_NS C N_NS C N3I_NSF N_GS
Joz:9:17 and also, even, namely to take away the son Israel and also, even, namely to come into (+acc) the city he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] city he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely city ć
Joz:9:17 and they-TAKE-ed-AWAY the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) the (nom) Yet cities (acc, nom|voc) them/same (gen)   and   and   and city (nom)  
Joz:9:17 Joz_9:17_1 Joz_9:17_2 Joz_9:17_3 Joz_9:17_4 Joz_9:17_5 Joz_9:17_6 Joz_9:17_7 Joz_9:17_8 Joz_9:17_9 Joz_9:17_10 Joz_9:17_11 Joz_9:17_12 Joz_9:17_13 Joz_9:17_14 Joz_9:17_15 Joz_9:17_16 Joz_9:17_17 Joz_9:17_18 Joz_9:17_19 Joz_9:17_20 Joz_9:17_21 Joz_9:17_22 Joz_9:17_23
Joz:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:9:18 καὶ οὐκ ἐμαχέσαντο αὐτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ, ὅτι ὤμοσαν αὐτοῖς πάντες οἱ ἄρχοντες κύριον τὸν θεὸν Ισραηλ· καὶ διεγόγγυσαν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐπὶ τοῖς ἄρχουσιν.
Joz:9:18 Land the children of Israel fought not with them, because all the princes sware to them by the Lord God of Israel; and all the congregation murmured at the princes. (Joshua 9:18 Brenton)
Joz:9:18 Izraelici nie natarli na nich, ponieważ książęta społeczności przysięgli im na Pana, Boga Izraela. Ale cała społeczność szemrała przeciw książętom. (Joz 9:18 BT_4)
Joz:9:18 καὶ οὐκ ἐμαχέσαντο αὐτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ, ὅτι ὤμοσαν αὐτοῖς πάντες οἱ ἄρχοντες κύριον τὸν θεὸν Ισραηλ· καὶ διεγόγγυσαν πᾶσα συναγωγὴ ἐπὶ τοῖς ἄρχουσιν.
Joz:9:18 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί δια·γογγύζω (δια+γογγυζ-, δια+γογγυ·σ-, δια+γογγυ·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Joz:9:18 I też, nawet, mianowicie