Jr:36:1 καὶ οὗτοι οἱ λόγοι τῆς βίβλου, οὓς ἀπέστειλεν Ιερεμιας ἐξ Ιερουσαλημ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἀποικίας καὶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ πρὸς τοὺς ψευδοπροφήτας ἐπιστολὴν εἰς Βαβυλῶνα τῇ ἀποικίᾳ καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν
Jr:36:1 36:1 And these are the words of the book which Jeremias sent from Jerusalem to the elders of the captivity, and to the priests, and to the false prophets, even an epistle to Babylon for the captivity, and to all the people;
Jr:36:1 Taka jest treść listu, jaki prorok Jeremiasz posłał z Jerozolimy do pozostałych starszych na wygnaniu, do kapłanów, do proroków i do całego ludu, który Nabuchodonozor uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonii (Jr 29:1 BT_4)
Jr:36:1 Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι τῆς βίβλου, οὓς ἀπέστειλεν Ιερεμιας ἐξ Ιερουσαλημ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἀποικίας καὶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ πρὸς τοὺς ψευδοπροφήτας ἐπιστολὴν εἰς Βαβυλῶνα τῇ ἀποικίᾳ καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν
Jr:36:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πρός ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό καί πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί πρός ὁ ἡ τό ψευδο·προφήτης, -ου, ὁ ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό καί πρός ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Jr:36:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Książka Kto/, który/, który zamawiać Jeremiasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Starszy I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sztuczny prorok prawie 'jak jeżeli, niemal; udawany; fałszowany, fałszywie; zmyślony, wykpiwaj List [list apostolski] Do (+przyspieszenie) Babilon I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy; by spotykać Ludzie
Jr:36:1 *kai\ ou(=toi oi( lo/goi tE=s bi/blou, ou(\s a)pe/steilen *ieremias e)X *ierousalEm pro\s tou\s presbute/rous tE=s a)poiki/as kai\ pro\s tou\s i(erei=s kai\ pro\s tou\s PSeudoprofE/tas e)pistolE\n ei)s *babulO=na tE=| a)poiki/a| kai\ pro\s a(/panta to\n lao\n
Jr:36:1 kai hutoi hoi logoi tEs biblu, hus apesteilen ieremias eX ierusalEm pros tus presbyterus tEs apoikias kai pros tus hiereis kai pros tus PSeudoprofEtas epistolEn eis babylOna tE apoikia kai pros hapanta ton laon
Jr:36:1 C RD_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GSF N2_GSF RR_APM VAI_AAI3S N1T_NSM P N_DSF P RA_APM A1A_APMC RA_GSF N1A_GSF C P RA_APM N3V_APM C P RA_APM N1M_APM N1_ASF P N3W_ASF RA_DSF N1A_DSF C P A3_ASM RA_ASM N2_ASM
Jr:36:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the book who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Jeremiah out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] toward (+acc,+gen,+dat) the elder the ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the priest and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the imitation prophet quasi 'as if, almost; simulated; faked, false; fictitious, mock letter [epistle] into (+acc) Babylon the ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every; to encounter the people
Jr:36:1 and these (nom) the (nom) words (nom|voc) the (gen) book (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed Jeremiah (nom) out of (+gen) Jerusalem (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) elder ([Adj] acc) the (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priests (acc, nom|voc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) imitation prophets (acc) letter (acc) into (+acc) Babylon (acc) the (dat) and toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! the (acc) people (acc)
Jr:36:1 Jr_36:1_1 Jr_36:1_2 Jr_36:1_3 Jr_36:1_4 Jr_36:1_5 Jr_36:1_6 Jr_36:1_7 Jr_36:1_8 Jr_36:1_9 Jr_36:1_10 Jr_36:1_11 Jr_36:1_12 Jr_36:1_13 Jr_36:1_14 Jr_36:1_15 Jr_36:1_16 Jr_36:1_17 Jr_36:1_18 Jr_36:1_19 Jr_36:1_20 Jr_36:1_21 Jr_36:1_22 Jr_36:1_23 Jr_36:1_24 Jr_36:1_25 Jr_36:1_26 Jr_36:1_27 Jr_36:1_28 Jr_36:1_29 Jr_36:1_30 Jr_36:1_31 Jr_36:1_32 Jr_36:1_33 Jr_36:1_34
Jr:36:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:2 ὕστερον ἐξελθόντος Ιεχονιου τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασιλίσσης καὶ τῶν εὐνούχων καὶ παντὸς ἐλευθέρου καὶ δεσμώτου καὶ τεχνίτου ἐξ Ιερουσαλημ
Jr:36:2 (Jeremiah 36:2 (after the departure of Jechonias the king and the queen, and the eunuchs, and every freeman, and bondman, and artificer, out of Jerusalem;)
Jr:36:2 po wyjściu z Jerozolimy króla Jechoniasza, królowej, dworzan, przywódców judzkich i jerozolimskich, kowali i ślusarzy. (Jr 29:2 BT_4)
Jr:36:2 ὕστερον ἐξελθόντος Ιεχονιου τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασιλίσσης καὶ τῶν εὐνούχων καὶ παντὸς ἐλευθέρου καὶ δεσμώτου καὶ τεχνίτου ἐξ Ιερουσαλημ
Jr:36:2 ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰεχονίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐλεύθερος -έρα -ον; ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) καί δεσμώτης, -ου, ὁ καί τεχνίτης, -ου, ὁ ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:36:2 Później; drugi By wychodzić Jechoniah Król I też, nawet, mianowicie Królowa I też, nawet, mianowicie Eunuch I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Uwalniany; by uwalniać I też, nawet, mianowicie Pojmany I też, nawet, mianowicie Projektant Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z]
Jr:36:2 u(/steron e)XelTo/ntos *ieCHoniou tou= basile/Os kai\ tE=s basili/ssEs kai\ tO=n eu)nou/CHOn kai\ panto\s e)leuTe/rou kai\ desmO/tou kai\ teCHni/tou e)X *ierousalEm
Jr:36:2 hysteron eXelTontos ieCHoniu tu basileOs kai tEs basilissEs kai tOn eunuCHOn kai pantos eleuTeru kai desmOtu kai teCHnitu eX ierusalEm
Jr:36:2 D VB_AAPGSM N1T_GSM RA_GSM N3V_GSM C RA_GSF N1S_GSF C RA_GPM N2_GPM C A3_GSM A1A_GSM C N1M_GSM C N1M_GSM P N_GSF
Jr:36:2 afterward; latter to come out Jechoniah the king and also, even, namely the queen and also, even, namely the eunuch and also, even, namely every all, each, every, the whole of liberated; to liberate and also, even, namely captive and also, even, namely designer out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of]
Jr:36:2 afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon COME-ing-OUT (gen) Jechoniah (gen) the (gen) king (gen) and the (gen) queen (gen) and the (gen) eunuchs (gen) and every (gen) liberated ([Adj] gen); be-you(sg)-LIBERATE-ing!, be-you(sg)-being-LIBERATE-ed! and captive (gen) and designer (gen) out of (+gen) Jerusalem (indecl)
Jr:36:2 Jr_36:2_1 Jr_36:2_2 Jr_36:2_3 Jr_36:2_4 Jr_36:2_5 Jr_36:2_6 Jr_36:2_7 Jr_36:2_8 Jr_36:2_9 Jr_36:2_10 Jr_36:2_11 Jr_36:2_12 Jr_36:2_13 Jr_36:2_14 Jr_36:2_15 Jr_36:2_16 Jr_36:2_17 Jr_36:2_18 Jr_36:2_19 Jr_36:2_20
Jr:36:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:3 ἐν χειρὶ Ελεασα υἱοῦ Σαφαν καὶ Γαμαριου υἱοῦ Χελκιου, ὃν ἀπέστειλεν Σεδεκιας βασιλεὺς Ιουδα πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα, λέγων
Jr:36:3 (Jeremiah 36:3 by the hand of Eleasan son of Saphan, and Gamarias son of Chelcias, (whom Sedekias king of Juda sent to the king of Babylon to Babylon) saying,
Jr:36:3 Posłał go przez Eleazara, syna Szafana, i przez Gemariasza, syna Chilkiasza, których wysłał Sedecjasz, król judzki, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, do Babilonu. Brzmiał on tak: (Jr 29:3 BT_4)
Jr:36:3 ἐν χειρὶ Ελεασα υἱοῦ Σαφαν καὶ Γαμαριου υἱοῦ Χελκιου, ὃν ἀπέστειλεν Σεδεκιας βασιλεὺς Ιουδα πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα, λέγων
Jr:36:3 ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:36:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Syn I też, nawet, mianowicie Syn Kto/, który/, który; by być zamawiać Król Judasz/Juda Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Babilon Do (+przyspieszenie) Babilon By mówić/opowiadaj
Jr:36:3 e)n CHeiri\ *eleasa ui(ou= *safan kai\ *gamariou ui(ou= *CHelkiou, o(\n a)pe/steilen *sedekias basileu\s *iouda pro\s basile/a *babulO=nos ei)s *babulO=na, le/gOn
Jr:36:3 en CHeiri eleasa hyiu safan kai gamariu hyiu CHelkiu, hon apesteilen sedekias basileus iuda pros basilea babylOnos eis babylOna, legOn
Jr:36:3 P N3_DSF N_GSM N2_GSM N_GSM C N2_GSM N2_GSM N1T_GSM RR_ASM VAI_AAI3S N1T_NSM N3V_NSM N_GSM P N3V_ASM N3W_GSF P N3W_ASF V1_PAPNSM
Jr:36:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć son ć and also, even, namely ć son ć who/whom/which; to be to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć king Judas/Judah toward (+acc,+gen,+dat) king Babylon into (+acc) Babylon to say/tell
Jr:36:3 in/among/by (+dat) hand (dat) son (gen) and son (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-ORDER FORTH-ed king (nom) Judas/Judah (gen, voc) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Babylon (gen) into (+acc) Babylon (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:36:3 Jr_36:3_1 Jr_36:3_2 Jr_36:3_3 Jr_36:3_4 Jr_36:3_5 Jr_36:3_6 Jr_36:3_7 Jr_36:3_8 Jr_36:3_9 Jr_36:3_10 Jr_36:3_11 Jr_36:3_12 Jr_36:3_13 Jr_36:3_14 Jr_36:3_15 Jr_36:3_16 Jr_36:3_17 Jr_36:3_18 Jr_36:3_19 Jr_36:3_20
Jr:36:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:4 Οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἐπὶ τὴν ἀποικίαν, ἣν ἀπῴκισα ἀπὸ Ιερουσαλημ
Jr:36:4 (Jeremiah 36:4 Thus said the Lord God of Israel concerning the captivity which I caused to be carried away from Jerusalem;
Jr:36:4 «To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich uprowadzonych do niewoli, których pozwoliłem uprowadzić z Jerozolimy do Babilonu: (Jr 29:4 BT_4)
Jr:36:4 Οὕτως εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ ἐπὶ τὴν ἀποικίαν, ἣν ἀπῴκισα ἀπὸ Ιερουσαλημ
Jr:36:4 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:36:4 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By deportować wypędzaj, kolonizuj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z]
Jr:36:4 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl e)pi\ tE\n a)poiki/an, E(\n a)pO/|kisa a)po\ *ierousalEm
Jr:36:4 hutOs eipen kyrios ho Teos israEl epi tEn apoikian, hEn apOkisa apo ierusalEm
Jr:36:4 D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM P RA_ASF N1A_ASF RR_ASF VAI_AAI1S P N_GSF
Jr:36:4 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć who/whom/which to deport banish, colonize from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of]
Jr:36:4 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) who/whom/which (acc) I-???-ed away from (+gen) Jerusalem (indecl)
Jr:36:4 Jr_36:4_1 Jr_36:4_2 Jr_36:4_3 Jr_36:4_4 Jr_36:4_5 Jr_36:4_6 Jr_36:4_7 Jr_36:4_8 Jr_36:4_9 Jr_36:4_10 Jr_36:4_11 Jr_36:4_12 Jr_36:4_13
Jr:36:4 x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:5 Οἰκοδομήσατε οἴκους καὶ κατοικήσατε καὶ φυτεύσατε παραδείσους καὶ φάγετε τοὺς καρποὺς αὐτῶν
Jr:36:5 (Jeremiah 36:5 Build ye houses, and inhabit them; and plant gardens, and eat the fruits thereof;
Jr:36:5 Budujcie domy i mieszkajcie w nich; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce! (Jr 29:5 BT_4)
Jr:36:5 Οἰκοδομήσατε οἴκους καὶ κατοικήσατε καὶ φυτεύσατε παραδείσους καὶ φάγετε τοὺς καρποὺς αὐτῶν
Jr:36:5 οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) παράδεισος, -ου, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:36:5 By budować/buduj moralnie Dom I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Do ??? Raj I też, nawet, mianowicie By jeść Owoc On/ona/to/to samo
Jr:36:5 *oi)kodomE/sate oi)/kous kai\ katoikE/sate kai\ futeu/sate paradei/sous kai\ fa/gete tou\s karpou\s au)tO=n
Jr:36:5 oikodomEsate oikus kai katoikEsate kai fyteusate paradeisus kai fagete tus karpus autOn
Jr:36:5 VA_AAD2P N2_APM C VA_AAD2P C VA_AAD2P N2_APM C VF_FAI2P RA_APM N2_APM RD_GPM
Jr:36:5 to build/edify house and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely to ??? paradise and also, even, namely to eat the fruit he/she/it/same
Jr:36:5 do-BUILD/EDIFY-you(pl)! houses (acc) and do-RESIDE/SETTLE-you(pl)-DOWN! and do-???-you(pl)! paradises (acc) and you(pl)-will-EAT, do-EAT-you(pl)! the (acc) fruits (acc) them/same (gen)
Jr:36:5 Jr_36:5_1 Jr_36:5_2 Jr_36:5_3 Jr_36:5_4 Jr_36:5_5 Jr_36:5_6 Jr_36:5_7 Jr_36:5_8 Jr_36:5_9 Jr_36:5_10 Jr_36:5_11 Jr_36:5_12
Jr:36:5 x x x x x x x x x x x x
Jr:36:6 καὶ λάβετε γυναῖκας καὶ τεκνοποιήσατε υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ λάβετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν ἀνδράσιν δότε καὶ πληθύνεσθε καὶ μὴ σμικρυνθῆτε
Jr:36:6 (Jeremiah 36:6 and take ye wives, and beget sons and daughters; and take wives for your sons, and give your daughters to husbands, and be multiplied, and be not diminished.
Jr:36:6 Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki! Wybierajcie żony dla waszych synów i dawajcie córkom waszym mężów, by rodziły synów i córki; pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa! (Jr 29:6 BT_4)
Jr:36:6 καὶ λάβετε γυναῖκας καὶ τεκνοποιήσατε υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ λάβετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν ἀνδράσιν δότε καὶ πληθύνεσθε καὶ μὴ σμικρυνθῆτε
Jr:36:6 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) καί μή
Jr:36:6 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Córka I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Syn Ty Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Córka Ty Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By dawać I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się I też, nawet, mianowicie Nie
Jr:36:6 kai\ la/bete gunai=kas kai\ teknopoiE/sate ui(ou\s kai\ Tugate/ras kai\ la/bete toi=s ui(oi=s u(mO=n gunai=kas kai\ ta\s Tugate/ras u(mO=n a)ndra/sin do/te kai\ plETu/nesTe kai\ mE\ smikrunTE=te
Jr:36:6 kai labete gynaikas kai teknopoiEsate hyius kai Tygateras kai labete tois hyiois hymOn gynaikas kai tas Tygateras hymOn andrasin dote kai plETynesTe kai mE smikrynTEte
Jr:36:6 C VB_AAD2P N3K_APF C VA_AAD2P N2_APM C N3_APF C VB_AAD2P RA_DPM N2_DPM RP_GP N3K_APF C RA_APF N3_APF RP_GP N3_DPM VO_AAD2P C V1_PMI2P C D VC_APS2P
Jr:36:6 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife and also, even, namely ć son and also, even, namely daughter and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son you woman/wife and also, even, namely the daughter you man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to give and also, even, namely to increase/multiply and also, even, namely not ć
Jr:36:6 and do-TAKE HOLD OF-you(pl)! women/wives (acc) and sons (acc) and daughters (acc) and do-TAKE HOLD OF-you(pl)! the (dat) sons (dat) you(pl) (gen) women/wives (acc) and the (acc) daughters (acc) you(pl) (gen) men, husbands (dat) do-GIVE-you(pl)! and you(pl)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed, be-you(pl)-being-INCREASE/MULTIPLY-ed! and not
Jr:36:6 Jr_36:6_1 Jr_36:6_2 Jr_36:6_3 Jr_36:6_4 Jr_36:6_5 Jr_36:6_6 Jr_36:6_7 Jr_36:6_8 Jr_36:6_9 Jr_36:6_10 Jr_36:6_11 Jr_36:6_12 Jr_36:6_13 Jr_36:6_14 Jr_36:6_15 Jr_36:6_16 Jr_36:6_17 Jr_36:6_18 Jr_36:6_19 Jr_36:6_20 Jr_36:6_21 Jr_36:6_22 Jr_36:6_23 Jr_36:6_24 Jr_36:6_25
Jr:36:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:7 καὶ ζητήσατε εἰς εἰρήνην τῆς γῆς, εἰς ἣν ἀπῴκισα ὑμᾶς ἐκεῖ, καὶ προσεύξασθε περὶ αὐτῶν πρὸς κύριον, ὅτι ἐν εἰρήνῃ αὐτῆς ἔσται εἰρήνη ὑμῖν.
Jr:36:7 (Jeremiah 36:7 And seek the peace of the land into which I have carried you captive, and ye shall pray to the Lord for the people: for in its peace ye shall have peace.
Jr:36:7 Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. (Jr 29:7 BT_4)
Jr:36:7 καὶ ζητήσατε εἰς εἰρήνην τῆς γῆς, εἰς ἣν ἀπῴκισα ὑμᾶς ἐκεῖ, καὶ προσεύξασθε περὶ αὐτῶν πρὸς κύριον, ὅτι ἐν εἰρήνῃ αὐτῆς ἔσται εἰρήνη ὑμῖν.
Jr:36:7 καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκεῖ καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) περί αὐτός αὐτή αὐτό πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:36:7 I też, nawet, mianowicie By szukać Do (+przyspieszenie) Pokój Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By deportować wypędzaj, kolonizuj Ty Tam I też, nawet, mianowicie By modlić się się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój On/ona/to/to samo By być Pokój Ty
Jr:36:7 kai\ DZEtE/sate ei)s ei)rE/nEn tE=s gE=s, ei)s E(\n a)pO/|kisa u(ma=s e)kei=, kai\ proseu/XasTe peri\ au)tO=n pro\s ku/rion, o(/ti e)n ei)rE/nE| au)tE=s e)/stai ei)rE/nE u(mi=n.
Jr:36:7 kai DZEtEsate eis eirEnEn tEs gEs, eis hEn apOkisa hymas ekei, kai proseuXasTe peri autOn pros kyrion, hoti en eirEnE autEs estai eirEnE hymin.
Jr:36:7 C VA_AAD2P P N1_ASF RA_GSF N1_GSF P RR_ASF VAI_AAI1S RP_AP D C VA_AMI2P P RD_GPM P N2_ASM C P N1_DSF RD_GSF VF_FMI3S N1_NSF RP_DP
Jr:36:7 and also, even, namely to seek into (+acc) peace the earth/land into (+acc) who/whom/which to deport banish, colonize you there and also, even, namely to pray about (+acc,+gen) he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace he/she/it/same to be peace you
Jr:36:7 and do-SEEK-you(pl)! into (+acc) peace (acc) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) who/whom/which (acc) I-???-ed you(pl) (acc) there and be-you(pl)-PRAY-ed!, you(pl)-were-PRAY-ed about (+acc,+gen) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that in/among/by (+dat) peace (dat) her/it/same (gen) he/she/it-will-be peace (nom|voc) you(pl) (dat)
Jr:36:7 Jr_36:7_1 Jr_36:7_2 Jr_36:7_3 Jr_36:7_4 Jr_36:7_5 Jr_36:7_6 Jr_36:7_7 Jr_36:7_8 Jr_36:7_9 Jr_36:7_10 Jr_36:7_11 Jr_36:7_12 Jr_36:7_13 Jr_36:7_14 Jr_36:7_15 Jr_36:7_16 Jr_36:7_17 Jr_36:7_18 Jr_36:7_19 Jr_36:7_20 Jr_36:7_21 Jr_36:7_22 Jr_36:7_23 Jr_36:7_24
Jr:36:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:8 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς οἱ ψευδοπροφῆται οἱ ἐν ὑμῖν, καὶ μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς οἱ μάντεις ὑμῶν, καὶ μὴ ἀκούετε εἰς τὰ ἐνύπνια ὑμῶν, ἃ ὑμεῖς ἐνυπνιάζεσθε,
Jr:36:8 (Jeremiah 36:8 For thus saith the Lord; Let not the false prophets that are among you persuade you, and let not your diviners persuade you, and hearken not to your dreams which ye dream.
Jr:36:8 Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. (Jr 29:8 BT_4)
Jr:36:8 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς οἱ ψευδοπροφῆται οἱ ἐν ὑμῖν, καὶ μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς οἱ μάντεις ὑμῶν, καὶ μὴ ἀκούετε εἰς τὰ ἐνύπνια ὑμῶν, ὑμεῖς ἐνυπνιάζεσθε,
Jr:36:8 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ἀνα·πείθω (ανα+πειθ-, -, ανα+πει[θ]·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ψευδο·προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί μή ἀνα·πείθω (ανα+πειθ-, -, ανα+πει[θ]·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-)
Jr:36:8 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By nakłaniać Ty Sztuczny prorok prawie 'jak jeżeli, niemal; udawany; fałszowany, fałszywie; zmyślony, wykpiwaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty I też, nawet, mianowicie Nie By nakłaniać Ty Ty I też, nawet, mianowicie Nie By słyszeć Do (+przyspieszenie) Sen Ty Kto/, który/, który Ty By śnić
Jr:36:8 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios *mE\ a)napeiTe/tOsan u(ma=s oi( PSeudoprofE=tai oi( e)n u(mi=n, kai\ mE\ a)napeiTe/tOsan u(ma=s oi( ma/nteis u(mO=n, kai\ mE\ a)kou/ete ei)s ta\ e)nu/pnia u(mO=n, a(/ u(mei=s e)nupnia/DZesTe,
Jr:36:8 hoti hutOs eipen kyrios mE anapeiTetOsan hymas hoi PSeudoprofEtai hoi en hymin, kai mE anapeiTetOsan hymas hoi manteis hymOn, kai mE akuete eis ta enypnia hymOn, ha hymeis enypniaDZesTe,
Jr:36:8 C D VBI_AAI3S N2_NSM D V1_PAD3P RP_AP RA_NPM N1M_NPM RA_NPM P RP_DP C D V1_PAD3P RP_AP RA_NPM N3I_NPM RP_GP C D V1_PAD2P P RA_APN N2N_APN RP_GP RR_APN RP_NP V1_PMI2P
Jr:36:8 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to prevail on you the imitation prophet quasi 'as if, almost; simulated; faked, false; fictitious, mock the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you and also, even, namely not to prevail on you the ć you and also, even, namely not to hear into (+acc) the dream you who/whom/which you to dream
Jr:36:8 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) not let-them-be-PREVAIL-ing-ON! you(pl) (acc) the (nom) imitation prophets (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) and not let-them-be-PREVAIL-ing-ON! you(pl) (acc) the (nom) you(pl) (gen) and not you(pl)-are-HEAR-ing, be-you(pl)-HEAR-ing! into (+acc) the (nom|acc) dreams (nom|acc|voc) you(pl) (gen) who/whom/which (nom|acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-DREAM-ed, be-you(pl)-being-DREAM-ed!, you(pl)-were-being-DREAM-ed
Jr:36:8 Jr_36:8_1 Jr_36:8_2 Jr_36:8_3 Jr_36:8_4 Jr_36:8_5 Jr_36:8_6 Jr_36:8_7 Jr_36:8_8 Jr_36:8_9 Jr_36:8_10 Jr_36:8_11 Jr_36:8_12 Jr_36:8_13 Jr_36:8_14 Jr_36:8_15 Jr_36:8_16 Jr_36:8_17 Jr_36:8_18 Jr_36:8_19 Jr_36:8_20 Jr_36:8_21 Jr_36:8_22 Jr_36:8_23 Jr_36:8_24 Jr_36:8_25 Jr_36:8_26 Jr_36:8_27 Jr_36:8_28 Jr_36:8_29
Jr:36:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:9 ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, καὶ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς.
Jr:36:9 (Jeremiah 36:9 For they prophesy to you unrighteous words in my name; and I sent them not.
Jr:36:9 Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich - wyrocznia Pana. (Jr 29:9 BT_4)
Jr:36:9 ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, καὶ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς.
Jr:36:9 ὅτι ἄ·δικος -ον αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:36:9 Ponieważ/tamto Niesprawiedliwy On/ona/to/to samo By prorokować Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo
Jr:36:9 o(/ti a)/dika au)toi\ profEteu/ousin u(mi=n e)pi\ tO=| o)no/mati/ mou, kai\ ou)k a)pe/steila au)tou/s.
Jr:36:9 hoti adika autoi profEteuusin hymin epi tO onomati mu, kai uk apesteila autus.
Jr:36:9 C A1B_APN RD_NPM V1_PAI3P RP_DP P RA_DSN N3M_DSN RP_GS C D VAI_AAI1S RD_APM
Jr:36:9 because/that unjust he/she/it/same to prophesy you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same
Jr:36:9 because/that unjust ([Adj] nom|acc|voc) they/same (nom) they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) you(pl) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) me (gen) and not I-ORDER FORTH-ed them/same (acc)
Jr:36:9 Jr_36:9_1 Jr_36:9_2 Jr_36:9_3 Jr_36:9_4 Jr_36:9_5 Jr_36:9_6 Jr_36:9_7 Jr_36:9_8 Jr_36:9_9 Jr_36:9_10 Jr_36:9_11 Jr_36:9_12 Jr_36:9_13
Jr:36:9 x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:10 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Ὅταν μέλλῃ πληροῦσθαι Βαβυλῶνι ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐπισκέψομαι ὑμᾶς καὶ ἐπιστήσω τοὺς λόγους μου ἐφ’ ὑμᾶς τοῦ τὸν λαὸν ὑμῶν ἀποστρέψαι εἰς τὸν τόπον τοῦτον·
Jr:36:10 (Jeremiah 36:10 For thus said the Lord; When seventy years shall be on the point of being accomplished at Babylon, I will visit you, and will confirm my words to you, to bring back your people to this place.
Jr:36:10 To jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce. (Jr 29:10 BT_4)
Jr:36:10 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Ὅταν μέλλῃ πληροῦσθαι Βαβυλῶνι ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐπισκέψομαι ὑμᾶς καὶ ἐπιστήσω τοὺς λόγους μου ἐφ’ ὑμᾶς τοῦ τὸν λαὸν ὑμῶν ἀποστρέψαι εἰς τὸν τόπον τοῦτον·
Jr:36:10 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅταν (ὅτε ἄν) μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἑβδομή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:36:10 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ilekroć By mieć dookoła być przeznaczony By napełniać pełność, spełniać Babilon Siedemdziesiąt Rok By bywać [zobacz sceptyczny] Ty I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Ludzie Ty By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:36:10 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios *(/otan me/llE| plErou=sTai *babulO=ni e(bdomE/konta e)/tE, e)piske/PSomai u(ma=s kai\ e)pistE/sO tou\s lo/gous mou e)f’ u(ma=s tou= to\n lao\n u(mO=n a)postre/PSai ei)s to\n to/pon tou=ton·
Jr:36:10 hoti hutOs eipen kyrios hotan mellE plErusTai babylOni hebdomEkonta etE, episkePSomai hymas kai epistEsO tus logus mu ef’ hymas tu ton laon hymOn apostrePSai eis ton topon tuton·
Jr:36:10 C D VBI_AAI3S N2_NSM D V1_PAS3S V4_PMN N3W_DSF M N3E_APN VF_FMI1S RP_AP C VF_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS P RP_AP RA_GSN RA_ASM N2_ASM RP_GP VA_AAN P RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Jr:36:10 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. whenever to am about to be destined to fill fill, fulfill Babylon seventy year to visit [see skeptical] you and also, even, namely to stand over the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you the the people you to turn away from into (+acc) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:36:10 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) whenever you(sg)-are-being-ABOUT-ed, he/she/it-should-be-ABOUT-ing, you(sg)-should-be-being-ABOUT-ed to-be-being-FILL-ed Babylon (dat) seventy years (nom|acc|voc) I-will-be-VISIT-ed you(pl) (acc) and I-will-STand-OVER, I-should-STand-OVER the (acc) words (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) the (gen) the (acc) people (acc) you(pl) (gen) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) into (+acc) the (acc) place (acc) this (acc)
Jr:36:10 Jr_36:10_1 Jr_36:10_2 Jr_36:10_3 Jr_36:10_4 Jr_36:10_5 Jr_36:10_6 Jr_36:10_7 Jr_36:10_8 Jr_36:10_9 Jr_36:10_10 Jr_36:10_11 Jr_36:10_12 Jr_36:10_13 Jr_36:10_14 Jr_36:10_15 Jr_36:10_16 Jr_36:10_17 Jr_36:10_18 Jr_36:10_19 Jr_36:10_20 Jr_36:10_21 Jr_36:10_22 Jr_36:10_23 Jr_36:10_24 Jr_36:10_25 Jr_36:10_26 Jr_36:10_27 Jr_36:10_28
Jr:36:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:11 καὶ λογιοῦμαι ἐφ’ ὑμᾶς λογισμὸν εἰρήνης καὶ οὐ κακὰ τοῦ δοῦναι ὑμῖν ταῦτα.
Jr:36:11 (Jeremiah 36:11 And I will devise for you a device of peace, and not evil, to bestow upon you these good things.
Jr:36:11 Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. (Jr 29:11 BT_4)
Jr:36:11 καὶ λογιοῦμαι ἐφ’ ὑμᾶς λογισμὸν εἰρήνης καὶ οὐ κακὰ τοῦ δοῦναι ὑμῖν ταῦτα.
Jr:36:11 καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λογισμός, -οῦ, ὁ εἰρήνη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:36:11 I też, nawet, mianowicie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Logika Pokój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle By dawać Ty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:36:11 kai\ logiou=mai e)f’ u(ma=s logismo\n ei)rE/nEs kai\ ou) kaka\ tou= dou=nai u(mi=n tau=ta.
Jr:36:11 kai logiumai ef’ hymas logismon eirEnEs kai u kaka tu dunai hymin tauta.
Jr:36:11 C VF2_FMI1S P RP_AP N2_ASM N1_GSF C D A1_APN RA_GSN VO_AAN RP_DP RD_APN
Jr:36:11 and also, even, namely to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you logic peace and also, even, namely οὐχ before rough breathing wickedly to do evil the to give you this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:36:11 and I-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) logic (acc) peace (gen) and not wickedly ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) to-GIVE you(pl) (dat) these (nom|acc)
Jr:36:11 Jr_36:11_1 Jr_36:11_2 Jr_36:11_3 Jr_36:11_4 Jr_36:11_5 Jr_36:11_6 Jr_36:11_7 Jr_36:11_8 Jr_36:11_9 Jr_36:11_10 Jr_36:11_11 Jr_36:11_12 Jr_36:11_13
Jr:36:11 x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:12 καὶ προσεύξασθε πρός με, καὶ εἰσακούσομαι ὑμῶν·
Jr:36:12 (Jeremiah 36:12 And do ye pray to me, and I will hearken to you: and do ye earnestly seek me, and ye shall find me;
Jr:36:12 Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. (Jr 29:12 BT_4)
Jr:36:12 καὶ προσεύξασθε πρός με, καὶ εἰσακούσομαι ὑμῶν·
Jr:36:12 καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:36:12 I też, nawet, mianowicie By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ty
Jr:36:12 kai\ proseu/XasTe pro/s me, kai\ ei)sakou/somai u(mO=n·
Jr:36:12 kai proseuXasTe pros me, kai eisakusomai hymOn·
Jr:36:12 C VA_AMI2P P RP_AS C VF_FMI1S RP_GP
Jr:36:12 and also, even, namely to pray toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) you
Jr:36:12 and be-you(pl)-PRAY-ed!, you(pl)-were-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and I-will-be-HEARD-ed you(pl) (gen)
Jr:36:12 Jr_36:12_1 Jr_36:12_2 Jr_36:12_3 Jr_36:12_4 Jr_36:12_5 Jr_36:12_6 Jr_36:12_7
Jr:36:12 x x x x x x x
Jr:36:13 καὶ ἐκζητήσατέ με, καὶ εὑρήσετέ με, ὅτι ζητήσετέ με ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν,
Jr:36:13 (Jeremiah 36:13 for ye shall seek me with your whole heart.
Jr:36:13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. (Jr 29:13 BT_4)
Jr:36:13 καὶ ἐκζητήσατέ με, καὶ εὑρήσετέ με, ὅτι ζητήσετέ με ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν,
Jr:36:13 καί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:36:13 I też, nawet, mianowicie By odszukiwać Ja I też, nawet, mianowicie By znajdować Ja Ponieważ/tamto By szukać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty
Jr:36:13 kai\ e)kDZEtE/sate/ me, kai\ eu(rE/sete/ me, o(/ti DZEtE/sete/ me e)n o(/lE| kardi/a| u(mO=n,
Jr:36:13 kai ekDZEtEsate me, kai heurEsete me, hoti DZEtEsete me en holE kardia hymOn,
Jr:36:13 C VA_AAD2P RP_AS C VF_FAI2P RP_AS C VF_FAI2P RP_AS P A1_DSF N1A_DSF RP_GP
Jr:36:13 and also, even, namely to seek out I and also, even, namely to find I because/that to seek I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you
Jr:36:13 and do-SEEK-you(pl)-OUT! me (acc) and you(pl)-will-FIND me (acc) because/that you(pl)-will-SEEK me (acc) in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) you(pl) (gen)
Jr:36:13 Jr_36:13_1 Jr_36:13_2 Jr_36:13_3 Jr_36:13_4 Jr_36:13_5 Jr_36:13_6 Jr_36:13_7 Jr_36:13_8 Jr_36:13_9 Jr_36:13_10 Jr_36:13_11 Jr_36:13_12 Jr_36:13_13
Jr:36:13 x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:14 καὶ ἐπιφανοῦμαι ὑμῖν. –
Jr:36:14 (Jeremiah 36:14 And I will appear to you:
Jr:36:14 Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie - wyrocznia Pana - i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem - wyrocznia Pana - i przyprowadzę was do miejsca, skąd was wygnałem. (Jr 29:14 BT_4)
Jr:36:14 καὶ ἐπιφανοῦμαι ὑμῖν.
Jr:36:14 καί ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:36:14 I też, nawet, mianowicie By być widocznym Ty
Jr:36:14 kai\ e)pifanou=mai u(mi=n.
Jr:36:14 kai epifanumai hymin.
Jr:36:14 C VF2_FMI1S RP_DP
Jr:36:14 and also, even, namely to show you
Jr:36:14 and I-will-be-SHOW-ed you(pl) (dat)
Jr:36:14 Jr_36:14_1 Jr_36:14_2 Jr_36:14_3 Jr_36:14_4
Jr:36:14 x x x x
Jr:36:15 ὅτι εἴπατε Κατέστησεν ἡμῖν κύριος προφήτας ἐν Βαβυλῶνι,
Jr:36:15 (Jeremiah 36:15 whereas ye said, The Lord has appointed for us prophets in Babylon:
Jr:36:15 Mówicie wprawdzie: "Pan wzbudził nam proroków w Babilonie". (Jr 29:15 BT_4)
Jr:36:15 ὅτι εἴπατε Κατέστησεν ἡμῖν κύριος προφήτας ἐν Βαβυλῶνι,
Jr:36:15 ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προφήτης, -ου, ὁ ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:36:15 Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon
Jr:36:15 o(/ti ei)/pate *kate/stEsen E(mi=n ku/rios profE/tas e)n *babulO=ni,
Jr:36:15 hoti eipate katestEsen hEmin kyrios profEtas en babylOni,
Jr:36:15 C VAI_AAI2P VHI_AAI3S RP_DP N2_NSM N1M_APM P N3W_DSF
Jr:36:15 because/that to say/tell to enable lay, render widowed I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. prophet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon
Jr:36:15 because/that you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! he/she/it-ENABLE-ed us (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) prophets (acc) in/among/by (+dat) Babylon (dat)
Jr:36:15 Jr_36:15_1 Jr_36:15_2 Jr_36:15_3 Jr_36:15_4 Jr_36:15_5 Jr_36:15_6 Jr_36:15_7 Jr_36:15_8
Jr:36:15 x x x x x x x x
Jr:36:21 οὕτως εἶπεν κύριος ἐπὶ Αχιαβ καὶ ἐπὶ Σεδεκιαν Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτοὺς εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ πατάξει αὐτοὺς κατ’ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν.
Jr:36:21 (Jeremiah 36:21 Thus saith the Lord concerning Achiab, and concerning Sedekias; Behold, I will deliver them into the hands of the king of Babylon; and he shall smite them in your sight.
Jr:36:21 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do Achaba, syna Kolajasza, i do Sidkijasza, syna Maasejasza, którzy prorokowali wam kłamstwo w moje imię: Oto wydam ich w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, który zabije ich na waszych oczach. (Jr 29:21 BT_4)
Jr:36:21 οὕτως εἶπεν κύριος ἐπὶ Αχιαβ καὶ ἐπὶ Σεδεκιαν Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτοὺς εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ πατάξει αὐτοὺς κατ’ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν.
Jr:36:21 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί καί ἐπί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:36:21 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Ty
Jr:36:21 ou(/tOs ei)=pen ku/rios e)pi\ *aCHiab kai\ e)pi\ *sedekian *)idou\ e)gO\ di/dOmi au)tou\s ei)s CHei=ras basile/Os *babulO=nos, kai\ pata/Xei au)tou\s kat’ o)fTalmou\s u(mO=n.
Jr:36:21 hutOs eipen kyrios epi aCHiab kai epi sedekian idu egO didOmi autus eis CHeiras basileOs babylOnos, kai pataXei autus kat’ ofTalmus hymOn.
Jr:36:21 D VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM C P N1T_ASM I RP_NS V8_PAI1S RD_APM P N3_APF N3V_GSM N3W_GSF C VF_FAI3S RD_APM P N2_APM RP_GP
Jr:36:21 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to give he/she/it/same into (+acc) hand king Babylon and also, even, namely to smite he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye you
Jr:36:21 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-GIVE-ing them/same (acc) into (+acc) hands (acc) king (gen) Babylon (gen) and he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) you(pl) (gen)
Jr:36:21 Jr_36:21_1 Jr_36:21_2 Jr_36:21_3 Jr_36:21_4 Jr_36:21_5 Jr_36:21_6 Jr_36:21_7 Jr_36:21_8 Jr_36:21_9 Jr_36:21_10 Jr_36:21_11 Jr_36:21_12 Jr_36:21_13 Jr_36:21_14 Jr_36:21_15 Jr_36:21_16 Jr_36:21_17 Jr_36:21_18 Jr_36:21_19 Jr_36:21_20 Jr_36:21_21 Jr_36:21_22
Jr:36:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:22 καὶ λήμψονται ἀπ’ αὐτῶν κατάραν ἐν πάσῃ τῇ ἀποικίᾳ Ιουδα ἐν Βαβυλῶνι λέγοντες Ποιήσαι σε κύριος, ὡς Σεδεκιαν ἐποίησεν καὶ ὡς Αχιαβ, οὓς ἀπετηγάνισεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν πυρὶ
Jr:36:22 (Jeremiah 36:22 And they shall make of them a curse in all the captivity of Juda in Babylon, saying, The Lord do to thee as he did to Sedekias, and as he did to Achiab, whom the king of Babylon fried in the fire;
Jr:36:22 I wszyscy Judejczycy, którzy znajdują się na wygnaniu w Babilonie, z ich przypadku będą brali przykład, by przeklinać w następujący sposób: "Niech tobie Pan uczyni tak, jak Sidkijaszowi i Achabowi!", których król babiloński usmażył na ogniu, (Jr 29:22 BT_4)
Jr:36:22 καὶ λήμψονται ἀπ’ αὐτῶν κατάραν ἐν πάσῃ τῇ ἀποικίᾳ Ιουδα ἐν Βαβυλῶνι λέγοντες Ποιήσαι σε κύριος, ὡς Σεδεκιαν ἐποίησεν καὶ ὡς Αχιαβ, οὓς ἀπετηγάνισεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν πυρὶ
Jr:36:22 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό κατ·άρα, -ας, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὡς ὅς ἥ ὅ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν πῦρ, -ρός, τό
Jr:36:22 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Klnij W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon By mówić/opowiadaj By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Jak/jak Kto/, który/, który Król Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Jr:36:22 kai\ lE/mPSontai a)p’ au)tO=n kata/ran e)n pa/sE| tE=| a)poiki/a| *iouda e)n *babulO=ni le/gontes *poiE/sai se ku/rios, O(s *sedekian e)poi/Esen kai\ O(s *aCHiab, ou(\s a)petEga/nisen basileu\s *babulO=nos e)n puri\
Jr:36:22 kai lEmPSontai ap’ autOn kataran en pasE tE apoikia iuda en babylOni legontes poiEsai se kyrios, hOs sedekian epoiEsen kai hOs aCHiab, hus apetEganisen basileus babylOnos en pyri
Jr:36:22 C VF_FMI3P P RD_GPM N1A_ASF P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF N_GSM P N3W_DSF V1_PAPNPM VA_AMD2S RP_AS N2_NSM C N1T_ASM VAI_AAI3S C C N_ASM RR_APM VAI_AAI3S N3V_NSM N3W_GSF P N3_DSN
Jr:36:22 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same curse in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon to say/tell to do/make you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like ć to do/make and also, even, namely as/like ć who/whom/which ć king Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Jr:36:22 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) them/same (gen) curse (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat) Babylon (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like he/she/it-DO/MAKE-ed and as/like who/whom/which (acc) king (nom) Babylon (gen) in/among/by (+dat) fire (dat)
Jr:36:22 Jr_36:22_1 Jr_36:22_2 Jr_36:22_3 Jr_36:22_4 Jr_36:22_5 Jr_36:22_6 Jr_36:22_7 Jr_36:22_8 Jr_36:22_9 Jr_36:22_10 Jr_36:22_11 Jr_36:22_12 Jr_36:22_13 Jr_36:22_14 Jr_36:22_15 Jr_36:22_16 Jr_36:22_17 Jr_36:22_18 Jr_36:22_19 Jr_36:22_20 Jr_36:22_21 Jr_36:22_22 Jr_36:22_23 Jr_36:22_24 Jr_36:22_25 Jr_36:22_26 Jr_36:22_27 Jr_36:22_28
Jr:36:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:23 δι’ ἣν ἐποίησαν ἀνομίαν ἐν Ισραηλ καὶ ἐμοιχῶντο τὰς γυναῖκας τῶν πολιτῶν αὐτῶν καὶ λόγον ἐχρημάτισαν ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὃν οὐ συνέταξα αὐτοῖς, καὶ ἐγὼ μάρτυς, φησὶν κύριος. –
Jr:36:23 (Jeremiah 36:23 because of the iniquity which they wrought in Israel, and because they committed adultery with the wives of their fellow-citizens; and spoke a word in my name, which I did not command them to speak, and I am witness, saith the Lord.
Jr:36:23 ponieważ postępowali haniebnie w Izraelu, cudzołożąc z żonami swoich bliźnich i głosząc w moje imię słowa kłamstwa, czego im nie zleciłem. Ja wiem o tym i jestem świadkiem - wyrocznia Pana. (Jr 29:23 BT_4)
Jr:36:23 δι’ ἣν ἐποίησαν ἀνομίαν ἐν Ισραηλ καὶ ἐμοιχῶντο τὰς γυναῖκας τῶν πολιτῶν αὐτῶν καὶ λόγον ἐχρημάτισαν ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὃν οὐ συνέταξα αὐτοῖς, καὶ ἐγὼ μάρτυς, φησὶν κύριος.
Jr:36:23 διά ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί μοιχάω (μοιχ(α)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πολίτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί λόγος, -ου, ὁ χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:36:23 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By czynić/rób Bezprawie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie By dopuścić się zdrady małżeńskiej Kobiety/żona Obywatel On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do oracularize W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Ja Kto/, który/, który; by być ??? Przed przydechem mocnym Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja Dowód By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:36:23 di’ E(\n e)poi/Esan a)nomi/an e)n *israEl kai\ e)moiCHO=nto ta\s gunai=kas tO=n politO=n au)tO=n kai\ lo/gon e)CHrEma/tisan e)n tO=| o)no/mati/ mou, o(\n ou) sune/taXa au)toi=s, kai\ e)gO\ ma/rtus, fEsi\n ku/rios.
Jr:36:23 di’ hEn epoiEsan anomian en israEl kai emoiCHOnto tas gynaikas tOn politOn autOn kai logon eCHrEmatisan en tO onomati mu, hon u synetaXa autois, kai egO martys, fEsin kyrios.
Jr:36:23 P RR_ASF VAI_AAI3P N1A_ASF P N_DSM C V3I_IMI3P RA_APF N3K_APF RA_GPM N1_GPM RD_GPM C N2_ASM VAI_AAI3P P RA_DSN N3M_DSN RP_GS RR_ASM D VAI_AAI1S RD_DPM C RP_NS N3_NSM V6_PAI3S N2_NSM
Jr:36:23 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which to do/make lawlessness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel and also, even, namely to commit adultery the woman/wife the citizen he/she/it/same and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to oracularize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the name with regard to I who/whom/which; to be οὐχ before rough breathing to ??? he/she/it/same and also, even, namely I witness to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:36:23 because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (acc) they-DO/MAKE-ed lawlessness (acc) in/among/by (+dat) Israel (indecl) and they-were-being-COMMIT-ed-ADULTERY the (acc) women/wives (acc) the (gen) citizens (gen) them/same (gen) and word (acc) they-ORACULARIZE-ed in/among/by (+dat) the (dat) name (dat) me (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) not I-???-ed them/same (dat) and I (nom) witness (nom|voc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:36:23 Jr_36:23_1 Jr_36:23_2 Jr_36:23_3 Jr_36:23_4 Jr_36:23_5 Jr_36:23_6 Jr_36:23_7 Jr_36:23_8 Jr_36:23_9 Jr_36:23_10 Jr_36:23_11 Jr_36:23_12 Jr_36:23_13 Jr_36:23_14 Jr_36:23_15 Jr_36:23_16 Jr_36:23_17 Jr_36:23_18 Jr_36:23_19 Jr_36:23_20 Jr_36:23_21 Jr_36:23_22 Jr_36:23_23 Jr_36:23_24 Jr_36:23_25 Jr_36:23_26 Jr_36:23_27 Jr_36:23_28 Jr_36:23_29 Jr_36:23_30
Jr:36:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:24 καὶ πρὸς Σαμαιαν τὸν Νελαμίτην ἐρεῖς
Jr:36:24 (Jeremiah 36:24 And to Samaeas the Ælamite thou shalt say,
Jr:36:24 Do Szemajasza zaś Nechelamity powiesz: (Jr 29:24 BT_4)
Jr:36:24 καὶ πρὸς Σαμαιαν τὸν Νελαμίτην ἐρεῖς
Jr:36:24 καί πρός ὁ ἡ τό ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:36:24 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Konflikt; by mówić/opowiadaj
Jr:36:24 kai\ pro\s *samaian to\n *nelami/tEn e)rei=s
Jr:36:24 kai pros samaian ton nelamitEn ereis
Jr:36:24 C P N1T_ASM RA_ASM N1M_ASM VF2_FAI2S
Jr:36:24 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) ć the ć strife; to say/tell
Jr:36:24 and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL
Jr:36:24 Jr_36:24_1 Jr_36:24_2 Jr_36:24_3 Jr_36:24_4 Jr_36:24_5 Jr_36:24_6
Jr:36:24 x x x x x x
Jr:36:25 Οὐκ ἀπέστειλά σε τῷ ὀνόματί μου. καὶ πρὸς Σοφονιαν υἱὸν Μαασαιου τὸν ἱερέα εἰπέ
Jr:36:25 (Jeremiah 36:25 I sent thee not in my name: and to Sophonias the priest the son of Maasaeas say thou,
Jr:36:25 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Ponieważ posłałeś w swoim własnym imieniu do całego narodu w Jerozolimie i do Sofoniasza, syna Massejasza, kapłana, i do wszystkich kapłanów list tej treści: (Jr 29:25 BT_4)
Jr:36:25 Οὐκ ἀπέστειλά σε τῷ ὀνόματί μου. καὶ πρὸς Σοφονιαν υἱὸν Μαασαιου τὸν ἱερέα εἰπέ
Jr:36:25 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:36:25 ??? Przed przydechem mocnym zamawiać Ty; twój/twój(sg) Nazwisko {Imię} co do Ja I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Duchowny By mówić/opowiadaj
Jr:36:25 *ou)k a)pe/steila/ se tO=| o)no/mati/ mou. kai\ pro\s *sofonian ui(o\n *maasaiou to\n i(ere/a ei)pe/
Jr:36:25 uk apesteila se tO onomati mu. kai pros sofonian hyion maasaiu ton hierea eipe
Jr:36:25 D VAI_AAI1S RP_AS RA_DSN N3M_DSN RP_GS C P N1T_ASM N2_ASM N1T_GSM RA_ASM N3V_ASM VB_AAD2S
Jr:36:25 οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg) the name with regard to I and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) ć son ć the priest to say/tell
Jr:36:25 not I-ORDER FORTH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) name (dat) me (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) son (acc) the (acc) priest (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(sg)!
Jr:36:25 Jr_36:25_1 Jr_36:25_2 Jr_36:25_3 Jr_36:25_4 Jr_36:25_5 Jr_36:25_6 Jr_36:25_7 Jr_36:25_8 Jr_36:25_9 Jr_36:25_10 Jr_36:25_11 Jr_36:25_12 Jr_36:25_13 Jr_36:25_14
Jr:36:25 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:26 Κύριος ἔδωκέν σε εἰς ἱερέα ἀντὶ Ιωδαε τοῦ ἱερέως γενέσθαι ἐπιστάτην ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντὶ ἀνθρώπῳ προφητεύοντι καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ μαινομένῳ, καὶ δώσεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀπόκλεισμα καὶ εἰς τὸν καταρράκτην.
Jr:36:26 (Jeremiah 36:26 The Lord has made thee priest in the place of Jodae the priest, to be ruler in the house of the Lord over every prophet, and to every madman, and thou shalt put them in prison, and into the dungeon.
Jr:36:26 "Pan ustanowił cię kapłanem w miejsce kapłana Jojady, byś był nadzorcą w domu Pańskim nad każdym wpadającym w szał i występującym jako prorok, byś go zakuł w kłodę i żelazo. (Jr 29:26 BT_4)
Jr:36:26 Κύριος ἔδωκέν σε εἰς ἱερέα ἀντὶ Ιωδαε τοῦ ἱερέως γενέσθαι ἐπιστάτην ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντὶ ἀνθρώπῳ προφητεύοντι καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ μαινομένῳ, καὶ δώσεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀπόκλεισμα καὶ εἰς τὸν καταρράκτην.
Jr:36:26 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἱερεύς, -έως, ὁ ἀντί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπι·στάτης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ μαίνομαι (μαιν-, -, -, μεμην·[κ]-, -, μαν·[θ]-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό
Jr:36:26 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Duchowny Przeciw (+informacja) Duchowny By stawać się stawaj się, zdarzaj się Opanowuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By prorokować I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By być maniakalna wściekłość, być obłąkany I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie)
Jr:36:26 *ku/rios e)/dOke/n se ei)s i(ere/a a)nti\ *iOdae tou= i(ere/Os gene/sTai e)pista/tEn e)n tO=| oi)/kO| kuri/ou panti\ a)nTrO/pO| profEteu/onti kai\ panti\ a)nTrO/pO| mainome/nO|, kai\ dO/seis au)to\n ei)s to\ a)po/kleisma kai\ ei)s to\n katarra/ktEn.
Jr:36:26 kyrios edOken se eis hierea anti iOdae tu hiereOs genesTai epistatEn en tO oikO kyriu panti anTrOpO profEteuonti kai panti anTrOpO mainomenO, kai dOseis auton eis to apokleisma kai eis ton katarraktEn.
Jr:36:26 N2_NSM VAI_AAI3S RP_AS P N3V_ASM P N_GSM RA_GSM N3V_GSM VB_AMN N1_ASM P RA_DSM N2_DSM N2_GSM A3_DSM N2_DSM V1_PAPDSM C A3_DSM N2_DSM V1_PMPDSM C VF_FAI2S RD_ASM P RA_ASN N3M_ASN C P RA_ASM N1M_ASM
Jr:36:26 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give you; your/yours(sg) into (+acc) priest against (+gen) ć the priest to become become, happen master in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of human to prophesy and also, even, namely every all, each, every, the whole of human to be manic rage, be mad and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) the ć and also, even, namely into (+acc) the ć
Jr:36:26 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) priest (acc) against (+gen) the (gen) priest (gen) to-be-BECOME-ed master (acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (dat) human (dat) while PROPHESY-ing (dat) and every (dat) human (dat) while being-BE MANIC-ed (dat) and you(sg)-will-GIVE him/it/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) and into (+acc) the (acc)
Jr:36:26 Jr_36:26_1 Jr_36:26_2 Jr_36:26_3 Jr_36:26_4 Jr_36:26_5 Jr_36:26_6 Jr_36:26_7 Jr_36:26_8 Jr_36:26_9 Jr_36:26_10 Jr_36:26_11 Jr_36:26_12 Jr_36:26_13 Jr_36:26_14 Jr_36:26_15 Jr_36:26_16 Jr_36:26_17 Jr_36:26_18 Jr_36:26_19 Jr_36:26_20 Jr_36:26_21 Jr_36:26_22 Jr_36:26_23 Jr_36:26_24 Jr_36:26_25 Jr_36:26_26 Jr_36:26_27 Jr_36:26_28 Jr_36:26_29 Jr_36:26_30 Jr_36:26_31 Jr_36:26_32
Jr:36:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:27 καὶ νῦν διὰ τί συνελοιδορήσατε Ιερεμιαν τὸν ἐξ Αναθωθ τὸν προφητεύσαντα ὑμῖν;
Jr:36:27 (Jeremiah 36:27 And now wherefore have ye reviled together Jeremias of Anathoth, who prophesied to you?
Jr:36:27 Dlaczego więc nie przywołałeś do porządku Jeremiasza z Anatot, który wam prorokuje? (Jr 29:27 BT_4)
Jr:36:27 καὶ νῦν διὰ τί συνελοιδορήσατε Ιερεμιαν τὸν ἐξ Αναθωθ τὸν προφητεύσαντα ὑμῖν;
Jr:36:27 καί νῦν διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:36:27 I też, nawet, mianowicie Teraz Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jeremiasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By prorokować Ty
Jr:36:27 kai\ nu=n dia\ ti/ suneloidorE/sate *ieremian to\n e)X *anaTOT to\n profEteu/santa u(mi=n;
Jr:36:27 kai nyn dia ti syneloidorEsate ieremian ton eX anaTOT ton profEteusanta hymin;
Jr:36:27 C D P RI_ASN VAI_AAI3P N1T_ASM RA_ASM P N_GPF RA_ASM VA_AAPASM RP_DP
Jr:36:27 and also, even, namely now because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć Jeremiah the out of (+gen) ἐξ before vowels ć the to prophesy you
Jr:36:27 and now because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) Jeremiah (acc) the (acc) out of (+gen) the (acc) upon PROPHESY-ing (acc, nom|acc|voc) you(pl) (dat)
Jr:36:27 Jr_36:27_1 Jr_36:27_2 Jr_36:27_3 Jr_36:27_4 Jr_36:27_5 Jr_36:27_6 Jr_36:27_7 Jr_36:27_8 Jr_36:27_9 Jr_36:27_10 Jr_36:27_11 Jr_36:27_12
Jr:36:27 x x x x x x x x x x x x
Jr:36:28 οὐ διὰ τοῦτο ἀπέστειλεν πρὸς ὑμᾶς εἰς Βαβυλῶνα λέγων Μακράν ἐστιν, οἰκοδομήσατε οἰκίας καὶ κατοικήσατε καὶ φυτεύσατε κήπους καὶ φάγεσθε τὸν καρπὸν αὐτῶν; –
Jr:36:28 (Jeremiah 36:28 Did he not send for this purpose? for in the course of this month he sent to you to Babylon, saying, It is far off: build ye houses, and inhabit them; and plant gardens, and eat the fruit of them.
Jr:36:28 Przecież to on przysłał do nas, do Babilonii, wieść: Długo to potrwa. Budujcie domy i mieszkajcie w nich, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce!"» (Jr 29:28 BT_4)
Jr:36:28 οὐ διὰ τοῦτο ἀπέστειλεν πρὸς ὑμᾶς εἰς Βαβυλῶνα λέγων Μακράν ἐστιν, οἰκοδομήσατε οἰκίας καὶ κατοικήσατε καὶ φυτεύσατε κήπους καὶ φάγεσθε τὸν καρπὸν αὐτῶν;
Jr:36:28 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μακράν; μακρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) κῆπος, -ου, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:36:28 ??? Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Do (+przyspieszenie) Babilon By mówić/opowiadaj Daleko; daleko [zobacz makro] By być By budować/buduj moralnie Dom I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Do ??? Ogród I też, nawet, mianowicie By jeść Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo
Jr:36:28 ou) dia\ tou=to a)pe/steilen pro\s u(ma=s ei)s *babulO=na le/gOn *makra/n e)stin, oi)kodomE/sate oi)ki/as kai\ katoikE/sate kai\ futeu/sate kE/pous kai\ fa/gesTe to\n karpo\n au)tO=n;
Jr:36:28 u dia tuto apesteilen pros hymas eis babylOna legOn makran estin, oikodomEsate oikias kai katoikEsate kai fyteusate kEpus kai fagesTe ton karpon autOn;
Jr:36:28 D P RD_ASN VAI_AAI3S P RP_AP P N3W_ASF V1_PAPNSM A1A_ASF V9_PAI3S VA_AAD2P N1A_GSF C VA_AAD2P C VA_AAD2P N2_APM C VF_FMI2P RA_ASM N2_ASM RD_GPM
Jr:36:28 οὐχ before rough breathing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you into (+acc) Babylon to say/tell far; far [see macro] to be to build/edify house and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely to ??? garden and also, even, namely to eat the fruit; Carpus he/she/it/same
Jr:36:28 not because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) into (+acc) Babylon (acc) while SAY/TELL-ing (nom) far; far ([Adj] acc) he/she/it-is do-BUILD/EDIFY-you(pl)! house (gen), houses (acc) and do-RESIDE/SETTLE-you(pl)-DOWN! and do-???-you(pl)! gardens (acc) and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) them/same (gen)
Jr:36:28 Jr_36:28_1 Jr_36:28_2 Jr_36:28_3 Jr_36:28_4 Jr_36:28_5 Jr_36:28_6 Jr_36:28_7 Jr_36:28_8 Jr_36:28_9 Jr_36:28_10 Jr_36:28_11 Jr_36:28_12 Jr_36:28_13 Jr_36:28_14 Jr_36:28_15 Jr_36:28_16 Jr_36:28_17 Jr_36:28_18 Jr_36:28_19 Jr_36:28_20 Jr_36:28_21 Jr_36:28_22 Jr_36:28_23 Jr_36:28_24
Jr:36:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:29 καὶ ἀνέγνω Σοφονιας τὸ βιβλίον εἰς τὰ ὦτα Ιερεμιου.
Jr:36:29 (Jeremiah 36:29 And Sophonias read the book in the ears of Jeremias.
Jr:36:29 Kapłan Sofoniasz odczytał ten list w obecności proroka Jeremiasza. (Jr 29:29 BT_4)
Jr:36:29 καὶ ἀνέγνω Σοφονιας τὸ βιβλίον εἰς τὰ ὦτα Ιερεμιου.
Jr:36:29 καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ
Jr:36:29 I też, nawet, mianowicie By czytać Książka Do (+przyspieszenie) Ucho Jeremiasz
Jr:36:29 kai\ a)ne/gnO *sofonias to\ bibli/on ei)s ta\ O)=ta *ieremiou.
Jr:36:29 kai anegnO sofonias to biblion eis ta Ota ieremiu.
Jr:36:29 C VZI_AAI3S N1T_NSM RA_ASN N2N_ASN P RA_APN N3T_APN N1T_GSM
Jr:36:29 and also, even, namely to read ć the book into (+acc) the ear Jeremiah
Jr:36:29 and he/she/it-READ-ed the (nom|acc) book (nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) Jeremiah (gen)
Jr:36:29 Jr_36:29_1 Jr_36:29_2 Jr_36:29_3 Jr_36:29_4 Jr_36:29_5 Jr_36:29_6 Jr_36:29_7 Jr_36:29_8 Jr_36:29_9
Jr:36:29 x x x x x x x x x
Jr:36:30 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:36:30 (Jeremiah 36:30 Then the word of the Lord came to Jeremias, saying,
Jr:36:30 Wtedy Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza: (Jr 29:30 BT_4)
Jr:36:30 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:36:30 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:36:30 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz By mówić/opowiadaj
Jr:36:30 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *ieremian le/gOn
Jr:36:30 kai egeneto logos kyriu pros ieremian legOn
Jr:36:30 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM V1_PAPNSM
Jr:36:30 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah to say/tell
Jr:36:30 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:36:30 Jr_36:30_1 Jr_36:30_2 Jr_36:30_3 Jr_36:30_4 Jr_36:30_5 Jr_36:30_6 Jr_36:30_7
Jr:36:30 x x x x x x x
Jr:36:31 Ἀπόστειλον πρὸς τὴν ἀποικίαν λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος ἐπὶ Σαμαιαν τὸν Νελαμίτην Ἐπειδὴ ἐπροφήτευσεν ὑμῖν Σαμαιας, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτόν, καὶ πεποιθέναι ἐποίησεν ὑμᾶς ἐπ’ ἀδίκοις,
Jr:36:31 (Jeremiah 36:31 Send to the captivity, saying, Thus saith the Lord concerning Samaeas the Ælamite, Since Samaeas has prophesied to you, and I sent him not, and he has made you to trust in iniquity,
Jr:36:31 «Poślij do wszystkich uprowadzonych do niewoli następujące słowa: To mówi Pan do Szemajasza Nechelamity: Ponieważ Szemejasz prorokował wam, mimo że go nie powołałem, i utwierdzał waszą ufność w kłamstwo, (Jr 29:31 BT_4)
Jr:36:31 Ἀπόστειλον πρὸς τὴν ἀποικίαν λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος ἐπὶ Σαμαιαν τὸν Νελαμίτην Ἐπειδὴ ἐπροφήτευσεν ὑμῖν Σαμαιας, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτόν, καὶ πεποιθέναι ἐποίησεν ὑμᾶς ἐπ’ ἀδίκοις,
Jr:36:31 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ἐπει·δή προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-)
Jr:36:31 zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? By prorokować Ty I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By czynić/rób Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do
Jr:36:31 *)apo/steilon pro\s tE\n a)poiki/an le/gOn *ou(/tOs ei)=pen ku/rios e)pi\ *samaian to\n *nelami/tEn *)epeidE\ e)profE/teusen u(mi=n *samaias, kai\ e)gO\ ou)k a)pe/steila au)to/n, kai\ pepoiTe/nai e)poi/Esen u(ma=s e)p’ a)di/kois,
Jr:36:31 aposteilon pros tEn apoikian legOn hutOs eipen kyrios epi samaian ton nelamitEn epeidE eprofEteusen hymin samaias, kai egO uk apesteila auton, kai pepoiTenai epoiEsen hymas ep’ adikois,
Jr:36:31 VB_AAD2S P RA_ASF N1A_ASF V1_PAPNSM D VBI_AAI3S N2_NSM P N1T_ASM RA_ASM N1M_ASM C VAI_AAI3S RP_DP N1T_NSM C RP_NS D VAI_AAI1S RD_ASM C VX_XAN VAI_AAI3S RP_AP P A1B_DPM
Jr:36:31 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) the ć to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the ć ??? to prophesy you ć and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same and also, even, namely to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to do/make you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing unjust; to harm/do wrong to
Jr:36:31 do-ORDER FORTH-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while SAY/TELL-ing (nom) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ??? he/she/it-PROPHESY-ed you(pl) (dat) and I (nom) not I-ORDER FORTH-ed him/it/same (acc) and to-have-PERSUADE/CONVINCE-ed he/she/it-DO/MAKE-ed you(pl) (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) unjust ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-WRONG-ing (opt)
Jr:36:31 Jr_36:31_1 Jr_36:31_2 Jr_36:31_3 Jr_36:31_4 Jr_36:31_5 Jr_36:31_6 Jr_36:31_7 Jr_36:31_8 Jr_36:31_9 Jr_36:31_10 Jr_36:31_11 Jr_36:31_12 Jr_36:31_13 Jr_36:31_14 Jr_36:31_15 Jr_36:31_16 Jr_36:31_17 Jr_36:31_18 Jr_36:31_19 Jr_36:31_20 Jr_36:31_21 Jr_36:31_22 Jr_36:31_23 Jr_36:31_24 Jr_36:31_25 Jr_36:31_26 Jr_36:31_27
Jr:36:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:36:32 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπὶ Σαμαιαν καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν μέσῳ ὑμῶν τοῦ ἰδεῖν τὰ ἀγαθά, ἃ ἐγὼ ποιήσω ὑμῖν· οὐκ ὄψονται.
Jr:36:32 (Jeremiah 36:32 therefore thus saith the Lord; Behold, I will visit Samaeas, and his family: and there shall not be a man of them in the midst of you to see the good which I will do to you: they shall not see it.
Jr:36:32 dlatego to mówi Pan: Oto ukarzę Szemejasza Nechelamitę i jego potomstwo. Nie będzie miał nikogo, kto by mieszkał wśród tego ludu i kto by ujrzał pomyślność, jaką uczynię mojemu ludowi - wyrocznia Pana - gdyż głosił bunt przeciw Panu». (Jr 29:32 BT_4)
Jr:36:32 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπὶ Σαμαιαν καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν μέσῳ ὑμῶν τοῦ ἰδεῖν τὰ ἀγαθά, ἐγὼ ποιήσω ὑμῖν· οὐκ ὄψονται.
Jr:36:32 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπί καί ἐπί ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Jr:36:32 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By bywać [zobacz sceptyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który Ja By czynić/rób Ty ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Jr:36:32 dia\ tou=to ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)idou\ e)gO\ e)piske/PSomai e)pi\ *samaian kai\ e)pi\ to\ ge/nos au)tou=, kai\ ou)k e)/stai au)tO=n a)/nTrOpos e)n me/sO| u(mO=n tou= i)dei=n ta\ a)gaTa/, a(/ e)gO\ poiE/sO u(mi=n· ou)k o)/PSontai.
Jr:36:32 dia tuto hutOs eipen kyrios idu egO episkePSomai epi samaian kai epi to genos autu, kai uk estai autOn anTrOpos en mesO hymOn tu idein ta agaTa, ha egO poiEsO hymin· uk oPSontai.
Jr:36:32 P RD_ASN D VBI_AAI3S N2_NSM I RP_NS VF_FMI1S P N1T_ASM C P RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C D VF_FMI3S RD_GPM N2_NSM P A1_DSM RP_GP RA_GSN VB_AAN RA_APN A1_APN RR_APN RP_NS VF_FAI1S RP_DP D VF_FMI3P
Jr:36:32 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to visit [see skeptical] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the race race, class, kind he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which I to do/make you οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Jr:36:32 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-be-VISIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be them/same (gen) human (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(pl) (gen) the (gen) to-SEE the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(pl) (dat) not they-will-be-SEE-ed
Jr:36:32 Jr_36:32_1 Jr_36:32_2 Jr_36:32_3 Jr_36:32_4 Jr_36:32_5 Jr_36:32_6 Jr_36:32_7 Jr_36:32_8 Jr_36:32_9 Jr_36:32_10 Jr_36:32_11 Jr_36:32_12 Jr_36:32_13 Jr_36:32_14 Jr_36:32_15 Jr_36:32_16 Jr_36:32_17 Jr_36:32_18 Jr_36:32_19 Jr_36:32_20 Jr_36:32_21 Jr_36:32_22 Jr_36:32_23 Jr_36:32_24 Jr_36:32_25 Jr_36:32_26 Jr_36:32_27 Jr_36:32_28 Jr_36:32_29 Jr_36:32_30 Jr_36:32_31 Jr_36:32_32 Jr_36:32_33
Jr:36:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x