Ps:15:1 Στηλογραφία τῷ Δαυιδ. Φύλαξόν με, κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα.
Ps:15:1 A writing of David. Keep me, O Lord; for I have hoped in thee. (Psalm 16:1 Brenton)
Ps:15:1 Miktam. Dawidowy. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, (Psalm 16:1 BT_4)
Ps:15:1 Στηλογραφία τῷ Δαυιδ. Φύλαξόν με, κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα.
Ps:15:1   ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -)
Ps:15:1 David By zabezpieczać się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj
Ps:15:1 *stElografi/a tO=| *dauid. *fu/laXo/n me, ku/rie, o(/ti e)pi\ soi\ E)/lpisa.
Ps:15:1 stElografia tO dauid. fylaXon me, kyrie, hoti epi soi Elpisa.
Ps:15:1 N1A_NSF RA_DSM N_DSM VA_AAD2S RP_AS N2_VSM C P RP_DS VAI_AAI1S
Ps:15:1 ć the David to guard I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to hope survive, live through, outlast, outlive
Ps:15:1   the (dat) David (indecl) do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-HOPE-ed
Ps:15:1 Ps_15:1_1 Ps_15:1_2 Ps_15:1_3 Ps_15:1_4 Ps_15:1_5 Ps_15:1_6 Ps_15:1_7 Ps_15:1_8 Ps_15:1_9 Ps_15:1_10
Ps:15:1 x x x x x x x x x x
Ps:15:2 εἶπα τῷ κυρίῳ Κύριός μου εἶ σύ, ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις.
Ps:15:2 I said to the Lord, Thou art my Lord; for thou has no need of my goodness. (Psalm 16:2 Brenton)
Ps:15:2 mówię Panu: «Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą». (Psalm 16:2 BT_4)
Ps:15:2 εἶπα τῷ κυρίῳ Κύριός μου εἶ σύ, ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις.
Ps:15:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρεία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
Ps:15:2 By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By iść; by być Ty Ponieważ/tamto Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ja ??? Przed przydechem mocnym Potrzebuje By mieć
Ps:15:2 ei)=pa tO=| kuri/O| *ku/rio/s mou ei)= su/, o(/ti tO=n a)gaTO=n mou ou) CHrei/an e)/CHeis.
Ps:15:2 eipa tO kyriO kyrios mu ei sy, hoti tOn agaTOn mu u CHreian eCHeis.
Ps:15:2 VAI_AAI1S RA_DSM N2_DSM N2_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS C RA_GPN A1_GPN RP_GS D N1A_ASF V1_PAI2S
Ps:15:2 to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to go; to be you because/that the good inherently good, i.e. God-wrought. I οὐχ before rough breathing need to have
Ps:15:2 I-SAY/TELL-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) because/that the (gen) good ([Adj] gen) me (gen) not need (acc) you(sg)-are-HAVE-ing
Ps:15:2 Ps_15:2_1 Ps_15:2_2 Ps_15:2_3 Ps_15:2_4 Ps_15:2_5 Ps_15:2_6 Ps_15:2_7 Ps_15:2_8 Ps_15:2_9 Ps_15:2_10 Ps_15:2_11 Ps_15:2_12 Ps_15:2_13 Ps_15:2_14
Ps:15:2 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:15:3 τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς.
Ps:15:3 On behalf of the saints that are in his land, he has magnified all his pleasure in them. (Psalm 16:3 Brenton)
Ps:15:3 Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną! (Psalm 16:3 BT_4)
Ps:15:3 τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς.
Ps:15:3 ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό θαυμαστόω [LXX] (-, -, θαυμαστω·σ-, -, -, θαυμαστω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:15:3 Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:15:3 toi=s a(gi/ois toi=s e)n tE=| gE=| au)tou= e)Tauma/stOsen pa/nta ta\ TelE/mata au)tou= e)n au)toi=s.
Ps:15:3 tois hagiois tois en tE gE autu eTaumastOsen panta ta TelEmata autu en autois.
Ps:15:3 RA_DPM A1A_DPM RA_DPM P RA_DSF N1_DSF RD_GSM VAI_AAI3S A3_NPN RA_NPN N3M_NPN RD_GSM P RD_DPM
Ps:15:3 the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land he/she/it/same to ??? every all, each, every, the whole of the will desire, will, wish he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ps:15:3 the (dat) holy ([Adj] dat) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) him/it/same (gen) he/she/it-???-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wills (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Ps:15:3 Ps_15:3_1 Ps_15:3_2 Ps_15:3_3 Ps_15:3_4 Ps_15:3_5 Ps_15:3_6 Ps_15:3_7 Ps_15:3_8 Ps_15:3_9 Ps_15:3_10 Ps_15:3_11 Ps_15:3_12 Ps_15:3_13 Ps_15:3_14
Ps:15:3 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:15:4 ἐπληθύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦτα ἐτάχυναν· οὐ μὴ συναγάγω τὰς συναγωγὰς αὐτῶν ἐξ αἱμάτων οὐδὲ μὴ μνησθῶ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διὰ χειλέων μου.
Ps:15:4 Their weaknesses have been multiplied; afterward they hasted. I will by no means assemble their bloody meetings, neither will I make mention of their names with my lips. (Psalm 16:4 Brenton)
Ps:15:4 Ci, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje boleści. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, imion ich nie wymawiam swoimi wargami. (Psalm 16:4 BT_4)
Ps:15:4 ἐπληθύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦτα ἐτάχυναν· οὐ μὴ συναγάγω τὰς συναγωγὰς αὐτῶν ἐξ αἱμάτων οὐδὲ μὴ μνησθῶ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διὰ χειλέων μου.
Ps:15:4 πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σθένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά οὗτος αὕτη τοῦτο   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ αἷμα[τ], -ατος, τό οὐδέ (οὐ δέ) μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό διά χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:15:4 By wzrastać/mnóż się Słabości/słabość On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Nie By zbierać się razem Zebranie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Krew ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Warga Ja
Ps:15:4 e)plETu/nTEsan ai( a)sTe/neiai au)tO=n, meta\ tau=ta e)ta/CHunan· ou) mE\ sunaga/gO ta\s sunagOga\s au)tO=n e)X ai(ma/tOn ou)de\ mE\ mnEsTO= tO=n o)noma/tOn au)tO=n dia\ CHeile/On mou.
Ps:15:4 eplETynTEsan hai asTeneiai autOn, meta tauta etaCHynan· u mE synagagO tas synagOgas autOn eX haimatOn ude mE mnEsTO tOn onomatOn autOn dia CHeileOn mu.
Ps:15:4 VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P RD_APN VAI_AAI3P D D VB_AAS1S RA_APF N1_APF RD_GPM P N3M_GPN C D VS_APS1S RA_GPN N3M_GPN RD_GPM P N3E_GPN RP_GS
Ps:15:4 to increase/multiply the weakness/infirmity he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć οὐχ before rough breathing not to gather together the gathering he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels blood οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to remember/become mindful of the name with regard to he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lip I
Ps:15:4 they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) weaknesses/infirmities (nom|voc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) these (nom|acc)   not not I-should-GATHER TOGETHER the (acc) gatherings (acc) them/same (gen) out of (+gen) bloods (gen) neither/nor not I-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) names (gen) them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) lips (gen) me (gen)
Ps:15:4 Ps_15:4_1 Ps_15:4_2 Ps_15:4_3 Ps_15:4_4 Ps_15:4_5 Ps_15:4_6 Ps_15:4_7 Ps_15:4_8 Ps_15:4_9 Ps_15:4_10 Ps_15:4_11 Ps_15:4_12 Ps_15:4_13 Ps_15:4_14 Ps_15:4_15 Ps_15:4_16 Ps_15:4_17 Ps_15:4_18 Ps_15:4_19 Ps_15:4_20 Ps_15:4_21 Ps_15:4_22 Ps_15:4_23 Ps_15:4_24
Ps:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:15:5 κύριος ἡ μερὶς τῆς κληρονομίας μου καὶ τοῦ ποτηρίου μου· σὺ εἶ ὁ ἀποκαθιστῶν τὴν κληρονομίαν μου ἐμοί.
Ps:15:5 The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup: thou art he that restores my inheritance to me. (Psalm 16:5 Brenton)
Ps:15:5 Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. (Psalm 16:5 BT_4)
Ps:15:5 κύριος μερὶς τῆς κληρονομίας μου καὶ τοῦ ποτηρίου μου· σὺ εἶ ἀποκαθιστῶν τὴν κληρονομίαν μου ἐμοί.
Ps:15:5 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀπο·καθ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of ἀπο·καθ·ίστημι) (αποκαθ+ισταν-/αποκαθ+ιστ(α)-/απο+καθ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:15:5 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Część Dziedzictwo Ja I też, nawet, mianowicie Filiżanka {Puchar} Ja Ty By iść; by być Do ??? Dziedzictwo Ja Ja; mój/mój
Ps:15:5 ku/rios E( meri\s tE=s klEronomi/as mou kai\ tou= potEri/ou mou· su\ ei)= o( a)pokaTistO=n tE\n klEronomi/an mou e)moi/.
Ps:15:5 kyrios hE meris tEs klEronomias mu kai tu potEriu mu· sy ei ho apokaTistOn tEn klEronomian mu emoi.
Ps:15:5 N2_NSM RA_NSF N3D_NSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS C RA_GSN N2N_GSN RP_GS RP_NS V9_PAI2S RA_NSM V6_PAPNSM RA_ASF N1A_ASF RP_GS RP_DS
Ps:15:5 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the part the inheritance I and also, even, namely the cup I you to go; to be the to ??? the inheritance I I; my/mine
Ps:15:5 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) ??? (nom) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) me (gen) and the (gen) cup (gen) me (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) I-was-???-ing, they-were-???-ing, while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) the (acc) inheritance (acc) me (gen) me (dat); my/mine (nom|voc)
Ps:15:5 Ps_15:5_1 Ps_15:5_2 Ps_15:5_3 Ps_15:5_4 Ps_15:5_5 Ps_15:5_6 Ps_15:5_7 Ps_15:5_8 Ps_15:5_9 Ps_15:5_10 Ps_15:5_11 Ps_15:5_12 Ps_15:5_13 Ps_15:5_14 Ps_15:5_15 Ps_15:5_16 Ps_15:5_17 Ps_15:5_18
Ps:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:15:6 σχοινία ἐπέπεσάν μοι ἐν τοῖς κρατίστοις· καὶ γὰρ ἡ κληρονομία μου κρατίστη μοί ἐστιν.
Ps:15:6 The lines have fallen to me in the best places, yea, I have a most excellent heritage. (Psalm 16:6 Brenton)
Ps:15:6 Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. (Psalm 16:6 BT_4)
Ps:15:6 σχοινία ἐπέπεσάν μοι ἐν τοῖς κρατίστοις· καὶ γὰρ κληρονομία μου κρατίστη μοί ἐστιν.
Ps:15:6 σχοινίον, -ου, τό ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό κράτιστος -η -ον (Superl. of κρατύς) καί γάρ ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κράτιστος -η -ον (Superl. of κρατύς) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:15:6 Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta By spadać na Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najbardziej silny I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Dziedzictwo Ja Najbardziej silny Ja By być
Ps:15:6 sCHoini/a e)pe/pesa/n moi e)n toi=s krati/stois· kai\ ga\r E( klEronomi/a mou krati/stE moi/ e)stin.
Ps:15:6 sCHoinia epepesan moi en tois kratistois· kai gar hE klEronomia mu kratistE moi estin.
Ps:15:6 N2N_NPN VAI_AAI3P RP_DS P RA_DPM A1_DPMS C x RA_NSF N1A_NSF RP_GS A1_NSFS RP_DS V9_PAI3S
Ps:15:6 cordage cord, rope, halter, line, tether to fall upon I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strongest and also, even, namely for since, as the inheritance I strongest I to be
Ps:15:6 ropes (nom|acc|voc) they-FALL-ed-UPON me (dat) in/among/by (+dat) the (dat) strongest ([Adj] dat) and for the (nom) inheritance (nom|voc) me (gen) strongest ([Adj] nom|voc) me (dat) he/she/it-is
Ps:15:6 Ps_15:6_1 Ps_15:6_2 Ps_15:6_3 Ps_15:6_4 Ps_15:6_5 Ps_15:6_6 Ps_15:6_7 Ps_15:6_8 Ps_15:6_9 Ps_15:6_10 Ps_15:6_11 Ps_15:6_12 Ps_15:6_13 Ps_15:6_14
Ps:15:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:15:7 εὐλογήσω τὸν κύριον τὸν συνετίσαντά με· ἔτι δὲ καὶ ἕως νυκτὸς ἐπαίδευσάν με οἱ νεφροί μου.
Ps:15:7 I will bless the Lord who has instructed me; my reins too have chastened me even till night. (Psalm 16:7 Brenton)
Ps:15:7 Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. (Psalm 16:7 BT_4)
Ps:15:7 εὐλογήσω τὸν κύριον τὸν συνετίσαντά με· ἔτι δὲ καὶ ἕως νυκτὸς ἐπαίδευσάν με οἱ νεφροί μου.
Ps:15:7 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό συν·ετίζω [LXX] (συν+ετιζ-, συν+ετι(ε)·[σ]-, συν+ετι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι δέ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω νύξ, -υκτός, ἡ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:15:7 By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przynosić do zmysłów {sensów} Ja Jeszcze/jeszcze zaś I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Noc Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ja Umysł Ja
Ps:15:7 eu)logE/sO to\n ku/rion to\n suneti/santa/ me· e)/ti de\ kai\ e(/Os nukto\s e)pai/deusa/n me oi( nefroi/ mou.
Ps:15:7 eulogEsO ton kyrion ton synetisanta me· eti de kai heOs nyktos epaideusan me hoi nefroi mu.
Ps:15:7 VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RA_ASM VA_AAPASM RP_AS D x D P N3_GSF VAI_AAI3P RP_AS RA_NPM N2_NPM RP_GS
Ps:15:7 to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to bring to senses I yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely until; dawn night to chastened correct, discipline, train, teach, educate, I the mind I
Ps:15:7 I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) upon BRING-ing-TO-SENSES (acc, nom|acc|voc) me (acc) yet/still Yet and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) night (gen) they-CHASTENED-ed me (acc) the (nom) minds (nom|voc) me (gen)
Ps:15:7 Ps_15:7_1 Ps_15:7_2 Ps_15:7_3 Ps_15:7_4 Ps_15:7_5 Ps_15:7_6 Ps_15:7_7 Ps_15:7_8 Ps_15:7_9 Ps_15:7_10 Ps_15:7_11 Ps_15:7_12 Ps_15:7_13 Ps_15:7_14 Ps_15:7_15 Ps_15:7_16
Ps:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:15:8 προωρώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ.
Ps:15:8 I foresaw the Lord always before my face; for he is on my right hand, that I should not be moved. (Psalm 16:8 Brenton)
Ps:15:8 Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. (Psalm 16:8 BT_4)
Ps:15:8 προωρώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ.
Ps:15:8 προ·οράω (προ+ορ(α)-, -, 2nd προ+ιδ-, προ+εωρα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅτι ἐκ δεξιός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵνα μή σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Ps:15:8 By przewidywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W obecności z (+informacja); ??? Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ponieważ/tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo Ja By być żeby / ażeby / bo Nie By trząść się (drżenie)
Ps:15:8 proOrO/mEn to\n ku/rion e)nO/pio/n mou dia\ panto/s, o(/ti e)k deXiO=n mou/ e)stin, i(/na mE\ saleuTO=.
Ps:15:8 proOrOmEn ton kyrion enOpion mu dia pantos, hoti ek deXiOn mu estin, hina mE saleuTO.
Ps:15:8 V3I_IMI1S RA_ASM N2_ASM P RP_GS P A3_GSM C P A1A_GPM RP_GS V9_PAI3S C D VC_APS1S
Ps:15:8 to foresee the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in the presence of (+gen); ??? I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of because/that out of (+gen) ἐξ before vowels right I to be so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to shake (tremor)
Ps:15:8 I-was-being-FORESEE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) because/that out of (+gen) right ([Adj] gen) me (gen) he/she/it-is so that / in order to /because not I-should-be-SHAKE-ed
Ps:15:8 Ps_15:8_1 Ps_15:8_2 Ps_15:8_3 Ps_15:8_4 Ps_15:8_5 Ps_15:8_6 Ps_15:8_7 Ps_15:8_8 Ps_15:8_9 Ps_15:8_10 Ps_15:8_11 Ps_15:8_12 Ps_15:8_13 Ps_15:8_14 Ps_15:8_15
Ps:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:15:9 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι,
Ps:15:9 Therefore my heart rejoiced an my tongue exulted; moreover also my flesh shall rest in hope: (Psalm 16:9 Brenton)
Ps:15:9 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, (Psalm 16:9 BT_4)
Ps:15:9 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι,
Ps:15:9 διά οὗτος αὕτη τοῦτο εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι δέ καί ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐπί ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Ps:15:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By celebrować/bądź wesoły Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Język przez metonimia, język Ja Jeszcze/jeszcze zaś I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso} Ja Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miej nadzieję/oczekiwanie
Ps:15:9 dia\ tou=to Eu)fra/nTE E( kardi/a mou, kai\ E)gallia/sato E( glO=ssa/ mou, e)/ti de\ kai\ E( sa/rX mou kataskEnO/sei e)p’ e)lpi/di,
Ps:15:9 dia tuto EufranTE hE kardia mu, kai Egalliasato hE glOssa mu, eti de kai hE sarX mu kataskEnOsei ep’ elpidi,
Ps:15:9 P RD_ASN VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C VAI_AMI3S RA_NSF N1S_NSF RP_GS D x D RA_NSF N3K_NSF RP_GS VF_FAI3S P N3D_DSF
Ps:15:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to celebrate/be merry the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely to exult (glad, great joy) the tongue by metonymy, a language I yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the flesh I settling; to settle upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hope/expectation
Ps:15:9 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) heart (nom|voc) me (gen) and he/she/it-was-EXULT-ed the (nom) tongue (nom|voc) me (gen) yet/still Yet and the (nom) flesh (nom|voc) me (gen) settling (dat); he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) hope/expectation (dat)
Ps:15:9 Ps_15:9_1 Ps_15:9_2 Ps_15:9_3 Ps_15:9_4 Ps_15:9_5 Ps_15:9_6 Ps_15:9_7 Ps_15:9_8 Ps_15:9_9 Ps_15:9_10 Ps_15:9_11 Ps_15:9_12 Ps_15:9_13 Ps_15:9_14 Ps_15:9_15 Ps_15:9_16 Ps_15:9_17 Ps_15:9_18 Ps_15:9_19 Ps_15:9_20
Ps:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:15:10 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.
Ps:15:10 because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. (Psalm 16:10 Brenton)
Ps:15:10 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. (Psalm 16:10 BT_4)
Ps:15:10 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.
Ps:15:10 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δια·φθορά, -ᾶς, ἡ
Ps:15:10 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Do (+przyspieszenie) Hades ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By dawać Święty Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Chyl się ku upadkowi
Ps:15:10 o(/ti ou)k e)gkatalei/PSeis tE\n PSuCHE/n mou ei)s a(/|dEn ou)de\ dO/seis to\n o(/sio/n sou i)dei=n diafTora/n.
Ps:15:10 hoti uk enkataleiPSeis tEn PSyCHEn mu eis hadEn ude dOseis ton hosion su idein diafToran.
Ps:15:10 C D VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N1M_ASM C VF_FAI2S RA_ASM A1A_ASM RP_GS VB_AAN N1A_ASF
Ps:15:10 because/that οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I into (+acc) Hades οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to give the holy you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), decay
Ps:15:10 because/that not you(sg)-will-GIVE UP the (acc) life (acc) me (gen) into (+acc) Hades (acc) neither/nor you(sg)-will-GIVE the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-SEE decay (acc)
Ps:15:10 Ps_15:10_1 Ps_15:10_2 Ps_15:10_3 Ps_15:10_4 Ps_15:10_5 Ps_15:10_6 Ps_15:10_7 Ps_15:10_8 Ps_15:10_9 Ps_15:10_10 Ps_15:10_11 Ps_15:10_12 Ps_15:10_13 Ps_15:10_14 Ps_15:10_15
Ps:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:15:11 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς· πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου, τερπνότητες ἐν τῇ δεξιᾷ σου εἰς τέλος.
Ps:15:11 Thou hast made known to me the ways of life; thou wilt fill me with joy with thy countenance: at thy right hand there are delights for ever. (Psalm 16:11 Brenton)
Ps:15:11 Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. (Psalm 16:11 BT_4)
Ps:15:11 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς· πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου, τερπνότητες ἐν τῇ δεξιᾷ σου εἰς τέλος.
Ps:15:11 γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁδός, -οῦ, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ μετά ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τερπνότη[τ]ς, -ητος, ἡ [LXX] ἐν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό
Ps:15:11 By robić znany Ja Drogi {Sposobu}/droga Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By napełniać pełność, spełniać Ja Wesołość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) Przyjemność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W prawo Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie)
Ps:15:11 e)gnO/risa/s moi o(dou\s DZOE=s· plErO/seis me eu)frosu/nEs meta\ tou= prosO/pou sou, terpno/tEtes e)n tE=| deXia=| sou ei)s te/los.
Ps:15:11 egnOrisas moi hodus DZOEs· plErOseis me eufrosynEs meta tu prosOpu su, terpnotEtes en tE deXia su eis telos.
Ps:15:11 VAI_AAI2S RP_DS N2_APF N1_GSF VF_FAI2S RP_AS N1_GSF P RA_GSN N2N_GSN RP_GS N3T_NPF P RA_DSF A1A_DSF RP_GS P N3E_ASN
Ps:15:11 to make known I way/road life being, living, spirit; alive to fill fill, fulfill I cheerfulness after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the face you; your/yours(sg) pleasure in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the right you; your/yours(sg) into (+acc) end (event, consummation)
Ps:15:11 you(sg)-MAKE-ed-KNOWN me (dat) ways/roads (acc) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg)-will-FILL me (acc) cheerfulness (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) pleasures (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) right ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) end (nom|acc|voc)
Ps:15:11 Ps_15:11_1 Ps_15:11_2 Ps_15:11_3 Ps_15:11_4 Ps_15:11_5 Ps_15:11_6 Ps_15:11_7 Ps_15:11_8 Ps_15:11_9 Ps_15:11_10 Ps_15:11_11 Ps_15:11_12 Ps_15:11_13 Ps_15:11_14 Ps_15:11_15 Ps_15:11_16 Ps_15:11_17 Ps_15:11_18
Ps:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x