Mi:6:1 Ἀκούσατε δὴ λόγον κυρίου· κύριος εἶπεν Ἀνάστηθι κρίθητι πρὸς τὰ ὄρη, καὶ ἀκουσάτωσαν οἱ βουνοὶ φωνήν σου.
Mi:6:1 Hear now a word: the Lord God has said; Arise, plead with the mountains, and let the hills hear thy voice. (Micah 6:1 Brenton)
Mi:6:1 Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział: «Stań, prawuj się wobec gór, niech słuchają pagórki twego głosu! (Mi 6:1 BT_4)
Mi:6:1 Ἀκούσατε δὴ λόγον κυρίου· κύριος εἶπεν Ἀνάστηθι κρίθητι πρὸς τὰ ὄρη, καὶ ἀκουσάτωσαν οἱ βουνοὶ φωνήν σου.
Mi:6:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πρός ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mi:6:1 By słyszeć Naprawdę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wchodź I też, nawet, mianowicie By słyszeć Wzgórze Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg)
Mi:6:1 *)akou/sate dE\ lo/gon kuri/ou· ku/rios ei)=pen *)ana/stETi kri/TEti pro\s ta\ o)/rE, kai\ a)kousa/tOsan oi( bounoi\ fOnE/n sou.
Mi:6:1 akusate dE logon kyriu· kyrios eipen anastETi kriTEti pros ta orE, kai akusatOsan hoi bunoi fOnEn su.
Mi:6:1 VA_AAD2P x N2_ASM N2_GSM N2_NSM VBI_AAI3S VH_AAD2S VC_APD2S P RA_APN N3E_APN C VA_AAD3P RA_NPM N2_NPM N1_ASF RP_GS
Mi:6:1 to hear indeed word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell to stand up put up, raise, resurrect to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn toward (+acc,+gen,+dat) the mount and also, even, namely to hear the hill sound/voice cries you; your/yours(sg)
Mi:6:1 do-HEAR-you(pl)! indeed word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SAY/TELL-ed do-STand-you(sg)-UP! be-you(sg)-JUDGE-ed! toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) and let-them-HEAR! the (nom) hills (nom|voc) sound/voice (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mi:6:1 Mi_6:1_1 Mi_6:1_2 Mi_6:1_3 Mi_6:1_4 Mi_6:1_5 Mi_6:1_6 Mi_6:1_7 Mi_6:1_8 Mi_6:1_9 Mi_6:1_10 Mi_6:1_11 Mi_6:1_12 Mi_6:1_13 Mi_6:1_14 Mi_6:1_15 Mi_6:1_16 Mi_6:1_17
Mi:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:2 ἀκούσατε, βουνοί, τὴν κρίσιν τοῦ κυρίου, καὶ αἱ φάραγγες θεμέλια τῆς γῆς, ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ μετὰ τοῦ Ισραηλ διελεγχθήσεται.
Mi:6:2 Hear ye, O mountains, the controversy of the Lord, and ye valleys even the foundations of the earth: for the Lord has a controversy with his people, and will plead with Israel. (Micah 6:2 Brenton)
Mi:6:2 Słuchajcie, góry sporu Pańskiego, nakłońcie uszu, posady ziemi! Oto Pan ma spór ze swym ludem i oskarżać będzie Izraela. (Mi 6:2 BT_4)
Mi:6:2 ἀκούσατε, βουνοί, τὴν κρίσιν τοῦ κυρίου, καὶ αἱ φάραγγες θεμέλια τῆς γῆς, ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ μετὰ τοῦ Ισραηλ διελεγχθήσεται.
Mi:6:2 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ  
Mi:6:2 By słyszeć Wzgórze Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael
Mi:6:2 a)kou/sate, bounoi/, tE\n kri/sin tou= kuri/ou, kai\ ai( fa/ragges Teme/lia tE=s gE=s, o(/ti kri/sis tO=| kuri/O| pro\s to\n lao\n au)tou=, kai\ meta\ tou= *israEl dielegCHTE/setai.
Mi:6:2 akusate, bunoi, tEn krisin tu kyriu, kai hai faranges Temelia tEs gEs, hoti krisis tO kyriO pros ton laon autu, kai meta tu israEl dielenCHTEsetai.
Mi:6:2 VA_AAD2P N2_NPM RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N2_GSM C RA_NPF N3G_NPF N2N_APN RA_GSF N1_GSF C N3I_NSF RA_DSM N2_DSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C P RA_GSM N_GSM VQ_FPI3S
Mi:6:2 to hear hill the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the ??? foundation establishing, base, substructure; founding the earth/land because/that judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the people he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the Israel ć
Mi:6:2 do-HEAR-you(pl)! hills (nom|voc) the (acc) judgment (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) ???s (nom|voc) foundations (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) because/that judgment (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and after (+acc), with (+gen) the (gen) Israel (indecl)  
Mi:6:2 Mi_6:2_1 Mi_6:2_2 Mi_6:2_3 Mi_6:2_4 Mi_6:2_5 Mi_6:2_6 Mi_6:2_7 Mi_6:2_8 Mi_6:2_9 Mi_6:2_10 Mi_6:2_11 Mi_6:2_12 Mi_6:2_13 Mi_6:2_14 Mi_6:2_15 Mi_6:2_16 Mi_6:2_17 Mi_6:2_18 Mi_6:2_19 Mi_6:2_20 Mi_6:2_21 Mi_6:2_22 Mi_6:2_23 Mi_6:2_24 Mi_6:2_25
Mi:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:3 λαός μου, τί ἐποίησά σοι ἢ τί ἐλύπησά σε ἢ τί παρηνώχλησά σοι; ἀποκρίθητί μοι.
Mi:6:3 O my people, what have I done to thee? or wherein have I grieved thee? or wherein have I troubled thee? answer me. (Micah 6:3 Brenton)
Mi:6:3 Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz Mi! (Mi 6:3 BT_4)
Mi:6:3 λαός μου, τί ἐποίησά σοι τί ἐλύπησά σε τί παρηνώχλησά σοι; ἀποκρίθητί μοι.
Mi:6:3 λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mi:6:3 Ludzie Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By smucić się Ty; twój/twój(sg) Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By odpowiadać Ja
Mi:6:3 lao/s mou, ti/ e)poi/Esa/ soi E)\ ti/ e)lu/pEsa/ se E)\ ti/ parEnO/CHlEsa/ soi; a)pokri/TEti/ moi.
Mi:6:3 laos mu, ti epoiEsa soi E ti elypEsa se E ti parEnOCHlEsa soi; apokriTEti moi.
Mi:6:3 N2_NSM RP_GS RI_ASN VAI_AAI1S RP_DS C RI_ASN VAI_AAI1S RP_AS C RI_ASN VAI_AAI1S RP_DS VC_APD2S RP_DS
Mi:6:3 people I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to sorrow you; your/yours(sg) or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to cause difficulty (press against, irritate, annoy) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to answer I
Mi:6:3 people (nom) me (gen) who/what/why (nom|acc) I-DO/MAKE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) or who/what/why (nom|acc) I-SORROW-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) or who/what/why (nom|acc) I-CAUSE-ed-DIFFICULTY you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) be-you(sg)-ANSWER-ed! me (dat)
Mi:6:3 Mi_6:3_1 Mi_6:3_2 Mi_6:3_3 Mi_6:3_4 Mi_6:3_5 Mi_6:3_6 Mi_6:3_7 Mi_6:3_8 Mi_6:3_9 Mi_6:3_10 Mi_6:3_11 Mi_6:3_12 Mi_6:3_13 Mi_6:3_14 Mi_6:3_15
Mi:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:4 διότι ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐξ οἴκου δουλείας ἐλυτρωσάμην σε καὶ ἐξαπέστειλα πρὸ προσώπου σου τὸν Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ Μαριαμ.
Mi:6:4 For I brought tee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of bondage, and sent before thee Moses, and Aaron, and Mariam. (Micah 6:4 Brenton)
Mi:6:4 Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli wybawiłem ciebie i posłałem przed obliczem twoim Mojżesza, Aarona i Miriam. (Mi 6:4 BT_4)
Mi:6:4 διότι ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐξ οἴκου δουλείας ἐλυτρωσάμην σε καὶ ἐξαπέστειλα πρὸ προσώπου σου τὸν Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ Μαριαμ.
Mi:6:4 δι·ότι ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δουλεία, -ας, ἡ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ καί Μαριάμ, ἡ
Mi:6:4 Z powodu tego: Tamto By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Niewolnictwo By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron I też, nawet, mianowicie Miriam
Mi:6:4 dio/ti a)nE/gago/n se e)k gE=s *ai)gu/ptou kai\ e)X oi)/kou doulei/as e)lutrOsa/mEn se kai\ e)Xape/steila pro\ prosO/pou sou to\n *mousE=n kai\ *aarOn kai\ *mariam.
Mi:6:4 dioti anEgagon se ek gEs aigyptu kai eX oiku duleias elytrOsamEn se kai eXapesteila pro prosOpu su ton musEn kai aarOn kai mariam.
Mi:6:4 C VBI_AAI1S RP_AS P N1_GSF N2_GSF C P N2_GSM N1A_GSF VAI_AMI1S RP_AS C VAI_AAI1S P N2N_GSN RP_GS RA_ASM N1M_ASM C N_ASM C N_ASF
Mi:6:4 because of this: that to lead up you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell slavery to redeem to be released, upon payment of ransom you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? before (+gen) face you; your/yours(sg) the Moses and also, even, namely Aaron and also, even, namely Miriam
Mi:6:4 because of this: that I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! slavery (gen), slaveries (acc) I-was-REDEEM-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-???-ed before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) Moses (acc) and Aaron (indecl) and Miriam (indecl)
Mi:6:4 Mi_6:4_1 Mi_6:4_2 Mi_6:4_3 Mi_6:4_4 Mi_6:4_5 Mi_6:4_6 Mi_6:4_7 Mi_6:4_8 Mi_6:4_9 Mi_6:4_10 Mi_6:4_11 Mi_6:4_12 Mi_6:4_13 Mi_6:4_14 Mi_6:4_15 Mi_6:4_16 Mi_6:4_17 Mi_6:4_18 Mi_6:4_19 Mi_6:4_20 Mi_6:4_21 Mi_6:4_22 Mi_6:4_23
Mi:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:5 λαός μου, μνήσθητι δὴ τί ἐβουλεύσατο κατὰ σοῦ Βαλακ βασιλεὺς Μωαβ, καὶ τί ἀπεκρίθη αὐτῷ Βαλααμ υἱὸς τοῦ Βεωρ ἀπὸ τῶν σχοίνων ἕως τοῦ Γαλγαλ, ὅπως γνωσθῇ ἡ δικαιοσύνη τοῦ κυρίου.
Mi:6:5 O my people, remember now, what counsel Balac king of Moab took against thee, and what Balaam the son of Beor answered him, from the reeds to Galgal; that the righteousness of the Lord might be known. (Micah 6:5 Brenton)
Mi:6:5 Ludu mój, wspomnij, proszę, co zamierzał Balak, król Moabu, a co mu odpowiedział Balaam, syn Beora? Co było od Szittim do Gilgal - żebyś poznał zbawcze dzieła Pańskie». (Mi 6:5 BT_4)
Mi:6:5 λαός μου, μνήσθητι δὴ τί ἐβουλεύσατο κατὰ σοῦ Βαλακ βασιλεὺς Μωαβ, καὶ τί ἀπεκρίθη αὐτῷ Βαλααμ υἱὸς τοῦ Βεωρ ἀπὸ τῶν σχοίνων ἕως τοῦ Γαλγαλ, ὅπως γνωσθῇ δικαιοσύνη τοῦ κυρίου.
Mi:6:5 λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) δή τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Βαλάκ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ   καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Βαλαάμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό   ὅπως γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Mi:6:5 Ludzie Ja By pamiętać/stawaj się uważającym z Naprawdę Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Balak Król I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odpowiadać On/ona/to/to samo Balaam Syn Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Mi:6:5 lao/s mou, mnE/sTEti dE\ ti/ e)bouleu/sato kata\ sou= *balak basileu\s *mOab, kai\ ti/ a)pekri/TE au)tO=| *balaam ui(o\s tou= *beOr a)po\ tO=n sCHoi/nOn e(/Os tou= *galgal, o(/pOs gnOsTE=| E( dikaiosu/nE tou= kuri/ou.
Mi:6:5 laos mu, mnEsTEti dE ti ebuleusato kata su balak basileus mOab, kai ti apekriTE autO balaam hyios tu beOr apo tOn sCHoinOn heOs tu galgal, hopOs gnOsTE hE dikaiosynE tu kyriu.
Mi:6:5 N2_NSM RP_GS VS_APD2S x RI_ASN VAI_AMI3S P RP_GS N_NSM N3V_NSM N_GSF C RI_ASN VCI_API3S RD_DSM N_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM P RA_GPM N2_GPM P RA_GSM N_GS C VS_APS3S RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2_GSM
Mi:6:5 people I to remember/become mindful of indeed who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Balak king ć and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to answer he/she/it/same Balaam son the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć until; dawn the ć so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to know i.e. recognize. the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Mi:6:5 people (nom) me (gen) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! indeed who/what/why (nom|acc) he/she/it-was-???-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Balak (indecl) king (nom)   and who/what/why (nom|acc) he/she/it-was-ANSWER-ed him/it/same (dat) Balaam (indecl) son (nom) the (gen)   away from (+gen) the (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)   this is how he/she/it-should-be-KNOW-ed the (nom) righteousness (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Mi:6:5 Mi_6:5_1 Mi_6:5_2 Mi_6:5_3 Mi_6:5_4 Mi_6:5_5 Mi_6:5_6 Mi_6:5_7 Mi_6:5_8 Mi_6:5_9 Mi_6:5_10 Mi_6:5_11 Mi_6:5_12 Mi_6:5_13 Mi_6:5_14 Mi_6:5_15 Mi_6:5_16 Mi_6:5_17 Mi_6:5_18 Mi_6:5_19 Mi_6:5_20 Mi_6:5_21 Mi_6:5_22 Mi_6:5_23 Mi_6:5_24 Mi_6:5_25 Mi_6:5_26 Mi_6:5_27 Mi_6:5_28 Mi_6:5_29 Mi_6:5_30 Mi_6:5_31
Mi:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:6 ἐν τίνι καταλάβω τὸν κύριον, ἀντιλήμψομαι θεοῦ μου ὑψίστου; εἰ καταλήμψομαι αὐτὸν ἐν ὁλοκαυτώμασιν, ἐν μόσχοις ἐνιαυσίοις;
Mi:6:6 Wherewithal shall I reach the Lord, and lay hold of my God most high? shall I reach him by whole-burnt-offerings, by calves of a year old? (Micah 6:6 Brenton)
Mi:6:6 «Z czym stanę przed Panem, i pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami rocznymi? (Mi 6:6 BT_4)
Mi:6:6 ἐν τίνι καταλάβω τὸν κύριον, ἀντιλήμψομαι θεοῦ μου ὑψίστου; εἰ καταλήμψομαι αὐτὸν ἐν ὁλοκαυτώμασιν, ἐν μόσχοις ἐνιαυσίοις;
Mi:6:6 ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) εἰ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ἐν μόσχος, -ου, ὁ  
Mi:6:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zbaczać bliski [anty biorą] Bóg  Ja Najwyższy Jeżeli By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiara spalana [zobacz holokaust] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cielęcia/wół
Mi:6:6 e)n ti/ni katala/bO to\n ku/rion, a)ntilE/mPSomai Teou= mou u(PSi/stou; ei) katalE/mPSomai au)to\n e)n o(lokautO/masin, e)n mo/sCHois e)niausi/ois;
Mi:6:6 en tini katalabO ton kyrion, antilEmPSomai Teu mu hyPSistu; ei katalEmPSomai auton en holokautOmasin, en mosCHois eniausiois;
Mi:6:6 P RI_DSN VB_AAS1S RA_ASM N2_ASM VF_FMI1S N2_GSM RP_GS A1_GSM C VF_FMI1S RD_ASM P N3M_DPN P N2_DPM A1A_DPM
Mi:6:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deflect toward [anti-take] god [see theology] I highest if to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among burnt offering [see holocaust] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among calf/ox ć
Mi:6:6 in/among/by (+dat) who/what/why (dat) I-should-COMPREHEND the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-be-DEFLECT-ed-TOWARD god (gen) me (gen) highest ([Adj] gen) if I-will-be-COMPREHEND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) burnt offerings (dat) in/among/by (+dat) calves/oxen (dat)  
Mi:6:6 Mi_6:6_1 Mi_6:6_2 Mi_6:6_3 Mi_6:6_4 Mi_6:6_5 Mi_6:6_6 Mi_6:6_7 Mi_6:6_8 Mi_6:6_9 Mi_6:6_10 Mi_6:6_11 Mi_6:6_12 Mi_6:6_13 Mi_6:6_14 Mi_6:6_15 Mi_6:6_16 Mi_6:6_17
Mi:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:7 εἰ προσδέξεται κύριος ἐν χιλιάσιν κριῶν ἢ ἐν μυριάσιν χειμάρρων πιόνων; εἰ δῶ πρωτότοκά μου ἀσεβείας, καρπὸν κοιλίας μου ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς μου;
Mi:6:7 Will the Lord accept thousands of rams, or ten thousands of fat goats? should I give my first-born for ungodliness, the fruit of my body for the sin of my soul? (Micah 6:7 Brenton)
Mi:6:7 Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy? (Mi 6:7 BT_4)
Mi:6:7 εἰ προσδέξεται κύριος ἐν χιλιάσιν κριῶν ἐν μυριάσιν χειμάρρων πιόνων; εἰ δῶ πρωτότοκά μου ἀσεβείας, καρπὸν κοιλίας μου ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς μου;
Mi:6:7 εἰ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ   ἤ[1] ἐν μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος εἰ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) πρωτό·τοκος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·σέβεια, -ας, ἡ καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mi:6:7 Jeżeli By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kilo [jednostka tysiąc] Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] Koryto rzeki Tłusty Jeżeli By dawać; by wiązać firstborn Ja Brak szacunku Owoc; Nadgarstek Brzuch Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Mi:6:7 ei) prosde/Xetai ku/rios e)n CHilia/sin kriO=n E)\ e)n muria/sin CHeima/rrOn pio/nOn; ei) dO= prOto/toka/ mou a)sebei/as, karpo\n koili/as mou u(pe\r a(marti/as PSuCHE=s mou;
Mi:6:7 ei prosdeXetai kyrios en CHiliasin kriOn E en myriasin CHeimarrOn pionOn; ei dO prOtotoka mu asebeias, karpon koilias mu hyper hamartias PSyCHEs mu;
Mi:6:7 C VF_FMI3S N2_NSM P N3D_DPF N2_GPM C P N3D_DPF N2_GPM N3N_GPM C VO_AAS1S A1B_APN RP_GS N1A_GSF N2_ASM N1A_GSF RP_GS P N1A_GSF N1_GSF RP_GS
Mi:6:7 if to accept receive favourably, accept lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kilo [unit of one thousand] ć or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among myriad [unit of ten thousand] wadi fat if to give; to bind firstborn I lack of deference fruit; Carpus belly I above (+acc), on behalf of (+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Mi:6:7 if he/she/it-will-be-ACCEPT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) kilos (dat)   or in/among/by (+dat) myriads (dat) wadis (gen) fat ([Adj] gen) if I-should-GIVE; I-am-BIND-ing, I-should-be-BIND-ing firstborn ([Adj] nom|acc|voc) me (gen) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) fruit (acc); Carpus (acc) belly (gen), bellies (acc) me (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) sin (gen), sins (acc) life (gen) me (gen)
Mi:6:7 Mi_6:7_1 Mi_6:7_2 Mi_6:7_3 Mi_6:7_4 Mi_6:7_5 Mi_6:7_6 Mi_6:7_7 Mi_6:7_8 Mi_6:7_9 Mi_6:7_10 Mi_6:7_11 Mi_6:7_12 Mi_6:7_13 Mi_6:7_14 Mi_6:7_15 Mi_6:7_16 Mi_6:7_17 Mi_6:7_18 Mi_6:7_19 Mi_6:7_20 Mi_6:7_21 Mi_6:7_22 Mi_6:7_23
Mi:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:8 εἰ ἀνηγγέλη σοι, ἄνθρωπε, τί καλόν; ἢ τί κύριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ ἀλλ’ ἢ τοῦ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ κυρίου θεοῦ σου;
Mi:6:8 Has it not been told thee, O man, what is good? or what does the Lord require of thee, but to do justice, and love mercy, and be ready to walk with the Lord thy God? (Micah 6:8 Brenton)
Mi:6:8 Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?» (Mi 6:8 BT_4)
Mi:6:8 εἰ ἀνηγγέλη σοι, ἄνθρωπε, τί καλόν; τί κύριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ ἀλλ’ τοῦ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ κυρίου θεοῦ σου;
Mi:6:8 εἰ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἕτοιμος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mi:6:8 Jeżeli By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ludzki Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odszukiwać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Ale Albo By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie By kochać Litość I też, nawet, mianowicie Gotowy By być By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Mi:6:8 ei) a)nEgge/lE soi, a)/nTrOpe, ti/ kalo/n; E)\ ti/ ku/rios e)kDZEtei= para\ sou= a)ll’ E)\ tou= poiei=n kri/ma kai\ a)gapa=n e)/leon kai\ e(/toimon ei)=nai tou= poreu/esTai meta\ kuri/ou Teou= sou;
Mi:6:8 ei anEngelE soi, anTrOpe, ti kalon; E ti kyrios ekDZEtei para su all’ E tu poiein krima kai agapan eleon kai hetoimon einai tu poreuesTai meta kyriu Teu su;
Mi:6:8 C VDI_API3S RP_DS N2_VSM RI_ASN A1_ASN C RI_ASN N2_NSM V2_PAI3S P RP_GS C C RA_GSN V2_PAN N3M_ASN C V3_PAN N3E_ASN C A1_ASM V9_PAN RA_GSN V1_PMN P N2_GSM N2_GSM RP_GS
Mi:6:8 if to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub human who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to seek out frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) but or the to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely to love mercy and also, even, namely ready to be the to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you; your/yours(sg)
Mi:6:8 if he/she/it-was-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) human (voc) who/what/why (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) or who/what/why (nom|acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-SEEK-ing-OUT, you(sg)-are-being-SEEK-ed-OUT (classical), be-you(sg)-SEEK-ing-OUT! frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) but or the (gen) to-be-DO/MAKE-ing sentence (nom|acc|voc) and to-be-LOVE-ing mercy (acc) and ready ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be the (gen) to-be-being-GO-ed after (+acc), with (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mi:6:8 Mi_6:8_1 Mi_6:8_2 Mi_6:8_3 Mi_6:8_4 Mi_6:8_5 Mi_6:8_6 Mi_6:8_7 Mi_6:8_8 Mi_6:8_9 Mi_6:8_10 Mi_6:8_11 Mi_6:8_12 Mi_6:8_13 Mi_6:8_14 Mi_6:8_15 Mi_6:8_16 Mi_6:8_17 Mi_6:8_18 Mi_6:8_19 Mi_6:8_20 Mi_6:8_21 Mi_6:8_22 Mi_6:8_23 Mi_6:8_24 Mi_6:8_25 Mi_6:8_26 Mi_6:8_27 Mi_6:8_28 Mi_6:8_29
Mi:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:9 Φωνὴ κυρίου τῇ πόλει ἐπικληθήσεται, καὶ σώσει φοβουμένους τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ἄκουε, φυλή, καὶ τίς κοσμήσει πόλιν;
Mi:6:9 The Lord's voice shall be proclaimed in the city, and he shall save those that fear his name: hear, O tribe; and who shall order the city? (Micah 6:9 Brenton)
Mi:6:9 Głos Pana woła do miasta: A mądrością jest bać się imienia Twojego: «Słuchajcie rózgi i Tego, co ją ustanowił. (Mi 6:9 BT_4)
Mi:6:9 Φωνὴ κυρίου τῇ πόλει ἐπικληθήσεται, καὶ σώσει φοβουμένους τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ἄκουε, φυλή, καὶ τίς κοσμήσει πόλιν;
Mi:6:9 φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) πόλις, -εως, ἡ
Mi:6:9 Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miasto By odwiedzać I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać By bać się Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By słyszeć Szczep I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Miasto
Mi:6:9 *fOnE\ kuri/ou tE=| po/lei e)piklETE/setai, kai\ sO/sei foboume/nous to\ o)/noma au)tou=. a)/koue, fulE/, kai\ ti/s kosmE/sei po/lin;
Mi:6:9 fOnE kyriu tE polei epiklETEsetai, kai sOsei fobumenus to onoma autu. akue, fylE, kai tis kosmEsei polin;
Mi:6:9 N1_NSF N2_GSM RA_DSF N3I_DSF VC_FPI3S C VF_FAI3S V2_PMPAPM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM V1_PAD2S N1_NSF C RI_NSM VF_FAI3S N3I_ASF
Mi:6:9 sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the city to call upon and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save to fear the name with regard to he/she/it/same to hear tribe and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) city
Mi:6:9 sound/voice (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (dat) city (dat) he/she/it-will-be-CALL-ed-UPON and he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) while being-FEAR-ed (acc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) be-you(sg)-HEAR-ing! tribe (nom|voc) and who/what/why (nom) he/she/it-will-SET IN ORDER, you(sg)-will-be-SET IN ORDER-ed (classical) city (acc)
Mi:6:9 Mi_6:9_1 Mi_6:9_2 Mi_6:9_3 Mi_6:9_4 Mi_6:9_5 Mi_6:9_6 Mi_6:9_7 Mi_6:9_8 Mi_6:9_9 Mi_6:9_10 Mi_6:9_11 Mi_6:9_12 Mi_6:9_13 Mi_6:9_14 Mi_6:9_15 Mi_6:9_16 Mi_6:9_17
Mi:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:10 μὴ πῦρ καὶ οἶκος ἀνόμου θησαυρίζων θησαυροὺς ἀνόμους καὶ μετὰ ὕβρεως ἀδικία;
Mi:6:10 Is there not fire, and the house of the wicked heaping up wicked treasures, and that with the pride of unrighteousness? (Micah 6:10 Brenton)
Mi:6:10 Czy mogę znieść skarby nieprawości i efę szczupłą, przeklętą? (Mi 6:10 BT_4)
Mi:6:10 μὴ πῦρ καὶ οἶκος ἀνόμου θησαυρίζων θησαυροὺς ἀνόμους καὶ μετὰ ὕβρεως ἀδικία;
Mi:6:10 μή πῦρ, -ρός, τό καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἄ·νομος -ον θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -) θησαυρός, -οῦ, ὁ ἄ·νομος -ον καί μετά ὕβρις, -εως, ἡ ἀ·δικία, -ας, ἡ
Mi:6:10 Nie Ogień I też, nawet, mianowicie Dom Na zewnątrz prawa By cenić w górę skarbu, wysoko oceniał; leżał w zapasie, chroń, marynata Skarb Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pycha Zły uczynki
Mi:6:10 mE\ pu=r kai\ oi)=kos a)no/mou TEsauri/DZOn TEsaurou\s a)no/mous kai\ meta\ u(/breOs a)diki/a;
Mi:6:10 mE pyr kai oikos anomu TEsauriDZOn TEsaurus anomus kai meta hybreOs adikia;
Mi:6:10 D N3_NSN C N2_NSM A1B_GSM V1_PAPNSM N2_APM A1B_APM C P N3I_GSF N1A_NSF
Mi:6:10 not fire and also, even, namely house outside the law to treasure up treasure, highly valued; lay up in store, preserve, pickle treasure outside the law and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing hubris wrongdoing
Mi:6:10 not fire (nom|acc|voc) and house (nom) outside the law ([Adj] gen) while TREASURE UP-ing (nom) treasures (acc) outside the law ([Adj] acc) and after (+acc), with (+gen) hubris (gen) wrongdoing (nom|voc)
Mi:6:10 Mi_6:10_1 Mi_6:10_2 Mi_6:10_3 Mi_6:10_4 Mi_6:10_5 Mi_6:10_6 Mi_6:10_7 Mi_6:10_8 Mi_6:10_9 Mi_6:10_10 Mi_6:10_11 Mi_6:10_12
Mi:6:10 x x x x x x x x x x x x
Mi:6:11 εἰ δικαιωθήσεται ἐν ζυγῷ ἄνομος καὶ ἐν μαρσίππῳ στάθμια δόλου;
Mi:6:11 Shall the wicked be justified by the balanced, or deceitful weights in the bag, (Micah 6:11 Brenton)
Mi:6:11 Czy usprawiedliwię szale niegodziwe, a w worku - fałszywe ciężarki, (Mi 6:11 BT_4)
Mi:6:11 εἰ δικαιωθήσεται ἐν ζυγῷ ἄνομος καὶ ἐν μαρσίππῳ στάθμια δόλου;
Mi:6:11 εἰ δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐν ζυγός, -οῦ, ὁ ἄ·νομος -ον καί ἐν     δόλος, -ου, ὁ; δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -)
Mi:6:11 Jeżeli By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jarzma/skala Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty; do ???
Mi:6:11 ei) dikaiOTE/setai e)n DZugO=| a)/nomos kai\ e)n marsi/ppO| sta/Tmia do/lou;
Mi:6:11 ei dikaiOTEsetai en DZygO anomos kai en marsippO staTmia dolu;
Mi:6:11 C VC_FPI3S P N2_DSM A1B_NSM C P N2_DSM N2N_NPN N2_GSM
Mi:6:11 if to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among yoke/scale outside the law and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć guile craft, deceit, subtilty; to ???
Mi:6:11 if he/she/it-will-be-MAKE RIGHTEOUS-ed in/among/by (+dat) yoke/scale (dat) outside the law ([Adj] nom) and in/among/by (+dat)     guile (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed!
Mi:6:11 Mi_6:11_1 Mi_6:11_2 Mi_6:11_3 Mi_6:11_4 Mi_6:11_5 Mi_6:11_6 Mi_6:11_7 Mi_6:11_8 Mi_6:11_9 Mi_6:11_10
Mi:6:11 x x x x x x x x x x
Mi:6:12 ἐξ ὧν τὸν πλοῦτον αὐτῶν ἀσεβείας ἔπλησαν, καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ἐλάλουν ψευδῆ, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν ὑψώθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.
Mi:6:12 whereby they have accumulated their ungodly wealth, and they that dwell in the city have uttered falsehoods, and their tongue has been exalted in their mouth? (Micah 6:12 Brenton)
Mi:6:12 przez które bogacze jego pełni są zdzierstwa, a mieszkańcy jego wypowiadają kłamstwa i język w ich ustach jest zdradliwy? (Mi 6:12 BT_4)
Mi:6:12 ἐξ ὧν τὸν πλοῦτον αὐτῶν ἀσεβείας ἔπλησαν, καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ἐλάλουν ψευδῆ, καὶ γλῶσσα αὐτῶν ὑψώθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.
Mi:6:12 ἐκ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Mi:6:12 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo Brak szacunku Do ??? I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo By mówić Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo By podnosić/ustalony wysoko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Mi:6:12 e)X O(=n to\n plou=ton au)tO=n a)sebei/as e)/plEsan, kai\ oi( katoikou=ntes au)tE\n e)la/loun PSeudE=, kai\ E( glO=ssa au)tO=n u(PSO/TE e)n tO=| sto/mati au)tO=n.
Mi:6:12 eX hOn ton pluton autOn asebeias eplEsan, kai hoi katoikuntes autEn elalun PSeudE, kai hE glOssa autOn hyPSOTE en tO stomati autOn.
Mi:6:12 P RR_GPM RA_ASM N2_ASM RD_GPM N1A_GSF VAI_AAI3P C RA_NPM V2_PAPNPM RD_ASF V2I_IAI3P A3H_APN C RA_NSF N1S_NSF RD_GPM VCI_API3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GPM
Mi:6:12 out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which the wealth/abundance he/she/it/same lack of deference to ??? and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same to speak lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying and also, even, namely the tongue by metonymy, a language he/she/it/same to elevate/set high in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same
Mi:6:12 out of (+gen) who/whom/which (gen) the (acc) wealth/abundance (acc) them/same (gen) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) they-???-ed and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) her/it/same (acc) I-was-SPEAK-ing, they-were-SPEAK-ing lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) tongue (nom|voc) them/same (gen) he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) them/same (gen)
Mi:6:12 Mi_6:12_1 Mi_6:12_2 Mi_6:12_3 Mi_6:12_4 Mi_6:12_5 Mi_6:12_6 Mi_6:12_7 Mi_6:12_8 Mi_6:12_9 Mi_6:12_10 Mi_6:12_11 Mi_6:12_12 Mi_6:12_13 Mi_6:12_14 Mi_6:12_15 Mi_6:12_16 Mi_6:12_17 Mi_6:12_18 Mi_6:12_19 Mi_6:12_20 Mi_6:12_21 Mi_6:12_22
Mi:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:13 καὶ ἐγὼ ἄρξομαι τοῦ πατάξαι σε, ἀφανιῶ σε ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις σου.
Mi:6:13 Therefore will I begin to smite thee; I will destroy thee in thy sins. (Micah 6:13 Brenton)
Mi:6:13 Ja sam więc zacząłem cię chłostać, pustoszyć ciebie za twoje grzechy. (Mi 6:13 BT_4)
Mi:6:13 καὶ ἐγὼ ἄρξομαι τοῦ πατάξαι σε, ἀφανιῶ σε ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις σου.
Mi:6:13 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mi:6:13 I też, nawet, mianowicie Ja By zaczynać się By uderzać Ty; twój/twój(sg) By znikać Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg)
Mi:6:13 kai\ e)gO\ a)/rXomai tou= pata/Xai se, a)faniO= se e)pi\ tai=s a(marti/ais sou.
Mi:6:13 kai egO arXomai tu pataXai se, afaniO se epi tais hamartiais su.
Mi:6:13 C RP_NS VF_FMI1S RA_GSN VA_AAN RP_AS VF2_FAI1S RP_AS P RA_DPF N1A_DPF RP_GS
Mi:6:13 and also, even, namely I to begin the to smite you; your/yours(sg) to disappear you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg)
Mi:6:13 and I (nom) I-will-be-BEGIN-ed the (gen) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-DISAPPEAR you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) sins (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mi:6:13 Mi_6:13_1 Mi_6:13_2 Mi_6:13_3 Mi_6:13_4 Mi_6:13_5 Mi_6:13_6 Mi_6:13_7 Mi_6:13_8 Mi_6:13_9 Mi_6:13_10 Mi_6:13_11 Mi_6:13_12
Mi:6:13 x x x x x x x x x x x x
Mi:6:14 σὺ φάγεσαι καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇς· καὶ σκοτάσει ἐν σοὶ καὶ ἐκνεύσει, καὶ οὐ μὴ διασωθῇς· καὶ ὅσοι ἐὰν διασωθῶσιν, εἰς ῥομφαίαν παραδοθήσονται.
Mi:6:14 Thou shalt eat, and shalt not be satisfied; and there shall be darkness upon thee; and he shall depart from thee, and thou shalt not escape; and all that shall escape shall be delivered over to the sword. (Micah 6:14 Brenton)
Mi:6:14 Będziesz jadł, lecz się nie nasycisz, bo czczość będzie w twoich wnętrznościach. Będziesz unosił mienie, lecz nie zdołasz ocalić, a co ocalisz, oddam pod miecz. (Mi 6:14 BT_4)
Mi:6:14 σὺ φάγεσαι καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇς· καὶ σκοτάσει ἐν σοὶ καὶ ἐκνεύσει, καὶ οὐ μὴ διασωθῇς· καὶ ὅσοι ἐὰν διασωθῶσιν, εἰς ῥομφαίαν παραδοθήσονται.
Mi:6:14 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί σκοτάζω [LXX] (-, σκοτα·σ-, σκοτα·σ-, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐκ·νεύω (εκ+νευ-, εκ+νευ·σ-, εκ+νευ·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) καί ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) εἰς[1] ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
Mi:6:14 Ty By jeść I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By cofać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do chronionego I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do chronionego Do (+przyspieszenie) Szpada By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę
Mi:6:14 su\ fa/gesai kai\ ou) mE\ e)mplEsTE=|s· kai\ skota/sei e)n soi\ kai\ e)kneu/sei, kai\ ou) mE\ diasOTE=|s· kai\ o(/soi e)a\n diasOTO=sin, ei)s r(omfai/an paradoTE/sontai.
Mi:6:14 sy fagesai kai u mE emplEsTEs· kai skotasei en soi kai ekneusei, kai u mE diasOTEs· kai hosoi ean diasOTOsin, eis romfaian paradoTEsontai.
Mi:6:14 RP_NS VF_FMI2S C D D VS_APS2S C VF_FAI2S P RP_DS C VF_FAI3S C D D VC_APS2S C A1_NPM C VC_APS3P P N1A_ASF VC_FPI3P
Mi:6:14 you to eat and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to satisfy fill up and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to withdraw and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to preserved and also, even, namely as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to preserved into (+acc) sword to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine
Mi:6:14 you(sg) (nom) you(sg)-will-be-EAT-ed and not not you(sg)-should-be-SATISFY-ed and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-will-WITHDRAW, you(sg)-will-be-WITHDRAW-ed (classical) and not not you(sg)-should-be-PRESERVED-ed and as much/many as (nom) if-ever they-should-be-PRESERVED-ed into (+acc) sword (acc) they-will-be-Hand OVER-ed
Mi:6:14 Mi_6:14_1 Mi_6:14_2 Mi_6:14_3 Mi_6:14_4 Mi_6:14_5 Mi_6:14_6 Mi_6:14_7 Mi_6:14_8 Mi_6:14_9 Mi_6:14_10 Mi_6:14_11 Mi_6:14_12 Mi_6:14_13 Mi_6:14_14 Mi_6:14_15 Mi_6:14_16 Mi_6:14_17 Mi_6:14_18 Mi_6:14_19 Mi_6:14_20 Mi_6:14_21 Mi_6:14_22 Mi_6:14_23
Mi:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:15 σὺ σπερεῖς καὶ οὐ μὴ ἀμήσῃς, σὺ πιέσεις ἐλαίαν καὶ οὐ μὴ ἀλείψῃ ἔλαιον, καὶ οἶνον καὶ οὐ μὴ πίητε, καὶ ἀφανισθήσεται νόμιμα λαοῦ μου.
Mi:6:15 Thou shalt sow, but thou shalt not reap; thou shalt press the olive, but thou shalt not anoint thyself with oil; and shalt make wine, but ye shall drink no wine: and the ordinances of my people shall be utterly abolished. (Micah 6:15 Brenton)
Mi:6:15 Będziesz siał, lecz żąć nie będziesz; będziesz wytłaczał oliwę, lecz oliwą się nie namaścisz; będziesz wyciskał moszcz, lecz nie będziesz pił wina. (Mi 6:15 BT_4)
Mi:6:15 σὺ σπερεῖς καὶ οὐ μὴ ἀμήσῃς, σὺ πιέσεις ἐλαίαν καὶ οὐ μὴ ἀλείψῃ ἔλαιον, καὶ οἶνον καὶ οὐ μὴ πίητε, καὶ ἀφανισθήσεται νόμιμα λαοῦ μου.
Mi:6:15 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀμάω (-, αμη·σ-, αμη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πιέζω (-, πιε·σ-, πιε·σ-, -, πεπιεσ-, -) ἐλαία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) ἔλαιον, -ου, τό καί οἶνος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-)   λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mi:6:15 Ty By siać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By kosić Ty Do ??? Oliwne albo oliwne drzewo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By mazać Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pić I też, nawet, mianowicie By znikać Ludzie Ja
Mi:6:15 su\ sperei=s kai\ ou) mE\ a)mE/sE|s, su\ pie/seis e)lai/an kai\ ou) mE\ a)lei/PSE| e)/laion, kai\ oi)=non kai\ ou) mE\ pi/Ete, kai\ a)fanisTE/setai no/mima laou= mou.
Mi:6:15 sy spereis kai u mE amEsEs, sy pieseis elaian kai u mE aleiPSE elaion, kai oinon kai u mE piEte, kai afanisTEsetai nomima lau mu.
Mi:6:15 RP_NS VF2_FAI2S C D D VA_AAS2S RP_NS VF_FAI2S N1A_ASF C D D VA_AAS3S N2N_ASN C N2_ASM C D D VB_AAS2P C VS_FPI3S A1_APN N2_GSM RP_GS
Mi:6:15 you to sow and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to mow you to ??? olive or olive tree and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to smear olive oil and also, even, namely wine and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to drink and also, even, namely to disappear ć people I
Mi:6:15 you(sg) (nom) you(sg)-will-SOW and not not you(sg)-should-MOW you(sg) (nom) you(sg)-will-??? olive or olive tree (acc) and not not you(sg)-will-be-SMEAR-ed, he/she/it-should-SMEAR, you(sg)-should-be-SMEAR-ed olive oil (nom|acc|voc) and wine (acc) and not not you(pl)-should-DRINK and he/she/it-will-be-DISAPPEAR-ed   people (gen) me (gen)
Mi:6:15 Mi_6:15_1 Mi_6:15_2 Mi_6:15_3 Mi_6:15_4 Mi_6:15_5 Mi_6:15_6 Mi_6:15_7 Mi_6:15_8 Mi_6:15_9 Mi_6:15_10 Mi_6:15_11 Mi_6:15_12 Mi_6:15_13 Mi_6:15_14 Mi_6:15_15 Mi_6:15_16 Mi_6:15_17 Mi_6:15_18 Mi_6:15_19 Mi_6:15_20 Mi_6:15_21 Mi_6:15_22 Mi_6:15_23 Mi_6:15_24 Mi_6:15_25
Mi:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:6:16 καὶ ἐφύλαξας τὰ δικαιώματα Ζαμβρι καὶ πάντα τὰ ἔργα οἴκου Αχααβ καὶ ἐπορεύθητε ἐν ταῖς βουλαῖς αὐτῶν, ὅπως παραδῶ σε εἰς ἀφανισμὸν καὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν εἰς συρισμόν· καὶ ὀνείδη λαῶν λήμψεσθε.
Mi:6:16 For thou hast kept the statues of Zambri, and done all the works of the house of Achaab; and ye have walked in their ways, that I might deliver thee to utter destruction, and those that inhabit the city to hissing: and ye shall bear the reproach of nations. (Micah 6:16 Brenton)
Mi:6:16 Przestrzegałeś ustaw Omriego i wszelkich praktyk domu Achaba. Postępowaliście według ich rad, żebym cię oddał na spustoszenie, a mieszkańców kraju na pośmiewisko, żebyście ponieśli hańbę mego ludu». (Mi 6:16 BT_4)
Mi:6:16 καὶ ἐφύλαξας τὰ δικαιώματα Ζαμβρι καὶ πάντα τὰ ἔργα οἴκου Αχααβ καὶ ἐπορεύθητε ἐν ταῖς βουλαῖς αὐτῶν, ὅπως παραδῶ σε εἰς ἀφανισμὸν καὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν εἰς συρισμόν· καὶ ὀνείδη λαῶν λήμψεσθε.
Mi:6:16 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί ὄνειδο·ς, -ους, τό λαός, -οῦ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Mi:6:16 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się ??? I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Gań Ludzie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
Mi:6:16 kai\ e)fu/laXas ta\ dikaiO/mata *DZambri kai\ pa/nta ta\ e)/rga oi)/kou *aCHaab kai\ e)poreu/TEte e)n tai=s boulai=s au)tO=n, o(/pOs paradO= se ei)s a)fanismo\n kai\ tou\s katoikou=ntas au)tE\n ei)s surismo/n· kai\ o)nei/dE laO=n lE/mPSesTe.
Mi:6:16 kai efylaXas ta dikaiOmata DZambri kai panta ta erga oiku aCHaab kai eporeuTEte en tais bulais autOn, hopOs paradO se eis afanismon kai tus katoikuntas autEn eis syrismon· kai oneidE laOn lEmPSesTe.
Mi:6:16 C VAI_AAI2S RA_APN N3M_APN N_GS C A3_APN RA_APN N2N_APN N2_GSM N_GSM C VCI_API2P P RA_DPF N1_DPF RD_GPM C VO_AAS1S RP_AS P N2_ASM C RA_APM V2_PAPAPM RD_ASF P N2_ASM C N3E_APN N2_GPM VF_FMI2P
Mi:6:16 and also, even, namely to guard the ??? ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the work house; to dwell ć and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the plan/intention he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you; your/yours(sg) into (+acc) destruction and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely reproach people to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Mi:6:16 and you(sg)-GUARD-ed the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   and you(pl)-were-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) plans/intentions (dat) them/same (gen) this is how I-should-Hand OVER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) destruction (acc) and the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) her/it/same (acc) into (+acc)   and reproachs (nom|acc|voc) peoples (gen) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed
Mi:6:16 Mi_6:16_1 Mi_6:16_2 Mi_6:16_3 Mi_6:16_4 Mi_6:16_5 Mi_6:16_6 Mi_6:16_7 Mi_6:16_8 Mi_6:16_9 Mi_6:16_10 Mi_6:16_11 Mi_6:16_12 Mi_6:16_13 Mi_6:16_14 Mi_6:16_15 Mi_6:16_16 Mi_6:16_17 Mi_6:16_18 Mi_6:16_19 Mi_6:16_20 Mi_6:16_21 Mi_6:16_22 Mi_6:16_23 Mi_6:16_24 Mi_6:16_25 Mi_6:16_26 Mi_6:16_27 Mi_6:16_28 Mi_6:16_29 Mi_6:16_30 Mi_6:16_31 Mi_6:16_32
Mi:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x