Jr:38:1 Ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ, εἶπεν κύριος, ἔσομαι εἰς θεὸν τῷ γένει Ισραηλ, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.
Jr:38:1 38:1 At that time, saith the Lord, I will be a God to the family of Israel, and they shall be to me a people.
Jr:38:1 W tamtych czasach - wyrocznia Pana - będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem». (Jr 31:1 BT_4)
Jr:38:1 Ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ, εἶπεν κύριος, ἔσομαι εἰς θεὸν τῷ γένει Ισραηλ, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.
Jr:38:1 ἐν ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό Ἰσραήλ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ
Jr:38:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Tamto By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Do (+przyspieszenie) Bóg  Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Izrael I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie
Jr:38:1 *)en tO=| CHro/nO| e)kei/nO|, ei)=pen ku/rios, e)/somai ei)s Teo\n tO=| ge/nei *israEl, kai\ au)toi\ e)/sontai/ moi ei)s lao/n.
Jr:38:1 en tO CHronO ekeinO, eipen kyrios, esomai eis Teon tO genei israEl, kai autoi esontai moi eis laon.
Jr:38:1 P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VBI_AAI3S N2_NSM VF_FMI1S P N2_ASM RA_DSN N3E_DSN N_GSM C RD_NPM VF_FMI3P RP_DS P N2_ASM
Jr:38:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). that to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be into (+acc) god [see theology] the race race, class, kind Israel and also, even, namely he/she/it/same to be I into (+acc) people
Jr:38:1 in/among/by (+dat) the (dat) time (dat) that (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-be into (+acc) god (acc) the (dat) race (dat) Israel (indecl) and they/same (nom) they-will-be me (dat) into (+acc) people (acc)
Jr:38:1 Jr_38:1_1 Jr_38:1_2 Jr_38:1_3 Jr_38:1_4 Jr_38:1_5 Jr_38:1_6 Jr_38:1_7 Jr_38:1_8 Jr_38:1_9 Jr_38:1_10 Jr_38:1_11 Jr_38:1_12 Jr_38:1_13 Jr_38:1_14 Jr_38:1_15 Jr_38:1_16 Jr_38:1_17 Jr_38:1_18
Jr:38:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:2 οὕτως εἶπεν κύριος Εὗρον θερμὸν ἐν ἐρήμῳ μετὰ ὀλωλότων ἐν μαχαίρᾳ· βαδίσατε καὶ μὴ ὀλέσητε τὸν Ισραηλ.
Jr:38:2 (Jeremiah 38:2 Thus saith the Lord, I found him warm in the wilderness with them that were slain with the sword: go ye and destroy not Israel.
Jr:38:2 To mówi Pan: «Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. (Jr 31:2 BT_4)
Jr:38:2 οὕτως εἶπεν κύριος Εὗρον θερμὸν ἐν ἐρήμῳ μετὰ ὀλωλότων ἐν μαχαίρᾳ· βαδίσατε καὶ μὴ ὀλέσητε τὸν Ισραηλ.
Jr:38:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ἔρημος -ον μετά ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί μή ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Jr:38:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Nie Izrael
Jr:38:2 ou(/tOs ei)=pen ku/rios *eu(=ron Termo\n e)n e)rE/mO| meta\ o)lOlo/tOn e)n maCHai/ra|· badi/sate kai\ mE\ o)le/sEte to\n *israEl.
Jr:38:2 hutOs eipen kyrios heuron Termon en erEmO meta olOlotOn en maCHaira· badisate kai mE olesEte ton israEl.
Jr:38:2 D VBI_AAI3S N2_NSM VB_AAI1S A1_ASM P N2_DSF P VX_XAPGPM P N1A_DSF VA_AAD2P C D VA_AAS2P RA_ASM N_ASM
Jr:38:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to find ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wilderness after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” ć and also, even, namely not ć the Israel
Jr:38:2 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) wilderness ([Adj] dat) after (+acc), with (+gen) in/among/by (+dat) sacrificial knife (dat) and not the (acc) Israel (indecl)
Jr:38:2 Jr_38:2_1 Jr_38:2_2 Jr_38:2_3 Jr_38:2_4 Jr_38:2_5 Jr_38:2_6 Jr_38:2_7 Jr_38:2_8 Jr_38:2_9 Jr_38:2_10 Jr_38:2_11 Jr_38:2_12 Jr_38:2_13 Jr_38:2_14 Jr_38:2_15 Jr_38:2_16 Jr_38:2_17
Jr:38:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:3 κύριος πόρρωθεν ὤφθη αὐτῷ Ἀγάπησιν αἰωνίαν ἠγάπησά σε, διὰ τοῦτο εἵλκυσά σε εἰς οἰκτίρημα.
Jr:38:3 (Jeremiah 38:3 The Lord appeared to him from afar, saying, I have loved thee with an everlasting love: therefore have I drawn thee in compassion.
Jr:38:3 Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. (Jr 31:3 BT_4)
Jr:38:3 κύριος πόρρωθεν ὤφθη αὐτῷ Ἀγάπησιν αἰωνίαν ἠγάπησά σε, διὰ τοῦτο εἵλκυσά σε εἰς οἰκτίρημα.
Jr:38:3 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πόρρω·θεν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αἰώνιος -ία -ον ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1]
Jr:38:3 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By kochać Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie)
Jr:38:3 ku/rios po/rrOTen O)/fTE au)tO=| *)aga/pEsin ai)Oni/an E)ga/pEsa/ se, dia\ tou=to ei(/lkusa/ se ei)s oi)kti/rEma.
Jr:38:3 kyrios porrOTen OfTE autO agapEsin aiOnian EgapEsa se, dia tuto heilkysa se eis oiktirEma.
Jr:38:3 N2_NSM D VVI_API3S RD_DSM N3I_ASF A1A_ASF VAI_AAI1S RP_AS P RD_ASN VA_AAI1S RP_AS P N3M_ASN
Jr:38:3 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ??? to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to love you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams you; your/yours(sg) into (+acc) ć
Jr:38:3 lord (nom); a lord ([Adj] nom) ??? he/she/it-was-SEE-ed him/it/same (dat) aeonian ([Adj] acc) I-LOVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-DRAG-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc)
Jr:38:3 Jr_38:3_1 Jr_38:3_2 Jr_38:3_3 Jr_38:3_4 Jr_38:3_5 Jr_38:3_6 Jr_38:3_7 Jr_38:3_8 Jr_38:3_9 Jr_38:3_10 Jr_38:3_11 Jr_38:3_12 Jr_38:3_13 Jr_38:3_14
Jr:38:3 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:4 ἔτι οἰκοδομήσω σε, καὶ οἰκοδομηθήσῃ, παρθένος Ισραηλ· ἔτι λήμψῃ τύμπανόν σου καὶ ἐξελεύσῃ μετὰ συναγωγῆς παιζόντων.
Jr:38:4 (Jeremiah 38:4 For I will build thee, and thou shalt be built, O virgin of Israel: thou shalt yet take thy timbrel, and go forth with the party of them that make merry.
Jr:38:4 Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu! Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela. (Jr 31:4 BT_4)
Jr:38:4 ἔτι οἰκοδομήσω σε, καὶ οἰκοδομηθήσῃ, παρθένος Ισραηλ· ἔτι λήμψῃ τύμπανόν σου καὶ ἐξελεύσῃ μετὰ συναγωγῆς παιζόντων.
Jr:38:4 ἔτι οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) παρθένος, -ου, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἔτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά συν·αγωγή, -ῆς, ἡ παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -)
Jr:38:4 Jeszcze/jeszcze By budować/buduj moralnie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dziewiczy Izrael Jeszcze/jeszcze By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wychodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zebranie By bawić się
Jr:38:4 e)/ti oi)kodomE/sO se, kai\ oi)kodomETE/sE|, parTe/nos *israEl· e)/ti lE/mPSE| tu/mpano/n sou kai\ e)Xeleu/sE| meta\ sunagOgE=s paiDZo/ntOn.
Jr:38:4 eti oikodomEsO se, kai oikodomETEsE, parTenos israEl· eti lEmPSE tympanon su kai eXeleusE meta synagOgEs paiDZontOn.
Jr:38:4 D VF_FAI1S RP_AS C VC_FPI2S N2_NSF N_NSM D VF_FMI2S N2N_ASN RP_GS C VF_FMI2S P N1_GSF V1_PAPGPM
Jr:38:4 yet/still to build/edify you; your/yours(sg) and also, even, namely to build/edify virgin Israel yet/still to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to come out after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing gathering to play
Jr:38:4 yet/still I-will-BUILD/EDIFY, I-should-BUILD/EDIFY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed virgin (nom) Israel (indecl) yet/still you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-COME-ed-OUT after (+acc), with (+gen) gathering (gen) let-them-be-PLAY-ing! (classical), while PLAY-ing (gen)
Jr:38:4 Jr_38:4_1 Jr_38:4_2 Jr_38:4_3 Jr_38:4_4 Jr_38:4_5 Jr_38:4_6 Jr_38:4_7 Jr_38:4_8 Jr_38:4_9 Jr_38:4_10 Jr_38:4_11 Jr_38:4_12 Jr_38:4_13 Jr_38:4_14 Jr_38:4_15 Jr_38:4_16
Jr:38:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:5 ἔτι φυτεύσατε ἀμπελῶνας ἐν ὄρεσιν Σαμαρείας, φυτεύσατε καὶ αἰνέσατε.
Jr:38:5 (Jeremiah 38:5 For ye have planted vineyards on the mountains of Samaria: plant ye, and praise.
Jr:38:5 Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii; uprawiający będą sadzić i zbierać. (Jr 31:5 BT_4)
Jr:38:5 ἔτι φυτεύσατε ἀμπελῶνας ἐν ὄρεσιν Σαμαρείας, φυτεύσατε καὶ αἰνέσατε.
Jr:38:5 ἔτι φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σαμάρεια, -ας, ἡ φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -)
Jr:38:5 Jeszcze/jeszcze Do ??? Winnica W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Samaria [okolica z] Do ??? I też, nawet, mianowicie By chwalić
Jr:38:5 e)/ti futeu/sate a)mpelO=nas e)n o)/resin *samarei/as, futeu/sate kai\ ai)ne/sate.
Jr:38:5 eti fyteusate ampelOnas en oresin samareias, fyteusate kai ainesate.
Jr:38:5 D VA_AAD2P N3W_APM P N3E_DPN N1A_GSF VA_AAD2P C VA_AAD2P
Jr:38:5 yet/still to ??? vineyard in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Samaria [region of] to ??? and also, even, namely to praise
Jr:38:5 yet/still do-???-you(pl)! vineyards (acc) in/among/by (+dat) mounts (dat) Samaria (gen) do-???-you(pl)! and do-PRAISE-you(pl)!
Jr:38:5 Jr_38:5_1 Jr_38:5_2 Jr_38:5_3 Jr_38:5_4 Jr_38:5_5 Jr_38:5_6 Jr_38:5_7 Jr_38:5_8 Jr_38:5_9
Jr:38:5 x x x x x x x x x
Jr:38:6 ὅτι ἔστιν ἡμέρα κλήσεως ἀπολογουμένων ἐν ὄρεσιν Εφραιμ Ἀνάστητε καὶ ἀνάβητε εἰς Σιων πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν. –
Jr:38:6 (Jeremiah 38:6 For it is a day when those that plead on the mountains of Ephraim shall call, saying, Arise ye, and go up to Sion to the Lord your God.
Jr:38:6 Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima: "Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego!"» (Jr 31:6 BT_4)
Jr:38:6 ὅτι ἔστιν ἡμέρα κλήσεως ἀπολογουμένων ἐν ὄρεσιν Εφραιμ Ἀνάστητε καὶ ἀνάβητε εἰς Σιων πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν.
Jr:38:6 ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ κλῆσις, -εως, ἡ ἀπο·λογέομαι (απο+λογ(ε)-, απο+λογη·σ-, απο+λογη·σ-, -, -, απο+λογη·θ-) ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Σιών, ἡ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:38:6 Ponieważ/tamto By być Dzień Zapraszane zaproszenie do święta By bronić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Syjon Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Jr:38:6 o(/ti e)/stin E(me/ra klE/seOs a)pologoume/nOn e)n o)/resin *efraim *)ana/stEte kai\ a)na/bEte ei)s *siOn pro\s ku/rion to\n Teo\n E(mO=n.
Jr:38:6 hoti estin hEmera klEseOs apologumenOn en oresin efraim anastEte kai anabEte eis siOn pros kyrion ton Teon hEmOn.
Jr:38:6 C V9_PAI3S N1A_NSF N3I_GSF V2_PMPGPM P N3E_DPN N_GSM VH_AAD2P C VZ_AAD2P P N_ASF P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP
Jr:38:6 because/that to be day invited an invitation to a feast to defend oneself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Ephraim to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to ascend into (+acc) Zion toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Jr:38:6 because/that he/she/it-is day (nom|voc) invited (gen) while being-DEFEND-ed-ONESELF (gen) in/among/by (+dat) mounts (dat) Ephraim (indecl) do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP and do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND into (+acc) Zion (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) us (gen)
Jr:38:6 Jr_38:6_1 Jr_38:6_2 Jr_38:6_3 Jr_38:6_4 Jr_38:6_5 Jr_38:6_6 Jr_38:6_7 Jr_38:6_8 Jr_38:6_9 Jr_38:6_10 Jr_38:6_11 Jr_38:6_12 Jr_38:6_13 Jr_38:6_14 Jr_38:6_15 Jr_38:6_16 Jr_38:6_17 Jr_38:6_18 Jr_38:6_19
Jr:38:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:7 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος τῷ Ιακωβ Εὐφράνθητε καὶ χρεμετίσατε ἐπὶ κεφαλὴν ἐθνῶν, ἀκουστὰ ποιήσατε καὶ αἰνέσατε· εἴπατε Ἔσωσεν κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, τὸ κατάλοιπον τοῦ Ισραηλ.
Jr:38:7 (Jeremiah 38:7 For thus saith the Lord to Jacob; Rejoice ye, and exult over the head of the nations: make proclamation, and praise ye: say, The Lord has delivered his people, the remnant of Israel.
Jr:38:7 To bowiem mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: "Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!" (Jr 31:7 BT_4)
Jr:38:7 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος τῷ Ιακωβ Εὐφράνθητε καὶ χρεμετίσατε ἐπὶ κεφαλὴν ἐθνῶν, ἀκουστὰ ποιήσατε καὶ αἰνέσατε· εἴπατε Ἔσωσεν κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, τὸ κατάλοιπον τοῦ Ισραηλ.
Jr:38:7 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί χρεμετίζω [LXX] (χρεμετιζ-, -, χρεμετι·σ-, -, -, -) ἐπί κεφαλή, -ῆς, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Jr:38:7 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jacob By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie By rżeć cicho Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Naród [zobacz etniczny] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By chwalić By mówić/opowiadaj By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie On/ona/to/to samo Pozostawanie Izrael
Jr:38:7 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios tO=| *iakOb *eu)fra/nTEte kai\ CHremeti/sate e)pi\ kefalE\n e)TnO=n, a)kousta\ poiE/sate kai\ ai)ne/sate· ei)/pate *)/esOsen ku/rios to\n lao\n au)tou=, to\ kata/loipon tou= *israEl.
Jr:38:7 hoti hutOs eipen kyrios tO iakOb eufranTEte kai CHremetisate epi kefalEn eTnOn, akusta poiEsate kai ainesate· eipate esOsen kyrios ton laon autu, to kataloipon tu israEl.
Jr:38:7 C D VBI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM VC_APD2P C VA_AAD2P P N1_ASF N3E_GPN A1_APN VA_AAD2P C VA_AAD2P VAI_AAI2P VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_ASN A1B_ASN RA_GSM N_GSM
Jr:38:7 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jacob to celebrate/be merry and also, even, namely to whinny upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing head nation [see ethnic] ć to do/make and also, even, namely to praise to say/tell to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the people he/she/it/same the remaining the Israel
Jr:38:7 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jacob (indecl) you(pl)-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, be-you(pl)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(pl)-should-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and do-WHINNY-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) head (acc) nations (gen) do-DO/MAKE-you(pl)! and do-PRAISE-you(pl)! you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! he/she/it-SAVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl)
Jr:38:7 Jr_38:7_1 Jr_38:7_2 Jr_38:7_3 Jr_38:7_4 Jr_38:7_5 Jr_38:7_6 Jr_38:7_7 Jr_38:7_8 Jr_38:7_9 Jr_38:7_10 Jr_38:7_11 Jr_38:7_12 Jr_38:7_13 Jr_38:7_14 Jr_38:7_15 Jr_38:7_16 Jr_38:7_17 Jr_38:7_18 Jr_38:7_19 Jr_38:7_20 Jr_38:7_21 Jr_38:7_22 Jr_38:7_23 Jr_38:7_24 Jr_38:7_25 Jr_38:7_26
Jr:38:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:8 ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω αὐτοὺς ἀπὸ βορρᾶ καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς ἐν ἑορτῇ φασεκ· καὶ τεκνοποιήσῃ ὄχλον πολύν, καὶ ἀποστρέψουσιν ὧδε.
Jr:38:8 (Jeremiah 38:8 Behold, I bring them from the north, and will gather them from the end of the earth to the feast of the passover: and the people shall beget a great multitude, and they shall return hither.
Jr:38:8 Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. (Jr 31:8 BT_4)
Jr:38:8 ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω αὐτοὺς ἀπὸ βορρᾶ καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς ἐν ἑορτῇ φασεκ· καὶ τεκνοποιήσῃ ὄχλον πολύν, καὶ ἀποστρέψουσιν ὧδε.
Jr:38:8 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ἑορτή, -ῆς, ἡ καί ὄχλος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὧδε
Jr:38:8 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By prowadzić On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny I też, nawet, mianowicie Tłum Dużo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Tutaj
Jr:38:8 i)dou\ e)gO\ a)/gO au)tou\s a)po\ borra= kai\ suna/XO au)tou\s a)p’ e)sCHa/tou tE=s gE=s e)n e(ortE=| fasek· kai\ teknopoiE/sE| o)/CHlon polu/n, kai\ a)postre/PSousin O(=de.
Jr:38:8 idu egO agO autus apo borra kai synaXO autus ap’ esCHatu tEs gEs en heortE fasek· kai teknopoiEsE oCHlon polyn, kai apostrePSusin hOde.
Jr:38:8 I RP_NS V1_PAI1S RD_APM P N1T_GSM C VF_FAI1S RD_APM P A1_GSM RA_GSF N1_GSF P N1_DSF N_GS C VA_AAS3S N2_ASM A1P_ASM C VF_FAI3P D
Jr:38:8 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to lead he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely to gather together he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing last the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among festival ć and also, even, namely ć crowd much and also, even, namely to turn away from here
Jr:38:8 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-LEAD-ing, I-should-be-LEAD-ing them/same (acc) away from (+gen) north (gen, voc) and I-will-GATHER TOGETHER them/same (acc) away from (+gen) last (gen) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) festival (dat) and crowd (acc) much (acc) and they-will-TURN-AWAY-FROM, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) here
Jr:38:8 Jr_38:8_1 Jr_38:8_2 Jr_38:8_3 Jr_38:8_4 Jr_38:8_5 Jr_38:8_6 Jr_38:8_7 Jr_38:8_8 Jr_38:8_9 Jr_38:8_10 Jr_38:8_11 Jr_38:8_12 Jr_38:8_13 Jr_38:8_14 Jr_38:8_15 Jr_38:8_16 Jr_38:8_17 Jr_38:8_18 Jr_38:8_19 Jr_38:8_20 Jr_38:8_21 Jr_38:8_22 Jr_38:8_23
Jr:38:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:9 ἐν κλαυθμῷ ἐξῆλθον, καὶ ἐν παρακλήσει ἀνάξω αὐτοὺς αὐλίζων ἐπὶ διώρυγας ὑδάτων ἐν ὁδῷ ὀρθῇ, καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσιν ἐν αὐτῇ· ὅτι ἐγενόμην τῷ Ισραηλ εἰς πατέρα, καὶ Εφραιμ πρωτότοκός μού ἐστιν.
Jr:38:9 (Jeremiah 38:9 They went forth with weeping, and I will bring them back with consolation, causing them to lodge by the channels of waters in a straight way, and they shall not err in it: for I am become a father to Israel, and Ephraim is my first-born.
Jr:38:9 Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. (Jr 31:9 BT_4)
Jr:38:9 ἐν κλαυθμῷ ἐξῆλθον, καὶ ἐν παρακλήσει ἀνάξω αὐτοὺς αὐλίζων ἐπὶ διώρυγας ὑδάτων ἐν ὁδῷ ὀρθῇ, καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσιν ἐν αὐτῇ· ὅτι ἐγενόμην τῷ Ισραηλ εἰς πατέρα, καὶ Εφραιμ πρωτότοκός μού ἐστιν.
Jr:38:9 ἐν κλαυθμός, -οῦ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐν παρά·κλησις, -εως, ἡ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐπί διῶρυξ, -υγος, ἡ [LXX] ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ὀρθός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί Ἐφραίμ, ὁ πρωτό·τοκος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:38:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płacz By wychodzić I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie By prowadzić On/ona/to/to samo By spędzać {By wydawać} noc Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Prosto I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Izrael Do (+przyspieszenie) Ojciec I też, nawet, mianowicie Efraim firstborn Ja By być
Jr:38:9 e)n klauTmO=| e)XE=lTon, kai\ e)n paraklE/sei a)na/XO au)tou\s au)li/DZOn e)pi\ diO/rugas u(da/tOn e)n o(dO=| o)rTE=|, kai\ ou) mE\ planETO=sin e)n au)tE=|· o(/ti e)geno/mEn tO=| *israEl ei)s pate/ra, kai\ *efraim prOto/toko/s mou/ e)stin.
Jr:38:9 en klauTmO eXElTon, kai en paraklEsei anaXO autus auliDZOn epi diOrygas hydatOn en hodO orTE, kai u mE planETOsin en autE· hoti egenomEn tO israEl eis patera, kai efraim prOtotokos mu estin.
Jr:38:9 P N2_DSM VBI_AAI3P C P N3I_DSF VF_FAI1S RD_APM V1_PAPNSM P N3G_APF N3T_GPN P N2_DSF A1_DSF C D D VC_APS3P P RD_DSF C VBI_AMI1S RA_DSM N_DSM P N3_ASM C N_NSM A1B_NSM RP_GS V9_PAI3S
Jr:38:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crying to come out and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation to lead up he/she/it/same to spend the night upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ??? water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road straight and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to wander/cause to stray [see planet] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that to become become, happen the Israel into (+acc) father and also, even, namely Ephraim firstborn I to be
Jr:38:9 in/among/by (+dat) crying (dat) I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT and in/among/by (+dat) encouragement (dat) I-will-LEAD-UP them/same (acc) while SPEND-ing-THE-NIGHT (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) ???s (acc) waters (gen) in/among/by (+dat) way/road (dat) straight ([Adj] dat) and not not they-should-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY in/among/by (+dat) her/it/same (dat) because/that I-was-BECOME-ed the (dat) Israel (indecl) into (+acc) father (acc) and Ephraim (indecl) firstborn ([Adj] nom) me (gen) he/she/it-is
Jr:38:9 Jr_38:9_1 Jr_38:9_2 Jr_38:9_3 Jr_38:9_4 Jr_38:9_5 Jr_38:9_6 Jr_38:9_7 Jr_38:9_8 Jr_38:9_9 Jr_38:9_10 Jr_38:9_11 Jr_38:9_12 Jr_38:9_13 Jr_38:9_14 Jr_38:9_15 Jr_38:9_16 Jr_38:9_17 Jr_38:9_18 Jr_38:9_19 Jr_38:9_20 Jr_38:9_21 Jr_38:9_22 Jr_38:9_23 Jr_38:9_24 Jr_38:9_25 Jr_38:9_26 Jr_38:9_27 Jr_38:9_28 Jr_38:9_29 Jr_38:9_30 Jr_38:9_31 Jr_38:9_32
Jr:38:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:10 Ἀκούσατε λόγον κυρίου, ἔθνη, καὶ ἀναγγείλατε εἰς νήσους τὰς μακρότερον· εἴπατε Ὁ λικμήσας τὸν Ισραηλ συνάξει αὐτὸν καὶ φυλάξει αὐτὸν ὡς ὁ βόσκων τὸ ποίμνιον αὐτοῦ.
Jr:38:10 (Jeremiah 38:10 Hear the words of the Lord, ye nations, and proclaim them to the islands afar off; say, He that scattered Israel will also gather him, and keep him as one that feeds his flock.
Jr:38:10 Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, głoście na dalekich wyspach, mówiąc: "Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą". (Jr 31:10 BT_4)
Jr:38:10 Ἀκούσατε λόγον κυρίου, ἔθνη, καὶ ἀναγγείλατε εἰς νήσους τὰς μακρότερον· εἴπατε λικμήσας τὸν Ισραηλ συνάξει αὐτὸν καὶ φυλάξει αὐτὸν ὡς βόσκων τὸ ποίμνιον αὐτοῦ.
Jr:38:10 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) εἰς[1] νῆσος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό μακρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of μακρός) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:38:10 By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Do (+przyspieszenie) Wyspa Dalej By mówić/opowiadaj By gnieść się Izrael By zbierać się razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się On/ona/to/to samo Jak/jak By paść się Stado On/ona/to/to samo
Jr:38:10 *)akou/sate lo/gon kuri/ou, e)/TnE, kai\ a)naggei/late ei)s nE/sous ta\s makro/teron· ei)/pate *(o likmE/sas to\n *israEl suna/Xei au)to\n kai\ fula/Xei au)to\n O(s o( bo/skOn to\ poi/mnion au)tou=.
Jr:38:10 akusate logon kyriu, eTnE, kai anangeilate eis nEsus tas makroteron· eipate o likmEsas ton israEl synaXei auton kai fylaXei auton hOs ho boskOn to poimnion autu.
Jr:38:10 VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM N3E_VPN C VA_AAD2P P N2_APF RA_APF A1A_ASMC VAI_AAI2P RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASM N_ASM VF_FAI3S RD_ASM C VF_FAI3S RD_ASM C RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASN N2_ASN RD_GSM
Jr:38:10 to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. nation [see ethnic] and also, even, namely to proclaim proclaim, report into (+acc) island the farther to say/tell the to crush the Israel to gather together he/she/it/same and also, even, namely to guard he/she/it/same as/like the to graze the flock he/she/it/same
Jr:38:10 do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) nations (nom|acc|voc) and do-PROCLAIM-you(pl)! into (+acc) islands (acc) the (acc) farther ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! the (nom) upon CRUSH-ing (nom|voc) the (acc) Israel (indecl) he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) him/it/same (acc) and he/she/it-will-GUARD, you(sg)-will-be-GUARD-ed (classical) him/it/same (acc) as/like the (nom) while GRAZE-ing (nom) the (nom|acc) flock (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jr:38:10 Jr_38:10_1 Jr_38:10_2 Jr_38:10_3 Jr_38:10_4 Jr_38:10_5 Jr_38:10_6 Jr_38:10_7 Jr_38:10_8 Jr_38:10_9 Jr_38:10_10 Jr_38:10_11 Jr_38:10_12 Jr_38:10_13 Jr_38:10_14 Jr_38:10_15 Jr_38:10_16 Jr_38:10_17 Jr_38:10_18 Jr_38:10_19 Jr_38:10_20 Jr_38:10_21 Jr_38:10_22 Jr_38:10_23 Jr_38:10_24 Jr_38:10_25 Jr_38:10_26
Jr:38:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:11 ὅτι ἐλυτρώσατο κύριος τὸν Ιακωβ, ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ.
Jr:38:11 (Jeremiah 38:11 For the Lord has ransomed Jacob, he has rescued him out of the hand of them that were stronger than he.
Jr:38:11 Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. (Jr 31:11 BT_4)
Jr:38:11 ὅτι ἐλυτρώσατο κύριος τὸν Ιακωβ, ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ.
Jr:38:11 ὅτι λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν στερεώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of στερεός) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:38:11 Ponieważ/tamto By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jacob By wyjmować On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Bardziej stały On/ona/to/to samo
Jr:38:11 o(/ti e)lutrO/sato ku/rios to\n *iakOb, e)Xei/lato au)to\n e)k CHeiro\s stereOte/rOn au)tou=.
Jr:38:11 hoti elytrOsato kyrios ton iakOb, eXeilato auton ek CHeiros stereOterOn autu.
Jr:38:11 C VAI_AMI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM VBI_AMI3S RD_ASM P N3_GSF A1A_GPM RD_GSM
Jr:38:11 because/that to redeem to be released, upon payment of ransom lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jacob to take out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand more solid he/she/it/same
Jr:38:11 because/that he/she/it-was-REDEEM-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Jacob (indecl) he/she/it-was-TAKE OUT-ed him/it/same (acc) out of (+gen) hand (gen) more solid ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Jr:38:11 Jr_38:11_1 Jr_38:11_2 Jr_38:11_3 Jr_38:11_4 Jr_38:11_5 Jr_38:11_6 Jr_38:11_7 Jr_38:11_8 Jr_38:11_9 Jr_38:11_10 Jr_38:11_11
Jr:38:11 x x x x x x x x x x x
Jr:38:12 καὶ ἥξουσιν καὶ εὐφρανθήσονται ἐν τῷ ὄρει Σιων· καὶ ἥξουσιν ἐπ’ ἀγαθὰ κυρίου, ἐπὶ γῆν σίτου καὶ οἴνου καὶ καρπῶν καὶ κτηνῶν καὶ προβάτων, καὶ ἔσται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ὥσπερ ξύλον ἔγκαρπον, καὶ οὐ πεινάσουσιν ἔτι.
Jr:38:12 (Jeremiah 38:12 And they shall come, and shall rejoice in the mount of Sion, and shall come to the good things of the Lord, even to a land of corn, and wine, and fruits, and cattle, and sheep: and their soul shall be as a fruitful tree; and they shall hunger no more.
Jr:38:12 Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana: zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami. Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu i nigdy już sił im nie zbraknie. (Jr 31:12 BT_4)
Jr:38:12 καὶ ἥξουσιν καὶ εὐφρανθήσονται ἐν τῷ ὄρει Σιων· καὶ ἥξουσιν ἐπ’ ἀγαθὰ κυρίου, ἐπὶ γῆν σίτου καὶ οἴνου καὶ καρπῶν καὶ κτηνῶν καὶ προβάτων, καὶ ἔσται ψυχὴ αὐτῶν ὥσπερ ξύλον ἔγκαρπον, καὶ οὐ πεινάσουσιν ἔτι.
Jr:38:12 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐπί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί οἶνος, -ου, ὁ καί καρπός[1], -οῦ, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ ξύλον, -ου, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) ἔτι
Jr:38:12 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Syjon I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Owoc I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie By być Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny Jeszcze/jeszcze
Jr:38:12 kai\ E(/Xousin kai\ eu)franTE/sontai e)n tO=| o)/rei *siOn· kai\ E(/Xousin e)p’ a)gaTa\ kuri/ou, e)pi\ gE=n si/tou kai\ oi)/nou kai\ karpO=n kai\ ktEnO=n kai\ proba/tOn, kai\ e)/stai E( PSuCHE\ au)tO=n O(/sper Xu/lon e)/gkarpon, kai\ ou) peina/sousin e)/ti.
Jr:38:12 kai hEXusin kai eufranTEsontai en tO orei siOn· kai hEXusin ep’ agaTa kyriu, epi gEn situ kai oinu kai karpOn kai ktEnOn kai probatOn, kai estai hE PSyCHE autOn hOsper Xylon enkarpon, kai u peinasusin eti.
Jr:38:12 C VF_FAI3P C VC_FPI3P P RA_DSN N3E_DSN N_GSF C VF_FAI3P P A1_APN N2_GSM P N1_ASF N2_GSM C N2_GSM C N2_GPM C N3E_GPN C N2N_GPN C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_GPM D N2N_ASN A1B_NSN C D VF_FAI3P D
Jr:38:12 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Zion and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing good inherently good, i.e. God-wrought. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land wheat/grain seed; cereal and also, even, namely wine and also, even, namely fruit and also, even, namely Animal (beast) and also, even, namely sheep (sheepfold) and also, even, namely to be the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry yet/still
Jr:38:12 and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) and they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Zion (indecl) and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) good ([Adj] nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) wheat/grain (gen) and wine (gen) and fruits (gen) and Animals (gen) and sheep (gen) and he/she/it-will-be the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) them/same (gen) just as tree/wooden thing (nom|acc|voc) and not they-will-HUNGER, going-to-HUNGER (fut ptcp) (dat) yet/still
Jr:38:12 Jr_38:12_1 Jr_38:12_2 Jr_38:12_3 Jr_38:12_4 Jr_38:12_5 Jr_38:12_6 Jr_38:12_7 Jr_38:12_8 Jr_38:12_9 Jr_38:12_10 Jr_38:12_11 Jr_38:12_12 Jr_38:12_13 Jr_38:12_14 Jr_38:12_15 Jr_38:12_16 Jr_38:12_17 Jr_38:12_18 Jr_38:12_19 Jr_38:12_20 Jr_38:12_21 Jr_38:12_22 Jr_38:12_23 Jr_38:12_24 Jr_38:12_25 Jr_38:12_26 Jr_38:12_27 Jr_38:12_28 Jr_38:12_29 Jr_38:12_30 Jr_38:12_31 Jr_38:12_32 Jr_38:12_33 Jr_38:12_34 Jr_38:12_35 Jr_38:12_36
Jr:38:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:13 τότε χαρήσονται παρθένοι ἐν συναγωγῇ νεανίσκων, καὶ πρεσβῦται χαρήσονται, καὶ στρέψω τὸ πένθος αὐτῶν εἰς χαρμονὴν καὶ ποιήσω αὐτοὺς εὐφραινομένους.
Jr:38:13 (Jeremiah 38:13 Then shall the virgins rejoice in the assembly of youth, and the old men shall rejoice; and I will turn their mourning into joy, and will make them merry.
Jr:38:13 Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca, i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. (Jr 31:13 BT_4)
Jr:38:13 τότε χαρήσονται παρθένοι ἐν συναγωγῇ νεανίσκων, καὶ πρεσβῦται χαρήσονται, καὶ στρέψω τὸ πένθος αὐτῶν εἰς χαρμονὴν καὶ ποιήσω αὐτοὺς εὐφραινομένους.
Jr:38:13 τότε χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) παρθένος, -ου, ἡ ἐν συν·αγωγή, -ῆς, ἡ νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί πρεσβύτης, -ου, ὁ χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πένθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
Jr:38:13 Wtedy By radować pozdrowienie, pozdrowienie Dziewiczy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zebranie Młody człowiek I też, nawet, mianowicie Stary/postarzał człowiek By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By odwracać się Smutek On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo By celebrować/bądź wesoły
Jr:38:13 to/te CHarE/sontai parTe/noi e)n sunagOgE=| neani/skOn, kai\ presbu=tai CHarE/sontai, kai\ stre/PSO to\ pe/nTos au)tO=n ei)s CHarmonE\n kai\ poiE/sO au)tou\s eu)frainome/nous.
Jr:38:13 tote CHarEsontai parTenoi en synagOgE neaniskOn, kai presbytai CHarEsontai, kai strePSO to penTos autOn eis CHarmonEn kai poiEsO autus eufrainomenus.
Jr:38:13 D VD_FPI3P N2_NPF P N1_DSF N2_GPM C N1M_NPM VD_FPI3P C VF_FAI1S RA_ASN N3E_ASN RD_GPM P N1_ASF C VF_FAI1S RD_APM V1_PMPAPM
Jr:38:13 then to rejoice salute, salutation virgin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gathering young man and also, even, namely old/aged man to rejoice salute, salutation and also, even, namely to turn the grief he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely to do/make he/she/it/same to celebrate/be merry
Jr:38:13 then they-will-be-REJOICE-ed virgins (nom|voc) in/among/by (+dat) gathering (dat) young men (gen) and old/aged men (nom|voc) they-will-be-REJOICE-ed and I-will-TURN, I-should-TURN the (nom|acc) grief (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE them/same (acc) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (acc)
Jr:38:13 Jr_38:13_1 Jr_38:13_2 Jr_38:13_3 Jr_38:13_4 Jr_38:13_5 Jr_38:13_6 Jr_38:13_7 Jr_38:13_8 Jr_38:13_9 Jr_38:13_10 Jr_38:13_11 Jr_38:13_12 Jr_38:13_13 Jr_38:13_14 Jr_38:13_15 Jr_38:13_16 Jr_38:13_17 Jr_38:13_18 Jr_38:13_19 Jr_38:13_20
Jr:38:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:14 μεγαλυνῶ καὶ μεθύσω τὴν ψυχὴν τῶν ἱερέων υἱῶν Λευι, καὶ ὁ λαός μου τῶν ἀγαθῶν μου ἐμπλησθήσεται.
Jr:38:14 (Jeremiah 38:14 I will expand and cheer with wine the soul of the priests the sons of Levi, and my people shall be satisfied with my good things: thus saith the Lord.
Jr:38:14 Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca, i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. (Jr 31:13 BT_4)
Jr:38:14 μεγαλυνῶ καὶ μεθύσω τὴν ψυχὴν τῶν ἱερέων υἱῶν Λευι, καὶ λαός μου τῶν ἀγαθῶν μου ἐμπλησθήσεται.
Jr:38:14 μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Jr:38:14 By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Duchowny Syn Lewi I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ja By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Jr:38:14 megalunO= kai\ meTu/sO tE\n PSuCHE\n tO=n i(ere/On ui(O=n *leui, kai\ o( lao/s mou tO=n a)gaTO=n mou e)mplEsTE/setai.
Jr:38:14 megalynO kai meTysO tEn PSyCHEn tOn hiereOn hyiOn leui, kai ho laos mu tOn agaTOn mu emplEsTEsetai.
Jr:38:14 VF_FAI1S C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RA_GPM N3V_GPM N2_GPM N_GSM C RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_GPM A1_GPM RP_GS VS_FPI3S
Jr:38:14 to magnify/laud and also, even, namely to get drunk the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the priest son Levi and also, even, namely the people I the good inherently good, i.e. God-wrought. I to satisfy fill up
Jr:38:14 I-am-MAGNIFY/LAUD-ing, I-should-be-MAGNIFY/LAUD-ing, I-should-MAGNIFY/LAUD and I-will-GET-DRUNK, I-should-GET-DRUNK the (acc) life (acc) the (gen) priests (gen) sons (gen) Levi (indecl), Levi (voc) and the (nom) people (nom) me (gen) the (gen) good ([Adj] gen) me (gen) he/she/it-will-be-SATISFY-ed
Jr:38:14 Jr_38:14_1 Jr_38:14_2 Jr_38:14_3 Jr_38:14_4 Jr_38:14_5 Jr_38:14_6 Jr_38:14_7 Jr_38:14_8 Jr_38:14_9 Jr_38:14_10 Jr_38:14_11 Jr_38:14_12 Jr_38:14_13 Jr_38:14_14 Jr_38:14_15 Jr_38:14_16 Jr_38:14_17
Jr:38:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:15 Οὕτως εἶπεν κύριος Φωνὴ ἐν Ραμα ἠκούσθη θρήνου καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ· Ραχηλ ἀποκλαιομένη οὐκ ἤθελεν παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, ὅτι οὐκ εἰσίν.
Jr:38:15 (Jeremiah 38:15 A voice was heard in Rama, of lamentation, and of weeping, and wailing; Rachel would not cease weeping for her children, because they are not.
Jr:38:15 To mówi Pan: «Słuchaj! W Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma». (Jr 31:15 BT_4)
Jr:38:15 Οὕτως εἶπεν κύριος Φωνὴ ἐν Ραμα ἠκούσθη θρήνου καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ· Ραχηλ ἀποκλαιομένη οὐκ ἤθελεν παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, ὅτι οὐκ εἰσίν.
Jr:38:15 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φωνή, -ῆς, ἡ ἐν Ῥαμά, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) θρῆνος, -ου, ὁ; θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) καί κλαυθμός, -οῦ, ὁ καί ὀδυρμός, -οῦ, ὁ Ῥαχήλ, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:38:15 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dźwięku/głos płacze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rama By słyszeć Lament; by lamentować I też, nawet, mianowicie Płacz I też, nawet, mianowicie Zawodzenie Rachela ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By przestawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być
Jr:38:15 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *fOnE\ e)n *rama E)kou/sTE TrE/nou kai\ klauTmou= kai\ o)durmou=· *raCHEl a)poklaiome/nE ou)k E)/Telen pau/sasTai e)pi\ toi=s ui(oi=s au)tE=s, o(/ti ou)k ei)si/n.
Jr:38:15 hutOs eipen kyrios fOnE en rama EkusTE TrEnu kai klauTmu kai odyrmu· raCHEl apoklaiomenE uk ETelen pausasTai epi tois hyiois autEs, hoti uk eisin.
Jr:38:15 D VBI_AAI3S N2_NSM N1_NSF P N_DSF VCI_API3S N2_GSM C N2_GSM C N2_GSM N_NSF V1_PMPNSF D V1I_IAI3S VA_AMN P RA_DPM N2_DPM RD_GSF C D V9_PAI3P
Jr:38:15 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sound/voice cries in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Rama to hear lamentation; to lament and also, even, namely crying and also, even, namely wailing Rachel ć οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to cease upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to go; to be
Jr:38:15 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) sound/voice (nom|voc) in/among/by (+dat) Rama (indecl) he/she/it-was-HEAR-ed lamentation (gen); be-you(sg)-being-LAMENT-ed! and crying (gen) and wailing (gen) Rachel (indecl) not he/she/it-was-WANT-ing to-be-CEASE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) sons (dat) her/it/same (gen) because/that not he/she/it-is-GO-ing; they-are
Jr:38:15 Jr_38:15_1 Jr_38:15_2 Jr_38:15_3 Jr_38:15_4 Jr_38:15_5 Jr_38:15_6 Jr_38:15_7 Jr_38:15_8 Jr_38:15_9 Jr_38:15_10 Jr_38:15_11 Jr_38:15_12 Jr_38:15_13 Jr_38:15_14 Jr_38:15_15 Jr_38:15_16 Jr_38:15_17 Jr_38:15_18 Jr_38:15_19 Jr_38:15_20 Jr_38:15_21 Jr_38:15_22 Jr_38:15_23 Jr_38:15_24
Jr:38:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:16 οὕτως εἶπεν κύριος Διαλιπέτω ἡ φωνή σου ἀπὸ κλαυθμοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ἀπὸ δακρύων σου, ὅτι ἔστιν μισθὸς τοῖς σοῖς ἔργοις, καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐκ γῆς ἐχθρῶν,
Jr:38:16 (Jeremiah 38:16 Thus saith the Lord; Let thy voice cease from weeping, and thine eyes from thy tears: for their is a reward for thy works; and they shall return from the land of thine enemies.
Jr:38:16 To mówi Pan: «Powstrzymaj głos twój od lamentu, a oczy twoje od łez, bo jest nagroda na twe trudy - wyrocznia Pana - powrócą oni z kraju nieprzyjaciela. (Jr 31:16 BT_4)
Jr:38:16 οὕτως εἶπεν κύριος Διαλιπέτω φωνή σου ἀπὸ κλαυθμοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ἀπὸ δακρύων σου, ὅτι ἔστιν μισθὸς τοῖς σοῖς ἔργοις, καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐκ γῆς ἐχθρῶν,
Jr:38:16 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δια·λείπω (δια+λειπ-, δια+λειψ-, 2nd δια+λιπ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό κλαυθμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν; δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔργον, -ου, τό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Jr:38:16 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do przerywanego przerywany, powrotny, słabnący, zatrzymuj się, luka Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Płacz I też, nawet, mianowicie Oko Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łza; by płakać Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By być Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Praca I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Wrogość; wrogi
Jr:38:16 ou(/tOs ei)=pen ku/rios *dialipe/tO E( fOnE/ sou a)po\ klauTmou= kai\ oi( o)fTalmoi/ sou a)po\ dakru/On sou, o(/ti e)/stin misTo\s toi=s soi=s e)/rgois, kai\ e)pistre/PSousin e)k gE=s e)CHTrO=n,
Jr:38:16 hutOs eipen kyrios dialipetO hE fOnE su apo klauTmu kai hoi ofTalmoi su apo dakryOn su, hoti estin misTos tois sois ergois, kai epistrePSusin ek gEs eCHTrOn,
Jr:38:16 D VBI_AAI3S N2_NSM VB_AAD3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P N2_GSM C RA_NPM N2_NPM RP_GS P N2N_GPN RP_GS C V9_PAI3S N2_NSM RA_DPN A1_DPN N2N_DPN C VF_FAI3P P N1_GSF N2_GPM
Jr:38:16 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ceased intermittent, recurrent, remittent, stop, gap the sound/voice cries you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing crying and also, even, namely the eye you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tear; to cry you; your/yours(sg) because/that to be just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the your/yours(sg); to rub worn, rub work and also, even, namely to turn around out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land enmity; hostile
Jr:38:16 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) let-him/her/it-CEASED! the (nom) sound/voice (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) crying (gen) and the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) tears (gen); while CRY-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that he/she/it-is just recompense (nom) the (dat) your/yours(sg) (dat); (fut opt) works (dat) and they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) out of (+gen) earth/land (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen)
Jr:38:16 Jr_38:16_1 Jr_38:16_2 Jr_38:16_3 Jr_38:16_4 Jr_38:16_5 Jr_38:16_6 Jr_38:16_7 Jr_38:16_8 Jr_38:16_9 Jr_38:16_10 Jr_38:16_11 Jr_38:16_12 Jr_38:16_13 Jr_38:16_14 Jr_38:16_15 Jr_38:16_16 Jr_38:16_17 Jr_38:16_18 Jr_38:16_19 Jr_38:16_20 Jr_38:16_21 Jr_38:16_22 Jr_38:16_23 Jr_38:16_24 Jr_38:16_25 Jr_38:16_26 Jr_38:16_27
Jr:38:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:17 μόνιμον τοῖς σοῖς τέκνοις.
Jr:38:17 (Jeremiah 38:17 There shall be an abiding home for thy children.
Jr:38:17 Jest nadzieja dla twego potomstwa - wyrocznia Pana - wrócą synowie do swych granic. (Jr 31:17 BT_4)
Jr:38:17 μόνιμον τοῖς σοῖς τέκνοις.
Jr:38:17 ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
Jr:38:17 Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dziecko
Jr:38:17 mo/nimon toi=s soi=s te/knois.
Jr:38:17 monimon tois sois teknois.
Jr:38:17 A1_ASM RA_DPN A1_DPN N2N_DPN
Jr:38:17 ć the your/yours(sg); to rub worn, rub child
Jr:38:17 the (dat) your/yours(sg) (dat); (fut opt) children (dat)
Jr:38:17 Jr_38:17_1 Jr_38:17_2 Jr_38:17_3 Jr_38:17_4
Jr:38:17 x x x x
Jr:38:18 ἀκοὴν ἤκουσα Εφραιμ ὀδυρομένου Ἐπαίδευσάς με, καὶ ἐπαιδεύθην ἐγώ· ὥσπερ μόσχος οὐκ ἐδιδάχθην· ἐπίστρεψόν με, καὶ ἐπιστρέψω, ὅτι σὺ κύριος ὁ θεός μου.
Jr:38:18 (Jeremiah 38:18 I have heard the sound of Ephraim lamenting, and saying, Thou hast chastened me, and I was chastened; I as a calf was not willingly taught: turn thou me, and I shall turn; for thou art the Lord my God.
Jr:38:18 Usłyszałem wyraźnie skargę Efraima: "Ukarałeś mnie i podlegam karze jak nieoswojone cielę. Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim. (Jr 31:18 BT_4)
Jr:38:18 ἀκοὴν ἤκουσα Εφραιμ ὀδυρομένου Ἐπαίδευσάς με, καὶ ἐπαιδεύθην ἐγώ· ὥσπερ μόσχος οὐκ ἐδιδάχθην· ἐπίστρεψόν με, καὶ ἐπιστρέψω, ὅτι σὺ κύριος θεός μου.
Jr:38:18 ἀκοή, -ῆς, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἐφραίμ, ὁ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ μόσχος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:38:18 Słyszenie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Efraim Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ja I też, nawet, mianowicie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Cielęcia/wół ??? Przed przydechem mocnym By uczyć By odwracać się dookoła Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ponieważ/tamto Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Jr:38:18 a)koE\n E)/kousa *efraim o)durome/nou *)epai/deusa/s me, kai\ e)paideu/TEn e)gO/· O(/sper mo/sCHos ou)k e)dida/CHTEn· e)pi/strePSo/n me, kai\ e)pistre/PSO, o(/ti su\ ku/rios o( Teo/s mou.
Jr:38:18 akoEn Ekusa efraim odyromenu epaideusas me, kai epaideuTEn egO· hOsper mosCHos uk edidaCHTEn· epistrePSon me, kai epistrePSO, hoti sy kyrios ho Teos mu.
Jr:38:18 N1_ASF VAI_AAI1S N_DSM V1_PMPGSM VAI_AAI2S RP_AS C VCI_API1S RP_NS D N2_NSM D VQI_API1S VF_FAPASN RP_AS C VF_FAI1S C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Jr:38:18 hearing to have come I have come. I have arrived.; to hear Ephraim ć to chastened correct, discipline, train, teach, educate, I and also, even, namely to chastened correct, discipline, train, teach, educate, I just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" calf/ox οὐχ before rough breathing to teach to turn around I and also, even, namely to turn around because/that you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Jr:38:18 hearing (acc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed Ephraim (indecl) you(sg)-CHASTENED-ed me (acc) and I-was-CHASTENED-ed I (nom) just as calf/ox (nom) not I-was-TEACH-ed do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) and I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND because/that you(sg) (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) me (gen)
Jr:38:18 Jr_38:18_1 Jr_38:18_2 Jr_38:18_3 Jr_38:18_4 Jr_38:18_5 Jr_38:18_6 Jr_38:18_7 Jr_38:18_8 Jr_38:18_9 Jr_38:18_10 Jr_38:18_11 Jr_38:18_12 Jr_38:18_13 Jr_38:18_14 Jr_38:18_15 Jr_38:18_16 Jr_38:18_17 Jr_38:18_18 Jr_38:18_19 Jr_38:18_20 Jr_38:18_21 Jr_38:18_22 Jr_38:18_23
Jr:38:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:19 ὅτι ὕστερον αἰχμαλωσίας μου μετενόησα καὶ ὕστερον τοῦ γνῶναί με ἐστέναξα ἐφ’ ἡμέρας αἰσχύνης καὶ ὑπέδειξά σοι ὅτι ἔλαβον ὀνειδισμὸν ἐκ νεότητός μου.
Jr:38:19 (Jeremiah 38:19 For after my captivity I repented; and after I knew, I groaned for the day of shame, and shewed thee that I bore reproach from my youth.
Jr:38:19 Gdy bowiem odwróciłem się, pożałowałem tego, a gdy zrozumiałem, uderzyłem się w biodro. Wstydzę się i jestem zmieszany, bo noszę hańbę mojej młodości". (Jr 31:19 BT_4)
Jr:38:19 ὅτι ὕστερον αἰχμαλωσίας μου μετενόησα καὶ ὕστερον τοῦ γνῶναί με ἐστέναξα ἐφ’ ἡμέρας αἰσχύνης καὶ ὑπέδειξά σοι ὅτι ἔλαβον ὀνειδισμὸν ἐκ νεότητός μου.
Jr:38:19 ὅτι ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) καί ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ αἰσχύνη, -ης, ἡ καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:38:19 Ponieważ/tamto Później; drugi Jeńcy Ja By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. I też, nawet, mianowicie Później; drugi By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja By wzdychać/jęk Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień ??? I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Obrażaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ja
Jr:38:19 o(/ti u(/steron ai)CHmalOsi/as mou meteno/Esa kai\ u(/steron tou= gnO=nai/ me e)ste/naXa e)f’ E(me/ras ai)sCHu/nEs kai\ u(pe/deiXa/ soi o(/ti e)/labon o)neidismo\n e)k neo/tEto/s mou.
Jr:38:19 hoti hysteron aiCHmalOsias mu metenoEsa kai hysteron tu gnOnai me estenaXa ef’ hEmeras aisCHynEs kai hypedeiXa soi hoti elabon oneidismon ek neotEtos mu.
Jr:38:19 C D N1A_GSF RP_GS VAI_AAI1S C D RA_GSN VZ_AAN RP_AS VAI_AAI1S P N1A_GSF N1_GSF C VAI_AAI1S RP_DS C VBI_AAI3P N2_ASM P N3T_GSF RP_GS
Jr:38:19 because/that afterward; latter captives I to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. and also, even, namely afterward; latter the to know i.e. recognize. I to sigh/groan upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day ??? and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand insult out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] I
Jr:38:19 because/that afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) captives (gen), captivess (acc) me (gen) I-REPENT-ed and afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-KNOW me (acc) I-SIGH/GROAN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) ??? (gen) and I-MAKE KNOWN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed insult (acc) out of (+gen) youth (gen) me (gen)
Jr:38:19 Jr_38:19_1 Jr_38:19_2 Jr_38:19_3 Jr_38:19_4 Jr_38:19_5 Jr_38:19_6 Jr_38:19_7 Jr_38:19_8 Jr_38:19_9 Jr_38:19_10 Jr_38:19_11 Jr_38:19_12 Jr_38:19_13 Jr_38:19_14 Jr_38:19_15 Jr_38:19_16 Jr_38:19_17 Jr_38:19_18 Jr_38:19_19 Jr_38:19_20 Jr_38:19_21 Jr_38:19_22 Jr_38:19_23
Jr:38:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:20 υἱὸς ἀγαπητὸς Εφραιμ ἐμοί, παιδίον ἐντρυφῶν, ὅτι ἀνθ’ ὧν οἱ λόγοι μου ἐν αὐτῷ, μνείᾳ μνησθήσομαι αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσα ἐπ’ αὐτῷ, ἐλεῶν ἐλεήσω αὐτόν, φησὶν κύριος.
Jr:38:20 (Jeremiah 38:20 Ephraim is a beloved son, a pleasing child to me: for because my words are in him, I will surely remember him: therefore I made haste to help him; I will surely have mercy upon him, saith the Lord.
Jr:38:20 Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności; muszę mu okazać miłosierdzie! - wyrocznia Pana. (Jr 31:20 BT_4)
Jr:38:20 υἱὸς ἀγαπητὸς Εφραιμ ἐμοί, παιδίον ἐντρυφῶν, ὅτι ἀνθ’ ὧν οἱ λόγοι μου ἐν αὐτῷ, μνείᾳ μνησθήσομαι αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσα ἐπ’ αὐτῷ, ἐλεῶν ἐλεήσω αὐτόν, φησὶν κύριος.
Jr:38:20 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀγαπητός -ή -όν Ἐφραίμ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐν·τρυφάω (εν+τρυφ(α)-, εν+τρυφη·σ-, εν+τρυφη·σ-, -, -, -) ὅτι ἀντί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό μνεία, -ας, ἡ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά οὗτος αὕτη τοῦτο σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-); ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -) ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:38:20 Syn Drogi/kochany Efraim Ja; mój/mój Dziecko By oddawać się w Ponieważ/tamto Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wspominanie By pamiętać/stawaj się uważającym z On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Litość; by okazać miłosierdzie; by mieć litość By okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:38:20 ui(o\s a)gapEto\s *efraim e)moi/, paidi/on e)ntrufO=n, o(/ti a)nT’ O(=n oi( lo/goi mou e)n au)tO=|, mnei/a| mnEsTE/somai au)tou=· dia\ tou=to e)/speusa e)p’ au)tO=|, e)leO=n e)leE/sO au)to/n, fEsi\n ku/rios.
Jr:38:20 hyios agapEtos efraim emoi, paidion entryfOn, hoti anT’ hOn hoi logoi mu en autO, mneia mnEsTEsomai autu· dia tuto espeusa ep’ autO, eleOn eleEsO auton, fEsin kyrios.
Jr:38:20 N2_NSM A1_NSM N_NSM RP_DS N2N_ASN V3_PAPNSN C P RR_GPM RA_NPM N2_NPM RP_GS P RD_DSM N1A_DSF VS_FPI1S RD_GSM P RD_ASN VAI_AAI1S P RD_DSM V2_PAPNSM VF_FAI1S RD_ASM V6_PAI3S N2_NSM
Jr:38:20 son dear/beloved Ephraim I; my/mine child to indulge in because/that against (+gen) who/whom/which the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same remembrance to remember/become mindful of he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same mercy; to show mercy; to have mercy to show mercy he/she/it/same to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:38:20 son (nom) dear/beloved ([Adj] nom) Ephraim (indecl) me (dat); my/mine (nom|voc) child (nom|acc|voc) while INDULGE-ing-IN (nom, nom|acc|voc, voc) because/that against (+gen) who/whom/which (gen) the (nom) words (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) remembrance (dat) I-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) mercies (gen); while SHOW-ing-MERCY (nom); while HAVE MERCY-ing (nom, nom|acc|voc, voc) I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY him/it/same (acc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:38:20 Jr_38:20_1 Jr_38:20_2 Jr_38:20_3 Jr_38:20_4 Jr_38:20_5 Jr_38:20_6 Jr_38:20_7 Jr_38:20_8 Jr_38:20_9 Jr_38:20_10 Jr_38:20_11 Jr_38:20_12 Jr_38:20_13 Jr_38:20_14 Jr_38:20_15 Jr_38:20_16 Jr_38:20_17 Jr_38:20_18 Jr_38:20_19 Jr_38:20_20 Jr_38:20_21 Jr_38:20_22 Jr_38:20_23 Jr_38:20_24 Jr_38:20_25 Jr_38:20_26 Jr_38:20_27
Jr:38:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:21 Στῆσον σεαυτήν, Σιων, ποίησον τιμωρίαν, δὸς καρδίαν σου εἰς τοὺς ὤμους· ὁδὸν ἣν ἐπορεύθης ἀποστράφητι, παρθένος Ισραηλ, ἀποστράφητι εἰς τὰς πόλεις σου πενθοῦσα.
Jr:38:21 (Jeremiah 38:21 Prepare thyself, O Sion; execute vengeance; look to thy ways: return, O virgin of Israel, by the way by which thou wentest, return mourning to thy cities.
Jr:38:21 Postaw sobie kamienie milowe, ustawiaj drogowskazy, zwróć uwagę na gościniec, na drogę, którą wychodziłaś. Powróć, Dziewico-Izraelu, powróć do tych twoich miast! (Jr 31:21 BT_4)
Jr:38:21 Στῆσον σεαυτήν, Σιων, ποίησον τιμωρίαν, δὸς καρδίαν σου εἰς τοὺς ὤμους· ὁδὸν ἣν ἐπορεύθης ἀποστράφητι, παρθένος Ισραηλ, ἀποστράφητι εἰς τὰς πόλεις σου πενθοῦσα.
Jr:38:21 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ Σιών, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τιμωρία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) παρθένος, -ου, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)
Jr:38:21 By powodować stać Siebie Syjon By czynić/rób Kara By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ramię Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By iść By odwracać się od Dziewiczy Izrael By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Miasto Ty; twój/twój(sg) By smucić się
Jr:38:21 *stE=son seautE/n, *siOn, poi/Eson timOri/an, do\s kardi/an sou ei)s tou\s O)/mous· o(do\n E(\n e)poreu/TEs a)postra/fEti, parTe/nos *israEl, a)postra/fEti ei)s ta\s po/leis sou penTou=sa.
Jr:38:21 stEson seautEn, siOn, poiEson timOrian, dos kardian su eis tus Omus· hodon hEn eporeuTEs apostrafEti, parTenos israEl, apostrafEti eis tas poleis su penTusa.
Jr:38:21 VH_AAD2S RD_ASF N_VSF VA_AAD2S N1A_ASF VO_AAD2S N1A_ASF RP_GS P RA_APM N2_APM N2_ASF RR_ASF VCI_API2S VD_APD2S N2_NSF N_GSM VD_APD2S P RA_APF N3I_APF RP_GS V2_PAPNSF
Jr:38:21 to cause to stand yourself Zion to do/make punishment to give heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) into (+acc) the shoulder way/road who/whom/which to go to turn away from virgin Israel to turn away from into (+acc) the city you; your/yours(sg) to grieve
Jr:38:21 do-CAUSE-you(sg)-TO-STand!, going-to-CAUSE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (acc) Zion (indecl) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) punishment (acc) do-GIVE-you(sg)! heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) shoulders (acc) way/road (acc) who/whom/which (acc) you(sg)-were-GO-ed be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM! virgin (nom) Israel (indecl) be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM! into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while GRIEVE-ing (nom|voc)
Jr:38:21 Jr_38:21_1 Jr_38:21_2 Jr_38:21_3 Jr_38:21_4 Jr_38:21_5 Jr_38:21_6 Jr_38:21_7 Jr_38:21_8 Jr_38:21_9 Jr_38:21_10 Jr_38:21_11 Jr_38:21_12 Jr_38:21_13 Jr_38:21_14 Jr_38:21_15 Jr_38:21_16 Jr_38:21_17 Jr_38:21_18 Jr_38:21_19 Jr_38:21_20 Jr_38:21_21 Jr_38:21_22 Jr_38:21_23
Jr:38:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:22 ἕως πότε ἀποστρέψεις, θυγάτηρ ἠτιμωμένη; ὅτι ἔκτισεν κύριος σωτηρίαν εἰς καταφύτευσιν καινήν, ἐν σωτηρίᾳ περιελεύσονται ἄνθρωποι.
Jr:38:22 (Jeremiah 38:22 How long, O disgraced daughter, wilt thou turn away? for the Lord has created safety for a new plantation: men shall go about in safety.
Jr:38:22 Dokądże będziesz chwiejna, Córko buntownicza? Pan bowiem stworzył nową rzecz na ziemi: niewiasta zatroszczy się o męża». (Jr 31:22 BT_4)
Jr:38:22 ἕως πότε ἀποστρέψεις, θυγάτηρ ἠτιμωμένη; ὅτι ἔκτισεν κύριος σωτηρίαν εἰς καταφύτευσιν καινήν, ἐν σωτηρίᾳ περιελεύσονται ἄνθρωποι.
Jr:38:22 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἀ·τιμόω (ατιμ(ο)-, -, ατιμω·σ-, -, ητιμω-, ατιμω·θ-) ὅτι κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σωτηρία, -ας, ἡ εἰς[1] καινός -ή -όν ἐν σωτηρία, -ας, ἡ περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Jr:38:22 Aż; świtaj Kiedy? By odwracać się od Córka Do hańby Ponieważ/tamto By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawienia/wyzwolenie Do (+przyspieszenie) Nowy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zbawienia/wyzwolenie By chodzić dookoła Ludzki
Jr:38:22 e(/Os po/te a)postre/PSeis, Tuga/tEr E)timOme/nE; o(/ti e)/ktisen ku/rios sOtEri/an ei)s katafu/teusin kainE/n, e)n sOtEri/a| perieleu/sontai a)/nTrOpoi.
Jr:38:22 heOs pote apostrePSeis, TygatEr EtimOmenE; hoti ektisen kyrios sOtErian eis katafyteusin kainEn, en sOtEria perieleusontai anTrOpoi.
Jr:38:22 P D VF_FAI2S N3_NSF VM_XPPNSF C VAI_AAI3S N2_NSM N1A_ASF P N3I_ASF A1_ASF P N1A_DSF VF_FMI3P N2_NPM
Jr:38:22 until; dawn when? to turn away from daughter to dishonor because/that to create I create, form, shape, make, always of God. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. salvation/deliverance into (+acc) ć new in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among salvation/deliverance to go about human
Jr:38:22 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? you(sg)-will-TURN-AWAY-FROM daughter (nom) having-been-DISHONOR-ed (nom|voc) because/that he/she/it-CREATE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) salvation/deliverance (acc) into (+acc) new ([Adj] acc) in/among/by (+dat) salvation/deliverance (dat) they-will-be-GO-ed-ABOUT humans (nom|voc)
Jr:38:22 Jr_38:22_1 Jr_38:22_2 Jr_38:22_3 Jr_38:22_4 Jr_38:22_5 Jr_38:22_6 Jr_38:22_7 Jr_38:22_8 Jr_38:22_9 Jr_38:22_10 Jr_38:22_11 Jr_38:22_12 Jr_38:22_13 Jr_38:22_14 Jr_38:22_15 Jr_38:22_16
Jr:38:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:23 οὕτως εἶπεν κύριος Ἔτι ἐροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον ἐν γῇ Ιουδα καὶ ἐν πόλεσιν αὐτοῦ, ὅταν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτοῦ Εὐλογημένος κύριος ἐπὶ δίκαιον ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ
Jr:38:23 (Jeremiah 38:23 For thus saith the Lord; They shall yet speak this word in the land of Juda, and in the cities thereof, when I shall turn his captivity; blessed be the Lord on his righteous holy mountain!
Jr:38:23 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Będzie się jeszcze powtarzać to słowo w ziemi judzkiej, w jej miastach, gdy odmienię ich los: "Niech ci Pan błogosławi, niwo sprawiedliwości, święta góro!" (Jr 31:23 BT_4)
Jr:38:23 οὕτως εἶπεν κύριος Ἔτι ἐροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον ἐν γῇ Ιουδα καὶ ἐν πόλεσιν αὐτοῦ, ὅταν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτοῦ Εὐλογημένος κύριος ἐπὶ δίκαιον ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ
Jr:38:23 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί δίκαιος -αία -ον ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:38:23 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeszcze/jeszcze By mówić/opowiadaj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo Ilekroć By odwracać się od Jeńcy On/ona/to/to samo By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Właśnie prawy, właśnie Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
Jr:38:23 ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)/eti e)rou=sin to\n lo/gon tou=ton e)n gE=| *iouda kai\ e)n po/lesin au)tou=, o(/tan a)postre/PSO tE\n ai)CHmalOsi/an au)tou= *eu)logEme/nos ku/rios e)pi\ di/kaion o)/ros to\ a(/gion au)tou=
Jr:38:23 hutOs eipen kyrios eti erusin ton logon tuton en gE iuda kai en polesin autu, hotan apostrePSO tEn aiCHmalOsian autu eulogEmenos kyrios epi dikaion oros to hagion autu
Jr:38:23 D VBI_AAI3S N2_NSM D VF2_FAI3P RA_ASM N2_ASM RD_ASM P N1_DSF N_GSM C P N3I_DPF RD_GSM D VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VM_XMPNSM N2_NSM P A1A_ASM N3E_ASN RA_ASN A1A_ASN RD_GSM
Jr:38:23 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. yet/still to say/tell the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city he/she/it/same whenever to turn away from the captives he/she/it/same to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing just righteous, just mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
Jr:38:23 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) yet/still they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (acc) word (acc) this (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) cities (dat) him/it/same (gen) whenever I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) captives (acc) him/it/same (gen) having-been-BLESS-ed (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jr:38:23 Jr_38:23_1 Jr_38:23_2 Jr_38:23_3 Jr_38:23_4 Jr_38:23_5 Jr_38:23_6 Jr_38:23_7 Jr_38:23_8 Jr_38:23_9 Jr_38:23_10 Jr_38:23_11 Jr_38:23_12 Jr_38:23_13 Jr_38:23_14 Jr_38:23_15 Jr_38:23_16 Jr_38:23_17 Jr_38:23_18 Jr_38:23_19 Jr_38:23_20 Jr_38:23_21 Jr_38:23_22 Jr_38:23_23 Jr_38:23_24 Jr_38:23_25 Jr_38:23_26 Jr_38:23_27 Jr_38:23_28
Jr:38:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:24 καὶ ἐνοικοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ ἅμα γεωργῷ, καὶ ἀρθήσεται ἐν ποιμνίῳ.
Jr:38:24 (Jeremiah 38:24 And there shall be dwellers in the cities of Juda, and in all his land, together with the husbandman, and the shepherd shall go forth with the flock.
Jr:38:24 Zamieszkają w tej ziemi Juda z wszystkimi swymi miastami, rolnicy i hodowcy bydła. (Jr 31:24 BT_4)
Jr:38:24 καὶ ἐνοικοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ ἅμα γεωργῷ, καὶ ἀρθήσεται ἐν ποιμνίῳ.
Jr:38:24 καί ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἅμα γεωργός, -οῦ, ὁ καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐν ποίμνιον, -ου, τό
Jr:38:24 I też, nawet, mianowicie By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo W tym samym czasie Rolnik I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Stado
Jr:38:24 kai\ e)noikou=ntes e)n tai=s po/lesin *iouda kai\ e)n pa/sE| tE=| gE=| au)tou= a(/ma geOrgO=|, kai\ a)rTE/setai e)n poimni/O|.
Jr:38:24 kai enoikuntes en tais polesin iuda kai en pasE tE gE autu hama geOrgO, kai arTEsetai en poimniO.
Jr:38:24 C V2_PAPNPM P RA_DPF N3I_DPF N_GSM C P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RD_GSM D N2_DSM C VC_FPI3S P N2_DSN
Jr:38:24 and also, even, namely to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land he/she/it/same at the same time farmer and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among flock
Jr:38:24 and while DWELL-ing-IN (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) him/it/same (gen) at the same time farmer (dat) and he/she/it-will-be-LIFT/PICK-ed-UP in/among/by (+dat) flock (dat)
Jr:38:24 Jr_38:24_1 Jr_38:24_2 Jr_38:24_3 Jr_38:24_4 Jr_38:24_5 Jr_38:24_6 Jr_38:24_7 Jr_38:24_8 Jr_38:24_9 Jr_38:24_10 Jr_38:24_11 Jr_38:24_12 Jr_38:24_13 Jr_38:24_14 Jr_38:24_15 Jr_38:24_16 Jr_38:24_17 Jr_38:24_18
Jr:38:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:25 ὅτι ἐμέθυσα πᾶσαν ψυχὴν διψῶσαν καὶ πᾶσαν ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησα.
Jr:38:25 (Jeremiah 38:25 For I have saturated every thirsting soul, and filled every hungry soul.
Jr:38:25 Bo pokrzepię spragnionego, a każdego, co łaknie, nasycę». (Jr 31:25 BT_4)
Jr:38:25 ὅτι ἐμέθυσα πᾶσαν ψυχὴν διψῶσαν καὶ πᾶσαν ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησα.
Jr:38:25 ὅτι μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Jr:38:25 Ponieważ/tamto By stawać się pijany Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By pragnąć I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Jr:38:25 o(/ti e)me/Tusa pa=san PSuCHE\n diPSO=san kai\ pa=san PSuCHE\n peinO=san e)ne/plEsa.
Jr:38:25 hoti emeTysa pasan PSyCHEn diPSOsan kai pasan PSyCHEn peinOsan eneplEsa.
Jr:38:25 C VAI_AAI1S A1S_ASF N1_ASF V3_PAPASF C A1S_ASF N1_ASF V3_PAPASF VAI_AAI1S
Jr:38:25 because/that to get drunk every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to thirst and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry to satisfy fill up
Jr:38:25 because/that I-GET-ed-DRUNK every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) life (acc) while THIRST-ing (acc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) life (acc) while HUNGER-ing (acc) I-SATISFY-ed
Jr:38:25 Jr_38:25_1 Jr_38:25_2 Jr_38:25_3 Jr_38:25_4 Jr_38:25_5 Jr_38:25_6 Jr_38:25_7 Jr_38:25_8 Jr_38:25_9 Jr_38:25_10
Jr:38:25 x x x x x x x x x x
Jr:38:26 διὰ τοῦτο ἐξηγέρθην καὶ εἶδον, καὶ ὁ ὕπνος μου ἡδύς μοι ἐγενήθη.
Jr:38:26 (Jeremiah 38:26 Therefore I awake, and beheld; and my sleep was sweet to me.
Jr:38:26 Przy tym się obudziłem i spojrzałem, a sen mój był mi przyjemny. (Jr 31:26 BT_4)
Jr:38:26 διὰ τοῦτο ἐξηγέρθην καὶ εἶδον, καὶ ὕπνος μου ἡδύς μοι ἐγενήθη.
Jr:38:26 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Jr:38:26 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Śpij Ja Miły Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Jr:38:26 dia\ tou=to e)XEge/rTEn kai\ ei)=don, kai\ o( u(/pnos mou E(du/s moi e)genE/TE.
Jr:38:26 dia tuto eXEgerTEn kai eidon, kai ho hypnos mu hEdys moi egenETE.
Jr:38:26 P RD_ASN VCI_API1S C VBI_AAI3P C RA_NSM N2_NSM RP_GS A3U_NSM RP_DS VCI_API3S
Jr:38:26 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely the sleep I pleasant I to become become, happen
Jr:38:26 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-was-???-ed and I-SEE-ed, they-SEE-ed and the (nom) sleep (nom) me (gen) pleasant ([Adj] nom) me (dat) he/she/it-was-BECOME-ed
Jr:38:26 Jr_38:26_1 Jr_38:26_2 Jr_38:26_3 Jr_38:26_4 Jr_38:26_5 Jr_38:26_6 Jr_38:26_7 Jr_38:26_8 Jr_38:26_9 Jr_38:26_10 Jr_38:26_11 Jr_38:26_12
Jr:38:26 x x x x x x x x x x x x
Jr:38:27 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ σπερῶ τὸν Ισραηλ καὶ τὸν Ιουδαν σπέρμα ἀνθρώπου καὶ σπέρμα κτήνους.
Jr:38:27 (Jeremiah 38:27 Therefore, behold, the days come, saith the Lord, when I will sow the house of Israel and the house of Juda with the seed of man, and the seed of beast.
Jr:38:27 «Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zasieję dom Izraela i dom Judy nasieniem ludzi, nasieniem zwierząt. (Jr 31:27 BT_4)
Jr:38:27 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ σπερῶ τὸν Ισραηλ καὶ τὸν Ιουδαν σπέρμα ἀνθρώπου καὶ σπέρμα κτήνους.
Jr:38:27 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ σπέρμα[τ], -ατος, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί σπέρμα[τ], -ατος, τό κτῆνο·ς, -ους, τό
Jr:38:27 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By siać Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ludzki I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Zwierzęcy (zwierzę)
Jr:38:27 dia\ tou=to i)dou\ E(me/rai e)/rCHontai, fEsi\n ku/rios, kai\ sperO= to\n *israEl kai\ to\n *ioudan spe/rma a)nTrO/pou kai\ spe/rma ktE/nous.
Jr:38:27 dia tuto idu hEmerai erCHontai, fEsin kyrios, kai sperO ton israEl kai ton iudan sperma anTrOpu kai sperma ktEnus.
Jr:38:27 P RD_ASN I N1A_NPF V1_PMI3P V6_PAI3S N2_NSM C VF2_FAI1S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N1T_ASM N3M_ASN N2_GSM C N3M_ASN N3E_GSN
Jr:38:27 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to sow the Israel and also, even, namely the Judas/Judah seed sperm, seed, germ (sprout, bud) human and also, even, namely seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Animal (beast)
Jr:38:27 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-SOW the (acc) Israel (indecl) and the (acc) Judas/Judah (acc) seed (nom|acc|voc) human (gen) and seed (nom|acc|voc) Animal (gen)
Jr:38:27 Jr_38:27_1 Jr_38:27_2 Jr_38:27_3 Jr_38:27_4 Jr_38:27_5 Jr_38:27_6 Jr_38:27_7 Jr_38:27_8 Jr_38:27_9 Jr_38:27_10 Jr_38:27_11 Jr_38:27_12 Jr_38:27_13 Jr_38:27_14 Jr_38:27_15 Jr_38:27_16 Jr_38:27_17 Jr_38:27_18 Jr_38:27_19
Jr:38:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:28 καὶ ἔσται ὥσπερ ἐγρηγόρουν ἐπ’ αὐτοὺς καθαιρεῖν καὶ κακοῦν, οὕτως γρηγορήσω ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ οἰκοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν, φησὶν κύριος.
Jr:38:28 (Jeremiah 38:28 And it shall come to pass, that as I watched over them, to pull down, and to afflict, so will I watch over them, to build, and to plant, saith the Lord.
Jr:38:28 Tak samo jak czuwałem nad nimi, by wyrywać i obalać, burzyć, niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak samo będę nad nimi czuwał, by budować i sadzić - wyrocznia Pana. (Jr 31:28 BT_4)
Jr:38:28 καὶ ἔσται ὥσπερ ἐγρηγόρουν ἐπ’ αὐτοὺς καθαιρεῖν καὶ κακοῦν, οὕτως γρηγορήσω ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ οἰκοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν, φησὶν κύριος.
Jr:38:28 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὥσ·περ γρηγορέω (γρηγορ(ε)-, γρηγορη·σ-, γρηγορη·σ-, -, -, γρηγορη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καθαίρω (καθαιρ-, -, -, -, κεκαθαρ-, -); καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οὕτως/οὕτω γρηγορέω (γρηγορ(ε)-, γρηγορη·σ-, γρηγορη·σ-, -, -, γρηγορη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:38:28 I też, nawet, mianowicie By być Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By być raźny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By przejaśniać; by zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być raźny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:38:28 kai\ e)/stai O(/sper e)grEgo/roun e)p’ au)tou\s kaTairei=n kai\ kakou=n, ou(/tOs grEgorE/sO e)p’ au)tou\s tou= oi)kodomei=n kai\ katafuteu/ein, fEsi\n ku/rios.
Jr:38:28 kai estai hOsper egrEgorun ep’ autus kaTairein kai kakun, hutOs grEgorEsO ep’ autus tu oikodomein kai katafyteuein, fEsin kyrios.
Jr:38:28 C VF_FMI3S D V2I_IAI1S P RD_APM V2_PAN C V4_PAN D VF_FAI1S P RD_APM RA_GSN V2_PAN C V1_PAN V6_PAI3S N2_NSM
Jr:38:28 and also, even, namely to be just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" to be alert upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to clear; to take down purge and also, even, namely to make things difficult for thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be alert upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the to build/edify and also, even, namely ć to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:38:28 and he/she/it-will-be just as I-was-BE-ing-ALERT, they-were-BE-ing-ALERT upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) to-be-CLEAR-ing; to-be-TAKE-ing-DOWN and to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom|acc|voc, voc) thusly/like this I-will-BE-ALERT, I-should-BE-ALERT upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (gen) to-be-BUILD/EDIFY-ing and he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:38:28 Jr_38:28_1 Jr_38:28_2 Jr_38:28_3 Jr_38:28_4 Jr_38:28_5 Jr_38:28_6 Jr_38:28_7 Jr_38:28_8 Jr_38:28_9 Jr_38:28_10 Jr_38:28_11 Jr_38:28_12 Jr_38:28_13 Jr_38:28_14 Jr_38:28_15 Jr_38:28_16 Jr_38:28_17 Jr_38:28_18 Jr_38:28_19
Jr:38:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:29 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐ μὴ εἴπωσιν Οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα, καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ᾑμωδίασαν·
Jr:38:29 (Jeremiah 38:29 In those days they shall certainly not say, The fathers ate a sour grape, and the children’s teeth were set on edge.
Jr:38:29 W tych dniach nie będą już więcej mówić: "Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby", (Jr 31:29 BT_4)
Jr:38:29 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐ μὴ εἴπωσιν Οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα, καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ᾑμωδίασαν·
Jr:38:29 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὄμφαξ, -ακος, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
Jr:38:29 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By mówić/opowiadaj Ojciec By jeść ??? I też, nawet, mianowicie Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Dziecko
Jr:38:29 e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais ou) mE\ ei)/pOsin *oi( pate/res e)/fagon o)/mfaka, kai\ oi( o)do/ntes tO=n te/knOn E(|mOdi/asan·
Jr:38:29 en tais hEmerais ekeinais u mE eipOsin hoi pateres efagon omfaka, kai hoi odontes tOn teknOn hEmOdiasan·
Jr:38:29 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF D D VB_AAS3P RA_NPM N3_NPM VBI_AAI3P N3K_ASF C RA_NPM N3_NPM RA_GPN N2N_GPN VAI_AAI3P
Jr:38:29 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that οὐχ before rough breathing not to say/tell the father to eat ??? and also, even, namely the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike the child ć
Jr:38:29 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) not not they-should-SAY/TELL the (nom) fathers (nom|voc) I-EAT-ed, they-EAT-ed ??? (acc) and the (nom) teeth (nom|voc) the (gen) children (gen)
Jr:38:29 Jr_38:29_1 Jr_38:29_2 Jr_38:29_3 Jr_38:29_4 Jr_38:29_5 Jr_38:29_6 Jr_38:29_7 Jr_38:29_8 Jr_38:29_9 Jr_38:29_10 Jr_38:29_11 Jr_38:29_12 Jr_38:29_13 Jr_38:29_14 Jr_38:29_15 Jr_38:29_16 Jr_38:29_17
Jr:38:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:30 ἀλλ’ ἢ ἕκαστος ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανεῖται, καὶ τοῦ φαγόντος τὸν ὄμφακα αἱμωδιάσουσιν οἱ ὀδόντες αὐτοῦ.
Jr:38:30 (Jeremiah 38:30 But every one shall die in his own sin; and the teeth of him that eats the sour grape shall be set on edge.
Jr:38:30 lecz: "Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby". (Jr 31:30 BT_4)
Jr:38:30 ἀλλ’ ἕκαστος ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανεῖται, καὶ τοῦ φαγόντος τὸν ὄμφακα αἱμωδιάσουσιν οἱ ὀδόντες αὐτοῦ.
Jr:38:30 ἀλλά ἤ[1] ἕκαστος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄμφαξ, -ακος, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:38:30 Ale Albo Każdy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By umierać I też, nawet, mianowicie By jeść ??? Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo
Jr:38:30 a)ll’ E)\ e(/kastos e)n tE=| e(autou= a(marti/a| a)poTanei=tai, kai\ tou= fago/ntos to\n o)/mfaka ai(mOdia/sousin oi( o)do/ntes au)tou=.
Jr:38:30 all’ E hekastos en tE heautu hamartia apoTaneitai, kai tu fagontos ton omfaka haimOdiasusin hoi odontes autu.
Jr:38:30 C C A1_NSM P RA_DSF RD_GSM N1A_DSF VF2_FMI3S C RA_GSM VB_AAPGSM RA_ASM N3K_ASF VF_FAI3P RA_NPM N3_NPM RD_GSM
Jr:38:30 but or each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the self /our-/your-/themselves sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to die and also, even, namely the to eat the ??? ć the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same
Jr:38:30 but or each (of two) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) self (gen) sin (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed and the (gen) going-to-EAT (fut ptcp) (gen), upon EAT-ing (gen) the (acc) ??? (acc) the (nom) teeth (nom|voc) him/it/same (gen)
Jr:38:30 Jr_38:30_1 Jr_38:30_2 Jr_38:30_3 Jr_38:30_4 Jr_38:30_5 Jr_38:30_6 Jr_38:30_7 Jr_38:30_8 Jr_38:30_9 Jr_38:30_10 Jr_38:30_11 Jr_38:30_12 Jr_38:30_13 Jr_38:30_14 Jr_38:30_15 Jr_38:30_16 Jr_38:30_17
Jr:38:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:31 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ισραηλ καὶ τῷ οἴκῳ Ιουδα διαθήκην καινήν,
Jr:38:31 (Jeremiah 38:31 Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Juda:
Jr:38:31 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. (Jr 31:31 BT_4)
Jr:38:31 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ισραηλ καὶ τῷ οἴκῳ Ιουδα διαθήκην καινήν,
Jr:38:31 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ καινός -ή -όν
Jr:38:31 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By robić konwencję Dom Izrael I też, nawet, mianowicie Dom Judasz/Juda Konwencja Nowy
Jr:38:31 *)idou\ E(me/rai e)/rCHontai, fEsi\n ku/rios, kai\ diaTE/somai tO=| oi)/kO| *israEl kai\ tO=| oi)/kO| *iouda diaTE/kEn kainE/n,
Jr:38:31 idu hEmerai erCHontai, fEsin kyrios, kai diaTEsomai tO oikO israEl kai tO oikO iuda diaTEkEn kainEn,
Jr:38:31 I N1A_NPF V1_PMI3P V6_PAI3S N2_NSM C VF_FMI1S RA_DSM N2_DSM N_GSM C RA_DSM N2_DSM N_GSM N1_ASF A1_ASF
Jr:38:31 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to make covenant the house Israel and also, even, namely the house Judas/Judah covenant new
Jr:38:31 be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-be-MAKE COVENANT-ed the (dat) house (dat) Israel (indecl) and the (dat) house (dat) Judas/Judah (gen, voc) covenant (acc) new ([Adj] acc)
Jr:38:31 Jr_38:31_1 Jr_38:31_2 Jr_38:31_3 Jr_38:31_4 Jr_38:31_5 Jr_38:31_6 Jr_38:31_7 Jr_38:31_8 Jr_38:31_9 Jr_38:31_10 Jr_38:31_11 Jr_38:31_12 Jr_38:31_13 Jr_38:31_14 Jr_38:31_15 Jr_38:31_16
Jr:38:31 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:32 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην, ἣν διεθέμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, καὶ ἐγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, φησὶν κύριος·
Jr:38:32 (Jeremiah 38:32 not according to the covenant which I made with their fathers in the day when I took hold of their hand to bring them out of the land of Egypt; for they abode not in my covenant, and I disregarded them, saith the Lord.
Jr:38:32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana. (Jr 31:32 BT_4)
Jr:38:32 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην, ἣν διεθέμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, καὶ ἐγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, φησὶν κύριος·
Jr:38:32 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατά ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·μελέω (αμελ(ε)-, -, αμελη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:38:32 ??? Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Konwencja Kto/, który/, który By robić konwencję Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień By brać uchwyt z Ja Ręka On/ona/to/to samo By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać wierny do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja Ja I też, nawet, mianowicie Ja By zaniedbywać On/ona/to/to samo By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:38:32 ou) kata\ tE\n diaTE/kEn, E(\n dieTe/mEn toi=s patra/sin au)tO=n e)n E(me/ra| e)pilabome/nou mou tE=s CHeiro\s au)tO=n e)Xagagei=n au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou, o(/ti au)toi\ ou)k e)ne/meinan e)n tE=| diaTE/kE| mou, kai\ e)gO\ E)me/lEsa au)tO=n, fEsi\n ku/rios·
Jr:38:32 u kata tEn diaTEkEn, hEn dieTemEn tois patrasin autOn en hEmera epilabomenu mu tEs CHeiros autOn eXagagein autus ek gEs aigyptu, hoti autoi uk enemeinan en tE diaTEkE mu, kai egO EmelEsa autOn, fEsin kyrios·
Jr:38:32 D P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VEI_AMI1S RA_DPM N3_DPM RD_GPM P N1A_DSF VB_AMPGSM RP_GS RA_GSF N3_GSF RD_GPM VB_AAN RD_APM P N1_GSF N2_GSF C RD_NPM D VAI_AAI3P P RA_DSF N1_DSF RP_GS C RP_NS VAI_AAI1S RD_GPM V6_PAI3S N2_NSM
Jr:38:32 οὐχ before rough breathing down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the covenant who/whom/which to make covenant the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day to take hold of I the hand he/she/it/same to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] because/that he/she/it/same οὐχ before rough breathing to remain faithful to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the covenant I and also, even, namely I to neglect he/she/it/same to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:38:32 not down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) covenant (acc) who/whom/which (acc) I-was-MAKE COVENANT-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) day (dat) upon being-TAKE-ed-HOLD-OF (gen) me (gen) the (gen) hand (gen) them/same (gen) to-LEAD-OUT them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) because/that they/same (nom) not they-REMAIN FAITHFUL TO-ed in/among/by (+dat) the (dat) covenant (dat) me (gen) and I (nom) I-NEGLECT-ed them/same (gen) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:38:32 Jr_38:32_1 Jr_38:32_2 Jr_38:32_3 Jr_38:32_4 Jr_38:32_5 Jr_38:32_6 Jr_38:32_7 Jr_38:32_8 Jr_38:32_9 Jr_38:32_10 Jr_38:32_11 Jr_38:32_12 Jr_38:32_13 Jr_38:32_14 Jr_38:32_15 Jr_38:32_16 Jr_38:32_17 Jr_38:32_18 Jr_38:32_19 Jr_38:32_20 Jr_38:32_21 Jr_38:32_22 Jr_38:32_23 Jr_38:32_24 Jr_38:32_25 Jr_38:32_26 Jr_38:32_27 Jr_38:32_28 Jr_38:32_29 Jr_38:32_30 Jr_38:32_31 Jr_38:32_32 Jr_38:32_33 Jr_38:32_34 Jr_38:32_35
Jr:38:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:33 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη, ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ισραηλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, φησὶν κύριος Διδοὺς δώσω νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν γράψω αὐτούς· καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν·
Jr:38:33 (Jeremiah 38:33 For this is my covenant which I will make with the house of Israel; after those days, saith the Lord, I will surely put my laws into their mind, and write them on their hearts; and I will be to them a God, and they shall be to me a people.
Jr:38:33 Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. (Jr 31:33 BT_4)
Jr:38:33 ὅτι αὕτη διαθήκη, ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ισραηλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, φησὶν κύριος Διδοὺς δώσω νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν γράψω αὐτούς· καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν·
Jr:38:33 ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ
Jr:38:33 Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Konwencja Kto/, który/, który By robić konwencję Dom Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dzień Tamto By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać By dawać Prawo Ja Do (+przyspieszenie) Poznania umysł, umysłowość, cel, plan On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By pisać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bóg  I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie
Jr:38:33 o(/ti au(/tE E( diaTE/kE, E(\n diaTE/somai tO=| oi)/kO| *israEl meta\ ta\s E(me/ras e)kei/nas, fEsi\n ku/rios *didou\s dO/sO no/mous mou ei)s tE\n dia/noian au)tO=n kai\ e)pi\ kardi/as au)tO=n gra/PSO au)tou/s· kai\ e)/somai au)toi=s ei)s Teo/n, kai\ au)toi\ e)/sontai/ moi ei)s lao/n·
Jr:38:33 hoti hautE hE diaTEkE, hEn diaTEsomai tO oikO israEl meta tas hEmeras ekeinas, fEsin kyrios didus dOsO nomus mu eis tEn dianoian autOn kai epi kardias autOn graPSO autus· kai esomai autois eis Teon, kai autoi esontai moi eis laon·
Jr:38:33 C RD_NSF RA_NSF N1_NSF RR_ASF VF_FMI1S RA_DSM N2_DSM N_GSM P RA_APF N1A_APF RD_APF V6_PAI3S N2_NSM V8_PAPNSM VF_FAI1S N2_APM RP_GS P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C P N1A_APF RD_GPM VF_FAI1S RD_APM C VF_FMI1S RD_DPM P N2_ASM C RD_NPM VF_FMI3P RP_DS P N2_ASM
Jr:38:33 because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the covenant who/whom/which to make covenant the house Israel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the day that to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give to give law I into (+acc) the cognition intellect, mentality, purpose, plan he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to write he/she/it/same and also, even, namely to be he/she/it/same into (+acc) god [see theology] and also, even, namely he/she/it/same to be I into (+acc) people
Jr:38:33 because/that this (nom) the (nom) covenant (nom|voc) who/whom/which (acc) I-will-be-MAKE COVENANT-ed the (dat) house (dat) Israel (indecl) after (+acc), with (+gen) the (acc) day (gen), days (acc) those (acc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) while GIVE-ing (nom|voc) I-will-GIVE, I-should-GIVE laws (acc) me (gen) into (+acc) the (acc) cognition (acc) them/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) I-will-WRITE, I-should-WRITE them/same (acc) and I-will-be them/same (dat) into (+acc) god (acc) and they/same (nom) they-will-be me (dat) into (+acc) people (acc)
Jr:38:33 Jr_38:33_1 Jr_38:33_2 Jr_38:33_3 Jr_38:33_4 Jr_38:33_5 Jr_38:33_6 Jr_38:33_7 Jr_38:33_8 Jr_38:33_9 Jr_38:33_10 Jr_38:33_11 Jr_38:33_12 Jr_38:33_13 Jr_38:33_14 Jr_38:33_15 Jr_38:33_16 Jr_38:33_17 Jr_38:33_18 Jr_38:33_19 Jr_38:33_20 Jr_38:33_21 Jr_38:33_22 Jr_38:33_23 Jr_38:33_24 Jr_38:33_25 Jr_38:33_26 Jr_38:33_27 Jr_38:33_28 Jr_38:33_29 Jr_38:33_30 Jr_38:33_31 Jr_38:33_32 Jr_38:33_33 Jr_38:33_34 Jr_38:33_35 Jr_38:33_36 Jr_38:33_37 Jr_38:33_38 Jr_38:33_39 Jr_38:33_40
Jr:38:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:34 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι τὸν κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. –
Jr:38:34 (Jeremiah 38:34 And they shall not at all teach every one his fellow citizen, and every one his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least of them to the greatest of them: for I will be merciful to their iniquities, and their sins I will remember no more.
Jr:38:34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: "Poznajcie Pana!" Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał». (Jr 31:34 BT_4)
Jr:38:34 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι τὸν κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι.
Jr:38:34 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό πολίτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό μικρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἵλεως -ων εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἔτι
Jr:38:34 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By uczyć Każdy Obywatel On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Brat On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Wielki On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By być Zły uczynki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Jeszcze/jeszcze
Jr:38:34 kai\ ou) mE\ dida/XOsin e(/kastos to\n poli/tEn au)tou= kai\ e(/kastos to\n a)delfo\n au)tou= le/gOn *gnO=Ti to\n ku/rion· o(/ti pa/ntes ei)dE/sousi/n me a)po\ mikrou= au)tO=n kai\ e(/Os mega/lou au)tO=n, o(/ti i(/leOs e)/somai tai=s a)diki/ais au)tO=n kai\ tO=n a(martiO=n au)tO=n ou) mE\ mnEsTO= e)/ti.
Jr:38:34 kai u mE didaXOsin hekastos ton politEn autu kai hekastos ton adelfon autu legOn gnOTi ton kyrion· hoti pantes eidEsusin me apo mikru autOn kai heOs megalu autOn, hoti hileOs esomai tais adikiais autOn kai tOn hamartiOn autOn u mE mnEsTO eti.
Jr:38:34 C D D VA_AAS3P A1_NSM RA_ASM N1_ASM RD_GSM C A1_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM V1_PAPNSM VZ_AAD2S RA_ASM N2_ASM C A3_NPM VFX_FAI3P RP_AS P A1A_GSM RD_GPM C P A1_GSM RD_GPM C A1B_NSM VF_FMI1S RA_DPF N1A_DPF RD_GPM C RA_GPF N1A_GPF RD_GPM D D VS_APS1S D
Jr:38:34 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to teach each the citizen he/she/it/same and also, even, namely each the brother he/she/it/same to say/tell to know i.e. recognize. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that every all, each, every, the whole of to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] he/she/it/same and also, even, namely until; dawn great he/she/it/same because/that merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to be the wrongdoing he/she/it/same and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of yet/still
Jr:38:34 and not not they-should-TEACH each (of two) (nom) the (acc) citizen (acc) him/it/same (gen) and each (of two) (nom) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) do-KNOW-you(sg)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that all (nom|voc) they-will-PERCEIVE, going-to-PERCEIVE (fut ptcp) (dat) me (acc) away from (+gen) small ([Adj] gen) them/same (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen) them/same (gen) because/that merciful ([Adj] acc, nom|voc) I-will-be the (dat) wrongdoings (dat) them/same (gen) and the (gen) sins (gen) them/same (gen) not not I-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF yet/still
Jr:38:34 Jr_38:34_1 Jr_38:34_2 Jr_38:34_3 Jr_38:34_4 Jr_38:34_5 Jr_38:34_6 Jr_38:34_7 Jr_38:34_8 Jr_38:34_9 Jr_38:34_10 Jr_38:34_11 Jr_38:34_12 Jr_38:34_13 Jr_38:34_14 Jr_38:34_15 Jr_38:34_16 Jr_38:34_17 Jr_38:34_18 Jr_38:34_19 Jr_38:34_20 Jr_38:34_21 Jr_38:34_22 Jr_38:34_23 Jr_38:34_24 Jr_38:34_25 Jr_38:34_26 Jr_38:34_27 Jr_38:34_28 Jr_38:34_29 Jr_38:34_30 Jr_38:34_31 Jr_38:34_32 Jr_38:34_33 Jr_38:34_34 Jr_38:34_35 Jr_38:34_36 Jr_38:34_37 Jr_38:34_38 Jr_38:34_39 Jr_38:34_40 Jr_38:34_41 Jr_38:34_42 Jr_38:34_43
Jr:38:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:35 ἐὰν ὑψωθῇ ὁ οὐρανὸς εἰς τὸ μετέωρον, φησὶν κύριος, καὶ ἐὰν ταπεινωθῇ τὸ ἔδαφος τῆς γῆς κάτω, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀποδοκιμῶ τὸ γένος Ισραηλ, φησὶν κύριος, περὶ πάντων, ὧν ἐποίησαν.
Jr:38:35 (Jeremiah 38:35 Thus saith the Lord, who gives the sun for a light by day, the moon and the stars for a light by night, and makes a roaring in the sea, so that the waves thereof roar; the Lord Almighty is his name:
Jr:38:35 To mówi Pan: «Jeśli jest możliwe zmierzyć niebo w górze i zbadać podstawy ziemi w dole, to i Ja także odrzucę całe pokolenie Izraela za to wszystko, co uczynili - wyrocznia Pana. (Jr 31:37 BT_4)
Jr:38:35 ἐὰν ὑψωθῇ οὐρανὸς εἰς τὸ μετέωρον, φησὶν κύριος, καὶ ἐὰν ταπεινωθῇ τὸ ἔδαφος τῆς γῆς κάτω, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀποδοκιμῶ τὸ γένος Ισραηλ, φησὶν κύριος, περὶ πάντων, ὧν ἐποίησαν.
Jr:38:35 ἐάν (εἰ ἄν) ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί εἰς[1] ὁ ἡ τό μετ·έωρος -ον [LXX] φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐάν (εἰ ἄν) ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κάτω καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·δοκιμάζω (απο+δοκιμαζ-, απο+δοκιμ(α)·[σ]-, απο+δοκιμα·σ-, -, απο+δεδοκιμασ-, απο+δοκιμασ·θ-) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό Ἰσραήλ, ὁ φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:38:35 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By podnosić/ustalony wysoko Nieba/niebo Do (+przyspieszenie) Zawieszany By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do niżej Zakładanie Ziemi/ziemia Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By nie pochwalać potępiaj Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Izrael By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób
Jr:38:35 e)a\n u(PSOTE=| o( ou)rano\s ei)s to\ mete/Oron, fEsi\n ku/rios, kai\ e)a\n tapeinOTE=| to\ e)/dafos tE=s gE=s ka/tO, kai\ e)gO\ ou)k a)podokimO= to\ ge/nos *israEl, fEsi\n ku/rios, peri\ pa/ntOn, O(=n e)poi/Esan.
Jr:38:35 ean hyPSOTE ho uranos eis to meteOron, fEsin kyrios, kai ean tapeinOTE to edafos tEs gEs katO, kai egO uk apodokimO to genos israEl, fEsin kyrios, peri pantOn, hOn epoiEsan.
Jr:38:35 C VC_APS3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASN A1B_ASN V6_PAI3S N2_NSM C C VC_APS3S RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF D C RP_NS D VF2_FAI1S RA_ASN N3E_ASN N_GSM V6_PAI3S N2_NSM P A3_GPM RR_GPM VAI_AAI3P
Jr:38:35 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to elevate/set high the sky/heaven into (+acc) the suspended to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lower the foundation the earth/land down adown, under, to the bottom, below, nether and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to disapprove condemn the race race, class, kind Israel to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make
Jr:38:35 if-ever he/she/it-should-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) sky/heaven (nom) into (+acc) the (nom|acc) suspended ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) and if-ever he/she/it-should-be-LOWER-ed the (nom|acc) foundation (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) down and I (nom) not I-will-DISAPPROVE the (nom|acc) race (nom|acc|voc) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) about (+acc,+gen) all (gen) who/whom/which (gen) they-DO/MAKE-ed
Jr:38:35 Jr_38:35_1 Jr_38:35_2 Jr_38:35_3 Jr_38:35_4 Jr_38:35_5 Jr_38:35_6 Jr_38:35_7 Jr_38:35_8 Jr_38:35_9 Jr_38:35_10 Jr_38:35_11 Jr_38:35_12 Jr_38:35_13 Jr_38:35_14 Jr_38:35_15 Jr_38:35_16 Jr_38:35_17 Jr_38:35_18 Jr_38:35_19 Jr_38:35_20 Jr_38:35_21 Jr_38:35_22 Jr_38:35_23 Jr_38:35_24 Jr_38:35_25 Jr_38:35_26 Jr_38:35_27 Jr_38:35_28 Jr_38:35_29 Jr_38:35_30
Jr:38:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:36 οὕτως εἶπεν κύριος ὁ δοὺς τὸν ἥλιον εἰς φῶς τῆς ἡμέρας, σελήνην καὶ ἀστέρας εἰς φῶς τῆς νυκτός, καὶ κραυγὴν ἐν θαλάσσῃ καὶ ἐβόμβησεν τὰ κύματα αὐτῆς, κύριος παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ
Jr:38:36 (Jeremiah 38:36 if these ordinances cease from before me, saith the Lord, then shall the family of Israel cease to be a nation before me forever.
Jr:38:36 To mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, nadał prawa księżycowi i gwiazdom, by świeciły w nocy, który spiętrza morze, tak że huczą jego bałwany, imię Jego Pan Zastępów! (Jr 31:35 BT_4)
Jr:38:36 οὕτως εἶπεν κύριος δοὺς τὸν ἥλιον εἰς φῶς τῆς ἡμέρας, σελήνην καὶ ἀστέρας εἰς φῶς τῆς νυκτός, καὶ κραυγὴν ἐν θαλάσσῃ καὶ ἐβόμβησεν τὰ κύματα αὐτῆς, κύριος παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ
Jr:38:36 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σελήνη, -ης, ἡ καί ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί κραυγή, -ῆς, ἡ ἐν θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό κῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:38:36 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} Dzień Księżyc I też, nawet, mianowicie Gwiezdny Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} Noc I też, nawet, mianowicie Płacz krzyk (????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze I też, nawet, mianowicie Fala puchną, unoszą się On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Jr:38:36 ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( dou\s to\n E(/lion ei)s fO=s tE=s E(me/ras, selE/nEn kai\ a)ste/ras ei)s fO=s tE=s nukto/s, kai\ kraugE\n e)n Tala/ssE| kai\ e)bo/mbEsen ta\ ku/mata au)tE=s, ku/rios pantokra/tOr o)/noma au)tO=|
Jr:38:36 hutOs eipen kyrios ho dus ton hElion eis fOs tEs hEmeras, selEnEn kai asteras eis fOs tEs nyktos, kai kraugEn en TalassE kai ebombEsen ta kymata autEs, kyrios pantokratOr onoma autO
Jr:38:36 D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM VO_AAPNSM RA_ASM N2_ASM P N3T_ASN RA_GSF N1A_GSF N1_ASF C N3_APM P N3T_ASN RA_GSF N3_GSF C N1_ASF P N1S_DSF C VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN RD_GSF N2_NSM N3R_NSM N3M_NSN RD_DSM
Jr:38:36 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to give the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry into (+acc) light the day moon and also, even, namely star into (+acc) light the night and also, even, namely cry shout (κραυγάζω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sea and also, even, namely ć the wave swell, waft he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all name with regard to he/she/it/same
Jr:38:36 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon GIVE-ing (nom|voc) the (acc) sun (acc) into (+acc) light (nom|acc|voc) the (gen) day (gen), days (acc) moon (acc) and stars (acc) into (+acc) light (nom|acc|voc) the (gen) night (gen) and cry (acc) in/among/by (+dat) sea (dat) and the (nom|acc) waves (nom|acc|voc) her/it/same (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Jr:38:36 Jr_38:36_1 Jr_38:36_2 Jr_38:36_3 Jr_38:36_4 Jr_38:36_5 Jr_38:36_6 Jr_38:36_7 Jr_38:36_8 Jr_38:36_9 Jr_38:36_10 Jr_38:36_11 Jr_38:36_12 Jr_38:36_13 Jr_38:36_14 Jr_38:36_15 Jr_38:36_16 Jr_38:36_17 Jr_38:36_18 Jr_38:36_19 Jr_38:36_20 Jr_38:36_21 Jr_38:36_22 Jr_38:36_23 Jr_38:36_24 Jr_38:36_25 Jr_38:36_26 Jr_38:36_27 Jr_38:36_28 Jr_38:36_29 Jr_38:36_30 Jr_38:36_31
Jr:38:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:38:37 Ἐὰν παύσωνται οἱ νόμοι οὗτοι ἀπὸ προσώπου μου, φησὶν κύριος, καὶ τὸ γένος Ισραηλ παύσεται γενέσθαι ἔθνος κατὰ πρόσωπόν μου πάσας τὰς ἡμέρας. –
Jr:38:37 (Jeremiah 38:37 Though the sky should be raised to a greater height, saith the Lord, and though the ground of the earth should be sunk lower beneath, yet I will not cast off the family of Israel, saith the Lord, for all that they have done.
Jr:38:37 «Jeśliby te prawa przestały działać przede Mną - wyrocznia Pana - wtedy i pokolenie Izraela przestałoby być narodem na zawsze przede Mną». (Jr 31:36 BT_4)
Jr:38:37 Ἐὰν παύσωνται οἱ νόμοι οὗτοι ἀπὸ προσώπου μου, φησὶν κύριος, καὶ τὸ γένος Ισραηλ παύσεται γενέσθαι ἔθνος κατὰ πρόσωπόν μου πάσας τὰς ἡμέρας.
Jr:38:37 ἐάν (εἰ ἄν) παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό Ἰσραήλ, ὁ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Jr:38:37 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przestawać Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Izrael By przestawać By stawać się stawaj się, zdarzaj się Naród [zobacz etniczny] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
Jr:38:37 *)ea\n pau/sOntai oi( no/moi ou(=toi a)po\ prosO/pou mou, fEsi\n ku/rios, kai\ to\ ge/nos *israEl pau/setai gene/sTai e)/Tnos kata\ pro/sOpo/n mou pa/sas ta\s E(me/ras.
Jr:38:37 ean pausOntai hoi nomoi hutoi apo prosOpu mu, fEsin kyrios, kai to genos israEl pausetai genesTai eTnos kata prosOpon mu pasas tas hEmeras.
Jr:38:37 C VA_AMS3P RA_NPM N2_NPM RD_NPM P N2N_GSN RP_GS V6_PAI3S N2_NSM C RA_ASN N3E_ASN N_GSM VF_FMI3S VB_AMN N3E_ASN P N2N_ASN RP_GS A1S_APF RA_APF N1A_GSF
Jr:38:37 if-ever [ἐὰν μή (if-ever