Ps:33:1 Τῷ Δαυιδ, ὁπότε ἠλλοίωσεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐναντίον Αβιμελεχ, καὶ ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ ἀπῆλθεν.
Ps:33:1 A Psalm of David, when he changed his countenance before Abimelech; and he let him go, and he departed. I will bless the Lord at all times: his praise shall be continually in my mouth. (Psalm 34:1 Brenton)
Ps:33:1 Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego. (Psalm 34:1 BT_4)
Ps:33:1 Τῷ Δαυιδ, ὁπότε ἠλλοίωσεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐναντίον Αβιμελεχ, καὶ ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ ἀπῆλθεν.
Ps:33:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁπότε ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Αβιμελεχ, ὁ [LXX] καί ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ps:33:1 David Kiedy Do ??? Twarz On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Abimelech I też, nawet, mianowicie Do wolny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić
Ps:33:1 *tO=| *dauid, o(po/te E)lloi/Osen to\ pro/sOpon au)tou= e)nanti/on *abimeleCH, kai\ a)pe/lusen au)to/n, kai\ a)pE=lTen.
Ps:33:1 tO dauid, hopote ElloiOsen to prosOpon autu enantion abimeleCH, kai apelysen auton, kai apElTen.
Ps:33:1 RA_DSM N_DSM D VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P N_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S
Ps:33:1 the David when to ??? the face he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Abimelech and also, even, namely to free he/she/it/same and also, even, namely to depart
Ps:33:1 the (dat) David (indecl) when he/she/it-???-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Abimelech (indecl) and he/she/it-FREE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-DEPART-ed
Ps:33:1 Ps_33:1_1 Ps_33:1_2 Ps_33:1_3 Ps_33:1_4 Ps_33:1_5 Ps_33:1_6 Ps_33:1_7 Ps_33:1_8 Ps_33:1_9 Ps_33:1_10 Ps_33:1_11 Ps_33:1_12 Ps_33:1_13 Ps_33:1_14
Ps:33:1 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:2 Εὐλογήσω τὸν κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου.
Ps:33:2 A Psalm of David, when he changed his countenance before Abimelech; and he let him go, and he departed. I will bless the Lord at all times: his praise shall be continually in my mouth. (Psalm 34:1 Brenton)
Ps:33:2 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. (Psalm 34:2 BT_4)
Ps:33:2 Εὐλογήσω τὸν κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου.
Ps:33:2 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:33:2 By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Chwal chwały On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ja
Ps:33:2 *eu)logE/sO to\n ku/rion e)n panti\ kairO=|, dia\ panto\s E( ai)/nesis au)tou= e)n tO=| sto/mati/ mou.
Ps:33:2 eulogEsO ton kyrion en panti kairO, dia pantos hE ainesis autu en tO stomati mu.
Ps:33:2 VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM P A3_DSM N2_DSM P A3_GSM RA_NSF N3I_NSF RD_GSM P RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Ps:33:2 to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the praise of praise he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma I
Ps:33:2 I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) because of (+acc), through (+gen) every (gen) the (nom) praise (nom) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) me (gen)
Ps:33:2 Ps_33:2_1 Ps_33:2_2 Ps_33:2_3 Ps_33:2_4 Ps_33:2_5 Ps_33:2_6 Ps_33:2_7 Ps_33:2_8 Ps_33:2_9 Ps_33:2_10 Ps_33:2_11 Ps_33:2_12 Ps_33:2_13 Ps_33:2_14 Ps_33:2_15
Ps:33:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:3 ἐν τῷ κυρίῳ ἐπαινεσθήσεται ἡ ψυχή μου· ἀκουσάτωσαν πραεῖς καὶ εὐφρανθήτωσαν.
Ps:33:3 My soul shall boast herself in the Lord: let the meek hear, and rejoice. (Psalm 34:2 Brenton)
Ps:33:3 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą! (Psalm 34:3 BT_4)
Ps:33:3 ἐν τῷ κυρίῳ ἐπαινεσθήσεται ψυχή μου· ἀκουσάτωσαν πραεῖς καὶ εὐφρανθήτωσαν.
Ps:33:3 ἐν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
Ps:33:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chwalić Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By słyszeć Łagodny pokorny, łagodny, uważający I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły
Ps:33:3 e)n tO=| kuri/O| e)painesTE/setai E( PSuCHE/ mou· a)kousa/tOsan praei=s kai\ eu)franTE/tOsan.
Ps:33:3 en tO kyriO epainesTEsetai hE PSyCHE mu· akusatOsan praeis kai eufranTEtOsan.
Ps:33:3 P RA_DSM N2_DSM VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS VA_AAD3P A3U_NPM C VC_APD3P
Ps:33:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to praise the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to hear meek humble, gentle, considerate and also, even, namely to celebrate/be merry
Ps:33:3 in/among/by (+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) he/she/it-will-be-PRAISE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) let-them-HEAR! meek ([Adj] acc, nom|voc) and let-them-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!
Ps:33:3 Ps_33:3_1 Ps_33:3_2 Ps_33:3_3 Ps_33:3_4 Ps_33:3_5 Ps_33:3_6 Ps_33:3_7 Ps_33:3_8 Ps_33:3_9 Ps_33:3_10 Ps_33:3_11
Ps:33:3 x x x x x x x x x x x
Ps:33:4 μεγαλύνατε τὸν κύριον σὺν ἐμοί, καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.
Ps:33:4 Magnify ye the Lord with me, and let us exalt his name together. (Psalm 34:3 Brenton)
Ps:33:4 Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! (Psalm 34:4 BT_4)
Ps:33:4 μεγαλύνατε τὸν κύριον σὺν ἐμοί, καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.
Ps:33:4 μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:4 By powiększać/chwałę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Razem z/włączając (+dat) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:33:4 megalu/nate to\n ku/rion su\n e)moi/, kai\ u(PSO/sOmen to\ o)/noma au)tou= e)pi\ to\ au)to/.
Ps:33:4 megalynate ton kyrion syn emoi, kai hyPSOsOmen to onoma autu epi to auto.
Ps:33:4 VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM P RP_DS C VA_AAS1P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P RA_ASN RD_ASN
Ps:33:4 to magnify/laud the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. together with/including (+dat) I; my/mine and also, even, namely to elevate/set high the name with regard to he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same
Ps:33:4 do-MAGNIFY/LAUD-you(pl)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) together with/including (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and we-should-ELEVATE/SET-HIGH the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc)
Ps:33:4 Ps_33:4_1 Ps_33:4_2 Ps_33:4_3 Ps_33:4_4 Ps_33:4_5 Ps_33:4_6 Ps_33:4_7 Ps_33:4_8 Ps_33:4_9 Ps_33:4_10 Ps_33:4_11 Ps_33:4_12 Ps_33:4_13
Ps:33:4 x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:5 ἐξεζήτησα τὸν κύριον, καὶ ἐπήκουσέν μου καὶ ἐκ πασῶν τῶν παροικιῶν μου ἐρρύσατό με.
Ps:33:5 I sought the Lord diligently, and he hearkened to me, and delivered me from all my sojournings. (Psalm 34:4 Brenton)
Ps:33:5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. (Psalm 34:5 BT_4)
Ps:33:5 ἐξεζήτησα τὸν κύριον, καὶ ἐπήκουσέν μου καὶ ἐκ πασῶν τῶν παροικιῶν μου ἐρρύσατό με.
Ps:33:5 ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρ·οικία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:33:5 By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi Ja By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja
Ps:33:5 e)XeDZE/tEsa to\n ku/rion, kai\ e)pE/kouse/n mou kai\ e)k pasO=n tO=n paroikiO=n mou e)rru/sato/ me.
Ps:33:5 eXeDZEtEsa ton kyrion, kai epEkusen mu kai ek pasOn tOn paroikiOn mu errysato me.
Ps:33:5 VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RP_GS C P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GS VAI_AMI3S RP_AS
Ps:33:5 to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hear I and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land I to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I
Ps:33:5 I-SEEK-ed-OUT the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-HEAR-ed me (gen) and out of (+gen) all (gen) the (gen) not belonging froms (gen) me (gen) he/she/it-was-DELIVER-ed me (acc)
Ps:33:5 Ps_33:5_1 Ps_33:5_2 Ps_33:5_3 Ps_33:5_4 Ps_33:5_5 Ps_33:5_6 Ps_33:5_7 Ps_33:5_8 Ps_33:5_9 Ps_33:5_10 Ps_33:5_11 Ps_33:5_12 Ps_33:5_13 Ps_33:5_14
Ps:33:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:6 προσέλθατε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
Ps:33:6 Draw near to him, and be enlightened: and your faces shall not by any means be ashamed. (Psalm 34:5 Brenton)
Ps:33:6 Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. (Psalm 34:6 BT_4)
Ps:33:6 προσέλθατε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
Ps:33:6 προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-)
Ps:33:6 By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany I też, nawet, mianowicie Twarz Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie By upokarzać
Ps:33:6 prose/lTate pro\s au)to\n kai\ fOti/sTEte, kai\ ta\ pro/sOpa u(mO=n ou) mE\ kataisCHunTE=|.
Ps:33:6 proselTate pros auton kai fOtisTEte, kai ta prosOpa hymOn u mE kataisCHynTE.
Ps:33:6 VB_AAD2P P RD_ASM C VS_APD2P C RA_NPN N2N_NPN RP_GP D D VC_APS3S
Ps:33:6 to approach toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to bring to light enlighten, bring to light, make known and also, even, namely the face you οὐχ before rough breathing not to humiliate
Ps:33:6 do-APPROACH-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and be-you(pl)-LIGHT-ed!, you(pl)-should-be-LIGHT-ed and the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) you(pl) (gen) not not he/she/it-should-be-HUMILIATE-ed
Ps:33:6 Ps_33:6_1 Ps_33:6_2 Ps_33:6_3 Ps_33:6_4 Ps_33:6_5 Ps_33:6_6 Ps_33:6_7 Ps_33:6_8 Ps_33:6_9 Ps_33:6_10 Ps_33:6_11 Ps_33:6_12
Ps:33:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:33:7 οὗτος ὁ πτωχὸς ἐκέκραξεν, καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν.
Ps:33:7 This poor man cried, and the Lord hearkened to him, and delivered him out of all his afflictions. (Psalm 34:6 Brenton)
Ps:33:7 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków. (Psalm 34:7 BT_4)
Ps:33:7 οὗτος πτωχὸς ἐκέκραξεν, καὶ κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν.
Ps:33:7 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:7 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Biedny By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność On/ona/to/to samo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo
Ps:33:7 ou(=tos o( ptOCHo\s e)ke/kraXen, kai\ o( ku/rios ei)sE/kousen au)tou= kai\ e)k pasO=n tO=n Tli/PSeOn au)tou= e)/sOsen au)to/n.
Ps:33:7 hutos ho ptOCHos ekekraXen, kai ho kyrios eisEkusen autu kai ek pasOn tOn TliPSeOn autu esOsen auton.
Ps:33:7 RD_NSM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RD_GSM C P A1S_GPF RA_GPF N3I_GPF RD_GSM VAI_AAI3S RD_ASM
Ps:33:7 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the poor to cry out and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty he/she/it/same to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same
Ps:33:7 this (nom) the (nom) poor ([Adj] nom) he/she/it-CRY-ed-OUT and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-HEARD-ed him/it/same (gen) and out of (+gen) all (gen) the (gen) squeezings (gen) him/it/same (gen) he/she/it-SAVE-ed him/it/same (acc)
Ps:33:7 Ps_33:7_1 Ps_33:7_2 Ps_33:7_3 Ps_33:7_4 Ps_33:7_5 Ps_33:7_6 Ps_33:7_7 Ps_33:7_8 Ps_33:7_9 Ps_33:7_10 Ps_33:7_11 Ps_33:7_12 Ps_33:7_13 Ps_33:7_14 Ps_33:7_15 Ps_33:7_16 Ps_33:7_17
Ps:33:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:8 παρεμβαλεῖ ἄγγελος κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτὸν καὶ ῥύσεται αὐτούς.
Ps:33:8 The angel of the Lord will encamp round about them that fear him, and will deliver them. (Psalm 34:7 Brenton)
Ps:33:8 Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. (Psalm 34:8 BT_4)
Ps:33:8 παρεμβαλεῖ ἄγγελος κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτὸν καὶ ῥύσεται αὐτούς.
Ps:33:8 παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύκλῳ ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:8 By stanąć obozem Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W kole By bać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo
Ps:33:8 parembalei= a)/ggelos kuri/ou ku/klO| tO=n foboume/nOn au)to\n kai\ r(u/setai au)tou/s.
Ps:33:8 parembalei angelos kyriu kyklO tOn fobumenOn auton kai rysetai autus.
Ps:33:8 VF2_FAI3S N2_NSM N2_GSM N2_DSM RA_GPM V2_PMPGPM RD_ASM C VF_FMI3S RD_APM
Ps:33:8 to encamp agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in a circle the to fear he/she/it/same and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same
Ps:33:8 he/she/it-will-ENCAMP, you(sg)-will-be-ENCAMP-ed (classical) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in a circle the (gen) while being-FEAR-ed (gen) him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-DELIVER-ed them/same (acc)
Ps:33:8 Ps_33:8_1 Ps_33:8_2 Ps_33:8_3 Ps_33:8_4 Ps_33:8_5 Ps_33:8_6 Ps_33:8_7 Ps_33:8_8 Ps_33:8_9 Ps_33:8_10
Ps:33:8 x x x x x x x x x x
Ps:33:9 γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος· μακάριος ἀνήρ, ὃς ἐλπίζει ἐπ’ αὐτόν.
Ps:33:9 Taste and see that the Lord is good: blessed is the man who hopes in him. (Psalm 34:8 Brenton)
Ps:33:9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. (Psalm 34:9 BT_4)
Ps:33:9 γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς κύριος· μακάριος ἀνήρ, ὃς ἐλπίζει ἐπ’ αὐτόν.
Ps:33:9 γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι χρηστός -ή -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μακάριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:9 By smakować I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:33:9 geu/sasTe kai\ i)/dete o(/ti CHrEsto\s o( ku/rios· maka/rios a)nE/r, o(\s e)lpi/DZei e)p’ au)to/n.
Ps:33:9 geusasTe kai idete hoti CHrEstos ho kyrios· makarios anEr, hos elpiDZei ep’ auton.
Ps:33:9 VA_AMD2P C VB_AAD2P C A1_NSM RA_NSM N2_NSM A1A_NSM N3_NSM RR_NSM V1_PAI3S P RD_ASM
Ps:33:9 to taste and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that magnanimous the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. fortunate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:33:9 be-you(pl)-TASTE-ed! and do-SEE-you(pl)! because/that magnanimous ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) fortunate ([Adj] nom) man, husband (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-is-HOPE-ing, you(sg)-are-being-HOPE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Ps:33:9 Ps_33:9_1 Ps_33:9_2 Ps_33:9_3 Ps_33:9_4 Ps_33:9_5 Ps_33:9_6 Ps_33:9_7 Ps_33:9_8 Ps_33:9_9 Ps_33:9_10 Ps_33:9_11 Ps_33:9_12 Ps_33:9_13
Ps:33:9 x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:10 φοβήθητε τὸν κύριον, οἱ ἅγιοι αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Ps:33:10 Fear the Lord, all ye his saints: for there is no want to them that fear him. (Psalm 34:9 Brenton)
Ps:33:10 Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. (Psalm 34:10 BT_4)
Ps:33:10 φοβήθητε τὸν κύριον, οἱ ἅγιοι αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Ps:33:10 φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑστέρημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:10 By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Brakowanie By bać się On/ona/to/to samo
Ps:33:10 fobE/TEte to\n ku/rion, oi( a(/gioi au)tou=, o(/ti ou)k e)/stin u(ste/rEma toi=s foboume/nois au)to/n.
Ps:33:10 fobETEte ton kyrion, hoi hagioi autu, hoti uk estin hysterEma tois fobumenois auton.
Ps:33:10 VC_APD2P RA_ASM N2_ASM RA_NPM A1A_NPM RD_GSM C D V9_PAI3S N3M_NSN RA_DPM V2_PMPDPM RD_ASM
Ps:33:10 to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to be lacking the to fear he/she/it/same
Ps:33:10 be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) holy ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) because/that not he/she/it-is lacking (nom|acc|voc) the (dat) while being-FEAR-ed (dat) him/it/same (acc)
Ps:33:10 Ps_33:10_1 Ps_33:10_2 Ps_33:10_3 Ps_33:10_4 Ps_33:10_5 Ps_33:10_6 Ps_33:10_7 Ps_33:10_8 Ps_33:10_9 Ps_33:10_10 Ps_33:10_11 Ps_33:10_12 Ps_33:10_13
Ps:33:10 x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:11 πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. διάψαλμα.
Ps:33:11 The rich have become poor and hungry: but they that seek the Lord diligently shall not want any good thing. Pause. (Psalm 34:10 Brenton)
Ps:33:11 Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. (Psalm 34:11 BT_4)
Ps:33:11 πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. διάψαλμα.
Ps:33:11 πλούσιος -ία -ον πτωχεύω (-, πτωχευ·σ-, πτωχευ·σ-, -, -, -) καί πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:33:11 Obfity By być biedny I też, nawet, mianowicie By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny zaś By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By robić niższy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. selah
Ps:33:11 plou/sioi e)ptO/CHeusan kai\ e)pei/nasan, oi( de\ e)kDZEtou=ntes to\n ku/rion ou)k e)lattOTE/sontai panto\s a)gaTou=. dia/PSalma.
Ps:33:11 plusioi eptOCHeusan kai epeinasan, hoi de ekDZEtuntes ton kyrion uk elattOTEsontai pantos agaTu. diaPSalma.
Ps:33:11 A1A_NPM VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_NPM x V2_PAPNPM RA_ASM N2_ASM D VC_FPI3P A3_GSM A1_GSM N3M_NSN
Ps:33:11 abundant to be poor and also, even, namely to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to make inferior every all, each, every, the whole of good inherently good, i.e. God-wrought. selah
Ps:33:11 abundant ([Adj] nom|voc) they-BE-ed-POOR and they-HUNGER-ed the (nom) Yet while SEEK-ing-OUT (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) not they-will-be-MAKE-ed-INFERIOR every (gen) good ([Adj] gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:33:11 Ps_33:11_1 Ps_33:11_2 Ps_33:11_3 Ps_33:11_4 Ps_33:11_5 Ps_33:11_6 Ps_33:11_7 Ps_33:11_8 Ps_33:11_9 Ps_33:11_10 Ps_33:11_11 Ps_33:11_12 Ps_33:11_13 Ps_33:11_14
Ps:33:11 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:12 δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ μου· φόβον κυρίου διδάξω ὑμᾶς.
Ps:33:12 Come, ye children, hear me: I will teach you the fear of the Lord. (Psalm 34:11 Brenton)
Ps:33:12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni Pańskiej. (Psalm 34:12 BT_4)
Ps:33:12 δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ μου· φόβον κυρίου διδάξω ὑμᾶς.
Ps:33:12 δεῦτε τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ps:33:12 Przychodź Dziecko By słyszeć Ja Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uczyć Ty
Ps:33:12 deu=te, te/kna, a)kou/sate/ mou· fo/bon kuri/ou dida/XO u(ma=s.
Ps:33:12 deute, tekna, akusate mu· fobon kyriu didaXO hymas.
Ps:33:12 D N2N_NPN VA_AAD2P RP_GS N2_ASM N2_GSM VF_FAI1S RP_AP
Ps:33:12 come child to hear I fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to teach you
Ps:33:12 come children (nom|acc|voc) do-HEAR-you(pl)! me (gen) fear (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-will-TEACH, I-should-TEACH you(pl) (acc)
Ps:33:12 Ps_33:12_1 Ps_33:12_2 Ps_33:12_3 Ps_33:12_4 Ps_33:12_5 Ps_33:12_6 Ps_33:12_7 Ps_33:12_8
Ps:33:12 x x x x x x x x
Ps:33:13 τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωὴν ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς;
Ps:33:13 What man is there that desires life, loving to see good days? (Psalm 34:12 Brenton)
Ps:33:13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? (Psalm 34:13 BT_4)
Ps:33:13 τίς ἐστιν ἄνθρωπος θέλων ζωὴν ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς;
Ps:33:13 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἀγάπη, -ης, ἡ; ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Ps:33:13 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ludzki By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga; by kochać Dzień By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Ps:33:13 ti/s e)stin a)/nTrOpos o( Te/lOn DZOE\n a)gapO=n E(me/ras i)dei=n a)gaTa/s;
Ps:33:13 tis estin anTrOpos ho TelOn DZOEn agapOn hEmeras idein agaTas;
Ps:33:13 RI_NSM V9_PAI3S N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N1_ASF V3_PAPNSM N1A_APF VB_AAN A1_APF
Ps:33:13 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be human the to want want, wish, desire life being, living, spirit; alive love especially love of God for man and of man for God; to love day to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), good inherently good, i.e. God-wrought.
Ps:33:13 who/what/why (nom) he/she/it-is human (nom) the (nom) while WANT-ing (nom) life (acc); alive ([Adj] acc) loves (gen); while LOVE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) day (gen), days (acc) to-SEE good ([Adj] acc)
Ps:33:13 Ps_33:13_1 Ps_33:13_2 Ps_33:13_3 Ps_33:13_4 Ps_33:13_5 Ps_33:13_6 Ps_33:13_7 Ps_33:13_8 Ps_33:13_9 Ps_33:13_10
Ps:33:13 x x x x x x x x x x
Ps:33:14 παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον.
Ps:33:14 Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. (Psalm 34:13 Brenton)
Ps:33:14 Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych! (Psalm 34:14 BT_4)
Ps:33:14 παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον.
Ps:33:14 παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δόλος, -ου, ὁ
Ps:33:14 By przestawać Język przez metonimia, język Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie Warga Ty; twój/twój(sg) Nie By mówić Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty
Ps:33:14 pau=son tE\n glO=ssa/n sou a)po\ kakou= kai\ CHei/lE sou tou= mE\ lalE=sai do/lon.
Ps:33:14 pauson tEn glOssan su apo kaku kai CHeilE su tu mE lalEsai dolon.
Ps:33:14 VA_AAD2S RA_ASF N1S_ASF RP_GS P A1_GSN C N3E_APN RP_GS RA_GSN D VA_AAN N2_ASM
Ps:33:14 to cease the tongue by metonymy, a language you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely lip you; your/yours(sg) the not to speak guile craft, deceit, subtilty
Ps:33:14 do-CEASE-you(sg)!, going-to-CEASE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) tongue (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! and lips (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) not to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) guile (acc)
Ps:33:14 Ps_33:14_1 Ps_33:14_2 Ps_33:14_3 Ps_33:14_4 Ps_33:14_5 Ps_33:14_6 Ps_33:14_7 Ps_33:14_8 Ps_33:14_9 Ps_33:14_10 Ps_33:14_11 Ps_33:14_12 Ps_33:14_13
Ps:33:14 x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:15 ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν, ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν.
Ps:33:15 Turn away from evil, and do good; seek peace, and pursue it. (Psalm 34:14 Brenton)
Ps:33:15 Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim! (Psalm 34:15 BT_4)
Ps:33:15 ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν, ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν.
Ps:33:15 ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:15 By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By szukać Pokój I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę On/ona/to/to samo
Ps:33:15 e)/kklinon a)po\ kakou= kai\ poi/Eson a)gaTo/n, DZE/tEson ei)rE/nEn kai\ di/OXon au)tE/n.
Ps:33:15 ekklinon apo kaku kai poiEson agaTon, DZEtEson eirEnEn kai diOXon autEn.
Ps:33:15 VA_AAD2S P A1_GSN C VA_AAD2S A1_ASN VA_AAD2S N1_ASF C VA_AAD2S RD_ASF
Ps:33:15 to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely to do/make good inherently good, i.e. God-wrought. to seek peace and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial he/she/it/same
Ps:33:15 do-RECOIL/AVOID-you(sg)!, while RECOIL/AVOID-ing (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-SEEK-you(sg)!, going-to-SEEK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) peace (acc) and do-PROSECUTE/PURSUE-you(sg)!, going-to-PROSECUTE/PURSUE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc)
Ps:33:15 Ps_33:15_1 Ps_33:15_2 Ps_33:15_3 Ps_33:15_4 Ps_33:15_5 Ps_33:15_6 Ps_33:15_7 Ps_33:15_8 Ps_33:15_9 Ps_33:15_10 Ps_33:15_11
Ps:33:15 x x x x x x x x x x x
Ps:33:16 ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν.
Ps:33:16 The eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open to their prayer: (Psalm 34:15 Brenton)
Ps:33:16 Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie. (Psalm 34:16 BT_4)
Ps:33:16 ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν.
Ps:33:16 ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί δίκαιος -αία -ον καί οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δέησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:16 Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Ucho On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Obrona On/ona/to/to samo
Ps:33:16 o)fTalmoi\ kuri/ou e)pi\ dikai/ous, kai\ O)=ta au)tou= ei)s de/Esin au)tO=n.
Ps:33:16 ofTalmoi kyriu epi dikaius, kai Ota autu eis deEsin autOn.
Ps:33:16 N2_NPM N2_GSM P A1A_APM C N3_APN RD_GSM P N3I_ASF RD_GPM
Ps:33:16 eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing just righteous, just and also, even, namely ear he/she/it/same into (+acc) plea he/she/it/same
Ps:33:16 eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) just ([Adj] acc) and ears (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) plea (acc) them/same (gen)
Ps:33:16 Ps_33:16_1 Ps_33:16_2 Ps_33:16_3 Ps_33:16_4 Ps_33:16_5 Ps_33:16_6 Ps_33:16_7 Ps_33:16_8 Ps_33:16_9 Ps_33:16_10
Ps:33:16 x x x x x x x x x x
Ps:33:17 πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακὰ τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν.
Ps:33:17 but the face of the Lord is against them that do evil, to destroy their memorial from the earth. The righteous cried, and the Lord hearkened to them, (Psalm 34:16 Brenton)
Ps:33:17 Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności. (Psalm 34:17 BT_4)
Ps:33:17 πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακὰ τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν.
Ps:33:17 πρόσ·ωπον, -ου, τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:17 Twarz zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By czynić/rób Niegodziwie by czynić źle By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Pamięć On/ona/to/to samo
Ps:33:17 pro/sOpon de\ kuri/ou e)pi\ poiou=ntas kaka\ tou= e)XoleTreu=sai e)k gE=s to\ mnEmo/sunon au)tO=n.
Ps:33:17 prosOpon de kyriu epi poiuntas kaka tu eXoleTreusai ek gEs to mnEmosynon autOn.
Ps:33:17 N2N_NSN x N2_GSM P V2_PAPAPM A1_APN RA_GSN VA_AAN P N1_GSF RA_ASN N2N_ASN RD_GPM
Ps:33:17 face δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to do/make wickedly to do evil the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land the memory he/she/it/same
Ps:33:17 face (nom|acc|voc) Yet lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) while DO/MAKE-ing (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) out of (+gen) earth/land (gen) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) them/same (gen)
Ps:33:17 Ps_33:17_1 Ps_33:17_2 Ps_33:17_3 Ps_33:17_4 Ps_33:17_5 Ps_33:17_6 Ps_33:17_7 Ps_33:17_8 Ps_33:17_9 Ps_33:17_10 Ps_33:17_11 Ps_33:17_12 Ps_33:17_13
Ps:33:17 x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:18 ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς.
Ps:33:18 and delivered them out of all their afflictions. (Psalm 34:17 Brenton)
Ps:33:18 Oblicze Pana zwraca się przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi. (Psalm 34:18 BT_4)
Ps:33:18 ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς.
Ps:33:18 κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:18 By krzyknąć Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność On/ona/to/to samo By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo
Ps:33:18 e)ke/kraXan oi( di/kaioi, kai\ o( ku/rios ei)sE/kousen au)tO=n kai\ e)k pasO=n tO=n Tli/PSeOn au)tO=n e)rru/sato au)tou/s.
Ps:33:18 ekekraXan hoi dikaioi, kai ho kyrios eisEkusen autOn kai ek pasOn tOn TliPSeOn autOn errysato autus.
Ps:33:18 VAI_AAI3P RA_NPM A1A_NPM C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RD_GPM C P A1S_GPF RA_GPF N3I_GPF RD_GPM VAI_AMI3S RD_APM
Ps:33:18 to cry out the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty he/she/it/same to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same
Ps:33:18 they-CRY-ed-OUT the (nom) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-HEARD-ed them/same (gen) and out of (+gen) all (gen) the (gen) squeezings (gen) them/same (gen) he/she/it-was-DELIVER-ed them/same (acc)
Ps:33:18 Ps_33:18_1 Ps_33:18_2 Ps_33:18_3 Ps_33:18_4 Ps_33:18_5 Ps_33:18_6 Ps_33:18_7 Ps_33:18_8 Ps_33:18_9 Ps_33:18_10 Ps_33:18_11 Ps_33:18_12 Ps_33:18_13 Ps_33:18_14 Ps_33:18_15 Ps_33:18_16
Ps:33:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:33:19 ἐγγὺς κύριος τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ πνεύματι σώσει.
Ps:33:19 The Lord is near to them that are of a contrite heart; and will save the lowly in spirit. (Psalm 34:18 Brenton)
Ps:33:19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. (Psalm 34:19 BT_4)
Ps:33:19 ἐγγὺς κύριος τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ πνεύματι σώσει.
Ps:33:19 ἐγγύς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Ps:33:19 Blisko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Ps:33:19 e)ggu\s ku/rios toi=s suntetrimme/nois tE\n kardi/an kai\ tou\s tapeinou\s tO=| pneu/mati sO/sei.
Ps:33:19 engys kyrios tois syntetrimmenois tEn kardian kai tus tapeinus tO pneumati sOsei.
Ps:33:19 D N2_NSM RA_DPM VP_XMPDPM RA_ASF N1A_ASF C RA_APM A1_APM RA_DSN N3M_DSN VF_FAI3S
Ps:33:19 near lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to break to crush completely, break (in pieces) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate the spirit breath, spiritual utterance, wind to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Ps:33:19 near lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) having-been-BREAK-ed (dat) the (acc) heart (acc) and the (acc) poor ([Adj] acc) the (dat) spirit (dat) he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical)
Ps:33:19 Ps_33:19_1 Ps_33:19_2 Ps_33:19_3 Ps_33:19_4 Ps_33:19_5 Ps_33:19_6 Ps_33:19_7 Ps_33:19_8 Ps_33:19_9 Ps_33:19_10 Ps_33:19_11 Ps_33:19_12
Ps:33:19 x x x x x x x x x x x x
Ps:33:20 πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτούς.
Ps:33:20 Many are the afflictions of the righteous: but out of them all Lord will deliver them. (Psalm 34:19 Brenton)
Ps:33:20 Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia. (Psalm 34:20 BT_4)
Ps:33:20 πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτούς.
Ps:33:20 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:20 Dużo Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo
Ps:33:20 pollai\ ai( Tli/PSeis tO=n dikai/On, kai\ e)k pasO=n au)tO=n r(u/setai au)tou/s.
Ps:33:20 pollai hai TliPSeis tOn dikaiOn, kai ek pasOn autOn rysetai autus.
Ps:33:20 A1_NPF RA_NPF N3I_NPF RA_GPM A1A_GPM C P A1S_GPF RD_GPF VF_FMI3S RD_APM
Ps:33:20 much the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of he/she/it/same to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same
Ps:33:20 many (nom) the (nom) squeezings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DISTRESS the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) and out of (+gen) all (gen) them/same (gen) he/she/it-will-be-DELIVER-ed them/same (acc)
Ps:33:20 Ps_33:20_1 Ps_33:20_2 Ps_33:20_3 Ps_33:20_4 Ps_33:20_5 Ps_33:20_6 Ps_33:20_7 Ps_33:20_8 Ps_33:20_9 Ps_33:20_10 Ps_33:20_11
Ps:33:20 x x x x x x x x x x x
Ps:33:21 κύριος φυλάσσει πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται.
Ps:33:21 He keeps all their bones: not one of them shall be broken. (Psalm 34:20 Brenton)
Ps:33:21 Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. (Psalm 34:21 BT_4)
Ps:33:21 κύριος φυλάσσει πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται.
Ps:33:21 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Ps:33:21 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kość On/ona/to/to samo Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Ps:33:21 ku/rios fula/ssei pa/nta ta\ o)sta= au)tO=n, e(\n e)X au)tO=n ou) suntribE/setai.
Ps:33:21 kyrios fylassei panta ta osta autOn, hen eX autOn u syntribEsetai.
Ps:33:21 N2_NSM V1_PAI3S A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GPM A3_ASN P RD_GPN D VD_FPI3S
Ps:33:21 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to guard every all, each, every, the whole of the bone he/she/it/same one out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same οὐχ before rough breathing to break to crush completely, break (in pieces)
Ps:33:21 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-GUARD-ing, you(sg)-are-being-GUARD-ed (classical) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) them/same (gen) one (nom|acc) out of (+gen) them/same (gen) not he/she/it-will-be-BREAK-ed
Ps:33:21 Ps_33:21_1 Ps_33:21_2 Ps_33:21_3 Ps_33:21_4 Ps_33:21_5 Ps_33:21_6 Ps_33:21_7 Ps_33:21_8 Ps_33:21_9 Ps_33:21_10 Ps_33:21_11
Ps:33:21 x x x x x x x x x x x
Ps:33:22 θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρός, καὶ οἱ μισοῦντες τὸν δίκαιον πλημμελήσουσιν.
Ps:33:22 The death of sinners is evil: and they that hate righteousness will go wrong. (Psalm 34:21 Brenton)
Ps:33:22 Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, wrogów sprawiedliwego spotka kara. (Psalm 34:22 BT_4)
Ps:33:22 θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρός, καὶ οἱ μισοῦντες τὸν δίκαιον πλημμελήσουσιν.
Ps:33:22 θάνατος, -ου, ὁ ἁ·μαρτωλός -όν πονηρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -)
Ps:33:22 Śmierć Grzeszny Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Właśnie prawy, właśnie By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę}
Ps:33:22 Ta/natos a(martOlO=n ponEro/s, kai\ oi( misou=ntes to\n di/kaion plEmmelE/sousin.
Ps:33:22 Tanatos hamartOlOn ponEros, kai hoi misuntes ton dikaion plEmmelEsusin.
Ps:33:22 N2_NSM A1B_GPM A1A_NSM C RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASM A1A_ASM VF_FAI3P
Ps:33:22 death sinful wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely the to destest dislike, detest, hate, abominate the just righteous, just to hit wrong note
Ps:33:22 death (nom) sinful ([Adj] gen) wicked ([Adj] nom) and the (nom) while DESTEST-ing (nom|voc) the (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-HIT-WRONG-NOTE, going-to-HIT (fut ptcp) (dat)
Ps:33:22 Ps_33:22_1 Ps_33:22_2 Ps_33:22_3 Ps_33:22_4 Ps_33:22_5 Ps_33:22_6 Ps_33:22_7 Ps_33:22_8 Ps_33:22_9
Ps:33:22 x x x x x x x x x
Ps:33:23 λυτρώσεται κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ πλημμελήσωσιν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτόν.
Ps:33:23 The Lord will redeem the souls of his servants: and none of those that hope in him shall go wrong. (Psalm 34:22 Brenton)
Ps:33:23 Pan uwalnia dusze sług swoich, nie dozna kary, kto się doń ucieka. (Psalm 34:23 BT_4)
Ps:33:23 λυτρώσεται κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ πλημμελήσωσιν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτόν.
Ps:33:23 λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:33:23 By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:33:23 lutrO/setai ku/rios PSuCHa\s dou/lOn au)tou=, kai\ ou) mE\ plEmmelE/sOsin pa/ntes oi( e)lpi/DZontes e)p’ au)to/n.
Ps:33:23 lytrOsetai kyrios PSyCHas dulOn autu, kai u mE plEmmelEsOsin pantes hoi elpiDZontes ep’ auton.
Ps:33:23 VF_FMI3S N2_NSM N1_APF N2_GPM RD_GSM C D D VA_AAS3P A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM P RD_ASM
Ps:33:23 to redeem to be released, upon payment of ransom lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person slave; slave girl; servile; to enslave he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to hit wrong note every all, each, every, the whole of the to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:33:23 he/she/it-will-be-REDEEM-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) lifes (acc) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) him/it/same (gen) and not not they-should-HIT-WRONG-NOTE all (nom|voc) the (nom) while HOPE-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Ps:33:23 Ps_33:23_1 Ps_33:23_2 Ps_33:23_3 Ps_33:23_4 Ps_33:23_5 Ps_33:23_6 Ps_33:23_7 Ps_33:23_8 Ps_33:23_9 Ps_33:23_10 Ps_33:23_11 Ps_33:23_12 Ps_33:23_13 Ps_33:23_14
Ps:33:23 x x x x x x x x x x x x x x