Jr:40:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν δεύτερον, καὶ αὐτὸς ἦν ἔτι δεδεμένος ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς, λέγων
Jr:40:1 40:1 And the word of the Lord came to Jeremias the second time, when he was yet bound in the court of the prison, saying,
Jr:40:1 Powtórnie skierował Pan słowo do Jeremiasza, gdy ten był jeszcze uwięziony w wartowni. (Jr 33:1 BT_4)
Jr:40:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν δεύτερον, καὶ αὐτὸς ἦν ἔτι δεδεμένος ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς, λέγων
Jr:40:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ δεύτερος -α -ον καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:40:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz Drugi I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Jeszcze/jeszcze By wiązać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Więzienie zabezpieczają się By mówić/opowiadaj
Jr:40:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *ieremian deu/teron, kai\ au)to\s E)=n e)/ti dedeme/nos e)n tE=| au)lE=| tE=s fulakE=s, le/gOn
Jr:40:1 kai egeneto logos kyriu pros ieremian deuteron, kai autos En eti dedemenos en tE aulE tEs fylakEs, legOn
Jr:40:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM A1A_ASM C RD_NSM V9_IAI3S D VM_XMPNSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1_GSF V1_PAPNSM
Jr:40:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah second and also, even, namely he/she/it/same to be yet/still to bind in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the prison guard to say/tell
Jr:40:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) second (acc, nom|acc|voc) and he/it/same (nom) he/she/it-was yet/still having-been-BIND-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (gen) prison (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:40:1 Jr_40:1_1 Jr_40:1_2 Jr_40:1_3 Jr_40:1_4 Jr_40:1_5 Jr_40:1_6 Jr_40:1_7 Jr_40:1_8 Jr_40:1_9 Jr_40:1_10 Jr_40:1_11 Jr_40:1_12 Jr_40:1_13 Jr_40:1_14 Jr_40:1_15 Jr_40:1_16 Jr_40:1_17 Jr_40:1_18
Jr:40:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:2 Οὕτως εἶπεν κύριος ποιῶν γῆν καὶ πλάσσων αὐτὴν τοῦ ἀνορθῶσαι αὐτήν, κύριος ὄνομα αὐτῷ
Jr:40:2 (Jeremiah 40:2 Thus saith the Lord, who made the earth and formed it, to establish it; the Lord is his name;
Jr:40:2 «To mówi Pan, który stworzył ziemię i ukształtował ją, nadając jej trwałość - wyrocznia Pana. (Jr 33:2 BT_4)
Jr:40:2 Οὕτως εἶπεν κύριος ποιῶν γῆν καὶ πλάσσων αὐτὴν τοῦ ἀνορθῶσαι αὐτήν, κύριος ὄνομα αὐτῷ
Jr:40:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:40:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jaki rodzaj; by czynić/rób Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] On/ona/to/to samo By kłaść z powrotem w górze On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Jr:40:2 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios poiO=n gE=n kai\ pla/ssOn au)tE\n tou= a)norTO=sai au)tE/n, ku/rios o)/noma au)tO=|
Jr:40:2 hutOs eipen kyrios poiOn gEn kai plassOn autEn tu anorTOsai autEn, kyrios onoma autO
Jr:40:2 D VBI_AAI3S N2_NSM V2_PAPNSM N1_ASF C V1_PAPNSM RD_ASF RA_GSN VA_AAN RD_ASF N2_NSM N3M_NSN RD_DSM
Jr:40:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. what kind; to do/make earth/land and also, even, namely to mold [see plastic] he/she/it/same the to put back up he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. name with regard to he/she/it/same
Jr:40:2 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) earth/land (acc) and while MOLD-ing (nom) her/it/same (acc) the (gen) to-PUT-BACK-UP, be-you(sg)-PUT-ed-BACK-UP!, he/she/it-happens-to-PUT-BACK-UP (opt) her/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Jr:40:2 Jr_40:2_1 Jr_40:2_2 Jr_40:2_3 Jr_40:2_4 Jr_40:2_5 Jr_40:2_6 Jr_40:2_7 Jr_40:2_8 Jr_40:2_9 Jr_40:2_10 Jr_40:2_11 Jr_40:2_12 Jr_40:2_13 Jr_40:2_14
Jr:40:2 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:3 Κέκραξον πρός με, καὶ ἀποκριθήσομαί σοι καὶ ἀπαγγελῶ σοι μεγάλα καὶ ἰσχυρά, ἃ οὐκ ἔγνως αὐτά.
Jr:40:3 (Jeremiah 40:3 Cry to me, and I will answer thee, and I will declare to thee great and mighty things, which thou knowest not.
Jr:40:3 Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. (Jr 33:3 BT_4)
Jr:40:3 Κέκραξον πρός με, καὶ ἀποκριθήσομαί σοι καὶ ἀπαγγελῶ σοι μεγάλα καὶ ἰσχυρά, οὐκ ἔγνως αὐτά.
Jr:40:3 κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρός -ά -όν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:40:3 By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wielki I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo
Jr:40:3 *ke/kraXon pro/s me, kai\ a)pokriTE/somai/ soi kai\ a)paggelO= soi mega/la kai\ i)sCHura/, a(/ ou)k e)/gnOs au)ta/.
Jr:40:3 kekraXon pros me, kai apokriTEsomai soi kai apangelO soi megala kai isCHyra, ha uk egnOs auta.
Jr:40:3 VX_XAD2S P RP_AS C VC_FPI1S RP_DS C VF2_FAI1S RP_DS A1_APN C A1A_APN RR_APN D VZI_AAI2S RD_APN
Jr:40:3 to cry out toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to answer you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to report – to report or tell. you; your/yours(sg); to rub worn, rub great and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. he/she/it/same
Jr:40:3 do-CRY-you(sg)-OUT!, going-to-CRY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and I-will-be-ANSWER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and I-will-DELIVER A MESSAGE, I-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) great ([Adj] nom|acc|voc) and mighty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) who/whom/which (nom|acc) not you(sg)-KNOW-ed they/them/same (nom|acc)
Jr:40:3 Jr_40:3_1 Jr_40:3_2 Jr_40:3_3 Jr_40:3_4 Jr_40:3_5 Jr_40:3_6 Jr_40:3_7 Jr_40:3_8 Jr_40:3_9 Jr_40:3_10 Jr_40:3_11 Jr_40:3_12 Jr_40:3_13 Jr_40:3_14 Jr_40:3_15 Jr_40:3_16
Jr:40:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:4 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ περὶ οἴκων τῆς πόλεως ταύτης καὶ περὶ οἴκων βασιλέως Ιουδα τῶν καθῃρημένων εἰς χάρακας καὶ προμαχῶνας
Jr:40:4 (Jeremiah 40:4 For thus saith the Lord concerning the houses of this city, and concerning the houses of the king of Juda, which have been pulled down for mounds and fortifications,
Jr:40:4 To bowiem mówi Pan, Bóg Izraela, o domach tego miasta, o domach królów judzkich, które zostaną zniszczone, o wałach i mieczach: (Jr 33:4 BT_4)
Jr:40:4 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ περὶ οἴκων τῆς πόλεως ταύτης καὶ περὶ οἴκων βασιλέως Ιουδα τῶν καθῃρημένων εἰς χάρακας καὶ προμαχῶνας
Jr:40:4 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ περί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί περί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) εἰς[1] χάραξ, -ακος, ὁ καί
Jr:40:4 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dom; by mieszkać Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dom; by mieszkać Król Judasz/Juda By zdejmować czyść Do (+przyspieszenie) Słupa {Stawki} rózga, wskazówka, reguła {panowanie}, władca od tego samo jak charagma I też, nawet, mianowicie
Jr:40:4 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl peri\ oi)/kOn tE=s po/leOs tau/tEs kai\ peri\ oi)/kOn basile/Os *iouda tO=n kaTE|rEme/nOn ei)s CHa/rakas kai\ promaCHO=nas
Jr:40:4 hoti hutOs eipen kyrios ho Teos israEl peri oikOn tEs poleOs tautEs kai peri oikOn basileOs iuda tOn kaTErEmenOn eis CHarakas kai promaCHOnas
Jr:40:4 C D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM P N2_GPM RA_GSF N3I_GSF RD_GSF C P N2_GPM N3V_GSM N_GSM RA_GPM VM_XMPGPM P N3K_APM C N3W_APM
Jr:40:4 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel about (+acc,+gen) house; to dwell the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely about (+acc,+gen) house; to dwell king Judas/Judah the to take down purge into (+acc) stake ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma and also, even, namely ć
Jr:40:4 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) about (+acc,+gen) houses (gen); while DWELL-ing (nom) the (gen) city (gen) this (gen) and about (+acc,+gen) houses (gen); while DWELL-ing (nom) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) the (gen) having-been-TAKE-ed-DOWN (gen) into (+acc) stakes (acc) and
Jr:40:4 Jr_40:4_1 Jr_40:4_2 Jr_40:4_3 Jr_40:4_4 Jr_40:4_5 Jr_40:4_6 Jr_40:4_7 Jr_40:4_8 Jr_40:4_9 Jr_40:4_10 Jr_40:4_11 Jr_40:4_12 Jr_40:4_13 Jr_40:4_14 Jr_40:4_15 Jr_40:4_16 Jr_40:4_17 Jr_40:4_18 Jr_40:4_19 Jr_40:4_20 Jr_40:4_21 Jr_40:4_22 Jr_40:4_23
Jr:40:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:5 τοῦ μάχεσθαι πρὸς τοὺς Χαλδαίους καὶ πληρῶσαι αὐτὴν τῶν νεκρῶν τῶν ἀνθρώπων, οὓς ἐπάταξα ἐν ὀργῇ μου καὶ ἐν θυμῷ μου, καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν περὶ πασῶν τῶν πονηριῶν αὐτῶν
Jr:40:5 (Jeremiah 40:5 to fight against the Chaldeans, and to fill it with the corpses of men, whom I smote in mine anger and my wrath, and turned away my face from them, for all their wickedness:
Jr:40:5 Idą walczyć z Chaldejczykami, by napełnić miasto zwłokami ludzi, których zabiję w przystępie swego gniewu. Zakryłem bowiem swe oblicze przed tym miastem na skutek całej ich nieprawości. (Jr 33:5 BT_4)
Jr:40:5 τοῦ μάχεσθαι πρὸς τοὺς Χαλδαίους καὶ πληρῶσαι αὐτὴν τῶν νεκρῶν τῶν ἀνθρώπων, οὓς ἐπάταξα ἐν ὀργῇ μου καὶ ἐν θυμῷ μου, καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν περὶ πασῶν τῶν πονηριῶν αὐτῶν
Jr:40:5 ὁ ἡ τό μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:40:5 By kłócić się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Chaldejski I też, nawet, mianowicie By napełniać pełność, spełniać On/ona/to/to samo Martwo {Całkowicie} Ludzki Kto/, który/, który By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Twarz Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bezeceństwo On/ona/to/to samo
Jr:40:5 tou= ma/CHesTai pro\s tou\s *CHaldai/ous kai\ plErO=sai au)tE\n tO=n nekrO=n tO=n a)nTrO/pOn, ou(\s e)pa/taXa e)n o)rgE=| mou kai\ e)n TumO=| mou, kai\ a)pe/strePSa to\ pro/sOpo/n mou a)p’ au)tO=n peri\ pasO=n tO=n ponEriO=n au)tO=n
Jr:40:5 tu maCHesTai pros tus CHaldaius kai plErOsai autEn tOn nekrOn tOn anTrOpOn, hus epataXa en orgE mu kai en TymO mu, kai apestrePSa to prosOpon mu ap’ autOn peri pasOn tOn ponEriOn autOn
Jr:40:5 RA_GSN V1_PMN P RA_APM N2_APM C VA_AAN RD_ASF RA_GPM N2_GPM RA_GPM N2_GPM RR_APM VAI_AAI1S P N1_DSF RP_GS C P N2_DSM RP_GS C VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_GPM P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RD_GPM
Jr:40:5 the to quarrel toward (+acc,+gen,+dat) the Chaldean and also, even, namely to fill fill, fulfill he/she/it/same the dead the human who/whom/which to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I and also, even, namely to turn away from the face I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the wickedness he/she/it/same
Jr:40:5 the (gen) to-be-being-QUARREL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Chaldeans (acc) and to-FILL, be-you(sg)-FILL-ed!, he/she/it-happens-to-FILL (opt) her/it/same (acc) the (gen) dead ([Adj] gen) the (gen) humans (gen) who/whom/which (acc) I-SMITE-ed in/among/by (+dat) wrath (dat) me (gen) and in/among/by (+dat) wrath (dat) me (gen) and I-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) them/same (gen) about (+acc,+gen) all (gen) the (gen) wickednesss (gen) them/same (gen)
Jr:40:5 Jr_40:5_1 Jr_40:5_2 Jr_40:5_3 Jr_40:5_4 Jr_40:5_5 Jr_40:5_6 Jr_40:5_7 Jr_40:5_8 Jr_40:5_9 Jr_40:5_10 Jr_40:5_11 Jr_40:5_12 Jr_40:5_13 Jr_40:5_14 Jr_40:5_15 Jr_40:5_16 Jr_40:5_17 Jr_40:5_18 Jr_40:5_19 Jr_40:5_20 Jr_40:5_21 Jr_40:5_22 Jr_40:5_23 Jr_40:5_24 Jr_40:5_25 Jr_40:5_26 Jr_40:5_27 Jr_40:5_28 Jr_40:5_29 Jr_40:5_30 Jr_40:5_31 Jr_40:5_32 Jr_40:5_33
Jr:40:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:6 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνάγω αὐτῇ συνούλωσιν καὶ ἴαμα καὶ φανερώσω αὐτοῖς εἰσακούειν καὶ ἰατρεύσω αὐτὴν καὶ ποιήσω αὐτοῖς εἰρήνην καὶ πίστιν·
Jr:40:6 (Jeremiah 40:6 Behold, I bring upon her healing and cure, and I will show myself to them, and will heal her, and make both peace and security.
Jr:40:6 Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich oraz objawię im obfity pokój i bezpieczeństwo. (Jr 33:6 BT_4)
Jr:40:6 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνάγω αὐτῇ συνούλωσιν καὶ ἴαμα καὶ φανερώσω αὐτοῖς εἰσακούειν καὶ ἰατρεύσω αὐτὴν καὶ ποιήσω αὐτοῖς εἰρήνην καὶ πίστιν·
Jr:40:6 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἴαμα[τ], -ατος, τό καί φανερόω (φανερ(ο)-, φανερω·σ-, φανερω·σ-, -, πεφανερω-, φανερω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰρήνη, -ης, ἡ καί πίστις, -εως, ἡ
Jr:40:6 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By prowadzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Gojenie się I też, nawet, mianowicie By manifestować wynoś, wydawaj, wyjawiaj; objawienie On/ona/to/to samo Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Pokój I też, nawet, mianowicie Wiara(pełność)
Jr:40:6 *)idou\ e)gO\ a)na/gO au)tE=| sunou/lOsin kai\ i)/ama kai\ fanerO/sO au)toi=s ei)sakou/ein kai\ i)atreu/sO au)tE\n kai\ poiE/sO au)toi=s ei)rE/nEn kai\ pi/stin·
Jr:40:6 idu egO anagO autE synulOsin kai iama kai fanerOsO autois eisakuein kai iatreusO autEn kai poiEsO autois eirEnEn kai pistin·
Jr:40:6 I RP_NS V1_PAI1S RD_DSF N3I_ASF C N3M_ASN C VF_FAI1S RD_DPM V1_PAN C VF_FAI1S RD_ASF C VF_FAI1S RD_DPM N1_ASF C N3I_ASF
Jr:40:6 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to lead up he/she/it/same ć and also, even, namely healing and also, even, namely to manifest bring out, give away, disclose; revelation he/she/it/same to heard (being heard, listen into, hearken) and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to do/make he/she/it/same peace and also, even, namely faith(fulness)
Jr:40:6 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-LEAD-ing-UP, I-should-be-LEAD-ing-UP her/it/same (dat) and healing (nom|acc|voc) and I-will-MANIFEST, I-should-MANIFEST them/same (dat) to-be-HEARD-ing and her/it/same (acc) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE them/same (dat) peace (acc) and faith(fulness) (acc)
Jr:40:6 Jr_40:6_1 Jr_40:6_2 Jr_40:6_3 Jr_40:6_4 Jr_40:6_5 Jr_40:6_6 Jr_40:6_7 Jr_40:6_8 Jr_40:6_9 Jr_40:6_10 Jr_40:6_11 Jr_40:6_12 Jr_40:6_13 Jr_40:6_14 Jr_40:6_15 Jr_40:6_16 Jr_40:6_17 Jr_40:6_18 Jr_40:6_19 Jr_40:6_20
Jr:40:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:7 καὶ ἐπιστρέψω τὴν ἀποικίαν Ιουδα καὶ τὴν ἀποικίαν Ισραηλ καὶ οἰκοδομήσω αὐτοὺς καθὼς τὸ πρότερον·
Jr:40:7 (Jeremiah 40:7 And I will turn the captivity of Juda, and the captivity of Israel, and will build them, even as before.
Jr:40:7 I odmienię los Judy i los Izraela, odbudowując ich jak przedtem. (Jr 33:7 BT_4)
Jr:40:7 καὶ ἐπιστρέψω τὴν ἀποικίαν Ιουδα καὶ τὴν ἀποικίαν Ισραηλ καὶ οἰκοδομήσω αὐτοὺς καθὼς τὸ πρότερον·
Jr:40:7 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)
Jr:40:7 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Izrael I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Wcześniej
Jr:40:7 kai\ e)pistre/PSO tE\n a)poiki/an *iouda kai\ tE\n a)poiki/an *israEl kai\ oi)kodomE/sO au)tou\s kaTO\s to\ pro/teron·
Jr:40:7 kai epistrePSO tEn apoikian iuda kai tEn apoikian israEl kai oikodomEsO autus kaTOs to proteron·
Jr:40:7 C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF N_GSM C RA_ASF N1A_ASF N_GSM C VF_FAI1S RD_APM D RA_ASN A1A_ASN
Jr:40:7 and also, even, namely to turn around the ć Judas/Judah and also, even, namely the ć Israel and also, even, namely to build/edify he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] the earlier
Jr:40:7 and I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND the (acc) Judas/Judah (gen, voc) and the (acc) Israel (indecl) and I-will-BUILD/EDIFY, I-should-BUILD/EDIFY them/same (acc) as accordingly the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jr:40:7 Jr_40:7_1 Jr_40:7_2 Jr_40:7_3 Jr_40:7_4 Jr_40:7_5 Jr_40:7_6 Jr_40:7_7 Jr_40:7_8 Jr_40:7_9 Jr_40:7_10 Jr_40:7_11 Jr_40:7_12 Jr_40:7_13 Jr_40:7_14 Jr_40:7_15
Jr:40:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:8 καὶ καθαριῶ αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν, ὧν ἡμάρτοσάν μοι, καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ὧν ἥμαρτόν μοι καὶ ἀπέστησαν ἀπ’ ἐμοῦ.
Jr:40:8 (Jeremiah 40:8 And I will cleanse them from all their iniquities, whereby they have sinned against me, and will not remember their sins, whereby they have sinned against me, and revolted from me.
Jr:40:8 Oczyszczę ich ze wszystkich grzechów, jakimi wykroczyli przeciw Mnie, i odpuszczę wszystkie ich występki, którymi zgrzeszyli przeciw Mnie i wypowiedzieli Mi posłuszeństwo. (Jr 33:8 BT_4)
Jr:40:8 καὶ καθαριῶ αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν, ὧν ἡμάρτοσάν μοι, καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ὧν ἥμαρτόν μοι καὶ ἀπέστησαν ἀπ’ ἐμοῦ.
Jr:40:8 καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Jr:40:8 I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zły uczynki On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By grzeszyć Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By grzeszyć Ja I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Jr:40:8 kai\ kaTariO= au)tou\s a)po\ pasO=n tO=n a)dikiO=n au)tO=n, O(=n E(ma/rtosa/n moi, kai\ ou) mE\ mnEsTE/somai a(martiO=n au)tO=n, O(=n E(/marto/n moi kai\ a)pe/stEsan a)p’ e)mou=.
Jr:40:8 kai kaTariO autus apo pasOn tOn adikiOn autOn, hOn hEmartosan moi, kai u mE mnEsTEsomai hamartiOn autOn, hOn hEmarton moi kai apestEsan ap’ emu.
Jr:40:8 C VF2_FAI1S RD_APM P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RD_GPM RR_GPF VBI_AAI3P RP_DS C D D VS_FPI1S N1A_GPF RD_GPM RR_GPF VBI_AAI3P RP_DS C VHI_AAI3P P RP_GS
Jr:40:8 and also, even, namely to purify cleanse he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the wrongdoing he/she/it/same who/whom/which to sin I and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same who/whom/which to sin I and also, even, namely to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Jr:40:8 and I-will-PURIFIED them/same (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) wrongdoings (gen) them/same (gen) who/whom/which (gen) they-SIN-ed me (dat) and not not I-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF sins (gen) them/same (gen) who/whom/which (gen) I-SIN-ed, they-SIN-ed me (dat) and they-DISENGAGE-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Jr:40:8 Jr_40:8_1 Jr_40:8_2 Jr_40:8_3 Jr_40:8_4 Jr_40:8_5 Jr_40:8_6 Jr_40:8_7 Jr_40:8_8 Jr_40:8_9 Jr_40:8_10 Jr_40:8_11 Jr_40:8_12 Jr_40:8_13 Jr_40:8_14 Jr_40:8_15 Jr_40:8_16 Jr_40:8_17 Jr_40:8_18 Jr_40:8_19 Jr_40:8_20 Jr_40:8_21 Jr_40:8_22 Jr_40:8_23 Jr_40:8_24
Jr:40:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:9 καὶ ἔσται εἰς εὐφροσύνην καὶ εἰς αἴνεσιν καὶ εἰς μεγαλειότητα παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς, οἵτινες ἀκούσονται πάντα τὰ ἀγαθά, ἃ ἐγὼ ποιήσω, καὶ φοβηθήσονται καὶ πικρανθήσονται περὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ περὶ πάσης τῆς εἰρήνης, ἧς ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς. –
Jr:40:9 (Jeremiah 40:9 And it shall be for joy and praise, and for glory to all the people of the earth, who shall hear all the good that I will do: and they shall fear and be provoked for all the good things and for all the peace which I will bring upon them.
Jr:40:9 Jerozolima zaś będzie radością, chwałą i dumą wśród wszystkich narodów ziemi, które usłyszą o dobrodziejstwach, jakie jej wyświadczyłem. Będą się one lękać i drżeć wobec wszelkich przejawów dobroci i pomyślności, jaką jej dałem. (Jr 33:9 BT_4)
Jr:40:9 καὶ ἔσται εἰς εὐφροσύνην καὶ εἰς αἴνεσιν καὶ εἰς μεγαλειότητα παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς, οἵτινες ἀκούσονται πάντα τὰ ἀγαθά, ἐγὼ ποιήσω, καὶ φοβηθήσονται καὶ πικρανθήσονται περὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ περὶ πάσης τῆς εἰρήνης, ἧς ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς.
Jr:40:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί εἰς[1] αἴνεσις, -εως, ἡ καί εἰς[1] μεγαλειότη[τ]ς, -ητος, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί πικραίνω (πικραιν-, πικραν(ε)·[σ]-, πικραν·[σ]-, -, -, πικραν·θ-) περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:40:9 I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Wesołość I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Chwal chwały I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wspaniałość Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który Ja By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By bać się I też, nawet, mianowicie By robić gorzki Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pokój Kto/, który/, który Ja By czynić/rób On/ona/to/to samo
Jr:40:9 kai\ e)/stai ei)s eu)frosu/nEn kai\ ei)s ai)/nesin kai\ ei)s megaleio/tEta panti\ tO=| laO=| tE=s gE=s, oi(/tines a)kou/sontai pa/nta ta\ a)gaTa/, a(/ e)gO\ poiE/sO, kai\ fobETE/sontai kai\ pikranTE/sontai peri\ pa/ntOn tO=n a)gaTO=n kai\ peri\ pa/sEs tE=s ei)rE/nEs, E(=s e)gO\ poiE/sO au)toi=s.
Jr:40:9 kai estai eis eufrosynEn kai eis ainesin kai eis megaleiotEta panti tO laO tEs gEs, hoitines akusontai panta ta agaTa, ha egO poiEsO, kai fobETEsontai kai pikranTEsontai peri pantOn tOn agaTOn kai peri pasEs tEs eirEnEs, hEs egO poiEsO autois.
Jr:40:9 C VF_FMI3S P N1_ASF C P N3I_ASF C P N1M_ASM A3_DSM RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1_GSF RX_NPM VF_FMI3P A3_APN RA_APN A1_APN RR_APN RP_NS VF_FAI1S C VC_FPI3P C VC_FPI3P P A3_GPM RA_GPM A1_GPM C P A1S_GSF RA_GSF N1_GSF RR_GSF RP_NS VF_FAI1S RD_DPM
Jr:40:9 and also, even, namely to be into (+acc) cheerfulness and also, even, namely into (+acc) praise of praise and also, even, namely into (+acc) magnificence every all, each, every, the whole of the people the earth/land who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to hear every all, each, every, the whole of the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which I to do/make and also, even, namely to fear and also, even, namely to make bitter about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the peace who/whom/which I to do/make he/she/it/same
Jr:40:9 and he/she/it-will-be into (+acc) cheerfulness (acc) and into (+acc) praise (acc) and into (+acc) magnificence (acc) every (dat) the (dat) people (dat) the (gen) earth/land (gen) who-/whom-/whichever (nom) they-will-be-HEAR-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and they-will-be-FEAR-ed and they-will-be-MAKE-ed-BITTER about (+acc,+gen) all (gen) the (gen) good ([Adj] gen) and about (+acc,+gen) every (gen) the (gen) peace (gen) who/whom/which (gen) I (nom) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE them/same (dat)
Jr:40:9 Jr_40:9_1 Jr_40:9_2 Jr_40:9_3 Jr_40:9_4 Jr_40:9_5 Jr_40:9_6 Jr_40:9_7 Jr_40:9_8 Jr_40:9_9 Jr_40:9_10 Jr_40:9_11 Jr_40:9_12 Jr_40:9_13 Jr_40:9_14 Jr_40:9_15 Jr_40:9_16 Jr_40:9_17 Jr_40:9_18 Jr_40:9_19 Jr_40:9_20 Jr_40:9_21 Jr_40:9_22 Jr_40:9_23 Jr_40:9_24 Jr_40:9_25 Jr_40:9_26 Jr_40:9_27 Jr_40:9_28 Jr_40:9_29 Jr_40:9_30 Jr_40:9_31 Jr_40:9_32 Jr_40:9_33 Jr_40:9_34 Jr_40:9_35 Jr_40:9_36 Jr_40:9_37 Jr_40:9_38 Jr_40:9_39 Jr_40:9_40 Jr_40:9_41
Jr:40:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:10 οὕτως εἶπεν κύριος Ἔτι ἀκουσθήσεται ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ᾧ ὑμεῖς λέγετε Ἔρημός ἐστιν ἀπὸ ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν, ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ ταῖς ἠρημωμέναις παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἄνθρωπον καὶ κτήνη
Jr:40:10 (Jeremiah 40:10 Thus saith the Lord; There shall yet be heard in this place, of which ye say, it is destitute of men and cattle, in the cities of Juda, and in the streets of Jerusalem, the places that have been made desolate for want of men and cattle,
Jr:40:10 To mówi Pan: Na tym miejscu, o którym mówicie: "Jest to pustkowie bez ludzi i bez trzody" - w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy, opuszczonych, bezludnych, niezamieszkałych i bez trzody rozlegnie się jeszcze (Jr 33:10 BT_4)
Jr:40:10 οὕτως εἶπεν κύριος Ἔτι ἀκουσθήσεται ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὑμεῖς λέγετε Ἔρημός ἐστιν ἀπὸ ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν, ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ ταῖς ἠρημωμέναις παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἄνθρωπον καὶ κτήνη
Jr:40:10 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔτι ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔρημος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἔξω·θεν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) παρά ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό
Jr:40:10 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeszcze/jeszcze By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Ty By mówić/opowiadaj Odludzie By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz Jerozolima [miasto z] By leżeć odłogiem fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By być Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę)
Jr:40:10 ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)/eti a)kousTE/setai e)n tO=| to/pO| tou/tO|, O(=| u(mei=s le/gete *)/erEmo/s e)stin a)po\ a)nTrO/pOn kai\ ktEnO=n, e)n po/lesin *iouda kai\ e)/XOTen *ierousalEm tai=s E)rEmOme/nais para\ to\ mE\ ei)=nai a)/nTrOpon kai\ ktE/nE
Jr:40:10 hutOs eipen kyrios eti akusTEsetai en tO topO tutO, hO hymeis legete erEmos estin apo anTrOpOn kai ktEnOn, en polesin iuda kai eXOTen ierusalEm tais ErEmOmenais para to mE einai anTrOpon kai ktEnE
Jr:40:10 D VBI_AAI3S N2_NSM D VC_FPI3S P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RR_DSM RP_NP V1_PAI2P N2_NSF V9_PAI3S P N2_GPM C N3E_GPN P N3I_DPF N_GSM C D N_GSF RA_DPF VMI_XMPDPF P RA_ASN D V9_PAN N2_ASM C N3E_APN
Jr:40:10 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. yet/still to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which you to say/tell wilderness to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human and also, even, namely Animal (beast) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah and also, even, namely from the outside Jerusalem [city of] the to lay waste frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to be human and also, even, namely Animal (beast)
Jr:40:10 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) yet/still he/she/it-will-be-HEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) who/whom/which (dat) you(pl) (nom) you(pl)-are-SAY/TELL-ing, be-you(pl)-SAY/TELL-ing! wilderness ([Adj] nom) he/she/it-is away from (+gen) humans (gen) and Animals (gen) in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and from the outside Jerusalem (indecl) the (dat) having-been-LAY-ed-WASTE (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be human (acc) and Animals (nom|acc|voc)
Jr:40:10 Jr_40:10_1 Jr_40:10_2 Jr_40:10_3 Jr_40:10_4 Jr_40:10_5 Jr_40:10_6 Jr_40:10_7 Jr_40:10_8 Jr_40:10_9 Jr_40:10_10 Jr_40:10_11 Jr_40:10_12 Jr_40:10_13 Jr_40:10_14 Jr_40:10_15 Jr_40:10_16 Jr_40:10_17 Jr_40:10_18 Jr_40:10_19 Jr_40:10_20 Jr_40:10_21 Jr_40:10_22 Jr_40:10_23 Jr_40:10_24 Jr_40:10_25 Jr_40:10_26 Jr_40:10_27 Jr_40:10_28 Jr_40:10_29 Jr_40:10_30 Jr_40:10_31 Jr_40:10_32 Jr_40:10_33
Jr:40:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:11 φωνὴ εὐφροσύνης καὶ φωνὴ χαρμοσύνης, φωνὴ νυμφίου καὶ φωνὴ νύμφης, φωνὴ λεγόντων Ἐξομολογεῖσθε κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι χρηστὸς κύριος, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· καὶ εἰσοίσουσιν δῶρα εἰς οἶκον κυρίου· ὅτι ἀποστρέψω πᾶσαν τὴν ἀποικίαν τῆς γῆς ἐκείνης κατὰ τὸ πρότερον, εἶπεν κύριος.
Jr:40:11 (Jeremiah 40:11 the voice of gladness, and the voice of joy, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, the voice of men saying, Give thanks to the Lord Almighty: for the Lord is good; for his mercy endures fore ever: and they shall bring gifts into the house of the Lord; for I will turn all the captivity of that land as before, said the Lord.
Jr:40:11 głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i oblubienicy, głos tych, co mówią, składając ofiary dziękczynne w domu Pańskim: "Wychwalajmy Pana Zastępów, bo dobry jest Pan, bo na wieki Jego łaskawość". Odmienię bowiem los tego kraju na taki, jaki był przedtem - mówi Pan. (Jr 33:11 BT_4)
Jr:40:11 φωνὴ εὐφροσύνης καὶ φωνὴ χαρμοσύνης, φωνὴ νυμφίου καὶ φωνὴ νύμφης, φωνὴ λεγόντων Ἐξομολογεῖσθε κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι χρηστὸς κύριος, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· καὶ εἰσοίσουσιν δῶρα εἰς οἶκον κυρίου· ὅτι ἀποστρέψω πᾶσαν τὴν ἀποικίαν τῆς γῆς ἐκείνης κατὰ τὸ πρότερον, εἶπεν κύριος.
Jr:40:11 φωνή, -ῆς, ἡ εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί φωνή, -ῆς, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ νυμφίος, -ου, ὁ καί φωνή, -ῆς, ἡ νύμφη, -ης, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὅτι χρηστός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο κατά ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:40:11 Dźwięku/głos płacze Wesołość I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Dźwięku/głos płacze Stajenny I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Panny młodej/synowa Dźwięku/głos płacze By mówić/opowiadaj By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Dar Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By odwracać się od Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wcześniej By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:40:11 fOnE\ eu)frosu/nEs kai\ fOnE\ CHarmosu/nEs, fOnE\ numfi/ou kai\ fOnE\ nu/mfEs, fOnE\ lego/ntOn *)eXomologei=sTe kuri/O| pantokra/tori, o(/ti CHrEsto\s ku/rios, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=· kai\ ei)soi/sousin dO=ra ei)s oi)=kon kuri/ou· o(/ti a)postre/PSO pa=san tE\n a)poiki/an tE=s gE=s e)kei/nEs kata\ to\ pro/teron, ei)=pen ku/rios.
Jr:40:11 fOnE eufrosynEs kai fOnE CHarmosynEs, fOnE nymfiu kai fOnE nymfEs, fOnE legontOn eXomologeisTe kyriO pantokratori, hoti CHrEstos kyrios, hoti eis ton aiOna to eleos autu· kai eisoisusin dOra eis oikon kyriu· hoti apostrePSO pasan tEn apoikian tEs gEs ekeinEs kata to proteron, eipen kyrios.
Jr:40:11 N1_NSF N1_GSF C N1_NSF A1_GSF N1_NSF N2_GSM C N1_NSF N1_GSF N1_NSF V1_PAPGPM V2_PMD2P N2_DSM N3R_DSM C A1_NSM N2_NSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSN RD_GSM C VF_FAI3P N2N_APN P N2_ASM N2_GSM C VF_FAI1S A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RD_GSF P RA_ASN D VBI_AAI3S N2_NSM
Jr:40:11 sound/voice cries cheerfulness and also, even, namely sound/voice cries ć sound/voice cries groom and also, even, namely sound/voice cries bride/daughter-in-law sound/voice cries to say/tell to confess lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all because/that magnanimous lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. gift into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to turn away from every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć the earth/land that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the earlier to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:40:11 sound/voice (nom|voc) cheerfulness (gen) and sound/voice (nom|voc) sound/voice (nom|voc) groom (gen) and sound/voice (nom|voc) bride/daughter-in-law (gen) sound/voice (nom|voc) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! lord (dat); a lord ([Adj] dat) Almighty ruler of all (dat) because/that magnanimous ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and they-will-BRING IN, going-to-BRING IN (fut ptcp) (dat) gifts (nom|acc|voc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) the (gen) earth/land (gen) that (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:40:11 Jr_40:11_1 Jr_40:11_2 Jr_40:11_3 Jr_40:11_4 Jr_40:11_5 Jr_40:11_6 Jr_40:11_7 Jr_40:11_8 Jr_40:11_9 Jr_40:11_10 Jr_40:11_11 Jr_40:11_12 Jr_40:11_13 Jr_40:11_14 Jr_40:11_15 Jr_40:11_16 Jr_40:11_17 Jr_40:11_18 Jr_40:11_19 Jr_40:11_20 Jr_40:11_21 Jr_40:11_22 Jr_40:11_23 Jr_40:11_24 Jr_40:11_25 Jr_40:11_26 Jr_40:11_27 Jr_40:11_28 Jr_40:11_29 Jr_40:11_30 Jr_40:11_31 Jr_40:11_32 Jr_40:11_33 Jr_40:11_34 Jr_40:11_35 Jr_40:11_36 Jr_40:11_37 Jr_40:11_38 Jr_40:11_39 Jr_40:11_40 Jr_40:11_41 Jr_40:11_42 Jr_40:11_43 Jr_40:11_44
Jr:40:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:12 οὕτως εἶπεν κύριος τῶν δυνάμεων Ἔτι ἔσται ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ τῷ ἐρήμῳ παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἄνθρωπον καὶ κτῆνος καὶ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ καταλύματα ποιμένων κοιταζόντων πρόβατα·
Jr:40:12 (Jeremiah 40:12 Thus saith the Lord of hosts; There shall yet be in this place, that is desert for want of man and beast, in all the cities thereof, resting-places for shepherds causing their flocks to lie down.
Jr:40:12 To mówi Pan Zastępów: W miejscu tym opuszczonym, bezludnym i bez trzody i we wszystkich jego miastach będzie znów schronisko dla pasterzy, pędzących trzodę do legowiska. (Jr 33:12 BT_4)
Jr:40:12 οὕτως εἶπεν κύριος τῶν δυνάμεων Ἔτι ἔσται ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ τῷ ἐρήμῳ παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἄνθρωπον καὶ κτῆνος καὶ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ καταλύματα ποιμένων κοιταζόντων πρόβατα·
Jr:40:12 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἔτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔρημος -ον παρά ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά·λυμα[τ], -ατος, τό ποιμήν, -ένος, ὁ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Jr:40:12 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność Jeszcze/jeszcze By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Odludzie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By być Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto On/ona/to/to samo Przystosowanie, archaiczna łożnica; mieszkanie; teologiczna podstawa 'by tłumaczyć przez przystosowanie' Pastuch Owca (sheepfold)
Jr:40:12 ou(/tOs ei)=pen ku/rios tO=n duna/meOn *)/eti e)/stai e)n tO=| to/pO| tou/tO| tO=| e)rE/mO| para\ to\ mE\ ei)=nai a)/nTrOpon kai\ ktE=nos kai\ e)n pa/sais tai=s po/lesin au)tou= katalu/mata poime/nOn koitaDZo/ntOn pro/bata·
Jr:40:12 hutOs eipen kyrios tOn dynameOn eti estai en tO topO tutO tO erEmO para to mE einai anTrOpon kai ktEnos kai en pasais tais polesin autu katalymata poimenOn koitaDZontOn probata·
Jr:40:12 D VBI_AAI3S N2_NSM RA_GPF N3I_GPF D VF_FMI3S P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RA_DSM N2_DSF P RA_ASN D V9_PAN N2_ASM C N3E_ASN C P A1S_DPF RA_DPF N3I_DPF RD_GSM N3M_APN N3_GPM V1_PAPGPM N2N_APN
Jr:40:12 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability yet/still to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the wilderness frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to be human and also, even, namely Animal (beast) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city he/she/it/same accommodation, archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’ shepherd ć sheep (sheepfold)
Jr:40:12 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) abilities (gen) yet/still he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be human (acc) and Animal (nom|acc|voc) and in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) cities (dat) him/it/same (gen) quarters (nom|acc|voc) shepherds (gen) sheep (nom|acc|voc)
Jr:40:12 Jr_40:12_1 Jr_40:12_2 Jr_40:12_3 Jr_40:12_4 Jr_40:12_5 Jr_40:12_6 Jr_40:12_7 Jr_40:12_8 Jr_40:12_9 Jr_40:12_10 Jr_40:12_11 Jr_40:12_12 Jr_40:12_13 Jr_40:12_14 Jr_40:12_15 Jr_40:12_16 Jr_40:12_17 Jr_40:12_18 Jr_40:12_19 Jr_40:12_20 Jr_40:12_21 Jr_40:12_22 Jr_40:12_23 Jr_40:12_24 Jr_40:12_25 Jr_40:12_26 Jr_40:12_27 Jr_40:12_28 Jr_40:12_29 Jr_40:12_30
Jr:40:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:40:13 ἐν πόλεσιν τῆς ὀρεινῆς καὶ ἐν πόλεσιν τῆς Σεφηλα καὶ ἐν πόλεσιν τῆς Ναγεβ καὶ ἐν γῇ Βενιαμιν καὶ ἐν ταῖς κύκλῳ Ιερουσαλημ καὶ ἐν πόλεσιν Ιουδα ἔτι παρελεύσεται πρόβατα ἐπὶ χεῖρα ἀριθμοῦντος, εἶπεν κύριος.
Jr:40:13 (Jeremiah 40:13 In the cities of the hill country, and in the cities of the valley, and in the cities of the south, and in the land of Benjamin, and in the cities round about Jerusalem, and in the cities of Juda, flocks shall yet pass under the hand of him that numbers them, saith the Lord.
Jr:40:13 W miastach górskich, w miastach nizinnych, w miastach Negebu, w ziemi Beniamina, w okolicach Jerozolimy i w miastach judzkich znów będą stada przechodzić przez ręce tego, który je liczy - mówi Pan. (Jr 33:13 BT_4)
Jr:40:13 ἐν πόλεσιν τῆς ὀρεινῆς καὶ ἐν πόλεσιν τῆς Σεφηλα καὶ ἐν πόλεσιν τῆς Ναγεβ καὶ ἐν γῇ Βενιαμιν καὶ ἐν ταῖς κύκλῳ Ιερουσαλημ καὶ ἐν πόλεσιν Ιουδα ἔτι παρελεύσεται πρόβατα ἐπὶ χεῖρα ἀριθμοῦντος, εἶπεν κύριος.
Jr:40:13 ἐν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν καί ἐν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό καί ἐν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό καί ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό κύκλῳ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἔτι παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:40:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Beniamin I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W kole Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda Jeszcze/jeszcze By mijać mijaj, obok, albo przeszły Owca (sheepfold) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka By liczyć się By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:40:13 e)n po/lesin tE=s o)reinE=s kai\ e)n po/lesin tE=s *sefEla kai\ e)n po/lesin tE=s *nageb kai\ e)n gE=| *beniamin kai\ e)n tai=s ku/klO| *ierousalEm kai\ e)n po/lesin *iouda e)/ti pareleu/setai pro/bata e)pi\ CHei=ra a)riTmou=ntos, ei)=pen ku/rios.
Jr:40:13 en polesin tEs oreinEs kai en polesin tEs sefEla kai en polesin tEs nageb kai en gE beniamin kai en tais kyklO ierusalEm kai en polesin iuda eti pareleusetai probata epi CHeira ariTmuntos, eipen kyrios.
Jr:40:13 P N3I_DPF RA_GSF N1_GSF C P N3I_DPF RA_GSF N_GSF C P N3I_DPF RA_GSF N_GSF C P N1_DSF N_GSM C P RA_DPF N2_DSM N_DSF C P N3I_DPF N_GSM D VF_FMI3S N2N_APN P N3_ASF V2_PAPGSM VBI_AAI3S N2_NSM
Jr:40:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city the mountainous mountainous region, highland and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Benjamin and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the in a circle Jerusalem [city of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah yet/still to pass by go by, beside, or past sheep (sheepfold) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand to count to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:40:13 in/among/by (+dat) cities (dat) the (gen) mountainous ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) cities (dat) the (gen) and in/among/by (+dat) cities (dat) the (gen) and in/among/by (+dat) earth/land (dat) Benjamin (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) in a circle Jerusalem (indecl) and in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) yet/still he/she/it-will-be-PASS BY-ed sheep (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) while COUNT-ing (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:40:13 Jr_40:13_1 Jr_40:13_2 Jr_40:13_3 Jr_40:13_4 Jr_40:13_5 Jr_40:13_6 Jr_40:13_7 Jr_40:13_8 Jr_40:13_9 Jr_40:13_10 Jr_40:13_11 Jr_40:13_12 Jr_40:13_13 Jr_40:13_14 Jr_40:13_15 Jr_40:13_16 Jr_40:13_17 Jr_40:13_18 Jr_40:13_19 Jr_40:13_20 Jr_40:13_21 Jr_40:13_22 Jr_40:13_23 Jr_40:13_24 Jr_40:13_25 Jr_40:13_26 Jr_40:13_27 Jr_40:13_28 Jr_40:13_29 Jr_40:13_30 Jr_40:13_31 Jr_40:13_32 Jr_40:13_33 Jr_40:13_34 Jr_40:13_35
Jr:40:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x