Za:14:1 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται τοῦ κυρίου, καὶ διαμερισθήσεται τὰ σκῦλά σου ἐν σοί.
Za:14:1 Behold, the days of the Lord come, and thy spoils shall be divided in thee. (Zechariah 14:1 Brenton)
Za:14:1 Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy twoje bogactwa rozdzielać będą u ciebie. (Za 14:1 BT_4)
Za:14:1 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται τοῦ κυρίου, καὶ διαμερισθήσεται τὰ σκῦλά σου ἐν σοί.
Za:14:1 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Za:14:1 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dzielić się Łup Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Za:14:1 *)idou\ E(me/rai e)/rCHontai tou= kuri/ou, kai\ diamerisTE/setai ta\ sku=la/ sou e)n soi/.
Za:14:1 idu hEmerai erCHontai tu kyriu, kai diamerisTEsetai ta skyla su en soi.
Za:14:1 I N1A_NPF V1_PMI3P RA_GSM N2_GSM C VC_FPI3S RA_NPN N2N_NPN RP_GS P RP_DS
Za:14:1 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to divide the spoil you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Za:14:1 be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-DIVIDE-ed the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Za:14:1 Za_14:1_1 Za_14:1_2 Za_14:1_3 Za_14:1_4 Za_14:1_5 Za_14:1_6 Za_14:1_7 Za_14:1_8 Za_14:1_9 Za_14:1_10 Za_14:1_11 Za_14:1_12
Za:14:1 x x x x x x x x x x x x
Za:14:2 καὶ ἐπισυνάξω πάντα τὰ ἔθνη ἐπὶ Ιερουσαλημ εἰς πόλεμον, καὶ ἁλώσεται ἡ πόλις, καὶ διαρπαγήσονται αἱ οἰκίαι, καὶ αἱ γυναῖκες μολυνθήσονται, καὶ ἐξελεύσεται τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ δὲ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ μου οὐ μὴ ἐξολεθρευθῶσιν ἐκ τῆς πόλεως.
Za:14:2 And I will gather all the Gentiles to Jerusalem to war, and the city shall be taken, and the houses plundered, and the women ravished; and half of the city shall go forth into captivity, but the rest of my people shall not be utterly cut off from the city. (Zechariah 14:2 Brenton)
Za:14:2 Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. (Za 14:2 BT_4)
Za:14:2 καὶ ἐπισυνάξω πάντα τὰ ἔθνη ἐπὶ Ιερουσαλημ εἰς πόλεμον, καὶ ἁλώσεται πόλις, καὶ διαρπαγήσονται αἱ οἰκίαι, καὶ αἱ γυναῖκες μολυνθήσονται, καὶ ἐξελεύσεται τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ δὲ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ μου οὐ μὴ ἐξολεθρευθῶσιν ἐκ τῆς πόλεως.
Za:14:2 καί ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Za:14:2 I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By chwytać Miasto I też, nawet, mianowicie By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Dom I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona By kalać I też, nawet, mianowicie By wychodzić Pół Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy zaś Pozostawanie Ludzie Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto
Za:14:2 kai\ e)pisuna/XO pa/nta ta\ e)/TnE e)pi\ *ierousalEm ei)s po/lemon, kai\ a(lO/setai E( po/lis, kai\ diarpagE/sontai ai( oi)ki/ai, kai\ ai( gunai=kes molunTE/sontai, kai\ e)Xeleu/setai to\ E(/misu tE=s po/leOs e)n ai)CHmalOsi/a|, oi( de\ kata/loipoi tou= laou= mou ou) mE\ e)XoleTreuTO=sin e)k tE=s po/leOs.
Za:14:2 kai episynaXO panta ta eTnE epi ierusalEm eis polemon, kai halOsetai hE polis, kai diarpagEsontai hai oikiai, kai hai gynaikes molynTEsontai, kai eXeleusetai to hEmisy tEs poleOs en aiCHmalOsia, hoi de kataloipoi tu lau mu u mE eXoleTreuTOsin ek tEs poleOs.
Za:14:2 C VF_FAI1S A3_APN RA_APN N3E_APN P N_ASF P N2_ASM C VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF C VD_FPI3P RA_NPF N1A_NPF C RA_NPF N3K_NPF VC_FPI3P C VF_FMI3S RA_NSN A3U_NSN RA_GSF N3I_GSF P N1A_DSF RA_NPM x A1B_NPM RA_GSM N2_GSM RP_GS D D VC_APS3P P RA_GSF N3I_GSF
Za:14:2 and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to catch the city and also, even, namely to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin the house and also, even, namely the woman/wife to defile and also, even, namely to come out the half the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] remaining the people I οὐχ before rough breathing not to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels the city
Za:14:2 and I-will-???, I-should-??? all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) into (+acc) war (acc) and he/she/it-will-be-CATCH-ed the (nom) city (nom) and they-will-be-SPOLIATE-ed the (nom) houses (nom|voc) and the (nom) women/wives (nom|voc) they-will-be-DEFILE-ed and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen) city (gen) in/among/by (+dat) captives (dat) the (nom) Yet remaining ([Adj] nom|voc) the (gen) people (gen) me (gen) not not they-should-be-DESTROY UTTERLY-ed out of (+gen) the (gen) city (gen)
Za:14:2 Za_14:2_1 Za_14:2_2 Za_14:2_3 Za_14:2_4 Za_14:2_5 Za_14:2_6 Za_14:2_7 Za_14:2_8 Za_14:2_9 Za_14:2_10 Za_14:2_11 Za_14:2_12 Za_14:2_13 Za_14:2_14 Za_14:2_15 Za_14:2_16 Za_14:2_17 Za_14:2_18 Za_14:2_19 Za_14:2_20 Za_14:2_21 Za_14:2_22 Za_14:2_23 Za_14:2_24 Za_14:2_25 Za_14:2_26 Za_14:2_27 Za_14:2_28 Za_14:2_29 Za_14:2_30 Za_14:2_31 Za_14:2_32 Za_14:2_33 Za_14:2_34 Za_14:2_35 Za_14:2_36 Za_14:2_37 Za_14:2_38 Za_14:2_39 Za_14:2_40 Za_14:2_41
Za:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:3 καὶ ἐξελεύσεται κύριος καὶ παρατάξεται ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις καθὼς ἡμέρα παρατάξεως αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ πολέμου.
Za:14:3 And the Lord shall go forth, and fight with those Gentiles as when he fought in the day of war. (Zechariah 14:3 Brenton)
Za:14:3 Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. (Za 14:3 BT_4)
Za:14:3 καὶ ἐξελεύσεται κύριος καὶ παρατάξεται ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις καθὼς ἡμέρα παρατάξεως αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ πολέμου.
Za:14:3 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκεῖνος -η -ο καθ·ώς ἡμέρα, -ας -ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
Za:14:3 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mobilizować się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Tamto Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Dzień On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
Za:14:3 kai\ e)Xeleu/setai ku/rios kai\ parata/Xetai e)n toi=s e)/Tnesin e)kei/nois kaTO\s E(me/ra parata/XeOs au)tou= e)n E(me/ra| pole/mou.
Za:14:3 kai eXeleusetai kyrios kai parataXetai en tois eTnesin ekeinois kaTOs hEmera parataXeOs autu en hEmera polemu.
Za:14:3 C VF_FMI3S N2_NSM C VF_FMI3S P RA_DPN N3E_DPN RD_DPM D N1A_NSF N3I_GSF RD_GSM P N1A_DSF N2_GSM
Za:14:3 and also, even, namely to come out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to mobilize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] that as accordingly [according to how/in accordance with how] day ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day war [see polemic]; to fight war
Za:14:3 and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-will-be-MOBILIZE-ed in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) those (dat) as accordingly day (nom|voc)   him/it/same (gen) in/among/by (+dat) day (dat) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
Za:14:3 Za_14:3_1 Za_14:3_2 Za_14:3_3 Za_14:3_4 Za_14:3_5 Za_14:3_6 Za_14:3_7 Za_14:3_8 Za_14:3_9 Za_14:3_10 Za_14:3_11 Za_14:3_12 Za_14:3_13 Za_14:3_14 Za_14:3_15 Za_14:3_16
Za:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:4 καὶ στήσονται οἱ πόδες αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν τὸ κατέναντι Ιερουσαλημ ἐξ ἀνατολῶν· καὶ σχισθήσεται τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς θάλασσαν, χάος μέγα σφόδρα· καὶ κλινεῖ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον.
Za:14:4 And his feet shall stand in that day on the mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the mount of Olives shall cleave asunder, half of it toward the east and the west, a very great division; and half the mountain shall lean to the north, and half of it to the south. (Zechariah 14:4 Brenton)
Za:14:4 W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. (Za 14:4 BT_4)
Za:14:4 καὶ στήσονται οἱ πόδες αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν τὸ κατέναντι Ιερουσαλημ ἐξ ἀνατολῶν· καὶ σχισθήσεται τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς θάλασσαν, χάος μέγα σφόδρα· καὶ κλινεῖ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον.
Za:14:4 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἐλαία, -ας, ἡ; ἐλαιών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό κατ·έν·αντι Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐκ ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί σχίζω (σχιζ-, σχι·σ-, σχι·σ-, -, εσχισ-, σχισ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἐλαία, -ας, ἡ; ἐλαιών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό πρός θάλασσα, -ης, ἡ   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα καί κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό πρός νότος, -ου, ὁ
Za:14:4 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Stopa On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Oliwne albo oliwne drzewo; oliwny gaj Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Jerozolima [miasto z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie By rwać/rwany rozdzielać, pruty się, drzyj się, rozdarcie Wchodź Oliwne albo oliwne drzewo; oliwny gaj Pół On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Pół On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Pół Wchodź Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie Pół On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe
Za:14:4 kai\ stE/sontai oi( po/des au)tou= e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)pi\ to\ o)/ros tO=n e)laiO=n to\ kate/nanti *ierousalEm e)X a)natolO=n· kai\ sCHisTE/setai to\ o)/ros tO=n e)laiO=n, to\ E(/misu au)tou= pro\s a)natola\s kai\ to\ E(/misu au)tou= pro\s Ta/lassan, CHa/os me/ga sfo/dra· kai\ klinei= to\ E(/misu tou= o)/rous pro\s borra=n kai\ to\ E(/misu au)tou= pro\s no/ton.
Za:14:4 kai stEsontai hoi podes autu en tE hEmera ekeinE epi to oros tOn elaiOn to katenanti ierusalEm eX anatolOn· kai sCHisTEsetai to oros tOn elaiOn, to hEmisy autu pros anatolas kai to hEmisy autu pros Talassan, CHaos mega sfodra· kai klinei to hEmisy tu orus pros borran kai to hEmisy autu pros noton.
Za:14:4 C VF_FMI3P RA_NPM N3D_NPM RD_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P RA_ASN N3E_ASN RA_GPF N1A_GPF RA_ASN D N_GSF P N1_GPF C VS_FPI3S RA_NSN N3E_NSN RA_GPF N1A_GPF RA_NSN A3U_NSN RD_GSN P N1_APF C RA_NSN A3U_NSN RD_GSN P N1S_ASF N3_NSN A1P_ASN D C VF2_FAI3S RA_NSN A3U_NSN RA_GSN N3E_GSN P N1T_ASM C RA_NSN A3U_NSN RD_GSN P N2_ASM
Za:14:4 and also, even, namely to cause to stand the foot he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the olive or olive tree; olive grove the opposite/in the presence of (+gen) Jerusalem [city of] out of (+gen) ἐξ before vowels east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to tear/torn split, ripped, rend, laceration the mount the olive or olive tree; olive grove the half he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely the half he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) sea ć great vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to bend/wane [see incline, decline, recline] the half the mount toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely the half he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) south
Za:14:4 and they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) feet (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (gen) olives or olive trees (gen); olive grove (nom|voc) the (nom|acc) opposite/in the presence of (+gen) Jerusalem (indecl) out of (+gen) risig of the east dawns (gen) and he/she/it-will-be-TEAR/TORN-ed the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (gen) olives or olive trees (gen); olive grove (nom|voc) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc)   great ([Adj] nom|acc|voc) vehement, and he/she/it-is-BEND/WANE-ing, you(sg)-are-being-BEND/WANE-ed (classical) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen) mount (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc)
Za:14:4 Za_14:4_1 Za_14:4_2 Za_14:4_3 Za_14:4_4 Za_14:4_5 Za_14:4_6 Za_14:4_7 Za_14:4_8 Za_14:4_9 Za_14:4_10 Za_14:4_11 Za_14:4_12 Za_14:4_13 Za_14:4_14 Za_14:4_15 Za_14:4_16 Za_14:4_17 Za_14:4_18 Za_14:4_19 Za_14:4_20 Za_14:4_21 Za_14:4_22 Za_14:4_23 Za_14:4_24 Za_14:4_25 Za_14:4_26 Za_14:4_27 Za_14:4_28 Za_14:4_29 Za_14:4_30 Za_14:4_31 Za_14:4_32 Za_14:4_33 Za_14:4_34 Za_14:4_35 Za_14:4_36 Za_14:4_37 Za_14:4_38 Za_14:4_39 Za_14:4_40 Za_14:4_41 Za_14:4_42 Za_14:4_43 Za_14:4_44 Za_14:4_45 Za_14:4_46 Za_14:4_47 Za_14:4_48 Za_14:4_49 Za_14:4_50 Za_14:4_51 Za_14:4_52 Za_14:4_53
Za:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:5 καὶ ἐμφραχθήσεται φάραγξ ὀρέων μου, καὶ ἐγκολληθήσεται φάραγξ ὀρέων ἕως Ιασολ καὶ ἐμφραχθήσεται καθὼς ἐνεφράγη ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ σεισμοῦ ἐν ἡμέραις Οζιου βασιλέως Ιουδα· καὶ ἥξει κύριος ὁ θεός μου καὶ πάντες οἱ ἅγιοι μετ’ αὐτοῦ.
Za:14:5 And the valley of my mountains shall be closed up, and the valley of the mountains shall be joined on to Jasod, and shall be blocked up as it was blocked up in the days of the earthquake, in the days of Ozias king of Juda; and the Lord my God shall come, and all the saints with him. (Zechariah 14:5 Brenton)
Za:14:5 I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci. (Za 14:5 BT_4)
Za:14:5 καὶ ἐμφραχθήσεται φάραγξ ὀρέων μου, καὶ ἐγκολληθήσεται φάραγξ ὀρέων ἕως Ιασολ καὶ ἐμφραχθήσεται καθὼς ἐνεφράγη ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ σεισμοῦ ἐν ἡμέραις Οζιου βασιλέως Ιουδα· καὶ ἥξει κύριος θεός μου καὶ πάντες οἱ ἅγιοι μετ’ αὐτοῦ.
Za:14:5 καί   φάραγξ, -αγγος, ἡ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   φάραγξ, -αγγος, ἡ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί   καθ·ώς   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σεισμός, -οῦ, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ Ὀζίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Za:14:5 I też, nawet, mianowicie ??? Wchodź Ja I też, nawet, mianowicie ??? Wchodź Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Trzęsienie ziemi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Uzziah Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Za:14:5 kai\ e)mfraCHTE/setai fa/ragX o)re/On mou, kai\ e)gkollETE/setai fa/ragX o)re/On e(/Os *iasol kai\ e)mfraCHTE/setai kaTO\s e)nefra/gE e)n tai=s E(me/rais tou= seismou= e)n E(me/rais *oDZiou basile/Os *iouda· kai\ E(/Xei ku/rios o( Teo/s mou kai\ pa/ntes oi( a(/gioi met’ au)tou=.
Za:14:5 kai emfraCHTEsetai faranX oreOn mu, kai enkollETEsetai faranX oreOn heOs iasol kai emfraCHTEsetai kaTOs enefragE en tais hEmerais tu seismu en hEmerais oDZiu basileOs iuda· kai hEXei kyrios ho Teos mu kai pantes hoi hagioi met’ autu.
Za:14:5 C VQ_FPI3S N3G_NSF N3E_GPN RP_GS C VC_FPI3S N3G_NSF N3E_GPN P N_NS C VQ_FPI3S D VQI_API3S P RA_DPF N1A_DPF RA_GSM N2_GSM P N1A_DPF N1T_GSM N3V_GSM N_GSM C VF_FAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C A3_NPM RA_NPM A1A_NPM P RD_GSM
Za:14:5 and also, even, namely ć ??? mount I and also, even, namely ć ??? mount until; dawn ć and also, even, namely ć as accordingly [according to how/in accordance with how] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the earthquake in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day Uzziah king Judas/Judah and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Za:14:5 and   ??? (nom|voc) mounts (gen) me (gen) and   ??? (nom|voc) mounts (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and   as accordingly   in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) the (gen) earthquake (gen) in/among/by (+dat) days (dat) Uzziah (gen) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) me (gen) and all (nom|voc) the (nom) holy ([Adj] nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Za:14:5 Za_14:5_1 Za_14:5_2 Za_14:5_3 Za_14:5_4 Za_14:5_5 Za_14:5_6 Za_14:5_7 Za_14:5_8 Za_14:5_9 Za_14:5_10 Za_14:5_11 Za_14:5_12 Za_14:5_13 Za_14:5_14 Za_14:5_15 Za_14:5_16 Za_14:5_17 Za_14:5_18 Za_14:5_19 Za_14:5_20 Za_14:5_21 Za_14:5_22 Za_14:5_23 Za_14:5_24 Za_14:5_25 Za_14:5_26 Za_14:5_27 Za_14:5_28 Za_14:5_29 Za_14:5_30 Za_14:5_31 Za_14:5_32 Za_14:5_33 Za_14:5_34 Za_14:5_35 Za_14:5_36 Za_14:5_37
Za:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:6 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἔσται φῶς καὶ ψῦχος καὶ πάγος·
Za:14:6 And it shall come to pass in that day that there shall be no light, (Zechariah 14:6 Brenton)
Za:14:6 W owym dniu nie będzie światła ani zimna, ani mrozu. (Za 14:6 BT_4)
Za:14:6 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἔσται φῶς καὶ ψῦχος καὶ πάγος·
Za:14:6 ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί ψῦχο·ς, -ους, τό καί πάγος, -ου, ὁ
Za:14:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień ??? Przed przydechem mocnym By być Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda I też, nawet, mianowicie Stromej skały/odkrywka
Za:14:6 e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| ou)k e)/stai fO=s kai\ PSu=CHos kai\ pa/gos·
Za:14:6 en ekeinE tE hEmera uk estai fOs kai PSyCHos kai pagos·
Za:14:6 P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF D V9_FMI3S N3T_NSN C N3E_NSN C N2_NSM
Za:14:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day οὐχ before rough breathing to be light and also, even, namely cold weather and also, even, namely crag/outcrop
Za:14:6 in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) not he/she/it-will-be light (nom|acc|voc) and cold weather (nom|acc|voc) and crag/outcrop (nom)
Za:14:6 Za_14:6_1 Za_14:6_2 Za_14:6_3 Za_14:6_4 Za_14:6_5 Za_14:6_6 Za_14:6_7 Za_14:6_8 Za_14:6_9 Za_14:6_10 Za_14:6_11
Za:14:6 x x x x x x x x x x x
Za:14:7 ἔσται μίαν ἡμέραν, καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ κυρίῳ, καὶ οὐχ ἡμέρα καὶ οὐ νύξ, καὶ πρὸς ἑσπέραν ἔσται φῶς.
Za:14:7 and there shall be for one day cold and frost, and that day shall be known to the Lord, and it shall not be day nor night: but towards evening it shall be light. (Zechariah 14:7 Brenton)
Za:14:7 Będzie to jeden jedyny dzień - Pan tylko wie o nim - nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno. (Za 14:7 BT_4)
Za:14:7 ἔσται μίαν ἡμέραν, καὶ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ κυρίῳ, καὶ οὐχ ἡμέρα καὶ οὐ νύξ, καὶ πρὸς ἑσπέραν ἔσται φῶς.
Za:14:7 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο γνωστός -ή -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἡμέρα, -ας -ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ νύξ, -υκτός, ἡ καί πρός ἑσπέρα, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Za:14:7 By być Jeden Dzień I też, nawet, mianowicie Dzień Tamto Znany Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Dzień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Noc I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wieczór By być Lekki {Jasny}
Za:14:7 e)/stai mi/an E(me/ran, kai\ E( E(me/ra e)kei/nE gnOstE\ tO=| kuri/O|, kai\ ou)CH E(me/ra kai\ ou) nu/X, kai\ pro\s e(spe/ran e)/stai fO=s.
Za:14:7 estai mian hEmeran, kai hE hEmera ekeinE gnOstE tO kyriO, kai uCH hEmera kai u nyX, kai pros hesperan estai fOs.
Za:14:7 V9_FMI3S A1A_ASF N1A_ASF C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF A1_NSF RA_DSM N2_DSM C D N1A_NSF C D N3_NSF C P N1A_ASF V9_FMI3S N3T_NSN
Za:14:7 to be one day and also, even, namely the day that known the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing day and also, even, namely οὐχ before rough breathing night and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) evening to be light
Za:14:7 he/she/it-will-be one (acc) day (acc) and the (nom) day (nom|voc) that (nom) known ([Adj] nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and not day (nom|voc) and not night (nom|voc) and toward (+acc,+gen,+dat) evening (acc) he/she/it-will-be light (nom|acc|voc)
Za:14:7 Za_14:7_1 Za_14:7_2 Za_14:7_3 Za_14:7_4 Za_14:7_5 Za_14:7_6 Za_14:7_7 Za_14:7_8 Za_14:7_9 Za_14:7_10 Za_14:7_11 Za_14:7_12 Za_14:7_13 Za_14:7_14 Za_14:7_15 Za_14:7_16 Za_14:7_17 Za_14:7_18 Za_14:7_19 Za_14:7_20 Za_14:7_21
Za:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:8 καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται ὕδωρ ζῶν ἐξ Ιερουσαλημ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην, καὶ ἐν θέρει καὶ ἐν ἔαρι ἔσται οὕτως.
Za:14:8 And in that day living water shall come forth out of Jerusalem; half of it toward the former sea, and half of it toward the latter sea: and so shall it be in summer and spring. (Zechariah 14:8 Brenton)
Za:14:8 W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich popłynie do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie. (Za 14:8 BT_4)
Za:14:8 καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται ὕδωρ ζῶν ἐξ Ιερουσαλημ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην, καὶ ἐν θέρει καὶ ἐν ἔαρι ἔσται οὕτως.
Za:14:8 καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον καί ἐν θέρο·ς, -ους, τό καί ἐν ἔαρ, -ρος, τό [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὕτως/οὕτω
Za:14:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By wychodzić Woda Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] Pół On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Morze Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Pół On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Morze Ostatni I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiosna {Sprężyna} By być thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
Za:14:8 kai\ e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)Xeleu/setai u(/dOr DZO=n e)X *ierousalEm, to\ E(/misu au)tou= ei)s tE\n Ta/lassan tE\n prO/tEn kai\ to\ E(/misu au)tou= ei)s tE\n Ta/lassan tE\n e)sCHa/tEn, kai\ e)n Te/rei kai\ e)n e)/ari e)/stai ou(/tOs.
Za:14:8 kai en tE hEmera ekeinE eXeleusetai hydOr DZOn eX ierusalEm, to hEmisy autu eis tEn Talassan tEn prOtEn kai to hEmisy autu eis tEn Talassan tEn esCHatEn, kai en Terei kai en eari estai hutOs.
Za:14:8 C P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3S N3_NSN V3_PAPNSN P N_GSF RA_NSN A3U_NSN RD_GSN P RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1_ASF C RA_NSN A3U_NSN RD_GSN P RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1_ASF C P N3E_DSN C P N3_DSN V9_FMI3S D
Za:14:8 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to come out water to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] the half he/she/it/same into (+acc) the sea the first and also, even, namely the half he/she/it/same into (+acc) the sea the last and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spring to be thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
Za:14:8 and in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT water (nom|acc|voc) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) out of (+gen) Jerusalem (indecl) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) sea (acc) the (acc) first (acc) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) sea (acc) the (acc) last (acc) and in/among/by (+dat) ??? (dat) and in/among/by (+dat) spring (dat) he/she/it-will-be thusly/like this
Za:14:8 Za_14:8_1 Za_14:8_2 Za_14:8_3 Za_14:8_4 Za_14:8_5 Za_14:8_6 Za_14:8_7 Za_14:8_8 Za_14:8_9 Za_14:8_10 Za_14:8_11 Za_14:8_12 Za_14:8_13 Za_14:8_14 Za_14:8_15 Za_14:8_16 Za_14:8_17 Za_14:8_18 Za_14:8_19 Za_14:8_20 Za_14:8_21 Za_14:8_22 Za_14:8_23 Za_14:8_24 Za_14:8_25 Za_14:8_26 Za_14:8_27 Za_14:8_28 Za_14:8_29 Za_14:8_30 Za_14:8_31 Za_14:8_32 Za_14:8_33 Za_14:8_34 Za_14:8_35
Za:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:9 καὶ ἔσται κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν.
Za:14:9 And the Lord shall be king over all the earth: in that day there shall be one Lord, and his name one, (Zechariah 14:9 Brenton)
Za:14:9 A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię. (Za 14:9 BT_4)
Za:14:9 καὶ ἔσται κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν.
Za:14:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Za:14:9 I też, nawet, mianowicie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeden I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Jeden
Za:14:9 kai\ e)/stai ku/rios ei)s basile/a e)pi\ pa=san tE\n gE=n· e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/stai ku/rios ei(=s kai\ to\ o)/noma au)tou= e(/n.
Za:14:9 kai estai kyrios eis basilea epi pasan tEn gEn· en tE hEmera ekeinE estai kyrios heis kai to onoma autu hen.
Za:14:9 C V9_FMI3S N2_NSM P N3V_ASM P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V9_FMI3S N2_NSM A3_NSM C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM A3_NSN
Za:14:9 and also, even, namely to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. one and also, even, namely the name with regard to he/she/it/same one
Za:14:9 and he/she/it-will-be lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be lord (nom); a lord ([Adj] nom) one (nom) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) one (nom|acc)
Za:14:9 Za_14:9_1 Za_14:9_2 Za_14:9_3 Za_14:9_4 Za_14:9_5 Za_14:9_6 Za_14:9_7 Za_14:9_8 Za_14:9_9 Za_14:9_10 Za_14:9_11 Za_14:9_12 Za_14:9_13 Za_14:9_14 Za_14:9_15 Za_14:9_16 Za_14:9_17 Za_14:9_18 Za_14:9_19 Za_14:9_20 Za_14:9_21
Za:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:10 κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν καὶ τὴν ἔρημον ἀπὸ Γαβε ἕως Ρεμμων κατὰ νότον Ιερουσαλημ· Ραμα δὲ ἐπὶ τόπου μενεῖ ἀπὸ τῆς πύλης Βενιαμιν ἕως τοῦ τόπου τῆς πύλης τῆς πρώτης, ἕως τῆς πύλης τῶν γωνιῶν καὶ ἕως τοῦ πύργου Ανανεηλ, ἕως τῶν ὑποληνίων τοῦ βασιλέως.
Za:14:10 compassing all the earth, and the wilderness from Gabe unto Remmon south of Jerusalem. And Rama shall remain in its place. From the gate of Benjamin to the place of the first gate, to the gate of the corners, and to the tower of Anameel, as far as the king's winepresses, (Zechariah 14:10 Brenton)
Za:14:10 Cały kraj zmieni się w równinę, od Geba aż po Rimmon na południe od Jerozolimy. Ona jednak będzie wzniesiona i zamieszkana na swoim miejscu: od Bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy, do Bramy Narożnej, od wieży Chananela aż do tłoczni królewskich. (Za 14:10 BT_4)
Za:14:10 κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν καὶ τὴν ἔρημον ἀπὸ Γαβε ἕως Ρεμμων κατὰ νότον Ιερουσαλημ· Ραμα δὲ ἐπὶ τόπου μενεῖ ἀπὸ τῆς πύλης Βενιαμιν ἕως τοῦ τόπου τῆς πύλης τῆς πρώτης, ἕως τῆς πύλης τῶν γωνιῶν καὶ ἕως τοῦ πύργου Ανανεηλ, ἕως τῶν ὑποληνίων τοῦ βασιλέως.
Za:14:10 κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   κατά νότος, -ου, ὁ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. Ῥαμά, ὁ δέ ἐπί τόπος, -ου, ὁ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ὑπο·λήνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Za:14:10 By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Odludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na południe Jerozolima [miasto z] Rama zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce By pozostawać (mieszkaj) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Beniamin Aż; świtaj Miejsce Brama Po pierwsze Aż; świtaj Brama Kąt I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Wieża Aż; świtaj Kadź Król
Za:14:10 kuklO=n pa=san tE\n gE=n kai\ tE\n e)/rEmon a)po\ *gabe e(/Os *remmOn kata\ no/ton *ierousalEm· *rama de\ e)pi\ to/pou menei= a)po\ tE=s pu/lEs *beniamin e(/Os tou= to/pou tE=s pu/lEs tE=s prO/tEs, e(/Os tE=s pu/lEs tO=n gOniO=n kai\ e(/Os tou= pu/rgou *ananeEl, e(/Os tO=n u(polEni/On tou= basile/Os.
Za:14:10 kyklOn pasan tEn gEn kai tEn erEmon apo gabe heOs remmOn kata noton ierusalEm· rama de epi topu menei apo tEs pylEs beniamin heOs tu topu tEs pylEs tEs prOtEs, heOs tEs pylEs tOn gOniOn kai heOs tu pyrgu ananeEl, heOs tOn hypolEniOn tu basileOs.
Za:14:10 V4_PAPNSM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF C RA_ASF N2_ASF P N_GS P N_GS P N2_ASM N_GSF N_NS x P N2_GSM VF2_FAI3S P RA_GSF N1_GSF N_GSM P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1_GSFS P RA_GSF N1_GSF RA_GPF N1A_GPF C P RA_GSM N2_GSM N_GSM P RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N3V_GSM
Za:14:10 to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land and also, even, namely the wilderness from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing south Jerusalem [city of] Rama δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing place to remain (dwell) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the gate Benjamin until; dawn the place the gate the first until; dawn the gate the corner and also, even, namely until; dawn the tower ć until; dawn the vat the king
Za:14:10 while ENCIRCLE-ing (nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) and the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) south (acc) Jerusalem (indecl) Rama (indecl) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) place (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) away from (+gen) the (gen) gate (gen) Benjamin (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) place (gen) the (gen) gate (gen) the (gen) first (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) quarters (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) tower (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) vats (gen) the (gen) king (gen)
Za:14:10 Za_14:10_1 Za_14:10_2 Za_14:10_3 Za_14:10_4 Za_14:10_5 Za_14:10_6 Za_14:10_7 Za_14:10_8 Za_14:10_9 Za_14:10_10 Za_14:10_11 Za_14:10_12 Za_14:10_13 Za_14:10_14 Za_14:10_15 Za_14:10_16 Za_14:10_17 Za_14:10_18 Za_14:10_19 Za_14:10_20 Za_14:10_21 Za_14:10_22 Za_14:10_23 Za_14:10_24 Za_14:10_25 Za_14:10_26 Za_14:10_27 Za_14:10_28 Za_14:10_29 Za_14:10_30 Za_14:10_31 Za_14:10_32 Za_14:10_33 Za_14:10_34 Za_14:10_35 Za_14:10_36 Za_14:10_37 Za_14:10_38 Za_14:10_39 Za_14:10_40 Za_14:10_41 Za_14:10_42 Za_14:10_43 Za_14:10_44 Za_14:10_45
Za:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:11 κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐκ ἔσται ἀνάθεμα ἔτι, καὶ κατοικήσει Ιερουσαλημ πεποιθότως.
Za:14:11 they shall dwell in the city; and there shall be no more any curse, and Jerusalem shall dwell securely. (Zechariah 14:11 Brenton)
Za:14:11 Będą w niej mieszkali, a klątwa już jej nie dosięgnie. Jerozolima żyć będzie bezpiecznie. (Za 14:11 BT_4)
Za:14:11 κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐκ ἔσται ἀνάθεμα ἔτι, καὶ κατοικήσει Ιερουσαλημ πεποιθότως.
Za:14:11 κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό ἔτι καί κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.  
Za:14:11 By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Klnij Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z]
Za:14:11 katoikE/sousin e)n au)tE=|, kai\ ou)k e)/stai a)na/Tema e)/ti, kai\ katoikE/sei *ierousalEm pepoiTo/tOs.
Za:14:11 katoikEsusin en autE, kai uk estai anaTema eti, kai katoikEsei ierusalEm pepoiTotOs.
Za:14:11 VF_FAI3P P RD_DSF C D V9_FMI3S N3M_NSN D C VF_FAI3S N_GSF D
Za:14:11 to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be curse yet/still and also, even, namely dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] ć
Za:14:11 they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and not he/she/it-will-be curse (nom|acc|voc) yet/still and dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) Jerusalem (indecl)  
Za:14:11 Za_14:11_1 Za_14:11_2 Za_14:11_3 Za_14:11_4 Za_14:11_5 Za_14:11_6 Za_14:11_7 Za_14:11_8 Za_14:11_9 Za_14:11_10 Za_14:11_11 Za_14:11_12
Za:14:11 x x x x x x x x x x x x
Za:14:12 καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσις, ἣν κόψει κύριος πάντας τοὺς λαούς, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Ιερουσαλημ· τακήσονται αἱ σάρκες αὐτῶν ἑστηκότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ῥυήσονται ἐκ τῶν ὀπῶν αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν τακήσεται ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.
Za:14:12 And this shall be the overthrow with which the Lord will smite all the nations, as many as have fought against Jerusalem; their flesh shall consume away while they are standing upon their feet, and their eyes shall melt out of their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. (Zechariah 14:12 Brenton)
Za:14:12 A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach; oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach. (Za 14:12 BT_4)
Za:14:12 Καὶ αὕτη ἔσται πτῶσις, ἣν κόψει κύριος πάντας τοὺς λαούς, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Ιερουσαλημ· τακήσονται αἱ σάρκες αὐτῶν ἑστηκότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ῥυήσονται ἐκ τῶν ὀπῶν αὐτῶν, καὶ γλῶσσα αὐτῶν τακήσεται ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.
Za:14:12 καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅσος -η -ον   ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό ὀπή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Za:14:12 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Spadaj Kto/, który/, który By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Tyleż/wiele jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] By topnieć Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo By powodować stać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo By płynąć jedź, płyń, tryskaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Otwarcie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo By topnieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Za:14:12 *kai\ au(/tE e)/stai E( ptO=sis, E(\n ko/PSei ku/rios pa/ntas tou\s laou/s, o(/soi e)pestra/teusan e)pi\ *ierousalEm· takE/sontai ai( sa/rkes au)tO=n e(stEko/tOn au)tO=n e)pi\ tou\s po/das au)tO=n, kai\ oi( o)fTalmoi\ au)tO=n r(uE/sontai e)k tO=n o)pO=n au)tO=n, kai\ E( glO=ssa au)tO=n takE/setai e)n tO=| sto/mati au)tO=n.
Za:14:12 kai hautE estai hE ptOsis, hEn koPSei kyrios pantas tus laus, hosoi epestrateusan epi ierusalEm· takEsontai hai sarkes autOn hestEkotOn autOn epi tus podas autOn, kai hoi ofTalmoi autOn ryEsontai ek tOn opOn autOn, kai hE glOssa autOn takEsetai en tO stomati autOn.
Za:14:12 C RD_NSF V9_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RR_ASF VF_FAI3S N2_NSM A3_APM RA_APM N2_APM A1_NPM VAI_AAI3P P N_ASF VF_FMI3P RA_NPF N3K_NPF RD_GPM VXI_XAPGPM RD_GPM P RA_APM N3D_APM RD_GPM C RA_NPM N2_NPM RD_GPM VF_FMI3P P RA_GPF N1_GPF RD_GPM C RA_NSF N1S_NSF RD_GPM VD_FPI3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GPM
Za:14:12 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the fall who/whom/which to cut off cut, slash, chip, skive lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the people as much/many as ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] to melt the flesh he/she/it/same to cause to stand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foot he/she/it/same and also, even, namely the eye he/she/it/same to flow run, stream, gush out of (+gen) ἐξ before vowels the opening he/she/it/same and also, even, namely the tongue by metonymy, a language he/she/it/same to melt in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same
Za:14:12 and this (nom) he/she/it-will-be the (nom) fall (nom) who/whom/which (acc) he/she/it-will-CUT OFF, you(sg)-will-be-CUT OFF-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (acc) the (acc) peoples (acc) as much/many as (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) they-will-be-MELT-ed the (nom) flesh (nom|voc) them/same (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (gen) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) feet (acc) them/same (gen) and the (nom) eyes (nom|voc) them/same (gen) they-will-be-FLOW-ed out of (+gen) the (gen) openings (gen) them/same (gen) and the (nom) tongue (nom|voc) them/same (gen) he/she/it-will-be-MELT-ed in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) them/same (gen)
Za:14:12 Za_14:12_1 Za_14:12_2 Za_14:12_3 Za_14:12_4 Za_14:12_5 Za_14:12_6 Za_14:12_7 Za_14:12_8 Za_14:12_9 Za_14:12_10 Za_14:12_11 Za_14:12_12 Za_14:12_13 Za_14:12_14 Za_14:12_15 Za_14:12_16 Za_14:12_17 Za_14:12_18 Za_14:12_19 Za_14:12_20 Za_14:12_21 Za_14:12_22 Za_14:12_23 Za_14:12_24 Za_14:12_25 Za_14:12_26 Za_14:12_27 Za_14:12_28 Za_14:12_29 Za_14:12_30 Za_14:12_31 Za_14:12_32 Za_14:12_33 Za_14:12_34 Za_14:12_35 Za_14:12_36 Za_14:12_37 Za_14:12_38 Za_14:12_39 Za_14:12_40 Za_14:12_41 Za_14:12_42 Za_14:12_43
Za:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:13 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκστασις κυρίου ἐπ’ αὐτοὺς μεγάλη, καὶ ἐπιλήμψονται ἕκαστος τῆς χειρὸς τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ συμπλακήσεται ἡ χεὶρ αὐτοῦ πρὸς χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ.
Za:14:13 And there shall be in that day a great panic from the Lord upon them; and they shall lay hold every man of the hand of his neighbour, and his hand shall be clasped with the hand of his neighbour. (Zechariah 14:13 Brenton)
Za:14:13 W owym czasie za sprawą Pana ogarnie ich wielkie przerażenie, jeden drugiego uchwyci za bary i pięść podniesie jeden na drugiego. (Za 14:13 BT_4)
Za:14:13 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκστασις κυρίου ἐπ’ αὐτοὺς μεγάλη, καὶ ἐπιλήμψονται ἕκαστος τῆς χειρὸς τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ συμπλακήσεται χεὶρ αὐτοῦ πρὸς χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ.
Za:14:13 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἔκ·στασις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό πρός χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Za:14:13 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Zdziwienia/zachwyt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Wielki I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Każdy Ręka Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ręka Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo
Za:14:13 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/kstasis kuri/ou e)p’ au)tou\s mega/lE, kai\ e)pilE/mPSontai e(/kastos tE=s CHeiro\s tou= plEsi/on au)tou=, kai\ sumplakE/setai E( CHei\r au)tou= pro\s CHei=ra tou= plEsi/on au)tou=.
Za:14:13 kai estai en tE hEmera ekeinE ekstasis kyriu ep’ autus megalE, kai epilEmPSontai hekastos tEs CHeiros tu plEsion autu, kai symplakEsetai hE CHeir autu pros CHeira tu plEsion autu.
Za:14:13 C V9_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF N3I_NSF N2_GSM P RD_APM A1_NSF C VF_FMI3P A1_NSM RA_GSF N3_GSF RA_GSM D RD_GSM C VC_FPI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM P N3_ASF RA_GSM D RD_GSM
Za:14:13 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that astoundment/ecstasy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same great and also, even, namely to take hold of each the hand the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely ć the hand he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) hand the neighbor one near, close to; near he/she/it/same
Za:14:13 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) astoundment/ecstasy (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) great ([Adj] nom|voc) and they-will-be-TAKE-ed-HOLD-OF each (of two) (nom) the (gen) hand (gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and   the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) hand (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Za:14:13 Za_14:13_1 Za_14:13_2 Za_14:13_3 Za_14:13_4 Za_14:13_5 Za_14:13_6 Za_14:13_7 Za_14:13_8 Za_14:13_9 Za_14:13_10 Za_14:13_11 Za_14:13_12 Za_14:13_13 Za_14:13_14 Za_14:13_15 Za_14:13_16 Za_14:13_17 Za_14:13_18 Za_14:13_19 Za_14:13_20 Za_14:13_21 Za_14:13_22 Za_14:13_23 Za_14:13_24 Za_14:13_25 Za_14:13_26 Za_14:13_27 Za_14:13_28 Za_14:13_29
Za:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:14 καὶ ὁ Ιουδας παρατάξεται ἐν Ιερουσαλημ καὶ συνάξει τὴν ἰσχὺν πάντων τῶν λαῶν κυκλόθεν, χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ ἱματισμὸν εἰς πλῆθος σφόδρα.
Za:14:14 Juda also shall fight in Jerusalem; and God shall gather the strength of all the nations round about, gold, and silver, and apparel, in great abundance. (Zechariah 14:14 Brenton)
Za:14:14 Juda także będzie walczył w Jerozolimie, gdzie zebrane zostaną bogactwa wszystkich okolicznych ludów: złoto, srebro i ubrania ponad wszelką miarę. (Za 14:14 BT_4)
Za:14:14 καὶ Ιουδας παρατάξεται ἐν Ιερουσαλημ καὶ συνάξει τὴν ἰσχὺν πάντων τῶν λαῶν κυκλόθεν, χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ ἱματισμὸν εἰς πλῆθος σφόδρα.
Za:14:14 καί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κυκλό·θεν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ἱματισμός, -οῦ, ὁ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό σφόδρα
Za:14:14 I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda By mobilizować się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Siła Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Dookoła Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Za:14:14 kai\ o( *ioudas parata/Xetai e)n *ierousalEm kai\ suna/Xei tE\n i)sCHu\n pa/ntOn tO=n laO=n kuklo/Ten, CHrusi/on kai\ a)rgu/rion kai\ i(matismo\n ei)s plE=Tos sfo/dra.
Za:14:14 kai ho iudas parataXetai en ierusalEm kai synaXei tEn isCHyn pantOn tOn laOn kykloTen, CHrysion kai argyrion kai himatismon eis plETos sfodra.
Za:14:14 C RA_NSM N1T_NSM VF_FMI3S P N_DSF C VF_FAI3S RA_ASF N3_ASF A3_GPM RA_GPM N2_GPM D N2N_ASN C N2N_ASN C N2_ASM P N3E_ASN D
Za:14:14 and also, even, namely the Judas/Judah to mobilize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to gather together the strength every all, each, every, the whole of the people around piece of gold and also, even, namely piece of silver and also, even, namely toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig into (+acc) lot (multitude ) vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Za:14:14 and the (nom) Judas/Judah (nom) he/she/it-will-be-MOBILIZE-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) the (acc) strength (acc) all (gen) the (gen) peoples (gen) around piece of gold (nom|acc|voc) and piece of silver (nom|acc|voc) and toilet (acc) into (+acc) lot (nom|acc|voc) vehement,
Za:14:14 Za_14:14_1 Za_14:14_2 Za_14:14_3 Za_14:14_4 Za_14:14_5 Za_14:14_6 Za_14:14_7 Za_14:14_8 Za_14:14_9 Za_14:14_10 Za_14:14_11 Za_14:14_12 Za_14:14_13 Za_14:14_14 Za_14:14_15 Za_14:14_16 Za_14:14_17 Za_14:14_18 Za_14:14_19 Za_14:14_20 Za_14:14_21 Za_14:14_22
Za:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:15 καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσις τῶν ἵππων καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ τῶν καμήλων καὶ τῶν ὄνων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν ὄντων ἐν ταῖς παρεμβολαῖς ἐκείναις κατὰ τὴν πτῶσιν ταύτην.
Za:14:15 And this shall be the overthrow of the horses, and mules, and camels, and asses, and all the beasts that are in those camps, according to this overthrow. (Zechariah 14:15 Brenton)
Za:14:15 Zagłada, podobna do tamtej plagi, wyniszczy konie, muły, wielbłądy, osły, i wszystkie zwierzęta, znajdujące się w tym obozie. (Za 14:15 BT_4)
Za:14:15 καὶ αὕτη ἔσται πτῶσις τῶν ἵππων καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ τῶν καμήλων καὶ τῶν ὄνων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν ὄντων ἐν ταῖς παρεμβολαῖς ἐκείναις κατὰ τὴν πτῶσιν ταύτην.
Za:14:15 καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἐκεῖνος -η -ο κατά ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ; πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Za:14:15 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Spadaj Koń I też, nawet, mianowicie Muł [pół osioł] I też, nawet, mianowicie Wielbłąd I też, nawet, mianowicie Osła/osioł; by mieć korzyść z I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Spadaj; by lecieć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Za:14:15 kai\ au(/tE e)/stai E( ptO=sis tO=n i(/ppOn kai\ tO=n E(mio/nOn kai\ tO=n kamE/lOn kai\ tO=n o)/nOn kai\ pa/ntOn tO=n ktEnO=n tO=n o)/ntOn e)n tai=s parembolai=s e)kei/nais kata\ tE\n ptO=sin tau/tEn.
Za:14:15 kai hautE estai hE ptOsis tOn hippOn kai tOn hEmionOn kai tOn kamElOn kai tOn onOn kai pantOn tOn ktEnOn tOn ontOn en tais parembolais ekeinais kata tEn ptOsin tautEn.
Za:14:15 C RD_NSF V9_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RA_GPM N2_GPM C RA_GPM N2_GPM C RA_GPM N2_GPM C RA_GPM N2_GPM C A3_GPN RA_GPN N3E_GPN RA_GPN V9_PAPGPN P RA_DPF N1_DPF RD_DPF P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF
Za:14:15 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the fall the horse and also, even, namely the mule [half-ass] and also, even, namely the camel and also, even, namely the ass/donkey; to have benefit of and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Animal (beast) the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the fall; to fly this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Za:14:15 and this (nom) he/she/it-will-be the (nom) fall (nom) the (gen) horses (gen) and the (gen) mules (gen) and the (gen) camels (gen) and the (gen) asses/donkeys (gen); upon HAVE BENEFIT OF-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and all (gen) the (gen) Animals (gen) the (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) in/among/by (+dat) the (dat) camps (dat) those (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) fall (acc); they-should-FLY this (acc)
Za:14:15 Za_14:15_1 Za_14:15_2 Za_14:15_3 Za_14:15_4 Za_14:15_5 Za_14:15_6 Za_14:15_7 Za_14:15_8 Za_14:15_9 Za_14:15_10 Za_14:15_11 Za_14:15_12 Za_14:15_13 Za_14:15_14 Za_14:15_15 Za_14:15_16 Za_14:15_17 Za_14:15_18 Za_14:15_19 Za_14:15_20 Za_14:15_21 Za_14:15_22 Za_14:15_23 Za_14:15_24 Za_14:15_25 Za_14:15_26 Za_14:15_27 Za_14:15_28 Za_14:15_29 Za_14:15_30
Za:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:16 καὶ ἔσται ὅσοι ἐὰν καταλειφθῶσιν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ἐλθόντων ἐπὶ Ιερουσαλημ, καὶ ἀναβήσονται κατ’ ἐνιαυτὸν τοῦ προσκυνῆσαι τῷ βασιλεῖ κυρίῳ παντοκράτορι καὶ τοῦ ἑορτάζειν τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας.
Za:14:16 And it shall come to pass, that whosoever shall be left of all the nations that came against Jerusalem, shall even come up every year to worship the king, the Lord Almighty, and to keep the feast of tabernacles. (Zechariah 14:16 Brenton)
Za:14:16 Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów, biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi - Panu Zastępów - i obchodzić Święto Namiotów. (Za 14:16 BT_4)
Za:14:16 καὶ ἔσται ὅσοι ἐὰν καταλειφθῶσιν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ἐλθόντων ἐπὶ Ιερουσαλημ, καὶ ἀναβήσονται κατ’ ἐνιαυτὸν τοῦ προσκυνῆσαι τῷ βασιλεῖ κυρίῳ παντοκράτορι καὶ τοῦ ἑορτάζειν τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας.
Za:14:16 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί ὁ ἡ τό ἑορτάζω (εορταζ-, εορτα·σ-, εορτα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκηνο·πηγία, -ας, ἡ
Za:14:16 I też, nawet, mianowicie By być Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By podnosić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Król Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie Do ??? Świąteczny Namiotu upadanie
Za:14:16 kai\ e)/stai o(/soi e)a\n kataleifTO=sin e)k pa/ntOn tO=n e)TnO=n tO=n e)lTo/ntOn e)pi\ *ierousalEm, kai\ a)nabE/sontai kat’ e)niauto\n tou= proskunE=sai tO=| basilei= kuri/O| pantokra/tori kai\ tou= e(orta/DZein tE\n e(ortE\n tE=s skEnopEgi/as.
Za:14:16 kai estai hosoi ean kataleifTOsin ek pantOn tOn eTnOn tOn elTontOn epi ierusalEm, kai anabEsontai kat’ eniauton tu proskynEsai tO basilei kyriO pantokratori kai tu heortaDZein tEn heortEn tEs skEnopEgias.
Za:14:16 C V9_FMI3S A1_NPM C VV_APS3P P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN RA_GPN VB_AAPGPN P N_ASF C VF_FMI3P P N2_ASM RA_GSN VA_AAN RA_DSM N3V_DSM N2_DSM N3R_DSM C RA_GSN V1_PAN RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1A_GSF
Za:14:16 and also, even, namely to be as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely to ascend down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year the to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the king lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely the to ??? the festival the tent-pitching
Za:14:16 and he/she/it-will-be as much/many as (nom) if-ever they-should-be-LEAVE-ed-BEHIND out of (+gen) all (gen) the (gen) nations (gen) the (gen) let-them-COME! (classical), upon COME-ing (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and they-will-be-ASCEND-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) the (gen) to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, be-you(sg)-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE!, he/she/it-happens-to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE (opt) the (dat) king (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Almighty ruler of all (dat) and the (gen) to-be-???-ing the (acc) festival (acc) the (gen) tent-pitching (gen), tent-pitchings (acc)
Za:14:16 Za_14:16_1 Za_14:16_2 Za_14:16_3 Za_14:16_4 Za_14:16_5 Za_14:16_6 Za_14:16_7 Za_14:16_8 Za_14:16_9 Za_14:16_10 Za_14:16_11 Za_14:16_12 Za_14:16_13 Za_14:16_14 Za_14:16_15 Za_14:16_16 Za_14:16_17 Za_14:16_18 Za_14:16_19 Za_14:16_20 Za_14:16_21 Za_14:16_22 Za_14:16_23 Za_14:16_24 Za_14:16_25 Za_14:16_26 Za_14:16_27 Za_14:16_28 Za_14:16_29 Za_14:16_30
Za:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:17 καὶ ἔσται ὅσοι ἐὰν μὴ ἀναβῶσιν ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆς γῆς εἰς Ιερουσαλημ τοῦ προσκυνῆσαι τῷ βασιλεῖ κυρίῳ παντοκράτορι, καὶ οὗτοι ἐκείνοις προστεθήσονται.
Za:14:17 And it shall come to pass, that whosoever of all the families of the earth shall not come up to Jerusalem to worship the king, the Lord Almighty, even these shall be added to the others. (Zechariah 14:17 Brenton)
Za:14:17 A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi - Panu Zastępów - będą pozbawione deszczu. (Za 14:17 BT_4)
Za:14:17 καὶ ἔσται ὅσοι ἐὰν μὴ ἀναβῶσιν ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆς γῆς εἰς Ιερουσαλημ τοῦ προσκυνῆσαι τῷ βασιλεῖ κυρίῳ παντοκράτορι, καὶ οὗτοι ἐκείνοις προστεθήσονται.
Za:14:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) μή ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκεῖνος -η -ο προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
Za:14:17 I też, nawet, mianowicie By być Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Król Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Tamto By dodawać do
Za:14:17 kai\ e)/stai o(/soi e)a\n mE\ a)nabO=sin e)k pasO=n tO=n fulO=n tE=s gE=s ei)s *ierousalEm tou= proskunE=sai tO=| basilei= kuri/O| pantokra/tori, kai\ ou(=toi e)kei/nois prosteTE/sontai.
Za:14:17 kai estai hosoi ean mE anabOsin ek pasOn tOn fylOn tEs gEs eis ierusalEm tu proskynEsai tO basilei kyriO pantokratori, kai hutoi ekeinois prosteTEsontai.
Za:14:17 C V9_FMI3S A1_NPM C D VZ_AAS3P P A1S_GPF RA_GPF N1_GPF RA_GSF N1_GSF P N_ASF RA_GSN VA_AAN RA_DSM N3V_DSM N2_DSM N3R_DSM C RD_NPM RD_DPM VC_FPI3P
Za:14:17 and also, even, namely to be as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the tribe the earth/land into (+acc) Jerusalem [city of] the to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the king lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] that to add to
Za:14:17 and he/she/it-will-be as much/many as (nom) if-ever not they-should-ASCEND out of (+gen) all (gen) the (gen) tribes (gen) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl) the (gen) to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, be-you(sg)-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE!, he/she/it-happens-to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE (opt) the (dat) king (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Almighty ruler of all (dat) and these (nom) those (dat) they-will-be-ADD-ed-TO
Za:14:17 Za_14:17_1 Za_14:17_2 Za_14:17_3 Za_14:17_4 Za_14:17_5 Za_14:17_6 Za_14:17_7 Za_14:17_8 Za_14:17_9 Za_14:17_10 Za_14:17_11 Za_14:17_12 Za_14:17_13 Za_14:17_14 Za_14:17_15 Za_14:17_16 Za_14:17_17 Za_14:17_18 Za_14:17_19 Za_14:17_20 Za_14:17_21 Za_14:17_22 Za_14:17_23 Za_14:17_24
Za:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:18 ἐὰν δὲ φυλὴ Αἰγύπτου μὴ ἀναβῇ μηδὲ ἔλθῃ ἐκεῖ, καὶ ἐπὶ τούτοις ἔσται ἡ πτῶσις, ἣν πατάξει κύριος πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐὰν μὴ ἀναβῇ τοῦ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας.
Za:14:18 And if the family of Egypt shall not go up, nor come; then upon them shall be the overthrow with which the Lord shall smite all the nations, whichever of them shall not come up to keep the feast of tabernacles. (Zechariah 14:18 Brenton)
Za:14:18 A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi Pan doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód Święta Namiotów. (Za 14:18 BT_4)
Za:14:18 ἐὰν δὲ φυλὴ Αἰγύπτου μὴ ἀναβῇ μηδὲ ἔλθῃ ἐκεῖ, καὶ ἐπὶ τούτοις ἔσται πτῶσις, ἣν πατάξει κύριος πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐὰν μὴ ἀναβῇ τοῦ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας.
Za:14:18 ἐάν (εἰ ἄν) δέ φυλή, -ῆς, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ μή ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ καί ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) μή ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἑορτάζω (εορταζ-, εορτα·σ-, εορτα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκηνο·πηγία, -ας, ἡ
Za:14:18 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Szczep Egipt [kraj z] Nie By podnosić µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By przychodzić Tam I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Spadaj Kto/, który/, który By uderzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By podnosić Do ??? Świąteczny Namiotu upadanie
Za:14:18 e)a\n de\ fulE\ *ai)gu/ptou mE\ a)nabE=| mEde\ e)/lTE| e)kei=, kai\ e)pi\ tou/tois e)/stai E( ptO=sis, E(\n pata/Xei ku/rios pa/nta ta\ e)/TnE, o(/sa e)a\n mE\ a)nabE=| tou= e(orta/sai tE\n e(ortE\n tE=s skEnopEgi/as.
Za:14:18 ean de fylE aigyptu mE anabE mEde elTE ekei, kai epi tutois estai hE ptOsis, hEn pataXei kyrios panta ta eTnE, hosa ean mE anabE tu heortasai tEn heortEn tEs skEnopEgias.
Za:14:18 C x N1_NSF N2_GSF D VZ_AAS3S C VB_AAS3S D C P RD_DPM V9_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RR_ASF VF_FAI3S N2_NSM A3_APN RA_APN N3E_APN A1_APN C D VZ_AAS3S RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1A_GSF
Za:14:18 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] tribe Egypt [country of] not to ascend μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to come there and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the fall who/whom/which to smite lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to ascend the to ??? the festival the tent-pitching
Za:14:18 if-ever Yet tribe (nom|voc) Egypt (gen) not he/she/it-should-ASCEND neither/nor; Mede (voc) he/she/it-should-COME there and upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) he/she/it-will-be the (nom) fall (nom) who/whom/which (acc) he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) if-ever not he/she/it-should-ASCEND the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) festival (acc) the (gen) tent-pitching (gen), tent-pitchings (acc)
Za:14:18 Za_14:18_1 Za_14:18_2 Za_14:18_3 Za_14:18_4 Za_14:18_5 Za_14:18_6 Za_14:18_7 Za_14:18_8 Za_14:18_9 Za_14:18_10 Za_14:18_11 Za_14:18_12 Za_14:18_13 Za_14:18_14 Za_14:18_15 Za_14:18_16 Za_14:18_17 Za_14:18_18 Za_14:18_19 Za_14:18_20 Za_14:18_21 Za_14:18_22 Za_14:18_23 Za_14:18_24 Za_14:18_25 Za_14:18_26 Za_14:18_27 Za_14:18_28 Za_14:18_29 Za_14:18_30 Za_14:18_31
Za:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:19 αὕτη ἔσται ἡ ἁμαρτία Αἰγύπτου καὶ ἡ ἁμαρτία πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσα ἂν μὴ ἀναβῇ τοῦ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας.
Za:14:19 This shall be the sin of Egypt, and the sin of all the nations, whosoever shall not come up to keep the feast of tabernacles. (Zechariah 14:19 Brenton)
Za:14:19 Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód Święta Namiotów. (Za 14:19 BT_4)
Za:14:19 αὕτη ἔσται ἁμαρτία Αἰγύπτου καὶ ἁμαρτία πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσα ἂν μὴ ἀναβῇ τοῦ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας.
Za:14:19 οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅσος -η -ον ἄν μή ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἑορτάζω (εορταζ-, εορτα·σ-, εορτα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκηνο·πηγία, -ας, ἡ
Za:14:19 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By podnosić Do ??? Świąteczny Namiotu upadanie
Za:14:19 au(/tE e)/stai E( a(marti/a *ai)gu/ptou kai\ E( a(marti/a pa/ntOn tO=n e)TnO=n, o(/sa a)/n mE\ a)nabE=| tou= e(orta/sai tE\n e(ortE\n tE=s skEnopEgi/as.
Za:14:19 hautE estai hE hamartia aigyptu kai hE hamartia pantOn tOn eTnOn, hosa an mE anabE tu heortasai tEn heortEn tEs skEnopEgias.
Za:14:19 RD_NSF V9_FMI3S RA_NSF N1A_NSF N2_GSF C RA_NSF N1A_NSF A3_GPN RA_GPN N3E_GPN A1_APN x D VZ_AAS3S RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1A_GSF
Za:14:19 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. Egypt [country of] and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] as much/many as ever (if ever) not to ascend the to ??? the festival the tent-pitching
Za:14:19 this (nom) he/she/it-will-be the (nom) sin (nom|voc) Egypt (gen) and the (nom) sin (nom|voc) all (gen) the (gen) nations (gen) as much/many as (nom|acc) ever not he/she/it-should-ASCEND the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) festival (acc) the (gen) tent-pitching (gen), tent-pitchings (acc)
Za:14:19 Za_14:19_1 Za_14:19_2 Za_14:19_3 Za_14:19_4 Za_14:19_5 Za_14:19_6 Za_14:19_7 Za_14:19_8 Za_14:19_9 Za_14:19_10 Za_14:19_11 Za_14:19_12 Za_14:19_13 Za_14:19_14 Za_14:19_15 Za_14:19_16 Za_14:19_17 Za_14:19_18 Za_14:19_19 Za_14:19_20 Za_14:19_21
Za:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:20 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται τὸ ἐπὶ τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππου ἅγιον τῷ κυρίῳ παντοκράτορι, καὶ ἔσονται οἱ λέβητες οἱ ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου ὡς φιάλαι πρὸ προσώπου τοῦ θυσιαστηρίου,
Za:14:20 In that day there shall be upon the bridle of every horse Holiness to the Lord Almighty; and the caldrons in the house of the Lord shall be as bowls before the altar. (Zechariah 14:20 Brenton)
Za:14:20 Wówczas nawet na dzwoneczkach koni umieszczą napis: «Poświęcone Panu», a kotły zwyczajne w domu Pańskim będą jak kropielnice przed ołtarzem. (Za 14:20 BT_4)
Za:14:20 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται τὸ ἐπὶ τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππου ἅγιον τῷ κυρίῳ παντοκράτορι, καὶ ἔσονται οἱ λέβητες οἱ ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου ὡς φιάλαι πρὸ προσώπου τοῦ θυσιαστηρίου,
Za:14:20 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό χαλινός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς φιάλη, -ης, ἡ πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Za:14:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Uzdy kawałek Koń Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Miska Przedtem (+informacja) Twarz Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Za:14:20 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/stai to\ e)pi\ to\n CHalino\n tou= i(/ppou a(/gion tO=| kuri/O| pantokra/tori, kai\ e)/sontai oi( le/bEtes oi( e)n tO=| oi)/kO| kuri/ou O(s fia/lai pro\ prosO/pou tou= TusiastEri/ou,
Za:14:20 en tE hEmera ekeinE estai to epi ton CHalinon tu hippu hagion tO kyriO pantokratori, kai esontai hoi lebEtes hoi en tO oikO kyriu hOs fialai pro prosOpu tu TysiastEriu,
Za:14:20 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V9_FMI3S RA_NSN P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM A1A_ASM RA_DSM N2_DSM N3R_DSM C VF_FMI3P RA_NPM N3T_NPM RA_NPM P RA_DSM N2_DSM N2_GSM C N1_NPF P N2N_GSN RA_GSN N2N_GSN
Za:14:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to be the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bridle bit the horse dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely to be the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like bowl before (+gen) face the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Za:14:20 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bridle bit (acc) the (gen) horse (gen) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Almighty ruler of all (dat) and they-will-be the (nom)   the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like bowls (nom|voc) before (+gen) face (gen) the (gen) sanctuary (gen)
Za:14:20 Za_14:20_1 Za_14:20_2 Za_14:20_3 Za_14:20_4 Za_14:20_5 Za_14:20_6 Za_14:20_7 Za_14:20_8 Za_14:20_9 Za_14:20_10 Za_14:20_11 Za_14:20_12 Za_14:20_13 Za_14:20_14 Za_14:20_15 Za_14:20_16 Za_14:20_17 Za_14:20_18 Za_14:20_19 Za_14:20_20 Za_14:20_21 Za_14:20_22 Za_14:20_23 Za_14:20_24 Za_14:20_25 Za_14:20_26 Za_14:20_27 Za_14:20_28 Za_14:20_29 Za_14:20_30
Za:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:14:21 καὶ ἔσται πᾶς λέβης ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῷ Ιουδα ἅγιον τῷ κυρίῳ παντοκράτορι· καὶ ἥξουσιν πάντες οἱ θυσιάζοντες καὶ λήμψονται ἐξ αὐτῶν καὶ ἑψήσουσιν ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκ ἔσται Χαναναῖος οὐκέτι ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντοκράτορος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Za:14:21 And every pot in Jerusalem and in Juda shall be holy to the Lord Almighty: and all that sacrifice shall come and take of them, and shall seethe meat in them: and in that day there shall be no more the Chananite in the house of the Lord Almighty. (Zechariah 14:21 Brenton)
Za:14:21 Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu Zastępów. I będą przychodzić wszyscy, którzy mają składać ofiarę, będą brać je i w nich gotować. Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana Zastępów. (Za 14:21 BT_4)
Za:14:21 καὶ ἔσται πᾶς λέβης ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῷ Ιουδα ἅγιον τῷ κυρίῳ παντοκράτορι· καὶ ἥξουσιν πάντες οἱ θυσιάζοντες καὶ λήμψονται ἐξ αὐτῶν καὶ ἑψήσουσιν ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκ ἔσται Χαναναῖος οὐκέτι ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντοκράτορος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Za:14:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐν ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Χαναναῖος -α -ον οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Za:14:21 I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By gotować się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Kananeńczyk Już nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
Za:14:21 kai\ e)/stai pa=s le/bEs e)n *ierousalEm kai\ e)n tO=| *iouda a(/gion tO=| kuri/O| pantokra/tori· kai\ E(/Xousin pa/ntes oi( Tusia/DZontes kai\ lE/mPSontai e)X au)tO=n kai\ e(PSE/sousin e)n au)toi=s. kai\ ou)k e)/stai *CHananai=os ou)ke/ti e)n tO=| oi)/kO| kuri/ou pantokra/toros e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|.
Za:14:21 kai estai pas lebEs en ierusalEm kai en tO iuda hagion tO kyriO pantokratori· kai hEXusin pantes hoi TysiaDZontes kai lEmPSontai eX autOn kai hePSEsusin en autois. kai uk estai CHananaios uketi en tO oikO kyriu pantokratoros en tE hEmera ekeinE.
Za:14:21 C V9_FMI3S A3_NSM N3T_NSM P N_DSF C P RA_DSM N_DSM A1A_ASN RA_DSM N2_DSM N3R_DSM C VF_FAI3P A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM C VF_FMI3P P RD_GPM C VF_FAI3P P RD_DPM C D V9_FMI3S N2_NSM D P RA_DSM N2_DSM N2_GSM N3R_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
Za:14:21 and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judas/Judah dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to boil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be Canaanite no longer in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
Za:14:21 and he/she/it-will-be every (nom|voc)   in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Almighty ruler of all (dat) and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) all (nom|voc) the (nom)   and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) them/same (gen) and they-will-BOIL, going-to-BOIL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) and not he/she/it-will-be Canaanite ([Adj] nom) no longer in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Almighty ruler of all (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)
Za:14:21 Za_14:21_1 Za_14:21_2 Za_14:21_3 Za_14:21_4 Za_14:21_5 Za_14:21_6 Za_14:21_7 Za_14:21_8 Za_14:21_9 Za_14:21_10 Za_14:21_11 Za_14:21_12 Za_14:21_13 Za_14:21_14 Za_14:21_15 Za_14:21_16 Za_14:21_17 Za_14:21_18 Za_14:21_19 Za_14:21_20 Za_14:21_21 Za_14:21_22 Za_14:21_23 Za_14:21_24 Za_14:21_25 Za_14:21_26 Za_14:21_27 Za_14:21_28 Za_14:21_29 Za_14:21_30 Za_14:21_31 Za_14:21_32 Za_14:21_33 Za_14:21_34 Za_14:21_35 Za_14:21_36 Za_14:21_37 Za_14:21_38 Za_14:21_39 Za_14:21_40 Za_14:21_41
Za:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x