Ps:63:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:63:1 For the end, a Psalm of David. Hear my prayer, O God, when I make my petition to thee; deliver my soul from fear of the enemy. (Psalm 64:1 Brenton)
Ps:63:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (Psalm 64:1 BT_4)
Ps:63:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:63:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:63:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David
Ps:63:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:63:1 eis to telos· PSalmos tO dauid.
Ps:63:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:63:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David
Ps:63:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:63:1 Ps_63:1_1 Ps_63:1_2 Ps_63:1_3 Ps_63:1_4 Ps_63:1_5 Ps_63:1_6
Ps:63:1 x x x x x x
Ps:63:2 Εἰσάκουσον, ὁ θεός, τῆς φωνῆς μου ἐν τῷ δέεσθαί με, ἀπὸ φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν μου.
Ps:63:2 For the end, a Psalm of David. Hear my prayer, O God, when I make my petition to thee; deliver my soul from fear of the enemy. (Psalm 64:1 Brenton)
Ps:63:2 Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę; zachowaj me życie od strachu przed wrogiem. (Psalm 64:2 BT_4)
Ps:63:2 Εἰσάκουσον, θεός, τῆς φωνῆς μου ἐν τῷ δέεσθαί με, ἀπὸ φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν μου.
Ps:63:2 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐχθρός -ά -όν ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:63:2 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Bóg  Dźwięku/głos płacze Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By potrzebować/wymagać Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obawa [zobacz fobię]; by bać się Wrogi By wyjmować Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:63:2 *ei)sa/kouson, o( Teo/s, tE=s fOnE=s mou e)n tO=| de/esTai/ me, a)po\ fo/bou e)CHTrou= e)Xelou= tE\n PSuCHE/n mou.
Ps:63:2 eisakuson, ho Teos, tEs fOnEs mu en tO deesTai me, apo fobu eCHTru eXelu tEn PSyCHEn mu.
Ps:63:2 VA_AAD2S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GS P RA_DSN V2_PMN RP_AS P N2_GSM N2_GSM VB_AMD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:63:2 to heard (being heard, listen into, hearken) the god [see theology] the sound/voice cries I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to need/require I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fear [see phobia]; to fear hostile to take out the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:63:2 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom) god (nom) the (gen) sound/voice (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-NEED/REQUIRE-ed me (acc) away from (+gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! hostile ([Adj] gen) be-you(sg)-TAKE OUT-ed! the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:63:2 Ps_63:2_1 Ps_63:2_2 Ps_63:2_3 Ps_63:2_4 Ps_63:2_5 Ps_63:2_6 Ps_63:2_7 Ps_63:2_8 Ps_63:2_9 Ps_63:2_10 Ps_63:2_11 Ps_63:2_12 Ps_63:2_13 Ps_63:2_14 Ps_63:2_15 Ps_63:2_16 Ps_63:2_17
Ps:63:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:63:3 ἐσκέπασάς με ἀπὸ συστροφῆς πονηρευομένων, ἀπὸ πλήθους ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν,
Ps:63:3 Thou hast sheltered me from the conspiracy of them that do wickedly; from the multitude of them that work iniquity; (Psalm 64:2 Brenton)
Ps:63:3 Chroń mnie przed gromadą złoczyńców i przed zgrają źle postępujących. (Psalm 64:3 BT_4)
Ps:63:3 ἐσκέπασάς με ἀπὸ συστροφῆς πονηρευομένων, ἀπὸ πλήθους ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν,
Ps:63:3 σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό συ·στροφή, -ῆς, ἡ πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ἀπό πλῆθο·ς, -ους, τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ps:63:3 By chronić się Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tłum Do źle Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) By pracować/dąż Bezprawie
Ps:63:3 e)ske/pasa/s me a)po\ sustrofE=s ponEreuome/nOn, a)po\ plE/Tous e)rgaDZome/nOn tE\n a)nomi/an,
Ps:63:3 eskepasas me apo systrofEs ponEreuomenOn, apo plETus ergaDZomenOn tEn anomian,
Ps:63:3 VAI_AAI2S RP_AS P N1_GSF V1_PMPGPM P N3E_GSN V1_PMPGPM RA_ASF N1A_ASF
Ps:63:3 to shelter I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mob to evil from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lot (multitude ) to work/strive the lawlessness
Ps:63:3 you(sg)-SHELTER-ed me (acc) away from (+gen) mob (gen) while being-EVIL-ed (gen) away from (+gen) lot (gen) while being-WORK/STRIVE-ed (gen) the (acc) lawlessness (acc)
Ps:63:3 Ps_63:3_1 Ps_63:3_2 Ps_63:3_3 Ps_63:3_4 Ps_63:3_5 Ps_63:3_6 Ps_63:3_7 Ps_63:3_8 Ps_63:3_9 Ps_63:3_10
Ps:63:3 x x x x x x x x x x
Ps:63:4 οἵτινες ἠκόνησαν ὡς ῥομφαίαν τὰς γλώσσας αὐτῶν, ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν πρᾶγμα πικρὸν
Ps:63:4 who have sharpened their tongues as a sword; they have bent their bow maliciously; (Psalm 64:3 Brenton)
Ps:63:4 Oni ostrzą jak miecz swe języki, a gorzkie słowa kierują jak strzały, (Psalm 64:4 BT_4)
Ps:63:4 οἵτινες ἠκόνησαν ὡς ῥομφαίαν τὰς γλώσσας αὐτῶν, ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν πρᾶγμα πικρὸν
Ps:63:4 ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν]   ὡς ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   τόξον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό πικρός -ά -όν
Ps:63:4 Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Jak/jak Szpada Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Kłaniaj się (też tęcza) On/ona/to/to samo Sprawa [zobacz pragmatyczny] Gorzki
Ps:63:4 oi(/tines E)ko/nEsan O(s r(omfai/an ta\s glO/ssas au)tO=n, e)ne/teinan to/Xon au)tO=n pra=gma pikro\n
Ps:63:4 hoitines EkonEsan hOs romfaian tas glOssas autOn, eneteinan toXon autOn pragma pikron
Ps:63:4 RX_NPM VAI_AAI3P C N1A_ASF RA_APF N1S_APF RD_GPM VAI_AAI3P N2N_ASN RD_GPM N3M_ASN A1A_ASM
Ps:63:4 who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] ć as/like sword the tongue by metonymy, a language he/she/it/same ć Bow (also rainbow) he/she/it/same matter [see pragmatic] bitter
Ps:63:4 who-/whom-/whichever (nom)   as/like sword (acc) the (acc) tongues (acc) them/same (gen)   Bow (nom|acc|voc) them/same (gen) matter (nom|acc|voc) bitter ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:63:4 Ps_63:4_1 Ps_63:4_2 Ps_63:4_3 Ps_63:4_4 Ps_63:4_5 Ps_63:4_6 Ps_63:4_7 Ps_63:4_8 Ps_63:4_9 Ps_63:4_10 Ps_63:4_11 Ps_63:4_12
Ps:63:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:63:5 τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν ἀποκρύφοις ἄμωμον, ἐξάπινα κατατοξεύσουσιν αὐτὸν καὶ οὐ φοβηθήσονται.
Ps:63:5 to shoot in secret at the blameless; they will shoot him suddenly, and will not fear. (Psalm 64:4 Brenton)
Ps:63:5 by ugodzić niewinnego z ukrycia, znienacka strzelają, wcale się nie boją. (Psalm 64:5 BT_4)
Ps:63:5 τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν ἀποκρύφοις ἄμωμον, ἐξάπινα κατατοξεύσουσιν αὐτὸν καὶ οὐ φοβηθήσονται.
Ps:63:5 ὁ ἡ τό   ἐν ἀπό·κρυφος -ον ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον ἐξάπινα   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Ps:63:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukrywany się amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By bać się
Ps:63:5 tou= katatoXeu=sai e)n a)pokru/fois a)/mOmon, e)Xa/pina katatoXeu/sousin au)to\n kai\ ou) fobETE/sontai.
Ps:63:5 tu katatoXeusai en apokryfois amOmon, eXapina katatoXeususin auton kai u fobETEsontai.
Ps:63:5 RA_GSN VA_AAN P A1B_DPM A1B_ASM D VF_FAI3P RD_ASM C D VC_FPI3P
Ps:63:5 the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hidden amomum [Indian spice-plant]; unblemished suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fear
Ps:63:5 the (gen)   in/among/by (+dat) hidden ([Adj] dat) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) suddenly   him/it/same (acc) and not they-will-be-FEAR-ed
Ps:63:5 Ps_63:5_1 Ps_63:5_2 Ps_63:5_3 Ps_63:5_4 Ps_63:5_5 Ps_63:5_6 Ps_63:5_7 Ps_63:5_8 Ps_63:5_9 Ps_63:5_10 Ps_63:5_11
Ps:63:5 x x x x x x x x x x x
Ps:63:6 ἐκραταίωσαν ἑαυτοῖς λόγον πονηρόν, διηγήσαντο τοῦ κρύψαι παγίδας· εἶπαν Τίς ὄψεται αὐτούς;
Ps:63:6 They have set up for themselves an evil matter, they have given counsel to hide snares; they have said, Who shall see them? (Psalm 64:5 Brenton)
Ps:63:6 Umacniają się w złym zamiarze, zamyślają potajemnie zastawić sidła i mówią sobie: «Któż nas zobaczy (Psalm 64:6 BT_4)
Ps:63:6 ἐκραταίωσαν ἑαυτοῖς λόγον πονηρόν, διηγήσαντο τοῦ κρύψαι παγίδας· εἶπαν Τίς ὄψεται αὐτούς;
Ps:63:6 κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λόγος, -ου, ὁ πονηρός -ά -όν δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:63:6 By stawać się silnym Samo /nasz /twój /siebie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Do exposit By ukrywać się ukrywaj, kryj się Pułapka {Trap} By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
Ps:63:6 e)kratai/Osan e(autoi=s lo/gon ponEro/n, diEgE/santo tou= kru/PSai pagi/das· ei)=pan *ti/s o)/PSetai au)tou/s;
Ps:63:6 ekrataiOsan heautois logon ponEron, diEgEsanto tu kryPSai pagidas· eipan tis oPSetai autus;
Ps:63:6 VAI_AAI3P RD_DPM N2_ASM A1A_ASM VAI_AMI3P RA_GSN VA_AAN N3D_APF VAI_AAI3P RI_NSM VF_FMI3S RD_APM
Ps:63:6 to become strong self /our-/your-/themselves word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to exposit the to hide conceal, skulk trap to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
Ps:63:6 they-BECOME STRONG-ed selves (dat) word (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-EXPOSIT-ed the (gen) to-HIDE, be-you(sg)-HIDE-ed!, he/she/it-happens-to-HIDE (opt) traps (acc) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-SEE-ed them/same (acc)
Ps:63:6 Ps_63:6_1 Ps_63:6_2 Ps_63:6_3 Ps_63:6_4 Ps_63:6_5 Ps_63:6_6 Ps_63:6_7 Ps_63:6_8 Ps_63:6_9 Ps_63:6_10 Ps_63:6_11 Ps_63:6_12
Ps:63:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:63:7 ἐξηρεύνησαν ἀνομίας, ἐξέλιπον ἐξερευνῶντες ἐξερευνήσει. προσελεύσεται ἄνθρωπος, καὶ καρδία βαθεῖα,
Ps:63:7 They have searched out iniquity; they have wearied themselves with searching diligently, a man shall approach and the heart is deep, (Psalm 64:6 Brenton)
Ps:63:7 i zgłębi nasze tajemnice?» Zamach został obmyślony, ale wnętrze człowieka - serce jest niezgłębione. (Psalm 64:7 BT_4)
Ps:63:7 ἐξηρεύνησαν ἀνομίας, ἐξέλιπον ἐξερευνῶντες ἐξερευνήσει. προσελεύσεται ἄνθρωπος, καὶ καρδία βαθεῖα,
Ps:63:7 ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί καρδία, -ας, ἡ βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
Ps:63:7 By badać pilnie Bezprawie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) By badać pilnie By badać pilnie By nadchodzić Ludzki I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Głęboko
Ps:63:7 e)XEreu/nEsan a)nomi/as, e)Xe/lipon e)XereunO=ntes e)XereunE/sei. proseleu/setai a)/nTrOpos, kai\ kardi/a baTei=a,
Ps:63:7 eXEreunEsan anomias, eXelipon eXereunOntes eXereunEsei. proseleusetai anTrOpos, kai kardia baTeia,
Ps:63:7 VAI_AAI3P N1A_APF VBI_AAI3P V3_PAPNPM N3I_DSF VF_FMI3S N2_NSM C N1A_NSF A3U_NSF
Ps:63:7 to search diligently lawlessness to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) to search diligently to search diligently to approach human and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) deep
Ps:63:7 they-SEARCH DILIGENTLY-ed lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed while SEARCH DILIGENTLY-ing (nom|voc) he/she/it-will-SEARCH DILIGENTLY, you(sg)-will-be-SEARCH DILIGENTLY-ed (classical) he/she/it-will-be-APPROACH-ed human (nom) and heart (nom|voc) deep ([Adj] nom|voc)
Ps:63:7 Ps_63:7_1 Ps_63:7_2 Ps_63:7_3 Ps_63:7_4 Ps_63:7_5 Ps_63:7_6 Ps_63:7_7 Ps_63:7_8 Ps_63:7_9 Ps_63:7_10
Ps:63:7 x x x x x x x x x x
Ps:63:8 καὶ ὑψωθήσεται ὁ θεός. βέλος νηπίων ἐγενήθησαν αἱ πληγαὶ αὐτῶν,
Ps:63:8 and God shall be exalted, their wounds were caused by the weapon of the foolish children, (Psalm 64:7 Brenton)
Ps:63:8 Lecz Bóg strzałami w nich godzi, nagle odnoszą rany, (Psalm 64:8 BT_4)
Ps:63:8 καὶ ὑψωθήσεται θεός. βέλος νηπίων ἐγενήθησαν αἱ πληγαὶ αὐτῶν,
Ps:63:8 καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ βέλο·ς, -ους, τό νήπιος -ία -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:63:8 I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Bóg  Żądła strzała Noworodek By stawać się stawaj się, zdarzaj się Uderzaj/plagę On/ona/to/to samo
Ps:63:8 kai\ u(PSOTE/setai o( Teo/s. be/los nEpi/On e)genE/TEsan ai( plEgai\ au)tO=n,
Ps:63:8 kai hyPSOTEsetai ho Teos. belos nEpiOn egenETEsan hai plEgai autOn,
Ps:63:8 C VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM N3E_NSN A1A_GPM VCI_API3P RA_NPF N1_NPF RD_GPM
Ps:63:8 and also, even, namely to elevate/set high the god [see theology] dart arrow infant to become become, happen the strike/plague he/she/it/same
Ps:63:8 and he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) god (nom) dart (nom|acc|voc) infant ([Adj] gen) they-were-BECOME-ed the (nom) strikes/plagues (nom|voc) them/same (gen)
Ps:63:8 Ps_63:8_1 Ps_63:8_2 Ps_63:8_3 Ps_63:8_4 Ps_63:8_5 Ps_63:8_6 Ps_63:8_7 Ps_63:8_8 Ps_63:8_9 Ps_63:8_10
Ps:63:8 x x x x x x x x x x
Ps:63:9 καὶ ἐξησθένησαν ἐπ’ αὐτοὺς αἱ γλῶσσαι αὐτῶν. ἐταράχθησαν πάντες οἱ θεωροῦντες αὐτούς,
Ps:63:9 and their tongues have set him at nought, all that saw them were troubled; (Psalm 64:8 Brenton)
Ps:63:9 własny język im gotuje upadek: wszyscy, co ich widzą, potrząsają głowami. (Psalm 64:9 BT_4)
Ps:63:9 καὶ ἐξησθένησαν ἐπ’ αὐτοὺς αἱ γλῶσσαι αὐτῶν. ἐταράχθησαν πάντες οἱ θεωροῦντες αὐτούς,
Ps:63:9 καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:63:9 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj On/ona/to/to samo
Ps:63:9 kai\ e)XEsTe/nEsan e)p’ au)tou\s ai( glO=ssai au)tO=n. e)tara/CHTEsan pa/ntes oi( TeOrou=ntes au)tou/s,
Ps:63:9 kai eXEsTenEsan ep’ autus hai glOssai autOn. etaraCHTEsan pantes hoi TeOruntes autus,
Ps:63:9 C VAI_AAI3P P RD_APM RA_NPF N1S_NPF RD_GPM VQI_API3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RD_APM
Ps:63:9 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the tongue by metonymy, a language he/she/it/same to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir every all, each, every, the whole of the to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive he/she/it/same
Ps:63:9 and   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom) tongues (nom|voc) them/same (gen) they-were-UNSETTLE-ed all (nom|voc) the (nom) while LOOKED AT-ing (nom|voc) them/same (acc)
Ps:63:9 Ps_63:9_1 Ps_63:9_2 Ps_63:9_3 Ps_63:9_4 Ps_63:9_5 Ps_63:9_6 Ps_63:9_7 Ps_63:9_8 Ps_63:9_9 Ps_63:9_10 Ps_63:9_11 Ps_63:9_12
Ps:63:9 x x x x x x x x x x x x
Ps:63:10 καὶ ἐφοβήθη πᾶς ἄνθρωπος. καὶ ἀνήγγειλαν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ συνῆκαν.
Ps:63:10 and every man was alarmed, and they related the works of God, and understood his deeds. (Psalm 64:9 Brenton)
Ps:63:10 Ludzie zdjęci bojaźnią sławią dzieło Boga i rozważają Jego zrządzenia. (Psalm 64:10 BT_4)
Ps:63:10 καὶ ἐφοβήθη πᾶς ἄνθρωπος. καὶ ἀνήγγειλαν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ συνῆκαν.
Ps:63:10 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
Ps:63:10 I też, nawet, mianowicie By bać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Praca Bóg  I też, nawet, mianowicie Praca On/ona/to/to samo By rozumieć
Ps:63:10 kai\ e)fobE/TE pa=s a)/nTrOpos. kai\ a)nE/ggeilan ta\ e)/rga tou= Teou= kai\ ta\ poiE/mata au)tou= sunE=kan.
Ps:63:10 kai efobETE pas anTrOpos. kai anEngeilan ta erga tu Teu kai ta poiEmata autu synEkan.
Ps:63:10 C VCI_API3S A3_NSM N2_NSM C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM C RA_APN N3M_APN RD_GSM VAI_AAI3P
Ps:63:10 and also, even, namely to fear every all, each, every, the whole of human and also, even, namely to proclaim proclaim, report the work the god [see theology] and also, even, namely the work he/she/it/same to understand
Ps:63:10 and he/she/it-was-FEAR-ed every (nom|voc) human (nom) and they-PROCLAIM-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) they-UNDERSTand-ed
Ps:63:10 Ps_63:10_1 Ps_63:10_2 Ps_63:10_3 Ps_63:10_4 Ps_63:10_5 Ps_63:10_6 Ps_63:10_7 Ps_63:10_8 Ps_63:10_9 Ps_63:10_10 Ps_63:10_11 Ps_63:10_12 Ps_63:10_13 Ps_63:10_14 Ps_63:10_15
Ps:63:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:63:11 εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐπὶ τῷ κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἐπαινεσθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.
Ps:63:11 The righteous shall rejoice in the Lord, and hope on him, and all the upright in heart shall be praised. (Psalm 64:10 Brenton)
Ps:63:11 Sprawiedliwy weseli się w Panu, do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się chlubią. (Psalm 64:11 BT_4)
Ps:63:11 εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐπὶ τῷ κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἐπαινεσθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.
Ps:63:11 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) δίκαιος -αία -ον ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Ps:63:11 By celebrować/bądź wesoły Właśnie prawy, właśnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwalić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prosto; prosto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Ps:63:11 eu)franTE/setai di/kaios e)pi\ tO=| kuri/O| kai\ e)lpiei= e)p’ au)to/n, kai\ e)painesTE/sontai pa/ntes oi( eu)Tei=s tE=| kardi/a|.
Ps:63:11 eufranTEsetai dikaios epi tO kyriO kai elpiei ep’ auton, kai epainesTEsontai pantes hoi euTeis tE kardia.
Ps:63:11 VC_FPI3S A1A_NSM P RA_DSM N2_DSM C VF2_FAI3S P RD_ASM C VC_FPI3P A3_NPM RA_NPM A3U_NPM RA_DSF N1A_DSF
Ps:63:11 to celebrate/be merry just righteous, just upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to praise every all, each, every, the whole of the straight; straight the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Ps:63:11 he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY just ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-will-HOPE, you(sg)-will-be-HOPE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and they-will-be-PRAISE-ed all (nom|voc) the (nom) straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) the (dat) heart (dat)
Ps:63:11 Ps_63:11_1 Ps_63:11_2 Ps_63:11_3 Ps_63:11_4 Ps_63:11_5 Ps_63:11_6 Ps_63:11_7 Ps_63:11_8 Ps_63:11_9 Ps_63:11_10 Ps_63:11_11 Ps_63:11_12 Ps_63:11_13 Ps_63:11_14 Ps_63:11_15 Ps_63:11_16
Ps:63:11 x x x x x x x x x x x x x x x x