Ps:64:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, ᾠδή· Ιερεμιου καὶ Ιεζεκιηλ ἐκ τοῦ λόγου τῆς παροικίας, ὅτε ἔμελλον ἐκπορεύεσθαι.
Ps:64:1 For the end, a Psalm and Song of David. Praise becomes thee, O God, in Sion; and to thee shall the vow be performed. (Psalm 65:1 Brenton)
Ps:64:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. Pieśń. (Psalm 65:1 BT_4)
Ps:64:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, ᾠδή· Ιερεμιου καὶ Ιεζεκιηλ ἐκ τοῦ λόγου τῆς παροικίας, ὅτε ἔμελλον ἐκπορεύεσθαι.
Ps:64:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ᾠδή, -ῆς, ἡ Ἰερεμίας, -ου, ὁ καί   ἐκ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παρ·οικία, -ας, ἡ ὅτε μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -)
Ps:64:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David Oda Jeremiasz I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi Kiedy By mieć dookoła być przeznaczony By wychodzić
Ps:64:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid, O)|dE/· *ieremiou kai\ *ieDZekiEl e)k tou= lo/gou tE=s paroiki/as, o(/te e)/mellon e)kporeu/esTai.
Ps:64:1 eis to telos· PSalmos tO dauid, OdE· ieremiu kai ieDZekiEl ek tu logu tEs paroikias, hote emellon ekporeuesTai.
Ps:64:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM N1_NSF N1T_GSM C N_GSM P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1A_GSF D V1I_IAI3P V1_PMN
Ps:64:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David ode Jeremiah and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land when to am about to be destined to go out
Ps:64:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl) ode (nom|voc) Jeremiah (gen) and   out of (+gen) the (gen) word (gen) the (gen) not belonging from (gen), not belonging froms (acc) when I-was-ABOUT-ing, they-were-ABOUT-ing to-be-being-GO-ed-OUT
Ps:64:1 Ps_64:1_1 Ps_64:1_2 Ps_64:1_3 Ps_64:1_4 Ps_64:1_5 Ps_64:1_6 Ps_64:1_7 Ps_64:1_8 Ps_64:1_9 Ps_64:1_10 Ps_64:1_11 Ps_64:1_12 Ps_64:1_13 Ps_64:1_14 Ps_64:1_15 Ps_64:1_16 Ps_64:1_17 Ps_64:1_18
Ps:64:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:64:2 Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ θεός, ἐν Σιων, καὶ σοὶ ἀποδοθήσεται εὐχὴ ἐν Ιερουσαλημ.
Ps:64:2 For the end, a Psalm and Song of David. Praise becomes thee, O God, in Sion; and to thee shall the vow be performed. (Psalm 65:1 Brenton)
Ps:64:2 Ciebie należy wielbić, Boże, na Syjonie. Tobie śluby dopełniać, (Psalm 65:2 BT_4)
Ps:64:2 Σοὶ πρέπει ὕμνος, θεός, ἐν Σιων, καὶ σοὶ ἀποδοθήσεται εὐχὴ ἐν Ιερουσαλημ.
Ps:64:2 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πρέπω (πρεπ-, -, -, -, -, -) ὕμνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν Σιών, ἡ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) εὐχή, -ῆς, ἡ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ps:64:2 Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do przystosowywania by być jasno widziane, widoczne, jak, bądź podobnym, porównuj, właściwy, stosowność, to jest stosowne Hymn Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ślub W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Ps:64:2 *soi\ pre/pei u(/mnos, o( Teo/s, e)n *siOn, kai\ soi\ a)podoTE/setai eu)CHE\ e)n *ierousalEm.
Ps:64:2 soi prepei hymnos, ho Teos, en siOn, kai soi apodoTEsetai euCHE en ierusalEm.
Ps:64:2 RP_DS V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM P N_DSF C RP_DS VC_FPI3S N1_NSF P N_DSF
Ps:64:2 you; your/yours(sg); to rub worn, rub to fitting to be clearly seen, conspicuous, like, resemble, liken, seemly, propriety, it is fitting hymn the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion and also, even, namely you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give back restore, assign, impute, convey, refer vow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Ps:64:2 you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-FITTING-ing, you(sg)-are-being-FITTING-ed (classical) hymn (nom) the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) Zion (indecl) and you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be-GIVE BACK-ed vow (nom|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Ps:64:2 Ps_64:2_1 Ps_64:2_2 Ps_64:2_3 Ps_64:2_4 Ps_64:2_5 Ps_64:2_6 Ps_64:2_7 Ps_64:2_8 Ps_64:2_9 Ps_64:2_10 Ps_64:2_11 Ps_64:2_12 Ps_64:2_13
Ps:64:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:64:3 εἰσάκουσον προσευχῆς μου· πρὸς σὲ πᾶσα σὰρξ ἥξει.
Ps:64:3 Hear my prayer; to thee all flesh shall come. (Psalm 65:2 Brenton)
Ps:64:3 co próśb wysłuchujesz. Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik, (Psalm 65:3 BT_4)
Ps:64:3 εἰσάκουσον προσευχῆς μου· πρὸς σὲ πᾶσα σὰρξ ἥξει.
Ps:64:3 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Ps:64:3 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Modlitwa Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić
Ps:64:3 ei)sa/kouson proseuCHE=s mou· pro\s se\ pa=sa sa\rX E(/Xei.
Ps:64:3 eisakuson proseuCHEs mu· pros se pasa sarX hEXei.
Ps:64:3 VA_AAD2S N1_GSF RP_GS P RP_AS A1S_NSF N3K_NSF VF_FAI3S
Ps:64:3 to heard (being heard, listen into, hearken) prayer I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of flesh to have come I have come. I have arrived.; to lead
Ps:64:3 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) prayer (gen) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) every (nom|voc) flesh (nom|voc) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical)
Ps:64:3 Ps_64:3_1 Ps_64:3_2 Ps_64:3_3 Ps_64:3_4 Ps_64:3_5 Ps_64:3_6 Ps_64:3_7 Ps_64:3_8
Ps:64:3 x x x x x x x x
Ps:64:4 λόγοι ἀνομιῶν ὑπερεδυνάμωσαν ἡμᾶς, καὶ τὰς ἀσεβείας ἡμῶν σὺ ἱλάσῃ.
Ps:64:4 The words of transgressors have overpowered us; but do thou pardon our sins. (Psalm 65:3 Brenton)
Ps:64:4 wyznając nieprawości. Przygniatają nas nasze przewiny: Ty je odpuszczasz. (Psalm 65:4 BT_4)
Ps:64:4 λόγοι ἀνομιῶν ὑπερεδυνάμωσαν ἡμᾶς, καὶ τὰς ἀσεβείας ἡμῶν σὺ ἱλάσῃ.
Ps:64:4 λόγος, -ου, ὁ ἀ·νομία, -ας, ἡ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἱλάσκομαι (ιλασκ-, ιλα·σ-, ιλα·σ-, -, -, ιλασ·θ-)
Ps:64:4 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bezprawie Ja I też, nawet, mianowicie Brak szacunku Ja Ty By przejednywać
Ps:64:4 lo/goi a)nomiO=n u(pereduna/mOsan E(ma=s, kai\ ta\s a)sebei/as E(mO=n su\ i(la/sE|.
Ps:64:4 logoi anomiOn hyperedynamOsan hEmas, kai tas asebeias hEmOn sy hilasE.
Ps:64:4 N2_NPM N1A_GPF VAI_AAI3P RP_AP C RA_APF N1A_APF RP_GP RP_NS VF_FMI2S
Ps:64:4 word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lawlessness ć I and also, even, namely the lack of deference I you to propitiate
Ps:64:4 words (nom|voc) lawlessnesss (gen)   us (acc) and the (acc) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) us (gen) you(sg) (nom) you(sg)-will-be-PROPITIATE-ed, you(sg)-should-be-PROPITIATE-ed
Ps:64:4 Ps_64:4_1 Ps_64:4_2 Ps_64:4_3 Ps_64:4_4 Ps_64:4_5 Ps_64:4_6 Ps_64:4_7 Ps_64:4_8 Ps_64:4_9 Ps_64:4_10
Ps:64:4 x x x x x x x x x x
Ps:64:5 μακάριος ὃν ἐξελέξω καὶ προσελάβου· κατασκηνώσει ἐν ταῖς αὐλαῖς σου. πλησθησόμεθα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου· ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ.
Ps:64:5 Blessed is he whom thou hast chosen and adopted; he shall dwell in thy courts; we shall be filled with the good things of thy house; thy temple is holy. (Psalm 65:4 Brenton)
Ps:64:5 Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz: mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twego domu, świętość Twojego przybytku! (Psalm 65:5 BT_4)
Ps:64:5 μακάριος ὃν ἐξελέξω καὶ προσελάβου· κατασκηνώσει ἐν ταῖς αὐλαῖς σου. πλησθησόμεθα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου· ἅγιος ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ.
Ps:64:5 μακάριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) καί προσ·λαμβάνω (προσ+λαμβαν-, -, 2nd προσ+λαβ-, προσ+ειληφ·[κ]-, -, -) κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θαυμαστός -ή -όν ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Ps:64:5 Szczęśliwy Kto/, który/, który; by być By wybierać I też, nawet, mianowicie Do ??? Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Ty; twój/twój(sg) Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Dom; by mieszkać Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Świątynia {Skroń} Ty; twój/twój(sg) Cudowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Ps:64:5 maka/rios o(\n e)Xele/XO kai\ prosela/bou· kataskEnO/sei e)n tai=s au)lai=s sou. plEsTEso/meTa e)n toi=s a)gaToi=s tou= oi)/kou sou· a(/gios o( nao/s sou, Taumasto\s e)n dikaiosu/nE|.
Ps:64:5 makarios hon eXeleXO kai proselabu· kataskEnOsei en tais aulais su. plEsTEsomeTa en tois agaTois tu oiku su· hagios ho naos su, Taumastos en dikaiosynE.
Ps:64:5 A1A_NSM RR_ASM VAI_AMI2S C VBI_AMI2S VF_FAI3S P RA_DPF N1_DPF RP_GS VS_FPI1P P RA_DPM A1_DPM RA_GSM N2_GSM RP_GS A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS A1_NSM P N1_DSF
Ps:64:5 fortunate who/whom/which; to be to select and also, even, namely to ??? settling; to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house you; your/yours(sg) to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the good inherently good, i.e. God-wrought. the house; to dwell you; your/yours(sg) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the temple you; your/yours(sg) wonderful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Ps:64:5 fortunate ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-were-SELECT-ed and you(sg)-were-???-ed settling (dat); he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical) in/among/by (+dat) the (dat) courtyards (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-will-be-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) good ([Adj] dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) holy ([Adj] nom) the (nom) temple (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) wonderful ([Adj] nom) in/among/by (+dat) righteousness (dat)
Ps:64:5 Ps_64:5_1 Ps_64:5_2 Ps_64:5_3 Ps_64:5_4 Ps_64:5_5 Ps_64:5_6 Ps_64:5_7 Ps_64:5_8 Ps_64:5_9 Ps_64:5_10 Ps_64:5_11 Ps_64:5_12 Ps_64:5_13 Ps_64:5_14 Ps_64:5_15 Ps_64:5_16 Ps_64:5_17 Ps_64:5_18 Ps_64:5_19 Ps_64:5_20 Ps_64:5_21 Ps_64:5_22 Ps_64:5_23 Ps_64:5_24
Ps:64:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:64:6 ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ θεὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ ἐν θαλάσσῃ μακράν,
Ps:64:6 Thou art wonderful in righteousness. Hearken to us, O God our Saviour; the hope of all the ends of the earth, and of them that are on the sea afar off: (Psalm 65:5 Brenton)
Ps:64:6 Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami, Boże, nasz Zbawco, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich, (Psalm 65:6 BT_4)
Ps:64:6 ἐπάκουσον ἡμῶν, θεὸς σωτὴρ ἡμῶν, ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ ἐν θαλάσσῃ μακράν,
Ps:64:6 ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐν θάλασσα, -ης, ἡ μακράν; μακρός -ά -όν
Ps:64:6 By słyszeć Ja Bóg  Zbawiciela wybawca Ja Miej nadzieję/oczekiwanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze Daleko; daleko [zobacz makro]
Ps:64:6 e)pa/kouson E(mO=n, o( Teo\s o( sOtE\r E(mO=n, E( e)lpi\s pa/ntOn tO=n pera/tOn tE=s gE=s kai\ e)n Tala/ssE| makra/n,
Ps:64:6 epakuson hEmOn, ho Teos ho sOtEr hEmOn, hE elpis pantOn tOn peratOn tEs gEs kai en TalassE makran,
Ps:64:6 VA_AAD2S RP_GP RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GP RA_NSF N3D_NSF A3_GPN RA_GPN N3T_GPN RA_GSF N1_GSF C P N1S_DSF D
Ps:64:6 to hear I the god [see theology] the Savior rescuer I the hope/expectation every all, each, every, the whole of the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the earth/land and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sea far; far [see macro]
Ps:64:6 do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (gen) the (nom) god (nom) the (nom) Savior (nom|voc) us (gen) the (nom) hope/expectation (nom) all (gen) the (gen) final decisions (gen) the (gen) earth/land (gen) and in/among/by (+dat) sea (dat) far; far ([Adj] acc)
Ps:64:6 Ps_64:6_1 Ps_64:6_2 Ps_64:6_3 Ps_64:6_4 Ps_64:6_5 Ps_64:6_6 Ps_64:6_7 Ps_64:6_8 Ps_64:6_9 Ps_64:6_10 Ps_64:6_11 Ps_64:6_12 Ps_64:6_13 Ps_64:6_14 Ps_64:6_15 Ps_64:6_16 Ps_64:6_17 Ps_64:6_18
Ps:64:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:64:7 ἑτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, περιεζωσμένος ἐν δυναστείᾳ,
Ps:64:7 who dost establish the mountains in thy strength, being girded about with power; (Psalm 65:6 Brenton)
Ps:64:7 który swą mocą utwierdzasz góry, jesteś opasany potęgą, (Psalm 65:7 BT_4)
Ps:64:7 ἑτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, περιεζωσμένος ἐν δυναστείᾳ,
Ps:64:7 ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) ἐν  
Ps:64:7 Do gotowy Wchodź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ps:64:7 e(toima/DZOn o)/rE e)n tE=| i)sCHu/i au)tou=, perieDZOsme/nos e)n dunastei/a|,
Ps:64:7 hetoimaDZOn orE en tE isCHyi autu, perieDZOsmenos en dynasteia,
Ps:64:7 V1_PAPNSM N3E_APN P RA_DSF N3U_DSF RD_GSM VM_XMPNSM P N1A_DSF
Ps:64:7 to ready mount in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength he/she/it/same to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Ps:64:7 while READY-ing (nom) mounts (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) him/it/same (gen) having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (nom) in/among/by (+dat)  
Ps:64:7 Ps_64:7_1 Ps_64:7_2 Ps_64:7_3 Ps_64:7_4 Ps_64:7_5 Ps_64:7_6 Ps_64:7_7 Ps_64:7_8 Ps_64:7_9
Ps:64:7 x x x x x x x x x
Ps:64:8 ὁ συνταράσσων τὸ κύτος τῆς θαλάσσης, ἤχους κυμάτων αὐτῆς. ταραχθήσονται τὰ ἔθνη,
Ps:64:8 who troublest the depth of the sea, the sounds of its waves. (Psalm 65:7 Brenton)
Ps:64:8 który uśmierzasz burzliwy szum morza, huk jego fal, zgiełk narodów. (Psalm 65:8 BT_4)
Ps:64:8 συνταράσσων τὸ κύτος τῆς θαλάσσης, ἤχους κυμάτων αὐτῆς. ταραχθήσονται τὰ ἔθνη,
Ps:64:8 ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό κῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ps:64:8 Morze Dźwięku szczelina, ton, pierścień Fala puchną, unoszą się On/ona/to/to samo By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Naród [zobacz etniczny]
Ps:64:8 o( suntara/ssOn to\ ku/tos tE=s Tala/ssEs, E)/CHous kuma/tOn au)tE=s. taraCHTE/sontai ta\ e)/TnE,
Ps:64:8 ho syntarassOn to kytos tEs TalassEs, ECHus kymatOn autEs. taraCHTEsontai ta eTnE,
Ps:64:8 RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1S_GSF N2_APM N3M_GPN RD_GSF VQ_FPI3P RA_NPN N3E_NPN
Ps:64:8 the ć the ć the sea sound chink, tune, ring wave swell, waft he/she/it/same to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the nation [see ethnic]
Ps:64:8 the (nom)   the (nom|acc)   the (gen) sea (gen) sounds (acc), sound (gen) waves (gen) her/it/same (gen) they-will-be-UNSETTLE-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
Ps:64:8 Ps_64:8_1 Ps_64:8_2 Ps_64:8_3 Ps_64:8_4 Ps_64:8_5 Ps_64:8_6 Ps_64:8_7 Ps_64:8_8 Ps_64:8_9 Ps_64:8_10 Ps_64:8_11 Ps_64:8_12
Ps:64:8 x x x x x x x x x x x x
Ps:64:9 καὶ φοβηθήσονται οἱ κατοικοῦντες τὰ πέρατα ἀπὸ τῶν σημείων σου· ἐξόδους πρωίας καὶ ἑσπέρας τέρψεις.
Ps:64:9 The nations shall be troubled, and they that inhabit the ends of the earth shall be afraid of thy signs; thou wilt cause the outgoings of morning and evening to rejoice. (Psalm 65:8 Brenton)
Ps:64:9 Przejęci są trwogą mieszkańcy krańców ziemi z powodu Twych znaków. Ty zaś napełniasz radością podwoje Zachodu i Wschodu. (Psalm 65:9 BT_4)
Ps:64:9 καὶ φοβηθήσονται οἱ κατοικοῦντες τὰ πέρατα ἀπὸ τῶν σημείων σου· ἐξόδους πρωίας καὶ ἑσπέρας τέρψεις.
Ps:64:9 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ἀπό ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX]; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔξ·οδος, -ου, ἡ πρωΐα, -ας, ἡ καί ἑσπέρα, -ας, ἡ  
Ps:64:9 I też, nawet, mianowicie By bać się By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Znak; znak; by znaczyć oznaczaj, dawaj do zrozumienia {implikuj}, znacz, wskazuj, znacz {miej na myśli}, znacz, literuj Ty; twój/twój(sg) Eksodus Ranek I też, nawet, mianowicie Wieczór
Ps:64:9 kai\ fobETE/sontai oi( katoikou=ntes ta\ pe/rata a)po\ tO=n sEmei/On sou· e)Xo/dous prOi/as kai\ e(spe/ras te/rPSeis.
Ps:64:9 kai fobETEsontai hoi katoikuntes ta perata apo tOn sEmeiOn su· eXodus prOias kai hesperas terPSeis.
Ps:64:9 C VC_FPI3P RA_NPM V2_PAPNPM RA_APN N3T_APN P RA_GPM N2N_GPN RP_GS N2_APF N1A_GSF C N1A_GSF VF_FAI2S
Ps:64:9 and also, even, namely to fear the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sign; sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell you; your/yours(sg) exodus morning and also, even, namely evening ć
Ps:64:9 and they-will-be-FEAR-ed the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (nom|acc) final decisions (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) signs (gen); signs (gen); while SIGNIFY-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) exoduses (acc) morning (gen), mornings (acc) and evening (gen), evenings (acc)  
Ps:64:9 Ps_64:9_1 Ps_64:9_2 Ps_64:9_3 Ps_64:9_4 Ps_64:9_5 Ps_64:9_6 Ps_64:9_7 Ps_64:9_8 Ps_64:9_9 Ps_64:9_10 Ps_64:9_11 Ps_64:9_12 Ps_64:9_13 Ps_64:9_14 Ps_64:9_15
Ps:64:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:64:10 ἐπεσκέψω τὴν γῆν καὶ ἐμέθυσας αὐτήν, ἐπλήθυνας τοῦ πλουτίσαι αὐτήν· ὁ ποταμὸς τοῦ θεοῦ ἐπληρώθη ὑδάτων· ἡτοίμασας τὴν τροφὴν αὐτῶν, ὅτι οὕτως ἡ ἑτοιμασία σου.
Ps:64:10 Thou hast visited the earth, and saturated it; thou hast abundantly enriched it. The river of God is filled with water; thou hast prepared their food, for thus is the preparation of it. (Psalm 65:9 Brenton)
Ps:64:10 Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, ubogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wodą jest wezbrany, zboże im przygotowałeś. Tak przygotowałeś ziemię: (Psalm 65:10 BT_4)
Ps:64:10 ἐπεσκέψω τὴν γῆν καὶ ἐμέθυσας αὐτήν, ἐπλήθυνας τοῦ πλουτίσαι αὐτήν· ποταμὸς τοῦ θεοῦ ἐπληρώθη ὑδάτων· ἡτοίμασας τὴν τροφὴν αὐτῶν, ὅτι οὕτως ἑτοιμασία σου.
Ps:64:10 ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό πλουτίζω (πλουτιζ-, πλουτι(ε)·[σ]-, πλουτι·σ-, -, -, πλουτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό τροφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἑτοιμασία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:64:10 By bywać [zobacz sceptyczny] Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany On/ona/to/to samo By wzrastać/mnóż się By robić obfity On/ona/to/to samo Rzeka Bóg  By napełniać pełność, spełniać Woda Do gotowy Żywność On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Gotowość Ty; twój/twój(sg)
Ps:64:10 e)peske/PSO tE\n gE=n kai\ e)me/Tusas au)tE/n, e)plE/Tunas tou= plouti/sai au)tE/n· o( potamo\s tou= Teou= e)plErO/TE u(da/tOn· E(toi/masas tE\n trofE\n au)tO=n, o(/ti ou(/tOs E( e(toimasi/a sou.
Ps:64:10 epeskePSO tEn gEn kai emeTysas autEn, eplETynas tu plutisai autEn· ho potamos tu Teu eplErOTE hydatOn· hEtoimasas tEn trofEn autOn, hoti hutOs hE hetoimasia su.
Ps:64:10 VAI_AMI2S RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI2S RD_ASF VAI_AAI2S RA_GSN VA_AAN RD_ASF RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM VCI_API3S N3T_GPN VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF RD_GPM C D RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Ps:64:10 to visit [see skeptical] the earth/land and also, even, namely to get drunk he/she/it/same to increase/multiply the to make abundant he/she/it/same the river the god [see theology] to fill fill, fulfill water to ready the food he/she/it/same because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the readiness you; your/yours(sg)
Ps:64:10 you(sg)-were-VISIT-ed the (acc) earth/land (acc) and you(sg)-GET-ed-DRUNK her/it/same (acc) you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed the (gen) to-MAKE-ABUNDANT, be-you(sg)-MAKE-ed-ABUNDANT!, he/she/it-happens-to-MAKE-ABUNDANT (opt) her/it/same (acc) the (nom) river (nom) the (gen) god (gen) he/she/it-was-FILL-ed waters (gen) you(sg)-READY-ed the (acc) food (acc) them/same (gen) because/that thusly/like this the (nom) readiness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:64:10 Ps_64:10_1 Ps_64:10_2 Ps_64:10_3 Ps_64:10_4 Ps_64:10_5 Ps_64:10_6 Ps_64:10_7 Ps_64:10_8 Ps_64:10_9 Ps_64:10_10 Ps_64:10_11 Ps_64:10_12 Ps_64:10_13 Ps_64:10_14 Ps_64:10_15 Ps_64:10_16 Ps_64:10_17 Ps_64:10_18 Ps_64:10_19 Ps_64:10_20 Ps_64:10_21 Ps_64:10_22 Ps_64:10_23 Ps_64:10_24 Ps_64:10_25
Ps:64:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:64:11 τοὺς αὔλακας αὐτῆς μέθυσον, πλήθυνον τὰ γενήματα αὐτῆς, ἐν ταῖς σταγόσιν αὐτῆς εὐφρανθήσεται ἀνατέλλουσα.
Ps:64:11 Saturate her furrows, multiply her fruits; the crop springing up shall rejoice in its drops. (Psalm 65:10 Brenton)
Ps:64:11 bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby, deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom. (Psalm 65:11 BT_4)
Ps:64:11 τοὺς αὔλακας αὐτῆς μέθυσον, πλήθυνον τὰ γενήματα αὐτῆς, ἐν ταῖς σταγόσιν αὐτῆς εὐφρανθήσεται ἀνατέλλουσα.
Ps:64:11 ὁ ἡ τό αὔλαξ, -ακος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό μέθυσος, -ου, ὁ; μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -)
Ps:64:11 Bruzda On/ona/to/to samo Pijak; by stawać się pijany By wzrastać/mnóż się Owocu owoc z On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By celebrować/bądź wesoły By podnosić się wiosnę {sprężynę}
Ps:64:11 tou\s au)/lakas au)tE=s me/Tuson, plE/Tunon ta\ genE/mata au)tE=s, e)n tai=s stago/sin au)tE=s eu)franTE/setai a)nate/llousa.
Ps:64:11 tus aulakas autEs meTyson, plETynon ta genEmata autEs, en tais stagosin autEs eufranTEsetai anatellusa.
Ps:64:11 RA_APM N3K_APM RD_GSF VA_AAD2S VB_AAD2S RA_APN N3M_APN RD_GSF P RA_DPF N3W_DPF RD_GSF VC_FPI3S V1_PAPNSF
Ps:64:11 the furrow he/she/it/same drunkard; to get drunk to increase/multiply the fruit fruit of he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same to celebrate/be merry to rise spring up
Ps:64:11 the (acc) furrows (acc) her/it/same (gen) drunkard (acc); do-GET-you(sg)-DRUNK!, going-to-GET (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) do-INCREASE/MULTIPLY-you(sg)!, while INCREASE/MULTIPLY-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (gen) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY while TO RISE-ing (nom|voc)
Ps:64:11 Ps_64:11_1 Ps_64:11_2 Ps_64:11_3 Ps_64:11_4 Ps_64:11_5 Ps_64:11_6 Ps_64:11_7 Ps_64:11_8 Ps_64:11_9 Ps_64:11_10 Ps_64:11_11 Ps_64:11_12 Ps_64:11_13 Ps_64:11_14
Ps:64:11 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:64:12 εὐλογήσεις τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, καὶ τὰ πεδία σου πλησθήσονται πιότητος·
Ps:64:12 Saturate her furrows, multiply her fruits; the crop springing up shall rejoice in its drops. (Psalm 65:10 Brenton)
Ps:64:12 bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby, deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom. (Psalm 65:11 BT_4)
Ps:64:12 εὐλογήσεις τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, καὶ τὰ πεδία σου πλησθήσονται πιότητος·
Ps:64:12 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) πιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Ps:64:12 By błogosławić Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Rok Wspaniałomyślność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Do ??? ???
Ps:64:12 eu)logE/seis to\n ste/fanon tou= e)niautou= tE=s CHrEsto/tEto/s sou, kai\ ta\ pedi/a sou plEsTE/sontai pio/tEtos·
Ps:64:12 eulogEseis ton stefanon tu eniautu tEs CHrEstotEtos su, kai ta pedia su plEsTEsontai piotEtos·
Ps:64:12 VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RA_GSF N3T_GSF RP_GS C RA_NPN N2N_NPN RP_GS VS_FPI3P N3T_GSF
Ps:64:12 to bless the wreath; wreath wreath (only) not crown the year the magnanimousness you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) to ??? ???
Ps:64:12 you(sg)-will-BLESS the (acc) wreath (acc); wreath (acc) the (gen) year (gen) the (gen) magnanimousness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-???-ed ??? (gen)
Ps:64:12 Ps_64:12_1 Ps_64:12_2 Ps_64:12_3 Ps_64:12_4 Ps_64:12_5 Ps_64:12_6 Ps_64:12_7 Ps_64:12_8 Ps_64:12_9 Ps_64:12_10 Ps_64:12_11 Ps_64:12_12 Ps_64:12_13 Ps_64:12_14
Ps:64:12 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:64:13 πιανθήσονται τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου, καὶ ἀγαλλίασιν οἱ βουνοὶ περιζώσονται.
Ps:64:13 The mountains of the wilderness shall be enriched; and the hills shall gird themselves with joy. (Psalm 65:12 Brenton)
Ps:64:13 Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasują się weselem. (Psalm 65:13 BT_4)
Ps:64:13 πιανθήσονται τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου, καὶ ἀγαλλίασιν οἱ βουνοὶ περιζώσονται.
Ps:64:13   ὁ ἡ τό ὡραῖος -α -ον ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί ἀγαλλίασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -)
Ps:64:13 Aktualny Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Uniesienie radości radują się, są zadowolone Wzgórze Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę}
Ps:64:13 pianTE/sontai ta\ O(rai=a tE=s e)rE/mou, kai\ a)galli/asin oi( bounoi\ periDZO/sontai.
Ps:64:13 pianTEsontai ta hOraia tEs erEmu, kai agalliasin hoi bunoi periDZOsontai.
Ps:64:13 VC_FPI3P RA_APN A1A_APN RA_GSF N2_GSF C N3I_ASF RA_NPM N2_NPM VF_FMI3P
Ps:64:13 ć the timely the wilderness; to lay waste and also, even, namely exultation rejoice, be glad the hill to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone
Ps:64:13   the (nom|acc) timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! and exultation (acc) the (nom) hills (nom|voc) they-will-be-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed
Ps:64:13 Ps_64:13_1 Ps_64:13_2 Ps_64:13_3 Ps_64:13_4 Ps_64:13_5 Ps_64:13_6 Ps_64:13_7 Ps_64:13_8 Ps_64:13_9 Ps_64:13_10
Ps:64:13 x x x x x x x x x x
Ps:64:14 ἐνεδύσαντο οἱ κριοὶ τῶν προβάτων, καὶ αἱ κοιλάδες πληθυνοῦσι σῖτον· κεκράξονται, καὶ γὰρ ὑμνήσουσιν.
Ps:64:14 The rams of the flock are clothed with wool, and the valleys shall abound in corn; they shall cry aloud, yea they shall sing hymns. (Psalm 65:13 Brenton)
Ps:64:14 Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem, wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają. (Psalm 65:14 BT_4)
Ps:64:14 ἐνεδύσαντο οἱ κριοὶ τῶν προβάτων, καὶ αἱ κοιλάδες πληθυνοῦσι σῖτον· κεκράξονται, καὶ γὰρ ὑμνήσουσιν.
Ps:64:14 ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὁ ἡ τό   πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί γάρ ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -)
Ps:64:14 By ubierać Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Pszenicy/ziarna nasienie; zboże By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By wysławiać
Ps:64:14 e)nedu/santo oi( krioi\ tO=n proba/tOn, kai\ ai( koila/des plETunou=si si=ton· kekra/Xontai, kai\ ga\r u(mnE/sousin.
Ps:64:14 enedysanto hoi krioi tOn probatOn, kai hai koilades plETynusi siton· kekraXontai, kai gar hymnEsusin.
Ps:64:14 VAI_AMI3P RA_NPM N2_NPM RA_GPN N2N_GPN C RA_NPF N3D_NPF VF2_FAI3P N2_ASM VFX_FMI3P C x VF_FAI3P
Ps:64:14 to clothe the ć the sheep (sheepfold) and also, even, namely the ć to increase/multiply wheat/grain seed; cereal to cry out and also, even, namely for since, as to hymn
Ps:64:14 they-were-CLOTHE-ed the (nom)   the (gen) sheep (gen) and the (nom)   they-are-INCREASE/MULTIPLY-ing, they-will-INCREASE/MULTIPLY, while INCREASE/MULTIPLY-ing (dat), going-to-INCREASE/MULTIPLY (fut ptcp) (dat) wheat/grain (acc) they-will-be-CRY-ed-OUT and for they-will-HYMN, going-to-HYMN (fut ptcp) (dat)
Ps:64:14 Ps_64:14_1 Ps_64:14_2 Ps_64:14_3 Ps_64:14_4 Ps_64:14_5 Ps_64:14_6 Ps_64:14_7 Ps_64:14_8 Ps_64:14_9 Ps_64:14_10 Ps_64:14_11 Ps_64:14_12 Ps_64:14_13 Ps_64:14_14
Ps:64:14 x x x x x x x x x x x x x x