Jr:6:1 Ἐνισχύσατε, υἱοὶ Βενιαμιν, ἐκ μέσου τῆς Ιερουσαλημ καὶ ἐν Θεκουε σημάνατε σάλπιγγι καὶ ὑπὲρ Βαιθαχαρμα ἄρατε σημεῖον, ὅτι κακὰ ἐκκέκυφεν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ συντριβὴ μεγάλη γίνεται,
Jr:6:1 Strengthen yourselves, ye children of Benjamin, to flee out of the midst of Jerusalem, and sound an alarm with the trumpet in Thecue, and set up a signal over Baethacharma: for evil threatens from the north, and a great destruction is coming. (Jeremiah 6:1 Brenton)
Jr:6:1 Uciekajcie z Jerozolimy, synowie Beniamina! W Tekoa dmijcie w trąby! Na Bet-ha-Kerem wznieście znak! Albowiem od północy zagraża nieszczęście i wielka katastrofa. (Jr 6:1 BT_4)
Jr:6:1 Ἐνισχύσατε, υἱοὶ Βενιαμιν, ἐκ μέσου τῆς Ιερουσαλημ καὶ ἐν Θεκουε σημάνατε σάλπιγγι καὶ ὑπὲρ Βαιθαχαρμα ἄρατε σημεῖον, ὅτι κακὰ ἐκκέκυφεν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ συντριβὴ μεγάλη γίνεται,
Jr:6:1 ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐν   σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί ὑπέρ   αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) σημεῖον, -ου, τό ὅτι κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)   ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Jr:6:1 By wzmacniać się Syn Beniamin Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj Trąbka I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Znak Ponieważ/tamto Niegodziwie by czynić źle Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie Wielki By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Jr:6:1 *)enisCHu/sate, ui(oi\ *beniamin, e)k me/sou tE=s *ierousalEm kai\ e)n *Tekoue sEma/nate sa/lpiggi kai\ u(pe\r *baiTaCHarma a)/rate sEmei=on, o(/ti kaka\ e)kke/kufen a)po\ borra=, kai\ suntribE\ mega/lE gi/netai,
Jr:6:1 enisCHysate, hyioi beniamin, ek mesu tEs ierusalEm kai en Tekue sEmanate salpingi kai hyper baiTaCHarma arate sEmeion, hoti kaka ekkekyfen apo borra, kai syntribE megalE ginetai,
Jr:6:1 VA_AAD2P N2_NPM N_GSM P A1_GSM RA_GSF N_GSF C P N_DSF VA_AAD2P N3G_DSF C P N_ASF VA_AAD2P N2_ASN C A1_NPN VT_XAI3S P N1T_GSM C N1_NSF A1_NSF V1_PMI3S
Jr:6:1 to strengthen son Benjamin out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the Jerusalem [city of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to indicate signify, indicate, declare trumpet and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) ć to lift/pick up take up, tote, raise sign because/that wickedly to do evil ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely ć great to become become, happen
Jr:6:1 you(pl)-STRENGTHEN-ed, do-STRENGTHEN-you(pl)! sons (nom|voc) Benjamin (indecl) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) Jerusalem (indecl) and in/among/by (+dat)   do-INDICATE-you(pl)! trumpet (dat) and above (+acc), on behalf of (+gen)   do-LIFT/PICK-you(pl)-UP! sign (nom|acc|voc) because/that wickedly ([Adj] nom|acc|voc)   away from (+gen) north (gen, voc) and   great ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-being-BECOME-ed
Jr:6:1 Jr_6:1_1 Jr_6:1_2 Jr_6:1_3 Jr_6:1_4 Jr_6:1_5 Jr_6:1_6 Jr_6:1_7 Jr_6:1_8 Jr_6:1_9 Jr_6:1_10 Jr_6:1_11 Jr_6:1_12 Jr_6:1_13 Jr_6:1_14 Jr_6:1_15 Jr_6:1_16 Jr_6:1_17 Jr_6:1_18 Jr_6:1_19 Jr_6:1_20 Jr_6:1_21 Jr_6:1_22 Jr_6:1_23 Jr_6:1_24 Jr_6:1_25 Jr_6:1_26
Jr:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:2 καὶ ἀφαιρεθήσεται τὸ ὕψος σου, θύγατερ Σιων.
Jr:6:2 And thy pride, O daughter of Sion, shall be taken away. (Jeremiah 6:2 Brenton)
Jr:6:2 Do wybornego pastwiska podobna jesteś, Córo Syjonu! (Jr 6:2 BT_4)
Jr:6:2 καὶ ἀφαιρεθήσεται τὸ ὕψος σου, θύγατερ Σιων.
Jr:6:2 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ
Jr:6:2 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Ty; twój/twój(sg) Córka Syjon
Jr:6:2 kai\ a)faireTE/setai to\ u(/PSos sou, Tu/gater *siOn.
Jr:6:2 kai afaireTEsetai to hyPSos su, Tygater siOn.
Jr:6:2 C VC_FPI3S RA_NSN N3E_NSN RP_GS N3_VSF N_GSF
Jr:6:2 and also, even, namely to deprive the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance you; your/yours(sg) daughter Zion
Jr:6:2 and he/she/it-will-be-DEPRIVE-ed the (nom|acc) height (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) daughter (voc) Zion (indecl)
Jr:6:2 Jr_6:2_1 Jr_6:2_2 Jr_6:2_3 Jr_6:2_4 Jr_6:2_5 Jr_6:2_6 Jr_6:2_7
Jr:6:2 x x x x x x x
Jr:6:3 εἰς αὐτὴν ἥξουσιν ποιμένες καὶ τὰ ποίμνια αὐτῶν καὶ πήξουσιν ἐπ’ αὐτὴν σκηνὰς κύκλῳ καὶ ποιμανοῦσιν ἕκαστος τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
Jr:6:3 The shepherds and their flocks shall come to her; and they shall pitch their tents against her round about, and shall feed their flocks each with his hand. (Jeremiah 6:3 Brenton)
Jr:6:3 Przyjdą do ciebie pasterze ze swoimi trzodami, rozbiją namioty dokoła ciebie, będą paść każdy na własną rękę. (Jr 6:3 BT_4)
Jr:6:3 εἰς αὐτὴν ἥξουσιν ποιμένες καὶ τὰ ποίμνια αὐτῶν καὶ πήξουσιν ἐπ’ αὐτὴν σκηνὰς κύκλῳ καὶ ποιμανοῦσιν ἕκαστος τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
Jr:6:3 εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ποιμήν, -ένος, ὁ καί ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κύκλῳ καί ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:6:3 Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Pastuch I też, nawet, mianowicie Stado On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By upadać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan W kole I też, nawet, mianowicie By paść Każdy Ręka On/ona/to/to samo
Jr:6:3 ei)s au)tE\n E(/Xousin poime/nes kai\ ta\ poi/mnia au)tO=n kai\ pE/Xousin e)p’ au)tE\n skEna\s ku/klO| kai\ poimanou=sin e(/kastos tE=| CHeiri\ au)tou=.
Jr:6:3 eis autEn hEXusin poimenes kai ta poimnia autOn kai pEXusin ep’ autEn skEnas kyklO kai poimanusin hekastos tE CHeiri autu.
Jr:6:3 P RD_ASF VF_FAI3P N3_NPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM C VF_FAI3P P RD_ASF N1_APF N2_DSM C VF2_FAI3P A1_NSM RA_DSF N3_DSF RD_GSM
Jr:6:3 into (+acc) he/she/it/same to have come I have come. I have arrived. shepherd and also, even, namely the flock he/she/it/same and also, even, namely to pitch upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth in a circle and also, even, namely to shepherd each the hand he/she/it/same
Jr:6:3 into (+acc) her/it/same (acc) they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) shepherds (nom|voc) and the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-will-PITCH, going-to-PITCH (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) tents (acc) in a circle and they-will-SHEPHERD, going-to-SHEPHERD (fut ptcp) (dat) each (of two) (nom) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen)
Jr:6:3 Jr_6:3_1 Jr_6:3_2 Jr_6:3_3 Jr_6:3_4 Jr_6:3_5 Jr_6:3_6 Jr_6:3_7 Jr_6:3_8 Jr_6:3_9 Jr_6:3_10 Jr_6:3_11 Jr_6:3_12 Jr_6:3_13 Jr_6:3_14 Jr_6:3_15 Jr_6:3_16 Jr_6:3_17 Jr_6:3_18 Jr_6:3_19 Jr_6:3_20
Jr:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:4 παρασκευάσασθε ἐπ’ αὐτὴν εἰς πόλεμον, ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτὴν μεσημβρίας· οὐαὶ ἡμῖν, ὅτι κέκλικεν ἡ ἡμέρα, ὅτι ἐκλείπουσιν αἱ σκιαὶ τῆς ἑσπέρας.
Jr:6:4 Prepare yourselves for war against her; rise up, and let us go up against her at noon. Woe to us! for the day has gone down, for the shadows of the day fail. (Jeremiah 6:4 Brenton)
Jr:6:4 «Przygotujcie się do walki przeciw niej! Naprzód, wedrzyjmy się w południe!» - «Biada nam, bo dzień się ma ku końcowi, bo się już wydłużają cienie wieczorne!» (Jr 6:4 BT_4)
Jr:6:4 παρασκευάσασθε ἐπ’ αὐτὴν εἰς πόλεμον, ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτὴν μεσημβρίας· οὐαὶ ἡμῖν, ὅτι κέκλικεν ἡμέρα, ὅτι ἐκλείπουσιν αἱ σκιαὶ τῆς ἑσπέρας.
Jr:6:4 παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό μεσημβρία, -ας, ἡ οὐαί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ
Jr:6:4 By przygotowywać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Południe Nieszczęście Ja Ponieważ/tamto By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Dzień Ponieważ/tamto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Wieczór
Jr:6:4 paraskeua/sasTe e)p’ au)tE\n ei)s po/lemon, a)na/stEte kai\ a)nabO=men e)p’ au)tE\n mesEmbri/as· ou)ai\ E(mi=n, o(/ti ke/kliken E( E(me/ra, o(/ti e)klei/pousin ai( skiai\ tE=s e(spe/ras.
Jr:6:4 paraskeuasasTe ep’ autEn eis polemon, anastEte kai anabOmen ep’ autEn mesEmbrias· uai hEmin, hoti kekliken hE hEmera, hoti ekleipusin hai skiai tEs hesperas.
Jr:6:4 VA_AMD2P P RD_ASF P N2_ASM VH_AAD2P C VZ_AAS1P P RD_ASF N1A_GSF I RP_DP C VX_XAI3S RA_NSF N1A_NSF C V1_PAI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSF N1A_GSF
Jr:6:4 to prepare upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same noon woe I because/that to bend/wane [see incline, decline, recline] the day because/that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection the evening
Jr:6:4 be-you(pl)-PREPARE-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) into (+acc) war (acc) do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP and we-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) noon (gen), noons (acc) woe us (dat) because/that he/she/it-has-BEND/WANE-ed the (nom) day (nom|voc) because/that they-are-FAIL-ing, while FAIL-ing (dat) the (nom) shadows (nom|voc) the (gen) evening (gen), evenings (acc)
Jr:6:4 Jr_6:4_1 Jr_6:4_2 Jr_6:4_3 Jr_6:4_4 Jr_6:4_5 Jr_6:4_6 Jr_6:4_7 Jr_6:4_8 Jr_6:4_9 Jr_6:4_10 Jr_6:4_11 Jr_6:4_12 Jr_6:4_13 Jr_6:4_14 Jr_6:4_15 Jr_6:4_16 Jr_6:4_17 Jr_6:4_18 Jr_6:4_19 Jr_6:4_20 Jr_6:4_21 Jr_6:4_22 Jr_6:4_23
Jr:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:5 ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐν τῇ νυκτὶ καὶ διαφθείρωμεν τὰ θεμέλια αὐτῆς.
Jr:6:5 Rise, and let us go up against her by night, and destroy her foundations. (Jeremiah 6:5 Brenton)
Jr:6:5 - «Naprzód! Wedrzyjmy się w nocy i zniszczmy jej pałace!» (Jr 6:5 BT_4)
Jr:6:5 ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐν τῇ νυκτὶ καὶ διαφθείρωμεν τὰ θεμέλια αὐτῆς.
Jr:6:5 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:6:5 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By podnosić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc I też, nawet, mianowicie By rujnować Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie On/ona/to/to samo
Jr:6:5 a)na/stEte kai\ a)nabO=men e)n tE=| nukti\ kai\ diafTei/rOmen ta\ Teme/lia au)tE=s.
Jr:6:5 anastEte kai anabOmen en tE nykti kai diafTeirOmen ta Temelia autEs.
Jr:6:5 VH_AAD2P C VZ_AAS1P P RA_DSF N3_DSF C V1_PAS1P RA_APN N2N_APN RD_GSF
Jr:6:5 to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to ascend in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the night and also, even, namely to ruin the foundation establishing, base, substructure; founding he/she/it/same
Jr:6:5 do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP and we-should-ASCEND in/among/by (+dat) the (dat) night (dat) and we-should-be-RUIN-ing, we-should-RUIN the (nom|acc) foundations (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Jr:6:5 Jr_6:5_1 Jr_6:5_2 Jr_6:5_3 Jr_6:5_4 Jr_6:5_5 Jr_6:5_6 Jr_6:5_7 Jr_6:5_8 Jr_6:5_9 Jr_6:5_10 Jr_6:5_11
Jr:6:5 x x x x x x x x x x x
Jr:6:6 ὅτι τάδε λέγει κύριος Ἔκκοψον τὰ ξύλα αὐτῆς, ἔκχεον ἐπὶ Ιερουσαλημ δύναμιν· ὦ πόλις ψευδής, ὅλη καταδυναστεία ἐν αὐτῇ.
Jr:6:6 For thus saith the Lord, Hew down her trees, array a numerous force against Jerusalem. O false city; there is all oppression in her. (Jeremiah 6:6 Brenton)
Jr:6:6 Bo to mówi Pan Zastępów: «Zetnijcie jej drzewa i usypcie wał dokoła Jerozolimy, bo to miasto kłamstwa, sama w nim nieprawość. (Jr 6:6 BT_4)
Jr:6:6 ὅτι τάδε λέγει κύριος Ἔκκοψον τὰ ξύλα αὐτῆς, ἔκχεον ἐπὶ Ιερουσαλημ δύναμιν· πόλις ψευδής, ὅλη καταδυναστεία ἐν αὐτῇ.
Jr:6:6 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. δύναμις, -εως, ἡ ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ ψευδής -ές ὅλος -η -ον   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:6:6 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ścinać/precz wykorzeniaj Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. On/ona/to/to samo By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] Zdolność Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Miasto Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Cały W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Jr:6:6 o(/ti ta/de le/gei ku/rios *)/ekkoPSon ta\ Xu/la au)tE=s, e)/kCHeon e)pi\ *ierousalEm du/namin· O)= po/lis PSeudE/s, o(/lE katadunastei/a e)n au)tE=|.
Jr:6:6 hoti tade legei kyrios ekkoPSon ta Xyla autEs, ekCHeon epi ierusalEm dynamin· O polis PSeudEs, holE katadynasteia en autE.
Jr:6:6 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VA_AAD2S RA_APN N2N_APN RD_GSF VA_AAD2S P N_ASF N3I_ASF I N3I_NSF A3H_NSF A1_NSF A1A_NSF P RD_DSF
Jr:6:6 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cut down/off extirpate the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. he/she/it/same to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] ability O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be city false false, lying whole ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Jr:6:6 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-EXTIRPATE-you(sg)!, going-to-EXTIRPATE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) her/it/same (gen) do-POUR-you(sg)-OUT!, while POUR-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) ability (acc) O!; omega; I-should-be city (nom) liar ([Adj] nom) whole (nom|voc)   in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Jr:6:6 Jr_6:6_1 Jr_6:6_2 Jr_6:6_3 Jr_6:6_4 Jr_6:6_5 Jr_6:6_6 Jr_6:6_7 Jr_6:6_8 Jr_6:6_9 Jr_6:6_10 Jr_6:6_11 Jr_6:6_12 Jr_6:6_13 Jr_6:6_14 Jr_6:6_15 Jr_6:6_16 Jr_6:6_17 Jr_6:6_18 Jr_6:6_19
Jr:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:7 ὡς ψύχει λάκκος ὕδωρ, οὕτως ψύχει κακία αὐτῆς· ἀσέβεια καὶ ταλαιπωρία ἀκουσθήσεται ἐν αὐτῇ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς διὰ παντός. πόνῳ καὶ μάστιγι
Jr:6:7 As a cistern cools water, so her wickedness cools her, ungodliness and misery shall be heard in her, as continually before her. (Jeremiah 6:7 Brenton)
Jr:6:7 Jak studnia tryska wodą, tak tryska jej przewrotność. "Gwałt i ucisk" - dają się w niej słyszeć, choroba i rany - oto, co jest stale przed moim obliczem. (Jr 6:7 BT_4)
Jr:6:7 ὡς ψύχει λάκκος ὕδωρ, οὕτως ψύχει κακία αὐτῆς· ἀσέβεια καὶ ταλαιπωρία ἀκουσθήσεται ἐν αὐτῇ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς διὰ παντός. πόνῳ καὶ μάστιγι
Jr:6:7 ὡς ψῦχο·ς, -ους, τό; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-)   ὕδωρ, ὕδατος, τό οὕτως/οὕτω ψῦχο·ς, -ους, τό; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ καί ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πόνος, -ου, ὁ καί μάστιξ, -ιγος, ἡ
Jr:6:7 Jak/jak Zimna pogoda; by ochładzać się Woda thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Zimna pogoda; by ochładzać się Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo Brak szacunku I też, nawet, mianowicie Niedola By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca I też, nawet, mianowicie Smagająca/nieszczęścia/choroba
Jr:6:7 O(s PSu/CHei la/kkos u(/dOr, ou(/tOs PSu/CHei kaki/a au)tE=s· a)se/beia kai\ talaipOri/a a)kousTE/setai e)n au)tE=| e)pi\ pro/sOpon au)tE=s dia\ panto/s. po/nO| kai\ ma/stigi
Jr:6:7 hOs PSyCHei lakkos hydOr, hutOs PSyCHei kakia autEs· asebeia kai talaipOria akusTEsetai en autE epi prosOpon autEs dia pantos. ponO kai mastigi
Jr:6:7 C V1_PAI3S N2_NSM N3_ASN D V1_PAI3S N1A_NSF RD_GSF N1A_NSF C N1A_NSF VC_FPI3S P RD_DSF P N2N_ASN RD_GSF P A3_GSM N2_DSM C N3G_DSF
Jr:6:7 as/like cold weather; to cool ć water thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] cold weather; to cool evil evil, malice he/she/it/same lack of deference and also, even, namely misery to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of labor and also, even, namely scourging/affliction/malady
Jr:6:7 as/like cold weather (dat); he/she/it-is-COOL-ing, you(sg)-are-being-COOL-ed (classical)   water (nom|acc|voc) thusly/like this cold weather (dat); he/she/it-is-COOL-ing, you(sg)-are-being-COOL-ed (classical) evil (nom|voc) her/it/same (gen) lack of deference (nom|voc) and misery (nom|voc) he/she/it-will-be-HEAR-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) her/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) labor (dat) and scourging/affliction/malady (dat)
Jr:6:7 Jr_6:7_1 Jr_6:7_2 Jr_6:7_3 Jr_6:7_4 Jr_6:7_5 Jr_6:7_6 Jr_6:7_7 Jr_6:7_8 Jr_6:7_9 Jr_6:7_10 Jr_6:7_11 Jr_6:7_12 Jr_6:7_13 Jr_6:7_14 Jr_6:7_15 Jr_6:7_16 Jr_6:7_17 Jr_6:7_18 Jr_6:7_19 Jr_6:7_20 Jr_6:7_21 Jr_6:7_22
Jr:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:8 παιδευθήσῃ, Ιερουσαλημ, μὴ ἀποστῇ ἡ ψυχή μου ἀπὸ σοῦ, μὴ ποιήσω σε ἄβατον γῆν ἥτις οὐ κατοικηθήσεται.
Jr:6:8 Thou shalt be chastened, O Jerusalem, with pain and the scourge, lest my soul depart from thee; lest I make thee a desert land, which shall not be inhabited. (Jeremiah 6:8 Brenton)
Jr:6:8 Strzeż się, Jerozolimo, bym się nie odwrócił od ciebie, bym nie obrócił cię w pustynię, w ziemię nie zamieszkałą». (Jr 6:8 BT_4)
Jr:6:8 παιδευθήσῃ, Ιερουσαλημ, μὴ ἀποστῇ ψυχή μου ἀπὸ σοῦ, μὴ ποιήσω σε ἄβατον γῆν ἥτις οὐ κατοικηθήσεται.
Jr:6:8 παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μή ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄβατος γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Jr:6:8 Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Jerozolima [miasto z] Nie By uwalniać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Nie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Ziemi/ziemia Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Jr:6:8 paideuTE/sE|, *ierousalEm, mE\ a)postE=| E( PSuCHE/ mou a)po\ sou=, mE\ poiE/sO se a)/baton gE=n E(/tis ou) katoikETE/setai.
Jr:6:8 paideuTEsE, ierusalEm, mE apostE hE PSyCHE mu apo su, mE poiEsO se abaton gEn hEtis u katoikETEsetai.
Jr:6:8 VC_FPI2S N_VSF D VH_AAS3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RP_GS D VA_AAS1S RP_AS A1B_ASF N1_ASF RX_NSF D VC_FPI3S
Jr:6:8 to chastened correct, discipline, train, teach, educate, Jerusalem [city of] not to disengage the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) not to do/make you; your/yours(sg) ć earth/land who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Jr:6:8 you(sg)-will-be-CHASTENED-ed Jerusalem (indecl) not he/she/it-should-DISENGAGE the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   earth/land (acc) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN
Jr:6:8 Jr_6:8_1 Jr_6:8_2 Jr_6:8_3 Jr_6:8_4 Jr_6:8_5 Jr_6:8_6 Jr_6:8_7 Jr_6:8_8 Jr_6:8_9 Jr_6:8_10 Jr_6:8_11 Jr_6:8_12 Jr_6:8_13 Jr_6:8_14 Jr_6:8_15 Jr_6:8_16 Jr_6:8_17
Jr:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:9 ὅτι τάδε λέγει κύριος Καλαμᾶσθε καλαμᾶσθε ὡς ἄμπελον τὰ κατάλοιπα τοῦ Ισραηλ, ἐπιστρέψατε ὡς ὁ τρυγῶν ἐπὶ τὸν κάρταλλον αὐτοῦ.
Jr:6:9 For thus saith the Lord, Glean, glean thoroughly as a vine the remnant of Israel: turn back your hands as a grape-gatherer to his basket. (Jeremiah 6:9 Brenton)
Jr:6:9 To mówi Pan Zastępów: «Zbieraj starannie, jak przy winobraniu, Resztę Izraela! Jak dokonujący winobrania wyciągaj rękę ku gałązkom winorośli!» (Jr 6:9 BT_4)
Jr:6:9 ὅτι τάδε λέγει κύριος Καλαμᾶσθε καλαμᾶσθε ὡς ἄμπελον τὰ κατάλοιπα τοῦ Ισραηλ, ἐπιστρέψατε ὡς τρυγῶν ἐπὶ τὸν κάρταλλον αὐτοῦ.
Jr:6:9 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]     ὡς ἄμπελος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὡς ὁ ἡ τό τρυγών, -όνος, ἡ (cf. περιστερά); τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:6:9 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.   Jak/jak Winorośl Pozostawanie Izrael By odwracać się dookoła Jak/jak turtledove; by sprzątać z pola Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:6:9 o(/ti ta/de le/gei ku/rios *kalama=sTe kalama=sTe O(s a)/mpelon ta\ kata/loipa tou= *israEl, e)pistre/PSate O(s o( trugO=n e)pi\ to\n ka/rtallon au)tou=.
Jr:6:9 hoti tade legei kyrios kalamasTe kalamasTe hOs ampelon ta kataloipa tu israEl, epistrePSate hOs ho trygOn epi ton kartallon autu.
Jr:6:9 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM V3_PMI2P V3_PMI2P C N2_ASF RA_APN A1B_APN RA_GSM N_GSM VA_AAD2P C RA_NSM V3_PAPNSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Jr:6:9 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć   as/like grapevine the remaining the Israel to turn around as/like the turtledove; to harvest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same
Jr:6:9 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)     as/like grapevine (acc) the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) do-TURN-you(pl)-AROUND! as/like the (nom) turtledove (nom|voc); while HARVEST-ing (nom, nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   him/it/same (gen)
Jr:6:9 Jr_6:9_1 Jr_6:9_2 Jr_6:9_3 Jr_6:9_4 Jr_6:9_5 Jr_6:9_6 Jr_6:9_7 Jr_6:9_8 Jr_6:9_9 Jr_6:9_10 Jr_6:9_11 Jr_6:9_12 Jr_6:9_13 Jr_6:9_14 Jr_6:9_15 Jr_6:9_16 Jr_6:9_17 Jr_6:9_18 Jr_6:9_19 Jr_6:9_20
Jr:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:10 πρὸς τίνα λαλήσω καὶ διαμαρτύρωμαι, καὶ ἀκούσεται; ἰδοὺ ἀπερίτμητα τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ οὐ δύνανται ἀκούειν· ἰδοὺ τὸ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ὀνειδισμόν, οὐ μὴ βουληθῶσιν αὐτὸ ἀκοῦσαι.
Jr:6:10 To whom shall I speak, and testify, that he may hearken? behold, thine ears are uncircumcised, and they shall not be able to hear: behold, the word of the Lord is become to them a reproach, they will not at all desire it. (Jeremiah 6:10 Brenton)
Jr:6:10 Do kogo mam mówić i kogo ostrzegać, aby posłuchali? Oto ucho ich jest nieobrzezane, tak że nie mogą pojąć. Oto słowo Pańskie wystawione jest u nich na urąganie, nie mają w nim upodobania. (Jr 6:10 BT_4)
Jr:6:10 πρὸς τίνα λαλήσω καὶ διαμαρτύρωμαι, καὶ ἀκούσεται; ἰδοὺ ἀπερίτμητα τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ οὐ δύνανται ἀκούειν· ἰδοὺ τὸ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ὀνειδισμόν, οὐ μὴ βουληθῶσιν αὐτὸ ἀκοῦσαι.
Jr:6:10 πρός τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀ·περί·τμητος -ον ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Jr:6:10 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić I też, nawet, mianowicie By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] I też, nawet, mianowicie By słyszeć By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nie obrzezany Ucho On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By słyszeć By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Obrażaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By planować/decyduj się/zamierzaj On/ona/to/to samo Niechętny; by słyszeć
Jr:6:10 pro\s ti/na lalE/sO kai\ diamartu/rOmai, kai\ a)kou/setai; i)dou\ a)peri/tmEta ta\ O)=ta au)tO=n, kai\ ou) du/nantai a)kou/ein· i)dou\ to\ r(E=ma kuri/ou e)ge/neto au)toi=s ei)s o)neidismo/n, ou) mE\ boulETO=sin au)to\ a)kou=sai.
Jr:6:10 pros tina lalEsO kai diamartyrOmai, kai akusetai; idu aperitmEta ta Ota autOn, kai u dynantai akuein· idu to rEma kyriu egeneto autois eis oneidismon, u mE bulETOsin auto akusai.
Jr:6:10 P RI_ASM VF_FAI1S C V1_PMS1S C VF_FMI3S I A1B_NPN RA_NPN N3T_NPN RD_GPM C D V6_PMI3P V1_PAN I RA_NSN N3M_NSN N2_GSM VBI_AMI3S RD_DPM P N2_ASM D D VC_APS3P RD_ASN VA_AAN
Jr:6:10 toward (+acc,+gen,+dat) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak and also, even, namely to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] and also, even, namely to hear to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), uncircumcised the ear he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to hear to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen he/she/it/same into (+acc) insult οὐχ before rough breathing not to plan/determine/intend he/she/it/same unwilling; to hear
Jr:6:10 toward (+acc,+gen,+dat) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK and I-should-be-being-SOLEMNIZE-ed, I-should-be-SOLEMNIZE-ed and he/she/it-will-be-HEAR-ed be-you(sg)-SEE-ed! uncircumcised ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) them/same (gen) and not they-are-being-ABLE-ed to-be-HEAR-ing be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed them/same (dat) into (+acc) insult (acc) not not they-should-be-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed it/same (nom|acc) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt)
Jr:6:10 Jr_6:10_1 Jr_6:10_2 Jr_6:10_3 Jr_6:10_4 Jr_6:10_5 Jr_6:10_6 Jr_6:10_7 Jr_6:10_8 Jr_6:10_9 Jr_6:10_10 Jr_6:10_11 Jr_6:10_12 Jr_6:10_13 Jr_6:10_14 Jr_6:10_15 Jr_6:10_16 Jr_6:10_17 Jr_6:10_18 Jr_6:10_19 Jr_6:10_20 Jr_6:10_21 Jr_6:10_22 Jr_6:10_23 Jr_6:10_24 Jr_6:10_25 Jr_6:10_26 Jr_6:10_27 Jr_6:10_28 Jr_6:10_29
Jr:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:11 καὶ τὸν θυμόν μου ἔπλησα καὶ ἐπέσχον καὶ οὐ συνετέλεσα αὐτούς· ἐκχεῶ ἐπὶ νήπια ἔξωθεν καὶ ἐπὶ συναγωγὴν νεανίσκων ἅμα, ὅτι ἀνὴρ καὶ γυνὴ συλλημφθήσονται, πρεσβύτερος μετὰ πλήρους ἡμερῶν·
Jr:6:11 And I allowed my wrath to come to full, yet I kept it in, and did not utterly destroy them: I will pour it out on the children without, and on the assembly of young men together: for man and woman shall be taken together, the old man with him that is full of days. (Jeremiah 6:11 Brenton)
Jr:6:11 A ja pełen jestem gniewu Pańskiego, nie mogę go powstrzymać. «Wylej go na dzieci na ulicy i na zgromadzenie młodzieńców! Wszyscy bowiem będą zabrani: mąż z żoną, starzec wraz z mężem podeszłego wieku. (Jr 6:11 BT_4)
Jr:6:11 καὶ τὸν θυμόν μου ἔπλησα καὶ ἐπέσχον καὶ οὐ συνετέλεσα αὐτούς· ἐκχεῶ ἐπὶ νήπια ἔξωθεν καὶ ἐπὶ συναγωγὴν νεανίσκων ἅμα, ὅτι ἀνὴρ καὶ γυνὴ συλλημφθήσονται, πρεσβύτερος μετὰ πλήρους ἡμερῶν·
Jr:6:11 καί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) καί ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί νήπιος -ία -ον ἔξω·θεν καί ἐπί συν·αγωγή, -ῆς, ἡ νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἅμα ὅτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) μετά πλήρης -ες ἡμέρα, -ας -ἡ
Jr:6:11 I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Do ??? I też, nawet, mianowicie By ofiarować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uzupełniać On/ona/to/to samo By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Noworodek Od zewnątrz I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zebranie Młody człowiek W tym samym czasie Ponieważ/tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Starszy Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pełny Dzień
Jr:6:11 kai\ to\n Tumo/n mou e)/plEsa kai\ e)pe/sCHon kai\ ou) sunete/lesa au)tou/s· e)kCHeO= e)pi\ nE/pia e)/XOTen kai\ e)pi\ sunagOgE\n neani/skOn a(/ma, o(/ti a)nE\r kai\ gunE\ sullEmfTE/sontai, presbu/teros meta\ plE/rous E(merO=n·
Jr:6:11 kai ton Tymon mu eplEsa kai epesCHon kai u synetelesa autus· ekCHeO epi nEpia eXOTen kai epi synagOgEn neaniskOn hama, hoti anEr kai gynE syllEmfTEsontai, presbyteros meta plErus hEmerOn·
Jr:6:11 C RA_ASM N2_ASM RP_GS VAI_AAI1S C VBI_AAI1S C D VAI_AAI1S RD_APM VF2_FAI1S P A1A_APN D C P N1_ASF N2_GPM D C N3_NSM C N3K_NSF VV_FPI3P A1A_NSM P A3H_GSM N1A_GPF
Jr:6:11 and also, even, namely the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I to ??? and also, even, namely to proffer and also, even, namely οὐχ before rough breathing to complete he/she/it/same to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing infant from the outside and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gathering young man at the same time because/that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture elder after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing full day
Jr:6:11 and the (acc) wrath (acc) me (gen) I-???-ed and I-PROFFER-ed, they-PROFFER-ed and not I-COMPLETE-ed them/same (acc) I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) from the outside and upon/over (+acc,+gen,+dat) gathering (acc) young men (gen) at the same time because/that man, husband (nom) and woman/wife (nom) they-will-be-SEIZING-ed elder ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) full ([Adj] gen) days (gen)
Jr:6:11 Jr_6:11_1 Jr_6:11_2 Jr_6:11_3 Jr_6:11_4 Jr_6:11_5 Jr_6:11_6 Jr_6:11_7 Jr_6:11_8 Jr_6:11_9 Jr_6:11_10 Jr_6:11_11 Jr_6:11_12 Jr_6:11_13 Jr_6:11_14 Jr_6:11_15 Jr_6:11_16 Jr_6:11_17 Jr_6:11_18 Jr_6:11_19 Jr_6:11_20 Jr_6:11_21 Jr_6:11_22 Jr_6:11_23 Jr_6:11_24 Jr_6:11_25 Jr_6:11_26 Jr_6:11_27 Jr_6:11_28 Jr_6:11_29
Jr:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:12 καὶ μεταστραφήσονται αἱ οἰκίαι αὐτῶν εἰς ἑτέρους, ἀγροὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτό, ὅτι ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύτην, λέγει κύριος.
Jr:6:12 And their houses shall be turned to others, with their fields and their wives together: for I will stretch out my hand upon the inhabitants of this land, saith the Lord. (Jeremiah 6:12 Brenton)
Jr:6:12 Domy ich przejdą na własność innych, podobnie jak pola i żony. Bo wyciągnę rękę nad mieszkańcami tego kraju - wyrocznia Pana. (Jr 6:12 BT_4)
Jr:6:12 καὶ μεταστραφήσονται αἱ οἰκίαι αὐτῶν εἰς ἑτέρους, ἀγροὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτό, ὅτι ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύτην, λέγει κύριος.
Jr:6:12 καί μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:6:12 I też, nawet, mianowicie By przekształcać Dom On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Inny Pole I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By rozszerzać się Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:6:12 kai\ metastrafE/sontai ai( oi)ki/ai au)tO=n ei)s e(te/rous, a)groi\ kai\ ai( gunai=kes au)tO=n e)pi\ to\ au)to/, o(/ti e)ktenO= tE\n CHei=ra/ mou e)pi\ tou\s katoikou=ntas tE\n gE=n tau/tEn, le/gei ku/rios.
Jr:6:12 kai metastrafEsontai hai oikiai autOn eis heterus, agroi kai hai gynaikes autOn epi to auto, hoti ektenO tEn CHeira mu epi tus katoikuntas tEn gEn tautEn, legei kyrios.
Jr:6:12 C VD_FPI3P RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P A1A_APM N2_NPM C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM P RA_ASN RD_ASN C VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N1_ASF RD_ASF V1_PAI3S N2_NSM
Jr:6:12 and also, even, namely to transform the house he/she/it/same into (+acc) other field and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same because/that to extend the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:6:12 and they-will-be-TRANSFORM-ed the (nom) houses (nom|voc) them/same (gen) into (+acc) other (acc) fields (nom|voc) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) because/that I-will-EXTEND the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:6:12 Jr_6:12_1 Jr_6:12_2 Jr_6:12_3 Jr_6:12_4 Jr_6:12_5 Jr_6:12_6 Jr_6:12_7 Jr_6:12_8 Jr_6:12_9 Jr_6:12_10 Jr_6:12_11 Jr_6:12_12 Jr_6:12_13 Jr_6:12_14 Jr_6:12_15 Jr_6:12_16 Jr_6:12_17 Jr_6:12_18 Jr_6:12_19 Jr_6:12_20 Jr_6:12_21 Jr_6:12_22 Jr_6:12_23 Jr_6:12_24 Jr_6:12_25 Jr_6:12_26 Jr_6:12_27 Jr_6:12_28
Jr:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:13 ὅτι ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου πάντες συνετελέσαντο ἄνομα, ἀπὸ ἱερέως καὶ ἕως ψευδοπροφήτου πάντες ἐποίησαν ψευδῆ.
Jr:6:13 For from the least of them even to the greatest they have all committed iniquity; from the priest even to the false prophet they have all wrought falsely. (Jeremiah 6:13 Brenton)
Jr:6:13 Albowiem od najmniejszego do największego wszystkich ogarnęła żądza zysku: od proroka do kapłana - wszyscy popełniają oszustwa. (Jr 6:13 BT_4)
Jr:6:13 ὅτι ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου πάντες συνετελέσαντο ἄνομα, ἀπὸ ἱερέως καὶ ἕως ψευδοπροφήτου πάντες ἐποίησαν ψευδῆ.
Jr:6:13 ὅτι ἀπό μικρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἄ·νομος -ον ἀπό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ψευδο·προφήτης, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές
Jr:6:13 Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Wielki Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uzupełniać Na zewnątrz prawa Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Duchowny I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Sztuczny prorok prawie 'jak jeżeli, niemal; udawany; fałszowany, fałszywie; zmyślony, wykpiwaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Jr:6:13 o(/ti a)po\ mikrou= au)tO=n kai\ e(/Os mega/lou pa/ntes sunetele/santo a)/noma, a)po\ i(ere/Os kai\ e(/Os PSeudoprofE/tou pa/ntes e)poi/Esan PSeudE=.
Jr:6:13 hoti apo mikru autOn kai heOs megalu pantes synetelesanto anoma, apo hiereOs kai heOs PSeudoprofEtu pantes epoiEsan PSeudE.
Jr:6:13 C P A1A_GSM RD_GPM C P A1_GSM A3_NPM VAI_AMI3P A1B_APN P N3V_GSM C P N1M_GSM A3_NPM VAI_AAI3P A3H_APN
Jr:6:13 because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] he/she/it/same and also, even, namely until; dawn great every all, each, every, the whole of to complete outside the law from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing priest and also, even, namely until; dawn imitation prophet quasi 'as if, almost; simulated; faked, false; fictitious, mock every all, each, every, the whole of to do/make lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying
Jr:6:13 because/that away from (+gen) small ([Adj] gen) them/same (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen) all (nom|voc) they-were-COMPLETE-ed outside the law ([Adj] nom|acc|voc) away from (+gen) priest (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) imitation prophet (gen) all (nom|voc) they-DO/MAKE-ed lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jr:6:13 Jr_6:13_1 Jr_6:13_2 Jr_6:13_3 Jr_6:13_4 Jr_6:13_5 Jr_6:13_6 Jr_6:13_7 Jr_6:13_8 Jr_6:13_9 Jr_6:13_10 Jr_6:13_11 Jr_6:13_12 Jr_6:13_13 Jr_6:13_14 Jr_6:13_15 Jr_6:13_16 Jr_6:13_17 Jr_6:13_18
Jr:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:14 καὶ ἰῶντο τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου ἐξουθενοῦντες καὶ λέγοντες Εἰρήνη εἰρήνη· καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη;
Jr:6:14 And they healed the breach of my people imperfectly, making light of it, and saying, Peace, peace, and where is peace? (Jeremiah 6:14 Brenton)
Jr:6:14 Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko: "Pokój, pokój", a tymczasem nie ma pokoju. (Jr 6:14 BT_4)
Jr:6:14 καὶ ἰῶντο τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου ἐξουθενοῦντες καὶ λέγοντες Εἰρήνη εἰρήνη· καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη;
Jr:6:14 καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·ουθενέω/-νόω (εξ+ουθεν(ε)-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·κ-, εξ+ουθενη-, εξ+ουθενη·θ-/εξ+ουθενω·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ καί ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρήνη, -ης, ἡ
Jr:6:14 I też, nawet, mianowicie By goić się Zniszczenie Ludzie Ja By gardzić to jest, by unieważniać i odrzucać: Czynna uparta odmowa by przyjmować. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pokój Pokój I też, nawet, mianowicie Gdzie By być Pokój
Jr:6:14 kai\ i)O=nto to\ su/ntrimma tou= laou= mou e)XouTenou=ntes kai\ le/gontes *ei)rE/nE ei)rE/nE· kai\ pou= e)stin ei)rE/nE;
Jr:6:14 kai iOnto to syntrimma tu lau mu eXuTenuntes kai legontes eirEnE eirEnE· kai pu estin eirEnE;
Jr:6:14 C V3I_IMI3P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GS V2_PAPNPM C V1_PAPNPM N1_NSF N1_NSF C D V9_PAI3S N1_NSF
Jr:6:14 and also, even, namely to heal the destruction the people I to scorn i.e., to invalidate and reject: an active self-willed refusal to accept. and also, even, namely to say/tell peace peace and also, even, namely where to be peace
Jr:6:14 and they-were-being-HEAL-ed the (nom|acc) destruction (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) me (gen) while SCORN-ing (nom|voc) and while SAY/TELL-ing (nom|voc) peace (nom|voc) peace (nom|voc) and where he/she/it-is peace (nom|voc)
Jr:6:14 Jr_6:14_1 Jr_6:14_2 Jr_6:14_3 Jr_6:14_4 Jr_6:14_5 Jr_6:14_6 Jr_6:14_7 Jr_6:14_8 Jr_6:14_9 Jr_6:14_10 Jr_6:14_11 Jr_6:14_12 Jr_6:14_13 Jr_6:14_14 Jr_6:14_15 Jr_6:14_16
Jr:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:15 κατῃσχύνθησαν, ὅτι ἐξελίποσαν· καὶ οὐδ’ ὧς καταισχυνόμενοι κατῃσχύνθησαν καὶ τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν. διὰ τοῦτο πεσοῦνται ἐν τῇ πτώσει αὐτῶν καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀπολοῦνται, εἶπεν κύριος.
Jr:6:15 They were ashamed because they failed; yet they were not ashamed as those who are truly ashamed, and they knew not their own disgrace: therefore shall they utterly fall when they do fall, and in the time of visitation shall they perish, said the Lord. (Jeremiah 6:15 Brenton)
Jr:6:15 Okryci są hańbą, ponieważ postępowali obrzydliwie. Co więcej, zupełnie się nie wstydzą, dlatego upadną wśród tych, co mają upaść, runą, gdy ich nawiedzę» - wyrocznia Pana. (Jr 6:15 BT_4)
Jr:6:15 κατῃσχύνθησαν, ὅτι ἐξελίποσαν· καὶ οὐδ’ ὧς καταισχυνόμενοι κατῃσχύνθησαν καὶ τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν. διὰ τοῦτο πεσοῦνται ἐν τῇ πτώσει αὐτῶν καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀπολοῦνται, εἶπεν κύριος.
Jr:6:15 κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὅτι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί οὐδέ (οὐ δέ) ὡς κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀ·τιμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) διά οὗτος αὕτη τοῦτο πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:6:15 By upokarzać Ponieważ/tamto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak By upokarzać By upokarzać I też, nawet, mianowicie Hańba On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Spadaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Przeoczenie [nadzorowanie] On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:6:15 katE|sCHu/nTEsan, o(/ti e)Xeli/posan· kai\ ou)d’ O(=s kataisCHuno/menoi katE|sCHu/nTEsan kai\ tE\n a)timi/an au)tO=n ou)k e)/gnOsan. dia\ tou=to pesou=ntai e)n tE=| ptO/sei au)tO=n kai\ e)n kairO=| e)piskopE=s au)tO=n a)polou=ntai, ei)=pen ku/rios.
Jr:6:15 katEsCHynTEsan, hoti eXeliposan· kai ud’ hOs kataisCHynomenoi katEsCHynTEsan kai tEn atimian autOn uk egnOsan. dia tuto pesuntai en tE ptOsei autOn kai en kairO episkopEs autOn apoluntai, eipen kyrios.
Jr:6:15 VCI_API3P C VBI_AAI3P C C C V1_PMPNPM VCI_API3P C RA_ASF N1A_ASF RD_GPM D VZI_AAI3P P RD_ASN VF2_FMI3P P RA_DSF N3I_DSF RD_GPM C P N2_DSM N1_GSF RD_GPM VF2_FMI3P VBI_AAI3S N2_NSM
Jr:6:15 to humiliate because/that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like to humiliate to humiliate and also, even, namely the dishonor he/she/it/same οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fall he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time oversight [overseeing] he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:6:15 they-were-HUMILIATE-ed because/that they-FAIL-ed and neither/nor as/like while being-HUMILIATE-ed (nom|voc) they-were-HUMILIATE-ed and the (acc) dishonor (acc) them/same (gen) not they-KNOW-ed because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) the (dat) fall (dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) period of time (dat) oversight (gen) them/same (gen) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:6:15 Jr_6:15_1 Jr_6:15_2 Jr_6:15_3 Jr_6:15_4 Jr_6:15_5 Jr_6:15_6 Jr_6:15_7 Jr_6:15_8 Jr_6:15_9 Jr_6:15_10 Jr_6:15_11 Jr_6:15_12 Jr_6:15_13 Jr_6:15_14 Jr_6:15_15 Jr_6:15_16 Jr_6:15_17 Jr_6:15_18 Jr_6:15_19 Jr_6:15_20 Jr_6:15_21 Jr_6:15_22 Jr_6:15_23 Jr_6:15_24 Jr_6:15_25 Jr_6:15_26 Jr_6:15_27 Jr_6:15_28 Jr_6:15_29
Jr:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:16 τάδε λέγει κύριος Στῆτε ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς καὶ ἴδετε, καὶ ἐρωτήσατε τρίβους κυρίου αἰωνίους καὶ ἴδετε, ποία ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ἀγαθή, καὶ βαδίζετε ἐν αὐτῇ, καὶ εὑρήσετε ἁγνισμὸν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· καὶ εἶπαν Οὐ πορευσόμεθα.
Jr:6:16 Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths of the Lord; and see what is the good way, and walk in it, and ye shall find purification for your souls. But they said, We will not walk in them. (Jeremiah 6:16 Brenton)
Jr:6:16 To mówi Pan: «Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza - idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Ale powiedzieli: "Nie pójdziemy". (Jr 6:16 BT_4)
Jr:6:16 τάδε λέγει κύριος Στῆτε ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς καὶ ἴδετε, καὶ ἐρωτήσατε τρίβους κυρίου αἰωνίους καὶ ἴδετε, ποία ἐστὶν ὁδὸς ἀγαθή, καὶ βαδίζετε ἐν αὐτῇ, καὶ εὑρήσετε ἁγνισμὸν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· καὶ εἶπαν Οὐ πορευσόμεθα.
Jr:6:16 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) τρίβος, -ου, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἰώνιος -ία -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ποῖος -α -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἁγνισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Jr:6:16 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Ścieżka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jaki rodzaj By być Drogi {Sposobu}/droga Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znajdować Oczyszczanie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By iść
Jr:6:16 ta/de le/gei ku/rios *stE=te e)pi\ tai=s o(doi=s kai\ i)/dete, kai\ e)rOtE/sate tri/bous kuri/ou ai)Oni/ous kai\ i)/dete, poi/a e)sti\n E( o(do\s E( a)gaTE/, kai\ badi/DZete e)n au)tE=|, kai\ eu(rE/sete a(gnismo\n tai=s PSuCHai=s u(mO=n· kai\ ei)=pan *ou) poreuso/meTa.
Jr:6:16 tade legei kyrios stEte epi tais hodois kai idete, kai erOtEsate tribus kyriu aiOnius kai idete, poia estin hE hodos hE agaTE, kai badiDZete en autE, kai heurEsete hagnismon tais PSyCHais hymOn· kai eipan u poreusomeTa.
Jr:6:16 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VH_AAD2P P RA_DPF N2_DPF C VB_AAD2P C VA_AAD2P N2_APF N2_GSM A1A_APM C VB_AAD2P A1A_NSF V9_PAI3S RA_NSF N2_NSF RA_NSF A1_NSF C V1_PAD2P P RD_DSF C VF_FAI2P N2_ASM RA_DPF N1_DPF RP_GP C VAI_AAI3P D VF_FMI1P
Jr:6:16 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the way/road and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest path lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), what kind to be the way/road the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to find purification the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to go
Jr:6:16 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-CAUSE-you(pl)-TO-STand!, you(pl)-should-CAUSE-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) ways/roads (dat) and do-SEE-you(pl)! and do-ASK-you(pl)! paths (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) aeonian ([Adj] acc) and do-SEE-you(pl)! what kind (nom|acc) he/she/it-is the (nom) way/road (nom) the (nom) good ([Adj] nom|voc) and   in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and you(pl)-will-FIND purification (acc) the (dat) lifes (dat) you(pl) (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not we-will-be-GO-ed
Jr:6:16 Jr_6:16_1 Jr_6:16_2 Jr_6:16_3 Jr_6:16_4 Jr_6:16_5 Jr_6:16_6 Jr_6:16_7 Jr_6:16_8 Jr_6:16_9 Jr_6:16_10 Jr_6:16_11 Jr_6:16_12 Jr_6:16_13 Jr_6:16_14 Jr_6:16_15 Jr_6:16_16 Jr_6:16_17 Jr_6:16_18 Jr_6:16_19 Jr_6:16_20 Jr_6:16_21 Jr_6:16_22 Jr_6:16_23 Jr_6:16_24 Jr_6:16_25 Jr_6:16_26 Jr_6:16_27 Jr_6:16_28 Jr_6:16_29 Jr_6:16_30 Jr_6:16_31 Jr_6:16_32 Jr_6:16_33 Jr_6:16_34 Jr_6:16_35 Jr_6:16_36
Jr:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:17 κατέστακα ἐφ’ ὑμᾶς σκοπούς, ἀκούσατε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος· καὶ εἶπαν Οὐκ ἀκουσόμεθα.
Jr:6:17 I have set watchmen over you, saying, Hear ye the sound of the trumpet. But they said, We will not hear it. (Jeremiah 6:17 Brenton)
Jr:6:17 I ustanowiłem dla was strażników: "Uważajcie na głos trąby!" Ale oni powiedzieli: "Nie będziemy uważać". (Jr 6:17 BT_4)
Jr:6:17 κατέστακα ἐφ’ ὑμᾶς σκοπούς, ἀκούσατε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος· καὶ εἶπαν Οὐκ ἀκουσόμεθα.
Jr:6:17 καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σκοπός, -οῦ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Jr:6:17 By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Cel [zobacz zakres] By słyszeć Dźwięku/głos płacze Trąbka I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć
Jr:6:17 kate/staka e)f’ u(ma=s skopou/s, a)kou/sate tE=s fOnE=s tE=s sa/lpiggos· kai\ ei)=pan *ou)k a)kouso/meTa.
Jr:6:17 katestaka ef’ hymas skopus, akusate tEs fOnEs tEs salpingos· kai eipan uk akusomeTa.
Jr:6:17 VXI_XAI1S P RP_AP N2_APM VA_AAD2P RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3G_GSF C VAI_AAI3P D VF_FMI1P
Jr:6:17 to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you target [see scope] to hear the sound/voice cries the trumpet and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to hear
Jr:6:17 I-have-ENABLE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) targets (acc) do-HEAR-you(pl)! the (gen) sound/voice (gen) the (gen) trumpet (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not we-will-be-HEAR-ed
Jr:6:17 Jr_6:17_1 Jr_6:17_2 Jr_6:17_3 Jr_6:17_4 Jr_6:17_5 Jr_6:17_6 Jr_6:17_7 Jr_6:17_8 Jr_6:17_9 Jr_6:17_10 Jr_6:17_11 Jr_6:17_12 Jr_6:17_13
Jr:6:17 x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:18 διὰ τοῦτο ἤκουσαν τὰ ἔθνη καὶ οἱ ποιμαίνοντες τὰ ποίμνια αὐτῶν.
Jr:6:18 Therefore have the nations heard, and they that feed their flocks. (Jeremiah 6:18 Brenton)
Jr:6:18 Dlatego słuchajcie, narody, i rozumiejcie dobrze, co zamierzam uczynić. (Jr 6:18 BT_4)
Jr:6:18 διὰ τοῦτο ἤκουσαν τὰ ἔθνη καὶ οἱ ποιμαίνοντες τὰ ποίμνια αὐτῶν.
Jr:6:18 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:6:18 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By paść Stado On/ona/to/to samo
Jr:6:18 dia\ tou=to E)/kousan ta\ e)/TnE kai\ oi( poimai/nontes ta\ poi/mnia au)tO=n.
Jr:6:18 dia tuto Ekusan ta eTnE kai hoi poimainontes ta poimnia autOn.
Jr:6:18 P RD_ASN VAI_AAI3P RA_NPN N3E_NPN C RA_NPM V1_PAPNPM RA_APN N2N_APN RD_GPM
Jr:6:18 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to have come I have come. I have arrived.; to hear the nation [see ethnic] and also, even, namely the to shepherd the flock he/she/it/same
Jr:6:18 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and the (nom) while SHEPHERD-ing (nom|voc) the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) them/same (gen)
Jr:6:18 Jr_6:18_1 Jr_6:18_2 Jr_6:18_3 Jr_6:18_4 Jr_6:18_5 Jr_6:18_6 Jr_6:18_7 Jr_6:18_8 Jr_6:18_9 Jr_6:18_10 Jr_6:18_11
Jr:6:18 x x x x x x x x x x x
Jr:6:19 ἄκουε, γῆ· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον κακά, τὸν καρπὸν ἀποστροφῆς αὐτῶν· ὅτι τῶν λόγων μου οὐ προσέσχον καὶ τὸν νόμον μου ἀπώσαντο.
Jr:6:19 Hear, O earth: behold, I will bring evils upon this people, even the fruit of their rebellions; for they have not heeded my words, and they have rejected my law. (Jeremiah 6:19 Brenton)
Jr:6:19 Słuchaj, ziemio! Oto zamierzam sprowadzić na ten naród nieszczęście: będzie to owoc ich przewrotnych zamysłów. Nie zważali bowiem na moje słowa, a moim prawem wzgardzili. (Jr 6:19 BT_4)
Jr:6:19 ἄκουε, γῆ· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον κακά, τὸν καρπὸν ἀποστροφῆς αὐτῶν· ὅτι τῶν λόγων μου οὐ προσέσχον καὶ τὸν νόμον μου ἀπώσαντο.
Jr:6:19 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-)
Jr:6:19 By słyszeć Ziemi/ziemia By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Niegodziwie by czynić źle Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja ??? Przed przydechem mocnym By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. I też, nawet, mianowicie Prawo Ja By odrzucać
Jr:6:19 a)/koue, gE=· i)dou\ e)gO\ e)pa/gO e)pi\ to\n lao\n tou=ton kaka/, to\n karpo\n a)postrofE=s au)tO=n· o(/ti tO=n lo/gOn mou ou) prose/sCHon kai\ to\n no/mon mou a)pO/santo.
Jr:6:19 akue, gE· idu egO epagO epi ton laon tuton kaka, ton karpon apostrofEs autOn· hoti tOn logOn mu u prosesCHon kai ton nomon mu apOsanto.
Jr:6:19 V1_PAD2S N1_VSF I RP_NS V1_PAI1S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM A1_APN RA_ASM N2_ASM N1_GSF RD_GPM C RA_GPM N2_GPM RP_GS D VBI_AAI3P C RA_ASM N2_ASM RP_GS VA_AMI3P
Jr:6:19 to hear earth/land to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] wickedly to do evil the fruit; Carpus ć he/she/it/same because/that the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I οὐχ before rough breathing to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. and also, even, namely the law I to reject
Jr:6:19 be-you(sg)-HEAR-ing! earth/land (nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) this (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) the (acc) fruit (acc); Carpus (acc)   them/same (gen) because/that the (gen) words (gen) me (gen) not I-PAY HEED-ed, they-PAY HEED-ed and the (acc) law (acc) me (gen) they-were-REJECT-ed
Jr:6:19 Jr_6:19_1 Jr_6:19_2 Jr_6:19_3 Jr_6:19_4 Jr_6:19_5 Jr_6:19_6 Jr_6:19_7 Jr_6:19_8 Jr_6:19_9 Jr_6:19_10 Jr_6:19_11 Jr_6:19_12 Jr_6:19_13 Jr_6:19_14 Jr_6:19_15 Jr_6:19_16 Jr_6:19_17 Jr_6:19_18 Jr_6:19_19 Jr_6:19_20 Jr_6:19_21 Jr_6:19_22 Jr_6:19_23 Jr_6:19_24 Jr_6:19_25
Jr:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:20 ἵνα τί μοι λίβανον ἐκ Σαβα φέρετε καὶ κιννάμωμον ἐκ γῆς μακρόθεν; τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν οὔκ εἰσιν δεκτά, καὶ αἱ θυσίαι ὑμῶν οὐχ ἥδυνάν μοι.
Jr:6:20 Wherefore do ye bring me frankincense from Saba, and cinnamon from a land afar off? your whole-burnt-offerings are not acceptable, and your sacrifices have not been pleasant to me. (Jeremiah 6:20 Brenton)
Jr:6:20 Na co sprowadzacie Mi kadzidło ze Saby albo wyborny korzeń trzcinowy z dalekiej ziemi? Nie podobają Mi się wasze całopalenia, a wasze krwawe ofiary nie są Mi przyjemne». (Jr 6:20 BT_4)
Jr:6:20 ἵνα τί μοι λίβανον ἐκ Σαβα φέρετε καὶ κιννάμωμον ἐκ γῆς μακρόθεν; τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν οὔκ εἰσιν δεκτά, καὶ αἱ θυσίαι ὑμῶν οὐχ ἥδυνάν μοι.
Jr:6:20 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἐκ   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί κιννάμωμον v.l. κινά-, -ου, τό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μακρό·θεν ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δεκτός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:6:20 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie Cynamon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Z dala Ofiara spalana [zobacz holokaust] Ty ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Dopuszczalny/miły I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Ty ??? Przed przydechem mocnym Ja
Jr:6:20 i(/na ti/ moi li/banon e)k *saba fe/rete kai\ kinna/mOmon e)k gE=s makro/Ten; ta\ o(lokautO/mata u(mO=n ou)/k ei)sin dekta/, kai\ ai( Tusi/ai u(mO=n ou)CH E(/duna/n moi.
Jr:6:20 hina ti moi libanon ek saba ferete kai kinnamOmon ek gEs makroTen; ta holokautOmata hymOn uk eisin dekta, kai hai Tysiai hymOn uCH hEdynan moi.
Jr:6:20 C RI_ASN RP_DS N2_ASM P N_GSF V1_PAI2P C N2N_ASN P N1_GSF D RA_NPN N3M_NPN RP_GP D V9_PAI3P A1_NPN C RA_NPF N1A_NPF RP_GP D VA_AAI3P RP_DS
Jr:6:20 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I frankincense; incense white gum, also Lebanon out of (+gen) ἐξ before vowels ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely cinnamon out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land from afar the burnt offering [see holocaust] you οὐχ before rough breathing to go; to be acceptable/agreeable and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate you οὐχ before rough breathing ć I
Jr:6:20 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) me (dat) frankincense (acc); incense (acc) out of (+gen)   you(pl)-are-BRING-ing, be-you(pl)-BRING-ing! and cinnamon (nom|acc|voc) out of (+gen) earth/land (gen) from afar the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) you(pl) (gen) not he/she/it-is-GO-ing; they-are acceptable/agreeable ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom) sacrificial (nom|voc) you(pl) (gen) not   me (dat)
Jr:6:20 Jr_6:20_1 Jr_6:20_2 Jr_6:20_3 Jr_6:20_4 Jr_6:20_5 Jr_6:20_6 Jr_6:20_7 Jr_6:20_8 Jr_6:20_9 Jr_6:20_10 Jr_6:20_11 Jr_6:20_12 Jr_6:20_13 Jr_6:20_14 Jr_6:20_15 Jr_6:20_16 Jr_6:20_17 Jr_6:20_18 Jr_6:20_19 Jr_6:20_20 Jr_6:20_21 Jr_6:20_22 Jr_6:20_23 Jr_6:20_24 Jr_6:20_25
Jr:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:21 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον ἀσθένειαν, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν αὐτῇ πατέρες καὶ υἱοὶ ἅμα, γείτων καὶ ὁ πλησίον αὐτοῦ ἀπολοῦνται.
Jr:6:21 Therefore thus saith the Lord, Behold, I will bring weakness upon this people, and the fathers and sons shall be weak together; the neighbour and his friend shall perish. (Jeremiah 6:21 Brenton)
Jr:6:21 Dlatego to mówi Pan: «Oto postawię temu narodowi przeszkody, na których się potkną ojcowie wraz z synami, sąsiad i przyjaciel zginą». (Jr 6:21 BT_4)
Jr:6:21 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον ἀσθένειαν, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν αὐτῇ πατέρες καὶ υἱοὶ ἅμα, γείτων καὶ πλησίον αὐτοῦ ἀπολοῦνται.
Jr:6:21 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀ·σθένεια, -ας, ἡ καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἅμα γείτων, -ονος, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Jr:6:21 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słabości/słabość I też, nawet, mianowicie By chorować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ojciec I też, nawet, mianowicie Syn W tym samym czasie Sąsiad I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Jr:6:21 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ di/dOmi e)pi\ to\n lao\n tou=ton a)sTe/neian, kai\ a)sTenE/sousin e)n au)tE=| pate/res kai\ ui(oi\ a(/ma, gei/tOn kai\ o( plEsi/on au)tou= a)polou=ntai.
Jr:6:21 dia tuto tade legei kyrios idu egO didOmi epi ton laon tuton asTeneian, kai asTenEsusin en autE pateres kai hyioi hama, geitOn kai ho plEsion autu apoluntai.
Jr:6:21 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V8_PAI1S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM N1A_ASF C VF_FAI3P P RD_DSF N3_NPM C N2_NPM D N3N_NSM C RA_NSM D RD_GSM VF2_FMI3P
Jr:6:21 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] weakness/infirmity and also, even, namely to ail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same father and also, even, namely son at the same time neighbor and also, even, namely the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Jr:6:21 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-GIVE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) this (acc) weakness/infirmity (acc) and they-will-AIL, going-to-AIL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) fathers (nom|voc) and sons (nom|voc) at the same time neighbor (nom) and the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Jr:6:21 Jr_6:21_1 Jr_6:21_2 Jr_6:21_3 Jr_6:21_4 Jr_6:21_5 Jr_6:21_6 Jr_6:21_7 Jr_6:21_8 Jr_6:21_9 Jr_6:21_10 Jr_6:21_11 Jr_6:21_12 Jr_6:21_13 Jr_6:21_14 Jr_6:21_15 Jr_6:21_16 Jr_6:21_17 Jr_6:21_18 Jr_6:21_19 Jr_6:21_20 Jr_6:21_21 Jr_6:21_22 Jr_6:21_23 Jr_6:21_24 Jr_6:21_25 Jr_6:21_26 Jr_6:21_27
Jr:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:22 τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ λαὸς ἔρχεται ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔθνη ἐξεγερθήσεται ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς·
Jr:6:22 Thus saith the Lord, Behold, a people comes from the north, and nations shall be stirred up from the end of the earth. (Jeremiah 6:22 Brenton)
Jr:6:22 To mówi Pan: «Oto nadchodzi naród z ziemi północnej, wielki naród powstaje z krańców ziemi. (Jr 6:22 BT_4)
Jr:6:22 τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ λαὸς ἔρχεται ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔθνη ἐξεγερθήσεται ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς·
Jr:6:22 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἀπό ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:6:22 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie By przychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Ziemi/ziemia
Jr:6:22 ta/de le/gei ku/rios *)idou\ lao\s e)/rCHetai a)po\ borra=, kai\ e)/TnE e)XegerTE/setai a)p’ e)sCHa/tou tE=s gE=s·
Jr:6:22 tade legei kyrios idu laos erCHetai apo borra, kai eTnE eXegerTEsetai ap’ esCHatu tEs gEs·
Jr:6:22 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I N2_NSM V1_PMI3S P N1T_GSM C N3E_NPN VC_FPI3S P A1_GSM RA_GSF N1_GSF
Jr:6:22 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), people to come from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely nation [see ethnic] to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing last the earth/land
Jr:6:22 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! people (nom) he/she/it-is-being-COME-ed away from (+gen) north (gen, voc) and nations (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-???-ed away from (+gen) last (gen) the (gen) earth/land (gen)
Jr:6:22 Jr_6:22_1 Jr_6:22_2 Jr_6:22_3 Jr_6:22_4 Jr_6:22_5 Jr_6:22_6 Jr_6:22_7 Jr_6:22_8 Jr_6:22_9 Jr_6:22_10 Jr_6:22_11 Jr_6:22_12 Jr_6:22_13 Jr_6:22_14 Jr_6:22_15
Jr:6:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:23 τόξον καὶ ζιβύνην κρατήσουσιν, ἰταμός ἐστιν καὶ οὐκ ἐλεήσει, φωνὴ αὐτοῦ ὡς θάλασσα κυμαίνουσα, ἐφ’ ἵπποις καὶ ἅρμασιν παρατάξεται ὡς πῦρ εἰς πόλεμον πρὸς σέ, θύγατερ Σιων.
Jr:6:23 They shall lay hold on bow and spear; the people is fierce, and will have no mercy; their voice is as the roaring sea; they shall array themselves for war against thee as fire on horses and chariots, O daughter of Sion. (Jeremiah 6:23 Brenton)
Jr:6:23 Łuk i miecz trzymają w ręku, są okrutni i bez litości. Ich wrzawa jest jak szum morza, i dosiadają koni, gotowi jak jeden mąż do walki przeciw tobie, Córo Syjonu! (Jr 6:23 BT_4)
Jr:6:23 τόξον καὶ ζιβύνην κρατήσουσιν, ἰταμός ἐστιν καὶ οὐκ ἐλεήσει, φωνὴ αὐτοῦ ὡς θάλασσα κυμαίνουσα, ἐφ’ ἵπποις καὶ ἅρμασιν παρατάξεται ὡς πῦρ εἰς πόλεμον πρὸς σέ, θύγατερ Σιων.
Jr:6:23 τόξον, -ου, τό καί   κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς θάλασσα, -ης, ἡ   ἐπί ἵππος, -ου, ὁ καί ἅρμα[τ], -ατος, τό παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ὡς πῦρ, -ρός, τό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ
Jr:6:23 Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By okazać miłosierdzie Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo Jak/jak Morze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń I też, nawet, mianowicie Wóz By mobilizować się Jak/jak Ogień Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Córka Syjon
Jr:6:23 to/Xon kai\ DZibu/nEn kratE/sousin, i)tamo/s e)stin kai\ ou)k e)leE/sei, fOnE\ au)tou= O(s Ta/lassa kumai/nousa, e)f’ i(/ppois kai\ a(/rmasin parata/Xetai O(s pu=r ei)s po/lemon pro\s se/, Tu/gater *siOn.
Jr:6:23 toXon kai DZibynEn kratEsusin, itamos estin kai uk eleEsei, fOnE autu hOs Talassa kymainusa, ef’ hippois kai harmasin parataXetai hOs pyr eis polemon pros se, Tygater siOn.
Jr:6:23 N2N_ASN C N1_ASF VF_FAI3P A1_NSM V9_PAI3S C D VF_FAI3S N1_NSF RD_GSM C N1S_NSF V1_PAPNSF P N2_DPM C N3M_DPN VF_FMI3S C N3_NSN P N2_ASM P RP_AS N3_VSF N_GSF
Jr:6:23 Bow (also rainbow) and also, even, namely ć to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to show mercy sound/voice cries he/she/it/same as/like sea ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing horse and also, even, namely chariot to mobilize as/like fire into (+acc) war [see polemic] toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) daughter Zion
Jr:6:23 Bow (nom|acc|voc) and   they-will-SEIZE/GRAB-HOLD, going-to-SEIZE/GRAB (fut ptcp) (dat)   he/she/it-is and not he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) sound/voice (nom|voc) him/it/same (gen) as/like sea (nom|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) horses (dat) and chariots (dat) he/she/it-will-be-MOBILIZE-ed as/like fire (nom|acc|voc) into (+acc) war (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) daughter (voc) Zion (indecl)
Jr:6:23 Jr_6:23_1 Jr_6:23_2 Jr_6:23_3 Jr_6:23_4 Jr_6:23_5 Jr_6:23_6 Jr_6:23_7 Jr_6:23_8 Jr_6:23_9 Jr_6:23_10 Jr_6:23_11 Jr_6:23_12 Jr_6:23_13 Jr_6:23_14 Jr_6:23_15 Jr_6:23_16 Jr_6:23_17 Jr_6:23_18 Jr_6:23_19 Jr_6:23_20 Jr_6:23_21 Jr_6:23_22 Jr_6:23_23 Jr_6:23_24 Jr_6:23_25 Jr_6:23_26 Jr_6:23_27
Jr:6:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:24 ἠκούσαμεν τὴν ἀκοὴν αὐτῶν, παρελύθησαν αἱ χεῖρες ἡμῶν, θλῖψις κατέσχεν ἡμᾶς, ὠδῖνες ὡς τικτούσης.
Jr:6:24 We have heard the report of them: our hands are weakened: anguish has seized us, the pangs as of a woman in travail. (Jeremiah 6:24 Brenton)
Jr:6:24 Usłyszeliśmy wieść o nich - ręce nam opadły, lęk nas ogarnął i ból, niby rodzącą kobietę. (Jr 6:24 BT_4)
Jr:6:24 ἠκούσαμεν τὴν ἀκοὴν αὐτῶν, παρελύθησαν αἱ χεῖρες ἡμῶν, θλῖψις κατέσχεν ἡμᾶς, ὠδῖνες ὡς τικτούσης.
Jr:6:24 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀκοή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θλῖψις, -εως, ἡ κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) ὡς τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Jr:6:24 By słyszeć Słyszenie On/ona/to/to samo By paraliżować Ręka Ja Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Ja Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy Jak/jak By rodzić
Jr:6:24 E)kou/samen tE\n a)koE\n au)tO=n, parelu/TEsan ai( CHei=res E(mO=n, Tli=PSis kate/sCHen E(ma=s, O)di=nes O(s tiktou/sEs.
Jr:6:24 Ekusamen tEn akoEn autOn, parelyTEsan hai CHeires hEmOn, TliPSis katesCHen hEmas, Odines hOs tiktusEs.
Jr:6:24 VAI_AAI1P RA_ASF N1_ASF RD_GPM VCI_API3P RA_NPF N3_NPF RP_GP N3I_NSF VBI_AAI3S RP_AP N3_NPF C V1_PAPGSF
Jr:6:24 to hear the hearing he/she/it/same to paralyze the hand I squeezing adversity, trial, trouble, difficulty to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of I birth pangs travail; to travail as/like to give birth
Jr:6:24 we-HEAR-ed the (acc) hearing (acc) them/same (gen) they-were-PARALYZE-ed the (nom) hands (nom|voc) us (gen) squeezing (nom) he/she/it-HOLD FAST-ed us (acc) birth pangss (nom|voc); you(sg)-were-TRAVAIL-ing as/like while GIVE-ing-BIRTH (gen)
Jr:6:24 Jr_6:24_1 Jr_6:24_2 Jr_6:24_3 Jr_6:24_4 Jr_6:24_5 Jr_6:24_6 Jr_6:24_7 Jr_6:24_8 Jr_6:24_9 Jr_6:24_10 Jr_6:24_11 Jr_6:24_12 Jr_6:24_13 Jr_6:24_14
Jr:6:24 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:25 μὴ ἐκπορεύεσθε εἰς ἀγρὸν καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς μὴ βαδίζετε, ὅτι ῥομφαία τῶν ἐχθρῶν παροικεῖ κυκλόθεν.
Jr:6:25 Go not forth into the field, and walk not in the ways; for the sword of the enemy lingers round about. (Jeremiah 6:25 Brenton)
Jr:6:25 Nie wychodźcie na pole ani nie chodźcie po drodze, bo miecz nieprzyjaciela grozi, trwoga ze wszech stron. (Jr 6:25 BT_4)
Jr:6:25 μὴ ἐκπορεύεσθε εἰς ἀγρὸν καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς μὴ βαδίζετε, ὅτι ῥομφαία τῶν ἐχθρῶν παροικεῖ κυκλόθεν.
Jr:6:25 μή ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1] ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ μή   ὅτι ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) κυκλό·θεν
Jr:6:25 Nie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Pole I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Nie Ponieważ/tamto Szpada Wrogość; wrogi By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Dookoła
Jr:6:25 mE\ e)kporeu/esTe ei)s a)gro\n kai\ e)n tai=s o(doi=s mE\ badi/DZete, o(/ti r(omfai/a tO=n e)CHTrO=n paroikei= kuklo/Ten.
Jr:6:25 mE ekporeuesTe eis agron kai en tais hodois mE badiDZete, hoti romfaia tOn eCHTrOn paroikei kykloTen.
Jr:6:25 D V1_PMD2P P N2_ASM C P RA_DPF N2_DPF D V1_PAD2P C N1A_NSF RA_GPM N2_GPM V2_PAI3S D
Jr:6:25 not to go out into (+acc) field and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road not ć because/that sword the enmity; hostile to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) around
Jr:6:25 not you(pl)-are-being-GO-ed-OUT, be-you(pl)-being-GO-ed-OUT! into (+acc) field (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) not   because/that sword (nom|voc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) he/she/it-is-DWELL-ing--NEAR, you(sg)-are-being-DWELL-ed--NEAR (classical), be-you(sg)-DWELL-ing--NEAR! around
Jr:6:25 Jr_6:25_1 Jr_6:25_2 Jr_6:25_3 Jr_6:25_4 Jr_6:25_5 Jr_6:25_6 Jr_6:25_7 Jr_6:25_8 Jr_6:25_9 Jr_6:25_10 Jr_6:25_11 Jr_6:25_12 Jr_6:25_13 Jr_6:25_14 Jr_6:25_15 Jr_6:25_16
Jr:6:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:26 θύγατερ λαοῦ μου, περίζωσαι σάκκον, κατάπασαι ἐν σποδῷ, πένθος ἀγαπητοῦ ποίησαι σεαυτῇ, κοπετὸν οἰκτρόν, ὅτι ἐξαίφνης ἥξει ταλαιπωρία ἐφ’ ὑμᾶς.
Jr:6:26 O daughter of my people, gird thyself with sackcloth: sprinkle thyself with ashes; make for thyself pitiable lamentation, as the mourning for a beloved son: for misery will come suddenly upon you. (Jeremiah 6:26 Brenton)
Jr:6:26 Córo mojego narodu, przywdziej wór pokutny i kajaj się w popiele! Okryj się smutkiem, jak po synu jedynym, gorzką żałobą, bo przyjdzie na nas nagle niszczyciel. (Jr 6:26 BT_4)
Jr:6:26 θύγατερ λαοῦ μου, περίζωσαι σάκκον, κατάπασαι ἐν σποδῷ, πένθος ἀγαπητοῦ ποίησαι σεαυτῇ, κοπετὸν οἰκτρόν, ὅτι ἐξαίφνης ἥξει ταλαιπωρία ἐφ’ ὑμᾶς.
Jr:6:26 θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) σάκκος, -ου, ὁ κατα·πάσσω [LXX] (-, -, κατα+πα·σ-, -, -, -) ἐν σποδός, -οῦ, ἡ πένθο·ς, -ους, τό ἀγαπητός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ κοπετός, -οῦ, ὁ   ὅτι ἐξαίφνης ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:6:26 Córka Ludzie Ja Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Płótno workowe Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Popioły Smutek Drogi/kochany By czynić/rób Siebie Opłakiwanie Ponieważ/tamto Nagle By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Niedola Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty
Jr:6:26 Tu/gater laou= mou, peri/DZOsai sa/kkon, kata/pasai e)n spodO=|, pe/nTos a)gapEtou= poi/Esai seautE=|, kopeto\n oi)ktro/n, o(/ti e)Xai/fnEs E(/Xei talaipOri/a e)f’ u(ma=s.
Jr:6:26 Tygater lau mu, periDZOsai sakkon, katapasai en spodO, penTos agapEtu poiEsai seautE, kopeton oiktron, hoti eXaifnEs hEXei talaipOria ef’ hymas.
Jr:6:26 N3_VSF N2_GSM RP_GS VA_AMD2S N2_ASM VA_AMD2S P N2_DSF N3E_ASN A1_GSM VA_AMD2S RD_DSF N2_ASM A1A_ASM C D VF_FAI3S N1A_NSF P RP_AP
Jr:6:26 daughter people I to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone sackcloth to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ashes grief dear/beloved to do/make yourself mourning ć because/that suddenly to have come I have come. I have arrived.; to lead misery upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you
Jr:6:26 daughter (voc) people (gen) me (gen) to-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER, be-you(sg)-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed!, he/she/it-happens-to-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER (opt) sackcloth (acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) in/among/by (+dat) ashes (dat) grief (nom|acc|voc) dear/beloved ([Adj] gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) yourself (dat) mourning (acc)   because/that suddenly he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) misery (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc)
Jr:6:26 Jr_6:26_1 Jr_6:26_2 Jr_6:26_3 Jr_6:26_4 Jr_6:26_5 Jr_6:26_6 Jr_6:26_7 Jr_6:26_8 Jr_6:26_9 Jr_6:26_10 Jr_6:26_11 Jr_6:26_12 Jr_6:26_13 Jr_6:26_14 Jr_6:26_15 Jr_6:26_16 Jr_6:26_17 Jr_6:26_18 Jr_6:26_19 Jr_6:26_20
Jr:6:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:27 δοκιμαστὴν δέδωκά σε ἐν λαοῖς δεδοκιμασμένοις, καὶ γνώσῃ με ἐν τῷ δοκιμάσαι με τὴν ὁδὸν αὐτῶν·
Jr:6:27 I have caused thee to be tried among tried nations, and thou shalt know me when I have tried their way. (Jeremiah 6:27 Brenton)
Jr:6:27 Ustanowiłem ciebie, jako badającego mój naród, byś poznał i sprawdził jego postępowanie. (Jr 6:27 BT_4)
Jr:6:27 δοκιμαστὴν δέδωκά σε ἐν λαοῖς δεδοκιμασμένοις, καὶ γνώσῃ με ἐν τῷ δοκιμάσαι με τὴν ὁδὸν αὐτῶν·
Jr:6:27   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν λαός, -οῦ, ὁ δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:6:27 By dawać Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie By badać I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By badać Ja Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Jr:6:27 dokimastE\n de/dOka/ se e)n laoi=s dedokimasme/nois, kai\ gnO/sE| me e)n tO=| dokima/sai me tE\n o(do\n au)tO=n·
Jr:6:27 dokimastEn dedOka se en laois dedokimasmenois, kai gnOsE me en tO dokimasai me tEn hodon autOn·
Jr:6:27 N1M_ASM VX_XAI1S RP_AS P N2_DPM VT_XMPDPM C VF_FMI2S RP_AS P RA_DSN VA_AAN RP_AS RA_ASF N2_ASF RD_GPM
Jr:6:27 ć to give you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people to examine and also, even, namely to know i.e. recognize. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to examine I the way/road he/she/it/same
Jr:6:27   I-have-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) peoples (dat) having-been-EXAMINE-ed (dat) and you(sg)-will-be-KNOW-ed me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) you(sg)-will-be-EXAMINE-ed, to-EXAMINE, be-you(sg)-EXAMINE-ed!, he/she/it-happens-to-EXAMINE (opt) me (acc) the (acc) way/road (acc) them/same (gen)
Jr:6:27 Jr_6:27_1 Jr_6:27_2 Jr_6:27_3 Jr_6:27_4 Jr_6:27_5 Jr_6:27_6 Jr_6:27_7 Jr_6:27_8 Jr_6:27_9 Jr_6:27_10 Jr_6:27_11 Jr_6:27_12 Jr_6:27_13 Jr_6:27_14 Jr_6:27_15 Jr_6:27_16
Jr:6:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:28 πάντες ἀνήκοοι, πορευόμενοι σκολιῶς, χαλκὸς καὶ σίδηρος, πάντες διεφθαρμένοι εἰσίν.
Jr:6:28 They are all disobedient, walking perversely: they are brass and iron; they are all corrupted. (Jeremiah 6:28 Brenton)
Jr:6:28 Wszyscy oni są niesforni, popełniając przestępstwa, są miedzią i żelazem, wszyscy postępują nikczemnie. (Jr 6:28 BT_4)
Jr:6:28 πάντες ἀνήκοοι, πορευόμενοι σκολιῶς, χαλκὸς καὶ σίδηρος, πάντες διεφθαρμένοι εἰσίν.
Jr:6:28 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   χαλκός, -οῦ, ὁ καί σίδηρος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:6:28 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By iść Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Żelazny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By rujnować By iść; by być
Jr:6:28 pa/ntes a)nE/kooi, poreuo/menoi skoliO=s, CHalko\s kai\ si/dEros, pa/ntes diefTarme/noi ei)si/n.
Jr:6:28 pantes anEkooi, poreuomenoi skoliOs, CHalkos kai sidEros, pantes diefTarmenoi eisin.
Jr:6:28 A3_NPM A1B_NPM V1_PMPNPM D N2_NSM C N2_NSM A3_NPM VM_XMPNPM V9_PAI3P
Jr:6:28 every all, each, every, the whole of ć to go ć copper or bronze and also, even, namely iron every all, each, every, the whole of to ruin to go; to be
Jr:6:28 all (nom|voc)   while being-GO-ed (nom|voc)   copper or bronze (nom) and iron (nom) all (nom|voc) having-been-RUIN-ed (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Jr:6:28 Jr_6:28_1 Jr_6:28_2 Jr_6:28_3 Jr_6:28_4 Jr_6:28_5 Jr_6:28_6 Jr_6:28_7 Jr_6:28_8 Jr_6:28_9 Jr_6:28_10
Jr:6:28 x x x x x x x x x x
Jr:6:29 ἐξέλιπεν φυσητὴρ ἀπὸ πυρός, ἐξέλιπεν μόλιβος· εἰς κενὸν ἀργυροκόπος ἀργυροκοπεῖ, πονηρία αὐτῶν οὐκ ἐτάκη.
Jr:6:29 The bellows have failed from the fire, the lead has failed: the silversmith works at his trade in vain; their wickedness is not consumed. (Jeremiah 6:29 Brenton)
Jr:6:29 Ołów został rozgrzany na podwójnym ogniu przez miech kowalski. Próżne wysiłki przetapiającego metal: przewrotni nie dadzą się oddzielić. (Jr 6:29 BT_4)
Jr:6:29 ἐξέλιπεν φυσητὴρ ἀπὸ πυρός, ἐξέλιπεν μόλιβος· εἰς κενὸν ἀργυροκόπος ἀργυροκοπεῖ, πονηρία αὐτῶν οὐκ ἐτάκη.
Jr:6:29 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) φυσητήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ἀπό πῦρ, -ρός, τό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)   εἰς[1] κενός -ή -όν ἀργυρο·κόπος, -ου, ὁ   πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-)
Jr:6:29 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Do (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony Złotnik Bezeceństwo On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By topnieć
Jr:6:29 e)Xe/lipen fusEtE\r a)po\ puro/s, e)Xe/lipen mo/libos· ei)s keno\n a)rguroko/pos a)rgurokopei=, ponEri/a au)tO=n ou)k e)ta/kE.
Jr:6:29 eXelipen fysEtEr apo pyros, eXelipen molibos· eis kenon argyrokopos argyrokopei, ponEria autOn uk etakE.
Jr:6:29 VBI_AAI3S N3H_NSM P N3_GSN VBI_AAI3S N2_NSM P A1_ASM N2_NSM V2_PAI3S N1A_NSF RD_GPM D VDI_API3S
Jr:6:29 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fire to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) ć into (+acc) empty/devoid silversmith ć wickedness he/she/it/same οὐχ before rough breathing to melt
Jr:6:29 he/she/it-FAIL-ed ??? (nom|voc) away from (+gen) fire (gen) he/she/it-FAIL-ed   into (+acc) empty/devoid ([Adj] acc, nom|acc|voc) silversmith (nom)   wickedness (nom|voc) them/same (gen) not he/she/it-was-MELT-ed
Jr:6:29 Jr_6:29_1 Jr_6:29_2 Jr_6:29_3 Jr_6:29_4 Jr_6:29_5 Jr_6:29_6 Jr_6:29_7 Jr_6:29_8 Jr_6:29_9 Jr_6:29_10 Jr_6:29_11 Jr_6:29_12 Jr_6:29_13 Jr_6:29_14
Jr:6:29 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:6:30 ἀργύριον ἀποδεδοκιμασμένον καλέσατε αὐτούς, ὅτι ἀπεδοκίμασεν αὐτοὺς κύριος.
Jr:6:30 Call ye them reprobate silver, because the Lord has rejected them. (Jeremiah 6:30 Brenton)
Jr:6:30 Nazwijcie ich srebrem odrzuconym, bo odrzucił ich Pan». (Jr 6:30 BT_4)
Jr:6:30 ἀργύριον ἀποδεδοκιμασμένον καλέσατε αὐτούς, ὅτι ἀπεδοκίμασεν αὐτοὺς κύριος.
Jr:6:30 ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἀπο·δοκιμάζω (απο+δοκιμαζ-, απο+δοκιμ(α)·[σ]-, απο+δοκιμα·σ-, -, απο+δεδοκιμασ-, απο+δοκιμασ·θ-) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀπο·δοκιμάζω (απο+δοκιμαζ-, απο+δοκιμ(α)·[σ]-, απο+δοκιμα·σ-, -, απο+δεδοκιμασ-, απο+δοκιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:6:30 Kawałek srebra By nie pochwalać potępiaj By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By nie pochwalać potępiaj On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:6:30 a)rgu/rion a)podedokimasme/non kale/sate au)tou/s, o(/ti a)pedoki/masen au)tou\s ku/rios.
Jr:6:30 argyrion apodedokimasmenon kalesate autus, hoti apedokimasen autus kyrios.
Jr:6:30 N2N_ASN VT_XMPASN VA_AAD2P RD_APM C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM
Jr:6:30 piece of silver to disapprove condemn to call call he/she/it/same because/that to disapprove condemn he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:6:30 piece of silver (nom|acc|voc) having-been-DISAPPROVE-ed (acc, nom|acc|voc) do-CALL-you(pl)! them/same (acc) because/that he/she/it-DISAPPROVE-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:6:30 Jr_6:30_1 Jr_6:30_2 Jr_6:30_3 Jr_6:30_4 Jr_6:30_5 Jr_6:30_6 Jr_6:30_7 Jr_6:30_8
Jr:6:30 x x x x x x x x