Jr:42:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν παρὰ κυρίου ἐν ἡμέραις Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα λέγων
Jr:42:1 42:1 THE WORD THAT CAME TO JEREMIAS from the Lord in the days of Joakim, king of Juda, saying,
Jr:42:1 Słowo, jakie Pan skierował do Jeremiasza w czasach Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego: (Jr 35:1 BT_4)
Jr:42:1 λόγος γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν παρὰ κυρίου ἐν ἡμέραις Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα λέγων
Jr:42:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:42:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Król Judasz/Juda By mówić/opowiadaj
Jr:42:1 *(o lo/gos o( geno/menos pro\s *ieremian para\ kuri/ou e)n E(me/rais *iOakim basile/Os *iouda le/gOn
Jr:42:1 o logos ho genomenos pros ieremian para kyriu en hEmerais iOakim basileOs iuda legOn
Jr:42:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N1T_ASM P N2_GSM P N1A_DPF N_GSM N3V_GSM N_GSM V1_PAPNSM
Jr:42:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć king Judas/Judah to say/tell
Jr:42:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) days (dat) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:42:1 Jr_42:1_1 Jr_42:1_2 Jr_42:1_3 Jr_42:1_4 Jr_42:1_5 Jr_42:1_6 Jr_42:1_7 Jr_42:1_8 Jr_42:1_9 Jr_42:1_10 Jr_42:1_11 Jr_42:1_12 Jr_42:1_13 Jr_42:1_14
Jr:42:1 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:2 Βάδισον εἰς οἶκον Αρχαβιν καὶ ἄξεις αὐτοὺς εἰς οἶκον κυρίου εἰς μίαν τῶν αὐλῶν καὶ ποτιεῖς αὐτοὺς οἶνον.
Jr:42:2 (Jeremiah 42:2 Go to the house of the Archabin, and thou shalt bring them to the house of the Lord, into one of the courts, and give them wine to drink.
Jr:42:2 «Idź do rodziny Rekabitów, rozmawiaj z nimi, przyprowadź ich do domu Pańskiego do jednej z sal i daj im wino do picia!» (Jr 35:2 BT_4)
Jr:42:2 Βάδισον εἰς οἶκον Αρχαβιν καὶ ἄξεις αὐτοὺς εἰς οἶκον κυρίου εἰς μίαν τῶν αὐλῶν καὶ ποτιεῖς αὐτοὺς οἶνον.
Jr:42:2 εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό αὐλός, -οῦ, ὁ; αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶνος, -ου, ὁ
Jr:42:2 Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Jeden Flet; owczarnia dziedzińca , pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} I też, nawet, mianowicie By dawać pić On/ona/to/to samo Wino
Jr:42:2 *ba/dison ei)s oi)=kon *arCHabin kai\ a)/Xeis au)tou\s ei)s oi)=kon kuri/ou ei)s mi/an tO=n au)lO=n kai\ potiei=s au)tou\s oi)=non.
Jr:42:2 badison eis oikon arCHabin kai aXeis autus eis oikon kyriu eis mian tOn aulOn kai potieis autus oinon.
Jr:42:2 VA_AAD2S P N2_ASM N_GSM C VF_FAI2S RD_APM P N2_ASM N2_GSM P A1A_ASF RA_GPM N2_GPM C VF_FAI2S RD_APM N2_ASM
Jr:42:2 ć into (+acc) house ć and also, even, namely to lead he/she/it/same into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) one the flute; courtyard sheep-fold, palace, house; to flute and also, even, namely to give to drink he/she/it/same wine
Jr:42:2 into (+acc) house (acc) and you(sg)-will-LEAD them/same (acc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) one (acc) the (gen) flutes (gen); courtyards (gen); while FLUTE-ing (nom) and you(sg)-will-GIVE-TO-DRINK them/same (acc) wine (acc)
Jr:42:2 Jr_42:2_1 Jr_42:2_2 Jr_42:2_3 Jr_42:2_4 Jr_42:2_5 Jr_42:2_6 Jr_42:2_7 Jr_42:2_8 Jr_42:2_9 Jr_42:2_10 Jr_42:2_11 Jr_42:2_12 Jr_42:2_13 Jr_42:2_14 Jr_42:2_15 Jr_42:2_16 Jr_42:2_17 Jr_42:2_18
Jr:42:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:3 καὶ ἐξήγαγον τὸν Ιεζονιαν υἱὸν Ιερεμιν υἱοῦ Χαβασιν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν οἰκίαν Αρχαβιν
Jr:42:3 (Jeremiah 42:3 So I brought forth Jechonias the son of Jeremin the son of Chabasin, and his brethren, and his sons, and all the family of the Archabin;
Jr:42:3 Zabrałem więc Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabassiniasza, i jego braci, wszystkich jego synów i całą rodzinę Rekabitów (Jr 35:3 BT_4)
Jr:42:3 καὶ ἐξήγαγον τὸν Ιεζονιαν υἱὸν Ιερεμιν υἱοῦ Χαβασιν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν οἰκίαν Αρχαβιν
Jr:42:3 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
Jr:42:3 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Syn Syn I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dom
Jr:42:3 kai\ e)XE/gagon to\n *ieDZonian ui(o\n *ieremin ui(ou= *CHabasin kai\ tou\s a)delfou\s au)tou= kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ pa=san tE\n oi)ki/an *arCHabin
Jr:42:3 kai eXEgagon ton ieDZonian hyion ieremin hyiu CHabasin kai tus adelfus autu kai tus hyius autu kai pasan tEn oikian arCHabin
Jr:42:3 C VBI_AAI3P RA_ASM N1T_ASM N2_ASM N1_GSM N2_GSM N_GSM C RA_APM N2_APM RD_GSM C RA_APM N2_APM RD_GSM C A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF N_GSM
Jr:42:3 and also, even, namely to lead out the ć son ć son ć and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the house ć
Jr:42:3 and I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT the (acc) son (acc) son (gen) and the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) house (acc)
Jr:42:3 Jr_42:3_1 Jr_42:3_2 Jr_42:3_3 Jr_42:3_4 Jr_42:3_5 Jr_42:3_6 Jr_42:3_7 Jr_42:3_8 Jr_42:3_9 Jr_42:3_10 Jr_42:3_11 Jr_42:3_12 Jr_42:3_13 Jr_42:3_14 Jr_42:3_15 Jr_42:3_16 Jr_42:3_17 Jr_42:3_18 Jr_42:3_19 Jr_42:3_20 Jr_42:3_21
Jr:42:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:4 καὶ εἰσήγαγον αὐτοὺς εἰς οἶκον κυρίου εἰς τὸ παστοφόριον υἱῶν Ανανιου υἱοῦ Γοδολιου ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐγγὺς τοῦ οἴκου τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπάνω τοῦ οἴκου Μαασαιου υἱοῦ Σελωμ τοῦ φυλάσσοντος τὴν αὐλήν,
Jr:42:4 (Jeremiah 42:4 and I brought them into the house of the Lord, into the chamber of the sons of Joanan, the son of Ananias, the son of Godolias, a man of God, who dwells near the house of the princes that are over the house of Maasaeas the son of Selom, who kept the court.
Jr:42:4 i wprowadziłem ich do domu Pańskiego, do sali synów Chanana, syna Jigdaliasza, męża Bożego, która się znajduje w pobliżu sali książąt, nad salą Maasejasza, syna Szalluma, strażnika progu. (Jr 35:4 BT_4)
Jr:42:4 καὶ εἰσήγαγον αὐτοὺς εἰς οἶκον κυρίου εἰς τὸ παστοφόριον υἱῶν Ανανιου υἱοῦ Γοδολιου ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, ἐστιν ἐγγὺς τοῦ οἴκου τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπάνω τοῦ οἴκου Μαασαιου υἱοῦ Σελωμ τοῦ φυλάσσοντος τὴν αὐλήν,
Jr:42:4 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγγύς ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἐπ·άνω ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ
Jr:42:4 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Syn Ananiasz Syn Ludzki Bóg  Kto/, który/, który By być Blisko Dom; by mieszkać Władca; by zaczynać się Wyższy przedtem, na górze Dom; by mieszkać Syn By zabezpieczać się Dziedzińca owczarnia, pałac, dom
Jr:42:4 kai\ ei)sE/gagon au)tou\s ei)s oi)=kon kuri/ou ei)s to\ pastofo/rion ui(O=n *ananiou ui(ou= *godoliou a)nTrO/pou tou= Teou=, o(/ e)stin e)ggu\s tou= oi)/kou tO=n a)rCHo/ntOn tO=n e)pa/nO tou= oi)/kou *maasaiou ui(ou= *selOm tou= fula/ssontos tE\n au)lE/n,
Jr:42:4 kai eisEgagon autus eis oikon kyriu eis to pastoforion hyiOn ananiu hyiu godoliu anTrOpu tu Teu, ho estin engys tu oiku tOn arCHontOn tOn epanO tu oiku maasaiu hyiu selOm tu fylassontos tEn aulEn,
Jr:42:4 C VBI_AAI3P RD_APM P N2_ASM N2_GSM P RA_ASN N2N_ASN N2_GPM N1T_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RR_NSM V9_PAI3S D RA_GSM N2_GSM RA_GPM N3_GPM RA_GPM P RA_GSM N2_GSM N1T_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM V1_PAPGSM RA_ASF N1_ASF
Jr:42:4 and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the ć son Ananias son ć human the god [see theology] who/whom/which to be near the house; to dwell the ruler; to begin the upper before, overhead the house; to dwell ć son ć the to guard the courtyard sheep-fold, palace, house
Jr:42:4 and I-LEAD-ed-INTO, they-LEAD-ed-INTO them/same (acc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) the (nom|acc) sons (gen) Ananias (gen) son (gen) human (gen) the (gen) god (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is near the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) the (gen) upper the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! son (gen) the (gen) while GUARD-ing (gen) the (acc) courtyard (acc)
Jr:42:4 Jr_42:4_1 Jr_42:4_2 Jr_42:4_3 Jr_42:4_4 Jr_42:4_5 Jr_42:4_6 Jr_42:4_7 Jr_42:4_8 Jr_42:4_9 Jr_42:4_10 Jr_42:4_11 Jr_42:4_12 Jr_42:4_13 Jr_42:4_14 Jr_42:4_15 Jr_42:4_16 Jr_42:4_17 Jr_42:4_18 Jr_42:4_19 Jr_42:4_20 Jr_42:4_21 Jr_42:4_22 Jr_42:4_23 Jr_42:4_24 Jr_42:4_25 Jr_42:4_26 Jr_42:4_27 Jr_42:4_28 Jr_42:4_29 Jr_42:4_30 Jr_42:4_31 Jr_42:4_32 Jr_42:4_33 Jr_42:4_34
Jr:42:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:5 καὶ ἔδωκα κατὰ πρόσωπον αὐτῶν κεράμιον οἴνου καὶ ποτήρια καὶ εἶπα Πίετε οἶνον.
Jr:42:5 (Jeremiah 42:5 And I set before them a jar of wine, and cups, and I said, Drink ye wine.
Jr:42:5 Postawiłem następnie przed członkami rodziny Rekabitów naczynia napełnione winem oraz kubki i powiedziałem do nich: «Pijcie wino!» (Jr 35:5 BT_4)
Jr:42:5 καὶ ἔδωκα κατὰ πρόσωπον αὐτῶν κεράμιον οἴνου καὶ ποτήρια καὶ εἶπα Πίετε οἶνον.
Jr:42:5 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κεράμιον, -ου, τό οἶνος, -ου, ὁ καί ποτήριον, -ου, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ
Jr:42:5 I też, nawet, mianowicie By dawać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Wyroby garncarskie Wino I też, nawet, mianowicie Filiżanka {Puchar} I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By pić Wino
Jr:42:5 kai\ e)/dOka kata\ pro/sOpon au)tO=n kera/mion oi)/nou kai\ potE/ria kai\ ei)=pa *pi/ete oi)=non.
Jr:42:5 kai edOka kata prosOpon autOn keramion oinu kai potEria kai eipa piete oinon.
Jr:42:5 C VAI_AAI1S P N2N_ASN RD_GPM N2N_ASN N2_GSM C N2N_APN C VAI_AAI1S VB_AAD2P N2_ASM
Jr:42:5 and also, even, namely to give down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same earthenware wine and also, even, namely cup and also, even, namely to say/tell to drink wine
Jr:42:5 and I-GIVE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) them/same (gen) earthenware (nom|acc|voc) wine (gen) and cups (nom|acc|voc) and I-SAY/TELL-ed you(pl)-will-DRINK, do-DRINK-you(pl)! wine (acc)
Jr:42:5 Jr_42:5_1 Jr_42:5_2 Jr_42:5_3 Jr_42:5_4 Jr_42:5_5 Jr_42:5_6 Jr_42:5_7 Jr_42:5_8 Jr_42:5_9 Jr_42:5_10 Jr_42:5_11 Jr_42:5_12 Jr_42:5_13
Jr:42:5 x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:6 καὶ εἶπαν Οὐ μὴ πίωμεν οἶνον, ὅτι Ιωναδαβ υἱὸς Ρηχαβ ὁ πατὴρ ἡμῶν ἐνετείλατο ἡμῖν λέγων Οὐ μὴ πίητε οἶνον, ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἕως αἰῶνος,
Jr:42:6 (Jeremiah 42:6 But they said, We will on no account drink wine, for our father Jonadab the son of Rechab commanded us, saying, Ye shall on no account drink wine, neither ye, nor your sons for ever:
Jr:42:6 Odrzekli zaś: «Nie pijemy wina. Jonadab bowiem syn Rekaba, nasz praojciec, nakazał nam: "Nie będziecie pili wina na wieki ani wy, ani wasi synowie. (Jr 35:6 BT_4)
Jr:42:6 καὶ εἶπαν Οὐ μὴ πίωμεν οἶνον, ὅτι Ιωναδαβ υἱὸς Ρηχαβ πατὴρ ἡμῶν ἐνετείλατο ἡμῖν λέγων Οὐ μὴ πίητε οἶνον, ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἕως αἰῶνος,
Jr:42:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ ὅτι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
Jr:42:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By pić Wino Ponieważ/tamto Syn Ojciec Ja By zalecać rozkaz Ja By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By pić Wino Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Jr:42:6 kai\ ei)=pan *ou) mE\ pi/Omen oi)=non, o(/ti *iOnadab ui(o\s *rECHab o( patE\r E(mO=n e)netei/lato E(mi=n le/gOn *ou) mE\ pi/Ete oi)=non, u(mei=s kai\ oi( ui(oi\ u(mO=n e(/Os ai)O=nos,
Jr:42:6 kai eipan u mE piOmen oinon, hoti iOnadab hyios rECHab ho patEr hEmOn eneteilato hEmin legOn u mE piEte oinon, hymeis kai hoi hyioi hymOn heOs aiOnos,
Jr:42:6 C VAI_AAI3P D D VB_AAS1P N2_ASM C N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N3_NSM RP_GP VAI_AMI3S RP_DP V1_PAPNSM D D VB_AAS2P N2_ASM RP_NP C RA_NPM N2_NPM RP_GP P N3W_GSM
Jr:42:6 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing not to drink wine because/that ć son ć the father I to enjoin command I to say/tell οὐχ before rough breathing not to drink wine you and also, even, namely the son you until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Jr:42:6 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not not we-should-DRINK wine (acc) because/that son (nom) the (nom) father (nom) us (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed us (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not not you(pl)-should-DRINK wine (acc) you(pl) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(pl) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
Jr:42:6 Jr_42:6_1 Jr_42:6_2 Jr_42:6_3 Jr_42:6_4 Jr_42:6_5 Jr_42:6_6 Jr_42:6_7 Jr_42:6_8 Jr_42:6_9 Jr_42:6_10 Jr_42:6_11 Jr_42:6_12 Jr_42:6_13 Jr_42:6_14 Jr_42:6_15 Jr_42:6_16 Jr_42:6_17 Jr_42:6_18 Jr_42:6_19 Jr_42:6_20 Jr_42:6_21 Jr_42:6_22 Jr_42:6_23 Jr_42:6_24 Jr_42:6_25 Jr_42:6_26 Jr_42:6_27
Jr:42:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:7 καὶ οἰκίαν οὐ μὴ οἰκοδομήσητε καὶ σπέρμα οὐ μὴ σπείρητε, καὶ ἀμπελὼν οὐκ ἔσται ὑμῖν, ὅτι ἐν σκηναῖς οἰκήσετε πάσας τὰς ἡμέρας ὑμῶν, ὅπως ἂν ζήσητε ἡμέρας πολλὰς ἐπὶ τῆς γῆς, ἐφ’ ἧς διατρίβετε ὑμεῖς ἐπ’ αὐτῆς.
Jr:42:7 (Jeremiah 42:7 nor shall ye at all build houses, nor sow any seed, nor shall ye have a vineyard: for ye shall dwell in tents all your days; that ye may live many days upon the land, in which ye sojourn.
Jr:42:7 Nie będziecie budować domu, nie będziecie siać, nie będziecie sadzić winnicy ani jej posiadać, lecz będziecie mieszkać w namiotach przez całe życie, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście wędrowcami". (Jr 35:7 BT_4)
Jr:42:7 καὶ οἰκίαν οὐ μὴ οἰκοδομήσητε καὶ σπέρμα οὐ μὴ σπείρητε, καὶ ἀμπελὼν οὐκ ἔσται ὑμῖν, ὅτι ἐν σκηναῖς οἰκήσετε πάσας τὰς ἡμέρας ὑμῶν, ὅπως ἂν ζήσητε ἡμέρας πολλὰς ἐπὶ τῆς γῆς, ἐφ’ ἧς διατρίβετε ὑμεῖς ἐπ’ αὐτῆς.
Jr:42:7 καί οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί σπέρμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) καί ἄμπελος, -ου, ἡ; ἀμπελών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅπως ἄν ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὅς ἥ ὅ δια·τρίβω (δια+τριβ-, δια+τριψ-, δια+τριψ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:42:7 I też, nawet, mianowicie Dom ??? Przed przydechem mocnym Nie By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) ??? Przed przydechem mocnym Nie By siać I też, nawet, mianowicie Winorośl; winnica ??? Przed przydechem mocnym By być Ty Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By mieszkać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ty Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Dzień Dużo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By pozostawać Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:42:7 kai\ oi)ki/an ou) mE\ oi)kodomE/sEte kai\ spe/rma ou) mE\ spei/rEte, kai\ a)mpelO\n ou)k e)/stai u(mi=n, o(/ti e)n skEnai=s oi)kE/sete pa/sas ta\s E(me/ras u(mO=n, o(/pOs a)/n DZE/sEte E(me/ras polla\s e)pi\ tE=s gE=s, e)f’ E(=s diatri/bete u(mei=s e)p’ au)tE=s.
Jr:42:7 kai oikian u mE oikodomEsEte kai sperma u mE speirEte, kai ampelOn uk estai hymin, hoti en skEnais oikEsete pasas tas hEmeras hymOn, hopOs an DZEsEte hEmeras pollas epi tEs gEs, ef’ hEs diatribete hymeis ep’ autEs.
Jr:42:7 C N1A_ASF D D VA_AAS2P C N3M_ASN D D VA_AAS2P C N3W_NSM D VF_FMI3S RP_DP C P N1_DPF VF_FAI2P A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GP C x VA_AAS2P N1A_APF A1_APF P RA_GSF N1_GSF P RR_GSF V1_PAI2P RP_NP P RD_GSF
Jr:42:7 and also, even, namely house οὐχ before rough breathing not to build/edify and also, even, namely seed sperm, seed, germ (sprout, bud) οὐχ before rough breathing not to sow and also, even, namely grapevine; vineyard οὐχ before rough breathing to be you because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to dwell every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day you so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) day much upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to stay you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:42:7 and house (acc) not not you(pl)-should-BUILD/EDIFY and seed (nom|acc|voc) not not you(pl)-should-be-SOW-ing, you(pl)-should-SOW and grapevines (gen); vineyard (nom|voc) not he/she/it-will-be you(pl) (dat) because/that in/among/by (+dat) tents (dat) you(pl)-will-DWELL all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) you(pl) (gen) this is how ever you(pl)-should-EXISTS day (gen), days (acc) many (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (gen) you(pl)-are-STAY-ing, be-you(pl)-STAY-ing! you(pl) (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Jr:42:7 Jr_42:7_1 Jr_42:7_2 Jr_42:7_3 Jr_42:7_4 Jr_42:7_5 Jr_42:7_6 Jr_42:7_7 Jr_42:7_8 Jr_42:7_9 Jr_42:7_10 Jr_42:7_11 Jr_42:7_12 Jr_42:7_13 Jr_42:7_14 Jr_42:7_15 Jr_42:7_16 Jr_42:7_17 Jr_42:7_18 Jr_42:7_19 Jr_42:7_20 Jr_42:7_21 Jr_42:7_22 Jr_42:7_23 Jr_42:7_24 Jr_42:7_25 Jr_42:7_26 Jr_42:7_27 Jr_42:7_28 Jr_42:7_29 Jr_42:7_30 Jr_42:7_31 Jr_42:7_32 Jr_42:7_33 Jr_42:7_34 Jr_42:7_35 Jr_42:7_36 Jr_42:7_37
Jr:42:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:8 καὶ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς Ιωναδαβ τοῦ πατρὸς ἡμῶν πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν, ἡμεῖς καὶ αἱ γυναῖκες ἡμῶν καὶ οἱ υἱοὶ ἡμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ἡμῶν,
Jr:42:8 (Jeremiah 42:8 And we hearkened to the voice of Jonadab our father, so as to drink no wine all our days, we, and our wives, and our sons, and our daughters;
Jr:42:8 Byliśmy posłuszni poleceniu Jonadaba, syna Rekaba, naszego praojca, we wszystkim, co nam nakazał. Powstrzymujemy się od picia wina przez całe życie, zarówno my sami, jak nasze żony, nasi synowie i nasze córki. (Jr 35:8 BT_4)
Jr:42:8 καὶ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς Ιωναδαβ τοῦ πατρὸς ἡμῶν πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν, ἡμεῖς καὶ αἱ γυναῖκες ἡμῶν καὶ οἱ υἱοὶ ἡμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ἡμῶν,
Jr:42:8 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:42:8 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Dźwięku/głos płacze Ojciec Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie By pić Wino Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ja Ja I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ja I też, nawet, mianowicie Syn Ja I też, nawet, mianowicie Córka Ja
Jr:42:8 kai\ E)kou/samen tE=s fOnE=s *iOnadab tou= patro\s E(mO=n pro\s to\ mE\ piei=n oi)=non pa/sas ta\s E(me/ras E(mO=n, E(mei=s kai\ ai( gunai=kes E(mO=n kai\ oi( ui(oi\ E(mO=n kai\ ai( Tugate/res E(mO=n,
Jr:42:8 kai Ekusamen tEs fOnEs iOnadab tu patros hEmOn pros to mE piein oinon pasas tas hEmeras hEmOn, hEmeis kai hai gynaikes hEmOn kai hoi hyioi hEmOn kai hai Tygateres hEmOn,
Jr:42:8 C VAI_AAI1P RA_GSF N1_GSF N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GP P RA_ASN D VB_AAN N2_ASM A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GP RP_NP C RA_NPF N3K_NPF RP_GP C RA_NPM N2_NPM RP_GP C RA_NPF N3_NPF RP_GP
Jr:42:8 and also, even, namely to hear the sound/voice cries ć the father I toward (+acc,+gen,+dat) the not to drink wine every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day I I and also, even, namely the woman/wife I and also, even, namely the son I and also, even, namely the daughter I
Jr:42:8 and we-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) the (gen) father (gen) us (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-will-DRINK, to-DRINK wine (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) us (gen) we (nom) and the (nom) women/wives (nom|voc) us (gen) and the (nom) sons (nom|voc) us (gen) and the (nom) daughters (nom|voc) us (gen)
Jr:42:8 Jr_42:8_1 Jr_42:8_2 Jr_42:8_3 Jr_42:8_4 Jr_42:8_5 Jr_42:8_6 Jr_42:8_7 Jr_42:8_8 Jr_42:8_9 Jr_42:8_10 Jr_42:8_11 Jr_42:8_12 Jr_42:8_13 Jr_42:8_14 Jr_42:8_15 Jr_42:8_16 Jr_42:8_17 Jr_42:8_18 Jr_42:8_19 Jr_42:8_20 Jr_42:8_21 Jr_42:8_22 Jr_42:8_23 Jr_42:8_24 Jr_42:8_25 Jr_42:8_26 Jr_42:8_27 Jr_42:8_28 Jr_42:8_29 Jr_42:8_30
Jr:42:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:9 καὶ πρὸς τὸ μὴ οἰκοδομεῖν οἰκίας τοῦ κατοικεῖν ἐκεῖ, καὶ ἀμπελὼν καὶ ἀγρὸς καὶ σπέρμα οὐκ ἐγένετο ἡμῖν,
Jr:42:9 (Jeremiah 42:9 and so as to build no houses to dwell in: and we have had no vineyard, nor field, nor seed:
Jr:42:9 Nie budujemy domów mieszkalnych, nie posiadamy ani winnic, ani pól, ani nasion. (Jr 35:9 BT_4)
Jr:42:9 καὶ πρὸς τὸ μὴ οἰκοδομεῖν οἰκίας τοῦ κατοικεῖν ἐκεῖ, καὶ ἀμπελὼν καὶ ἀγρὸς καὶ σπέρμα οὐκ ἐγένετο ἡμῖν,
Jr:42:9 καί πρός ὁ ἡ τό μή οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ καί ἄμπελος, -ου, ἡ; ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί ἀγρός, -οῦ, ὁ καί σπέρμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:42:9 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie By budować/buduj moralnie Dom By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam I też, nawet, mianowicie Winorośl; winnica I też, nawet, mianowicie Pole I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja
Jr:42:9 kai\ pro\s to\ mE\ oi)kodomei=n oi)ki/as tou= katoikei=n e)kei=, kai\ a)mpelO\n kai\ a)gro\s kai\ spe/rma ou)k e)ge/neto E(mi=n,
Jr:42:9 kai pros to mE oikodomein oikias tu katoikein ekei, kai ampelOn kai agros kai sperma uk egeneto hEmin,
Jr:42:9 C P RA_ASN D V2_PAN N1A_GSF RA_GSN V2_PAN D C N3W_NSM C N2_NSM C N3M_NSN D VBI_AMI3S RP_DP
Jr:42:9 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the not to build/edify house the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there and also, even, namely grapevine; vineyard and also, even, namely field and also, even, namely seed sperm, seed, germ (sprout, bud) οὐχ before rough breathing to become become, happen I
Jr:42:9 and toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-BUILD/EDIFY-ing house (gen), houses (acc) the (gen) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN there and grapevines (gen); vineyard (nom|voc) and field (nom) and seed (nom|acc|voc) not he/she/it-was-BECOME-ed us (dat)
Jr:42:9 Jr_42:9_1 Jr_42:9_2 Jr_42:9_3 Jr_42:9_4 Jr_42:9_5 Jr_42:9_6 Jr_42:9_7 Jr_42:9_8 Jr_42:9_9 Jr_42:9_10 Jr_42:9_11 Jr_42:9_12 Jr_42:9_13 Jr_42:9_14 Jr_42:9_15 Jr_42:9_16 Jr_42:9_17 Jr_42:9_18
Jr:42:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:10 καὶ ᾠκήσαμεν ἐν σκηναῖς καὶ ἠκούσαμεν καὶ ἐποιήσαμεν κατὰ πάντα, ἃ ἐνετείλατο ἡμῖν Ιωναδαβ ὁ πατὴρ ἡμῶν.
Jr:42:10 (Jeremiah 42:10 but we have dwelt in tents, and have hearkened, and done according to all that Jonadab our father commanded us.
Jr:42:10 Mieszkamy w namiotach, będąc posłuszni i postępując według wszelkich wskazówek Jonadaba, naszego praojca. (Jr 35:10 BT_4)
Jr:42:10 καὶ ᾠκήσαμεν ἐν σκηναῖς καὶ ἠκούσαμεν καὶ ἐποιήσαμεν κατὰ πάντα, ἐνετείλατο ἡμῖν Ιωναδαβ πατὴρ ἡμῶν.
Jr:42:10 καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:42:10 I też, nawet, mianowicie By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By słyszeć I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ja Ojciec Ja
Jr:42:10 kai\ O)|kE/samen e)n skEnai=s kai\ E)kou/samen kai\ e)poiE/samen kata\ pa/nta, a(/ e)netei/lato E(mi=n *iOnadab o( patE\r E(mO=n.
Jr:42:10 kai OkEsamen en skEnais kai Ekusamen kai epoiEsamen kata panta, ha eneteilato hEmin iOnadab ho patEr hEmOn.
Jr:42:10 C VAI_AAI1P P N1_DPF C VAI_AAI1P C VAI_AAI1P P A3_APN RR_APN VAI_AMI3S RP_DP N_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GP
Jr:42:10 and also, even, namely to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to hear and also, even, namely to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to enjoin command I ć the father I
Jr:42:10 and we-DWELL-ed in/among/by (+dat) tents (dat) and we-HEAR-ed and we-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed us (dat) the (nom) father (nom) us (gen)
Jr:42:10 Jr_42:10_1 Jr_42:10_2 Jr_42:10_3 Jr_42:10_4 Jr_42:10_5 Jr_42:10_6 Jr_42:10_7 Jr_42:10_8 Jr_42:10_9 Jr_42:10_10 Jr_42:10_11 Jr_42:10_12 Jr_42:10_13 Jr_42:10_14 Jr_42:10_15 Jr_42:10_16 Jr_42:10_17
Jr:42:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:11 καὶ ἐγενήθη ὅτε ἀνέβη Ναβουχοδονοσορ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ εἴπαμεν Εἰσέλθατε καὶ εἰσέλθωμεν εἰς Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεως τῶν Χαλδαίων καὶ ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεως τῶν Ἀσσυρίων, καὶ ᾠκοῦμεν ἐκεῖ. –
Jr:42:11 (Jeremiah 42:11 And it came to pass, when Nabuchodonosor came up against the land, that we said we would come in; and we entered into Jerusalem, for fear of the host of the Chaldeans, and for fear of the host of the Assyrians: and we dwelt there.
Jr:42:11 Gdy zaś Nabuchodonozor, król babiloński, nadciągnął przeciw krajowi, powiedzieliśmy: "Chodźcie, schrońmy się do Jerozolimy przed wojskiem chaldejskim i przed wojskiem aramejskim!" Zamieszkaliśmy więc w Jerozolimie». (Jr 35:11 BT_4)
Jr:42:11 καὶ ἐγενήθη ὅτε ἀνέβη Ναβουχοδονοσορ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ εἴπαμεν Εἰσέλθατε καὶ εἰσέλθωμεν εἰς Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεως τῶν Χαλδαίων καὶ ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεως τῶν Ἀσσυρίων, καὶ ᾠκοῦμεν ἐκεῖ.
Jr:42:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐκεῖ
Jr:42:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wchodzić I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Zdolność Chaldejski I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Zdolność I też, nawet, mianowicie By mieszkać Tam
Jr:42:11 kai\ e)genE/TE o(/te a)ne/bE *nabouCHodonosor e)pi\ tE\n gE=n, kai\ ei)/pamen *ei)se/lTate kai\ ei)se/lTOmen ei)s *ierousalEm a)po\ prosO/pou tE=s duna/meOs tO=n *CHaldai/On kai\ a)po\ prosO/pou tE=s duna/meOs tO=n *)assuri/On, kai\ O)|kou=men e)kei=.
Jr:42:11 kai egenETE hote anebE nabuCHodonosor epi tEn gEn, kai eipamen eiselTate kai eiselTOmen eis ierusalEm apo prosOpu tEs dynameOs tOn CHaldaiOn kai apo prosOpu tEs dynameOs tOn assyriOn, kai Okumen ekei.
Jr:42:11 C VCI_API3S D VZI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI1P VB_AAD2P C VB_AAS1P P N_ASF P N2N_GSN RA_GSF N3I_GSF RA_GPM N2_GPM C P N2N_GSN RA_GSF N3I_GSF RA_GPM N2_GPM C V2I_IAI1P D
Jr:42:11 and also, even, namely to become become, happen when to ascend ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to say/tell to enter and also, even, namely to enter into (+acc) Jerusalem [city of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the ability the Chaldean and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the ability the ć and also, even, namely to dwell there
Jr:42:11 and he/she/it-was-BECOME-ed when he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and we-SAY/TELL-ed do-ENTER-you(pl)! and we-should-ENTER into (+acc) Jerusalem (indecl) away from (+gen) face (gen) the (gen) ability (gen) the (gen) Chaldeans (gen) and away from (+gen) face (gen) the (gen) ability (gen) the (gen) and we-were-DWELL-ing there
Jr:42:11 Jr_42:11_1 Jr_42:11_2 Jr_42:11_3 Jr_42:11_4 Jr_42:11_5 Jr_42:11_6 Jr_42:11_7 Jr_42:11_8 Jr_42:11_9 Jr_42:11_10 Jr_42:11_11 Jr_42:11_12 Jr_42:11_13 Jr_42:11_14 Jr_42:11_15 Jr_42:11_16 Jr_42:11_17 Jr_42:11_18 Jr_42:11_19 Jr_42:11_20 Jr_42:11_21 Jr_42:11_22 Jr_42:11_23 Jr_42:11_24 Jr_42:11_25 Jr_42:11_26 Jr_42:11_27 Jr_42:11_28 Jr_42:11_29 Jr_42:11_30 Jr_42:11_31 Jr_42:11_32
Jr:42:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:12 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:42:12 (Jeremiah 42:12 And the word of the Lord came to me, saying,
Jr:42:12 Do Jeremiasza zaś Pan skierował następujące słowo: (Jr 35:12 BT_4)
Jr:42:12 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:42:12 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:42:12 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Jr:42:12 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Jr:42:12 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Jr:42:12 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Jr:42:12 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Jr:42:12 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:42:12 Jr_42:12_1 Jr_42:12_2 Jr_42:12_3 Jr_42:12_4 Jr_42:12_5 Jr_42:12_6 Jr_42:12_7
Jr:42:12 x x x x x x x
Jr:42:13 Οὕτως λέγει κύριος Πορεύου καὶ εἰπὸν ἀνθρώπῳ Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ Οὐ μὴ λάβητε παιδείαν τοῦ ἀκούειν τοὺς λόγους μου;
Jr:42:13 (Jeremiah 42:13 Thus saith the Lord, Go, and say to the men of Juda, and to them that dwell in Jerusalem, Will ye not receive correction to hearken to my words?
Jr:42:13 «To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jerozolimy: Czy nie przyjęliście pouczenia, by słuchać mojego słowa - wyrocznia Pana. (Jr 35:13 BT_4)
Jr:42:13 Οὕτως λέγει κύριος Πορεύου καὶ εἰπὸν ἀνθρώπῳ Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ Οὐ μὴ λάβητε παιδείαν τοῦ ἀκούειν τοὺς λόγους μου;
Jr:42:13 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παιδεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:42:13 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzki Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] ??? Przed przydechem mocnym Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja
Jr:42:13 *ou(/tOs le/gei ku/rios *poreu/ou kai\ ei)po\n a)nTrO/pO| *iouda kai\ toi=s katoikou=sin *ierousalEm *ou) mE\ la/bEte paidei/an tou= a)kou/ein tou\s lo/gous mou;
Jr:42:13 hutOs legei kyrios poreuu kai eipon anTrOpO iuda kai tois katoikusin ierusalEm u mE labEte paideian tu akuein tus logus mu;
Jr:42:13 D V1_PAI3S N2_NSM V1_PMD2S C VBI_AAI3P N2_DSM N_GSM C RA_DPM V2_PAPDPM N_ASF D D VB_AAS2P N1A_ASF RA_GSN V1_PAN RA_APM N2_APM RP_GS
Jr:42:13 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go and also, even, namely to say/tell human Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] οὐχ before rough breathing not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. the to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I
Jr:42:13 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-being-GO-ed! and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) human (dat) Judas/Judah (gen, voc) and the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) Jerusalem (indecl) not not you(pl)-should-TAKE HOLD OF chastisement (acc) the (gen) to-be-HEAR-ing the (acc) words (acc) me (gen)
Jr:42:13 Jr_42:13_1 Jr_42:13_2 Jr_42:13_3 Jr_42:13_4 Jr_42:13_5 Jr_42:13_6 Jr_42:13_7 Jr_42:13_8 Jr_42:13_9 Jr_42:13_10 Jr_42:13_11 Jr_42:13_12 Jr_42:13_13 Jr_42:13_14 Jr_42:13_15 Jr_42:13_16 Jr_42:13_17 Jr_42:13_18 Jr_42:13_19 Jr_42:13_20 Jr_42:13_21
Jr:42:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:14 ἔστησαν ῥῆμα υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ, ὃ ἐνετείλατο τοῖς τέκνοις αὐτοῦ πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον, καὶ οὐκ ἐπίοσαν· καὶ ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου καὶ ἐλάλησα, καὶ οὐκ ἠκούσατε.
Jr:42:14 (Jeremiah 42:14 The sons of Jonadab the son of Rechab have kept the word which he commanded his children, that they should drink no wine; and they have not drunk it: but I spoke to you early, and ye hearkened not.
Jr:42:14 Słowa Jonadaba, syna Rekaba, jakie polecił swoim synom, zostały wprowadzone w życie. Zakazywały picia wina, więc nie piją do dzisiejszego dnia, bo są posłuszni zaleceniom swego praojca. Ja tymczasem mówiłem do was nieustannie, lecz nie usłuchaliście Mnie. (Jr 35:14 BT_4)
Jr:42:14 ἔστησαν ῥῆμα υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ, ἐνετείλατο τοῖς τέκνοις αὐτοῦ πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον, καὶ οὐκ ἐπίοσαν· καὶ ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου καὶ ἐλάλησα, καὶ οὐκ ἠκούσατε.
Jr:42:14 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὄρθρος, -ου, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Jr:42:14 By powodować stać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Syn Syn Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Dziecko On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie By pić Wino I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pić I też, nawet, mianowicie Ja By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Świtaj I też, nawet, mianowicie By mówić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć
Jr:42:14 e)/stEsan r(E=ma ui(oi\ *iOnadab ui(ou= *rECHab, o(\ e)netei/lato toi=s te/knois au)tou= pro\s to\ mE\ piei=n oi)=non, kai\ ou)k e)pi/osan· kai\ e)gO\ e)la/lEsa pro\s u(ma=s o)/rTrou kai\ e)la/lEsa, kai\ ou)k E)kou/sate.
Jr:42:14 estEsan rEma hyioi iOnadab hyiu rECHab, ho eneteilato tois teknois autu pros to mE piein oinon, kai uk epiosan· kai egO elalEsa pros hymas orTru kai elalEsa, kai uk Ekusate.
Jr:42:14 VHI_AAI3P N3M_ASN N2_NPM N_GSM N2_GSM N_GSM RR_NSN VAI_AMI3S RA_DPN N2N_DPN RD_GSM P RA_ASN D VB_AAN N2_ASM C D VBI_AAI3P C RP_NS VAI_AAI1S P RP_AP N2_GSM C VAI_AAI1S C D VAI_AAI2P
Jr:42:14 to cause to stand declaration statement, utterance son ć son ć who/whom/which to enjoin command the child he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the not to drink wine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to drink and also, even, namely I to speak toward (+acc,+gen,+dat) you dawn and also, even, namely to speak and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear
Jr:42:14 they-CAUSE-ed-TO-STand declaration (nom|acc|voc) sons (nom|voc) son (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed the (dat) children (dat) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-will-DRINK, to-DRINK wine (acc) and not they-DRINK-ed and I (nom) I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) dawn (gen) and I-SPEAK-ed and not you(pl)-HEAR-ed
Jr:42:14 Jr_42:14_1 Jr_42:14_2 Jr_42:14_3 Jr_42:14_4 Jr_42:14_5 Jr_42:14_6 Jr_42:14_7 Jr_42:14_8 Jr_42:14_9 Jr_42:14_10 Jr_42:14_11 Jr_42:14_12 Jr_42:14_13 Jr_42:14_14 Jr_42:14_15 Jr_42:14_16 Jr_42:14_17 Jr_42:14_18 Jr_42:14_19 Jr_42:14_20 Jr_42:14_21 Jr_42:14_22 Jr_42:14_23 Jr_42:14_24 Jr_42:14_25 Jr_42:14_26 Jr_42:14_27 Jr_42:14_28 Jr_42:14_29 Jr_42:14_30
Jr:42:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:15 καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς τοὺς παῖδάς μου τοὺς προφήτας λέγων Ἀποστράφητε ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ βελτίω ποιήσατε τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν καὶ οὐ πορεύσεσθε ὀπίσω θεῶν ἑτέρων τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ οἰκήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν· καὶ οὐκ ἐκλίνατε τὰ ὦτα ὑμῶν καὶ οὐκ ἠκούσατε.
Jr:42:15 (Jeremiah 42:15 And I sent to you my servants the prophets, saying, Turn ye every one from his evil way, and amend your practices, and go not after other gods to serve them, and ye shall dwell upon the land which I gave to you and to your fathers: but ye inclined not your ears, and hearkened not.
Jr:42:15 I posyłałem do was nieustannie wszystkich moich sług, proroków, z poleceniem: "Nawróćcie się każdy ze swego przewrotnego postępowania, poprawcie wasze uczynki, a nie chodźcie za innymi bóstwami, by im służyć, a wtedy będziecie mogli mieszkać w ziemi, jaką dałem wam i waszym przodkom". Lecz nie nakłoniliście swego ucha ani nie usłuchaliście Mnie. (Jr 35:15 BT_4)
Jr:42:15 καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς τοὺς παῖδάς μου τοὺς προφήτας λέγων Ἀποστράφητε ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ βελτίω ποιήσατε τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν καὶ οὐ πορεύσεσθε ὀπίσω θεῶν ἑτέρων τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ οἰκήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν· καὶ οὐκ ἐκλίνατε τὰ ὦτα ὑμῶν καὶ οὐκ ἠκούσατε.
Jr:42:15 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Jr:42:15 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Dziecka/służący Ja Prorok By mówić/opowiadaj By odwracać się od Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Lepiej By czynić/rób Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Inny By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mieszkać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Ty I też, nawet, mianowicie Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ucho Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć
Jr:42:15 kai\ a)pe/steila pro\s u(ma=s tou\s pai=da/s mou tou\s profE/tas le/gOn *)apostra/fEte e(/kastos a)po\ tE=s o(dou= au)tou= tE=s ponEra=s kai\ belti/O poiE/sate ta\ e)pitEdeu/mata u(mO=n kai\ ou) poreu/sesTe o)pi/sO TeO=n e(te/rOn tou= douleu/ein au)toi=s, kai\ oi)kE/sete e)pi\ tE=s gE=s, E(=s e)/dOka u(mi=n kai\ toi=s patra/sin u(mO=n· kai\ ou)k e)kli/nate ta\ O)=ta u(mO=n kai\ ou)k E)kou/sate.
Jr:42:15 kai apesteila pros hymas tus paidas mu tus profEtas legOn apostrafEte hekastos apo tEs hodu autu tEs ponEras kai beltiO poiEsate ta epitEdeumata hymOn kai u poreusesTe opisO TeOn heterOn tu duleuein autois, kai oikEsete epi tEs gEs, hEs edOka hymin kai tois patrasin hymOn· kai uk eklinate ta Ota hymOn kai uk Ekusate.
Jr:42:15 C VAI_AAI1S P RP_AP RA_APM N3D_APM RP_GS RA_APM N1M_APM V1_PAPNSM VA_AAD2P A1_NSM P RA_GSF N2_GSF RD_GSM RA_GSF A1A_GSF C A3C_ASM VA_AAD2P RA_APN N3M_APN RP_GP C D VF_FMI2P D N2_GPM A1A_GPM RA_GSN V1_PAN RD_DPM C VF_FAI2P P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI1S RP_DP C RA_DPM N3_DPM RP_GP C D VAI_AAI2P RA_APN N3T_APN RP_GP C D VAI_AAI2P
Jr:42:15 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you the child/servant I the prophet to say/tell to turn away from each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely better to do/make the ć you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go behind back, behind, after god [see theology]; goddess other the to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely to dwell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to give you and also, even, namely the father you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to bend/wane [see incline, decline, recline] the ear you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear
Jr:42:15 and I-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) the (acc) children/servants (acc) me (gen) the (acc) prophets (acc) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(pl)-TURN-ed-AWAY-FROM!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM each (of two) (nom) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) him/it/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) and better ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-DO/MAKE-you(pl)! the (nom|acc) you(pl) (gen) and not you(pl)-will-be-GO-ed behind gods (gen); goddesses (gen) other (gen) the (gen) to-be-OBEY-ing them/same (dat) and you(pl)-will-DWELL upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) I-GIVE-ed you(pl) (dat) and the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) and not you(pl)-BEND/WANE-ed the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and not you(pl)-HEAR-ed
Jr:42:15 Jr_42:15_1 Jr_42:15_2 Jr_42:15_3 Jr_42:15_4 Jr_42:15_5 Jr_42:15_6 Jr_42:15_7 Jr_42:15_8 Jr_42:15_9 Jr_42:15_10 Jr_42:15_11 Jr_42:15_12 Jr_42:15_13 Jr_42:15_14 Jr_42:15_15 Jr_42:15_16 Jr_42:15_17 Jr_42:15_18 Jr_42:15_19 Jr_42:15_20 Jr_42:15_21 Jr_42:15_22 Jr_42:15_23 Jr_42:15_24 Jr_42:15_25 Jr_42:15_26 Jr_42:15_27 Jr_42:15_28 Jr_42:15_29 Jr_42:15_30 Jr_42:15_31 Jr_42:15_32 Jr_42:15_33 Jr_42:15_34 Jr_42:15_35 Jr_42:15_36 Jr_42:15_37 Jr_42:15_38 Jr_42:15_39 Jr_42:15_40 Jr_42:15_41 Jr_42:15_42 Jr_42:15_43 Jr_42:15_44 Jr_42:15_45 Jr_42:15_46 Jr_42:15_47 Jr_42:15_48 Jr_42:15_49 Jr_42:15_50 Jr_42:15_51 Jr_42:15_52 Jr_42:15_53 Jr_42:15_54
Jr:42:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:16 καὶ ἔστησαν υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ τὴν ἐντολὴν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ὁ δὲ λαὸς οὗτος οὐκ ἤκουσάν μου.
Jr:42:16 (Jeremiah 42:16 But the sons of Jonadab the son of Rechab have kept the command of their father; but this people has not hearkened to me.
Jr:42:16 Tak, synowie Jonadaba, syna Rekaba, wprowadzili w życie nakaz swego praojca, jaki im zlecił, a naród ten nie usłuchał Mnie. (Jr 35:16 BT_4)
Jr:42:16 καὶ ἔστησαν υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ τὴν ἐντολὴν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, δὲ λαὸς οὗτος οὐκ ἤκουσάν μου.
Jr:42:16 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:42:16 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Syn Syn Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ojciec On/ona/to/to samo zaś Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ja
Jr:42:16 kai\ e)/stEsan ui(oi\ *iOnadab ui(ou= *rECHab tE\n e)ntolE\n tou= patro\s au)tO=n, o( de\ lao\s ou(=tos ou)k E)/kousa/n mou.
Jr:42:16 kai estEsan hyioi iOnadab hyiu rECHab tEn entolEn tu patros autOn, ho de laos hutos uk Ekusan mu.
Jr:42:16 C VHI_AAI3P N2_NPM N_GSM N2_GSM N_GSM RA_ASF N1_ASF RA_GSM N3_GSM RD_GPM RA_NSM x N2_NSM RD_NSM D VAI_AAI3P RP_GS
Jr:42:16 and also, even, namely to cause to stand son ć son ć the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition the father he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear I
Jr:42:16 and they-CAUSE-ed-TO-STand sons (nom|voc) son (gen) the (acc) precept (acc) the (gen) father (gen) them/same (gen) the (nom) Yet people (nom) this (nom) not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed me (gen)
Jr:42:16 Jr_42:16_1 Jr_42:16_2 Jr_42:16_3 Jr_42:16_4 Jr_42:16_5 Jr_42:16_6 Jr_42:16_7 Jr_42:16_8 Jr_42:16_9 Jr_42:16_10 Jr_42:16_11 Jr_42:16_12 Jr_42:16_13 Jr_42:16_14 Jr_42:16_15 Jr_42:16_16 Jr_42:16_17 Jr_42:16_18
Jr:42:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:17 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ πάντα τὰ κακά, ἃ ἐλάλησα ἐπ’ αὐτούς.
Jr:42:17 (Jeremiah 42:17 Therefore thus saith the Lord; Behold, I will bring upon Juda and upon the inhabitants of Jerusalem all the evils which I pronounced against them.
Jr:42:17 Dlatego to mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: Oto sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy nieszczęście, jakie postanowiłem przeciw nim. Albowiem mówiłem do nich, a nie słuchali, wołałem do nich, a nie odpowiedzieli». (Jr 35:17 BT_4)
Jr:42:17 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ πάντα τὰ κακά, ἐλάλησα ἐπ’ αὐτούς.
Jr:42:17 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:42:17 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle Kto/, który/, który By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:42:17 dia\ tou=to ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)idou\ e)gO\ fe/rO e)pi\ *ioudan kai\ e)pi\ tou\s katoikou=ntas *ierousalEm pa/nta ta\ kaka/, a(/ e)la/lEsa e)p’ au)tou/s.
Jr:42:17 dia tuto hutOs eipen kyrios idu egO ferO epi iudan kai epi tus katoikuntas ierusalEm panta ta kaka, ha elalEsa ep’ autus.
Jr:42:17 P RD_ASN D VBI_AAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S P N1T_ASM C P RA_APM V2_PAPAPM N_ASF A3_APN RA_APN A1_APN RR_APN VAI_AAI1S P RD_APM
Jr:42:17 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil who/whom/which to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:42:17 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-BRING-ing, I-should-be-BRING-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) Jerusalem (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Jr:42:17 Jr_42:17_1 Jr_42:17_2 Jr_42:17_3 Jr_42:17_4 Jr_42:17_5 Jr_42:17_6 Jr_42:17_7 Jr_42:17_8 Jr_42:17_9 Jr_42:17_10 Jr_42:17_11 Jr_42:17_12 Jr_42:17_13 Jr_42:17_14 Jr_42:17_15 Jr_42:17_16 Jr_42:17_17 Jr_42:17_18 Jr_42:17_19 Jr_42:17_20 Jr_42:17_21 Jr_42:17_22
Jr:42:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:18 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ἐπειδὴ ἤκουσαν υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ τὴν ἐντολὴν τοῦ πατρὸς αὐτῶν ποιεῖν καθότι ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν,
Jr:42:18 (Jeremiah 42:18 Therefore thus saith the Lord; Since the sons of Jonadab the son of Rechab have hearkened to the command of their father, to do as their father commanded them:
Jr:42:18 Do rodziny Rekabitów zaś powiedział Jeremiasz: «To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Ponieważ byliście posłuszni poleceniom Jonadaba, waszego praojca, przestrzegając wszystkich jego nakazów i wypełniając wszystko, co wam zlecił, (Jr 35:18 BT_4)
Jr:42:18 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ἐπειδὴ ἤκουσαν υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ τὴν ἐντολὴν τοῦ πατρὸς αὐτῶν ποιεῖν καθότι ἐνετείλατο αὐτοῖς πατὴρ αὐτῶν,
Jr:42:18 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπει·δή ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:42:18 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Syn Syn Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ojciec On/ona/to/to samo By czynić/rób Jak By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Ojciec On/ona/to/to samo
Jr:42:18 dia\ tou=to ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)epeidE\ E)/kousan ui(oi\ *iOnadab ui(ou= *rECHab tE\n e)ntolE\n tou= patro\s au)tO=n poiei=n kaTo/ti e)netei/lato au)toi=s o( patE\r au)tO=n,
Jr:42:18 dia tuto hutOs eipen kyrios epeidE Ekusan hyioi iOnadab hyiu rECHab tEn entolEn tu patros autOn poiein kaToti eneteilato autois ho patEr autOn,
Jr:42:18 P RD_ASN D VBI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI3P N2_NPM N_GSM N2_GSM N_GSM RA_ASF N1_ASF RA_GSM N3_GSM RD_GPM V2_PAN D VAI_AMI3S RD_DPM RA_NSM N3_NSM RD_GPM
Jr:42:18 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ??? to have come I have come. I have arrived.; to hear son ć son ć the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition the father he/she/it/same to do/make as to enjoin command he/she/it/same the father he/she/it/same
Jr:42:18 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) ??? while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed sons (nom|voc) son (gen) the (acc) precept (acc) the (gen) father (gen) them/same (gen) to-be-DO/MAKE-ing as he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) the (nom) father (nom) them/same (gen)
Jr:42:18 Jr_42:18_1 Jr_42:18_2 Jr_42:18_3 Jr_42:18_4 Jr_42:18_5 Jr_42:18_6 Jr_42:18_7 Jr_42:18_8 Jr_42:18_9 Jr_42:18_10 Jr_42:18_11 Jr_42:18_12 Jr_42:18_13 Jr_42:18_14 Jr_42:18_15 Jr_42:18_16 Jr_42:18_17 Jr_42:18_18 Jr_42:18_19 Jr_42:18_20 Jr_42:18_21 Jr_42:18_22 Jr_42:18_23
Jr:42:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:42:19 οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἀνὴρ τῶν υἱῶν Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ παρεστηκὼς κατὰ πρόσωπόν μου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς.
Jr:42:19 (Jeremiah 42:19 there shall never be wanting a man of the sons of Jonadab the son of Rechab to stand before my face while the earth remains.
Jr:42:19 dlatego to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie zabraknie Jonadabowi, synowi Rekaba, potomka, który by stał zawsze przede Mną». (Jr 35:19 BT_4)
Jr:42:19 οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἀνὴρ τῶν υἱῶν Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ παρεστηκὼς κατὰ πρόσωπόν μου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς.
Jr:42:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:42:19 ??? Przed przydechem mocnym Nie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Syn Syn By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ziemi/ziemia
Jr:42:19 ou) mE\ e)kli/pE| a)nE\r tO=n ui(O=n *iOnadab ui(ou= *rECHab parestEkO\s kata\ pro/sOpo/n mou pa/sas ta\s E(me/ras tE=s gE=s.
Jr:42:19 u mE eklipE anEr tOn hyiOn iOnadab hyiu rECHab parestEkOs kata prosOpon mu pasas tas hEmeras tEs gEs.
Jr:42:19 D D VB_AAS3S N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N2_GSM N_GSM VXI_XAPNSM P N2N_ASN RP_GS A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF
Jr:42:19 οὐχ before rough breathing not to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the son ć son ć to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the earth/land
Jr:42:19 not not he/she/it-should-FAIL, you(sg)-should-be-FAIL-ed man, husband (nom) the (gen) sons (gen) son (gen) having STand-ed-WITH/BESIDE (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) me (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) earth/land (gen)
Jr:42:19 Jr_42:19_1 Jr_42:19_2 Jr_42:19_3 Jr_42:19_4 Jr_42:19_5 Jr_42:19_6 Jr_42:19_7 Jr_42:19_8 Jr_42:19_9 Jr_42:19_10 Jr_42:19_11 Jr_42:19_12 Jr_42:19_13 Jr_42:19_14 Jr_42:19_15 Jr_42:19_16 Jr_42:19_17 Jr_42:19_18
Jr:42:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x