Jr:37:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν παρὰ κυρίου εἰπεῖν
Jr:37:1 37:1 THE WORD THAT CAME TO JEREMIAS FROM THE LORD, SAYING,
Jr:37:1 Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: (Jr 30:1 BT_4)
Jr:37:1 λόγος γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν παρὰ κυρίου εἰπεῖν
Jr:37:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:37:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj
Jr:37:1 *(o lo/gos o( geno/menos pro\s *ieremian para\ kuri/ou ei)pei=n
Jr:37:1 o logos ho genomenos pros ieremian para kyriu eipein
Jr:37:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N1T_ASM P N2_GSM VB_AAN
Jr:37:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell
Jr:37:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-SAY/TELL
Jr:37:1 Jr_37:1_1 Jr_37:1_2 Jr_37:1_3 Jr_37:1_4 Jr_37:1_5 Jr_37:1_6 Jr_37:1_7 Jr_37:1_8 Jr_37:1_9
Jr:37:1 x x x x x x x x x
Jr:37:2 Οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ λέγων Γράψον πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἐχρημάτισα πρὸς σέ, ἐπὶ βιβλίου·
Jr:37:2 (Jeremiah 37:2 Thus speaks the Lord God of Israel, saying, Write all the words which I have spoken to thee in a book.
Jr:37:2 «To mówi Pan, Bóg Izraela: Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie. (Jr 30:2 BT_4)
Jr:37:2 Οὕτως εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ λέγων Γράψον πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἐχρημάτισα πρὸς σέ, ἐπὶ βιβλίου·
Jr:37:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)
Jr:37:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By mówić/opowiadaj By pisać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który Do oracularize Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka
Jr:37:2 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl le/gOn *gra/PSon pa/ntas tou\s lo/gous, ou(\s e)CHrEma/tisa pro\s se/, e)pi\ bibli/ou·
Jr:37:2 hutOs eipen kyrios ho Teos israEl legOn graPSon pantas tus logus, hus eCHrEmatisa pros se, epi bibliu·
Jr:37:2 D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM V1_PAPNSM VA_AAD2S A3_APM RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AAI1S P RP_AS P N2N_GSN
Jr:37:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to say/tell to write every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to oracularize toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book
Jr:37:2 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) do-WRITE-you(sg)!, going-to-WRITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) all (acc) the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) I-ORACULARIZE-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (gen)
Jr:37:2 Jr_37:2_1 Jr_37:2_2 Jr_37:2_3 Jr_37:2_4 Jr_37:2_5 Jr_37:2_6 Jr_37:2_7 Jr_37:2_8 Jr_37:2_9 Jr_37:2_10 Jr_37:2_11 Jr_37:2_12 Jr_37:2_13 Jr_37:2_14 Jr_37:2_15 Jr_37:2_16 Jr_37:2_17
Jr:37:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:3 ὅτι ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποικίαν λαοῦ μου Ισραηλ καὶ Ιουδα, εἶπεν κύριος, καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ κυριεύσουσιν αὐτῆς.
Jr:37:3 (Jeremiah 37:3 For, behold, the days come, saith the Lord, when I will bring back the captivity of my people Israel and Juda, said the Lord: and I will bring them back to the land which I gave to their fathers, and they shall be lords of it.
Jr:37:3 Bo oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - w których odmienię los mojego narodu, Izraela i Judy - mówi Pan. Przyprowadzę ich znów do ziemi, jaką dałem ich przodkom, i wezmą ją w posiadanie». (Jr 30:3 BT_4)
Jr:37:3 ὅτι ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποικίαν λαοῦ μου Ισραηλ καὶ Ιουδα, εἶπεν κύριος, καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ κυριεύσουσιν αὐτῆς.
Jr:37:3 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:37:3 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Ludzie Ja Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się od On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na On/ona/to/to samo
Jr:37:3 o(/ti i)dou\ E(me/rai e)/rCHontai, fEsi\n ku/rios, kai\ a)postre/PSO tE\n a)poiki/an laou= mou *israEl kai\ *iouda, ei)=pen ku/rios, kai\ a)postre/PSO au)tou\s ei)s tE\n gE=n, E(\n e)/dOka toi=s patra/sin au)tO=n, kai\ kurieu/sousin au)tE=s.
Jr:37:3 hoti idu hEmerai erCHontai, fEsin kyrios, kai apostrePSO tEn apoikian lau mu israEl kai iuda, eipen kyrios, kai apostrePSO autus eis tEn gEn, hEn edOka tois patrasin autOn, kai kyrieususin autEs.
Jr:37:3 C I N1A_NPF V1_PMI3P V6_PAI3S N2_NSM C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF N2_GSM RP_GS N_GSM C N_GSM VBI_AAI3S N2_NSM C VF_FAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RD_GPM C VF_FAI3P RD_GSF
Jr:37:3 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to turn away from the ć people I Israel and also, even, namely Judas/Judah to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to turn away from he/she/it/same into (+acc) the earth/land who/whom/which to give the father he/she/it/same and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon he/she/it/same
Jr:37:3 because/that be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) people (gen) me (gen) Israel (indecl) and Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-GIVE-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) and they-will-BE-LORD-OF/OVER, going-to-BE (fut ptcp) (dat) her/it/same (gen)
Jr:37:3 Jr_37:3_1 Jr_37:3_2 Jr_37:3_3 Jr_37:3_4 Jr_37:3_5 Jr_37:3_6 Jr_37:3_7 Jr_37:3_8 Jr_37:3_9 Jr_37:3_10 Jr_37:3_11 Jr_37:3_12 Jr_37:3_13 Jr_37:3_14 Jr_37:3_15 Jr_37:3_16 Jr_37:3_17 Jr_37:3_18 Jr_37:3_19 Jr_37:3_20 Jr_37:3_21 Jr_37:3_22 Jr_37:3_23 Jr_37:3_24 Jr_37:3_25 Jr_37:3_26 Jr_37:3_27 Jr_37:3_28 Jr_37:3_29 Jr_37:3_30 Jr_37:3_31
Jr:37:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:4 καὶ οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Ισραηλ καὶ Ιουδα
Jr:37:4 (Jeremiah 37:4 AND THESE ARE THE WORDS WHICH THE LORD SPOKE CONCERNING ISRAEL AND JUDA;
Jr:37:4 Następujące słowa wypowiedział Pan do Izraela i do Judy: (Jr 30:4 BT_4)
Jr:37:4 Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Ισραηλ καὶ Ιουδα
Jr:37:4 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:37:4 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda
Jr:37:4 *kai\ ou(=toi oi( lo/goi, ou(\s e)la/lEsen ku/rios e)pi\ *israEl kai\ *iouda
Jr:37:4 kai hutoi hoi logoi, hus elalEsen kyrios epi israEl kai iuda
Jr:37:4 C RD_NPM RA_NPM N2_NPM RR_APM VAI_AAI3S N2_NSM P N_ASM C N_ASM
Jr:37:4 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely Judas/Judah
Jr:37:4 and these (nom) the (nom) words (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and Judas/Judah (gen, voc)
Jr:37:4 Jr_37:4_1 Jr_37:4_2 Jr_37:4_3 Jr_37:4_4 Jr_37:4_5 Jr_37:4_6 Jr_37:4_7 Jr_37:4_8 Jr_37:4_9 Jr_37:4_10 Jr_37:4_11
Jr:37:4 x x x x x x x x x x x
Jr:37:5 Οὕτως εἶπεν κύριος Φωνὴν φόβου ἀκούσεσθε· φόβος, καὶ οὐκ ἔστιν εἰρήνη.
Jr:37:5 (Jeremiah 37:5 Thus said the Lord: Ye shall hear a sound of fear, there is fear, and there is not peace.
Jr:37:5 To mówi Pan: «Usłyszeliśmy krzyk bolesny trwogi, a nie pokoju. (Jr 30:5 BT_4)
Jr:37:5 Οὕτως εἶπεν κύριος Φωνὴν φόβου ἀκούσεσθε· φόβος, καὶ οὐκ ἔστιν εἰρήνη.
Jr:37:5 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φωνή, -ῆς, ἡ φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φόβος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρήνη, -ης, ἡ
Jr:37:5 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dźwięku/głos płacze Obawa [zobacz fobię]; by bać się By słyszeć Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Pokój
Jr:37:5 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *fOnE\n fo/bou a)kou/sesTe· fo/bos, kai\ ou)k e)/stin ei)rE/nE.
Jr:37:5 hutOs eipen kyrios fOnEn fobu akusesTe· fobos, kai uk estin eirEnE.
Jr:37:5 D VBI_AAI3S N2_NSM N1_ASF N2_GSM VF_FMI2P N2_NSM C D V9_PAI3S N1_NSF
Jr:37:5 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sound/voice cries fear [see phobia]; to fear to hear fear [see phobia] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be peace
Jr:37:5 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) sound/voice (acc) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! you(pl)-will-be-HEAR-ed fear (nom) and not he/she/it-is peace (nom|voc)
Jr:37:5 Jr_37:5_1 Jr_37:5_2 Jr_37:5_3 Jr_37:5_4 Jr_37:5_5 Jr_37:5_6 Jr_37:5_7 Jr_37:5_8 Jr_37:5_9 Jr_37:5_10 Jr_37:5_11
Jr:37:5 x x x x x x x x x x x
Jr:37:6 ἐρωτήσατε καὶ ἴδετε εἰ ἔτεκεν ἄρσεν, καὶ περὶ φόβου, ἐν ᾧ καθέξουσιν ὀσφὺν καὶ σωτηρίαν· διότι ἑώρακα πάντα ἄνθρωπον καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ, ἐστράφησαν πρόσωπα, εἰς ἴκτερον
Jr:37:6 (Jeremiah 37:6 Enquire, and see if a male has born a child? and ask concerning the fear, wherein they shall hold their loins, and look for safety: for I have seen every man, and his hands are on his loins; their faces are turned to paleness.
Jr:37:6 Pytajcie się i patrzcie: Czy mężczyzna może rodzić? Dlaczego widzę wszystkich mężczyzn z rękami na biodrach jak u rodzącej kobiety? Każda twarz powlekła się bladością. (Jr 30:6 BT_4)
Jr:37:6 ἐρωτήσατε καὶ ἴδετε εἰ ἔτεκεν ἄρσεν, καὶ περὶ φόβου, ἐν καθέξουσιν ὀσφὺν καὶ σωτηρίαν· διότι ἑώρακα πάντα ἄνθρωπον καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ, ἐστράφησαν πρόσωπα, εἰς ἴκτερον
Jr:37:6 ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος καί περί φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐν ὅς ἥ ὅ κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὀσφῦς, -ύος, ἡ καί σωτηρία, -ας, ἡ δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) πρόσ·ωπον, -ου, τό εἰς[1]
Jr:37:6 By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeżeli By rodzić Męski I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Obawa [zobacz fobię]; by bać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Polędwica I też, nawet, mianowicie Zbawienia/wyzwolenie Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki I też, nawet, mianowicie Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Polędwica On/ona/to/to samo By odwracać się Twarz Do (+przyspieszenie)
Jr:37:6 e)rOtE/sate kai\ i)/dete ei) e)/teken a)/rsen, kai\ peri\ fo/bou, e)n O(=| kaTe/Xousin o)sfu\n kai\ sOtEri/an· dio/ti e(O/raka pa/nta a)/nTrOpon kai\ ai( CHei=res au)tou= e)pi\ tE=s o)sfu/os au)tou=, e)stra/fEsan pro/sOpa, ei)s i)/kteron
Jr:37:6 erOtEsate kai idete ei eteken arsen, kai peri fobu, en hO kaTeXusin osfyn kai sOtErian· dioti heOraka panta anTrOpon kai hai CHeires autu epi tEs osfyos autu, estrafEsan prosOpa, eis ikteron
Jr:37:6 VA_AAD2P C VB_AAD2P C VBI_AAI3S A3_ASN C P N2_GSM P RR_DSM VF_FAI3P N3U_ASF C N1A_ASF C VX_XAI1S A3_ASM N2_ASM C RA_NPF N3_NPF RD_GSM P RA_GSF N3U_GSF RD_GSM VDI_API3P N2N_APN P N2_ASM
Jr:37:6 to ask interrogate, question inquire,query, quest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if to give birth male and also, even, namely about (+acc,+gen) fear [see phobia]; to fear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of loin and also, even, namely salvation/deliverance because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of human and also, even, namely the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the loin he/she/it/same to turn face into (+acc) ć
Jr:37:6 do-ASK-you(pl)! and do-SEE-you(pl)! if he/she/it-GIVE-ed-BIRTH male ([Adj] nom|acc|voc, voc) and about (+acc,+gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-will-HOLD FAST, going-to-HOLD FAST (fut ptcp) (dat) loin (acc) and salvation/deliverance (acc) because of this: that I-have-SEE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) human (acc) and the (nom) hands (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) loin (gen) him/it/same (gen) they-were-TURN-ed faces (nom|acc|voc) into (+acc)
Jr:37:6 Jr_37:6_1 Jr_37:6_2 Jr_37:6_3 Jr_37:6_4 Jr_37:6_5 Jr_37:6_6 Jr_37:6_7 Jr_37:6_8 Jr_37:6_9 Jr_37:6_10 Jr_37:6_11 Jr_37:6_12 Jr_37:6_13 Jr_37:6_14 Jr_37:6_15 Jr_37:6_16 Jr_37:6_17 Jr_37:6_18 Jr_37:6_19 Jr_37:6_20 Jr_37:6_21 Jr_37:6_22 Jr_37:6_23 Jr_37:6_24 Jr_37:6_25 Jr_37:6_26 Jr_37:6_27 Jr_37:6_28 Jr_37:6_29 Jr_37:6_30 Jr_37:6_31
Jr:37:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:7 ἐγενήθη. ὅτι μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνη καὶ οὐκ ἔστιν τοιαύτη, καὶ χρόνος στενός ἐστιν τῷ Ιακωβ, καὶ ἀπὸ τούτου σωθήσεται.
Jr:37:7 (Jeremiah 37:7 For that day is great, and there is not such another; and it is a time of straitness to Jacob; but he shall be saved out of it.
Jr:37:7 Ach, jak wielki to dzień, nie ma on równego sobie! Będzie on czasem ucisku Jakuba, a jednak on zostanie zeń wybawiony! (Jr 30:7 BT_4)
Jr:37:7 ἐγενήθη. ὅτι μεγάλη ἡμέρα ἐκείνη καὶ οὐκ ἔστιν τοιαύτη, καὶ χρόνος στενός ἐστιν τῷ Ιακωβ, καὶ ἀπὸ τούτου σωθήσεται.
Jr:37:7 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) καί χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) στενός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί ἀπό οὗτος αὕτη τοῦτο σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Jr:37:7 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ponieważ/tamto Wielki Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] I też, nawet, mianowicie Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko By być Jacob I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Jr:37:7 e)genE/TE. o(/ti mega/lE E( E(me/ra e)kei/nE kai\ ou)k e)/stin toiau/tE, kai\ CHro/nos steno/s e)stin tO=| *iakOb, kai\ a)po\ tou/tou sOTE/setai.
Jr:37:7 egenETE. hoti megalE hE hEmera ekeinE kai uk estin toiautE, kai CHronos stenos estin tO iakOb, kai apo tutu sOTEsetai.
Jr:37:7 VCI_API3S C A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_NSF C D V9_PAI3S A1_NSF C N2_NSM A1_NSM V9_PAI3S RA_DSM N_DSM C P RD_GSM VC_FPI3S
Jr:37:7 to become become, happen because/that great the day that and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be such as this kind such, like [τοσαυτην] and also, even, namely time – a specific time (specified time) or space of time (a while). narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh to be the Jacob and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Jr:37:7 he/she/it-was-BECOME-ed because/that great ([Adj] nom|voc) the (nom) day (nom|voc) that (nom) and not he/she/it-is such as this kind (nom) and time (nom) narrow ([Adj] nom) he/she/it-is the (dat) Jacob (indecl) and away from (+gen) this (gen) he/she/it-will-be-SAVE-ed
Jr:37:7 Jr_37:7_1 Jr_37:7_2 Jr_37:7_3 Jr_37:7_4 Jr_37:7_5 Jr_37:7_6 Jr_37:7_7 Jr_37:7_8 Jr_37:7_9 Jr_37:7_10 Jr_37:7_11 Jr_37:7_12 Jr_37:7_13 Jr_37:7_14 Jr_37:7_15 Jr_37:7_16 Jr_37:7_17 Jr_37:7_18 Jr_37:7_19 Jr_37:7_20
Jr:37:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:8 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, εἶπεν κύριος, συντρίψω τὸν ζυγὸν ἀπὸ τοῦ τραχήλου αὐτῶν καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διαρρήξω, καὶ οὐκ ἐργῶνται αὐτοὶ ἔτι ἀλλοτρίοις·
Jr:37:8 (Jeremiah 37:8 In that day, said the Lord, I will break the yoke off their neck, and will burst their bonds, and they shall no longer serve strangers:
Jr:37:8 W dniu tym - wyrocznia Pana Zastępów - skruszę jarzmo znad ich szyi, zerwę ich więzy, tak że nie będą więcej służyć obcym. (Jr 30:8 BT_4)
Jr:37:8 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, εἶπεν κύριος, συντρίψω τὸν ζυγὸν ἀπὸ τοῦ τραχήλου αὐτῶν καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διαρρήξω, καὶ οὐκ ἐργῶνται αὐτοὶ ἔτι ἀλλοτρίοις·
Jr:37:8 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά αὐτός αὐτή αὐτό δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι ἀλλότριος -ία -ον
Jr:37:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Jarzma/skala Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki On/ona/to/to samo By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pracować/dąż On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze Innego/inni
Jr:37:8 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, ei)=pen ku/rios, suntri/PSO to\n DZugo\n a)po\ tou= traCHE/lou au)tO=n kai\ tou\s desmou\s au)tO=n diarrE/XO, kai\ ou)k e)rgO=ntai au)toi\ e)/ti a)llotri/ois·
Jr:37:8 en tE hEmera ekeinE, eipen kyrios, syntriPSO ton DZygon apo tu traCHElu autOn kai tus desmus autOn diarrEXO, kai uk ergOntai autoi eti allotriois·
Jr:37:8 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VBI_AAI3S N2_NSM VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM P RA_GSM N2_GSM RD_GPM C RA_APM N2_APM RD_GPM VF_FAI1S C D V1_PMS3P RD_NPM D A1A_DPM
Jr:37:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to break to crush completely, break (in pieces) the yoke/scale from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same and also, even, namely the restraint restraint, handcuff he/she/it/same to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave and also, even, namely οὐχ before rough breathing to work/strive he/she/it/same yet/still of another/others
Jr:37:8 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-BREAK, I-should-BREAK the (acc) yoke/scale (acc) away from (+gen) the (gen) throat (gen) them/same (gen) and the (acc) restraints (acc) them/same (gen) I-will-RUPTURE, I-should-RUPTURE and not they-will-be-WORK/STRIVE-ed they/same (nom) yet/still of another/others (dat)
Jr:37:8 Jr_37:8_1 Jr_37:8_2 Jr_37:8_3 Jr_37:8_4 Jr_37:8_5 Jr_37:8_6 Jr_37:8_7 Jr_37:8_8 Jr_37:8_9 Jr_37:8_10 Jr_37:8_11 Jr_37:8_12 Jr_37:8_13 Jr_37:8_14 Jr_37:8_15 Jr_37:8_16 Jr_37:8_17 Jr_37:8_18 Jr_37:8_19 Jr_37:8_20 Jr_37:8_21 Jr_37:8_22 Jr_37:8_23 Jr_37:8_24
Jr:37:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:9 καὶ ἐργῶνται τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν, καὶ τὸν Δαυιδ βασιλέα αὐτῶν ἀναστήσω αὐτοῖς.
Jr:37:9 (Jeremiah 37:9 but they shall serve the Lord their God; and I will raise up to them David their king.
Jr:37:9 Będą zaś służyć Panu, swemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. (Jr 30:9 BT_4)
Jr:37:9 καὶ ἐργῶνται τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν, καὶ τὸν Δαυιδ βασιλέα αὐτῶν ἀναστήσω αὐτοῖς.
Jr:37:9 καί ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:37:9 I też, nawet, mianowicie By pracować/dąż Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie David Król On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo
Jr:37:9 kai\ e)rgO=ntai tO=| kuri/O| TeO=| au)tO=n, kai\ to\n *dauid basile/a au)tO=n a)nastE/sO au)toi=s.
Jr:37:9 kai ergOntai tO kyriO TeO autOn, kai ton dauid basilea autOn anastEsO autois.
Jr:37:9 C V1_PMS3P RA_DSM N2_DSM N2_DSM RD_GPM C RA_ASM N_ASM N3V_ASM RD_GPM VF_FAI1S RD_DPM
Jr:37:9 and also, even, namely to work/strive the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely the David king he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same
Jr:37:9 and they-will-be-WORK/STRIVE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) them/same (gen) and the (acc) David (indecl) king (acc) them/same (gen) I-will-STand-UP, I-should-STand-UP them/same (dat)
Jr:37:9 Jr_37:9_1 Jr_37:9_2 Jr_37:9_3 Jr_37:9_4 Jr_37:9_5 Jr_37:9_6 Jr_37:9_7 Jr_37:9_8 Jr_37:9_9 Jr_37:9_10 Jr_37:9_11 Jr_37:9_12 Jr_37:9_13
Jr:37:9 x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:12 Οὕτως εἶπεν κύριος Ἀνέστησα σύντριμμα, ἀλγηρὰ ἡ πληγή σου·
Jr:37:12 (Jeremiah 37:12 Thus saith the Lord; I have brought on thee destruction; thy stroke is painful.
Jr:37:12 To bowiem mówi Pan: «Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. (Jr 30:12 BT_4)
Jr:37:12 Οὕτως εἶπεν κύριος Ἀνέστησα σύντριμμα, ἀλγηρὰ πληγή σου·
Jr:37:12 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:37:12 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Zniszczenie Uderzaj/plagę Ty; twój/twój(sg)
Jr:37:12 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)ane/stEsa su/ntrimma, a)lgEra\ E( plEgE/ sou·
Jr:37:12 hutOs eipen kyrios anestEsa syntrimma, algEra hE plEgE su·
Jr:37:12 D VBI_AAI3S N2_NSM VHI_AAI3S N3M_ASN A1A_NSF RA_NSF N1_NSF RP_GS
Jr:37:12 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand up put up, raise, resurrect destruction ć the strike/plague you; your/yours(sg)
Jr:37:12 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-STand-ed-UP destruction (nom|acc|voc) the (nom) strike/plague (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:37:12 Jr_37:12_1 Jr_37:12_2 Jr_37:12_3 Jr_37:12_4 Jr_37:12_5 Jr_37:12_6 Jr_37:12_7 Jr_37:12_8 Jr_37:12_9
Jr:37:12 x x x x x x x x x
Jr:37:13 οὐκ ἔστιν κρίνων κρίσιν σου, εἰς ἀλγηρὸν ἰατρεύθης, ὠφέλεια οὐκ ἔστιν σοι.
Jr:37:13 (Jeremiah 37:13 There is none to judge thy cause: thou hast been painfully treated for healing, there is no help for thee.
Jr:37:13 Nikt się nie troszczy o twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. (Jr 30:13 BT_4)
Jr:37:13 οὐκ ἔστιν κρίνων κρίσιν σου, εἰς ἀλγηρὸν ἰατρεύθης, ὠφέλεια οὐκ ἔστιν σοι.
Jr:37:13 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) κρίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὠφέλεια, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Jr:37:13 ??? Przed przydechem mocnym By być Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Korzyść ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Jr:37:13 ou)k e)/stin kri/nOn kri/sin sou, ei)s a)lgEro\n i)atreu/TEs, O)fe/leia ou)k e)/stin soi.
Jr:37:13 uk estin krinOn krisin su, eis algEron iatreuTEs, Ofeleia uk estin soi.
Jr:37:13 D V9_PAI3S V1_PAPNSM N3I_ASF RP_GS P A1A_ASN VCI_API2S N1A_NSF D V9_PAI3S RP_DS
Jr:37:13 οὐχ before rough breathing to be lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit you; your/yours(sg) into (+acc) ć ć benefit οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Jr:37:13 not he/she/it-is lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) judgment (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) benefit (nom|voc) not he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Jr:37:13 Jr_37:13_1 Jr_37:13_2 Jr_37:13_3 Jr_37:13_4 Jr_37:13_5 Jr_37:13_6 Jr_37:13_7 Jr_37:13_8 Jr_37:13_9 Jr_37:13_10 Jr_37:13_11 Jr_37:13_12
Jr:37:13 x x x x x x x x x x x x
Jr:37:14 πάντες οἱ φίλοι σου ἐπελάθοντό σου, οὐ μὴ ἐπερωτήσουσιν· ὅτι πληγὴν ἐχθροῦ ἔπαισά σε, παιδείαν στερεάν, ἐπὶ πᾶσαν ἀδικίαν σου ἐπλήθυναν αἱ ἁμαρτίαι σου.
Jr:37:14 (Jeremiah 37:14 All thy friends have forgotten thee; they shall not ask about thee at all, for I have smitten thee with he stroke of an enemy, even severe correction: thy sins have abounded above all thine iniquity.
Jr:37:14 Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie, nie szukają już ciebie, gdyż dotknąłem ciebie, tak jak się rani wroga, surową karą. Przez wielką twą nieprawość pomnożyły się twoje grzechy. (Jr 30:14 BT_4)
Jr:37:14 πάντες οἱ φίλοι σου ἐπελάθοντό σου, οὐ μὴ ἐπερωτήσουσιν· ὅτι πληγὴν ἐχθροῦ ἔπαισά σε, παιδείαν στερεάν, ἐπὶ πᾶσαν ἀδικίαν σου ἐπλήθυναν αἱ ἁμαρτίαι σου.
Jr:37:14 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὅτι πληγή, -ῆς, ἡ ἐχθρός -ά -όν παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδεία, -ας, ἡ στερεός -ά -όν ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:37:14 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ty; twój/twój(sg) By zaniedbywać Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By pytać się Ponieważ/tamto Uderzaj/plagę Wrogi Do ??? Ty; twój/twój(sg) Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Stały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zły uczynki Ty; twój/twój(sg) By wzrastać/mnóż się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg)
Jr:37:14 pa/ntes oi( fi/loi sou e)pela/Tonto/ sou, ou) mE\ e)perOtE/sousin· o(/ti plEgE\n e)CHTrou= e)/paisa/ se, paidei/an sterea/n, e)pi\ pa=san a)diki/an sou e)plE/Tunan ai( a(marti/ai sou.
Jr:37:14 pantes hoi filoi su epelaTonto su, u mE eperOtEsusin· hoti plEgEn eCHTru epaisa se, paideian sterean, epi pasan adikian su eplETynan hai hamartiai su.
Jr:37:14 A3_NPM RA_NPM A1_NPM RP_GS VBI_AMI3P RP_GS D D VF_FAI3P C N1_ASF N2_GSM VAI_AAI1S RP_AS N1A_ASF A1A_ASF P A1S_ASF N1A_ASF RP_GS VAI_AAI3P RA_NPF N1A_NPF RP_GS
Jr:37:14 every all, each, every, the whole of the friend companion; to kiss buss, lip, osculate you; your/yours(sg) to neglect you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to question because/that strike/plague hostile to ??? you; your/yours(sg) chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. solid upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle wrongdoing you; your/yours(sg) to increase/multiply the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg)
Jr:37:14 all (nom|voc) the (nom) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-NEGLECT-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not they-will-QUESTION, going-to-QUESTION (fut ptcp) (dat) because/that strike/plague (acc) hostile ([Adj] gen) I-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) chastisement (acc) solid ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) wrongdoing (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) sins (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:37:14 Jr_37:14_1 Jr_37:14_2 Jr_37:14_3 Jr_37:14_4 Jr_37:14_5 Jr_37:14_6 Jr_37:14_7 Jr_37:14_8 Jr_37:14_9 Jr_37:14_10 Jr_37:14_11 Jr_37:14_12 Jr_37:14_13 Jr_37:14_14 Jr_37:14_15 Jr_37:14_16 Jr_37:14_17 Jr_37:14_18 Jr_37:14_19 Jr_37:14_20 Jr_37:14_21 Jr_37:14_22 Jr_37:14_23 Jr_37:14_24
Jr:37:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:16 διὰ τοῦτο πάντες οἱ ἔσθοντές σε βρωθήσονται, καὶ πάντες οἱ ἐχθροί σου, κρέας αὐτῶν πᾶν ἔδονται· ἐπὶ πλῆθος ἀδικιῶν σου ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι σου, ἐποίησαν ταῦτά σοι· καὶ ἔσονται οἱ διαφοροῦντές σε εἰς διαφόρημα, καὶ πάντας τοὺς προνομεύοντάς σε δώσω εἰς προνομήν.
Jr:37:16 (Jeremiah 37:16 And they that spoil thee shall become a spoil, and I will give up to be plundered all that have plundered thee.
Jr:37:16 Wszyscy jednak, co cię chcieli pochłonąć, sami ulegną pożarciu. Wszyscy, co ciebie uciskali, pójdą w niewolę. Ci, co grabili ciebie zostaną ograbieni. Wszystkich tych, co łupili ciebie, wydam na łup. (Jr 30:16 BT_4)
Jr:37:16 διὰ τοῦτο πάντες οἱ ἔσθοντές σε βρωθήσονται, καὶ πάντες οἱ ἐχθροί σου, κρέας αὐτῶν πᾶν ἔδονται· ἐπὶ πλῆθος ἀδικιῶν σου ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι σου, ἐποίησαν ταῦτά σοι· καὶ ἔσονται οἱ διαφοροῦντές σε εἰς διαφόρημα, καὶ πάντας τοὺς προνομεύοντάς σε δώσω εἰς προνομήν.
Jr:37:16 διά οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρέας, κρέως, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐπί πλῆθο·ς, -ους, τό ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1]
Jr:37:16 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By jeść Ty; twój/twój(sg) By jeść I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ty; twój/twój(sg) Mięso On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By jeść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Zły uczynki Ty; twój/twój(sg) By wzrastać/mnóż się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty; twój/twój(sg) By dawać Do (+przyspieszenie)
Jr:37:16 dia\ tou=to pa/ntes oi( e)/sTonte/s se brOTE/sontai, kai\ pa/ntes oi( e)CHTroi/ sou, kre/as au)tO=n pa=n e)/dontai· e)pi\ plE=Tos a)dikiO=n sou e)plETu/nTEsan ai( a(marti/ai sou, e)poi/Esan tau=ta/ soi· kai\ e)/sontai oi( diaforou=nte/s se ei)s diafo/rEma, kai\ pa/ntas tou\s pronomeu/onta/s se dO/sO ei)s pronomE/n.
Jr:37:16 dia tuto pantes hoi esTontes se brOTEsontai, kai pantes hoi eCHTroi su, kreas autOn pan edontai· epi plETos adikiOn su eplETynTEsan hai hamartiai su, epoiEsan tauta soi· kai esontai hoi diaforuntes se eis diaforEma, kai pantas tus pronomeuontas se dOsO eis pronomEn.
Jr:37:16 P RD_ASN A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS VC_FPI3P C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS N3_ASN RD_GPM A3_NSN VF_FMI3P P N3E_ASN N1A_GPF RP_GS VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RP_GS VAI_AAI3P RD_APN RP_DS C VF_FMI3P RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS P N3M_ASN C A3_APM RA_APM V1_PAPAPM RP_AS VF_FAI1S P N1_ASF
Jr:37:16 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of the to eat you; your/yours(sg) to eat and also, even, namely every all, each, every, the whole of the hostile you; your/yours(sg) meat he/she/it/same every all, each, every, the whole of to eat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lot (multitude ) wrongdoing you; your/yours(sg) to increase/multiply the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg) to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to be the ć you; your/yours(sg) into (+acc) ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć you; your/yours(sg) to give into (+acc) ć
Jr:37:16 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) all (nom|voc) the (nom) while EAT-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-will-be-EAT-ed and all (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) meat (nom|acc|voc) them/same (gen) every (nom|acc|voc) they-will-be-EAT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) lot (nom|acc|voc) wrongdoings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) sins (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-DO/MAKE-ed these (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and they-will-be the (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) and all (acc) the (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-GIVE, I-should-GIVE into (+acc)
Jr:37:16 Jr_37:16_1 Jr_37:16_2 Jr_37:16_3 Jr_37:16_4 Jr_37:16_5 Jr_37:16_6 Jr_37:16_7 Jr_37:16_8 Jr_37:16_9 Jr_37:16_10 Jr_37:16_11 Jr_37:16_12 Jr_37:16_13 Jr_37:16_14 Jr_37:16_15 Jr_37:16_16 Jr_37:16_17 Jr_37:16_18 Jr_37:16_19 Jr_37:16_20 Jr_37:16_21 Jr_37:16_22 Jr_37:16_23 Jr_37:16_24 Jr_37:16_25 Jr_37:16_26 Jr_37:16_27 Jr_37:16_28 Jr_37:16_29 Jr_37:16_30 Jr_37:16_31 Jr_37:16_32 Jr_37:16_33 Jr_37:16_34 Jr_37:16_35 Jr_37:16_36 Jr_37:16_37 Jr_37:16_38 Jr_37:16_39 Jr_37:16_40 Jr_37:16_41 Jr_37:16_42
Jr:37:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:17 ὅτι ἀνάξω τὸ ἴαμά σου, ἀπὸ πληγῆς ὀδυνηρᾶς ἰατρεύσω σε, φησὶν κύριος, ὅτι ἐσπαρμένη ἐκλήθης· θήρευμα ὑμῶν ἐστιν, ὅτι ζητῶν οὐκ ἔστιν αὐτήν.
Jr:37:17 (Jeremiah 37:17 For I will bring about thy healing, I will heal thee of thy grievous wound, saith the Lord; for thou art called Dispersed: she is your prey, for no one seeks after her.
Jr:37:17 Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę - wyrocznia Pana - gdyż nazywają cię "Odrzuconą", Syjonie, "o którą się nikt nie troszczy"». (Jr 30:17 BT_4)
Jr:37:17 ὅτι ἀνάξω τὸ ἴαμά σου, ἀπὸ πληγῆς ὀδυνηρᾶς ἰατρεύσω σε, φησὶν κύριος, ὅτι ἐσπαρμένη ἐκλήθης· θήρευμα ὑμῶν ἐστιν, ὅτι ζητῶν οὐκ ἔστιν αὐτήν.
Jr:37:17 ὅτι ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἴαμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πληγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:37:17 Ponieważ/tamto By prowadzić Gojenie się Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Uderzaj/plagę Ty; twój/twój(sg) By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By siać By nazywać rozmowę Ty By być Ponieważ/tamto By szukać ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo
Jr:37:17 o(/ti a)na/XO to\ i)/ama/ sou, a)po\ plEgE=s o)dunEra=s i)atreu/sO se, fEsi\n ku/rios, o(/ti e)sparme/nE e)klE/TEs· TE/reuma u(mO=n e)stin, o(/ti DZEtO=n ou)k e)/stin au)tE/n.
Jr:37:17 hoti anaXO to iama su, apo plEgEs odynEras iatreusO se, fEsin kyrios, hoti esparmenE eklETEs· TEreuma hymOn estin, hoti DZEtOn uk estin autEn.
Jr:37:17 C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P N1_GSF A1A_GSF VA_AAS1S RP_AS V6_PAI3S N2_NSM C VMI_XMPNSF VCI_API2S N3M_NSN RP_GP V9_PAI3S C V2_PAPNSM D V9_PAI3S RD_ASF
Jr:37:17 because/that to lead up the healing you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing strike/plague ć ć you; your/yours(sg) to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to sow to call call ć you to be because/that to seek οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same
Jr:37:17 because/that I-will-LEAD-UP the (nom|acc) healing (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) strike/plague (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that having-been-SOW-ed (nom|voc) you(sg)-were-CALL-ed you(pl) (gen) he/she/it-is because/that while SEEK-ing (nom) not he/she/it-is her/it/same (acc)
Jr:37:17 Jr_37:17_1 Jr_37:17_2 Jr_37:17_3 Jr_37:17_4 Jr_37:17_5 Jr_37:17_6 Jr_37:17_7 Jr_37:17_8 Jr_37:17_9 Jr_37:17_10 Jr_37:17_11 Jr_37:17_12 Jr_37:17_13 Jr_37:17_14 Jr_37:17_15 Jr_37:17_16 Jr_37:17_17 Jr_37:17_18 Jr_37:17_19 Jr_37:17_20 Jr_37:17_21 Jr_37:17_22 Jr_37:17_23
Jr:37:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:18 οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστρέψω τὴν ἀποικίαν Ιακωβ καὶ αἰχμαλωσίαν αὐτοῦ ἐλεήσω· καὶ οἰκοδομηθήσεται πόλις ἐπὶ τὸ ὕψος αὐτῆς, καὶ ὁ ναὸς κατὰ τὸ κρίμα αὐτοῦ καθεδεῖται.
Jr:37:18 (Jeremiah 37:18 Thus said the Lord; Behold, I will turn the captivity of Jacob, and will have pity upon his prisoners; and the city shall be built upon her hill, and the people shall settle after their manner.
Jr:37:18 To mówi Pan: «Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. (Jr 30:18 BT_4)
Jr:37:18 οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστρέψω τὴν ἀποικίαν Ιακωβ καὶ αἰχμαλωσίαν αὐτοῦ ἐλεήσω· καὶ οἰκοδομηθήσεται πόλις ἐπὶ τὸ ὕψος αὐτῆς, καὶ ναὸς κατὰ τὸ κρίμα αὐτοῦ καθεδεῖται.
Jr:37:18 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πόλις, -εως, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κατά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καθέζομαι (καθεζ-, καθεδ(ε)·[σ]-, -, -, -, καθεσ·θ-)
Jr:37:18 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By odwracać się od Jacob I też, nawet, mianowicie Jeńcy On/ona/to/to samo By okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Miasto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Świątynia {Skroń} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo Do ???
Jr:37:18 ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)idou\ e)gO\ a)postre/PSO tE\n a)poiki/an *iakOb kai\ ai)CHmalOsi/an au)tou= e)leE/sO· kai\ oi)kodomETE/setai po/lis e)pi\ to\ u(/PSos au)tE=s, kai\ o( nao\s kata\ to\ kri/ma au)tou= kaTedei=tai.
Jr:37:18 hutOs eipen kyrios idu egO apostrePSO tEn apoikian iakOb kai aiCHmalOsian autu eleEsO· kai oikodomETEsetai polis epi to hyPSos autEs, kai ho naos kata to krima autu kaTedeitai.
Jr:37:18 D VBI_AAI3S N2_NSM I RP_NS VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF N_GSM C N1A_ASF RD_GSM VF_FAI1S C VC_FPI3S N3I_NSF P RA_ASN N3E_ASN RD_GSF C RA_NSM N2_NSM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM VF2_FMI3S
Jr:37:18 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to turn away from the ć Jacob and also, even, namely captives he/she/it/same to show mercy and also, even, namely to build/edify city upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same and also, even, namely the temple down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same to ???
Jr:37:18 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) Jacob (indecl) and captives (acc) him/it/same (gen) I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY and he/she/it-will-be-BUILD/EDIFY-ed city (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom) temple (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-???-ed
Jr:37:18 Jr_37:18_1 Jr_37:18_2 Jr_37:18_3 Jr_37:18_4 Jr_37:18_5 Jr_37:18_6 Jr_37:18_7 Jr_37:18_8 Jr_37:18_9 Jr_37:18_10 Jr_37:18_11 Jr_37:18_12 Jr_37:18_13 Jr_37:18_14 Jr_37:18_15 Jr_37:18_16 Jr_37:18_17 Jr_37:18_18 Jr_37:18_19 Jr_37:18_20 Jr_37:18_21 Jr_37:18_22 Jr_37:18_23 Jr_37:18_24 Jr_37:18_25 Jr_37:18_26 Jr_37:18_27 Jr_37:18_28
Jr:37:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:19 καὶ ἐξελεύσονται ἀπ’ αὐτῶν ᾄδοντες καὶ φωνὴ παιζόντων· καὶ πλεονάσω αὐτούς, καὶ οὐ μὴ ἐλαττωθῶσιν.
Jr:37:19 (Jeremiah 37:19 And there shall go forth from them singers, even the sound of men making merry: and I will multiply them, and they shall not at all be diminished.
Jr:37:19 Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, i nie zmaleje ich liczba, przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. (Jr 30:19 BT_4)
Jr:37:19 καὶ ἐξελεύσονται ἀπ’ αὐτῶν ᾄδοντες καὶ φωνὴ παιζόντων· καὶ πλεονάσω αὐτούς, καὶ οὐ μὴ ἐλαττωθῶσιν.
Jr:37:19 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί φωνή, -ῆς, ἡ παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) καί πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-)
Jr:37:19 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By śpiewać I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze By bawić się I też, nawet, mianowicie By wzrastać/rób więcej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By robić niższy
Jr:37:19 kai\ e)Xeleu/sontai a)p’ au)tO=n a)/|dontes kai\ fOnE\ paiDZo/ntOn· kai\ pleona/sO au)tou/s, kai\ ou) mE\ e)lattOTO=sin.
Jr:37:19 kai eXeleusontai ap’ autOn adontes kai fOnE paiDZontOn· kai pleonasO autus, kai u mE elattOTOsin.
Jr:37:19 C VF_FMI3P P RD_GPM V1_PAPNPM C N1_NSF V1_PAPGPM C VA_AAS1S RD_APM C D D VC_APS3P
Jr:37:19 and also, even, namely to come out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to sing and also, even, namely sound/voice cries to play and also, even, namely to increase/make more he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to make inferior
Jr:37:19 and they-will-be-COME-ed-OUT away from (+gen) them/same (gen) while SING-ing (nom|voc) and sound/voice (nom|voc) let-them-be-PLAY-ing! (classical), while PLAY-ing (gen) and I-will-INCREASE/MAKE-MORE, I-should-INCREASE/MAKE-MORE them/same (acc) and not not they-should-be-MAKE-ed-INFERIOR
Jr:37:19 Jr_37:19_1 Jr_37:19_2 Jr_37:19_3 Jr_37:19_4 Jr_37:19_5 Jr_37:19_6 Jr_37:19_7 Jr_37:19_8 Jr_37:19_9 Jr_37:19_10 Jr_37:19_11 Jr_37:19_12 Jr_37:19_13 Jr_37:19_14 Jr_37:19_15
Jr:37:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:20 καὶ εἰσελεύσονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὡς τὸ πρότερον, καὶ τὰ μαρτύρια αὐτῶν κατὰ πρόσωπόν μου ὀρθωθήσεται· καὶ ἐπισκέψομαι τοὺς θλίβοντας αὐτούς.
Jr:37:20 (Jeremiah 37:20 And their sons shall go in as before, and their testimonies shall be established before me, and I will visit them that afflict them.
Jr:37:20 Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie powstanie wobec Mnie; ukarzę natomiast wszystkich jego ciemięzców. (Jr 30:20 BT_4)
Jr:37:20 καὶ εἰσελεύσονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὡς τὸ πρότερον, καὶ τὰ μαρτύρια αὐτῶν κατὰ πρόσωπόν μου ὀρθωθήσεται· καὶ ἐπισκέψομαι τοὺς θλίβοντας αὐτούς.
Jr:37:20 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) καί ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:37:20 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Syn On/ona/to/to samo Jak/jak Wcześniej I też, nawet, mianowicie Świadectwo µ?????; dowód On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ja I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo
Jr:37:20 kai\ ei)seleu/sontai oi( ui(oi\ au)tO=n O(s to\ pro/teron, kai\ ta\ martu/ria au)tO=n kata\ pro/sOpo/n mou o)rTOTE/setai· kai\ e)piske/PSomai tou\s Tli/bontas au)tou/s.
Jr:37:20 kai eiseleusontai hoi hyioi autOn hOs to proteron, kai ta martyria autOn kata prosOpon mu orTOTEsetai· kai episkePSomai tus Tlibontas autus.
Jr:37:20 C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM C RA_ASN A1A_ASN C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM P N2N_ASN RP_GS VC_FPI3S C VF_FMI1S RA_APM V1_PAPAPM RD_APM
Jr:37:20 and also, even, namely to enter the son he/she/it/same as/like the earlier and also, even, namely the testimony μάρτυς; witness he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face I ć and also, even, namely to visit [see skeptical] the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same
Jr:37:20 and they-will-be-ENTER-ed the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) as/like the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) me (gen) and I-will-be-VISIT-ed the (acc) while DISTRESS-ing (acc) them/same (acc)
Jr:37:20 Jr_37:20_1 Jr_37:20_2 Jr_37:20_3 Jr_37:20_4 Jr_37:20_5 Jr_37:20_6 Jr_37:20_7 Jr_37:20_8 Jr_37:20_9 Jr_37:20_10 Jr_37:20_11 Jr_37:20_12 Jr_37:20_13 Jr_37:20_14 Jr_37:20_15 Jr_37:20_16 Jr_37:20_17 Jr_37:20_18 Jr_37:20_19 Jr_37:20_20 Jr_37:20_21
Jr:37:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:21 καὶ ἔσονται ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐπ’ αὐτούς, καὶ ὁ ἄρχων αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ ἐξελεύσεται· καὶ συνάξω αὐτούς, καὶ ἀποστρέψουσιν πρός με· ὅτι τίς ἐστιν οὗτος, ὃς ἔδωκεν τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀποστρέψαι πρός με; φησὶν κύριος.
Jr:37:21 (Jeremiah 37:21 And their mighty ones shall be over them, and their prince shall proceed of themselves; and I will gather them, and they shall return to me: for who is this that has set his heart to return to me? saith the Lord.
Jr:37:21 A jego władca będzie spośród niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do Siebie, tak że się zbliży do Mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do Mnie? - wyrocznia Pana. (Jr 30:21 BT_4)
Jr:37:21 καὶ ἔσονται ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἄρχων αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ ἐξελεύσεται· καὶ συνάξω αὐτούς, καὶ ἀποστρέψουσιν πρός με· ὅτι τίς ἐστιν οὗτος, ὃς ἔδωκεν τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀποστρέψαι πρός με; φησὶν κύριος.
Jr:37:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἰσχυρό·τερος -α -ον (Comp. of ἰσχυρός) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:37:21 I też, nawet, mianowicie By być Bardziej silny On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By wychodzić I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By odwracać się od Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:37:21 kai\ e)/sontai i)sCHuro/teroi au)tou= e)p’ au)tou/s, kai\ o( a)/rCHOn au)tou= e)X au)tou= e)Xeleu/setai· kai\ suna/XO au)tou/s, kai\ a)postre/PSousin pro/s me· o(/ti ti/s e)stin ou(=tos, o(\s e)/dOken tE\n kardi/an au)tou= a)postre/PSai pro/s me; fEsi\n ku/rios.
Jr:37:21 kai esontai isCHyroteroi autu ep’ autus, kai ho arCHOn autu eX autu eXeleusetai· kai synaXO autus, kai apostrePSusin pros me· hoti tis estin hutos, hos edOken tEn kardian autu apostrePSai pros me; fEsin kyrios.
Jr:37:21 C VF_FMI3P A1A_NPMC RD_GSM P RD_APM C RA_NSM V1_PAPNSM RD_GSM P RD_GSM VF_FMI3S C VF_FAI1S RD_APM C VF_FAI3P P RP_AS C RI_NSM V9_PAI3S RD_NSM RR_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VA_AAN P RP_AS V6_PAI3S N2_NSM
Jr:37:21 and also, even, namely to be stronger he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the ruler; beginning; to begin he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to come out and also, even, namely to gather together he/she/it/same and also, even, namely to turn away from toward (+acc,+gen,+dat) I because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to give the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to turn away from toward (+acc,+gen,+dat) I to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:37:21 and they-will-be stronger ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) him/it/same (gen) out of (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT and I-will-GATHER TOGETHER them/same (acc) and they-will-TURN-AWAY-FROM, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) because/that who/what/why (nom) he/she/it-is this (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-GIVE-ed the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:37:21 Jr_37:21_1 Jr_37:21_2 Jr_37:21_3 Jr_37:21_4 Jr_37:21_5 Jr_37:21_6 Jr_37:21_7 Jr_37:21_8 Jr_37:21_9 Jr_37:21_10 Jr_37:21_11 Jr_37:21_12 Jr_37:21_13 Jr_37:21_14 Jr_37:21_15 Jr_37:21_16 Jr_37:21_17 Jr_37:21_18 Jr_37:21_19 Jr_37:21_20 Jr_37:21_21 Jr_37:21_22 Jr_37:21_23 Jr_37:21_24 Jr_37:21_25 Jr_37:21_26 Jr_37:21_27 Jr_37:21_28 Jr_37:21_29 Jr_37:21_30 Jr_37:21_31 Jr_37:21_32 Jr_37:21_33 Jr_37:21_34
Jr:37:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:37:23 ὅτι ὀργὴ κυρίου ἐξῆλθεν θυμώδης, ἐξῆλθεν ὀργὴ στρεφομένη, ἐπ’ ἀσεβεῖς ἥξει.
Jr:37:23 (Jeremiah 37:23 For the wrathful anger of the lord has gone forth, even a whirlwind of anger has gone forth: it shall come upon the ungodly.
Jr:37:23 Oto wichura idzie od Pana, powstaje burza, spadnie ona na głowę niegodziwych. (Jr 30:23 BT_4)
Jr:37:23 ὅτι ὀργὴ κυρίου ἐξῆλθεν θυμώδης, ἐξῆλθεν ὀργὴ στρεφομένη, ἐπ’ ἀσεβεῖς ἥξει.
Jr:37:23 ὅτι ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ἐπί ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Jr:37:23 Ponieważ/tamto Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wychodzić By wychodzić Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By odwracać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić
Jr:37:23 o(/ti o)rgE\ kuri/ou e)XE=lTen TumO/dEs, e)XE=lTen o)rgE\ strefome/nE, e)p’ a)sebei=s E(/Xei.
Jr:37:23 hoti orgE kyriu eXElTen TymOdEs, eXElTen orgE strefomenE, ep’ asebeis hEXei.
Jr:37:23 C N1_NSF N2_GSM VBI_AAI3S A3H_NSF VBI_AAI3S N1_NSF V1_PMPNSF P A3H_NPM VF_FAI3S
Jr:37:23 because/that wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to come out ć to come out wrath fume, anger, rage to turn upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ungodly; to be impious commit sacrilege to have come I have come. I have arrived.; to lead
Jr:37:23 because/that wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-COME-ed-OUT he/she/it-COME-ed-OUT wrath (nom|voc) while being-TURN-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical)
Jr:37:23 Jr_37:23_1 Jr_37:23_2 Jr_37:23_3 Jr_37:23_4 Jr_37:23_5 Jr_37:23_6 Jr_37:23_7 Jr_37:23_8 Jr_37:23_9 Jr_37:23_10 Jr_37:23_11
Jr:37:23 x x x x x x x x x x x
Jr:37:24 οὐ μὴ ἀποστραφῇ ὀργὴ θυμοῦ κυρίου, ἕως ποιήσῃ καὶ ἕως καταστήσῃ ἐγχείρημα καρδίας αὐτοῦ· ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν γνώσεσθε αὐτά.
Jr:37:24 (Jeremiah 37:24 The fierce anger of the Lord shall not return, until he shall execute it, and until he shall establish the purpose of his heart: in the latter days ye shall know these things.
Jr:37:24 Nie ustanie palący gniew Pana, dopóki nie dokona On i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy końcu dni to zrozumiecie. (Jr 30:24 BT_4)
Jr:37:24 οὐ μὴ ἀποστραφῇ ὀργὴ θυμοῦ κυρίου, ἕως ποιήσῃ καὶ ἕως καταστήσῃ ἐγχείρημα καρδίας αὐτοῦ· ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν γνώσεσθε αὐτά.
Jr:37:24 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:37:24 ??? Przed przydechem mocnym Nie By odwracać się od Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dzień By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo
Jr:37:24 ou) mE\ a)postrafE=| o)rgE\ Tumou= kuri/ou, e(/Os poiE/sE| kai\ e(/Os katastE/sE| e)gCHei/rEma kardi/as au)tou=· e)p’ e)sCHa/tOn tO=n E(merO=n gnO/sesTe au)ta/.
Jr:37:24 u mE apostrafE orgE Tymu kyriu, heOs poiEsE kai heOs katastEsE enCHeirEma kardias autu· ep’ esCHatOn tOn hEmerOn gnOsesTe auta.
Jr:37:24 D D VD_APS3S N1_NSF N2_GSM N2_GSM P VA_AAS3S C P VA_AAS3S N3M_ASN N1A_GSF RD_GSM P A1_GPF RA_GPF N1A_GPF VF_FMI2P RD_APN
Jr:37:24 οὐχ before rough breathing not to turn away from wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn to do/make and also, even, namely until; dawn to enable lay, render widowed ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day to know i.e. recognize. he/she/it/same
Jr:37:24 not not he/she/it-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM wrath (nom|voc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) you(sg)-will-be-ENABLE-ed, he/she/it-should-ENABLE, you(sg)-should-be-ENABLE-ed heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen) you(pl)-will-be-KNOW-ed they/them/same (nom|acc)
Jr:37:24 Jr_37:24_1 Jr_37:24_2 Jr_37:24_3 Jr_37:24_4 Jr_37:24_5 Jr_37:24_6 Jr_37:24_7 Jr_37:24_8 Jr_37:24_9 Jr_37:24_10 Jr_37:24_11 Jr_37:24_12 Jr_37:24_13 Jr_37:24_14 Jr_37:24_15 Jr_37:24_16 Jr_37:24_17 Jr_37:24_18 Jr_37:24_19 Jr_37:24_20
Jr:37:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x