Mi:5:1 καὶ σύ, Βηθλεεμ οἶκος τοῦ Εφραθα, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ιουδα· ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος.
Mi:5:1 And thou, Bethleem, house of Ephratha, art few in number to be reckoned among the thousands of Juda; yet out of thee shall one come forth to me, to be a ruler of Israel; and his goings forth were from the beginning, even from eternity. (Micah 5:2 Brenton)
Mi:5:1 A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. (Mi 5:1 BT_4)
Mi:5:1 Καὶ σύ, Βηθλεεμ οἶκος τοῦ Εφραθα, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ιουδα· ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος.
Mi:5:1 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Βηθλέεμ, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό     εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ
Mi:5:1 I też, nawet, mianowicie Ty Betlejem Dom By iść; by być By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kilo [jednostka tysiąc] Judasz/Juda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) Ja By wychodzić By być Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie Eksodus On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Mi:5:1 *kai\ su/, *bETleem oi)=kos tou= *efraTa, o)ligosto\s ei)= tou= ei)=nai e)n CHilia/sin *iouda· e)k sou= moi e)Xeleu/setai tou= ei)=nai ei)s a)/rCHonta e)n tO=| *israEl, kai\ ai( e)/Xodoi au)tou= a)p’ a)rCHE=s e)X E(merO=n ai)O=nos.
Mi:5:1 kai sy, bETleem oikos tu efraTa, oligostos ei tu einai en CHiliasin iuda· ek su moi eXeleusetai tu einai eis arCHonta en tO israEl, kai hai eXodoi autu ap’ arCHEs eX hEmerOn aiOnos.
Mi:5:1 C RP_NS N_VS N2_NSM RA_GSM N_GS A1_NSM V9_PAI2S RA_GSN V9_PAN P N3D_DPF N_GSM P RP_GS RP_DS VF_FMI3S RA_GSN V9_PAN P N3_ASM P RA_DSM N_DSM C RA_NPF N2_NPF RD_GSM P N1_GSF P N1A_GPF N3W_GSM
Mi:5:1 and also, even, namely you Bethlehem house the ć ć to go; to be the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kilo [unit of one thousand] Judas/Judah out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) I to come out the to be into (+acc) ruler; to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel and also, even, namely the exodus he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning out of (+gen) ἐξ before vowels day eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Mi:5:1 and you(sg) (nom) Bethlehem (indecl) house (nom) the (gen)     you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (gen) to-be in/among/by (+dat) kilos (dat) Judas/Judah (gen, voc) out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) me (dat) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT the (gen) to-be into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) and the (nom) exoduses (nom|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) beginning (gen) out of (+gen) days (gen) eon (gen)
Mi:5:1 Mi_5:1_1 Mi_5:1_2 Mi_5:1_3 Mi_5:1_4 Mi_5:1_5 Mi_5:1_6 Mi_5:1_7 Mi_5:1_8 Mi_5:1_9 Mi_5:1_10 Mi_5:1_11 Mi_5:1_12 Mi_5:1_13 Mi_5:1_14 Mi_5:1_15 Mi_5:1_16 Mi_5:1_17 Mi_5:1_18 Mi_5:1_19 Mi_5:1_20 Mi_5:1_21 Mi_5:1_22 Mi_5:1_23 Mi_5:1_24 Mi_5:1_25 Mi_5:1_26 Mi_5:1_27 Mi_5:1_28 Mi_5:1_29 Mi_5:1_30 Mi_5:1_31 Mi_5:1_32 Mi_5:1_33
Mi:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:2 διὰ τοῦτο δώσει αὐτοὺς ἕως καιροῦ τικτούσης τέξεται, καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Mi:5:2 Therefore shall he appoint them to wait till the time of her that travails: she shall bring forth, and then the remnant of their brethren shall return to the children of Israel. (Micah 5:3 Brenton)
Mi:5:2 Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. (Mi 5:2 BT_4)
Mi:5:2 διὰ τοῦτο δώσει αὐτοὺς ἕως καιροῦ τικτούσης τέξεται, καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Mi:5:2 διά οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Mi:5:2 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać On/ona/to/to samo Aż; świtaj Okres czasu By rodzić By rodzić I też, nawet, mianowicie Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) Brat; siostra On/ona/to/to samo By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael
Mi:5:2 dia\ tou=to dO/sei au)tou\s e(/Os kairou= tiktou/sEs te/Xetai, kai\ oi( e)pi/loipoi tO=n a)delfO=n au)tO=n e)pistre/PSousin e)pi\ tou\s ui(ou\s *israEl.
Mi:5:2 dia tuto dOsei autus heOs kairu tiktusEs teXetai, kai hoi epiloipoi tOn adelfOn autOn epistrePSusin epi tus hyius israEl.
Mi:5:2 P RD_ASN VF_FAI3S RD_APM P N2_GSM V1_PAPGSF VF_FMI3S C RA_NPM A1B_NPM RA_GPM N2_GPM RD_GPM VF_FAI3P P RA_APM N2_APM N_GSM
Mi:5:2 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give he/she/it/same until; dawn period of time to give birth to give birth and also, even, namely the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) the brother; sister he/she/it/same to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son Israel
Mi:5:2 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) while GIVE-ing-BIRTH (gen) he/she/it-will-be-GIVE-ed-BIRTH and the (nom) Remain ([Adj] nom|voc) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Mi:5:2 Mi_5:2_1 Mi_5:2_2 Mi_5:2_3 Mi_5:2_4 Mi_5:2_5 Mi_5:2_6 Mi_5:2_7 Mi_5:2_8 Mi_5:2_9 Mi_5:2_10 Mi_5:2_11 Mi_5:2_12 Mi_5:2_13 Mi_5:2_14 Mi_5:2_15 Mi_5:2_16 Mi_5:2_17 Mi_5:2_18 Mi_5:2_19
Mi:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:3 καὶ στήσεται καὶ ὄψεται καὶ ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύι κυρίου, καὶ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ ὀνόματος κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν ὑπάρξουσιν· διότι νῦν μεγαλυνθήσεται ἕως ἄκρων τῆς γῆς.
Mi:5:3 And the Lord shall stand, and see, and feed his flock with power, and they shall dwell in the glory of the name of the Lord their God: for now shall they be magnified to the ends of the earth. (Micah 5:4 Brenton)
Mi:5:3 Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. (Mi 5:3 BT_4)
Mi:5:3 καὶ στήσεται καὶ ὄψεται καὶ ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύι κυρίου, καὶ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ ὀνόματος κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν ὑπάρξουσιν· διότι νῦν μεγαλυνθήσεται ἕως ἄκρων τῆς γῆς.
Mi:5:3 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) δι·ότι νῦν μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Mi:5:3 I też, nawet, mianowicie By powodować stać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By paść Stado On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Z powodu tego: Tamto Teraz By powiększać/chwałę Aż; świtaj Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia
Mi:5:3 kai\ stE/setai kai\ o)/PSetai kai\ poimanei= to\ poi/mnion au)tou= e)n i)sCHu/i kuri/ou, kai\ e)n tE=| do/XE| tou= o)no/matos kuri/ou tou= Teou= au)tO=n u(pa/rXousin· dio/ti nu=n megalunTE/setai e(/Os a)/krOn tE=s gE=s.
Mi:5:3 kai stEsetai kai oPSetai kai poimanei to poimnion autu en isCHyi kyriu, kai en tE doXE tu onomatos kyriu tu Teu autOn hyparXusin· dioti nyn megalynTEsetai heOs akrOn tEs gEs.
Mi:5:3 C VF_FMI3S C VF_FMI3S C VF2_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P N3U_DSF N2_GSM C P RA_DSF N1S_DSF RA_GSN N3M_GSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GPM VF_FAI3P C D VC_FPI3S P A1A_GPM RA_GSF N1_GSF
Mi:5:3 and also, even, namely to cause to stand and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to shepherd the flock he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control because of this: that now to magnify/laud until; dawn furthest extent/apex the earth/land
Mi:5:3 and he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and he/she/it-will-be-SEE-ed and he/she/it-will-SHEPHERD, you(sg)-will-be-SHEPHERD-ed (classical) the (nom|acc) flock (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) strength (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed the (gen) name (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) them/same (gen) they-will-BE-UNDER-THE-POWER-OF, going-to-BE (fut ptcp) (dat) because of this: that now he/she/it-will-be-MAGNIFY/LAUD-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) furthest extents/apexes (gen) the (gen) earth/land (gen)
Mi:5:3 Mi_5:3_1 Mi_5:3_2 Mi_5:3_3 Mi_5:3_4 Mi_5:3_5 Mi_5:3_6 Mi_5:3_7 Mi_5:3_8 Mi_5:3_9 Mi_5:3_10 Mi_5:3_11 Mi_5:3_12 Mi_5:3_13 Mi_5:3_14 Mi_5:3_15 Mi_5:3_16 Mi_5:3_17 Mi_5:3_18 Mi_5:3_19 Mi_5:3_20 Mi_5:3_21 Mi_5:3_22 Mi_5:3_23 Mi_5:3_24 Mi_5:3_25 Mi_5:3_26 Mi_5:3_27 Mi_5:3_28 Mi_5:3_29 Mi_5:3_30
Mi:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:4 καὶ ἔσται αὕτη εἰρήνη· ὅταν Ἀσσύριος ἐπέλθῃ ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ὅταν ἐπιβῇ ἐπὶ τὴν χώραν ὑμῶν, καὶ ἐπεγερθήσονται ἐπ’ αὐτὸν ἑπτὰ ποιμένες καὶ ὀκτὼ δήγματα ἀνθρώπων·
Mi:5:4 And she shall have peace when Assur shall come into your land, and when he shall come up upon your country; and there shall be raised up against him seven shepherds, and eight attacks of men. (Micah 5:5 Brenton)
Mi:5:4 A Ten będzie pokojem. Jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeśli stąpać będzie po naszych pałacach, wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt ludu. (Mi 5:4 BT_4)
Mi:5:4 καὶ ἔσται αὕτη εἰρήνη· ὅταν Ἀσσύριος ἐπέλθῃ ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ὅταν ἐπιβῇ ἐπὶ τὴν χώραν ὑμῶν, καὶ ἐπεγερθήσονται ἐπ’ αὐτὸν ἑπτὰ ποιμένες καὶ ὀκτὼ δήγματα ἀνθρώπων·
Mi:5:4 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰρήνη, -ης, ἡ ὅταν (ὅτε ἄν)   ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά ποιμήν, -ένος, ὁ καί ὀκτώ   ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Mi:5:4 I też, nawet, mianowicie By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pokój Ilekroć Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ty I też, nawet, mianowicie Ilekroć Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ty I też, nawet, mianowicie By prowokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Siedem Pastuch I też, nawet, mianowicie Osiem Ludzki
Mi:5:4 kai\ e)/stai au(/tE ei)rE/nE· o(/tan *)assu/rios e)pe/lTE| e)pi\ tE\n gE=n u(mO=n kai\ o(/tan e)pibE=| e)pi\ tE\n CHO/ran u(mO=n, kai\ e)pegerTE/sontai e)p’ au)to\n e(pta\ poime/nes kai\ o)ktO\ dE/gmata a)nTrO/pOn·
Mi:5:4 kai estai hautE eirEnE· hotan assyrios epelTE epi tEn gEn hymOn kai hotan epibE epi tEn CHOran hymOn, kai epegerTEsontai ep’ auton hepta poimenes kai oktO dEgmata anTrOpOn·
Mi:5:4 C V9_FMI3S RD_NSF N1_NSF D N2_NSM VB_AAS3S P RA_ASF N1_ASF RP_GP C D VZ_AAS3S P RA_ASF N1A_ASF RP_GP C VC_FPI3P P RD_ASM M N3_NPM C M N3M_NPN N2_GPM
Mi:5:4 and also, even, namely to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] peace whenever ć to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land you and also, even, namely whenever to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the region realm (clίme); land, country, territory, tract you and also, even, namely to provoke upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same seven shepherd and also, even, namely eight ć human
Mi:5:4 and he/she/it-will-be this (nom) peace (nom|voc) whenever   he/she/it-should-ONCOMING upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) you(pl) (gen) and whenever he/she/it-should-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) region (acc) you(pl) (gen) and they-will-be-PROVOKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) seven shepherds (nom|voc) and eight   humans (gen)
Mi:5:4 Mi_5:4_1 Mi_5:4_2 Mi_5:4_3 Mi_5:4_4 Mi_5:4_5 Mi_5:4_6 Mi_5:4_7 Mi_5:4_8 Mi_5:4_9 Mi_5:4_10 Mi_5:4_11 Mi_5:4_12 Mi_5:4_13 Mi_5:4_14 Mi_5:4_15 Mi_5:4_16 Mi_5:4_17 Mi_5:4_18 Mi_5:4_19 Mi_5:4_20 Mi_5:4_21 Mi_5:4_22 Mi_5:4_23 Mi_5:4_24 Mi_5:4_25 Mi_5:4_26 Mi_5:4_27 Mi_5:4_28
Mi:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:5 καὶ ποιμανοῦσιν τὸν Ασσουρ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τὴν γῆν τοῦ Νεβρωδ ἐν τῇ τάφρῳ αὐτῆς· καὶ ῥύσεται ἐκ τοῦ Ασσουρ, ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ὅταν ἐπιβῇ ἐπὶ τὰ ὅρια ὑμῶν.
Mi:5:5 And they shall tend the Assyrian with a sword, and the land of Nebrod with her trench: and he shall deliver you from the Assyrian, when he shall come upon your land, and when he shall invade your coasts. (Micah 5:6 Brenton)
Mi:5:5 I będą paść kraj Asyrii mieczem, a kraj Nimroda pałaszem. Tak ocali On nas od Asyrii, gdy ona wtargnie do naszego kraju, gdy stąpać będzie w naszych granicach. (Mi 5:5 BT_4)
Mi:5:5 καὶ ποιμανοῦσιν τὸν Ασσουρ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τὴν γῆν τοῦ Νεβρωδ ἐν τῇ τάφρῳ αὐτῆς· καὶ ῥύσεται ἐκ τοῦ Ασσουρ, ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ὅταν ἐπιβῇ ἐπὶ τὰ ὅρια ὑμῶν.
Mi:5:5 καί ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό   ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Mi:5:5 I też, nawet, mianowicie By paść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ilekroć Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ty I też, nawet, mianowicie Ilekroć Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica Ty
Mi:5:5 kai\ poimanou=sin to\n *assour e)n r(omfai/a| kai\ tE\n gE=n tou= *nebrOd e)n tE=| ta/frO| au)tE=s· kai\ r(u/setai e)k tou= *assour, o(/tan e)pe/lTE| e)pi\ tE\n gE=n u(mO=n kai\ o(/tan e)pibE=| e)pi\ ta\ o(/ria u(mO=n.
Mi:5:5 kai poimanusin ton assur en romfaia kai tEn gEn tu nebrOd en tE tafrO autEs· kai rysetai ek tu assur, hotan epelTE epi tEn gEn hymOn kai hotan epibE epi ta horia hymOn.
Mi:5:5 C VF2_FAI3P RA_ASM N_ASM P N1A_DSF C RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GS P RA_DSF N2_DSF RD_GSF C VF_FMI3S P RA_GSM N_GSM D VB_AAS3S P RA_ASF N1_ASF RP_GP C D VZ_AAS3S P RA_APN N2N_APN RP_GP
Mi:5:5 and also, even, namely to shepherd the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely the earth/land the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon out of (+gen) ἐξ before vowels the ć whenever to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land you and also, even, namely whenever to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary you
Mi:5:5 and they-will-SHEPHERD, going-to-SHEPHERD (fut ptcp) (dat) the (acc)   in/among/by (+dat) sword (dat) and the (acc) earth/land (acc) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (gen) and he/she/it-will-be-DELIVER-ed out of (+gen) the (gen)   whenever he/she/it-should-ONCOMING upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) you(pl) (gen) and whenever he/she/it-should-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Mi:5:5 Mi_5:5_1 Mi_5:5_2 Mi_5:5_3 Mi_5:5_4 Mi_5:5_5 Mi_5:5_6 Mi_5:5_7 Mi_5:5_8 Mi_5:5_9 Mi_5:5_10 Mi_5:5_11 Mi_5:5_12 Mi_5:5_13 Mi_5:5_14 Mi_5:5_15 Mi_5:5_16 Mi_5:5_17 Mi_5:5_18 Mi_5:5_19 Mi_5:5_20 Mi_5:5_21 Mi_5:5_22 Mi_5:5_23 Mi_5:5_24 Mi_5:5_25 Mi_5:5_26 Mi_5:5_27 Mi_5:5_28 Mi_5:5_29 Mi_5:5_30 Mi_5:5_31 Mi_5:5_32 Mi_5:5_33
Mi:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:6 καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα τοῦ Ιακωβ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς δρόσος παρὰ κυρίου πίπτουσα καὶ ὡς ἄρνες ἐπὶ ἄγρωστιν, ὅπως μὴ συναχθῇ μηδεὶς μηδὲ ὑποστῇ ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων.
Mi:5:6 And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles in the midst of many peoples, as dew falling from the Lord, and as lambs on the grass; that none may assemble nor resist among the sons of men. (Micah 5:7 Brenton)
Mi:5:6 Wówczas będzie Reszta Jakuba wśród wielu ludów jak rosa zesłana przez Pana, jak obfity deszcz na trawę, które nie pokładają nadziei w człowieku ani się na synów ludzkich nie oglądają. (Mi 5:6 BT_4)
Mi:5:6 καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα τοῦ Ιακωβ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς δρόσος παρὰ κυρίου πίπτουσα καὶ ὡς ἄρνες ἐπὶ ἄγρωστιν, ὅπως μὴ συναχθῇ μηδεὶς μηδὲ ὑποστῇ ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων.
Mi:5:6 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπό·λειμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν μέσος -η -ον λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὡς   παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ὡς ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) ἐπί   ὅπως μή συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Mi:5:6 I też, nawet, mianowicie By być ??? Jacob W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie Dużo Jak/jak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie Jak/jak Jagnię Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By zbierać się razem Nie jeden µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Ludzki
Mi:5:6 kai\ e)/stai to\ u(po/leimma tou= *iakOb e)n toi=s e)/Tnesin e)n me/sO| laO=n pollO=n O(s dro/sos para\ kuri/ou pi/ptousa kai\ O(s a)/rnes e)pi\ a)/grOstin, o(/pOs mE\ sunaCHTE=| mEdei\s mEde\ u(postE=| e)n ui(oi=s a)nTrO/pOn.
Mi:5:6 kai estai to hypoleimma tu iakOb en tois eTnesin en mesO laOn pollOn hOs drosos para kyriu piptusa kai hOs arnes epi agrOstin, hopOs mE synaCHTE mEdeis mEde hypostE en hyiois anTrOpOn.
Mi:5:6 C V9_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N_GSM P RA_DPN N3E_DPN P A1_DSN N2_GPM A1_GPM C N2_NSF P N2_GSM V1_PAPNSF C C N3_NPM P N3I_ASF C D VQ_APS3S A3P_NSM C VH_AAS3S P N2_DPM N2_GPM
Mi:5:6 and also, even, namely to be the ??? the Jacob in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle people much as/like ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely as/like lamb upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to gather together not one μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son human
Mi:5:6 and he/she/it-will-be the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) the (gen) Jacob (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) peoples (gen) many (gen) as/like   frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while FALL-ing (nom|voc) and as/like lambs (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   this is how not he/she/it-should-be-GATHER TOGETHER-ed not one (nom) neither/nor; Mede (voc) he/she/it-should-??? in/among/by (+dat) sons (dat) humans (gen)
Mi:5:6 Mi_5:6_1 Mi_5:6_2 Mi_5:6_3 Mi_5:6_4 Mi_5:6_5 Mi_5:6_6 Mi_5:6_7 Mi_5:6_8 Mi_5:6_9 Mi_5:6_10 Mi_5:6_11 Mi_5:6_12 Mi_5:6_13 Mi_5:6_14 Mi_5:6_15 Mi_5:6_16 Mi_5:6_17 Mi_5:6_18 Mi_5:6_19 Mi_5:6_20 Mi_5:6_21 Mi_5:6_22 Mi_5:6_23 Mi_5:6_24 Mi_5:6_25 Mi_5:6_26 Mi_5:6_27 Mi_5:6_28 Mi_5:6_29 Mi_5:6_30 Mi_5:6_31 Mi_5:6_32
Mi:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:7 καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα τοῦ Ιακωβ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς λέων ἐν κτήνεσιν ἐν τῷ δρυμῷ καὶ ὡς σκύμνος ἐν ποιμνίοις προβάτων, ὃν τρόπον ὅταν διέλθῃ καὶ διαστείλας ἁρπάσῃ καὶ μὴ ᾖ ὁ ἐξαιρούμενος.
Mi:5:7 And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles in the midst of many nations, as a lion in the forest among cattle, and as a lion's whelp among the flocks of sheep, even as when he goes through, and selects, and carries off his prey, and there is none to deliver. (Micah 5:8 Brenton)
Mi:5:7 Wówczas będzie Reszta Jakuba między narodami, wśród wielu ludów, jak lew między zwierzętami lasu, jak lwiątko między trzodami owiec, co, gdy przychodzi, tratuje i rozdziera, a nie ma takiego, kto by ocalił. (Mi 5:7 BT_4)
Mi:5:7 καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα τοῦ Ιακωβ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς λέων ἐν κτήνεσιν ἐν τῷ δρυμῷ καὶ ὡς σκύμνος ἐν ποιμνίοις προβάτων, ὃν τρόπον ὅταν διέλθῃ καὶ διαστείλας ἁρπάσῃ καὶ μὴ ἐξαιρούμενος.
Mi:5:7 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπό·λειμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν μέσος -η -ον λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν κτῆνο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό   καί ὡς   ἐν ποίμνιον, -ου, τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὅταν (ὅτε ἄν) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) καί μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)
Mi:5:7 I też, nawet, mianowicie By być ??? Jacob W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie Dużo Jak/jak Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zwierzęcy (zwierzę) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Stado Owca (sheepfold) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Ilekroć By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj I też, nawet, mianowicie Nie By być By wyjmować
Mi:5:7 kai\ e)/stai to\ u(po/leimma tou= *iakOb e)n toi=s e)/Tnesin e)n me/sO| laO=n pollO=n O(s le/On e)n ktE/nesin e)n tO=| drumO=| kai\ O(s sku/mnos e)n poimni/ois proba/tOn, o(\n tro/pon o(/tan die/lTE| kai\ diastei/las a(rpa/sE| kai\ mE\ E)=| o( e)Xairou/menos.
Mi:5:7 kai estai to hypoleimma tu iakOb en tois eTnesin en mesO laOn pollOn hOs leOn en ktEnesin en tO drymO kai hOs skymnos en poimniois probatOn, hon tropon hotan dielTE kai diasteilas harpasE kai mE E ho eXairumenos.
Mi:5:7 C V9_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N_GSM P RA_DPN N3E_DPN P A1_DSN N2_GPM A1_GPM C N3W_NSM P N3E_DPN P RA_DSM N2_DSM C C N2_NSM P N2N_DPN N2N_GPN RR_ASM N2_ASM D VB_AAS3S C VA_AAPNSM VA_AAS3S C D V9_PAS3S RA_NSM V2_PMPNSM
Mi:5:7 and also, even, namely to be the ??? the Jacob in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle people much as/like lion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Animal (beast) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely as/like ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among flock sheep (sheepfold) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude whenever to go through pass through and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin and also, even, namely not to be the to take out
Mi:5:7 and he/she/it-will-be the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) the (gen) Jacob (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) peoples (gen) many (gen) as/like lion (nom) in/among/by (+dat) Animals (dat) in/among/by (+dat) the (dat)   and as/like   in/among/by (+dat) flocks (dat) sheep (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) whenever he/she/it-should-GO THROUGH and upon ???-ing (nom|voc) he/she/it-should-SNATCH, you(sg)-should-be-SNATCH-ed, you(sg)-will-be-SNATCH-ed and not he/she/it-should-be the (nom) while being-TAKE OUT-ed (nom)
Mi:5:7 Mi_5:7_1 Mi_5:7_2 Mi_5:7_3 Mi_5:7_4 Mi_5:7_5 Mi_5:7_6 Mi_5:7_7 Mi_5:7_8 Mi_5:7_9 Mi_5:7_10 Mi_5:7_11 Mi_5:7_12 Mi_5:7_13 Mi_5:7_14 Mi_5:7_15 Mi_5:7_16 Mi_5:7_17 Mi_5:7_18 Mi_5:7_19 Mi_5:7_20 Mi_5:7_21 Mi_5:7_22 Mi_5:7_23 Mi_5:7_24 Mi_5:7_25 Mi_5:7_26 Mi_5:7_27 Mi_5:7_28 Mi_5:7_29 Mi_5:7_30 Mi_5:7_31 Mi_5:7_32 Mi_5:7_33 Mi_5:7_34 Mi_5:7_35 Mi_5:7_36 Mi_5:7_37 Mi_5:7_38
Mi:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:8 ὑψωθήσεται ἡ χείρ σου ἐπὶ τοὺς θλίβοντάς σε, καὶ πάντες οἱ ἐχθροί σου ἐξολεθρευθήσονται.
Mi:5:8 Thine hand shall be lifted up against them that afflict thee, and all thine enemies shall be utterly destroyed. (Micah 5:9 Brenton)
Mi:5:8 Ręka twoja zatriumfuje nad twymi wrogami, i wszyscy nieprzyjaciele twoi będą wycięci. (Mi 5:8 BT_4)
Mi:5:8 ὑψωθήσεται χείρ σου ἐπὶ τοὺς θλίβοντάς σε, καὶ πάντες οἱ ἐχθροί σου ἐξολεθρευθήσονται.
Mi:5:8 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
Mi:5:8 By podnosić/ustalony wysoko Ręka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ty; twój/twój(sg) By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
Mi:5:8 u(PSOTE/setai E( CHei/r sou e)pi\ tou\s Tli/bonta/s se, kai\ pa/ntes oi( e)CHTroi/ sou e)XoleTreuTE/sontai.
Mi:5:8 hyPSOTEsetai hE CHeir su epi tus Tlibontas se, kai pantes hoi eCHTroi su eXoleTreuTEsontai.
Mi:5:8 VC_FPI3S RA_NSF N3_NSF RP_GS P RA_APM V1_PAPAPM RP_AS C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS VC_FPI3P
Mi:5:8 to elevate/set high the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the hostile you; your/yours(sg) to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
Mi:5:8 he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while DISTRESS-ing (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and all (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-DESTROY UTTERLY-ed
Mi:5:8 Mi_5:8_1 Mi_5:8_2 Mi_5:8_3 Mi_5:8_4 Mi_5:8_5 Mi_5:8_6 Mi_5:8_7 Mi_5:8_8 Mi_5:8_9 Mi_5:8_10 Mi_5:8_11 Mi_5:8_12 Mi_5:8_13 Mi_5:8_14
Mi:5:8 x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:9 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, ἐξολεθρεύσω τοὺς ἵππους σου ἐκ μέσου σου καὶ ἀπολῶ τὰ ἅρματά σου
Mi:5:9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord, that I will utterly destroy the horses out of the midst of thee, and destroy thy chariots; (Micah 5:10 Brenton)
Mi:5:9 «I w owym dniu - wyrocznia Pana - wyniszczę konie twoje spośród ciebie i zniszczę twe rydwany. (Mi 5:9 BT_4)
Mi:5:9 Καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, ἐξολεθρεύσω τοὺς ἵππους σου ἐκ μέσου σου καὶ ἀπολῶ τὰ ἅρματά σου
Mi:5:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mi:5:9 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Koń Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Wóz Ty; twój/twój(sg)
Mi:5:9 *kai\ e)/stai e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|, le/gei ku/rios, e)XoleTreu/sO tou\s i(/ppous sou e)k me/sou sou kai\ a)polO= ta\ a(/rmata/ sou
Mi:5:9 kai estai en ekeinE tE hEmera, legei kyrios, eXoleTreusO tus hippus su ek mesu su kai apolO ta harmata su
Mi:5:9 C V9_FMI3S P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF V1_PAI3S N2_NSM VF_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS P A1_GSN RP_GS C VF2_FAI1S RA_APN N3M_APN RP_GS
Mi:5:9 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the horse you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done you; your/yours(sg) and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the chariot you; your/yours(sg)
Mi:5:9 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY the (acc) horses (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-LOSE/DESTROY the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mi:5:9 Mi_5:9_1 Mi_5:9_2 Mi_5:9_3 Mi_5:9_4 Mi_5:9_5 Mi_5:9_6 Mi_5:9_7 Mi_5:9_8 Mi_5:9_9 Mi_5:9_10 Mi_5:9_11 Mi_5:9_12 Mi_5:9_13 Mi_5:9_14 Mi_5:9_15 Mi_5:9_16 Mi_5:9_17 Mi_5:9_18 Mi_5:9_19 Mi_5:9_20
Mi:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:10 καὶ ἐξολεθρεύσω τὰς πόλεις τῆς γῆς σου καὶ ἐξαρῶ πάντα τὰ ὀχυρώματά σου·
Mi:5:10 and I will utterly destroy the cities of thy land, and demolish all thy strong-holds: (Micah 5:11 Brenton)
Mi:5:10 Wytracę miasta twego kraju i zburzę wszystkie twoje twierdze. (Mi 5:10 BT_4)
Mi:5:10 καὶ ἐξολεθρεύσω τὰς πόλεις τῆς γῆς σου καὶ ἐξαρῶ πάντα τὰ ὀχυρώματά σου·
Mi:5:10 καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mi:5:10 I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Miasto Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By usuwać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Ty; twój/twój(sg)
Mi:5:10 kai\ e)XoleTreu/sO ta\s po/leis tE=s gE=s sou kai\ e)XarO= pa/nta ta\ o)CHurO/mata/ sou·
Mi:5:10 kai eXoleTreusO tas poleis tEs gEs su kai eXarO panta ta oCHyrOmata su·
Mi:5:10 C VF_FAI1S RA_APF N3I_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS C VF2_FAI1S A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS
Mi:5:10 and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the city the earth/land you; your/yours(sg) and also, even, namely to remove every all, each, every, the whole of the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress you; your/yours(sg)
Mi:5:10 and I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY the (acc) cities (acc, nom|voc) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) entrenchments (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mi:5:10 Mi_5:10_1 Mi_5:10_2 Mi_5:10_3 Mi_5:10_4 Mi_5:10_5 Mi_5:10_6 Mi_5:10_7 Mi_5:10_8 Mi_5:10_9 Mi_5:10_10 Mi_5:10_11 Mi_5:10_12 Mi_5:10_13
Mi:5:10 x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:11 καὶ ἐξαρῶ τὰ φάρμακά σου ἐκ τῶν χειρῶν σου, καὶ ἀποφθεγγόμενοι οὐκ ἔσονται ἐν σοί·
Mi:5:11 and I will utterly destroy thy sorceries out of thine hands; and there shall be no soothsayers in thee. (Micah 5:12 Brenton)
Mi:5:11 Odejmę czarodziejstwa z twej ręki i wieszczbiarzy już w tobie nie będzie. (Mi 5:11 BT_4)
Mi:5:11 καὶ ἐξαρῶ τὰ φάρμακά σου ἐκ τῶν χειρῶν σου, καὶ ἀποφθεγγόμενοι οὐκ ἔσονται ἐν σοί·
Mi:5:11 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό φάρμακον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·φθέγγομαι (απο+φθεγγ-, απο+φθεγξ-, απο+φθεγξ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Mi:5:11 I też, nawet, mianowicie By usuwać Dawka Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wydawać ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Mi:5:11 kai\ e)XarO= ta\ fa/rmaka/ sou e)k tO=n CHeirO=n sou, kai\ a)pofTeggo/menoi ou)k e)/sontai e)n soi/·
Mi:5:11 kai eXarO ta farmaka su ek tOn CHeirOn su, kai apofTengomenoi uk esontai en soi·
Mi:5:11 C VF2_FAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS P RA_GPF N3_GPF RP_GS C V1_PMPNPM D VF_FMI3P P RP_DS
Mi:5:11 and also, even, namely to remove the potion you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse you; your/yours(sg) and also, even, namely to utter οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Mi:5:11 and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE the (nom|acc) potions (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and while being-UTTER-ed (nom|voc) not they-will-be in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Mi:5:11 Mi_5:11_1 Mi_5:11_2 Mi_5:11_3 Mi_5:11_4 Mi_5:11_5 Mi_5:11_6 Mi_5:11_7 Mi_5:11_8 Mi_5:11_9 Mi_5:11_10 Mi_5:11_11 Mi_5:11_12 Mi_5:11_13 Mi_5:11_14 Mi_5:11_15
Mi:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:12 καὶ ἐξολεθρεύσω τὰ γλυπτά σου καὶ τὰς στήλας σου ἐκ μέσου σου, καὶ οὐκέτι μὴ προσκυνήσῃς τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου·
Mi:5:12 And I will utterly destroy thy graven images, and thy statues out of the midst of thee; and thou shalt never any more worship the works of thine hands. (Micah 5:13 Brenton)
Mi:5:12 Wytracę spośród ciebie rzeźby twoje i stele i już nie będziesz oddawać pokłonu dziełom swoich rąk. (Mi 5:12 BT_4)
Mi:5:12 καὶ ἐξολεθρεύσω τὰ γλυπτά σου καὶ τὰς στήλας σου ἐκ μέσου σου, καὶ οὐκέτι μὴ προσκυνήσῃς τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου·
Mi:5:12 καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mi:5:12 I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Już nie Nie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg)
Mi:5:12 kai\ e)XoleTreu/sO ta\ glupta/ sou kai\ ta\s stE/las sou e)k me/sou sou, kai\ ou)ke/ti mE\ proskunE/sE|s toi=s e)/rgois tO=n CHeirO=n sou·
Mi:5:12 kai eXoleTreusO ta glypta su kai tas stElas su ek mesu su, kai uketi mE proskynEsEs tois ergois tOn CHeirOn su·
Mi:5:12 C VF_FAI1S RA_APN A1_APN RP_GS C RA_APF N1_APF RP_GS P A1_GSN RP_GS C D D VA_AAS2S RA_DPN N2N_DPN RA_GPF N3_GPF RP_GS
Mi:5:12 and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done you; your/yours(sg) and also, even, namely no longer not to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the work the hand; worse you; your/yours(sg)
Mi:5:12 and I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and no longer not you(sg)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE the (dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mi:5:12 Mi_5:12_1 Mi_5:12_2 Mi_5:12_3 Mi_5:12_4 Mi_5:12_5 Mi_5:12_6 Mi_5:12_7 Mi_5:12_8 Mi_5:12_9 Mi_5:12_10 Mi_5:12_11 Mi_5:12_12 Mi_5:12_13 Mi_5:12_14 Mi_5:12_15 Mi_5:12_16 Mi_5:12_17 Mi_5:12_18 Mi_5:12_19 Mi_5:12_20 Mi_5:12_21
Mi:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:13 καὶ ἐκκόψω τὰ ἄλση σου ἐκ μέσου σου καὶ ἀφανιῶ τὰς πόλεις σου·
Mi:5:13 And I will cut off the groves out of the midst of thee, and I will abolish thy cities. (Micah 5:14 Brenton)
Mi:5:13 Powyrywam spośród ciebie twe aszery i wyniszczę twoje posągi. (Mi 5:13 BT_4)
Mi:5:13 καὶ ἐκκόψω τὰ ἄλση σου ἐκ μέσου σου καὶ ἀφανιῶ τὰς πόλεις σου·
Mi:5:13 καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mi:5:13 I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By znikać Miasto Ty; twój/twój(sg)
Mi:5:13 kai\ e)kko/PSO ta\ a)/lsE sou e)k me/sou sou kai\ a)faniO= ta\s po/leis sou·
Mi:5:13 kai ekkoPSO ta alsE su ek mesu su kai afaniO tas poleis su·
Mi:5:13 C VF_FAI1S RA_APN N3E_APN RP_GS P A1_GSN RP_GS C VF2_FAI1S RA_APF N3I_APF RP_GS
Mi:5:13 and also, even, namely to cut down/off extirpate the ć you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done you; your/yours(sg) and also, even, namely to disappear the city you; your/yours(sg)
Mi:5:13 and I-will-EXTIRPATE, I-should-EXTIRPATE the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-DISAPPEAR the (acc) cities (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mi:5:13 Mi_5:13_1 Mi_5:13_2 Mi_5:13_3 Mi_5:13_4 Mi_5:13_5 Mi_5:13_6 Mi_5:13_7 Mi_5:13_8 Mi_5:13_9 Mi_5:13_10 Mi_5:13_11 Mi_5:13_12 Mi_5:13_13
Mi:5:13 x x x x x x x x x x x x x
Mi:5:14 καὶ ποιήσω ἐν ὀργῇ καὶ ἐν θυμῷ ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἀνθ’ ὧν οὐκ εἰσήκουσαν.
Mi:5:14 and I will execute vengeance on the heathen in anger and wrath, because they hearkened not. (Micah 5:15 Brenton)
Mi:5:14 Tak w gniewie i w uniesieniu dokonam pomsty nad narodami, które nie były posłuszne» (Mi 5:14 BT_4)
Mi:5:14 καὶ ποιήσω ἐν ὀργῇ καὶ ἐν θυμῷ ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἀνθ’ ὧν οὐκ εἰσήκουσαν.
Mi:5:14 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀντί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
Mi:5:14 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Zemsta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj)
Mi:5:14 kai\ poiE/sO e)n o)rgE=| kai\ e)n TumO=| e)kdi/kEsin e)n toi=s e)/Tnesin, a)nT’ O(=n ou)k ei)sE/kousan.
Mi:5:14 kai poiEsO en orgE kai en TymO ekdikEsin en tois eTnesin, anT’ hOn uk eisEkusan.
Mi:5:14 C VF_FAI1S P N1_DSF C P N2_DSM N3I_ASF P RA_DPN N3E_DPN P RR_GPM D VAI_AAI3P
Mi:5:14 and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. vengeance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] against (+gen) who/whom/which οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken)
Mi:5:14 and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE in/among/by (+dat) wrath (dat) and in/among/by (+dat) wrath (dat) vengeance (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) against (+gen) who/whom/which (gen) not they-HEARD-ed
Mi:5:14 Mi_5:14_1 Mi_5:14_2 Mi_5:14_3 Mi_5:14_4 Mi_5:14_5 Mi_5:14_6 Mi_5:14_7 Mi_5:14_8 Mi_5:14_9 Mi_5:14_10 Mi_5:14_11 Mi_5:14_12 Mi_5:14_13 Mi_5:14_14 Mi_5:14_15
Mi:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x