Prz:23:1 ἐὰν καθίσῃς δειπνεῖν ἐπὶ τραπέζης δυναστῶν, νοητῶς νόει τὰ παρατιθέμενά σοι
Prz:23:1 If thou sit to sup at the table of a prince, consider attentively the things set before thee: (Proverbs 23:1 Brenton)
Prz:23:1 Gdy z możnym do stołu usiądziesz, pilnie uważaj, co masz przed sobą; (Prz 23:1 BT_4)
Prz:23:1 ἐὰν καθίσῃς δειπνεῖν ἐπὶ τραπέζης δυναστῶν, νοητῶς νόει τὰ παρατιθέμενά σοι
Prz:23:1 ἐάν (εἰ ἄν) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) δειπνέω (δειπν(ε)-, δειπνη·σ-, δειπνη·σ-, -, -, -) ἐπί τράπεζα, -ης, ἡ δυνάστης, -ου, ὁ   νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Prz:23:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź By jeść obiad Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Najwyższy By spostrzegać wiedz By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Prz:23:1 e)a\n kaTi/sE|s deipnei=n e)pi\ trape/DZEs dunastO=n, noEtO=s no/ei ta\ paratiTe/mena/ soi
Prz:23:1 ean kaTisEs deipnein epi trapeDZEs dynastOn, noEtOs noei ta paratiTemena soi
Prz:23:1 C VA_AAS2S V2_PAN P N1S_GSF N1M_GPM D V2_PAD2S RA_APN V7_PMPAPN RP_DS
Prz:23:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge to dine upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing table sovereign ć to discern know the to submit for-consideration you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Prz:23:1 if-ever you(sg)-should-SIT DOWN to-be-DINE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) table (gen) sovereigns (gen)   he/she/it-is-DISCERN-ing, you(sg)-are-being-DISCERN-ed (classical), be-you(sg)-DISCERN-ing! the (nom|acc) while being-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Prz:23:1 Prz_23:1_1 Prz_23:1_2 Prz_23:1_3 Prz_23:1_4 Prz_23:1_5 Prz_23:1_6 Prz_23:1_7 Prz_23:1_8 Prz_23:1_9 Prz_23:1_10 Prz_23:1_11
Prz:23:1 x x x x x x x x x x x
Prz:23:2 καὶ ἐπίβαλλε τὴν χεῖρά σου εἰδὼς ὅτι τοιαῦτά σε δεῖ παρασκευάσαι·
Prz:23:2 and apply thine hand, knowing that it behoves thee to prepare such meats: but if thou art very insatiable, (Proverbs 23:2 Brenton)
Prz:23:2 nóż sobie przyłóż do gardła, jeśli masz gardło żarłoczne. (Prz 23:2 BT_4)
Prz:23:2 καὶ ἐπίβαλλε τὴν χεῖρά σου εἰδὼς ὅτι τοιαῦτά σε δεῖ παρασκευάσαι·
Prz:23:2 καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-)
Prz:23:2 I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ręka Ty; twój/twój(sg) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Ty; twój/twój(sg) By wiązać; by potrzebować/wymagać By przygotowywać się
Prz:23:2 kai\ e)pi/balle tE\n CHei=ra/ sou ei)dO\s o(/ti toiau=ta/ se dei= paraskeua/sai·
Prz:23:2 kai epiballe tEn CHeira su eidOs hoti toiauta se dei paraskeuasai·
Prz:23:2 C V1_PAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS VX_XAPNSM C A1_APN RP_AS V2_PAI3S VA_AAN
Prz:23:2 and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand you; your/yours(sg) to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that such as this kind such, like [τοσαυτην] you; your/yours(sg) to bind; to need/require to prepare
Prz:23:2 and be-you(sg)-PUT ONE'S Hand TO-ing! the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having PERCEIVE-ed (nom) because/that such as this kind (nom|acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) to-PREPARE, be-you(sg)-PREPARE-ed!, he/she/it-happens-to-PREPARE (opt)
Prz:23:2 Prz_23:2_1 Prz_23:2_2 Prz_23:2_3 Prz_23:2_4 Prz_23:2_5 Prz_23:2_6 Prz_23:2_7 Prz_23:2_8 Prz_23:2_9 Prz_23:2_10 Prz_23:2_11
Prz:23:2 x x x x x x x x x x x
Prz:23:3 εἰ δὲ ἀπληστότερος εἶ, μὴ ἐπιθύμει τῶν ἐδεσμάτων αὐτοῦ, ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς.
Prz:23:3 desire not his provisions; for these belong to a false life. (Proverbs 23:3 Brenton)
Prz:23:3 Nie pożądaj jego przysmaków, bo to pokarm zwodniczy. (Prz 23:3 BT_4)
Prz:23:3 εἰ δὲ ἀπληστότερος εἶ, μὴ ἐπιθύμει τῶν ἐδεσμάτων αὐτοῦ, ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς.
Prz:23:3 εἰ δέ   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μή ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές
Prz:23:3 Jeżeli zaś By iść; by być Nie By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak By mieć Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Prz:23:3 ei) de\ a)plEsto/teros ei)=, mE\ e)piTu/mei tO=n e)desma/tOn au)tou=, tau=ta ga\r e)/CHetai DZOE=s PSeudou=s.
Prz:23:3 ei de aplEstoteros ei, mE epiTymei tOn edesmatOn autu, tauta gar eCHetai DZOEs PSeudus.
Prz:23:3 C x A1B_NSMC V9_PAI2S D V2_PAD2S RA_GPN N3M_GPN RD_GSM RD_NPN x V1_PMI3S N1_GSF A3H_GSF
Prz:23:3 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to go; to be not to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the ć he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as to have life being, living, spirit; alive lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying
Prz:23:3 if Yet   you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are not he/she/it-is-DESIRE-ing, you(sg)-are-being-DESIRE-ed (classical), be-you(sg)-DESIRE-ing! the (gen)   him/it/same (gen) these (nom|acc) for he/she/it-is-being-HAVE-ed life (gen); alive ([Adj] gen) lie (gen); liar ([Adj] gen)
Prz:23:3 Prz_23:3_1 Prz_23:3_2 Prz_23:3_3 Prz_23:3_4 Prz_23:3_5 Prz_23:3_6 Prz_23:3_7 Prz_23:3_8 Prz_23:3_9 Prz_23:3_10 Prz_23:3_11 Prz_23:3_12 Prz_23:3_13 Prz_23:3_14
Prz:23:3 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:4 μὴ παρεκτείνου πένης ὢν πλουσίῳ, τῇ δὲ σῇ ἐννοίᾳ ἀπόσχου·
Prz:23:4 If thou art poor, measure not thyself with a rich man; but refrain thyself in thy wisdom. (Proverbs 23:4 Brenton)
Prz:23:4 O bogactwo się nie ubiegaj i odstąp od twojej chytrości! (Prz 23:4 BT_4)
Prz:23:4 μὴ παρεκτείνου πένης ὢν πλουσίῳ, τῇ δὲ σῇ ἐννοίᾳ ἀπόσχου·
Prz:23:4 μή   πένη[τ]ς, -ητος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλούσιος -ία -ον ὁ ἡ τό δέ σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔν·νοια, -ας, ἡ ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -)
Prz:23:4 Nie Biedna osoba By być Obfity zaś Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wgląd By powstrzymywać się
Prz:23:4 mE\ parektei/nou pe/nEs O)\n plousi/O|, tE=| de\ sE=| e)nnoi/a| a)po/sCHou·
Prz:23:4 mE parekteinu penEs On plusiO, tE de sE ennoia aposCHu·
Prz:23:4 D V1_PPD2S N3T_NSM V9_PAPNSM A1A_DSM RA_DSF x A1_DSF N1A_DSF VB_AMD2S
Prz:23:4 not ć poor person to be abundant the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] your/yours(sg); to rub worn, rub insight to abstain
Prz:23:4 not   poor person (nom|voc) while being (nom) abundant ([Adj] dat) the (dat) Yet your/yours(sg) (dat); you(sg)-will-be-RUB-ed insight (dat) be-you(sg)-ABSTAIN-ed!
Prz:23:4 Prz_23:4_1 Prz_23:4_2 Prz_23:4_3 Prz_23:4_4 Prz_23:4_5 Prz_23:4_6 Prz_23:4_7 Prz_23:4_8 Prz_23:4_9 Prz_23:4_10
Prz:23:4 x x x x x x x x x x
Prz:23:5 ἐὰν ἐπιστήσῃς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτόν, οὐδαμοῦ φανεῖται, κατεσκεύασται γὰρ αὐτῷ πτέρυγες ὥσπερ ἀετοῦ, καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον τοῦ προεστηκότος αὐτοῦ.
Prz:23:5 If thou shouldest fix thine eye upon him, he will disappear; for wings like an eagle's are prepared for him, and he returns to the house of his master. (Proverbs 23:5 Brenton)
Prz:23:5 Gdy utkwisz w nim wzrok - już go nie ma, bo skrzydła sobie przyprawi - jak orzeł, co odlatuje ku niebu. (Prz 23:5 BT_4)
Prz:23:5 ἐὰν ἐπιστήσῃς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτόν, οὐδαμοῦ φανεῖται, κατεσκεύασται γὰρ αὐτῷ πτέρυγες ὥσπερ ἀετοῦ, καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον τοῦ προεστηκότος αὐτοῦ.
Prz:23:5 ἐάν (εἰ ἄν) ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὄμμα[τ], -ατος, τό πρός αὐτός αὐτή αὐτό   φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό πτέρυξ, -υγος, ἡ ὥσ·περ ἀετός, -οῦ, ὁ καί ὑπο·στρέφω (υπο+στρεφ-, υπο+στρεψ-, υπο+στρεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό προ·ΐστημι (ath. προ+ιστ(α)-/ath. προ+ιστ(η)-, -, 2nd ath. προ+στ(η)-/ath. προ+στ(α)-, προ+εστη·κ-/προ+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:23:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ulegać odroczeniu Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Oko Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona I też, nawet, mianowicie By wracać Do (+przyspieszenie) Dom By przewodniczyć On/ona/to/to samo
Prz:23:5 e)a\n e)pistE/sE|s to\ so\n o)/mma pro\s au)to/n, ou)damou= fanei=tai, kateskeu/astai ga\r au)tO=| pte/ruges O(/sper a)etou=, kai\ u(postre/fei ei)s to\n oi)=kon tou= proestEko/tos au)tou=.
Prz:23:5 ean epistEsEs to son omma pros auton, udamu faneitai, kateskeuastai gar autO pteryges hOsper aetu, kai hypostrefei eis ton oikon tu proestEkotos autu.
Prz:23:5 C VA_AAS2S RA_ASN A1_ASN N3M_ASN P RD_ASM D VF2_FMI3S VT_XMI3S x RD_DSM N3G_APF D N2_GSM C V1_PAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM VXI_XAPGSM RD_GSM
Prz:23:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to stand over the your/yours(sg); to rub worn, rub eye toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć to appear look, shew, peer, seem, show to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare for since, as he/she/it/same wing [see ptero-dactyl, winged finger] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page and also, even, namely to return into (+acc) the house the to preside he/she/it/same
Prz:23:5 if-ever you(sg)-should-STand-OVER the (nom|acc) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) eye (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   he/she/it-will-be-APPEAR-ed he/she/it-has-been-MAKE READY-ed for him/it/same (dat) wings (nom|voc) just as eagle (gen) and he/she/it-is-RETURN-ing, you(sg)-are-being-RETURN-ed (classical) into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) having PRESIDE-ed (gen) him/it/same (gen)
Prz:23:5 Prz_23:5_1 Prz_23:5_2 Prz_23:5_3 Prz_23:5_4 Prz_23:5_5 Prz_23:5_6 Prz_23:5_7 Prz_23:5_8 Prz_23:5_9 Prz_23:5_10 Prz_23:5_11 Prz_23:5_12 Prz_23:5_13 Prz_23:5_14 Prz_23:5_15 Prz_23:5_16 Prz_23:5_17 Prz_23:5_18 Prz_23:5_19 Prz_23:5_20 Prz_23:5_21 Prz_23:5_22 Prz_23:5_23
Prz:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:6 μὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασκάνῳ μηδὲ ἐπιθύμει τῶν βρωμάτων αὐτοῦ·
Prz:23:6 Sup not with an envious man, neither desire thou his meats: (Proverbs 23:6 Brenton)
Prz:23:6 Z nieżyczliwym człowiekiem nie ucztuj, nie pożądaj jego przysmaków; (Prz 23:6 BT_4)
Prz:23:6 μὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασκάνῳ μηδὲ ἐπιθύμει τῶν βρωμάτων αὐτοῦ·
Prz:23:6 μή   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:23:6 Nie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Żywność On/ona/to/to samo
Prz:23:6 mE\ sundei/pnei a)ndri\ baska/nO| mEde\ e)piTu/mei tO=n brOma/tOn au)tou=·
Prz:23:6 mE syndeipnei andri baskanO mEde epiTymei tOn brOmatOn autu·
Prz:23:6 D V2_PAD2S N3_DSM A1B_DSM C V2_PAD2S RA_GPN N3M_GPN RD_GSM
Prz:23:6 not ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the food he/she/it/same
Prz:23:6 not   man, husband (dat)   neither/nor; Mede (voc) he/she/it-is-DESIRE-ing, you(sg)-are-being-DESIRE-ed (classical), be-you(sg)-DESIRE-ing! the (gen) foods (gen) him/it/same (gen)
Prz:23:6 Prz_23:6_1 Prz_23:6_2 Prz_23:6_3 Prz_23:6_4 Prz_23:6_5 Prz_23:6_6 Prz_23:6_7 Prz_23:6_8 Prz_23:6_9
Prz:23:6 x x x x x x x x x
Prz:23:7 ὃν τρόπον γὰρ εἴ τις καταπίοι τρίχα, οὕτως ἐσθίει καὶ πίνει.
Prz:23:7 so he eats and drinks as if any one should swallow a hair, and do not bring him in to thyself, nor eat thy morsel with him: (Proverbs 23:7 Brenton)
Prz:23:7 jak ktoś, kto dogadza apetytowi, tak samo i on postępuje. «Jedz i pij!» - mówi do ciebie, a w sercu ci nie jest przychylny. (Prz 23:7 BT_4)
Prz:23:7 ὃν τρόπον γὰρ εἴ τις καταπίοι τρίχα, οὕτως ἐσθίει καὶ πίνει.
Prz:23:7 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ γάρ εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν οὕτως/οὕτω ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Prz:23:7 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Dla odtąd, jak Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By przełykać Włosy thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By jeść I też, nawet, mianowicie By pić
Prz:23:7 o(\n tro/pon ga\r ei)/ tis katapi/oi tri/CHa, ou(/tOs e)sTi/ei kai\ pi/nei.
Prz:23:7 hon tropon gar ei tis katapioi triCHa, hutOs esTiei kai pinei.
Prz:23:7 RR_ASM N2_ASM x C RI_NSM VB_AAO3S N3_ASF D V1_PAI3S C V1_PAI3S
Prz:23:7 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude for since, as if some/any to swallow hair thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to eat and also, even, namely to drink
Prz:23:7 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) for if some/any (nom) (fut opt), he/she/it-happens-to-SWALLOW (opt) hair (acc) thusly/like this he/she/it-is-EAT-ing, you(sg)-are-being-EAT-ed (classical) and he/she/it-is-DRINK-ing, you(sg)-are-being-DRINK-ed (classical)
Prz:23:7 Prz_23:7_1 Prz_23:7_2 Prz_23:7_3 Prz_23:7_4 Prz_23:7_5 Prz_23:7_6 Prz_23:7_7 Prz_23:7_8 Prz_23:7_9 Prz_23:7_10 Prz_23:7_11
Prz:23:7 x x x x x x x x x x x
Prz:23:8 μηδὲ πρὸς σὲ εἰσαγάγῃς αὐτὸν καὶ φάγῃς τὸν ψωμόν σου μετ’ αὐτοῦ· ἐξεμέσει γὰρ αὐτὸν καὶ λυμανεῖται τοὺς λόγους σου τοὺς καλούς.
Prz:23:8 for he will vomit it up, and spoil thy fair words. (Proverbs 23:8 Brenton)
Prz:23:8 Zwrócisz spożyty kawałek, słów miłych użyjesz na próżno. (Prz 23:8 BT_4)
Prz:23:8 μηδὲ πρὸς σὲ εἰσαγάγῃς αὐτὸν καὶ φάγῃς τὸν ψωμόν σου μετ’ αὐτοῦ· ἐξεμέσει γὰρ αὐτὸν καὶ λυμανεῖται τοὺς λόγους σου τοὺς καλούς.
Prz:23:8 μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά αὐτός αὐτή αὐτό   γάρ αὐτός αὐτή αὐτό καί λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
Prz:23:8 µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By prowadzić do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ranić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).
Prz:23:8 mEde\ pro\s se\ ei)saga/gE|s au)to\n kai\ fa/gE|s to\n PSOmo/n sou met’ au)tou=· e)Xeme/sei ga\r au)to\n kai\ lumanei=tai tou\s lo/gous sou tou\s kalou/s.
Prz:23:8 mEde pros se eisagagEs auton kai fagEs ton PSOmon su met’ autu· eXemesei gar auton kai lymaneitai tus logus su tus kalus.
Prz:23:8 C P RP_AS VB_AAS2S RD_ASM C VB_AAS2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RD_GSM VF_FAI3S x RD_ASM C V2_PMI3S RA_APM N2_APM RP_GS RA_APM A1_APM
Prz:23:8 μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to lead into he/she/it/same and also, even, namely to eat the ć you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ć for since, as he/she/it/same and also, even, namely to injure the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).
Prz:23:8 neither/nor; Mede (voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg)-should-LEAD-INTO him/it/same (acc) and you(sg)-should-EAT the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)   for him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-INJURE-ed the (acc) words (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) right ([Adj] acc)
Prz:23:8 Prz_23:8_1 Prz_23:8_2 Prz_23:8_3 Prz_23:8_4 Prz_23:8_5 Prz_23:8_6 Prz_23:8_7 Prz_23:8_8 Prz_23:8_9 Prz_23:8_10 Prz_23:8_11 Prz_23:8_12 Prz_23:8_13 Prz_23:8_14 Prz_23:8_15 Prz_23:8_16 Prz_23:8_17 Prz_23:8_18 Prz_23:8_19 Prz_23:8_20 Prz_23:8_21 Prz_23:8_22
Prz:23:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:9 εἰς ὦτα ἄφρονος μηδὲν λέγε, μήποτε μυκτηρίσῃ τοὺς συνετοὺς λόγους σου.
Prz:23:9 Say nothing in the ears of a fool, lest at any time he sneer at thy wise words. (Proverbs 23:9 Brenton)
Prz:23:9 Nie mów do uszu głupiego, bo wzgardzi mądrością twej mowy. (Prz 23:9 BT_4)
Prz:23:9 εἰς ὦτα ἄφρονος μηδὲν λέγε, μήποτε μυκτηρίσῃ τοὺς συνετοὺς λόγους σου.
Prz:23:9 εἰς[1] οὖς, ὠτός, τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μήποτε (μή ποτέ) μυκτηρίζω (μυκτηριζ-, -, μυκτηρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό συν·ετός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:23:9 Do (+przyspieszenie) Ucho Wycofywanie w myśli Nie jeden By mówić/opowiadaj Nigdy Do ??? insightful/bystry Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
Prz:23:9 ei)s O)=ta a)/fronos mEde\n le/ge, mE/pote muktEri/sE| tou\s sunetou\s lo/gous sou.
Prz:23:9 eis Ota afronos mEden lege, mEpote myktErisE tus synetus logus su.
Prz:23:9 P N3T_ASN A3N_GSM A3P_ASN V1_PAD2S D VA_AAS3S RA_APM A1_APM N2_APM RP_GS
Prz:23:9 into (+acc) ear unthinking not one to say/tell never to ??? the insightful/discerning word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
Prz:23:9 into (+acc) ears (nom|acc|voc) unthinking ([Adj] gen) not one (nom|acc) be-you(sg)-SAY/TELL-ing! never he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (acc) insightful/discerning ([Adj] acc) words (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:23:9 Prz_23:9_1 Prz_23:9_2 Prz_23:9_3 Prz_23:9_4 Prz_23:9_5 Prz_23:9_6 Prz_23:9_7 Prz_23:9_8 Prz_23:9_9 Prz_23:9_10 Prz_23:9_11
Prz:23:9 x x x x x x x x x x x
Prz:23:10 μὴ μεταθῇς ὅρια αἰώνια, εἰς δὲ κτῆμα ὀρφανῶν μὴ εἰσέλθῃς·
Prz:23:10 Remove not the ancient landmarks; and enter not upon the possession of the fatherless: (Proverbs 23:10 Brenton)
Prz:23:10 Nie przesuwaj prastarej miedzy, na pole sierot nie wstępuj, (Prz 23:10 BT_4)
Prz:23:10 μὴ μεταθῇς ὅρια αἰώνια, εἰς δὲ κτῆμα ὀρφανῶν μὴ εἰσέλθῃς·
Prz:23:10 μή μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) ὅριον, -ου, τό αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] δέ κτῆμα[τ], -ατος, τό ὀρφανός -ή -όν μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Prz:23:10 Nie By ruszać się nie na miejscu Granica aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do (+przyspieszenie) zaś Posiadłość (własność; specjalnie, dochód duchownego pochodzącego z ziemie, posiadłości ziemskie, albo kładzie opłaty, dziesiąte części, i tym podobny);Stift; (winorośl ??: Od OFr., od L. vinea 'winnicy, winorośl', od vinum 'wina') Osierocony Nie By wchodzić
Prz:23:10 mE\ metaTE=|s o(/ria ai)O/nia, ei)s de\ ktE=ma o)rfanO=n mE\ ei)se/lTE|s·
Prz:23:10 mE metaTEs horia aiOnia, eis de ktEma orfanOn mE eiselTEs·
Prz:23:10 D V2_PAS2S N2N_APN A1B_APN P x N3M_ASN A1_GPM D VB_AAS2S
Prz:23:10 not to move out of place boundary aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] temporality (property; especially, the revenue of an ecclesiastic proceeding from lands, tenements, or lay fees, tithes, and the like);Stift; (vine ΜΕ: from OFr., from L. vinea ‘vineyard, vine’, from vinum ‘wine’) orphaned not to enter
Prz:23:10 not you(sg)-should-MOVE-OUT-OF-PLACE boundaries (nom|acc|voc) aeonian ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) into (+acc) Yet temporality (nom|acc|voc) orphaned ([Adj] gen) not you(sg)-should-ENTER
Prz:23:10 Prz_23:10_1 Prz_23:10_2 Prz_23:10_3 Prz_23:10_4 Prz_23:10_5 Prz_23:10_6 Prz_23:10_7 Prz_23:10_8 Prz_23:10_9 Prz_23:10_10
Prz:23:10 x x x x x x x x x x
Prz:23:11 ὁ γὰρ λυτρούμενος αὐτοὺς κύριος κραταιός ἐστιν καὶ κρινεῖ τὴν κρίσιν αὐτῶν μετὰ σοῦ.
Prz:23:11 for the Lord is their redeemer; he is mighty, and will plead their cause with thee. (Proverbs 23:11 Brenton)
Prz:23:11 bo mocny jest ich Obrońca, przeciw tobie ich sprawę obróci. (Prz 23:11 BT_4)
Prz:23:11 γὰρ λυτρούμενος αὐτοὺς κύριος κραταιός ἐστιν καὶ κρινεῖ τὴν κρίσιν αὐτῶν μετὰ σοῦ.
Prz:23:11 ὁ ἡ τό γάρ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κραταιός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:23:11 Dla odtąd, jak By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Poruszaj się kołysać berło By być I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Prz:23:11 o( ga\r lutrou/menos au)tou\s ku/rios krataio/s e)stin kai\ krinei= tE\n kri/sin au)tO=n meta\ sou=.
Prz:23:11 ho gar lytrumenos autus kyrios krataios estin kai krinei tEn krisin autOn meta su.
Prz:23:11 RA_NSM x V4_PMPNSM RD_APM N2_NSM A1A_NSM V9_PAI3S C VF2_FAI3S RA_ASF N3I_ASF RD_GPM P RP_GS
Prz:23:11 the for since, as to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sway to sway the scepter to be and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Prz:23:11 the (nom) for while being-REDEEM-ed (nom) them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) sway ([Adj] nom) he/she/it-is and he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) the (acc) judgment (acc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:23:11 Prz_23:11_1 Prz_23:11_2 Prz_23:11_3 Prz_23:11_4 Prz_23:11_5 Prz_23:11_6 Prz_23:11_7 Prz_23:11_8 Prz_23:11_9 Prz_23:11_10 Prz_23:11_11 Prz_23:11_12 Prz_23:11_13 Prz_23:11_14
Prz:23:11 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:12 δὸς εἰς παιδείαν τὴν καρδίαν σου, τὰ δὲ ὦτά σου ἑτοίμασον λόγοις αἰσθήσεως.
Prz:23:12 Apply thine heart to instruction, and prepare thine ears for words of discretion. (Proverbs 23:12 Brenton)
Prz:23:12 Do pouczeń serce swe nakłoń, do mądrych słów - swoje uszy! (Prz 23:12 BT_4)
Prz:23:12 δὸς εἰς παιδείαν τὴν καρδίαν σου, τὰ δὲ ὦτά σου ἑτοίμασον λόγοις αἰσθήσεως.
Prz:23:12 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] παιδεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) λόγος, -ου, ὁ αἴσθησις, -εως, ἡ
Prz:23:12 By dawać Do (+przyspieszenie) Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) zaś Ucho Ty; twój/twój(sg) Do gotowy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Swoboda {Rozwaga} (wiedza, dostrzegalność)
Prz:23:12 do\s ei)s paidei/an tE\n kardi/an sou, ta\ de\ O)=ta/ sou e(toi/mason lo/gois ai)sTE/seOs.
Prz:23:12 dos eis paideian tEn kardian su, ta de Ota su hetoimason logois aisTEseOs.
Prz:23:12 VO_AAD2S P N1A_ASF RA_ASF N1A_ASF RP_GS RA_APN x N3T_APN RP_GS VA_AAD2S N2_DPM N3I_GSF
Prz:23:12 to give into (+acc) chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ear you; your/yours(sg) to ready word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. discretion (knowledge, perceptibility)
Prz:23:12 do-GIVE-you(sg)! into (+acc) chastisement (acc) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) Yet ears (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) words (dat) discretion (gen)
Prz:23:12 Prz_23:12_1 Prz_23:12_2 Prz_23:12_3 Prz_23:12_4 Prz_23:12_5 Prz_23:12_6 Prz_23:12_7 Prz_23:12_8 Prz_23:12_9 Prz_23:12_10 Prz_23:12_11 Prz_23:12_12 Prz_23:12_13
Prz:23:12 x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:13 μὴ ἀπόσχῃ νήπιον παιδεύειν, ὅτι ἐὰν πατάξῃς αὐτὸν ῥάβδῳ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ·
Prz:23:13 Refrain not from chastening a child; for if thou beat him with the rod, he shall not die. (Proverbs 23:13 Brenton)
Prz:23:13 Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz - nie umrze. (Prz 23:13 BT_4)
Prz:23:13 μὴ ἀπόσχῃ νήπιον παιδεύειν, ὅτι ἐὰν πατάξῃς αὐτὸν ῥάβδῳ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ·
Prz:23:13 μή ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) νήπιος -ία -ον παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ῥάβδος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Prz:23:13 Nie By powstrzymywać się Noworodek Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By uderzać On/ona/to/to samo Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać
Prz:23:13 mE\ a)po/sCHE| nE/pion paideu/ein, o(/ti e)a\n pata/XE|s au)to\n r(a/bdO|, ou) mE\ a)poTa/nE|·
Prz:23:13 mE aposCHE nEpion paideuein, hoti ean pataXEs auton rabdO, u mE apoTanE·
Prz:23:13 D VB_AAS3S A1A_ASM V1_PAN C C VA_AAS2S RD_ASM N2_DSF D D VB_AAS3S
Prz:23:13 not to abstain infant to chastened correct, discipline, train, teach, educate, because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to smite he/she/it/same hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge οὐχ before rough breathing not to die
Prz:23:13 not he/she/it-should-ABSTAIN, you(sg)-should-be-ABSTAIN-ed infant ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-CHASTENED-ing because/that if-ever you(sg)-should-SMITE him/it/same (acc) hooked staff (dat) not not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
Prz:23:13 Prz_23:13_1 Prz_23:13_2 Prz_23:13_3 Prz_23:13_4 Prz_23:13_5 Prz_23:13_6 Prz_23:13_7 Prz_23:13_8 Prz_23:13_9 Prz_23:13_10 Prz_23:13_11 Prz_23:13_12
Prz:23:13 x x x x x x x x x x x x
Prz:23:14 σὺ μὲν γὰρ πατάξεις αὐτὸν ῥάβδῳ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου ῥύσῃ.
Prz:23:14 For thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from death. (Proverbs 23:14 Brenton)
Prz:23:14 Ty go uderzysz rózgą, a od Szeolu zachowasz mu duszę. (Prz 23:14 BT_4)
Prz:23:14 σὺ μὲν γὰρ πατάξεις αὐτὸν ῥάβδῳ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου ῥύσῃ.
Prz:23:14 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μέν γάρ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό δέ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Prz:23:14 Ty Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak By uderzać On/ona/to/to samo Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź zaś Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Prz:23:14 su\ me\n ga\r pata/Xeis au)to\n r(a/bdO|, tE\n de\ PSuCHE\n au)tou= e)k Tana/tou r(u/sE|.
Prz:23:14 sy men gar pataXeis auton rabdO, tEn de PSyCHEn autu ek Tanatu rysE.
Prz:23:14 RP_NS x x VF_FAI2S RD_ASM N2_DSF RA_ASF x N1_ASF RD_GSM P N2_GSM VF_FMI2S
Prz:23:14 you indeed (yet, certainly, surely) for since, as to smite he/she/it/same hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Prz:23:14 you(sg) (nom) indeed for you(sg)-will-SMITE him/it/same (acc) hooked staff (dat) the (acc) Yet life (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! you(sg)-will-be-DELIVER-ed, you(sg)-should-be-DELIVER-ed
Prz:23:14 Prz_23:14_1 Prz_23:14_2 Prz_23:14_3 Prz_23:14_4 Prz_23:14_5 Prz_23:14_6 Prz_23:14_7 Prz_23:14_8 Prz_23:14_9 Prz_23:14_10 Prz_23:14_11 Prz_23:14_12 Prz_23:14_13
Prz:23:14 x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:15 υἱέ, ἐὰν σοφὴ γένηταί σου ἡ καρδία, εὐφρανεῖς καὶ τὴν ἐμὴν καρδίαν,
Prz:23:15 Son, if thy heart be wise, thou shalt also gladden my heart; (Proverbs 23:15 Brenton)
Prz:23:15 Synu, gdy mądre twe serce, i własne me serce się cieszy; (Prz 23:15 BT_4)
Prz:23:15 υἱέ, ἐὰν σοφὴ γένηταί σου καρδία, εὐφρανεῖς καὶ τὴν ἐμὴν καρδίαν,
Prz:23:15 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐάν (εἰ ἄν) σοφός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ
Prz:23:15 Syn Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Mądry By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty; twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie Mój/mój Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Prz:23:15 ui(e/, e)a\n sofE\ ge/nEtai/ sou E( kardi/a, eu)franei=s kai\ tE\n e)mE\n kardi/an,
Prz:23:15 hyie, ean sofE genEtai su hE kardia, eufraneis kai tEn emEn kardian,
Prz:23:15 N2_VSM C A1_NSF VB_AMS3S RP_GS RA_NSF N1A_NSF VF2_FAI2S C RA_ASF A1_ASF N1A_ASF
Prz:23:15 son if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] wise to become become, happen you; your/yours(sg) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to celebrate/be merry and also, even, namely the my/mine heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Prz:23:15 son (voc) if-ever wise ([Adj] nom|voc) he/she/it-should-be-BECOME-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) heart (nom|voc) you(sg)-will-CELEBRATE/BE-MERRY and the (acc) my/mine (acc) heart (acc)
Prz:23:15 Prz_23:15_1 Prz_23:15_2 Prz_23:15_3 Prz_23:15_4 Prz_23:15_5 Prz_23:15_6 Prz_23:15_7 Prz_23:15_8 Prz_23:15_9 Prz_23:15_10 Prz_23:15_11 Prz_23:15_12
Prz:23:15 x x x x x x x x x x x x
Prz:23:16 καὶ ἐνδιατρίψει λόγοις τὰ σὰ χείλη πρὸς τὰ ἐμὰ χείλη, ἐὰν ὀρθὰ ὦσιν.
Prz:23:16 and thy lips shall converse with my lips, if they be right. (Proverbs 23:16 Brenton)
Prz:23:16 moje wnętrze także się weseli, gdy usta twe mówią, co słuszne. (Prz 23:16 BT_4)
Prz:23:16 καὶ ἐνδιατρίψει λόγοις τὰ σὰ χείλη πρὸς τὰ ἐμὰ χείλη, ἐὰν ὀρθὰ ὦσιν.
Prz:23:16 καί ἐν·δια·τρίβω [LXX] (-, ενδια+τριψ-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σός -ή -όν χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων πρός ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐάν (εἰ ἄν) ὀρθός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Prz:23:16 I też, nawet, mianowicie Do ??? Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Twój/twój(sg) Warga Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mój/mój Warga Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Prosto By być
Prz:23:16 kai\ e)ndiatri/PSei lo/gois ta\ sa\ CHei/lE pro\s ta\ e)ma\ CHei/lE, e)a\n o)rTa\ O)=sin.
Prz:23:16 kai endiatriPSei logois ta sa CHeilE pros ta ema CHeilE, ean orTa Osin.
Prz:23:16 C VF_FAI3S N2_DPM RA_NPN A1_NPN N3E_NPN P RA_APN A1_APN N3E_APN C A1_APN N3T_DPN
Prz:23:16 and also, even, namely to ??? word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the your/yours(sg) lip toward (+acc,+gen,+dat) the my/mine lip if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] straight to be
Prz:23:16 and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) words (dat) the (nom|acc) your/yours(sg) (nom|acc|voc) lips (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) my/mine (nom|acc|voc) lips (nom|acc|voc) if-ever straight ([Adj] nom|acc|voc) they-should-be
Prz:23:16 Prz_23:16_1 Prz_23:16_2 Prz_23:16_3 Prz_23:16_4 Prz_23:16_5 Prz_23:16_6 Prz_23:16_7 Prz_23:16_8 Prz_23:16_9 Prz_23:16_10 Prz_23:16_11 Prz_23:16_12 Prz_23:16_13
Prz:23:16 x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:17 μὴ ζηλούτω ἡ καρδία σου ἁμαρτωλούς, ἀλλὰ ἐν φόβῳ κυρίου ἴσθι ὅλην τὴν ἡμέραν·
Prz:23:17 Let not thine heart envy sinners: but be thou in the fear of the Lord all the day. (Proverbs 23:17 Brenton)
Prz:23:17 Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz zabiega tylko o bojaźń Pańską: (Prz 23:17 BT_4)
Prz:23:17 μὴ ζηλούτω καρδία σου ἁμαρτωλούς, ἀλλὰ ἐν φόβῳ κυρίου ἴσθι ὅλην τὴν ἡμέραν·
Prz:23:17 μή ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἁ·μαρτωλός -όν ἀλλά ἐν φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Prz:23:17 Nie Do gorliwości Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Grzeszny Ale W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z; by być Cały Dzień
Prz:23:17 mE\ DZElou/tO E( kardi/a sou a(martOlou/s, a)lla\ e)n fo/bO| kuri/ou i)/sTi o(/lEn tE\n E(me/ran·
Prz:23:17 mE DZElutO hE kardia su hamartOlus, alla en fobO kyriu isTi holEn tEn hEmeran·
Prz:23:17 D V4_PAD3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS A1B_APM C P N2_DSM N2_GSM V9_PAD2S A1_ASF RA_ASF N1A_ASF
Prz:23:17 not to zeal the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) sinful but in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with; to be whole the day
Prz:23:17 not let-him/her/it-be-ZEAL-ing! the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sinful ([Adj] acc) but in/among/by (+dat) fear (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) be-you(sg)-PERCEIVE-ing!; be-you(sg)! whole (acc) the (acc) day (acc)
Prz:23:17 Prz_23:17_1 Prz_23:17_2 Prz_23:17_3 Prz_23:17_4 Prz_23:17_5 Prz_23:17_6 Prz_23:17_7 Prz_23:17_8 Prz_23:17_9 Prz_23:17_10 Prz_23:17_11 Prz_23:17_12 Prz_23:17_13 Prz_23:17_14
Prz:23:17 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:18 ἐὰν γὰρ τηρήσῃς αὐτά, ἔσται σοι ἔκγονα, ἡ δὲ ἐλπίς σου οὐκ ἀποστήσεται.
Prz:23:18 For if thou shouldest keep these things, thou shalt have posterity; and thine hope shall not be removed. (Proverbs 23:18 Brenton)
Prz:23:18 gdyż przyszłe życie istnieje, nie zawiedzie cię twoja nadzieja. (Prz 23:18 BT_4)
Prz:23:18 ἐὰν γὰρ τηρήσῃς αὐτά, ἔσται σοι ἔκγονα, δὲ ἐλπίς σου οὐκ ἀποστήσεται.
Prz:23:18 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό δέ ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-)
Prz:23:18 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} On/ona/to/to samo By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wnuki zaś Miej nadzieję/oczekiwanie Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać
Prz:23:18 e)a\n ga\r tErE/sE|s au)ta/, e)/stai soi e)/kgona, E( de\ e)lpi/s sou ou)k a)postE/setai.
Prz:23:18 ean gar tErEsEs auta, estai soi ekgona, hE de elpis su uk apostEsetai.
Prz:23:18 C x VA_AAS2S RD_APN VF_FMI3S RP_DS A1B_NPN RA_NSF x N3D_NSF RP_GS D VF_FMI3S
Prz:23:18 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to keep abide by, observe, keep watch over he/she/it/same to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub grandchildren the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hope/expectation you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to disengage
Prz:23:18 if-ever for you(sg)-should-KEEP they/them/same (nom|acc) he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) the (nom) Yet hope/expectation (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-will-be-DISENGAGE-ed
Prz:23:18 Prz_23:18_1 Prz_23:18_2 Prz_23:18_3 Prz_23:18_4 Prz_23:18_5 Prz_23:18_6 Prz_23:18_7 Prz_23:18_8 Prz_23:18_9 Prz_23:18_10 Prz_23:18_11 Prz_23:18_12 Prz_23:18_13
Prz:23:18 x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:19 ἄκουε, υἱέ, καὶ σοφὸς γίνου καὶ κατεύθυνε ἐννοίας σῆς καρδίας·
Prz:23:19 Hear, my son, and be wise, and rightly direct the thoughts of thine heart. (Proverbs 23:19 Brenton)
Prz:23:19 Słuchaj, mój synu - bądź dobry, prostą drogą prowadź twe serce, (Prz 23:19 BT_4)
Prz:23:19 ἄκουε, υἱέ, καὶ σοφὸς γίνου καὶ κατεύθυνε ἐννοίας σῆς καρδίας·
Prz:23:19 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί σοφός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἔν·νοια, -ας, ἡ σός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ
Prz:23:19 By słyszeć Syn I też, nawet, mianowicie Mądry By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Wgląd Twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Prz:23:19 a)/koue, ui(e/, kai\ sofo\s gi/nou kai\ kateu/Tune e)nnoi/as sE=s kardi/as·
Prz:23:19 akue, hyie, kai sofos ginu kai kateuTyne ennoias sEs kardias·
Prz:23:19 V1_PAD2S N2_VSM C A1_NSM V1_PMD2S C V1_PAD2S N1A_APF A1_GSF N1A_GSF
Prz:23:19 to hear son and also, even, namely wise to become become, happen and also, even, namely to lead keep straight, guide, direct, instruct insight your/yours(sg) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Prz:23:19 be-you(sg)-HEAR-ing! son (voc) and wise ([Adj] nom) be-you(sg)-being-BECOME-ed! and be-you(sg)-LEAD-ing!, he/she/it-was-LEAD-ing, he/she/it-LEAD-ed insight (gen), insights (acc) your/yours(sg) (gen) heart (gen), hearts (acc)
Prz:23:19 Prz_23:19_1 Prz_23:19_2 Prz_23:19_3 Prz_23:19_4 Prz_23:19_5 Prz_23:19_6 Prz_23:19_7 Prz_23:19_8 Prz_23:19_9 Prz_23:19_10
Prz:23:19 x x x x x x x x x x
Prz:23:20 μὴ ἴσθι οἰνοπότης μηδὲ ἐκτείνου συμβολαῖς κρεῶν τε ἀγορασμοῖς·
Prz:23:20 Be not a wine-bibber, neither continue long at feasts, and purchases of flesh: (Proverbs 23:20 Brenton)
Prz:23:20 nie bądź z tych, co winu hołdują lub mięsem się lubią obżerać; (Prz 23:20 BT_4)
Prz:23:20 μὴ ἴσθι οἰνοπότης μηδὲ ἐκτείνου συμβολαῖς κρεῶν τε ἀγορασμοῖς·
Prz:23:20 μή οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰνο·πότης, -ου, ὁ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-)   κρέας, κρέως, τό τέ  
Prz:23:20 Nie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z; by być Pijak µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By rozszerzać się Mięso I [umieszczona z tyłu współrzędna]
Prz:23:20 mE\ i)/sTi oi)nopo/tEs mEde\ e)ktei/nou sumbolai=s kreO=n te a)gorasmoi=s·
Prz:23:20 mE isTi oinopotEs mEde ekteinu symbolais kreOn te agorasmois·
Prz:23:20 D V9_PAD2S N1M_NSN C V1_PMD2S N1_DPF N3_GPN x N2_DPM
Prz:23:20 not to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with; to be drunkard μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to extend ć meat and [postpositive coordinate] ć
Prz:23:20 not be-you(sg)-PERCEIVE-ing!; be-you(sg)! drunkard (nom) neither/nor; Mede (voc) be-you(sg)-being-EXTEND-ed!   meats (gen) and [postpositive coordinate]  
Prz:23:20 Prz_23:20_1 Prz_23:20_2 Prz_23:20_3 Prz_23:20_4 Prz_23:20_5 Prz_23:20_6 Prz_23:20_7 Prz_23:20_8 Prz_23:20_9
Prz:23:20 x x x x x x x x x
Prz:23:21 πᾶς γὰρ μέθυσος καὶ πορνοκόπος πτωχεύσει, καὶ ἐνδύσεται διερρηγμένα καὶ ῥακώδη πᾶς ὑπνώδης.
Prz:23:21 for every drunkard and whoremonger shall be poor; and every sluggard shall clothe himself with tatters and ragged garments. (Proverbs 23:21 Brenton)
Prz:23:21 bo pijak i żarłok jest w nędzy, ospałość chodzi w łachmanach. (Prz 23:21 BT_4)
Prz:23:21 πᾶς γὰρ μέθυσος καὶ πορνοκόπος πτωχεύσει, καὶ ἐνδύσεται διερρηγμένα καὶ ῥακώδη πᾶς ὑπνώδης.
Prz:23:21 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ μέθυσος, -ου, ὁ καί   πτωχεύω (-, πτωχευ·σ-, πτωχευ·σ-, -, -, -) καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὑπνώδης -ές [LXX]
Prz:23:21 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak Pijak I też, nawet, mianowicie By być biedny I też, nawet, mianowicie By ubierać By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Senny
Prz:23:21 pa=s ga\r me/Tusos kai\ pornoko/pos ptOCHeu/sei, kai\ e)ndu/setai dierrEgme/na kai\ r(akO/dE pa=s u(pnO/dEs.
Prz:23:21 pas gar meTysos kai pornokopos ptOCHeusei, kai endysetai dierrEgmena kai rakOdE pas hypnOdEs.
Prz:23:21 A3_NSM x A1B_NSM C A1B_NSM VF_FAI3S C VF_FMI3S VMI_XMPAPN C N3H_APN A3_NSM A3H_NSM
Prz:23:21 every all, each, every, the whole of for since, as drunkard and also, even, namely ć to be poor and also, even, namely to clothe to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of drowsy
Prz:23:21 every (nom|voc) for drunkard (nom) and   he/she/it-will-BE-POOR, you(sg)-will-be-BE-ed-POOR (classical) and he/she/it-will-be-CLOTHE-ed having-been-RUPTURE-ed (nom|acc|voc) and   every (nom|voc) drowsy ([Adj] nom)
Prz:23:21 Prz_23:21_1 Prz_23:21_2 Prz_23:21_3 Prz_23:21_4 Prz_23:21_5 Prz_23:21_6 Prz_23:21_7 Prz_23:21_8 Prz_23:21_9 Prz_23:21_10 Prz_23:21_11 Prz_23:21_12 Prz_23:21_13
Prz:23:21 x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:22 ἄκουε, υἱέ, πατρὸς τοῦ γεννήσαντός σε καὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγήρακέν σου ἡ μήτηρ.
Prz:23:22 Hearken, my son, to thy father which begot thee, and despise not thy mother because she is grown old. (Proverbs 23:22 Brenton)
Prz:23:22 Słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie gardź twą matką, staruszką! (Prz 23:22 BT_4)
Prz:23:22 ἄκουε, υἱέ, πατρὸς τοῦ γεννήσαντός σε καὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγήρακέν σου μήτηρ.
Prz:23:22 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) ὅτι γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
Prz:23:22 By słyszeć Syn Ojciec By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By być łaskawym Ponieważ/tamto By stawać się stary (starzenie) Ty; twój/twój(sg) Matka
Prz:23:22 a)/koue, ui(e/, patro\s tou= gennE/santo/s se kai\ mE\ katafro/nei o(/ti gegE/rake/n sou E( mE/tEr.
Prz:23:22 akue, hyie, patros tu gennEsantos se kai mE katafronei hoti gegEraken su hE mEtEr.
Prz:23:22 V1_PAD2S N2_VSM N3_GSM RA_GSM VA_AAPGSM RP_AS C D V2_PAD2S C VX_XAI3S RP_GS RA_NSF N3_NSF
Prz:23:22 to hear son father the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of you; your/yours(sg) and also, even, namely not to condescend because/that to grow old (aging) you; your/yours(sg) the mother
Prz:23:22 be-you(sg)-HEAR-ing! son (voc) father (gen) the (gen) upon FATHER-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and not he/she/it-is-CONDESCEND-ing, you(sg)-are-being-CONDESCEND-ed (classical), be-you(sg)-CONDESCEND-ing! because/that he/she/it-has-GROW-ed-OLD you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) mother (nom)
Prz:23:22 Prz_23:22_1 Prz_23:22_2 Prz_23:22_3 Prz_23:22_4 Prz_23:22_5 Prz_23:22_6 Prz_23:22_7 Prz_23:22_8 Prz_23:22_9 Prz_23:22_10 Prz_23:22_11 Prz_23:22_12 Prz_23:22_13 Prz_23:22_14
Prz:23:22 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:24 καλῶς ἐκτρέφει πατὴρ δίκαιος, ἐπὶ δὲ υἱῷ σοφῷ εὐφραίνεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ·
Prz:23:24 A righteous father brings up his children well; and his soul rejoices over a wise son. (Proverbs 23:24 Brenton)
Prz:23:24 Raduje się ojciec prawego, kto zrodził mądrego, się cieszy; (Prz 23:24 BT_4)
Prz:23:24 καλῶς ἐκτρέφει πατὴρ δίκαιος, ἐπὶ δὲ υἱῷ σοφῷ εὐφραίνεται ψυχὴ αὐτοῦ·
Prz:23:24 καλῶς ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες δίκαιος -αία -ον ἐπί δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σοφός -ή -όν εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:23:24 Dobrze/słusznie By karmić Ojciec Właśnie prawy, właśnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Syn Mądry By celebrować/bądź wesoły Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Prz:23:24 kalO=s e)ktre/fei patE\r di/kaios, e)pi\ de\ ui(O=| sofO=| eu)frai/netai E( PSuCHE\ au)tou=·
Prz:23:24 kalOs ektrefei patEr dikaios, epi de hyiO sofO eufrainetai hE PSyCHE autu·
Prz:23:24 D V1_PAI3S N3_NSM A1A_NSM P x N2_DSM A1_DSM V1_PMI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM
Prz:23:24 well/rightly to nurture father just righteous, just upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son wise to celebrate/be merry the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Prz:23:24 well/rightly he/she/it-is-NURTURE-ing, you(sg)-are-being-NURTURE-ed (classical) father (nom) just ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet son (dat) wise ([Adj] dat) he/she/it-is-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen)
Prz:23:24 Prz_23:24_1 Prz_23:24_2 Prz_23:24_3 Prz_23:24_4 Prz_23:24_5 Prz_23:24_6 Prz_23:24_7 Prz_23:24_8 Prz_23:24_9 Prz_23:24_10 Prz_23:24_11 Prz_23:24_12
Prz:23:24 x x x x x x x x x x x x
Prz:23:25 εὐφραινέσθω ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ ἐπὶ σοί, καὶ χαιρέτω ἡ τεκοῦσά σε.
Prz:23:25 Let thy father and thy mother rejoice over thee, and let her that bore thee be glad. (Proverbs 23:25 Brenton)
Prz:23:25 niech się weselą twój ojciec i matka, twa rodzicielka niech będzie szczęśliwa. (Prz 23:25 BT_4)
Prz:23:25 εὐφραινέσθω πατὴρ καὶ μήτηρ ἐπὶ σοί, καὶ χαιρέτω τεκοῦσά σε.
Prz:23:25 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:23:25 By celebrować/bądź wesoły Ojciec I też, nawet, mianowicie Matka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie By rodzić Ty; twój/twój(sg)
Prz:23:25 eu)fraine/sTO o( patE\r kai\ E( mE/tEr e)pi\ soi/, kai\ CHaire/tO E( tekou=sa/ se.
Prz:23:25 eufrainesTO ho patEr kai hE mEtEr epi soi, kai CHairetO hE tekusa se.
Prz:23:25 V1_PMD3S RA_NSM N3_NSM C RA_NSF N3_NSF P RP_DS C V1_PAD3S RA_NSF VB_AAPNSF RP_AS
Prz:23:25 to celebrate/be merry the father and also, even, namely the mother upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to rejoice salute, salutation the to give birth you; your/yours(sg)
Prz:23:25 let-him/her/it-be-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! the (nom) father (nom) and the (nom) mother (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and let-him/her/it-be-REJOICE-ing! the (nom) upon GIVE-ing-BIRTH (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Prz:23:25 Prz_23:25_1 Prz_23:25_2 Prz_23:25_3 Prz_23:25_4 Prz_23:25_5 Prz_23:25_6 Prz_23:25_7 Prz_23:25_8 Prz_23:25_9 Prz_23:25_10 Prz_23:25_11 Prz_23:25_12 Prz_23:25_13
Prz:23:25 x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:26 δός μοι, υἱέ, σὴν καρδίαν, οἱ δὲ σοὶ ὀφθαλμοὶ ἐμὰς ὁδοὺς τηρείτωσαν·
Prz:23:26 My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. (Proverbs 23:26 Brenton)
Prz:23:26 Synu, daj mi swe serce, dróg moich niech strzegą twe oczy, (Prz 23:26 BT_4)
Prz:23:26 δός μοι, υἱέ, σὴν καρδίαν, οἱ δὲ σοὶ ὀφθαλμοὶ ἐμὰς ὁδοὺς τηρείτωσαν·
Prz:23:26 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐμός -ή -όν ὁδός, -οῦ, ἡ τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-)
Prz:23:26 By dawać Ja Syn Twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Oko Mój/mój Drogi {Sposobu}/droga By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony}
Prz:23:26 do/s moi, ui(e/, sE\n kardi/an, oi( de\ soi\ o)fTalmoi\ e)ma\s o(dou\s tErei/tOsan·
Prz:23:26 dos moi, hyie, sEn kardian, hoi de soi ofTalmoi emas hodus tEreitOsan·
Prz:23:26 VO_AAD2S RP_DS N2_VSM A1_ASF N1A_ASF RA_NPM x RP_DS N2_NPM A1_APF N2_APF V2_PAD3P
Prz:23:26 to give I son your/yours(sg) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub eye my/mine way/road to keep abide by, observe, keep watch over
Prz:23:26 do-GIVE-you(sg)! me (dat) son (voc) your/yours(sg) (acc) heart (acc) the (nom) Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) eyes (nom|voc) my/mine (acc) ways/roads (acc) let-them-be-KEEP-ing!
Prz:23:26 Prz_23:26_1 Prz_23:26_2 Prz_23:26_3 Prz_23:26_4 Prz_23:26_5 Prz_23:26_6 Prz_23:26_7 Prz_23:26_8 Prz_23:26_9 Prz_23:26_10 Prz_23:26_11 Prz_23:26_12
Prz:23:26 x x x x x x x x x x x x
Prz:23:27 πίθος γὰρ τετρημένος ἐστὶν ἀλλότριος οἶκος, καὶ φρέαρ στενὸν ἀλλότριον·
Prz:23:27 For a strange house is a vessel full of holes; and a strange well is narrow. (Proverbs 23:27 Brenton)
Prz:23:27 bo dołem głębokim jest nierządnica, a ciasną studnią jest obca niewiasta, (Prz 23:27 BT_4)
Prz:23:27 πίθος γὰρ τετρημένος ἐστὶν ἀλλότριος οἶκος, καὶ φρέαρ στενὸν ἀλλότριον·
Prz:23:27   γάρ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀλλότριος -ία -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί φρέαρ, φρέατος, τό στενός -ή -όν ἀλλότριος -ία -ον
Prz:23:27 Dla odtąd, jak By być Innego/inni Dom I też, nawet, mianowicie Dobrze/dół Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko Innego/inni
Prz:23:27 pi/Tos ga\r tetrEme/nos e)sti\n a)llo/trios oi)=kos, kai\ fre/ar steno\n a)llo/trion·
Prz:23:27 piTos gar tetrEmenos estin allotrios oikos, kai frear stenon allotrion·
Prz:23:27 N2_NSM x VM_XPPNSM V9_PAI3S A1A_NSM N2_NSM C N3T_NSN A1_NSN A1A_NSN
Prz:23:27 ć for since, as ć to be of another/others house and also, even, namely well/pit narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh of another/others
Prz:23:27   for   he/she/it-is of another/others (nom) house (nom) and well/pit (nom|acc|voc) narrow ([Adj] acc, nom|acc|voc) of another/others (acc, nom|acc|voc)
Prz:23:27 Prz_23:27_1 Prz_23:27_2 Prz_23:27_3 Prz_23:27_4 Prz_23:27_5 Prz_23:27_6 Prz_23:27_7 Prz_23:27_8 Prz_23:27_9 Prz_23:27_10
Prz:23:27 x x x x x x x x x x
Prz:23:28 οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖται, καὶ πᾶς παράνομος ἀναλωθήσεται.
Prz:23:28 For such a one shall perish suddenly; and every transgressor shall be cut off. (Proverbs 23:28 Brenton)
Prz:23:28 czatuje jakby rozbójnik, pomnaża niewiernych w narodzie. (Prz 23:28 BT_4)
Prz:23:28 οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖται, καὶ πᾶς παράνομος ἀναλωθήσεται.
Prz:23:28 οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ συν·τόμως ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-)
Prz:23:28 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak Krótko By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zużywać się
Prz:23:28 ou(=tos ga\r sunto/mOs a)polei=tai, kai\ pa=s para/nomos a)nalOTE/setai.
Prz:23:28 hutos gar syntomOs apoleitai, kai pas paranomos analOTEsetai.
Prz:23:28 RD_NSM x D VF2_FMI3S C A3_NSM A1B_NSM VC_FPI3S
Prz:23:28 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as briefly to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć to consume
Prz:23:28 this (nom) for briefly he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed and every (nom|voc)   he/she/it-will-be-CONSUME-ed
Prz:23:28 Prz_23:28_1 Prz_23:28_2 Prz_23:28_3 Prz_23:28_4 Prz_23:28_5 Prz_23:28_6 Prz_23:28_7 Prz_23:28_8
Prz:23:28 x x x x x x x x
Prz:23:29 τίνι οὐαί; τίνι θόρυβος; τίνι κρίσις; τίνι ἀηδίαι καὶ λέσχαι; τίνι συντρίμματα διὰ κενῆς; τίνος πέλειοι οἱ ὀφθαλμοί;
Prz:23:29 Who has woe? who trouble? who has quarrels? and who vexations and disputes? who has bruises without a cause? whose eyes are livid? (Proverbs 23:29 Brenton)
Prz:23:29 U kogo «Ach!», u kogo «Biada!», u kogo swary, u kogo żale, u kogo rany bez powodu, u kogo oczy są mętne? (Prz 23:29 BT_4)
Prz:23:29 τίνι οὐαί; τίνι θόρυβος; τίνι κρίσις; τίνι ἀηδίαι καὶ λέσχαι; τίνι συντρίμματα διὰ κενῆς; τίνος πέλειοι οἱ ὀφθαλμοί;
Prz:23:29 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐαί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί θόρυβος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κρίσις, -εως, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   καί   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό διά κενός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Prz:23:29 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nieszczęście Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. upr??r zgiełk, burda Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Zniszczenie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Oko
Prz:23:29 ti/ni ou)ai/; ti/ni To/rubos; ti/ni kri/sis; ti/ni a)Edi/ai kai\ le/sCHai; ti/ni suntri/mmata dia\ kenE=s; ti/nos pe/leioi oi( o)fTalmoi/;
Prz:23:29 tini uai; tini Torybos; tini krisis; tini aEdiai kai lesCHai; tini syntrimmata dia kenEs; tinos peleioi hoi ofTalmoi;
Prz:23:29 RI_DSN I RI_DSN N2_NSM RI_DSN N3I_NSF RI_DSN N1A_NPF C N1_NPF RI_DSN N3M_NPN P A1_GSF RI_GSN A1A_NPM RA_NPM N2_NPM
Prz:23:29 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. woe who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. uprοαr tumult, ruckus who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć and also, even, namely ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. destruction because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) empty/devoid who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć the eye
Prz:23:29 who/what/why (dat) woe who/what/why (dat) uprοαr (nom) who/what/why (dat) judgment (nom) who/what/why (dat)   and   who/what/why (dat) destructions (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) empty/devoid ([Adj] gen) who/what/why (gen)   the (nom) eyes (nom|voc)
Prz:23:29 Prz_23:29_1 Prz_23:29_2 Prz_23:29_3 Prz_23:29_4 Prz_23:29_5 Prz_23:29_6 Prz_23:29_7 Prz_23:29_8 Prz_23:29_9 Prz_23:29_10 Prz_23:29_11 Prz_23:29_12 Prz_23:29_13 Prz_23:29_14 Prz_23:29_15 Prz_23:29_16 Prz_23:29_17 Prz_23:29_18
Prz:23:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:30 οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις; οὐ τῶν ἰχνευόντων ποῦ πότοι γίνονται;
Prz:23:30 Are not those of them that stay long at wine? are not those of them that haunt the places where banquets are? Be not drunk with wine; but converse with just men, and converse with them openly. (Proverbs 23:30 Brenton)
Prz:23:30 U przesiadujących przy winie, u chodzących próbować amfory. (Prz 23:30 BT_4)
Prz:23:30 οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις; οὐ τῶν ἰχνευόντων ποῦ πότοι γίνονται;
Prz:23:30 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό   ἐν οἶνος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό   ποῦ[1] πότος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Prz:23:30 ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wino ??? Przed przydechem mocnym Gdzie Pijąca partia {przyjęcie, strona} By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Prz:23:30 ou) tO=n e)gCHroniDZo/ntOn e)n oi)/nois; ou) tO=n i)CHneuo/ntOn pou= po/toi gi/nontai;
Prz:23:30 u tOn enCHroniDZontOn en oinois; u tOn iCHneuontOn pu potoi ginontai;
Prz:23:30 D RA_GPM V1_PAPGPM P N2_DPM D RA_GPM V1_PAPGPM D N2_NPM V1_PMI3P
Prz:23:30 οὐχ before rough breathing the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wine οὐχ before rough breathing the ć where drinking party to become become, happen
Prz:23:30 not the (gen)   in/among/by (+dat) wines (dat) not the (gen)   where drinking parties (nom|voc) they-are-being-BECOME-ed
Prz:23:30 Prz_23:30_1 Prz_23:30_2 Prz_23:30_3 Prz_23:30_4 Prz_23:30_5 Prz_23:30_6 Prz_23:30_7 Prz_23:30_8 Prz_23:30_9 Prz_23:30_10 Prz_23:30_11
Prz:23:30 x x x x x x x x x x x
Prz:23:31 μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἀλλὰ ὁμιλεῖτε ἀνθρώποις δικαίοις καὶ ὁμιλεῖτε ἐν περιπάτοις· ἐὰν γὰρ εἰς τὰς φιάλας καὶ τὰ ποτήρια δῷς τοὺς ὀφθαλμούς σου, ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος ὑπέρου,
Prz:23:31 For if thou shouldest set thine eyes on bowls and cups, thou shalt afterwards go more naked than a pestle. (Proverbs 23:31 Brenton)
Prz:23:31 Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie przez gardło: (Prz 23:31 BT_4)
Prz:23:31 μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἀλλὰ ὁμιλεῖτε ἀνθρώποις δικαίοις καὶ ὁμιλεῖτε ἐν περιπάτοις· ἐὰν γὰρ εἰς τὰς φιάλας καὶ τὰ ποτήρια δῷς τοὺς ὀφθαλμούς σου, ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος ὑπέρου,
Prz:23:31 μή μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) οἶνος, -ου, ὁ ἀλλά ὁμιλέω (ομιλ(ε)-, ομιλη·σ-, ομιλη·σ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί ὁμιλέω (ομιλ(ε)-, ομιλη·σ-, ομιλη·σ-, -, -, -) ἐν περίπατος, -ου, ὁ [LXX]; περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) γάρ εἰς[1] ὁ ἡ τό φιάλη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) γυμνό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of γυμνός)  
Prz:23:31 Nie By stawać się pijany Wino Ale By rozmawiać Ludzki Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie By rozmawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chodź; by chodzić Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Miska I też, nawet, mianowicie Filiżanka {Puchar} By dawać Oko Ty; twój/twój(sg) Później; drugi By chodzić Bardziej nagi
Prz:23:31 mE\ meTu/skesTe oi)/nO|, a)lla\ o(milei=te a)nTrO/pois dikai/ois kai\ o(milei=te e)n peripa/tois· e)a\n ga\r ei)s ta\s fia/las kai\ ta\ potE/ria dO=|s tou\s o)fTalmou/s sou, u(/steron peripatE/seis gumno/teros u(pe/rou,
Prz:23:31 mE meTyskesTe oinO, alla homileite anTrOpois dikaiois kai homileite en peripatois· ean gar eis tas fialas kai ta potEria dOs tus ofTalmus su, hysteron peripatEseis gymnoteros hyperu,
Prz:23:31 D V1_PMD2P N2_DSM C V2_PAD2P N2_DPM A1A_DPM C V2_PAD2P P N2_DPM C x P RA_APF N1_APF C RA_APN N2N_APN VO_AAS2S RA_APM N2_APM RP_GS D VF_FAI2S A1_NSMC V1_PMD2S
Prz:23:31 not to get drunk wine but to converse human just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely to converse in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among walk; to walk if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as into (+acc) the bowl and also, even, namely the cup to give the eye you; your/yours(sg) afterward; latter to walk more naked ć
Prz:23:31 not you(pl)-are-being-GET-ed-DRUNK, be-you(pl)-being-GET-ed-DRUNK! wine (dat) but you(pl)-are-CONVERSE-ing, be-you(pl)-CONVERSE-ing! humans (dat) just ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-happen-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and you(pl)-are-CONVERSE-ing, be-you(pl)-CONVERSE-ing! in/among/by (+dat) walks (dat); you(sg)-happen-to-be-WALK-ing (opt) if-ever for into (+acc) the (acc) bowls (acc) and the (nom|acc) cups (nom|acc|voc) you(sg)-should-GIVE the (acc) eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-WALK more naked ([Adj] nom)  
Prz:23:31 Prz_23:31_1 Prz_23:31_2 Prz_23:31_3 Prz_23:31_4 Prz_23:31_5 Prz_23:31_6 Prz_23:31_7 Prz_23:31_8 Prz_23:31_9 Prz_23:31_10 Prz_23:31_11 Prz_23:31_12 Prz_23:31_13 Prz_23:31_14 Prz_23:31_15 Prz_23:31_16 Prz_23:31_17 Prz_23:31_18 Prz_23:31_19 Prz_23:31_20 Prz_23:31_21 Prz_23:31_22 Prz_23:31_23 Prz_23:31_24 Prz_23:31_25 Prz_23:31_26 Prz_23:31_27
Prz:23:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:32 τὸ δὲ ἔσχατον ὥσπερ ὑπὸ ὄφεως πεπληγὼς ἐκτείνεται καὶ ὥσπερ ὑπὸ κεράστου διαχεῖται αὐτῷ ὁ ἰός.
Prz:23:32 But at last such a one stretches himself out as one smitten by a serpent, and venom is diffused through him as by a horned serpent. (Proverbs 23:32 Brenton)
Prz:23:32 bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza; (Prz 23:32 BT_4)
Prz:23:32 τὸ δὲ ἔσχατον ὥσπερ ὑπὸ ὄφεως πεπληγὼς ἐκτείνεται καὶ ὥσπερ ὑπὸ κεράστου διαχεῖται αὐτῷ ἰός.
Prz:23:32 ὁ ἡ τό δέ ἔσχατος -η -ον ὥσ·περ ὑπό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) καί ὥσ·περ ὑπό   δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἰός, -οῦ, ὁ
Prz:23:32 zaś Ostatni Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka By uderzać By rozszerzać się I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) On/ona/to/to samo Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'.
Prz:23:32 to\ de\ e)/sCHaton O(/sper u(po\ o)/feOs peplEgO\s e)ktei/netai kai\ O(/sper u(po\ kera/stou diaCHei=tai au)tO=| o( i)o/s.
Prz:23:32 to de esCHaton hOsper hypo ofeOs peplEgOs ekteinetai kai hOsper hypo kerastu diaCHeitai autO ho ios.
Prz:23:32 RA_ASN x A1_ASN D P N3I_GSM VX_XAPNSM V1_PMI3S C D P N1M_GSM V2_PPI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM
Prz:23:32 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] last just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to strike to extend and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) he/she/it/same the vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'.
Prz:23:32 the (nom|acc) Yet last (acc, nom|acc|voc) just as under (+acc), by (+gen) serpent (gen) having STRIKE-ed (nom) he/she/it-is-being-EXTEND-ed and just as under (+acc), by (+gen)   he/she/it-is-being-SPREAD-ed him/it/same (dat) the (nom) vīrus (nom)
Prz:23:32 Prz_23:32_1 Prz_23:32_2 Prz_23:32_3 Prz_23:32_4 Prz_23:32_5 Prz_23:32_6 Prz_23:32_7 Prz_23:32_8 Prz_23:32_9 Prz_23:32_10 Prz_23:32_11 Prz_23:32_12 Prz_23:32_13 Prz_23:32_14 Prz_23:32_15 Prz_23:32_16
Prz:23:32 x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:23:33 οἱ ὀφθαλμοί σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν, τὸ στόμα σου τότε λαλήσει σκολιά,
Prz:23:33 Whenever thine eyes shall behold a strange woman, then thy mouth shall speak perverse things. (Proverbs 23:33 Brenton)
Prz:23:33 twoje oczy dostrzegą rzeczy dziwne, a serce twe brednie wypowie. (Prz 23:33 BT_4)
Prz:23:33 οἱ ὀφθαλμοί σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν, τὸ στόμα σου τότε λαλήσει σκολιά,
Prz:23:33 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅταν (ὅτε ἄν) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τότε λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σκολιός -ά -όν
Prz:23:33 Oko Ty; twój/twój(sg) Ilekroć By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Innego/inni Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) Wtedy By mówić Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty
Prz:23:33 oi( o)fTalmoi/ sou o(/tan i)/dOsin a)llotri/an, to\ sto/ma sou to/te lalE/sei skolia/,
Prz:23:33 hoi ofTalmoi su hotan idOsin allotrian, to stoma su tote lalEsei skolia,
Prz:23:33 RA_NPM N2_NPM RP_GS D VB_AAS3P A1A_ASF RA_NSN N3M_NSN RP_GS D VF_FAI3S A1A_APN
Prz:23:33 the eye you; your/yours(sg) whenever to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), of another/others the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) then to speak crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous
Prz:23:33 the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) whenever they-should-SEE of another/others (acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) then he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) crooked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Prz:23:33 Prz_23:33_1 Prz_23:33_2 Prz_23:33_3 Prz_23:33_4 Prz_23:33_5 Prz_23:33_6 Prz_23:33_7 Prz_23:33_8 Prz_23:33_9 Prz_23:33_10 Prz_23:33_11 Prz_23:33_12
Prz:23:33 x x x x x x x x x x x x
Prz:23:34 καὶ κατακείσῃ ὥσπερ ἐν καρδίᾳ θαλάσσης καὶ ὥσπερ κυβερνήτης ἐν πολλῷ κλύδωνι·
Prz:23:34 And thou shalt lie as in the midst of the sea, and as a pilot in a great storm. (Proverbs 23:34 Brenton)
Prz:23:34 Zdajesz się spać na dnie morza lub spoczywać na szczycie masztu. (Prz 23:34 BT_4)
Prz:23:34 καὶ κατακείσῃ ὥσπερ ἐν καρδίᾳ θαλάσσης καὶ ὥσπερ κυβερνήτης ἐν πολλῷ κλύδωνι·
Prz:23:34 καί   ὥσ·περ ἐν καρδία, -ας, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ καί ὥσ·περ κυβερνήτης, -ου, ὁ ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ κλύδων, -ωνος, ὁ
Prz:23:34 I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Morze I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Pilot W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Szorstka wody turbulencja
Prz:23:34 kai\ katakei/sE| O(/sper e)n kardi/a| Tala/ssEs kai\ O(/sper kubernE/tEs e)n pollO=| klu/dOni·
Prz:23:34 kai katakeisE hOsper en kardia TalassEs kai hOsper kybernEtEs en pollO klydOni·
Prz:23:34 C VF_FMI2S D P N1A_DSF N1S_GSF C D N1M_NSM P A1_DSM N3W_DSM
Prz:23:34 and also, even, namely ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) sea and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" pilot in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much rough water turbulence
Prz:23:34 and   just as in/among/by (+dat) heart (dat) sea (gen) and just as pilot (nom) in/among/by (+dat) much (dat) rough water (dat)
Prz:23:34 Prz_23:34_1 Prz_23:34_2 Prz_23:34_3 Prz_23:34_4 Prz_23:34_5 Prz_23:34_6 Prz_23:34_7 Prz_23:34_8 Prz_23:34_9 Prz_23:34_10 Prz_23:34_11 Prz_23:34_12
Prz:23:34 x x x x x x x x x x x x
Prz:23:35 ἐρεῖς δέ Τύπτουσίν με, καὶ οὐκ ἐπόνεσα, καὶ ἐνέπαιξάν μοι, ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν· πότε ὄρθρος ἔσται, ἵνα ἐλθὼν ζητήσω μεθ’ ὧν συνελεύσομαι;
Prz:23:35 And thou shalt say, They smote me, and I was not pained; and they mocked me, and I knew it not: when will it be morning, that I may go and seek those with whom I may go in company? (Proverbs 23:35 Brenton)
Prz:23:35 «Obili mnie, nic nie poczułem, chłostali, nic nie wiedziałem. Kiedyż się zbudzę? Jeszcze nadal go pragnę...» (Prz 23:35 BT_4)
Prz:23:35 ἐρεῖς δέ Τύπτουσίν με, καὶ οὐκ ἐπόνεσα, καὶ ἐνέπαιξάν μοι, ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν· πότε ὄρθρος ἔσται, ἵνα ἐλθὼν ζητήσω μεθ’ ὧν συνελεύσομαι;
Prz:23:35 ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   καί ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) πότε[1] ὄρθρος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵνα ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) μετά ὅς ἥ ὅ συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Prz:23:35 Konflikt; by mówić/opowiadaj zaś Do niech bije Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij Ja Ja zaś ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kiedy? Świtaj By być żeby / ażeby / bo By przychodzić By szukać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia
Prz:23:35 e)rei=s de/ *tu/ptousi/n me, kai\ ou)k e)po/nesa, kai\ e)ne/paiXa/n moi, e)gO\ de\ ou)k E)/|dein· po/te o)/rTros e)/stai, i(/na e)lTO\n DZEtE/sO meT’ O(=n suneleu/somai;
Prz:23:35 ereis de typtusin me, kai uk eponesa, kai enepaiXan moi, egO de uk Edein· pote orTros estai, hina elTOn DZEtEsO meT’ hOn syneleusomai;
Prz:23:35 VF2_FAI2S x V1_PAI3P RP_AS C D VAI_AAI1S C VAI_AAI3P RP_DS RP_NS x D VX_YAI1S D N2_NSM VF_FMI3S C VB_AAPNSM VA_AAS1S P RR_GPM VF_FMI1S
Prz:23:35 strife; to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to beat I and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć and also, even, namely to mock in sport deride, jeer I I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with when? dawn to be so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to come to seek after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing who/whom/which to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate
Prz:23:35 strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL Yet they-are-BEAT-ing, while BEAT-ing (dat) me (acc) and not   and they-MOCK IN SPORT-ed- me (dat) I (nom) Yet not I-had-PERCEIVE-ed when? dawn (nom) he/she/it-will-be so that / in order to /because upon COME-ing (nom) I-will-SEEK, I-should-SEEK after (+acc), with (+gen) who/whom/which (gen) I-will-be-COHERE-ed
Prz:23:35 Prz_23:35_1 Prz_23:35_2 Prz_23:35_3 Prz_23:35_4 Prz_23:35_5 Prz_23:35_6 Prz_23:35_7 Prz_23:35_8 Prz_23:35_9 Prz_23:35_10 Prz_23:35_11 Prz_23:35_12 Prz_23:35_13 Prz_23:35_14 Prz_23:35_15 Prz_23:35_16 Prz_23:35_17 Prz_23:35_18 Prz_23:35_19 Prz_23:35_20 Prz_23:35_21 Prz_23:35_22 Prz_23:35_23
Prz:23:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x