Lb:4:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:4:1 And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, (Numbers 4:1 Brenton)
Lb:4:1 Następnie mówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowami: (Lb 4:1 BT_4)
Lb:4:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:4:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:4:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron By mówić/opowiadaj
Lb:4:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn le/gOn
Lb:4:1 kai elalEsen kyrios pros musEn kai aarOn legOn
Lb:4:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM V1_PAPNSM
Lb:4:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron to say/tell
Lb:4:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:4:1 Lb_4:1_1 Lb_4:1_2 Lb_4:1_3 Lb_4:1_4 Lb_4:1_5 Lb_4:1_6 Lb_4:1_7 Lb_4:1_8
Lb:4:1 x x x x x x x x
Lb:4:2 Λαβὲ τὸ κεφάλαιον τῶν υἱῶν Κααθ ἐκ μέσου υἱῶν Λευι κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
Lb:4:2 Take the sum of the children of Caath from the midst of the sons of Levi, after their families, according to the houses of their fathers' households; (Numbers 4:2 Brenton)
Lb:4:2 «Wyłącz spośród synów Lewiego Kehatytów, pełną ich liczbę według szczepów i rodów (Lb 4:2 BT_4)
Lb:4:2 Λαβὲ τὸ κεφάλαιον τῶν υἱῶν Κααθ ἐκ μέσου υἱῶν Λευι κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
Lb:4:2 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφάλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:4:2 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Punkt (suma, główny punkt) Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Syn Lewi W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo
Lb:4:2 *labe\ to\ kefa/laion tO=n ui(O=n *kaaT e)k me/sou ui(O=n *leui kata\ dE/mous au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n
Lb:4:2 labe to kefalaion tOn hyiOn kaaT ek mesu hyiOn leui kata dEmus autOn kat’ oikus patriOn autOn
Lb:4:2 VB_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RA_GPM N2_GPM N_GSM P A1_GSM N2_GPM N_GSM P N2_APM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM
Lb:4:2 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the point (sum, main point) the son ć out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done son Levi down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same
Lb:4:2 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (nom|acc) point (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen)   out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! sons (gen) Levi (indecl), Levi (voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen)
Lb:4:2 Lb_4:2_1 Lb_4:2_2 Lb_4:2_3 Lb_4:2_4 Lb_4:2_5 Lb_4:2_6 Lb_4:2_7 Lb_4:2_8 Lb_4:2_9 Lb_4:2_10 Lb_4:2_11 Lb_4:2_12 Lb_4:2_13 Lb_4:2_14 Lb_4:2_15 Lb_4:2_16 Lb_4:2_17
Lb:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:3 ἀπὸ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν καὶ ἐπάνω καὶ ἕως πεντήκοντα ἐτῶν, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
Lb:4:3 from twenty-five years old and upward until fifty years, every one that goes in to minister, to do all the works in the tabernacle of witness. (Numbers 4:3 Brenton)
Lb:4:3 od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, czyli wszystkich, którzy są zdolni pełnić służbę, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. (Lb 4:3 BT_4)
Lb:4:3 ἀπὸ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν καὶ ἐπάνω καὶ ἕως πεντήκοντα ἐτῶν, πᾶς εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
Lb:4:3 ἀπό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί πέντε ἔτο·ς, -ους, τό καί ἐπ·άνω καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πεντή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:4:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Pięć Rok I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Pięćdziesiąt Rok Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wchodzić By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Lb:4:3 a)po\ ei)/kosi kai\ pe/nte e)tO=n kai\ e)pa/nO kai\ e(/Os pentE/konta e)tO=n, pa=s o( ei)sporeuo/menos leitourgei=n poiE=sai pa/nta ta\ e)/rga e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou.
Lb:4:3 apo eikosi kai pente etOn kai epanO kai heOs pentEkonta etOn, pas ho eisporeuomenos leiturgein poiEsai panta ta erga en tE skEnE tu martyriu.
Lb:4:3 P M C M N3E_GPN C D C P M N3E_GPN A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM V2_PAN VA_AAN A3_APN RA_APN N2N_APN P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN
Lb:4:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing icon; twenty and also, even, namely five year and also, even, namely upper before, overhead and also, even, namely until; dawn fifty year every all, each, every, the whole of the to enter to officiate [see liturgy, liturgist] to do/make every all, each, every, the whole of the work in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Lb:4:3 away from (+gen) icons (dat); twenty and five years (gen) and upper and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) fifty years (gen) every (nom|voc) the (nom) while being-ENTER-ed (nom) to-be-OFFICIATE-ing to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen)
Lb:4:3 Lb_4:3_1 Lb_4:3_2 Lb_4:3_3 Lb_4:3_4 Lb_4:3_5 Lb_4:3_6 Lb_4:3_7 Lb_4:3_8 Lb_4:3_9 Lb_4:3_10 Lb_4:3_11 Lb_4:3_12 Lb_4:3_13 Lb_4:3_14 Lb_4:3_15 Lb_4:3_16 Lb_4:3_17 Lb_4:3_18 Lb_4:3_19 Lb_4:3_20 Lb_4:3_21 Lb_4:3_22 Lb_4:3_23 Lb_4:3_24
Lb:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:4 καὶ ταῦτα τὰ ἔργα τῶν υἱῶν Κααθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· ἅγιον τῶν ἁγίων.
Lb:4:4 And these are the works of the sons of Caath in the tabernacle of witness; it is most holy. (Numbers 4:4 Brenton)
Lb:4:4 Zadaniem Kehatytów będzie troska o rzeczy najświętsze. (Lb 4:4 BT_4)
Lb:4:4 καὶ ταῦτα τὰ ἔργα τῶν υἱῶν Κααθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· ἅγιον τῶν ἁγίων.
Lb:4:4 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Lb:4:4 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Praca Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Lb:4:4 kai\ tau=ta ta\ e)/rga tO=n ui(O=n *kaaT e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou· a(/gion tO=n a(gi/On.
Lb:4:4 kai tauta ta erga tOn hyiOn kaaT en tE skEnE tu martyriu· hagion tOn hagiOn.
Lb:4:4 C RD_APN RA_APN N2N_APN RA_GPM N2_GPM N_GSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN A1A_ASN RA_GPN A1A_GPN
Lb:4:4 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the work the son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Lb:4:4 and these (nom|acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen)
Lb:4:4 Lb_4:4_1 Lb_4:4_2 Lb_4:4_3 Lb_4:4_4 Lb_4:4_5 Lb_4:4_6 Lb_4:4_7 Lb_4:4_8 Lb_4:4_9 Lb_4:4_10 Lb_4:4_11 Lb_4:4_12 Lb_4:4_13 Lb_4:4_14 Lb_4:4_15
Lb:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:5 καὶ εἰσελεύσεται Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ὅταν ἐξαίρῃ ἡ παρεμβολή, καὶ καθελοῦσιν τὸ καταπέτασμα τὸ συσκιάζον καὶ κατακαλύψουσιν ἐν αὐτῷ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου
Lb:4:5 And Aaron and his sons shall go in, when the camp is about to move, and shall take down the shadowing veil, and shall cover with it the ark of the testimony. (Numbers 4:5 Brenton)
Lb:4:5 Kiedy będzie się zwijać obóz, wejdzie Aaron z synami. Zdejmą oni zasłonę okrywającą i owiną nią Arkę Świadectwa. (Lb 4:5 BT_4)
Lb:4:5 καὶ εἰσελεύσεται Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ὅταν ἐξαίρῃ παρεμβολή, καὶ καθελοῦσιν τὸ καταπέτασμα τὸ συσκιάζον καὶ κατακαλύψουσιν ἐν αὐτῷ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου
Lb:4:5 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   καί κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:4:5 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Ilekroć By usuwać; by wyjmować Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Zasłona I też, nawet, mianowicie By przykrywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Świadectwo
Lb:4:5 kai\ ei)seleu/setai *aarOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou=, o(/tan e)Xai/rE| E( parembolE/, kai\ kaTelou=sin to\ katape/tasma to\ suskia/DZon kai\ katakalu/PSousin e)n au)tO=| tE\n kibOto\n tou= marturi/ou
Lb:4:5 kai eiseleusetai aarOn kai hoi hyioi autu, hotan eXairE hE parembolE, kai kaTelusin to katapetasma to syskiaDZon kai katakalyPSusin en autO tEn kibOton tu martyriu
Lb:4:5 C VF_FMI3S N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM D V1_PAS3S RA_NSF N1_NSF C VF2_FAI3P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN N2N_ASN C VF_FAI3P P RD_DSN RA_ASF N2_ASF RA_GSN N2N_GSN
Lb:4:5 and also, even, namely to enter Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same whenever to remove; to take out the camp camp, barracks, army and also, even, namely to take down purge the curtain the ć and also, even, namely to cover up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the testimony
Lb:4:5 and he/she/it-will-be-ENTER-ed Aaron (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) whenever you(sg)-are-being-REMOVE-ed, he/she/it-should-be-REMOVE-ing, you(sg)-should-be-being-REMOVE-ed; you(sg)-are-being-TAKE OUT-ed, he/she/it-should-be-TAKE OUT-ing, you(sg)-should-be-being-TAKE OUT-ed the (nom) camp (nom|voc) and they-will-TAKE-DOWN, going-to-TAKE (fut ptcp) (dat), upon TAKE-ing-DOWN (dat) the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) the (nom|acc)   and they-will-COVER-UP, going-to-COVER (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (acc) ark (acc) the (gen) testimony (gen)
Lb:4:5 Lb_4:5_1 Lb_4:5_2 Lb_4:5_3 Lb_4:5_4 Lb_4:5_5 Lb_4:5_6 Lb_4:5_7 Lb_4:5_8 Lb_4:5_9 Lb_4:5_10 Lb_4:5_11 Lb_4:5_12 Lb_4:5_13 Lb_4:5_14 Lb_4:5_15 Lb_4:5_16 Lb_4:5_17 Lb_4:5_18 Lb_4:5_19 Lb_4:5_20 Lb_4:5_21 Lb_4:5_22 Lb_4:5_23 Lb_4:5_24 Lb_4:5_25
Lb:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:6 καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπ’ αὐτὸ κατακάλυμμα δέρμα ὑακίνθινον καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ἱμάτιον ὅλον ὑακίνθινον ἄνωθεν καὶ διεμβαλοῦσιν τοὺς ἀναφορεῖς.
Lb:4:6 And they shall put on it a cover, even a blue skin, and put on it above a garment all of blue, and shall put the staves through the rings. (Numbers 4:6 Brenton)
Lb:4:6 Następnie położą pokrowiec ze skóry delfinów, a na tym rozciągną tkaninę całą z fioletowej purpury, wreszcie założą drążki. (Lb 4:6 BT_4)
Lb:4:6 καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπ’ αὐτὸ κατακάλυμμα δέρμα ὑακίνθινον καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ἱμάτιον ὅλον ὑακίνθινον ἄνωθεν καὶ διεμβαλοῦσιν τοὺς ἀναφορεῖς.
Lb:4:6 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   δέρμα[τ], -ατος, τό ὑακίνθινος -ίνη -ον καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἱμάτιον, -ου, τό ὅλος -η -ον ὑακίνθινος -ίνη -ον ἄνω·θεν καί   ὁ ἡ τό  
Lb:4:6 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Skóra [zobacz dermatologię] Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ubierająca część garderoby, płaszcz Cały Hiacyntu kolorowany Z góry I też, nawet, mianowicie
Lb:4:6 kai\ e)piTE/sousin e)p’ au)to\ kataka/lumma de/rma u(aki/nTinon kai\ e)pibalou=sin e)p’ au)tE\n i(ma/tion o(/lon u(aki/nTinon a)/nOTen kai\ diembalou=sin tou\s a)naforei=s.
Lb:4:6 kai epiTEsusin ep’ auto katakalymma derma hyakinTinon kai epibalusin ep’ autEn himation holon hyakinTinon anOTen kai diembalusin tus anaforeis.
Lb:4:6 C VF_FAI3P P RD_ASN N3_ASN N3M_ASN A1_ASN C VF2_FAI3P P RD_ASF N2N_ASN A1_ASN A1_ASN D C VF2_FAI3P RA_APM N3V_APM
Lb:4:6 and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć skin [see dermatology] hyacinth-colored and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same clothing garment, cloak whole hyacinth-colored from above and also, even, namely ć the ć
Lb:4:6 and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc)   skin (nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-PUT ONE'S Hand TO, going-to-PUT ONE'S Hand TO (fut ptcp) (dat), upon PUT ONE'S Hand TO-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) clothing (nom|acc|voc) whole (acc, nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc) from above and   the (acc)  
Lb:4:6 Lb_4:6_1 Lb_4:6_2 Lb_4:6_3 Lb_4:6_4 Lb_4:6_5 Lb_4:6_6 Lb_4:6_7 Lb_4:6_8 Lb_4:6_9 Lb_4:6_10 Lb_4:6_11 Lb_4:6_12 Lb_4:6_13 Lb_4:6_14 Lb_4:6_15 Lb_4:6_16 Lb_4:6_17 Lb_4:6_18 Lb_4:6_19
Lb:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:7 καὶ ἐπὶ τὴν τράπεζαν τὴν προκειμένην ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον καὶ τὰ τρυβλία καὶ τὰς θυίσκας καὶ τοὺς κυάθους καὶ τὰ σπονδεῖα, ἐν οἷς σπένδει, καὶ οἱ ἄρτοι οἱ διὰ παντὸς ἐπ’ αὐτῆς ἔσονται.
Lb:4:7 And they shall put on the table set forth for shew-bred a cloth all of purple, and the dishes, and the censers, and the cups, and the vessels with which one offers drink-offerings; and the continual loaves shall be upon it. (Numbers 4:7 Brenton)
Lb:4:7 Również nad stołem pokładnym rozciągną tkaninę z fioletowej purpury, na której położą misy, czasze, patery i dzbany dla ofiar płynnych; chleb ustawicznej ofiary winien się również na nim znajdować. (Lb 4:7 BT_4)
Lb:4:7 καὶ ἐπὶ τὴν τράπεζαν τὴν προκειμένην ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον καὶ τὰ τρυβλία καὶ τὰς θυίσκας καὶ τοὺς κυάθους καὶ τὰ σπονδεῖα, ἐν οἷς σπένδει, καὶ οἱ ἄρτοι οἱ διὰ παντὸς ἐπ’ αὐτῆς ἔσονται.
Lb:4:7 καί ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -) ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἱμάτιον, -ου, τό   καί ὁ ἡ τό τρύβλιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ἐν ὅς ἥ ὅ σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:4:7 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Do ??? By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie Naczynie {Danie} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By wylewać ulewę jak libacja I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być
Lb:4:7 kai\ e)pi\ tE\n tra/peDZan tE\n prokeime/nEn e)pibalou=sin e)p’ au)tE\n i(ma/tion o(lopo/rfuron kai\ ta\ trubli/a kai\ ta\s Tui/skas kai\ tou\s kua/Tous kai\ ta\ spondei=a, e)n oi(=s spe/ndei, kai\ oi( a)/rtoi oi( dia\ panto\s e)p’ au)tE=s e)/sontai.
Lb:4:7 kai epi tEn trapeDZan tEn prokeimenEn epibalusin ep’ autEn himation holoporfyron kai ta tryblia kai tas Tyiskas kai tus kyaTus kai ta spondeia, en hois spendei, kai hoi artoi hoi dia pantos ep’ autEs esontai.
Lb:4:7 C P RA_ASF N1S_ASF RA_ASF V5_PMPASF VF2_FAI3P P RD_ASF N2N_ASN A1B_ASN C RA_APN N2N_APN C RA_APF N1_APF C RA_APM N2_APM C RA_APN N2N_APN P RR_DPN V1_PAI3S C RA_NPM N2_NPM RA_NPM P A3_GSM P RD_GSF VF_FMI3P
Lb:4:7 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table the to ??? to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same clothing garment, cloak ć and also, even, namely the dish and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to pour pour out as a libation and also, even, namely the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to be
Lb:4:7 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) table (acc) the (acc) while being-???-ed (acc) they-will-PUT ONE'S Hand TO, going-to-PUT ONE'S Hand TO (fut ptcp) (dat), upon PUT ONE'S Hand TO-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) clothing (nom|acc|voc)   and the (nom|acc) dishs (nom|acc|voc) and the (acc)   and the (acc)   and the (nom|acc)   in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-is-POUR-ing, you(sg)-are-being-POUR-ed (classical) and the (nom) [loaves of] bread (nom|voc) the (nom) because of (+acc), through (+gen) every (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) they-will-be
Lb:4:7 Lb_4:7_1 Lb_4:7_2 Lb_4:7_3 Lb_4:7_4 Lb_4:7_5 Lb_4:7_6 Lb_4:7_7 Lb_4:7_8 Lb_4:7_9 Lb_4:7_10 Lb_4:7_11 Lb_4:7_12 Lb_4:7_13 Lb_4:7_14 Lb_4:7_15 Lb_4:7_16 Lb_4:7_17 Lb_4:7_18 Lb_4:7_19 Lb_4:7_20 Lb_4:7_21 Lb_4:7_22 Lb_4:7_23 Lb_4:7_24 Lb_4:7_25 Lb_4:7_26 Lb_4:7_27 Lb_4:7_28 Lb_4:7_29 Lb_4:7_30 Lb_4:7_31 Lb_4:7_32 Lb_4:7_33 Lb_4:7_34 Lb_4:7_35
Lb:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:8 καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ἱμάτιον κόκκινον καὶ καλύψουσιν αὐτὴν καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ διεμβαλοῦσιν δι’ αὐτῆς τοὺς ἀναφορεῖς.
Lb:4:8 And they shall put upon it a scarlet cloth, and they shall cover it with a blue covering of skin, and they shall put the staves into it. (Numbers 4:8 Brenton)
Lb:4:8 Następnie okryją go tkaniną karmazynową, wreszcie pokrowcem ze skór delfinów, na koniec założą drążki. (Lb 4:8 BT_4)
Lb:4:8 καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ἱμάτιον κόκκινον καὶ καλύψουσιν αὐτὴν καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ διεμβαλοῦσιν δι’ αὐτῆς τοὺς ἀναφορεῖς.
Lb:4:8 καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἱμάτιον, -ου, τό κόκκινος -η -ον καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κάλυμμα[τ], -ατος, τό δερμάτινος -η -ον ὑακίνθινος -ίνη -ον καί   διά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
Lb:4:8 I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ubierająca część garderoby, płaszcz Szkarłatny I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany On/ona/to/to samo Zasłona Skórzany Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Lb:4:8 kai\ e)pibalou=sin e)p’ au)tE\n i(ma/tion ko/kkinon kai\ kalu/PSousin au)tE\n kalu/mmati dermati/nO| u(akinTi/nO| kai\ diembalou=sin di’ au)tE=s tou\s a)naforei=s.
Lb:4:8 kai epibalusin ep’ autEn himation kokkinon kai kalyPSusin autEn kalymmati dermatinO hyakinTinO kai diembalusin di’ autEs tus anaforeis.
Lb:4:8 C VF2_FAI3P P RD_ASF N2N_ASN A1_ASN C VF_FAI3P RD_ASF N3M_DSN A1_DSN A1_DSN C VF2_FAI3P P RD_GSF RA_APM N3V_APM
Lb:4:8 and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same clothing garment, cloak scarlet and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same veil leather hyacinth-colored and also, even, namely ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same the ć
Lb:4:8 and they-will-PUT ONE'S Hand TO, going-to-PUT ONE'S Hand TO (fut ptcp) (dat), upon PUT ONE'S Hand TO-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) clothing (nom|acc|voc) scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-COVER, going-to-COVER (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) veil (dat) leather ([Adj] dat) hyacinth-colored ([Adj] dat) and   because of (+acc), through (+gen) her/it/same (gen) the (acc)  
Lb:4:8 Lb_4:8_1 Lb_4:8_2 Lb_4:8_3 Lb_4:8_4 Lb_4:8_5 Lb_4:8_6 Lb_4:8_7 Lb_4:8_8 Lb_4:8_9 Lb_4:8_10 Lb_4:8_11 Lb_4:8_12 Lb_4:8_13 Lb_4:8_14 Lb_4:8_15 Lb_4:8_16 Lb_4:8_17 Lb_4:8_18
Lb:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:9 καὶ λήμψονται ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν τὴν λυχνίαν τὴν φωτίζουσαν καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς καὶ τὰς λαβίδας αὐτῆς καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας αὐτῆς καὶ πάντα τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐλαίου, οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς,
Lb:4:9 And they shall take a blue covering, and cover the candlestick that gives light, and its lamps, and its snuffers, and its funnels, and all the vessels of oil with which they minister. (Numbers 4:9 Brenton)
Lb:4:9 Potem wezmą tkaninę z fioletowej purpury i okryją nią podstawę świecznika łącznie z lampami, nożycami, naczyniami do knotów oraz wszystkimi naczyniami na oliwę, używanymi do jego obsługi. (Lb 4:9 BT_4)
Lb:4:9 καὶ λήμψονται ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν τὴν λυχνίαν τὴν φωτίζουσαν καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς καὶ τὰς λαβίδας αὐτῆς καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας αὐτῆς καὶ πάντα τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐλαίου, οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς,
Lb:4:9 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἱμάτιον, -ου, τό ὑακίνθινος -ίνη -ον καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) καί ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγγεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:4:9 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ubierająca część garderoby, płaszcz Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany lampstand By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany I też, nawet, mianowicie Lampa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Oliwa z oliwek Kto/, który/, który By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Lb:4:9 kai\ lE/mPSontai i(ma/tion u(aki/nTinon kai\ kalu/PSousin tE\n luCHni/an tE\n fOti/DZousan kai\ tou\s lu/CHnous au)tE=s kai\ ta\s labi/das au)tE=s kai\ ta\s e)parustri/das au)tE=s kai\ pa/nta ta\ a)ggei=a tou= e)lai/ou, oi(=s leitourgou=sin e)n au)toi=s,
Lb:4:9 kai lEmPSontai himation hyakinTinon kai kalyPSusin tEn lyCHnian tEn fOtiDZusan kai tus lyCHnus autEs kai tas labidas autEs kai tas eparystridas autEs kai panta ta angeia tu elaiu, hois leiturgusin en autois,
Lb:4:9 C VF_FMI3P N2N_ASN A1_ASN C VF_FAI3P RA_ASF N1A_ASF RA_ASF V1_PAPASF C RA_APM N2_APM RD_GSF C RA_APF N3D_APF RD_GSF C RA_APF N3D_APF RD_GSF C A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSN N2N_GSN RR_DPN V2_PAI3P P RD_DPN
Lb:4:9 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand clothing garment, cloak hyacinth-colored and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled the lampstand the to bring to light enlighten, bring to light, make known and also, even, namely the lamp he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the container (vessel, flask) the olive oil who/whom/which to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Lb:4:9 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed clothing (nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-COVER, going-to-COVER (fut ptcp) (dat) the (acc) lampstand (acc) the (acc) while LIGHT-ing (acc) and the (acc) lamps (acc) her/it/same (gen) and the (acc)   her/it/same (gen) and the (acc)   her/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) containers (nom|acc|voc) the (gen) olive oil (gen) who/whom/which (dat) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Lb:4:9 Lb_4:9_1 Lb_4:9_2 Lb_4:9_3 Lb_4:9_4 Lb_4:9_5 Lb_4:9_6 Lb_4:9_7 Lb_4:9_8 Lb_4:9_9 Lb_4:9_10 Lb_4:9_11 Lb_4:9_12 Lb_4:9_13 Lb_4:9_14 Lb_4:9_15 Lb_4:9_16 Lb_4:9_17 Lb_4:9_18 Lb_4:9_19 Lb_4:9_20 Lb_4:9_21 Lb_4:9_22 Lb_4:9_23 Lb_4:9_24 Lb_4:9_25 Lb_4:9_26 Lb_4:9_27 Lb_4:9_28 Lb_4:9_29 Lb_4:9_30 Lb_4:9_31 Lb_4:9_32
Lb:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:10 καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς εἰς κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ ἐπιθήσουσιν αὐτὴν ἐπ’ ἀναφορέων.
Lb:4:10 And they shall put it, and all its vessels, into a blue skin cover; and they shall put it on bearers. (Numbers 4:10 Brenton)
Lb:4:10 Następnie owiną go - wraz z całym przynależnym sprzętem - pokrowcem ze skóry delfinów, i umieszczą na noszach. (Lb 4:10 BT_4)
Lb:4:10 καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς εἰς κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ ἐπιθήσουσιν αὐτὴν ἐπ’ ἀναφορέων.
Lb:4:10 καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κάλυμμα[τ], -ατος, τό δερμάτινος -η -ον ὑακίνθινος -ίνη -ον καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί  
Lb:4:10 I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zasłona Skórzany Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Lb:4:10 kai\ e)mbalou=sin au)tE\n kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tE=s ei)s ka/lumma derma/tinon u(aki/nTinon kai\ e)piTE/sousin au)tE\n e)p’ a)nafore/On.
Lb:4:10 kai embalusin autEn kai panta ta skeuE autEs eis kalymma dermatinon hyakinTinon kai epiTEsusin autEn ep’ anaforeOn.
Lb:4:10 C VF2_FAI3P RD_ASF C A3_APN RA_APN N3_APN RD_GSF P N3M_ASN A1_ASN A1_ASN C VF_FAI3P RD_ASF P N3V_GPM
Lb:4:10 and also, even, namely to inject he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same into (+acc) veil leather hyacinth-colored and also, even, namely to place on he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Lb:4:10 and they-will-INJECT, going-to-INJECT (fut ptcp) (dat), upon INJECT-ing (dat) her/it/same (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) her/it/same (gen) into (+acc) veil (nom|acc|voc) leather ([Adj] acc, nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Lb:4:10 Lb_4:10_1 Lb_4:10_2 Lb_4:10_3 Lb_4:10_4 Lb_4:10_5 Lb_4:10_6 Lb_4:10_7 Lb_4:10_8 Lb_4:10_9 Lb_4:10_10 Lb_4:10_11 Lb_4:10_12 Lb_4:10_13 Lb_4:10_14 Lb_4:10_15 Lb_4:10_16 Lb_4:10_17
Lb:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:11 καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν ἐπικαλύψουσιν ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν αὐτὸ καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ διεμβαλοῦσιν τοὺς ἀναφορεῖς αὐτοῦ.
Lb:4:11 And they shall put a blue cloth for a cover on the golden altar, and shall cover it with a blue skin cover, and put in its staves. (Numbers 4:11 Brenton)
Lb:4:11 Teraz rozciągną nad złotym ołtarzem tkaninę z fioletowej purpury i okryją go okryciem ze skór delfinów i założą drążki. (Lb 4:11 BT_4)
Lb:4:11 καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν ἐπικαλύψουσιν ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν αὐτὸ καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ διεμβαλοῦσιν τοὺς ἀναφορεῖς αὐτοῦ.
Lb:4:11 καί ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ἱμάτιον, -ου, τό ὑακίνθινος -ίνη -ον καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κάλυμμα[τ], -ατος, τό δερμάτινος -η -ον ὑακίνθινος -ίνη -ον καί   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:4:11 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Złoty/złoty; by złocić By pokrywać wszędzie {skończony} Ubierająca część garderoby, płaszcz Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany On/ona/to/to samo Zasłona Skórzany Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Lb:4:11 kai\ e)pi\ to\ TusiastE/rion to\ CHrusou=n e)pikalu/PSousin i(ma/tion u(aki/nTinon kai\ kalu/PSousin au)to\ kalu/mmati dermati/nO| u(akinTi/nO| kai\ diembalou=sin tou\s a)naforei=s au)tou=.
Lb:4:11 kai epi to TysiastErion to CHrysun epikalyPSusin himation hyakinTinon kai kalyPSusin auto kalymmati dermatinO hyakinTinO kai diembalusin tus anaforeis autu.
Lb:4:11 C P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASN VF_FAI3P N2N_ASN A1_ASN C VF_FAI3P RD_ASN N3M_DSN A1_DSN A1_DSN C VF2_FAI3P RA_APM N3V_APM RD_GSN
Lb:4:11 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the gold/golden; to gild to cover over clothing garment, cloak hyacinth-colored and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same veil leather hyacinth-colored and also, even, namely ć the ć he/she/it/same
Lb:4:11 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (nom|acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) they-will-COVER-OVER, going-to-COVER (fut ptcp) (dat) clothing (nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-COVER, going-to-COVER (fut ptcp) (dat) it/same (nom|acc) veil (dat) leather ([Adj] dat) hyacinth-colored ([Adj] dat) and   the (acc)   him/it/same (gen)
Lb:4:11 Lb_4:11_1 Lb_4:11_2 Lb_4:11_3 Lb_4:11_4 Lb_4:11_5 Lb_4:11_6 Lb_4:11_7 Lb_4:11_8 Lb_4:11_9 Lb_4:11_10 Lb_4:11_11 Lb_4:11_12 Lb_4:11_13 Lb_4:11_14 Lb_4:11_15 Lb_4:11_16 Lb_4:11_17 Lb_4:11_18 Lb_4:11_19 Lb_4:11_20
Lb:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:12 καὶ λήμψονται πάντα τὰ σκεύη τὰ λειτουργικά, ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς ἁγίοις, καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰς ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν αὐτὰ καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ ἀναφορεῖς.
Lb:4:12 And they shall take all the instruments of service, with which they minister in the sanctuary: and shall place them in a cloth of blue, and shall cover them with blue skin covering, and put them upon staves. (Numbers 4:12 Brenton)
Lb:4:12 Następnie wezmą wszystkie pozostałe sprzęty należące do służby w świątyni, owiną je tkaniną z fioletowej purpury, okryją pokrowcem ze skór delfinów i umieszczą na noszach. (Lb 4:12 BT_4)
Lb:4:12 καὶ λήμψονται πάντα τὰ σκεύη τὰ λειτουργικά, ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς ἁγίοις, καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰς ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν αὐτὰ καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ ἀναφορεῖς.
Lb:4:12 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λειτουργικός -ή -όν ὅσος -η -ον λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ἱμάτιον, -ου, τό ὑακίνθινος -ίνη -ον καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κάλυμμα[τ], -ατος, τό δερμάτινος -η -ον ὑακίνθινος -ίνη -ον καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί  
Lb:4:12 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie functionarial [zobacz liturgiczny] Tyleż/wiele jak By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Ubierająca część garderoby, płaszcz Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany On/ona/to/to samo Zasłona Skórzany Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Lb:4:12 kai\ lE/mPSontai pa/nta ta\ skeu/E ta\ leitourgika/, o(/sa leitourgou=sin e)n au)toi=s e)n toi=s a(gi/ois, kai\ e)mbalou=sin ei)s i(ma/tion u(aki/nTinon kai\ kalu/PSousin au)ta\ kalu/mmati dermati/nO| u(akinTi/nO| kai\ e)piTE/sousin e)pi\ a)naforei=s.
Lb:4:12 kai lEmPSontai panta ta skeuE ta leiturgika, hosa leiturgusin en autois en tois hagiois, kai embalusin eis himation hyakinTinon kai kalyPSusin auta kalymmati dermatinO hyakinTinO kai epiTEsusin epi anaforeis.
Lb:4:12 C VF_FMI3P A3_APN RA_APN N3_APN RA_APN A1_APN A1_APN V2_PAI3P P RD_DPN P RA_DPN A1A_DPN C VF2_FAI3P P N2N_ASN A1_ASN C VF_FAI3P RD_APN N3M_DSN A1_DSN A1_DSN C VF_FAI3P P N3V_APM
Lb:4:12 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the functionarial [see liturgical] as much/many as to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to inject into (+acc) clothing garment, cloak hyacinth-colored and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same veil leather hyacinth-colored and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Lb:4:12 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) functionarial ([Adj] nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) and they-will-INJECT, going-to-INJECT (fut ptcp) (dat), upon INJECT-ing (dat) into (+acc) clothing (nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-COVER, going-to-COVER (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc) veil (dat) leather ([Adj] dat) hyacinth-colored ([Adj] dat) and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Lb:4:12 Lb_4:12_1 Lb_4:12_2 Lb_4:12_3 Lb_4:12_4 Lb_4:12_5 Lb_4:12_6 Lb_4:12_7 Lb_4:12_8 Lb_4:12_9 Lb_4:12_10 Lb_4:12_11 Lb_4:12_12 Lb_4:12_13 Lb_4:12_14 Lb_4:12_15 Lb_4:12_16 Lb_4:12_17 Lb_4:12_18 Lb_4:12_19 Lb_4:12_20 Lb_4:12_21 Lb_4:12_22 Lb_4:12_23 Lb_4:12_24 Lb_4:12_25 Lb_4:12_26 Lb_4:12_27 Lb_4:12_28 Lb_4:12_29
Lb:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:13 καὶ τὸν καλυπτῆρα ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ ἐπικαλύψουσιν ἐπ’ αὐτὸ ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον
Lb:4:13 And he shall put the covering on the altar, and they shall cover it with a cloth all of purple. (Numbers 4:13 Brenton)
Lb:4:13 Oczyszczą następnie ołtarz z popiołu i okryją czerwoną purpurą. (Lb 4:13 BT_4)
Lb:4:13 καὶ τὸν καλυπτῆρα ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ ἐπικαλύψουσιν ἐπ’ αὐτὸ ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον
Lb:4:13 καί ὁ ἡ τό καλυπτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἱμάτιον, -ου, τό  
Lb:4:13 I też, nawet, mianowicie Pokrywaj By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By pokrywać wszędzie {skończony} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ubierająca część garderoby, płaszcz
Lb:4:13 kai\ to\n kaluptE=ra e)piTE/sei e)pi\ to\ TusiastE/rion, kai\ e)pikalu/PSousin e)p’ au)to\ i(ma/tion o(lopo/rfuron
Lb:4:13 kai ton kalyptEra epiTEsei epi to TysiastErion, kai epikalyPSusin ep’ auto himation holoporfyron
Lb:4:13 C RA_ASM N3_ASM VF_FAI3S P RA_ASN N2N_ASN C VF_FAI3P P RD_ASN N2N_ASN A1_ASN
Lb:4:13 and also, even, namely the cover to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to cover over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same clothing garment, cloak ć
Lb:4:13 and the (acc) cover (acc) he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and they-will-COVER-OVER, going-to-COVER (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) clothing (nom|acc|voc)  
Lb:4:13 Lb_4:13_1 Lb_4:13_2 Lb_4:13_3 Lb_4:13_4 Lb_4:13_5 Lb_4:13_6 Lb_4:13_7 Lb_4:13_8 Lb_4:13_9 Lb_4:13_10 Lb_4:13_11 Lb_4:13_12 Lb_4:13_13
Lb:4:13 x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:14 καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπ’ αὐτὸ πάντα τὰ σκεύη, ὅσοις λειτουργοῦσιν ἐπ’ αὐτὸ ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὰς κρεάγρας καὶ τὰς φιάλας καὶ τὸν καλυπτῆρα καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὸ κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ διεμβαλοῦσιν τοὺς ἀναφορεῖς αὐτοῦ· καὶ λήμψονται ἱμάτιον πορφυροῦν καὶ συγκαλύψουσιν τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὰ εἰς κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ ἀναφορεῖς.
Lb:4:14 And they shall put upon it all the vessels with which they minister upon it, and the fire-pans, and the flesh-hooks, and the cups, and the cover, and all the vessels of the altar; and they shall put on it a blue cover of skins, and shall put in its staves; and they shall take a purple cloth, and cover the laver and its foot, and they shall put it into a blue cover of skin, and put it on bars. (Numbers 4:14 Brenton)
Lb:4:14 Położą na nim wszystkie naczynia używane do służby przy ołtarzu: popielnice, widełki, łopatki, kropielnice; wszystkie te sprzęty ołtarza okryją pokrowcem ze skór delfinów i założą drążki. (Lb 4:14 BT_4)
Lb:4:14 καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπ’ αὐτὸ πάντα τὰ σκεύη, ὅσοις λειτουργοῦσιν ἐπ’ αὐτὸ ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὰς κρεάγρας καὶ τὰς φιάλας καὶ τὸν καλυπτῆρα καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὸ κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ διεμβαλοῦσιν τοὺς ἀναφορεῖς αὐτοῦ· καὶ λήμψονται ἱμάτιον πορφυροῦν καὶ συγκαλύψουσιν τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὰ εἰς κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ ἀναφορεῖς.
Lb:4:14 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὅσος -η -ον λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό φιάλη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό καλυπτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κάλυμμα[τ], -ατος, τό δερμάτινος -η -ον ὑακίνθινος -ίνη -ον καί   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἱμάτιον, -ου, τό πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) ὁ ἡ τό λουτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κάλυμμα[τ], -ατος, τό δερμάτινος -η -ον ὑακίνθινος -ίνη -ον καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί  
Lb:4:14 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Tyleż/wiele jak By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miska I też, nawet, mianowicie Pokrywaj I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Zasłona Skórzany Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ubierająca część garderoby, płaszcz Purpurowy I też, nawet, mianowicie Do ??? Miska {Basen} I też, nawet, mianowicie Stopa; by kroczyć (chodź) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zasłona Skórzany Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Lb:4:14 kai\ e)piTE/sousin e)p’ au)to\ pa/nta ta\ skeu/E, o(/sois leitourgou=sin e)p’ au)to\ e)n au)toi=s, kai\ ta\ purei=a kai\ ta\s krea/gras kai\ ta\s fia/las kai\ to\n kaluptE=ra kai\ pa/nta ta\ skeu/E tou= TusiastEri/ou· kai\ e)pibalou=sin e)p’ au)to\ ka/lumma derma/tinon u(aki/nTinon kai\ diembalou=sin tou\s a)naforei=s au)tou=· kai\ lE/mPSontai i(ma/tion porfurou=n kai\ sugkalu/PSousin to\n loutE=ra kai\ tE\n ba/sin au)tou= kai\ e)mbalou=sin au)ta\ ei)s ka/lumma derma/tinon u(aki/nTinon kai\ e)piTE/sousin e)pi\ a)naforei=s.
Lb:4:14 kai epiTEsusin ep’ auto panta ta skeuE, hosois leiturgusin ep’ auto en autois, kai ta pyreia kai tas kreagras kai tas fialas kai ton kalyptEra kai panta ta skeuE tu TysiastEriu· kai epibalusin ep’ auto kalymma dermatinon hyakinTinon kai diembalusin tus anaforeis autu· kai lEmPSontai himation porfyrun kai synkalyPSusin ton lutEra kai tEn basin autu kai embalusin auta eis kalymma dermatinon hyakinTinon kai epiTEsusin epi anaforeis.
Lb:4:14 C VF_FAI3P P RD_ASN A3_APN RA_APN N3_APN A1_DPN V2_PAI3P P RD_ASN P RD_DPN C RA_APN N2N_APN C RA_APF N1A_APF C RA_APF N1_APF C RA_ASM N3_ASM C A3_APN RA_APN N3_APN RA_GSN N2N_GSN C VF2_FAI3P P RD_ASN N3M_ASN A1_ASN A1_ASN C VF2_FAI3P RA_APM N3V_NPM RD_GSN C VF_FMI3P N2N_ASN A1B_ASN C VF_FAI3P RA_ASM N3_ASM C RA_ASF N3I_ASF RD_GSN C VF2_FAI3P RD_APN P N3M_ASN A1_ASN A1_ASN C VF_FAI3P P N3V_NPM
Lb:4:14 and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement as much/many as to officiate [see liturgy, liturgist] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the bowl and also, even, namely the cover and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same veil leather hyacinth-colored and also, even, namely ć the ć he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand clothing garment, cloak purple and also, even, namely to ??? the basin and also, even, namely the foot; to step (walk) he/she/it/same and also, even, namely to inject he/she/it/same into (+acc) veil leather hyacinth-colored and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Lb:4:14 and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) as much/many as (dat) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (nom|acc)   and the (acc)   and the (acc) bowls (acc) and the (acc) cover (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) sanctuary (gen) and they-will-PUT ONE'S Hand TO, going-to-PUT ONE'S Hand TO (fut ptcp) (dat), upon PUT ONE'S Hand TO-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) veil (nom|acc|voc) leather ([Adj] acc, nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   the (acc)   him/it/same (gen) and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed clothing (nom|acc|voc) purple ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) the (acc) basin (acc) and the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) him/it/same (gen) and they-will-INJECT, going-to-INJECT (fut ptcp) (dat), upon INJECT-ing (dat) they/them/same (nom|acc) into (+acc) veil (nom|acc|voc) leather ([Adj] acc, nom|acc|voc) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Lb:4:14 Lb_4:14_1 Lb_4:14_2 Lb_4:14_3 Lb_4:14_4 Lb_4:14_5 Lb_4:14_6 Lb_4:14_7 Lb_4:14_8 Lb_4:14_9 Lb_4:14_10 Lb_4:14_11 Lb_4:14_12 Lb_4:14_13 Lb_4:14_14 Lb_4:14_15 Lb_4:14_16 Lb_4:14_17 Lb_4:14_18 Lb_4:14_19 Lb_4:14_20 Lb_4:14_21 Lb_4:14_22 Lb_4:14_23 Lb_4:14_24 Lb_4:14_25 Lb_4:14_26 Lb_4:14_27 Lb_4:14_28 Lb_4:14_29 Lb_4:14_30 Lb_4:14_31 Lb_4:14_32 Lb_4:14_33 Lb_4:14_34 Lb_4:14_35 Lb_4:14_36 Lb_4:14_37 Lb_4:14_38 Lb_4:14_39 Lb_4:14_40 Lb_4:14_41 Lb_4:14_42 Lb_4:14_43 Lb_4:14_44 Lb_4:14_45 Lb_4:14_46 Lb_4:14_47 Lb_4:14_48 Lb_4:14_49 Lb_4:14_50 Lb_4:14_51 Lb_4:14_52 Lb_4:14_53 Lb_4:14_54 Lb_4:14_55 Lb_4:14_56 Lb_4:14_57 Lb_4:14_58 Lb_4:14_59 Lb_4:14_60 Lb_4:14_61 Lb_4:14_62 Lb_4:14_63 Lb_4:14_64 Lb_4:14_65 Lb_4:14_66
Lb:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:15 καὶ συντελέσουσιν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καλύπτοντες τὰ ἅγια καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν παρεμβολήν, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσονται υἱοὶ Κααθ αἴρειν καὶ οὐχ ἅψονται τῶν ἁγίων, ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν· ταῦτα ἀροῦσιν οἱ υἱοὶ Κααθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. –
Lb:4:15 And Aaron and his sons shall finish covering the holy things, and all the holy vessels, when the camp begins to move; and afterwards the sons of Caath shall go in to take up the furniture; but shall not touch the holy things, lest they die: these shall the sons of Caath bear in the tabernacle of witness. (Numbers 4:15 Brenton)
Lb:4:15 Przy zwijaniu obozu, gdy Aaron i synowie jego skończą okrywać przedmioty święte i wszystkie przynależne do nich sprzęty, wtedy przystąpią Kehatyci, aby je ponieść. Nie wolno im jednak przedmiotów świętych dotykać; w przeciwnym razie umrą. Taką to służbę mają do spełnienia Kehatyci w Namiocie Spotkania. (Lb 4:15 BT_4)
Lb:4:15 καὶ συντελέσουσιν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καλύπτοντες τὰ ἅγια καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν παρεμβολήν, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσονται υἱοὶ Κααθ αἴρειν καὶ οὐχ ἅψονται τῶν ἁγίων, ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν· ταῦτα ἀροῦσιν οἱ υἱοὶ Κααθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
Lb:4:15 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἵνα μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ  
Lb:4:15 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By usuwać; by wyjmować Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Syn By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) żeby / ażeby / bo Nie By umierać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo  
Lb:4:15 kai\ suntele/sousin *aarOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou= kalu/ptontes ta\ a(/gia kai\ pa/nta ta\ skeu/E ta\ a(/gia e)n tO=| e)Xai/rein tE\n parembolE/n, kai\ meta\ tau=ta ei)seleu/sontai ui(oi\ *kaaT ai)/rein kai\ ou)CH a(/PSontai tO=n a(gi/On, i(/na mE\ a)poTa/nOsin· tau=ta a)rou=sin oi( ui(oi\ *kaaT e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou.
Lb:4:15 kai syntelesusin aarOn kai hoi hyioi autu kalyptontes ta hagia kai panta ta skeuE ta hagia en tO eXairein tEn parembolEn, kai meta tauta eiseleusontai hyioi kaaT airein kai uCH haPSontai tOn hagiOn, hina mE apoTanOsin· tauta arusin hoi hyioi kaaT en tE skEnE tu martyriu.
Lb:4:15 C VF_FAI3P N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM V1_PAPNPM RA_APN A1A_APN C A3_APN RA_APN N3_APN RA_APN A1A_APN P RA_DSN V1_PAN RA_ASF N1_ASF C P RD_APN VF_FMI3P N2_NPM N_GSM V1_PAN C D VF_FMI3P RA_GPN A1A_GPN C D VB_AAS3P RD_APN VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN
Lb:4:15 and also, even, namely to complete Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same to cover cloak, veiled, muffled the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to remove; to take out the camp camp, barracks, army and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter son ć to lift/pick up take up, tote, raise; to choose and also, even, namely οὐχ before rough breathing to lay hands on set fire, touch the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to die this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lift/pick up take up, tote, raise the son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony  
Lb:4:15 and they-will-COMPLETE, going-to-COMPLETE (fut ptcp) (dat) Aaron (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) while COVER-ing (nom|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REMOVE-ing; to-be-TAKE OUT-ing the (acc) camp (acc) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-will-be-ENTER-ed sons (nom|voc)   to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing and not they-will-be-LAY HandS ON-ed the (gen) holy ([Adj] gen) so that / in order to /because not they-should-DIE these (nom|acc) they-will-LIFT/PICK-UP, going-to-LIFT/PICK (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen)  
Lb:4:15 Lb_4:15_1 Lb_4:15_2 Lb_4:15_3 Lb_4:15_4 Lb_4:15_5 Lb_4:15_6 Lb_4:15_7 Lb_4:15_8 Lb_4:15_9 Lb_4:15_10 Lb_4:15_11 Lb_4:15_12 Lb_4:15_13 Lb_4:15_14 Lb_4:15_15 Lb_4:15_16 Lb_4:15_17 Lb_4:15_18 Lb_4:15_19 Lb_4:15_20 Lb_4:15_21 Lb_4:15_22 Lb_4:15_23 Lb_4:15_24 Lb_4:15_25 Lb_4:15_26 Lb_4:15_27 Lb_4:15_28 Lb_4:15_29 Lb_4:15_30 Lb_4:15_31 Lb_4:15_32 Lb_4:15_33 Lb_4:15_34 Lb_4:15_35 Lb_4:15_36 Lb_4:15_37 Lb_4:15_38 Lb_4:15_39 Lb_4:15_40 Lb_4:15_41 Lb_4:15_42 Lb_4:15_43 Lb_4:15_44 Lb_4:15_45 Lb_4:15_46 Lb_4:15_47
Lb:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:16 ἐπίσκοπος Ελεαζαρ υἱὸς Ααρων τοῦ ἱερέως· τὸ ἔλαιον τοῦ φωτὸς καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως καὶ ἡ θυσία ἡ καθ’ ἡμέραν καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως, ἡ ἐπισκοπὴ ὅλης τῆς σκηνῆς καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ ἁγίῳ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις. –
Lb:4:16 Eleazar the son of Aaron the priest is overseer--the oil of the light, and the incense of composition, and the daily meat-offering and the anointing oil, are his charge; even the oversight of the whole tabernacle, and all things that are in it in the holy place, in all the works. (Numbers 4:16 Brenton)
Lb:4:16 Eleazar zaś, syn kapłana Aarona, będzie się troszczył o oliwę do oświetlenia, o pachnące kadzidło, o stałą ofiarę z pokarmów, wreszcie o olej do namaszczania. Winien czuwać nad całym przybytkiem oraz nad wszystkim, co się w nim znajduje: nad miejscem świętym i jego sprzętami». (Lb 4:16 BT_4)
Lb:4:16 ἐπίσκοπος Ελεαζαρ υἱὸς Ααρων τοῦ ἱερέως· τὸ ἔλαιον τοῦ φωτὸς καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως καὶ θυσία καθ’ ἡμέραν καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως, ἐπισκοπὴ ὅλης τῆς σκηνῆς καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ ἁγίῳ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις.
Lb:4:16 ἐπί·σκοπος, -ου, ὁ Ἐλεάζαρ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατά ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό  
Lb:4:16 Nadzorca [kurator?; zobacz biskupi] Eleazar Syn Aaron Duchowny Oliwa z oliwek Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Kadzidło I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Przeoczenie [nadzorowanie] Cały Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca  
Lb:4:16 e)pi/skopos *eleaDZar ui(o\s *aarOn tou= i(ere/Os· to\ e)/laion tou= fOto\s kai\ to\ Tumi/ama tE=s sunTe/seOs kai\ E( Tusi/a E( kaT’ E(me/ran kai\ to\ e)/laion tE=s CHri/seOs, E( e)piskopE\ o(/lEs tE=s skEnE=s kai\ o(/sa e)sti\n e)n au)tE=| e)n tO=| a(gi/O| e)n pa=si toi=s e)/rgois.
Lb:4:16 episkopos eleaDZar hyios aarOn tu hiereOs· to elaion tu fOtos kai to Tymiama tEs synTeseOs kai hE Tysia hE kaT’ hEmeran kai to elaion tEs CHriseOs, hE episkopE holEs tEs skEnEs kai hosa estin en autE en tO hagiO en pasi tois ergois.
Lb:4:16 N2_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_NSN N2N_NSN RA_GSN N3T_GSN C RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N3I_GSF C RA_NSF N1A_NSF RA_NSF P N1A_ASF C RA_NSN N2N_NSN RA_GSF N3I_GSF RA_NSF N1_NSF A1_GSF RA_GSF N1_GSF C A1_NPN V9_PAI3S P RD_DSF P RA_DSN A1A_DSN P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN
Lb:4:16 overseer [trustee?; see episcopal] Eleazar son Aaron the priest the olive oil the light and also, even, namely the incense the ć and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day and also, even, namely the olive oil the ć the oversight [overseeing] whole the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely as much/many as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the work  
Lb:4:16 overseer (nom) Eleazar (indecl) son (nom) Aaron (indecl) the (gen) priest (gen) the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (gen) light (gen) and the (nom|acc) incense (nom|acc|voc) the (gen)   and the (nom) sacrifice (nom|voc) the (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (gen)   the (nom) oversight (nom|voc) whole (gen) the (gen) tent (gen) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) her/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) works (dat)  
Lb:4:16 Lb_4:16_1 Lb_4:16_2 Lb_4:16_3 Lb_4:16_4 Lb_4:16_5 Lb_4:16_6 Lb_4:16_7 Lb_4:16_8 Lb_4:16_9 Lb_4:16_10 Lb_4:16_11 Lb_4:16_12 Lb_4:16_13 Lb_4:16_14 Lb_4:16_15 Lb_4:16_16 Lb_4:16_17 Lb_4:16_18 Lb_4:16_19 Lb_4:16_20 Lb_4:16_21 Lb_4:16_22 Lb_4:16_23 Lb_4:16_24 Lb_4:16_25 Lb_4:16_26 Lb_4:16_27 Lb_4:16_28 Lb_4:16_29 Lb_4:16_30 Lb_4:16_31 Lb_4:16_32 Lb_4:16_33 Lb_4:16_34 Lb_4:16_35 Lb_4:16_36 Lb_4:16_37 Lb_4:16_38 Lb_4:16_39 Lb_4:16_40 Lb_4:16_41 Lb_4:16_42 Lb_4:16_43 Lb_4:16_44
Lb:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:17 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:4:17 And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, (Numbers 4:17 Brenton)
Lb:4:17 I mówił dalej Pan do Mojżesza i Aarona: (Lb 4:17 BT_4)
Lb:4:17 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:4:17 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:4:17 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron By mówić/opowiadaj
Lb:4:17 kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn le/gOn
Lb:4:17 kai elalEsen kyrios pros musEn kai aarOn legOn
Lb:4:17 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM V1_PAPNSM
Lb:4:17 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron to say/tell
Lb:4:17 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:4:17 Lb_4:17_1 Lb_4:17_2 Lb_4:17_3 Lb_4:17_4 Lb_4:17_5 Lb_4:17_6 Lb_4:17_7 Lb_4:17_8
Lb:4:17 x x x x x x x x
Lb:4:18 Μὴ ὀλεθρεύσητε τῆς φυλῆς τὸν δῆμον τὸν Κααθ ἐκ μέσου τῶν Λευιτῶν·
Lb:4:18 Ye shall not destroy the family of Caath from the tribe out of the midst of the Levites. (Numbers 4:18 Brenton)
Lb:4:18 «Nie dopuśćcie, by szczep rodzin Kehatytów został spośród lewitów wytracony. (Lb 4:18 BT_4)
Lb:4:18 Μὴ ὀλεθρεύσητε τῆς φυλῆς τὸν δῆμον τὸν Κααθ ἐκ μέσου τῶν Λευιτῶν·
Lb:4:18 μή ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
Lb:4:18 Nie By niszczyć Szczep Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Lewita
Lb:4:18 *mE\ o)leTreu/sEte tE=s fulE=s to\n dE=mon to\n *kaaT e)k me/sou tO=n *leuitO=n·
Lb:4:18 mE oleTreusEte tEs fylEs ton dEmon ton kaaT ek mesu tOn leuitOn·
Lb:4:18 D VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF RA_ASM N2_ASM RA_ASM N_ASM P A1_GSN RA_GPM N1M_GPM
Lb:4:18 not to destroy the tribe the assembly district, country, land, township, inhabitants, the ć out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the Levite
Lb:4:18 not you(pl)-should-DESTROY the (gen) tribe (gen) the (acc) assembly (acc) the (acc)   out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) Levites (gen)
Lb:4:18 Lb_4:18_1 Lb_4:18_2 Lb_4:18_3 Lb_4:18_4 Lb_4:18_5 Lb_4:18_6 Lb_4:18_7 Lb_4:18_8 Lb_4:18_9 Lb_4:18_10 Lb_4:18_11 Lb_4:18_12
Lb:4:18 x x x x x x x x x x x x
Lb:4:19 τοῦτο ποιήσατε αὐτοῖς καὶ ζήσονται καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωσιν προσπορευομένων αὐτῶν πρὸς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων· Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ προσπορευέσθωσαν καὶ καταστήσουσιν αὐτοὺς ἕκαστον κατὰ τὴν ἀναφορὰν αὐτοῦ,
Lb:4:19 This do ye to them, and they shall live and not die, when they approach the holy of holies: Let Aaron and his sons advance, and they shall place them each in his post for bearing. (Numbers 4:19 Brenton)
Lb:4:19 Postarajcie się raczej aby żyli, a nie musieli umrzeć, gdy się zbliżą do rzeczy najświętszych. Aaron i jego synowie przyjdą i wskażą każdemu, co ma czynić i co nosić. (Lb 4:19 BT_4)
Lb:4:19 τοῦτο ποιήσατε αὐτοῖς καὶ ζήσονται καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωσιν προσπορευομένων αὐτῶν πρὸς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων· Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ προσπορευέσθωσαν καὶ καταστήσουσιν αὐτοὺς ἕκαστον κατὰ τὴν ἀναφορὰν αὐτοῦ,
Lb:4:19 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό ἀνα·φορά, -ᾶς, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:4:19 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać Do ??? On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ??? On/ona/to/to samo
Lb:4:19 tou=to poiE/sate au)toi=s kai\ DZE/sontai kai\ ou) mE\ a)poTa/nOsin prosporeuome/nOn au)tO=n pro\s ta\ a(/gia tO=n a(gi/On· *aarOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou= prosporeue/sTOsan kai\ katastE/sousin au)tou\s e(/kaston kata\ tE\n a)nafora\n au)tou=,
Lb:4:19 tuto poiEsate autois kai DZEsontai kai u mE apoTanOsin prosporeuomenOn autOn pros ta hagia tOn hagiOn· aarOn kai hoi hyioi autu prosporeuesTOsan kai katastEsusin autus hekaston kata tEn anaforan autu,
Lb:4:19 RD_ASN VA_AAD2P RD_DPM C VF_FMI3P C D D VB_AAS3P V1_PMPGPM RD_GPM P RA_APN A1A_APN RA_GPN A1A_GPN N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM V1_PMD3P C VF_FAI3P RD_APM A1_ASM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Lb:4:19 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make he/she/it/same and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to die to ??? he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same to ??? and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ??? he/she/it/same
Lb:4:19 this (nom|acc) do-DO/MAKE-you(pl)! them/same (dat) and they-will-be-EXISTS-ed and not not they-should-DIE while being-???-ed (gen) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) Aaron (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) let-them-be-being-???-ed! and they-will-ENABLE, going-to-ENABLE (fut ptcp) (dat) them/same (acc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ??? (acc) him/it/same (gen)
Lb:4:19 Lb_4:19_1 Lb_4:19_2 Lb_4:19_3 Lb_4:19_4 Lb_4:19_5 Lb_4:19_6 Lb_4:19_7 Lb_4:19_8 Lb_4:19_9 Lb_4:19_10 Lb_4:19_11 Lb_4:19_12 Lb_4:19_13 Lb_4:19_14 Lb_4:19_15 Lb_4:19_16 Lb_4:19_17 Lb_4:19_18 Lb_4:19_19 Lb_4:19_20 Lb_4:19_21 Lb_4:19_22 Lb_4:19_23 Lb_4:19_24 Lb_4:19_25 Lb_4:19_26 Lb_4:19_27 Lb_4:19_28 Lb_4:19_29 Lb_4:19_30
Lb:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:20 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθωσιν ἰδεῖν ἐξάπινα τὰ ἅγια καὶ ἀποθανοῦνται.
Lb:4:20 And so they shall by no means go in to look suddenly upon the holy things, and die. (Numbers 4:20 Brenton)
Lb:4:20 Sami jednak Kehatyci nie mogą przyjść, by choć przez chwilę popatrzeć na rzeczy święte; w przeciwnym razie umrą». (Lb 4:20 BT_4)
Lb:4:20 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθωσιν ἰδεῖν ἐξάπινα τὰ ἅγια καὶ ἀποθανοῦνται.
Lb:4:20 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐξάπινα ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Lb:4:20 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By wchodzić By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By umierać
Lb:4:20 kai\ ou) mE\ ei)se/lTOsin i)dei=n e)Xa/pina ta\ a(/gia kai\ a)poTanou=ntai.
Lb:4:20 kai u mE eiselTOsin idein eXapina ta hagia kai apoTanuntai.
Lb:4:20 C D D VB_AAS3P VB_AAN D RA_APN A1A_APN C VF2_FMI3P
Lb:4:20 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to enter to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to die
Lb:4:20 and not not they-should-ENTER to-SEE suddenly the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and they-will-be-DIE-ed
Lb:4:20 Lb_4:20_1 Lb_4:20_2 Lb_4:20_3 Lb_4:20_4 Lb_4:20_5 Lb_4:20_6 Lb_4:20_7 Lb_4:20_8 Lb_4:20_9 Lb_4:20_10
Lb:4:20 x x x x x x x x x x
Lb:4:21 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:4:21 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 4:21 Brenton)
Lb:4:21 Mówił dalej Pan do Mojżesza: (Lb 4:21 BT_4)
Lb:4:21 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:4:21 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:4:21 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:4:21 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:4:21 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:4:21 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:4:21 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:4:21 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:4:21 Lb_4:21_1 Lb_4:21_2 Lb_4:21_3 Lb_4:21_4 Lb_4:21_5 Lb_4:21_6
Lb:4:21 x x x x x x
Lb:4:22 Λαβὲ τὴν ἀρχὴν τῶν υἱῶν Γεδσων, καὶ τούτους κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν·
Lb:4:22 Take the sum of the children of Gedson, and these according to the houses of their lineage, according to their families. (Numbers 4:22 Brenton)
Lb:4:22 «Dokonaj obliczenia Gerszonitów według rodów i rodzin. (Lb 4:22 BT_4)
Lb:4:22 Λαβὲ τὴν ἀρχὴν τῶν υἱῶν Γεδσων, καὶ τούτους κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν·
Lb:4:22 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί οὗτος αὕτη τοῦτο κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:4:22 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Początek Syn I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo
Lb:4:22 *labe\ tE\n a)rCHE\n tO=n ui(O=n *gedsOn, kai\ tou/tous kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n kata\ dE/mous au)tO=n·
Lb:4:22 labe tEn arCHEn tOn hyiOn gedsOn, kai tutus kat’ oikus patriOn autOn kata dEmus autOn·
Lb:4:22 VB_AAD2S RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM N_GSM C RD_APM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM P N2_APM RD_GPM
Lb:4:22 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the beginning the son ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same
Lb:4:22 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) beginning (acc) the (gen) sons (gen)   and these (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen)
Lb:4:22 Lb_4:22_1 Lb_4:22_2 Lb_4:22_3 Lb_4:22_4 Lb_4:22_5 Lb_4:22_6 Lb_4:22_7 Lb_4:22_8 Lb_4:22_9 Lb_4:22_10 Lb_4:22_11 Lb_4:22_12 Lb_4:22_13 Lb_4:22_14 Lb_4:22_15
Lb:4:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:23 ἀπὸ πεντεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεντηκονταετοῦς ἐπίσκεψαι αὐτούς, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
Lb:4:23 Take the number of them from five and twenty years old and upwards until the age of fifty, every one that goes in to minister, to do his business in the tabernacle of witness. (Numbers 4:23 Brenton)
Lb:4:23 Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. (Lb 4:23 BT_4)
Lb:4:23 ἀπὸ πεντεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεντηκονταετοῦς ἐπίσκεψαι αὐτούς, πᾶς εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
Lb:4:23 ἀπό πεντε·και·εικοσα·ετής -ές [LXX] καί ἐπ·άνω ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:4:23 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym  Dwudziestu pięcioletni okres I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Aż; świtaj By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wchodzić By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Praca On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Lb:4:23 a)po\ pentekaieikosaetou=s kai\ e)pa/nO e(/Os pentEkontaetou=s e)pi/skePSai au)tou/s, pa=s o( ei)sporeuo/menos leitourgei=n kai\ poiei=n ta\ e)/rga au)tou= e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou.
Lb:4:23 apo pentekaieikosaetus kai epanO heOs pentEkontaetus episkePSai autus, pas ho eisporeuomenos leiturgein kai poiein ta erga autu en tE skEnE tu martyriu.
Lb:4:23 P N3_GSM C D P A3H_GSM VA_AAN RD_APM A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM V2_PAN C V2_PAN RA_APN N2N_APN RD_GSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN
Lb:4:23 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing of a twenty-five-year period and also, even, namely upper before, overhead until; dawn ć to visit [see skeptical] he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to enter to officiate [see liturgy, liturgist] and also, even, namely to do/make the work he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Lb:4:23 away from (+gen) of a twenty-five-year period ([Adj] gen) and upper until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   be-you(sg)-VISIT-ed! them/same (acc) every (nom|voc) the (nom) while being-ENTER-ed (nom) to-be-OFFICIATE-ing and to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen)
Lb:4:23 Lb_4:23_1 Lb_4:23_2 Lb_4:23_3 Lb_4:23_4 Lb_4:23_5 Lb_4:23_6 Lb_4:23_7 Lb_4:23_8 Lb_4:23_9 Lb_4:23_10 Lb_4:23_11 Lb_4:23_12 Lb_4:23_13 Lb_4:23_14 Lb_4:23_15 Lb_4:23_16 Lb_4:23_17 Lb_4:23_18 Lb_4:23_19 Lb_4:23_20 Lb_4:23_21 Lb_4:23_22
Lb:4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:4:24 αὕτη ἡ λειτουργία τοῦ δήμου τοῦ Γεδσων λειτουργεῖν καὶ αἴρειν·
Lb:4:24 This is the public service of the family of Gedson, to minister and to bear. (Numbers 4:24 Brenton)
Lb:4:24 A oto na czym ma polegać służba Gerszonitów, co mają czynić i co nosić: (Lb 4:24 BT_4)
Lb:4:24 αὕτη λειτουργία τοῦ δήμου τοῦ Γεδσων λειτουργεῖν καὶ αἴρειν·
Lb:4:24 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -)
Lb:4:24 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać
Lb:4:24 au(/tE E( leitourgi/a tou= dE/mou tou= *gedsOn leitourgei=n kai\ ai)/rein·
Lb:4:24 hautE hE leiturgia tu dEmu tu gedsOn leiturgein kai airein·
Lb:4:24 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N_GSM V2_PAN C V1_PAN