Ml:1:1 Λῆμμα λόγου κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ ἐν χειρὶ ἀγγέλου αὐτοῦ· θέσθε δὴ ἐπὶ τὰς καρδίας ὑμῶν.
Ml:1:1 The burden of the word of the Lord to Israel by the hand of his messenger. Lay it, I pray you, to heart. (Malachi 1:1 Brenton)
Ml:1:1 Wyrok. Mowa Pana do Izraela za pośrednictwem Malachiasza. (Ml 1:1 BT_4)
Ml:1:1 Λῆμμα λόγου κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ ἐν χειρὶ ἀγγέλου αὐτοῦ· θέσθε δὴ ἐπὶ τὰς καρδίας ὑμῶν.
Ml:1:1   λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δή ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ml:1:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Naprawdę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty
Ml:1:1 *lE=mma lo/gou kuri/ou e)pi\ to\n *israEl e)n CHeiri\ a)gge/lou au)tou=· Te/sTe dE\ e)pi\ ta\s kardi/as u(mO=n.
Ml:1:1 lEmma logu kyriu epi ton israEl en CHeiri angelu autu· TesTe dE epi tas kardias hymOn.
Ml:1:1 N3M_NSN N2_GSM N2_GSM P RA_ASM N_ASM P N3_DSF N2_GSM RD_GSM VE_AMD2P x P RA_APF N1A_APF RP_GP
Ml:1:1 ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same to place lay, put, set, situate, station indeed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you
Ml:1:1   word (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) hand (dat) messenger/angel (gen) him/it/same (gen) be-you(pl)-PLACE-ed! indeed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen)
Ml:1:1 Ml_1:1_1 Ml_1:1_2 Ml_1:1_3 Ml_1:1_4 Ml_1:1_5 Ml_1:1_6 Ml_1:1_7 Ml_1:1_8 Ml_1:1_9 Ml_1:1_10 Ml_1:1_11 Ml_1:1_12 Ml_1:1_13 Ml_1:1_14 Ml_1:1_15 Ml_1:1_16
Ml:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:2 Ἠγάπησα ὑμᾶς, λέγει κύριος. καὶ εἴπατε Ἐν τίνι ἠγάπησας ἡμᾶς; οὐκ ἀδελφὸς ἦν Ησαυ τοῦ Ιακωβ; λέγει κύριος· καὶ ἠγάπησα τὸν Ιακωβ,
Ml:1:2 I have loved you, saith the Lord. And ye said, Wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? saith the Lord: yet I loved Jacob, (Malachi 1:2 Brenton)
Ml:1:2 Umiłowałem was - mówi Pan - wy zaś pytacie: W czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? - wyrocznia Pana - a Ja jednak umiłowałem Jakuba. (Ml 1:2 BT_4)
Ml:1:2 Ἠγάπησα ὑμᾶς, λέγει κύριος. καὶ εἴπατε Ἐν τίνι ἠγάπησας ἡμᾶς; οὐκ ἀδελφὸς ἦν Ησαυ τοῦ Ιακωβ; λέγει κύριος· καὶ ἠγάπησα τὸν Ιακωβ,
Ml:1:2 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ
Ml:1:2 By kochać Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By kochać Ja ??? Przed przydechem mocnym Brat By być Ezaw Jacob By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By kochać Jacob
Ml:1:2 *)Ega/pEsa u(ma=s, le/gei ku/rios. kai\ ei)/pate *)en ti/ni E)ga/pEsas E(ma=s; ou)k a)delfo\s E)=n *Esau tou= *iakOb; le/gei ku/rios· kai\ E)ga/pEsa to\n *iakOb,
Ml:1:2 EgapEsa hymas, legei kyrios. kai eipate en tini EgapEsas hEmas; uk adelfos En Esau tu iakOb; legei kyrios· kai EgapEsa ton iakOb,
Ml:1:2 VAI_AAI1S RP_AP V1_PAI3S N2_NSM C VAI_AAI2P P RI_DSN VAI_AAI2S RP_AP D N2_NSM V9_IAI3S N_NSM RA_GSM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM C VAI_AAI1S RA_ASM N_ASM
Ml:1:2 to love you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to love I οὐχ before rough breathing brother to be Esau the Jacob to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to love the Jacob
Ml:1:2 I-LOVE-ed you(pl) (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! in/among/by (+dat) who/what/why (dat) you(sg)-LOVE-ed us (acc) not brother (nom) he/she/it-was Esau (indecl) the (gen) Jacob (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-LOVE-ed the (acc) Jacob (indecl)
Ml:1:2 Ml_1:2_1 Ml_1:2_2 Ml_1:2_3 Ml_1:2_4 Ml_1:2_5 Ml_1:2_6 Ml_1:2_7 Ml_1:2_8 Ml_1:2_9 Ml_1:2_10 Ml_1:2_11 Ml_1:2_12 Ml_1:2_13 Ml_1:2_14 Ml_1:2_15 Ml_1:2_16 Ml_1:2_17 Ml_1:2_18 Ml_1:2_19 Ml_1:2_20 Ml_1:2_21 Ml_1:2_22
Ml:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:3 τὸν δὲ Ησαυ ἐμίσησα καὶ ἔταξα τὰ ὅρια αὐτοῦ εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς δόματα ἐρήμου.
Ml:1:3 and hated Esau and laid waste his borders, and made his heritage as dwellings of the wilderness? (Malachi 1:3 Brenton)
Ml:1:3 Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni. (Ml 1:3 BT_4)
Ml:1:3 τὸν δὲ Ησαυ ἐμίσησα καὶ ἔταξα τὰ ὅρια αὐτοῦ εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς δόματα ἐρήμου.
Ml:1:3 ὁ ἡ τό δέ Ἠσαῦ, ὁ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Ml:1:3 zaś Ezaw Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Granica On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dar Odludzie; by leżeć odłogiem
Ml:1:3 to\n de\ *Esau e)mi/sEsa kai\ e)/taXa ta\ o(/ria au)tou= ei)s a)fanismo\n kai\ tE\n klEronomi/an au)tou= ei)s do/mata e)rE/mou.
Ml:1:3 ton de Esau emisEsa kai etaXa ta horia autu eis afanismon kai tEn klEronomian autu eis domata erEmu.
Ml:1:3 RA_ASM x N_ASM VAI_AAI1S C VAI_AAI1S RA_APN N2N_APN RD_GSM P N2_ASM C RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P N3M_APN N2_GSF
Ml:1:3 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Esau to destest dislike, detest, hate, abominate and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness the boundary he/she/it/same into (+acc) destruction and also, even, namely the inheritance he/she/it/same into (+acc) gift wilderness; to lay waste
Ml:1:3 the (acc) Yet Esau (indecl) I-DESTEST-ed and I-ORDER-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) destruction (acc) and the (acc) inheritance (acc) him/it/same (gen) into (+acc) gifts (nom|acc|voc) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!
Ml:1:3 Ml_1:3_1 Ml_1:3_2 Ml_1:3_3 Ml_1:3_4 Ml_1:3_5 Ml_1:3_6 Ml_1:3_7 Ml_1:3_8 Ml_1:3_9 Ml_1:3_10 Ml_1:3_11 Ml_1:3_12 Ml_1:3_13 Ml_1:3_14 Ml_1:3_15 Ml_1:3_16 Ml_1:3_17 Ml_1:3_18
Ml:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:4 διότι ἐρεῖ ἡ Ιδουμαία Κατέστραπται, καὶ ἐπιστρέψωμεν καὶ ἀνοικοδομήσωμεν τὰς ἐρήμους· τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Αὐτοὶ οἰκοδομήσουσιν, καὶ ἐγὼ καταστρέψω· καὶ ἐπικληθήσεται αὐτοῖς ὅρια ἀνομίας καὶ λαὸς ἐφ’ ὃν παρατέτακται κύριος ἕως αἰῶνος.
Ml:1:4 Because one will say, Idumea has been overthrown, but let us return and rebuild the desolate places; thus saith the Lord Almighty, They shall build, but I will throw down; and they shall be called The borders of wickedness, and, The people against whom the Lord has set himself for ever. (Malachi 1:4 Brenton)
Ml:1:4 Choćbyś powiedział, Edomie: Zubożeliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone - tak oto mówi Pan Zastępów: Oni niech budują, Ja jednak rozwalę i będą ich nazywać granicą zła, i ludem, na którego Pan zapałał gniewem. (Ml 1:4 BT_4)
Ml:1:4 διότι ἐρεῖ Ιδουμαία Κατέστραπται, καὶ ἐπιστρέψωμεν καὶ ἀνοικοδομήσωμεν τὰς ἐρήμους· τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Αὐτοὶ οἰκοδομήσουσιν, καὶ ἐγὼ καταστρέψω· καὶ ἐπικληθήσεται αὐτοῖς ὅρια ἀνομίας καὶ λαὸς ἐφ’ ὃν παρατέτακται κύριος ἕως αἰῶνος.
Ml:1:4 δι·ότι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅριον, -ου, τό ἀ·νομία, -ας, ἡ καί λαός, -οῦ, ὁ ἐπί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
Ml:1:4 Z powodu tego: Tamto By mówić/opowiadaj Idumea [okręg z] Do ??? I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie Do ??? Odludzie Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Ja Do ??? I też, nawet, mianowicie By odwiedzać On/ona/to/to samo Granica Bezprawie I też, nawet, mianowicie Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być By mobilizować się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ml:1:4 dio/ti e)rei= E( *idoumai/a *kate/straptai, kai\ e)pistre/PSOmen kai\ a)noikodomE/sOmen ta\s e)rE/mous· ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *au)toi\ oi)kodomE/sousin, kai\ e)gO\ katastre/PSO· kai\ e)piklETE/setai au)toi=s o(/ria a)nomi/as kai\ lao\s e)f’ o(\n parate/taktai ku/rios e(/Os ai)O=nos.
Ml:1:4 dioti erei hE idumaia katestraptai, kai epistrePSOmen kai anoikodomEsOmen tas erEmus· tade legei kyrios pantokratOr autoi oikodomEsusin, kai egO katastrePSO· kai epiklETEsetai autois horia anomias kai laos ef’ hon paratetaktai kyrios heOs aiOnos.
Ml:1:4 C VF2_FAI3S RA_NSF N1A_NSF VMI_XPI3S C VA_AAS1P C VF_FAI1P RA_APF N2_APF RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM RD_NPM VF_FAI3P C RP_NS VF_FAI1S C VC_FPI3S RD_DPM N2N_APN N1A_GSF C N2_NSM P RR_ASM VK_XMI3S N2_NSM P N3W_GSM
Ml:1:4 because of this: that to say/tell the Idumea [district of] to ??? and also, even, namely to turn around and also, even, namely to ??? the wilderness such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all he/she/it/same to build/edify and also, even, namely I to ??? and also, even, namely to call upon he/she/it/same boundary lawlessness and also, even, namely people upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which; to be to mobilize lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ml:1:4 because of this: that he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) Idumea (nom|voc) he/she/it-has-been-???-ed and we-should-TURN-AROUND and we-should-??? the (acc) wilderness ([Adj] acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) they/same (nom) they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) and I (nom) I-will-???, I-should-??? and he/she/it-will-be-CALL-ed-UPON them/same (dat) boundaries (nom|acc|voc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) and people (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-has-been-MOBILIZE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
Ml:1:4 Ml_1:4_1 Ml_1:4_2 Ml_1:4_3 Ml_1:4_4 Ml_1:4_5 Ml_1:4_6 Ml_1:4_7 Ml_1:4_8 Ml_1:4_9 Ml_1:4_10 Ml_1:4_11 Ml_1:4_12 Ml_1:4_13 Ml_1:4_14 Ml_1:4_15 Ml_1:4_16 Ml_1:4_17 Ml_1:4_18 Ml_1:4_19 Ml_1:4_20 Ml_1:4_21 Ml_1:4_22 Ml_1:4_23 Ml_1:4_24 Ml_1:4_25 Ml_1:4_26 Ml_1:4_27 Ml_1:4_28 Ml_1:4_29 Ml_1:4_30 Ml_1:4_31 Ml_1:4_32 Ml_1:4_33
Ml:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:5 καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται, καὶ ὑμεῖς ἐρεῖτε Ἐμεγαλύνθη κύριος ὑπεράνω τῶν ὁρίων τοῦ Ισραηλ.
Ml:1:5 And your eyes shall see, and ye shall say, The Lord has been magnified upon the borders of Israel. (Malachi 1:5 Brenton)
Ml:1:5 Oto oczy wasze będą to oglądały i powiecie: Potężnym okazał się Pan nawet poza granicami Izraela. (Ml 1:5 BT_4)
Ml:1:5 καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται, καὶ ὑμεῖς ἐρεῖτε Ἐμεγαλύνθη κύριος ὑπεράνω τῶν ὁρίων τοῦ Ισραηλ.
Ml:1:5 καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑπερ·άνω ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ml:1:5 I też, nawet, mianowicie Oko Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Ty By mówić/opowiadaj By powiększać/chwałę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Izrael
Ml:1:5 kai\ oi( o)fTalmoi\ u(mO=n o)/PSontai, kai\ u(mei=s e)rei=te *)emegalu/nTE ku/rios u(pera/nO tO=n o(ri/On tou= *israEl.
Ml:1:5 kai hoi ofTalmoi hymOn oPSontai, kai hymeis ereite emegalynTE kyrios hyperanO tOn horiOn tu israEl.
Ml:1:5 C RA_NPM N2_NPM RP_GP VF_FMI3P C RP_NP VF2_FAI2P VCI_API3S N2_NSM D RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N_GSM
Ml:1:5 and also, even, namely the eye you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely you to say/tell to magnify/laud lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ??? the boundary; to ordain/mark off the Israel
Ml:1:5 and the (nom) eyes (nom|voc) you(pl) (gen) they-will-be-SEE-ed and you(pl) (nom) you(pl)-will-SAY/TELL he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) ??? the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) the (gen) Israel (indecl)
Ml:1:5 Ml_1:5_1 Ml_1:5_2 Ml_1:5_3 Ml_1:5_4 Ml_1:5_5 Ml_1:5_6 Ml_1:5_7 Ml_1:5_8 Ml_1:5_9 Ml_1:5_10 Ml_1:5_11 Ml_1:5_12 Ml_1:5_13 Ml_1:5_14 Ml_1:5_15
Ml:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:6 Υἱὸς δοξάζει πατέρα καὶ δοῦλος τὸν κύριον αὐτοῦ. καὶ εἰ πατήρ εἰμι ἐγώ, ποῦ ἐστιν ἡ δόξα μου; καὶ εἰ κύριός εἰμι ἐγώ, ποῦ ἐστιν ὁ φόβος μου; λέγει κύριος παντοκράτωρ. ὑμεῖς οἱ ἱερεῖς οἱ φαυλίζοντες τὸ ὄνομά μου· καὶ εἴπατε Ἐν τίνι ἐφαυλίσαμεν τὸ ὄνομά σου;
Ml:1:6 A son honours his father, and a servant his master: if then I am a father, where is mine honour? and if I am a master, where is my fear? saith the Lord Almighty. Ye the priests are they that despise my name: yet ye said, Wherein have we despised thy name? (Malachi 1:6 Brenton)
Ml:1:6 Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani: Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu? (Ml 1:6 BT_4)
Ml:1:6 Υἱὸς δοξάζει πατέρα καὶ δοῦλος τὸν κύριον αὐτοῦ. καὶ εἰ πατήρ εἰμι ἐγώ, ποῦ ἐστιν δόξα μου; καὶ εἰ κύριός εἰμι ἐγώ, ποῦ ἐστιν φόβος μου; λέγει κύριος παντοκράτωρ. ὑμεῖς οἱ ἱερεῖς οἱ φαυλίζοντες τὸ ὄνομά μου· καὶ εἴπατε Ἐν τίνι ἐφαυλίσαμεν τὸ ὄνομά σου;
Ml:1:6 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ml:1:6 Syn By chwalić/wychwalaj/chwałę Ojciec I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik; niewolniczy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeżeli Ojciec By iść; by być Ja Gdzie By być Sławy/wzbudzanie grozy Ja I też, nawet, mianowicie Jeżeli Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść; by być Ja Gdzie By być Obawa [zobacz fobię] Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Ty Duchowny By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Nazwisko {Imię} co do Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Ml:1:6 *ui(o\s doXa/DZei pate/ra kai\ dou=los to\n ku/rion au)tou=. kai\ ei) patE/r ei)mi e)gO/, pou= e)stin E( do/Xa mou; kai\ ei) ku/rio/s ei)mi e)gO/, pou= e)stin o( fo/bos mou; le/gei ku/rios pantokra/tOr. u(mei=s oi( i(erei=s oi( fauli/DZontes to\ o)/noma/ mou· kai\ ei)/pate *)en ti/ni e)fauli/samen to\ o)/noma/ sou;
Ml:1:6 yios doXaDZei patera kai dulos ton kyrion autu. kai ei patEr eimi egO, pu estin hE doXa mu; kai ei kyrios eimi egO, pu estin ho fobos mu; legei kyrios pantokratOr. hymeis hoi hiereis hoi fauliDZontes to onoma mu· kai eipate en tini efaulisamen to onoma su;
Ml:1:6 N2_NSM V1_PAI3S N3_ASM C N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C C N3_NSM V9_PAI1S RP_NS D V9_PAI3S RA_NSF N1S_NSF RP_GS C C N2_NSM V9_PAI1S RP_NS D V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM RP_NP RA_NPM N3V_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VAI_AAI2P P RI_DSN VAI_AAI1P RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Ml:1:6 son to glorify/extol/praise father and also, even, namely slave; servile the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely if father to go; to be I where to be the glory/awesomeness I and also, even, namely if lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go; to be I where to be the fear [see phobia] I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all you the priest the to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little the name with regard to I and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little the name with regard to you; your/yours(sg)
Ml:1:6 son (nom) he/she/it-is-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing, you(sg)-are-being-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (classical) father (acc) and slave (nom); servile ([Adj] nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and if father (nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom) where he/she/it-is the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) me (gen) and if lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom) where he/she/it-is the (nom) fear (nom) me (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) you(pl) (nom) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) while REGARD-ing-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE (nom|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! in/among/by (+dat) who/what/why (dat) we-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ml:1:6 Ml_1:6_1 Ml_1:6_2 Ml_1:6_3 Ml_1:6_4 Ml_1:6_5 Ml_1:6_6 Ml_1:6_7 Ml_1:6_8 Ml_1:6_9 Ml_1:6_10 Ml_1:6_11 Ml_1:6_12 Ml_1:6_13 Ml_1:6_14 Ml_1:6_15 Ml_1:6_16 Ml_1:6_17 Ml_1:6_18 Ml_1:6_19 Ml_1:6_20 Ml_1:6_21 Ml_1:6_22 Ml_1:6_23 Ml_1:6_24 Ml_1:6_25 Ml_1:6_26 Ml_1:6_27 Ml_1:6_28 Ml_1:6_29 Ml_1:6_30 Ml_1:6_31 Ml_1:6_32 Ml_1:6_33 Ml_1:6_34 Ml_1:6_35 Ml_1:6_36 Ml_1:6_37 Ml_1:6_38 Ml_1:6_39 Ml_1:6_40 Ml_1:6_41 Ml_1:6_42 Ml_1:6_43 Ml_1:6_44 Ml_1:6_45 Ml_1:6_46 Ml_1:6_47
Ml:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:7 προσάγοντες πρὸς τὸ θυσιαστήριόν μου ἄρτους ἠλισγημένους. καὶ εἴπατε Ἐν τίνι ἠλισγήσαμεν αὐτούς; ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶς Τράπεζα κυρίου ἐξουδενωμένη ἐστὶν καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα βρώματα ἐξουδενωμένα.
Ml:1:7 In that ye bring to mine altar polluted bread; and ye said, Wherein have ye polluted it? In that ye say, The table of the Lord is polluted, and that which was set thereon ye have despised. (Malachi 1:7 Brenton)
Ml:1:7 Oto przynosicie na mój ołtarz potrawy skażone, a pytacie: Czym go skaziliśmy? Tym, że przynosząc je, niejako powiadacie: Oto stół Pański jest w pogardzie. (Ml 1:7 BT_4)
Ml:1:7 προσάγοντες πρὸς τὸ θυσιαστήριόν μου ἄρτους ἠλισγημένους. καὶ εἴπατε Ἐν τίνι ἠλισγήσαμεν αὐτούς; ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶς Τράπεζα κυρίου ἐξουδενωμένη ἐστὶν καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα βρώματα ἐξουδενωμένα.
Ml:1:7 προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρτος, -ου, ὁ   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τράπεζα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) βρῶμα[τ], -ατος, τό ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-)
Ml:1:7 By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ja Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj Ty Stołowy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By umieszczać [na boku] od nikogo By być I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Żywność By umieszczać [na boku] od nikogo
Ml:1:7 prosa/gontes pro\s to\ TusiastE/rio/n mou a)/rtous E)lisgEme/nous. kai\ ei)/pate *)en ti/ni E)lisgE/samen au)tou/s; e)n tO=| le/gein u(ma=s *tra/peDZa kuri/ou e)XoudenOme/nE e)sti\n kai\ ta\ e)pitiTe/mena brO/mata e)XoudenOme/na.
Ml:1:7 prosagontes pros to TysiastErion mu artus ElisgEmenus. kai eipate en tini ElisgEsamen autus; en tO legein hymas trapeDZa kyriu eXudenOmenE estin kai ta epitiTemena brOmata eXudenOmena.
Ml:1:7 V1_PAPNPM P RA_ASN N2N_ASN RP_GS N2_APM VDI_APPAPM C VAI_AAI2P P RI_DSN VAI_API1P RD_APM P RA_DSN V1_PAN RP_AP N1A_NSF N2_GSM V4_PPPNSF V9_PAI3S C RA_APN V7_PPPAPN N3M_APN V4_PPPAPN
Ml:1:7 to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. I bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. ć and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to say/tell you table lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to set [apart] from nobody to be and also, even, namely the to place on food to set [apart] from nobody
Ml:1:7 while LEAD-ing-TOWARD (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) me (gen) [loaves of] bread (acc)   and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! in/among/by (+dat) who/what/why (dat)   them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SAY/TELL-ing you(pl) (acc) table (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) having-been-SET [APART] FROM NOBODY-ed (nom|voc) he/she/it-is and the (nom|acc) while being-PLACE ON-ed (nom|acc|voc) foods (nom|acc|voc) having-been-SET [APART] FROM NOBODY-ed (nom|acc|voc)
Ml:1:7 Ml_1:7_1 Ml_1:7_2 Ml_1:7_3 Ml_1:7_4 Ml_1:7_5 Ml_1:7_6 Ml_1:7_7 Ml_1:7_8 Ml_1:7_9 Ml_1:7_10 Ml_1:7_11 Ml_1:7_12 Ml_1:7_13 Ml_1:7_14 Ml_1:7_15 Ml_1:7_16 Ml_1:7_17 Ml_1:7_18 Ml_1:7_19 Ml_1:7_20 Ml_1:7_21 Ml_1:7_22 Ml_1:7_23 Ml_1:7_24 Ml_1:7_25 Ml_1:7_26
Ml:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:8 διότι ἐὰν προσαγάγητε τυφλὸν εἰς θυσίαν, οὐ κακόν; καὶ ἐὰν προσαγάγητε χωλὸν ἢ ἄρρωστον, οὐ κακόν; προσάγαγε δὴ αὐτὸ τῷ ἡγουμένῳ σου, εἰ προσδέξεται αὐτό, εἰ λήμψεται πρόσωπόν σου, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:1:8 For if ye bring a blind victim for sacrifices, is it not evil? and if ye bring the lame or the sick, is it not evil? offer it now to thy ruler, and see if he will receive thee, if he will accept thy person, saith the Lord Almighty. (Malachi 1:8 Brenton)
Ml:1:8 Gdy bowiem przynosicie ślepe zwierzę na ofiarę, czyż nie jest to rzeczą złą? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czyż to nic złego? Ofiarujże to twemu namiestnikowi! - czy będzie mu miłe i czy życzliwie cię przyjmie? - mówi Pan Zastępów. (Ml 1:8 BT_4)
Ml:1:8 διότι ἐὰν προσαγάγητε τυφλὸν εἰς θυσίαν, οὐ κακόν; καὶ ἐὰν προσαγάγητε χωλὸν ἄρρωστον, οὐ κακόν; προσάγαγε δὴ αὐτὸ τῷ ἡγουμένῳ σου, εἰ προσδέξεται αὐτό, εἰ λήμψεται πρόσωπόν σου, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:1:8 δι·ότι ἐάν (εἰ ἄν) προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) τυφλός -ή -όν εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ἐάν (εἰ ἄν) προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) χωλός -ή -όν ἤ[1] ἄρρωστος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) δή αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ml:1:8 Z powodu tego: Tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By prowadzić bliski Ślepy Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają ??? Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By prowadzić bliski Zatrzymuj się archaiczny dla kulawego Albo Chory ??? Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle By prowadzić bliski Naprawdę On/ona/to/to samo By uważać Ty; twój/twój(sg) Jeżeli By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj On/ona/to/to samo Jeżeli By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Twarz Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ml:1:8 dio/ti e)a\n prosaga/gEte tuflo\n ei)s Tusi/an, ou) kako/n; kai\ e)a\n prosaga/gEte CHOlo\n E)\ a)/rrOston, ou) kako/n; prosa/gage dE\ au)to\ tO=| E(goume/nO| sou, ei) prosde/Xetai au)to/, ei) lE/mPSetai pro/sOpo/n sou, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ml:1:8 dioti ean prosagagEte tyflon eis Tysian, u kakon; kai ean prosagagEte CHOlon E arrOston, u kakon; prosagage dE auto tO hEgumenO su, ei prosdeXetai auto, ei lEmPSetai prosOpon su, legei kyrios pantokratOr.
Ml:1:8 C C VB_AAS2P A1_ASM P N1A_ASF D A1_ASM C C VB_AAS2P A1_ASM C A1B_ASM D A1_ASM VB_AAD2S x RD_ASN RA_DSM V2_PMPDSM RP_GS C VF_FMI3S RD_ASN C VF_FMI3S N2N_ASN RP_GS V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ml:1:8 because of this: that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lead toward blind into (+acc) sacrifice victimize, immolate οὐχ before rough breathing wickedly to do evil and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lead toward halt archaic for lame or sick οὐχ before rough breathing wickedly to do evil to lead toward indeed he/she/it/same the to deem you; your/yours(sg) if to accept receive favourably, accept he/she/it/same if to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand face you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ml:1:8 because of this: that if-ever you(pl)-should-LEAD-TOWARD blind ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) sacrifice (acc) not wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) and if-ever you(pl)-should-LEAD-TOWARD halt ([Adj] acc, nom|acc|voc) or sick ([Adj] acc, nom|acc|voc) not wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-LEAD-you(sg)-TOWARD! indeed it/same (nom|acc) the (dat) while being-DEEM-ed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if he/she/it-will-be-ACCEPT-ed it/same (nom|acc) if he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ml:1:8 Ml_1:8_1 Ml_1:8_2 Ml_1:8_3 Ml_1:8_4 Ml_1:8_5 Ml_1:8_6 Ml_1:8_7 Ml_1:8_8 Ml_1:8_9 Ml_1:8_10 Ml_1:8_11 Ml_1:8_12 Ml_1:8_13 Ml_1:8_14 Ml_1:8_15 Ml_1:8_16 Ml_1:8_17 Ml_1:8_18 Ml_1:8_19 Ml_1:8_20 Ml_1:8_21 Ml_1:8_22 Ml_1:8_23 Ml_1:8_24 Ml_1:8_25 Ml_1:8_26 Ml_1:8_27 Ml_1:8_28 Ml_1:8_29 Ml_1:8_30 Ml_1:8_31 Ml_1:8_32
Ml:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:9 καὶ νῦν ἐξιλάσκεσθε τὸ πρόσωπον τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ δεήθητε αὐτοῦ· ἐν χερσὶν ὑμῶν γέγονεν ταῦτα· εἰ λήμψομαι ἐξ ὑμῶν πρόσωπα ὑμῶν; λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:1:9 And now intreat the face of your God, and make supplication to him. These things have been done by your hands; shall I accept you? saith the Lord Almighty. (Malachi 1:9 Brenton)
Ml:1:9 A teraz zwracajcie się z prośbą do Boga, aby się zmiłował nad wami. Wyście popełnili to zło - czy więc On będzie przychylny dla kogokolwiek z was? - pyta Pan Zastępów. (Ml 1:9 BT_4)
Ml:1:9 καὶ νῦν ἐξιλάσκεσθε τὸ πρόσωπον τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ δεήθητε αὐτοῦ· ἐν χερσὶν ὑμῶν γέγονεν ταῦτα· εἰ λήμψομαι ἐξ ὑμῶν πρόσωπα ὑμῶν; λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:1:9 καί νῦν ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ml:1:9 I też, nawet, mianowicie Teraz By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Twarz Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty By stawać się stawaj się, zdarzaj się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty Twarz Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ml:1:9 kai\ nu=n e)Xila/skesTe to\ pro/sOpon tou= Teou= u(mO=n kai\ deE/TEte au)tou=· e)n CHersi\n u(mO=n ge/gonen tau=ta· ei) lE/mPSomai e)X u(mO=n pro/sOpa u(mO=n; le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ml:1:9 kai nyn eXilaskesTe to prosOpon tu Teu hymOn kai deETEte autu· en CHersin hymOn gegonen tauta· ei lEmPSomai eX hymOn prosOpa hymOn; legei kyrios pantokratOr.
Ml:1:9 C D V1_PMD2P RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GP C VC_APS2P RD_GSM P N3_DPF RP_GP VX_XAI3S RD_APN C VF_FMI1S P RP_GP N2N_APN RP_GP V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ml:1:9 and also, even, namely now to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the face the god [see theology] you and also, even, namely to need/require he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you to become become, happen this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels you face you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ml:1:9 and now you(pl)-are-being-ATONE-ed, be-you(pl)-being-ATONE-ed!, you(pl)-were-being-ATONE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) and be-you(pl)-NEED/REQUIRE-ed!, you(pl)-should-be-NEED/REQUIRE-ed him/it/same (gen) in/among/by (+dat) hands (dat) you(pl) (gen) he/she/it-has-BECOME-ed these (nom|acc) if I-will-be-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) you(pl) (gen) faces (nom|acc|voc) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ml:1:9 Ml_1:9_1 Ml_1:9_2 Ml_1:9_3 Ml_1:9_4 Ml_1:9_5 Ml_1:9_6 Ml_1:9_7 Ml_1:9_8 Ml_1:9_9 Ml_1:9_10 Ml_1:9_11 Ml_1:9_12 Ml_1:9_13 Ml_1:9_14 Ml_1:9_15 Ml_1:9_16 Ml_1:9_17 Ml_1:9_18 Ml_1:9_19 Ml_1:9_20 Ml_1:9_21 Ml_1:9_22 Ml_1:9_23 Ml_1:9_24 Ml_1:9_25
Ml:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:10 διότι καὶ ἐν ὑμῖν συγκλεισθήσονται θύραι, καὶ οὐκ ἀνάψετε τὸ θυσιαστήριόν μου δωρεάν· οὐκ ἔστιν μου θέλημα ἐν ὑμῖν, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ θυσίαν οὐ προσδέξομαι ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν.
Ml:1:10 Because even among you the doors shall be shut, and one will not kindle the fire of mine altar for nothing, I have no pleasure in you, saith the Lord Almighty, and I will not accept a sacrifice at your hands. (Malachi 1:10 Brenton)
Ml:1:10 Niechby ktoś spośród was raczej zamknął drzwi świątyni, byście nie zapalali świateł na ołtarzu moim nadaremnie. Nie mam Ja upodobania do was, mówi Pan Zastępów, ani Mi nie jest miła ofiara z waszej ręki. (Ml 1:10 BT_4)
Ml:1:10 διότι καὶ ἐν ὑμῖν συγκλεισθήσονται θύραι, καὶ οὐκ ἀνάψετε τὸ θυσιαστήριόν μου δωρεάν· οὐκ ἔστιν μου θέλημα ἐν ὑμῖν, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ θυσίαν οὐ προσδέξομαι ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν.
Ml:1:10 δι·ότι καί ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) θύρα, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θέλημα[τ], -ατος, τό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί θυσία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ml:1:10 Z powodu tego: Tamto I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Drzwi brama I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zapalać się Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ja Swobodnie; dar ??? Przed przydechem mocnym By być Ja Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ty
Ml:1:10 dio/ti kai\ e)n u(mi=n sugkleisTE/sontai Tu/rai, kai\ ou)k a)na/PSete to\ TusiastE/rio/n mou dOrea/n· ou)k e)/stin mou Te/lEma e)n u(mi=n, le/gei ku/rios pantokra/tOr, kai\ Tusi/an ou) prosde/Xomai e)k tO=n CHeirO=n u(mO=n.
Ml:1:10 dioti kai en hymin synkleisTEsontai Tyrai, kai uk anaPSete to TysiastErion mu dOrean· uk estin mu TelEma en hymin, legei kyrios pantokratOr, kai Tysian u prosdeXomai ek tOn CHeirOn hymOn.
Ml:1:10 C D P RP_DP VC_FPI3P N1A_NPF C D VF_FAI2P RA_ASN N2N_ASN RP_GS N1A_ASF D V9_PAI3S RP_GS N3M_ASN P RP_DP V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C N1A_ASF D VF_FMI1S P RA_GPF N3_GPF RP_GP
Ml:1:10 because of this: that and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you to lump together shut with, turn off, close down, cover over door gate and also, even, namely οὐχ before rough breathing to kindle the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. I freely; gift οὐχ before rough breathing to be I will desire, will, wish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely sacrifice victimize, immolate οὐχ before rough breathing to accept receive favourably, accept out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse you
Ml:1:10 because of this: that and in/among/by (+dat) you(pl) (dat) they-will-be-CLOSED-ed doors (nom|voc) and not you(pl)-will-KINDLE the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) me (gen) freely; gift (acc) not he/she/it-is me (gen) will (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) and sacrifice (acc) not I-will-be-ACCEPT-ed out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(pl) (gen)
Ml:1:10 Ml_1:10_1 Ml_1:10_2 Ml_1:10_3 Ml_1:10_4 Ml_1:10_5 Ml_1:10_6 Ml_1:10_7 Ml_1:10_8 Ml_1:10_9 Ml_1:10_10 Ml_1:10_11 Ml_1:10_12 Ml_1:10_13 Ml_1:10_14 Ml_1:10_15 Ml_1:10_16 Ml_1:10_17 Ml_1:10_18 Ml_1:10_19 Ml_1:10_20 Ml_1:10_21 Ml_1:10_22 Ml_1:10_23 Ml_1:10_24 Ml_1:10_25 Ml_1:10_26 Ml_1:10_27 Ml_1:10_28 Ml_1:10_29 Ml_1:10_30
Ml:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:11 διότι ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσάγεται τῷ ὀνόματί μου καὶ θυσία καθαρά, διότι μέγα τὸ ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:1:11 For from the rising of the sun even to the going down thereof my name has been glorified among the Gentiles; and in every place incense is offered to my name, and a pure offering: for my name is great among the Gentiles, saith the Lord Almighty. (Malachi 1:11 Brenton)
Ml:1:11 Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami - mówi Pan Zastępów. (Ml 1:11 BT_4)
Ml:1:11 διότι ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσάγεται τῷ ὀνόματί μου καὶ θυσία καθαρά, διότι μέγα τὸ ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:1:11 δι·ότι ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δυσμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ θυμίαμα[τ], -ατος, τό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί θυσία, -ας, ἡ καθαρός -ά -όν δι·ότι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ml:1:11 Z powodu tego: Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Aż; świtaj Na zachód Nazwisko {Imię} co do Ja By chwalić/wychwalaj/chwałę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Kadzidło By prowadzić bliski Nazwisko {Imię} co do Ja I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Czysty Z powodu tego: Tamto Wielki Nazwisko {Imię} co do Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ml:1:11 dio/ti a)p’ a)natolO=n E(li/ou e(/Os dusmO=n to\ o)/noma/ mou dedo/Xastai e)n toi=s e)/Tnesin, kai\ e)n panti\ to/pO| Tumi/ama prosa/getai tO=| o)no/mati/ mou kai\ Tusi/a kaTara/, dio/ti me/ga to\ o)/noma/ mou e)n toi=s e)/Tnesin, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ml:1:11 dioti ap’ anatolOn hEliu heOs dysmOn to onoma mu dedoXastai en tois eTnesin, kai en panti topO Tymiama prosagetai tO onomati mu kai Tysia kaTara, dioti mega to onoma mu en tois eTnesin, legei kyrios pantokratOr.
Ml:1:11 C P N1_GPF N2_GSM P N1_GPF RA_NSN N3M_NSN RP_GS VT_XMI3S P RA_DPN N3E_DPN C P A3_DSM N2_DSM N3M_NSN V1_PPI3S RA_DSN N3M_DSN RP_GS C N1A_NSF A1A_NSF C A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_DPN N3E_DPN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ml:1:11 because of this: that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry until; dawn west the name with regard to I to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place incense to lead toward the name with regard to I and also, even, namely sacrifice victimize, immolate clean because of this: that great the name with regard to I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ml:1:11 because of this: that away from (+gen) risig of the east dawns (gen) Elijah (gen); sun (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) wests (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-has-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) and in/among/by (+dat) every (dat) place (dat) incense (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-LEAD-ed-TOWARD the (dat) name (dat) me (gen) and sacrifice (nom|voc) clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) because of this: that great ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ml:1:11 Ml_1:11_1 Ml_1:11_2 Ml_1:11_3 Ml_1:11_4 Ml_1:11_5 Ml_1:11_6 Ml_1:11_7 Ml_1:11_8 Ml_1:11_9 Ml_1:11_10 Ml_1:11_11 Ml_1:11_12 Ml_1:11_13 Ml_1:11_14 Ml_1:11_15 Ml_1:11_16 Ml_1:11_17 Ml_1:11_18 Ml_1:11_19 Ml_1:11_20 Ml_1:11_21 Ml_1:11_22 Ml_1:11_23 Ml_1:11_24 Ml_1:11_25 Ml_1:11_26 Ml_1:11_27 Ml_1:11_28 Ml_1:11_29 Ml_1:11_30 Ml_1:11_31 Ml_1:11_32 Ml_1:11_33 Ml_1:11_34 Ml_1:11_35 Ml_1:11_36
Ml:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:12 ὑμεῖς δὲ βεβηλοῦτε αὐτὸ ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶς Τράπεζα κυρίου ἠλισγημένη ἐστίν, καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα ἐξουδένωνται βρώματα αὐτοῦ.
Ml:1:12 But ye profane it, in that ye say, The table of the Lord is polluted, and his meats set thereon are despised. (Malachi 1:12 Brenton)
Ml:1:12 Wy zaś bezcześcicie je, mówiąc: Stół Pański jest splugawiony, bo składane na nim ofiary są miernej wartości. (Ml 1:12 BT_4)
Ml:1:12 ὑμεῖς δὲ βεβηλοῦτε αὐτὸ ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶς Τράπεζα κυρίου ἠλισγημένη ἐστίν, καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα ἐξουδένωνται βρώματα αὐτοῦ.
Ml:1:12 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τράπεζα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) βρῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ml:1:12 Ty zaś By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj Ty Stołowy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej By umieszczać [na boku] od nikogo Żywność On/ona/to/to samo
Ml:1:12 u(mei=s de\ bebElou=te au)to\ e)n tO=| le/gein u(ma=s *tra/peDZa kuri/ou E)lisgEme/nE e)sti/n, kai\ ta\ e)pitiTe/mena e)Xoude/nOntai brO/mata au)tou=.
Ml:1:12 hymeis de bebElute auto en tO legein hymas trapeDZa kyriu ElisgEmenE estin, kai ta epitiTemena eXudenOntai brOmata autu.
Ml:1:12 RP_NP x V4_PAI2P RD_ASN P RA_DSN V1_PAN RP_AP N1A_NSF N2_GSM VCI_APPNSF V9_PAI3S C RA_NPN V7_PMPNPN V4_PPI3P N3M_NPN RD_GSM
Ml:1:12 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to say/tell you table lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć to be and also, even, namely the to place on to set [apart] from nobody food he/she/it/same
Ml:1:12 you(pl) (nom) Yet you(pl)-are-DEFILE-ing, be-you(pl)-DEFILE-ing! it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SAY/TELL-ing you(pl) (acc) table (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   he/she/it-is and the (nom|acc) while being-PLACE ON-ed (nom|acc|voc) they-should-be-being-SET [APART] FROM NOBODY-ed, they-have-been-SET [APART] FROM NOBODY-ed foods (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ml:1:12 Ml_1:12_1 Ml_1:12_2 Ml_1:12_3 Ml_1:12_4 Ml_1:12_5 Ml_1:12_6 Ml_1:12_7 Ml_1:12_8 Ml_1:12_9 Ml_1:12_10 Ml_1:12_11 Ml_1:12_12 Ml_1:12_13 Ml_1:12_14 Ml_1:12_15 Ml_1:12_16 Ml_1:12_17 Ml_1:12_18
Ml:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:13 καὶ εἴπατε Ταῦτα ἐκ κακοπαθείας ἐστίν, καὶ ἐξεφύσησα αὐτὰ λέγει κύριος παντοκράτωρ· καὶ εἰσεφέρετε ἁρπάγματα καὶ τὰ χωλὰ καὶ τὰ ἐνοχλούμενα· καὶ ἐὰν φέρητε τὴν θυσίαν, εἰ προσδέξομαι αὐτὰ ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν; λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:1:13 And ye said, These services are troublesome: therefore I have utterly rejected them with scorn, saith the Lord Almighty: and ye brought in torn victims, and lame, and sick: if then ye should bring an offering, shall I accept them at your hands? saith the Lord Almighty. (Malachi 1:13 Brenton)
Ml:1:13 Powiadacie też: Cóż to za umęczenie! - i tak pogardzacie nim, mówi Pan Zastępów, a przynosicie zwierzę skażone: chrome i chore - i składacie na ofiarę. Czy mam to przyjąć z upodobaniem z ręki waszej? - pyta Pan. (Ml 1:13 BT_4)
Ml:1:13 καὶ εἴπατε Ταῦτα ἐκ κακοπαθείας ἐστίν, καὶ ἐξεφύσησα αὐτὰ λέγει κύριος παντοκράτωρ· καὶ εἰσεφέρετε ἁρπάγματα καὶ τὰ χωλὰ καὶ τὰ ἐνοχλούμενα· καὶ ἐὰν φέρητε τὴν θυσίαν, εἰ προσδέξομαι αὐτὰ ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν; λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:1:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ κακο·παθία v.l. -θεια, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐκ·φυσάω [LXX] (εκ+φυσ(α)-, εκ+φυση·σ-, εκ+φυση·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-)   καί ὁ ἡ τό χωλός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἐν·οχλέω (εν+οχλ(ε)-, -, εν+οχλη·σ-, -, -, +εν+οχλη·θ-) καί ἐάν (εἰ ἄν) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ εἰ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ml:1:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cierpienie By być I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. I też, nawet, mianowicie Zatrzymuj się archaiczny dla kulawego I też, nawet, mianowicie By dokuczać (wciskany, zakłopotany) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ofiara gnębią, poświęcają Jeżeli By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ml:1:13 kai\ ei)/pate *tau=ta e)k kakopaTei/as e)sti/n, kai\ e)Xefu/sEsa au)ta\ le/gei ku/rios pantokra/tOr· kai\ ei)sefe/rete a(rpa/gmata kai\ ta\ CHOla\ kai\ ta\ e)noCHlou/mena· kai\ e)a\n fe/rEte tE\n Tusi/an, ei) prosde/Xomai au)ta\ e)k tO=n CHeirO=n u(mO=n; le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ml:1:13 kai eipate tauta ek kakopaTeias estin, kai eXefysEsa auta legei kyrios pantokratOr· kai eiseferete harpagmata kai ta CHOla kai ta enoCHlumena· kai ean ferEte tEn Tysian, ei prosdeXomai auta ek tOn CHeirOn hymOn; legei kyrios pantokratOr.
Ml:1:13 C VAI_AAI2P RD_NPN P N1A_GSF V9_PAI3S C VAI_AAI1S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C V1I_IAI2P N3M_APN C RA_APN A1_APN C RA_APN V2_PPPAPN C C V1_PAS2P RA_ASF N1A_ASF C VF_FMI1S RD_APN P RA_GPF N3_GPF RP_GP V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ml:1:13 and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels suffering to be and also, even, namely to ??? he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. ć and also, even, namely the halt archaic for lame and also, even, namely the to annoy (crowded in, troubled) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the sacrifice victimize, immolate if to accept receive favourably, accept he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ml:1:13 and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! these (nom|acc) out of (+gen) suffering (gen), sufferings (acc) he/she/it-is and I-???-ed they/them/same (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) and you(pl)-were-BRING IN-ing   and the (nom|acc) halt ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc) while being-ANNOY-ed (nom|acc|voc) and if-ever you(pl)-should-be-BRING-ing the (acc) sacrifice (acc) if I-will-be-ACCEPT-ed they/them/same (nom|acc) out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ml:1:13 Ml_1:13_1 Ml_1:13_2 Ml_1:13_3 Ml_1:13_4 Ml_1:13_5 Ml_1:13_6 Ml_1:13_7 Ml_1:13_8 Ml_1:13_9 Ml_1:13_10 Ml_1:13_11 Ml_1:13_12 Ml_1:13_13 Ml_1:13_14 Ml_1:13_15 Ml_1:13_16 Ml_1:13_17 Ml_1:13_18 Ml_1:13_19 Ml_1:13_20 Ml_1:13_21 Ml_1:13_22 Ml_1:13_23 Ml_1:13_24 Ml_1:13_25 Ml_1:13_26 Ml_1:13_27 Ml_1:13_28 Ml_1:13_29 Ml_1:13_30 Ml_1:13_31 Ml_1:13_32 Ml_1:13_33 Ml_1:13_34 Ml_1:13_35 Ml_1:13_36
Ml:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:1:14 καὶ ἐπικατάρατος ὃς ἦν δυνατὸς καὶ ὑπῆρχεν ἐν τῷ ποιμνίῳ αὐτοῦ ἄρσεν καὶ εὐχὴ αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ καὶ θύει διεφθαρμένον τῷ κυρίῳ· διότι βασιλεὺς μέγας ἐγώ εἰμι, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ τὸ ὄνομά μου ἐπιφανὲς ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Ml:1:14 And cursed is the man who had the power, and possessed a male in his flock, and whose vow is upon him, and who sacrifices a corrupt thing to the Lord: for I am a great King, saith the Lord Almighty, and my name is glorious among the nations. (Malachi 1:14 Brenton)
Ml:1:14 Dlatego niech będzie przeklęty oszust, który mając w swej trzodzie samca, ślubuje złożyć go na ofiarę, a potem składa Panu zwierzę skażone, gdyż Ja jestem potężnym Królem a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. (Ml 1:14 BT_4)
Ml:1:14 καὶ ἐπικατάρατος ὃς ἦν δυνατὸς καὶ ὑπῆρχεν ἐν τῷ ποιμνίῳ αὐτοῦ ἄρσεν καὶ εὐχὴ αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ καὶ θύει διεφθαρμένον τῷ κυρίῳ· διότι βασιλεὺς μέγας ἐγώ εἰμι, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ τὸ ὄνομά μου ἐπιφανὲς ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Ml:1:14 καί ἐπι·κατ·άρατος -ον ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δυνατός -ή -όν καί ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος καί εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·ότι βασιλεύς, -έως, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·φανής -ές ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ml:1:14 I też, nawet, mianowicie Przeklęty Kto/, który/, który By być Zdolny I też, nawet, mianowicie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Stado On/ona/to/to samo Męski I też, nawet, mianowicie Ślub On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] By rujnować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu tego: Tamto Król Wielki Ja By iść; by być By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Ja W pełnym widoku {zamiarze} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Ml:1:14 kai\ e)pikata/ratos o(\s E)=n dunato\s kai\ u(pE=rCHen e)n tO=| poimni/O| au)tou= a)/rsen kai\ eu)CHE\ au)tou= e)p’ au)tO=| kai\ Tu/ei diefTarme/non tO=| kuri/O|· dio/ti basileu\s me/gas e)gO/ ei)mi, le/gei ku/rios pantokra/tOr, kai\ to\ o)/noma/ mou e)pifane\s e)n toi=s e)/Tnesin.
Ml:1:14 kai epikataratos hos En dynatos kai hypErCHen en tO poimniO autu arsen kai euCHE autu ep’ autO kai Tyei diefTarmenon tO kyriO· dioti basileus megas egO eimi, legei kyrios pantokratOr, kai to onoma mu epifanes en tois eTnesin.
Ml:1:14 C A1B_NSM RR_NSM V9_IAI3S A1_NSM C V1I_IAI3S P RA_DSN N2N_DSN RD_GSM A3_ASN C N1_NSF RD_GSM P RD_DSM C V1_PAI3S VM_XMPASM RA_DSM N2_DSM C N3V_NSM A1P_NSM RP_NS V9_PAI1S V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C RA_ASN N3M_ASN RP_GS A3H_ASN P RA_DPN N3E_DPN
Ml:1:14 and also, even, namely cursed who/whom/which to be capable and also, even, namely to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the flock he/she/it/same male and also, even, namely vow he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] to ruin the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of this: that king great I to go; to be to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely the name with regard to I in full view in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Ml:1:14 and cursed ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-was capable ([Adj] nom) and he/she/it-was-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF in/among/by (+dat) the (dat) flock (dat) him/it/same (gen) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) and vow (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and he/she/it-is-SACRIFICE-ing, you(sg)-are-being-SACRIFICE-ed (classical) having-been-RUIN-ed (acc, nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because of this: that king (nom) great ([Adj] nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) in full view ([Adj] nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Ml:1:14 Ml_1:14_1 Ml_1:14_2 Ml_1:14_3 Ml_1:14_4 Ml_1:14_5 Ml_1:14_6 Ml_1:14_7 Ml_1:14_8 Ml_1:14_9 Ml_1:14_10 Ml_1:14_11 Ml_1:14_12 Ml_1:14_13 Ml_1:14_14 Ml_1:14_15 Ml_1:14_16 Ml_1:14_17 Ml_1:14_18 Ml_1:14_19 Ml_1:14_20 Ml_1:14_21 Ml_1:14_22 Ml_1:14_23 Ml_1:14_24 Ml_1:14_25 Ml_1:14_26 Ml_1:14_27 Ml_1:14_28 Ml_1:14_29 Ml_1:14_30 Ml_1:14_31 Ml_1:14_32 Ml_1:14_33 Ml_1:14_34 Ml_1:14_35 Ml_1:14_36 Ml_1:14_37 Ml_1:14_38
Ml:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x