Ps:107:1 Ὠιδὴ ψαλμοῦ τῷ Δαυιδ.
Ps:107:1 Song of a Psalm by David. O God, my heart is ready, my heart is ready; I will sing and sing psalms with my glory. (Psalm 108:1 Brenton)
Ps:107:1 Pieśń. Psalm. Dawidowy. (Psalm 108:1 BT_4)
Ps:107:1 Ὠιδὴ ψαλμοῦ τῷ Δαυιδ.
Ps:107:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:107:1 Oda Psalm David
Ps:107:1 *)OidE\ PSalmou= tO=| *dauid.
Ps:107:1 OidE PSalmu tO dauid.
Ps:107:1 N1_NSF N2_GSM RA_DSM N_DSM
Ps:107:1 ode psalm the David
Ps:107:1 ode (nom|voc) psalm (gen) the (dat) David (indecl)
Ps:107:1 Ps_107:1_1 Ps_107:1_2 Ps_107:1_3 Ps_107:1_4
Ps:107:1 x x x x
Ps:107:2 Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ᾄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου.
Ps:107:2 Song of a Psalm by David. O God, my heart is ready, my heart is ready; I will sing and sing psalms with my glory. (Psalm 108:1 Brenton)
Ps:107:2 Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się, chwało moja, (Psalm 108:2 BT_4)
Ps:107:2 Ἑτοίμη καρδία μου, θεός, ἑτοίμη καρδία μου, ᾄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου.
Ps:107:2 ἕτοιμος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἕτοιμος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:107:2 Gotowy Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Bóg  Gotowy Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By śpiewać I też, nawet, mianowicie By szarpać (instrument) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ja
Ps:107:2 *e(toi/mE E( kardi/a mou, o( Teo/s, e(toi/mE E( kardi/a mou, a)/|somai kai\ PSalO= e)n tE=| do/XE| mou.
Ps:107:2 etoimE hE kardia mu, ho Teos, hetoimE hE kardia mu, asomai kai PSalO en tE doXE mu.
Ps:107:2 A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS RA_NSM N2_NSM A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS VF_FMI1S C VF2_FAI1S P RA_DSF N1S_DSF RP_GS
Ps:107:2 ready the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the god [see theology] ready the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to sing and also, even, namely to pluck (an instrument) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I
Ps:107:2 ready ([Adj] nom|voc) the (nom) heart (nom|voc) me (gen) the (nom) god (nom) ready ([Adj] nom|voc) the (nom) heart (nom|voc) me (gen) I-will-be-SING-ed and I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) in/among/by (+dat) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed me (gen)
Ps:107:2 Ps_107:2_1 Ps_107:2_2 Ps_107:2_3 Ps_107:2_4 Ps_107:2_5 Ps_107:2_6 Ps_107:2_7 Ps_107:2_8 Ps_107:2_9 Ps_107:2_10 Ps_107:2_11 Ps_107:2_12 Ps_107:2_13 Ps_107:2_14 Ps_107:2_15 Ps_107:2_16 Ps_107:2_17
Ps:107:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:107:3 ἐξεγέρθητι, ψαλτήριον καὶ κιθάρα· ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου.
Ps:107:3 Awake, psaltery and harp; I will awake early. (Psalm 108:2 Brenton)
Ps:107:3 zbudź się, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. (Psalm 108:3 BT_4)
Ps:107:3 ἐξεγέρθητι, ψαλτήριον καὶ κιθάρα· ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου.
Ps:107:3 ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-)   καί κιθάρα, -ας, ἡ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὄρθρος, -ου, ὁ
Ps:107:3 Do ??? I też, nawet, mianowicie Liry/harfa Do ??? Świtaj
Ps:107:3 e)Xege/rTEti, PSaltE/rion kai\ kiTa/ra· e)XegerTE/somai o)/rTrou.
Ps:107:3 eXegerTEti, PSaltErion kai kiTara· eXegerTEsomai orTru.
Ps:107:3 VC_APD2S N2N_NSN C N1A_NSF VC_FPI1S N2_GSM
Ps:107:3 to ??? ć and also, even, namely lyre/harp to ??? dawn
Ps:107:3 be-you(sg)-???-ed!   and lyre/harp (nom|voc) I-will-be-???-ed dawn (gen)
Ps:107:3 Ps_107:3_1 Ps_107:3_2 Ps_107:3_3 Ps_107:3_4 Ps_107:3_5 Ps_107:3_6
Ps:107:3 x x x x x x
Ps:107:4 ἐξομολογήσομαί σοι ἐν λαοῖς, κύριε, καὶ ψαλῶ σοι ἐν ἔθνεσιν,
Ps:107:4 I will give thanks to thee, O Lord, among the people; I will sing praise to thee among the Gentiles. (Psalm 108:3 Brenton)
Ps:107:4 Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów, (Psalm 108:4 BT_4)
Ps:107:4 ἐξομολογήσομαί σοι ἐν λαοῖς, κύριε, καὶ ψαλῶ σοι ἐν ἔθνεσιν,
Ps:107:4 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν λαός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ps:107:4 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By szarpać (instrument) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Ps:107:4 e)XomologE/somai/ soi e)n laoi=s, ku/rie, kai\ PSalO= soi e)n e)/Tnesin,
Ps:107:4 eXomologEsomai soi en laois, kyrie, kai PSalO soi en eTnesin,
Ps:107:4 VF_FMI1S RP_DS P N2_DPM N2_VSM C VF2_FAI1S RP_DS P N3E_DPN
Ps:107:4 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to pluck (an instrument) you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic]
Ps:107:4 I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) peoples (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) nations (dat)
Ps:107:4 Ps_107:4_1 Ps_107:4_2 Ps_107:4_3 Ps_107:4_4 Ps_107:4_5 Ps_107:4_6 Ps_107:4_7 Ps_107:4_8 Ps_107:4_9 Ps_107:4_10
Ps:107:4 x x x x x x x x x x
Ps:107:5 ὅτι μέγα ἐπάνω τῶν οὐρανῶν τὸ ἔλεός σου καὶ ἕως τῶν νεφελῶν ἡ ἀλήθειά σου.
Ps:107:5 For thy mercy is great above the heavens, and thy truth reaches to the clouds. (Psalm 108:4 Brenton)
Ps:107:5 bo Twoja łaskawość sięga aż do niebios, a wierność Twoja po chmury. (Psalm 108:5 BT_4)
Ps:107:5 ὅτι μέγα ἐπάνω τῶν οὐρανῶν τὸ ἔλεός σου καὶ ἕως τῶν νεφελῶν ἀλήθειά σου.
Ps:107:5 ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπ·άνω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:107:5 Ponieważ/tamto Wielki Wyższy przedtem, na górze Nieba/niebo Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Chmura PRAWDA Ty; twój/twój(sg)
Ps:107:5 o(/ti me/ga e)pa/nO tO=n ou)ranO=n to\ e)/leo/s sou kai\ e(/Os tO=n nefelO=n E( a)lE/Teia/ sou.
Ps:107:5 hoti mega epanO tOn uranOn to eleos su kai heOs tOn nefelOn hE alETeia su.
Ps:107:5 C A1P_NSN D RA_GPM N2_GPM RA_NSN N3E_NSN RP_GS C P RA_GPF N1_GPF RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Ps:107:5 because/that great upper before, overhead the sky/heaven the mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely until; dawn the cloud the truth you; your/yours(sg)
Ps:107:5 because/that great ([Adj] nom|acc|voc) upper the (gen) skies/heavens (gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) clouds (gen) the (nom) truth (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:107:5 Ps_107:5_1 Ps_107:5_2 Ps_107:5_3 Ps_107:5_4 Ps_107:5_5 Ps_107:5_6 Ps_107:5_7 Ps_107:5_8 Ps_107:5_9 Ps_107:5_10 Ps_107:5_11 Ps_107:5_12 Ps_107:5_13 Ps_107:5_14 Ps_107:5_15
Ps:107:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:107:6 ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα σου.
Ps:107:6 Be thou exalted, O God, above the heavens; and thy glory above all the earth. (Psalm 108:5 Brenton)
Ps:107:6 Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię! (Psalm 108:6 BT_4)
Ps:107:6 ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν δόξα σου.
Ps:107:6 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:107:6 By podnosić/ustalony wysoko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Bóg  I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg)
Ps:107:6 u(PSO/TEti e)pi\ tou\s ou)ranou/s, o( Teo/s, kai\ e)pi\ pa=san tE\n gE=n E( do/Xa sou.
Ps:107:6 hyPSOTEti epi tus uranus, ho Teos, kai epi pasan tEn gEn hE doXa su.
Ps:107:6 VC_APD2S P RA_APM N2_APM RA_NSM N2_NSM C P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RA_NSF N1S_NSF RP_GS
Ps:107:6 to elevate/set high upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sky/heaven the god [see theology] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land the glory/awesomeness you; your/yours(sg)
Ps:107:6 be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) skies/heavens (acc) the (nom) god (nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:107:6 Ps_107:6_1 Ps_107:6_2 Ps_107:6_3 Ps_107:6_4 Ps_107:6_5 Ps_107:6_6 Ps_107:6_7 Ps_107:6_8 Ps_107:6_9 Ps_107:6_10 Ps_107:6_11 Ps_107:6_12 Ps_107:6_13 Ps_107:6_14
Ps:107:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:107:7 ὅπως ἂν ῥυσθῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου, σῶσον τῇ δεξιᾷ σου καὶ ἐπάκουσόν μου.
Ps:107:7 That thy beloved ones may be delivered, save with thy right hand, and hear me. God has spoken in his sanctuary; (Psalm 108:6 Brenton)
Ps:107:7 Aby ocaleli, których miłujesz, wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj! (Psalm 108:7 BT_4)
Ps:107:7 ὅπως ἂν ῥυσθῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου, σῶσον τῇ δεξιᾷ σου καὶ ἐπάκουσόν μου.
Ps:107:7 ὅπως ἄν ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαπητός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:107:7 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Drogi/kochany Ty; twój/twój(sg) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W prawo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ja
Ps:107:7 o(/pOs a)/n r(usTO=sin oi( a)gapEtoi/ sou, sO=son tE=| deXia=| sou kai\ e)pa/kouso/n mou.
Ps:107:7 hopOs an rysTOsin hoi agapEtoi su, sOson tE deXia su kai epakuson mu.
Ps:107:7 C x VC_FPS3P RA_NPM A1_NPM RP_GS VA_AAD2S RA_DSF A1A_DSF RP_GS C VA_AAD2S RP_GS
Ps:107:7 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the dear/beloved you; your/yours(sg) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the right you; your/yours(sg) and also, even, namely to hear I
Ps:107:7 this is how ever they-should-be-DELIVER-ed the (nom) dear/beloved ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) right ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen)
Ps:107:7 Ps_107:7_1 Ps_107:7_2 Ps_107:7_3 Ps_107:7_4 Ps_107:7_5 Ps_107:7_6 Ps_107:7_7 Ps_107:7_8 Ps_107:7_9 Ps_107:7_10 Ps_107:7_11 Ps_107:7_12 Ps_107:7_13
Ps:107:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:107:8 ὁ θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ Ὑψωθήσομαι καὶ διαμεριῶ Σικιμα καὶ τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν διαμετρήσω·
Ps:107:8 I will be exalted, and will divide Sicima, and will measure out the valley of tents. (Psalm 108:7 Brenton)
Ps:107:8 Bóg przemówił w swojej świątyni: «Będę triumfował i podzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę. (Psalm 108:8 BT_4)
Ps:107:8 θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ Ὑψωθήσομαι καὶ διαμεριῶ Σικιμα καὶ τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν διαμετρήσω·
Ps:107:8 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) καί δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-)   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος); σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -)  
Ps:107:8 Bóg  By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo By podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie By dzielić się I też, nawet, mianowicie Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan; by osiedlać się {by decydować się} mieszkaj jak w namiocie, stań obozem
Ps:107:8 o( Teo\s e)la/lEsen e)n tO=| a(gi/O| au)tou= *(uPSOTE/somai kai\ diameriO= *sikima kai\ tE\n koila/da tO=n skEnO=n diametrE/sO·
Ps:107:8 ho Teos elalEsen en tO hagiO autu yPSOTEsomai kai diameriO sikima kai tEn koilada tOn skEnOn diametrEsO·
Ps:107:8 RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S P RA_DSM A1A_DSM RD_GSM VC_FPI1S C VF2_FAI1S N_ASF C RA_ASF N3D_ASF RA_GPF N1_GPF VF_FAI1S
Ps:107:8 the god [see theology] to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same to elevate/set high and also, even, namely to divide ć and also, even, namely the ć the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth; to settle dwell as in a tent, encamp ć
Ps:107:8 the (nom) god (nom) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen) I-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH and I-will-DIVIDE   and the (acc)   the (gen) tents (gen); tents (gen); while SETTLE-ing (nom)  
Ps:107:8 Ps_107:8_1 Ps_107:8_2 Ps_107:8_3 Ps_107:8_4 Ps_107:8_5 Ps_107:8_6 Ps_107:8_7 Ps_107:8_8 Ps_107:8_9 Ps_107:8_10 Ps_107:8_11 Ps_107:8_12 Ps_107:8_13 Ps_107:8_14 Ps_107:8_15 Ps_107:8_16 Ps_107:8_17
Ps:107:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:107:9 ἐμός ἐστιν Γαλααδ, καὶ ἐμός ἐστιν Μανασση, καὶ Εφραιμ ἀντίλημψις τῆς κεφαλῆς μου, Ιουδας βασιλεύς μου·
Ps:107:9 Galaad is mine; and Manasses is mine; and Ephraim is the help of mine head; Judas is my king; (Psalm 108:8 Brenton)
Ps:107:9 Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses, Efraim jest szyszakiem mojej głowy, Juda moim berłem. (Psalm 108:9 BT_4)
Ps:107:9 ἐμός ἐστιν Γαλααδ, καὶ ἐμός ἐστιν Μανασση, καὶ Εφραιμ ἀντίλημψις τῆς κεφαλῆς μου, Ιουδας βασιλεύς μου·
Ps:107:9 ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί Ἐφραίμ, ὁ ἀντί·λη(μ)ψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰούδας, -α and -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:107:9 Mój/mój By być I też, nawet, mianowicie Mój/mój By być Manasses I też, nawet, mianowicie Efraim Odchylenie bliskie Głowa Ja Judasz/Juda Król Ja
Ps:107:9 e)mo/s e)stin *galaad, kai\ e)mo/s e)stin *manassE, kai\ *efraim a)nti/lEmPSis tE=s kefalE=s mou, *ioudas basileu/s mou·
Ps:107:9 emos estin galaad, kai emos estin manassE, kai efraim antilEmPSis tEs kefalEs mu, iudas basileus mu·
Ps:107:9 A1_NSM V9_PAI3S N_NSF C A1_NSM V9_PAI3S N_NSM C N_NSM N3I_NSF RA_GSF N1_GSF RP_GS N1T_NSM N3V_NSM RP_GS
Ps:107:9 my/mine to be ć and also, even, namely my/mine to be Manasses and also, even, namely Ephraim deflection toward the head I Judas/Judah king I
Ps:107:9 my/mine (nom) he/she/it-is   and my/mine (nom) he/she/it-is Manasses  (acc, gen, voc) and Ephraim (indecl) deflection toward (nom) the (gen) head (gen) me (gen) Judas/Judah (nom) king (nom) me (gen)
Ps:107:9 Ps_107:9_1 Ps_107:9_2 Ps_107:9_3 Ps_107:9_4 Ps_107:9_5 Ps_107:9_6 Ps_107:9_7 Ps_107:9_8 Ps_107:9_9 Ps_107:9_10 Ps_107:9_11 Ps_107:9_12 Ps_107:9_13 Ps_107:9_14 Ps_107:9_15 Ps_107:9_16
Ps:107:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:107:10 Μωαβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.
Ps:107:10 Moab is the caldron of my hope; over Idumea will I cast my sandal; the Philistines are made subject to me. (Psalm 108:9 Brenton)
Ps:107:10 Moab jest dla Mnie misą do mycia; na Edom but mój rzucę, nad Filisteą będę triumfował». (Psalm 108:10 BT_4)
Ps:107:10 Μωαβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.
Ps:107:10     ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀλλό·φυλος -ον ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-)
Ps:107:10 Miej nadzieję/oczekiwanie Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Idumea [okręg z] By rozszerzać się Sandał Ja Ja; mój/mój Obcy By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy]
Ps:107:10 *mOab le/bEs tE=s e)lpi/dos mou, e)pi\ tE\n *idoumai/an e)ktenO= to\ u(po/dEma/ mou, e)moi\ a)llo/fuloi u(peta/gEsan.
Ps:107:10 mOab lebEs tEs elpidos mu, epi tEn idumaian ektenO to hypodEma mu, emoi allofyloi hypetagEsan.
Ps:107:10 N_NSM N3T_NSM RA_GSF N3D_GSF RP_GS P RA_ASF N1A_ASF VF2_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS RP_DS A1B_NPM VAI_AAI3P
Ps:107:10 ć ć the hope/expectation I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Idumea [district of] to extend the sandal I I; my/mine foreign to subordinate [like a soldier to a commander]
Ps:107:10     the (gen) hope/expectation (gen) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Idumea (acc) I-will-EXTEND the (nom|acc) sandal (nom|acc|voc) me (gen) me (dat); my/mine (nom|voc) foreign ([Adj] nom|voc) they-were-SUBORDINATE-ed
Ps:107:10 Ps_107:10_1 Ps_107:10_2 Ps_107:10_3 Ps_107:10_4 Ps_107:10_5 Ps_107:10_6 Ps_107:10_7 Ps_107:10_8 Ps_107:10_9 Ps_107:10_10 Ps_107:10_11 Ps_107:10_12 Ps_107:10_13 Ps_107:10_14 Ps_107:10_15
Ps:107:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:107:11 τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς; τίς ὁδηγήσει με ἕως τῆς Ιδουμαίας;
Ps:107:11 Who will bring me into the fortified city? or who will guide me to Idumea? (Psalm 108:10 Brenton)
Ps:107:11 Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Któż aż do Edomu mię odprowadzi? (Psalm 108:11 BT_4)
Ps:107:11 τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς; τίς ὁδηγήσει με ἕως τῆς Ιδουμαίας;
Ps:107:11 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ περι·οχή, -ῆς, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ
Ps:107:11 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odciągać Ja Do (+przyspieszenie) Miasto pericope Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By kierować Ja Aż; świtaj Idumea [okręg z]
Ps:107:11 ti/s a)pa/Xei me ei)s po/lin perioCHE=s; ti/s o(dEgE/sei me e(/Os tE=s *idoumai/as;
Ps:107:11 tis apaXei me eis polin perioCHEs; tis hodEgEsei me heOs tEs idumaias;
Ps:107:11 RI_NSM VF_FAI3S RP_AS P N3I_ASF N1_GSF RI_NSM VF_FAI3S RP_AS P RA_GSF N1A_GSF
Ps:107:11 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to lead away I into (+acc) city pericope who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to guide I until; dawn the Idumea [district of]
Ps:107:11 who/what/why (nom) he/she/it-will-LEAD-AWAY, you(sg)-will-be-LEAD-ed-AWAY (classical) me (acc) into (+acc) city (acc) pericope (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-GUIDE, you(sg)-will-be-GUIDE-ed (classical) me (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Idumea (gen)
Ps:107:11 Ps_107:11_1 Ps_107:11_2 Ps_107:11_3 Ps_107:11_4 Ps_107:11_5 Ps_107:11_6 Ps_107:11_7 Ps_107:11_8 Ps_107:11_9 Ps_107:11_10 Ps_107:11_11 Ps_107:11_12
Ps:107:11 x x x x x x x x x x x x
Ps:107:12 οὐχὶ σύ, ὁ θεός, ὁ ἀπωσάμενος ἡμᾶς; καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ, ὁ θεός, ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν.
Ps:107:12 Wilt not thou, O God, who hast rejected us? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts? (Psalm 108:11 Brenton)
Ps:107:12 Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami? (Psalm 108:12 BT_4)
Ps:107:12 οὐχὶ σύ, θεός, ἀπωσάμενος ἡμᾶς; καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ, θεός, ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν.
Ps:107:12 οὐχί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:107:12 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ty Bóg  By odrzucać Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ja
Ps:107:12 ou)CHi\ su/, o( Teo/s, o( a)pOsa/menos E(ma=s; kai\ ou)k e)Xeleu/sE|, o( Teo/s, e)n tai=s duna/mesin E(mO=n.
Ps:107:12 uCHi sy, ho Teos, ho apOsamenos hEmas; kai uk eXeleusE, ho Teos, en tais dynamesin hEmOn.
Ps:107:12 D RP_NS RA_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AMPNSM RP_AP C D VF_FMI2S RA_NSM N2_NSM P RA_DPF N3I_DPF RP_GP
Ps:107:12 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] you the god [see theology] the to reject I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to come out the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability I
Ps:107:12 not you(sg) (nom) the (nom) god (nom) the (nom) upon being-REJECT-ed (nom) us (acc) and not you(sg)-will-be-COME-ed-OUT the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) abilities (dat) us (gen)
Ps:107:12 Ps_107:12_1 Ps_107:12_2 Ps_107:12_3 Ps_107:12_4 Ps_107:12_5 Ps_107:12_6 Ps_107:12_7 Ps_107:12_8 Ps_107:12_9 Ps_107:12_10 Ps_107:12_11 Ps_107:12_12 Ps_107:12_13 Ps_107:12_14 Ps_107:12_15 Ps_107:12_16
Ps:107:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:107:13 δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως· καὶ ματαία σωτηρία ἀνθρώπου.
Ps:107:13 Give us help from tribulation: for vain is the help of man. (Psalm 108:12 Brenton)
Ps:107:13 Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne. (Psalm 108:13 BT_4)
Ps:107:13 δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως· καὶ ματαία σωτηρία ἀνθρώπου.
Ps:107:13 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βοήθεια, -ας, ἡ ἐκ θλῖψις, -εως, ἡ καί μάταιος -αία -ον σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:107:13 By dawać Ja Pomagaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Ludzki
Ps:107:13 do\s E(mi=n boE/Teian e)k Tli/PSeOs· kai\ matai/a sOtEri/a a)nTrO/pou.
Ps:107:13 dos hEmin boETeian ek TliPSeOs· kai mataia sOtEria anTrOpu.
Ps:107:13 VO_AAD2S RP_DP N1A_ASF P N3I_GSF C A1A_NSF N1A_NSF N2_GSM
Ps:107:13 to give I help out of (+gen) ἐξ before vowels squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless salvation/deliverance; saving human
Ps:107:13 do-GIVE-you(sg)! us (dat) help (acc) out of (+gen) squeezing (gen) and foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) human (gen)
Ps:107:13 Ps_107:13_1 Ps_107:13_2 Ps_107:13_3 Ps_107:13_4 Ps_107:13_5 Ps_107:13_6 Ps_107:13_7 Ps_107:13_8 Ps_107:13_9
Ps:107:13 x x x x x x x x x
Ps:107:14 ἐν τῷ θεῷ ποιήσομεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν.
Ps:107:14 Through God we shall do valiantly; and he will bring to nought our enemies. (Psalm 108:13 Brenton)
Ps:107:14 W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy i On podepcze naszych nieprzyjaciół. (Psalm 108:14 BT_4)
Ps:107:14 ἐν τῷ θεῷ ποιήσομεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν.
Ps:107:14 ἐν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύναμις, -εως, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:107:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  By czynić/rób Zdolność I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By umieszczać [na boku] od nikogo Wrogi Ja
Ps:107:14 e)n tO=| TeO=| poiE/somen du/namin, kai\ au)to\s e)XoudenO/sei tou\s e)CHTrou\s E(mO=n.
Ps:107:14 en tO TeO poiEsomen dynamin, kai autos eXudenOsei tus eCHTrus hEmOn.
Ps:107:14 P RA_DSM N2_DSM VF_FAI1P N3I_ASF C RD_NSM VF_FAI3S RA_APM N2_APM RP_GP
Ps:107:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the god [see theology] to do/make ability and also, even, namely he/she/it/same to set [apart] from nobody the hostile I
Ps:107:14 in/among/by (+dat) the (dat) god (dat) we-will-DO/MAKE ability (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-will-SET [APART] FROM NOBODY, you(sg)-will-be-SET [APART] FROM NOBODY-ed (classical), (fut perf) (classical) the (acc) hostile ([Adj] acc) us (gen)
Ps:107:14 Ps_107:14_1 Ps_107:14_2 Ps_107:14_3 Ps_107:14_4 Ps_107:14_5 Ps_107:14_6 Ps_107:14_7 Ps_107:14_8 Ps_107:14_9 Ps_107:14_10 Ps_107:14_11
Ps:107:14 x x x x x x x x x x x