Prz:24:1 υἱέ, μὴ ζηλώσῃς κακοὺς ἄνδρας μηδὲ ἐπιθυμήσῃς εἶναι μετ’ αὐτῶν·
Prz:24:1 My son, envy not bad men, nor desire to be with them. (Proverbs 24:1 Brenton)
Prz:24:1 Nie zazdrość ludziom nieprawym, nie pragnij ich towarzystwa: (Prz 24:1 BT_4)
Prz:24:1 υἱέ, μὴ ζηλώσῃς κακοὺς ἄνδρας μηδὲ ἐπιθυμήσῃς εἶναι μετ’ αὐτῶν·
Prz:24:1 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μή ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:24:1 Syn Nie Do gorliwości Niegodziwie by czynić źle Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Prz:24:1 ui(e/, mE\ DZElO/sE|s kakou\s a)/ndras mEde\ e)piTumE/sE|s ei)=nai met’ au)tO=n·
Prz:24:1 hyie, mE DZElOsEs kakus andras mEde epiTymEsEs einai met’ autOn·
Prz:24:1 N2_VSM D VA_AAS2S A1_APM N3_APM C VA_AAS2S V9_PAN P RD_GPM
Prz:24:1 son not to zeal wickedly to do evil man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Prz:24:1 son (voc) not you(sg)-should-ZEAL wickedly ([Adj] acc) men, husbands (acc) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-DESIRE to-be after (+acc), with (+gen) them/same (gen)
Prz:24:1 Prz_24:1_1 Prz_24:1_2 Prz_24:1_3 Prz_24:1_4 Prz_24:1_5 Prz_24:1_6 Prz_24:1_7 Prz_24:1_8 Prz_24:1_9 Prz_24:1_10
Prz:24:1 x x x x x x x x x x
Prz:24:2 ψεύδη γὰρ μελετᾷ ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ πόνους τὰ χείλη αὐτῶν λαλεῖ.
Prz:24:2 For their heart meditates falsehoods, and their lips speak mischiefs. (Proverbs 24:2 Brenton)
Prz:24:2 bo serce ich przemoc obmyśla, ich wargi mówią złośliwie. (Prz 24:2 BT_4)
Prz:24:2 ψεύδη γὰρ μελετᾷ καρδία αὐτῶν, καὶ πόνους τὰ χείλη αὐτῶν λαλεῖ.
Prz:24:2 ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές γάρ μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Prz:24:2 Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Dla odtąd, jak By nawiedzać wszędzie {skończony} Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Praca Warga On/ona/to/to samo By mówić
Prz:24:2 PSeu/dE ga\r meleta=| E( kardi/a au)tO=n, kai\ po/nous ta\ CHei/lE au)tO=n lalei=.
Prz:24:2 PSeudE gar meleta hE kardia autOn, kai ponus ta CHeilE autOn lalei.
Prz:24:2 A3H_APN x V3_PAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GPM C N2_APM RA_NPN N3E_NPN RD_GPM V2_PAI3S
Prz:24:2 lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying for since, as to obsess over the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely labor the lip he/she/it/same to speak
Prz:24:2 lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) for he/she/it-is-OBSESS-ing-OVER, you(sg)-are-being-OBSESS-ed-OVER, you(sg)-are-being-OBSESS-ed-OVER (classical), he/she/it-should-be-OBSESS-ing-OVER, you(sg)-should-be-being-OBSESS-ed-OVER the (nom) heart (nom|voc) them/same (gen) and labors (acc) the (nom|acc) lips (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-is-SPEAK-ing, you(sg)-are-being-SPEAK-ed (classical), be-you(sg)-SPEAK-ing!
Prz:24:2 Prz_24:2_1 Prz_24:2_2 Prz_24:2_3 Prz_24:2_4 Prz_24:2_5 Prz_24:2_6 Prz_24:2_7 Prz_24:2_8 Prz_24:2_9 Prz_24:2_10 Prz_24:2_11 Prz_24:2_12
Prz:24:2 x x x x x x x x x x x x
Prz:24:3 μετὰ σοφίας οἰκοδομεῖται οἶκος καὶ μετὰ συνέσεως ἀνορθοῦται·
Prz:24:3 A house is built by wisdom, and is set up by understanding. (Proverbs 24:3 Brenton)
Prz:24:3 Dom się buduje mądrością, a roztropnością - umacnia; (Prz 24:3 BT_4)
Prz:24:3 μετὰ σοφίας οἰκοδομεῖται οἶκος καὶ μετὰ συνέσεως ἀνορθοῦται·
Prz:24:3 μετά σοφία, -ας, ἡ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί μετά σύν·εσις, -εως, ἡ ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-)
Prz:24:3 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By budować/buduj moralnie Dom I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wglądu/orientacja By kłaść z powrotem w górze
Prz:24:3 meta\ sofi/as oi)kodomei=tai oi)=kos kai\ meta\ sune/seOs a)norTou=tai·
Prz:24:3 meta sofias oikodomeitai oikos kai meta syneseOs anorTutai·
Prz:24:3 P N1A_GSF V2_PPI3S N2_NSM C P N3I_GSF V4_PPI3S
Prz:24:3 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to build/edify house and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing insight/discernment to put back up
Prz:24:3 after (+acc), with (+gen) sapience (gen) he/she/it-is-being-BUILD/EDIFY-ed house (nom) and after (+acc), with (+gen) insight/discernment (gen) he/she/it-is-being-PUT-ed-BACK-UP
Prz:24:3 Prz_24:3_1 Prz_24:3_2 Prz_24:3_3 Prz_24:3_4 Prz_24:3_5 Prz_24:3_6 Prz_24:3_7 Prz_24:3_8
Prz:24:3 x x x x x x x x
Prz:24:4 μετὰ αἰσθήσεως ἐμπίμπλαται ταμίεια ἐκ παντὸς πλούτου τιμίου καὶ καλοῦ.
Prz:24:4 By discretion the chambers are filled with all precious and excellent wealth. (Proverbs 24:4 Brenton)
Prz:24:4 rozsądek napełnia spichlerze wszelkimi dobrami drogimi, miłymi. (Prz 24:4 BT_4)
Prz:24:4 μετὰ αἰσθήσεως ἐμπίμπλαται ταμίεια ἐκ παντὸς πλούτου τιμίου καὶ καλοῦ.
Prz:24:4 μετά αἴσθησις, -εως, ἡ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό; πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) τίμιος -α -ον καί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
Prz:24:4 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Swoboda {Rozwaga} (wiedza, dostrzegalność) By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Magazyn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bogactwa/obfitość; by wzbogacać być bogaty Cenny I też, nawet, mianowicie W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę
Prz:24:4 meta\ ai)sTE/seOs e)mpi/mplatai tami/eia e)k panto\s plou/tou timi/ou kai\ kalou=.
Prz:24:4 meta aisTEseOs empimplatai tamieia ek pantos plutu timiu kai kalu.
Prz:24:4 P N3I_GSF V6_PMI3S N2N_NPN P A3_GSM N2_GSM A1A_GSM C A1_GSM
Prz:24:4 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing discretion (knowledge, perceptibility) to satisfy fill up storeroom out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of wealth/abundance; to enrich To be rich precious and also, even, namely right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call
Prz:24:4 after (+acc), with (+gen) discretion (gen) he/she/it-is-being-SATISFY-ed, he/she/it-should-be-being-SATISFY-ed storerooms (nom|acc|voc) out of (+gen) every (gen) wealth/abundance (gen); be-you(sg)-being-ENRICH-ed! precious ([Adj] gen) and right ([Adj] gen); be-you(sg)-being-CALL-ed!
Prz:24:4 Prz_24:4_1 Prz_24:4_2 Prz_24:4_3 Prz_24:4_4 Prz_24:4_5 Prz_24:4_6 Prz_24:4_7 Prz_24:4_8 Prz_24:4_9 Prz_24:4_10
Prz:24:4 x x x x x x x x x x
Prz:24:5 κρείσσων σοφὸς ἰσχυροῦ καὶ ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων γεωργίου μεγάλου·
Prz:24:5 A wise man is better than a strong man; and a man who has prudence than a large estate. (Proverbs 24:5 Brenton)
Prz:24:5 Mąż rozumny jest lepszy niż krzepki, a światły muskularnego przewyższa; (Prz 24:5 BT_4)
Prz:24:5 κρείσσων σοφὸς ἰσχυροῦ καὶ ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων γεωργίου μεγάλου·
Prz:24:5 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος σοφός -ή -όν ἰσχυρός -ά -όν καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ φρόνησις, -εως, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) γεώργιον, -ου, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Prz:24:5 Lepiej Mądry Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Przypatrywanie się By mieć Ziemia uprawna Wielki
Prz:24:5 krei/ssOn sofo\s i)sCHurou= kai\ a)nE\r fro/nEsin e)/CHOn geOrgi/ou mega/lou·
Prz:24:5 kreissOn sofos isCHyru kai anEr fronEsin eCHOn geOrgiu megalu·
Prz:24:5 A3C_NSM A1_NSM A1A_GSM C N3_NSM N3I_ASF V1_PAPNSM N2N_GSN A1_GSN
Prz:24:5 better wise mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". contemplation to have cultivated land great
Prz:24:5 better ([Adj] nom) wise ([Adj] nom) mighty ([Adj] gen) and man, husband (nom) contemplation (acc) while HAVE-ing (nom) cultivated land (gen) great ([Adj] gen)
Prz:24:5 Prz_24:5_1 Prz_24:5_2 Prz_24:5_3 Prz_24:5_4 Prz_24:5_5 Prz_24:5_6 Prz_24:5_7 Prz_24:5_8 Prz_24:5_9
Prz:24:5 x x x x x x x x x
Prz:24:6 μετὰ κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος, βοήθεια δὲ μετὰ καρδίας βουλευτικῆς.
Prz:24:6 War is carried on with generalship, and aid is supplied to the heart of a counsellor. (Proverbs 24:6 Brenton)
Prz:24:6 bo roztropnie poprowadzisz wojnę; tam zwycięstwo, gdzie wielki doradca. (Prz 24:6 BT_4)
Prz:24:6 μετὰ κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος, βοήθεια δὲ μετὰ καρδίας βουλευτικῆς.
Prz:24:6 μετά κυβέρνησις, -εως, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ βοήθεια, -ας, ἡ δέ μετά καρδία, -ας, ἡ  
Prz:24:6 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Administracja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wojna [zobacz polemiczny] Pomagaj zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Prz:24:6 meta\ kubernE/seOs gi/netai po/lemos, boE/Teia de\ meta\ kardi/as bouleutikE=s.
Prz:24:6 meta kybernEseOs ginetai polemos, boETeia de meta kardias buleutikEs.
Prz:24:6 P N3I_GSF V1_PMI3S N2_NSM N1A_NSF x P N1A_GSF A1_GSF
Prz:24:6 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing administration to become become, happen war [see polemic] help δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ć
Prz:24:6 after (+acc), with (+gen) administration (gen) he/she/it-is-being-BECOME-ed war (nom) help (nom|voc) Yet after (+acc), with (+gen) heart (gen), hearts (acc)  
Prz:24:6 Prz_24:6_1 Prz_24:6_2 Prz_24:6_3 Prz_24:6_4 Prz_24:6_5 Prz_24:6_6 Prz_24:6_7 Prz_24:6_8 Prz_24:6_9
Prz:24:6 x x x x x x x x x
Prz:24:7 σοφία καὶ ἔννοια ἀγαθὴ ἐν πύλαις σοφῶν· σοφοὶ οὐκ ἐκκλίνουσιν ἐκ στόματος κυρίου,
Prz:24:7 Wisdom and good understanding are in the gates of the wise: the wise turn not aside from the mouth of the Lord, (Proverbs 24:7 Brenton)
Prz:24:7 Za wzniosła dla głupca jest mądrość, w bramie on ust nie otworzy. (Prz 24:7 BT_4)
Prz:24:7 σοφία καὶ ἔννοια ἀγαθὴ ἐν πύλαις σοφῶν· σοφοὶ οὐκ ἐκκλίνουσιν ἐκ στόματος κυρίου,
Prz:24:7 σοφία, -ας, ἡ καί ἔν·νοια, -ας, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν πύλη, -ης, ἡ σοφός -ή -όν σοφός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Prz:24:7 Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wgląd Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Mądry Mądry ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Prz:24:7 sofi/a kai\ e)/nnoia a)gaTE\ e)n pu/lais sofO=n· sofoi\ ou)k e)kkli/nousin e)k sto/matos kuri/ou,
Prz:24:7 sofia kai ennoia agaTE en pylais sofOn· sofoi uk ekklinusin ek stomatos kyriu,
Prz:24:7 N1A_NSF C N1A_NSF A1_NSF P N1_DPF A1_GPM A1_NPM D V1_PAI3P P N3M_GSN N2_GSM
Prz:24:7 sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely insight good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate wise wise οὐχ before rough breathing to recoil/avoid out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Prz:24:7 sapience (nom|voc) and insight (nom|voc) good ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) gates (dat) wise ([Adj] gen) wise ([Adj] nom|voc) not they-are-RECOIL/AVOID-ing, they-will-RECOIL/AVOID, while RECOIL/AVOID-ing (dat), going-to-RECOIL/AVOID (fut ptcp) (dat) out of (+gen) mouth/maw (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Prz:24:7 Prz_24:7_1 Prz_24:7_2 Prz_24:7_3 Prz_24:7_4 Prz_24:7_5 Prz_24:7_6 Prz_24:7_7 Prz_24:7_8 Prz_24:7_9 Prz_24:7_10 Prz_24:7_11 Prz_24:7_12 Prz_24:7_13
Prz:24:7 x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:8 ἀλλὰ λογίζονται ἐν συνεδρίοις. ἀπαιδεύτοις συναντᾷ θάνατος,
Prz:24:8 but deliberate in council. Death befalls uninstructed men. (Proverbs 24:8 Brenton)
Prz:24:8 Kto zło dokładnie obmyśla, tego zwą wichrzycielem. (Prz 24:8 BT_4)
Prz:24:8 ἀλλὰ λογίζονται ἐν συνεδρίοις. ἀπαιδεύτοις συναντᾷ θάνατος,
Prz:24:8 ἀλλά λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐν συν·έδριον, -ου, τό ἀ·παίδευτος -ον συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ
Prz:24:8 Ale Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Diety {Sejmu} zgromadzenie, konwencja; diety {sejmu} niższy dom: ZGROMADZENIE USTAWODAWCZE; rada, zgromadzenie Nie uczony By spotykać się Śmierć
Prz:24:8 a)lla\ logi/DZontai e)n sunedri/ois. a)paideu/tois sunanta=| Ta/natos,
Prz:24:8 alla logiDZontai en synedriois. apaideutois synanta Tanatos,
Prz:24:8 C V1_PMI3P P N2N_DPN A1B_DPN V3_PAI3S N2_NSM
Prz:24:8 but to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among diet assembly, convention; the diet's lower house: LEGISLATIVE ASSEMBLY; council, assembly uninstructed to meet death
Prz:24:8 but they-are-being-LOGICALLY SPEAK-ed in/among/by (+dat) diets (dat) uninstructed ([Adj] dat) he/she/it-is-MEET-ing, you(sg)-are-being-MEET-ed, you(sg)-are-being-MEET-ed (classical), he/she/it-should-be-MEET-ing, you(sg)-should-be-being-MEET-ed death (nom)
Prz:24:8 Prz_24:8_1 Prz_24:8_2 Prz_24:8_3 Prz_24:8_4 Prz_24:8_5 Prz_24:8_6 Prz_24:8_7
Prz:24:8 x x x x x x x
Prz:24:9 ἀποθνῄσκει δὲ ἄφρων ἐν ἁμαρτίαις· ἀκαθαρσία δὲ ἀνδρὶ λοιμῷ ἐμμολυνθήσεται
Prz:24:9 The fools also dies in sins; and uncleanness attaches to a pestilent man. (Proverbs 24:9 Brenton)
Prz:24:9 Grzech jest planem głupiego, szyderca jest wstrętny dla ludzi. (Prz 24:9 BT_4)
Prz:24:9 ἀποθνῄσκει δὲ ἄφρων ἐν ἁμαρτίαις· ἀκαθαρσία δὲ ἀνδρὶ λοιμῷ ἐμμολυνθήσεται
Prz:24:9 ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) δέ ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἐν ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ δέ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν  
Prz:24:9 By umierać zaś Piana; wycofywanie w myśli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. uncleaness zaś Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zaraza; zaraźliwy
Prz:24:9 a)poTnE/|skei de\ a)/frOn e)n a(marti/ais· a)kaTarsi/a de\ a)ndri\ loimO=| e)mmolunTE/setai
Prz:24:9 apoTnEskei de afrOn en hamartiais· akaTarsia de andri loimO emmolynTEsetai
Prz:24:9 V1_PAI3S x A3N_NSM P N1A_DPF N1A_NSF x N3_DSM A1B_DSM VCI_API3S
Prz:24:9 to die δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] foam; unthinking in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. uncleaness δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". pestilence; pestilential ć
Prz:24:9 he/she/it-is-DIE-ing, you(sg)-are-being-DIE-ed (classical) Yet foams (gen); unthinking ([Adj] nom) in/among/by (+dat) sins (dat) uncleaness (nom|voc) Yet man, husband (dat) pestilence (dat); pestilential ([Adj] dat)  
Prz:24:9 Prz_24:9_1 Prz_24:9_2 Prz_24:9_3 Prz_24:9_4 Prz_24:9_5 Prz_24:9_6 Prz_24:9_7 Prz_24:9_8 Prz_24:9_9 Prz_24:9_10
Prz:24:9 x x x x x x x x x x
Prz:24:10 ἐν ἡμέρᾳ κακῇ καὶ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ἕως ἂν ἐκλίπῃ.
Prz:24:10 He shall be defiled in the evil day, and in the day of affliction, until he be utterly consumed. (Proverbs 24:10 Brenton)
Prz:24:10 Gdyś słaby w dniu nieszczęścia, to bardzo mierna twoja siła. (Prz 24:10 BT_4)
Prz:24:10 ἐν ἡμέρᾳ κακῇ καὶ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ἕως ἂν ἐκλίπῃ.
Prz:24:10 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Prz:24:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Prz:24:10 e)n E(me/ra| kakE=| kai\ e)n E(me/ra| Tli/PSeOs, e(/Os a)/n e)kli/pE|.
Prz:24:10 en hEmera kakE kai en hEmera TliPSeOs, heOs an eklipE.
Prz:24:10 P N1A_DSF A1_DSF C P N1A_DSF N3I_GSF C x VB_AAS3S
Prz:24:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wickedly to do evil and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty until; dawn ever (if ever) to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Prz:24:10 in/among/by (+dat) day (dat) wickedly ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) day (dat) squeezing (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-FAIL, you(sg)-should-be-FAIL-ed
Prz:24:10 Prz_24:10_1 Prz_24:10_2 Prz_24:10_3 Prz_24:10_4 Prz_24:10_5 Prz_24:10_6 Prz_24:10_7 Prz_24:10_8 Prz_24:10_9 Prz_24:10_10
Prz:24:10 x x x x x x x x x x
Prz:24:11 ῥῦσαι ἀγομένους εἰς θάνατον καὶ ἐκπρίου κτεινομένους, μὴ φείσῃ·
Prz:24:11 Deliver them that are led away to death, and redeem them that are appointed to be slain; spare not thy help. (Proverbs 24:11 Brenton)
Prz:24:11 Ratuj wleczonych na śmierć, wstrzymaj rózgi, by nie zabijały. (Prz 24:11 BT_4)
Prz:24:11 ῥῦσαι ἀγομένους εἰς θάνατον καὶ ἐκπρίου κτεινομένους, μὴ φείσῃ·
Prz:24:11 ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ καί     μή φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)
Prz:24:11 By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon By prowadzić Do (+przyspieszenie) Śmierć I też, nawet, mianowicie Nie Zbywający {Oszczędzać}
Prz:24:11 r(u=sai a)gome/nous ei)s Ta/naton kai\ e)kpri/ou kteinome/nous, mE\ fei/sE|·
Prz:24:11 rysai agomenus eis Tanaton kai ekpriu kteinomenus, mE feisE·
Prz:24:11 VA_AMD2S V1_PMPAPM P N2_ASM C V1_PMD2S V1_PMPAPM D VA_AMS2S
Prz:24:11 to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon to lead into (+acc) death and also, even, namely ć ć not to spare
Prz:24:11 be-you(sg)-DELIVER-ed! while being-LEAD-ed (acc) into (+acc) death (acc) and     not you(sg)-will-be-SPARE-ed, you(sg)-should-be-SPARE-ed
Prz:24:11 Prz_24:11_1 Prz_24:11_2 Prz_24:11_3 Prz_24:11_4 Prz_24:11_5 Prz_24:11_6 Prz_24:11_7 Prz_24:11_8 Prz_24:11_9
Prz:24:11 x x x x x x x x x
Prz:24:12 ἐὰν δὲ εἴπῃς Οὐκ οἶδα τοῦτον, γίνωσκε ὅτι κύριος καρδίας πάντων γινώσκει, καὶ ὁ πλάσας πνοὴν πᾶσιν αὐτὸς οἶδεν πάντα, ὃς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Prz:24:12 But if thou shouldest say, I know not this man; know that the Lord knows the hearts of all; and he that formed breath for all, he knows all things, who renders to every man according to his works. (Proverbs 24:12 Brenton)
Prz:24:12 Czy powiesz: «Nie wiedziałem tego?» Kto bada serca, ma nie rozumieć? Wie Ten, który dusz dogląda, i według czynów odda każdemu. (Prz 24:12 BT_4)
Prz:24:12 ἐὰν δὲ εἴπῃς Οὐκ οἶδα τοῦτον, γίνωσκε ὅτι κύριος καρδίας πάντων γινώσκει, καὶ πλάσας πνοὴν πᾶσιν αὐτὸς οἶδεν πάντα, ὃς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Prz:24:12 ἐάν (εἰ ἄν) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καρδία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) πνοή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:24:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Porywu/oddech Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo
Prz:24:12 e)a\n de\ ei)/pE|s *ou)k oi)=da tou=ton, gi/nOske o(/ti ku/rios kardi/as pa/ntOn ginO/skei, kai\ o( pla/sas pnoE\n pa=sin au)to\s oi)=den pa/nta, o(\s a)podi/dOsin e(ka/stO| kata\ ta\ e)/rga au)tou=.
Prz:24:12 ean de eipEs uk oida tuton, ginOske hoti kyrios kardias pantOn ginOskei, kai ho plasas pnoEn pasin autos oiden panta, hos apodidOsin hekastO kata ta erga autu.
Prz:24:12 C x VB_AAS2S D VX_XAI1S RD_ASN V1_PAD2S C N2_NSM N1A_GSF A3_GPM V1_PAI3S C RA_NSM VA_AAPNSM N1_ASF A3_DPM RD_NSM VX_XAI3S A3_ASM RR_NSM V8_PAI3S A1_DSM P RA_APN N2N_APN RD_GSM
Prz:24:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to know i.e. recognize. because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) every all, each, every, the whole of to know i.e. recognize. and also, even, namely the to mold [see plastic] gust/breath every all, each, every, the whole of he/she/it/same to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with every all, each, every, the whole of who/whom/which to give back restore, assign, impute, convey, refer each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the work he/she/it/same
Prz:24:12 if-ever Yet you(sg)-should-SAY/TELL not I-have-PERCEIVE-ed this (acc) be-you(sg)-KNOW-ing! because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) heart (gen), hearts (acc) all (gen) he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) and the (nom) upon MOLD-ing (nom|voc) gust/breath (acc) all (dat) he/it/same (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-is-GIVE BACK-ing, they-should-be-GIVE BACK-ing each (of two) (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Prz:24:12 Prz_24:12_1 Prz_24:12_2 Prz_24:12_3 Prz_24:12_4 Prz_24:12_5 Prz_24:12_6 Prz_24:12_7 Prz_24:12_8 Prz_24:12_9 Prz_24:12_10 Prz_24:12_11 Prz_24:12_12 Prz_24:12_13 Prz_24:12_14 Prz_24:12_15 Prz_24:12_16 Prz_24:12_17 Prz_24:12_18 Prz_24:12_19 Prz_24:12_20 Prz_24:12_21 Prz_24:12_22 Prz_24:12_23 Prz_24:12_24 Prz_24:12_25 Prz_24:12_26 Prz_24:12_27
Prz:24:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:13 φάγε μέλι, υἱέ, ἀγαθὸν γὰρ κηρίον, ἵνα γλυκανθῇ σου ὁ φάρυγξ·
Prz:24:13 My son, eat honey, for the honeycomb is good, that thy throat may be sweetened. (Proverbs 24:13 Brenton)
Prz:24:13 Synu, jedz miód, bo jest dobry, bo plaster miodu jest słodki dla podniebienia. (Prz 24:13 BT_4)
Prz:24:13 φάγε μέλι, υἱέ, ἀγαθὸν γὰρ κηρίον, ἵνα γλυκανθῇ σου φάρυγξ·
Prz:24:13 φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) μέλι[τ], -ιτος, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) γάρ κηρίον, -ου, τό ἵνα   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό φάρυγξ, -γγος, ὁ [LXX]
Prz:24:13 Żarłok; by jeść Miód Syn Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Dla odtąd, jak Plaster miodu żeby / ażeby / bo Ty; twój/twój(sg) ???
Prz:24:13 fa/ge me/li, ui(e/, a)gaTo\n ga\r kEri/on, i(/na glukanTE=| sou o( fa/rugX·
Prz:24:13 fage meli, hyie, agaTon gar kErion, hina glykanTE su ho farynX·
Prz:24:13 VB_AAD2S N3T_ASN N2_VSM A1_NSN x N2N_NSN C VC_APS3S RP_GS RA_NSM N3G_NSM
Prz:24:13 glutton; to eat honey son good inherently good, i.e. God-wrought. for since, as honeycomb so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć you; your/yours(sg) the ???
Prz:24:13 glutton (voc); do-EAT-you(sg)! honey (nom|acc|voc) son (voc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) for honeycomb (nom|acc|voc) so that / in order to /because   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) ??? (nom|voc)
Prz:24:13 Prz_24:13_1 Prz_24:13_2 Prz_24:13_3 Prz_24:13_4 Prz_24:13_5 Prz_24:13_6 Prz_24:13_7 Prz_24:13_8 Prz_24:13_9 Prz_24:13_10 Prz_24:13_11
Prz:24:13 x x x x x x x x x x x
Prz:24:14 οὕτως αἰσθήσῃ σοφίαν τῇ σῇ ψυχῇ· ἐὰν γὰρ εὕρῃς, ἔσται καλὴ ἡ τελευτή σου, καὶ ἐλπίς σε οὐκ ἐγκαταλείψει.
Prz:24:14 Thus shalt thou perceive wisdom in thy soul: for if thou find it, thine end shall be good, and hope shall not fail thee. (Proverbs 24:14 Brenton)
Prz:24:14 Podobnie - wiedz - mądrość dla twej duszy, posiądziesz ją - przyszłe życie masz pewne, nie zawiedzie cię twoja nadzieja. (Prz 24:14 BT_4)
Prz:24:14 οὕτως αἰσθήσῃ σοφίαν τῇ σῇ ψυχῇ· ἐὰν γὰρ εὕρῃς, ἔσται καλὴ τελευτή σου, καὶ ἐλπίς σε οὐκ ἐγκαταλείψει.
Prz:24:14 οὕτως/οὕτω αἰσθάνομαι (αισθαν-, αισθη·σ-, αισθη·σ- or 2nd αισθ-, -, -, αισθαν·θ-/αισθη·θ-) σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐάν (εἰ ἄν) γάρ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό τελευτή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)
Prz:24:14 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By spostrzegać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By znajdować By być W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Koniec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Miej nadzieję/oczekiwanie Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj ?????????
Prz:24:14 ou(/tOs ai)sTE/sE| sofi/an tE=| sE=| PSuCHE=|· e)a\n ga\r eu(/rE|s, e)/stai kalE\ E( teleutE/ sou, kai\ e)lpi/s se ou)k e)gkatalei/PSei.
Prz:24:14 hutOs aisTEsE sofian tE sE PSyCHE· ean gar heurEs, estai kalE hE teleutE su, kai elpis se uk enkataleiPSei.
Prz:24:14 D VC_FPI2S N1A_ASF RA_DSF A1_DSF N1_DSF C x VB_AAS2S VF_FMI3S A1_NSF RA_NSF N1_NSF RP_GS C N3D_NSF RP_AS D VF_FAI3S
Prz:24:14 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to perceive sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the your/yours(sg); to rub worn, rub life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to find to be right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the end you; your/yours(sg) and also, even, namely hope/expectation you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare κατελιπεν
Prz:24:14 thusly/like this you(sg)-will-be-PERCEIVE-ed, you(sg)-should-be-PERCEIVE-ed sapience (acc) the (dat) your/yours(sg) (dat); you(sg)-will-be-RUB-ed life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed if-ever for you(sg)-should-FIND he/she/it-will-be right ([Adj] nom|voc) the (nom) end (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and hope/expectation (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not he/she/it-will-GIVE UP, you(sg)-will-be-GIVE UP-ed (classical)
Prz:24:14 Prz_24:14_1 Prz_24:14_2 Prz_24:14_3 Prz_24:14_4 Prz_24:14_5 Prz_24:14_6 Prz_24:14_7 Prz_24:14_8 Prz_24:14_9 Prz_24:14_10 Prz_24:14_11 Prz_24:14_12 Prz_24:14_13 Prz_24:14_14 Prz_24:14_15 Prz_24:14_16 Prz_24:14_17 Prz_24:14_18 Prz_24:14_19
Prz:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:15 μὴ προσαγάγῃς ἀσεβῆ νομῇ δικαίων μηδὲ ἀπατηθῇς χορτασίᾳ κοιλίας·
Prz:24:15 Bring not an ungodly man into the dwelling of the righteous: neither be deceived by the feeding of the belly. (Proverbs 24:15 Brenton)
Prz:24:15 Nie czatuj, grzeszniku, przed domem prawego, nie burz miejsca jego spoczynku, (Prz 24:15 BT_4)
Prz:24:15 μὴ προσαγάγῃς ἀσεβῆ νομῇ δικαίων μηδὲ ἀπατηθῇς χορτασίᾳ κοιλίας·
Prz:24:15 μή προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἀ·σεβής -ές νομή, -ῆς, ἡ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-)   κοιλία, -ας, ἡ
Prz:24:15 Nie By prowadzić bliski Bezbożny Pastwisko Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By oszukiwać Brzuch
Prz:24:15 mE\ prosaga/gE|s a)sebE= nomE=| dikai/On mEde\ a)patETE=|s CHortasi/a| koili/as·
Prz:24:15 mE prosagagEs asebE nomE dikaiOn mEde apatETEs CHortasia koilias·
Prz:24:15 D VB_AAS2S A3H_ASM N1_DSF A1A_GPM C VC_APS2S N1A_DSF N1A_GSF
Prz:24:15 not to lead toward ungodly pasturage just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to deceive ć belly
Prz:24:15 not you(sg)-should-LEAD-TOWARD ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) pasturage (dat) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-be-DECEIVE-ed   belly (gen), bellies (acc)
Prz:24:15 Prz_24:15_1 Prz_24:15_2 Prz_24:15_3 Prz_24:15_4 Prz_24:15_5 Prz_24:15_6 Prz_24:15_7 Prz_24:15_8 Prz_24:15_9
Prz:24:15 x x x x x x x x x
Prz:24:16 ἑπτάκι γὰρ πεσεῖται ὁ δίκαιος καὶ ἀναστήσεται, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσθενήσουσιν ἐν κακοῖς.
Prz:24:16 For a righteous man will fall seven times, and rise again: but the ungodly shall be without strength in troubles. (Proverbs 24:16 Brenton)
Prz:24:16 bo prawy siedmiokroć upadnie i wstanie, a występni w nieszczęściu upadną. (Prz 24:16 BT_4)
Prz:24:16 ἑπτάκι γὰρ πεσεῖται δίκαιος καὶ ἀναστήσεται, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσθενήσουσιν ἐν κακοῖς.
Prz:24:16 ἑπτά·κις/ἑπτά·κι γάρ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Prz:24:16 Siedem razów Dla odtąd, jak By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By chorować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla
Prz:24:16 e(pta/ki ga\r pesei=tai o( di/kaios kai\ a)nastE/setai, oi( de\ a)sebei=s a)sTenE/sousin e)n kakoi=s.
Prz:24:16 heptaki gar peseitai ho dikaios kai anastEsetai, hoi de asebeis asTenEsusin en kakois.
Prz:24:16 D x VF2_FMI3S RA_NSM A1A_NSM C VF_FMI3S RA_NPM x A3H_NPM VF_FAI3P P A1_DPM
Prz:24:16 seven times for since, as to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the just righteous, just and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege to ail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wickedly to do evil; to make things difficult for
Prz:24:16 seven times for he/she/it-will-be-FALL-ed the (nom) just ([Adj] nom) and he/she/it-will-be-STand-ed-UP the (nom) Yet ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE they-will-AIL, going-to-AIL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt)
Prz:24:16 Prz_24:16_1 Prz_24:16_2 Prz_24:16_3 Prz_24:16_4 Prz_24:16_5 Prz_24:16_6 Prz_24:16_7 Prz_24:16_8 Prz_24:16_9 Prz_24:16_10 Prz_24:16_11 Prz_24:16_12 Prz_24:16_13
Prz:24:16 x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:17 ἐὰν πέσῃ ὁ ἐχθρός σου, μὴ ἐπιχαρῇς αὐτῷ, ἐν δὲ τῷ ὑποσκελίσματι αὐτοῦ μὴ ἐπαίρου·
Prz:24:17 If thine enemy should fall, rejoice not over him, neither be elated at his overthrow. (Proverbs 24:17 Brenton)
Prz:24:17 Nie ciesz się z upadku wroga, nie raduj się w duszy z jego potknięcia, (Prz 24:17 BT_4)
Prz:24:17 ἐὰν πέσῃ ἐχθρός σου, μὴ ἐπιχαρῇς αὐτῷ, ἐν δὲ τῷ ὑποσκελίσματι αὐτοῦ μὴ ἐπαίρου·
Prz:24:17 ἐάν (εἰ ἄν) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δέ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό μή ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-)
Prz:24:17 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Wrogi Ty; twój/twój(sg) Nie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś On/ona/to/to samo Nie By podnosić
Prz:24:17 e)a\n pe/sE| o( e)CHTro/s sou, mE\ e)piCHarE=|s au)tO=|, e)n de\ tO=| u(poskeli/smati au)tou= mE\ e)pai/rou·
Prz:24:17 ean pesE ho eCHTros su, mE epiCHarEs autO, en de tO hyposkelismati autu mE epairu·
Prz:24:17 C VF_FMI2S RA_NSM A1A_NSM RP_GS D VD_APS2S RD_DSM P x RA_DSM N3M_DSM RD_GSM D V1_PMD2S
Prz:24:17 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the hostile you; your/yours(sg) not ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć he/she/it/same not to raise
Prz:24:17 if-ever you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed the (nom) hostile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   him/it/same (dat) in/among/by (+dat) Yet the (dat)   him/it/same (gen) not be-you(sg)-being-RAISE-ed!
Prz:24:17 Prz_24:17_1 Prz_24:17_2 Prz_24:17_3 Prz_24:17_4 Prz_24:17_5 Prz_24:17_6 Prz_24:17_7 Prz_24:17_8 Prz_24:17_9 Prz_24:17_10 Prz_24:17_11 Prz_24:17_12 Prz_24:17_13 Prz_24:17_14 Prz_24:17_15
Prz:24:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:18 ὅτι ὄψεται κύριος, καὶ οὐκ ἀρέσει αὐτῷ, καὶ ἀποστρέψει τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.
Prz:24:18 For the Lord will see it, and it will not please him, and he will turn away his wrath from him. (Proverbs 24:18 Brenton)
Prz:24:18 by Pan widząc to, nie miał ci za złe i gniewu nie odwrócił od niego. (Prz 24:18 BT_4)
Prz:24:18 ὅτι ὄψεται κύριος, καὶ οὐκ ἀρέσει αὐτῷ, καὶ ἀποστρέψει τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.
Prz:24:18 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:24:18 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do proszę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Prz:24:18 o(/ti o)/PSetai ku/rios, kai\ ou)k a)re/sei au)tO=|, kai\ a)postre/PSei to\n Tumo\n au)tou= a)p’ au)tou=.
Prz:24:18 hoti oPSetai kyrios, kai uk aresei autO, kai apostrePSei ton Tymon autu ap’ autu.
Prz:24:18 C VF_FMI3S N2_NSM C D VF_FAI3S RD_DSM C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RD_GSM
Prz:24:18 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to please he/she/it/same and also, even, namely to turn away from the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Prz:24:18 because/that he/she/it-will-be-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and not he/she/it-will-PLEASE, you(sg)-will-be-PLEASE-ed (classical) him/it/same (dat) and he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) the (acc) wrath (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) him/it/same (gen)
Prz:24:18 Prz_24:18_1 Prz_24:18_2 Prz_24:18_3 Prz_24:18_4 Prz_24:18_5 Prz_24:18_6 Prz_24:18_7 Prz_24:18_8 Prz_24:18_9 Prz_24:18_10 Prz_24:18_11 Prz_24:18_12 Prz_24:18_13 Prz_24:18_14
Prz:24:18 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:19 μὴ χαῖρε ἐπὶ κακοποιοῖς μηδὲ ζήλου ἁμαρτωλούς·
Prz:24:19 Rejoice not in evil-doers, neither be envious of sinners. (Proverbs 24:19 Brenton)
Prz:24:19 Nie oburzaj się na złoczyńców, występnym nie zazdrość: (Prz 24:19 BT_4)
Prz:24:19 μὴ χαῖρε ἐπὶ κακοποιοῖς μηδὲ ζήλου ἁμαρτωλούς·
Prz:24:19 μή χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ἐπί κακο·ποιός -όν; κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό; ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ἁ·μαρτωλός -όν
Prz:24:19 Nie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zły czyn; by maltretować młot drewniany µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Gorliwości/ferwor; do gorliwości Grzeszny
Prz:24:19 mE\ CHai=re e)pi\ kakopoioi=s mEde\ DZE/lou a(martOlou/s·
Prz:24:19 mE CHaire epi kakopoiois mEde DZElu hamartOlus·
Prz:24:19 D V1_PAD2S P A1B_NPM C V4_PMD2S A1B_APM
Prz:24:19 not to rejoice salute, salutation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wrong-doing; to maltreat maul μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] zeal/fervor; to zeal sinful
Prz:24:19 not be-you(sg)-REJOICE-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) wrong-doing ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-MALTREAT-ing (opt) neither/nor; Mede (voc) zeal/fervor (gen); be-you(sg)-ZEAL-ing!, be-you(sg)-being-ZEAL-ed! sinful ([Adj] acc)
Prz:24:19 Prz_24:19_1 Prz_24:19_2 Prz_24:19_3 Prz_24:19_4 Prz_24:19_5 Prz_24:19_6 Prz_24:19_7
Prz:24:19 x x x x x x x
Prz:24:20 οὐ γὰρ μὴ γένηται ἔκγονα πονηρῶν, λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν σβεσθήσεται.
Prz:24:20 For the evil man shall have no posterity: and the light of the wicked shall be put out. (Proverbs 24:20 Brenton)
Prz:24:20 bo nie ma przyszłości nieprawy, zagaśnie światło występnych. (Prz 24:20 BT_4)
Prz:24:20 οὐ γὰρ μὴ γένηται ἔκγονα πονηρῶν, λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν σβεσθήσεται.
Prz:24:20 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔκ·γονος -ον πονηρός -ά -όν λαμπτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Prz:24:20 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wnuki Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Latarnia zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By gasić
Prz:24:20 ou) ga\r mE\ ge/nEtai e)/kgona ponErO=n, lamptE\r de\ a)sebO=n sbesTE/setai.
Prz:24:20 u gar mE genEtai ekgona ponErOn, lamptEr de asebOn sbesTEsetai.
Prz:24:20 D x D VB_AMS3S A1B_NPN A1A_GPM N3_NSM x A3H_GPM VC_FPI3S
Prz:24:20 οὐχ before rough breathing for since, as not to become become, happen grandchildren wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος lantern δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege to extinguish
Prz:24:20 not for not he/she/it-should-be-BECOME-ed grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) wicked ([Adj] gen) lantern (nom|voc) Yet ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed
Prz:24:20 Prz_24:20_1 Prz_24:20_2 Prz_24:20_3 Prz_24:20_4 Prz_24:20_5 Prz_24:20_6 Prz_24:20_7 Prz_24:20_8 Prz_24:20_9 Prz_24:20_10
Prz:24:20 x x x x x x x x x x
Prz:24:21 φοβοῦ τὸν θεόν, υἱέ, καὶ βασιλέα καὶ μηθετέρῳ αὐτῶν ἀπειθήσῃς·
Prz:24:21 My son, fear God and the king; and do not disobey either of them. (Proverbs 24:21 Brenton)
Prz:24:21 Synu mój, lękaj się Boga i króla, nie łącz się z tymi, co myślą inaczej, (Prz 24:21 BT_4)
Prz:24:21 φοβοῦ τὸν θεόν, υἱέ, καὶ βασιλέα καὶ μηθετέρῳ αὐτῶν ἀπειθήσῃς·
Prz:24:21 φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί βασιλεύς, -έως, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -)
Prz:24:21 Obawa [zobacz fobię]; by bać się Bóg  Syn I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć
Prz:24:21 fobou= to\n Teo/n, ui(e/, kai\ basile/a kai\ mETete/rO| au)tO=n a)peiTE/sE|s·
Prz:24:21 fobu ton Teon, hyie, kai basilea kai mETeterO autOn apeiTEsEs·
Prz:24:21 V2_PMD2S RA_ASM N2_ASM N2_VSM C N3V_ASM C A1A_DSM RD_GPM VA_AAS2S
Prz:24:21 fear [see phobia]; to fear the god [see theology] son and also, even, namely king and also, even, namely ć he/she/it/same to disobey when related to the gospel, to disbelieve
Prz:24:21 fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! the (acc) god (acc) son (voc) and king (acc) and   them/same (gen) you(sg)-should-DISOBEY
Prz:24:21 Prz_24:21_1 Prz_24:21_2 Prz_24:21_3 Prz_24:21_4 Prz_24:21_5 Prz_24:21_6 Prz_24:21_7 Prz_24:21_8 Prz_24:21_9 Prz_24:21_10
Prz:24:21 x x x x x x x x x x
Prz:24:22 ἐξαίφνης γὰρ τείσονται τοὺς ἀσεβεῖς, τὰς δὲ τιμωρίας ἀμφοτέρων τίς γνώσεται;
Prz:24:22 For they will suddenly punish the ungodly, and who can know the vengeance inflicted by both?
Prz:24:22 bo wnet ich zagłada nastanie. Kto zna upadek obydwu? (Prz 24:22 BT_4)
Prz:24:22 ἐξαίφνης γὰρ τείσονται τοὺς ἀσεβεῖς, τὰς δὲ τιμωρίας ἀμφοτέρων τίς γνώσεται;
Prz:24:22 ἐξαίφνης γάρ τίνω (-, τι·σ-/τει·σ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δέ τιμωρία, -ας, ἡ ἀμφότεροι -αι -α τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Prz:24:22 Nagle Dla odtąd, jak By płacić przechodź karę Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo zaś Kara Obaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Prz:24:22 e)Xai/fnEs ga\r tei/sontai tou\s a)sebei=s, ta\s de\ timOri/as a)mfote/rOn ti/s gnO/setai;
Prz:24:22 eXaifnEs gar teisontai tus asebeis, tas de timOrias amfoterOn tis gnOsetai;
Prz:24:22 D x VF_FMI3P RA_APM A3H_APM RA_APF x N1A_APF A1A_GPM RI_NSM VF_FMI3S
Prz:24:22 suddenly for since, as to pay undergo a penalty the ungodly; to be impious commit sacrilege the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] punishment both who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize.
Prz:24:22 suddenly for they-will-be-PAY-ed the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE the (acc) Yet punishment (gen), punishments (acc) both (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-KNOW-ed
Prz:24:22 Prz_24:22_1 Prz_24:22_2 Prz_24:22_3 Prz_24:22_4 Prz_24:22_5 Prz_24:22_6 Prz_24:22_7 Prz_24:22_8 Prz_24:22_9 Prz_24:22_10 Prz_24:22_11
Prz:24:22 x x x x x x x x x x x
Prz:24:22a λόγον φυλασσόμενος υἱὸς ἀπωλείας ἐκτὸς ἔσται, δεχόμενος δὲ ἐδέξατο αὐτόν.
Prz:24:22a [A son that keeps the commandment shall escape destruction; for such an one has fully received it.
Prz:24:22a  
Prz:24:22a λόγον φυλασσόμενος υἱὸς ἀπωλείας ἐκτὸς ἔσται, δεχόμενος δὲ ἐδέξατο αὐτόν.
Prz:24:22a λόγος, -ου, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ἐκτός[2] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) δέ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:24:22a Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By zabezpieczać się Syn Zniszczenie, zniszczenie Zewnątrz By być By przyjmować zaś By przyjmować On/ona/to/to samo
Prz:24:22a lo/gon fulasso/menos ui(o\s a)pOlei/as e)kto\s e)/stai, deCHo/menos de\ e)de/Xato au)to/n.
Prz:24:22a logon fylassomenos hyios apOleias ektos estai, deCHomenos de edeXato auton.
Prz:24:22a N2_ASM V1_PMPNSM N2_NSM N1A_GSF P VF_FMI3S V1_PMPNSM x VAI_AMI3S RD_ASM
Prz:24:22a word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to guard son annihilation, destruction outside to be to receive δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to receive he/she/it/same
Prz:24:22a word, statement to guard son ruin, damnation but, except, besides to be to take, receive but, and, however to receive he, it, -self, same
Prz:24:22a Prz_24:22a_1 Prz_24:22a_2 Prz_24:22a_3 Prz_24:22a_4 Prz_24:22a_5 Prz_24:22a_6 Prz_24:22a_7 Prz_24:22a_8 Prz_24:22a_9 Prz_24:22a_10
Prz:24:22a x x x x x x x x x x
Prz:24:22b μηδὲν ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης βασιλεῖ λεγέσθω, καὶ οὐδὲν ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης αὐτοῦ οὐ μὴ ἐξέλθῃ.
Prz:24:22b Let no falsehood be spoken by the king from the tongue; yea, let no falsehood proceed from his tongue.
Prz:24:22b  
Prz:24:22b μηδὲν ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης βασιλεῖ λεγέσθω, καὶ οὐδὲν ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης αὐτοῦ οὐ μὴ ἐξέλθῃ.
Prz:24:22b μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ψεῦδο·ς, -ους, τό ἀπό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ψεῦδο·ς, -ους, τό ἀπό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Prz:24:22b Nie jeden Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język Król By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By wychodzić
Prz:24:22b mEde\n PSeu=dos a)po\ glO/ssEs basilei= lege/sTO, kai\ ou)de\n PSeu=dos a)po\ glO/ssEs au)tou= ou) mE\ e)Xe/lTE|.
Prz:24:22b mEden PSeudos apo glOssEs basilei legesTO, kai uden PSeudos apo glOssEs autu u mE eXelTE.
Prz:24:22b A3P_ASN N3E_ASN P N1S_GSF N3V_DSM V1_PMD3S C A3_ASN N3E_ASN P N1S_GSF RD_GSM D D VB_AAS3S
Prz:24:22b not one lie falsehood, untruth, false religion from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tongue by metonymy, a language king to say/tell and also, even, namely not one (nothing, no one) lie falsehood, untruth, false religion from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tongue by metonymy, a language he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to come out
Prz:24:22b none, not any falsehood from, away from tongue king to speak, say and, also no one, nothing falsehood from, away from tongue he, she, it, -self, same no, not no, not to go out, come out
Prz:24:22b Prz_24:22b_1 Prz_24:22b_2 Prz_24:22b_3 Prz_24:22b_4 Prz_24:22b_5 Prz_24:22b_6 Prz_24:22b_7 Prz_24:22b_8 Prz_24:22b_9 Prz_24:22b_10 Prz_24:22b_11 Prz_24:22b_12 Prz_24:22b_13 Prz_24:22b_14 Prz_24:22b_15
Prz:24:22b x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:22c μάχαιρα γλῶσσα βασιλέως καὶ οὐ σαρκίνη, ὃς δ’ ἂν παραδοθῇ, συντριβήσεται·
Prz:24:22c The king's tongue is a sword, and not one of flesh; and whosoever shall be given up to it shall be destroyed:
Prz:24:22c  
Prz:24:22c μάχαιρα γλῶσσα βασιλέως καὶ οὐ σαρκίνη, ὃς δ’ ἂν παραδοθῇ, συντριβήσεται·
Prz:24:22c μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σάρκινος -η -ον ὅς ἥ ὅ δέ ἄν παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Prz:24:22c Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Język przez metonimia, język Król I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Cielesny Kto/, który/, który zaś Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Prz:24:22c ma/CHaira glO=ssa basile/Os kai\ ou) sarki/nE, o(\s d’ a)/n paradoTE=|, suntribE/setai·
Prz:24:22c maCHaira glOssa basileOs kai u sarkinE, hos d’ an paradoTE, syntribEsetai·
Prz:24:22c N1A_NSF N1S_NSF N3V_GSM C D A1_NSF RR_NSM x x VC_APS3S VD_FPI3S
Prz:24:22c sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” tongue by metonymy, a language king and also, even, namely οὐχ before rough breathing carnal who/whom/which δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ever (if ever) to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine to break to crush completely, break (in pieces)
Prz:24:22c sword tongue king and, also no, not fleshly, soft who but, however, now [undefined particle] to give over to break, bruise
Prz:24:22c Prz_24:22c_1 Prz_24:22c_2 Prz_24:22c_3 Prz_24:22c_4 Prz_24:22c_5 Prz_24:22c_6 Prz_24:22c_7 Prz_24:22c_8 Prz_24:22c_9 Prz_24:22c_10 Prz_24:22c_11
Prz:24:22c x x x x x x x x x x x
Prz:24:22d ἐὰν γὰρ ὀξυνθῇ ὁ θυμὸς αὐτοῦ, σὺν νεύροις ἀνθρώπους ἀναλίσκει
Prz:24:22d for if his wrath should be provoked, he destroys men with cords,
Prz:24:22d  
Prz:24:22d ἐὰν γὰρ ὀξυνθῇ θυμὸς αὐτοῦ, σὺν νεύροις ἀνθρώπους ἀναλίσκει
Prz:24:22d ἐάν (εἰ ἄν) γάρ   ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό σύν   ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-)
Prz:24:22d Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) Ludzki By zużywać się
Prz:24:22d e)a\n ga\r o)XunTE=| o( Tumo\s au)tou=, su\n neu/rois a)nTrO/pous a)nali/skei
Prz:24:22d ean gar oXynTE ho Tymos autu, syn neurois anTrOpus analiskei
Prz:24:22d C x VC_APS3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM P N2_DPN N2_APM V1_PAI3S
Prz:24:22d if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as ć the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same together with/including (+dat) ć human to consume
Prz:24:22d if, though for, because to sharpen the, oh wrath he, she, it, -self, same with sinew, nerve man to spend, destroy
Prz:24:22d Prz_24:22d_1 Prz_24:22d_2 Prz_24:22d_3 Prz_24:22d_4 Prz_24:22d_5 Prz_24:22d_6 Prz_24:22d_7 Prz_24:22d_8 Prz_24:22d_9 Prz_24:22d_10
Prz:24:22d x x x x x x x x x x
Prz:24:22e καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων κατατρώγει καὶ συγκαίει ὥσπερ φλὸξ ὥστε ἄβρωτα εἶναι νεοσσοῖς ἀετῶν. – –
Prz:24:22e and devours men's bones, and burns them up as a flame, so that they are not even fit to be eaten by the young eagles. My son, reverence my words, and receive them, and repent.] (Proverbs 24:22 Brenton)
Prz:24:22e  
Prz:24:22e καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων κατατρώγει καὶ συγκαίει ὥσπερ φλὸξ ὥστε ἄβρωτα εἶναι νεοσσοῖς ἀετῶν.
Prz:24:22e καί ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ   καί   ὥσ·περ φλόξ, -ογός, ἡ ὥστε   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ ἀετός, -οῦ, ὁ    
Prz:24:22e I też, nawet, mianowicie Kość Ludzki I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Płomień Tak tamto By być ??? Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona 4 czcigodny    
Prz:24:22e kai\ o)sta= a)nTrO/pOn katatrO/gei kai\ sugkai/ei O(/sper flo\X O(/ste a)/brOta ei)=nai neossoi=s a)etO=n.
Prz:24:22e kai osta anTrOpOn katatrOgei kai synkaiei hOsper floX hOste abrOta einai neossois aetOn.
Prz:24:22e C N2N_APN N2_GPM V1_PAI3S C V1_PAI3S D N3G_NSF C A1B_NPN V9_PAN N2_DPM N2_GPM
Prz:24:22e and also, even, namely bone human ć and also, even, namely ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" flame so that ć to be ??? eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page 4 Rev    
Prz:24:22e and, also bones man to eat up and, also to burn up just as flame so that not edible to be young eagle
Prz:24:22e Prz_24:22e_1 Prz_24:22e_2 Prz_24:22e_3 Prz_24:22e_4 Prz_24:22e_5 Prz_24:22e_6 Prz_24:22e_7 Prz_24:22e_8 Prz_24:22e_9 Prz_24:22e_10 Prz_24:22e_11 Prz_24:22e_12 Prz_24:22e_13 Prz_24:22e_14 Prz_24:22e_15
Prz:24:22e x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:23 Ταῦτα δὲ λέγω ὑμῖν τοῖς σοφοῖς ἐπιγινώσκειν· αἰδεῖσθαι πρόσωπον ἐν κρίσει οὐ καλόν·
Prz:24:23 And this thing I say to you that are wise for you to learn: It is not good to have respect of persons in judgment. (Proverbs 24:23 Brenton)
Prz:24:23 I te są od Mędrców. Niedobrze, jeśli ktoś w sądzie stronniczy. (Prz 24:23 BT_4)
Prz:24:23 Ταῦτα δὲ λέγω ὑμῖν τοῖς σοφοῖς ἐπιγινώσκειν· αἰδεῖσθαι πρόσωπον ἐν κρίσει οὐ καλόν·
Prz:24:23 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)   πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐν κρίσις, -εως, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
Prz:24:23 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By mówić/opowiadaj Ty Mądry By rozpoznawać wgląd, consciousnes Twarz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość ??? Przed przydechem mocnym W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).
Prz:24:23 *tau=ta de\ le/gO u(mi=n toi=s sofoi=s e)piginO/skein· ai)dei=sTai pro/sOpon e)n kri/sei ou) kalo/n·
Prz:24:23 tauta de legO hymin tois sofois epiginOskein· aideisTai prosOpon en krisei u kalon·
Prz:24:23 RD_APN x V1_PAI1S RP_DP RA_DPM A1_DPM V1_PAN V2_PMN N2N_ASN P N3I_DSF D A1_NSN
Prz:24:23 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell you the wise to recognize insight, consciousnes ć face in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit οὐχ before rough breathing right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).
Prz:24:23 these (nom|acc) Yet I-am-SAY/TELL-ing, I-should-be-SAY/TELL-ing you(pl) (dat) the (dat) wise ([Adj] dat) to-be-RECOGNIZE-ing   face (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) judgment (dat) not right ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Prz:24:23 Prz_24:23_1 Prz_24:23_2 Prz_24:23_3 Prz_24:23_4 Prz_24:23_5 Prz_24:23_6 Prz_24:23_7 Prz_24:23_8 Prz_24:23_9 Prz_24:23_10 Prz_24:23_11 Prz_24:23_12 Prz_24:23_13
Prz:24:23 x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:24 ὁ εἰπὼν τὸν ἀσεβῆ Δίκαιός ἐστιν, ἐπικατάρατος λαοῖς ἔσται καὶ μισητὸς εἰς ἔθνη·
Prz:24:24 He that says of the ungodly, He is righteous, shall be cursed by peoples, and hateful among the nations. (Proverbs 24:24 Brenton)
Prz:24:24 Kto mówi przestępcy: «Jesteś niewinny», temu ludy złorzeczą, tego przeklinają narody. (Prz 24:24 BT_4)
Prz:24:24 εἰπὼν τὸν ἀσεβῆ Δίκαιός ἐστιν, ἐπικατάρατος λαοῖς ἔσται καὶ μισητὸς εἰς ἔθνη·
Prz:24:24 ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές δίκαιος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπι·κατ·άρατος -ον λαός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί   εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Prz:24:24 By mówić/opowiadaj Bezbożny Właśnie prawy, właśnie By być Przeklęty Ludzie By być I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny]
Prz:24:24 o( ei)pO\n to\n a)sebE= *di/kaio/s e)stin, e)pikata/ratos laoi=s e)/stai kai\ misEto\s ei)s e)/TnE·
Prz:24:24 ho eipOn ton asebE dikaios estin, epikataratos laois estai kai misEtos eis eTnE·
Prz:24:24 RA_NSM VB_AAPNSM RA_ASM A3H_ASM A1A_NSM V9_PAI3S A1B_NSM N2_DPM VF_FMI3S C A1_NSM P N3E_APN
Prz:24:24 the to say/tell the ungodly just righteous, just to be cursed people to be and also, even, namely ć into (+acc) nation [see ethnic]
Prz:24:24 the (nom) upon SAY/TELL-ing (nom) the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) just ([Adj] nom) he/she/it-is cursed ([Adj] nom) peoples (dat) he/she/it-will-be and   into (+acc) nations (nom|acc|voc)
Prz:24:24 Prz_24:24_1 Prz_24:24_2 Prz_24:24_3 Prz_24:24_4 Prz_24:24_5 Prz_24:24_6 Prz_24:24_7 Prz_24:24_8 Prz_24:24_9 Prz_24:24_10 Prz_24:24_11 Prz_24:24_12 Prz_24:24_13
Prz:24:24 x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:25 οἱ δὲ ἐλέγχοντες βελτίους φανοῦνται, ἐπ’ αὐτοὺς δὲ ἥξει εὐλογία ἀγαθή·
Prz:24:25 But they that reprove him shall appear more excellent, and blessing shall come upon them; (Proverbs 24:25 Brenton)
Prz:24:25 Szczęśliwi, którzy karzą przestępców, spłynie na nich obfite błogosławieństwo. (Prz 24:25 BT_4)
Prz:24:25 οἱ δὲ ἐλέγχοντες βελτίους φανοῦνται, ἐπ’ αὐτοὺς δὲ ἥξει εὐλογία ἀγαθή·
Prz:24:25 ὁ ἡ τό δέ ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό δέ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εὐ·λογία, -ας, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Prz:24:25 zaś By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Lepiej By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo zaś By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić ??? Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Prz:24:25 oi( de\ e)le/gCHontes belti/ous fanou=ntai, e)p’ au)tou\s de\ E(/Xei eu)logi/a a)gaTE/·
Prz:24:25 hoi de elenCHontes beltius fanuntai, ep’ autus de hEXei eulogia agaTE·
Prz:24:25 RA_NPM x V1_PAPNPM A3C_NPM VF2_FMI3P P RD_APM x VF_FAI3S N1A_NSF A1_NSF
Prz:24:25 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty better to appear look, shew, peer, seem, show upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have come I have come. I have arrived.; to lead ??? good inherently good, i.e. God-wrought.
Prz:24:25 the (nom) Yet while REPROVE-ing (nom|voc) better ([Adj] acc, nom|voc) they-will-be-APPEAR-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Yet he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) ??? (nom|voc) good ([Adj] nom|voc)
Prz:24:25 Prz_24:25_1 Prz_24:25_2 Prz_24:25_3 Prz_24:25_4 Prz_24:25_5 Prz_24:25_6 Prz_24:25_7 Prz_24:25_8 Prz_24:25_9 Prz_24:25_10 Prz_24:25_11
Prz:24:25 x x x x x x x x x x x
Prz:24:26 χείλη δὲ φιλήσουσιν ἀποκρινόμενα λόγους ἀγαθούς.
Prz:24:26 and men will kiss lips that answer well. (Proverbs 24:26 Brenton)
Prz:24:26 W wargi całuje, kto daje słuszną odpowiedź. (Prz 24:26 BT_4)
Prz:24:26 χείλη δὲ φιλήσουσιν ἀποκρινόμενα λόγους ἀγαθούς.
Prz:24:26 χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων δέ φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λόγος, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Prz:24:26 Warga zaś By całować całus, wargę, stykać się By odpowiadać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Prz:24:26 CHei/lE de\ filE/sousin a)pokrino/mena lo/gous a)gaTou/s.
Prz:24:26 CHeilE de filEsusin apokrinomena logus agaTus.
Prz:24:26 N3E_APN x VF_FAI3P V1_PMPAPN N2_APM A1_APM
Prz:24:26 lip δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to kiss buss, lip, osculate to answer word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. good inherently good, i.e. God-wrought.
Prz:24:26 lips (nom|acc|voc) Yet they-will-KISS, going-to-KISS (fut ptcp) (dat) while being-ANSWER-ed (nom|acc|voc) words (acc) good ([Adj] acc)
Prz:24:26 Prz_24:26_1 Prz_24:26_2 Prz_24:26_3 Prz_24:26_4 Prz_24:26_5 Prz_24:26_6
Prz:24:26 x x x x x x
Prz:24:27 ἑτοίμαζε εἰς τὴν ἔξοδον τὰ ἔργα σου καὶ παρασκευάζου εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ πορεύου κατόπισθέν μου καὶ ἀνοικοδομήσεις τὸν οἶκόν σου.
Prz:24:27 Prepare thy works for thy going forth, and prepare thyself for the field; and come after me, and thou shalt rebuild thine house. (Proverbs 24:27 Brenton)
Prz:24:27 Spełnij obowiązki na dworze, wykonuj je pilnie na roli, a potem - i dom wystawisz. (Prz 24:27 BT_4)
Prz:24:27 ἑτοίμαζε εἰς τὴν ἔξοδον τὰ ἔργα σου καὶ παρασκευάζου εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ πορεύου κατόπισθέν μου καὶ ἀνοικοδομήσεις τὸν οἶκόν σου.
Prz:24:27 ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:24:27 Do gotowy Do (+przyspieszenie) Eksodus Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przygotowywać się Do (+przyspieszenie) Pole I też, nawet, mianowicie By iść Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? Dom Ty; twój/twój(sg)
Prz:24:27 e(toi/maDZe ei)s tE\n e)/Xodon ta\ e)/rga sou kai\ paraskeua/DZou ei)s to\n a)gro\n kai\ poreu/ou kato/pisTe/n mou kai\ a)noikodomE/seis to\n oi)=ko/n sou.
Prz:24:27 hetoimaDZe eis tEn eXodon ta erga su kai paraskeuaDZu eis ton agron kai poreuu katopisTen mu kai anoikodomEseis ton oikon su.
Prz:24:27 V1_PAD2S P RA_ASF N2_ASF RA_APN N2N_APN RP_GS C V1_PMD2S P RA_ASM N2_ASM C V1_PMD2S D RP_GS C VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS
Prz:24:27 to ready into (+acc) the exodus the work you; your/yours(sg) and also, even, namely to prepare into (+acc) the field and also, even, namely to go ć I and also, even, namely to ??? the house you; your/yours(sg)
Prz:24:27 be-you(sg)-READY-ing! into (+acc) the (acc) exodus (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-being-PREPARE-ed! into (+acc) the (acc) field (acc) and be-you(sg)-being-GO-ed!   me (gen) and you(sg)-will-??? the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:24:27 Prz_24:27_1 Prz_24:27_2 Prz_24:27_3 Prz_24:27_4 Prz_24:27_5 Prz_24:27_6 Prz_24:27_7 Prz_24:27_8 Prz_24:27_9 Prz_24:27_10 Prz_24:27_11 Prz_24:27_12 Prz_24:27_13 Prz_24:27_14 Prz_24:27_15 Prz_24:27_16 Prz_24:27_17 Prz_24:27_18 Prz_24:27_19 Prz_24:27_20 Prz_24:27_21
Prz:24:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:28 μὴ ἴσθι ψευδὴς μάρτυς ἐπὶ σὸν πολίτην μηδὲ πλατύνου σοῖς χείλεσιν·
Prz:24:28 Be not a false witness against thy fellow citizen, neither exaggerate with thy lips. (Proverbs 24:28 Brenton)
Prz:24:28 Nie oskarżaj bliźniego bezpodstawnie; czy zwodzić chcesz twymi wargami? (Prz 24:28 BT_4)
Prz:24:28 μὴ ἴσθι ψευδὴς μάρτυς ἐπὶ σὸν πολίτην μηδὲ πλατύνου σοῖς χείλεσιν·
Prz:24:28 μή οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ψευδής -ές μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἐπί σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πολίτης, -ου, ὁ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων
Prz:24:28 Nie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z; by być Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Dowód Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Obywatel µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By powiększać się Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Warga
Prz:24:28 mE\ i)/sTi PSeudE\s ma/rtus e)pi\ so\n poli/tEn mEde\ platu/nou soi=s CHei/lesin·
Prz:24:28 mE isTi PSeudEs martys epi son politEn mEde platynu sois CHeilesin·
Prz:24:28 D V9_PAD2S A3H_NSM N3_NSM P A1_ASM N1_ASM C V1_PMD2S A1_DPN N3E_DPN
Prz:24:28 not to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with; to be false false, lying witness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing your/yours(sg); to rub worn, rub citizen μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to enlarge your/yours(sg); to rub worn, rub lip
Prz:24:28 not be-you(sg)-PERCEIVE-ing!; be-you(sg)! liar ([Adj] nom) witness (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) citizen (acc) neither/nor; Mede (voc) be-you(sg)-being-ENLARGE-ed! your/yours(sg) (dat); (fut opt) lips (dat)
Prz:24:28 Prz_24:28_1 Prz_24:28_2 Prz_24:28_3 Prz_24:28_4 Prz_24:28_5 Prz_24:28_6 Prz_24:28_7 Prz_24:28_8 Prz_24:28_9 Prz_24:28_10 Prz_24:28_11
Prz:24:28 x x x x x x x x x x x
Prz:24:29 μὴ εἴπῃς Ὃν τρόπον ἐχρήσατό μοι χρήσομαι αὐτῷ, τείσομαι δὲ αὐτὸν ἅ με ἠδίκησεν.
Prz:24:29 Say not, As he has treated me, so will I treat him, and I will avenge myself on him for that wherein he has injured me. (Proverbs 24:29 Brenton)
Prz:24:29 Nie mów: «Jak mi zrobił, tak ja mu też zrobię, każdemu oddam według jego czynów». (Prz 24:29 BT_4)
Prz:24:29 μὴ εἴπῃς Ὃν τρόπον ἐχρήσατό μοι χρήσομαι αὐτῷ, τείσομαι δὲ αὐτὸν με ἠδίκησεν.
Prz:24:29 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τίνω (-, τι·σ-/τει·σ-, -, -, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-)
Prz:24:29 Nie By mówić/opowiadaj Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Ja By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) On/ona/to/to samo By płacić przechodź karę zaś On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Ja Do szkody/popełniaj wykroczenie do
Prz:24:29 mE\ ei)/pE|s *(\on tro/pon e)CHrE/sato/ moi CHrE/somai au)tO=|, tei/somai de\ au)to\n a(/ me E)di/kEsen.
Prz:24:29 mE eipEs on tropon eCHrEsato moi CHrEsomai autO, teisomai de auton ha me EdikEsen.
Prz:24:29 D VB_AAS2S RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3S RP_DS VF_FMI1S RD_DSM VF_FMI1S x RD_ASM RR_APN RP_AS VAI_AAI3S
Prz:24:29 not to say/tell who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to use/treat (profit, advise) I to use/treat (profit, advise) he/she/it/same to pay undergo a penalty δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same who/whom/which I to harm/do wrong to
Prz:24:29 not you(sg)-should-SAY/TELL who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-USE/TREAT-ed me (dat) I-will-be-USE/TREAT-ed him/it/same (dat) I-will-be-PAY-ed Yet him/it/same (acc) who/whom/which (nom|acc) me (acc) he/she/it-WRONG-ed
Prz:24:29 Prz_24:29_1 Prz_24:29_2 Prz_24:29_3 Prz_24:29_4 Prz_24:29_5 Prz_24:29_6 Prz_24:29_7 Prz_24:29_8 Prz_24:29_9 Prz_24:29_10 Prz_24:29_11 Prz_24:29_12 Prz_24:29_13 Prz_24:29_14
Prz:24:29 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:30 ὥσπερ γεώργιον ἀνὴρ ἄφρων, καὶ ὥσπερ ἀμπελὼν ἄνθρωπος ἐνδεὴς φρενῶν·
Prz:24:30 A foolish man is like a farm, and a senseless man is like a vineyard. (Proverbs 24:30 Brenton)
Prz:24:30 Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupiego: (Prz 24:30 BT_4)
Prz:24:30 ὥσπερ γεώργιον ἀνὴρ ἄφρων, καὶ ὥσπερ ἀμπελὼν ἄνθρωπος ἐνδεὴς φρενῶν·
Prz:24:30 ὥσ·περ γεώργιον, -ου, τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) καί ὥσ·περ ἄμπελος, -ου, ἡ; ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν·δεής -ές φρήν, -ενός, ἡ
Prz:24:30 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ziemia uprawna Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Piana; wycofywanie w myśli I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Winorośl; winnica Ludzki Biedny ???
Prz:24:30 O(/sper geO/rgion a)nE\r a)/frOn, kai\ O(/sper a)mpelO\n a)/nTrOpos e)ndeE\s frenO=n·
Prz:24:30 hOsper geOrgion anEr afrOn, kai hOsper ampelOn anTrOpos endeEs frenOn·
Prz:24:30 D N2N_NSN N3_NSM A3N_NSM C D N3W_NSM N2_NSM A3H_NSM N3_GPF
Prz:24:30 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" cultivated land man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". foam; unthinking and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" grapevine; vineyard human indigent ???
Prz:24:30 just as cultivated land (nom|acc|voc) man, husband (nom) foams (gen); unthinking ([Adj] nom) and just as grapevines (gen); vineyard (nom|voc) human (nom) indigent ([Adj] nom) ???s (gen)
Prz:24:30 Prz_24:30_1 Prz_24:30_2 Prz_24:30_3 Prz_24:30_4 Prz_24:30_5 Prz_24:30_6 Prz_24:30_7 Prz_24:30_8 Prz_24:30_9 Prz_24:30_10
Prz:24:30 x x x x x x x x x x
Prz:24:31 ἐὰν ἀφῇς αὐτόν, χερσωθήσεται καὶ χορτομανήσει ὅλος καὶ γίνεται ἐκλελειμμένος, οἱ δὲ φραγμοὶ τῶν λίθων αὐτοῦ κατασκάπτονται.
Prz:24:31 If thou let him alone, he will altogether remain barren and covered with weeds; and he becomes destitute, and his stone walls are broken down. (Proverbs 24:31 Brenton)
Prz:24:31 a oto wszystko zarosło pokrzywą, ciernie całą jej powierzchnię pokryły, kamienny mur rozwalony. (Prz 24:31 BT_4)
Prz:24:31 ἐὰν ἀφῇς αὐτόν, χερσωθήσεται καὶ χορτομανήσει ὅλος καὶ γίνεται ἐκλελειμμένος, οἱ δὲ φραγμοὶ τῶν λίθων αὐτοῦ κατασκάπτονται.
Prz:24:31 ἐάν (εἰ ἄν) ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί   ὅλος -η -ον καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό δέ φραγμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-)
Prz:24:31 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By pozwalać iść z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cały I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) zaś Bariera Kamień On/ona/to/to samo By niszczyć
Prz:24:31 e)a\n a)fE=|s au)to/n, CHersOTE/setai kai\ CHortomanE/sei o(/los kai\ gi/netai e)kleleimme/nos, oi( de\ fragmoi\ tO=n li/TOn au)tou= kataska/ptontai.
Prz:24:31 ean afEs auton, CHersOTEsetai kai CHortomanEsei holos kai ginetai ekleleimmenos, hoi de fragmoi tOn liTOn autu kataskaptontai.
Prz:24:31 C VH_AAS2S RD_ASM VC_FPI3S C VF_FAI3S A1_NSM C V1_PMI3S VP_XMPNSM RA_NPM x N2_NPM RA_GPM N2_GPM RD_GSM V1_PPI3P
Prz:24:31 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to let go of he/she/it/same ć and also, even, namely ć whole and also, even, namely to become become, happen to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] barrier the stone he/she/it/same to destroy
Prz:24:31 if-ever you(sg)-should-LET-GO-OF him/it/same (acc)   and   whole (nom) and he/she/it-is-being-BECOME-ed having-been-FAIL-ed (nom) the (nom) Yet barriers (nom|voc) the (gen) stones (gen) him/it/same (gen) they-are-being-DESTROY-ed
Prz:24:31 Prz_24:31_1 Prz_24:31_2 Prz_24:31_3 Prz_24:31_4 Prz_24:31_5 Prz_24:31_6 Prz_24:31_7 Prz_24:31_8 Prz_24:31_9 Prz_24:31_10 Prz_24:31_11 Prz_24:31_12 Prz_24:31_13 Prz_24:31_14 Prz_24:31_15 Prz_24:31_16 Prz_24:31_17
Prz:24:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:24:32 ὕστερον ἐγὼ μετενόησα, ἐπέβλεψα τοῦ ἐκλέξασθαι παιδείαν.
Prz:24:32 Afterwards I reflected, I looked that I might receive instruction. (Proverbs 24:32 Brenton)
Prz:24:32 Skierowałem uwagę, spojrzałem, zobaczyłem i wysnułem naukę: (Prz 24:32 BT_4)
Prz:24:32 ὕστερον ἐγὼ μετενόησα, ἐπέβλεψα τοῦ ἐκλέξασθαι παιδείαν.
Prz:24:32 ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) παιδεία, -ας, ἡ
Prz:24:32 Później; drugi Ja By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie By wybierać Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi.
Prz:24:32 u(/steron e)gO\ meteno/Esa, e)pe/blePSa tou= e)kle/XasTai paidei/an.
Prz:24:32 hysteron egO metenoEsa, epeblePSa tu ekleXasTai paideian.
Prz:24:32 D RP_NS VAI_AAI1S VAI_AAI1S RA_GSN VA_AMN N1A_ASF
Prz:24:32 afterward; latter I to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. to look upon overlook, look attentively the to select chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
Prz:24:32 afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) I (nom) I-REPENT-ed I-LOOK UPON-ed the (gen) to-be-SELECT-ed chastisement (acc)
Prz:24:32 Prz_24:32_1 Prz_24:32_2 Prz_24:32_3 Prz_24:32_4 Prz_24:32_5 Prz_24:32_6 Prz_24:32_7
Prz:24:32 x x x x x x x
Prz:24:33 ὀλίγον νυστάζω, ὀλίγον δὲ καθυπνῶ, ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζομαι χερσὶν στήθη·
Prz:24:33 The sluggard says,I slumber a little, and I sleep a little, and for a little while I fold my arms across my breast. (Proverbs 24:33 Brenton)
Prz:24:33 Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć, (Prz 24:33 BT_4)
Prz:24:33 ὀλίγον νυστάζω, ὀλίγον δὲ καθυπνῶ, ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζομαι χερσὶν στήθη·
Prz:24:33 ὀλίγος -η -ον νυστάζω (νυσταζ-, νυσταξ-, νυσταξ-, -, -, -) ὀλίγος -η -ον δέ   ὀλίγος -η -ον δέ ἐν·αγκαλίζομαι (εν+αγκαλιζ-, -, εν+αγκαλι·σ-, -, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν στῆθο·ς, -ους, τό, gen. pl. -έων
Prz:24:33 Mało [zobacz oligarchię] By zdrzemnąć się skinienie, drzemać, stawać się sennym Mało [zobacz oligarchię] zaś Mało [zobacz oligarchię] zaś Do ??? Ręka Skrzynia
Prz:24:33 o)li/gon nusta/DZO, o)li/gon de\ kaTupnO=, o)li/gon de\ e)nagkali/DZomai CHersi\n stE/TE·
Prz:24:33 oligon nystaDZO, oligon de kaTypnO, oligon de enankaliDZomai CHersin stETE·
Prz:24:33 A1_ASM V1_PAI1S A1_ASM x V4_PAI1S A1_ASM x V1_PMI1S N3_DPF N3E_APN
Prz:24:33 little [see oligarchy] to doze nod off, doze, become drowsy little [see oligarchy] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć little [see oligarchy] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? hand chest
Prz:24:33 little (acc, nom|acc|voc) I-am-DOZE-ing, I-should-be-DOZE-ing little (acc, nom|acc|voc) Yet   little (acc, nom|acc|voc) Yet I-am-being-???-ed hands (dat) chests (nom|acc|voc)
Prz:24:33 Prz_24:33_1 Prz_24:33_2 Prz_24:33_3 Prz_24:33_4 Prz_24:33_5 Prz_24:33_6 Prz_24:33_7 Prz_24:33_8 Prz_24:33_9 Prz_24:33_10
Prz:24:33 x x x x x x x x x x
Prz:24:34 ἐὰν δὲ τοῦτο ποιῇς, ἥξει προπορευομένη ἡ πενία σου καὶ ἡ ἔνδειά σου ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς. – –
Prz:24:34 But if thou do this, thy poverty will come speedily; and thy want like a swift courier. (Proverbs 24:34 Brenton)
Prz:24:34 a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek jak biedak żebrzący. (Prz 24:34 BT_4)
Prz:24:34 ἐὰν δὲ τοῦτο ποιῇς, ἥξει προπορευομένη πενία σου καὶ ἔνδειά σου ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς.
Prz:24:34 ἐάν (εἰ ἄν) δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὥσ·περ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)      
Prz:24:34 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić By iść przedtem Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.    
Prz:24:34 e)a\n de\ tou=to poiE=|s, E(/Xei proporeuome/nE E( peni/a sou kai\ E( e)/ndeia/ sou O(/sper a)gaTo\s dromeu/s.
Prz:24:34 ean de tuto poiEs, hEXei proporeuomenE hE penia su kai hE endeia su hOsper agaTos dromeus.
Prz:24:34 C x RD_ASN V2_PAS2S VF_FAI3S V1_PMPNSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS D A1_NSM N3V_NSM
Prz:24:34 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make to have come I have come. I have arrived.; to lead to go before the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" good inherently good, i.e. God-wrought. ć    
Prz:24:34 if-ever Yet this (nom|acc) you(sg)-should-be-DO/MAKE-ing he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) while being-GO-ed-BEFORE (nom|voc) the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) just as good ([Adj] nom) runner, courier    
Prz:24:34 Prz_24:34_1 Prz_24:34_2 Prz_24:34_3 Prz_24:34_4 Prz_24:34_5 Prz_24:34_6 Prz_24:34_7 Prz_24:34_8 Prz_24:34_9 Prz_24:34_10 Prz_24:34_11 Prz_24:34_12 Prz_24:34_13 Prz_24:34_14 Prz_24:34_15 Prz_24:34_16 Prz_24:34_17 Prz_24:34_18
Prz:24:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x