Lb:21:1 καὶ ἤκουσεν ὁ Χανανις βασιλεὺς Αραδ ὁ κατοικῶν κατὰ τὴν ἔρημον – ἦλθεν γὰρ Ισραηλ ὁδὸν Αθαριν – καὶ ἐπολέμησεν πρὸς Ισραηλ καὶ κατεπρονόμευσαν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλωσίαν.
Lb:21:1 And Arad the Chananitish king who dwelt by the wilderness, heard that Israel came by the way of Atharin; and he made war on Israel, and carried off some of them captives. (Numbers 21:1 Brenton)
Lb:21:1 Król Aradu, Kananejczyk, mieszkający w Negebie, dowiedział się, że Izraelici nadciągają drogą od Atarim. Napadł na Izraela i wziął trochę ludzi do niewoli. (Lb 21:1 BT_4)
Lb:21:1 Καὶ ἤκουσεν Χανανις βασιλεὺς Αραδ κατοικῶν κατὰ τὴν ἔρημον ἦλθεν γὰρ Ισραηλ ὁδὸν Αθαριν καὶ ἐπολέμησεν πρὸς Ισραηλ καὶ κατεπρονόμευσαν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλωσίαν.
Lb:21:1 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ἔρημος -ον   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) γάρ Ἰσραήλ, ὁ ὁδός, -οῦ, ἡ     καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός Ἰσραήλ, ὁ καί   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ
Lb:21:1 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Król By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Odludzie   By przychodzić Dla odtąd, jak Izrael Drogi {Sposobu}/droga   I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izrael I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Jeńcy
Lb:21:1 *kai\ E)/kousen o( *CHananis basileu\s *arad o( katoikO=n kata\ tE\n e)/rEmon E)=lTen ga\r *israEl o(do\n *aTarin kai\ e)pole/mEsen pro\s *israEl kai\ kateprono/meusan e)X au)tO=n ai)CHmalOsi/an.
Lb:21:1 kai Ekusen ho CHananis basileus arad ho katoikOn kata tEn erEmon ElTen gar israEl hodon aTarin kai epolemEsen pros israEl kai katepronomeusan eX autOn aiCHmalOsian.
Lb:21:1 C VAI_AAI3S RA_NSM N_NSM N3V_NSM N_GS RA_NSM V2_PAPNSM P RA_ASF N2_ASF VBI_AAI3S x N_NSM N2_ASF N_GS C VAI_AAI3S P N_ASM C VAI_AAI3P P RD_GPM N1A_ASF
Lb:21:1 and also, even, namely to hear the ć king ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wilderness   to come for since, as Israel way/road ć   and also, even, namely to fight war toward (+acc,+gen,+dat) Israel and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same captives
Lb:21:1 and he/she/it-HEAR-ed the (nom)   king (nom)   the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)   he/she/it-COME-ed for Israel (indecl) way/road (acc)     and he/she/it-FIGHT-ed toward (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and   out of (+gen) them/same (gen) captives (acc)
Lb:21:1 Lb_21:1_1 Lb_21:1_2 Lb_21:1_3 Lb_21:1_4 Lb_21:1_5 Lb_21:1_6 Lb_21:1_7 Lb_21:1_8 Lb_21:1_9 Lb_21:1_10 Lb_21:1_11 Lb_21:1_12 Lb_21:1_13 Lb_21:1_14 Lb_21:1_15 Lb_21:1_16 Lb_21:1_17 Lb_21:1_18 Lb_21:1_19 Lb_21:1_20 Lb_21:1_21 Lb_21:1_22 Lb_21:1_23 Lb_21:1_24 Lb_21:1_25 Lb_21:1_26 Lb_21:1_27
Lb:21:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:2 καὶ ηὔξατο Ισραηλ εὐχὴν κυρίῳ καὶ εἶπεν Ἐάν μοι παραδῷς τὸν λαὸν τοῦτον ὑποχείριον, ἀναθεματιῶ αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ.
Lb:21:2 And Israel vowed a vow to the Lord, and said, If thou wilt deliver this people into my power, I will devote it and its cities to thee. (Numbers 21:2 Brenton)
Lb:21:2 Wtedy Izraelici złożyli następujący ślub Panu, mówiąc: «Jeśli dasz ten lud w nasze ręce, klątwą obłożymy ich miasta». (Lb 21:2 BT_4)
Lb:21:2 καὶ ηὔξατο Ισραηλ εὐχὴν κυρίῳ καὶ εἶπεν Ἐάν μοι παραδῷς τὸν λαὸν τοῦτον ὑποχείριον, ἀναθεματιῶ αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ.
Lb:21:2 καί εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) Ἰσραήλ, ὁ εὐχή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο   ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:21:2 I też, nawet, mianowicie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Izrael Ślub Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ja By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Lb:21:2 kai\ Eu)/Xato *israEl eu)CHE\n kuri/O| kai\ ei)=pen *)ea/n moi paradO=|s to\n lao\n tou=ton u(poCHei/rion, a)naTematiO= au)to\n kai\ ta\s po/leis au)tou=.
Lb:21:2 kai EuXato israEl euCHEn kyriO kai eipen ean moi paradOs ton laon tuton hypoCHeirion, anaTematiO auton kai tas poleis autu.
Lb:21:2 C VAI_AMI3S N_NSM N1_ASF N2_DSM C VBI_AAI3S C RP_DS VO_AAS2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM A1A_ASM VF2_FAI1S RD_ASM C RA_APF N3I_APF RD_GSM
Lb:21:2 and also, even, namely to pray pray; sometimes "vow" Israel vow lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] I to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć to ??? he/she/it/same and also, even, namely the city he/she/it/same
Lb:21:2 and he/she/it-was-PRAY-ed Israel (indecl) vow (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed if-ever me (dat) you(sg)-should-Hand OVER the (acc) people (acc) this (acc)   I-will-??? him/it/same (acc) and the (acc) cities (acc, nom|voc) him/it/same (gen)
Lb:21:2 Lb_21:2_1 Lb_21:2_2 Lb_21:2_3 Lb_21:2_4 Lb_21:2_5 Lb_21:2_6 Lb_21:2_7 Lb_21:2_8 Lb_21:2_9 Lb_21:2_10 Lb_21:2_11 Lb_21:2_12 Lb_21:2_13 Lb_21:2_14 Lb_21:2_15 Lb_21:2_16 Lb_21:2_17 Lb_21:2_18 Lb_21:2_19 Lb_21:2_20
Lb:21:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:3 καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς Ισραηλ καὶ παρέδωκεν τὸν Χανανιν ὑποχείριον αὐτοῦ, καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ· καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Ἀνάθεμα.
Lb:21:3 And the Lord hearkened to the voice of Israel, and delivered the Chananite into his power; and Israel devoted him and his cities, and they called the name of that place Anathema. (Numbers 21:3 Brenton)
Lb:21:3 I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał w ich ręce Kananejczyków. Izraelici obłożyli klątwą ich oraz ich miasta. Stąd miejscowość ta otrzymała nazwę Chorma. (Lb 21:3 BT_4)
Lb:21:3 καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς Ισραηλ καὶ παρέδωκεν τὸν Χανανιν ὑποχείριον αὐτοῦ, καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ· καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Ἀνάθεμα.
Lb:21:3 καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό     αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό
Lb:21:3 I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dźwięku/głos płacze Izrael I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Miejsce Tamto Klnij
Lb:21:3 kai\ ei)sE/kousen ku/rios tE=s fOnE=s *israEl kai\ pare/dOken to\n *CHananin u(poCHei/rion au)tou=, kai\ a)neTema/tisen au)to\n kai\ ta\s po/leis au)tou=· kai\ e)peka/lesan to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *)ana/Tema.
Lb:21:3 kai eisEkusen kyrios tEs fOnEs israEl kai paredOken ton CHananin hypoCHeirion autu, kai aneTematisen auton kai tas poleis autu· kai epekalesan to onoma tu topu ekeinu anaTema.
Lb:21:3 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSF N1_GSF N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM A1A_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM C RA_APF N3I_APF RD_GSM C VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N3M_ASN
Lb:21:3 and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sound/voice cries Israel and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the ć ć he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely the city he/she/it/same and also, even, namely to call upon the name with regard to the place that curse
Lb:21:3 and he/she/it-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sound/voice (gen) Israel (indecl) and he/she/it-Hand OVER-ed the (acc)     him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) and the (acc) cities (acc, nom|voc) him/it/same (gen) and they-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen) curse (nom|acc|voc)
Lb:21:3 Lb_21:3_1 Lb_21:3_2 Lb_21:3_3 Lb_21:3_4 Lb_21:3_5 Lb_21:3_6 Lb_21:3_7 Lb_21:3_8 Lb_21:3_9 Lb_21:3_10 Lb_21:3_11 Lb_21:3_12 Lb_21:3_13 Lb_21:3_14 Lb_21:3_15 Lb_21:3_16 Lb_21:3_17 Lb_21:3_18 Lb_21:3_19 Lb_21:3_20 Lb_21:3_21 Lb_21:3_22 Lb_21:3_23 Lb_21:3_24 Lb_21:3_25 Lb_21:3_26 Lb_21:3_27
Lb:21:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:4 καὶ ἀπάραντες ἐξ Ωρ τοῦ ὄρους ὁδὸν ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθρὰν περιεκύκλωσαν γῆν Εδωμ· καὶ ὠλιγοψύχησεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ὁδῷ.
Lb:21:4 And having departed from mount Or by the way leading to the Red Sea, they compassed the land of Edom, and the people lost courage by the way. (Numbers 21:4 Brenton)
Lb:21:4 Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. (Lb 21:4 BT_4)
Lb:21:4 Καὶ ἀπάραντες ἐξ Ωρ τοῦ ὄρους ὁδὸν ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθρὰν περιεκύκλωσαν γῆν Εδωμ· καὶ ὠλιγοψύχησεν λαὸς ἐν τῇ ὁδῷ.
Lb:21:4 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁδός, -οῦ, ἡ ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ ἐρυθρός -ά -όν περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
Lb:21:4 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Drogi {Sposobu}/droga Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Czerwony (trzcina?) By okrążać Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga
Lb:21:4 *kai\ a)pa/rantes e)X *Or tou= o)/rous o(do\n e)pi\ Ta/lassan e)ruTra\n perieku/klOsan gE=n *edOm· kai\ O)ligoPSu/CHEsen o( lao\s e)n tE=| o(dO=|.
Lb:21:4 kai aparantes eX Or tu orus hodon epi Talassan eryTran periekyklOsan gEn edOm· kai OligoPSyCHEsen ho laos en tE hodO.
Lb:21:4 C VA_AAPNPM P N_GS RA_GSN N3E_GSN N2_ASF P N1S_ASF A1A_ASF VAI_AAI3P N1_ASF N_GS C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N2_DSF
Lb:21:4 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć the mount way/road upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea red (reed?) to encircle earth/land ć and also, even, namely ć the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road
Lb:21:4 and upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) out of (+gen)   the (gen) mount (gen) way/road (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc) red ([Adj] acc) they-ENCIRCLE-ed earth/land (acc)   and   the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat)
Lb:21:4 Lb_21:4_1 Lb_21:4_2 Lb_21:4_3 Lb_21:4_4 Lb_21:4_5 Lb_21:4_6 Lb_21:4_7 Lb_21:4_8 Lb_21:4_9 Lb_21:4_10 Lb_21:4_11 Lb_21:4_12 Lb_21:4_13 Lb_21:4_14 Lb_21:4_15 Lb_21:4_16 Lb_21:4_17 Lb_21:4_18 Lb_21:4_19 Lb_21:4_20
Lb:21:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:5 καὶ κατελάλει ὁ λαὸς πρὸς τὸν θεὸν καὶ κατὰ Μωυσῆ λέγοντες Ἵνα τί ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ἀποκτεῖναι ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ; ὅτι οὐκ ἔστιν ἄρτος οὐδὲ ὕδωρ, ἡ δὲ ψυχὴ ἡμῶν προσώχθισεν ἐν τῷ ἄρτῳ τῷ διακένῳ.
Lb:21:5 And the people spoke against God and against Moses, saying, Why is this? Hast thou brought us ought of Egypt to slay us in the wilderness? for there is not bread nor water; and our soul loathes this light bread. (Numbers 21:5 Brenton)
Lb:21:5 I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny». (Lb 21:5 BT_4)
Lb:21:5 καὶ κατελάλει λαὸς πρὸς τὸν θεὸν καὶ κατὰ Μωυσῆ λέγοντες Ἵνα τί ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ἀποκτεῖναι ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ; ὅτι οὐκ ἔστιν ἄρτος οὐδὲ ὕδωρ, δὲ ψυχὴ ἡμῶν προσώχθισεν ἐν τῷ ἄρτῳ τῷ διακένῳ.
Lb:21:5 καί κατα·λαλέω (κατα+λαλ(ε)-, κατα+λαλη·σ-, κατα+λαλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί κατά Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό δέ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
Lb:21:5 I też, nawet, mianowicie By zniesławiać Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mojżesz By mówić/opowiadaj żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By prowadzić poza Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] By zabijać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Woda zaś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By być zirytowany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
Lb:21:5 kai\ katela/lei o( lao\s pro\s to\n Teo\n kai\ kata\ *mousE= le/gontes *(/ina ti/ e)XE/gages E(ma=s e)X *ai)gu/ptou a)poktei=nai E(ma=s e)n tE=| e)rE/mO|; o(/ti ou)k e)/stin a)/rtos ou)de\ u(/dOr, E( de\ PSuCHE\ E(mO=n prosO/CHTisen e)n tO=| a)/rtO| tO=| diake/nO|.
Lb:21:5 kai katelalei ho laos pros ton Teon kai kata musE legontes hina ti eXEgages hEmas eX aigyptu apokteinai hEmas en tE erEmO; hoti uk estin artos ude hydOr, hE de PSyCHE hEmOn prosOCHTisen en tO artO tO diakenO.
Lb:21:5 C V2I_IAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N2_ASM C P N1M_GSM V1_PAPNPM C RI_NSN VBI_AAI2S RP_AP P N2_GSF VA_AAN RP_AP P RA_DSF N2_DSF C D V9_PAI3S N2_NSM C N3_NSN RA_NSF x N1_NSF RP_GP VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RA_DSM N2_DSM
Lb:21:5 and also, even, namely to slander the people toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Moses to say/tell so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to lead out I out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] to kill I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness because/that οὐχ before rough breathing to be bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) water the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to be vexed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the ć
Lb:21:5 and he/she/it-was-SLandER-ing the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) Moses (gen, voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-LEAD-ed-OUT us (acc) out of (+gen) Egypt (gen) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) us (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) because/that not he/she/it-is bread (nom) neither/nor water (nom|acc|voc) the (nom) Yet cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) us (gen) he/she/it-BE-ed-VEXED in/among/by (+dat) the (dat) bread (dat) the (dat)  
Lb:21:5 Lb_21:5_1 Lb_21:5_2 Lb_21:5_3 Lb_21:5_4 Lb_21:5_5 Lb_21:5_6 Lb_21:5_7 Lb_21:5_8 Lb_21:5_9 Lb_21:5_10 Lb_21:5_11 Lb_21:5_12 Lb_21:5_13 Lb_21:5_14 Lb_21:5_15 Lb_21:5_16 Lb_21:5_17 Lb_21:5_18 Lb_21:5_19 Lb_21:5_20 Lb_21:5_21 Lb_21:5_22 Lb_21:5_23 Lb_21:5_24 Lb_21:5_25 Lb_21:5_26 Lb_21:5_27 Lb_21:5_28 Lb_21:5_29 Lb_21:5_30 Lb_21:5_31 Lb_21:5_32 Lb_21:5_33 Lb_21:5_34 Lb_21:5_35 Lb_21:5_36 Lb_21:5_37 Lb_21:5_38
Lb:21:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:6 καὶ ἀπέστειλεν κύριος εἰς τὸν λαὸν τοὺς ὄφεις τοὺς θανατοῦντας, καὶ ἔδακνον τὸν λαόν, καὶ ἀπέθανεν λαὸς πολὺς τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Lb:21:6 And the Lord sent among the people deadly serpents, and they bit the people, and much people of the children of Israel died. (Numbers 21:6 Brenton)
Lb:21:6 Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. (Lb 21:6 BT_4)
Lb:21:6 καὶ ἀπέστειλεν κύριος εἰς τὸν λαὸν τοὺς ὄφεις τοὺς θανατοῦντας, καὶ ἔδακνον τὸν λαόν, καὶ ἀπέθανεν λαὸς πολὺς τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Lb:21:6 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:21:6 I też, nawet, mianowicie zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ludzie Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka By zgładzać I też, nawet, mianowicie By chwytać Ludzie I też, nawet, mianowicie By umierać Ludzie Dużo Syn Izrael
Lb:21:6 kai\ a)pe/steilen ku/rios ei)s to\n lao\n tou\s o)/feis tou\s Tanatou=ntas, kai\ e)/daknon to\n lao/n, kai\ a)pe/Tanen lao\s polu\s tO=n ui(O=n *israEl.
Lb:21:6 kai apesteilen kyrios eis ton laon tus ofeis tus Tanatuntas, kai edaknon ton laon, kai apeTanen laos polys tOn hyiOn israEl.
Lb:21:6 C VAI_AAI3S N2_NSM P RA_ASM N2_ASM RA_APM N3I_APM RA_APM V4_PAPAPM C V1I_IAI3P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S N2_NSM A1P_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM
Lb:21:6 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the people the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk the to put to death and also, even, namely to bite the people and also, even, namely to die people much the son Israel
Lb:21:6 and he/she/it-ORDER FORTH-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) people (acc) the (acc) snakes (acc, nom|voc) the (acc) while PUT-ing-TO-DEATH (acc) and I-was-BITE-ing, they-were-BITE-ing the (acc) people (acc) and he/she/it-DIE-ed people (nom) much (nom) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Lb:21:6 Lb_21:6_1 Lb_21:6_2 Lb_21:6_3 Lb_21:6_4 Lb_21:6_5 Lb_21:6_6 Lb_21:6_7 Lb_21:6_8 Lb_21:6_9 Lb_21:6_10 Lb_21:6_11 Lb_21:6_12 Lb_21:6_13 Lb_21:6_14 Lb_21:6_15 Lb_21:6_16 Lb_21:6_17 Lb_21:6_18 Lb_21:6_19 Lb_21:6_20 Lb_21:6_21
Lb:21:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:7 καὶ παραγενόμενος ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν ἔλεγον ὅτι Ἡμάρτομεν ὅτι κατελαλήσαμεν κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ σοῦ· εὖξαι οὖν πρὸς κύριον, καὶ ἀφελέτω ἀφ’ ἡμῶν τὸν ὄφιν. καὶ ηὔξατο Μωϋσῆς πρὸς κύριον περὶ τοῦ λαοῦ.
Lb:21:7 And the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord, and against thee: pray therefore to the Lord, and let him take away the serpent from us. (Numbers 21:7 Brenton)
Lb:21:7 Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: «Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz za ludem. (Lb 21:7 BT_4)
Lb:21:7 καὶ παραγενόμενος λαὸς πρὸς Μωυσῆν ἔλεγον ὅτι Ἡμάρτομεν ὅτι κατελαλήσαμεν κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ σοῦ· εὖξαι οὖν πρὸς κύριον, καὶ ἀφελέτω ἀφ’ ἡμῶν τὸν ὄφιν. καὶ ηὔξατο Μωϋσῆς πρὸς κύριον περὶ τοῦ λαοῦ.
Lb:21:7 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὅτι κατα·λαλέω (κατα+λαλ(ε)-, κατα+λαλη·σ-, κατα+λαλη·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) οὖν πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις καί εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Lb:21:7 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto By grzeszyć Ponieważ/tamto By zniesławiać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Dlatego/wtedy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka I też, nawet, mianowicie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie
Lb:21:7 kai\ parageno/menos o( lao\s pro\s *mousE=n e)/legon o(/ti *(Ema/rtomen o(/ti katelalE/samen kata\ tou= kuri/ou kai\ kata\ sou=· eu)=Xai ou)=n pro\s ku/rion, kai\ a)fele/tO a)f’ E(mO=n to\n o)/fin. kai\ Eu)/Xato *mou+sE=s pro\s ku/rion peri\ tou= laou=.
Lb:21:7 kai paragenomenos ho laos pros musEn elegon hoti hEmartomen hoti katelalEsamen kata tu kyriu kai kata su· euXai un pros kyrion, kai afeletO af’ hEmOn ton ofin. kai EuXato mo+ysEs pros kyrion peri tu lau.
Lb:21:7 C VB_AMPNSM RA_NSM N2_NSM P N1M_ASM V1I_IAI3P C VBI_AAI1P C VAI_AAI1P P RA_GSM N2_GSM C P RP_GS VA_AAN x P N2_ASM C VB_AAD3S P RP_GP RA_ASM N3I_ASM C VAI_AMI3S N1M_NSM P N2_ASM P RA_GSM N2_GSM
Lb:21:7 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the people toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell because/that to sin because/that to slander down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to pray pray; sometimes "vow" therefore/then toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk and also, even, namely to pray pray; sometimes "vow" Moses toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) the people
Lb:21:7 and upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom) the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing because/that we-SIN-ed because/that we-SLandER-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-PRAY-ed! therefore/then toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and let-him/her/it-DEPRIVE! away from (+gen) us (gen) the (acc) serpent (acc) and he/she/it-was-PRAY-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) about (+acc,+gen) the (gen) people (gen)
Lb:21:7 Lb_21:7_1 Lb_21:7_2 Lb_21:7_3 Lb_21:7_4 Lb_21:7_5 Lb_21:7_6 Lb_21:7_7 Lb_21:7_8 Lb_21:7_9 Lb_21:7_10 Lb_21:7_11 Lb_21:7_12 Lb_21:7_13 Lb_21:7_14 Lb_21:7_15 Lb_21:7_16 Lb_21:7_17 Lb_21:7_18 Lb_21:7_19 Lb_21:7_20 Lb_21:7_21 Lb_21:7_22 Lb_21:7_23 Lb_21:7_24 Lb_21:7_25 Lb_21:7_26 Lb_21:7_27 Lb_21:7_28 Lb_21:7_29 Lb_21:7_30 Lb_21:7_31 Lb_21:7_32 Lb_21:7_33 Lb_21:7_34 Lb_21:7_35
Lb:21:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:8 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου, καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄφις ἄνθρωπον, πᾶς ὁ δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται.
Lb:21:8 And Moses prayed to the Lord for the people; and the Lord said to Moses, Make thee a serpent, and put it on a signal-staff; and it shall come to pass that whenever a serpent shall bite a man, every one so bitten that looks upon it shall live. (Numbers 21:8 Brenton)
Lb:21:8 Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu». (Lb 21:8 BT_4)
Lb:21:8 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου, καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄφις ἄνθρωπον, πᾶς δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται.
Lb:21:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί σημεῖον, -ου, τό; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ἄνθρωπος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Lb:21:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By czynić/rób Siebie Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Znak; by znaczyć oznaczaj, dawaj do zrozumienia {implikuj}, znacz, wskazuj, znacz {miej na myśli}, znacz, literuj I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chwytać Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka Ludzki Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By chwytać By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Lb:21:8 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *poi/Eson seautO=| o)/fin kai\ Te\s au)to\n e)pi\ sEmei/ou, kai\ e)/stai e)a\n da/kE| o)/fis a)/nTrOpon, pa=s o( dedEgme/nos i)dO\n au)to\n DZE/setai.
Lb:21:8 kai eipen kyrios pros musEn poiEson seautO ofin kai Tes auton epi sEmeiu, kai estai ean dakE ofis anTrOpon, pas ho dedEgmenos idOn auton DZEsetai.
Lb:21:8 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM VA_AAD2S RD_DSM N3I_ASM C VE_AAD2S RD_ASM P N2N_GSN C VF_FMI3S C VB_AAS3S N3I_NSM N2_ASM A3_NSM RA_NSM VK_XMPNSM VB_AAPNSM RD_ASM VF_FMI3S
Lb:21:8 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to do/make yourself serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bite serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk human every all, each, every, the whole of the to bite to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Lb:21:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) serpent (acc) and do-PLACE-you(sg)! him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sign (gen); be-you(sg)-SIGNIFY-ing!, be-you(sg)-being-SIGNIFY-ed! and he/she/it-will-be if-ever he/she/it-should-BITE, you(sg)-should-be-BITE-ed serpent (nom) human (acc) every (nom|voc) the (nom) having-been-BITE-ed (nom) upon SEE-ing (nom) him/it/same (acc) he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Lb:21:8 Lb_21:8_1 Lb_21:8_2 Lb_21:8_3 Lb_21:8_4 Lb_21:8_5 Lb_21:8_6 Lb_21:8_7 Lb_21:8_8 Lb_21:8_9 Lb_21:8_10 Lb_21:8_11 Lb_21:8_12 Lb_21:8_13 Lb_21:8_14 Lb_21:8_15 Lb_21:8_16 Lb_21:8_17 Lb_21:8_18 Lb_21:8_19 Lb_21:8_20 Lb_21:8_21 Lb_21:8_22 Lb_21:8_23 Lb_21:8_24 Lb_21:8_25
Lb:21:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:9 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς ὄφιν χαλκοῦν καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ σημείου, καὶ ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον, καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν καὶ ἔζη.
Lb:21:9 And Moses made a serpent of brass, and put it upon a signal-staff: and it came to pass that whenever a serpent bit a man, and he looked on the brazen serpent, he lived. (Numbers 21:9 Brenton)
Lb:21:9 Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. (Lb 21:9 BT_4)
Lb:21:9 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς ὄφιν χαλκοῦν καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ σημείου, καὶ ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον, καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν καὶ ἔζη.
Lb:21:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί σημεῖον, -ου, τό; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Lb:21:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Mojżesz Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Znak; by znaczyć oznaczaj, dawaj do zrozumienia {implikuj}, znacz, wskazuj, znacz {miej na myśli}, znacz, literuj I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ilekroć By chwytać Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka Ludzki I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Lb:21:9 kai\ e)poi/Esen *mou+sE=s o)/fin CHalkou=n kai\ e)/stEsen au)to\n e)pi\ sEmei/ou, kai\ e)ge/neto o(/tan e)/daknen o)/fis a)/nTrOpon, kai\ e)pe/blePSen e)pi\ to\n o)/fin to\n CHalkou=n kai\ e)/DZE.
Lb:21:9 kai epoiEsen mo+ysEs ofin CHalkun kai estEsen auton epi sEmeiu, kai egeneto hotan edaknen ofis anTrOpon, kai epeblePSen epi ton ofin ton CHalkun kai eDZE.
Lb:21:9 C VAI_AAI3S N1M_NSM N3I_ASM A1C_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM P N2N_GSN C VBI_AMI3S D V1I_IAI3S N3I_NSM N2_ASM C VAI_AAI3S P RA_ASM N3I_ASM RA_ASM A1C_ASM C V3I_IAI3S
Lb:21:9 and also, even, namely to do/make Moses serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk copper or bronze and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell and also, even, namely to become become, happen whenever to bite serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk human and also, even, namely to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk the copper or bronze and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Lb:21:9 and he/she/it-DO/MAKE-ed Moses (nom) serpent (acc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sign (gen); be-you(sg)-SIGNIFY-ing!, be-you(sg)-being-SIGNIFY-ed! and he/she/it-was-BECOME-ed whenever he/she/it-was-BITE-ing serpent (nom) human (acc) and he/she/it-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) serpent (acc) the (acc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-EXISTS-ing
Lb:21:9 Lb_21:9_1 Lb_21:9_2 Lb_21:9_3 Lb_21:9_4 Lb_21:9_5 Lb_21:9_6 Lb_21:9_7 Lb_21:9_8 Lb_21:9_9 Lb_21:9_10 Lb_21:9_11 Lb_21:9_12 Lb_21:9_13 Lb_21:9_14 Lb_21:9_15 Lb_21:9_16 Lb_21:9_17 Lb_21:9_18 Lb_21:9_19 Lb_21:9_20 Lb_21:9_21 Lb_21:9_22 Lb_21:9_23 Lb_21:9_24 Lb_21:9_25
Lb:21:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:10 καὶ ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐν Ωβωθ.
Lb:21:10 And the children of Israel departed, and encamped in Oboth. (Numbers 21:10 Brenton)
Lb:21:10 Stamtąd ruszyli Izraelici w dalszą drogę i rozbili obóz pod Obot. (Lb 21:10 BT_4)
Lb:21:10 Καὶ ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐν Ωβωθ.
Lb:21:10 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν  
Lb:21:10 I też, nawet, mianowicie By zabierać Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Lb:21:10 *kai\ a)pE=ran oi( ui(oi\ *israEl kai\ parene/balon e)n *ObOT.
Lb:21:10 kai apEran hoi hyioi israEl kai parenebalon en ObOT.
Lb:21:10 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VBI_AAI3P P N_DS
Lb:21:10 and also, even, namely to take away the son Israel and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Lb:21:10 and they-TAKE-ed-AWAY the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)  
Lb:21:10 Lb_21:10_1 Lb_21:10_2 Lb_21:10_3 Lb_21:10_4 Lb_21:10_5 Lb_21:10_6 Lb_21:10_7 Lb_21:10_8 Lb_21:10_9
Lb:21:10 x x x x x x x x x
Lb:21:11 καὶ ἐξάραντες ἐξ Ωβωθ παρενέβαλον ἐν Αχελγαι ἐκ τοῦ πέραν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Μωαβ κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου.
Lb:21:11 And having departed from Oboth, they encamped in Achalgai, on the farther side in the wilderness, which is opposite Moab, toward the east. (Numbers 21:11 Brenton)
Lb:21:11 Od Obot ciągnęli dalej i rozbili obóz pod Ijje-Haabarim, na pustyni położonej na wschód od Moabu. (Lb 21:11 BT_4)
Lb:21:11 καὶ ἐξάραντες ἐξ Ωβωθ παρενέβαλον ἐν Αχελγαι ἐκ τοῦ πέραν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐστιν κατὰ πρόσωπον Μωαβ κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου.
Lb:21:11 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐκ   παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν   ἐκ ὁ ἡ τό πέραν ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό   κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
Lb:21:11 I też, nawet, mianowicie By usuwać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W poprzek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Kto/, który/, który By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Lb:21:11 kai\ e)Xa/rantes e)X *ObOT parene/balon e)n *aCHelgai e)k tou= pe/ran e)n tE=| e)rE/mO|, E(/ e)stin kata\ pro/sOpon *mOab kata\ a)natola\s E(li/ou.
Lb:21:11 kai eXarantes eX ObOT parenebalon en aCHelgai ek tu peran en tE erEmO, hE estin kata prosOpon mOab kata anatolas hEliu.
Lb:21:11 C VA_AAPNPM P N_GS VBI_AAI3P P N_DS P RA_GSM D P RA_DSF N2_DSF RR_NSF V9_PAI3S P N2N_ASN N_GSM P N1_APF N2_GSM
Lb:21:11 and also, even, namely to remove out of (+gen) ἐξ before vowels ć to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć out of (+gen) ἐξ before vowels the across in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness who/whom/which to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Lb:21:11 and upon REMOVE-ing (nom|voc) out of (+gen)   I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)   out of (+gen) the (gen) across in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) who/whom/which (nom) he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) Elijah (gen); sun (gen)
Lb:21:11 Lb_21:11_1 Lb_21:11_2 Lb_21:11_3 Lb_21:11_4 Lb_21:11_5 Lb_21:11_6 Lb_21:11_7 Lb_21:11_8 Lb_21:11_9 Lb_21:11_10 Lb_21:11_11 Lb_21:11_12 Lb_21:11_13 Lb_21:11_14 Lb_21:11_15 Lb_21:11_16 Lb_21:11_17 Lb_21:11_18 Lb_21:11_19 Lb_21:11_20 Lb_21:11_21
Lb:21:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:12 ἐκεῖθεν ἀπῆραν καὶ παρενέβαλον εἰς φάραγγα Ζαρετ.
Lb:21:12 And thence they departed, and encamped in the valley of Zared. (Numbers 21:12 Brenton)
Lb:21:12 Stamtąd ruszyli dalej i zatrzymali się w dolinie potoku Zared. (Lb 21:12 BT_4)
Lb:21:12 ἐκεῖθεν ἀπῆραν καὶ παρενέβαλον εἰς φάραγγα Ζαρετ.
Lb:21:12 ἐκεῖ·θεν ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1] φάραγξ, -αγγος, ἡ  
Lb:21:12 Stamtąd By zabierać I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie) ???
Lb:21:12 e)kei=Ten a)pE=ran kai\ parene/balon ei)s fa/ragga *DZaret.
Lb:21:12 ekeiTen apEran kai parenebalon eis faranga DZaret.
Lb:21:12 D VAI_AAI3P C VBI_AAI3P P N3G_ASF N_GS
Lb:21:12 from there to take away and also, even, namely to encamp into (+acc) ??? ć
Lb:21:12 from there they-TAKE-ed-AWAY and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc) ??? (acc)  
Lb:21:12 Lb_21:12_1 Lb_21:12_2 Lb_21:12_3 Lb_21:12_4 Lb_21:12_5 Lb_21:12_6 Lb_21:12_7
Lb:21:12 x x x x x x x
Lb:21:13 καὶ ἐκεῖθεν ἀπάραντες παρενέβαλον εἰς τὸ πέραν Αρνων ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ ἐξέχον ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Αμορραίων· ἔστιν γὰρ Αρνων ὅρια Μωαβ ἀνὰ μέσον Μωαβ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ Αμορραίου.
Lb:21:13 And they departed thence and encamped on the other side of Arnon in the wilderness, the country which extends from the coasts of the Amorites; for Arnon is the borders of Moab, between Moab and the Amorites. (Numbers 21:13 Brenton)
Lb:21:13 I znów poszli dalej i rozłożyli się obozem po drugiej stronie rzeki Arnon, która płynie przez pustynię, biorąc początek w kraju Amorytów. Arnon bowiem stanowi granicę między Moabitami i Amorytami. (Lb 21:13 BT_4)
Lb:21:13 καὶ ἐκεῖθεν ἀπάραντες παρενέβαλον εἰς τὸ πέραν Αρνων ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ ἐξέχον ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Αμορραίων· ἔστιν γὰρ Αρνων ὅρια Μωαβ ἀνὰ μέσον Μωαβ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ Αμορραίου.
Lb:21:13 καί ἐκεῖ·θεν ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πέραν ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) ὅριον, -ου, τό   ἀνά μέσος -η -ον   καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό  
Lb:21:13 I też, nawet, mianowicie Stamtąd By zabierać By stanąć obozem Do (+przyspieszenie) W poprzek Jagnię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz By być Dla odtąd, jak Jagnię Granica W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni
Lb:21:13 kai\ e)kei=Ten a)pa/rantes parene/balon ei)s to\ pe/ran *arnOn e)n tE=| e)rE/mO| to\ e)Xe/CHon a)po\ tO=n o(ri/On tO=n *amorrai/On· e)/stin ga\r *arnOn o(/ria *mOab a)na\ me/son *mOab kai\ a)na\ me/son tou= *amorrai/ou.
Lb:21:13 kai ekeiTen aparantes parenebalon eis to peran arnOn en tE erEmO to eXeCHon apo tOn horiOn tOn amorraiOn· estin gar arnOn horia mOab ana meson mOab kai ana meson tu amorraiu.
Lb:21:13 C D VA_AAPNPM VBI_AAI3P P RA_ASN D N_GSM P RA_DSF N2_DSF RA_ASN V1_PAPASN P RA_GPN N2N_GPN RA_GPM N2_GPM V9_PAI3S x N_NS N2N_NPN N_GSM P A1_ASM N_GSM C P A1_ASM RA_GSM N2_GSM
Lb:21:13 and also, even, namely from there to take away to encamp into (+acc) the across lamb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the boundary; to ordain/mark off the ć to be for since, as lamb boundary ć up/each/by (+acc) middle ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the ć
Lb:21:13 and from there upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed into (+acc) the (nom|acc) across lambs (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (nom|acc)   away from (+gen) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) the (gen)   he/she/it-is for lambs (gen) boundaries (nom|acc|voc)   up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)  
Lb:21:13 Lb_21:13_1 Lb_21:13_2 Lb_21:13_3 Lb_21:13_4 Lb_21:13_5 Lb_21:13_6 Lb_21:13_7 Lb_21:13_8 Lb_21:13_9 Lb_21:13_10 Lb_21:13_11 Lb_21:13_12 Lb_21:13_13 Lb_21:13_14 Lb_21:13_15 Lb_21:13_16 Lb_21:13_17 Lb_21:13_18 Lb_21:13_19 Lb_21:13_20 Lb_21:13_21 Lb_21:13_22 Lb_21:13_23 Lb_21:13_24 Lb_21:13_25 Lb_21:13_26 Lb_21:13_27 Lb_21:13_28 Lb_21:13_29 Lb_21:13_30 Lb_21:13_31
Lb:21:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:14 διὰ τοῦτο λέγεται ἐν βιβλίῳ Πόλεμος τοῦ κυρίου τὴν Ζωοβ ἐφλόγισεν καὶ τοὺς χειμάρρους Αρνων,
Lb:21:14 Therefore it is said in a book, A war of the Lord has set on fire Zoob, and the brooks of Arnon. (Numbers 21:14 Brenton)
Lb:21:14 Dlatego powiedziane jest w księdze "Wojen Pana": (Lb 21:14 BT_4)
Lb:21:14 διὰ τοῦτο λέγεται ἐν βιβλίῳ Πόλεμος τοῦ κυρίου τὴν Ζωοβ ἐφλόγισεν καὶ τοὺς χειμάρρους Αρνων,
Lb:21:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) πόλεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   φλογίζω (φλογιζ-, φλογι(ε)·[σ]-, φλογι·σ-, -, -, φλογισ·θ-) καί ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον)
Lb:21:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Wojna [zobacz polemiczny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? I też, nawet, mianowicie Koryto rzeki Jagnię
Lb:21:14 dia\ tou=to le/getai e)n bibli/O| *po/lemos tou= kuri/ou tE\n *DZOob e)flo/gisen kai\ tou\s CHeima/rrous *arnOn,
Lb:21:14 dia tuto legetai en bibliO polemos tu kyriu tEn DZOob eflogisen kai tus CHeimarrus arnOn,
Lb:21:14 P RD_ASN V1_PMI3S P N2N_DSN N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_ASF N_ASF VAI_AAI3S C RA_APM N2_APM N_S
Lb:21:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book war [see polemic] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć to ??? and also, even, namely the wadi lamb
Lb:21:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-is-being-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) book (dat) war (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc)   he/she/it-???-ed and the (acc) wadi (nom), wadis (acc) lambs (gen)
Lb:21:14 Lb_21:14_1 Lb_21:14_2 Lb_21:14_3 Lb_21:14_4 Lb_21:14_5 Lb_21:14_6 Lb_21:14_7 Lb_21:14_8 Lb_21:14_9 Lb_21:14_10 Lb_21:14_11 Lb_21:14_12 Lb_21:14_13 Lb_21:14_14 Lb_21:14_15
Lb:21:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:15 καὶ τοὺς χειμάρρους κατέστησεν κατοικίσαι Ηρ καὶ πρόσκειται τοῖς ὁρίοις Μωαβ.
Lb:21:15 And he has appointed brooks to cause Er to dwell there; and it lies near to the coasts of Moab. (Numbers 21:15 Brenton)
Lb:21:15 «Od strony Waheb w Sufa i potoków Arnonu, pochyłość potoków ciągnących się aż do miejsca Ar, przylegająca do granicy Moabu». (Lb 21:15 BT_4)
Lb:21:15 καὶ τοὺς χειμάρρους κατέστησεν κατοικίσαι Ηρ καὶ πρόσκειται τοῖς ὁρίοις Μωαβ.
Lb:21:15 καί ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) Ἤρ, ὁ καί   ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)  
Lb:21:15 I też, nawet, mianowicie Koryto rzeki By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały By osiedlać Er I też, nawet, mianowicie Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz
Lb:21:15 kai\ tou\s CHeima/rrous kate/stEsen katoiki/sai *Er kai\ pro/skeitai toi=s o(ri/ois *mOab.
Lb:21:15 kai tus CHeimarrus katestEsen katoikisai Er kai proskeitai tois horiois mOab.
Lb:21:15 C RA_APM N2_APM VAI_AAI3S VA_AAN N_DS C V5_PMI3S RA_DPN N2N_DPN N_GSM
Lb:21:15 and also, even, namely the wadi to enable lay, render widowed to domicile Er and also, even, namely ć the boundary; to ordain/mark off ć
Lb:21:15 and the (acc) wadi (nom), wadis (acc) he/she/it-ENABLE-ed to-DOMICILE, be-you(sg)-DOMICILE-ed!, he/she/it-happens-to-DOMICILE (opt) Er (indecl) and   the (dat) boundaries (dat); (fut opt)  
Lb:21:15 Lb_21:15_1 Lb_21:15_2 Lb_21:15_3 Lb_21:15_4 Lb_21:15_5 Lb_21:15_6 Lb_21:15_7 Lb_21:15_8 Lb_21:15_9 Lb_21:15_10 Lb_21:15_11
Lb:21:15 x x x x x x x x x x x
Lb:21:16 καὶ ἐκεῖθεν τὸ φρέαρ· τοῦτό ἐστιν τὸ φρέαρ, ὃ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Συνάγαγε τὸν λαόν, καὶ δώσω αὐτοῖς ὕδωρ πιεῖν.
Lb:21:16 And thence they came to the well; this is the well of which the Lord said to Moses, Gather the people, and I will give them water to drink. (Numbers 21:16 Brenton)
Lb:21:16 Stamtąd udali się do Beer. Jest to studnia, o której powiedział Pan do Mojżesza: «Zgromadź lud, a Ja mu dam wodę!» (Lb 21:16 BT_4)
Lb:21:16 καὶ ἐκεῖθεν τὸ φρέαρ· τοῦτό ἐστιν τὸ φρέαρ, εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Συνάγαγε τὸν λαόν, καὶ δώσω αὐτοῖς ὕδωρ πιεῖν.
Lb:21:16 καί ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Lb:21:16 I też, nawet, mianowicie Stamtąd Dobrze/dół To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Dobrze/dół Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By zbierać się razem Ludzie I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Woda By pić
Lb:21:16 kai\ e)kei=Ten to\ fre/ar· tou=to/ e)stin to\ fre/ar, o(\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *suna/gage to\n lao/n, kai\ dO/sO au)toi=s u(/dOr piei=n.
Lb:21:16 kai ekeiTen to frear· tuto estin to frear, ho eipen kyrios pros musEn synagage ton laon, kai dOsO autois hydOr piein.
Lb:21:16 C D RA_NSN N3T_NSN RD_NSN V9_PAI3S RA_NSN N3T_NSN RR_ASN VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM VB_AAD2S RA_ASM N2_ASM C VF_FAI1S RD_DPM N3_NSN VB_AAN
Lb:21:16 and also, even, namely from there the well/pit this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the well/pit who/whom/which to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to gather together the people and also, even, namely to give he/she/it/same water to drink
Lb:21:16 and from there the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) this (nom|acc) he/she/it-is the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) do-GATHER TOGETHER-you(sg)! the (acc) people (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (dat) water (nom|acc|voc) to-will-DRINK, to-DRINK
Lb:21:16 Lb_21:16_1 Lb_21:16_2 Lb_21:16_3 Lb_21:16_4 Lb_21:16_5 Lb_21:16_6 Lb_21:16_7 Lb_21:16_8 Lb_21:16_9 Lb_21:16_10 Lb_21:16_11 Lb_21:16_12 Lb_21:16_13 Lb_21:16_14 Lb_21:16_15 Lb_21:16_16 Lb_21:16_17 Lb_21:16_18 Lb_21:16_19 Lb_21:16_20 Lb_21:16_21
Lb:21:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:17 τότε ᾖσεν Ισραηλ τὸ ᾆσμα τοῦτο ἐπὶ τοῦ φρέατος Ἐξάρχετε αὐτῷ·
Lb:21:17 Then Israel sang this song at the well, Begin to sing of the well; (Numbers 21:17 Brenton)
Lb:21:17 Śpiewali wtedy Izraelici pieśń następującą: «Tryskaj, źródło! Opiewajcie je! (Lb 21:17 BT_4)
Lb:21:17 τότε ᾖσεν Ισραηλ τὸ ᾆσμα τοῦτο ἐπὶ τοῦ φρέατος Ἐξάρχετε αὐτῷ·
Lb:21:17 τότε ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:21:17 Wtedy By śpiewać Izrael To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobrze/dół On/ona/to/to samo
Lb:21:17 to/te E)=|sen *israEl to\ a)=|sma tou=to e)pi\ tou= fre/atos *)eXa/rCHete au)tO=|·
Lb:21:17 tote Esen israEl to asma tuto epi tu freatos eXarCHete autO·
Lb:21:17 D VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_ASN P RA_GSN N3T_GSN V1_PAI2P RD_DSN
Lb:21:17 then to sing Israel the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the well/pit ć he/she/it/same
Lb:21:17 then he/she/it-SING-ed Israel (indecl) the (nom|acc)   this (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) well/pit (gen)   him/it/same (dat)
Lb:21:17 Lb_21:17_1 Lb_21:17_2 Lb_21:17_3 Lb_21:17_4 Lb_21:17_5 Lb_21:17_6 Lb_21:17_7 Lb_21:17_8 Lb_21:17_9 Lb_21:17_10 Lb_21:17_11
Lb:21:17 x x x x x x x x x x x
Lb:21:18 φρέαρ, ὤρυξαν αὐτὸ ἄρχοντες, ἐξελατόμησαν αὐτὸ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτῶν, ἐν τῷ κυριεῦσαι αὐτῶν. καὶ ἀπὸ φρέατος εἰς Μανθαναιν·
Lb:21:18 the princes digged it, the kings of the nations in their kingdom, in their lordship sank it in the rock: and they went from the well to Manthanain, (Numbers 21:18 Brenton)
Lb:21:18 Studnia, którą kopali książęta i naczelnicy ludu drążyli berłem i swymi laskami». Z Beer ruszyli do Mattany, (Lb 21:18 BT_4)
Lb:21:18 φρέαρ, ὤρυξαν αὐτὸ ἄρχοντες, ἐξελατόμησαν αὐτὸ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτῶν, ἐν τῷ κυριεῦσαι αὐτῶν. καὶ ἀπὸ φρέατος εἰς Μανθαναιν·
Lb:21:18 φρέαρ, φρέατος, τό ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐκ·λατομέω [LXX] (-, -, εκ+λατομη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό φρέαρ, φρέατος, τό εἰς[1]  
Lb:21:18 Dobrze/dół By kopać/żłobak On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Do ??? On/ona/to/to samo Król Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobrze/dół Do (+przyspieszenie)
Lb:21:18 fre/ar, O)/ruXan au)to\ a)/rCHontes, e)Xelato/mEsan au)to\ basilei=s e)TnO=n e)n tE=| basilei/a| au)tO=n, e)n tO=| kurieu=sai au)tO=n. kai\ a)po\ fre/atos ei)s *manTanain·
Lb:21:18 frear, OryXan auto arCHontes, eXelatomEsan auto basileis eTnOn en tE basileia autOn, en tO kyrieusai autOn. kai apo freatos eis manTanain·
Lb:21:18 N3T_NSN VAI_AAI3P RD_ASN N3_NPM VAI_AAI3P RD_ASN N3V_NPM N3E_GPN P RA_DSF N1A_DSF RD_GPM P RA_DSN VA_AAN RD_GPM C P N3T_GSN P N_A
Lb:21:18 well/pit to dig/gouge he/she/it/same ruler; to begin to ??? he/she/it/same king nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing well/pit into (+acc) ć
Lb:21:18 well/pit (nom|acc|voc) they-DIG/GOUGE-ed it/same (nom|acc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) they-???-ed it/same (nom|acc) kings (acc, nom|voc) nations (gen) in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-BE-LORD-OF/OVER, be-you(sg)-BE-ed-LORD-OF/OVER!, he/she/it-happens-to-BE-LORD-OF/OVER (opt) them/same (gen) and away from (+gen) well/pit (gen) into (+acc)  
Lb:21:18 Lb_21:18_1 Lb_21:18_2 Lb_21:18_3 Lb_21:18_4 Lb_21:18_5 Lb_21:18_6 Lb_21:18_7 Lb_21:18_8 Lb_21:18_9 Lb_21:18_10 Lb_21:18_11 Lb_21:18_12 Lb_21:18_13 Lb_21:18_14 Lb_21:18_15 Lb_21:18_16 Lb_21:18_17 Lb_21:18_18 Lb_21:18_19 Lb_21:18_20 Lb_21:18_21
Lb:21:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:19 καὶ ἀπὸ Μανθαναιν εἰς Νααλιηλ· καὶ ἀπὸ Νααλιηλ εἰς Βαμωθ·
Lb:21:19 and from Manthanain to Naaliel, and from Naaliel to Bamoth, and from Bamoth to Janen, which is in the plain of Moab as seen from the top of the quarried rock that looks toward the wilderness. (Numbers 21:19 Brenton)
Lb:21:19 z Mattany do Nachaliel, a z Nachaliel do Bamot. (Lb 21:19 BT_4)
Lb:21:19 καὶ ἀπὸ Μανθαναιν εἰς Νααλιηλ· καὶ ἀπὸ Νααλιηλ εἰς Βαμωθ·
Lb:21:19 καί ἀπό   εἰς[1]   καί ἀπό   εἰς[1]  
Lb:21:19 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie)
Lb:21:19 kai\ a)po\ *manTanain ei)s *naaliEl· kai\ a)po\ *naaliEl ei)s *bamOT·
Lb:21:19 kai apo manTanain eis naaliEl· kai apo naaliEl eis bamOT·
Lb:21:19 C P N_G P N_AS C P N_GS P N_AS
Lb:21:19 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć into (+acc) ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć into (+acc) ć
Lb:21:19 and away from (+gen)   into (+acc)   and away from (+gen)   into (+acc)  
Lb:21:19 Lb_21:19_1 Lb_21:19_2 Lb_21:19_3 Lb_21:19_4 Lb_21:19_5 Lb_21:19_6 Lb_21:19_7 Lb_21:19_8 Lb_21:19_9 Lb_21:19_10
Lb:21:19 x x x x x x x x x x
Lb:21:20 καὶ ἀπὸ Βαμωθ εἰς νάπην, ἥ ἐστιν ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ ἀπὸ κορυφῆς τοῦ λελαξευμένου τὸ βλέπον κατὰ πρόσωπον τῆς ἐρήμου.
Lb:21:20 And Moses sent ambassadors to Seon king of the Amorites, with peaceable words, saying, (Numbers 21:20 Brenton)
Lb:21:20 Z Bamot do doliny, która leży w ziemi Moabu, obok góry Pisga wznoszącej się nad pustynią. (Lb 21:20 BT_4)
Lb:21:20 καὶ ἀπὸ Βαμωθ εἰς νάπην, ἐστιν ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ ἀπὸ κορυφῆς τοῦ λελαξευμένου τὸ βλέπον κατὰ πρόσωπον τῆς ἐρήμου.
Lb:21:20 καί ἀπό   εἰς[1]   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό     ἀπό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Lb:21:20 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Odludzie; by leżeć odłogiem
Lb:21:20 kai\ a)po\ *bamOT ei)s na/pEn, E(/ e)stin e)n tO=| pedi/O| *mOab a)po\ korufE=s tou= lelaXeume/nou to\ ble/pon kata\ pro/sOpon tE=s e)rE/mou.
Lb:21:20 kai apo bamOT eis napEn, hE estin en tO pediO mOab apo koryfEs tu lelaXeumenu to blepon kata prosOpon tEs erEmu.
Lb:21:20 C P N_GS P N1_ASF RR_NSF V9_PAI3S P RA_DSN N2N_DSN N_GSM P N1_GSF RA_GSN VM_XMPGSN RA_ASN V1_PAPASN P N2N_ASN RA_GSF N2_GSF
Lb:21:20 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć into (+acc) ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the ć the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the wilderness; to lay waste
Lb:21:20 and away from (+gen)   into (+acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat)     away from (+gen)   the (gen)   the (nom|acc) while SEE-ing (nom|acc|voc, voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!
Lb:21:20 Lb_21:20_1 Lb_21:20_2 Lb_21:20_3 Lb_21:20_4 Lb_21:20_5 Lb_21:20_6 Lb_21:20_7 Lb_21:20_8 Lb_21:20_9 Lb_21:20_10 Lb_21:20_11 Lb_21:20_12 Lb_21:20_13 Lb_21:20_14 Lb_21:20_15 Lb_21:20_16 Lb_21:20_17 Lb_21:20_18 Lb_21:20_19 Lb_21:20_20 Lb_21:20_21
Lb:21:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:21 καὶ ἀπέστειλεν Μωϋσῆς πρέσβεις πρὸς Σηων βασιλέα Αμορραίων λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων
Lb:21:21 We will pass through thy land, we will go by the road; we will not turn aside to the field or to the vineyard. (Numbers 21:21 Brenton)
Lb:21:21 Następnie wysłali Izraelici posłów do Sichona, króla Amorytów, którzy mieli mu oznajmić: (Lb 21:21 BT_4)
Lb:21:21 Καὶ ἀπέστειλεν Μωϋσῆς πρέσβεις πρὸς Σηων βασιλέα Αμορραίων λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων
Lb:21:21 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ   πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ   λόγος, -ου, ὁ εἰρηνικός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:21:21 I też, nawet, mianowicie zamawiać Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Spokojny By mówić/opowiadaj
Lb:21:21 *kai\ a)pe/steilen *mou+sE=s pre/sbeis pro\s *sEOn basile/a *amorrai/On lo/gois ei)rEnikoi=s le/gOn
Lb:21:21 kai apesteilen mo+ysEs presbeis pros sEOn basilea amorraiOn logois eirEnikois legOn
Lb:21:21 C VAI_AAI3S N1M_NSM N3I_APM P N_ASM N3V_ASM N2_GPM N2_DPM A1_DPM V1_PAPNSM
Lb:21:21 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Moses ć toward (+acc,+gen,+dat) ć king ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. peaceful to say/tell
Lb:21:21 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Moses (nom)   toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc)   words (dat) peaceful ([Adj] dat) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:21:21 Lb_21:21_1 Lb_21:21_2 Lb_21:21_3 Lb_21:21_4 Lb_21:21_5 Lb_21:21_6 Lb_21:21_7 Lb_21:21_8 Lb_21:21_9 Lb_21:21_10 Lb_21:21_11
Lb:21:21 x x x x x x x x x x x
Lb:21:22 Παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου· τῇ ὁδῷ πορευσόμεθα, οὐκ ἐκκλινοῦμεν οὔτε εἰς ἀγρὸν οὔτε εἰς ἀμπελῶνα, οὐ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ φρέατός σου· ὁδῷ βασιλικῇ πορευσόμεθα, ἕως παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου.
Lb:21:22 We will not drink water out of thy well; we will go by the king's highway, until we have past thy boundaries. (Numbers 21:22 Brenton)
Lb:21:22 «Chcemy przejść przez twoją ziemię. Nie wejdziemy na pola ani do winnic i nie będziemy pili wody ze studzien. Chcemy tylko skorzystać z drogi królewskiej, póki nie przekroczymy twych granic». (Lb 21:22 BT_4)
Lb:21:22 Παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου· τῇ ὁδῷ πορευσόμεθα, οὐκ ἐκκλινοῦμεν οὔτε εἰς ἀγρὸν οὔτε εἰς ἀμπελῶνα, οὐ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ φρέατός σου· ὁδῷ βασιλικῇ πορευσόμεθα, ἕως παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου.
Lb:21:22 παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) οὔτε (οὐ τέ) εἰς[1] ἀγρός, -οῦ, ὁ οὔτε (οὐ τέ) εἰς[1] ἀμπελών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ φρέαρ, φρέατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁδός, -οῦ, ἡ βασιλικός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:21:22 By mijać mijaj, obok, albo przeszły Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga By iść ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj Ani nie Do (+przyspieszenie) Pole Ani nie Do (+przyspieszenie) Winnica ??? Przed przydechem mocnym By pić Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dobrze/dół Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga Królewski (króla, pan wielkiego rodu) By iść Aż; świtaj By mijać mijaj, obok, albo przeszły Granica Ty; twój/twój(sg)
Lb:21:22 *pareleuso/meTa dia\ tE=s gE=s sou· tE=| o(dO=| poreuso/meTa, ou)k e)kklinou=men ou)/te ei)s a)gro\n ou)/te ei)s a)mpelO=na, ou) pio/meTa u(/dOr e)k fre/ato/s sou· o(dO=| basilikE=| poreuso/meTa, e(/Os pare/lTOmen ta\ o(/ria/ sou.
Lb:21:22 pareleusomeTa dia tEs gEs su· tE hodO poreusomeTa, uk ekklinumen ute eis agron ute eis ampelOna, u piomeTa hydOr ek freatos su· hodO basilikE poreusomeTa, heOs parelTOmen ta horia su.
Lb:21:22 VF_FMI1P P RA_GSF N1_GSF RP_GS RA_DSF N2_DSF VF_FMI1P D VF2_FAI1P C P N2_ASM C P N3W_ASM D VF_FMI1P N3_NSN P N3T_GSN RP_GS N2_DSF A1_DSF VF_FMI1P C VB_AAS1P RA_APN N2N_APN RP_GS
Lb:21:22 to pass by go by, beside, or past because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the earth/land you; your/yours(sg) the way/road to go οὐχ before rough breathing to recoil/avoid nor not into (+acc) field nor not into (+acc) vineyard οὐχ before rough breathing to drink water out of (+gen) ἐξ before vowels well/pit you; your/yours(sg) way/road the royal (king's, nobleman) to go until; dawn to pass by go by, beside, or past the boundary you; your/yours(sg)
Lb:21:22 we-will-be-PASS BY-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) way/road (dat) we-will-be-GO-ed not we-will-RECOIL/AVOID nor into (+acc) field (acc) nor into (+acc) vineyard (acc) not we-will-be-DRINK-ed water (nom|acc|voc) out of (+gen) well/pit (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) way/road (dat) the royal ([Adj] dat) we-will-be-GO-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) we-should-PASS BY the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Lb:21:22 Lb_21:22_1 Lb_21:22_2 Lb_21:22_3 Lb_21:22_4 Lb_21:22_5 Lb_21:22_6 Lb_21:22_7 Lb_21:22_8 Lb_21:22_9 Lb_21:22_10 Lb_21:22_11 Lb_21:22_12 Lb_21:22_13 Lb_21:22_14 Lb_21:22_15 Lb_21:22_16 Lb_21:22_17 Lb_21:22_18 Lb_21:22_19 Lb_21:22_20 Lb_21:22_21 Lb_21:22_22 Lb_21:22_23 Lb_21:22_24 Lb_21:22_25 Lb_21:22_26 Lb_21:22_27 Lb_21:22_28 Lb_21:22_29 Lb_21:22_30
Lb:21:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:23 καὶ οὐκ ἔδωκεν Σηων τῷ Ισραηλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ, καὶ συνήγαγεν Σηων πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν παρατάξασθαι τῷ Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἦλθεν εἰς Ιασσα καὶ παρετάξατο τῷ Ισραηλ.
Lb:21:23 And Seon did not allow Israel to pass through his borders, and Seon gathered all his people, and went out to set the battle in array against Israel into the wilderness; and he came to Jassa, and set the battle in array against Israel. (Numbers 21:23 Brenton)
Lb:21:23 Sichon jednak nie dał Izraelitom przejścia przez swoją ziemię. Sichon zgromadził całe swoje wojsko i skierował się ku pustyni, by zastąpić drogę Izraelitom. Przybył do Jahsa i uderzył na Izraela. (Lb 21:23 BT_4)
Lb:21:23 καὶ οὐκ ἔδωκεν Σηων τῷ Ισραηλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ, καὶ συνήγαγεν Σηων πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν παρατάξασθαι τῷ Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἦλθεν εἰς Ιασσα καὶ παρετάξατο τῷ Ισραηλ.
Lb:21:23 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Lb:21:23 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Izrael By mijać mijaj, obok, albo przeszły Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić By mobilizować się Izrael Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Izrael
Lb:21:23 kai\ ou)k e)/dOken *sEOn tO=| *israEl parelTei=n dia\ tO=n o(ri/On au)tou=, kai\ sunE/gagen *sEOn pa/nta to\n lao\n au)tou= kai\ e)XE=lTen parata/XasTai tO=| *israEl ei)s tE\n e)/rEmon kai\ E)=lTen ei)s *iassa kai\ pareta/Xato tO=| *israEl.
Lb:21:23 kai uk edOken sEOn tO israEl parelTein dia tOn horiOn autu, kai synEgagen sEOn panta ton laon autu kai eXElTen parataXasTai tO israEl eis tEn erEmon kai ElTen eis iassa kai paretaXato tO israEl.
Lb:21:23 C D VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VB_AAN P RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S VA_AMN RA_DSM N_DSM P RA_ASF N2_ASF C VBI_AAI3S P N_AS C VAI_AMI3S RA_DSM N_DSM
Lb:21:23 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give ć the Israel to pass by go by, beside, or past because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same and also, even, namely to gather together ć every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same and also, even, namely to come out to mobilize the Israel into (+acc) the wilderness and also, even, namely to come into (+acc) ć and also, even, namely to mobilize the Israel
Lb:21:23 and not he/she/it-GIVE-ed   the (dat) Israel (indecl) to-PASS BY because of (+acc), through (+gen) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed   all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT to-be-MOBILIZE-ed the (dat) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-COME-ed into (+acc)   and he/she/it-was-MOBILIZE-ed the (dat) Israel (indecl)
Lb:21:23 Lb_21:23_1 Lb_21:23_2 Lb_21:23_3 Lb_21:23_4 Lb_21:23_5 Lb_21:23_6 Lb_21:23_7 Lb_21:23_8 Lb_21:23_9 Lb_21:23_10 Lb_21:23_11 Lb_21:23_12 Lb_21:23_13 Lb_21:23_14 Lb_21:23_15 Lb_21:23_16 Lb_21:23_17 Lb_21:23_18 Lb_21:23_19 Lb_21:23_20 Lb_21:23_21 Lb_21:23_22 Lb_21:23_23 Lb_21:23_24 Lb_21:23_25 Lb_21:23_26 Lb_21:23_27 Lb_21:23_28 Lb_21:23_29 Lb_21:23_30 Lb_21:23_31 Lb_21:23_32 Lb_21:23_33 Lb_21:23_34
Lb:21:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:24 καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ισραηλ φόνῳ μαχαίρης καὶ κατεκυρίευσαν τῆς γῆς αὐτοῦ ἀπὸ Αρνων ἕως Ιαβοκ ἕως υἱῶν Αμμαν· ὅτι Ιαζηρ ὅρια υἱῶν Αμμων ἐστίν.
Lb:21:24 And Israel smote him with the slaughter of the sword, and they became possessors of his land, from Arnon to Jaboc, as far as the children of Amman, for Jazer is the borders of the children of Amman. (Numbers 21:24 Brenton)
Lb:21:24 Izraelici jednak pobili go ostrzem miecza i zdobyli jego kraj od Arnonu aż po Jabbok, aż do kraju Ammonitów - Jazer bowiem znajduje się na granicy Ammonitów. (Lb 21:24 BT_4)
Lb:21:24 καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ισραηλ φόνῳ μαχαίρης καὶ κατεκυρίευσαν τῆς γῆς αὐτοῦ ἀπὸ Αρνων ἕως Ιαβοκ ἕως υἱῶν Αμμαν· ὅτι Ιαζηρ ὅρια υἱῶν Αμμων ἐστίν.
Lb:21:24 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ φόνος, -ου, ὁ μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί κατα·κυριεύω (κατα+κυριευ-, κατα+κυριευ·σ-, κατα+κυριευ·σ-, -, -, κατα+κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅτι   ὅριον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:21:24 I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Izrael Morderstwo Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie By panować nawiedzaj Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jagnię Aż; świtaj Aż; świtaj Syn Ponieważ/tamto Granica Syn Piasek By być
Lb:21:24 kai\ e)pa/taXen au)to\n *israEl fo/nO| maCHai/rEs kai\ katekuri/eusan tE=s gE=s au)tou= a)po\ *arnOn e(/Os *iabok e(/Os ui(O=n *amman· o(/ti *iaDZEr o(/ria ui(O=n *ammOn e)sti/n.
Lb:21:24 kai epataXen auton israEl fonO maCHairEs kai katekyrieusan tEs gEs autu apo arnOn heOs iabok heOs hyiOn amman· hoti iaDZEr horia hyiOn ammOn estin.
Lb:21:24 C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM N2_DSM N1_GSF C VAI_AAI3P RA_GSF N1_GSF RD_GSM P N_GS P N_GS P N2_GPM N_GSM C N_NS N2N_NPN N2_GPM N_GSM V9_PAI3S
Lb:21:24 and also, even, namely to smite he/she/it/same Israel murder sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely to dominate obsess the earth/land he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lamb until; dawn ć until; dawn son ć because/that ć boundary son sand to be
Lb:21:24 and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) Israel (indecl) murder (dat) sacrificial knife (gen) and they-DOMINATE-ed the (gen) earth/land (gen) him/it/same (gen) away from (+gen) lambs (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sons (gen)   because/that   boundaries (nom|acc|voc) sons (gen) sands (gen) he/she/it-is
Lb:21:24 Lb_21:24_1 Lb_21:24_2 Lb_21:24_3 Lb_21:24_4 Lb_21:24_5 Lb_21:24_6 Lb_21:24_7 Lb_21:24_8 Lb_21:24_9 Lb_21:24_10 Lb_21:24_11 Lb_21:24_12 Lb_21:24_13 Lb_21:24_14 Lb_21:24_15 Lb_21:24_16 Lb_21:24_17 Lb_21:24_18 Lb_21:24_19 Lb_21:24_20 Lb_21:24_21 Lb_21:24_22 Lb_21:24_23 Lb_21:24_24
Lb:21:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:25 καὶ ἔλαβεν Ισραηλ πάσας τὰς πόλεις ταύτας, καὶ κατῴκησεν Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν τῶν Αμορραίων, ἐν Εσεβων καὶ ἐν πάσαις ταῖς συγκυρούσαις αὐτῇ.
Lb:21:25 And Israel took all their cities, and Israel dwelt in all the cities of the Amorites, in Esebon, and in all cities belonging to it. (Numbers 21:25 Brenton)
Lb:21:25 Izraelici wzięli wszystkie te miasta. Następnie osadzili się Izraelici mocno we wszystkich miastach Amorytów, w Cheszbonie i we wszystkich przynależnych doń miejscowościach. (Lb 21:25 BT_4)
Lb:21:25 καὶ ἔλαβεν Ισραηλ πάσας τὰς πόλεις ταύτας, καὶ κατῴκησεν Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν τῶν Αμορραίων, ἐν Εσεβων καὶ ἐν πάσαις ταῖς συγκυρούσαις αὐτῇ.
Lb:21:25 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ἐν   καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:21:25 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić On/ona/to/to samo
Lb:21:25 kai\ e)/laben *israEl pa/sas ta\s po/leis tau/tas, kai\ katO/|kEsen *israEl e)n pa/sais tai=s po/lesin tO=n *amorrai/On, e)n *esebOn kai\ e)n pa/sais tai=s sugkurou/sais au)tE=|.
Lb:21:25 kai elaben israEl pasas tas poleis tautas, kai katOkEsen israEl en pasais tais polesin tOn amorraiOn, en esebOn kai en pasais tais synkyrusais autE.
Lb:21:25 C VBI_AAI3S N_NSM A1S_APF RA_APF N3I_APF RD_APF C VAI_AAI3S N_NSM P A1S_DPF RA_DPF N3I_DPF RA_GPM N2_GPM P N_DS C P A1S_DPF RA_DPF V4_PAPDPF RD_DSF
Lb:21:25 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Israel every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć he/she/it/same
Lb:21:25 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Israel (indecl) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) these (acc) and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Israel (indecl) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) cities (dat) the (gen)   in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat)   her/it/same (dat)
Lb:21:25 Lb_21:25_1 Lb_21:25_2 Lb_21:25_3 Lb_21:25_4 Lb_21:25_5 Lb_21:25_6 Lb_21:25_7 Lb_21:25_8 Lb_21:25_9 Lb_21:25_10 Lb_21:25_11 Lb_21:25_12 Lb_21:25_13 Lb_21:25_14 Lb_21:25_15 Lb_21:25_16 Lb_21:25_17 Lb_21:25_18 Lb_21:25_19 Lb_21:25_20 Lb_21:25_21 Lb_21:25_22 Lb_21:25_23 Lb_21:25_24
Lb:21:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:26 ἔστιν γὰρ Εσεβων πόλις Σηων τοῦ βασιλέως τῶν Αμορραίων, καὶ οὗτος ἐπολέμησεν βασιλέα Μωαβ τὸ πρότερον καὶ ἔλαβον πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ ἀπὸ Αροηρ ἕως Αρνων.
Lb:21:26 For Esebon is the city of Seon king of the Amorites; and he before fought against the king of Moab, and they took all his land, from Aroer to Arnon. (Numbers 21:26 Brenton)
Lb:21:26 Cheszbon był stolicą Sichona, króla Amorytów, który prowadził wojnę z poprzednim królem Moabu i zabrał mu cały kraj aż po Arnon. (Lb 21:26 BT_4)
Lb:21:26 ἔστιν γὰρ Εσεβων πόλις Σηων τοῦ βασιλέως τῶν Αμορραίων, καὶ οὗτος ἐπολέμησεν βασιλέα Μωαβ τὸ πρότερον καὶ ἔλαβον πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ ἀπὸ Αροηρ ἕως Αρνων.
Lb:21:26 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ   πόλις, -εως, ἡ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί οὗτος αὕτη τοῦτο πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον)
Lb:21:26 By być Dla odtąd, jak Miasto Król I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By walczyć z wojną Król Wcześniej I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Jagnię
Lb:21:26 e)/stin ga\r *esebOn po/lis *sEOn tou= basile/Os tO=n *amorrai/On, kai\ ou(=tos e)pole/mEsen basile/a *mOab to\ pro/teron kai\ e)/labon pa=san tE\n gE=n au)tou= a)po\ *aroEr e(/Os *arnOn.
Lb:21:26 estin gar esebOn polis sEOn tu basileOs tOn amorraiOn, kai hutos epolemEsen basilea mOab to proteron kai elabon pasan tEn gEn autu apo aroEr heOs arnOn.
Lb:21:26 V9_PAI3S x N_NS N3I_NSF N_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_GPM N2_GPM C RD_NSM VAI_AAI3S N3V_ASM N_GSM RA_ASN A1_ASN C VBI_AAI3P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N_GS P N_GS
Lb:21:26 to be for since, as ć city ć the king the ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to fight war king ć the earlier and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn lamb
Lb:21:26 he/she/it-is for   city (nom)   the (gen) king (gen) the (gen)   and this (nom) he/she/it-FIGHT-ed king (acc)   the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) lambs (gen)
Lb:21:26 Lb_21:26_1 Lb_21:26_2 Lb_21:26_3 Lb_21:26_4 Lb_21:26_5 Lb_21:26_6 Lb_21:26_7 Lb_21:26_8 Lb_21:26_9 Lb_21:26_10 Lb_21:26_11 Lb_21:26_12 Lb_21:26_13 Lb_21:26_14 Lb_21:26_15 Lb_21:26_16 Lb_21:26_17 Lb_21:26_18 Lb_21:26_19 Lb_21:26_20 Lb_21:26_21 Lb_21:26_22 Lb_21:26_23 Lb_21:26_24 Lb_21:26_25 Lb_21:26_26
Lb:21:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:27 διὰ τοῦτο ἐροῦσιν οἱ αἰνιγματισταί Ἔλθετε εἰς Εσεβων, ἵνα οἰκοδομηθῇ καὶ κατασκευασθῇ πόλις Σηων.
Lb:21:27 Therefore say they who deal in dark speeches, Come to Esebon, that the city of Seon may be built and prepared. (Numbers 21:27 Brenton)
Lb:21:27 Dlatego śpiewali pieśniarze: Idźcie do Cheszbonu! Niech będzie odbudowane i umocnione miasto Sichona. (Lb 21:27 BT_4)
Lb:21:27 διὰ τοῦτο ἐροῦσιν οἱ αἰνιγματισταί Ἔλθετε εἰς Εσεβων, ἵνα οἰκοδομηθῇ καὶ κατασκευασθῇ πόλις Σηων.
Lb:21:27 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   ἵνα οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) πόλις, -εως, ἡ  
Lb:21:27 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj By przychodzić Do (+przyspieszenie) żeby / ażeby / bo By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się Miasto
Lb:21:27 dia\ tou=to e)rou=sin oi( ai)nigmatistai/ *)/elTete ei)s *esebOn, i(/na oi)kodomETE=| kai\ kataskeuasTE=| po/lis *sEOn.
Lb:21:27 dia tuto erusin hoi ainigmatistai elTete eis esebOn, hina oikodomETE kai kataskeuasTE polis sEOn.
Lb:21:27 P RD_ASN VF2_FAI3P RA_NPM N1M_NPM VB_AAD2P P N_AS C VC_APS3S C VS_APS3S N3I_NSF N_GSM
Lb:21:27 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell the ć to come into (+acc) ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to build/edify and also, even, namely to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare city ć
Lb:21:27 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (nom)   do-COME-you(pl)! into (+acc)   so that / in order to /because he/she/it-should-be-BUILD/EDIFY-ed and he/she/it-should-be-MAKE READY-ed city (nom)  
Lb:21:27 Lb_21:27_1 Lb_21:27_2 Lb_21:27_3 Lb_21:27_4 Lb_21:27_5 Lb_21:27_6 Lb_21:27_7 Lb_21:27_8 Lb_21:27_9 Lb_21:27_10 Lb_21:27_11 Lb_21:27_12 Lb_21:27_13 Lb_21:27_14
Lb:21:27 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:28 ὅτι πῦρ ἐξῆλθεν ἐξ Εσεβων, φλὸξ ἐκ πόλεως Σηων καὶ κατέφαγεν ἕως Μωὰβ καὶ κατέπιεν στήλας Αρνων.
Lb:21:28 For a fire has gone forth from Esebon, a flame from the city of Seon, and has consumed as far as Moab, and devoured the pillars of Arnon. (Numbers 21:28 Brenton)
Lb:21:28 Gdyż z Cheszbonu wyszedł ogień, płomień z miasta Sichona pochłonął Ar-Moab, panujące nad wyżynami Arnonu. (Lb 21:28 BT_4)
Lb:21:28 ὅτι πῦρ ἐξῆλθεν ἐξ Εσεβων, φλὸξ ἐκ πόλεως Σηων καὶ κατέφαγεν ἕως Μωὰβ καὶ κατέπιεν στήλας Αρνων.
Lb:21:28 ὅτι πῦρ, -ρός, τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ   φλόξ, -ογός, ἡ ἐκ πόλις, -εως, ἡ   καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-)   ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον)
Lb:21:28 Ponieważ/tamto Ogień By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Płomień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By przełykać Jagnię
Lb:21:28 o(/ti pu=r e)XE=lTen e)X *esebOn, flo\X e)k po/leOs *sEOn kai\ kate/fagen e(/Os *mOa\b kai\ kate/pien stE/las *arnOn.
Lb:21:28 hoti pyr eXElTen eX esebOn, floX ek poleOs sEOn kai katefagen heOs mOab kai katepien stElas arnOn.
Lb:21:28 C N3_ASN VBI_AAI3S P N_GS N3G_NSF P N3I_GSF N_GSM C VBI_AAI3S P N_GSM C VBI_AAI3S N1_APF N_GS
Lb:21:28 because/that fire to come out out of (+gen) ἐξ before vowels ć flame out of (+gen) ἐξ before vowels city ć and also, even, namely to devour be eaten away, eat away until; dawn ć and also, even, namely to swallow ć lamb
Lb:21:28 because/that fire (nom|acc|voc) he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen)   flame (nom|voc) out of (+gen) city (gen)   and he/she/it-DEVOUR-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and he/she/it-SWALLOW-ed   lambs (gen)
Lb:21:28 Lb_21:28_1 Lb_21:28_2 Lb_21:28_3 Lb_21:28_4 Lb_21:28_5 Lb_21:28_6 Lb_21:28_7 Lb_21:28_8 Lb_21:28_9 Lb_21:28_10 Lb_21:28_11 Lb_21:28_12 Lb_21:28_13 Lb_21:28_14 Lb_21:28_15 Lb_21:28_16 Lb_21:28_17
Lb:21:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:29 οὐαί σοι, Μωάβ ἀπώλου, λαὸς Χαμως. ἀπεδόθησαν οἱ υἱοὶ αὐτῶν διασῴζεσθαι καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν αἰχμάλωτοι τῷ βασιλεῖ τῶν Αμορραίων Σηων·
Lb:21:29 Woe to thee, Moab; thou art lost, thou people of Chamos: their sons are sold for preservation, and their daughters are captives to Seon king of the Amorites. (Numbers 21:29 Brenton)
Lb:21:29 Biada ci, Moabie! Zgubiony jesteś, o ludu Kemosza! Dopuścił on ucieczkę twych synów i niewolę twych córek u Sichona, króla Amorytów. (Lb 21:29 BT_4)
Lb:21:29 οὐαί σοι, Μωάβ ἀπώλου, λαὸς Χαμως. ἀπεδόθησαν οἱ υἱοὶ αὐτῶν διασῴζεσθαι καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν αἰχμάλωτοι τῷ βασιλεῖ τῶν Αμορραίων Σηων·
Lb:21:29 οὐαί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) λαός, -οῦ, ὁ   ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό    
Lb:21:29 Nieszczęście Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ludzie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Syn On/ona/to/to samo Do chronionego I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo Pojmany; pojmany Król
Lb:21:29 ou)ai/ soi, *mOa/b a)pO/lou, lao\s *CHamOs. a)pedo/TEsan oi( ui(oi\ au)tO=n diasO/|DZesTai kai\ ai( Tugate/res au)tO=n ai)CHma/lOtoi tO=| basilei= tO=n *amorrai/On *sEOn·
Lb:21:29 uai soi, mOab apOlu, laos CHamOs. apedoTEsan hoi hyioi autOn diasODZesTai kai hai Tygateres autOn aiCHmalOtoi tO basilei tOn amorraiOn sEOn·
Lb:21:29 I RP_DS N_VSM VBI_AMI2S N2_NSM N_GS VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM V1_PMN C RA_NPF N3_NPF RD_GPM A1B_NPM RA_DSM N3V_DSM RA_GPM N2_GPM N_GSM
Lb:21:29 woe you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing people ć to give back restore, assign, impute, convey, refer the son he/she/it/same to preserved and also, even, namely the daughter he/she/it/same captive; captive the king the ć ć
Lb:21:29 woe you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)   you(sg)-were-LOSE/DESTROY-ed people (nom)   they-were-GIVE BACK-ed the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) to-be-being-PRESERVED-ed and the (nom) daughters (nom|voc) them/same (gen) captives (nom|voc); captive ([Adj] nom|voc) the (dat) king (dat) the (gen)    
Lb:21:29 Lb_21:29_1 Lb_21:29_2 Lb_21:29_3 Lb_21:29_4 Lb_21:29_5 Lb_21:29_6 Lb_21:29_7 Lb_21:29_8 Lb_21:29_9 Lb_21:29_10 Lb_21:29_11 Lb_21:29_12 Lb_21:29_13 Lb_21:29_14 Lb_21:29_15 Lb_21:29_16 Lb_21:29_17 Lb_21:29_18 Lb_21:29_19 Lb_21:29_20 Lb_21:29_21
Lb:21:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:30 καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται, Εσεβων ἕως Δαιβων, καὶ αἱ γυναῖκες ἔτι προσεξέκαυσαν πῦρ ἐπὶ Μωαβ.
Lb:21:30 And their seed shall perish from Esebon to Daebon; and their women have yet farther kindled a fire against Moab. (Numbers 21:30 Brenton)
Lb:21:30 Cheszbon wyniszczył niemowlęta aż do Dibonu, niewiasty aż do Nofach, a mężczyzn aż do Medeby. (Lb 21:30 BT_4)
Lb:21:30 καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται, Εσεβων ἕως Δαιβων, καὶ αἱ γυναῖκες ἔτι προσεξέκαυσαν πῦρ ἐπὶ Μωαβ.
Lb:21:30 καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἔτι   πῦρ, -ρός, τό ἐπί  
Lb:21:30 I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Jeszcze/jeszcze Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Lb:21:30 kai\ to\ spe/rma au)tO=n a)polei=tai, *esebOn e(/Os *daibOn, kai\ ai( gunai=kes e)/ti proseXe/kausan pu=r e)pi\ *mOab.
Lb:21:30 kai to sperma autOn apoleitai, esebOn heOs daibOn, kai hai gynaikes eti proseXekausan pyr epi mOab.
Lb:21:30 C RA_NSN N3M_NSN RD_GPM VF2_FMI3S N_S P N_GS C RA_NPF N3K_NPF D VAI_AAI3P N3_ASN P N_SM
Lb:21:30 and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing ć until; dawn ć and also, even, namely the woman/wife yet/still ć fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Lb:21:30 and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and the (nom) women/wives (nom|voc) yet/still   fire (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Lb:21:30 Lb_21:30_1 Lb_21:30_2 Lb_21:30_3 Lb_21:30_4 Lb_21:30_5 Lb_21:30_6 Lb_21:30_7 Lb_21:30_8 Lb_21:30_9 Lb_21:30_10 Lb_21:30_11 Lb_21:30_12 Lb_21:30_13 Lb_21:30_14 Lb_21:30_15 Lb_21:30_16
Lb:21:30 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:21:31 Κατῴκησεν δὲ Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν τῶν Αμορραίων.
Lb:21:31 And Israel dwelt in all the cities of the Amorites. (Numbers 21:31 Brenton)
Lb:21:31 Izraelici osiedlili się w kraju Amorytów. (Lb 21:31 BT_4)
Lb:21:31 Κατῴκησεν δὲ Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν τῶν Αμορραίων.
Lb:21:31 κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) δέ Ἰσραήλ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό  
Lb:21:31 By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) zaś Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto
Lb:21:31 *katO/|kEsen de\ *israEl e)n pa/sais tai=s po/lesin tO=n *amorrai/On.
Lb:21:31 katOkEsen de israEl en pasais tais polesin tOn amorraiOn.
Lb:21:31 VAI_AAI3S x N_NSM P A1S_DPF RA_DPF N3I_DPF RA_GPM N2_GPM
Lb:21:31 to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the ć
Lb:21:31 he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Yet Israel (indecl) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) cities (dat) the (gen)  
Lb:21:31 Lb_21:31_1 Lb_21:31_2 Lb_21:31_3 Lb_21:31_4 Lb_21:31_5 Lb_21:31_6 Lb_21:31_7 Lb_21:31_8 Lb_21:31_9
Lb:21:31 x x x x x x x x x
Lb:21:32 καὶ ἀπέστειλεν Μωϋσῆς κατασκέψασθαι τὴν Ιαζηρ, καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐξέβαλον τὸν Αμορραῖον τὸν κατοικοῦντα ἐκεῖ. –
Lb:21:32 And Moses sent to spy out Jazer; and they took it, and its villages, and cast out the Amorite that dwelt there. (Numbers 21:32 Brenton)
Lb:21:32 Potem Mojżesz wysłał wywiadowców celem zbadania Jazer; zajęli je następnie wraz z przynależnymi doń miastami i wypędzili mieszkających tam Amorytów. (Lb 21:32 BT_4)
Lb:21:32 καὶ ἀπέστειλεν Μωϋσῆς κατασκέψασθαι τὴν Ιαζηρ, καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐξέβαλον τὸν Αμορραῖον τὸν κατοικοῦντα ἐκεῖ.
Lb:21:32 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό   καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ  
Lb:21:32 I też, nawet, mianowicie zamawiać Mojżesz I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam  
Lb:21:32 kai\ a)pe/steilen *mou+sE=s kataske/PSasTai tE\n *iaDZEr, kai\ katela/bonto au)tE\n kai\ ta\s kO/mas au)tE=s kai\ e)Xe/balon to\n *amorrai=on to\n katoikou=nta e)kei=.
Lb:21:32 kai apesteilen mo+ysEs kataskePSasTai tEn iaDZEr, kai katelabonto autEn kai tas kOmas autEs kai eXebalon ton amorraion ton katoikunta ekei.
Lb:21:32 C VAI_AAI3S N1M_NSM VA_AMN RA_ASF N_ASF C VBI_AMI3P RD_ASF C RA_APF N1_APF RD_GSF C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V2_PAPASM D
Lb:21:32 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Moses ć the ć and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely to disperse/extract the ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there  
Lb:21:32 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Moses (nom)   the (acc)   and they-were-COMPREHEND-ed her/it/same (acc) and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) and I-DISPERSE/EXTRACT-ed, they-DISPERSE/EXTRACT-ed the (acc)   the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) there  
Lb:21:32 Lb_21:32_1 Lb_21:32_2 Lb_21:32_3 Lb_21:32_4 Lb_21:32_5 Lb_21:32_6 Lb_21:32_7 Lb_21:32_8 Lb_21:32_9 Lb_21:32_10 Lb_21:32_11 Lb_21:32_12 Lb_21:32_13 Lb_21:32_14 Lb_21:32_15 Lb_21:32_16 Lb_21:32_17 Lb