Jr:7:2 Ἀκούσατε λόγον κυρίου, πᾶσα ἡ Ιουδαία·
Jr:7:2 Hear ye the word of the Lord, all Judea. (Jeremiah 7:2 Brenton)
Jr:7:2 «Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. (Jr 7:2 BT_4)
Jr:7:2 Ἀκούσατε λόγον κυρίου, πᾶσα Ιουδαία·
Jr:7:2 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
Jr:7:2 By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judea [okolica z]; żydowski
Jr:7:2 *)akou/sate lo/gon kuri/ou, pa=sa E( *ioudai/a·
Jr:7:2 akusate logon kyriu, pasa hE iudaia·
Jr:7:2 VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF
Jr:7:2 to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the Judea [region of]; Jewish
Jr:7:2 do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (nom|voc) the (nom) Judea (nom|voc); Jewish ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Jr:7:2 Jr_7:2_1 Jr_7:2_2 Jr_7:2_3 Jr_7:2_4 Jr_7:2_5 Jr_7:2_6
Jr:7:2 x x x x x x
Jr:7:3 τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Διορθώσατε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
Jr:7:3 Thus saith the Lord God of Israel, Correct your ways and your devices, and I will cause you to dwell in this place. (Jeremiah 7:3 Brenton)
Jr:7:3 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. (Jr 7:3 BT_4)
Jr:7:3 τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Διορθώσατε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
Jr:7:3 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ   ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:7:3 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Drogi {Sposobu}/droga Ty I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie By osiedlać Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:7:3 ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *diorTO/sate ta\s o(dou\s u(mO=n kai\ ta\ e)pitEdeu/mata u(mO=n, kai\ katoikiO= u(ma=s e)n tO=| to/pO| tou/tO|.
Jr:7:3 tade legei kyrios ho Teos israEl diorTOsate tas hodus hymOn kai ta epitEdeumata hymOn, kai katoikiO hymas en tO topO tutO.
Jr:7:3 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VA_AAD2P RA_APF N2_APF RP_GP C RA_APN N3M_APN RP_GP C VF2_FAI1S RP_AP P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Jr:7:3 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel ć the way/road you and also, even, namely the ć you and also, even, namely to domicile you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:7:3 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl)   the (acc) ways/roads (acc) you(pl) (gen) and the (nom|acc)   you(pl) (gen) and I-will-DOMICILE you(pl) (acc) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat)
Jr:7:3 Jr_7:3_1 Jr_7:3_2 Jr_7:3_3 Jr_7:3_4 Jr_7:3_5 Jr_7:3_6 Jr_7:3_7 Jr_7:3_8 Jr_7:3_9 Jr_7:3_10 Jr_7:3_11 Jr_7:3_12 Jr_7:3_13 Jr_7:3_14 Jr_7:3_15 Jr_7:3_16 Jr_7:3_17 Jr_7:3_18 Jr_7:3_19 Jr_7:3_20 Jr_7:3_21
Jr:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:4 μὴ πεποίθατε ἐφ’ ἑαυτοῖς ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅτι τὸ παράπαν οὐκ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς λέγοντες Ναὸς κυρίου ναὸς κυρίου ἐστίν.
Jr:7:4 Trust not in yourselves with lying words, for they shall not profit you at all, saying, It is the temple of the Lord, the temple of the Lord. (Jeremiah 7:4 Brenton)
Jr:7:4 Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: "Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska!" (Jr 7:4 BT_4)
Jr:7:4 μὴ πεποίθατε ἐφ’ ἑαυτοῖς ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅτι τὸ παράπαν οὐκ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς λέγοντες Ναὸς κυρίου ναὸς κυρίου ἐστίν.
Jr:7:4 μή πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐπί λόγος, -ου, ὁ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ὅτι ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:7:4 Nie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By przynosić korzyść zysk, zysk Ty By mówić/opowiadaj Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być
Jr:7:4 mE\ pepoi/Tate e)f’ e(autoi=s e)pi\ lo/gois PSeude/sin, o(/ti to\ para/pan ou)k O)felE/sousin u(ma=s le/gontes *nao\s kuri/ou nao\s kuri/ou e)sti/n.
Jr:7:4 mE pepoiTate ef’ heautois epi logois PSeudesin, hoti to parapan uk OfelEsusin hymas legontes naos kyriu naos kyriu estin.
Jr:7:4 D VX_XAD2P P RD_DPM P N2_DPM A3H_DPM C RA_ASN D D VF_FAI3P RP_AP V1_PAPNPM N2_NSM N2_GSM N2_NSM N2_GSM V9_PAI3S
Jr:7:4 not to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying because/that the ć οὐχ before rough breathing to benefit gain, profit you to say/tell temple lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. temple lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be
Jr:7:4 not you(pl)-have-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) selves (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) words (dat) lies (dat); liar ([Adj] dat) because/that the (nom|acc)   not they-will-ΚΡΑΤΈΩ, going-to-ΚΡΑΤΈΩ (fut ptcp) (dat) you(pl) (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) temple (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) temple (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is
Jr:7:4 Jr_7:4_1 Jr_7:4_2 Jr_7:4_3 Jr_7:4_4 Jr_7:4_5 Jr_7:4_6 Jr_7:4_7 Jr_7:4_8 Jr_7:4_9 Jr_7:4_10 Jr_7:4_11 Jr_7:4_12 Jr_7:4_13 Jr_7:4_14 Jr_7:4_15 Jr_7:4_16 Jr_7:4_17 Jr_7:4_18 Jr_7:4_19
Jr:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:5 ὅτι ἐὰν διορθοῦντες διορθώσητε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν καὶ ποιοῦντες ποιήσητε κρίσιν ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ
Jr:7:5 For if ye thoroughly correct your ways and your practices, and do indeed execute judgment between a man and his neighbour; (Jeremiah 7:5 Brenton)
Jr:7:5 Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, (Jr 7:5 BT_4)
Jr:7:5 ὅτι ἐὰν διορθοῦντες διορθώσητε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν καὶ ποιοῦντες ποιήσητε κρίσιν ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ
Jr:7:5 ὅτι ἐάν (εἰ ἄν)     ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:7:5 Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Drogi {Sposobu}/droga Ty I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By czynić/rób Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo
Jr:7:5 o(/ti e)a\n diorTou=ntes diorTO/sEte ta\s o(dou\s u(mO=n kai\ ta\ e)pitEdeu/mata u(mO=n kai\ poiou=ntes poiE/sEte kri/sin a)na\ me/son a)ndro\s kai\ a)na\ me/son tou= plEsi/on au)tou=
Jr:7:5 hoti ean diorTuntes diorTOsEte tas hodus hymOn kai ta epitEdeumata hymOn kai poiuntes poiEsEte krisin ana meson andros kai ana meson tu plEsion autu
Jr:7:5 C C V4_PAPNPM VA_AAS2P RA_APF N2_APF RP_GP C RA_APN N3M_APN RP_GP C V2_PAPNPM VA_AAS2P N3I_ASF P A1_ASN N3_GSM C P A1_ASN RA_GSM D RD_GSM
Jr:7:5 because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć ć the way/road you and also, even, namely the ć you and also, even, namely to do/make to do/make judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit up/each/by (+acc) middle man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the neighbor one near, close to; near he/she/it/same
Jr:7:5 because/that if-ever     the (acc) ways/roads (acc) you(pl) (gen) and the (nom|acc)   you(pl) (gen) and while DO/MAKE-ing (nom|voc) you(pl)-should-DO/MAKE judgment (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) man, husband (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jr:7:5 Jr_7:5_1 Jr_7:5_2 Jr_7:5_3 Jr_7:5_4 Jr_7:5_5 Jr_7:5_6 Jr_7:5_7 Jr_7:5_8 Jr_7:5_9 Jr_7:5_10 Jr_7:5_11 Jr_7:5_12 Jr_7:5_13 Jr_7:5_14 Jr_7:5_15 Jr_7:5_16 Jr_7:5_17 Jr_7:5_18 Jr_7:5_19 Jr_7:5_20 Jr_7:5_21 Jr_7:5_22 Jr_7:5_23 Jr_7:5_24
Jr:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:6 καὶ προσήλυτον καὶ ὀρφανὸν καὶ χήραν μὴ καταδυναστεύσητε καὶ αἷμα ἀθῷον μὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων μὴ πορεύησθε εἰς κακὸν ὑμῖν,
Jr:7:6 and oppress not the stranger, and the orphan, and the widow, and shed not innocent blood in this place, and go not after strange gods to your hurt: (Jeremiah 7:6 Brenton)
Jr:7:6 jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, (Jr 7:6 BT_4)
Jr:7:6 καὶ προσήλυτον καὶ ὀρφανὸν καὶ χήραν μὴ καταδυναστεύσητε καὶ αἷμα ἀθῷον μὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων μὴ πορεύησθε εἰς κακὸν ὑμῖν,
Jr:7:6 καί προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὀρφανός -ή -όν καί χήρα, -ας, ἡ μή κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) καί αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον μή ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἀλλότριος -ία -ον μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:7:6 I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa Nie By eksploatować I też, nawet, mianowicie Krew Bez kary/usprawiedliwiał Nie By wylewać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Innego/inni Nie By iść Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle Ty
Jr:7:6 kai\ prosE/luton kai\ o)rfano\n kai\ CHE/ran mE\ katadunasteu/sEte kai\ ai(=ma a)TO=|on mE\ e)kCHe/Ete e)n tO=| to/pO| tou/tO| kai\ o)pi/sO TeO=n a)llotri/On mE\ poreu/EsTe ei)s kako\n u(mi=n,
Jr:7:6 kai prosElyton kai orfanon kai CHEran mE katadynasteusEte kai haima aTOon mE ekCHeEte en tO topO tutO kai opisO TeOn allotriOn mE poreuEsTe eis kakon hymin,
Jr:7:6 C N2_ASM C A1_ASM C N1A_ASF D VA_AAS2P C N3M_ASN A1_ASM D V2_PAS2P P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C P N2_GPM A1A_GPM D V1_PMS2P P A1_ASM RP_DP
Jr:7:6 and also, even, namely proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely orphaned and also, even, namely widow not to exploit and also, even, namely blood without penalty/exculpated not to pour out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely behind back, behind, after god [see theology]; goddess of another/others not to go into (+acc) wickedly to do evil you
Jr:7:6 and proselyte (acc) and orphaned ([Adj] acc, nom|acc|voc) and widow (acc) not you(pl)-should-EXPLOIT and blood (nom|acc|voc) without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(pl)-should-be-POUR-ing-OUT, you(pl)-should-POUR-OUT in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) and behind gods (gen); goddesses (gen) of another/others (gen) not you(pl)-should-be-being-GO-ed into (+acc) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (dat)
Jr:7:6 Jr_7:6_1 Jr_7:6_2 Jr_7:6_3 Jr_7:6_4 Jr_7:6_5 Jr_7:6_6 Jr_7:6_7 Jr_7:6_8 Jr_7:6_9 Jr_7:6_10 Jr_7:6_11 Jr_7:6_12 Jr_7:6_13 Jr_7:6_14 Jr_7:6_15 Jr_7:6_16 Jr_7:6_17 Jr_7:6_18 Jr_7:6_19 Jr_7:6_20 Jr_7:6_21 Jr_7:6_22 Jr_7:6_23 Jr_7:6_24 Jr_7:6_25 Jr_7:6_26
Jr:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:7 καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐν γῇ, ᾗ ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐξ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος.
Jr:7:7 then will I cause you to dwell in this place, in the land which I gave to your fathers of old and for ever. (Jeremiah 7:7 Brenton)
Jr:7:7 wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom waszym od dawna i na zawsze. (Jr 7:7 BT_4)
Jr:7:7 καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐν γῇ, ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐξ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος.
Jr:7:7 καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
Jr:7:7 I też, nawet, mianowicie By osiedlać Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Ojciec Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Jr:7:7 kai\ katoikiO= u(ma=s e)n tO=| to/pO| tou/tO| e)n gE=|, E(=| e)/dOka toi=s patra/sin u(mO=n e)X ai)O=nos kai\ e(/Os ai)O=nos.
Jr:7:7 kai katoikiO hymas en tO topO tutO en gE, hE edOka tois patrasin hymOn eX aiOnos kai heOs aiOnos.
Jr:7:7 D VF2_FAI1S RP_AP P RA_DSM N2_DSM RD_DSM P N1_DSF RR_DSF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RP_GP P N3W_GSM C P N3W_GSM
Jr:7:7 and also, even, namely to domicile you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land who/whom/which to give the father you out of (+gen) ἐξ before vowels eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Jr:7:7 and I-will-DOMICILE you(pl) (acc) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) I-GIVE-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) out of (+gen) eon (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
Jr:7:7 Jr_7:7_1 Jr_7:7_2 Jr_7:7_3 Jr_7:7_4 Jr_7:7_5 Jr_7:7_6 Jr_7:7_7 Jr_7:7_8 Jr_7:7_9 Jr_7:7_10 Jr_7:7_11 Jr_7:7_12 Jr_7:7_13 Jr_7:7_14 Jr_7:7_15 Jr_7:7_16 Jr_7:7_17 Jr_7:7_18 Jr_7:7_19
Jr:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:8 εἰ δὲ ὑμεῖς πεποίθατε ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅθεν οὐκ ὠφεληθήσεσθε,
Jr:7:8 But whereas ye have trusted in lying words, whereby ye shall not be profited; (Jeremiah 7:8 Brenton)
Jr:7:8 Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach. (Jr 7:8 BT_4)
Jr:7:8 εἰ δὲ ὑμεῖς πεποίθατε ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅθεν οὐκ ὠφεληθήσεσθε,
Jr:7:8 εἰ δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί λόγος, -ου, ὁ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ὅ·θεν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-)
Jr:7:8 Jeżeli zaś Ty By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Skąd ??? Przed przydechem mocnym By przynosić korzyść zysk, zysk
Jr:7:8 ei) de\ u(mei=s pepoi/Tate e)pi\ lo/gois PSeude/sin, o(/Ten ou)k O)felETE/sesTe,
Jr:7:8 ei de hymeis pepoiTate epi logois PSeudesin, hoTen uk OfelETEsesTe,
Jr:7:8 C x RP_NP VX_XAI2P P N2_DPM A3H_DPM D D VC_FPI2P
Jr:7:8 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying from where οὐχ before rough breathing to benefit gain, profit
Jr:7:8 if Yet you(pl) (nom) you(pl)-have-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) words (dat) lies (dat); liar ([Adj] dat) from where not you(pl)-will-be-ΚΡΑΤΈΩ-ed
Jr:7:8 Jr_7:8_1 Jr_7:8_2 Jr_7:8_3 Jr_7:8_4 Jr_7:8_5 Jr_7:8_6 Jr_7:8_7 Jr_7:8_8 Jr_7:8_9 Jr_7:8_10
Jr:7:8 x x x x x x x x x x
Jr:7:9 καὶ φονεύετε καὶ μοιχᾶσθε καὶ κλέπτετε καὶ ὀμνύετε ἐπ’ ἀδίκῳ καὶ ἐθυμιᾶτε τῇ Βααλ καὶ ἐπορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων, ὧν οὐκ οἴδατε, τοῦ κακῶς εἶναι ὑμῖν
Jr:7:9 and ye murder, and commit adultery, and steal, and swear falsely, and burn incense to Baal, and are gone after strange gods whom ye know not, (Jeremiah 7:9 Brenton)
Jr:7:9 Nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie... (Jr 7:9 BT_4)
Jr:7:9 καὶ φονεύετε καὶ μοιχᾶσθε καὶ κλέπτετε καὶ ὀμνύετε ἐπ’ ἀδίκῳ καὶ ἐθυμιᾶτε τῇ Βααλ καὶ ἐπορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων, ὧν οὐκ οἴδατε, τοῦ κακῶς εἶναι ὑμῖν
Jr:7:9 καί φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) καί μοιχάω (μοιχ(α)-, -, -, -, -, -) καί κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐπί ἄ·δικος -ον καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἀλλότριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κακῶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:7:9 I też, nawet, mianowicie By mordować I też, nawet, mianowicie By dopuścić się zdrady małżeńskiej I też, nawet, mianowicie By kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić I też, nawet, mianowicie By przysięgać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło Baal I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Innego/inni Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Źle By być Ty
Jr:7:9 kai\ foneu/ete kai\ moiCHa=sTe kai\ kle/ptete kai\ o)mnu/ete e)p’ a)di/kO| kai\ e)Tumia=te tE=| *baal kai\ e)poreu/esTe o)pi/sO TeO=n a)llotri/On, O(=n ou)k oi)/date, tou= kakO=s ei)=nai u(mi=n
Jr:7:9 kai foneuete kai moiCHasTe kai kleptete kai omnyete ep’ adikO kai eTymiate tE baal kai eporeuesTe opisO TeOn allotriOn, hOn uk oidate, tu kakOs einai hymin
Jr:7:9 C V1_PAI2P C V1_PMI2P C V1_PAI2P C V5_PAI2P P A1B_DSM C V3I_IAI2P RA_DSF N_DSF C V1I_IMI2P P N2_GPM A1A_GPM RR_GPM D VX_XAI2P RA_GSN D V9_PAN RP_DP
Jr:7:9 and also, even, namely to murder and also, even, namely to commit adultery and also, even, namely to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch and also, even, namely to swear upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing unjust and also, even, namely to burn incense the Baal and also, even, namely to go behind back, behind, after god [see theology]; goddess of another/others who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the wrongly to be you
Jr:7:9 and you(pl)-are-MURDER-ing, be-you(pl)-MURDER-ing! and you(pl)-are-being-COMMIT-ed-ADULTERY, be-you(pl)-being-COMMIT-ed-ADULTERY!, you(pl)-should-be-being-COMMIT-ed-ADULTERY and you(pl)-are-STEAL-ing, be-you(pl)-STEAL-ing! and you(pl)-are-SWEAR-ing, be-you(pl)-SWEAR-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) unjust ([Adj] dat) and you(pl)-were-BURN-ing-INCENSE the (dat) Baal (indecl) and you(pl)-were-being-GO-ed behind gods (gen); goddesses (gen) of another/others (gen) who/whom/which (gen) not you(pl)-have-PERCEIVE-ed the (gen) wrongly to-be you(pl) (dat)
Jr:7:9 Jr_7:9_1 Jr_7:9_2 Jr_7:9_3 Jr_7:9_4 Jr_7:9_5 Jr_7:9_6 Jr_7:9_7 Jr_7:9_8 Jr_7:9_9 Jr_7:9_10 Jr_7:9_11 Jr_7:9_12 Jr_7:9_13 Jr_7:9_14 Jr_7:9_15 Jr_7:9_16 Jr_7:9_17 Jr_7:9_18 Jr_7:9_19 Jr_7:9_20 Jr_7:9_21 Jr_7:9_22 Jr_7:9_23 Jr_7:9_24 Jr_7:9_25 Jr_7:9_26
Jr:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:10 καὶ ἤλθετε καὶ ἔστητε ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν τῷ οἴκῳ, οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, καὶ εἴπατε Ἀπεσχήμεθα τοῦ μὴ ποιεῖν πάντα τὰ βδελύγματα ταῦτα,
Jr:7:10 so that it is evil with you; yet have ye come, and stood before me in the house, whereon my name is called, and ye have said, We have refrained from doing all these abominations. (Jeremiah 7:10 Brenton)
Jr:7:10 A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym domu, nad którym wzywano mojego imienia, i mówicie: "Oto jesteśmy bezpieczni", by móc nadal popełniać te wszystkie występki. (Jr 7:10 BT_4)
Jr:7:10 καὶ ἤλθετε καὶ ἔστητε ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν τῷ οἴκῳ, οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, καὶ εἴπατε Ἀπεσχήμεθα τοῦ μὴ ποιεῖν πάντα τὰ βδελύγματα ταῦτα,
Jr:7:10 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ὁ ἡ τό μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:7:10 I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By powstrzymywać się Nie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:7:10 kai\ E)/lTete kai\ e)/stEte e)nO/pion e)mou= e)n tO=| oi)/kO|, ou(= e)pike/klEtai to\ o)/noma/ mou e)p’ au)tO=|, kai\ ei)/pate *)apesCHE/meTa tou= mE\ poiei=n pa/nta ta\ bdelu/gmata tau=ta,
Jr:7:10 kai ElTete kai estEte enOpion emu en tO oikO, hu epikeklEtai to onoma mu ep’ autO, kai eipate apesCHEmeTa tu mE poiein panta ta bdelygmata tauta,
Jr:7:10 C VBI_AAI2P C VHI_AAI2P P RP_GS P RA_DSM N2_DSM D VM_XMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RD_DSM C VAI_AAI2P VMI_XMI1P RA_GSN D V2_PAN A3_APN RA_APN N3M_APN RD_APN
Jr:7:10 and also, even, namely to come and also, even, namely to cause to stand in the presence of (+gen); ??? I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to call upon the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to abstain the not to do/make every all, each, every, the whole of the abomination this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:7:10 and you(pl)-COME-ed and you(pl)-CAUSE-ed-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) where; who/whom/which (gen) he/she/it-has-been-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! we-have-been-ABSTAIN-ed, we-had-been-ABSTAIN-ed! the (gen) not to-be-DO/MAKE-ing all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) these (nom|acc)
Jr:7:10 Jr_7:10_1 Jr_7:10_2 Jr_7:10_3 Jr_7:10_4 Jr_7:10_5 Jr_7:10_6 Jr_7:10_7 Jr_7:10_8 Jr_7:10_9 Jr_7:10_10 Jr_7:10_11 Jr_7:10_12 Jr_7:10_13 Jr_7:10_14 Jr_7:10_15 Jr_7:10_16 Jr_7:10_17 Jr_7:10_18 Jr_7:10_19 Jr_7:10_20 Jr_7:10_21 Jr_7:10_22 Jr_7:10_23 Jr_7:10_24 Jr_7:10_25 Jr_7:10_26
Jr:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:11 μὴ σπήλαιον λῃστῶν ὁ οἶκός μου, οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ ἐκεῖ, ἐνώπιον ὑμῶν; καὶ ἐγὼ ἰδοὺ ἑώρακα, λέγει κύριος.
Jr:7:11 Is my house, whereon my name is called, a den of robbers in your eyes? And, behold, I have seen it, saith the Lord. (Jeremiah 7:11 Brenton)
Jr:7:11 Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja to dobrze widzę - wyrocznia Pana. (Jr 7:11 BT_4)
Jr:7:11 μὴ σπήλαιον λῃστῶν οἶκός μου, οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ ἐκεῖ, ἐνώπιον ὑμῶν; καὶ ἐγὼ ἰδοὺ ἑώρακα, λέγει κύριος.
Jr:7:11 μή σπήλαιον, -ου, τό λῃστής, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:7:11 Nie Kryjówka Bandyta Dom Ja Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Tam W obecności z (+informacja); ??? Ty I też, nawet, mianowicie Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:7:11 mE\ spE/laion lE|stO=n o( oi)=ko/s mou, ou(= e)pike/klEtai to\ o)/noma/ mou e)p’ au)tO=| e)kei=, e)nO/pion u(mO=n; kai\ e)gO\ i)dou\ e(O/raka, le/gei ku/rios.
Jr:7:11 mE spElaion lEstOn ho oikos mu, hu epikeklEtai to onoma mu ep’ autO ekei, enOpion hymOn; kai egO idu heOraka, legei kyrios.
Jr:7:11 D N2N_NSN N1M_GPM RA_NSM N2_NSM RP_GS D VM_XMI3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RD_DSM D P RP_GP C RP_NS I VX_XAI1S V1_PAI3S N2_NSM
Jr:7:11 not hideout bandit the house I where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to call upon the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same there in the presence of (+gen); ??? you and also, even, namely I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:7:11 not hideout (nom|acc|voc) bandits (gen) the (nom) house (nom) me (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-has-been-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) there in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) and I (nom) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-SEE-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:7:11 Jr_7:11_1 Jr_7:11_2 Jr_7:11_3 Jr_7:11_4 Jr_7:11_5 Jr_7:11_6 Jr_7:11_7 Jr_7:11_8 Jr_7:11_9 Jr_7:11_10 Jr_7:11_11 Jr_7:11_12 Jr_7:11_13 Jr_7:11_14 Jr_7:11_15 Jr_7:11_16 Jr_7:11_17 Jr_7:11_18 Jr_7:11_19 Jr_7:11_20 Jr_7:11_21 Jr_7:11_22
Jr:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:12 ὅτι πορεύθητε εἰς τὸν τόπον μου τὸν ἐν Σηλωμ, οὗ κατεσκήνωσα τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ ἔμπροσθεν, καὶ ἴδετε ἃ ἐποίησα αὐτῷ ἀπὸ προσώπου κακίας λαοῦ μου Ισραηλ.
Jr:7:12 For go ye to my place with is in Selo, where I caused my name to dwell before, and see what I did to it because of the wickedness of my people Israel. (Jeremiah 7:12 Brenton)
Jr:7:12 Idźcie, proszę, do mojego przybytku w Szilo, gdzie dawniej do obrałem mieszkanie dla mojego imienia, i patrzcie, co mu uczyniłem z powodu przewrotności mojego ludu, Izraela. (Jr 7:12 BT_4)
Jr:7:12 ὅτι πορεύθητε εἰς τὸν τόπον μου τὸν ἐν Σηλωμ, οὗ κατεσκήνωσα τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ ἔμπροσθεν, καὶ ἴδετε ἐποίησα αὐτῷ ἀπὸ προσώπου κακίας λαοῦ μου Ισραηλ.
Jr:7:12 ὅτι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν   οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ ἔμ·προσ·θεν/-θε καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κακία, -ας, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ
Jr:7:12 Ponieważ/tamto By iść Do (+przyspieszenie) Miejsce Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By osiedlać się {By decydować się} Nazwisko {Imię} co do Ja Tam Przedtem/w przodzie z I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/, który/, który By czynić/rób On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Źle źle, złośliwość Ludzie Ja Izrael
Jr:7:12 o(/ti poreu/TEte ei)s to\n to/pon mou to\n e)n *sElOm, ou(= kateskE/nOsa to\ o)/noma/ mou e)kei= e)/mprosTen, kai\ i)/dete a(/ e)poi/Esa au)tO=| a)po\ prosO/pou kaki/as laou= mou *israEl.
Jr:7:12 hoti poreuTEte eis ton topon mu ton en sElOm, hu kateskEnOsa to onoma mu ekei emprosTen, kai idete ha epoiEsa autO apo prosOpu kakias lau mu israEl.
Jr:7:12 C VC_APD2P P RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM P N_DSF D VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS D D C VB_AAD2P RR_APN VAI_AAI1S RD_DSM P N2N_GSN N1A_GSF N2_GSM RP_GS N_GSM
Jr:7:12 because/that to go into (+acc) the place I the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to settle the name with regard to I there before/in front of and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/whom/which to do/make he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face evil evil, malice people I Israel
Jr:7:12 because/that be-you(pl)-GO-ed!, you(pl)-should-be-GO-ed into (+acc) the (acc) place (acc) me (gen) the (acc) in/among/by (+dat)   where; who/whom/which (gen) I-SETTLE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) there before/in front of and do-SEE-you(pl)! who/whom/which (nom|acc) I-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) away from (+gen) face (gen) evil (gen), wickedness (acc) people (gen) me (gen) Israel (indecl)
Jr:7:12 Jr_7:12_1 Jr_7:12_2 Jr_7:12_3 Jr_7:12_4 Jr_7:12_5 Jr_7:12_6 Jr_7:12_7 Jr_7:12_8 Jr_7:12_9 Jr_7:12_10 Jr_7:12_11 Jr_7:12_12 Jr_7:12_13 Jr_7:12_14 Jr_7:12_15 Jr_7:12_16 Jr_7:12_17 Jr_7:12_18 Jr_7:12_19 Jr_7:12_20 Jr_7:12_21 Jr_7:12_22 Jr_7:12_23 Jr_7:12_24 Jr_7:12_25 Jr_7:12_26 Jr_7:12_27
Jr:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:13 καὶ νῦν ἀνθ’ ὧν ἐποιήσατε πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου, καὶ ἐκάλεσα ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀπεκρίθητε,
Jr:7:13 And now, because ye have done all these deeds, and I spoke to you, but ye hearkened not to me; and I called you, but ye answered not; (Jeremiah 7:13 Brenton)
Jr:7:13 A teraz, ponieważ popełniliście te występki - wyrocznia Pana - i mimo że mówiłem do was nieustannie i niezmordowanie, nie usłuchaliście, a gdy wołałem, nie odpowiedzieliście, (Jr 7:13 BT_4)
Jr:7:13 καὶ νῦν ἀνθ’ ὧν ἐποιήσατε πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου, καὶ ἐκάλεσα ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀπεκρίθητε,
Jr:7:13 καί νῦν ἀντί ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
Jr:7:13 I też, nawet, mianowicie Teraz Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odpowiadać
Jr:7:13 kai\ nu=n a)nT’ O(=n e)poiE/sate pa/nta ta\ e)/rga tau=ta, kai\ e)la/lEsa pro\s u(ma=s kai\ ou)k E)kou/sate/ mou, kai\ e)ka/lesa u(ma=s kai\ ou)k a)pekri/TEte,
Jr:7:13 kai nyn anT’ hOn epoiEsate panta ta erga tauta, kai elalEsa pros hymas kai uk Ekusate mu, kai ekalesa hymas kai uk apekriTEte,
Jr:7:13 C D P RR_GPM VAI_AAI2P A3_APN RA_APN N2N_APN RD_APN C VAI_AAI1S P RP_AP C D VAI_AAI2P RP_GS C VAI_AAI1S RP_AP C D VCI_API2P
Jr:7:13 and also, even, namely now against (+gen) who/whom/which to do/make every all, each, every, the whole of the work this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear I and also, even, namely to call call you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to answer
Jr:7:13 and now against (+gen) who/whom/which (gen) you(pl)-DO/MAKE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) these (nom|acc) and I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and not you(pl)-HEAR-ed me (gen) and I-CALL-ed you(pl) (acc) and not you(pl)-were-ANSWER-ed
Jr:7:13 Jr_7:13_1 Jr_7:13_2 Jr_7:13_3 Jr_7:13_4 Jr_7:13_5 Jr_7:13_6 Jr_7:13_7 Jr_7:13_8 Jr_7:13_9 Jr_7:13_10 Jr_7:13_11 Jr_7:13_12 Jr_7:13_13 Jr_7:13_14 Jr_7:13_15 Jr_7:13_16 Jr_7:13_17 Jr_7:13_18 Jr_7:13_19 Jr_7:13_20 Jr_7:13_21 Jr_7:13_22 Jr_7:13_23
Jr:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:14 καὶ ποιήσω τῷ οἴκῳ τούτῳ, ᾧ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, ἐφ’ ᾧ ὑμεῖς πεποίθατε ἐπ’ αὐτῷ, καὶ τῷ τόπῳ, ᾧ ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καθὼς ἐποίησα τῇ Σηλωμ.
Jr:7:14 therefore I also will do to the house whereon my name is called, wherein ye trust, and to the place which I gave to you and to your fathers, as I did to Selo. (Jeremiah 7:14 Brenton)
Jr:7:14 uczynię temu domowi, nad którym wzywano mojego imienia, a w którym wy pokładacie ufność, i temu miejscu, danemu wam i waszym przodkom, to samo, co uczyniłem Szilo. (Jr 7:14 BT_4)
Jr:7:14 καὶ ποιήσω τῷ οἴκῳ τούτῳ, ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, ἐφ’ ὑμεῖς πεποίθατε ἐπ’ αὐτῷ, καὶ τῷ τόπῳ, ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καθὼς ἐποίησα τῇ Σηλωμ.
Jr:7:14 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καθ·ώς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό  
Jr:7:14 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Ty By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miejsce Kto/, który/, który By dawać Ty I też, nawet, mianowicie Ojciec Ty Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By czynić/rób
Jr:7:14 kai\ poiE/sO tO=| oi)/kO| tou/tO|, O(=| e)pike/klEtai to\ o)/noma/ mou e)p’ au)tO=|, e)f’ O(=| u(mei=s pepoi/Tate e)p’ au)tO=|, kai\ tO=| to/pO|, O(=| e)/dOka u(mi=n kai\ toi=s patra/sin u(mO=n, kaTO\s e)poi/Esa tE=| *sElOm.
Jr:7:14 kai poiEsO tO oikO tutO, hO epikeklEtai to onoma mu ep’ autO, ef’ hO hymeis pepoiTate ep’ autO, kai tO topO, hO edOka hymin kai tois patrasin hymOn, kaTOs epoiEsa tE sElOm.
Jr:7:14 C VF_FAI1S RA_DSM N2_DSM RD_DSM RR_DSM VM_XMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RD_DSM P RR_DSM RP_NP VX_XAI2P P RD_DSM C RA_DSM N2_DSM RR_DSM VAI_AAI1S RP_DP C RA_DPM N3_DPM RP_GP D VAI_AAI1S RA_DSF N_DSF
Jr:7:14 and also, even, namely to do/make the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to call upon the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which you to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the place who/whom/which to give you and also, even, namely the father you as accordingly [according to how/in accordance with how] to do/make the ć
Jr:7:14 and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (dat) house (dat) this (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-has-been-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) you(pl) (nom) you(pl)-have-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) I-GIVE-ed you(pl) (dat) and the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) as accordingly I-DO/MAKE-ed the (dat)  
Jr:7:14 Jr_7:14_1 Jr_7:14_2 Jr_7:14_3 Jr_7:14_4 Jr_7:14_5 Jr_7:14_6 Jr_7:14_7 Jr_7:14_8 Jr_7:14_9 Jr_7:14_10 Jr_7:14_11 Jr_7:14_12 Jr_7:14_13 Jr_7:14_14 Jr_7:14_15 Jr_7:14_16 Jr_7:14_17 Jr_7:14_18 Jr_7:14_19 Jr_7:14_20 Jr_7:14_21 Jr_7:14_22 Jr_7:14_23 Jr_7:14_24 Jr_7:14_25 Jr_7:14_26 Jr_7:14_27 Jr_7:14_28 Jr_7:14_29 Jr_7:14_30 Jr_7:14_31 Jr_7:14_32
Jr:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:15 καὶ ἀπορρίψω ὑμᾶς ἀπὸ προσώπου μου, καθὼς ἀπέρριψα τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν πᾶν τὸ σπέρμα Εφραιμ.
Jr:7:15 And I will cast you out of my sight, as I cast away your brethren, all the seed of Ephraim. (Jeremiah 7:15 Brenton)
Jr:7:15 Odrzucę was sprzed mego oblicza, podobnie jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, całe pokolenie Efraima. (Jr 7:15 BT_4)
Jr:7:15 καὶ ἀπορρίψω ὑμᾶς ἀπὸ προσώπου μου, καθὼς ἀπέρριψα τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν πᾶν τὸ σπέρμα Εφραιμ.
Jr:7:15 καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθ·ώς ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἐφραίμ, ὁ
Jr:7:15 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Do ??? Brat Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Efraim
Jr:7:15 kai\ a)porri/PSO u(ma=s a)po\ prosO/pou mou, kaTO\s a)pe/rriPSa tou\s a)delfou\s u(mO=n pa=n to\ spe/rma *efraim.
Jr:7:15 kai aporriPSO hymas apo prosOpu mu, kaTOs aperriPSa tus adelfus hymOn pan to sperma efraim.
Jr:7:15 C VF_FAI1S RP_AP P N2N_GSN RP_GS D VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RP_GP A3_ASN RA_ASN N3M_ASN N_GSM
Jr:7:15 and also, even, namely to ??? you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face I as accordingly [according to how/in accordance with how] to ??? the brother you every all, each, every, the whole of the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Ephraim
Jr:7:15 and I-should-??? you(pl) (acc) away from (+gen) face (gen) me (gen) as accordingly I-???-ed the (acc) brothers (acc) you(pl) (gen) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) Ephraim (indecl)
Jr:7:15 Jr_7:15_1 Jr_7:15_2 Jr_7:15_3 Jr_7:15_4 Jr_7:15_5 Jr_7:15_6 Jr_7:15_7 Jr_7:15_8 Jr_7:15_9 Jr_7:15_10 Jr_7:15_11 Jr_7:15_12 Jr_7:15_13 Jr_7:15_14 Jr_7:15_15
Jr:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:16 καὶ σὺ μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ ἀξίου τοῦ ἐλεηθῆναι αὐτοὺς καὶ μὴ εὔχου καὶ μὴ προσέλθῃς μοι περὶ αὐτῶν, ὅτι οὐκ εἰσακούσομαι.
Jr:7:16 Therefore pray not thou for this people, and intercede not for them to be pitied, yea, pray not, and approach me not for them: for I will not hearken unto thee. (Jeremiah 7:16 Brenton)
Jr:7:16 Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham. (Jr 7:16 BT_4)
Jr:7:16 καὶ σὺ μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ ἀξίου τοῦ ἐλεηθῆναι αὐτοὺς καὶ μὴ εὔχου καὶ μὴ προσέλθῃς μοι περὶ αὐτῶν, ὅτι οὐκ εἰσακούσομαι.
Jr:7:16 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί μή ἄξιος -ία -ον; ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ὁ ἡ τό ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μή εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) καί μή προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
Jr:7:16 I też, nawet, mianowicie Ty Nie By modlić się się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Nie Odpowiedni wart zachodu; wartościowy; by uważać godny By okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" I też, nawet, mianowicie Nie By nadchodzić Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj)
Jr:7:16 kai\ su\ mE\ proseu/CHou peri\ tou= laou= tou/tou kai\ mE\ a)Xi/ou tou= e)leETE=nai au)tou\s kai\ mE\ eu)/CHou kai\ mE\ prose/lTE|s moi peri\ au)tO=n, o(/ti ou)k ei)sakou/somai.
Jr:7:16 kai sy mE proseuCHu peri tu lau tutu kai mE aXiu tu eleETEnai autus kai mE euCHu kai mE proselTEs moi peri autOn, hoti uk eisakusomai.
Jr:7:16 C RP_NS D V1_PMD2S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C D V4_PMD2S RA_GSN VC_APN RD_APM C D V1_PMD2S C D VB_AAD2S RP_DS P RD_GPM C D VF_FMI1S
Jr:7:16 and also, even, namely you not to pray about (+acc,+gen) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely not eligible worthwhile; valuable; to deem worthy the to show mercy he/she/it/same and also, even, namely not to pray pray; sometimes "vow" and also, even, namely not to approach I about (+acc,+gen) he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken)
Jr:7:16 and you(sg) (nom) not be-you(sg)-being-PRAY-ed!, you(sg)-were-being-PRAY-ed about (+acc,+gen) the (gen) people (gen) this (gen) and not eligible ([Adj] gen); be-you(sg)-DEEM-ing-WORTHY!, be-you(sg)-being-DEEM-ed-WORTHY! the (gen) to-be-SHOW-ed-MERCY them/same (acc) and not be-you(sg)-being-PRAY-ed!, you(sg)-were-being-PRAY-ed and not you(sg)-should-APPROACH me (dat) about (+acc,+gen) them/same (gen) because/that not I-will-be-HEARD-ed
Jr:7:16 Jr_7:16_1 Jr_7:16_2 Jr_7:16_3 Jr_7:16_4 Jr_7:16_5 Jr_7:16_6 Jr_7:16_7 Jr_7:16_8 Jr_7:16_9 Jr_7:16_10 Jr_7:16_11 Jr_7:16_12 Jr_7:16_13 Jr_7:16_14 Jr_7:16_15 Jr_7:16_16 Jr_7:16_17 Jr_7:16_18 Jr_7:16_19 Jr_7:16_20 Jr_7:16_21 Jr_7:16_22 Jr_7:16_23 Jr_7:16_24 Jr_7:16_25 Jr_7:16_26
Jr:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:17 ἦ οὐχ ὁρᾷς τί αὐτοὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς Ιερουσαλημ;
Jr:7:17 Seest thou not what they do in the cities of Juda, and in the streets of Jerusalem? (Jeremiah 7:17 Brenton)
Jr:7:17 Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? (Jr 7:17 BT_4)
Jr:7:17 οὐχ ὁρᾷς τί αὐτοὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς Ιερουσαλημ;
Jr:7:17 ἦ[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:7:17 Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Jerozolima [miasto z]
Jr:7:17 E)= ou)CH o(ra=|s ti/ au)toi\ poiou=sin e)n tai=s po/lesin *iouda kai\ e)n tai=s o(doi=s *ierousalEm;
Jr:7:17 E uCH horas ti autoi poiusin en tais polesin iuda kai en tais hodois ierusalEm;
Jr:7:17 D D V3_PAI2S RI_ASN RD_NPM V2_PAI3P P RA_DPF N3I_DPF N_GSM C P RA_DPF N2_DPF N_GSF
Jr:7:17 truly οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. he/she/it/same to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road Jerusalem [city of]
Jr:7:17 truly not you(sg)-are-SEE-ing, you(sg)-should-be-SEE-ing who/what/why (nom|acc) they/same (nom) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) Jerusalem (indecl)
Jr:7:17 Jr_7:17_1 Jr_7:17_2 Jr_7:17_3 Jr_7:17_4 Jr_7:17_5 Jr_7:17_6 Jr_7:17_7 Jr_7:17_8 Jr_7:17_9 Jr_7:17_10 Jr_7:17_11 Jr_7:17_12 Jr_7:17_13 Jr_7:17_14 Jr_7:17_15
Jr:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:18 οἱ υἱοὶ αὐτῶν συλλέγουσιν ξύλα, καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καίουσι πῦρ, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν τρίβουσιν σταῖς τοῦ ποιῆσαι χαυῶνας τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις, ἵνα παροργίσωσίν με.
Jr:7:18 Their children gather wood, and their fathers kindle a fire, and their women knead dough, to make cakes to the host of heaven; and they have poured out drink-offerings to strange gods, that they might provoke me to anger. (Jeremiah 7:18 Brenton)
Jr:7:18 Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla "królowej nieba", a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać. (Jr 7:18 BT_4)
Jr:7:18 οἱ υἱοὶ αὐτῶν συλλέγουσιν ξύλα, καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καίουσι πῦρ, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν τρίβουσιν σταῖς τοῦ ποιῆσαι χαυῶνας τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις, ἵνα παροργίσωσίν με.
Jr:7:18 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ξύλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -)   θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον ἵνα παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:7:18 Syn On/ona/to/to samo By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Ogień I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo By trzeć się używany, trzeć się By czynić/rób Armia Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja Bóg  Innego/inni żeby / ażeby / bo Do ??? Ja
Jr:7:18 oi( ui(oi\ au)tO=n sulle/gousin Xu/la, kai\ oi( pate/res au)tO=n kai/ousi pu=r, kai\ ai( gunai=kes au)tO=n tri/bousin stai=s tou= poiE=sai CHauO=nas tE=| stratia=| tou= ou)ranou= kai\ e)/speisan sponda\s Teoi=s a)llotri/ois, i(/na parorgi/sOsi/n me.
Jr:7:18 hoi hyioi autOn syllegusin Xyla, kai hoi pateres autOn kaiusi pyr, kai hai gynaikes autOn tribusin stais tu poiEsai CHauOnas tE stratia tu uranu kai espeisan spondas Teois allotriois, hina parorgisOsin me.
Jr:7:18 RA_NPM N2_NPM RD_GPM V1_PAI3P N2N_APN C RA_NPM N3_NPM RD_GPM V1_PAI3P N3_ASN C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM V1_PAI3P N3_ASN RA_GSN VA_AAN N3W_APM RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P N1_APF N2_DPM A1A_DPM C VA_AAS3P RP_AS
Jr:7:18 the son he/she/it/same to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely the father he/she/it/same to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate fire and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same to rub worn, rub ć the to do/make ć the army the sky/heaven and also, even, namely to pour pour out as a libation ć god [see theology] of another/others so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to ??? I
Jr:7:18 the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) they-are-GATHER-ing, while GATHER-ing (dat) trees/wooden things (nom|acc|voc) and the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) they-are-CALCINATED-ing, while CALCINATED-ing (dat) fire (nom|acc|voc) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) they-are-RUB-ing, while RUB-ing (dat)   the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)   the (dat) army (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and they-POUR-ed   gods (dat) of another/others (dat) so that / in order to /because they-should-??? me (acc)
Jr:7:18 Jr_7:18_1 Jr_7:18_2 Jr_7:18_3 Jr_7:18_4 Jr_7:18_5 Jr_7:18_6 Jr_7:18_7 Jr_7:18_8 Jr_7:18_9 Jr_7:18_10 Jr_7:18_11 Jr_7:18_12 Jr_7:18_13 Jr_7:18_14 Jr_7:18_15 Jr_7:18_16 Jr_7:18_17 Jr_7:18_18 Jr_7:18_19 Jr_7:18_20 Jr_7:18_21 Jr_7:18_22 Jr_7:18_23 Jr_7:18_24 Jr_7:18_25 Jr_7:18_26 Jr_7:18_27 Jr_7:18_28 Jr_7:18_29 Jr_7:18_30 Jr_7:18_31 Jr_7:18_32
Jr:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:19 μὴ ἐμὲ αὐτοὶ παροργίζουσιν; λέγει κύριος· οὐχὶ ἑαυτούς, ὅπως καταισχυνθῇ τὰ πρόσωπα αὐτῶν;
Jr:7:19 Do they provoke me to anger? saith the Lord: do they not provoke themselves, that their faces may be ashamed? (Jeremiah 7:19 Brenton)
Jr:7:19 Czy Mnie obrażają - wyrocznia Pana - czy raczej siebie samych, na własną hańbę?» (Jr 7:19 BT_4)
Jr:7:19 μὴ ἐμὲ αὐτοὶ παροργίζουσιν; λέγει κύριος· οὐχὶ ἑαυτούς, ὅπως καταισχυνθῇ τὰ πρόσωπα αὐτῶν;
Jr:7:19 μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐχί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὅπως κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:7:19 Nie Ja; mój/mój On/ona/to/to samo Do ??? By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Samo /nasz /twój /siebie Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By upokarzać Twarz On/ona/to/to samo
Jr:7:19 mE\ e)me\ au)toi\ parorgi/DZousin; le/gei ku/rios· ou)CHi\ e(autou/s, o(/pOs kataisCHunTE=| ta\ pro/sOpa au)tO=n;
Jr:7:19 mE eme autoi parorgiDZusin; legei kyrios· uCHi heautus, hopOs kataisCHynTE ta prosOpa autOn;
Jr:7:19 D RP_AS RD_NPM V1_PAI3P V1_PAI3S N2_NSM D RD_APM C VC_APS3S RA_APN N2N_APN RD_GPM
Jr:7:19 not I; my/mine he/she/it/same to ??? to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] self /our-/your-/themselves so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to humiliate the face he/she/it/same
Jr:7:19 not me (acc); my/mine (voc) they/same (nom) they-are-???-ing, while ???-ing (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not selves (acc) this is how he/she/it-should-be-HUMILIATE-ed the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) them/same (gen)
Jr:7:19 Jr_7:19_1 Jr_7:19_2 Jr_7:19_3 Jr_7:19_4 Jr_7:19_5 Jr_7:19_6 Jr_7:19_7 Jr_7:19_8 Jr_7:19_9 Jr_7:19_10 Jr_7:19_11 Jr_7:19_12 Jr_7:19_13
Jr:7:19 x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ὀργὴ καὶ θυμός μου χεῖται ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶν ξύλον τοῦ ἀγροῦ αὐτῶν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ γενήματα τῆς γῆς, καὶ καυθήσεται καὶ οὐ σβεσθήσεται.
Jr:7:20 Therefore thus saith the Lord; Behold, my anger and wrath shall be poured out upon this place, and upon the men, and upon the cattle, and upon every tree of their field, and upon the fruits of the land; and it shall burn, and not be quenched. (Jeremiah 7:20 Brenton)
Jr:7:20 Dlatego to mówi Pan: «Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi - płonie i nie zagaśnie». (Jr 7:20 BT_4)
Jr:7:20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ὀργὴ καὶ θυμός μου χεῖται ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶν ξύλον τοῦ ἀγροῦ αὐτῶν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ γενήματα τῆς γῆς, καὶ καυθήσεται καὶ οὐ σβεσθήσεται.
Jr:7:20 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χέω [LXX] (χε-, χε(ε)·[σ]-, -, -, κεχυ-, χυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Jr:7:20 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja By lać [rozpostarty, rozbryzguj się,(myj się)] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Pole On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Owocu owoc z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By gasić
Jr:7:20 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)idou\ o)rgE\ kai\ Tumo/s mou CHei=tai e)pi\ to\n to/pon tou=ton kai\ e)pi\ tou\s a)nTrO/pous kai\ e)pi\ ta\ ktE/nE kai\ e)pi\ pa=n Xu/lon tou= a)grou= au)tO=n kai\ e)pi\ pa/nta ta\ genE/mata tE=s gE=s, kai\ kauTE/setai kai\ ou) sbesTE/setai.
Jr:7:20 dia tuto tade legei kyrios idu orgE kai Tymos mu CHeitai epi ton topon tuton kai epi tus anTrOpus kai epi ta ktEnE kai epi pan Xylon tu agru autOn kai epi panta ta genEmata tEs gEs, kai kauTEsetai kai u sbesTEsetai.
Jr:7:20 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I N1_NSF C N2_NSM RP_GS V2_PMI3S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C P RA_APM N2_APM C P RA_APN N3E_APN C P A3_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GPM C P A3_APN RA_APN N3M_APN RA_GSF N1_GSF C VC_FPI3S C D VC_FPI3S
Jr:7:20 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), wrath fume, anger, rage and also, even, namely wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I to pour [spread, splash,(wash)] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the human and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Animal (beast) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the field he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the fruit fruit of the earth/land and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate and also, even, namely οὐχ before rough breathing to extinguish
Jr:7:20 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! wrath (nom|voc) and wrath (nom) me (gen) he/she/it-is-being-POUR-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) this (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) humans (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) them/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-will-be-CALCINATED-ed and not he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed
Jr:7:20 Jr_7:20_1 Jr_7:20_2 Jr_7:20_3 Jr_7:20_4 Jr_7:20_5 Jr_7:20_6 Jr_7:20_7 Jr_7:20_8 Jr_7:20_9 Jr_7:20_10 Jr_7:20_11 Jr_7:20_12 Jr_7:20_13 Jr_7:20_14 Jr_7:20_15 Jr_7:20_16 Jr_7:20_17 Jr_7:20_18 Jr_7:20_19 Jr_7:20_20 Jr_7:20_21 Jr_7:20_22 Jr_7:20_23 Jr_7:20_24 Jr_7:20_25 Jr_7:20_26 Jr_7:20_27 Jr_7:20_28 Jr_7:20_29 Jr_7:20_30 Jr_7:20_31 Jr_7:20_32 Jr_7:20_33 Jr_7:20_34 Jr_7:20_35 Jr_7:20_36 Jr_7:20_37 Jr_7:20_38 Jr_7:20_39 Jr_7:20_40 Jr_7:20_41 Jr_7:20_42
Jr:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:21 τάδε λέγει κύριος Τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν συναγάγετε μετὰ τῶν θυσιῶν ὑμῶν καὶ φάγετε κρέα.
Jr:7:21 Thus saith the Lord, Gather your whole-burnt-offerings with your meat-offerings, and eat flesh. (Jeremiah 7:21 Brenton)
Jr:7:21 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Dodawajcie wasze ofiary całopalne do waszych ofiar krwawych i spożywajcie mięso! (Jr 7:21 BT_4)
Jr:7:21 τάδε λέγει κύριος Τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν συναγάγετε μετὰ τῶν θυσιῶν ὑμῶν καὶ φάγετε κρέα.
Jr:7:21 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) μετά ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κρέας, κρέως, τό
Jr:7:21 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ofiara spalana [zobacz holokaust] Ty By zbierać się razem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Ty I też, nawet, mianowicie By jeść Mięso
Jr:7:21 ta/de le/gei ku/rios *ta\ o(lokautO/mata u(mO=n sunaga/gete meta\ tO=n TusiO=n u(mO=n kai\ fa/gete kre/a.
Jr:7:21 tade legei kyrios ta holokautOmata hymOn synagagete meta tOn TysiOn hymOn kai fagete krea.
Jr:7:21 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_APN N3M_APN RP_GP VB_AAD2P P RA_GPF N1A_GPF RP_GP C VF_FAI2P N3_APN
Jr:7:21 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the burnt offering [see holocaust] you to gather together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate you and also, even, namely to eat meat
Jr:7:21 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) you(pl) (gen) do-GATHER TOGETHER-you(pl)! after (+acc), with (+gen) the (gen) sacrificial (gen) you(pl) (gen) and you(pl)-will-EAT, do-EAT-you(pl)! meats (nom|acc|voc)
Jr:7:21 Jr_7:21_1 Jr_7:21_2 Jr_7:21_3 Jr_7:21_4 Jr_7:21_5 Jr_7:21_6 Jr_7:21_7 Jr_7:21_8 Jr_7:21_9 Jr_7:21_10 Jr_7:21_11 Jr_7:21_12 Jr_7:21_13 Jr_7:21_14
Jr:7:21 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:22 ὅτι οὐκ ἐλάλησα πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, περὶ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσίας·
Jr:7:22 For I spoke not to your fathers, and commanded them not in the day wherein I brought them up out of the land of Egypt, concerning whole-burnt-offerings and sacrifice: (Jeremiah 7:22 Brenton)
Jr:7:22 Bo nic nie powiedziałem ani nie nakazałem waszym przodkom, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, co do ofiar całopalnych i krwawych, (Jr 7:22 BT_4)
Jr:7:22 ὅτι οὐκ ἐλάλησα πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς ἐν ἡμέρᾳ, ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, περὶ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσίας·
Jr:7:22 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ περί ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί θυσία, -ας, ἡ
Jr:7:22 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który By prowadzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają
Jr:7:22 o(/ti ou)k e)la/lEsa pro\s tou\s pate/ras u(mO=n kai\ ou)k e)neteila/mEn au)toi=s e)n E(me/ra|, E(=| a)nE/gagon au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou, peri\ o(lokautOma/tOn kai\ Tusi/as·
Jr:7:22 hoti uk elalEsa pros tus pateras hymOn kai uk eneteilamEn autois en hEmera, hE anEgagon autus ek gEs aigyptu, peri holokautOmatOn kai Tysias·
Jr:7:22 C D VAI_AAI1S P RA_APM N3_APM RP_GP C D VAI_AMI1S RD_DPM P N1A_DSF RR_DSF VBI_AAI1S RD_APM P N1_GSF N2_GSF P N3M_GPN C N1A_GSF
Jr:7:22 because/that οὐχ before rough breathing to speak toward (+acc,+gen,+dat) the father you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to enjoin command he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day who/whom/which to lead up he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] about (+acc,+gen) burnt offering [see holocaust] and also, even, namely sacrifice victimize, immolate
Jr:7:22 because/that not I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) fathers (acc) you(pl) (gen) and not I-was-ENJOIN-ed them/same (dat) in/among/by (+dat) day (dat) who/whom/which (dat) I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) about (+acc,+gen) burnt offerings (gen) and sacrifice (gen), sacrificial (acc)
Jr:7:22 Jr_7:22_1 Jr_7:22_2 Jr_7:22_3 Jr_7:22_4 Jr_7:22_5 Jr_7:22_6 Jr_7:22_7 Jr_7:22_8 Jr_7:22_9 Jr_7:22_10 Jr_7:22_11 Jr_7:22_12 Jr_7:22_13 Jr_7:22_14 Jr_7:22_15 Jr_7:22_16 Jr_7:22_17 Jr_7:22_18 Jr_7:22_19 Jr_7:22_20 Jr_7:22_21 Jr_7:22_22 Jr_7:22_23
Jr:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:23 ἀλλ’ ἢ τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐνετειλάμην αὐτοῖς λέγων Ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν· καὶ πορεύεσθε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς μου, αἷς ἂν ἐντείλωμαι ὑμῖν, ὅπως ἂν εὖ ᾖ ὑμῖν.
Jr:7:23 but I commanded them this thing, saying, Hear ye my voice, and I will be to you a God, and ye shall be to me a people: and walk ye in all my ways which I shall command you, that it may be well with you. (Jeremiah 7:23 Brenton)
Jr:7:23 lecz dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. (Jr 7:23 BT_4)
Jr:7:23 ἀλλ’ τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐνετειλάμην αὐτοῖς λέγων Ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν· καὶ πορεύεσθε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς μου, αἷς ἂν ἐντείλωμαι ὑμῖν, ὅπως ἂν εὖ ὑμῖν.
Jr:7:23 ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἄν ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅπως ἄν εὖ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:7:23 Ale Albo Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By słyszeć Dźwięku/głos płacze Ja I też, nawet, mianowicie By być Ty Do (+przyspieszenie) Bóg  I też, nawet, mianowicie Ty By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Ja Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zalecać rozkaz Ty Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dobrze w spokoju By być Ty
Jr:7:23 a)ll’ E)\ to\ r(E=ma tou=to e)neteila/mEn au)toi=s le/gOn *)akou/sate tE=s fOnE=s mou, kai\ e)/somai u(mi=n ei)s Teo/n, kai\ u(mei=s e)/sesTe/ moi ei)s lao/n· kai\ poreu/esTe e)n pa/sais tai=s o(doi=s mou, ai(=s a)/n e)ntei/lOmai u(mi=n, o(/pOs a)/n eu)= E)=| u(mi=n.
Jr:7:23 all’ E to rEma tuto eneteilamEn autois legOn akusate tEs fOnEs mu, kai esomai hymin eis Teon, kai hymeis esesTe moi eis laon· kai poreuesTe en pasais tais hodois mu, hais an enteilOmai hymin, hopOs an eu E hymin.
Jr:7:23 C C RA_ASN N3M_ASN RD_ASN VAI_AMI1S RD_DPM V1_PAPNSM VA_AAD2P RA_GSF N1_GSF RP_GS C VF_FMI1S RP_DP P N2_ASM C RP_NP VF_FMI2P RP_DS P N2_ASM C V1_PMD2P P A1S_DPF RA_DPF N2_DPF RP_GS RR_DPF x VA_AMS1S RP_DP C x D V9_PAS3S RP_DP
Jr:7:23 but or the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enjoin command he/she/it/same to say/tell to hear the sound/voice cries I and also, even, namely to be you into (+acc) god [see theology] and also, even, namely you to be I into (+acc) people and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road I who/whom/which ever (if ever) to enjoin command you so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) well at ease to be you
Jr:7:23 but or the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) I-was-ENJOIN-ed them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) do-HEAR-you(pl)! the (gen) sound/voice (gen) me (gen) and I-will-be you(pl) (dat) into (+acc) god (acc) and you(pl) (nom) you(pl)-will-be me (dat) into (+acc) people (acc) and you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) ways/roads (dat) me (gen) who/whom/which (dat) ever I-should-be-ENJOIN-ed you(pl) (dat) this is how ever well he/she/it-should-be you(pl) (dat)
Jr:7:23 Jr_7:23_1 Jr_7:23_2 Jr_7:23_3 Jr_7:23_4 Jr_7:23_5 Jr_7:23_6 Jr_7:23_7 Jr_7:23_8 Jr_7:23_9 Jr_7:23_10 Jr_7:23_11 Jr_7:23_12 Jr_7:23_13 Jr_7:23_14 Jr_7:23_15 Jr_7:23_16 Jr_7:23_17 Jr_7:23_18 Jr_7:23_19 Jr_7:23_20 Jr_7:23_21 Jr_7:23_22 Jr_7:23_23 Jr_7:23_24 Jr_7:23_25 Jr_7:23_26 Jr_7:23_27 Jr_7:23_28 Jr_7:23_29 Jr_7:23_30 Jr_7:23_31 Jr_7:23_32 Jr_7:23_33 Jr_7:23_34 Jr_7:23_35 Jr_7:23_36 Jr_7:23_37 Jr_7:23_38 Jr_7:23_39
Jr:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:24 καὶ οὐκ ἤκουσάν μου, καὶ οὐ προσέσχεν τὸ οὖς αὐτῶν, ἀλλ’ ἐπορεύθησαν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς κακῆς καὶ ἐγενήθησαν εἰς τὰ ὄπισθεν καὶ οὐκ εἰς τὰ ἔμπροσθεν.
Jr:7:24 But they hearkened not to me, and their ear gave no heed, but they walked in the imaginations of their evil heart, and went backward, and not forward; (Jeremiah 7:24 Brenton)
Jr:7:24 Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. (Jr 7:24 BT_4)
Jr:7:24 καὶ οὐκ ἤκουσάν μου, καὶ οὐ προσέσχεν τὸ οὖς αὐτῶν, ἀλλ’ ἐπορεύθησαν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς κακῆς καὶ ἐγενήθησαν εἰς τὰ ὄπισθεν καὶ οὐκ εἰς τὰ ἔμπροσθεν.
Jr:7:24 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄπισ·θεν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε
Jr:7:24 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Ucho On/ona/to/to samo Ale By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Od z tyłu I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Przedtem/w przodzie z
Jr:7:24 kai\ ou)k E)/kousa/n mou, kai\ ou) prose/sCHen to\ ou)=s au)tO=n, a)ll’ e)poreu/TEsan e)n toi=s e)nTumE/masin tE=s kardi/as au)tO=n tE=s kakE=s kai\ e)genE/TEsan ei)s ta\ o)/pisTen kai\ ou)k ei)s ta\ e)/mprosTen.
Jr:7:24 kai uk Ekusan mu, kai u prosesCHen to us autOn, all’ eporeuTEsan en tois enTymEmasin tEs kardias autOn tEs kakEs kai egenETEsan eis ta opisTen kai uk eis ta emprosTen.
Jr:7:24 C D VAI_AAI3P RP_GS C D VBI_AAI3S RA_ASN N3_ASN RD_GPM C VCI_API3P P RA_DPN N3M_DPN RA_GSF N1A_GSF RD_GPM RA_GSF A1_GSF C VCI_API3P P RA_APN D C D P RA_APN D
Jr:7:24 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. the ear he/she/it/same but to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the wickedly to do evil and also, even, namely to become become, happen into (+acc) the from behind and also, even, namely οὐχ before rough breathing into (+acc) the before/in front of
Jr:7:24 and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed me (gen) and not he/she/it-PAY HEED-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) them/same (gen) but they-were-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen) and they-were-BECOME-ed into (+acc) the (nom|acc) from behind and not into (+acc) the (nom|acc) before/in front of
Jr:7:24 Jr_7:24_1 Jr_7:24_2 Jr_7:24_3 Jr_7:24_4 Jr_7:24_5 Jr_7:24_6 Jr_7:24_7 Jr_7:24_8 Jr_7:24_9 Jr_7:24_10 Jr_7:24_11 Jr_7:24_12 Jr_7:24_13 Jr_7:24_14 Jr_7:24_15 Jr_7:24_16 Jr_7:24_17 Jr_7:24_18 Jr_7:24_19 Jr_7:24_20 Jr_7:24_21 Jr_7:24_22 Jr_7:24_23 Jr_7:24_24 Jr_7:24_25 Jr_7:24_26 Jr_7:24_27 Jr_7:24_28 Jr_7:24_29 Jr_7:24_30
Jr:7:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:25 ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐξήλθοσαν οἱ πατέρες αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐξαπέστειλα πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας ἡμέρας καὶ ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα,
Jr:7:25 from the day that their fathers went forth out of the land of Egypt, even until this day. And I sent to you all my servants, the prophets, by day and early in the morning: yea, I sent them, (Jeremiah 7:25 Brenton)
Jr:7:25 Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie, (Jr 7:25 BT_4)
Jr:7:25 ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐξήλθοσαν οἱ πατέρες αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐξαπέστειλα πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας ἡμέρας καὶ ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα,
Jr:7:25 ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὄρθρος, -ου, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
Jr:7:25 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By wychodzić Ojciec On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja Prorok Dzień I też, nawet, mianowicie Świtaj I też, nawet, mianowicie zamawiać
Jr:7:25 a)f’ E(=s E(me/ras e)XE/lTosan oi( pate/res au)tO=n e)k gE=s *ai)gu/ptou kai\ e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs kai\ e)Xape/steila pro\s u(ma=s pa/ntas tou\s dou/lous mou tou\s profE/tas E(me/ras kai\ o)/rTrou kai\ a)pe/steila,
Jr:7:25 af’ hEs hEmeras eXElTosan hoi pateres autOn ek gEs aigyptu kai heOs tEs hEmeras tautEs kai eXapesteila pros hymas pantas tus dulus mu tus profEtas hEmeras kai orTru kai apesteila,
Jr:7:25 P RR_GSF N1A_GSF VBI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_GPM P N1_GSF N2_GSF C P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF D VAI_AAI1S P RP_AP A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS RA_APM N1M_APM N1A_GSF C N2_GSM C VAI_AAI1S
Jr:7:25 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to come out the father he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to ??? toward (+acc,+gen,+dat) you every all, each, every, the whole of the slave; servile I the prophet day and also, even, namely dawn and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send
Jr:7:25 away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) they-COME-ed-OUT the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) and I-???-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) all (acc) the (acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) me (gen) the (acc) prophets (acc) day (gen), days (acc) and dawn (gen) and I-ORDER FORTH-ed
Jr:7:25 Jr_7:25_1 Jr_7:25_2 Jr_7:25_3 Jr_7:25_4 Jr_7:25_5 Jr_7:25_6 Jr_7:25_7 Jr_7:25_8 Jr_7:25_9 Jr_7:25_10 Jr_7:25_11 Jr_7:25_12 Jr_7:25_13 Jr_7:25_14 Jr_7:25_15 Jr_7:25_16 Jr_7:25_17 Jr_7:25_18 Jr_7:25_19 Jr_7:25_20 Jr_7:25_21 Jr_7:25_22 Jr_7:25_23 Jr_7:25_24 Jr_7:25_25 Jr_7:25_26 Jr_7:25_27 Jr_7:25_28 Jr_7:25_29 Jr_7:25_30
Jr:7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:26 καὶ οὐκ ἤκουσάν μου, καὶ οὐ προσέσχεν τὸ οὖς αὐτῶν, καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν.
Jr:7:26 but they hearkened not to me, and their ear gave no heed; and they made their neck harder than their fathers. (Jeremiah 7:26 Brenton)
Jr:7:26 lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. (Jr 7:26 BT_4)
Jr:7:26 καὶ οὐκ ἤκουσάν μου, καὶ οὐ προσέσχεν τὸ οὖς αὐτῶν, καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν.
Jr:7:26 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:7:26 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Ucho On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By twardnieć Gardło On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojciec On/ona/to/to samo
Jr:7:26 kai\ ou)k E)/kousa/n mou, kai\ ou) prose/sCHen to\ ou)=s au)tO=n, kai\ e)sklE/runan to\n tra/CHElon au)tO=n u(pe\r tou\s pate/ras au)tO=n.
Jr:7:26 kai uk Ekusan mu, kai u prosesCHen to us autOn, kai esklErynan ton traCHElon autOn hyper tus pateras autOn.
Jr:7:26 C D VAI_AAI3P RP_GS C D VBI_AAI3S RA_ASN N3_ASN RD_GPM C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM P RA_APM N3_APM RD_GPM
Jr:7:26 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. the ear he/she/it/same and also, even, namely to harden the throat he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) the father he/she/it/same
Jr:7:26 and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed me (gen) and not he/she/it-PAY HEED-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-HARDEN-ed the (acc) throat (acc) them/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) fathers (acc) them/same (gen)
Jr:7:26 Jr_7:26_1 Jr_7:26_2 Jr_7:26_3 Jr_7:26_4 Jr_7:26_5 Jr_7:26_6 Jr_7:26_7 Jr_7:26_8 Jr_7:26_9 Jr_7:26_10 Jr_7:26_11 Jr_7:26_12 Jr_7:26_13 Jr_7:26_14 Jr_7:26_15 Jr_7:26_16 Jr_7:26_17 Jr_7:26_18 Jr_7:26_19
Jr:7:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:27-28 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦτον Τοῦτο τὸ ἔθνος, ὃ οὐκ ἤκουσεν τῆς φωνῆς κυρίου οὐδὲ ἐδέξατο παιδείαν· ἐξέλιπεν ἡ πίστις ἐκ στόματος αὐτῶν.
Jr:7:27-28 Therefore thou shalt speak this word to them; (Jeremiah 7:27 Brenton) This is the nation which has not hearkened to the voice of the Lord, nor received correction: truth has failed from their mouth. (Jeremiah 7:28 Brenton)
Jr:7:27-28 Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. (Jr 7:27 BT_4) I odezwiesz się do nich: "To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust". (Jr 7:28 BT_4)
Jr:7:27-28 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦτον Τοῦτο τὸ ἔθνος, οὐκ ἤκουσεν τῆς φωνῆς κυρίου οὐδὲ ἐδέξατο παιδείαν· ἐξέλιπεν πίστις ἐκ στόματος αὐτῶν.
Jr:7:27-28 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐδέ (οὐ δέ) δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) παιδεία, -ας, ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό πίστις, -εως, ἡ ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:7:27-28 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By przyjmować Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Wiara(pełność) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Jr:7:27-28 kai\ e)rei=s au)toi=s to\n lo/gon tou=ton *tou=to to\ e)/Tnos, o(\ ou)k E)/kousen tE=s fOnE=s kuri/ou ou)de\ e)de/Xato paidei/an· e)Xe/lipen E( pi/stis e)k sto/matos au)tO=n.
Jr:7:27-28 kai ereis autois ton logon tuton tuto to eTnos, ho uk Ekusen tEs fOnEs kyriu ude edeXato paideian· eXelipen hE pistis ek stomatos autOn.
Jr:7:27-28 C VF2_FAI2S RD_DPM RA_ASM N2_ASM RD_ASM RD_NSN RA_NSN N3E_NSN RR_NSN D VAI_AAI3S RA_GSF N1_GSF N2_GSM C VAI_AMI3S N1A_ASF VBI_AAI3S RA_NSF N3I_NSF P N3M_GSN RD_GPM
Jr:7:27-28 and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the nation [see ethnic] who/whom/which οὐχ before rough breathing to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to receive chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the faith(fulness) out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma he/she/it/same
Jr:7:27-28 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL them/sa me (dat) the (acc) word (acc) this (acc) this (nom|acc) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) neither/nor he/she/it-was-RECEIVE-ed chastisement (acc) he/she/it-FAIL-ed the (nom) faith(fulness) (nom) out of (+gen) mouth/maw (gen) them/same (gen)
Jr:7:27-28 Jr_7:27-28_1 Jr_7:27-28_2 Jr_7:27-28_3 Jr_7:27-28_4 Jr_7:27-28_5 Jr_7:27-28_6 Jr_7:27-28_7 Jr_7:27-28_8 Jr_7:27-28_9 Jr_7:27-28_10 Jr_7:27-28_11 Jr_7:27-28_12 Jr_7:27-28_13 Jr_7:27-28_14 Jr_7:27-28_15 Jr_7:27-28_16 Jr_7:27-28_17 Jr_7:27-28_18 Jr_7:27-28_19 Jr_7:27-28_20 Jr_7:27-28_21 Jr_7:27-28_22 Jr_7:27-28_23 Jr_7:27-28_24
Jr:7:27-28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:29 Κεῖραι τὴν κεφαλήν σου καὶ ἀπόρριπτε καὶ ἀνάλαβε ἐπὶ χειλέων θρῆνον, ὅτι ἀπεδοκίμασεν κύριος καὶ ἀπώσατο τὴν γενεὰν τὴν ποιοῦσαν ταῦτα.
Jr:7:29 Cut off thine hair, and cast it away, and take up a lamentation on thy lips; for the Lord has reprobated and rejected the generation that does these things. (Jeremiah 7:29 Brenton)
Jr:7:29 Ostrzyż swe włosy i odrzuć je i podnieś lament żałobny na wyżynach, ponieważ Pan odrzucił i odepchnął pokolenie zasługujące na Jego gniew. (Jr 7:29 BT_4)
Jr:7:29 Κεῖραι τὴν κεφαλήν σου καὶ ἀπόρριπτε καὶ ἀνάλαβε ἐπὶ χειλέων θρῆνον, ὅτι ἀπεδοκίμασεν κύριος καὶ ἀπώσατο τὴν γενεὰν τὴν ποιοῦσαν ταῦτα.
Jr:7:29 κείρω (κειρ-, κερ(ε)·[σ]-, κειρ·[σ]-, -, κεκαρ-, -) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἐπί χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων θρῆνος, -ου, ὁ ὅτι ἀπο·δοκιμάζω (απο+δοκιμαζ-, απο+δοκιμ(α)·[σ]-, απο+δοκιμα·σ-, -, απο+δεδοκιμασ-, απο+δοκιμασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:7:29 By ciąć Głowa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga Lament Ponieważ/tamto By nie pochwalać potępiaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odrzucać Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:7:29 *kei=rai tE\n kefalE/n sou kai\ a)po/rripte kai\ a)na/labe e)pi\ CHeile/On TrE=non, o(/ti a)pedoki/masen ku/rios kai\ a)pO/sato tE\n genea\n tE\n poiou=san tau=ta.
Jr:7:29 keirai tEn kefalEn su kai aporripte kai analabe epi CHeileOn TrEnon, hoti apedokimasen kyrios kai apOsato tEn genean tEn poiusan tauta.
Jr:7:29 VA_AMD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C V1_PAD2S C VB_AAD2S P N3E_GPN N2_ASM C VAI_AAI3S N2_NSM C VA_AMI3S RA_ASF N1A_ASF RA_ASF V2_PAPASF RD_APN
Jr:7:29 to shear the head you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lip lamentation because/that to disapprove condemn lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to reject the generation Race, Nation; sometimes "generation" the to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:7:29 to-SHEAR, be-you(sg)-SHEAR-ed!, he/she/it-happens-to-SHEAR (opt) the (acc) head (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-???-ing! and do-TAKE UP-you(sg)! upon/over (+acc,+gen,+dat) lips (gen) lamentation (acc) because/that he/she/it-DISAPPROVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-was-REJECT-ed the (acc) generation (acc) the (acc) while DO/MAKE-ing (acc) these (nom|acc)
Jr:7:29 Jr_7:29_1 Jr_7:29_2 Jr_7:29_3 Jr_7:29_4 Jr_7:29_5 Jr_7:29_6 Jr_7:29_7 Jr_7:29_8 Jr_7:29_9 Jr_7:29_10 Jr_7:29_11 Jr_7:29_12 Jr_7:29_13 Jr_7:29_14 Jr_7:29_15 Jr_7:29_16 Jr_7:29_17 Jr_7:29_18 Jr_7:29_19 Jr_7:29_20 Jr_7:29_21
Jr:7:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:30 ὅτι ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ, λέγει κύριος· ἔταξαν τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐν τῷ οἴκῳ, οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτόν, τοῦ μιᾶναι αὐτόν·
Jr:7:30 For the children of Juda have wrought evil before me, saith the Lord; they have set their abominations in the house on which my name is called, to defile it. (Jeremiah 7:30 Brenton)
Jr:7:30 Albowiem synowie Judy czynili nieprawość przed moimi oczami - wyrocznia Pana - umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego imienia, aby go zbezcześcić. (Jr 7:30 BT_4)
Jr:7:30 ὅτι ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ, λέγει κύριος· ἔταξαν τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐν τῷ οἴκῳ, οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτόν, τοῦ μιᾶναι αὐτόν·
Jr:7:30 ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:7:30 Ponieważ/tamto By czynić/rób Syn Judasz/Juda Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Wstręt On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By zanieczyszczać On/ona/to/to samo
Jr:7:30 o(/ti e)poi/Esan oi( ui(oi\ *iouda to\ ponEro\n e)nanti/on e)mou=, le/gei ku/rios· e)/taXan ta\ bdelu/gmata au)tO=n e)n tO=| oi)/kO|, ou(= e)pike/klEtai to\ o)/noma/ mou e)p’ au)to/n, tou= mia=nai au)to/n·
Jr:7:30 hoti epoiEsan hoi hyioi iuda to ponEron enantion emu, legei kyrios· etaXan ta bdelygmata autOn en tO oikO, hu epikeklEtai to onoma mu ep’ auton, tu mianai auton·
Jr:7:30 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASN A1A_ASN P RP_GS V1_PAI3S N2_NSM VAI_AAI3P RA_APN N3M_APN RD_GPM P RA_DSM N2_DSM D VM_XMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RD_ASM RA_GSN VA_AAN RD_ASM
Jr:7:30 because/that to do/make the son Judas/Judah the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I; my/mine to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to order category, grade, class, trim, orderliness the abomination he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to call upon the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the to pollute he/she/it/same
Jr:7:30 because/that they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) they-ORDER-ed the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) where; who/whom/which (gen) he/she/it-has-been-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (gen) to-POLLUTE, be-you(sg)-POLLUTE-ed!, he/she/it-happens-to-POLLUTE (opt) him/it/same (acc)
Jr:7:30 Jr_7:30_1 Jr_7:30_2 Jr_7:30_3 Jr_7:30_4 Jr_7:30_5 Jr_7:30_6 Jr_7:30_7 Jr_7:30_8 Jr_7:30_9 Jr_7:30_10 Jr_7:30_11 Jr_7:30_12 Jr_7:30_13 Jr_7:30_14 Jr_7:30_15 Jr_7:30_16 Jr_7:30_17 Jr_7:30_18 Jr_7:30_19 Jr_7:30_20 Jr_7:30_21 Jr_7:30_22 Jr_7:30_23 Jr_7:30_24 Jr_7:30_25 Jr_7:30_26 Jr_7:30_27 Jr_7:30_28
Jr:7:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:7:31 καὶ ᾠκοδόμησαν τὸν βωμὸν τοῦ Ταφεθ, ὅς ἐστιν ἐν φάραγγι υἱοῦ Εννομ, τοῦ κατακαίειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρί, ὃ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ οὐ διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου.
Jr:7:31 And they have built the altar of Tapheth, which is in the valley of the son of Ennom, to burn their sons and their daughters with fire; which I did not command them to do, neither did I design it in my heart. (Jeremiah 7:31 Brenton)
Jr:7:31 I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i co nie przyszło Mi nawet na myśl. (Jr 7:31 BT_4)
Jr:7:31 καὶ ᾠκοδόμησαν τὸν βωμὸν τοῦ Ταφεθ, ὅς ἐστιν ἐν φάραγγι υἱοῦ Εννομ, τοῦ κατακαίειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρί, οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ οὐ διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου.
Jr:7:31 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν φάραγξ, -αγγος, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:7:31 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Ołtarz Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Syn Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zamierzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
Jr:7:31 kai\ O)|kodo/mEsan to\n bOmo\n tou= *tafeT, o(/s e)stin e)n fa/raggi ui(ou= *ennom, tou= katakai/ein tou\s ui(ou\s au)tO=n kai\ ta\s Tugate/ras au)tO=n e)n puri/, o(\ ou)k e)neteila/mEn au)toi=s kai\ ou) dienoE/TEn e)n tE=| kardi/a| mou.
Jr:7:31 kai OkodomEsan ton bOmon tu tafeT, hos estin en farangi hyiu ennom, tu katakaiein tus hyius autOn kai tas Tygateras autOn en pyri, ho uk eneteilamEn autois kai u dienoETEn en tE kardia mu.
Jr:7:31 C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM RR_NSM V9_PAI3S P N3G_DSF N2_GSM N_GSM RA_GSN V1_PAN RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APF N3_APF RD_GPM P N3_DSN RR_NSN D VAI_AMI1S RD_DPM C D VCI_API1S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS
Jr:7:31 and also, even, namely to build/edify the altar the ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? son ć the to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the