Ps:108:1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυιδ ψαλμός. Ὁ θεός, τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς,
Ps:108:1 For the end, a Psalm of David. O God, pass not over my praise in silence; (Psalm 109:1 Brenton)
Ps:108:1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Nie milcz, o Boże, którego wychwalam, (Psalm 109:1 BT_4)
Ps:108:1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυιδ ψαλμός. θεός, τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς,
Ps:108:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή  
Ps:108:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) David Psalm Bóg  Chwal chwały Ja Nie
Ps:108:1 *ei)s to\ te/los· tO=| *dauid PSalmo/s. *(o Teo/s, tE\n ai)/nesi/n mou mE\ parasiOpE/sE|s,
Ps:108:1 eis to telos· tO dauid PSalmos. o Teos, tEn ainesin mu mE parasiOpEsEs,
Ps:108:1 P RA_ASN N3E_ASN RA_DSM N_DSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASF N3I_ASF RP_GS D VA_AAS2S
Ps:108:1 into (+acc) the end (event, consummation) the David psalm the god [see theology] the praise of praise I not ć
Ps:108:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (dat) David (indecl) psalm (nom) the (nom) god (nom) the (acc) praise (acc) me (gen) not  
Ps:108:1 Ps_108:1_1 Ps_108:1_2 Ps_108:1_3 Ps_108:1_4 Ps_108:1_5 Ps_108:1_6 Ps_108:1_7 Ps_108:1_8 Ps_108:1_9 Ps_108:1_10 Ps_108:1_11 Ps_108:1_12 Ps_108:1_13
Ps:108:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:2 ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ’ ἐμὲ ἠνοίχθη, ἐλάλησαν κατ’ ἐμοῦ γλώσσῃ δολίᾳ
Ps:108:2 for the mouth of the sinner and the mouth of the crafty man have been opened against me: they have spoken against me with a crafty tongue. (Psalm 109:2 Brenton)
Ps:108:2 bo rozwarli na mnie usta niecne i podstępne. Mówili ze mną językiem kłamliwym, (Psalm 109:2 BT_4)
Ps:108:2 ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ’ ἐμὲ ἠνοίχθη, ἐλάλησαν κατ’ ἐμοῦ γλώσσῃ δολίᾳ
Ps:108:2 ὅτι στόμα[τ], -ατος, τό ἁ·μαρτωλός -όν καί στόμα[τ], -ατος, τό δόλιος -ία -ον; δολιόω (δολι(ο)-, -, -, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ δόλιος -ία -ον
Ps:108:2 Ponieważ/tamto Ust/żołądka por Grzeszny I też, nawet, mianowicie Ust/żołądka por Oszukańczy; do oszustwa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By otwierać By mówić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Język przez metonimia, język Oszukańczy
Ps:108:2 o(/ti sto/ma a(martOlou= kai\ sto/ma doli/ou e)p’ e)me\ E)noi/CHTE, e)la/lEsan kat’ e)mou= glO/ssE| doli/a|
Ps:108:2 hoti stoma hamartOlu kai stoma doliu ep’ eme EnoiCHTE, elalEsan kat’ emu glOssE dolia
Ps:108:2 C N3M_NSN A1B_GSM C N3M_NSN A1A_GSM P RP_AS VQI_API3S VAI_AAI3P P RP_GS N1S_DSF A1A_DSF
Ps:108:2 because/that mouth/maw stoma sinful and also, even, namely mouth/maw stoma deceitful; to deceit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to open up to speak down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine tongue by metonymy, a language deceitful
Ps:108:2 because/that mouth/maw (nom|acc|voc) sinful ([Adj] gen) and mouth/maw (nom|acc|voc) deceitful ([Adj] gen); be-you(sg)-DECEIT-ing!, be-you(sg)-being-DECEIT-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-was-OPEN-ed-UP they-SPEAK-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) tongue (dat) deceitful ([Adj] dat)
Ps:108:2 Ps_108:2_1 Ps_108:2_2 Ps_108:2_3 Ps_108:2_4 Ps_108:2_5 Ps_108:2_6 Ps_108:2_7 Ps_108:2_8 Ps_108:2_9 Ps_108:2_10 Ps_108:2_11 Ps_108:2_12 Ps_108:2_13 Ps_108:2_14
Ps:108:2 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:3 καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με καὶ ἐπολέμησάν με δωρεάν.
Ps:108:3 And they have compassed me with words of hatred; and fought against me without a cause. (Psalm 109:3 Brenton)
Ps:108:3 osaczyli mnie nienawistnymi słowami i bez przyczyny mnie napastowali. (Psalm 109:3 BT_4)
Ps:108:3 καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με καὶ ἐπολέμησάν με δωρεάν.
Ps:108:3 καί λόγος, -ου, ὁ   κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον)
Ps:108:3 I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ja I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Ja Swobodnie; dar
Ps:108:3 kai\ lo/gois mi/sous e)ku/klOsa/n me kai\ e)pole/mEsa/n me dOrea/n.
Ps:108:3 kai logois misus ekyklOsan me kai epolemEsan me dOrean.
Ps:108:3 C N2_DPM N3E_GPN VAI_AAI3P RP_AS C VAI_AAI3P RP_AS N1A_ASF
Ps:108:3 and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle I and also, even, namely to fight war I freely; gift
Ps:108:3 and words (dat)   they-ENCIRCLE-ed me (acc) and they-FIGHT-ed me (acc) freely; gift (acc)
Ps:108:3 Ps_108:3_1 Ps_108:3_2 Ps_108:3_3 Ps_108:3_4 Ps_108:3_5 Ps_108:3_6 Ps_108:3_7 Ps_108:3_8 Ps_108:3_9
Ps:108:3 x x x x x x x x x
Ps:108:4 ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με ἐνδιέβαλλόν με, ἐγὼ δὲ προσευχόμην·
Ps:108:4 Instead of loving me, they falsely accused me: but I continued to pray. (Psalm 109:4 Brenton)
Ps:108:4 Oskarżali mnie w zamian za miłość moją; a ja się modliłem. (Psalm 109:4 BT_4)
Ps:108:4 ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με ἐνδιέβαλλόν με, ἐγὼ δὲ προσευχόμην·
Ps:108:4 ἀντί ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -)
Ps:108:4 Przeciw (+informacja) By kochać Ja Ja Ja zaś By modlić się się
Ps:108:4 a)nti\ tou= a)gapa=n me e)ndie/ballo/n me, e)gO\ de\ proseuCHo/mEn·
Ps:108:4 anti tu agapan me endieballon me, egO de proseuCHomEn·
Ps:108:4 P RA_GSN V3_PAN RP_AS V1I_IAI3P RP_AS RP_NS x V1_IMI1S
Ps:108:4 against (+gen) the to love I ć I I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to pray
Ps:108:4 against (+gen) the (gen) to-be-LOVE-ing me (acc)   me (acc) I (nom) Yet I-was-being-PRAY-ed
Ps:108:4 Ps_108:4_1 Ps_108:4_2 Ps_108:4_3 Ps_108:4_4 Ps_108:4_5 Ps_108:4_6 Ps_108:4_7 Ps_108:4_8 Ps_108:4_9
Ps:108:4 x x x x x x x x x
Ps:108:5 καὶ ἔθεντο κατ’ ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου.
Ps:108:5 And they rewarded me evil for good, and hatred for my love. (Psalm 109:5 Brenton)
Ps:108:5 Odpłacili mi złem za dobre i nienawiścią za moją miłość. (Psalm 109:5 BT_4)
Ps:108:5 καὶ ἔθεντο κατ’ ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου.
Ps:108:5 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἀντί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί   ἀντί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:108:5 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Niegodziwie by czynić źle Przeciw (+informacja) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Przeciw (+informacja) Ja
Ps:108:5 kai\ e)/Tento kat’ e)mou= kaka\ a)nti\ a)gaTO=n kai\ mi=sos a)nti\ tE=s a)gapE/seO/s mou.
Ps:108:5 kai eTento kat’ emu kaka anti agaTOn kai misos anti tEs agapEseOs mu.
Ps:108:5 C VEI_AAI3P P RP_GS A1_APN P A1_GPM C N3E_NSM P RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Ps:108:5 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine wickedly to do evil against (+gen) good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely ć against (+gen) the ć I
Ps:108:5 and they-were-PLACE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) against (+gen) good ([Adj] gen) and   against (+gen) the (gen)   me (gen)
Ps:108:5 Ps_108:5_1 Ps_108:5_2 Ps_108:5_3 Ps_108:5_4 Ps_108:5_5 Ps_108:5_6 Ps_108:5_7 Ps_108:5_8 Ps_108:5_9 Ps_108:5_10 Ps_108:5_11 Ps_108:5_12 Ps_108:5_13
Ps:108:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:6 κατάστησον ἐπ’ αὐτὸν ἁμαρτωλόν, καὶ διάβολος στήτω ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ·
Ps:108:6 Set thou a sinner against him; and let the devil stand at his right hand. (Psalm 109:6 Brenton)
Ps:108:6 Pobudź przeciwko niemu grzesznika, niech stanie po prawicy jego oskarżyciel! (Psalm 109:6 BT_4)
Ps:108:6 κατάστησον ἐπ’ αὐτὸν ἁμαρτωλόν, καὶ διάβολος στήτω ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ·
Ps:108:6 καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἁ·μαρτωλός -όν καί διά·βολος -ον ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκ δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:6 By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Grzeszny I też, nawet, mianowicie Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). By powodować stać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo On/ona/to/to samo
Ps:108:6 kata/stEson e)p’ au)to\n a(martOlo/n, kai\ dia/bolos stE/tO e)k deXiO=n au)tou=·
Ps:108:6 katastEson ep’ auton hamartOlon, kai diabolos stEtO ek deXiOn autu·
Ps:108:6 VA_AAD2S P RD_ASM A1B_ASM C N2_NSM VH_AAD3S P A1A_GPM RD_GSM
Ps:108:6 to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same sinful and also, even, namely diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). to cause to stand out of (+gen) ἐξ before vowels right he/she/it/same
Ps:108:6 do-ENABLE-you(sg)!, going-to-ENABLE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) sinful ([Adj] acc, nom|acc|voc) and diabolical ([Adj] nom) let-him/her/it-CAUSE-TO-STand! out of (+gen) right ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Ps:108:6 Ps_108:6_1 Ps_108:6_2 Ps_108:6_3 Ps_108:6_4 Ps_108:6_5 Ps_108:6_6 Ps_108:6_7 Ps_108:6_8 Ps_108:6_9 Ps_108:6_10
Ps:108:6 x x x x x x x x x x
Ps:108:7 ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι καταδεδικασμένος, καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν.
Ps:108:7 When he is judged, let him go forth condemned: and let his prayer become sin. (Psalm 109:7 Brenton)
Ps:108:7 Gdy go sądzić będą, niech wyjdzie jako przestępca, niech prośba jego stanie się winą. (Psalm 109:7 BT_4)
Ps:108:7 ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι καταδεδικασμένος, καὶ προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν.
Ps:108:7 ἐν ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-) καί ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Ps:108:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo By wychodzić By potępiać I też, nawet, mianowicie Modlitwa On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Ps:108:7 e)n tO=| kri/nesTai au)to\n e)Xe/lToi katadedikasme/nos, kai\ E( proseuCHE\ au)tou= gene/sTO ei)s a(marti/an.
Ps:108:7 en tO krinesTai auton eXelToi katadedikasmenos, kai hE proseuCHE autu genesTO eis hamartian.
Ps:108:7 P RA_DSN V1_PMN RD_ASM VB_AAO3S VT_XMPNSM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM VB_AMD3S P N1A_ASF
Ps:108:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same to come out to condemn and also, even, namely the prayer he/she/it/same to become become, happen into (+acc) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Ps:108:7 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-JUDGE-ed him/it/same (acc) he/she/it-happens-to-COME-OUT (opt) having-been-CONDEMN-ed (nom) and the (nom) prayer (nom|voc) him/it/same (gen) let-him/her/it-be-BECOME-ed! into (+acc) sin (acc)
Ps:108:7 Ps_108:7_1 Ps_108:7_2 Ps_108:7_3 Ps_108:7_4 Ps_108:7_5 Ps_108:7_6 Ps_108:7_7 Ps_108:7_8 Ps_108:7_9 Ps_108:7_10 Ps_108:7_11 Ps_108:7_12 Ps_108:7_13
Ps:108:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:8 γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὀλίγαι, καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος·
Ps:108:8 Let his days be few: and let another take his office of overseer. (Psalm 109:8 Brenton)
Ps:108:8 Niech dni jego będą nieliczne, a urząd jego niech przejmie kto inny! (Psalm 109:8 BT_4)
Ps:108:8 γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὀλίγαι, καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος·
Ps:108:8 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὀλίγος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Ps:108:8 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dzień On/ona/to/to samo Mało [zobacz oligarchię] I też, nawet, mianowicie Przeoczenie [nadzorowanie] On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Inny
Ps:108:8 genETE/tOsan ai( E(me/rai au)tou= o)li/gai, kai\ tE\n e)piskopE\n au)tou= la/boi e(/teros·
Ps:108:8 genETEtOsan hai hEmerai autu oligai, kai tEn episkopEn autu laboi heteros·
Ps:108:8 VC_APD3P RA_NPF N1A_NPF RD_GSM A1_NPF C RA_ASF N1_ASF RD_GSM VB_AAO3S A1A_NSM
Ps:108:8 to become become, happen the day he/she/it/same little [see oligarchy] and also, even, namely the oversight [overseeing] he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand other
Ps:108:8 let-them-be-BECOME-ed! the (nom) days (nom|voc) him/it/same (gen) few (nom|voc) and the (acc) oversight (acc) him/it/same (gen) he/she/it-happens-to-TAKE HOLD OF (opt) other (nom)
Ps:108:8 Ps_108:8_1 Ps_108:8_2 Ps_108:8_3 Ps_108:8_4 Ps_108:8_5 Ps_108:8_6 Ps_108:8_7 Ps_108:8_8 Ps_108:8_9 Ps_108:8_10 Ps_108:8_11
Ps:108:8 x x x x x x x x x x x
Ps:108:9 γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα·
Ps:108:9 Let his children be orphans, and his wife a widow. (Psalm 109:9 Brenton)
Ps:108:9 Niechaj jego synowie będą sierotami, a jego żona niech zostanie wdową! (Psalm 109:9 BT_4)
Ps:108:9 γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ καὶ γυνὴ αὐτοῦ χήρα·
Ps:108:9 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὀρφανός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό χήρα, -ας, ἡ
Ps:108:9 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn On/ona/to/to samo Osierocony I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo Wdowa
Ps:108:9 genETE/tOsan oi( ui(oi\ au)tou= o)rfanoi\ kai\ E( gunE\ au)tou= CHE/ra·
Ps:108:9 genETEtOsan hoi hyioi autu orfanoi kai hE gynE autu CHEra·
Ps:108:9 VC_APD3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM A1_NPM C RA_NSF N3K_NSF RD_GSM N1A_NSF
Ps:108:9 to become become, happen the son he/she/it/same orphaned and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same widow
Ps:108:9 let-them-be-BECOME-ed! the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) orphaned ([Adj] nom|voc) and the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) widow (nom|voc)
Ps:108:9 Ps_108:9_1 Ps_108:9_2 Ps_108:9_3 Ps_108:9_4 Ps_108:9_5 Ps_108:9_6 Ps_108:9_7 Ps_108:9_8 Ps_108:9_9 Ps_108:9_10
Ps:108:9 x x x x x x x x x x
Ps:108:10 σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἐπαιτησάτωσαν, ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν.
Ps:108:10 Let his children wander without a dwelling-place, and beg: let them be cast out of their habitations. (Psalm 109:10 Brenton)
Ps:108:10 Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą, i niech zostaną wygnane z rumowisk! (Psalm 109:10 BT_4)
Ps:108:10 σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἐπαιτησάτωσαν, ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν.
Ps:108:10 σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) μετ·αν·ίστημι [LXX] (-, μετανα+στη·σ-, 2nd ath. μετανα+στ(η)-/ath. μετανα+στ(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·αιτέω (επ+αιτ(ε)-, -, επ+αιτη·σ-, -, -, -) ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:10 By trząść się (drżenie) Do ??? Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? By rozpraszać/ekstrakt Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Ps:108:10 saleuo/menoi metanastE/tOsan oi( ui(oi\ au)tou= kai\ e)paitEsa/tOsan, e)kblETE/tOsan e)k tO=n oi)kope/dOn au)tO=n.
Ps:108:10 saleuomenoi metanastEtOsan hoi hyioi autu kai epaitEsatOsan, ekblETEtOsan ek tOn oikopedOn autOn.
Ps:108:10 V1_PMPNPM VH_AAD3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VA_AAD3P VC_APD3P P RA_GPM A1B_GPM RD_GPM
Ps:108:10 to shake (tremor) to ??? the son he/she/it/same and also, even, namely to ??? to disperse/extract out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same
Ps:108:10 while being-SHAKE-ed (nom|voc) let-them-???! the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and let-them-???! let-them-be-DISPERSE/EXTRACT-ed! out of (+gen) the (gen)   them/same (gen)
Ps:108:10 Ps_108:10_1 Ps_108:10_2 Ps_108:10_3 Ps_108:10_4 Ps_108:10_5 Ps_108:10_6 Ps_108:10_7 Ps_108:10_8 Ps_108:10_9 Ps_108:10_10 Ps_108:10_11 Ps_108:10_12
Ps:108:10 x x x x x x x x x x x x
Ps:108:11 ἐξερευνησάτω δανειστὴς πάντα, ὅσα ὑπάρχει αὐτῷ, διαρπασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ·
Ps:108:11 Let his creditor exact all that belongs to him: and let strangers spoil his labours. (Psalm 109:11 Brenton)
Ps:108:11 Niechaj lichwiarz czyha na całą jego posiadłość, a obcy niech rozdrapią owoc jego pracy! (Psalm 109:11 BT_4)
Ps:108:11 ἐξερευνησάτω δανειστὴς πάντα, ὅσα ὑπάρχει αὐτῷ, διαρπασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ·
Ps:108:11 ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) δαν(ε)ιστής, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:11 By badać pilnie Lichwiarz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Innego/inni Praca On/ona/to/to samo
Ps:108:11 e)XereunEsa/tO daneistE\s pa/nta, o(/sa u(pa/rCHei au)tO=|, diarpasa/tOsan a)llo/trioi tou\s po/nous au)tou=·
Ps:108:11 eXereunEsatO daneistEs panta, hosa hyparCHei autO, diarpasatOsan allotrioi tus ponus autu·
Ps:108:11 VA_AAD3S N1M_NSM A3_APN A1_APN V1_PAI3S RD_DSM VA_AAD3P A1A_NPM RA_APM N2_APM RD_GSM
Ps:108:11 to search diligently money lender every all, each, every, the whole of as much/many as to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin of another/others the labor he/she/it/same
Ps:108:11 let-him/her/it-SEARCH DILIGENTLY! money lender (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) him/it/same (dat) let-them-SPOLIATE! of another/others (nom|voc) the (acc) labors (acc) him/it/same (gen)
Ps:108:11 Ps_108:11_1 Ps_108:11_2 Ps_108:11_3 Ps_108:11_4 Ps_108:11_5 Ps_108:11_6 Ps_108:11_7 Ps_108:11_8 Ps_108:11_9 Ps_108:11_10 Ps_108:11_11
Ps:108:11 x x x x x x x x x x x
Ps:108:12 μὴ ὑπαρξάτω αὐτῷ ἀντιλήμπτωρ, μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ·
Ps:108:12 Let him have no helper; neither let there be any one to have compassion on his fatherless children. (Psalm 109:12 Brenton)
Ps:108:12 Niech nikt nie okaże mu życzliwości, niech nikt się nie zlituje nad jego dziećmi! (Psalm 109:12 BT_4)
Ps:108:12 μὴ ὑπαρξάτω αὐτῷ ἀντιλήμπτωρ, μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ·
Ps:108:12 μή ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:12 Nie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo Pomocnika/obrońca µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Osierocony On/ona/to/to samo
Ps:108:12 mE\ u(parXa/tO au)tO=| a)ntilE/mptOr, mEde\ genETE/tO oi)kti/rmOn toi=s o)rfanoi=s au)tou=·
Ps:108:12 mE hyparXatO autO antilEmptOr, mEde genETEtO oiktirmOn tois orfanois autu·
Ps:108:12 D VA_AAD3S RD_DSM N3R_NSM C VC_APD3S A3N_NSM RA_DPM A1_DPM RD_GSM
Ps:108:12 not to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same helper/protector μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to become become, happen compassion/pity; compassionate/pitying the orphaned he/she/it/same
Ps:108:12 not let-him/her/it-BE-UNDER-THE-POWER-OF! him/it/same (dat) helper/protector (nom) neither/nor; Mede (voc) let-him/her/it-be-BECOME-ed! compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) the (dat) orphaned ([Adj] dat) him/it/same (gen)
Ps:108:12 Ps_108:12_1 Ps_108:12_2 Ps_108:12_3 Ps_108:12_4 Ps_108:12_5 Ps_108:12_6 Ps_108:12_7 Ps_108:12_8 Ps_108:12_9 Ps_108:12_10
Ps:108:12 x x x x x x x x x x
Ps:108:13 γενηθήτω τὰ τέκνα αὐτοῦ εἰς ἐξολέθρευσιν, ἐν γενεᾷ μιᾷ ἐξαλειφθήτω τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Ps:108:13 Let his children be given up to utter destruction: in one generation let his name be blotted out. (Psalm 109:13 Brenton)
Ps:108:13 Niech jego potomstwo ulegnie zatracie; niech w drugim pokoleniu zaginie ich imię! (Psalm 109:13 BT_4)
Ps:108:13 γενηθήτω τὰ τέκνα αὐτοῦ εἰς ἐξολέθρευσιν, ἐν γενεᾷ μιᾷ ἐξαλειφθήτω τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Ps:108:13 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ἐν γενεά, -ᾶς, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:13 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dziecko On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Jeden Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Ps:108:13 genETE/tO ta\ te/kna au)tou= ei)s e)Xole/Treusin, e)n genea=| mia=| e)XaleifTE/tO to\ o)/noma au)tou=.
Ps:108:13 genETEtO ta tekna autu eis eXoleTreusin, en genea mia eXaleifTEtO to onoma autu.
Ps:108:13 VC_APD3S RA_NPN N2N_NPN RD_GSM P N3I_ASF P N1A_DSF A1A_DSF VV_APD3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM
Ps:108:13 to become become, happen the child he/she/it/same into (+acc) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among generation Race, Nation; sometimes "generation" one to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, the name with regard to he/she/it/same
Ps:108:13 let-him/her/it-be-BECOME-ed! the (nom|acc) children (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc)   in/among/by (+dat) generation (dat) one (dat) let-him/her/it-be-OBLITERATION-ed! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:108:13 Ps_108:13_1 Ps_108:13_2 Ps_108:13_3 Ps_108:13_4 Ps_108:13_5 Ps_108:13_6 Ps_108:13_7 Ps_108:13_8 Ps_108:13_9 Ps_108:13_10 Ps_108:13_11 Ps_108:13_12 Ps_108:13_13
Ps:108:13 x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:14 ἀναμνησθείη ἡ ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι κυρίου, καὶ ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη·
Ps:108:14 Let the iniquity of his fathers be remembered before the Lord; and let not the sin of his mother be blotted out. (Psalm 109:14 Brenton)
Ps:108:14 Niech Pan zapamięta winę jego ojców, niech grzech jego matki nie będzie zgładzony! (Psalm 109:14 BT_4)
Ps:108:14 ἀναμνησθείη ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι κυρίου, καὶ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη·
Ps:108:14 ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μή ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-)
Ps:108:14 By przypominać Bezprawie Ojciec On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Matka On/ona/to/to samo Nie Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, czcigodny
Ps:108:14 a)namnEsTei/E E( a)nomi/a tO=n pate/rOn au)tou= e)/nanti kuri/ou, kai\ E( a(marti/a tE=s mEtro\s au)tou= mE\ e)XaleifTei/E·
Ps:108:14 anamnEsTeiE hE anomia tOn paterOn autu enanti kyriu, kai hE hamartia tEs mEtros autu mE eXaleifTeiE·
Ps:108:14 VS_APO3S RA_NSF N1A_NSF RA_GPM N3_GPM RD_GSM P N2_GSM C RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N3_GSF RD_GSM D VV_APO3S
Ps:108:14 to remind the lawlessness the father he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the mother he/she/it/same not to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, Rev
Ps:108:14 he/she/it-happens-to-be-REMIND-ed (opt) the (nom) lawlessness (nom|voc) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) sin (nom|voc) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-happens-to-be-OBLITERATION-ed (opt)
Ps:108:14 Ps_108:14_1 Ps_108:14_2 Ps_108:14_3 Ps_108:14_4 Ps_108:14_5 Ps_108:14_6 Ps_108:14_7 Ps_108:14_8 Ps_108:14_9 Ps_108:14_10 Ps_108:14_11 Ps_108:14_12 Ps_108:14_13 Ps_108:14_14 Ps_108:14_15 Ps_108:14_16
Ps:108:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:15 γενηθήτωσαν ἔναντι κυρίου διὰ παντός, καὶ ἐξολεθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν,
Ps:108:15 Let them be before the Lord continually; and let their memorial be blotted out from the earth. (Psalm 109:15 Brenton)
Ps:108:15 Niech zawsze stoją przed Panem i niech On wykorzeni z ziemi pamięć o nim, (Psalm 109:15 BT_4)
Ps:108:15 γενηθήτωσαν ἔναντι κυρίου διὰ παντός, καὶ ἐξολεθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν,
Ps:108:15 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:15 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Pamięć On/ona/to/to samo
Ps:108:15 genETE/tOsan e)/nanti kuri/ou dia\ panto/s, kai\ e)XoleTreuTei/E e)k gE=s to\ mnEmo/sunon au)tO=n,
Ps:108:15 genETEtOsan enanti kyriu dia pantos, kai eXoleTreuTeiE ek gEs to mnEmosynon autOn,
Ps:108:15 VC_APD3P P N2_GSM P A3_GSM C VC_APO3S P N1_GSF RA_NSN N2N_NSN RD_GPM
Ps:108:15 to become become, happen before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land the memory he/she/it/same
Ps:108:15 let-them-be-BECOME-ed! before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) and he/she/it-happens-to-be-DESTROY UTTERLY-ed (opt) out of (+gen) earth/land (gen) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) them/same (gen)
Ps:108:15 Ps_108:15_1 Ps_108:15_2 Ps_108:15_3 Ps_108:15_4 Ps_108:15_5 Ps_108:15_6 Ps_108:15_7 Ps_108:15_8 Ps_108:15_9 Ps_108:15_10 Ps_108:15_11 Ps_108:15_12
Ps:108:15 x x x x x x x x x x x x
Ps:108:16 ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐμνήσθη τοῦ ποιῆσαι ἔλεος καὶ κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχὸν καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι.
Ps:108:16 Because he remembered not to shew mercy, but persecuted the needy and poor man, and that to slay him that was pricked in the heart. (Psalm 109:16 Brenton)
Ps:108:16 za to, że nie pomyślał, by okazać życzliwość, lecz prześladował biedaka i nieszczęśliwego, i w sercu strapionego śmiertelnie. (Psalm 109:16 BT_4)
Ps:108:16 ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐμνήσθη τοῦ ποιῆσαι ἔλεος καὶ κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχὸν καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι.
Ps:108:16 ἀντί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί πτωχός -ή -όν καί κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Ps:108:16 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z By czynić/rób Litość I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Ludzki Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Biedny I też, nawet, mianowicie Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By zgładzać
Ps:108:16 a)nT’ O(=n ou)k e)mnE/sTE tou= poiE=sai e)/leos kai\ katedi/OXen a)/nTrOpon pe/nEta kai\ ptOCHo\n kai\ katanenugme/non tE=| kardi/a| tou= TanatO=sai.
Ps:108:16 anT’ hOn uk emnEsTE tu poiEsai eleos kai katediOXen anTrOpon penEta kai ptOCHon kai katanenygmenon tE kardia tu TanatOsai.
Ps:108:16 P RR_GPM D VSI_AAI3S RA_GSN VA_AAN N3E_ASN C VAI_AAI3S N2_ASM N3T_ASM C N2_ASM C VMI_XMPASM RA_DSF N1A_DSF RA_GSN VA_AAN
Ps:108:16 against (+gen) who/whom/which οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of the to do/make mercy and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute human poor person and also, even, namely poor and also, even, namely to ??? the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the to put to death
Ps:108:16 against (+gen) who/whom/which (gen) not he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) mercy (nom, nom|acc|voc) and he/she/it-CHASE-ed-AFTER human (acc) poor person (acc) and poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) and having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) the (dat) heart (dat) the (gen) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt)
Ps:108:16 Ps_108:16_1 Ps_108:16_2 Ps_108:16_3 Ps_108:16_4 Ps_108:16_5 Ps_108:16_6 Ps_108:16_7 Ps_108:16_8 Ps_108:16_9 Ps_108:16_10 Ps_108:16_11 Ps_108:16_12 Ps_108:16_13 Ps_108:16_14 Ps_108:16_15 Ps_108:16_16 Ps_108:16_17 Ps_108:16_18 Ps_108:16_19
Ps:108:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:17 καὶ ἠγάπησεν κατάραν, καὶ ἥξει αὐτῷ· καὶ οὐκ ἠθέλησεν εὐλογίαν, καὶ μακρυνθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
Ps:108:17 He loved cursing also, and it shall come upon him; and he took not pleasure in blessing, so it shall be removed far from him. (Psalm 109:17 Brenton)
Ps:108:17 Miłował złorzeczenie: niech się nań obróci; w błogosławieństwie nie miał upodobania: niech od niego odstąpi! (Psalm 109:17 BT_4)
Ps:108:17 καὶ ἠγάπησεν κατάραν, καὶ ἥξει αὐτῷ· καὶ οὐκ ἠθέλησεν εὐλογίαν, καὶ μακρυνθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
Ps:108:17 καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κατ·άρα, -ας, ἡ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) εὐ·λογία, -ας, ἡ καί   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:17 I też, nawet, mianowicie By kochać Klnij I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie ??? I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:108:17 kai\ E)ga/pEsen kata/ran, kai\ E(/Xei au)tO=|· kai\ ou)k E)Te/lEsen eu)logi/an, kai\ makrunTE/setai a)p’ au)tou=.
Ps:108:17 kai EgapEsen kataran, kai hEXei autO· kai uk ETelEsen eulogian, kai makrynTEsetai ap’ autu.
Ps:108:17 C VAI_AAI3S N1A_ASF C VF_FAI3S RD_DSM C D VAI_AAI3S N1A_ASF C VC_FPI3S P RD_GSM
Ps:108:17 and also, even, namely to love curse and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire ??? and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:108:17 and he/she/it-LOVE-ed curse (acc) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) him/it/same (dat) and not he/she/it-WANT-ed ??? (acc) and   away from (+gen) him/it/same (gen)
Ps:108:17 Ps_108:17_1 Ps_108:17_2 Ps_108:17_3 Ps_108:17_4 Ps_108:17_5 Ps_108:17_6 Ps_108:17_7 Ps_108:17_8 Ps_108:17_9 Ps_108:17_10 Ps_108:17_11 Ps_108:17_12 Ps_108:17_13 Ps_108:17_14
Ps:108:17 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:18 καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον, καὶ εἰσῆλθεν ὡς ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ·
Ps:108:18 Yea, he put on cursing as a garment, and it is come as water into his bowels, and as oil into his bones. (Psalm 109:18 Brenton)
Ps:108:18 Niech się odzieje przekleństwem jak szatą; niech ono przeniknie jak woda do jego wnętrzności i jak oliwa wejdzie w jego kości! (Psalm 109:18 BT_4)
Ps:108:18 καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον, καὶ εἰσῆλθεν ὡς ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ·
Ps:108:18 καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) κατ·άρα, -ας, ἡ ὡς ἱμάτιον, -ου, τό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔγκατα, -άτων, τά [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἔλαιον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:18 I też, nawet, mianowicie By ubierać Klnij Jak/jak Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie By wchodzić Jak/jak Woda Do (+przyspieszenie) Wnętrzności On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Oliwa z oliwek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kość On/ona/to/to samo
Ps:108:18 kai\ e)nedu/sato kata/ran O(s i(ma/tion, kai\ ei)sE=lTen O(s u(/dOr ei)s ta\ e)/gkata au)tou= kai\ O(sei\ e)/laion e)n toi=s o)ste/ois au)tou=·
Ps:108:18 kai enedysato kataran hOs himation, kai eisElTen hOs hydOr eis ta enkata autu kai hOsei elaion en tois osteois autu·
Ps:108:18 C VAI_AMI3S N1A_ASF x N2N_ASN C VBI_AAI3S x N3_NSN P RA_ASN N2N_APN RD_GSM C x N2N_ASN P RA_DPN N2N_DPN RD_GSM
Ps:108:18 and also, even, namely to clothe curse as/like clothing garment, cloak and also, even, namely to enter as/like water into (+acc) the innards he/she/it/same and also, even, namely like/approximately [as-if]; to push olive oil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bone he/she/it/same
Ps:108:18 and he/she/it-was-CLOTHE-ed curse (acc) as/like clothing (nom|acc|voc) and he/she/it-ENTER-ed as/like water (nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) innards (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) olive oil (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) bones (dat) him/it/same (gen)
Ps:108:18 Ps_108:18_1 Ps_108:18_2 Ps_108:18_3 Ps_108:18_4 Ps_108:18_5 Ps_108:18_6 Ps_108:18_7 Ps_108:18_8 Ps_108:18_9 Ps_108:18_10 Ps_108:18_11 Ps_108:18_12 Ps_108:18_13 Ps_108:18_14 Ps_108:18_15 Ps_108:18_16 Ps_108:18_17 Ps_108:18_18 Ps_108:18_19 Ps_108:18_20
Ps:108:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:19 γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον, ὃ περιβάλλεται, καὶ ὡσεὶ ζώνη, ἣν διὰ παντὸς περιζώννυται.
Ps:108:19 Let it be to him as a garment which he puts on, and as a girdle with which he girds himself continually. (Psalm 109:19 Brenton)
Ps:108:19 Niech mu będzie jak odzienie, które go okrywa, i pas, którym stale się opina. (Psalm 109:19 BT_4)
Ps:108:19 γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον, περιβάλλεται, καὶ ὡσεὶ ζώνη, ἣν διὰ παντὸς περιζώννυται.
Ps:108:19 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἱμάτιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) καί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ζώνη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -)
Ps:108:19 By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Jak/jak Ubierająca część garderoby, płaszcz Kto/, który/, który By ozdabiać z [rozrzucaj] I też, nawet, mianowicie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Opaska opaska jest liturgiczna szata, używane okrążanie ciała dookoła albo powyżej talii. Kto/, który/, który Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę}
Ps:108:19 genETE/tO au)tO=| O(s i(ma/tion, o(\ periba/lletai, kai\ O(sei\ DZO/nE, E(\n dia\ panto\s periDZO/nnutai.
Ps:108:19 genETEtO autO hOs himation, ho periballetai, kai hOsei DZOnE, hEn dia pantos periDZOnnytai.
Ps:108:19 VC_APD3S RD_DSM x N2N_ASN RR_ASN V1_PMI3S C x N1_NSF RR_ASF P A3_GSM V5_PMI3S
Ps:108:19 to become become, happen he/she/it/same as/like clothing garment, cloak who/whom/which to adorn with [throw around] and also, even, namely like/approximately [as-if]; to push cincture The cincture is a liturgical vestment, worn encircling the body around or above the waist. who/whom/which because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone
Ps:108:19 let-him/her/it-be-BECOME-ed! him/it/same (dat) as/like clothing (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is-being-ADORN-ed-WITH and like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) cincture (nom|voc) who/whom/which (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) he/she/it-is-being-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed
Ps:108:19 Ps_108:19_1 Ps_108:19_2 Ps_108:19_3 Ps_108:19_4 Ps_108:19_5 Ps_108:19_6 Ps_108:19_7 Ps_108:19_8 Ps_108:19_9 Ps_108:19_10 Ps_108:19_11 Ps_108:19_12 Ps_108:19_13
Ps:108:19 x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:20 τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ κυρίου καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς ψυχῆς μου.
Ps:108:20 This is the dealing of the Lord with those who falsely accuse me, and of them that speak evil against my soul. (Psalm 109:20 Brenton)
Ps:108:20 Taką niech mają zapłatę od Pana moi oskarżyciele, którzy przeciw mnie mówią złe rzeczy. (Psalm 109:20 BT_4)
Ps:108:20 τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ κυρίου καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς ψυχῆς μου.
Ps:108:20 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πονηρός -ά -όν κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:108:20 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Praca Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:108:20 tou=to to\ e)/rgon tO=n e)ndiaballo/ntOn me para\ kuri/ou kai\ tO=n lalou/ntOn ponEra\ kata\ tE=s PSuCHE=s mou.
Ps:108:20 tuto to ergon tOn endiaballontOn me para kyriu kai tOn laluntOn ponEra kata tEs PSyCHEs mu.
Ps:108:20 RD_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_GPM V1_PAPGPM RP_AS P N2_GSM C RA_GPM V2_PAPGPM A1A_APN P RA_GSF N1_GSF RP_GS
Ps:108:20 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the work the ć I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the to speak wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:108:20 this (nom|acc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) the (gen)   me (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (gen) let-them-be-SPEAK-ing! (classical), while SPEAK-ing (gen) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) me (gen)
Ps:108:20 Ps_108:20_1 Ps_108:20_2 Ps_108:20_3 Ps_108:20_4 Ps_108:20_5 Ps_108:20_6 Ps_108:20_7 Ps_108:20_8 Ps_108:20_9 Ps_108:20_10 Ps_108:20_11 Ps_108:20_12 Ps_108:20_13 Ps_108:20_14 Ps_108:20_15 Ps_108:20_16
Ps:108:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:21 καὶ σύ, κύριε κύριε, ποίησον μετ’ ἐμοῦ ἔλεος ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου.
Ps:108:21 But thou, O Lord, Lord, deal mercifully with me, for thy name's sake: for thy mercy is good. (Psalm 109:21 Brenton)
Ps:108:21 Lecz Ty, Panie, mój Panie, ujmij się za mną przez wzgląd na Twoje imię; wybaw mnie, bo łaskawa jest Twoja dobroć. (Psalm 109:21 BT_4)
Ps:108:21 καὶ σύ, κύριε κύριε, ποίησον μετ’ ἐμοῦ ἔλεος ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου.
Ps:108:21 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι χρηστός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:108:21 I też, nawet, mianowicie Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Litość Z powodu dla, dla Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny Litość Ty; twój/twój(sg)
Ps:108:21 kai\ su/, ku/rie ku/rie, poi/Eson met’ e)mou= e)/leos e(/neken tou= o)no/mato/s sou, o(/ti CHrEsto\n to\ e)/leo/s sou.
Ps:108:21 kai sy, kyrie kyrie, poiEson met’ emu eleos heneken tu onomatos su, hoti CHrEston to eleos su.
Ps:108:21 C RP_NS N2_VSM N2_VSM VA_AAD2S P RP_GS N3E_ASN P RA_GSN N3M_GSN RP_GS C A1_NSN RA_NSN N3E_NSN RP_GS
Ps:108:21 and also, even, namely you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine mercy owing to for, for the sake of the name with regard to you; your/yours(sg) because/that magnanimous the mercy you; your/yours(sg)
Ps:108:21 and you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) owing to the (gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that magnanimous ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:108:21 Ps_108:21_1 Ps_108:21_2 Ps_108:21_3 Ps_108:21_4 Ps_108:21_5 Ps_108:21_6 Ps_108:21_7 Ps_108:21_8 Ps_108:21_9 Ps_108:21_10 Ps_108:21_11 Ps_108:21_12 Ps_108:21_13 Ps_108:21_14 Ps_108:21_15 Ps_108:21_16 Ps_108:21_17
Ps:108:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:22 ῥῦσαί με, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης ἐγώ εἰμι, καὶ ἡ καρδία μου τετάρακται ἐντός μου.
Ps:108:22 But thou, O Lord, Lord, deal mercifully with me, for thy name's sake: for thy mercy is good. (Psalm 109:21 Brenton)
Ps:108:22 Lecz Ty, Panie, mój Panie, ujmij się za mną przez wzgląd na Twoje imię; wybaw mnie, bo łaskawa jest Twoja dobroć. (Psalm 109:21 BT_4)
Ps:108:22 ῥῦσαί με, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης ἐγώ εἰμι, καὶ καρδία μου τετάρακται ἐντός μου.
Ps:108:22 ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πτωχός -ή -όν καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἐντός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:108:22 By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Ponieważ/tamto Biedny I też, nawet, mianowicie Biedna osoba Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Wewnątrz Ja
Ps:108:22 r(u=sai/ me, o(/ti ptOCHo\s kai\ pe/nEs e)gO/ ei)mi, kai\ E( kardi/a mou teta/raktai e)nto/s mou.
Ps:108:22 rysai me, hoti ptOCHos kai penEs egO eimi, kai hE kardia mu tetaraktai entos mu.
Ps:108:22 VA_AAD2S RP_AS C N2_NSM C N3T_NSM RP_NS V9_PAI1S C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VX_XMI3S D RP_GS
Ps:108:22 to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I because/that poor and also, even, namely poor person I to go; to be and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir within I
Ps:108:22 be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc) because/that poor ([Adj] nom) and poor person (nom|voc) I (nom) I-am-GO-ing; I-am and the (nom) heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-has-been-UNSETTLE-ed within me (gen)
Ps:108:22 Ps_108:22_1 Ps_108:22_2 Ps_108:22_3 Ps_108:22_4 Ps_108:22_5 Ps_108:22_6 Ps_108:22_7 Ps_108:22_8 Ps_108:22_9 Ps_108:22_10 Ps_108:22_11 Ps_108:22_12 Ps_108:22_13 Ps_108:22_14 Ps_108:22_15
Ps:108:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:23 ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ ἐκκλῖναι αὐτὴν ἀντανῃρέθην, ἐξετινάχθην ὡσεὶ ἀκρίδες.
Ps:108:23 I am removed as a shadow in its going down: I am tossed up and down like locusts. (Psalm 109:23 Brenton)
Ps:108:23 Niknę jak cień, co się nachyla, strząsają mnie jak szarańczę. (Psalm 109:23 BT_4)
Ps:108:23 ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ ἐκκλῖναι αὐτὴν ἀντανῃρέθην, ἐξετινάχθην ὡσεὶ ἀκρίδες.
Ps:108:23 ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) σκιά, -ᾶς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντ·αν·αιρέω [LXX] (ανταν+αιρ(ε)-, ανταν+ελ(ε)·[σ]-, ανταν+ελ·[σ]- or 2nd ανταν+ελ-, -, -, ανταν+αιρε·θ-) ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Ps:108:23 Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By cofać się/unikaj On/ona/to/to samo Do ??? By wyrzucać Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Szarańcza
Ps:108:23 O(sei\ skia\ e)n tO=| e)kkli=nai au)tE\n a)ntanE|re/TEn, e)Xetina/CHTEn O(sei\ a)kri/des.
Ps:108:23 hOsei skia en tO ekklinai autEn antanEreTEn, eXetinaCHTEn hOsei akrides.
Ps:108:23 x N1A_NSF P RA_DSN VA_AAN RD_ASF VCI_API1S VQ_API1S x N3D_NPF
Ps:108:23 like/approximately [as-if]; to push
Ps:108:23 like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)
Ps:108:23 Ps_108:23_1
Ps:108:23 x x x x x x x x x x
Ps:108:24 τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας, καὶ ἡ σάρξ μου ἠλλοιώθη δι’ ἔλαιον.
Ps:108:24 My knees are weakened through fasting, and my flesh is changed by reason of the want of oil. (Psalm 109:24 Brenton)
Ps:108:24 Kolana mi się chwieją od postu i ciało moje schnie bez tłuszczu. (Psalm 109:24 BT_4)
Ps:108:24 τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας, καὶ σάρξ μου ἠλλοιώθη δι’ ἔλαιον.
Ps:108:24 ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἀπό νηστεία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) διά ἔλαιον, -ου, τό
Ps:108:24 Kolano Ja By chorować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso} Ja Do ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Oliwa z oliwek
Ps:108:24 ta\ go/nata/ mou E)sTe/nEsan a)po\ nEstei/as, kai\ E( sa/rX mou E)lloiO/TE di’ e)/laion.
Ps:108:24 ta gonata mu EsTenEsan apo nEsteias, kai hE sarX mu ElloiOTE di’ elaion.
Ps:108:24 RA_APN N3_APN RP_GS VAI_AAI3P P N1A_GSF C RA_NSF N3K_NSF RP_GS VCI_API3S P N2N_ASN
Ps:108:24 the knee I to ail from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fast and also, even, namely the flesh I to ??? because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) olive oil
Ps:108:24 the (nom|acc) knees (nom|acc|voc) me (gen) they-AIL-ed away from (+gen) fast (gen), fasts (acc) and the (nom) flesh (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-???-ed because of (+acc), through (+gen) olive oil (nom|acc|voc)
Ps:108:24 Ps_108:24_1 Ps_108:24_2 Ps_108:24_3 Ps_108:24_4 Ps_108:24_5 Ps_108:24_6 Ps_108:24_7 Ps_108:24_8 Ps_108:24_9 Ps_108:24_10 Ps_108:24_11 Ps_108:24_12 Ps_108:24_13
Ps:108:24 x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:25 καὶ ἐγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς· εἴδοσάν με, ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν.
Ps:108:25 I became also a reproach to them: when they saw me they shook their heads. (Psalm 109:25 Brenton)
Ps:108:25 Dla tamtych stałem się urągowiskiem; widząc mnie potrząsają głowami. (Psalm 109:25 BT_4)
Ps:108:25 καὶ ἐγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς· εἴδοσάν με, ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν.
Ps:108:25 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὄνειδο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:25 I też, nawet, mianowicie Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gań On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By trząść się (drżenie) Głowa On/ona/to/to samo
Ps:108:25 kai\ e)gO\ e)genE/TEn o)/neidos au)toi=s· ei)/dosa/n me, e)sa/leusan kefala\s au)tO=n.
Ps:108:25 kai egO egenETEn oneidos autois· eidosan me, esaleusan kefalas autOn.
Ps:108:25 C RP_NS VCI_API1S N3E_NSN RD_DPM VBI_AAI3P RP_AS VAI_AAI3P N1_APF RD_GPM
Ps:108:25 and also, even, namely I to become become, happen reproach he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to shake (tremor) head he/she/it/same
Ps:108:25 and I (nom) I-was-BECOME-ed reproach (nom|acc|voc) them/same (dat) they-SEE-ed me (acc) they-SHAKE-ed heads (acc) them/same (gen)
Ps:108:25 Ps_108:25_1 Ps_108:25_2 Ps_108:25_3 Ps_108:25_4 Ps_108:25_5 Ps_108:25_6 Ps_108:25_7 Ps_108:25_8 Ps_108:25_9 Ps_108:25_10
Ps:108:25 x x x x x x x x x x
Ps:108:26 βοήθησόν μοι, κύριε ὁ θεός μου, σῶσόν με κατὰ τὸ ἔλεός σου,
Ps:108:26 Help me, O Lord my God; and save me according to thy mercy. (Psalm 109:26 Brenton)
Ps:108:26 Dopomóż mi, Panie, mój Boże; ocal mnie w swej łaskawości, (Psalm 109:26 BT_4)
Ps:108:26 βοήθησόν μοι, κύριε θεός μου, σῶσόν με κατὰ τὸ ἔλεός σου,
Ps:108:26 βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:108:26 By pomagać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Litość Ty; twój/twój(sg)
Ps:108:26 boE/TEso/n moi, ku/rie o( Teo/s mou, sO=so/n me kata\ to\ e)/leo/s sou,
Ps:108:26 boETEson moi, kyrie ho Teos mu, sOson me kata to eleos su,
Ps:108:26 VA_AAD2S RP_DS N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VA_AAD2S RP_AS P RA_ASN N3E_ASN RP_GS
Ps:108:26 to help I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the mercy you; your/yours(sg)
Ps:108:26 do-HELP-you(sg)!, going-to-HELP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:108:26 Ps_108:26_1 Ps_108:26_2 Ps_108:26_3 Ps_108:26_4 Ps_108:26_5 Ps_108:26_6 Ps_108:26_7 Ps_108:26_8 Ps_108:26_9 Ps_108:26_10 Ps_108:26_11 Ps_108:26_12
Ps:108:26 x x x x x x x x x x x x
Ps:108:27 καὶ γνώτωσαν ὅτι ἡ χείρ σου αὕτη καὶ σύ, κύριε, ἐποίησας αὐτήν.
Ps:108:27 And let them know that this is thy hand; and that thou, Lord, hast wrought it. (Psalm 109:27 Brenton)
Ps:108:27 aby poznali, że to Twoja ręka, żeś Ty, o Panie, tego dokonał. (Psalm 109:27 BT_4)
Ps:108:27 καὶ γνώτωσαν ὅτι χείρ σου αὕτη καὶ σύ, κύριε, ἐποίησας αὐτήν.
Ps:108:27 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:27 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ręka Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób On/ona/to/to samo
Ps:108:27 kai\ gnO/tOsan o(/ti E( CHei/r sou au(/tE kai\ su/, ku/rie, e)poi/Esas au)tE/n.
Ps:108:27 kai gnOtOsan hoti hE CHeir su hautE kai sy, kyrie, epoiEsas autEn.
Ps:108:27 C VZ_AAD3P C RA_NSF N3_NSF RP_GS RD_NSF C RP_NS N2_VSM VAI_AAI2S RD_ASF
Ps:108:27 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that the hand you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make he/she/it/same
Ps:108:27 and let-them-KNOW! because/that the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom) and you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-DO/MAKE-ed her/it/same (acc)
Ps:108:27 Ps_108:27_1 Ps_108:27_2 Ps_108:27_3 Ps_108:27_4 Ps_108:27_5 Ps_108:27_6 Ps_108:27_7 Ps_108:27_8 Ps_108:27_9 Ps_108:27_10 Ps_108:27_11 Ps_108:27_12
Ps:108:27 x x x x x x x x x x x x
Ps:108:28 καταράσονται αὐτοί, καὶ σὺ εὐλογήσεις· οἱ ἐπανιστανόμενοί μοι αἰσχυνθήτωσαν, ὁ δὲ δοῦλός σου εὐφρανθήσεται.
Ps:108:28 Let them curse, but thou shalt bless: let them that rise up against me be ashamed, but let thy servant rejoice. (Psalm 109:28 Brenton)
Ps:108:28 Niech oni złorzeczą, ale Ty błogosław! Niech się zawstydzą powstający na mnie, Twój sługa zaś niechaj się cieszy! (Psalm 109:28 BT_4)
Ps:108:28 καταράσονται αὐτοί, καὶ σὺ εὐλογήσεις· οἱ ἐπανιστανόμενοί μοι αἰσχυνθήτωσαν, δὲ δοῦλός σου εὐφρανθήσεται.
Ps:108:28 κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ἐπ·αν·ιστάνω (by-form of ἐπ·αν·ίστημι) (επαν+ισταν-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό δέ δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
Ps:108:28 By kląć (klnij na dół) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ty By błogosławić By podnosić się/buntownika Ja By zawstydzać zaś Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By celebrować/bądź wesoły
Ps:108:28 katara/sontai au)toi/, kai\ su\ eu)logE/seis· oi( e)panistano/menoi/ moi ai)sCHunTE/tOsan, o( de\ dou=lo/s sou eu)franTE/setai.
Ps:108:28 katarasontai autoi, kai sy eulogEseis· hoi epanistanomenoi moi aisCHynTEtOsan, ho de dulos su eufranTEsetai.
Ps:108:28 VF_FMI3P RD_NPM C RP_NS VF_FAI2S RA_NPM VM_XMP3PM RP_DS VC_APD3P RA_NSM x N2_NSM RP_GS VC_FPI3S
Ps:108:28 to curse (curse down) he/she/it/same and also, even, namely you to bless the to uprise/rebel I to put to shame the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] slave; servile you; your/yours(sg) to celebrate/be merry
Ps:108:28 they-will-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed they/same (nom) and you(sg) (nom) you(sg)-will-BLESS the (nom) while being-UPRISE/REBEL-ed (nom|voc) me (dat) let-them-be-PUT-ed-TO-SHAME! the (nom) Yet slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY
Ps:108:28 Ps_108:28_1 Ps_108:28_2 Ps_108:28_3 Ps_108:28_4 Ps_108:28_5 Ps_108:28_6 Ps_108:28_7 Ps_108:28_8 Ps_108:28_9 Ps_108:28_10 Ps_108:28_11 Ps_108:28_12 Ps_108:28_13 Ps_108:28_14
Ps:108:28 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:29 ἐνδυσάσθωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπὴν καὶ περιβαλέσθωσαν ὡσεὶ διπλοίδα αἰσχύνην αὐτῶν.
Ps:108:29 Let those that falsely accuse me be clothed with shame, and let them cover themselves with their shame as with a mantle. (Psalm 109:29 Brenton)
Ps:108:29 Niech moi oskarżyciele odzieją się hańbą, niech się wstydem okryją jak płaszczem! (Psalm 109:29 BT_4)
Ps:108:29 ἐνδυσάσθωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπὴν καὶ περιβαλέσθωσαν ὡσεὶ διπλοίδα αἰσχύνην αὐτῶν.
Ps:108:29 ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τροπή, -ῆς, ἡ καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   αἰσχύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:29 By ubierać Ja Wstyd I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się ??? On/ona/to/to samo
Ps:108:29 e)ndusa/sTOsan oi( e)ndiaba/llonte/s me e)ntropE\n kai\ peribale/sTOsan O(sei\ diploi/da ai)sCHu/nEn au)tO=n.
Ps:108:29 endysasTOsan hoi endiaballontes me entropEn kai peribalesTOsan hOsei diploida aisCHynEn autOn.
Ps:108:29 VA_AMD3P RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS N1_ASF C VB_AMD3P x N3D_ASF N1_ASF RD_GPM
Ps:108:29 to clothe the ć I shame and also, even, namely to adorn with [throw around] like/approximately [as-if]; to push ć ??? he/she/it/same
Ps:108:29 let-them-be-CLOTHE-ed! the (nom)   me (acc) shame (acc) and let-them-be-ADORN-ed-WITH! like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   ??? (acc) them/same (gen)
Ps:108:29 Ps_108:29_1 Ps_108:29_2 Ps_108:29_3 Ps_108:29_4 Ps_108:29_5 Ps_108:29_6 Ps_108:29_7 Ps_108:29_8 Ps_108:29_9 Ps_108:29_10 Ps_108:29_11
Ps:108:29 x x x x x x x x x x x
Ps:108:30 ἐξομολογήσομαι τῷ κυρίῳ σφόδρα ἐν τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω αὐτόν,
Ps:108:30 I will give thanks to the Lord abundantly with my mouth; and in the midst of many I will praise him. (Psalm 109:30 Brenton)
Ps:108:30 Chcę wielce dziękować Panu swoimi ustami i chwalić Go w pośrodku tłumów; (Psalm 109:30 BT_4)
Ps:108:30 ἐξομολογήσομαι τῷ κυρίῳ σφόδρα ἐν τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω αὐτόν,
Ps:108:30 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σφόδρα ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν μέσος -η -ον πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:108:30 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Dużo By chwalić On/ona/to/to samo
Ps:108:30 e)XomologE/somai tO=| kuri/O| sfo/dra e)n tO=| sto/mati/ mou kai\ e)n me/sO| pollO=n ai)ne/sO au)to/n,
Ps:108:30 eXomologEsomai tO kyriO sfodra en tO stomati mu kai en mesO pollOn ainesO auton,
Ps:108:30 VF_FMI1S RA_DSM N2_DSM D P RA_DSN N3M_DSN RP_GS C P A1_DSM A1_GPM VA_AAS1S RD_ASM
Ps:108:30 to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. vehement, intense, keen, inveighingly, eager in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle much to praise he/she/it/same
Ps:108:30 I-will-be-CONFESS-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) vehement, in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) me (gen) and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) many (gen) I-will-PRAISE, I-should-PRAISE him/it/same (acc)
Ps:108:30 Ps_108:30_1 Ps_108:30_2 Ps_108:30_3 Ps_108:30_4 Ps_108:30_5 Ps_108:30_6 Ps_108:30_7 Ps_108:30_8 Ps_108:30_9 Ps_108:30_10 Ps_108:30_11 Ps_108:30_12 Ps_108:30_13 Ps_108:30_14
Ps:108:30 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:108:31 ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου.
Ps:108:31 For he stood on the right hand of the poor, to save me from them that persecute my soul. (Psalm 109:31 Brenton)
Ps:108:31 bo stanął po prawicy biednego, aby go wybawić od sądzących jego życie. (Psalm 109:31 BT_4)
Ps:108:31 ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου.
Ps:108:31 ὅτι παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐκ δεξιός -ά -όν πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:108:31 Ponieważ/tamto By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo Biedna osoba By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:108:31 o(/ti pare/stE e)k deXiO=n pe/nEtos tou= sO=sai e)k tO=n katadiOko/ntOn tE\n PSuCHE/n mou.
Ps:108:31 hoti parestE ek deXiOn penEtos tu sOsai ek tOn katadiOkontOn tEn PSyCHEn mu.
Ps:108:31 C VHI_AAI3S P A1A_GPM N3T_GSM RA_GSN VA_AAN P RA_GPM V1_PAPGPM RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:108:31 because/that to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show out of (+gen) ἐξ before vowels right poor person the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels the to chase after chase, search for, prosecute the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:108:31 because/that he/she/it-STand-ed-WITH/BESIDE out of (+gen) right ([Adj] gen) poor person (gen) the (gen) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) out of (+gen) the (gen) let-them-be-CHASE-ing-AFTER! (classical), while CHASE-ing-AFTER (gen) the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:108:31 Ps_108:31_1 Ps_108:31_2 Ps_108:31_3 Ps_108:31_4 Ps_108:31_5 Ps_108:31_6 Ps_108:31_7 Ps_108:31_8 Ps_108:31_9 Ps_108:31_10 Ps_108:31_11 Ps_108:31_12 Ps_108:31_13
Ps:108:31 x x x x x x x x x x x x x