Jr:39:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ δεκάτῳ τῷ βασιλεῖ Σεδεκια, οὗτος ἐνιαυτὸς ὀκτωκαιδέκατος τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος,
Jr:39:1 39:1 The word that came from the Lord to Jeremias in the tenth year of king Sedekias, this is the eighteenth year of king Nabuchodonosor king of Babylon.
Jr:39:1 Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi w dziesiątym roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, to jest w osiemnastym roku Nabuchodonozora. (Jr 32:1 BT_4)
Jr:39:1 λόγος γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ δεκάτῳ τῷ βασιλεῖ Σεδεκια, οὗτος ἐνιαυτὸς ὀκτωκαιδέκατος τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος,
Jr:39:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:39:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Dziesiąty Król To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Rok Osiemnasty Król Król Babilon
Jr:39:1 *(o lo/gos o( geno/menos para\ kuri/ou pro\s *ieremian e)n tO=| e)niautO=| tO=| deka/tO| tO=| basilei= *sedekia, ou(=tos e)niauto\s o)ktOkaide/katos tO=| basilei= *nabouCHodonosor basilei= *babulO=nos,
Jr:39:1 o logos ho genomenos para kyriu pros ieremian en tO eniautO tO dekatO tO basilei sedekia, hutos eniautos oktOkaidekatos tO basilei nabuCHodonosor basilei babylOnos,
Jr:39:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N2_GSM P N1T_ASM P RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSM RA_DSM N3V_DSM N1T_DSM RD_NSM N2_NSM A1_NSM RA_DSM N3V_DSM N_GSM N3V_DSM N3W_GSF
Jr:39:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the tenth the king ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] year eighteenth the king ć king Babylon
Jr:39:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) tenth (dat) the (dat) king (dat) this (nom) year (nom) eighteenth (nom) the (dat) king (dat) king (dat) Babylon (gen)
Jr:39:1 Jr_39:1_1 Jr_39:1_2 Jr_39:1_3 Jr_39:1_4 Jr_39:1_5 Jr_39:1_6 Jr_39:1_7 Jr_39:1_8 Jr_39:1_9 Jr_39:1_10 Jr_39:1_11 Jr_39:1_12 Jr_39:1_13 Jr_39:1_14 Jr_39:1_15 Jr_39:1_16 Jr_39:1_17 Jr_39:1_18 Jr_39:1_19 Jr_39:1_20 Jr_39:1_21 Jr_39:1_22 Jr_39:1_23 Jr_39:1_24
Jr:39:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:2 καὶ δύναμις βασιλέως Βαβυλῶνος ἐχαράκωσεν ἐπὶ Ιερουσαλημ, καὶ Ιερεμιας ἐφυλάσσετο ἐν αὐλῇ τῆς φυλακῆς, ἥ ἐστιν ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως,
Jr:39:2 (Jeremiah 39:2 And the host of the king of Babylon had made a rampart against Jerusalem: and Jeremias was kept in the court of the prison, which is in the king’s house;
Jr:39:2 Wtedy właśnie wojsko króla babilońskiego oblegało Jerozolimę, a prorok Jeremiasz znajdował się jako więzień w wartowni pałacu króla judzkiego. (Jr 32:2 BT_4)
Jr:39:2 καὶ δύναμις βασιλέως Βαβυλῶνος ἐχαράκωσεν ἐπὶ Ιερουσαλημ, καὶ Ιερεμιας ἐφυλάσσετο ἐν αὐλῇ τῆς φυλακῆς, ἐστιν ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως,
Jr:39:2 καί δύναμις, -εως, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί Ἰερεμίας, -ου, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Jr:39:2 I też, nawet, mianowicie Zdolność Król Babilon Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Jeremiasz By zabezpieczać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Więzienie zabezpieczają się Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król
Jr:39:2 kai\ du/namis basile/Os *babulO=nos e)CHara/kOsen e)pi\ *ierousalEm, kai\ *ieremias e)fula/sseto e)n au)lE=| tE=s fulakE=s, E(/ e)stin e)n oi)/kO| tou= basile/Os,
Jr:39:2 kai dynamis basileOs babylOnos eCHarakOsen epi ierusalEm, kai ieremias efylasseto en aulE tEs fylakEs, hE estin en oikO tu basileOs,
Jr:39:2 C N3I_NSF N3V_GSM N3W_GSF VAI_AAI3S P N_ASF C N1T_NSM V1I_IMI3S P N1_DSF RA_GSF N1_GSF RR_NSF V9_PAI3S P N2_DSM RA_GSM N3V_GSM
Jr:39:2 and also, even, namely ability king Babylon ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely Jeremiah to guard in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the prison guard who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the king
Jr:39:2 and ability (nom) king (gen) Babylon (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and Jeremiah (nom) he/she/it-was-being-GUARD-ed in/among/by (+dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (gen) prison (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) king (gen)
Jr:39:2 Jr_39:2_1 Jr_39:2_2 Jr_39:2_3 Jr_39:2_4 Jr_39:2_5 Jr_39:2_6 Jr_39:2_7 Jr_39:2_8 Jr_39:2_9 Jr_39:2_10 Jr_39:2_11 Jr_39:2_12 Jr_39:2_13 Jr_39:2_14 Jr_39:2_15 Jr_39:2_16 Jr_39:2_17 Jr_39:2_18 Jr_39:2_19 Jr_39:2_20
Jr:39:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:3 ἐν ᾗ κατέκλεισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς Σεδεκιας λέγων Διὰ τί σὺ προφητεύεις λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τὴν πόλιν ταύτην ἐν χερσὶν βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ λήμψεται αὐτήν,
Jr:39:3 (Jeremiah 39:3 in which king Sedekias had shut him up, saying, Wherefore dost thou prophesy, saying, Thus saith the Lord, Behold, I will give this city into the hands of the king of Babylon, and he shall take it;
Jr:39:3 Umieścił go tam pod strażą Sedecjasz, król judzki, zarzucając mu: «Dlaczego prorokowałeś tymi słowami: To mówi Pan: Oto wydam to miasto w ręce króla babilońskiego i zdobędzie je. (Jr 32:3 BT_4)
Jr:39:3 ἐν κατέκλεισεν αὐτὸν βασιλεὺς Σεδεκιας λέγων Διὰ τί σὺ προφητεύεις λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τὴν πόλιν ταύτην ἐν χερσὶν βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ λήμψεται αὐτήν,
Jr:39:3 ἐν ὅς ἥ ὅ κατα·κλείω (-, -, κατα+κλει·σ-, -, κατα+κεκλεισ-, κατα+κλεισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:39:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By zamykać się przeciw z zamkiem On/ona/to/to samo Król By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By prorokować By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By dawać Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Król Babilon I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
Jr:39:3 e)n E(=| kate/kleisen au)to\n o( basileu\s *sedekias le/gOn *dia\ ti/ su\ profEteu/eis le/gOn *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)idou\ e)gO\ di/dOmi tE\n po/lin tau/tEn e)n CHersi\n basile/Os *babulO=nos, kai\ lE/mPSetai au)tE/n,
Jr:39:3 en hE katekleisen auton ho basileus sedekias legOn dia ti sy profEteueis legOn hutOs eipen kyrios idu egO didOmi tEn polin tautEn en CHersin basileOs babylOnos, kai lEmPSetai autEn,
Jr:39:3 P RR_DSF VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM N1T_NSM V1_PAPNSM P RI_ASN RP_NS V1_PAI2S V1_PAPNSM D VBI_AAI3S N2_NSM I RP_NS V8_PAI1S RA_ASF N3I_ASF RD_ASF P N3_DPF N3V_GSM N3W_GSF C VF_FMI3S RD_ASF
Jr:39:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to shut against with a lock he/she/it/same the king ć to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to prophesy to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to give the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand king Babylon and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
Jr:39:3 in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-SHUT AGAINST WITH A LOCK-ed him/it/same (acc) the (nom) king (nom) while SAY/TELL-ing (nom) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-PROPHESY-ing while SAY/TELL-ing (nom) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-GIVE-ing the (acc) city (acc) this (acc) in/among/by (+dat) hands (dat) king (gen) Babylon (gen) and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc)
Jr:39:3 Jr_39:3_1 Jr_39:3_2 Jr_39:3_3 Jr_39:3_4 Jr_39:3_5 Jr_39:3_6 Jr_39:3_7 Jr_39:3_8 Jr_39:3_9 Jr_39:3_10 Jr_39:3_11 Jr_39:3_12 Jr_39:3_13 Jr_39:3_14 Jr_39:3_15 Jr_39:3_16 Jr_39:3_17 Jr_39:3_18 Jr_39:3_19 Jr_39:3_20 Jr_39:3_21 Jr_39:3_22 Jr_39:3_23 Jr_39:3_24 Jr_39:3_25 Jr_39:3_26 Jr_39:3_27 Jr_39:3_28 Jr_39:3_29
Jr:39:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:4 καὶ Σεδεκιας οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς τῶν Χαλδαίων, ὅτι παραδόσει παραδοθήσεται εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ λαλήσει στόμα αὐτοῦ πρὸς στόμα αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὄψονται,
Jr:39:4 (Jeremiah 39:4 and Sedekias shall by no means be delivered out of the hand of the Chaldeans, for he shall certainly be given up into the hands of the king of Babylon, and his mouth shall speak to his mouth, and his eyes shall look upon his eyes;
Jr:39:4 Sedecjasz zaś, król judzki, nie ujdzie Chaldejczykom; wydam go bowiem niezawodnie w ręce króla babilońskiego, tak że będzie z nim mówił twarzą w twarz i zobaczy go oko w oko. (Jr 32:4 BT_4)
Jr:39:4 καὶ Σεδεκιας οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς τῶν Χαλδαίων, ὅτι παραδόσει παραδοθήσεται εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ λαλήσει στόμα αὐτοῦ πρὸς στόμα αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὄψονται,
Jr:39:4 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὅτι παρά·δοσις, -εως, ἡ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πρός στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Jr:39:4 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Chaldejski Ponieważ/tamto Tradycja ten który jest podawany albo zapisywany w testamencie, tradycja, doktryna, ucząc, dostawa, oddanie, zwyczajowy {celny, na zamówienie}, oddają się, wykład By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon I też, nawet, mianowicie By mówić Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo Oko On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Jr:39:4 kai\ *sedekias ou) mE\ sOTE=| e)k CHeiro\s tO=n *CHaldai/On, o(/ti parado/sei paradoTE/setai ei)s CHei=ras basile/Os *babulO=nos, kai\ lalE/sei sto/ma au)tou= pro\s sto/ma au)tou=, kai\ oi( o)fTalmoi\ au)tou= tou\s o)fTalmou\s au)tou= o)/PSontai,
Jr:39:4 kai sedekias u mE sOTE ek CHeiros tOn CHaldaiOn, hoti paradosei paradoTEsetai eis CHeiras basileOs babylOnos, kai lalEsei stoma autu pros stoma autu, kai hoi ofTalmoi autu tus ofTalmus autu oPSontai,
Jr:39:4 C N1T_NSM D D VC_APS3S P N3_GSF RA_GPM N2_GPM C N3I_DSF VC_FPI3S P N3_APF N3V_GSM N3W_GSF C VF_FAI3S N3M_NSN RD_GSM P N3M_ASN RD_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_APM N2_APM RD_GSM VF_FMI3P
Jr:39:4 and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels hand the Chaldean because/that tradition that which is handed down or bequeathed, tradition, doctrine, teaching, delivery, rendition, custom, surrender, lecture to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) hand king Babylon and also, even, namely to speak mouth/maw stoma he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely the eye he/she/it/same the eye he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Jr:39:4 and not not he/she/it-should-be-SAVE-ed out of (+gen) hand (gen) the (gen) Chaldeans (gen) because/that tradition (dat) he/she/it-will-be-Hand OVER-ed into (+acc) hands (acc) king (gen) Babylon (gen) and he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) they-will-be-SEE-ed
Jr:39:4 Jr_39:4_1 Jr_39:4_2 Jr_39:4_3 Jr_39:4_4 Jr_39:4_5 Jr_39:4_6 Jr_39:4_7 Jr_39:4_8 Jr_39:4_9 Jr_39:4_10 Jr_39:4_11 Jr_39:4_12 Jr_39:4_13 Jr_39:4_14 Jr_39:4_15 Jr_39:4_16 Jr_39:4_17 Jr_39:4_18 Jr_39:4_19 Jr_39:4_20 Jr_39:4_21 Jr_39:4_22 Jr_39:4_23 Jr_39:4_24 Jr_39:4_25 Jr_39:4_26 Jr_39:4_27 Jr_39:4_28 Jr_39:4_29 Jr_39:4_30 Jr_39:4_31
Jr:39:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:5 καὶ εἰσελεύσεται Σεδεκιας εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἐκεῖ καθιεῖται.
Jr:39:5 (Jeremiah 39:5 and Sedekias shall go into Babylon, and dwell there?
Jr:39:5 I uprowadzi Sedecjasza do Babilonu, by tam przebywał, dopóki go nie nawiedzę - wyrocznia Pana. Jeśli będziecie walczyli z Chaldejczykami, doznacie niepowodzenia». (Jr 32:5 BT_4)
Jr:39:5 καὶ εἰσελεύσεται Σεδεκιας εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἐκεῖ καθιεῖται.
Jr:39:5 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ἐκεῖ καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)
Jr:39:5 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Babilon I też, nawet, mianowicie Tam By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Jr:39:5 kai\ ei)seleu/setai *sedekias ei)s *babulO=na kai\ e)kei= kaTiei=tai.
Jr:39:5 kai eiseleusetai sedekias eis babylOna kai ekei kaTieitai.
Jr:39:5 C VF_FMI3S N1T_NSM P N3W_ASF C D VF2_FMI3S
Jr:39:5 and also, even, namely to enter ć into (+acc) Babylon and also, even, namely there to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Jr:39:5 and he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) Babylon (acc) and there he/she/it-is-being-SET-ed; he/she/it-will-be-SIT DOWN-ed
Jr:39:5 Jr_39:5_1 Jr_39:5_2 Jr_39:5_3 Jr_39:5_4 Jr_39:5_5 Jr_39:5_6 Jr_39:5_7 Jr_39:5_8
Jr:39:5 x x x x x x x x
Jr:39:6 καὶ λόγος κυρίου ἐγενήθη πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:39:6 (Jeremiah 39:6 AND THE WORD OF THE LORD CAME TO JEREMIAS, SAYING,
Jr:39:6 Jeremiasz zaś powiedział: Pan skierował do mnie następujące słowo: (Jr 32:6 BT_4)
Jr:39:6 καὶ λόγος κυρίου ἐγενήθη πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:39:6 καί λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:39:6 I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz By mówić/opowiadaj
Jr:39:6 kai\ lo/gos kuri/ou e)genE/TE pro\s *ieremian le/gOn
Jr:39:6 kai logos kyriu egenETE pros ieremian legOn
Jr:39:6 C N2_NSM N2_GSM VCI_API3S P N1T_ASM V1_PAPNSM
Jr:39:6 and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah to say/tell
Jr:39:6 and word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:39:6 Jr_39:6_1 Jr_39:6_2 Jr_39:6_3 Jr_39:6_4 Jr_39:6_5 Jr_39:6_6 Jr_39:6_7
Jr:39:6 x x x x x x x
Jr:39:7 Ἰδοὺ Αναμεηλ υἱὸς Σαλωμ ἀδελφοῦ πατρός σου ἔρχεται πρὸς σὲ λέγων Κτῆσαι σεαυτῷ τὸν ἀγρόν μου τὸν ἐν Αναθωθ, ὅτι σοὶ κρίμα παραλαβεῖν εἰς κτῆσιν.
Jr:39:7 (Jeremiah 39:7 Behold, Anameel the son of Salom thy father’s brother is coming to thee, saying, Buy thee my field that is in Anathoth: for thou hast the right to take it as a purchase.
Jr:39:7 «Oto Chanameel, syn Szalluma, twego stryja, idzie do ciebie, by ci powiedzieć: "Kup sobie moje pole w Anatot, ty bowiem posiadasz rodzinne prawo wykupu". (Jr 32:7 BT_4)
Jr:39:7 Ἰδοὺ Αναμεηλ υἱὸς Σαλωμ ἀδελφοῦ πατρός σου ἔρχεται πρὸς σὲ λέγων Κτῆσαι σεαυτῷ τὸν ἀγρόν μου τὸν ἐν Αναθωθ, ὅτι σοὶ κρίμα παραλαβεῖν εἰς κτῆσιν.
Jr:39:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαλωμ, ὁ [LXX] ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κρίμα[τ], -ατος, τό παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) εἰς[1]
Jr:39:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Salom/Shallum Brat Ojciec Ty; twój/twój(sg) By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Siebie Pole Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ponieważ/tamto Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie By zagarniać Do (+przyspieszenie)
Jr:39:7 *)idou\ *anameEl ui(o\s *salOm a)delfou= patro/s sou e)/rCHetai pro\s se\ le/gOn *ktE=sai seautO=| to\n a)gro/n mou to\n e)n *anaTOT, o(/ti soi\ kri/ma paralabei=n ei)s ktE=sin.
Jr:39:7 idu anameEl hyios salOm adelfu patros su erCHetai pros se legOn ktEsai seautO ton agron mu ton en anaTOT, hoti soi krima paralabein eis ktEsin.
Jr:39:7 I N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N3_GSM RP_GS V1_PMI3S P RP_AS V1_PAPNSM VA_AMD2S RD_DSM RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM P N_DPF C RP_DS N3M_ASN VB_AAN P N3I_ASF
Jr:39:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć son Salom/Shallum brother father you; your/yours(sg) to come toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to say/tell to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms yourself the field I the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć because/that you; your/yours(sg); to rub worn, rub sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation to take along into (+acc) ć
Jr:39:7 be-you(sg)-SEE-ed! son (nom) Salom/Shallum (indecl) brother (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-being-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-POSSESS-ed! yourself (dat) the (acc) field (acc) me (gen) the (acc) in/among/by (+dat) because/that you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sentence (nom|acc|voc) to-TAKE-ALONG into (+acc)
Jr:39:7 Jr_39:7_1 Jr_39:7_2 Jr_39:7_3 Jr_39:7_4 Jr_39:7_5 Jr_39:7_6 Jr_39:7_7 Jr_39:7_8 Jr_39:7_9 Jr_39:7_10 Jr_39:7_11 Jr_39:7_12 Jr_39:7_13 Jr_39:7_14 Jr_39:7_15 Jr_39:7_16 Jr_39:7_17 Jr_39:7_18 Jr_39:7_19 Jr_39:7_20 Jr_39:7_21 Jr_39:7_22 Jr_39:7_23 Jr_39:7_24 Jr_39:7_25
Jr:39:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:8 καὶ ἦλθεν πρός με Αναμεηλ υἱὸς Σαλωμ ἀδελφοῦ πατρός μου εἰς τὴν αὐλὴν τῆς φυλακῆς καὶ εἶπέν μοι Κτῆσαι τὸν ἀγρόν μου τὸν ἐν γῇ Βενιαμιν τὸν ἐν Αναθωθ, ὅτι σοὶ κρίμα κτήσασθαι, καὶ σὺ πρεσβύτερος. καὶ ἔγνων ὅτι λόγος κυρίου ἐστίν,
Jr:39:8 (Jeremiah 39:8 So Anameel the son of Salom my father’s brother came to me into the court of the prison, and said, Buy thee my field that is in the land of Benjamin, in Anathoth: for thou hast a right to buy it, and thou art the elder. So I knew that it was the word of the Lord.
Jr:39:8 I przybył do mnie, do wartowni Chanameel, syn mojego stryja, zgodnie ze słowem Pańskim, i rzekł: "Kup, proszę, moje pole, które się znajduje w Anatot w ziemi Beniamina, tobie bowiem przysługuje prawo dziedzictwa i wykupu. Kup je sobie!" Zrozumiałem wtedy, że było to polecenie Pańskie. (Jr 32:8 BT_4)
Jr:39:8 καὶ ἦλθεν πρός με Αναμεηλ υἱὸς Σαλωμ ἀδελφοῦ πατρός μου εἰς τὴν αὐλὴν τῆς φυλακῆς καὶ εἶπέν μοι Κτῆσαι τὸν ἀγρόν μου τὸν ἐν γῇ Βενιαμιν τὸν ἐν Αναθωθ, ὅτι σοὶ κρίμα κτήσασθαι, καὶ σὺ πρεσβύτερος. καὶ ἔγνων ὅτι λόγος κυρίου ἐστίν,
Jr:39:8 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαλωμ, ὁ [LXX] ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κρίμα[τ], -ατος, τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:39:8 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Salom/Shallum Brat Ojciec Ja Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Więzienie zabezpieczają się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Pole Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Beniamin W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ponieważ/tamto Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki I też, nawet, mianowicie Ty Starszy I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być
Jr:39:8 kai\ E)=lTen pro/s me *anameEl ui(o\s *salOm a)delfou= patro/s mou ei)s tE\n au)lE\n tE=s fulakE=s kai\ ei)=pe/n moi *ktE=sai to\n a)gro/n mou to\n e)n gE=| *beniamin to\n e)n *anaTOT, o(/ti soi\ kri/ma ktE/sasTai, kai\ su\ presbu/teros. kai\ e)/gnOn o(/ti lo/gos kuri/ou e)sti/n,
Jr:39:8 kai ElTen pros me anameEl hyios salOm adelfu patros mu eis tEn aulEn tEs fylakEs kai eipen moi ktEsai ton agron mu ton en gE beniamin ton en anaTOT, hoti soi krima ktEsasTai, kai sy presbyteros. kai egnOn hoti logos kyriu estin,
Jr:39:8 C VBI_AAI3S P RP_AS N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N3_GSM RP_GS P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3S RP_DS VA_AMD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM P N1_DSF N_GSM RA_ASM P N_DPF C RP_DS N3M_ASN VA_AMN C RP_NS A1A_NSMS C VZI_AAI1S C N2_NSM N2_GSM V9_PAI3S
Jr:39:8 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) I ć son Salom/Shallum brother father I into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the prison guard and also, even, namely to say/tell I to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms the field I the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Benjamin the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć because/that you; your/yours(sg); to rub worn, rub sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms and also, even, namely you elder and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be
Jr:39:8 and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (nom) Salom/Shallum (indecl) brother (gen) father (gen) me (gen) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (gen) prison (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) be-you(sg)-POSSESS-ed! the (acc) field (acc) me (gen) the (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Benjamin (indecl) the (acc) in/among/by (+dat) because/that you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sentence (nom|acc|voc) to-be-POSSESS-ed and you(sg) (nom) elder ([Adj] nom) and I-KNOW-ed because/that word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is
Jr:39:8 Jr_39:8_1 Jr_39:8_2 Jr_39:8_3 Jr_39:8_4 Jr_39:8_5 Jr_39:8_6 Jr_39:8_7 Jr_39:8_8 Jr_39:8_9 Jr_39:8_10 Jr_39:8_11 Jr_39:8_12 Jr_39:8_13 Jr_39:8_14 Jr_39:8_15 Jr_39:8_16 Jr_39:8_17 Jr_39:8_18 Jr_39:8_19 Jr_39:8_20 Jr_39:8_21 Jr_39:8_22 Jr_39:8_23 Jr_39:8_24 Jr_39:8_25 Jr_39:8_26 Jr_39:8_27 Jr_39:8_28 Jr_39:8_29 Jr_39:8_30 Jr_39:8_31 Jr_39:8_32 Jr_39:8_33 Jr_39:8_34 Jr_39:8_35 Jr_39:8_36 Jr_39:8_37 Jr_39:8_38 Jr_39:8_39 Jr_39:8_40 Jr_39:8_41 Jr_39:8_42
Jr:39:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:9 καὶ ἐκτησάμην τὸν ἀγρὸν Αναμεηλ υἱοῦ ἀδελφοῦ πατρός μου καὶ ἔστησα αὐτῷ ἑπτὰ σίκλους καὶ δέκα ἀργυρίου·
Jr:39:9 (Jeremiah 39:9 And I bought the field of Anameel the son of my father’s brother, and I weighed him seventeen shekels of silver.
Jr:39:9 Kupiłem więc pole od Chanameela, syna mojego stryja w Anatot, i zapłaciłem mu należność: siedemnaście syklów srebra. (Jr 32:9 BT_4)
Jr:39:9 καὶ ἐκτησάμην τὸν ἀγρὸν Αναμεηλ υἱοῦ ἀδελφοῦ πατρός μου καὶ ἔστησα αὐτῷ ἑπτὰ σίκλους καὶ δέκα ἀργυρίου·
Jr:39:9 καί κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά καί δέκα ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Jr:39:9 I też, nawet, mianowicie By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Pole Syn Brat Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Siedem I też, nawet, mianowicie Dziesięć Kawałek srebra
Jr:39:9 kai\ e)ktEsa/mEn to\n a)gro\n *anameEl ui(ou= a)delfou= patro/s mou kai\ e)/stEsa au)tO=| e(pta\ si/klous kai\ de/ka a)rguri/ou·
Jr:39:9 kai ektEsamEn ton agron anameEl hyiu adelfu patros mu kai estEsa autO hepta siklus kai deka argyriu·
Jr:39:9 C VAI_AMI1S RA_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM N2_GSM N3_GSM RP_GS C VAI_AAI1S RD_DSM M N2_APM C M N2N_GSN
Jr:39:9 and also, even, namely to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms the field ć son brother father I and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same seven ć and also, even, namely ten piece of silver
Jr:39:9 and I-was-POSSESS-ed the (acc) field (acc) son (gen) brother (gen) father (gen) me (gen) and I-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (dat) seven and ten piece of silver (gen)
Jr:39:9 Jr_39:9_1 Jr_39:9_2 Jr_39:9_3 Jr_39:9_4 Jr_39:9_5 Jr_39:9_6 Jr_39:9_7 Jr_39:9_8 Jr_39:9_9 Jr_39:9_10 Jr_39:9_11 Jr_39:9_12 Jr_39:9_13 Jr_39:9_14 Jr_39:9_15 Jr_39:9_16 Jr_39:9_17
Jr:39:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:10 καὶ ἔγραψα εἰς βιβλίον καὶ ἐσφραγισάμην καὶ διεμαρτυράμην μάρτυρας καὶ ἔστησα τὸ ἀργύριον ἐν ζυγῷ.
Jr:39:10 (Jeremiah 39:10 And I wrote it in a book, and sealed it, and took the testimony of witnesses, and weighed the money in the balance.
Jr:39:10 Spisałem więc kontrakt, zapieczętowałem, wziąłem świadków i odważyłem srebro na wadze. (Jr 32:10 BT_4)
Jr:39:10 καὶ ἔγραψα εἰς βιβλίον καὶ ἐσφραγισάμην καὶ διεμαρτυράμην μάρτυρας καὶ ἔστησα τὸ ἀργύριον ἐν ζυγῷ.
Jr:39:10 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) εἰς[1] βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) καί δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν ζυγός, -οῦ, ὁ
Jr:39:10 I też, nawet, mianowicie By pisać Do (+przyspieszenie) Książka I też, nawet, mianowicie By pieczętować I też, nawet, mianowicie By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] Dowód I też, nawet, mianowicie By powodować stać Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jarzma/skala
Jr:39:10 kai\ e)/graPSa ei)s bibli/on kai\ e)sfragisa/mEn kai\ diemartura/mEn ma/rturas kai\ e)/stEsa to\ a)rgu/rion e)n DZugO=|.
Jr:39:10 kai egraPSa eis biblion kai esfragisamEn kai diemartyramEn martyras kai estEsa to argyrion en DZygO.
Jr:39:10 C VAI_AAI1S P N2N_ASN C VAI_AMI1S C VAI_AMI1S N3_APM C VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN P N2_DSM
Jr:39:10 and also, even, namely to write into (+acc) book and also, even, namely to seal and also, even, namely to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] witness and also, even, namely to cause to stand the piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among yoke/scale
Jr:39:10 and I-WRITE-ed into (+acc) book (nom|acc|voc) and I-was-SEAL-ed and I-was-SOLEMNIZE-ed witnesses (acc) and I-CAUSE-ed-TO-STand the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) yoke/scale (dat)
Jr:39:10 Jr_39:10_1 Jr_39:10_2 Jr_39:10_3 Jr_39:10_4 Jr_39:10_5 Jr_39:10_6 Jr_39:10_7 Jr_39:10_8 Jr_39:10_9 Jr_39:10_10 Jr_39:10_11 Jr_39:10_12 Jr_39:10_13 Jr_39:10_14 Jr_39:10_15
Jr:39:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:11 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως τὸ ἐσφραγισμένον καὶ τὸ ἀνεγνωσμένον
Jr:39:11 (Jeremiah 39:11 And I took the book of the purchase that was sealed;
Jr:39:11 Następnie wziąłem kontrakt kupna, dokument zapieczętowany - według przepisów prawnych - oraz otwarty (Jr 32:11 BT_4)
Jr:39:11 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως τὸ ἐσφραγισμένον καὶ τὸ ἀνεγνωσμένον
Jr:39:11 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-)
Jr:39:11 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Książka By pieczętować I też, nawet, mianowicie By czytać
Jr:39:11 kai\ e)/labon to\ bibli/on tE=s ktE/seOs to\ e)sfragisme/non kai\ to\ a)negnOsme/non
Jr:39:11 kai elabon to biblion tEs ktEseOs to esfragismenon kai to anegnOsmenon
Jr:39:11 C VBI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF RA_ASN VTI_XMPASN C RA_ASN VT_XMPASM
Jr:39:11 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the book the ć the to seal and also, even, namely the to read
Jr:39:11 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) book (nom|acc|voc) the (gen) the (nom|acc) having-been-SEAL-ed (acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) having-been-READ-ed (acc, nom|acc|voc)
Jr:39:11 Jr_39:11_1 Jr_39:11_2 Jr_39:11_3 Jr_39:11_4 Jr_39:11_5 Jr_39:11_6 Jr_39:11_7 Jr_39:11_8 Jr_39:11_9 Jr_39:11_10 Jr_39:11_11
Jr:39:11 x x x x x x x x x x x
Jr:39:12 καὶ ἔδωκα αὐτὸ τῷ Βαρουχ υἱῷ Νηριου υἱοῦ Μαασαιου κατ’ ὀφθαλμοὺς Αναμεηλ υἱοῦ ἀδελφοῦ πατρός μου καὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἑστηκότων καὶ γραφόντων ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς κτήσεως καὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν Ιουδαίων τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς.
Jr:39:12 (Jeremiah 39:12 and I gave it to Baruch son of Nerias, son of Maasaeas, in the sight of Anameel my father’s brother’s son, and in the sight of the men that stood by and wrote in the book of the purchase, and in the sight of the Jews that were in the court of the prison.
Jr:39:12 i dałem kontrakt kupna Baruchowi, synowi Neriasza, syna Machsejasza, w obecności Chanameela, syna mojego stryja, i w obecności świadków, podpisanych w kontrakcie kupna, i w obecności wszystkich mieszkańców Judy przebywających w wartowni. (Jr 32:12 BT_4)
Jr:39:12 καὶ ἔδωκα αὐτὸ τῷ Βαρουχ υἱῷ Νηριου υἱοῦ Μαασαιου κατ’ ὀφθαλμοὺς Αναμεηλ υἱοῦ ἀδελφοῦ πατρός μου καὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν ἑστηκότων καὶ γραφόντων ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς κτήσεως καὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς τῶν Ιουδαίων τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς.
Jr:39:12 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό καί κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ
Jr:39:12 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Syn Syn W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Syn Brat Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko By powodować stać I też, nawet, mianowicie By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Więzienie zabezpieczają się
Jr:39:12 kai\ e)/dOka au)to\ tO=| *barouCH ui(O=| *nEriou ui(ou= *maasaiou kat’ o)fTalmou\s *anameEl ui(ou= a)delfou= patro/s mou kai\ kat’ o)fTalmou\s tO=n e(stEko/tOn kai\ grafo/ntOn e)n tO=| bibli/O| tE=s ktE/seOs kai\ kat’ o)fTalmou\s tO=n *ioudai/On tO=n e)n tE=| au)lE=| tE=s fulakE=s.
Jr:39:12 kai edOka auto tO baruCH hyiO nEriu hyiu maasaiu kat’ ofTalmus anameEl hyiu adelfu patros mu kai kat’ ofTalmus tOn hestEkotOn kai grafontOn en tO bibliO tEs ktEseOs kai kat’ ofTalmus tOn iudaiOn tOn en tE aulE tEs fylakEs.
Jr:39:12 C VAI_AAI1S RD_ASN RA_DSM N_DSM N2_DSM N2_GSM N2_GSM N1T_GSM P N2_APM N_GSM N2_GSM N2_GSM N3_GSM RP_GS C P N2_APM RA_GPM VXI_XAPGPM C V1_PAPGPM P RA_DSN N2N_DSN RA_GSF N3I_GSF C P N2_APM RA_GPM N2_GPM RA_GPM P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1_GSF
Jr:39:12 and also, even, namely to give he/she/it/same the ć son ć son ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye ć son brother father I and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye the to cause to stand and also, even, namely to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book the ć and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye the Jewish the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the prison guard
Jr:39:12 and I-GIVE-ed it/same (nom|acc) the (dat) son (dat) son (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) son (gen) brother (gen) father (gen) me (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) the (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (gen) and let-them-be-WRITE-ing! (classical), while WRITE-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat) book (dat) the (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) the (gen) Jewish ([Adj] gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (gen) prison (gen)
Jr:39:12 Jr_39:12_1 Jr_39:12_2 Jr_39:12_3 Jr_39:12_4 Jr_39:12_5 Jr_39:12_6 Jr_39:12_7 Jr_39:12_8 Jr_39:12_9 Jr_39:12_10 Jr_39:12_11 Jr_39:12_12 Jr_39:12_13 Jr_39:12_14 Jr_39:12_15 Jr_39:12_16 Jr_39:12_17 Jr_39:12_18 Jr_39:12_19 Jr_39:12_20 Jr_39:12_21 Jr_39:12_22 Jr_39:12_23 Jr_39:12_24 Jr_39:12_25 Jr_39:12_26 Jr_39:12_27 Jr_39:12_28 Jr_39:12_29 Jr_39:12_30 Jr_39:12_31 Jr_39:12_32 Jr_39:12_33 Jr_39:12_34 Jr_39:12_35 Jr_39:12_36 Jr_39:12_37 Jr_39:12_38 Jr_39:12_39
Jr:39:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:13 καὶ συνέταξα τῷ Βαρουχ κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν λέγων
Jr:39:13 (Jeremiah 39:13 And I charged Baruch in their presence, saying, Thus saith the Lord Almighty;
Jr:39:13 Poleciłem zaś Baruchowi w ich obecności, co następuje: (Jr 32:13 BT_4)
Jr:39:13 καὶ συνέταξα τῷ Βαρουχ κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν λέγων
Jr:39:13 καί συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:39:13 I też, nawet, mianowicie Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj
Jr:39:13 kai\ sune/taXa tO=| *barouCH kat’ o)fTalmou\s au)tO=n le/gOn
Jr:39:13 kai synetaXa tO baruCH kat’ ofTalmus autOn legOn
Jr:39:13 C VAI_AAI1S RA_DSM N_DSM P N2_APM RD_GPM V1_PAPNSM
Jr:39:13 and also, even, namely to ??? the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye he/she/it/same to say/tell
Jr:39:13 and I-???-ed the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) them/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:39:13 Jr_39:13_1 Jr_39:13_2 Jr_39:13_3 Jr_39:13_4 Jr_39:13_5 Jr_39:13_6 Jr_39:13_7 Jr_39:13_8
Jr:39:13 x x x x x x x x
Jr:39:14 Οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ Λαβὲ τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως τοῦτο καὶ τὸ βιβλίον τὸ ἀνεγνωσμένον καὶ θήσεις αὐτὸ εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον, ἵνα διαμείνῃ ἡμέρας πλείους.
Jr:39:14 (Jeremiah 39:14 Take this book of the purchase, and the book that has been read; and thou shalt put it into an earthen vessel, that it may remain many days.
Jr:39:14 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: "Weź te dokumenty, kontrakt kupna zapieczętowany i ten, który jest otwarty, i umieść je w glinianym naczyniu, by się zachowały przez długi czas. (Jr 32:14 BT_4)
Jr:39:14 Οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ Λαβὲ τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως τοῦτο καὶ τὸ βιβλίον τὸ ἀνεγνωσμένον καὶ θήσεις αὐτὸ εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον, ἵνα διαμείνῃ ἡμέρας πλείους.
Jr:39:14 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀγγεῖον, -ου, τό ὀστράκινος -η -ον ἵνα δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς)
Jr:39:14 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Książka To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Książka By czytać I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Glina żeby / ażeby / bo By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj Dzień Więcej
Jr:39:14 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios pantokra/tOr *labe\ to\ bibli/on tE=s ktE/seOs tou=to kai\ to\ bibli/on to\ a)negnOsme/non kai\ TE/seis au)to\ ei)s a)ggei=on o)stra/kinon, i(/na diamei/nE| E(me/ras plei/ous.
Jr:39:14 hutOs eipen kyrios pantokratOr labe to biblion tEs ktEseOs tuto kai to biblion to anegnOsmenon kai TEseis auto eis angeion ostrakinon, hina diameinE hEmeras pleius.
Jr:39:14 D VBI_AAI3S N2_NSM N3R_NSM VB_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF RD_ASN C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN VT_XMPASN C VF_FAI2S RD_ASN P N2N_ASN A1_ASN C VA_AAS3S N1A_GSF A3C_NPM
Jr:39:14 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the book the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the book the to read and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same into (+acc) container (vessel, flask) clay so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live day more
Jr:39:14 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (nom|acc) book (nom|acc|voc) the (gen) this (nom|acc) and the (nom|acc) book (nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-READ-ed (acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-PLACE it/same (nom|acc) into (+acc) container (nom|acc|voc) clay ([Adj] acc, nom|acc|voc) so that / in order to /because he/she/it-should-REMAIN, you(sg)-should-be-REMAIN-ed day (gen), days (acc) more (acc, nom|voc)
Jr:39:14 Jr_39:14_1 Jr_39:14_2 Jr_39:14_3 Jr_39:14_4 Jr_39:14_5 Jr_39:14_6 Jr_39:14_7 Jr_39:14_8 Jr_39:14_9 Jr_39:14_10 Jr_39:14_11 Jr_39:14_12 Jr_39:14_13 Jr_39:14_14 Jr_39:14_15 Jr_39:14_16 Jr_39:14_17 Jr_39:14_18 Jr_39:14_19 Jr_39:14_20 Jr_39:14_21 Jr_39:14_22 Jr_39:14_23 Jr_39:14_24 Jr_39:14_25
Jr:39:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:15 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Ἔτι κτηθήσονται ἀγροὶ καὶ οἰκίαι καὶ ἀμπελῶνες ἐν τῇ γῇ ταύτῃ.
Jr:39:15 (Jeremiah 39:15 For thus saith the Lord; There shall yet be bought fields and houses and vineyards in this land.
Jr:39:15 To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Będą jeszcze w tym kraju kupować domy, pola i winnice"». (Jr 32:15 BT_4)
Jr:39:15 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Ἔτι κτηθήσονται ἀγροὶ καὶ οἰκίαι καὶ ἀμπελῶνες ἐν τῇ γῇ ταύτῃ.
Jr:39:15 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔτι κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἀγρός, -οῦ, ὁ καί οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:39:15 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeszcze/jeszcze By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Pole I też, nawet, mianowicie Dom I też, nawet, mianowicie Winnica W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:39:15 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)/eti ktETE/sontai a)groi\ kai\ oi)ki/ai kai\ a)mpelO=nes e)n tE=| gE=| tau/tE|.
Jr:39:15 hoti hutOs eipen kyrios eti ktETEsontai agroi kai oikiai kai ampelOnes en tE gE tautE.
Jr:39:15 C D VBI_AAI3S N2_NSM D VC_FPI3P N2_NPM C N1A_NPF C N3W_NPM P RA_DSF N1_DSF RD_DSF
Jr:39:15 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. yet/still to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms field and also, even, namely house and also, even, namely vineyard in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:39:15 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) yet/still they-will-be-POSSESS-ed fields (nom|voc) and houses (nom|voc) and vineyards (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) this (dat)
Jr:39:15 Jr_39:15_1 Jr_39:15_2 Jr_39:15_3 Jr_39:15_4 Jr_39:15_5 Jr_39:15_6 Jr_39:15_7 Jr_39:15_8 Jr_39:15_9 Jr_39:15_10 Jr_39:15_11 Jr_39:15_12 Jr_39:15_13 Jr_39:15_14 Jr_39:15_15
Jr:39:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:16 καὶ προσευξάμην πρὸς κύριον μετὰ τὸ δοῦναί με τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως πρὸς Βαρουχ υἱὸν Νηριου λέγων
Jr:39:16 (Jeremiah 39:16 And I prayed to the Lord after I had given the book of the purchase to Baruch the son of Nerias, saying,
Jr:39:16 Modliłem się do Pana po oddaniu kontraktu kupna Baruchowi, synowi Neriasza, tymi słowami: (Jr 32:16 BT_4)
Jr:39:16 Καὶ προσευξάμην πρὸς κύριον μετὰ τὸ δοῦναί με τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως πρὸς Βαρουχ υἱὸν Νηριου λέγων
Jr:39:16 καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:39:16 I też, nawet, mianowicie By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By dawać Ja Książka Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn By mówić/opowiadaj
Jr:39:16 *kai\ proseuXa/mEn pro\s ku/rion meta\ to\ dou=nai/ me to\ bibli/on tE=s ktE/seOs pro\s *barouCH ui(o\n *nEriou le/gOn
Jr:39:16 kai proseuXamEn pros kyrion meta to dunai me to biblion tEs ktEseOs pros baruCH hyion nEriu legOn
Jr:39:16 C VA_AMI1S P N2_ASM P RA_ASN VO_AAN RP_AS RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF P N_ASM N2_ASM N_GSM V1_PAPNSM
Jr:39:16 and also, even, namely to pray toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to give I the book the ć toward (+acc,+gen,+dat) ć son ć to say/tell
Jr:39:16 and I-was-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-GIVE me (acc) the (nom|acc) book (nom|acc|voc) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) son (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:39:16 Jr_39:16_1 Jr_39:16_2 Jr_39:16_3 Jr_39:16_4 Jr_39:16_5 Jr_39:16_6 Jr_39:16_7 Jr_39:16_8 Jr_39:16_9 Jr_39:16_10 Jr_39:16_11 Jr_39:16_12 Jr_39:16_13 Jr_39:16_14 Jr_39:16_15 Jr_39:16_16 Jr_39:16_17
Jr:39:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:17 Ὦ κύριε, σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν τῇ ἰσχύι σου τῇ μεγάλῃ καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ καὶ τῷ μετεώρῳ, οὐ μὴ ἀποκρυβῇ ἀπὸ σοῦ οὐθέν,
Jr:39:17 (Jeremiah 39:17 O ever living Lord! thou hast made the heaven and the earth by thy great power, and with thy high and lofty arm: nothing can be hidden from thee.
Jr:39:17 «Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. (Jr 32:17 BT_4)
Jr:39:17 κύριε, σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν τῇ ἰσχύι σου τῇ μεγάλῃ καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ καὶ τῷ μετεώρῳ, οὐ μὴ ἀποκρυβῇ ἀπὸ σοῦ οὐθέν,
Jr:39:17 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μετ·έωρος -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
Jr:39:17 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Siła Ty; twój/twój(sg) Wielki I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Ty; twój/twój(sg) Podniesiony I też, nawet, mianowicie Zawieszany ??? Przed przydechem mocnym Nie By ukrywać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Nie jeden (nic, nikt)
Jr:39:17 *)=O ku/rie, su\ e)poi/Esas to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n tE=| i)sCHu/i sou tE=| mega/lE| kai\ tO=| braCHi/oni/ sou tO=| u(PSElO=| kai\ tO=| meteO/rO|, ou) mE\ a)pokrubE=| a)po\ sou= ou)Te/n,
Jr:39:17 O kyrie, sy epoiEsas ton uranon kai tEn gEn tE isCHyi su tE megalE kai tO braCHioni su tO hyPSElO kai tO meteOrO, u mE apokrybE apo su uTen,
Jr:39:17 I N2_VSM RP_NS VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF RA_DSF N3U_DSF RP_GS RA_DSF A1_DSF C RA_DSM N3N_DSM RP_GS RA_DSM A1_DSM C RA_DSM A1B_DSM D D VD_APS3S P RP_GS A3_ASN
Jr:39:17 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you to do/make the sky/heaven and also, even, namely the earth/land the strength you; your/yours(sg) the great and also, even, namely the arm you; your/yours(sg) the elevated and also, even, namely the suspended οὐχ before rough breathing not to hide from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) not one (nothing, no one)
Jr:39:17 O!; omega; I-should-be lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc) the (dat) strength (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) great ([Adj] dat) and the (dat) arm (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) elevated ([Adj] dat) and the (dat) suspended ([Adj] dat) not not he/she/it-should-be-HIDE-ed away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not one (nom|acc)
Jr:39:17 Jr_39:17_1 Jr_39:17_2 Jr_39:17_3 Jr_39:17_4 Jr_39:17_5 Jr_39:17_6 Jr_39:17_7 Jr_39:17_8 Jr_39:17_9 Jr_39:17_10 Jr_39:17_11 Jr_39:17_12 Jr_39:17_13 Jr_39:17_14 Jr_39:17_15 Jr_39:17_16 Jr_39:17_17 Jr_39:17_18 Jr_39:17_19 Jr_39:17_20 Jr_39:17_21 Jr_39:17_22 Jr_39:17_23 Jr_39:17_24 Jr_39:17_25 Jr_39:17_26 Jr_39:17_27 Jr_39:17_28 Jr_39:17_29
Jr:39:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:18 ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας καὶ ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων εἰς κόλπους τέκνων αὐτῶν μετ’ αὐτούς, ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρός,
Jr:39:18 (Jeremiah 39:18 Granting mercy to thousands, and recompensing the sins of the fathers into the bosoms of their children after them: the great, the strong God;
Jr:39:18 Ty, co okazujesz łaskawość tysiącom, lecz karzesz grzechy ojców oddając zapłatę w zanadrze ich potomków, Boże mocny, którego imię jest Pan Zastępów! (Jr 32:18 BT_4)
Jr:39:18 ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας καὶ ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων εἰς κόλπους τέκνων αὐτῶν μετ’ αὐτούς, θεὸς μέγας καὶ ἰσχυρός,
Jr:39:18 ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ εἰς[1] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες εἰς[1] κόλπος, -ου, ὁ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρός -ά -όν
Jr:39:18 Jaki rodzaj; by czynić/rób Litość Do (+przyspieszenie) Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ojciec Do (+przyspieszenie) Łono serca Dziecko On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Bóg  Wielki I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny,
Jr:39:18 poiO=n e)/leos ei)s CHilia/das kai\ a)podidou\s a(marti/as pate/rOn ei)s ko/lpous te/knOn au)tO=n met’ au)tou/s, o( Teo\s o( me/gas kai\ i)sCHuro/s,
Jr:39:18 poiOn eleos eis CHiliadas kai apodidus hamartias paterOn eis kolpus teknOn autOn met’ autus, ho Teos ho megas kai isCHyros,
Jr:39:18 V2_PAPNSM N3E_ASN P N3D_APF C V8_PAPNSM N1A_APF N3_GPM P N2_APM N2N_GPN RD_GPM P RD_APM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1P_NSM C A1A_NSM
Jr:39:18 what kind; to do/make mercy into (+acc) kilo [unit of one thousand] and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. father into (+acc) bosom of the heart child he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the god [see theology] the great and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong,
Jr:39:18 what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) mercy (nom, nom|acc|voc) into (+acc) kilos (acc) and while GIVE BACK-ing (nom|voc) sin (gen), sins (acc) fathers (gen) into (+acc) bosoms (acc) children (gen) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (acc) the (nom) god (nom) the (nom) great ([Adj] nom) and mighty ([Adj] nom)
Jr:39:18 Jr_39:18_1 Jr_39:18_2 Jr_39:18_3 Jr_39:18_4 Jr_39:18_5 Jr_39:18_6 Jr_39:18_7 Jr_39:18_8 Jr_39:18_9 Jr_39:18_10 Jr_39:18_11 Jr_39:18_12 Jr_39:18_13 Jr_39:18_14 Jr_39:18_15 Jr_39:18_16 Jr_39:18_17 Jr_39:18_18 Jr_39:18_19 Jr_39:18_20
Jr:39:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:19 κύριος μεγάλης βουλῆς καὶ δυνατὸς τοῖς ἔργοις, ὁ θεὸς ὁ μέγας ὁ παντοκράτωρ καὶ μεγαλώνυμος κύριος· οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων δοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ·
Jr:39:19 (Jeremiah 39:19 the Lord of great counsel, and mighty in deeds, the great Almighty God, and Lord of great name: thine eyes are upon the ways of the children of men, to give to every one according to his way:
Jr:39:19 Ty, co okazujesz łaskawość tysiącom, lecz karzesz grzechy ojców oddając zapłatę w zanadrze ich potomków, Boże mocny, którego imię jest Pan Zastępów! (Jr 32:18 BT_4)
Jr:39:19 κύριος μεγάλης βουλῆς καὶ δυνατὸς τοῖς ἔργοις, θεὸς μέγας παντοκράτωρ καὶ μεγαλώνυμος κύριος· οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων δοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ·
Jr:39:19 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α βουλή, -ῆς, ἡ καί δυνατός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:39:19 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki Planu/zamiar I też, nawet, mianowicie Zdolny Praca Bóg  Wielki Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oko Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Syn Ludzki By dawać Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Jr:39:19 ku/rios mega/lEs boulE=s kai\ dunato\s toi=s e)/rgois, o( Teo\s o( me/gas o( pantokra/tOr kai\ megalO/numos ku/rios· oi( o)fTalmoi/ sou ei)s ta\s o(dou\s tO=n ui(O=n tO=n a)nTrO/pOn dou=nai e(ka/stO| kata\ tE\n o(do\n au)tou=·
Jr:39:19 kyrios megalEs bulEs kai dynatos tois ergois, ho Teos ho megas ho pantokratOr kai megalOnymos kyrios· hoi ofTalmoi su eis tas hodus tOn hyiOn tOn anTrOpOn dunai hekastO kata tEn hodon autu·
Jr:39:19 N2_NSM A1_GSF N1_GSF C A1_NSM RA_DPN N2N_DPN RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1P_NSM RA_NSM N3R_NSM C A1B_NSM N2_NSM RA_NPM N2_NPM RP_GS P RA_APF N2_APF RA_GPM N2_GPM RA_GPM N2_GPM VO_AAN A1_DSM P RA_ASF N2_ASF RD_GSM
Jr:39:19 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. great plan/intention and also, even, namely capable the work the god [see theology] the great the Almighty ruler of all going before all and also, even, namely ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the eye you; your/yours(sg) into (+acc) the way/road the son the human to give each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same
Jr:39:19 lord (nom); a lord ([Adj] nom) great ([Adj] gen) plan/intention (gen) and capable ([Adj] nom) the (dat) works (dat) the (nom) god (nom) the (nom) great ([Adj] nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) ways/roads (acc) the (gen) sons (gen) the (gen) humans (gen) to-GIVE each (of two) (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen)
Jr:39:19 Jr_39:19_1 Jr_39:19_2 Jr_39:19_3 Jr_39:19_4 Jr_39:19_5 Jr_39:19_6 Jr_39:19_7 Jr_39:19_8 Jr_39:19_9 Jr_39:19_10 Jr_39:19_11 Jr_39:19_12 Jr_39:19_13 Jr_39:19_14 Jr_39:19_15 Jr_39:19_16 Jr_39:19_17 Jr_39:19_18 Jr_39:19_19 Jr_39:19_20 Jr_39:19_21 Jr_39:19_22 Jr_39:19_23 Jr_39:19_24 Jr_39:19_25 Jr_39:19_26 Jr_39:19_27 Jr_39:19_28 Jr_39:19_29 Jr_39:19_30 Jr_39:19_31 Jr_39:19_32
Jr:39:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:20 ὃς ἐποίησας σημεῖα καὶ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐν Ισραηλ καὶ ἐν τοῖς γηγενέσιν καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
Jr:39:20 (Jeremiah 39:20 who hast wrought signs and wonders in the land of Egypt even to this day, and in Israel, and among the inhabitants of the earth; and thou didst make for thyself a name, as at this day;
Jr:39:20 Czyniłeś znaki i cuda w ziemi egipskiej, aż do dziś w Izraelu i wśród ludzi; wyrobiłeś sobie imię, jakie posiadasz dziś. (Jr 32:20 BT_4)
Jr:39:20 ὃς ἐποίησας σημεῖα καὶ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐν Ισραηλ καὶ ἐν τοῖς γηγενέσιν καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡμέρα αὕτη
Jr:39:20 ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί τέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὄνομα[τ], -ατος, τό ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:39:20 Kto/, który/, który By czynić/rób Znak; znak I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Siebie Nazwisko {Imię} co do Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:39:20 o(\s e)poi/Esas sEmei=a kai\ te/rata e)n gE=| *ai)gu/ptO| e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs kai\ e)n *israEl kai\ e)n toi=s gEgene/sin kai\ e)poi/Esas seautO=| o)/noma O(s E( E(me/ra au(/tE
Jr:39:20 hos epoiEsas sEmeia kai terata en gE aigyptO heOs tEs hEmeras tautEs kai en israEl kai en tois gEgenesin kai epoiEsas seautO onoma hOs hE hEmera hautE
Jr:39:20 RR_NSM VAI_AAI2S N2N_APN C N3T_ASN P N1_DSF N2_DSF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C P N_DSM C P RA_DPM A3H_DPM C VAI_AAI2S RD_DSM N3M_ASN C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
Jr:39:20 who/whom/which to do/make sign; sign and also, even, namely wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to do/make yourself name with regard to as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:39:20 who/whom/which (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) and wonders (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) and in/among/by (+dat) Israel (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) and you(sg)-DO/MAKE-ed yourself (dat) name (nom|acc|voc) as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom)
Jr:39:20 Jr_39:20_1 Jr_39:20_2 Jr_39:20_3 Jr_39:20_4 Jr_39:20_5 Jr_39:20_6 Jr_39:20_7 Jr_39:20_8 Jr_39:20_9 Jr_39:20_10 Jr_39:20_11 Jr_39:20_12 Jr_39:20_13 Jr_39:20_14 Jr_39:20_15 Jr_39:20_16 Jr_39:20_17 Jr_39:20_18 Jr_39:20_19 Jr_39:20_20 Jr_39:20_21 Jr_39:20_22 Jr_39:20_23 Jr_39:20_24 Jr_39:20_25 Jr_39:20_26 Jr_39:20_27
Jr:39:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:21 καὶ ἐξήγαγες τὸν λαόν σου Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις
Jr:39:21 (Jeremiah 39:21 and thou didst bring out thy people Israel out of the land of Egypt with signs, and with wonders, with a mighty hand, and with a high arm, and with great sights;
Jr:39:21 Wyprowadziłeś naród swój, Izraela, z ziemi egipskiej wśród znaków i cudów, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i wśród wielkiej trwogi. (Jr 32:21 BT_4)
Jr:39:21 καὶ ἐξήγαγες τὸν λαόν σου Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις
Jr:39:21 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν σημεῖον, -ου, τό; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) καί ἐν τέρα[τ]ς, -ατος, τό καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν καί ἐν βραχίων, -ονος, ὁ ὑψηλός -ή -όν καί ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Jr:39:21 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Znak; by znaczyć oznaczaj, dawaj do zrozumienia {implikuj}, znacz, wskazuj, znacz {miej na myśli}, znacz, literuj I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Poruszaj się kołysać berło I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} Podniesiony I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Wielki
Jr:39:21 kai\ e)XE/gages to\n lao/n sou *israEl e)k gE=s *ai)gu/ptou e)n sEmei/ois kai\ e)n te/rasin kai\ e)n CHeiri\ krataia=| kai\ e)n braCHi/oni u(PSElO=| kai\ e)n o(ra/masin mega/lois
Jr:39:21 kai eXEgages ton laon su israEl ek gEs aigyptu en sEmeiois kai en terasin kai en CHeiri krataia kai en braCHioni hyPSElO kai en horamasin megalois
Jr:39:21 C VBI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM P N1_GSF N2_GSF P N2_DPN C P N3T_DPN C P N3_DSF A1A_DSF C P N3N_DSM A1_DSM C P N3M_DPN A1_DPN
Jr:39:21 and also, even, namely to lead out the people you; your/yours(sg) Israel out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand sway to sway the scepter and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among arm elevated and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision great
Jr:39:21 and you(sg)-LEAD-ed-OUT the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) in/among/by (+dat) signs (dat); you(sg)-are-SIGNIFY-ing, you(sg)-should-be-SIGNIFY-ing, you(sg)-happen-to-be-SIGNIFY-ing (opt) and in/among/by (+dat) wonders (dat) and in/among/by (+dat) hand (dat) sway ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) arm (dat) elevated ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) visions (dat) great ([Adj] dat)
Jr:39:21 Jr_39:21_1 Jr_39:21_2 Jr_39:21_3 Jr_39:21_4 Jr_39:21_5 Jr_39:21_6 Jr_39:21_7 Jr_39:21_8 Jr_39:21_9 Jr_39:21_10 Jr_39:21_11 Jr_39:21_12 Jr_39:21_13 Jr_39:21_14 Jr_39:21_15 Jr_39:21_16 Jr_39:21_17 Jr_39:21_18 Jr_39:21_19 Jr_39:21_20 Jr_39:21_21 Jr_39:21_22 Jr_39:21_23 Jr_39:21_24 Jr_39:21_25 Jr_39:21_26
Jr:39:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:22 καὶ ἔδωκας αὐτοῖς τὴν γῆν ταύτην, ἣν ὤμοσας τοῖς πατράσιν αὐτῶν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι·
Jr:39:22 (Jeremiah 39:22 and thou gavest them this land, which thou didst swear to give to their fathers, a land flowing with milk and honey;
Jr:39:22 Dałeś im tę ziemię, którą przyrzekłeś uroczyście dać ich przodkom - ziemię opływającą w mleko i miód. (Jr 32:22 BT_4)
Jr:39:22 καὶ ἔδωκας αὐτοῖς τὴν γῆν ταύτην, ἣν ὤμοσας τοῖς πατράσιν αὐτῶν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι·
Jr:39:22 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό
Jr:39:22 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód
Jr:39:22 kai\ e)/dOkas au)toi=s tE\n gE=n tau/tEn, E(\n O)/mosas toi=s patra/sin au)tO=n, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li·
Jr:39:22 kai edOkas autois tEn gEn tautEn, hEn Omosas tois patrasin autOn, gEn reusan gala kai meli·
Jr:39:22 C VAI_AAI2S RD_DPM RA_ASF N1_ASF RD_ASF RR_ASF VAI_AAI2S RA_DPM N3_DPM RD_GPM N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3_ASN
Jr:39:22 and also, even, namely to give he/she/it/same the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to swear the father he/she/it/same earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey
Jr:39:22 and you(sg)-GIVE-ed them/same (dat) the (acc) earth/land (acc) this (acc) who/whom/which (acc) you(sg)-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc)
Jr:39:22 Jr_39:22_1 Jr_39:22_2 Jr_39:22_3 Jr_39:22_4 Jr_39:22_5 Jr_39:22_6 Jr_39:22_7 Jr_39:22_8 Jr_39:22_9 Jr_39:22_10 Jr_39:22_11 Jr_39:22_12 Jr_39:22_13 Jr_39:22_14 Jr_39:22_15 Jr_39:22_16
Jr:39:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:23 καὶ εἰσήλθοσαν καὶ ἐλάβοσαν αὐτὴν καὶ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς σου καὶ ἐν τοῖς προστάγμασίν σου οὐκ ἐπορεύθησαν· ἅπαντα, ἃ ἐνετείλω αὐτοῖς, οὐκ ἐποίησαν· καὶ ἐποίησας συμβῆναι αὐτοῖς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα.
Jr:39:23 (Jeremiah 39:23 and they went in, and took it; but they hearkened not to thy voice, and walked not in thine ordinances; they did none of the things which thou didst command them, and they caused all these calamities to happen to them.
Jr:39:23 Przyszli i wzięli ją w posiadanie, ale nie słuchali Twego głosu, nie postępowali zgodnie z Twym prawem, nie spełniali tego wszystkiego, co im nakazałeś. Dlatego sprowadziłeś na nich wszystkie te nieszczęścia. (Jr 32:23 BT_4)
Jr:39:23 καὶ εἰσήλθοσαν καὶ ἐλάβοσαν αὐτὴν καὶ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς σου καὶ ἐν τοῖς προστάγμασίν σου οὐκ ἐπορεύθησαν· ἅπαντα, ἐνετείλω αὐτοῖς, οὐκ ἐποίησαν· καὶ ἐποίησας συμβῆναι αὐτοῖς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα.
Jr:39:23 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:39:23 I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By iść Każdy; by spotykać Kto/, który/, który By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:39:23 kai\ ei)sE/lTosan kai\ e)la/bosan au)tE\n kai\ ou)k E)/kousan tE=s fOnE=s sou kai\ e)n toi=s prosta/gmasi/n sou ou)k e)poreu/TEsan· a(/panta, a(/ e)netei/lO au)toi=s, ou)k e)poi/Esan· kai\ e)poi/Esas sumbE=nai au)toi=s pa/nta ta\ kaka\ tau=ta.
Jr:39:23 kai eisElTosan kai elabosan autEn kai uk Ekusan tEs fOnEs su kai en tois prostagmasin su uk eporeuTEsan· hapanta, ha eneteilO autois, uk epoiEsan· kai epoiEsas symbEnai autois panta ta kaka tauta.
Jr:39:23 C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P RD_ASF C D VAI_AAI3P RA_GSF N1_GSF RP_GS C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS D VCI_API3P A3_APN RR_APN VAI_AMI2S RD_DPM D VAI_AAI3P C VAI_AAI2S VZ_AAN RD_DPM A3_APN RA_APN A1_APN RD_APN
Jr:39:23 and also, even, namely to enter and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to go every; to encounter who/whom/which to enjoin command he/she/it/same οὐχ before rough breathing to do/make and also, even, namely to do/make to happen pass off, occur, fortune, come about he/she/it/same every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:39:23 and they-ENTER-ed and they-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not they-were-GO-ed all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! who/whom/which (nom|acc) you(sg)-were-ENJOIN-ed them/same (dat) not they-DO/MAKE-ed and you(sg)-DO/MAKE-ed to-HAPPEN them/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc)
Jr:39:23 Jr_39:23_1 Jr_39:23_2 Jr_39:23_3 Jr_39:23_4 Jr_39:23_5 Jr_39:23_6 Jr_39:23_7 Jr_39:23_8 Jr_39:23_9 Jr_39:23_10 Jr_39:23_11 Jr_39:23_12 Jr_39:23_13 Jr_39:23_14 Jr_39:23_15 Jr_39:23_16 Jr_39:23_17 Jr_39:23_18 Jr_39:23_19 Jr_39:23_20 Jr_39:23_21 Jr_39:23_22 Jr_39:23_23 Jr_39:23_24 Jr_39:23_25 Jr_39:23_26 Jr_39:23_27 Jr_39:23_28 Jr_39:23_29 Jr_39:23_30 Jr_39:23_31 Jr_39:23_32
Jr:39:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:24 ἰδοὺ ὄχλος ἥκει εἰς τὴν πόλιν ταύτην συλλαβεῖν αὐτήν, καὶ ἡ πόλις ἐδόθη εἰς χεῖρας Χαλδαίων τῶν πολεμούντων αὐτὴν ἀπὸ προσώπου μαχαίρας καὶ τοῦ λιμοῦ· ὡς ἐλάλησας, οὕτως ἐγένετο.
Jr:39:24 (Jeremiah 39:24 Behold, a multitude is come against the city to take it; and the city is given into the hands of the Chaldeans that fight against it, by the power of the sword, and the famine: as thou hast spoken, so has it happened.
Jr:39:24 Oto wały oblężnicze podchodzą pod miasto, by je zdobyć. Miasto zaś będzie wydane w ręce Chaldejczyków, nacierających na nie, na skutek miecza, głodu i zarazy. Wypełniło się, co zapowiedziałeś: oto sam widzisz. (Jr 32:24 BT_4)
Jr:39:24 ἰδοὺ ὄχλος ἥκει εἰς τὴν πόλιν ταύτην συλλαβεῖν αὐτήν, καὶ πόλις ἐδόθη εἰς χεῖρας Χαλδαίων τῶν πολεμούντων αὐτὴν ἀπὸ προσώπου μαχαίρας καὶ τοῦ λιμοῦ· ὡς ἐλάλησας, οὕτως ἐγένετο.
Jr:39:24 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὄχλος, -ου, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ὡς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) οὕτως/οὕτω γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Jr:39:24 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tłum By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Do (+przyspieszenie) Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka Chaldejski By walczyć z wojną On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Głodu głód Jak/jak By mówić thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Jr:39:24 i)dou\ o)/CHlos E(/kei ei)s tE\n po/lin tau/tEn sullabei=n au)tE/n, kai\ E( po/lis e)do/TE ei)s CHei=ras *CHaldai/On tO=n polemou/ntOn au)tE\n a)po\ prosO/pou maCHai/ras kai\ tou= limou=· O(s e)la/lEsas, ou(/tOs e)ge/neto.
Jr:39:24 idu oCHlos hEkei eis tEn polin tautEn syllabein autEn, kai hE polis edoTE eis CHeiras CHaldaiOn tOn polemuntOn autEn apo prosOpu maCHairas kai tu limu· hOs elalEsas, hutOs egeneto.
Jr:39:24 I N2_NSM V1_PAI3S P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF VB_AAN RD_ASF C RA_NSF N3I_NSF VCI_API3S P N3_APF N2_GPM RA_GPM V2_PAPGPM RD_ASF P N2N_GSN N1_APF C RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI2S D VBI_AMI3S
Jr:39:24 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), crowd to have come I have come. I have arrived. into (+acc) the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same and also, even, namely the city to give into (+acc) hand Chaldean the to fight war he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely the famine hunger as/like to speak thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to become become, happen
Jr:39:24 be-you(sg)-SEE-ed! crowd (nom) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed into (+acc) the (acc) city (acc) this (acc) to-SEIZING her/it/same (acc) and the (nom) city (nom) he/she/it-was-GIVE-ed into (+acc) hands (acc) Chaldeans (gen) the (gen) let-them-be-FIGHT-ing! (classical), while FIGHT-ing (gen) her/it/same (acc) away from (+gen) face (gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) and the (gen) famine (gen) as/like you(sg)-SPEAK-ed thusly/like this he/she/it-was-BECOME-ed
Jr:39:24 Jr_39:24_1 Jr_39:24_2 Jr_39:24_3 Jr_39:24_4 Jr_39:24_5 Jr_39:24_6 Jr_39:24_7 Jr_39:24_8 Jr_39:24_9 Jr_39:24_10 Jr_39:24_11 Jr_39:24_12 Jr_39:24_13 Jr_39:24_14 Jr_39:24_15 Jr_39:24_16 Jr_39:24_17 Jr_39:24_18 Jr_39:24_19 Jr_39:24_20 Jr_39:24_21 Jr_39:24_22 Jr_39:24_23 Jr_39:24_24 Jr_39:24_25 Jr_39:24_26 Jr_39:24_27 Jr_39:24_28 Jr_39:24_29
Jr:39:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:25 καὶ σὺ λέγεις πρός με Κτῆσαι σεαυτῷ ἀγρὸν ἀργυρίου· καὶ ἔγραψα βιβλίον καὶ ἐσφραγισάμην καὶ ἐπεμαρτυράμην μάρτυρας· καὶ ἡ πόλις ἐδόθη εἰς χεῖρας Χαλδαίων.
Jr:39:25 (Jeremiah 39:25 And thou sayest to me, Buy thee the field for money; and I wrote a book, and sealed it, and took the testimony of witnesses: and the city is given into the hands of the Chaldeans.
Jr:39:25 Ty zaś, Panie Boże, powiedziałeś: "Kup sobie pole za pieniądze, zawołaj świadków!" Tymczasem miasto zostanie wydane w ręce Chaldejczyków». (Jr 32:25 BT_4)
Jr:39:25 καὶ σὺ λέγεις πρός με Κτῆσαι σεαυτῷ ἀγρὸν ἀργυρίου· καὶ ἔγραψα βιβλίον καὶ ἐσφραγισάμην καὶ ἐπεμαρτυράμην μάρτυρας· καὶ πόλις ἐδόθη εἰς χεῖρας Χαλδαίων.
Jr:39:25 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἀγρός, -οῦ, ὁ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) καί ἐπι·μαρτύρομαι [LXX] (-, -, επι+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Χαλδαῖος, -ου, ὁ
Jr:39:25 I też, nawet, mianowicie Ty By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Siebie Pole Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By pisać Książka I też, nawet, mianowicie By pieczętować I też, nawet, mianowicie Do ??? Dowód I też, nawet, mianowicie Miasto By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka Chaldejski
Jr:39:25 kai\ su\ le/geis pro/s me *ktE=sai seautO=| a)gro\n a)rguri/ou· kai\ e)/graPSa bibli/on kai\ e)sfragisa/mEn kai\ e)pemartura/mEn ma/rturas· kai\ E( po/lis e)do/TE ei)s CHei=ras *CHaldai/On.
Jr:39:25 kai sy legeis pros me ktEsai seautO agron argyriu· kai egraPSa biblion kai esfragisamEn kai epemartyramEn martyras· kai hE polis edoTE eis CHeiras CHaldaiOn.
Jr:39:25 C RP_NS V1_PAI2S P RP_AS VA_AMD2S RD_DSM N2_ASM N2N_GSN C VAI_AAI1S N2N_ASN C VAI_AMI1S C VAI_AMI1S N3_APM C RA_NSF N3I_NSF VCI_API3S P N3_APF N2_GPM
Jr:39:25 and also, even, namely you to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms yourself field piece of silver and also, even, namely to write book and also, even, namely to seal and also, even, namely to ??? witness and also, even, namely the city to give into (+acc) hand Chaldean
Jr:39:25 and you(sg) (nom) you(sg)-are-SAY/TELL-ing toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) be-you(sg)-POSSESS-ed! yourself (dat) field (acc) piece of silver (gen) and I-WRITE-ed book (nom|acc|voc) and I-was-SEAL-ed and I-was-???-ed witnesses (acc) and the (nom) city (nom) he/she/it-was-GIVE-ed into (+acc) hands (acc) Chaldeans (gen)
Jr:39:25 Jr_39:25_1 Jr_39:25_2 Jr_39:25_3 Jr_39:25_4 Jr_39:25_5 Jr_39:25_6 Jr_39:25_7 Jr_39:25_8 Jr_39:25_9 Jr_39:25_10 Jr_39:25_11 Jr_39:25_12 Jr_39:25_13 Jr_39:25_14 Jr_39:25_15 Jr_39:25_16 Jr_39:25_17 Jr_39:25_18 Jr_39:25_19 Jr_39:25_20 Jr_39:25_21 Jr_39:25_22 Jr_39:25_23 Jr_39:25_24
Jr:39:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:26 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:39:26 (Jeremiah 39:26 And the word of the Lord came to me, saying,
Jr:39:26 Wtedy Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo: (Jr 32:26 BT_4)
Jr:39:26 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:39:26 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:39:26 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Jr:39:26 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Jr:39:26 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Jr:39:26 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Jr:39:26 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Jr:39:26 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:39:26 Jr_39:26_1 Jr_39:26_2 Jr_39:26_3 Jr_39:26_4 Jr_39:26_5 Jr_39:26_6 Jr_39:26_7
Jr:39:26 x x x x x x x
Jr:39:27 Ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς πάσης σαρκός· μὴ ἀπ’ ἐμοῦ κρυβήσεταί τι;
Jr:39:27 (Jeremiah 39:27 I am the Lord, the God of all flesh: shall anything be hidden from me!
Jr:39:27 «Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała; czy jest może dla Mnie coś niemożliwego? (Jr 32:27 BT_4)
Jr:39:27 Ἐγὼ κύριος θεὸς πάσης σαρκός· μὴ ἀπ’ ἐμοῦ κρυβήσεταί τι;
Jr:39:27 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ μή ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
Jr:39:27 Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By ukrywać się ukrywaj, kryj się Jakiś/jakikolwiek
Jr:39:27 *)egO\ ku/rios o( Teo\s pa/sEs sarko/s· mE\ a)p’ e)mou= krubE/setai/ ti;
Jr:39:27 egO kyrios ho Teos pasEs sarkos· mE ap’ emu krybEsetai ti;
Jr:39:27 RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM A1S_GSF N3K_GSF D P RP_GS VD_FPI3S RI_ASN
Jr:39:27 I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] every all, each, every, the whole of flesh not from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to hide conceal, skulk some/any
Jr:39:27 I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) every (gen) flesh (gen) not away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-will-be-HIDE-ed some/any (nom|acc)
Jr:39:27 Jr_39:27_1 Jr_39:27_2 Jr_39:27_3 Jr_39:27_4 Jr_39:27_5 Jr_39:27_6 Jr_39:27_7 Jr_39:27_8 Jr_39:27_9 Jr_39:27_10 Jr_39:27_11
Jr:39:27 x x x x x x x x x x x
Jr:39:28 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Δοθεῖσα παραδοθήσεται ἡ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ λήμψεται αὐτήν,
Jr:39:28 (Jeremiah 39:28 Therefore thus saith the Lord God of Israel; This city shall certainly be delivered into the hands of the king of Babylon, and he shall take it:
Jr:39:28 Dlatego to mówi Pan: Oto wydam to miasto w ręce Chaldejczyków i w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i zdobędzie je. (Jr 32:28 BT_4)
Jr:39:28 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ Δοθεῖσα παραδοθήσεται πόλις αὕτη εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ λήμψεται αὐτήν,
Jr:39:28 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:39:28 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By dawać By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
Jr:39:28 dia\ tou=to ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl *doTei=sa paradoTE/setai E( po/lis au(/tE ei)s CHei=ras basile/Os *babulO=nos, kai\ lE/mPSetai au)tE/n,
Jr:39:28 dia tuto hutOs eipen kyrios ho Teos israEl doTeisa paradoTEsetai hE polis hautE eis CHeiras basileOs babylOnos, kai lEmPSetai autEn,
Jr:39:28 P RD_ASN D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VC_APPNSF VC_FPI3S RA_NSF N3I_NSF RD_NSF P N3_APF N3V_GSM N3W_GSF C VF_FMI3S RD_ASF
Jr:39:28 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to give to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) hand king Babylon and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
Jr:39:28 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) upon being-GIVE-ed (nom|voc) he/she/it-will-be-Hand OVER-ed the (nom) city (nom) this (nom) into (+acc) hands (acc) king (gen) Babylon (gen) and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc)
Jr:39:28 Jr_39:28_1 Jr_39:28_2 Jr_39:28_3 Jr_39:28_4 Jr_39:28_5 Jr_39:28_6 Jr_39:28_7 Jr_39:28_8 Jr_39:28_9 Jr_39:28_10 Jr_39:28_11 Jr_39:28_12 Jr_39:28_13 Jr_39:28_14 Jr_39:28_15 Jr_39:28_16 Jr_39:28_17 Jr_39:28_18 Jr_39:28_19 Jr_39:28_20
Jr:39:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:29 καὶ ἥξουσιν οἱ Χαλδαῖοι πολεμοῦντες ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ καύσουσιν τὴν πόλιν ταύτην ἐν πυρὶ καὶ κατακαύσουσιν τὰς οἰκίας, ἐν αἷς ἐθυμιῶσαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν τῇ Βααλ καὶ ἔσπενδον σπονδὰς θεοῖς ἑτέροις πρὸς τὸ παραπικρᾶναί με.
Jr:39:29 (Jeremiah 39:29 and the Chaldeans shall come to war against this city, and they shall burn this city with fire, and shall burn down the houses wherein they burnt incense on the roofs thereof to Baal, and poured drink-offerings to other gods, to provoke me.
Jr:39:29 Wkroczą do niego Chaldejczycy nacierający na to miasto, podłożą ogień pod to miasto i spalą je: domy, w których składano na dachach ofiary Baalowi oraz wylewano płyny na ofiarę innym bogom, by Mnie obrażać. (Jr 32:29 BT_4)
Jr:39:29 καὶ ἥξουσιν οἱ Χαλδαῖοι πολεμοῦντες ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ καύσουσιν τὴν πόλιν ταύτην ἐν πυρὶ καὶ κατακαύσουσιν τὰς οἰκίας, ἐν αἷς ἐθυμιῶσαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν τῇ Βααλ καὶ ἔσπενδον σπονδὰς θεοῖς ἑτέροις πρὸς τὸ παραπικρᾶναί με.
Jr:39:29 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-); καυσόω (καυσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν πῦρ, -ρός, τό καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐν ὅς ἥ ὅ θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) πρός ὁ ἡ τό παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:39:29 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Chaldejski By walczyć z wojną Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium; by rozpalać się Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By palić kadzidło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. On/ona/to/to samo Baal I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja Bóg  Inny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By rozgoryczać Ja
Jr:39:29 kai\ E(/Xousin oi( *CHaldai=oi polemou=ntes e)pi\ tE\n po/lin tau/tEn kai\ kau/sousin tE\n po/lin tau/tEn e)n puri\ kai\ katakau/sousin ta\s oi)ki/as, e)n ai(=s e)TumiO=san e)pi\ tO=n dOma/tOn au)tO=n tE=| *baal kai\ e)/spendon sponda\s Teoi=s e(te/rois pro\s to\ parapikra=nai/ me.
Jr:39:29 kai hEXusin hoi CHaldaioi polemuntes epi tEn polin tautEn kai kaususin tEn polin tautEn en pyri kai katakaususin tas oikias, en hais eTymiOsan epi tOn dOmatOn autOn tE baal kai espendon spondas Teois heterois pros to parapikranai me.
Jr:39:29 C VF_FAI3P RA_NPM N2_GPM V2_PAPNPM P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF C VF_FAI3P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF P N3_DSN C VF_FAI3P RA_APF N1A_GSF P RR_DPF VAI_AAI3P P RA_GPN N3M_GPN RD_GPM RA_DSF N_DSF C V1I_IAI3P N1_APF N2_DPM A1A_DPM P RA_ASN VA_AAN RP_AS
Jr:39:29 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. the Chaldean to fight war upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate; to burn up the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to burn incense upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. he/she/it/same the Baal and also, even, namely to pour pour out as a libation ć god [see theology] other toward (+acc,+gen,+dat) the to embitter I
Jr:39:29 and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) the (nom) Chaldeans (nom|voc) while FIGHT-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) this (acc) and they-will-CALCINATED, going-to-CALCINATED (fut ptcp) (dat); they-are-BURN-ing-UP, while BURN-ing-UP (dat) the (acc) city (acc) this (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) and they-will-BURNED UP, going-to-BURNED UP (fut ptcp) (dat) the (acc) house (gen), houses (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-were-BURN-ing-INCENSE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) chambers (gen) them/same (gen) the (dat) Baal (indecl) and I-was-POUR-ing, they-were-POUR-ing gods (dat) other (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) to-EMBITTER, be-you(sg)-EMBITTER-ed!, he/she/it-happens-to-EMBITTER (opt) me (acc)
Jr:39:29 Jr_39:29_1 Jr_39:29_2 Jr_39:29_3 Jr_39:29_4 Jr_39:29_5 Jr_39:29_6 Jr_39:29_7 Jr_39:29_8 Jr_39:29_9 Jr_39:29_10 Jr_39:29_11 Jr_39:29_12 Jr_39:29_13 Jr_39:29_14 Jr_39:29_15 Jr_39:29_16 Jr_39:29_17 Jr_39:29_18 Jr_39:29_19 Jr_39:29_20 Jr_39:29_21 Jr_39:29_22 Jr_39:29_23 Jr_39:29_24 Jr_39:29_25 Jr_39:29_26 Jr_39:29_27 Jr_39:29_28 Jr_39:29_29 Jr_39:29_30 Jr_39:29_31 Jr_39:29_32 Jr_39:29_33 Jr_39:29_34 Jr_39:29_35 Jr_39:29_36 Jr_39:29_37 Jr_39:29_38
Jr:39:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:30 ὅτι ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ οἱ υἱοὶ Ιουδα μόνοι ποιοῦντες τὸ πονηρὸν κατ’ ὀφθαλμούς μου ἐκ νεότητος αὐτῶν·
Jr:39:30 (Jeremiah 39:30 For the children of Israel and the children of Juda alone did evil in my sight from their youth.
Jr:39:30 Albowiem od swej młodości synowie Izraela i synowie Judy czynili jedynie zło wobec Mnie istotnie, synowie Izraela jedynie obrażali Mnie dziełami swych rąk - wyrocznia Pana. (Jr 32:30 BT_4)
Jr:39:30 ὅτι ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ οἱ υἱοὶ Ιουδα μόνοι ποιοῦντες τὸ πονηρὸν κατ’ ὀφθαλμούς μου ἐκ νεότητος αὐτῶν·
Jr:39:30 ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μόνος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:39:30 Ponieważ/tamto By być Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Syn Judasz/Juda Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] On/ona/to/to samo
Jr:39:30 o(/ti E)=san oi( ui(oi\ *israEl kai\ oi( ui(oi\ *iouda mo/noi poiou=ntes to\ ponEro\n kat’ o)fTalmou/s mou e)k neo/tEtos au)tO=n·
Jr:39:30 hoti Esan hoi hyioi israEl kai hoi hyioi iuda monoi poiuntes to ponEron kat’ ofTalmus mu ek neotEtos autOn·
Jr:39:30 C V9_IAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM A1_NPM V2_PAPNPM RA_ASN A1A_ASN P N2_APM RP_GS P N3T_GSF RD_GPM
Jr:39:30 because/that to be the son Israel and also, even, namely the son Judas/Judah sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye I out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] he/she/it/same
Jr:39:30 because/that they-were the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) sole ([Adj] nom|voc) while DO/MAKE-ing (nom|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) me (gen) out of (+gen) youth (gen) them/same (gen)
Jr:39:30 Jr_39:30_1 Jr_39:30_2 Jr_39:30_3 Jr_39:30_4 Jr_39:30_5 Jr_39:30_6 Jr_39:30_7 Jr_39:30_8 Jr_39:30_9 Jr_39:30_10 Jr_39:30_11 Jr_39:30_12 Jr_39:30_13 Jr_39:30_14 Jr_39:30_15 Jr_39:30_16 Jr_39:30_17 Jr_39:30_18 Jr_39:30_19
Jr:39:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:31 ὅτι ἐπὶ τὴν ὀργήν μου καὶ ἐπὶ τὸν θυμόν μου ἦν ἡ πόλις αὕτη ἀφ’ ἧς ἡμέρας ᾠκοδόμησαν αὐτὴν καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἀπαλλάξαι αὐτὴν ἀπὸ προσώπου μου
Jr:39:31 (Jeremiah 39:31 For this city was obnoxious to my anger and my wrath, from the day that they built it even to this day; that I should remove it from my presence,
Jr:39:31 Tak, powodem gniewu i oburzenia było dla Mnie to miasto od dnia, gdy je zbudowano, aż do dziś, przeto muszę je usunąć sprzed mojego oblicza, (Jr 32:31 BT_4)
Jr:39:31 ὅτι ἐπὶ τὴν ὀργήν μου καὶ ἐπὶ τὸν θυμόν μου ἦν πόλις αὕτη ἀφ’ ἧς ἡμέρας ᾠκοδόμησαν αὐτὴν καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἀπαλλάξαι αὐτὴν ἀπὸ προσώπου μου
Jr:39:31 ὅτι ἐπί ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:39:31 Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja By być Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja
Jr:39:31 o(/ti e)pi\ tE\n o)rgE/n mou kai\ e)pi\ to\n Tumo/n mou E)=n E( po/lis au(/tE a)f’ E(=s E(me/ras O)|kodo/mEsan au)tE\n kai\ e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs a)palla/Xai au)tE\n a)po\ prosO/pou mou
Jr:39:31 hoti epi tEn orgEn mu kai epi ton Tymon mu En hE polis hautE af’ hEs hEmeras OkodomEsan autEn kai heOs tEs hEmeras tautEs apallaXai autEn apo prosOpu mu
Jr:39:31 C P RA_ASF N1_ASF RP_GS C P RA_ASM N2_ASM RP_GS V9_IAI3S RA_NSF N3I_NSF RD_NSF P RR_GSF N1A_GSF VAI_AAI3P RD_ASF C P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF VA_AAN RD_ASF P N2N_GSN RP_GS
Jr:39:31 because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wrath fume, anger, rage I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I to be the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to build/edify he/she/it/same and also, even, namely until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face I
Jr:39:31 because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wrath (acc) me (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wrath (acc) me (gen) he/she/it-was the (nom) city (nom) this (nom) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) they-BUILD/EDIFY-ed her/it/same (acc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) to-RELIEVE, be-you(sg)-RELIEVE-ed!, he/she/it-happens-to-RELIEVE (opt) her/it/same (acc) away from (+gen) face (gen) me (gen)
Jr:39:31 Jr_39:31_1 Jr_39:31_2 Jr_39:31_3 Jr_39:31_4 Jr_39:31_5 Jr_39:31_6 Jr_39:31_7 Jr_39:31_8 Jr_39:31_9 Jr_39:31_10 Jr_39:31_11 Jr_39:31_12 Jr_39:31_13 Jr_39:31_14 Jr_39:31_15 Jr_39:31_16 Jr_39:31_17 Jr_39:31_18 Jr_39:31_19 Jr_39:31_20 Jr_39:31_21 Jr_39:31_22 Jr_39:31_23 Jr_39:31_24 Jr_39:31_25 Jr_39:31_26 Jr_39:31_27 Jr_39:31_28 Jr_39:31_29
Jr:39:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:32 διὰ πάσας τὰς πονηρίας τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ Ιουδα, ὧν ἐποίησαν πικρᾶναί με αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ προφῆται αὐτῶν, ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ,
Jr:39:32 (Jeremiah 39:32 because of all the wickedness of the children of Israel and Juda, which they wrought to provoke me, they and their kings, and their princes, and their priests, and their prophets, the men of Juda, and the dwellers in Jerusalem.
Jr:39:32 na skutek całej nieprawości Izraela i Judy, jakiej się dopuszczali, by Mnie drażnić: oni, ich królowie, dostojnicy, kapłani i prorocy, tak mieszkańcy Judy, jak mieszkańcy Jerozolimy. (Jr 32:32 BT_4)
Jr:39:32 διὰ πάσας τὰς πονηρίας τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ Ιουδα, ὧν ἐποίησαν πικρᾶναί με αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ προφῆται αὐτῶν, ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ,
Jr:39:32 διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πικραίνω (πικραιν-, πικραν(ε)·[σ]-, πικραν·[σ]-, -, -, πικραν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:39:32 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezeceństwo Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Kto/, który/, który By czynić/rób By robić gorzki Ja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Duchowny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Prorok On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z]
Jr:39:32 dia\ pa/sas ta\s ponEri/as tO=n ui(O=n *israEl kai\ *iouda, O(=n e)poi/Esan pikra=nai/ me au)toi\ kai\ oi( basilei=s au)tO=n kai\ oi( a)/rCHontes au)tO=n kai\ oi( i(erei=s au)tO=n kai\ oi( profE=tai au)tO=n, a)/ndres *iouda kai\ oi( katoikou=ntes *ierousalEm,
Jr:39:32 dia pasas tas ponErias tOn hyiOn israEl kai iuda, hOn epoiEsan pikranai me autoi kai hoi basileis autOn kai hoi arCHontes autOn kai hoi hiereis autOn kai hoi profEtai autOn, andres iuda kai hoi katoikuntes ierusalEm,
Jr:39:32 P A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GPM N2_GPM N_GSM C N_GSM RR_GPM VAI_AAI3P VZ_AAN RP_AS RD_NPM C RA_NPM N3V_NPM RD_GPM C RA_NPM N3_NPM RD_GPM C RA_NPM N3V_NPM RD_GPM C RA_NPM N1M_NPM RD_GPM N3_NPM N_GSM C RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF
Jr:39:32 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the wickedness the son Israel and also, even, namely Judas/Judah who/whom/which to do/make to make bitter I he/she/it/same and also, even, namely the king he/she/it/same and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same and also, even, namely the priest he/she/it/same and also, even, namely the prophet he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of]
Jr:39:32 because of (+acc), through (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) wickedness (gen), wickednesss (acc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and Judas/Judah (gen, voc) who/whom/which (gen) they-DO/MAKE-ed to-MAKE-BITTER, be-you(sg)-MAKE-ed-BITTER!, he/she/it-happens-to-MAKE-BITTER (opt) me (acc) they/same (nom) and the (nom) kings (acc, nom|voc) them/same (gen) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) priests (acc, nom|voc) them/same (gen) and the (nom) prophets (nom|voc) them/same (gen) men, husbands (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Jerusalem (indecl)
Jr:39:32 Jr_39:32_1 Jr_39:32_2 Jr_39:32_3 Jr_39:32_4 Jr_39:32_5 Jr_39:32_6 Jr_39:32_7 Jr_39:32_8 Jr_39:32_9 Jr_39:32_10 Jr_39:32_11 Jr_39:32_12 Jr_39:32_13 Jr_39:32_14 Jr_39:32_15 Jr_39:32_16 Jr_39:32_17 Jr_39:32_18 Jr_39:32_19 Jr_39:32_20 Jr_39:32_21 Jr_39:32_22 Jr_39:32_23 Jr_39:32_24 Jr_39:32_25 Jr_39:32_26 Jr_39:32_27 Jr_39:32_28 Jr_39:32_29 Jr_39:32_30 Jr_39:32_31 Jr_39:32_32 Jr_39:32_33 Jr_39:32_34 Jr_39:32_35 Jr_39:32_36
Jr:39:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:33 καὶ ἐπέστρεψαν πρός με νῶτον καὶ οὐ πρόσωπον, καὶ ἐδίδαξα αὐτοὺς ὄρθρου καὶ ἐδίδαξα, καὶ οὐκ ἤκουσαν ἐπιλαβεῖν παιδείαν·
Jr:39:33 (Jeremiah 39:33 And they turned the back to me, and not the face: whereas I taught them early in the morning, but they hearkened no more to receive instructions.
Jr:39:33 Obrócili się do Mnie tyłem, a nie twarzą, i mimo że ich pouczałem niestrudzenie, nie chcieli usłuchać ani przyjąć upomnienia. (Jr 32:33 BT_4)
Jr:39:33 καὶ ἐπέστρεψαν πρός με νῶτον καὶ οὐ πρόσωπον, καὶ ἐδίδαξα αὐτοὺς ὄρθρου καὶ ἐδίδαξα, καὶ οὐκ ἤκουσαν ἐπιλαβεῖν παιδείαν·
Jr:39:33 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νῶτος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πρόσ·ωπον, -ου, τό καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὄρθρος, -ου, ὁ καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) παιδεία, -ας, ἡ
Jr:39:33 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja W tył I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie By uczyć On/ona/to/to samo Świtaj I też, nawet, mianowicie By uczyć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć By brać uchwyt z Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi.
Jr:39:33 kai\ e)pe/strePSan pro/s me nO=ton kai\ ou) pro/sOpon, kai\ e)di/daXa au)tou\s o)/rTrou kai\ e)di/daXa, kai\ ou)k E)/kousan e)pilabei=n paidei/an·
Jr:39:33 kai epestrePSan pros me nOton kai u prosOpon, kai edidaXa autus orTru kai edidaXa, kai uk Ekusan epilabein paideian·
Jr:39:33 C VAI_AAI3P P RP_AS N2N_ASN C D N2N_ASN C VAI_AAI1S RD_APM N2_GSM C VAI_AAI1S C D VAI_AAI3P VB_AAN N1A_ASF
Jr:39:33 and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I back and also, even, namely οὐχ before rough breathing face and also, even, namely to teach he/she/it/same dawn and also, even, namely to teach and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear to take hold of chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
Jr:39:33 and they-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) back (acc) and not face (nom|acc|voc) and I-TEACH-ed them/same (acc) dawn (gen) and I-TEACH-ed and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed to-TAKE-HOLD-OF chastisement (acc)
Jr:39:33 Jr_39:33_1 Jr_39:33_2 Jr_39:33_3 Jr_39:33_4 Jr_39:33_5 Jr_39:33_6 Jr_39:33_7 Jr_39:33_8 Jr_39:33_9 Jr_39:33_10 Jr_39:33_11 Jr_39:33_12 Jr_39:33_13 Jr_39:33_14 Jr_39:33_15 Jr_39:33_16 Jr_39:33_17 Jr_39:33_18 Jr_39:33_19
Jr:39:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:34 καὶ ἔθηκαν τὰ μιάσματα αὐτῶν ἐν τῷ οἴκῳ, οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, ἐν ἀκαθαρσίαις αὐτῶν
Jr:39:34 (Jeremiah 39:34 And they set their pollutions in the house, on which my name was called, by their uncleannesses.
Jr:39:34 Umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego Imienia, by go zbezcześcić. (Jr 32:34 BT_4)
Jr:39:34 καὶ ἔθηκαν τὰ μιάσματα αὐτῶν ἐν τῷ οἴκῳ, οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, ἐν ἀκαθαρσίαις αὐτῶν
Jr:39:34 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό μίασμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:39:34 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Splamienie [zobacz wyziew] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród uncleaness On/ona/to/to samo
Jr:39:34 kai\ e)/TEkan ta\ mia/smata au)tO=n e)n tO=| oi)/kO|, ou(= e)peklE/TE to\ o)/noma/ mou e)p’ au)tO=|, e)n a)kaTarsi/ais au)tO=n
Jr:39:34 kai eTEkan ta miasmata autOn en tO oikO, hu epeklETE to onoma mu ep’ autO, en akaTarsiais autOn
Jr:39:34 C VAI_AAI3P RA_APN N3M_APN RD_GPM P RA_DSM N2_DSM RR_GSM VCI_API3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RD_DSM P N1A_DPF RD_GPM
Jr:39:34 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the defilement [see miasma] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to call upon the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uncleaness he/she/it/same
Jr:39:34 and they-PLACE-ed the (nom|acc) defilements (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) uncleanesss (dat) them/same (gen)
Jr:39:34 Jr_39:34_1 Jr_39:34_2 Jr_39:34_3 Jr_39:34_4 Jr_39:34_5 Jr_39:34_6 Jr_39:34_7 Jr_39:34_8 Jr_39:34_9 Jr_39:34_10 Jr_39:34_11 Jr_39:34_12 Jr_39:34_13 Jr_39:34_14 Jr_39:34_15 Jr_39:34_16 Jr_39:34_17 Jr_39:34_18
Jr:39:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:35 καὶ ᾠκοδόμησαν τοὺς βωμοὺς τῇ Βααλ τοὺς ἐν φάραγγι υἱοῦ Εννομ τοῦ ἀναφέρειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τῷ Μολοχ βασιλεῖ, ἃ οὐ συνέταξα αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀνέβη ἐπὶ καρδίαν μου, τοῦ ποιῆσαι τὸ βδέλυγμα τοῦτο πρὸς τὸ ἐφαμαρτεῖν τὸν Ιουδαν. –
Jr:39:35 (Jeremiah 39:35 And they built to Baal the altars that are in the valley of the son of Ennom, to offer their sons and their daughters to king Moloch; which things I commanded them not, neither came it into my mind that they should do this abomination, to cause Juda to sin.
Jr:39:35 I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie poleciłem im tego ani Mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego i doprowadzać Judę do grzechu. (Jr 32:35 BT_4)
Jr:39:35 καὶ ᾠκοδόμησαν τοὺς βωμοὺς τῇ Βααλ τοὺς ἐν φάραγγι υἱοῦ Εννομ τοῦ ἀναφέρειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τῷ Μολοχ βασιλεῖ, οὐ συνέταξα αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀνέβη ἐπὶ καρδίαν μου, τοῦ ποιῆσαι τὸ βδέλυγμα τοῦτο πρὸς τὸ ἐφαμαρτεῖν τὸν Ιουδαν.
Jr:39:35 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν φάραγξ, -αγγος, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Μολόχ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο πρός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:39:35 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Ołtarz Baal W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Syn By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo Moloch Król Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By czynić/rób Wstręt To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Judasz/Juda
Jr:39:35 kai\ O)|kodo/mEsan tou\s bOmou\s tE=| *baal tou\s e)n fa/raggi ui(ou= *ennom tou= a)nafe/rein tou\s ui(ou\s au)tO=n kai\ ta\s Tugate/ras au)tO=n tO=| *moloCH basilei=, a(/ ou) sune/taXa au)toi=s kai\ ou)k a)ne/bE e)pi\ kardi/an mou, tou= poiE=sai to\ bde/lugma tou=to pro\s to\ e)famartei=n to\n *ioudan.
Jr:39:35 kai OkodomEsan tus bOmus tE baal tus en farangi hyiu ennom tu anaferein tus hyius autOn kai tas Tygateras autOn tO moloCH basilei, ha u synetaXa autois kai uk anebE epi kardian mu, tu poiEsai to bdelygma tuto pros to efamartein ton iudan.
Jr:39:35 C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RA_DSF N_DSF RA_APM P N3G_DSF N2_GSM N_GSM RA_GSN V1_PAN RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APF N3_APF RD_GPM RA_DSM N_DSM N3V_DSM RR_APN D VAI_AAI1S RD_DPM C D VZI_AAI3S P N1A_ASF RP_GS RA_GSN VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN P RA_ASN VB_AAN RA_ASM N1T_ASM
Jr:39:35 and also, even, namely to build/edify the altar the Baal the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? son ć the to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the son he/she/it/same and also, even, namely the daughter he/she/it/same the Moloch king who/whom/which οὐχ before rough breathing to ??? he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the to do/make the abomination this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] toward (+acc,+gen,+dat) the ć the Judas/Judah
Jr:39:35 and they-BUILD/EDIFY-ed the (acc) altars (acc) the (dat) Baal (indecl) the (acc) in/among/by (+dat) ??? (dat) son (gen) the (gen) to-be-BRING UP-ing the (acc) sons (acc) them/same (gen) and the (acc) daughters (acc) them/same (gen) the (dat) Moloch (indecl) king (dat) who/whom/which (nom|acc) not I-???-ed them/same (dat) and not he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) me (gen) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) abomination (nom|acc|voc) this (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) the (acc) Judas/Judah (acc)
Jr:39:35 Jr_39:35_1 Jr_39:35_2 Jr_39:35_3 Jr_39:35_4 Jr_39:35_5 Jr_39:35_6 Jr_39:35_7 Jr_39:35_8 Jr_39:35_9 Jr_39:35_10 Jr_39:35_11 Jr_39:35_12 Jr_39:35_13 Jr_39:35_14 Jr_39:35_15 Jr_39:35_16 Jr_39:35_17 Jr_39:35_18 Jr_39:35_19 Jr_39:35_20 Jr_39:35_21 Jr_39:35_22 Jr_39:35_23 Jr_39:35_24 Jr_39:35_25 Jr_39:35_26 Jr_39:35_27 Jr_39:35_28 Jr_39:35_29 Jr_39:35_30 Jr_39:35_31 Jr_39:35_32 Jr_39:35_33 Jr_39:35_34 Jr_39:35_35 Jr_39:35_36 Jr_39:35_37 Jr_39:35_38 Jr_39:35_39 Jr_39:35_40 Jr_39:35_41 Jr_39:35_42 Jr_39:35_43 Jr_39:35_44
Jr:39:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:39:36 καὶ νῦν οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἐπὶ τὴν πόλιν, ἣν σὺ λέγεις Παραδοθήσεται εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν ἀποστολῇ
Jr:39:36 (Jeremiah 39:36 And now thus has the Lord God of Israel said concerning this city, of which thou sayest, it shall be delivered into the hands of the king of Babylon by the sword, and by famine, and banishment.
Jr:39:36 Teraz więc to mówi Pan, Bóg Izraela, o tym mieście, o którym wy mówicie, że będzie wydane w ręce króla babilońskiego mieczem, głodem i zarazą. (Jr 32:36 BT_4)
Jr:39:36 καὶ νῦν οὕτως εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ ἐπὶ τὴν πόλιν, ἣν σὺ λέγεις Παραδοθήσεται εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν ἀποστολῇ
Jr:39:36 καί νῦν οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ἐν ἀπο·στολή, -ῆς, ἡ
Jr:39:36 I też, nawet, mianowicie Teraz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Kto/, który/, który Ty By mówić/opowiadaj By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Godność apostoła
Jr:39:36 kai\ nu=n ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl e)pi\ tE\n po/lin, E(\n su\ le/geis *paradoTE/setai ei)s CHei=ras basile/Os *babulO=nos e)n maCHai/ra| kai\ e)n limO=| kai\ e)n a)postolE=|
Jr:39:36 kai nyn hutOs eipen kyrios ho Teos israEl epi tEn polin, hEn sy legeis paradoTEsetai eis CHeiras basileOs babylOnos en maCHaira kai en limO kai en apostolE
Jr:39:36 C D D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM P RA_ASF N3I_ASF RR_ASF RP_NS V1_PAI2S VC_FPI3S P N3_APF N3V_GSM N3W_GSF P N1A_DSF C P N2_DSM C P N1_DSF
Jr:39:36 and also, even, namely now thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city who/whom/which you to say/tell to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) hand king Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among apostleship