Ps:16:1 Προσευχὴ τοῦ Δαυιδ. Εἰσάκουσον, κύριε, τῆς δικαιοσύνης μου, πρόσχες τῇ δεήσει μου, ἐνώτισαι τῆς προσευχῆς μου οὐκ ἐν χείλεσιν δολίοις.
Ps:16:1 A prayer of David. Hearken, O Lord of my righteousness, attend to my petition; give ear to my prayer not uttered with deceitful lips. (Psalm 17:1 Brenton)
Ps:16:1 Modlitwa. Dawidowy. Wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie, przyjmij moje modły z warg nieobłudnych! (Psalm 17:1 BT_4)
Ps:16:1 Προσευχὴ τοῦ Δαυιδ. Εἰσάκουσον, κύριε, τῆς δικαιοσύνης μου, πρόσχες τῇ δεήσει μου, ἐνώτισαι τῆς προσευχῆς μου οὐκ ἐν χείλεσιν δολίοις.
Ps:16:1 προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων δόλιος -ία -ον; δολιόω (δολι(ο)-, -, -, -, -, -)
Ps:16:1 Modlitwa David Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja Do za trzymaj się Obrona Ja By słuchać Modlitwa Ja ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Warga Oszukańczy; do oszustwa
Ps:16:1 *proseuCHE\ tou= *dauid. *ei)sa/kouson, ku/rie, tE=s dikaiosu/nEs mou, pro/sCHes tE=| deE/sei mou, e)nO/tisai tE=s proseuCHE=s mou ou)k e)n CHei/lesin doli/ois.
Ps:16:1 proseuCHE tu dauid. eisakuson, kyrie, tEs dikaiosynEs mu, prosCHes tE deEsei mu, enOtisai tEs proseuCHEs mu uk en CHeilesin doliois.
Ps:16:1 N1_NSF RA_GSM N_GSM VA_AAD2S N2_VSM RA_GSF N1_GSF RP_GS VA_AAD2S RA_DSF N3I_DSF RP_GS VA_AAN RA_GSF N1_GSF RP_GS D P N3E_DPN A1A_DPN
Ps:16:1 prayer the David to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I to pro-hold the plea I to listen the prayer I οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lip deceitful; to deceit
Ps:16:1 prayer (nom|voc) the (gen) David (indecl) do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) righteousness (gen) me (gen) do-PRO-HOLD-you(sg)! the (dat) plea (dat) me (gen) be-you(sg)-LISTEN-ed! the (gen) prayer (gen) me (gen) not in/among/by (+dat) lips (dat) deceitful ([Adj] dat); you(sg)-are-DECEIT-ing, you(sg)-should-be-DECEIT-ing, you(sg)-happen-to-be-DECEIT-ing (opt)
Ps:16:1 Ps_16:1_1 Ps_16:1_2 Ps_16:1_3 Ps_16:1_4 Ps_16:1_5 Ps_16:1_6 Ps_16:1_7 Ps_16:1_8 Ps_16:1_9 Ps_16:1_10 Ps_16:1_11 Ps_16:1_12 Ps_16:1_13 Ps_16:1_14 Ps_16:1_15 Ps_16:1_16 Ps_16:1_17 Ps_16:1_18 Ps_16:1_19 Ps_16:1_20
Ps:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:2 ἐκ προσώπου σου τὸ κρίμα μου ἐξέλθοι, οἱ ὀφθαλμοί μου ἰδέτωσαν εὐθύτητας.
Ps:16:2 Let my judgment come forth from thy presence; let mine eyes behold righteousness. (Psalm 17:2 Brenton)
Ps:16:2 Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok o mnie: oczy Twoje widzą to, co prawe. (Psalm 17:2 BT_4)
Ps:16:2 ἐκ προσώπου σου τὸ κρίμα μου ἐξέλθοι, οἱ ὀφθαλμοί μου ἰδέτωσαν εὐθύτητας.
Ps:16:2 ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ
Ps:16:2 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ty; twój/twój(sg) Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja By wychodzić Oko Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Prawość (kształt prosty)
Ps:16:2 e)k prosO/pou sou to\ kri/ma mou e)Xe/lToi, oi( o)fTalmoi/ mou i)de/tOsan eu)Tu/tEtas.
Ps:16:2 ek prosOpu su to krima mu eXelToi, hoi ofTalmoi mu idetOsan euTytEtas.
Ps:16:2 P N2N_GSN RP_GS RA_NSN N3M_NSN RP_GS VB_AAO3S RA_NPM N2_NPM RP_GS VB_AAD3P N3T_APF
Ps:16:2 out of (+gen) ἐξ before vowels face you; your/yours(sg) the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I to come out the eye I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), uprightness (straightness)
Ps:16:2 out of (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-happens-to-COME-OUT (opt) the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) let-them-SEE! uprightnesss (acc)
Ps:16:2 Ps_16:2_1 Ps_16:2_2 Ps_16:2_3 Ps_16:2_4 Ps_16:2_5 Ps_16:2_6 Ps_16:2_7 Ps_16:2_8 Ps_16:2_9 Ps_16:2_10 Ps_16:2_11 Ps_16:2_12
Ps:16:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:16:3 ἐδοκίμασας τὴν καρδίαν μου, ἐπεσκέψω νυκτός· ἐπύρωσάς με, καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν ἐμοὶ ἀδικία.
Ps:16:3 Thou has proved mine heart; thou hast visited me by night; thou hast tried me as with fire, and unrighteousness has not been found in me: I am purposed that my mouth shall not speak amiss. (Psalm 17:3 Brenton)
Ps:16:3 Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Moje usta nie zgrzeszyły (Psalm 17:3 BT_4)
Ps:16:3 ἐδοκίμασας τὴν καρδίαν μου, ἐπεσκέψω νυκτός· ἐπύρωσάς με, καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν ἐμοὶ ἀδικία.
Ps:16:3 δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) νύξ, -υκτός, ἡ πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀ·δικία, -ας, ἡ
Ps:16:3 By badać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By bywać [zobacz sceptyczny] Noc By palić się Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Zły uczynki
Ps:16:3 e)doki/masas tE\n kardi/an mou, e)peske/PSO nukto/s· e)pu/rOsa/s me, kai\ ou)CH eu(re/TE e)n e)moi\ a)diki/a.
Ps:16:3 edokimasas tEn kardian mu, epeskePSO nyktos· epyrOsas me, kai uCH heureTE en emoi adikia.
Ps:16:3 VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS VAI_AMI2S N3_GSF VAI_AAI2S RP_AS C D VC_API3S P RP_DS N1A_NSF
Ps:16:3 to examine the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to visit [see skeptical] night to burn I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine wrongdoing
Ps:16:3 you(sg)-EXAMINE-ed the (acc) heart (acc) me (gen) you(sg)-were-VISIT-ed night (gen) you(sg)-BURN-ed me (acc) and not he/she/it-was-FIND-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) wrongdoing (nom|voc)
Ps:16:3 Ps_16:3_1 Ps_16:3_2 Ps_16:3_3 Ps_16:3_4 Ps_16:3_5 Ps_16:3_6 Ps_16:3_7 Ps_16:3_8 Ps_16:3_9 Ps_16:3_10 Ps_16:3_11 Ps_16:3_12 Ps_16:3_13 Ps_16:3_14
Ps:16:3 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:4 ὅπως ἂν μὴ λαλήσῃ τὸ στόμα μου τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς.
Ps:16:4 Thou has proved mine heart; thou hast visited me by night; thou hast tried me as with fire, and unrighteousness has not been found in me: I am purposed that my mouth shall not speak amiss. (Psalm 17:3 Brenton)
Ps:16:4 Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Moje usta nie zgrzeszyły (Psalm 17:3 BT_4)
Ps:16:4 ὅπως ἂν μὴ λαλήσῃ τὸ στόμα μου τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς.
Ps:16:4 ὅπως ἄν μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ διά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ σκληρός -ά -όν
Ps:16:4 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By mówić Ust/żołądka por Ja Praca Ludzki Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Warga Ty; twój/twój(sg) Ja By zabezpieczać się Drogi {Sposobu}/droga Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny
Ps:16:4 o(/pOs a)/n mE\ lalE/sE| to\ sto/ma mou ta\ e)/rga tO=n a)nTrO/pOn, dia\ tou\s lo/gous tO=n CHeile/On sou e)gO\ e)fu/laXa o(dou\s sklEra/s.
Ps:16:4 hopOs an mE lalEsE to stoma mu ta erga tOn anTrOpOn, dia tus logus tOn CHeileOn su egO efylaXa hodus sklEras.
Ps:16:4 C x D VF_FMI2S RA_NSN N3M_NSN RP_GS RA_APN N2N_APN RA_GPM N2_GPM P RA_APM N2_APM RA_GPN N3E_GPN RP_GS RP_NS VAI_AAI1S N2_APF A1A_APF
Ps:16:4 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) not to speak the mouth/maw stoma I the work the human because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the lip you; your/yours(sg) I to guard way/road hard rigid, stiff
Ps:16:4 this is how ever not you(sg)-will-be-SPEAK-ed, he/she/it-should-SPEAK, you(sg)-should-be-SPEAK-ed the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) humans (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) words (acc) the (gen) lips (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-GUARD-ed ways/roads (acc) hard ([Adj] acc, gen)
Ps:16:4 Ps_16:4_1 Ps_16:4_2 Ps_16:4_3 Ps_16:4_4 Ps_16:4_5 Ps_16:4_6 Ps_16:4_7 Ps_16:4_8 Ps_16:4_9 Ps_16:4_10 Ps_16:4_11 Ps_16:4_12 Ps_16:4_13 Ps_16:4_14 Ps_16:4_15 Ps_16:4_16 Ps_16:4_17 Ps_16:4_18 Ps_16:4_19 Ps_16:4_20 Ps_16:4_21
Ps:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:5 κατάρτισαι τὰ διαβήματά μου ἐν ταῖς τρίβοις σου, ἵνα μὴ σαλευθῶσιν τὰ διαβήματά μου.
Ps:16:5 Direct my steps in thy paths, that my steps slip not. (Psalm 17:5 Brenton)
Ps:16:5 Moje kroki trzymały się mocno na Twoich ścieżkach, moje stopy się nie zachwiały. (Psalm 17:5 BT_4)
Ps:16:5 κατάρτισαι τὰ διαβήματά μου ἐν ταῖς τρίβοις σου, ἵνα μὴ σαλευθῶσιν τὰ διαβήματά μου.
Ps:16:5 κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα μή σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:16:5 By poprawiać naprawę Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Nie By trząść się (drżenie) Ja
Ps:16:5 kata/rtisai ta\ diabE/mata/ mou e)n tai=s tri/bois sou, i(/na mE\ saleuTO=sin ta\ diabE/mata/ mou.
Ps:16:5 katartisai ta diabEmata mu en tais tribois su, hina mE saleuTOsin ta diabEmata mu.
Ps:16:5 VA_AMD2S RA_APN N3M_APN RP_GS P RA_DPF N2_DPF RP_GS C D VC_APS3P RA_NPN N3M_NPN RP_GS
Ps:16:5 to put right mend the ć I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the path; to rub worn, rub you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to shake (tremor) the ć I
Ps:16:5 to-REPAIR, be-you(sg)-REPAIR-ed!, he/she/it-happens-to-REPAIR (opt) the (nom|acc)   me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) paths (dat); you(sg)-happen-to-be-RUB-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because not they-should-be-SHAKE-ed the (nom|acc)   me (gen)
Ps:16:5 Ps_16:5_1 Ps_16:5_2 Ps_16:5_3 Ps_16:5_4 Ps_16:5_5 Ps_16:5_6 Ps_16:5_7 Ps_16:5_8 Ps_16:5_9 Ps_16:5_10 Ps_16:5_11 Ps_16:5_12 Ps_16:5_13 Ps_16:5_14
Ps:16:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:6 ἐγὼ ἐκέκραξα, ὅτι ἐπήκουσάς μου, ὁ θεός· κλῖνον τὸ οὖς σου ἐμοὶ καὶ εἰσάκουσον τῶν ῥημάτων μου.
Ps:16:6 I have cried, for thou heardest me, O God: incline thine ear to me, and hearken to my words. (Psalm 17:6 Brenton)
Ps:16:6 Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże! Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. (Psalm 17:6 BT_4)
Ps:16:6 ἐγὼ ἐκέκραξα, ὅτι ἐπήκουσάς μου, θεός· κλῖνον τὸ οὖς σου ἐμοὶ καὶ εἰσάκουσον τῶν ῥημάτων μου.
Ps:16:6 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ὅτι ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:16:6 Ja By krzyknąć Ponieważ/tamto By słyszeć Ja Bóg  By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ucho Ty; twój/twój(sg) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja
Ps:16:6 e)gO\ e)ke/kraXa, o(/ti e)pE/kousa/s mou, o( Teo/s· kli=non to\ ou)=s sou e)moi\ kai\ ei)sa/kouson tO=n r(Ema/tOn mou.
Ps:16:6 egO ekekraXa, hoti epEkusas mu, ho Teos· klinon to us su emoi kai eisakuson tOn rEmatOn mu.
Ps:16:6 RP_NS VAI_AAI1S C VAI_AAI2S RP_GS RA_NSM N2_NSM VA_AAD2S RA_ASN N3_ASN RP_GS RP_DS C VA_AAD2S RA_GPM N3M_GPM RP_GS
Ps:16:6 I to cry out because/that to hear I the god [see theology] to bend/wane [see incline, decline, recline] the ear you; your/yours(sg) I; my/mine and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) the declaration statement, utterance I
Ps:16:6 I (nom) I-CRY-ed-OUT because/that you(sg)-HEAR-ed me (gen) the (nom) god (nom) do-BEND/WANE-you(sg)!, while BEND/WANE-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) me (dat); my/mine (nom|voc) and do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (gen) declarations (gen) me (gen)
Ps:16:6 Ps_16:6_1 Ps_16:6_2 Ps_16:6_3 Ps_16:6_4 Ps_16:6_5 Ps_16:6_6 Ps_16:6_7 Ps_16:6_8 Ps_16:6_9 Ps_16:6_10 Ps_16:6_11 Ps_16:6_12 Ps_16:6_13 Ps_16:6_14 Ps_16:6_15 Ps_16:6_16 Ps_16:6_17
Ps:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:7 θαυμάστωσον τὰ ἐλέη σου, ὁ σῴζων τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σὲ ἐκ τῶν ἀνθεστηκότων τῇ δεξιᾷ σου.
Ps:16:7 Shew the marvels of thy mercies, thou that savest them that hope in thee. (Psalm 17:7 Brenton)
Ps:16:7 Okaż miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, co się chronią przed wrogami pod Twoją prawicę. (Psalm 17:7 BT_4)
Ps:16:7 θαυμάστωσον τὰ ἐλέη σου, σῴζων τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σὲ ἐκ τῶν ἀνθεστηκότων τῇ δεξιᾷ σου.
Ps:16:7 θαυμαστόω [LXX] (-, -, θαυμαστω·σ-, -, -, θαυμαστω·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:16:7 Do ??? Litość Ty; twój/twój(sg) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By przeciwstawiać W prawo Ty; twój/twój(sg)
Ps:16:7 Tauma/stOson ta\ e)le/E sou, o( sO/|DZOn tou\s e)lpi/DZontas e)pi\ se\ e)k tO=n a)nTestEko/tOn tE=| deXia=| sou.
Ps:16:7 TaumastOson ta eleE su, ho sODZOn tus elpiDZontas epi se ek tOn anTestEkotOn tE deXia su.
Ps:16:7 VA_AAD2S RA_APN N3E_APN RP_GS RA_NSM V1_PAPNSM RA_APM V1_PAPAPM P RP_AS P RA_GPM VXI_XAPGPM RA_DSF A1A_DSF RP_GS
Ps:16:7 to ??? the mercy you; your/yours(sg) the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the to oppose the right you; your/yours(sg)
Ps:16:7 do-???-you(sg)! the (nom|acc) mercies (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while SAVE-ing (nom) the (acc) while HOPE-ing (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) the (gen) having OPPOSE-ed (gen) the (dat) right ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:16:7 Ps_16:7_1 Ps_16:7_2 Ps_16:7_3 Ps_16:7_4 Ps_16:7_5 Ps_16:7_6 Ps_16:7_7 Ps_16:7_8 Ps_16:7_9 Ps_16:7_10 Ps_16:7_11 Ps_16:7_12 Ps_16:7_13 Ps_16:7_14 Ps_16:7_15 Ps_16:7_16
Ps:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:8 φύλαξόν με ὡς κόραν ὀφθαλμοῦ· ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου σκεπάσεις με
Ps:16:8 Keep me as the apple of the eye from those that resist thy right hand: thou shalt screen me by the covering of thy wings, (Psalm 17:8 Brenton)
Ps:16:8 Strzeż mnie jak źrenicy oka; w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj. (Psalm 17:8 BT_4)
Ps:16:8 φύλαξόν με ὡς κόραν ὀφθαλμοῦ· ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου σκεπάσεις με
Ps:16:8 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐν σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX]; σκέπτομαι [LXX] (-, -, σκεψ-, -, -, σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σκέπασις, -εως, ἡ [LXX]; σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:16:8 By zabezpieczać się Ja Jak/jak Oko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Schronienie; do ??? Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ty; twój/twój(sg) Ochrona; by chronić się Ja
Ps:16:8 fu/laXo/n me O(s ko/ran o)fTalmou=· e)n ske/pE| tO=n pteru/gOn sou skepa/seis me
Ps:16:8 fylaXon me hOs koran ofTalmu· en skepE tOn pterygOn su skepaseis me
Ps:16:8 VA_AAD2S RP_AS C N1_ASF N2_GSM P N1_DSF RA_GPF N3G_GPF RP_GS VF_FAI2S RP_AS
Ps:16:8 to guard I as/like ć eye in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shelter; to ??? the wing [see ptero-dactyl, winged finger] you; your/yours(sg) protection; to shelter I
Ps:16:8 do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) as/like   eye (gen) in/among/by (+dat) shelter (dat); he/she/it-should-be-???-ed the (gen) wings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) protections (acc, nom|voc); you(sg)-will-SHELTER me (acc)
Ps:16:8 Ps_16:8_1 Ps_16:8_2 Ps_16:8_3 Ps_16:8_4 Ps_16:8_5 Ps_16:8_6 Ps_16:8_7 Ps_16:8_8 Ps_16:8_9 Ps_16:8_10 Ps_16:8_11 Ps_16:8_12
Ps:16:8 x x x x x x x x x x x x
Ps:16:9 ἀπὸ προσώπου ἀσεβῶν τῶν ταλαιπωρησάντων με. οἱ ἐχθροί μου τὴν ψυχήν μου περιέσχον·
Ps:16:9 from the face of the ungodly that have afflicted me: mine enemies have compassed about my soul. (Psalm 17:9 Brenton)
Ps:16:9 przed występnymi, co gwałt mi zadają, przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd. (Psalm 17:9 BT_4)
Ps:16:9 ἀπὸ προσώπου ἀσεβῶν τῶν ταλαιπωρησάντων με. οἱ ἐχθροί μου τὴν ψυχήν μου περιέσχον·
Ps:16:9 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -)
Ps:16:9 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By cierpieć Ja Wrogi Ja Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości
Ps:16:9 a)po\ prosO/pou a)sebO=n tO=n talaipOrEsa/ntOn me. oi( e)CHTroi/ mou tE\n PSuCHE/n mou perie/sCHon·
Ps:16:9 apo prosOpu asebOn tOn talaipOrEsantOn me. hoi eCHTroi mu tEn PSyCHEn mu periesCHon·
Ps:16:9 P N2N_GSN A3H_GPM RA_GPM VA_AAPGPM RP_AS RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_ASF N1_ASF RP_GS VBI_AAI3P
Ps:16:9 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ungodly; to be impious commit sacrilege the to suffer I the hostile I the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents
Ps:16:9 away from (+gen) face (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) the (gen) let-them-SUFFER! (classical), upon SUFFER-ing (gen) me (acc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) the (acc) life (acc) me (gen) I-CONTAINED-ed, they-CONTAINED-ed
Ps:16:9 Ps_16:9_1 Ps_16:9_2 Ps_16:9_3 Ps_16:9_4 Ps_16:9_5 Ps_16:9_6 Ps_16:9_7 Ps_16:9_8 Ps_16:9_9 Ps_16:9_10 Ps_16:9_11 Ps_16:9_12 Ps_16:9_13
Ps:16:9 x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:10 τὸ στέαρ αὐτῶν συνέκλεισαν, τὸ στόμα αὐτῶν ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν.
Ps:16:10 They have enclosed themselves with their own fat: their mouth has spoken pride. (Psalm 17:10 Brenton)
Ps:16:10 Zamykają oni swe nieczułe serca, przemawiają butnie swoimi ustami. (Psalm 17:10 BT_4)
Ps:16:10 τὸ στέαρ αὐτῶν συνέκλεισαν, τὸ στόμα αὐτῶν ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν.
Ps:16:10 ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὑπερηφανία, -ας, ἡ
Ps:16:10 Łój On/ona/to/to samo By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By mówić Duma
Ps:16:10 to\ ste/ar au)tO=n sune/kleisan, to\ sto/ma au)tO=n e)la/lEsen u(perEfani/an.
Ps:16:10 to stear autOn synekleisan, to stoma autOn elalEsen hyperEfanian.
Ps:16:10 RA_ASN N3_ASN RD_GPM VAI_AAI3P RA_NSN N3M_NSN RD_GPM VAI_AAI3S N1A_ASF
Ps:16:10 the suet he/she/it/same to lump together shut with, turn off, close down, cover over the mouth/maw stoma he/she/it/same to speak pride
Ps:16:10 the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) them/same (gen) they-CLOSED-ed the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-SPEAK-ed pride (acc)
Ps:16:10 Ps_16:10_1 Ps_16:10_2 Ps_16:10_3 Ps_16:10_4 Ps_16:10_5 Ps_16:10_6 Ps_16:10_7 Ps_16:10_8 Ps_16:10_9
Ps:16:10 x x x x x x x x x
Ps:16:11 ἐκβάλλοντές με νυνὶ περιεκύκλωσάν με, τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἔθεντο ἐκκλῖναι ἐν τῇ γῇ.
Ps:16:11 They have now cast me out and compassed me round about: they have set their eyes so as to bow them down to the ground. (Psalm 17:11 Brenton)
Ps:16:11 Okrążają mnie teraz ich kroki; natężają swe oczy, by mnie powalić na ziemię - (Psalm 17:11 BT_4)
Ps:16:11 ἐκβάλλοντές με νυνὶ περιεκύκλωσάν με, τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἔθεντο ἐκκλῖναι ἐν τῇ γῇ.
Ps:16:11 ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νυνί περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:16:11 By rozpraszać/ekstrakt Ja Właśnie teraz {W prawo teraz} By okrążać Ja Oko On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj By cofać się/unikaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Ps:16:11 e)kba/llonte/s me nuni\ perieku/klOsa/n me, tou\s o)fTalmou\s au)tO=n e)/Tento e)kkli=nai e)n tE=| gE=|.
Ps:16:11 ekballontes me nyni periekyklOsan me, tus ofTalmus autOn eTento ekklinai en tE gE.
Ps:16:11 V1_PAPNPM RP_AS D VAI_AAI3P RP_AS RA_APM N2_APM RD_GPM VEI_AMI3P VA_AAN P RA_DSF N1_DSF
Ps:16:11 to disperse/extract I right now to encircle I the eye he/she/it/same to place lay, put, set, situate, station to recoil/avoid in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
Ps:16:11 while DISPERSE/EXTRACT-ing (nom|voc) me (acc) right now they-ENCIRCLE-ed me (acc) the (acc) eyes (acc) them/same (gen) they-were-PLACE-ed to-RECOIL/AVOID, be-you(sg)-RECOIL/AVOID-ed!, he/she/it-happens-to-RECOIL/AVOID (opt) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
Ps:16:11 Ps_16:11_1 Ps_16:11_2 Ps_16:11_3 Ps_16:11_4 Ps_16:11_5 Ps_16:11_6 Ps_16:11_7 Ps_16:11_8 Ps_16:11_9 Ps_16:11_10 Ps_16:11_11 Ps_16:11_12 Ps_16:11_13
Ps:16:11 x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:12 ὑπέλαβόν με ὡσεὶ λέων ἕτοιμος εἰς θήραν καὶ ὡσεὶ σκύμνος οἰκῶν ἐν ἀποκρύφοις.
Ps:16:12 They laid wait for me as a lion ready for prey, and like a lion's whelp dwelling in secret places. (Psalm 17:12 Brenton)
Ps:16:12 podobni do lwa dyszącego na zdobycz, do lwiątka, co siedzi w kryjówce. (Psalm 17:12 BT_4)
Ps:16:12 ὑπέλαβόν με ὡσεὶ λέων ἕτοιμος εἰς θήραν καὶ ὡσεὶ σκύμνος οἰκῶν ἐν ἀποκρύφοις.
Ps:16:12 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἕτοιμος -η -ον εἰς[1] θήρα, -ας, ἡ καί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν ἀπό·κρυφος -ον
Ps:16:12 By zaprzyjaźniać się Ja Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Lew Gotowy Do (+przyspieszenie) Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę I też, nawet, mianowicie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukrywany się
Ps:16:12 u(pe/labo/n me O(sei\ le/On e(/toimos ei)s TE/ran kai\ O(sei\ sku/mnos oi)kO=n e)n a)pokru/fois.
Ps:16:12 hypelabon me hOsei leOn hetoimos eis TEran kai hOsei skymnos oikOn en apokryfois.
Ps:16:12 VBI_AAI3P RP_AS D N3W_NSM A1_NSM P N1A_ASF C D N2_NSM N2_GPM P A1B_DPN
Ps:16:12 to take up I like/approximately [as-if]; to push lion ready into (+acc) prey a brutal person as a wild animal and also, even, namely like/approximately [as-if]; to push ć house; to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hidden
Ps:16:12 I-TAKE UP-ed, they-TAKE UP-ed me (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) lion (nom) ready ([Adj] nom) into (+acc) prey (acc) and like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   houses (gen); while DWELL-ing (nom) in/among/by (+dat) hidden ([Adj] dat)
Ps:16:12 Ps_16:12_1 Ps_16:12_2 Ps_16:12_3 Ps_16:12_4 Ps_16:12_5 Ps_16:12_6 Ps_16:12_7 Ps_16:12_8 Ps_16:12_9 Ps_16:12_10 Ps_16:12_11 Ps_16:12_12 Ps_16:12_13
Ps:16:12 x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:13 ἀνάστηθι, κύριε, πρόφθασον αὐτοὺς καὶ ὑποσκέλισον αὐτούς, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀσεβοῦς, ῥομφαίαν σου ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς χειρός σου.
Ps:16:13 Arise, O Lord, prevent them, and cast them down: deliver my soul from the ungodly: draw thy sword, (Psalm 17:13 Brenton)
Ps:16:13 Powstań, o Panie, wystąp przeciw niemu i powal go, swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika, (Psalm 17:13 BT_4)
Ps:16:13 ἀνάστηθι, κύριε, πρόφθασον αὐτοὺς καὶ ὑποσκέλισον αὐτούς, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀσεβοῦς, ῥομφαίαν σου ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς χειρός σου.
Ps:16:13 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προ·φθάνω (-, προ+φθα·σ-, προ+φθα·σ-, προ+εφθα·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἀ·σεβής -ές ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:16:13 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oczekiwać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezbożny Szpada Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi Ręka Ty; twój/twój(sg)
Ps:16:13 a)na/stETi, ku/rie, pro/fTason au)tou\s kai\ u(poske/lison au)tou/s, r(u=sai tE\n PSuCHE/n mou a)po\ a)sebou=s, r(omfai/an sou a)po\ e)CHTrO=n tE=s CHeiro/s sou.
Ps:16:13 anastETi, kyrie, profTason autus kai hyposkelison autus, rysai tEn PSyCHEn mu apo asebus, romfaian su apo eCHTrOn tEs CHeiros su.
Ps:16:13 VH_AAD2S N2_VSM VA_AAD2S RD_APM C VA_AAD2S RD_APM VA_AMD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P A3H_GSM N1A_ASF RP_GS P N2_GPM RA_GSF N3_GSF RP_GS
Ps:16:13 to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to anticipate he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ungodly sword you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing enmity; hostile the hand you; your/yours(sg)
Ps:16:13 do-STand-you(sg)-UP! lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-ANTICIPATE-you(sg)!, going-to-ANTICIPATE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) and   them/same (acc) be-you(sg)-DELIVER-ed! the (acc) life (acc) me (gen) away from (+gen) ungodly ([Adj] gen) sword (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:16:13 Ps_16:13_1 Ps_16:13_2 Ps_16:13_3 Ps_16:13_4 Ps_16:13_5 Ps_16:13_6 Ps_16:13_7 Ps_16:13_8 Ps_16:13_9 Ps_16:13_10 Ps_16:13_11 Ps_16:13_12 Ps_16:13_13 Ps_16:13_14 Ps_16:13_15 Ps_16:13_16 Ps_16:13_17 Ps_16:13_18 Ps_16:13_19 Ps_16:13_20
Ps:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:14 κύριε, ἀπὸ ὀλίγων ἀπὸ γῆς διαμέρισον αὐτοὺς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν. καὶ τῶν κεκρυμμένων σου ἐπλήσθη ἡ γαστὴρ αὐτῶν, ἐχορτάσθησαν υἱῶν καὶ ἀφῆκαν τὰ κατάλοιπα τοῖς νηπίοις αὐτῶν.
Ps:16:14 because of the enemies of thine hand: O Lord, destroy them from the earth; scatter them in their life, though their belly has been filled with thy hidden treasures: they have been satisfied with uncleanness, and have left the remnant of their possessions to their babes. (Psalm 17:14 Brenton)
Ps:16:14 a Twoją ręką, Panie - od ludzi: od ludzi, którym obecne życie przypada w udziale i których brzuch napełniasz Twymi dostatkami; których synowie jedzą do sytości, a resztę zostawiają swoim małym dzieciom. (Psalm 17:14 BT_4)
Ps:16:14 κύριε, ἀπὸ ὀλίγων ἀπὸ γῆς διαμέρισον αὐτοὺς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν. καὶ τῶν κεκρυμμένων σου ἐπλήσθη γαστὴρ αὐτῶν, ἐχορτάσθησαν υἱῶν καὶ ἀφῆκαν τὰ κατάλοιπα τοῖς νηπίοις αὐτῶν.
Ps:16:14 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὀλίγος -η -ον ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό νήπιος -ία -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:16:14 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By dzielić się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Ty; twój/twój(sg) Do ??? Brzuch On/ona/to/to samo By nasycać Syn I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Pozostawanie Noworodek On/ona/to/to samo
Ps:16:14 ku/rie, a)po\ o)li/gOn a)po\ gE=s diame/rison au)tou\s e)n tE=| DZOE=| au)tO=n. kai\ tO=n kekrumme/nOn sou e)plE/sTE E( gastE\r au)tO=n, e)CHorta/sTEsan ui(O=n kai\ a)fE=kan ta\ kata/loipa toi=s nEpi/ois au)tO=n.
Ps:16:14 kyrie, apo oligOn apo gEs diamerison autus en tE DZOE autOn. kai tOn kekrymmenOn su eplEsTE hE gastEr autOn, eCHortasTEsan hyiOn kai afEkan ta kataloipa tois nEpiois autOn.
Ps:16:14 N2_VSM P A1_GPM P N1_GSF VA_AAD2S RD_APM P RA_DSF N1_DSF RD_GPM C RA_GPM VP_XMPGPM RP_GS VSI_API3S RA_NSF N3_NSF RD_GPM VSI_API3P N2_GPM C VAI_AAI3P RA_APN A1B_APN RA_DPM A1A_DPM RD_GPM
Ps:16:14 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing little [see oligarchy] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land to divide he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life being, living, spirit; alive he/she/it/same and also, even, namely the to hide conceal, skulk you; your/yours(sg) to ??? the belly he/she/it/same to sate son and also, even, namely to let go of the remaining the infant he/she/it/same
Ps:16:14 lord (voc); a lord ([Adj] voc) away from (+gen) few (gen) away from (+gen) earth/land (gen) do-DIVIDE-you(sg)!, going-to-DIVIDE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) them/same (gen) and the (gen) having-been-HIDE-ed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-???-ed the (nom) belly (nom) them/same (gen) they-were-SATE-ed sons (gen) and they-LET-ed-GO-OF the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (dat) infant ([Adj] dat) them/same (gen)
Ps:16:14 Ps_16:14_1 Ps_16:14_2 Ps_16:14_3 Ps_16:14_4 Ps_16:14_5 Ps_16:14_6 Ps_16:14_7 Ps_16:14_8 Ps_16:14_9 Ps_16:14_10 Ps_16:14_11 Ps_16:14_12 Ps_16:14_13 Ps_16:14_14 Ps_16:14_15 Ps_16:14_16 Ps_16:14_17 Ps_16:14_18 Ps_16:14_19 Ps_16:14_20 Ps_16:14_21 Ps_16:14_22 Ps_16:14_23 Ps_16:14_24 Ps_16:14_25 Ps_16:14_26 Ps_16:14_27 Ps_16:14_28
Ps:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:16:15 ἐγὼ δὲ ἐν δικαιοσύνῃ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ σου, χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναι τὴν δόξαν σου.
Ps:16:15 But I shall appear in righteousness before thy face: I shall be satisfied when thy glory appears. (Psalm 17:15 Brenton)
Ps:16:15 Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem. (Psalm 17:15 BT_4)
Ps:16:15 ἐγὼ δὲ ἐν δικαιοσύνῃ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ σου, χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναι τὴν δόξαν σου.
Ps:16:15 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:16:15 Ja zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Twarz Ty; twój/twój(sg) By nasycać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg)
Ps:16:15 e)gO\ de\ e)n dikaiosu/nE| o)fTE/somai tO=| prosO/pO| sou, CHortasTE/somai e)n tO=| o)fTE=nai tE\n do/Xan sou.
Ps:16:15 egO de en dikaiosynE ofTEsomai tO prosOpO su, CHortasTEsomai en tO ofTEnai tEn doXan su.
Ps:16:15 RP_NS x P N1_DSF VV_FPI1S RA_DSN N2N_DSN RP_GS VS_FPI1S P RA_DSN VV_APN RA_ASF N1S_ASF RP_GS
Ps:16:15 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the face you; your/yours(sg) to sate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg)
Ps:16:15 I (nom) Yet in/among/by (+dat) righteousness (dat) I-will-be-SEE-ed the (dat) face (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-be-SATE-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SEE-ed the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:16:15 Ps_16:15_1 Ps_16:15_2 Ps_16:15_3 Ps_16:15_4 Ps_16:15_5 Ps_16:15_6 Ps_16:15_7 Ps_16:15_8 Ps_16:15_9 Ps_16:15_10 Ps_16:15_11 Ps_16:15_12 Ps_16:15_13 Ps_16:15_14 Ps_16:15_15
Ps:16:15 x x x x x x x x x x x x x x x