Ps:54:1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· συνέσεως τῷ Δαυιδ.
Ps:54:1 For the end, among Hymns of instruction by David. Hearken, O God, to my prayer; and disregard not my supplication. (Psalm 55:1 Brenton)
Ps:54:1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. (Psalm 55:1 BT_4)
Ps:54:1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· συνέσεως τῷ Δαυιδ.
Ps:54:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ἐν ὕμνος, -ου, ὁ; ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:54:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hymn; by wysławiać Wglądu/orientacja David
Ps:54:1 *ei)s to\ te/los, e)n u(/mnois· sune/seOs tO=| *dauid.
Ps:54:1 eis to telos, en hymnois· syneseOs tO dauid.
Ps:54:1 P RA_ASN N3E_ASN P N2_DPM N3I_GSF RA_DSM N_DSM
Ps:54:1 into (+acc) the end (event, consummation) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hymn; to hymn insight/discernment the David
Ps:54:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hymns (dat); you(sg)-happen-to-be-HYMN-ing (opt) insight/discernment (gen) the (dat) David (indecl)
Ps:54:1 Ps_54:1_1 Ps_54:1_2 Ps_54:1_3 Ps_54:1_4 Ps_54:1_5 Ps_54:1_6 Ps_54:1_7 Ps_54:1_8
Ps:54:1 x x x x x x x x
Ps:54:2 Ἐνώτισαι, ὁ θεός, τὴν προσευχὴν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου,
Ps:54:2 For the end, among Hymns of instruction by David. Hearken, O God, to my prayer; and disregard not my supplication. (Psalm 55:1 Brenton)
Ps:54:2 Boże, nakłoń ucha na moją modlitwę i nie odwracaj się od mojej prośby, (Psalm 55:2 BT_4)
Ps:54:2 Ἐνώτισαι, θεός, τὴν προσευχὴν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου,
Ps:54:2 ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:54:2 By słuchać Bóg  Modlitwa Ja I też, nawet, mianowicie Nie By przeoczać {By górować} Obrona Ja
Ps:54:2 *)enO/tisai, o( Teo/s, tE\n proseuCHE\n mou kai\ mE\ u(peri/dE|s tE\n de/Esi/n mou,
Ps:54:2 enOtisai, ho Teos, tEn proseuCHEn mu kai mE hyperidEs tEn deEsin mu,
Ps:54:2 VA_AMD2S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF RP_GS C D VB_AAS2S RA_ASF N3I_ASF RP_GS
Ps:54:2 to listen the god [see theology] the prayer I and also, even, namely not to overlook the plea I
Ps:54:2 be-you(sg)-LISTEN-ed! the (nom) god (nom) the (acc) prayer (acc) me (gen) and not you(sg)-should-OVERLOOK the (acc) plea (acc) me (gen)
Ps:54:2 Ps_54:2_1 Ps_54:2_2 Ps_54:2_3 Ps_54:2_4 Ps_54:2_5 Ps_54:2_6 Ps_54:2_7 Ps_54:2_8 Ps_54:2_9 Ps_54:2_10 Ps_54:2_11 Ps_54:2_12
Ps:54:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:54:3 πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου. ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου καὶ ἐταράχθην
Ps:54:3 Attend to me, and hearken to me: I was grieved in my meditation, and troubled; (Psalm 55:2 Brenton)
Ps:54:3 zwróć się ku mnie i wysłuchaj mnie! Szamocę się w moim ucisku, jęczę (Psalm 55:3 BT_4)
Ps:54:3 πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου. ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου καὶ ἐταράχθην
Ps:54:3 προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Ps:54:3 Do za trzymaj się Ja I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja By smucić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Ps:54:3 pro/sCHes moi kai\ ei)sa/kouso/n mou. e)lupE/TEn e)n tE=| a)dolesCHi/a| mou kai\ e)tara/CHTEn
Ps:54:3 prosCHes moi kai eisakuson mu. elypETEn en tE adolesCHia mu kai etaraCHTEn
Ps:54:3 VA_AAD2S RP_DS C VA_AAD2S RP_GS VCI_API1S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS C VQI_API1S
Ps:54:3 to pro-hold I and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) I to sorrow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Ps:54:3 do-PRO-HOLD-you(sg)! me (dat) and do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) I-was-SORROW-ed in/among/by (+dat) the (dat)   me (gen) and I-was-UNSETTLE-ed
Ps:54:3 Ps_54:3_1 Ps_54:3_2 Ps_54:3_3 Ps_54:3_4 Ps_54:3_5 Ps_54:3_6 Ps_54:3_7 Ps_54:3_8 Ps_54:3_9 Ps_54:3_10 Ps_54:3_11 Ps_54:3_12
Ps:54:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:54:4 ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ καὶ ἀπὸ θλίψεως ἁμαρτωλοῦ, ὅτι ἐξέκλιναν ἐπ’ ἐμὲ ἀνομίαν καὶ ἐν ὀργῇ ἐνεκότουν μοι.
Ps:54:4 because of the voice of the enemy, and because of the oppression of the sinner: for they brought iniquity against me, and were wrathfully angry with me. (Psalm 55:3 Brenton)
Ps:54:4 pod wpływem głosu nieprzyjaciela, pod wpływem wołania grzesznika, bo sprowadzają na mnie niedolę i napastują mnie w gniewie. (Psalm 55:4 BT_4)
Ps:54:4 ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ καὶ ἀπὸ θλίψεως ἁμαρτωλοῦ, ὅτι ἐξέκλιναν ἐπ’ ἐμὲ ἀνομίαν καὶ ἐν ὀργῇ ἐνεκότουν μοι.
Ps:54:4 ἀπό φωνή, -ῆς, ἡ ἐχθρός -ά -όν καί ἀπό θλῖψις, -εως, ἡ ἁ·μαρτωλός -όν ὅτι ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:54:4 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Wrogi I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Grzeszny Ponieważ/tamto By cofać się/unikaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Bezprawie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja
Ps:54:4 a)po\ fOnE=s e)CHTrou= kai\ a)po\ Tli/PSeOs a(martOlou=, o(/ti e)Xe/klinan e)p’ e)me\ a)nomi/an kai\ e)n o)rgE=| e)neko/toun moi.
Ps:54:4 apo fOnEs eCHTru kai apo TliPSeOs hamartOlu, hoti eXeklinan ep’ eme anomian kai en orgE enekotun moi.
Ps:54:4 P N1_GSF N2_GSM C P N3I_GSF A1B_GSM C VAI_AAI3P P RP_AS N1A_ASF C P N1_DSF V2I_IAI3P RP_DS
Ps:54:4 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sound/voice cries hostile and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing squeezing adversity, trial, trouble, difficulty sinful because/that to recoil/avoid upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine lawlessness and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage ć I
Ps:54:4 away from (+gen) sound/voice (gen) hostile ([Adj] gen) and away from (+gen) squeezing (gen) sinful ([Adj] gen) because/that they-RECOIL/AVOID-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) lawlessness (acc) and in/among/by (+dat) wrath (dat)   me (dat)
Ps:54:4 Ps_54:4_1 Ps_54:4_2 Ps_54:4_3 Ps_54:4_4 Ps_54:4_5 Ps_54:4_6 Ps_54:4_7 Ps_54:4_8 Ps_54:4_9 Ps_54:4_10 Ps_54:4_11 Ps_54:4_12 Ps_54:4_13 Ps_54:4_14 Ps_54:4_15 Ps_54:4_16 Ps_54:4_17
Ps:54:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:54:5 ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐν ἐμοί, καὶ δειλία θανάτου ἐπέπεσεν ἐπ’ ἐμέ·
Ps:54:5 My heart was troubled within me; and the fear of death fell upon me. (Psalm 55:4 Brenton)
Ps:54:5 Drży we mnie moje serce i ogarnia mnie lęk śmiertelny. (Psalm 55:5 BT_4)
Ps:54:5 καρδία μου ἐταράχθη ἐν ἐμοί, καὶ δειλία θανάτου ἐπέπεσεν ἐπ’ ἐμέ·
Ps:54:5 ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί δειλία, -ας, ἡ; δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:54:5 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Tchórzostwa/nieśmiałość; by bać się obawiać się Śmierć; by zgładzać By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:54:5 E( kardi/a mou e)tara/CHTE e)n e)moi/, kai\ deili/a Tana/tou e)pe/pesen e)p’ e)me/·
Ps:54:5 hE kardia mu etaraCHTE en emoi, kai deilia Tanatu epepesen ep’ eme·
Ps:54:5 RA_NSF N1A_NSF RP_GS VQI_API3S P RP_DS C N1A_NSF N2_GSM VAI_AAI3S P RP_AS
Ps:54:5 the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine and also, even, namely cowardice/timidity; to fear To be afraid death; to put to death to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:54:5 the (nom) heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-UNSETTLE-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and cowardice/timidity (nom|voc); be-you(sg)-FEAR-ing! death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Ps:54:5 Ps_54:5_1 Ps_54:5_2 Ps_54:5_3 Ps_54:5_4 Ps_54:5_5 Ps_54:5_6 Ps_54:5_7 Ps_54:5_8 Ps_54:5_9 Ps_54:5_10 Ps_54:5_11 Ps_54:5_12
Ps:54:5 x x x x x x x x x x x x
Ps:54:6 φόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐκάλυψέν με σκότος.
Ps:54:6 Fear and trembling came upon me, and darkness covered me. (Psalm 55:5 Brenton)
Ps:54:6 Przychodzą na mnie strach i drżenie i przerażenie mną owłada. (Psalm 55:6 BT_4)
Ps:54:6 φόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐκάλυψέν με σκότος.
Ps:54:6 φόβος, -ου, ὁ καί τρόμος, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκότο·ς, -ους, τό
Ps:54:6 Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie Drżenie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Ja Ciemności ciemność, ciemność
Ps:54:6 fo/bos kai\ tro/mos E)=lTen e)p’ e)me/, kai\ e)ka/luPSe/n me sko/tos.
Ps:54:6 fobos kai tromos ElTen ep’ eme, kai ekalyPSen me skotos.
Ps:54:6 N2_NSM C N2_NSM VBI_AAI3S P RP_AS C VAI_AAI3S RP_AS N3E_ASN
Ps:54:6 fear [see phobia] and also, even, namely trembling to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled I darkness gloom, darkness
Ps:54:6 fear (nom) and trembling (nom) he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and he/she/it-COVER-ed me (acc) darkness (nom|acc|voc)
Ps:54:6 Ps_54:6_1 Ps_54:6_2 Ps_54:6_3 Ps_54:6_4 Ps_54:6_5 Ps_54:6_6 Ps_54:6_7 Ps_54:6_8 Ps_54:6_9 Ps_54:6_10
Ps:54:6 x x x x x x x x x x
Ps:54:7 καὶ εἶπα Τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω;
Ps:54:7 And I said, O that I had wings as those of a dove! then would I flee away, and be at rest. (Psalm 55:6 Brenton)
Ps:54:7 I mówię sobie: gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i spoczął - (Psalm 55:7 BT_4)
Ps:54:7 καὶ εἶπα Τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω;
Ps:54:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πτέρυξ, -υγος, ἡ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) καί πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-); πετάννυμι [LXX] (-, -, -, -, -, πετασ·θ-) καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -)
Ps:54:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać Ja Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Gołąb I też, nawet, mianowicie By lecieć; by rozciągać się I też, nawet, mianowicie Do ???
Ps:54:7 kai\ ei)=pa *ti/s dO/sei moi pte/rugas O(sei\ peristera=s kai\ petasTE/somai kai\ katapau/sO;
Ps:54:7 kai eipa tis dOsei moi pterygas hOsei peristeras kai petasTEsomai kai katapausO;
Ps:54:7 C VAI_AAI1S RI_NSM VF_FAI3S RP_DS N3G_APF C N1A_GSF C VC_FPI1S C VF_FAI1S
Ps:54:7 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give I wing [see ptero-dactyl, winged finger] like/approximately [as-if]; to push pigeon and also, even, namely to fly; to spread and also, even, namely to ???
Ps:54:7 and I-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) me (dat) wings (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) pigeon (gen), pigeons (acc) and I-will-be-FLY-ed; I-will-be-SPREAD-ed and I-will-???, I-should-???
Ps:54:7 Ps_54:7_1 Ps_54:7_2 Ps_54:7_3 Ps_54:7_4 Ps_54:7_5 Ps_54:7_6 Ps_54:7_7 Ps_54:7_8 Ps_54:7_9 Ps_54:7_10 Ps_54:7_11 Ps_54:7_12
Ps:54:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:54:8 ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ. διάψαλμα.
Ps:54:8 Lo! I have fled afar off, and lodged in the wilderness. Pause. (Psalm 55:7 Brenton)
Ps:54:8 oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. (Psalm 55:8 BT_4)
Ps:54:8 ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ. διάψαλμα.
Ps:54:8 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)     καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:54:8 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie selah
Ps:54:8 i)dou\ e)ma/kruna fugadeu/On kai\ Eu)li/sTEn e)n tE=| e)rE/mO|. dia/PSalma.
Ps:54:8 idu emakryna fygadeuOn kai EulisTEn en tE erEmO. diaPSalma.
Ps:54:8 I VAI_AAI1S V1_PAPNSM C VSI_API1S P RA_DSF N2_DSF N3M_NSN
Ps:54:8 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć ć and also, even, namely to spend the night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness selah
Ps:54:8 be-you(sg)-SEE-ed!     and I-was-SPEND-ed-THE-NIGHT in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) selah (nom|acc|voc)
Ps:54:8 Ps_54:8_1 Ps_54:8_2 Ps_54:8_3 Ps_54:8_4 Ps_54:8_5 Ps_54:8_6 Ps_54:8_7 Ps_54:8_8 Ps_54:8_9
Ps:54:8 x x x x x x x x x
Ps:54:9 προσεδεχόμην τὸν σῴζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ καταιγίδος.
Ps:54:9 I waited for him that should deliver me from distress of spirit and tempest. (Psalm 55:8 Brenton)
Ps:54:9 Prędko bym wyszukał sobie schronienie od szalejącej wichury, od burzy. (Psalm 55:9 BT_4)
Ps:54:9 προσεδεχόμην τὸν σῴζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ καταιγίδος.
Ps:54:9 προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό   καί  
Ps:54:9 By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie
Ps:54:9 prosedeCHo/mEn to\n sO/|DZonta/ me a)po\ o)ligoPSuCHi/as kai\ kataigi/dos.
Ps:54:9 prosedeCHomEn ton sODZonta me apo oligoPSyCHias kai kataigidos.
Ps:54:9 V1I_IMI1S RA_ASM V1_PAPASM RP_AS P N1A_GSF C N3D_GSF
Ps:54:9 to accept receive favourably, accept the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć
Ps:54:9 I-was-being-ACCEPT-ed the (acc) while SAVE-ing (acc, nom|acc|voc) me (acc) away from (+gen)   and  
Ps:54:9 Ps_54:9_1 Ps_54:9_2 Ps_54:9_3 Ps_54:9_4 Ps_54:9_5 Ps_54:9_6 Ps_54:9_7 Ps_54:9_8
Ps:54:9 x x x x x x x x
Ps:54:10 καταπόντισον, κύριε, καὶ καταδίελε τὰς γλώσσας αὐτῶν, ὅτι εἶδον ἀνομίαν καὶ ἀντιλογίαν ἐν τῇ πόλει.
Ps:54:10 Destroy, O Lord, and divide their tongues: for I have seen iniquity and gain saying in the city. (Psalm 55:9 Brenton)
Ps:54:10 O Panie, rozprosz, rozdziel ich języki; bo widzę przemoc i niezgodę w mieście. (Psalm 55:10 BT_4)
Ps:54:10 καταπόντισον, κύριε, καὶ καταδίελε τὰς γλώσσας αὐτῶν, ὅτι εἶδον ἀνομίαν καὶ ἀντιλογίαν ἐν τῇ πόλει.
Ps:54:10 κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ἀντι·λογία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Ps:54:10 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bezprawie I też, nawet, mianowicie Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto
Ps:54:10 katapo/ntison, ku/rie, kai\ katadi/ele ta\s glO/ssas au)tO=n, o(/ti ei)=don a)nomi/an kai\ a)ntilogi/an e)n tE=| po/lei.
Ps:54:10 katapontison, kyrie, kai katadiele tas glOssas autOn, hoti eidon anomian kai antilogian en tE polei.
Ps:54:10 VA_AAD2S N2_VSM C VB_AAD2S RA_APF N1S_APF RD_GPM C VBI_AAI1S N1A_ASF C N1A_ASF P RA_DSF N3I_DSF
Ps:54:10 to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć the tongue by metonymy, a language he/she/it/same because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lawlessness and also, even, namely Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city
Ps:54:10 do-???-you(sg)! lord (voc); a lord ([Adj] voc) and   the (acc) tongues (acc) them/same (gen) because/that I-SEE-ed, they-SEE-ed lawlessness (acc) and Dispute (acc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat)
Ps:54:10 Ps_54:10_1 Ps_54:10_2 Ps_54:10_3 Ps_54:10_4 Ps_54:10_5 Ps_54:10_6 Ps_54:10_7 Ps_54:10_8 Ps_54:10_9 Ps_54:10_10 Ps_54:10_11 Ps_54:10_12 Ps_54:10_13 Ps_54:10_14 Ps_54:10_15
Ps:54:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:54:11 ἡμέρας καὶ νυκτὸς κυκλώσει αὐτὴν ἐπὶ τὰ τείχη αὐτῆς, ἀνομία καὶ κόπος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ ἀδικία,
Ps:54:11 Day and night he shall go round about it upon its walls: iniquity and sorrow and unrighteousness are in the midst of it; (Psalm 55:10 Brenton)
Ps:54:11 Obchodzą je w ciągu dnia i nocy po jego murach, a złość i ucisk są w pośrodku niego. (Psalm 55:11 BT_4)
Ps:54:11 ἡμέρας καὶ νυκτὸς κυκλώσει αὐτὴν ἐπὶ τὰ τείχη αὐτῆς, ἀνομία καὶ κόπος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ ἀδικία,
Ps:54:11 ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·νομία, -ας, ἡ καί κόπος, -ου, ὁ ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·δικία, -ας, ἡ
Ps:54:11 Dzień I też, nawet, mianowicie Noc By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana On/ona/to/to samo Bezprawie I też, nawet, mianowicie Praca trudzą się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zły uczynki
Ps:54:11 E(me/ras kai\ nukto\s kuklO/sei au)tE\n e)pi\ ta\ tei/CHE au)tE=s, a)nomi/a kai\ ko/pos e)n me/sO| au)tE=s kai\ a)diki/a,
Ps:54:11 hEmeras kai nyktos kyklOsei autEn epi ta teiCHE autEs, anomia kai kopos en mesO autEs kai adikia,
Ps:54:11 N1A_GSF C N3_GSF VF_FAI3S RD_ASF P RA_APN N3E_APN RD_GSF N1A_NSF C N2_NSM P A1_DSM RD_GSF C N1A_NSF
Ps:54:11 day and also, even, namely night to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall he/she/it/same lawlessness and also, even, namely labor toil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely wrongdoing
Ps:54:11 day (gen), days (acc) and night (gen) he/she/it-will-ENCIRCLE, you(sg)-will-be-ENCIRCLE-ed (classical) her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) her/it/same (gen) lawlessness (nom|voc) and labor (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) and wrongdoing (nom|voc)
Ps:54:11 Ps_54:11_1 Ps_54:11_2 Ps_54:11_3 Ps_54:11_4 Ps_54:11_5 Ps_54:11_6 Ps_54:11_7 Ps_54:11_8 Ps_54:11_9 Ps_54:11_10 Ps_54:11_11 Ps_54:11_12 Ps_54:11_13 Ps_54:11_14 Ps_54:11_15 Ps_54:11_16 Ps_54:11_17
Ps:54:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:54:12 καὶ οὐκ ἐξέλιπεν ἐκ τῶν πλατειῶν αὐτῆς τόκος καὶ δόλος.
Ps:54:12 Day and night he shall go round about it upon its walls: iniquity and sorrow and unrighteousness are in the midst of it; (Psalm 55:10 Brenton)
Ps:54:12 Pośrodku niego jest zagłada, a z jego placu nie znika krzywda i podstęp. (Psalm 55:12 BT_4)
Ps:54:12 καὶ οὐκ ἐξέλιπεν ἐκ τῶν πλατειῶν αὐτῆς τόκος καὶ δόλος.
Ps:54:12 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό τόκος, -ου, ὁ καί δόλος, -ου, ὁ
Ps:54:12 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko On/ona/to/to samo Zainteresowanie {Odsetki} I też, nawet, mianowicie Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty
Ps:54:12 kai\ ou)k e)Xe/lipen e)k tO=n plateiO=n au)tE=s to/kos kai\ do/los.
Ps:54:12 kai uk eXelipen ek tOn plateiOn autEs tokos kai dolos.
Ps:54:12 C D VBI_AAI3S P RA_GPF A3U_GPF RD_GSF N2_NSM C N2_NSM
Ps:54:12 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) out of (+gen) ἐξ before vowels the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide he/she/it/same interest and also, even, namely guile craft, deceit, subtilty
Ps:54:12 and not he/she/it-FAIL-ed out of (+gen) the (gen) broads (gen); wide ([Adj] gen) her/it/same (gen) interest (nom) and guile (nom)
Ps:54:12 Ps_54:12_1 Ps_54:12_2 Ps_54:12_3 Ps_54:12_4 Ps_54:12_5 Ps_54:12_6 Ps_54:12_7 Ps_54:12_8 Ps_54:12_9 Ps_54:12_10
Ps:54:12 x x x x x x x x x x
Ps:54:13 ὅτι εἰ ἐχθρὸς ὠνείδισέν με, ὑπήνεγκα ἄν, καὶ εἰ ὁ μισῶν με ἐπ’ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησεν, ἐκρύβην ἂν ἀπ’ αὐτοῦ.
Ps:54:13 For if an enemy had reproached me, I would have endured it; and if one who hated me had spoken vauntingly against me, I would have hid myself from him. (Psalm 55:12 Brenton)
Ps:54:13 Gdybyż to lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił; gdybyż przeciw mnie powstawał ten, który mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim. (Psalm 55:13 BT_4)
Ps:54:13 ὅτι εἰ ἐχθρὸς ὠνείδισέν με, ὑπήνεγκα ἄν, καὶ εἰ μισῶν με ἐπ’ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησεν, ἐκρύβην ἂν ἀπ’ αὐτοῦ.
Ps:54:13 ὅτι εἰ ἐχθρός -ά -όν ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -) ἄν καί εἰ ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν   κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἄν ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:54:13 Ponieważ/tamto Jeżeli Wrogi By mówić lekceważąco [pogarda?] Ja Do ??? Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) I też, nawet, mianowicie Jeżeli Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By ukrywać się ukrywaj, kryj się Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:54:13 o(/ti ei) e)CHTro\s O)nei/dise/n me, u(pE/negka a)/n, kai\ ei) o( misO=n me e)p’ e)me\ e)megalorrEmo/nEsen, e)kru/bEn a)/n a)p’ au)tou=.
Ps:54:13 hoti ei eCHTros Oneidisen me, hypEnenka an, kai ei ho misOn me ep’ eme emegalorrEmonEsen, ekrybEn an ap’ autu.
Ps:54:13 C C N2_NSM VAI_AAI3S RP_AS VAI_AAI1S x C C RA_NSM V2_PAPNSM RP_AS P RP_AS VAI_AAI3S VDI_API1S x P RD_GSM
Ps:54:13 because/that if hostile to disparage [scorn?] I to ??? ever (if ever) and also, even, namely if the to destest dislike, detest, hate, abominate I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine ć to hide conceal, skulk ever (if ever) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:54:13 because/that if hostile ([Adj] nom) he/she/it-DISPARAGE-ed me (acc) I-???-ed ever and if the (nom) while DESTEST-ing (nom) me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)   I-was-HIDE-ed ever away from (+gen) him/it/same (gen)
Ps:54:13 Ps_54:13_1 Ps_54:13_2 Ps_54:13_3 Ps_54:13_4 Ps_54:13_5 Ps_54:13_6 Ps_54:13_7 Ps_54:13_8 Ps_54:13_9 Ps_54:13_10 Ps_54:13_11 Ps_54:13_12 Ps_54:13_13 Ps_54:13_14 Ps_54:13_15 Ps_54:13_16 Ps_54:13_17 Ps_54:13_18 Ps_54:13_19
Ps:54:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:54:14 σὺ δέ, ἄνθρωπε ἰσόψυχε, ἡγεμών μου καὶ γνωστέ μου,
Ps:54:14 But thou, O man like minded, my guide, and my acquaintance, (Psalm 55:13 Brenton)
Ps:54:14 Lecz jesteś nim ty, równy ze mną, przyjaciel, mój zaufany, (Psalm 55:14 BT_4)
Ps:54:14 σὺ δέ, ἄνθρωπε ἰσόψυχε, ἡγεμών μου καὶ γνωστέ μου,
Ps:54:14 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἰσό·ψυχος -ον ἡγεμών, -όνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γνωστός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:54:14 Ty zaś Ludzki Podobnych poglądów Gubernator [zobacz Hegemon] Ja I też, nawet, mianowicie Znany Ja
Ps:54:14 su\ de/, a)/nTrOpe i)so/PSuCHe, E(gemO/n mou kai\ gnOste/ mou,
Ps:54:14 sy de, anTrOpe isoPSyCHe, hEgemOn mu kai gnOste mu,
Ps:54:14 RP_NS x N2_VSM A1B_VSM N3N_VSM RP_GS C A1_VSM RP_GS
Ps:54:14 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] human like-minded governor [see hegemon] I and also, even, namely known I
Ps:54:14 you(sg) (nom) Yet human (voc) like-minded ([Adj] voc) governor (nom|voc) me (gen) and known ([Adj] voc) me (gen)
Ps:54:14 Ps_54:14_1 Ps_54:14_2 Ps_54:14_3 Ps_54:14_4 Ps_54:14_5 Ps_54:14_6 Ps_54:14_7 Ps_54:14_8 Ps_54:14_9
Ps:54:14 x x x x x x x x x
Ps:54:15 ὃς ἐπὶ τὸ αὐτό μοι ἐγλύκανας ἐδέσματα, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ ἐπορεύθημεν ἐν ὁμονοίᾳ·
Ps:54:15 who in companionship with me sweetened our food: we walked in the house of God in concord. (Psalm 55:14 Brenton)
Ps:54:15 z którym żyłem w słodkiej zażyłości, chodziliśmy po domu Bożym w orszaku świątecznym. (Psalm 55:15 BT_4)
Ps:54:15 ὃς ἐπὶ τὸ αὐτό μοι ἐγλύκανας ἐδέσματα, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ ἐπορεύθημεν ἐν ὁμονοίᾳ·
Ps:54:15 ὅς ἥ ὅ ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς     ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν  
Ps:54:15 Kto/, który/, który Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ps:54:15 o(\s e)pi\ to\ au)to/ moi e)glu/kanas e)de/smata, e)n tO=| oi)/kO| tou= Teou= e)poreu/TEmen e)n o(monoi/a|·
Ps:54:15 hos epi to auto moi eglykanas edesmata, en tO oikO tu Teu eporeuTEmen en homonoia·
Ps:54:15 RR_NSM P RA_ASN RD_ASN RP_DS VAI_AAI2S N3M_APN P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM VCI_API1P P N1A_DSF
Ps:54:15 who/whom/which upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same I ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the god [see theology] to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Ps:54:15 who/whom/which (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) me (dat)     in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) god (gen) we-were-GO-ed in/among/by (+dat)  
Ps:54:15 Ps_54:15_1 Ps_54:15_2 Ps_54:15_3 Ps_54:15_4 Ps_54:15_5 Ps_54:15_6 Ps_54:15_7 Ps_54:15_8 Ps_54:15_9 Ps_54:15_10 Ps_54:15_11 Ps_54:15_12 Ps_54:15_13 Ps_54:15_14 Ps_54:15_15
Ps:54:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:54:16 ἐλθέτω θάνατος ἐπ’ αὐτούς, καὶ καταβήτωσαν εἰς ᾅδου ζῶντες, ὅτι πονηρίαι ἐν ταῖς παροικίαις αὐτῶν ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ps:54:16 Let death come upon them, and let them go down alive into Hades, for iniquity is in their dwellings, in the midst of them. (Psalm 55:15 Brenton)
Ps:54:16 Niechaj śmierć na nich spadnie, niechaj żywcem zstąpią do Szeolu, bo w ich mieszkaniach jest wśród nich nikczemność! (Psalm 55:16 BT_4)
Ps:54:16 ἐλθέτω θάνατος ἐπ’ αὐτούς, καὶ καταβήτωσαν εἰς ᾅδου ζῶντες, ὅτι πονηρίαι ἐν ταῖς παροικίαις αὐτῶν ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ps:54:16 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) θάνατος, -ου, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅτι πονηρία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό παρ·οικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:54:16 By przychodzić Śmierć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ponieważ/tamto Bezeceństwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Ps:54:16 e)lTe/tO Ta/natos e)p’ au)tou/s, kai\ katabE/tOsan ei)s a(/|dou DZO=ntes, o(/ti ponEri/ai e)n tai=s paroiki/ais au)tO=n e)n me/sO| au)tO=n.
Ps:54:16 elTetO Tanatos ep’ autus, kai katabEtOsan eis hadu DZOntes, hoti ponEriai en tais paroikiais autOn en mesO autOn.
Ps:54:16 VB_AAD3S N2_NSM P RD_APM C VZ_AAD3P P N1M_GSM V3_PAPNPM C N1A_NPF P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM P A1_DSM RD_GPM
Ps:54:16 to come death upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to go down into (+acc) Hades; to sing to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) because/that wickedness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Ps:54:16 let-him/her/it-COME! death (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and let-them-GO DOWN! into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! while EXISTS-ing (nom|voc) because/that wickednesss (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) not belonging froms (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen)
Ps:54:16 Ps_54:16_1 Ps_54:16_2 Ps_54:16_3 Ps_54:16_4 Ps_54:16_5 Ps_54:16_6 Ps_54:16_7 Ps_54:16_8 Ps_54:16_9 Ps_54:16_10 Ps_54:16_11 Ps_54:16_12 Ps_54:16_13 Ps_54:16_14 Ps_54:16_15 Ps_54:16_16 Ps_54:16_17 Ps_54:16_18
Ps:54:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:54:17 ἐγὼ δὲ πρὸς τὸν θεὸν ἐκέκραξα, καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσέν μου.
Ps:54:17 I cried to God, and the Lord hearkened to me. (Psalm 55:16 Brenton)
Ps:54:17 A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali. (Psalm 55:17 BT_4)
Ps:54:17 ἐγὼ δὲ πρὸς τὸν θεὸν ἐκέκραξα, καὶ κύριος εἰσήκουσέν μου.
Ps:54:17 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:54:17 Ja zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja
Ps:54:17 e)gO\ de\ pro\s to\n Teo\n e)ke/kraXa, kai\ o( ku/rios ei)sE/kouse/n mou.
Ps:54:17 egO de pros ton Teon ekekraXa, kai ho kyrios eisEkusen mu.
Ps:54:17 RP_NS x P RA_ASM N2_ASM VAI_AAI1S C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RP_GS
Ps:54:17 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] to cry out and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to heard (being heard, listen into, hearken) I
Ps:54:17 I (nom) Yet toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) I-CRY-ed-OUT and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-HEARD-ed me (gen)
Ps:54:17 Ps_54:17_1 Ps_54:17_2 Ps_54:17_3 Ps_54:17_4 Ps_54:17_5 Ps_54:17_6 Ps_54:17_7 Ps_54:17_8 Ps_54:17_9 Ps_54:17_10 Ps_54:17_11
Ps:54:17 x x x x x x x x x x x
Ps:54:18 ἑσπέρας καὶ πρωῒ καὶ μεσημβρίας διηγήσομαι· ἀπαγγελῶ, καὶ εἰσακούσεται τῆς φωνῆς μου.
Ps:54:18 Evening, and morning, and at noon I will declare and make known my wants: and he shall hear my voice. (Psalm 55:17 Brenton)
Ps:54:18 Wieczorem, rano i w południe narzekam i jęczę, a głosu mego On wysłucha. (Psalm 55:18 BT_4)
Ps:54:18 ἑσπέρας καὶ πρωῒ καὶ μεσημβρίας διηγήσομαι· ἀπαγγελῶ, καὶ εἰσακούσεται τῆς φωνῆς μου.
Ps:54:18 ἑσπέρα, -ας, ἡ καί πρωΐ καί μεσημβρία, -ας, ἡ δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:54:18 Wieczór I też, nawet, mianowicie Wcześnie I też, nawet, mianowicie Południe Do exposit By informować – informować albo opowiadać. I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Ja
Ps:54:18 e(spe/ras kai\ prOi\+ kai\ mesEmbri/as diEgE/somai· a)paggelO=, kai\ ei)sakou/setai tE=s fOnE=s mou.
Ps:54:18 hesperas kai prO+i kai mesEmbrias diEgEsomai· apangelO, kai eisakusetai tEs fOnEs mu.
Ps:54:18 N1A_GSF C D C N1A_GSF VF_FMI1S VF2_FAI1S C VF_FMI3S RA_GSF N1_GSF RP_GS
Ps:54:18 evening and also, even, namely early and also, even, namely noon to exposit to report – to report or tell. and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries I
Ps:54:18 evening (gen), evenings (acc) and early and noon (gen), noons (acc) I-will-be-EXPOSIT-ed I-will-DELIVER A MESSAGE, I-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed and he/she/it-will-be-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) me (gen)
Ps:54:18 Ps_54:18_1 Ps_54:18_2 Ps_54:18_3 Ps_54:18_4 Ps_54:18_5 Ps_54:18_6 Ps_54:18_7 Ps_54:18_8 Ps_54:18_9 Ps_54:18_10 Ps_54:18_11 Ps_54:18_12
Ps:54:18 x x x x x x x x x x x x
Ps:54:19 λυτρώσεται ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῶν ἐγγιζόντων μοι, ὅτι ἐν πολλοῖς ἦσαν σὺν ἐμοί.
Ps:54:19 He shall deliver my soul in peace from them that draw nigh to me: for they were with me in many cases. (Psalm 55:18 Brenton)
Ps:54:19 Ześle pokój - uratuje moje życie od tych, co na mnie nastają: bo wielu mam przeciwników. (Psalm 55:19 BT_4)
Ps:54:19 λυτρώσεται ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῶν ἐγγιζόντων μοι, ὅτι ἐν πολλοῖς ἦσαν σὺν ἐμοί.
Ps:54:19 λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:54:19 By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Ja Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo By być Razem z/włączając (+dat) Ja; mój/mój
Ps:54:19 lutrO/setai e)n ei)rE/nE| tE\n PSuCHE/n mou a)po\ tO=n e)ggiDZo/ntOn moi, o(/ti e)n polloi=s E)=san su\n e)moi/.
Ps:54:19 lytrOsetai en eirEnE tEn PSyCHEn mu apo tOn engiDZontOn moi, hoti en pollois Esan syn emoi.
Ps:54:19 VF_FMI3S P N1_DSF RA_ASF N1_ASF RP_GS P RA_GPM V1_PAPGPM RP_DS C P A1_DPM V9_IAI3P P RP_DS
Ps:54:19 to redeem to be released, upon payment of ransom in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) I because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much to be together with/including (+dat) I; my/mine
Ps:54:19 he/she/it-will-be-REDEEM-ed in/among/by (+dat) peace (dat) the (acc) life (acc) me (gen) away from (+gen) the (gen) let-them-be-NEAR-ing! (classical), while NEAR-ing (gen) me (dat) because/that in/among/by (+dat) many (dat) they-were together with/including (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
Ps:54:19 Ps_54:19_1 Ps_54:19_2 Ps_54:19_3 Ps_54:19_4 Ps_54:19_5 Ps_54:19_6 Ps_54:19_7 Ps_54:19_8 Ps_54:19_9 Ps_54:19_10 Ps_54:19_11 Ps_54:19_12 Ps_54:19_13 Ps_54:19_14 Ps_54:19_15 Ps_54:19_16
Ps:54:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:54:20 εἰσακούσεται ὁ θεὸς καὶ ταπεινώσει αὐτούς, ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων. διάψαλμα. οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἀντάλλαγμα, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν θεόν.
Ps:54:20 God shall hear, and bring them low, even he that has existed from eternity. Pause. For they suffer no reverse, and therefore they have not feared God. (Psalm 55:19 Brenton)
Ps:54:20 Usłyszy Bóg i poniży ich Ten, który zasiada na tronie od początku, bo nie ma dla nich opamiętania i nie boją się Boga. (Psalm 55:20 BT_4)
Ps:54:20 εἰσακούσεται θεὸς καὶ ταπεινώσει αὐτούς, ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων. διάψαλμα. οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἀντάλλαγμα, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν θεόν.
Ps:54:20 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) πρό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντ·άλλαγμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:54:20 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Bóg  I też, nawet, mianowicie Głębokość; do niżej On/ona/to/to samo By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Przedtem (+informacja) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze selah ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być On/ona/to/to samo Usługa za usługę I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By bać się Bóg 
Ps:54:20 ei)sakou/setai o( Teo\s kai\ tapeinO/sei au)tou/s, o( u(pa/rCHOn pro\ tO=n ai)O/nOn. dia/PSalma. ou) ga/r e)stin au)toi=s a)nta/llagma, kai\ ou)k e)fobE/TEsan to\n Teo/n.
Ps:54:20 eisakusetai ho Teos kai tapeinOsei autus, ho hyparCHOn pro tOn aiOnOn. diaPSalma. u gar estin autois antallagma, kai uk efobETEsan ton Teon.
Ps:54:20 VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM C VF_FAI3S RD_APM RA_NSM V1_PAPNSM P RA_GPM N3W_GPM N3M_NSN D x V9_PAI3S RD_DPM N3M_NSN C D VCI_API3P RA_ASM N2_ASM
Ps:54:20 to heard (being heard, listen into, hearken) the god [see theology] and also, even, namely depth; to lower he/she/it/same the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control before (+gen) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever selah οὐχ before rough breathing for since, as to be he/she/it/same quid pro quo and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fear the god [see theology]
Ps:54:20 he/she/it-will-be-HEARD-ed the (nom) god (nom) and depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) them/same (acc) the (nom) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (nom) before (+gen) the (gen) eons (gen) selah (nom|acc|voc) not for he/she/it-is them/same (dat) quid pro quo (nom|acc|voc) and not they-were-FEAR-ed the (acc) god (acc)
Ps:54:20 Ps_54:20_1 Ps_54:20_2 Ps_54:20_3 Ps_54:20_4 Ps_54:20_5 Ps_54:20_6 Ps_54:20_7 Ps_54:20_8 Ps_54:20_9 Ps_54:20_10 Ps_54:20_11 Ps_54:20_12 Ps_54:20_13 Ps_54:20_14 Ps_54:20_15 Ps_54:20_16 Ps_54:20_17 Ps_54:20_18 Ps_54:20_19 Ps_54:20_20 Ps_54:20_21 Ps_54:20_22
Ps:54:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:54:21 ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι· ἐβεβήλωσαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ.
Ps:54:21 He has reached forth his hand for retribution; they have profaned his covenant. (Psalm 55:20 Brenton)
Ps:54:21 Każdy podnosi ręce na domowników, umowę swoją łamie. (Psalm 55:21 BT_4)
Ps:54:21 ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι· ἐβεβήλωσαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ.
Ps:54:21 ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:54:21 By rozszerzać się Ręka On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Konwencja On/ona/to/to samo
Ps:54:21 e)Xe/teinen tE\n CHei=ra au)tou= e)n tO=| a)podido/nai· e)bebE/lOsan tE\n diaTE/kEn au)tou=.
Ps:54:21 eXeteinen tEn CHeira autu en tO apodidonai· ebebElOsan tEn diaTEkEn autu.
Ps:54:21 VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_DSN V8_PAN VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Ps:54:21 to extend the hand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to give back restore, assign, impute, convey, refer to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the covenant he/she/it/same
Ps:54:21 he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-GIVE BACK-ing they-DEFILE-ed the (acc) covenant (acc) him/it/same (gen)
Ps:54:21 Ps_54:21_1 Ps_54:21_2 Ps_54:21_3 Ps_54:21_4 Ps_54:21_5 Ps_54:21_6 Ps_54:21_7 Ps_54:21_8 Ps_54:21_9 Ps_54:21_10 Ps_54:21_11
Ps:54:21 x x x x x x x x x x x
Ps:54:22 διεμερίσθησαν ἀπὸ ὀργῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἤγγισεν ἡ καρδία αὐτοῦ· ἡπαλύνθησαν οἱ λόγοι αὐτοῦ ὑπὲρ ἔλαιον, καὶ αὐτοί εἰσιν βολίδες.
Ps:54:22 They were scattered at the anger of his countenance, and his heart drew nigh them. His words were smoother than oil, yet are they darts. (Psalm 55:21 Brenton)
Ps:54:22 Jego twarz jest gładsza niż masło, lecz serce gotowe do walki. Jego mowy łagodniejsze niż olej, lecz są to obnażone miecze. (Psalm 55:22 BT_4)
Ps:54:22 διεμερίσθησαν ἀπὸ ὀργῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἤγγισεν καρδία αὐτοῦ· ἡπαλύνθησαν οἱ λόγοι αὐτοῦ ὑπὲρ ἔλαιον, καὶ αὐτοί εἰσιν βολίδες.
Ps:54:22 δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-) ἀπό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ἔλαιον, -ου, τό καί αὐτός αὐτή αὐτό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βολί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Ps:54:22 By dzielić się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By iść; by być Wyrzutowy (strzała, żądło)
Ps:54:22 diemeri/sTEsan a)po\ o)rgE=s tou= prosO/pou au)tou=, kai\ E)/ggisen E( kardi/a au)tou=· E(palu/nTEsan oi( lo/goi au)tou= u(pe\r e)/laion, kai\ au)toi/ ei)sin boli/des.
Ps:54:22 diemerisTEsan apo orgEs tu prosOpu autu, kai Engisen hE kardia autu· hEpalynTEsan hoi logoi autu hyper elaion, kai autoi eisin bolides.
Ps:54:22 VSI_API3P P N1_GSF RA_GSN N2N_GSN RD_GSM C VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N2N_ASN C RD_NPM V9_PAI3P N3D_NPF
Ps:54:22 to divide from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wrath fume, anger, rage the face he/she/it/same and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) olive oil and also, even, namely he/she/it/same to go; to be projectile (arrow, dart)
Ps:54:22 they-were-DIVIDE-ed away from (+gen) wrath (gen) the (gen) face (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-NEAR-ed the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen)   the (nom) words (nom|voc) him/it/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) olive oil (nom|acc|voc) and they/same (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are projectiles (nom|voc)
Ps:54:22 Ps_54:22_1 Ps_54:22_2 Ps_54:22_3 Ps_54:22_4 Ps_54:22_5 Ps_54:22_6 Ps_54:22_7 Ps_54:22_8 Ps_54:22_9 Ps_54:22_10 Ps_54:22_11 Ps_54:22_12 Ps_54:22_13 Ps_54:22_14 Ps_54:22_15 Ps_54:22_16 Ps_54:22_17 Ps_54:22_18 Ps_54:22_19 Ps_54:22_20 Ps_54:22_21
Ps:54:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:54:23 ἐπίρριψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου, καὶ αὐτός σε διαθρέψει· οὐ δώσει εἰς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ.
Ps:54:23 Cast thy care upon the Lord, and he shall sustain thee; he shall never suffer the righteous to be moved. (Psalm 55:22 Brenton)
Ps:54:23 Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. (Psalm 55:23 BT_4)
Ps:54:23 ἐπίρριψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου, καὶ αὐτός σε διαθρέψει· οὐ δώσει εἰς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ.
Ps:54:23 ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μέριμνα, -ης, ἡ; μεριμνάω (μεριμν(α)-, μεριμνη·σ-, μεριμνη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ σάλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον
Ps:54:23 By rzucać rzut na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Niepokój się; by być niespokojny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By dawać Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Fala (kołysanie się, wściekając się) Właśnie prawy, właśnie
Ps:54:23 e)pi/rriPSon e)pi\ ku/rion tE\n me/rimna/n sou, kai\ au)to/s se diaTre/PSei· ou) dO/sei ei)s to\n ai)O=na sa/lon tO=| dikai/O|.
Ps:54:23 epirriPSon epi kyrion tEn merimnan su, kai autos se diaTrePSei· u dOsei eis ton aiOna salon tO dikaiO.
Ps:54:23 VA_AAD2S P N2_ASM RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RD_NSM RP_AS VF_FAI3S D VF_FAI3S P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM RA_DSM A1A_DSM
Ps:54:23 to cast throw upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the worry; to be anxious you; your/yours(sg) and also, even, namely he/she/it/same you; your/yours(sg) ć οὐχ before rough breathing to give into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever surge (tossing, raging) the just righteous, just
Ps:54:23 do-CAST-you(sg)!, going-to-CAST (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) worry (acc); to-be-BE ANXIOUS-ing you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/it/same (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   not he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) into (+acc) the (acc) eon (acc) surge (acc) the (dat) just ([Adj] dat)
Ps:54:23 Ps_54:23_1 Ps_54:23_2 Ps_54:23_3 Ps_54:23_4 Ps_54:23_5 Ps_54:23_6 Ps_54:23_7 Ps_54:23_8 Ps_54:23_9 Ps_54:23_10 Ps_54:23_11 Ps_54:23_12 Ps_54:23_13 Ps_54:23_14 Ps_54:23_15 Ps_54:23_16 Ps_54:23_17 Ps_54:23_18
Ps:54:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:54:24 σὺ δέ, ὁ θεός, κατάξεις αὐτοὺς εἰς φρέαρ διαφθορᾶς· ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος οὐ μὴ ἡμισεύσωσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν. ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σέ, κύριε.
Ps:54:24 But thou, O God, shalt bring them down to the pit of destruction; bloody and crafty men shall not live out half their days; but I will hope in thee, O Lord. (Psalm 55:23 Brenton)
Ps:54:24 Ty, o Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia; mężowie krwawi, podstępni nie dożyją połowy dni swoich, ja zaś nadzieję pokładam w Tobie. (Psalm 55:24 BT_4)
Ps:54:24 σὺ δέ, θεός, κατάξεις αὐτοὺς εἰς φρέαρ διαφθορᾶς· ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος οὐ μὴ ἡμισεύσωσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν. ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σέ, κύριε.
Ps:54:24 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] φρέαρ, φρέατος, τό δια·φθορά, -ᾶς, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αἷμα[τ], -ατος, τό καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:54:24 Ty zaś Bóg  By zniżać przywracał; by łamać się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dobrze/dół Chyl się ku upadkowi Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Krew I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Dzień On/ona/to/to samo Ja zaś By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:54:24 su\ de/, o( Teo/s, kata/Xeis au)tou\s ei)s fre/ar diafTora=s· a)/ndres ai(ma/tOn kai\ dolio/tEtos ou) mE\ E(miseu/sOsin ta\s E(me/ras au)tO=n. e)gO\ de\ e)lpiO= e)pi\ se/, ku/rie.
Ps:54:24 sy de, ho Teos, kataXeis autus eis frear diafToras· andres haimatOn kai doliotEtos u mE hEmiseusOsin tas hEmeras autOn. egO de elpiO epi se, kyrie.
Ps:54:24 RP_NS x RA_NSM N2_NSM VF_FAI2S RD_APM P N3T_ASN N1A_GSF N3_NPM N3M_GPN C N3T_GSF D D VA_AAS3P RA_APF N1A_APF RD_GPM RP_NS x VF2_FAI1S P RP_AS N2_VSM
Ps:54:24 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] to bring down brought back; to break he/she/it/same into (+acc) well/pit decay man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". blood and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing not ć the day he/she/it/same I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:54:24 you(sg) (nom) Yet the (nom) god (nom) you(sg)-will-BRING DOWN; you(sg)-will-BREAK them/same (acc) into (+acc) well/pit (nom|acc|voc) decay (gen), decaies (acc) men, husbands (nom|voc) bloods (gen) and   not not   the (acc) day (gen), days (acc) them/same (gen) I (nom) Yet I-will-HOPE upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:54:24 Ps_54:24_1 Ps_54:24_2 Ps_54:24_3 Ps_54:24_4 Ps_54:24_5 Ps_54:24_6 Ps_54:24_7 Ps_54:24_8 Ps_54:24_9 Ps_54:24_10 Ps_54:24_11 Ps_54:24_12 Ps_54:24_13 Ps_54:24_14 Ps_54:24_15 Ps_54:24_16 Ps_54:24_17 Ps_54:24_18 Ps_54:24_19 Ps_54:24_20 Ps_54:24_21 Ps_54:24_22 Ps_54:24_23 Ps_54:24_24 Ps_54:24_25
Ps:54:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x