Jr:5:1 Περιδράμετε ἐν ταῖς ὁδοῖς Ιερουσαλημ καὶ ἴδετε καὶ γνῶτε καὶ ζητήσατε ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς, ἐὰν εὕρητε ἄνδρα, εἰ ἔστιν ποιῶν κρίμα καὶ ζητῶν πίστιν, καὶ ἵλεως ἔσομαι αὐτοῖς, λέγει κύριος.
Jr:5:1 Run ye about in the streets of Jerusalem, and see, and know, and seek in her broad places, if ye can find one, if there is any one that does judgment, and seeks faithfulness; and I will pardon them, saith the Lord. (Jeremiah 5:1 Brenton)
Jr:5:1 Przebiegnijcie ulice Jerozolimy, zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place, czy znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, kto by postępował sprawiedliwie, szukał prawdy, a przebaczę jej. (Jr 5:1 BT_4)
Jr:5:1 Περιδράμετε ἐν ταῖς ὁδοῖς Ιερουσαλημ καὶ ἴδετε καὶ γνῶτε καὶ ζητήσατε ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς, ἐὰν εὕρητε ἄνδρα, εἰ ἔστιν ποιῶν κρίμα καὶ ζητῶν πίστιν, καὶ ἵλεως ἔσομαι αὐτοῖς, λέγει κύριος.
Jr:5:1 περι·τρέχω (-, περι+δραμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+δραμ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) πίστις, -εως, ἡ καί ἵλεως -ων εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:5:1 By jechać dookoła spotykaj {biegnij przez} okolicę, metaph., by być aktualny, w modzie, jechać dookoła, otaczać, otaczać, metaph., oszukiwać, wnosić {brać w} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By szukać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeżeli By być Jaki rodzaj; by czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie By szukać Wiara(pełność) I też, nawet, mianowicie Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By być On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:5:1 *peridra/mete e)n tai=s o(doi=s *ierousalEm kai\ i)/dete kai\ gnO=te kai\ DZEtE/sate e)n tai=s platei/ais au)tE=s, e)a\n eu(/rEte a)/ndra, ei) e)/stin poiO=n kri/ma kai\ DZEtO=n pi/stin, kai\ i(/leOs e)/somai au)toi=s, le/gei ku/rios.
Jr:5:1 peridramete en tais hodois ierusalEm kai idete kai gnOte kai DZEtEsate en tais plateiais autEs, ean heurEte andra, ei estin poiOn krima kai DZEtOn pistin, kai hileOs esomai autois, legei kyrios.
Jr:5:1 VB_AAD2P P RA_DPF N2_DPF N_GSF C VB_AAD2P C VZ_AAD2P C VA_AAD2P P RA_DPF A3U_DPF RD_GSF C VB_AAS2P N3_ASM C V9_PAI3S V2_PAPNSM N3M_ASN C V2_PAPNSM N3I_ASF C A1B_NSM VF_FMI1S RD_DPM V1_PAI3S N2_NSM
Jr:5:1 to run round run across the countryside, metaph., to be current, in vogue, run round, encompass, surround, metaph., circumvent, take in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road Jerusalem [city of] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to know i.e. recognize. and also, even, namely to seek in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". if to be what kind; to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely to seek faith(fulness) and also, even, namely merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to be he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:5:1 do-RUN ROUND-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) Jerusalem (indecl) and do-SEE-you(pl)! and do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW and do-SEEK-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) her/it/same (gen) if-ever you(pl)-should-FIND man, husband (acc) if he/she/it-is what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) sentence (nom|acc|voc) and while SEEK-ing (nom) faith(fulness) (acc) and merciful ([Adj] acc, nom|voc) I-will-be them/same (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:5:1 Jr_5:1_1 Jr_5:1_2 Jr_5:1_3 Jr_5:1_4 Jr_5:1_5 Jr_5:1_6 Jr_5:1_7 Jr_5:1_8 Jr_5:1_9 Jr_5:1_10 Jr_5:1_11 Jr_5:1_12 Jr_5:1_13 Jr_5:1_14 Jr_5:1_15 Jr_5:1_16 Jr_5:1_17 Jr_5:1_18 Jr_5:1_19 Jr_5:1_20 Jr_5:1_21 Jr_5:1_22 Jr_5:1_23 Jr_5:1_24 Jr_5:1_25 Jr_5:1_26 Jr_5:1_27 Jr_5:1_28 Jr_5:1_29 Jr_5:1_30 Jr_5:1_31
Jr:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:2 Ζῇ κύριος, λέγουσιν· διὰ τοῦτο οὐκ ἐπὶ ψεύδεσιν ὀμνύουσιν;
Jr:5:2 The Lord lives, they say; do they not therefore swear falsely? (Jeremiah 5:2 Brenton)
Jr:5:2 A gdy mówią: «Na życie Pana!», z pewnością przysięgają kłamliwie. (Jr 5:2 BT_4)
Jr:5:2 Ζῇ κύριος, λέγουσιν· διὰ τοῦτο οὐκ ἐπὶ ψεύδεσιν ὀμνύουσιν;
Jr:5:2 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπί ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)
Jr:5:2 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By przysięgać
Jr:5:2 *DZE=| ku/rios, le/gousin· dia\ tou=to ou)k e)pi\ PSeu/desin o)mnu/ousin;
Jr:5:2 DZE kyrios, legusin· dia tuto uk epi PSeudesin omnyusin;
Jr:5:2 V3_PAI3S N2_NSM V1_PAI3P P RD_ASN D P A3H_DPM V5_PAI3P
Jr:5:2 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to swear
Jr:5:2 he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not upon/over (+acc,+gen,+dat) lies (dat); liar ([Adj] dat) they-are-SWEAR-ing, while SWEAR-ing (dat)
Jr:5:2 Jr_5:2_1 Jr_5:2_2 Jr_5:2_3 Jr_5:2_4 Jr_5:2_5 Jr_5:2_6 Jr_5:2_7 Jr_5:2_8 Jr_5:2_9
Jr:5:2 x x x x x x x x x
Jr:5:3 κύριε, οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς πίστιν· ἐμαστίγωσας αὐτούς, καὶ οὐκ ἐπόνεσαν· συνετέλεσας αὐτούς, καὶ οὐκ ἠθέλησαν δέξασθαι παιδείαν· ἐστερέωσαν τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὑπὲρ πέτραν καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἐπιστραφῆναι.
Jr:5:3 O Lord, thine eyes are upon faithfulness: thou hast scourged them, but they have not grieved; thou hast consumed them; but they would not receive correction: they have made their faces harder than a rock; and they would not return. (Jeremiah 5:3 Brenton)
Jr:5:3 Panie! Czyż oczy Twoje nie są zwrócone ku temu, co prawdziwe? Dotknąłeś ich klęską - nic sobie z tego nie robili, zagładą - nie chcieli przyjąć pouczenia. Skamieniało ich oblicze bardziej niż skała, i nie nawrócili się. (Jr 5:3 BT_4)
Jr:5:3 κύριε, οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς πίστιν· ἐμαστίγωσας αὐτούς, καὶ οὐκ ἐπόνεσαν· συνετέλεσας αὐτούς, καὶ οὐκ ἠθέλησαν δέξασθαι παιδείαν· ἐστερέωσαν τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὑπὲρ πέτραν καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἐπιστραφῆναι.
Jr:5:3 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] πίστις, -εως, ἡ μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) παιδεία, -ας, ἡ στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ πέτρα, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
Jr:5:3 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oko Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Wiara(pełność) By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uzupełniać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By przyjmować Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. By stężać Twarz On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Skała I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By odwracać się dookoła
Jr:5:3 ku/rie, oi( o)fTalmoi/ sou ei)s pi/stin· e)masti/gOsas au)tou/s, kai\ ou)k e)po/nesan· sunete/lesas au)tou/s, kai\ ou)k E)Te/lEsan de/XasTai paidei/an· e)stere/Osan ta\ pro/sOpa au)tO=n u(pe\r pe/tran kai\ ou)k E)Te/lEsan e)pistrafE=nai.
Jr:5:3 kyrie, hoi ofTalmoi su eis pistin· emastigOsas autus, kai uk eponesan· synetelesas autus, kai uk ETelEsan deXasTai paideian· estereOsan ta prosOpa autOn hyper petran kai uk ETelEsan epistrafEnai.
Jr:5:3 N2_VSM RA_NPM N2_NPM RP_GS P N3I_ASF VAI_AAI2S RD_APM C D VAI_AAI3P VAI_AAI2S RD_APM C D VAI_AAI3P VA_AMN N1A_ASF VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM P N1A_ASF C D VAI_AAI3P VD_APN
Jr:5:3 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the eye you; your/yours(sg) into (+acc) faith(fulness) to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć to complete he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to receive chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. to solidify the face he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) rock and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to turn around
Jr:5:3 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) faith(fulness) (acc) you(sg)-CASTIGATE-ed them/same (acc) and not   you(sg)-COMPLETE-ed them/same (acc) and not they-WANT-ed to-be-RECEIVE-ed chastisement (acc) they-SOLIDIFY-ed the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) them/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) rock (acc) and not they-WANT-ed to-be-TURN-ed-AROUND
Jr:5:3 Jr_5:3_1 Jr_5:3_2 Jr_5:3_3 Jr_5:3_4 Jr_5:3_5 Jr_5:3_6 Jr_5:3_7 Jr_5:3_8 Jr_5:3_9 Jr_5:3_10 Jr_5:3_11 Jr_5:3_12 Jr_5:3_13 Jr_5:3_14 Jr_5:3_15 Jr_5:3_16 Jr_5:3_17 Jr_5:3_18 Jr_5:3_19 Jr_5:3_20 Jr_5:3_21 Jr_5:3_22 Jr_5:3_23 Jr_5:3_24 Jr_5:3_25 Jr_5:3_26 Jr_5:3_27 Jr_5:3_28
Jr:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:4 καὶ ἐγὼ εἶπα Ἴσως πτωχοί εἰσιν, διότι οὐκ ἐδυνάσθησαν, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν ὁδὸν κυρίου καὶ κρίσιν θεοῦ·
Jr:5:4 Then I said, It may be they are poor; for they are weak, for they know not the way of the Lord, or the judgment of God. (Jeremiah 5:4 Brenton)
Jr:5:4 Ja zaś powiedziałem sobie: "To tylko prostacy postępują nierozsądnie, bo nie znają drogi Pana, obowiązków wobec swego Boga. (Jr 5:4 BT_4)
Jr:5:4 καὶ ἐγὼ εἶπα Ἴσως πτωχοί εἰσιν, διότι οὐκ ἐδυνάσθησαν, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν ὁδὸν κυρίου καὶ κρίσιν θεοῦ·
Jr:5:4 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἴσως πτωχός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κρίσις, -εως, ἡ θεός, -οῦ, ὁ
Jr:5:4 I też, nawet, mianowicie Ja By mówić/opowiadaj Równo Biedny By iść; by być Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Bóg 
Jr:5:4 kai\ e)gO\ ei)=pa *)/isOs ptOCHoi/ ei)sin, dio/ti ou)k e)duna/sTEsan, o(/ti ou)k e)/gnOsan o(do\n kuri/ou kai\ kri/sin Teou=·
Jr:5:4 kai egO eipa isOs ptOCHoi eisin, dioti uk edynasTEsan, hoti uk egnOsan hodon kyriu kai krisin Teu·
Jr:5:4 C RP_NS VAI_AAI1S D N2_NPM V9_PAI3P C D VSI_API3P C D VZI_AAI3P N2_ASF N2_GSM C N3I_ASF N2_GSM
Jr:5:4 and also, even, namely I to say/tell equally poor to go; to be because of this: that οὐχ before rough breathing to able because/that οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit god [see theology]
Jr:5:4 and I (nom) I-SAY/TELL-ed equally poor ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are because of this: that not they-were-ABLE-ed because/that not they-KNOW-ed way/road (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and judgment (acc) god (gen)
Jr:5:4 Jr_5:4_1 Jr_5:4_2 Jr_5:4_3 Jr_5:4_4 Jr_5:4_5 Jr_5:4_6 Jr_5:4_7 Jr_5:4_8 Jr_5:4_9 Jr_5:4_10 Jr_5:4_11 Jr_5:4_12 Jr_5:4_13 Jr_5:4_14 Jr_5:4_15 Jr_5:4_16 Jr_5:4_17
Jr:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:5 πορεύσομαι πρὸς τοὺς ἁδροὺς καὶ λαλήσω αὐτοῖς, ὅτι αὐτοὶ ἐπέγνωσαν ὁδὸν κυρίου καὶ κρίσιν θεοῦ· καὶ ἰδοὺ ὁμοθυμαδὸν συνέτριψαν ζυγόν, διέρρηξαν δεσμούς.
Jr:5:5 I will go to the rich men, and will speak to them; for they have known the way of the Lord, and the judgment of God: but, behold, with one consent they have broken the yoke, they have burst the bonds. (Jeremiah 5:5 Brenton)
Jr:5:5 Może pójdę więc do ludzi wybitnych i będę mówił do nich. Ci bowiem znają drogę Pańską, obowiązki wobec swego Boga". Lecz oni także pokruszyli jarzmo, potargali więzy. (Jr 5:5 BT_4)
Jr:5:5 πορεύσομαι πρὸς τοὺς ἁδροὺς καὶ λαλήσω αὐτοῖς, ὅτι αὐτοὶ ἐπέγνωσαν ὁδὸν κυρίου καὶ κρίσιν θεοῦ· καὶ ἰδοὺ ὁμοθυμαδὸν συνέτριψαν ζυγόν, διέρρηξαν δεσμούς.
Jr:5:5 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό   καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κρίσις, -εως, ἡ θεός, -οῦ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁμοθυμαδόν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ζυγός, -οῦ, ὁ δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά
Jr:5:5 By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By rozpoznawać wgląd, consciousnes Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Bóg  I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Jarzma/skala By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki
Jr:5:5 poreu/somai pro\s tou\s a(drou\s kai\ lalE/sO au)toi=s, o(/ti au)toi\ e)pe/gnOsan o(do\n kuri/ou kai\ kri/sin Teou=· kai\ i)dou\ o(moTumado\n sune/triPSan DZugo/n, die/rrEXan desmou/s.
Jr:5:5 poreusomai pros tus hadrus kai lalEsO autois, hoti autoi epegnOsan hodon kyriu kai krisin Teu· kai idu homoTymadon synetriPSan DZygon, dierrEXan desmus.
Jr:5:5 VF_FMI1S P RA_APM A1A_APM C VF_FAI1S RD_DPM C RD_NPM VZI_AAI3P N2_ASF N2_GSM C N3I_ASF N2_GSM C I D VAI_AAI3P N2_ASM VAI_AAI3P N2_APM
Jr:5:5 to go toward (+acc,+gen,+dat) the ć and also, even, namely to speak he/she/it/same because/that he/she/it/same to recognize insight, consciousnes way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit god [see theology] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. to break to crush completely, break (in pieces) yoke/scale to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave restraint restraint, handcuff
Jr:5:5 I-will-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and I-will-SPEAK, I-should-SPEAK them/same (dat) because/that they/same (nom) they-RECOGNIZE-ed way/road (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and judgment (acc) god (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! in solidarity they-BREAK-ed yoke/scale (acc) they-RUPTURE-ed restraints (acc)
Jr:5:5 Jr_5:5_1 Jr_5:5_2 Jr_5:5_3 Jr_5:5_4 Jr_5:5_5 Jr_5:5_6 Jr_5:5_7 Jr_5:5_8 Jr_5:5_9 Jr_5:5_10 Jr_5:5_11 Jr_5:5_12 Jr_5:5_13 Jr_5:5_14 Jr_5:5_15 Jr_5:5_16 Jr_5:5_17 Jr_5:5_18 Jr_5:5_19 Jr_5:5_20 Jr_5:5_21 Jr_5:5_22
Jr:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:6 διὰ τοῦτο ἔπαισεν αὐτοὺς λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ, καὶ λύκος ἕως τῶν οἰκιῶν ὠλέθρευσεν αὐτούς, καὶ πάρδαλις ἐγρηγόρησεν ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτῶν· πάντες οἱ ἐκπορευόμενοι ἀπ’ αὐτῶν θηρευθήσονται, ὅτι ἐπλήθυναν ἀσεβείας αὐτῶν, ἴσχυσαν ἐν ταῖς ἀποστροφαῖς αὐτῶν.
Jr:5:6 Therefore has a lion out of the forest smitten them, and a wolf has destroyed them even to their houses, and a leopard has watched against their cities: all that go forth from them shall be hunted: for they have multiplied their ungodliness, they have strengthened themselves in their revoltings. (Jeremiah 5:6 Brenton)
Jr:5:6 Dlatego wypadnie na nich lew z lasu, wilk stepowy posieje wśród nich spustoszenie. Pantera będzie czyhać przy ich miastach; każdy, kto z nich wyjdzie, będzie rozszarpany. Pomnożyły się bowiem ich grzechy i liczne są ich odstępstwa. (Jr 5:6 BT_4)
Jr:5:6 διὰ τοῦτο ἔπαισεν αὐτοὺς λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ, καὶ λύκος ἕως τῶν οἰκιῶν ὠλέθρευσεν αὐτούς, καὶ πάρδαλις ἐγρηγόρησεν ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτῶν· πάντες οἱ ἐκπορευόμενοι ἀπ’ αὐτῶν θηρευθήσονται, ὅτι ἐπλήθυναν ἀσεβείας αὐτῶν, ἴσχυσαν ἐν ταῖς ἀποστροφαῖς αὐτῶν.
Jr:5:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐκ ὁ ἡ τό   καί λύκος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πάρδαλις, -εως, ἡ γρηγορέω (γρηγορ(ε)-, γρηγορη·σ-, γρηγορη·σ-, -, -, γρηγορη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) ὅτι πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἀ·σέβεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:5:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? On/ona/to/to samo Lew Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Wilk Aż; świtaj Dom By niszczyć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Lampart By być raźny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By polować Ponieważ/tamto By wzrastać/mnóż się Brak szacunku On/ona/to/to samo By mieć siła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Jr:5:6 dia\ tou=to e)/paisen au)tou\s le/On e)k tou= drumou=, kai\ lu/kos e(/Os tO=n oi)kiO=n O)le/Treusen au)tou/s, kai\ pa/rdalis e)grEgo/rEsen e)pi\ ta\s po/leis au)tO=n· pa/ntes oi( e)kporeuo/menoi a)p’ au)tO=n TEreuTE/sontai, o(/ti e)plE/Tunan a)sebei/as au)tO=n, i)/sCHusan e)n tai=s a)postrofai=s au)tO=n.
Jr:5:6 dia tuto epaisen autus leOn ek tu drymu, kai lykos heOs tOn oikiOn OleTreusen autus, kai pardalis egrEgorEsen epi tas poleis autOn· pantes hoi ekporeuomenoi ap’ autOn TEreuTEsontai, hoti eplETynan asebeias autOn, isCHysan en tais apostrofais autOn.
Jr:5:6 P RD_ASN VAI_AAI3S RD_APM N3W_NSM P RA_GSM N2_GSM C N2_NSM P RA_GPF N1A_GPF VAI_AAI3S RD_APM C N3I_NSF VAI_AAI3S P RA_APF N3I_APF RD_GPM A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM P RD_GPM VC_FPI3P C VAI_AAI3P N1A_APF RD_GPM VA_AAI3P P RA_DPF N1_DPF RD_GPM
Jr:5:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? he/she/it/same lion out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely wolf until; dawn the house to destroy he/she/it/same and also, even, namely leopard to be alert upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to go out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to hunt because/that to increase/multiply lack of deference he/she/it/same to have strength in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Jr:5:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-???-ed them/same (acc) lion (nom) out of (+gen) the (gen)   and wolf (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) houses (gen) he/she/it-DESTROY-ed them/same (acc) and leopard (nom) he/she/it-BE-ed-ALERT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) all (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom|voc) away from (+gen) them/same (gen) they-will-be-HUNT-ed because/that they-INCREASE/MULTIPLY-ed lack of deference (gen), lacks of deference (acc) them/same (gen) they-HAVE-ed-STRENGTH, upon HAVE-ing-STRENGTH (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   them/same (gen)
Jr:5:6 Jr_5:6_1 Jr_5:6_2 Jr_5:6_3 Jr_5:6_4 Jr_5:6_5 Jr_5:6_6 Jr_5:6_7 Jr_5:6_8 Jr_5:6_9 Jr_5:6_10 Jr_5:6_11 Jr_5:6_12 Jr_5:6_13 Jr_5:6_14 Jr_5:6_15 Jr_5:6_16 Jr_5:6_17 Jr_5:6_18 Jr_5:6_19 Jr_5:6_20 Jr_5:6_21 Jr_5:6_22 Jr_5:6_23 Jr_5:6_24 Jr_5:6_25 Jr_5:6_26 Jr_5:6_27 Jr_5:6_28 Jr_5:6_29 Jr_5:6_30 Jr_5:6_31 Jr_5:6_32 Jr_5:6_33 Jr_5:6_34 Jr_5:6_35 Jr_5:6_36 Jr_5:6_37
Jr:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:7 ποίᾳ τούτων ἵλεως γένωμαί σοι; οἱ υἱοί σου ἐγκατέλιπόν με καὶ ὤμνυον ἐν τοῖς οὐκ οὖσιν θεοῖς· καὶ ἐχόρτασα αὐτούς, καὶ ἐμοιχῶντο καὶ ἐν οἴκοις πορνῶν κατέλυον.
Jr:5:7 In what way shall I forgive thee for these things? Thy sons have forsaken me, and sworn by them that are no gods: and I fed them to the full, and they committed adultery, and lodged in harlots' houses. (Jeremiah 5:7 Brenton)
Jr:5:7 «Dlaczego mam ci okazać łaskę? Synowie twoi opuścili Mnie i przysięgali na tych, co nie są bogami. Nasyciłem ich, a oni popełniali cudzołóstwo, zbierali się w domu nierządu. (Jr 5:7 BT_4)
Jr:5:7 ποίᾳ τούτων ἵλεως γένωμαί σοι; οἱ υἱοί σου ἐγκατέλιπόν με καὶ ὤμνυον ἐν τοῖς οὐκ οὖσιν θεοῖς· καὶ ἐχόρτασα αὐτούς, καὶ ἐμοιχῶντο καὶ ἐν οἴκοις πορνῶν κατέλυον.
Jr:5:7   οὗτος αὕτη τοῦτο ἵλεως -ων γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ καί χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μοιχάω (μοιχ(α)-, -, -, -, -, -) καί ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πόρνος, -ου, ὁ; πόρνη, -ης, ἡ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
Jr:5:7 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Syn Ty; twój/twój(sg) By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja I też, nawet, mianowicie By przysięgać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym By być Bóg  I też, nawet, mianowicie By nasycać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dopuścić się zdrady małżeńskiej I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom; by mieszkać Pomieszana osoba; prostytuuj By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca
Jr:5:7 poi/a| tou/tOn i(/leOs ge/nOmai/ soi; oi( ui(oi/ sou e)gkate/lipo/n me kai\ O)/mnuon e)n toi=s ou)k ou)=sin Teoi=s· kai\ e)CHo/rtasa au)tou/s, kai\ e)moiCHO=nto kai\ e)n oi)/kois pornO=n kate/luon.
Jr:5:7 poia tutOn hileOs genOmai soi; hoi hyioi su enkatelipon me kai Omnyon en tois uk usin Teois· kai eCHortasa autus, kai emoiCHOnto kai en oikois pornOn katelyon.
Jr:5:7 A1A_DSF RD_GPM A1B_NSM VB_AMS1S RP_DS RA_NPM N2_NPM RP_GS VBI_AAI3P RP_AS C V5_IAI3P P RA_DPM D V9_PAPDPM N2_DPM C VAI_AAI1S RD_APM C V1I_IMI3P C P N2_DPM N1_GPF V1I_IAI3P
Jr:5:7 ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to become become, happen you; your/yours(sg); to rub worn, rub the son you; your/yours(sg) to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I and also, even, namely to swear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the οὐχ before rough breathing to be god [see theology] and also, even, namely to sate he/she/it/same and also, even, namely to commit adultery and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house; to dwell promiscuous person; prostitute to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
Jr:5:7   these (gen) merciful ([Adj] acc, nom|voc) I-should-be-BECOME-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed me (acc) and I-was-SWEAR-ing, they-were-SWEAR-ing in/among/by (+dat) the (dat) not while being (dat) gods (dat) and I-SATE-ed them/same (acc) and they-were-being-COMMIT-ed-ADULTERY and in/among/by (+dat) houses (dat); you(sg)-happen-to-be-DWELL-ing (opt) promiscuous persons (gen); prostitutes (gen) I-was-ABOLISH-ing, they-were-ABOLISH-ing
Jr:5:7 Jr_5:7_1 Jr_5:7_2 Jr_5:7_3 Jr_5:7_4 Jr_5:7_5 Jr_5:7_6 Jr_5:7_7 Jr_5:7_8 Jr_5:7_9 Jr_5:7_10 Jr_5:7_11 Jr_5:7_12 Jr_5:7_13 Jr_5:7_14 Jr_5:7_15 Jr_5:7_16 Jr_5:7_17 Jr_5:7_18 Jr_5:7_19 Jr_5:7_20 Jr_5:7_21 Jr_5:7_22 Jr_5:7_23 Jr_5:7_24 Jr_5:7_25 Jr_5:7_26 Jr_5:7_27
Jr:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:8 ἵπποι θηλυμανεῖς ἐγενήθησαν, ἕκαστος ἐπὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐχρεμέτιζον.
Jr:5:8 They became as wanton horses: they neighed each one after his neighbour's wife. (Jeremiah 5:8 Brenton)
Jr:5:8 Stali się wyuzdani i nieokiełznani niby konie: każdy rży do żony bliźniego swego. (Jr 5:8 BT_4)
Jr:5:8 ἵπποι θηλυμανεῖς ἐγενήθησαν, ἕκαστος ἐπὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐχρεμέτιζον.
Jr:5:8 ἵππος, -ου, ὁ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἕκαστος -η -ον ἐπί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό χρεμετίζω [LXX] (χρεμετιζ-, -, χρεμετι·σ-, -, -, -)
Jr:5:8 Koń By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By rżeć cicho
Jr:5:8 i(/ppoi TElumanei=s e)genE/TEsan, e(/kastos e)pi\ tE\n gunai=ka tou= plEsi/on au)tou= e)CHreme/tiDZon.
Jr:5:8 hippoi TElymaneis egenETEsan, hekastos epi tEn gynaika tu plEsion autu eCHremetiDZon.
Jr:5:8 N2_NPM A3H_NPM VCI_API3P A1_NSM P RA_ASF N3K_ASF RA_GSM D RD_GSM V1I_IAI3P
Jr:5:8 horse ć to become become, happen each upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the woman/wife the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to whinny
Jr:5:8 horses (nom|voc)   they-were-BECOME-ed each (of two) (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) I-was-WHINNY-ing, they-were-WHINNY-ing
Jr:5:8 Jr_5:8_1 Jr_5:8_2 Jr_5:8_3 Jr_5:8_4 Jr_5:8_5 Jr_5:8_6 Jr_5:8_7 Jr_5:8_8 Jr_5:8_9 Jr_5:8_10 Jr_5:8_11
Jr:5:8 x x x x x x x x x x x
Jr:5:9 μὴ ἐπὶ τούτοις οὐκ ἐπισκέψομαι; λέγει κύριος· ἢ ἐν ἔθνει τοιούτῳ οὐκ ἐκδικήσει ἡ ψυχή μου;
Jr:5:9 Shall I not visit for these things? saith the Lord: and shall not my soul be avenged on such a nation as this. (Jeremiah 5:9 Brenton)
Jr:5:9 Czy mam ich za to nie karać - wyrocznia Pana - i nad narodem, jak ten, i nie dokonać zemsty? (Jr 5:9 BT_4)
Jr:5:9 μὴ ἐπὶ τούτοις οὐκ ἐπισκέψομαι; λέγει κύριος· ἐν ἔθνει τοιούτῳ οὐκ ἐκδικήσει ψυχή μου;
Jr:5:9 μή ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:5:9 Nie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By bywać [zobacz sceptyczny] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] ??? Przed przydechem mocnym Zemsta; by pomścić/poprawiaj Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Jr:5:9 mE\ e)pi\ tou/tois ou)k e)piske/PSomai; le/gei ku/rios· E)\ e)n e)/Tnei toiou/tO| ou)k e)kdikE/sei E( PSuCHE/ mou;
Jr:5:9 mE epi tutois uk episkePSomai; legei kyrios· E en eTnei toiutO uk ekdikEsei hE PSyCHE mu;
Jr:5:9 D P RD_DPN D VF_FMI1S V1_PAI3S N2_NSM C P N3E_DSN A1_DSN D VF2_FAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS
Jr:5:9 not upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to visit [see skeptical] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic] such as this kind such, like [τοσαυτην] οὐχ before rough breathing vengeance; to avenge/rectify the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Jr:5:9 not upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) not I-will-be-VISIT-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) or in/among/by (+dat) nation (dat) such as this kind (dat) not vengeance (dat); he/she/it-will-AVENGE/RECTIFY, you(sg)-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed (classical) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen)
Jr:5:9 Jr_5:9_1 Jr_5:9_2 Jr_5:9_3 Jr_5:9_4 Jr_5:9_5 Jr_5:9_6 Jr_5:9_7 Jr_5:9_8 Jr_5:9_9 Jr_5:9_10 Jr_5:9_11 Jr_5:9_12 Jr_5:9_13 Jr_5:9_14 Jr_5:9_15 Jr_5:9_16
Jr:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:10 ἀνάβητε ἐπὶ τοὺς προμαχῶνας αὐτῆς καὶ κατασκάψατε, συντέλειαν δὲ μὴ ποιήσητε· ὑπολίπεσθε τὰ ὑποστηρίγματα αὐτῆς, ὅτι τοῦ κυρίου εἰσίν.
Jr:5:10 Go up upon her battlements, and break them down; but make not a full end: leave her buttresses: for they are the Lord's. (Jeremiah 5:10 Brenton)
Jr:5:10 Wejdźcie na tarasy jej winnicy i zniszczcie, lecz nie dokonujcie zupełnej zagłady. Usuńcie jej odrośla, bo nie należą one do Pana. (Jr 5:10 BT_4)
Jr:5:10 ἀνάβητε ἐπὶ τοὺς προμαχῶνας αὐτῆς καὶ κατασκάψατε, συντέλειαν δὲ μὴ ποιήσητε· ὑπολίπεσθε τὰ ὑποστηρίγματα αὐτῆς, ὅτι τοῦ κυρίου εἰσίν.
Jr:5:10 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) συν·τέλεια, -ας, ἡ δέ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:5:10 By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By niszczyć Zakończenie zaś Nie By czynić/rób By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść; by być
Jr:5:10 a)na/bEte e)pi\ tou\s promaCHO=nas au)tE=s kai\ kataska/PSate, sunte/leian de\ mE\ poiE/sEte· u(poli/pesTe ta\ u(postEri/gmata au)tE=s, o(/ti tou= kuri/ou ei)si/n.
Jr:5:10 anabEte epi tus promaCHOnas autEs kai kataskaPSate, synteleian de mE poiEsEte· hypolipesTe ta hypostErigmata autEs, hoti tu kyriu eisin.
Jr:5:10 VZ_AAD2P P RA_APM N3W_APM RD_GSF C VA_AAD2P N1A_ASF x D VA_AAS2P VB_AMD2P RA_APN N3M_APN RD_GSF C RA_GSM N2_GSM V9_PAI3P
Jr:5:10 to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same and also, even, namely to destroy completion δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to do/make to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) the ć he/she/it/same because/that the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go; to be
Jr:5:10 do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   her/it/same (gen) and do-DESTROY-you(pl)! completion (acc) Yet not you(pl)-should-DO/MAKE be-you(pl)-REMAIN-ed! the (nom|acc)   her/it/same (gen) because/that the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Jr:5:10 Jr_5:10_1 Jr_5:10_2 Jr_5:10_3 Jr_5:10_4 Jr_5:10_5 Jr_5:10_6 Jr_5:10_7 Jr_5:10_8 Jr_5:10_9 Jr_5:10_10 Jr_5:10_11 Jr_5:10_12 Jr_5:10_13 Jr_5:10_14 Jr_5:10_15 Jr_5:10_16 Jr_5:10_17 Jr_5:10_18 Jr_5:10_19
Jr:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:11 ὅτι ἀθετῶν ἠθέτησεν εἰς ἐμέ, λέγει κύριος, οἶκος Ισραηλ καὶ οἶκος Ιουδα.
Jr:5:11 For the house of Israel have indeed dealt treacherously against me, saith the Lord: the house of Juda also (Jeremiah 5:11 Brenton)
Jr:5:11 Albowiem sprzeniewierzył Mi się zupełnie dom Izraela i dom Judy - wyrocznia Pana. (Jr 5:11 BT_4)
Jr:5:11 ὅτι ἀθετῶν ἠθέτησεν εἰς ἐμέ, λέγει κύριος, οἶκος Ισραηλ καὶ οἶκος Ιουδα.
Jr:5:11 ὅτι ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:5:11 Ponieważ/tamto By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dom Izrael I też, nawet, mianowicie Dom Judasz/Juda
Jr:5:11 o(/ti a)TetO=n E)Te/tEsen ei)s e)me/, le/gei ku/rios, oi)=kos *israEl kai\ oi)=kos *iouda.
Jr:5:11 hoti aTetOn ETetEsen eis eme, legei kyrios, oikos israEl kai oikos iuda.
Jr:5:11 C V2_PAPNSM VAI_AAI3S P RP_AS V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM N_GSM C N2_NSM N_GSM
Jr:5:11 because/that to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] into (+acc) I; my/mine to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. house Israel and also, even, namely house Judas/Judah
Jr:5:11 because/that while REPUDIATE-ing (nom) he/she/it-REPUDIATE-ed into (+acc) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) house (nom) Israel (indecl) and house (nom) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:5:11 Jr_5:11_1 Jr_5:11_2 Jr_5:11_3 Jr_5:11_4 Jr_5:11_5 Jr_5:11_6 Jr_5:11_7 Jr_5:11_8 Jr_5:11_9 Jr_5:11_10 Jr_5:11_11 Jr_5:11_12
Jr:5:11 x x x x x x x x x x x x
Jr:5:12 ἐψεύσαντο τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν καὶ εἶπαν Οὐκ ἔστιν ταῦτα· οὐχ ἥξει ἐφ’ ἡμᾶς κακά, καὶ μάχαιραν καὶ λιμὸν οὐκ ὀψόμεθα·
Jr:5:12 have lied to their Lord, and they have said, These things are not so; no evils shall come upon us; and we shall not see sword or famine. (Jeremiah 5:12 Brenton)
Jr:5:12 Zaparli się Pana i powiedzieli: "On nic nie znaczy. Nie spotka nas żadne nieszczęście, nie zaznamy miecza ani głodu". (Jr 5:12 BT_4)
Jr:5:12 ἐψεύσαντο τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν καὶ εἶπαν Οὐκ ἔστιν ταῦτα· οὐχ ἥξει ἐφ’ ἡμᾶς κακά, καὶ μάχαιραν καὶ λιμὸν οὐκ ὀψόμεθα·
Jr:5:12 ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Jr:5:12 By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Głodu głód ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Jr:5:12 e)PSeu/santo tO=| kuri/O| e(autO=n kai\ ei)=pan *ou)k e)/stin tau=ta· ou)CH E(/Xei e)f’ E(ma=s kaka/, kai\ ma/CHairan kai\ limo\n ou)k o)PSo/meTa·
Jr:5:12 ePSeusanto tO kyriO heautOn kai eipan uk estin tauta· uCH hEXei ef’ hEmas kaka, kai maCHairan kai limon uk oPSomeTa·
Jr:5:12 VAI_AMI3P RA_DSM N2_DSM RD_GPM C VAI_AAI3P D V9_PAI3S RD_NPN D VF_FAI3S P RP_AP A1_NPN C N1A_ASF C N2_ASM D VF_FMI1P
Jr:5:12 to lie deceptive, dishonest; false, untrue the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. self /our-/your-/themselves and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I wickedly to do evil and also, even, namely sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely famine hunger οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Jr:5:12 they-were-LIE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) selves (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not he/she/it-is these (nom|acc) not he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and sacrificial knife (acc) and famine (acc) not we-will-be-SEE-ed
Jr:5:12 Jr_5:12_1 Jr_5:12_2 Jr_5:12_3 Jr_5:12_4 Jr_5:12_5 Jr_5:12_6 Jr_5:12_7 Jr_5:12_8 Jr_5:12_9 Jr_5:12_10 Jr_5:12_11 Jr_5:12_12 Jr_5:12_13 Jr_5:12_14 Jr_5:12_15 Jr_5:12_16 Jr_5:12_17 Jr_5:12_18 Jr_5:12_19 Jr_5:12_20
Jr:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:13 οἱ προφῆται ἡμῶν ἦσαν εἰς ἄνεμον, καὶ λόγος κυρίου οὐχ ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς· οὕτως ἔσται αὐτοῖς.
Jr:5:13 Our prophets became wind, and the word of the Lord was not in them. (Jeremiah 5:13 Brenton)
Jr:5:13 2 «To im się stanie, (Jr 5:13 BT_4)
Jr:5:13 οἱ προφῆται ἡμῶν ἦσαν εἰς ἄνεμον, καὶ λόγος κυρίου οὐχ ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς· οὕτως ἔσται αὐτοῖς.
Jr:5:13 ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἄνεμος, -ου, ὁ καί λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:5:13 Prorok Ja By być Do (+przyspieszenie) Wiatr I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być On/ona/to/to samo
Jr:5:13 oi( profE=tai E(mO=n E)=san ei)s a)/nemon, kai\ lo/gos kuri/ou ou)CH u(pE=rCHen e)n au)toi=s· ou(/tOs e)/stai au)toi=s.
Jr:5:13 hoi profEtai hEmOn Esan eis anemon, kai logos kyriu uCH hypErCHen en autois· hutOs estai autois.
Jr:5:13 RA_NPM N1M_NPM RP_GP V9_IAI3P P N2_ASM C N2_NSM N2_GSM D V1I_IAI3S P RD_DPM D VF_FMI3S RD_DPM
Jr:5:13 the prophet I to be into (+acc) wind and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be he/she/it/same
Jr:5:13 the (nom) prophets (nom|voc) us (gen) they-were into (+acc) wind (acc) and word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-was-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF in/among/by (+dat) them/same (dat) thusly/like this he/she/it-will-be them/same (dat)
Jr:5:13 Jr_5:13_1 Jr_5:13_2 Jr_5:13_3 Jr_5:13_4 Jr_5:13_5 Jr_5:13_6 Jr_5:13_7 Jr_5:13_8 Jr_5:13_9 Jr_5:13_10 Jr_5:13_11 Jr_5:13_12 Jr_5:13_13 Jr_5:13_14 Jr_5:13_15 Jr_5:13_16
Jr:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:14 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἀνθ ὧν ἐλαλήσατε τὸ ῥῆμα τοῦτο, ἰδοὺ ἐγὼ δέδωκα τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου πῦρ καὶ τὸν λαὸν τοῦτον ξύλα, καὶ καταφάγεται αὐτούς.
Jr:5:14 Therefore thus saith the Lord Almighty, Because ye have spoken this word, behold, I have made my words in thy mouth fire, and this people wood, and it shall devour them. (Jeremiah 5:14 Brenton)
Jr:5:14 2 ponieważ w ten sposób mówili. Oto uczynię słowa moje ogniem w twoich ustach, a lud ten drewnem, które ogień pochłonie. (Jr 5:14 BT_4)
Jr:5:14 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἀνθ ὧν ἐλαλήσατε τὸ ῥῆμα τοῦτο, ἰδοὺ ἐγὼ δέδωκα τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου πῦρ καὶ τὸν λαὸν τοῦτον ξύλα, καὶ καταφάγεται αὐτούς.
Jr:5:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἀντί ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ξύλον, -ου, τό καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:5:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By mówić Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By dawać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) Ogień I też, nawet, mianowicie Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo
Jr:5:14 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)anT O(=n e)lalE/sate to\ r(E=ma tou=to, i)dou\ e)gO\ de/dOka tou\s lo/gous mou ei)s to\ sto/ma sou pu=r kai\ to\n lao\n tou=ton Xu/la, kai\ katafa/getai au)tou/s.
Jr:5:14 dia tuto tade legei kyrios pantokratOr anT hOn elalEsate to rEma tuto, idu egO dedOka tus logus mu eis to stoma su pyr kai ton laon tuton Xyla, kai katafagetai autus.
Jr:5:14 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM P RR_GPM VAI_AAI2P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN I RP_NS VX_XAI1S RA_APM N2_APM RP_GS P RA_ASN N3M_ASN RP_GS N3_ASN C RA_ASM N2_ASM RD_ASM N2N_APN C VF_FMI3S RD_APM
Jr:5:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all against (+gen) who/whom/which to speak the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to give the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I into (+acc) the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) fire and also, even, namely the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to devour be eaten away, eat away he/she/it/same
Jr:5:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) against (+gen) who/whom/which (gen) you(pl)-SPEAK-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-have-GIVE-ed the (acc) words (acc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) fire (nom|acc|voc) and the (acc) people (acc) this (acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed them/same (acc)
Jr:5:14 Jr_5:14_1 Jr_5:14_2 Jr_5:14_3 Jr_5:14_4 Jr_5:14_5 Jr_5:14_6 Jr_5:14_7 Jr_5:14_8 Jr_5:14_9 Jr_5:14_10 Jr_5:14_11 Jr_5:14_12 Jr_5:14_13 Jr_5:14_14 Jr_5:14_15 Jr_5:14_16 Jr_5:14_17 Jr_5:14_18 Jr_5:14_19 Jr_5:14_20 Jr_5:14_21 Jr_5:14_22 Jr_5:14_23 Jr_5:14_24 Jr_5:14_25 Jr_5:14_26 Jr_5:14_27 Jr_5:14_28 Jr_5:14_29 Jr_5:14_30 Jr_5:14_31
Jr:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:15 ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐφ’ ὑμᾶς ἔθνος πόρρωθεν, οἶκος Ισραηλ, λέγει κύριος, ἔθνος, οὗ οὐκ ἀκούσῃ τῆς φωνῆς τῆς γλώσσης αὐτοῦ·
Jr:5:15 Behold, I will bring upon you a nation from far, O house of Israel, saith the Lord; a nation the sound of whose language one shall not understand. (Jeremiah 5:15 Brenton)
Jr:5:15 Oto na was sprowadzę naród z daleka, domu Izraela - wyrocznia Pana. Jest to naród niepokonany, naród starożytny, naród, którego języka nie znasz ani nie rozumiesz, co mówi. (Jr 5:15 BT_4)
Jr:5:15 ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐφ’ ὑμᾶς ἔθνος πόρρωθεν, οἶκος Ισραηλ, λέγει κύριος, ἔθνος, οὗ οὐκ ἀκούσῃ τῆς φωνῆς τῆς γλώσσης αὐτοῦ·
Jr:5:15 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πόρρω·θεν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:5:15 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Naród [zobacz etniczny] ??? Dom Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Niechętny; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo
Jr:5:15 i)dou\ e)gO\ e)pa/gO e)f’ u(ma=s e)/Tnos po/rrOTen, oi)=kos *israEl, le/gei ku/rios, e)/Tnos, ou(= ou)k a)kou/sE| tE=s fOnE=s tE=s glO/ssEs au)tou=·
Jr:5:15 idu egO epagO ef’ hymas eTnos porrOTen, oikos israEl, legei kyrios, eTnos, hu uk akusE tEs fOnEs tEs glOssEs autu·
Jr:5:15 I RP_NS V1_PAI1S P RP_AP N3E_ASN D N2_NSM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM N3E_ASN RR_GSM D VF_FMI2S RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1S_GSF RD_GSN
Jr:5:15 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you nation [see ethnic] ??? house Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing unwilling; to hear the sound/voice cries the tongue by metonymy, a language he/she/it/same
Jr:5:15 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) nation (nom|acc|voc) ??? house (nom) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) nation (nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) not unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) the (gen) tongue (gen) him/it/same (gen)
Jr:5:15 Jr_5:15_1 Jr_5:15_2 Jr_5:15_3 Jr_5:15_4 Jr_5:15_5 Jr_5:15_6 Jr_5:15_7 Jr_5:15_8 Jr_5:15_9 Jr_5:15_10 Jr_5:15_11 Jr_5:15_12 Jr_5:15_13 Jr_5:15_14 Jr_5:15_15 Jr_5:15_16 Jr_5:15_17 Jr_5:15_18 Jr_5:15_19 Jr_5:15_20
Jr:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:16 πάντες ἰσχυροὶ
Jr:5:16 They are all mighty men: (Jeremiah 5:16 Brenton)
Jr:5:16 Jego kołczan jest niby grób otwarty, wszyscy mężowie są bohaterami. (Jr 5:16 BT_4)
Jr:5:16 πάντες ἰσχυροὶ
Jr:5:16 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἰσχυρός -ά -όν
Jr:5:16 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Potężny silny, potężny, silny,
Jr:5:16 pa/ntes i)sCHuroi\
Jr:5:16 pantes isCHyroi
Jr:5:16 A3_NPM A1A_NPM
Jr:5:16 every all, each, every, the whole of mighty forceful, powerful, strong,
Jr:5:16 all (nom|voc) mighty ([Adj] nom|voc)
Jr:5:16 Jr_5:16_1 Jr_5:16_2
Jr:5:16 x x
Jr:5:17 καὶ κατέδονται τὸν θερισμὸν ὑμῶν καὶ τοὺς ἄρτους ὑμῶν καὶ κατέδονται τοὺς υἱοὺς ὑμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν καὶ κατέδονται τὰ πρόβατα ὑμῶν καὶ τοὺς μόσχους ὑμῶν καὶ κατέδονται τοὺς ἀμπελῶνας ὑμῶν καὶ τοὺς συκῶνας ὑμῶν καὶ τοὺς ἐλαιῶνας ὑμῶν· καὶ ἀλοήσουσιν τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ὑμῶν, ἐφ’ αἷς ὑμεῖς πεποίθατε ἐπ’ αὐταῖς, ἐν ῥομφαίᾳ.
Jr:5:17 and they shall devour your harvest, and your bread; and shall devour your sons, and your daughters; and they shall devour your sheep, and your calves, and devour your vineyards, and your fig-plantations, and your olive yards: and they shall utterly destroy your strong cities, wherein ye trusted, with the sword. (Jeremiah 5:17 Brenton)
Jr:5:17 Pochłonie twoje żniwa i twój chleb, pochłonie twoje córki i twoich synów, pochłonie twoje owce i twoje bydło, pochłonie twoje winnice i twoje drzewa figowe. Zniszczy orężem twoje miasta warowne, w których ty pokładasz nadzieję. (Jr 5:17 BT_4)
Jr:5:17 καὶ κατέδονται τὸν θερισμὸν ὑμῶν καὶ τοὺς ἄρτους ὑμῶν καὶ κατέδονται τοὺς υἱοὺς ὑμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν καὶ κατέδονται τὰ πρόβατα ὑμῶν καὶ τοὺς μόσχους ὑμῶν καὶ κατέδονται τοὺς ἀμπελῶνας ὑμῶν καὶ τοὺς συκῶνας ὑμῶν καὶ τοὺς ἐλαιῶνας ὑμῶν· καὶ ἀλοήσουσιν τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ὑμῶν, ἐφ’ αἷς ὑμεῖς πεποίθατε ἐπ’ αὐταῖς, ἐν ῥομφαίᾳ.
Jr:5:17 καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐλαιών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀλοάω (αλο(α)-, αλοη·σ-, αλοη·σ-, -, -, αλοη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
Jr:5:17 I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Żniwa Ty I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Syn Ty I też, nawet, mianowicie Córka Ty I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Owca (sheepfold) Ty I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Ty I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Winnica Ty I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Oliwny gaj Ty I też, nawet, mianowicie By młócić zboże Miasto Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Ty By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada
Jr:5:17 kai\ kate/dontai to\n Terismo\n u(mO=n kai\ tou\s a)/rtous u(mO=n kai\ kate/dontai tou\s ui(ou\s u(mO=n kai\ ta\s Tugate/ras u(mO=n kai\ kate/dontai ta\ pro/bata u(mO=n kai\ tou\s mo/sCHous u(mO=n kai\ kate/dontai tou\s a)mpelO=nas u(mO=n kai\ tou\s sukO=nas u(mO=n kai\ tou\s e)laiO=nas u(mO=n· kai\ a)loE/sousin ta\s po/leis ta\s o)CHura\s u(mO=n, e)f’ ai(=s u(mei=s pepoi/Tate e)p’ au)tai=s, e)n r(omfai/a|.
Jr:5:17 kai katedontai ton Terismon hymOn kai tus artus hymOn kai katedontai tus hyius hymOn kai tas Tygateras hymOn kai katedontai ta probata hymOn kai tus mosCHus hymOn kai katedontai tus ampelOnas hymOn kai tus sykOnas hymOn kai tus elaiOnas hymOn· kai aloEsusin tas poleis tas oCHyras hymOn, ef’ hais hymeis pepoiTate ep’ autais, en romfaia.
Jr:5:17 C VF_FMI3P RA_ASM N2_ASM RP_GP C RA_APM N2_APM RP_GP C VF_FMI3P RA_APM N2_APM RP_GP C RA_APF N3_APF RP_GP C VF_FMI3P RA_APN N2N_APN RP_GP C RA_APM N2_APM RP_GP C VF_FMI3P RA_APM N3W_APM RP_GP C RA_APM N3W_APM RP_GP C RA_APM N3W_APM RP_GP C VF_FAI3P RA_APF N3I_APF RA_APF A1A_APF RP_GP P RR_DPF RP_NP VX_XAI2P P RD_DPF P N1A_DSF
Jr:5:17 and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the harvest you and also, even, namely the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the son you and also, even, namely the daughter you and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the sheep (sheepfold) you and also, even, namely the calf/ox you and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the vineyard you and also, even, namely the ć you and also, even, namely the olive grove you and also, even, namely to thresh the city the ć you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which you to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword
Jr:5:17 and they-will-be-DEVOUR-ed the (acc) harvest (acc) you(pl) (gen) and the (acc) [loaves of] bread (acc) you(pl) (gen) and they-will-be-DEVOUR-ed the (acc) sons (acc) you(pl) (gen) and the (acc) daughters (acc) you(pl) (gen) and they-will-be-DEVOUR-ed the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and the (acc) calves/oxen (acc) you(pl) (gen) and they-will-be-DEVOUR-ed the (acc) vineyards (acc) you(pl) (gen) and the (acc)   you(pl) (gen) and the (acc) olive groves (acc) you(pl) (gen) and they-will-THRESH, going-to-THRESH (fut ptcp) (dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc)   you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) you(pl) (nom) you(pl)-have-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) sword (dat)
Jr:5:17 Jr_5:17_1 Jr_5:17_2 Jr_5:17_3 Jr_5:17_4 Jr_5:17_5 Jr_5:17_6 Jr_5:17_7 Jr_5:17_8 Jr_5:17_9 Jr_5:17_10 Jr_5:17_11 Jr_5:17_12 Jr_5:17_13 Jr_5:17_14 Jr_5:17_15 Jr_5:17_16 Jr_5:17_17 Jr_5:17_18 Jr_5:17_19 Jr_5:17_20 Jr_5:17_21 Jr_5:17_22 Jr_5:17_23 Jr_5:17_24 Jr_5:17_25 Jr_5:17_26 Jr_5:17_27 Jr_5:17_28 Jr_5:17_29 Jr_5:17_30 Jr_5:17_31 Jr_5:17_32 Jr_5:17_33 Jr_5:17_34 Jr_5:17_35 Jr_5:17_36 Jr_5:17_37 Jr_5:17_38 Jr_5:17_39 Jr_5:17_40 Jr_5:17_41 Jr_5:17_42 Jr_5:17_43 Jr_5:17_44 Jr_5:17_45 Jr_5:17_46 Jr_5:17_47 Jr_5:17_48 Jr_5:17_49 Jr_5:17_50 Jr_5:17_51 Jr_5:17_52 Jr_5:17_53 Jr_5:17_54 Jr_5:17_55
Jr:5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:18 καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, λέγει κύριος ὁ θεός σου, οὐ μὴ ποιήσω ὑμᾶς εἰς συντέλειαν.
Jr:5:18 And it shall come to pass in those days, saith the Lord thy God, that I will not utterly destroy you. (Jeremiah 5:18 Brenton)
Jr:5:18 Lecz nawet w tych dniach - wyrocznia Pana - nie dokonam całkowitej zagłady. (Jr 5:18 BT_4)
Jr:5:18 καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, λέγει κύριος θεός σου, οὐ μὴ ποιήσω ὑμᾶς εἰς συντέλειαν.
Jr:5:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] συν·τέλεια, -ας, ἡ
Jr:5:18 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób Ty Do (+przyspieszenie) Zakończenie
Jr:5:18 kai\ e)/stai e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais, le/gei ku/rios o( Teo/s sou, ou) mE\ poiE/sO u(ma=s ei)s sunte/leian.
Jr:5:18 kai estai en tais hEmerais ekeinais, legei kyrios ho Teos su, u mE poiEsO hymas eis synteleian.
Jr:5:18 C VF_FMI3S P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS D D VF_FAI1S RP_AP P N1A_ASF
Jr:5:18 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to do/make you into (+acc) completion
Jr:5:18 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(pl) (acc) into (+acc) completion (acc)
Jr:5:18 Jr_5:18_1 Jr_5:18_2 Jr_5:18_3 Jr_5:18_4 Jr_5:18_5 Jr_5:18_6 Jr_5:18_7 Jr_5:18_8 Jr_5:18_9 Jr_5:18_10 Jr_5:18_11 Jr_5:18_12 Jr_5:18_13 Jr_5:18_14 Jr_5:18_15 Jr_5:18_16 Jr_5:18_17
Jr:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:19 καὶ ἔσται ὅταν εἴπητε Τίνος ἕνεκεν ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν ἅπαντα ταῦτα; καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ἀνθ ὧν ἐδουλεύσατε θεοῖς ἀλλοτρίοις ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὕτως δουλεύσετε ἀλλοτρίοις ἐν γῇ οὐχ ὑμῶν.
Jr:5:19 And it shall come to pass, when ye shall say, Wherefore has the Lord our God done all these things to us? that thou shalt say to them, Because ye served strange gods in your land, so shall ye serve strangers in a land that is not yours. (Jeremiah 5:19 Brenton)
Jr:5:19 A gdy powiecie: "Za co uczynił nam Pan, Bóg nasz, to wszystko?" Wtedy powiesz im: "Podobnie jak wy opuściliście Mnie i służyliście obcym bogom we własnym kraju, tak samo będziecie służyć obcym w ziemi, która do was nie należy". (Jr 5:19 BT_4)
Jr:5:19 καὶ ἔσται ὅταν εἴπητε Τίνος ἕνεκεν ἐποίησεν κύριος θεὸς ἡμῶν ἡμῖν ἅπαντα ταῦτα; καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ἀνθ ὧν ἐδουλεύσατε θεοῖς ἀλλοτρίοις ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὕτως δουλεύσετε ἀλλοτρίοις ἐν γῇ οὐχ ὑμῶν.
Jr:5:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὅς ἥ ὅ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὕτως/οὕτω δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἀλλότριος -ία -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:5:19 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Z powodu dla, dla By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Ja Każdy; by spotykać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Bóg  Innego/inni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ty thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Innego/inni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym Ty
Jr:5:19 kai\ e)/stai o(/tan ei)/pEte *ti/nos e(/neken e)poi/Esen ku/rios o( Teo\s E(mO=n E(mi=n a(/panta tau=ta; kai\ e)rei=s au)toi=s *)anT O(=n e)douleu/sate Teoi=s a)llotri/ois e)n tE=| gE=| u(mO=n, ou(/tOs douleu/sete a)llotri/ois e)n gE=| ou)CH u(mO=n.
Jr:5:19 kai estai hotan eipEte tinos heneken epoiEsen kyrios ho Teos hEmOn hEmin hapanta tauta; kai ereis autois anT hOn eduleusate Teois allotriois en tE gE hymOn, hutOs duleusete allotriois en gE uCH hymOn.
Jr:5:19 C VF_FMI3S D VB_AAS2P RI_GSN P VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RP_DP A3_APN RD_APN C VF2_FAI2S RD_DPM P RR_GPM VAI_AAI2P N2_DPM A1A_DPM P RA_DSF N1_DSF RP_GP D VF_FAI2P A1A_DPM P N1_DSF D RP_GP
Jr:5:19 and also, even, namely to be whenever to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. owing to for, for the sake of to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I I every; to encounter this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same against (+gen) who/whom/which to obey to be a slave, serve god [see theology] of another/others in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land you thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to obey to be a slave, serve of another/others in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land οὐχ before rough breathing you
Jr:5:19 and he/she/it-will-be whenever you(pl)-should-SAY/TELL who/what/why (gen) owing to he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) us (dat) all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! these (nom|acc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL them/same (dat) against (+gen) who/whom/which (gen) you(pl)-OBEY-ed gods (dat) of another/others (dat) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) you(pl) (gen) thusly/like this you(pl)-will-OBEY of another/others (dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) not you(pl) (gen)
Jr:5:19 Jr_5:19_1 Jr_5:19_2 Jr_5:19_3 Jr_5:19_4 Jr_5:19_5 Jr_5:19_6 Jr_5:19_7 Jr_5:19_8 Jr_5:19_9 Jr_5:19_10 Jr_5:19_11 Jr_5:19_12 Jr_5:19_13 Jr_5:19_14 Jr_5:19_15 Jr_5:19_16 Jr_5:19_17 Jr_5:19_18 Jr_5:19_19 Jr_5:19_20 Jr_5:19_21 Jr_5:19_22 Jr_5:19_23 Jr_5:19_24 Jr_5:19_25 Jr_5:19_26 Jr_5:19_27 Jr_5:19_28 Jr_5:19_29 Jr_5:19_30 Jr_5:19_31 Jr_5:19_32 Jr_5:19_33
Jr:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:20 ἀναγγείλατε ταῦτα εἰς τὸν οἶκον Ιακωβ, καὶ ἀκουσθήτω ἐν τῷ Ιουδα.
Jr:5:20 Proclaim these things to the house of Jacob, and let them be heard in the house of Juda. (Jeremiah 5:20 Brenton)
Jr:5:20 Głoście to w domu Jakuba i obwieśćcie to w Judzie: (Jr 5:20 BT_4)
Jr:5:20 ἀναγγείλατε ταῦτα εἰς τὸν οἶκον Ιακωβ, καὶ ἀκουσθήτω ἐν τῷ Ιουδα.
Jr:5:20 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰακώβ, ὁ καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:5:20 By ogłaszać ogłaszaj, informuj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Dom Jacob I też, nawet, mianowicie By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda
Jr:5:20 a)naggei/late tau=ta ei)s to\n oi)=kon *iakOb, kai\ a)kousTE/tO e)n tO=| *iouda.
Jr:5:20 anangeilate tauta eis ton oikon iakOb, kai akusTEtO en tO iuda.
Jr:5:20 VA_AAD2P RD_APN P RA_ASM N2_ASM N_GSM C VC_APD3S P RA_DSM N_DSM
Jr:5:20 to proclaim proclaim, report this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the house Jacob and also, even, namely to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judas/Judah
Jr:5:20 do-PROCLAIM-you(pl)! these (nom|acc) into (+acc) the (acc) house (acc) Jacob (indecl) and let-him/her/it-be-HEAR-ed! in/among/by (+dat) the (dat) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:5:20 Jr_5:20_1 Jr_5:20_2 Jr_5:20_3 Jr_5:20_4 Jr_5:20_5 Jr_5:20_6 Jr_5:20_7 Jr_5:20_8 Jr_5:20_9 Jr_5:20_10 Jr_5:20_11
Jr:5:20 x x x x x x x x x x x
Jr:5:21 ἀκούσατε δὴ ταῦτα, λαὸς μωρὸς καὶ ἀκάρδιος, ὀφθαλμοὶ αὐτοῖς καὶ οὐ βλέπουσιν, ὦτα αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀκούουσιν.
Jr:5:21 Hear ye now these things, O foolish and senseless people; who have eyes, and see not; and have ears, and hear not: (Jeremiah 5:21 Brenton)
Jr:5:21 Słuchajcież tego, narodzie nierozumny i bezmyślny, co ma oczy, a nie widzi, uszy, a nie słyszy. (Jr 5:21 BT_4)
Jr:5:21 ἀκούσατε δὴ ταῦτα, λαὸς μωρὸς καὶ ἀκάρδιος, ὀφθαλμοὶ αὐτοῖς καὶ οὐ βλέπουσιν, ὦτα αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀκούουσιν.
Jr:5:21 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή οὗτος αὕτη τοῦτο λαός, -οῦ, ὁ μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) καί   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Jr:5:21 By słyszeć Naprawdę To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzie Debilny I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć Ucho On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć
Jr:5:21 a)kou/sate dE\ tau=ta, lao\s mOro\s kai\ a)ka/rdios, o)fTalmoi\ au)toi=s kai\ ou) ble/pousin, O)=ta au)toi=s kai\ ou)k a)kou/ousin.
Jr:5:21 akusate dE tauta, laos mOros kai akardios, ofTalmoi autois kai u blepusin, Ota autois kai uk akuusin.
Jr:5:21 VA_AAD2P x RD_APN N2_NSM A1A_NSM C A1A_NSM N2_NPM RD_DPM C D V1_PAI3P N3T_NPN RD_DPM C D V1_PAI3P
Jr:5:21 to hear indeed this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] people moronic and also, even, namely ć eye he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see ear he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear
Jr:5:21 do-HEAR-you(pl)! indeed these (nom|acc) people (nom) moronic ([Adj] nom) and   eyes (nom|voc) them/same (dat) and not they-are-SEE-ing, while SEE-ing (dat) ears (nom|acc|voc) them/same (dat) and not they-are-HEAR-ing, while HEAR-ing (dat)
Jr:5:21 Jr_5:21_1 Jr_5:21_2 Jr_5:21_3 Jr_5:21_4 Jr_5:21_5 Jr_5:21_6 Jr_5:21_7 Jr_5:21_8 Jr_5:21_9 Jr_5:21_10 Jr_5:21_11 Jr_5:21_12 Jr_5:21_13 Jr_5:21_14 Jr_5:21_15 Jr_5:21_16 Jr_5:21_17
Jr:5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:22 μὴ ἐμὲ οὐ φοβηθήσεσθε; λέγει κύριος, ἢ ἀπὸ προσώπου μου οὐκ εὐλαβηθήσεσθε; τὸν τάξαντα ἄμμον ὅριον τῇ θαλάσσῃ, πρόσταγμα αἰώνιον, καὶ οὐχ ὑπερβήσεται αὐτό, καὶ ταραχθήσεται καὶ οὐ δυνήσεται, καὶ ἠχήσουσιν τὰ κύματα αὐτῆς καὶ οὐχ ὑπερβήσεται αὐτό.
Jr:5:22 will ye not be afraid of me? saith the Lord; and will ye not fear before me, who have set the sand for a bound to the sea, as a perpetual ordinance, and it shall not pass it: yea, it shall rage, but not prevail; and its waves shall roar, but not pass over it. (Jeremiah 5:22 Brenton)
Jr:5:22 Nie boicie się Mnie - wyrocznia Pana - nie drżycie przede Mną, który ustanowiłem wydmy jako brzeg morski, jako granicę wieczną i nieprzekraczalną? Szaleją morskie fale, lecz bezsilnie, huczą bałwany, lecz się nie mogą dalej posunąć. (Jr 5:22 BT_4)
Jr:5:22 μὴ ἐμὲ οὐ φοβηθήσεσθε; λέγει κύριος, ἀπὸ προσώπου μου οὐκ εὐλαβηθήσεσθε; τὸν τάξαντα ἄμμον ὅριον τῇ θαλάσσῃ, πρόσταγμα αἰώνιον, καὶ οὐχ ὑπερβήσεται αὐτό, καὶ ταραχθήσεται καὶ οὐ δυνήσεται, καὶ ἠχήσουσιν τὰ κύματα αὐτῆς καὶ οὐχ ὑπερβήσεται αὐτό.
Jr:5:22 μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ὁ ἡ τό τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ἄμμος, -ου, ἡ ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ   αἰώνιος -ία -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) καί ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:5:22 Nie Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By bać się By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja ??? Przed przydechem mocnym By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Piasek Granica Morze aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego I też, nawet, mianowicie By rozbrzmiewać [zobacz echo] Fala puchną, unoszą się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? On/ona/to/to samo
Jr:5:22 mE\ e)me\ ou) fobETE/sesTe; le/gei ku/rios, E)\ a)po\ prosO/pou mou ou)k eu)labETE/sesTe; to\n ta/Xanta a)/mmon o(/rion tE=| Tala/ssE|, pro/stagma ai)O/nion, kai\ ou)CH u(perbE/setai au)to/, kai\ taraCHTE/setai kai\ ou) dunE/setai, kai\ E)CHE/sousin ta\ ku/mata au)tE=s kai\ ou)CH u(perbE/setai au)to/.
Jr:5:22 mE eme u fobETEsesTe; legei kyrios, E apo prosOpu mu uk eulabETEsesTe; ton taXanta ammon horion tE TalassE, prostagma aiOnion, kai uCH hyperbEsetai auto, kai taraCHTEsetai kai u dynEsetai, kai ECHEsusin ta kymata autEs kai uCH hyperbEsetai auto.
Jr:5:22 D RP_AS D VC_FPI2P V1_PAI3S N2_NSM C P N2N_GSN RP_GS D VC_FPI2P RA_ASM VA_AAPASM N2_ASF N2N_ASN RA_DSF N1S_DSF N3M_ASN A1A_ASN C D VF_FMI3S RD_ASN C VQ_FPI3S C D VF_FMI3S C VF_FAI3P RA_NPN N3M_NPN RD_GSF C D VF_FMI3S RD_ASN
Jr:5:22 not I; my/mine οὐχ before rough breathing to fear to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face I οὐχ before rough breathing to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) the to order category, grade, class, trim, orderliness sand boundary the sea ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? he/she/it/same and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able and also, even, namely to resound [see echo] the wave swell, waft he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? he/she/it/same
Jr:5:22 not me (acc); my/mine (voc) not you(pl)-will-be-FEAR-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) or away from (+gen) face (gen) me (gen) not you(pl)-will-be-BEWARE-ed the (acc) upon ORDER-ing (acc, nom|acc|voc) sand (acc) boundary (nom|acc|voc) the (dat) sea (dat)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not he/she/it-will-be-???-ed it/same (nom|acc) and he/she/it-will-be-UNSETTLE-ed and not he/she/it-will-be-ABLE-ed and they-will-RESOUND, going-to-RESOUND (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) waves (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and not he/she/it-will-be-???-ed it/same (nom|acc)
Jr:5:22 Jr_5:22_1 Jr_5:22_2 Jr_5:22_3 Jr_5:22_4 Jr_5:22_5 Jr_5:22_6 Jr_5:22_7 Jr_5:22_8 Jr_5:22_9 Jr_5:22_10 Jr_5:22_11 Jr_5:22_12 Jr_5:22_13 Jr_5:22_14 Jr_5:22_15 Jr_5:22_16 Jr_5:22_17 Jr_5:22_18 Jr_5:22_19 Jr_5:22_20 Jr_5:22_21 Jr_5:22_22 Jr_5:22_23 Jr_5:22_24 Jr_5:22_25 Jr_5:22_26 Jr_5:22_27 Jr_5:22_28 Jr_5:22_29 Jr_5:22_30 Jr_5:22_31 Jr_5:22_32 Jr_5:22_33 Jr_5:22_34 Jr_5:22_35 Jr_5:22_36 Jr_5:22_37 Jr_5:22_38
Jr:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:23 τῷ δὲ λαῷ τούτῳ ἐγενήθη καρδία ἀνήκοος καὶ ἀπειθής, καὶ ἐξέκλιναν καὶ ἀπήλθοσαν·
Jr:5:23 But this people has a disobedient and rebellious heart; and they have turned aside and gone back: (Jeremiah 5:23 Brenton)
Jr:5:23 Naród ten ma serce oporne i buntownicze; stają się oni odszczepieńcami i odchodzą. (Jr 5:23 BT_4)
Jr:5:23 τῷ δὲ λαῷ τούτῳ ἐγενήθη καρδία ἀνήκοος καὶ ἀπειθής, καὶ ἐξέκλιναν καὶ ἀπήλθοσαν·
Jr:5:23 ὁ ἡ τό δέ λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καρδία, -ας, ἡ   καί ἀ·πειθής -ές καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Jr:5:23 zaś Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Nieprzekonywany I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj I też, nawet, mianowicie By odchodzić
Jr:5:23 tO=| de\ laO=| tou/tO| e)genE/TE kardi/a a)nE/koos kai\ a)peiTE/s, kai\ e)Xe/klinan kai\ a)pE/lTosan·
Jr:5:23 tO de laO tutO egenETE kardia anEkoos kai apeiTEs, kai eXeklinan kai apElTosan·
Jr:5:23 RA_DSM x N2_DSM RD_DSM VCI_API3S N1A_NSF A1B_NSF C A3H_NSF C VAI_AAI3P C VBI_AAI3P
Jr:5:23 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ć and also, even, namely unpersuaded and also, even, namely to recoil/avoid and also, even, namely to depart
Jr:5:23 the (dat) Yet people (dat) this (dat) he/she/it-was-BECOME-ed heart (nom|voc)   and unpersuaded ([Adj] nom) and they-RECOIL/AVOID-ed and they-DEPART-ed
Jr:5:23 Jr_5:23_1 Jr_5:23_2 Jr_5:23_3 Jr_5:23_4 Jr_5:23_5 Jr_5:23_6 Jr_5:23_7 Jr_5:23_8 Jr_5:23_9 Jr_5:23_10 Jr_5:23_11 Jr_5:23_12 Jr_5:23_13
Jr:5:23 x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:24 καὶ οὐκ εἶπον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν Φοβηθῶμεν δὴ κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν τὸν διδόντα ἡμῖν ὑετὸν πρόιμον καὶ ὄψιμον κατὰ καιρὸν πληρώσεως προστάγματος θερισμοῦ καὶ ἐφύλαξεν ἡμῖν.
Jr:5:24 and they have not said in their heart, Let us fear now the Lord our God, who gives us the early and latter rain, according to the season of the fulfillment of the ordinance of harvest, and has preserved it for us. (Jeremiah 5:24 Brenton)
Jr:5:24 Nie powiedzieli w swych sercach: "Chcemy bać się Pana, Boga naszego, który daje w swoim czasie deszcz wczesny i późny, który zapewnia nam ustalone tygodnie żniw". (Jr 5:24 BT_4)
Jr:5:24 καὶ οὐκ εἶπον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν Φοβηθῶμεν δὴ κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν τὸν διδόντα ἡμῖν ὑετὸν πρόιμον καὶ ὄψιμον κατὰ καιρὸν πληρώσεως προστάγματος θερισμοῦ καὶ ἐφύλαξεν ἡμῖν.
Jr:5:24 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) δή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑετός, -ου, ὁ πρόϊμος v.l. πρώϊ- -ον καί ὄψιμος -ον κατά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)     θερισμός, -οῦ, ὁ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:5:24 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By bać się Naprawdę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By dawać Ja Deszcz Wczesny deszcz I też, nawet, mianowicie Późny deszcz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okres czasu Żniwa I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Ja
Jr:5:24 kai\ ou)k ei)=pon e)n tE=| kardi/a| au)tO=n *fobETO=men dE\ ku/rion to\n Teo\n E(mO=n to\n dido/nta E(mi=n u(eto\n pro/imon kai\ o)/PSimon kata\ kairo\n plErO/seOs prosta/gmatos Terismou= kai\ e)fu/laXen E(mi=n.
Jr:5:24 kai uk eipon en tE kardia autOn fobETOmen dE kyrion ton Teon hEmOn ton didonta hEmin hyeton proimon kai oPSimon kata kairon plErOseOs prostagmatos Terismu kai efylaXen hEmin.
Jr:5:24 C D VBI_AAI3P P RA_DSF N1A_DSF RD_GPM VC_APS1P x N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP RA_ASM V8_PAPASM RP_DP N2_ASM A1B_ASM C A1B_ASM P N2_ASM N3I_GSF N3M_GSN N2_GSM C VAI_AAI3S RP_DP
Jr:5:24 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to fear indeed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I the to give I rain early rain and also, even, namely late rain down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing period of time ć ć harvest and also, even, namely to guard I
Jr:5:24 and not do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) them/same (gen) we-should-be-FEAR-ed indeed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) us (gen) the (acc) while GIVE-ing (acc, nom|acc|voc) us (dat) rain (acc) early rain ([Adj] acc, nom|acc|voc) and late rain ([Adj] acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) period of time (acc)     harvest (gen) and he/she/it-GUARD-ed us (dat)
Jr:5:24 Jr_5:24_1 Jr_5:24_2 Jr_5:24_3 Jr_5:24_4 Jr_5:24_5 Jr_5:24_6 Jr_5:24_7 Jr_5:24_8 Jr_5:24_9 Jr_5:24_10 Jr_5:24_11 Jr_5:24_12 Jr_5:24_13 Jr_5:24_14 Jr_5:24_15 Jr_5:24_16 Jr_5:24_17 Jr_5:24_18 Jr_5:24_19 Jr_5:24_20 Jr_5:24_21 Jr_5:24_22 Jr_5:24_23 Jr_5:24_24 Jr_5:24_25 Jr_5:24_26 Jr_5:24_27 Jr_5:24_28
Jr:5:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:25 αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἐξέκλιναν ταῦτα, καὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ἀπέστησαν τὰ ἀγαθὰ ἀφ’ ὑμῶν·
Jr:5:25 Your transgressions have turned away these things, and your sins have removed good things from you. (Jeremiah 5:25 Brenton)
Jr:5:25 Wasze grzechy to zniweczyły, a wasze występki pozbawiły was dobrobytu. (Jr 5:25 BT_4)
Jr:5:25 αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἐξέκλιναν ταῦτα, καὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ἀπέστησαν τὰ ἀγαθὰ ἀφ’ ὑμῶν·
Jr:5:25 ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:5:25 Bezprawie Ty By cofać się/unikaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty By uwalniać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty
Jr:5:25 ai( a)nomi/ai u(mO=n e)Xe/klinan tau=ta, kai\ ai( a(marti/ai u(mO=n a)pe/stEsan ta\ a)gaTa\ a)f’ u(mO=n·
Jr:5:25 hai anomiai hymOn eXeklinan tauta, kai hai hamartiai hymOn apestEsan ta agaTa af’ hymOn·
Jr:5:25 RA_NPF N1A_NPF RP_GP VAI_AAI3P RD_APN C RA_NPF N1A_NPF RP_GP VHI_AAI3P RA_APN A1_APN P RP_GP
Jr:5:25 the lawlessness you to recoil/avoid this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you to disengage the good inherently good, i.e. God-wrought. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you
Jr:5:25 the (nom) lawlessnesss (nom|voc) you(pl) (gen) they-RECOIL/AVOID-ed these (nom|acc) and the (nom) sins (nom|voc) you(pl) (gen) they-DISENGAGE-ed the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) away from (+gen) you(pl) (gen)
Jr:5:25 Jr_5:25_1 Jr_5:25_2 Jr_5:25_3 Jr_5:25_4 Jr_5:25_5 Jr_5:25_6 Jr_5:25_7 Jr_5:25_8 Jr_5:25_9 Jr_5:25_10 Jr_5:25_11 Jr_5:25_12 Jr_5:25_13 Jr_5:25_14
Jr:5:25 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:26 ὅτι εὑρέθησαν ἐν τῷ λαῷ μου ἀσεβεῖς καὶ παγίδας ἔστησαν διαφθεῖραι ἄνδρας καὶ συνελαμβάνοσαν.
Jr:5:26 For among my people were found ungodly men; and they have set snares to destroy men, and have caught them. (Jeremiah 5:26 Brenton)
Jr:5:26 Bo są w narodzie moim przewrotni, co splatają sieć jak łowca ptaków, zastawiają sidło, łowią ludzi. (Jr 5:26 BT_4)
Jr:5:26 ὅτι εὑρέθησαν ἐν τῷ λαῷ μου ἀσεβεῖς καὶ παγίδας ἔστησαν διαφθεῖραι ἄνδρας καὶ συνελαμβάνοσαν.
Jr:5:26 ὅτι εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)
Jr:5:26 Ponieważ/tamto By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ja Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie Pułapka {Trap} By powodować stać By rujnować Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj
Jr:5:26 o(/ti eu(re/TEsan e)n tO=| laO=| mou a)sebei=s kai\ pagi/das e)/stEsan diafTei=rai a)/ndras kai\ sunelamba/nosan.
Jr:5:26 hoti heureTEsan en tO laO mu asebeis kai pagidas estEsan diafTeirai andras kai synelambanosan.
Jr:5:26 C VC_API3P P RA_DSM N2_DSM RP_GS A3H_NPM C N3D_APF VAI_AAI3P VA_AAN N3_APM C V1I_IAI3P
Jr:5:26 because/that to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people I ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely trap to cause to stand to ruin man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture
Jr:5:26 because/that they-were-FIND-ed in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) me (gen) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE and traps (acc) they-CAUSE-ed-TO-STand to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) men, husbands (acc) and they-were-SEIZING-ing
Jr:5:26 Jr_5:26_1 Jr_5:26_2 Jr_5:26_3 Jr_5:26_4 Jr_5:26_5 Jr_5:26_6 Jr_5:26_7 Jr_5:26_8 Jr_5:26_9 Jr_5:26_10 Jr_5:26_11 Jr_5:26_12 Jr_5:26_13 Jr_5:26_14
Jr:5:26 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:5:27 ὡς παγὶς ἐφεσταμένη πλήρης πετεινῶν, οὕτως οἱ οἶκοι αὐτῶν πλήρεις δόλου· διὰ τοῦτο ἐμεγαλύνθησαν καὶ ἐπλούτησαν·
Jr:5:27 As a snare which has been set is full of birds, so are their houses full of deceit: therefore have they grown great, and become rich: (Jeremiah 5:27 Brenton)
Jr:5:27 Jak klatka pełna jest ptaków, tak domy ich przepełnione są oszustwem: w ten sposób stają się oni wielkimi i bogatymi, (Jr 5:27 BT_4)
Jr:5:27 ὡς παγὶς<