Jr:41:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν παρὰ κυρίου, καὶ Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ πᾶν τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ γῆ ἀρχῆς αὐτοῦ ἐπολέμουν ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Ιουδα, λέγων
Jr:41:1 41:1 The word that came to Jeremias from the Lord (now Nabuchodonosor king of Babylon, and all his army, and all the country of his dominion, were warring against Jerusalem, and against all the cities of Juda,) saying,
Jr:41:1 Słowo, jakie skierował Pan do Jeremiasza, gdy Nabuchodonozor, król babiloński, z całym swym wojskiem, wszystkie królestwa ziemi mu poddane oraz wszystkie narody toczyli walkę o Jerozolimę i wszystkie jej miasta. (Jr 34:1 BT_4)
Jr:41:1 λόγος γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν παρὰ κυρίου, καὶ Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ πᾶν τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ καὶ πᾶσα γῆ ἀρχῆς αὐτοῦ ἐπολέμουν ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Ιουδα, λέγων
Jr:41:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στρατό·πεδον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:41:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Król Babilon I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wojskowy obóz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Początek On/ona/to/to samo By walczyć z wojną Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Judasz/Juda By mówić/opowiadaj
Jr:41:1 *(o lo/gos o( geno/menos pro\s *ieremian para\ kuri/ou, kai\ *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos kai\ pa=n to\ strato/pedon au)tou= kai\ pa=sa E( gE= a)rCHE=s au)tou= e)pole/moun e)pi\ *ierousalEm kai\ e)pi\ pa/sas ta\s po/leis *iouda, le/gOn
Jr:41:1 o logos ho genomenos pros ieremian para kyriu, kai nabuCHodonosor basileus babylOnos kai pan to stratopedon autu kai pasa hE gE arCHEs autu epolemun epi ierusalEm kai epi pasas tas poleis iuda, legOn
Jr:41:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N1T_ASM P N2_GSM C N_NSM N3V_NSM N3W_GSF C A3_NSN RA_NSN N2N_NSN RD_GSM C A1S_NSF RA_NSF N1_NSF N1_GSF RD_GSM V2I_IAI3P P N_ASF C P A1S_APF RA_APF N3I_APF N_GSM V1_PAPNSM
Jr:41:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć king Babylon and also, even, namely every all, each, every, the whole of the military camp he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the earth/land beginning he/she/it/same to fight war upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city Judas/Judah to say/tell
Jr:41:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and king (nom) Babylon (gen) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) military camp (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) beginning (gen) him/it/same (gen) I-was-FIGHT-ing, they-were-FIGHT-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:41:1 Jr_41:1_1 Jr_41:1_2 Jr_41:1_3 Jr_41:1_4 Jr_41:1_5 Jr_41:1_6 Jr_41:1_7 Jr_41:1_8 Jr_41:1_9 Jr_41:1_10 Jr_41:1_11 Jr_41:1_12 Jr_41:1_13 Jr_41:1_14 Jr_41:1_15 Jr_41:1_16 Jr_41:1_17 Jr_41:1_18 Jr_41:1_19 Jr_41:1_20 Jr_41:1_21 Jr_41:1_22 Jr_41:1_23 Jr_41:1_24 Jr_41:1_25 Jr_41:1_26 Jr_41:1_27 Jr_41:1_28 Jr_41:1_29 Jr_41:1_30 Jr_41:1_31 Jr_41:1_32 Jr_41:1_33
Jr:41:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:2 Οὕτως εἶπεν κύριος Βάδισον πρὸς Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα καὶ ἐρεῖς αὐτῷ Οὕτως εἶπεν κύριος Παραδόσει παραδοθήσεται ἡ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ συλλήμψεται αὐτὴν καὶ καύσει αὐτὴν ἐν πυρί·
Jr:41:2 (Jeremiah 41:2 Thus has the Lord said; Go to Sedekias king of Juda, and thou shalt say to him, Thus has the Lord said, This city shall certainly be delivered into the hands of the king of Babylon, and he shall take it, and shall burn it with fire:
Jr:41:2 To mówi Pan, Bóg Izraela: «Idź i mów do króla judzkiego, Sedecjasza. Powiedz mu: To mówi Pan: Oto oddam to miasto w ręce króla babilońskiego, który wyda je na pastwę ognia. (Jr 34:2 BT_4)
Jr:41:2 Οὕτως εἶπεν κύριος Βάδισον πρὸς Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα καὶ ἐρεῖς αὐτῷ Οὕτως εἶπεν κύριος Παραδόσει παραδοθήσεται πόλις αὕτη εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ συλλήμψεται αὐτὴν καὶ καύσει αὐτὴν ἐν πυρί·
Jr:41:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά·δοσις, -εως, ἡ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί καῦσις, -εως, ἡ; καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό
Jr:41:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tradycja ten który jest podawany albo zapisywany w testamencie, tradycja, doktryna, ucząc, dostawa, oddanie, zwyczajowy {celny, na zamówienie}, oddają się, wykład By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Palenie; do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Jr:41:2 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *ba/dison pro\s *sedekian basile/a *iouda kai\ e)rei=s au)tO=| *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *parado/sei paradoTE/setai E( po/lis au(/tE ei)s CHei=ras basile/Os *babulO=nos, kai\ sullE/mPSetai au)tE\n kai\ kau/sei au)tE\n e)n puri/·
Jr:41:2 hutOs eipen kyrios badison pros sedekian basilea iuda kai ereis autO hutOs eipen kyrios paradosei paradoTEsetai hE polis hautE eis CHeiras basileOs babylOnos, kai syllEmPSetai autEn kai kausei autEn en pyri·
Jr:41:2 D VBI_AAI3S N2_NSM VA_AAD2S P N1T_ASM N3V_ASM N_GSM C VF2_FAI2S RD_DSM D VBI_AAI3S N2_NSM N3I_DSF VC_FPI3S RA_NSF N3I_NSF RD_NSF P N3_APF N3V_GSM N3W_GSF C VF_FMI3S RD_ASF C VF_FAI3S RD_ASF P N3_DSN
Jr:41:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć toward (+acc,+gen,+dat) ć king Judas/Judah and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. tradition that which is handed down or bequeathed, tradition, doctrine, teaching, delivery, rendition, custom, surrender, lecture to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) hand king Babylon and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same and also, even, namely burning; to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Jr:41:2 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL him/it/same (dat) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) tradition (dat) he/she/it-will-be-Hand OVER-ed the (nom) city (nom) this (nom) into (+acc) hands (acc) king (gen) Babylon (gen) and he/she/it-will-be-SEIZING-ed her/it/same (acc) and burning (dat); he/she/it-will-CALCINATED, you(sg)-will-be-CALCINATED-ed (classical) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat)
Jr:41:2 Jr_41:2_1 Jr_41:2_2 Jr_41:2_3 Jr_41:2_4 Jr_41:2_5 Jr_41:2_6 Jr_41:2_7 Jr_41:2_8 Jr_41:2_9 Jr_41:2_10 Jr_41:2_11 Jr_41:2_12 Jr_41:2_13 Jr_41:2_14 Jr_41:2_15 Jr_41:2_16 Jr_41:2_17 Jr_41:2_18 Jr_41:2_19 Jr_41:2_20 Jr_41:2_21 Jr_41:2_22 Jr_41:2_23 Jr_41:2_24 Jr_41:2_25 Jr_41:2_26 Jr_41:2_27 Jr_41:2_28 Jr_41:2_29 Jr_41:2_30 Jr_41:2_31
Jr:41:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:3 καὶ σὺ οὐ μὴ σωθῇς ἐκ χειρὸς αὐτοῦ καὶ συλλήμψει συλλημφθήσῃ καὶ εἰς χεῖρας αὐτοῦ δοθήσῃ, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὄψονται, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ μετὰ τοῦ στόματός σου λαλήσει, καὶ εἰς Βαβυλῶνα εἰσελεύσῃ.
Jr:41:3 (Jeremiah 41:3 and thou shalt not escape out of his hand, but shalt certainly be taken, and shalt be given into his hands; and thine eyes shall see his eyes, and thou shalt enter into Babylon.
Jr:41:3 Ty zaś nie ujdziesz jego ręki, lecz zostaniesz niezawodnie pojmany i wydany w jego ręce. Zobaczysz wtedy króla babilońskiego oko w oko, będzie on z tobą mówił twarzą w twarz, i pójdziesz do Babilonu. (Jr 34:3 BT_4)
Jr:41:3 καὶ σὺ οὐ μὴ σωθῇς ἐκ χειρὸς αὐτοῦ καὶ συλλήμψει συλλημφθήσῃ καὶ εἰς χεῖρας αὐτοῦ δοθήσῃ, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὄψονται, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ μετὰ τοῦ στόματός σου λαλήσει, καὶ εἰς Βαβυλῶνα εἰσελεύσῃ.
Jr:41:3 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) καί εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Jr:41:3 I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo By dawać I też, nawet, mianowicie Oko Ty; twój/twój(sg) Oko On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) By mówić I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Babilon By wchodzić
Jr:41:3 kai\ su\ ou) mE\ sOTE=|s e)k CHeiro\s au)tou= kai\ sullE/mPSei sullEmfTE/sE| kai\ ei)s CHei=ras au)tou= doTE/sE|, kai\ oi( o)fTalmoi/ sou tou\s o)fTalmou\s au)tou= o)/PSontai, kai\ to\ sto/ma au)tou= meta\ tou= sto/mato/s sou lalE/sei, kai\ ei)s *babulO=na ei)seleu/sE|.
Jr:41:3 kai sy u mE sOTEs ek CHeiros autu kai syllEmPSei syllEmfTEsE kai eis CHeiras autu doTEsE, kai hoi ofTalmoi su tus ofTalmus autu oPSontai, kai to stoma autu meta tu stomatos su lalEsei, kai eis babylOna eiseleusE.
Jr:41:3 C RP_NS D D VC_APS2S P N3_GSF RD_GSM C N3I_ASF VV_FPI2S C P N3_APF RD_GSM VC_FPI2S C RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_APM N2_APM RD_GSM VF_FMI3P C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM P RA_GSN N3M_GSN RP_GS VF_FAI3S C P N3W_ASF VF_FMI2S
Jr:41:3 and also, even, namely you οὐχ before rough breathing not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture and also, even, namely into (+acc) hand he/she/it/same to give and also, even, namely the eye you; your/yours(sg) the eye he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely the mouth/maw stoma he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) to speak and also, even, namely into (+acc) Babylon to enter
Jr:41:3 and you(sg) (nom) not not you(sg)-should-be-SAVE-ed out of (+gen) hand (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-SEIZING, you(sg)-will-be-SEIZING-ed (classical) you(sg)-will-be-SEIZING-ed and into (+acc) hands (acc) him/it/same (gen) you(sg)-will-be-GIVE-ed and the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) they-will-be-SEE-ed and the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) and into (+acc) Babylon (acc) you(sg)-will-be-ENTER-ed
Jr:41:3 Jr_41:3_1 Jr_41:3_2 Jr_41:3_3 Jr_41:3_4 Jr_41:3_5 Jr_41:3_6 Jr_41:3_7 Jr_41:3_8 Jr_41:3_9 Jr_41:3_10 Jr_41:3_11 Jr_41:3_12 Jr_41:3_13 Jr_41:3_14 Jr_41:3_15 Jr_41:3_16 Jr_41:3_17 Jr_41:3_18 Jr_41:3_19 Jr_41:3_20 Jr_41:3_21 Jr_41:3_22 Jr_41:3_23 Jr_41:3_24 Jr_41:3_25 Jr_41:3_26 Jr_41:3_27 Jr_41:3_28 Jr_41:3_29 Jr_41:3_30 Jr_41:3_31 Jr_41:3_32 Jr_41:3_33 Jr_41:3_34 Jr_41:3_35 Jr_41:3_36 Jr_41:3_37
Jr:41:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:4 ἀλλὰ ἄκουσον τὸν λόγον κυρίου, Σεδεκια βασιλεῦ Ιουδα Οὕτως λέγει κύριος
Jr:41:4 (Jeremiah 41:4 But hear the word of the Lord, O Sedekias king of Juda; Thus saith the Lord,
Jr:41:4 Posłuchaj jednakże słowa Pańskiego, Sedecjaszu, królu judzki. To mówi Pan o tobie: Nie umrzesz od miecza. (Jr 34:4 BT_4)
Jr:41:4 ἀλλὰ ἄκουσον τὸν λόγον κυρίου, Σεδεκια βασιλεῦ Ιουδα Οὕτως λέγει κύριος
Jr:41:4 ἀλλά ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:41:4 Ale By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Judasz/Juda thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:41:4 a)lla\ a)/kouson to\n lo/gon kuri/ou, *sedekia basileu= *iouda *ou(/tOs le/gei ku/rios
Jr:41:4 alla akuson ton logon kyriu, sedekia basileu iuda hutOs legei kyrios
Jr:41:4 C VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM N2_GSM N1T_VSM N3V_VSM N_GSM D V1_PAI3S N2_NSM
Jr:41:4 but to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć king Judas/Judah thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:41:4 but do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) king (voc) Judas/Judah (gen, voc) thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:41:4 Jr_41:4_1 Jr_41:4_2 Jr_41:4_3 Jr_41:4_4 Jr_41:4_5 Jr_41:4_6 Jr_41:4_7 Jr_41:4_8 Jr_41:4_9 Jr_41:4_10 Jr_41:4_11
Jr:41:4 x x x x x x x x x x x
Jr:41:5 Ἐν εἰρήνῃ ἀποθανῇ, καὶ ὡς ἔκλαυσαν τοὺς πατέρας σου τοὺς βασιλεύσαντας πρότερόν σου, κλαύσονται καὶ σὲ καὶ Ὦ αδων κόψονταί σε· ὅτι λόγον ἐγὼ ἐλάλησα, εἶπεν κύριος.
Jr:41:5 (Jeremiah 41:5 Thou shalt die in peace: and as they wept for thy fathers that reigned before thee, they shall weep also for thee, saying, Ah lord! and they shall lament for thee down to the grave: for I have spoken the word, said the Lord.
Jr:41:5 Umrzesz spokojnie, i podobnie jak palono wonności dla twoich przodków, dawniejszych królów, którzy byli przed tobą, tak będą palić i dla ciebie. Będą śpiewać także dla ciebie pieśń żałobną: "Biada, panie!" Albowiem Ja wyrzekłem to słowo» - wyrocznia Pana. (Jr 34:5 BT_4)
Jr:41:5 Ἐν εἰρήνῃ ἀποθανῇ, καὶ ὡς ἔκλαυσαν τοὺς πατέρας σου τοὺς βασιλεύσαντας πρότερόν σου, κλαύσονται καὶ σὲ καὶ αδων κόψονταί σε· ὅτι λόγον ἐγὼ ἐλάλησα, εἶπεν κύριος.
Jr:41:5 ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὡς κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:41:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój By umierać I też, nawet, mianowicie Jak/jak By płakać Ojciec Ty; twój/twój(sg) By panować Wcześniej Ty; twój/twój(sg) By płakać I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja By mówić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:41:5 *)en ei)rE/nE| a)poTanE=|, kai\ O(s e)/klausan tou\s pate/ras sou tou\s basileu/santas pro/tero/n sou, klau/sontai kai\ se\ kai\ *)=O adOn ko/PSontai/ se· o(/ti lo/gon e)gO\ e)la/lEsa, ei)=pen ku/rios.
Jr:41:5 en eirEnE apoTanE, kai hOs eklausan tus pateras su tus basileusantas proteron su, klausontai kai se kai O adOn koPSontai se· hoti logon egO elalEsa, eipen kyrios.
Jr:41:5 P N1_DSF VF2_FMI2S C C VAI_AAI3P RA_APM N3_APM RP_GS RA_APM VA_AAPAPM D RP_GS VF_FMI3P C RP_AS C I N_NSM VF_FMI3P RP_AS C N2_ASM RP_NS VAI_AAI1S VBI_AAI3S N2_NSM
Jr:41:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace to die and also, even, namely as/like to weep the father you; your/yours(sg) the to reign earlier you; your/yours(sg) to weep and also, even, namely you; your/yours(sg) and also, even, namely O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be ć to cut off cut, slash, chip, skive you; your/yours(sg) because/that word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I to speak to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:41:5 in/among/by (+dat) peace (dat) you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed and as/like they-WEEP-ed the (acc) fathers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) upon REIGN-ing (acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-WEEP-ed and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and O!; omega; I-should-be they-will-be-CUT OFF-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because/that word (acc) I (nom) I-SPEAK-ed he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:41:5 Jr_41:5_1 Jr_41:5_2 Jr_41:5_3 Jr_41:5_4 Jr_41:5_5 Jr_41:5_6 Jr_41:5_7 Jr_41:5_8 Jr_41:5_9 Jr_41:5_10 Jr_41:5_11 Jr_41:5_12 Jr_41:5_13 Jr_41:5_14 Jr_41:5_15 Jr_41:5_16 Jr_41:5_17 Jr_41:5_18 Jr_41:5_19 Jr_41:5_20 Jr_41:5_21 Jr_41:5_22 Jr_41:5_23 Jr_41:5_24 Jr_41:5_25 Jr_41:5_26 Jr_41:5_27
Jr:41:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:6 καὶ ἐλάλησεν Ιερεμιας πρὸς τὸν βασιλέα Σεδεκιαν πάντας τοὺς λόγους τούτους ἐν Ιερουσαλημ·
Jr:41:6 (Jeremiah 41:6 And Jeremias spoke to king Sedekias all these words in Jerusalem.
Jr:41:6 Prorok Jeremiasz powiedział wszystkie te słowa do Sedecjasza, króla judzkiego w Jerozolimie. (Jr 34:6 BT_4)
Jr:41:6 καὶ ἐλάλησεν Ιερεμιας πρὸς τὸν βασιλέα Σεδεκιαν πάντας τοὺς λόγους τούτους ἐν Ιερουσαλημ·
Jr:41:6 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:41:6 I też, nawet, mianowicie By mówić Jeremiasz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Jr:41:6 kai\ e)la/lEsen *ieremias pro\s to\n basile/a *sedekian pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous e)n *ierousalEm·
Jr:41:6 kai elalEsen ieremias pros ton basilea sedekian pantas tus logus tutus en ierusalEm·
Jr:41:6 C VAI_AAI3S N1T_NSM P RA_ASM N3V_ASM N1T_ASM A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM P N_DSF
Jr:41:6 and also, even, namely to speak Jeremiah toward (+acc,+gen,+dat) the king ć every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Jr:41:6 and he/she/it-SPEAK-ed Jeremiah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Jr:41:6 Jr_41:6_1 Jr_41:6_2 Jr_41:6_3 Jr_41:6_4 Jr_41:6_5 Jr_41:6_6 Jr_41:6_7 Jr_41:6_8 Jr_41:6_9 Jr_41:6_10 Jr_41:6_11 Jr_41:6_12 Jr_41:6_13
Jr:41:6 x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:7 καὶ ἡ δύναμις βασιλέως Βαβυλῶνος ἐπολέμει ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα, ἐπὶ Λαχις καὶ ἐπὶ Αζηκα, ὅτι αὗται κατελείφθησαν ἐν πόλεσιν Ιουδα πόλεις ὀχυραί.
Jr:41:7 (Jeremiah 41:7 And the host of the king of Babylon warred against Jerusalem, and against the cities of Juda, and against Lachis, and against Azeca: for these strong cities were left among the cities of Juda.
Jr:41:7 Wojsko zaś króla babilońskiego prowadziło walkę przeciw Jerozolimie i wszystkim miastom judzkim, które broniły się jeszcze: przeciw Lakisz i Azeka. Tylko bowiem te miasta obronne utrzymywały się spośród miast judzkich. (Jr 34:7 BT_4)
Jr:41:7 καὶ δύναμις βασιλέως Βαβυλῶνος ἐπολέμει ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα, ἐπὶ Λαχις καὶ ἐπὶ Αζηκα, ὅτι αὗται κατελείφθησαν ἐν πόλεσιν Ιουδα πόλεις ὀχυραί.
Jr:41:7 καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί καί ἐπί ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πόλις, -εως, ἡ
Jr:41:7 I też, nawet, mianowicie Zdolność Król Babilon By walczyć z wojną Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda Miasto
Jr:41:7 kai\ E( du/namis basile/Os *babulO=nos e)pole/mei e)pi\ *ierousalEm kai\ e)pi\ ta\s po/leis *iouda, e)pi\ *laCHis kai\ e)pi\ *aDZEka, o(/ti au(=tai katelei/fTEsan e)n po/lesin *iouda po/leis o)CHurai/.
Jr:41:7 kai hE dynamis basileOs babylOnos epolemei epi ierusalEm kai epi tas poleis iuda, epi laCHis kai epi aDZEka, hoti hautai kateleifTEsan en polesin iuda poleis oCHyrai.
Jr:41:7 C RA_NSF N3I_NSF N3V_GSM N3W_GSF V2I_IAI3S P N_ASF C P RA_APF N3I_APF N_GSM P N_ASF C P N_ASF C RD_NPF VVI_API3P P N3I_DPF N_GSM N3I_NPF A1A_NPF
Jr:41:7 and also, even, namely the ability king Babylon to fight war upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city Judas/Judah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah city ć
Jr:41:7 and the (nom) ability (nom) king (gen) Babylon (gen) he/she/it-was-FIGHT-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) because/that these (nom) they-were-LEAVE-ed-BEHIND in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) cities (acc, nom|voc)
Jr:41:7 Jr_41:7_1 Jr_41:7_2 Jr_41:7_3 Jr_41:7_4 Jr_41:7_5 Jr_41:7_6 Jr_41:7_7 Jr_41:7_8 Jr_41:7_9 Jr_41:7_10 Jr_41:7_11 Jr_41:7_12 Jr_41:7_13 Jr_41:7_14 Jr_41:7_15 Jr_41:7_16 Jr_41:7_17 Jr_41:7_18 Jr_41:7_19 Jr_41:7_20 Jr_41:7_21 Jr_41:7_22 Jr_41:7_23 Jr_41:7_24 Jr_41:7_25 Jr_41:7_26
Jr:41:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:8 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν παρὰ κυρίου μετὰ τὸ συντελέσαι τὸν βασιλέα Σεδεκιαν διαθήκην πρὸς τὸν λαὸν τοῦ καλέσαι ἄφεσιν
Jr:41:8 (Jeremiah 41:8 The word that came from the Lord to Jeremias, after king Sedekias had concluded a covenant with the people, to proclaim a release;
Jr:41:8 Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza po zawarciu przez króla Sedecjasza z całym ludem jerozolimskim umowy głoszącej powszechną wolność. (Jr 34:8 BT_4)
Jr:41:8 λόγος γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν παρὰ κυρίου μετὰ τὸ συντελέσαι τὸν βασιλέα Σεδεκιαν διαθήκην πρὸς τὸν λαὸν τοῦ καλέσαι ἄφεσιν
Jr:41:8 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἄφ·εσις, -εως, ἡ
Jr:41:8 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By uzupełniać Król Konwencja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie By nazywać rozmowę Wybaczaj
Jr:41:8 *(o lo/gos o( geno/menos pro\s *ieremian para\ kuri/ou meta\ to\ suntele/sai to\n basile/a *sedekian diaTE/kEn pro\s to\n lao\n tou= kale/sai a)/fesin
Jr:41:8 o logos ho genomenos pros ieremian para kyriu meta to syntelesai ton basilea sedekian diaTEkEn pros ton laon tu kalesai afesin
Jr:41:8 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N1T_ASM P N2_GSM P RA_ASN VA_AAN RA_ASM N3V_ASM N1T_ASM N1_ASF P RA_ASM N2_ASM RA_GSN VA_AAN N3I_ASF
Jr:41:8 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to complete the king ć covenant toward (+acc,+gen,+dat) the people the to call call pardon
Jr:41:8 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) the (acc) king (acc) covenant (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) the (gen) to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt) pardon (acc)
Jr:41:8 Jr_41:8_1 Jr_41:8_2 Jr_41:8_3 Jr_41:8_4 Jr_41:8_5 Jr_41:8_6 Jr_41:8_7 Jr_41:8_8 Jr_41:8_9 Jr_41:8_10 Jr_41:8_11 Jr_41:8_12 Jr_41:8_13 Jr_41:8_14 Jr_41:8_15 Jr_41:8_16 Jr_41:8_17 Jr_41:8_18 Jr_41:8_19 Jr_41:8_20 Jr_41:8_21
Jr:41:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:9 τοῦ ἐξαποστεῖλαι ἕκαστον τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἕκαστον τὴν παιδίσκην αὐτοῦ τὸν Εβραῖον καὶ τὴν Εβραίαν ἐλευθέρους πρὸς τὸ μὴ δουλεύειν ἄνδρα ἐξ Ιουδα,
Jr:41:9 (Jeremiah 41:9 That every one should set at liberty his servant, and every one has handmaid, the Hebrew man and Hebrew woman, that no man of Juda should be a bondman.
Jr:41:9 Każdy miał obdarzyć wolnością swego niewolnika Hebrajczyka i niewolnicę Hebrajkę. Nikomu nie wolno było trzymać u siebie brata swego Judejczyka jako niewolnika. (Jr 34:9 BT_4)
Jr:41:9 τοῦ ἐξαποστεῖλαι ἕκαστον τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἕκαστον τὴν παιδίσκην αὐτοῦ τὸν Εβραῖον καὶ τὴν Εβραίαν ἐλευθέρους πρὸς τὸ μὴ δουλεύειν ἄνδρα ἐξ Ιουδα,
Jr:41:9 ὁ ἡ τό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐλεύθερος -έρα -ον πρός ὁ ἡ τό μή δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:41:9 Do ??? Każdy Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Haruj jak niewolnik dziewczyna On/ona/to/to samo Hebrajski I też, nawet, mianowicie Uwalniany Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Judasz/Juda
Jr:41:9 tou= e)Xapostei=lai e(/kaston to\n pai=da au)tou= kai\ e(/kaston tE\n paidi/skEn au)tou= to\n *ebrai=on kai\ tE\n *ebrai/an e)leuTe/rous pro\s to\ mE\ douleu/ein a)/ndra e)X *iouda,
Jr:41:9 tu eXaposteilai hekaston ton paida autu kai hekaston tEn paidiskEn autu ton ebraion kai tEn ebraian eleuTerus pros to mE duleuein andra eX iuda,
Jr:41:9 RA_GSN VA_AAN A1_ASM RA_ASM N3D_ASM RD_GSM C A1_ASM RA_ASF N1_ASF RD_GSM RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1A_ASF A1A_APM P RA_ASN D V1_PAN N3_ASM P N_GSM
Jr:41:9 the to ??? each the child/servant he/she/it/same and also, even, namely each the slave girl he/she/it/same the Hebrew and also, even, namely the ć liberated toward (+acc,+gen,+dat) the not to obey to be a slave, serve man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels Judas/Judah
Jr:41:9 the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) each (of two) (acc, nom|acc|voc) the (acc) child/servant (acc) him/it/same (gen) and each (of two) (acc, nom|acc|voc) the (acc) slave girl (acc) him/it/same (gen) the (acc) Hebrew (acc) and the (acc) liberated ([Adj] acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-OBEY-ing man, husband (acc) out of (+gen) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:41:9 Jr_41:9_1 Jr_41:9_2 Jr_41:9_3 Jr_41:9_4 Jr_41:9_5 Jr_41:9_6 Jr_41:9_7 Jr_41:9_8 Jr_41:9_9 Jr_41:9_10 Jr_41:9_11 Jr_41:9_12 Jr_41:9_13 Jr_41:9_14 Jr_41:9_15 Jr_41:9_16 Jr_41:9_17 Jr_41:9_18 Jr_41:9_19 Jr_41:9_20 Jr_41:9_21 Jr_41:9_22 Jr_41:9_23 Jr_41:9_24
Jr:41:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:10 καὶ ἐπεστράφησαν πάντες οἱ μεγιστᾶνες καὶ πᾶς ὁ λαὸς οἱ εἰσελθόντες ἐν τῇ διαθήκῃ τοῦ ἀποστεῖλαι ἕκαστον τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἕκαστον τὴν παιδίσκην αὐτοῦ
Jr:41:10 (Jeremiah 41:10 Then all the nobles, and all the people who had entered into the covenant, engaging to set free every one his man-servant, and every one his maid, turned,
Jr:41:10 Wszyscy dostojnicy i ludzie, którzy zawarli umowę, zgodzili się wypuścić na wolność każdy swego niewolnika lub niewolnicę i nie zmuszać ich więcej do służby u siebie. Wyraziwszy zgodę, wypuścili ich na wolność. (Jr 34:10 BT_4)
Jr:41:10 καὶ ἐπεστράφησαν πάντες οἱ μεγιστᾶνες καὶ πᾶς λαὸς οἱ εἰσελθόντες ἐν τῇ διαθήκῃ τοῦ ἀποστεῖλαι ἕκαστον τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἕκαστον τὴν παιδίσκην αὐτοῦ
Jr:41:10 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:41:10 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Urzędnik mający władzę sędziowską I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja zamawiać Każdy Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Haruj jak niewolnik dziewczyna On/ona/to/to samo
Jr:41:10 kai\ e)pestra/fEsan pa/ntes oi( megista=nes kai\ pa=s o( lao\s oi( ei)selTo/ntes e)n tE=| diaTE/kE| tou= a)postei=lai e(/kaston to\n pai=da au)tou= kai\ e(/kaston tE\n paidi/skEn au)tou=
Jr:41:10 kai epestrafEsan pantes hoi megistanes kai pas ho laos hoi eiselTontes en tE diaTEkE tu aposteilai hekaston ton paida autu kai hekaston tEn paidiskEn autu
Jr:41:10 C VDI_API3P A3_NPM RA_NPM N3_NPM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NPM VB_AAPNPM P RA_DSF N1_DSF RA_GSN VA_AAN A1_ASM RA_ASM N3D_ASM RD_GSM C A1_ASM RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Jr:41:10 and also, even, namely to turn around every all, each, every, the whole of the magistrate and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the covenant the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send each the child/servant he/she/it/same and also, even, namely each the slave girl he/she/it/same
Jr:41:10 and they-were-TURN-ed-AROUND all (nom|voc) the (nom) magistrates (nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) upon ENTER-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) covenant (dat) the (gen) to-ORDER FORTH, be-you(sg)-ORDER FORTH-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER FORTH (opt) each (of two) (acc, nom|acc|voc) the (acc) child/servant (acc) him/it/same (gen) and each (of two) (acc, nom|acc|voc) the (acc) slave girl (acc) him/it/same (gen)
Jr:41:10 Jr_41:10_1 Jr_41:10_2 Jr_41:10_3 Jr_41:10_4 Jr_41:10_5 Jr_41:10_6 Jr_41:10_7 Jr_41:10_8 Jr_41:10_9 Jr_41:10_10 Jr_41:10_11 Jr_41:10_12 Jr_41:10_13 Jr_41:10_14 Jr_41:10_15 Jr_41:10_16 Jr_41:10_17 Jr_41:10_18 Jr_41:10_19 Jr_41:10_20 Jr_41:10_21 Jr_41:10_22 Jr_41:10_23 Jr_41:10_24 Jr_41:10_25
Jr:41:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:11 καὶ ἔωσαν αὐτοὺς εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας.
Jr:41:11 (Jeremiah 41:11 and gave them over to be men-servants and maid-servants.
Jr:41:11 Potem jednak zmienili zdanie i sprowadzili niewolników i niewolnice, których obdarzyli wolnością, zmuszając, by się stali znów niewolnikami i niewolnicami. (Jr 34:11 BT_4)
Jr:41:11 καὶ ἔωσαν αὐτοὺς εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας.
Jr:41:11 καί ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-); ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη)
Jr:41:11 I też, nawet, mianowicie By pchać się; by pozwalać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna
Jr:41:11 kai\ e)/Osan au)tou\s ei)s pai=das kai\ paidi/skas.
Jr:41:11 kai eOsan autus eis paidas kai paidiskas.
Jr:41:11 C V3_PAPASF RD_APM P N3D_APM C N1_APF
Jr:41:11 and also, even, namely to push; to allow he/she/it/same into (+acc) child/servant and also, even, namely slave girl
Jr:41:11 and they-PUSH-ed; while ALLOW-ing (acc) them/same (acc) into (+acc) children/servants (acc) and slave girls (acc)
Jr:41:11 Jr_41:11_1 Jr_41:11_2 Jr_41:11_3 Jr_41:11_4 Jr_41:11_5 Jr_41:11_6 Jr_41:11_7
Jr:41:11 x x x x x x x
Jr:41:12 καὶ ἐγενήθη λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:41:12 (Jeremiah 41:12 And the word of the Lord came to Jeremias, saying,
Jr:41:12 Wtedy skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo: (Jr 34:12 BT_4)
Jr:41:12 καὶ ἐγενήθη λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:41:12 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:41:12 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz By mówić/opowiadaj
Jr:41:12 kai\ e)genE/TE lo/gos kuri/ou pro\s *ieremian le/gOn
Jr:41:12 kai egenETE logos kyriu pros ieremian legOn
Jr:41:12 C VCI_API3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM V1_PAPNSM
Jr:41:12 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah to say/tell
Jr:41:12 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:41:12 Jr_41:12_1 Jr_41:12_2 Jr_41:12_3 Jr_41:12_4 Jr_41:12_5 Jr_41:12_6 Jr_41:12_7
Jr:41:12 x x x x x x x
Jr:41:13 Οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ἐγὼ ἐθέμην διαθήκην πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐξειλάμην αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας, λέγων
Jr:41:13 (Jeremiah 41:13 Thus saith the Lord; I made a covenant with your fathers in the day wherein I took them out of the land of Egypt, out of the house of bondage, saying,
Jr:41:13 «To mówi Pan, Bóg Izraela: Z waszymi przodkami, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, z domu niewoli, zawarłem przymierze, które mówiło: (Jr 34:13 BT_4)
Jr:41:13 Οὕτως εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ Ἐγὼ ἐθέμην διαθήκην πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐξειλάμην αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας, λέγων
Jr:41:13 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δουλεία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:41:13 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Konwencja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który By wyjmować On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Niewolnictwo By mówić/opowiadaj
Jr:41:13 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl *)egO\ e)Te/mEn diaTE/kEn pro\s tou\s pate/ras u(mO=n e)n tE=| E(me/ra|, E(=| e)Xeila/mEn au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou e)X oi)/kou doulei/as, le/gOn
Jr:41:13 hutOs eipen kyrios ho Teos israEl egO eTemEn diaTEkEn pros tus pateras hymOn en tE hEmera, hE eXeilamEn autus ek gEs aigyptu eX oiku duleias, legOn
Jr:41:13 D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RP_NS VEI_AMI1S N1_ASF P RA_APM N3_APM RP_GP P RA_DSF N1A_DSF RR_DSF VBI_AMI1S RD_APM P N1_GSF N2_GSF P N2_GSM N1A_GSF V1_PAPNSM
Jr:41:13 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel I to place lay, put, set, situate, station covenant toward (+acc,+gen,+dat) the father you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day who/whom/which to take out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell slavery to say/tell
Jr:41:13 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) I (nom) I-was-PLACE-ed covenant (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) fathers (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) who/whom/which (dat) I-was-TAKE OUT-ed them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! slavery (gen), slaveries (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:41:13 Jr_41:13_1 Jr_41:13_2 Jr_41:13_3 Jr_41:13_4 Jr_41:13_5 Jr_41:13_6 Jr_41:13_7 Jr_41:13_8 Jr_41:13_9 Jr_41:13_10 Jr_41:13_11 Jr_41:13_12 Jr_41:13_13 Jr_41:13_14 Jr_41:13_15 Jr_41:13_16 Jr_41:13_17 Jr_41:13_18 Jr_41:13_19 Jr_41:13_20 Jr_41:13_21 Jr_41:13_22 Jr_41:13_23 Jr_41:13_24 Jr_41:13_25 Jr_41:13_26
Jr:41:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:14 Ὅταν πληρωθῇ ἓξ ἔτη, ἀποστελεῖς τὸν ἀδελφόν σου τὸν Εβραῖον, ὃς πραθήσεταί σοι· καὶ ἐργᾶταί σοι ἓξ ἔτη, καὶ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν ἐλεύθερον. καὶ οὐκ ἤκουσάν μου καὶ οὐκ ἔκλιναν τὸ οὖς αὐτῶν.
Jr:41:14 (Jeremiah 41:14 When six years are accomplished, thou shalt set free thy brother the Hebrew, who shall be sold to thee: for he shall serve thee six years, and then thou shalt let him go free: but they hearkened not to me, and inclined not their ear.
Jr:41:14 "Po upływie siedmiu lat wypuścicie na wolność każdy brata swego, Hebrajczyka, który zaprzedał się tobie w niewolę i służył przez sześć lat; wypuścisz go od siebie jako człowieka wolnego!" Przodkowie wasi jednak nie usłuchali Mnie ani nie nakłonili swego ucha. (Jr 34:14 BT_4)
Jr:41:14 Ὅταν πληρωθῇ ἓξ ἔτη, ἀποστελεῖς τὸν ἀδελφόν σου τὸν Εβραῖον, ὃς πραθήσεταί σοι· καὶ ἐργᾶταί σοι ἓξ ἔτη, καὶ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν ἐλεύθερον. καὶ οὐκ ἤκουσάν μου καὶ οὐκ ἔκλιναν τὸ οὖς αὐτῶν.
Jr:41:14 ὅταν (ὅτε ἄν) πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐργάτης, -ου, ὁ; ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεύθερος -έρα -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:41:14 Ilekroć By napełniać pełność, spełniać Sześć Rok zamawiać Brat Ty; twój/twój(sg) Hebrajski Kto/, który/, który By sprzedawać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Pracownik; by pracować/dąż Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Sześć Rok I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Uwalniany I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ucho On/ona/to/to samo
Jr:41:14 *(/otan plErOTE=| e(\X e)/tE, a)postelei=s to\n a)delfo/n sou to\n *ebrai=on, o(\s praTE/setai/ soi· kai\ e)rga=tai/ soi e(\X e)/tE, kai\ e)Xapostelei=s au)to\n e)leu/Teron. kai\ ou)k E)/kousa/n mou kai\ ou)k e)/klinan to\ ou)=s au)tO=n.
Jr:41:14 hotan plErOTE heX etE, aposteleis ton adelfon su ton ebraion, hos praTEsetai soi· kai ergatai soi heX etE, kai eXaposteleis auton eleuTeron. kai uk Ekusan mu kai uk eklinan to us autOn.
Jr:41:14 D VC_APS3S M N3E_APN VF2_FAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N2_ASM RR_NSM VC_FPI3S RP_DS C V1_PMI3S RP_DS M N3E_APN C VF2_FAI2S RD_ASM A1A_ASM C D VAI_AAI3P RP_GS C D VAI_AAI3P RA_ASN N3_ASN RD_GPM
Jr:41:14 whenever to fill fill, fulfill six year to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the brother you; your/yours(sg) the Hebrew who/whom/which to sell you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely worker; to work/strive you; your/yours(sg); to rub worn, rub six year and also, even, namely to ??? he/she/it/same liberated and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to bend/wane [see incline, decline, recline] the ear he/she/it/same
Jr:41:14 whenever he/she/it-should-be-FILL-ed six years (nom|acc|voc) you(sg)-will-ORDER FORTH the (acc) brother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) Hebrew (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-SELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and workers (nom|voc); he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) six years (nom|acc|voc) and you(sg)-will-??? him/it/same (acc) liberated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed me (gen) and not they-BEND/WANE-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) them/same (gen)
Jr:41:14 Jr_41:14_1 Jr_41:14_2 Jr_41:14_3 Jr_41:14_4 Jr_41:14_5 Jr_41:14_6 Jr_41:14_7 Jr_41:14_8 Jr_41:14_9 Jr_41:14_10 Jr_41:14_11 Jr_41:14_12 Jr_41:14_13 Jr_41:14_14 Jr_41:14_15 Jr_41:14_16 Jr_41:14_17 Jr_41:14_18 Jr_41:14_19 Jr_41:14_20 Jr_41:14_21 Jr_41:14_22 Jr_41:14_23 Jr_41:14_24 Jr_41:14_25 Jr_41:14_26 Jr_41:14_27 Jr_41:14_28 Jr_41:14_29 Jr_41:14_30 Jr_41:14_31 Jr_41:14_32
Jr:41:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:15 καὶ ἐπέστρεψαν σήμερον ποιῆσαι τὸ εὐθὲς πρὸ ὀφθαλμῶν μου τοῦ καλέσαι ἄφεσιν ἕκαστον τοῦ πλησίον αὐτοῦ καὶ συνετέλεσαν διαθήκην κατὰ πρόσωπόν μου ἐν τῷ οἴκῳ, οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ.
Jr:41:15 (Jeremiah 41:15 And this day they turned to do that which was right in my sight, to proclaim every one the release of his neighbour; and they had concluded a covenant before me, in the house whereon my name is called.
Jr:41:15 Wy zaś nawróciliście się dzisiaj i uczyniliście to, co jest słuszne wobec Mnie, ogłaszając powszechne uwolnienie. Zawarliście umowę wobec Mnie w domu, nad którym wzywano mojego Imienia. (Jr 34:15 BT_4)
Jr:41:15 καὶ ἐπέστρεψαν σήμερον ποιῆσαι τὸ εὐθὲς πρὸ ὀφθαλμῶν μου τοῦ καλέσαι ἄφεσιν ἕκαστον τοῦ πλησίον αὐτοῦ καὶ συνετέλεσαν διαθήκην κατὰ πρόσωπόν μου ἐν τῷ οἴκῳ, οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ.
Jr:41:15 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) σήμερον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς πρό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:41:15 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Dzisiaj dzień By czynić/rób Prosto Przedtem (+informacja) Oko Ja By nazywać rozmowę Wybaczaj Każdy Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Konwencja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:41:15 kai\ e)pe/strePSan sE/meron poiE=sai to\ eu)Te\s pro\ o)fTalmO=n mou tou= kale/sai a)/fesin e(/kaston tou= plEsi/on au)tou= kai\ sunete/lesan diaTE/kEn kata\ pro/sOpo/n mou e)n tO=| oi)/kO|, ou(= e)peklE/TE to\ o)/noma/ mou e)p’ au)tO=|.
Jr:41:15 kai epestrePSan sEmeron poiEsai to euTes pro ofTalmOn mu tu kalesai afesin hekaston tu plEsion autu kai synetelesan diaTEkEn kata prosOpon mu en tO oikO, hu epeklETE to onoma mu ep’ autO.
Jr:41:15 C VAI_AAI3P D VA_AAN RA_ASN A3H_ASN P N2_GPM RP_GS RA_GSN VA_AAN N3I_ASF A1_ASM RA_GSM D RD_GSM C VAI_AAI3P N1_ASF P N2N_ASN RP_GS P RA_DSM N2_DSM RR_GSM VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RD_DSM
Jr:41:15 and also, even, namely to turn around today day to do/make the straight before (+gen) eye I the to call call pardon each the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely to complete covenant down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to call upon the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:41:15 and they-TURN-ed-AROUND today to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) before (+gen) eyes (gen) me (gen) the (gen) to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt) pardon (acc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and they-COMPLETE-ed covenant (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat)
Jr:41:15 Jr_41:15_1 Jr_41:15_2 Jr_41:15_3 Jr_41:15_4 Jr_41:15_5 Jr_41:15_6 Jr_41:15_7 Jr_41:15_8 Jr_41:15_9 Jr_41:15_10 Jr_41:15_11 Jr_41:15_12 Jr_41:15_13 Jr_41:15_14 Jr_41:15_15 Jr_41:15_16 Jr_41:15_17 Jr_41:15_18 Jr_41:15_19 Jr_41:15_20 Jr_41:15_21 Jr_41:15_22 Jr_41:15_23 Jr_41:15_24 Jr_41:15_25 Jr_41:15_26 Jr_41:15_27 Jr_41:15_28 Jr_41:15_29 Jr_41:15_30 Jr_41:15_31 Jr_41:15_32
Jr:41:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:16 καὶ ἐπεστρέψατε καὶ ἐβεβηλώσατε τὸ ὄνομά μου τοῦ ἐπιστρέψαι ἕκαστον τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἕκαστον τὴν παιδίσκην αὐτοῦ, οὓς ἐξαπεστείλατε ἐλευθέρους τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ὑμῖν εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας.
Jr:41:16 (Jeremiah 41:16 But ye turned and profaned my name, to bring back every one his servant, and every one his handmaid, whom ye had sent forth free and at their own disposal, to be to you men-servants and maid-servants.
Jr:41:16 Zmieniliście jednak zdanie i znieważyliście moje Imię. Sprowadziliście każdy swego niewolnika i swoją niewolnicę, których obdarzyliście wolnością według ich uznania, następnie zaś zmusiliście ich, by byli u was niewolnikami i niewolnicami. (Jr 34:16 BT_4)
Jr:41:16 καὶ ἐπεστρέψατε καὶ ἐβεβηλώσατε τὸ ὄνομά μου τοῦ ἐπιστρέψαι ἕκαστον τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἕκαστον τὴν παιδίσκην αὐτοῦ, οὓς ἐξαπεστείλατε ἐλευθέρους τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ὑμῖν εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας.
Jr:41:16 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐλεύθερος -έρα -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη)
Jr:41:16 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nazwisko {Imię} co do Ja By odwracać się dookoła Każdy Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Haruj jak niewolnik dziewczyna On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Do ??? Uwalniany Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo Ty Do (+przyspieszenie) Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna
Jr:41:16 kai\ e)pestre/PSate kai\ e)bebElO/sate to\ o)/noma/ mou tou= e)pistre/PSai e(/kaston to\n pai=da au)tou= kai\ e(/kaston tE\n paidi/skEn au)tou=, ou(\s e)Xapestei/late e)leuTe/rous tE=| PSuCHE=| au)tO=n, u(mi=n ei)s pai=das kai\ paidi/skas.
Jr:41:16 kai epestrePSate kai ebebElOsate to onoma mu tu epistrePSai hekaston ton paida autu kai hekaston tEn paidiskEn autu, hus eXapesteilate eleuTerus tE PSyCHE autOn, hymin eis paidas kai paidiskas.
Jr:41:16 C VAI_AAI2P C VAI_AAI2P RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_GSN VA_AAN A1_ASM RA_ASM N3D_ASM RD_GSM C A1_ASM RA_ASF N1_ASF RD_GSM RR_APM VAI_AAI2P A1A_APM RA_DSF N1_DSF RD_GPM RP_DP P N3D_APM C N1_APF
Jr:41:16 and also, even, namely to turn around and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the name with regard to I the to turn around each the child/servant he/she/it/same and also, even, namely each the slave girl he/she/it/same who/whom/which to ??? liberated the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same you into (+acc) child/servant and also, even, namely slave girl
Jr:41:16 and you(pl)-TURN-ed-AROUND and you(pl)-DEFILE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) each (of two) (acc, nom|acc|voc) the (acc) child/servant (acc) him/it/same (gen) and each (of two) (acc, nom|acc|voc) the (acc) slave girl (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) you(pl)-???-ed liberated ([Adj] acc) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed them/same (gen) you(pl) (dat) into (+acc) children/servants (acc) and slave girls (acc)
Jr:41:16 Jr_41:16_1 Jr_41:16_2 Jr_41:16_3 Jr_41:16_4 Jr_41:16_5 Jr_41:16_6 Jr_41:16_7 Jr_41:16_8 Jr_41:16_9 Jr_41:16_10 Jr_41:16_11 Jr_41:16_12 Jr_41:16_13 Jr_41:16_14 Jr_41:16_15 Jr_41:16_16 Jr_41:16_17 Jr_41:16_18 Jr_41:16_19 Jr_41:16_20 Jr_41:16_21 Jr_41:16_22 Jr_41:16_23 Jr_41:16_24 Jr_41:16_25 Jr_41:16_26 Jr_41:16_27 Jr_41:16_28 Jr_41:16_29
Jr:41:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:17 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ὑμεῖς οὐκ ἠκούσατέ μου τοῦ καλέσαι ἄφεσιν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· ἰδοὺ ἐγὼ καλῶ ἄφεσιν ὑμῖν εἰς μάχαιραν καὶ εἰς τὸν θάνατον καὶ εἰς τὸν λιμὸν καὶ δώσω ὑμᾶς εἰς διασπορὰν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς.
Jr:41:17 (Jeremiah 41:17 Therefore thus said the Lord; Ye have not hearkened to me, to proclaim a release every one to his neighbour: behold, I proclaim a release to you, to the sword, and to the pestilence, and to the famine; and I will give you up to dispersion among all the kingdoms of the earth.
Jr:41:17 Dlatego to mówi Pan: Nie usłuchaliście Mnie, by ogłosić wolność każdy bratu i współziomkowi swemu; oto puszczam was wolno - na miecz, zarazę i głód. Uczynię z was nadto przedmiot budzący przerażenie u wszystkich królestw ziemi. (Jr 34:17 BT_4)
Jr:41:17 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ὑμεῖς οὐκ ἠκούσατέ μου τοῦ καλέσαι ἄφεσιν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· ἰδοὺ ἐγὼ καλῶ ἄφεσιν ὑμῖν εἰς μάχαιραν καὶ εἰς τὸν θάνατον καὶ εἰς τὸν λιμὸν καὶ δώσω ὑμᾶς εἰς διασπορὰν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς.
Jr:41:17 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἄφ·εσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] δια·σπορά, -ᾶς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:41:17 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ja By nazywać rozmowę Wybaczaj Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By nazywać rozmowę Wybaczaj Ty Do (+przyspieszenie) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Śmierć I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Głodu głód I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Do (+przyspieszenie) diaspora Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Ziemi/ziemia
Jr:41:17 dia\ tou=to ou(/tOs ei)=pen ku/rios *(umei=s ou)k E)kou/sate/ mou tou= kale/sai a)/fesin e(/kastos pro\s to\n plEsi/on au)tou=· i)dou\ e)gO\ kalO= a)/fesin u(mi=n ei)s ma/CHairan kai\ ei)s to\n Ta/naton kai\ ei)s to\n limo\n kai\ dO/sO u(ma=s ei)s diaspora\n pa/sais tai=s basilei/ais tE=s gE=s.
Jr:41:17 dia tuto hutOs eipen kyrios ymeis uk Ekusate mu tu kalesai afesin hekastos pros ton plEsion autu· idu egO kalO afesin hymin eis maCHairan kai eis ton Tanaton kai eis ton limon kai dOsO hymas eis diasporan pasais tais basileiais tEs gEs.
Jr:41:17 P RD_ASN D VBI_AAI3S N2_NSM RP_NP D VAI_AAI2P RP_GS RA_GSN VA_AAN N3I_ASF A1_NSM P RA_ASM D RD_GSM I RP_NS V2_PAI1S N3I_ASF RP_DP P N1A_ASF C P RA_ASM N2_ASM C P RA_ASM N2_ASM C VF_FAI1S RP_AP P N1A_ASF A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RA_GSF N1_GSF
Jr:41:17 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you οὐχ before rough breathing to hear I the to call call pardon each toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to call call pardon you into (+acc) sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely into (+acc) the death and also, even, namely into (+acc) the famine hunger and also, even, namely to give you into (+acc) diaspora every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom the earth/land
Jr:41:17 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (nom) not you(pl)-HEAR-ed me (gen) the (gen) to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt) pardon (acc) each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-CALL-ing, I-should-be-CALL-ing pardon (acc) you(pl) (dat) into (+acc) sacrificial knife (acc) and into (+acc) the (acc) death (acc) and into (+acc) the (acc) famine (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (acc) into (+acc) diaspora (acc) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) kingdoms (dat) the (gen) earth/land (gen)
Jr:41:17 Jr_41:17_1 Jr_41:17_2 Jr_41:17_3 Jr_41:17_4 Jr_41:17_5 Jr_41:17_6 Jr_41:17_7 Jr_41:17_8 Jr_41:17_9 Jr_41:17_10 Jr_41:17_11 Jr_41:17_12 Jr_41:17_13 Jr_41:17_14 Jr_41:17_15 Jr_41:17_16 Jr_41:17_17 Jr_41:17_18 Jr_41:17_19 Jr_41:17_20 Jr_41:17_21 Jr_41:17_22 Jr_41:17_23 Jr_41:17_24 Jr_41:17_25 Jr_41:17_26 Jr_41:17_27 Jr_41:17_28 Jr_41:17_29 Jr_41:17_30 Jr_41:17_31 Jr_41:17_32 Jr_41:17_33 Jr_41:17_34 Jr_41:17_35 Jr_41:17_36 Jr_41:17_37 Jr_41:17_38 Jr_41:17_39 Jr_41:17_40 Jr_41:17_41 Jr_41:17_42
Jr:41:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:18 καὶ δώσω τοὺς ἄνδρας τοὺς παρεληλυθότας τὴν διαθήκην μου τοὺς μὴ στήσαντας τὴν διαθήκην μου, ἣν ἐποίησαν κατὰ πρόσωπόν μου, τὸν μόσχον ὃν ἐποίησαν ἐργάζεσθαι αὐτῷ,
Jr:41:18 (Jeremiah 41:18 And I will give the men that have transgressed my covenant, who have not kept my covenant, which they made before me, the calf which they prepared to sacrifice with it,
Jr:41:18 A z ludźmi, którzy przekroczyli umowę ze Mną, którzy nie wypełnili warunków umowy zawartej wobec Mnie, postąpię jak z cielcem, którego oni przecięli na dwie części, by przejść między nimi. (Jr 34:18 BT_4)
Jr:41:18 καὶ δώσω τοὺς ἄνδρας τοὺς παρεληλυθότας τὴν διαθήκην μου τοὺς μὴ στήσαντας τὴν διαθήκην μου, ἣν ἐποίησαν κατὰ πρόσωπόν μου, τὸν μόσχον ὃν ἐποίησαν ἐργάζεσθαι αὐτῷ,
Jr:41:18 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:41:18 I też, nawet, mianowicie By dawać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By mijać mijaj, obok, albo przeszły Konwencja Ja Nie By powodować stać Konwencja Ja Kto/, który/, który By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Cielęcia/wół Kto/, który/, który; by być By czynić/rób By pracować/dąż On/ona/to/to samo
Jr:41:18 kai\ dO/sO tou\s a)/ndras tou\s parelEluTo/tas tE\n diaTE/kEn mou tou\s mE\ stE/santas tE\n diaTE/kEn mou, E(\n e)poi/Esan kata\ pro/sOpo/n mou, to\n mo/sCHon o(\n e)poi/Esan e)rga/DZesTai au)tO=|,
Jr:41:18 kai dOsO tus andras tus parelElyTotas tEn diaTEkEn mu tus mE stEsantas tEn diaTEkEn mu, hEn epoiEsan kata prosOpon mu, ton mosCHon hon epoiEsan ergaDZesTai autO,
Jr:41:18 C VF_FAI1S RA_APM N3_APM RA_APM VX_XAPAPM RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_APM D VA_AAPAPM RA_ASF N1_ASF RP_GS RR_ASF VAI_AAI3P P N2N_ASN RP_GS RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3P V1_PMN RD_DSM
Jr:41:18 and also, even, namely to give the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to pass by go by, beside, or past the covenant I the not to cause to stand the covenant I who/whom/which to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face I the calf/ox who/whom/which; to be to do/make to work/strive he/she/it/same
Jr:41:18 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) men, husbands (acc) the (acc) having PASS BY-ed (acc) the (acc) covenant (acc) me (gen) the (acc) not upon CAUSE-ing-TO-STand (acc) the (acc) covenant (acc) me (gen) who/whom/which (acc) they-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) me (gen) the (acc) calf/ox (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) they-DO/MAKE-ed to-be-being-WORK/STRIVE-ed him/it/same (dat)
Jr:41:18 Jr_41:18_1 Jr_41:18_2 Jr_41:18_3 Jr_41:18_4 Jr_41:18_5 Jr_41:18_6 Jr_41:18_7 Jr_41:18_8 Jr_41:18_9 Jr_41:18_10 Jr_41:18_11 Jr_41:18_12 Jr_41:18_13 Jr_41:18_14 Jr_41:18_15 Jr_41:18_16 Jr_41:18_17 Jr_41:18_18 Jr_41:18_19 Jr_41:18_20 Jr_41:18_21 Jr_41:18_22 Jr_41:18_23 Jr_41:18_24 Jr_41:18_25 Jr_41:18_26
Jr:41:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:19 τοὺς ἄρχοντας Ιουδα καὶ τοὺς δυνάστας καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν λαόν,
Jr:41:19 (Jeremiah 41:19 the princes of Juda, and the men in power, and the priests, and the people;
Jr:41:19 Przywódców judzkich, dostojników jerozolimskich, dworzan, kapłanów i cały lud kraju, co przechodził między częściami cielęcia ofiarnego, (Jr 34:19 BT_4)
Jr:41:19 τοὺς ἄρχοντας Ιουδα καὶ τοὺς δυνάστας καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν λαόν,
Jr:41:19 ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό δυνάστης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Jr:41:19 Władca; by zaczynać się Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Najwyższy I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Ludzie
Jr:41:19 tou\s a)/rCHontas *iouda kai\ tou\s duna/stas kai\ tou\s i(erei=s kai\ to\n lao/n,
Jr:41:19 tus arCHontas iuda kai tus dynastas kai tus hiereis kai ton laon,
Jr:41:19 RA_APM N3_APM N_GSM C RA_APM N1M_APM C RA_APM N3V_APM C RA_ASM N2_ASM
Jr:41:19 the ruler; to begin Judas/Judah and also, even, namely the sovereign and also, even, namely the priest and also, even, namely the people
Jr:41:19 the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) Judas/Judah (gen, voc) and the (acc) sovereigns (acc) and the (acc) priests (acc, nom|voc) and the (acc) people (acc)
Jr:41:19 Jr_41:19_1 Jr_41:19_2 Jr_41:19_3 Jr_41:19_4 Jr_41:19_5 Jr_41:19_6 Jr_41:19_7 Jr_41:19_8 Jr_41:19_9 Jr_41:19_10 Jr_41:19_11 Jr_41:19_12
Jr:41:19 x x x x x x x x x x x x
Jr:41:20 καὶ δώσω αὐτοὺς τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν, καὶ ἔσται τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν βρῶσις τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς.
Jr:41:20 (Jeremiah 41:20 I will even give them to their enemies, and their carcases shall be food for the birds of the sky and for the wild beasts of the earth.
Jr:41:20 wydam w ręce ich nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na ich życie. Zwłoki ich staną się żerem dla ptaków powietrznych i zwierząt lądowych. (Jr 34:20 BT_4)
Jr:41:20 καὶ δώσω αὐτοὺς τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν, καὶ ἔσται τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν βρῶσις τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς.
Jr:41:20 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό βρῶσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:41:20 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Żywność (posiłek, żywność, mięso) Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Zwierzę Ziemi/ziemia
Jr:41:20 kai\ dO/sO au)tou\s toi=s e)CHTroi=s au)tO=n, kai\ e)/stai ta\ TnEsimai=a au)tO=n brO=sis toi=s peteinoi=s tou= ou)ranou= kai\ toi=s TEri/ois tE=s gE=s.
Jr:41:20 kai dOsO autus tois eCHTrois autOn, kai estai ta TnEsimaia autOn brOsis tois peteinois tu uranu kai tois TEriois tEs gEs.
Jr:41:20 C VF_FAI1S RD_APM RA_DPM N2_DPM RD_GPM C VF_FMI3S RA_NPN A1A_NPN RD_GPM N3I_NSF RA_DPN A1_DPN RA_GSM N2_GSM C RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF
Jr:41:20 and also, even, namely to give he/she/it/same the hostile he/she/it/same and also, even, namely to be the ć he/she/it/same food (meal, food, meat) the bird the sky/heaven and also, even, namely the beast the earth/land
Jr:41:20 and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) the (dat) hostile ([Adj] dat) them/same (gen) and he/she/it-will-be the (nom|acc) them/same (gen) food (nom) the (dat) birds (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and the (dat) beasts (dat) the (gen) earth/land (gen)
Jr:41:20 Jr_41:20_1 Jr_41:20_2 Jr_41:20_3 Jr_41:20_4 Jr_41:20_5 Jr_41:20_6 Jr_41:20_7 Jr_41:20_8 Jr_41:20_9 Jr_41:20_10 Jr_41:20_11 Jr_41:20_12 Jr_41:20_13 Jr_41:20_14 Jr_41:20_15 Jr_41:20_16 Jr_41:20_17 Jr_41:20_18 Jr_41:20_19 Jr_41:20_20 Jr_41:20_21
Jr:41:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:21 καὶ τὸν Σεδεκιαν βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν δώσω εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ δύναμις βασιλέως Βαβυλῶνος τοῖς ἀποτρέχουσιν ἀπ’ αὐτῶν.
Jr:41:21 (Jeremiah 41:21 And I will give Sedekias king of Judea, and their princes, into the hands of their enemies, and the host of the king of Babylon shall come upon them that run away from them.
Jr:41:21 Sedecjasza zaś, króla judzkiego, i jego przywódców wydam w ręce ich nieprzyjaciół, w ręce tych, co nastają na ich życie, w ręce wojska króla babilońskiego, które teraz odeszło od was. (Jr 34:21 BT_4)
Jr:41:21 καὶ τὸν Σεδεκιαν βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν δώσω εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ δύναμις βασιλέως Βαβυλῶνος τοῖς ἀποτρέχουσιν ἀπ’ αὐτῶν.
Jr:41:21 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί δύναμις, -εως, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:41:21 I też, nawet, mianowicie Król Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zdolność Król Babilon Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:41:21 kai\ to\n *sedekian basile/a tE=s *ioudai/as kai\ tou\s a)/rCHontas au)tO=n dO/sO ei)s CHei=ras e)CHTrO=n au)tO=n, kai\ du/namis basile/Os *babulO=nos toi=s a)potre/CHousin a)p’ au)tO=n.
Jr:41:21 kai ton sedekian basilea tEs iudaias kai tus arCHontas autOn dOsO eis CHeiras eCHTrOn autOn, kai dynamis basileOs babylOnos tois apotreCHusin ap’ autOn.
Jr:41:21 C RA_ASM N1T_ASM N3V_ASM RA_GSF N1A_GSF C RA_APM N3_APM RD_GPM VF_FAI1S P N3_APF N2_GPM RD_GPM C N3I_NSF N3V_GSM N3W_GSF RA_DPM V1_PAI3P P RD_GPM
Jr:41:21 and also, even, namely the ć king the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same to give into (+acc) hand enmity; hostile he/she/it/same and also, even, namely ability king Babylon the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:41:21 and the (acc) king (acc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) and the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) them/same (gen) I-will-GIVE, I-should-GIVE into (+acc) hands (acc) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) and ability (nom) king (gen) Babylon (gen) the (dat) away from (+gen) them/same (gen)
Jr:41:21 Jr_41:21_1 Jr_41:21_2 Jr_41:21_3 Jr_41:21_4 Jr_41:21_5 Jr_41:21_6 Jr_41:21_7 Jr_41:21_8 Jr_41:21_9 Jr_41:21_10 Jr_41:21_11 Jr_41:21_12 Jr_41:21_13 Jr_41:21_14 Jr_41:21_15 Jr_41:21_16 Jr_41:21_17 Jr_41:21_18 Jr_41:21_19 Jr_41:21_20 Jr_41:21_21 Jr_41:21_22 Jr_41:21_23
Jr:41:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:41:22 ἰδοὺ ἐγὼ συντάσσω, φησὶν κύριος, καὶ ἐπιστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ταύτην, καὶ πολεμήσουσιν ἐπ’ αὐτὴν καὶ λήμψονται αὐτὴν καὶ κατακαύσουσιν αὐτὴν ἐν πυρὶ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα, καὶ δώσω αὐτὰς ἐρήμους ἀπὸ κατοικούντων.
Jr:41:22 (Jeremiah 41:22 Behold, I will give command, saith the Lord, and will bring them back to this land; and they shall fight against it, and take it, and burn it with fire, and the cities of Juda; and I will make them desolate without inhabitants.
Jr:41:22 Oto wydam rozkaz - wyrocznia Pana - i sprowadzę ich znów przeciw temu miastu. Będą walczyć przeciw niemu, zdobędą je i spalą ogniem; miasta zaś judzkie uczynię bezludnym pustkowiem». (Jr 34:22 BT_4)
Jr:41:22 ἰδοὺ ἐγὼ συντάσσω, φησὶν κύριος, καὶ ἐπιστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ταύτην, καὶ πολεμήσουσιν ἐπ’ αὐτὴν καὶ λήμψονται αὐτὴν καὶ κατακαύσουσιν αὐτὴν ἐν πυρὶ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα, καὶ δώσω αὐτὰς ἐρήμους ἀπὸ κατοικούντων.
Jr:41:22 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔρημος -ον ἀπό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Jr:41:22 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do ??? By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Odludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Jr:41:22 i)dou\ e)gO\ sunta/ssO, fEsi\n ku/rios, kai\ e)pistre/PSO au)tou\s ei)s tE\n gE=n tau/tEn, kai\ polemE/sousin e)p’ au)tE\n kai\ lE/mPSontai au)tE\n kai\ katakau/sousin au)tE\n e)n puri\ kai\ ta\s po/leis *iouda, kai\ dO/sO au)ta\s e)rE/mous a)po\ katoikou/ntOn.
Jr:41:22 idu egO syntassO, fEsin kyrios, kai epistrePSO autus eis tEn gEn tautEn, kai polemEsusin ep’ autEn kai lEmPSontai autEn kai katakaususin autEn en pyri kai tas poleis iuda, kai dOsO autas erEmus apo katoikuntOn.
Jr:41:22 I RP_NS V1_PAI1S V6_PAI3S N2_NSM C VF_FAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VF_FAI3P P RD_ASF C VF_FMI3P RD_ASF C VF_FAI3P RD_ASF P N3_DSN C RA_APF N3I_APF N_GSM C VF_FAI1S RD_APF N2_APF P V2_PAPGPM
Jr:41:22 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ??? to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to turn around he/she/it/same into (+acc) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to fight war upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely the city Judas/Judah and also, even, namely to give he/she/it/same wilderness from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Jr:41:22 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) and they-will-FIGHT, going-to-FIGHT (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) and they-will-BURNED UP, going-to-BURNED UP (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) and the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) wilderness ([Adj] acc) away from (+gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen)
Jr:41:22 Jr_41:22_1 Jr_41:22_2 Jr_41:22_3 Jr_41:22_4 Jr_41:22_5 Jr_41:22_6 Jr_41:22_7 Jr_41:22_8 Jr_41:22_9 Jr_41:22_10 Jr_41:22_11 Jr_41:22_12 Jr_41:22_13 Jr_41:22_14 Jr_41:22_15 Jr_41:22_16 Jr_41:22_17 Jr_41:22_18 Jr_41:22_19 Jr_41:22_20 Jr_41:22_21 Jr_41:22_22 Jr_41:22_23 Jr_41:22_24 Jr_41:22_25 Jr_41:22_26 Jr_41:22_27 Jr_41:22_28 Jr_41:22_29 Jr_41:22_30 Jr_41:22_31 Jr_41:22_32 Jr_41:22_33 Jr_41:22_34
Jr:41:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x