Pss:9:0t Τῷ Σαλωμων· εἰς ἔλεγχον.
Pss:9:0t translation by G. Buchanan Gray) IX. Of Solomon. For rebuke.
Pss:9:0t  
Pss:9:0t Τῷ Σαλωμων· εἰς ἔλεγχον.
Pss:9:0t        
Pss:9:0t        
Pss:9:0t *tO=| *salOmOn· ei)s e)/legCHon.
Pss:9:0t tO salOmOn· eis elenCHon.
Pss:9:0t RA_DSM N_DSM P N2_ASM
Pss:9:0t        
Pss:9:0t        
Pss:9:0t Pss_9:0t_1 Pss_9:0t_2 Pss_9:0t_3 Pss_9:0t_4
Pss:9:0t x x x x
Pss:9:1 Ἐν τῷ ἀπαχθῆναι Ισραηλ ἐν ἀποικεσίᾳ εἰς γῆν ἀλλοτρίαν ἐν τῷ ἀποστῆναι αὐτοὺς ἀπὸ κυρίου τοῦ λυτρωσαμένου αὐτοὺς ἀπερρίφησαν ἀπὸ κληρονομίας, ἧς ἔδωκεν αὐτοῖς κύριος.
Pss:9:1 translation by G. Buchanan Gray) 9 1 When Israel was led away captive into a strange land, When they fell away from the Lord who redeemed them, 2 They were cast away from the inheritance, which Lord had given them.
Pss:9:1  
Pss:9:1 Ἐν τῷ ἀπαχθῆναι Ισραηλ ἐν ἀποικεσίᾳ εἰς γῆν ἀλλοτρίαν ἐν τῷ ἀποστῆναι αὐτοὺς ἀπὸ κυρίου τοῦ λυτρωσαμένου αὐτοὺς ἀπερρίφησαν ἀπὸ κληρονομίας, ἧς ἔδωκεν αὐτοῖς κύριος.
Pss:9:1 ἐν ὁ ἡ τό ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν   εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλότριος -ία -ον ἐν ὁ ἡ τό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἀπό κληρο·νομία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pss:9:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odciągać Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Innego/inni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By uwalniać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu On/ona/to/to samo Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziedzictwo Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pss:9:1 *)en tO=| a)paCHTE=nai *israEl e)n a)poikesi/a| ei)s gE=n a)llotri/an e)n tO=| a)postE=nai au)tou\s a)po\ kuri/ou tou= lutrOsame/nou au)tou\s a)perri/fEsan a)po\ klEronomi/as, E(=s e)/dOken au)toi=s ku/rios.
Pss:9:1 en tO apaCHTEnai israEl en apoikesia eis gEn allotrian en tO apostEnai autus apo kyriu tu lytrOsamenu autus aperrifEsan apo klEronomias, hEs edOken autois kyrios.
Pss:9:1 P RA_DSN VQ_APN N_AS P N1A_DSF P N1_ASF A1A_ASF P RA_DSN VH_AAN RD_APM P N2_GSM RA_GSM VA_AMPGSM RD_APM VVI_API3P P N1A_GSF RR_GSF VAI_AAI3S RD_DPM N2_NSM
Pss:9:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to lead away Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć into (+acc) earth/land of another/others in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to disengage he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing inheritance who/whom/which to give he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pss:9:1 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-LEAD-ed-AWAY Israel (indecl) in/among/by (+dat)   into (+acc) earth/land (acc) of another/others (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-DISENGAGE them/same (acc) away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) upon being-REDEEM-ed (gen) them/same (acc) they-were-???-ed away from (+gen) inheritance (gen), inheritances (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Pss:9:1 Pss_9:1_1 Pss_9:1_2 Pss_9:1_3 Pss_9:1_4 Pss_9:1_5 Pss_9:1_6 Pss_9:1_7 Pss_9:1_8 Pss_9:1_9 Pss_9:1_10 Pss_9:1_11 Pss_9:1_12 Pss_9:1_13 Pss_9:1_14 Pss_9:1_15 Pss_9:1_16 Pss_9:1_17 Pss_9:1_18 Pss_9:1_19 Pss_9:1_20 Pss_9:1_21 Pss_9:1_22 Pss_9:1_23 Pss_9:1_24 Pss_9:1_25
Pss:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:9:2 ἐν παντὶ ἔθνει ἡ διασπορὰ τοῦ Ισραηλ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦ θεοῦ, ἵνα δικαιωθῇς, ὁ θεός, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐν ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν, ὅτι σὺ κριτὴς δίκαιος ἐπὶ πάντας τοὺς λαοὺς τῆς γῆς.
Pss:9:2 translation by G. Buchanan Gray) (2) Among every nation (were) the dispersed of Israel according to the word of God, 3 That Thou mightest be justified, O God, in Thy righteousness by reason of our transgressions: 4 For Thou art a just judge over all the peoples of the earth.
Pss:9:2  
Pss:9:2 ἐν παντὶ ἔθνει διασπορὰ τοῦ Ισραηλ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦ θεοῦ, ἵνα δικαιωθῇς, θεός, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐν ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν, ὅτι σὺ κριτὴς δίκαιος ἐπὶ πάντας τοὺς λαοὺς τῆς γῆς.
Pss:9:2 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό δια·σπορά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἵνα δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κριτής, -οῦ, ὁ δίκαιος -αία -ον ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pss:9:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] diaspora Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Bóg  żeby / ażeby / bo By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie Ja Ponieważ/tamto Ty Sądź [zobacz krytyka] Właśnie prawy, właśnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia
Pss:9:2 e)n panti\ e)/Tnei E( diaspora\ tou= *israEl kata\ to\ r(E=ma tou= Teou=, i(/na dikaiOTE=|s, o( Teo/s, e)n tE=| dikaiosu/nE| sou e)n tai=s a)nomi/ais E(mO=n, o(/ti su\ kritE\s di/kaios e)pi\ pa/ntas tou\s laou\s tE=s gE=s.
Pss:9:2 en panti eTnei hE diaspora tu israEl kata to rEma tu Teu, hina dikaiOTEs, ho Teos, en tE dikaiosynE su en tais anomiais hEmOn, hoti sy kritEs dikaios epi pantas tus laus tEs gEs.
Pss:9:2 P A3_DSN N3E_DSN RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N_GS P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM C VC_APS2S RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N1_DSF RP_GS P RA_DPF N1A_DPF RP_GP C RP_NS N1M_NSM A1A_NSM P A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF
Pss:9:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] the diaspora the Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance the god [see theology] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lawlessness I because/that you judge [see critic] just righteous, just upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the people the earth/land
Pss:9:2 in/among/by (+dat) every (dat) nation (dat) the (nom) diaspora (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) so that / in order to /because you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ed the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) lawlessnesss (dat) us (gen) because/that you(sg) (nom) judge (nom) just ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) peoples (acc) the (gen) earth/land (gen)
Pss:9:2 Pss_9:2_1 Pss_9:2_2 Pss_9:2_3 Pss_9:2_4 Pss_9:2_5 Pss_9:2_6 Pss_9:2_7 Pss_9:2_8 Pss_9:2_9 Pss_9:2_10 Pss_9:2_11 Pss_9:2_12 Pss_9:2_13 Pss_9:2_14 Pss_9:2_15 Pss_9:2_16 Pss_9:2_17 Pss_9:2_18 Pss_9:2_19 Pss_9:2_20 Pss_9:2_21 Pss_9:2_22 Pss_9:2_23 Pss_9:2_24 Pss_9:2_25 Pss_9:2_26 Pss_9:2_27 Pss_9:2_28 Pss_9:2_29 Pss_9:2_30 Pss_9:2_31 Pss_9:2_32 Pss_9:2_33 Pss_9:2_34
Pss:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:9:3 οὐ γὰρ κρυβήσεται ἀπὸ τῆς γνώσεώς σου πᾶς ποιῶν ἄδικα, καὶ αἱ δικαιοσύναι τῶν ὁσίων σου ἐνώπιόν σου, κύριε· καὶ ποῦ κρυβήσεται ἄνθρωπος ἀπὸ τῆς γνώσεώς σου, ὁ θεός;
Pss:9:3 translation by G. Buchanan Gray) 5 (3) For from Thy knowledge none that doeth unjustly is hidden, 6 And the righteous deeds of Thy pious ones (are) before Thee, O Lord, Where, then, can a man hide himself from Thy knowledge, O God?
Pss:9:3  
Pss:9:3 οὐ γὰρ κρυβήσεται ἀπὸ τῆς γνώσεώς σου πᾶς ποιῶν ἄδικα, καὶ αἱ δικαιοσύναι τῶν ὁσίων σου ἐνώπιόν σου, κύριε· καὶ ποῦ κρυβήσεται ἄνθρωπος ἀπὸ τῆς γνώσεώς σου, θεός;
Pss:9:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό γνῶσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄ·δικος -ον καί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποῦ[1] κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό γνῶσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:9:3 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jaki rodzaj; by czynić/rób Niesprawiedliwy I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Święty Ty; twój/twój(sg) W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gdzie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Ludzki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś Ty; twój/twój(sg) Bóg 
Pss:9:3 ou) ga\r krubE/setai a)po\ tE=s gnO/seO/s sou pa=s poiO=n a)/dika, kai\ ai( dikaiosu/nai tO=n o(si/On sou e)nO/pio/n sou, ku/rie· kai\ pou= krubE/setai a)/nTrOpos a)po\ tE=s gnO/seO/s sou, o( Teo/s;
Pss:9:3 u gar krybEsetai apo tEs gnOseOs su pas poiOn adika, kai hai dikaiosynai tOn hosiOn su enOpion su, kyrie· kai pu krybEsetai anTrOpos apo tEs gnOseOs su, ho Teos;
Pss:9:3 D x VD_FPI3S P RA_GSF N3I_GSF RP_GS A3_NSM V2_PAPNSM A1B_APN C RA_NPF N1_NPF RA_GPM A1A_GPM RP_GS P RP_GS N2_VSM C D VD_FPI3S N2_NSM P RA_GSF N3I_GSF RP_GS RA_NSM N2_NSM
Pss:9:3 οὐχ before rough breathing for since, as to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of what kind; to do/make unjust and also, even, namely the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law the holy you; your/yours(sg) in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely where to hide conceal, skulk human from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something you; your/yours(sg) the god [see theology]
Pss:9:3 not for he/she/it-will-be-HIDE-ed away from (+gen) the (gen) knowledge (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) every (nom|voc) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) unjust ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom) righteousnesss (nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and where he/she/it-will-be-HIDE-ed human (nom) away from (+gen) the (gen) knowledge (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom)
Pss:9:3 Pss_9:3_1 Pss_9:3_2 Pss_9:3_3 Pss_9:3_4 Pss_9:3_5 Pss_9:3_6 Pss_9:3_7 Pss_9:3_8 Pss_9:3_9 Pss_9:3_10 Pss_9:3_11 Pss_9:3_12 Pss_9:3_13 Pss_9:3_14 Pss_9:3_15 Pss_9:3_16 Pss_9:3_17 Pss_9:3_18 Pss_9:3_19 Pss_9:3_20 Pss_9:3_21 Pss_9:3_22 Pss_9:3_23 Pss_9:3_24 Pss_9:3_25 Pss_9:3_26 Pss_9:3_27 Pss_9:3_28 Pss_9:3_29
Pss:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:9:4 Τὰ ἔργα ἡμῶν ἐν ἐκλογῇ καὶ ἐξουσίᾳ τῆς ψυχῆς ἡμῶν τοῦ ποιῆσαι δικαιοσύνην καὶ ἀδικίαν ἐν ἔργοις χειρῶν ἡμῶν· καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐπισκέπτῃ υἱοὺς ἀνθρώπων.
Pss:9:4 translation by G. Buchanan Gray) 7 (4) Our works are subject to our own choice and power To do right or wrong in the works of our hands 8 And in Thy righteousness Thou visitest the sons of men.
Pss:9:4  
Pss:9:4 Τὰ ἔργα ἡμῶν ἐν ἐκλογῇ καὶ ἐξουσίᾳ τῆς ψυχῆς ἡμῶν τοῦ ποιῆσαι δικαιοσύνην καὶ ἀδικίαν ἐν ἔργοις χειρῶν ἡμῶν· καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐπισκέπτῃ υἱοὺς ἀνθρώπων.
Pss:9:4 ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἐκ·λογή, -ῆς, ἡ καί ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Pss:9:4 Praca Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyborowy I też, nawet, mianowicie Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By czynić/rób Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ręka; gorzej Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) By bywać [zobacz sceptyczny] Syn Ludzki
Pss:9:4 *ta\ e)/rga E(mO=n e)n e)klogE=| kai\ e)Xousi/a| tE=s PSuCHE=s E(mO=n tou= poiE=sai dikaiosu/nEn kai\ a)diki/an e)n e)/rgois CHeirO=n E(mO=n· kai\ e)n tE=| dikaiosu/nE| sou e)piske/ptE| ui(ou\s a)nTrO/pOn.
Pss:9:4 ta erga hEmOn en eklogE kai eXusia tEs PSyCHEs hEmOn tu poiEsai dikaiosynEn kai adikian en ergois CHeirOn hEmOn· kai en tE dikaiosynE su episkeptE hyius anTrOpOn.
Pss:9:4 RA_APN N2N_APN RP_GP P N1_DSF C N1A_DSF RA_GSF N1_GSF RP_GP RA_GSN VA_AAN N1_ASF C N1A_ASF P N2N_DPN N3_GPF RP_GP C P RA_DSF N1_DSF RP_GS V1_PMS2S N2_APM N2_GPM
Pss:9:4 the work I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among choice and also, even, namely authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the to do/make righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among work hand; worse I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) to visit [see skeptical] son human
Pss:9:4 the (nom|acc) works (nom|acc|voc) us (gen) in/among/by (+dat) ??? (dat) and authority (dat) the (gen) life (gen) us (gen) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) righteousness (acc) and wrongdoing (acc) in/among/by (+dat) works (dat) hands (gen); worse ([Adj] nom) us (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-are-being-VISIT-ed, you(sg)-should-be-being-VISIT-ed sons (acc) humans (gen)
Pss:9:4 Pss_9:4_1 Pss_9:4_2 Pss_9:4_3 Pss_9:4_4 Pss_9:4_5 Pss_9:4_6 Pss_9:4_7 Pss_9:4_8 Pss_9:4_9 Pss_9:4_10 Pss_9:4_11 Pss_9:4_12 Pss_9:4_13 Pss_9:4_14 Pss_9:4_15 Pss_9:4_16 Pss_9:4_17 Pss_9:4_18 Pss_9:4_19 Pss_9:4_20 Pss_9:4_21 Pss_9:4_22 Pss_9:4_23 Pss_9:4_24 Pss_9:4_25 Pss_9:4_26 Pss_9:4_27
Pss:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:9:5 ὁ ποιῶν δικαιοσύνην θησαυρίζει ζωὴν αὑτῷ παρὰ κυρίῳ, καὶ ὁ ποιῶν ἀδικίαν αὐτὸς αἴτιος τῆς ψυχῆς ἐν ἀπωλείᾳ· τὰ γὰρ κρίματα κυρίου ἐν δικαιοσύνῃ κατ’ ἄνδρα καὶ οἶκον.
Pss:9:5 translation by G. Buchanan Gray) 9 (5) He that doeth righteousness layeth up life for himself with the Lord; And he that doeth wrongly forfeits his life to destruction; 10 For the judgements of the Lord are (given) in righteousness to (every) man and (his) house.
Pss:9:5  
Pss:9:5 ποιῶν δικαιοσύνην θησαυρίζει ζωὴν αὑτῷ παρὰ κυρίῳ, καὶ ποιῶν ἀδικίαν αὐτὸς αἴτιος τῆς ψυχῆς ἐν ἀπωλείᾳ· τὰ γὰρ κρίματα κυρίου ἐν δικαιοσύνῃ κατ’ ἄνδρα καὶ οἶκον.
Pss:9:5 ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αἴτιος -ία -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐν ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γάρ κρίμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ κατά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
Pss:9:5 Jaki rodzaj; by czynić/rób Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By cenić w górę skarbu, wysoko oceniał; leżał w zapasie, chroń, marynata Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Samo /nasz /twój /siebie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Jaki rodzaj; by czynić/rób Zły uczynki On/ona/to/to samo Podstawowy Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zniszczenie, zniszczenie Dla odtąd, jak Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Dom
Pss:9:5 o( poiO=n dikaiosu/nEn TEsauri/DZei DZOE\n au(tO=| para\ kuri/O|, kai\ o( poiO=n a)diki/an au)to\s ai)/tios tE=s PSuCHE=s e)n a)pOlei/a|· ta\ ga\r kri/mata kuri/ou e)n dikaiosu/nE| kat’ a)/ndra kai\ oi)=kon.
Pss:9:5 ho poiOn dikaiosynEn TEsauriDZei DZOEn hautO para kyriO, kai ho poiOn adikian autos aitios tEs PSyCHEs en apOleia· ta gar krimata kyriu en dikaiosynE kat’ andra kai oikon.
Pss:9:5 RA_NSM V2_PAPNSM N1_ASF V1_PAI3S N1_ASF RD_DSM P N2_DSM C RA_NSM V2_PAPNSM N1A_ASF RD_NSM A1A_NSM RA_GSF N1_GSF P N1A_DSF RA_APN x N3M_APN N2_GSM P N1_DSF P N3_ASM C N2_ASM
Pss:9:5 the what kind; to do/make righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to treasure up treasure, highly valued; lay up in store, preserve, pickle life being, living, spirit; alive self /our-/your-/themselves frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the what kind; to do/make wrongdoing he/she/it/same basic the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among annihilation, destruction the for since, as sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely house
Pss:9:5 the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) righteousness (acc) he/she/it-is-TREASURE UP-ing, you(sg)-are-being-TREASURE UP-ed (classical) life (acc); alive ([Adj] acc) self (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) wrongdoing (acc) he/it/same (nom) basic ([Adj] nom) the (gen) life (gen) in/among/by (+dat) annihilation, destruction (dat) the (nom|acc) for sentences (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) righteousness (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) man, husband (acc) and house (acc)
Pss:9:5 Pss_9:5_1 Pss_9:5_2 Pss_9:5_3 Pss_9:5_4 Pss_9:5_5 Pss_9:5_6 Pss_9:5_7 Pss_9:5_8 Pss_9:5_9 Pss_9:5_10 Pss_9:5_11 Pss_9:5_12 Pss_9:5_13 Pss_9:5_14 Pss_9:5_15 Pss_9:5_16 Pss_9:5_17 Pss_9:5_18 Pss_9:5_19 Pss_9:5_20 Pss_9:5_21 Pss_9:5_22 Pss_9:5_23 Pss_9:5_24 Pss_9:5_25 Pss_9:5_26 Pss_9:5_27 Pss_9:5_28
Pss:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:9:6 Τίνι χρηστεύσῃ, ὁ θεός, εἰ μὴ τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸν κύριον; καθαριεῖς ἐν ἁμαρτίαις ψυχὴν ἐν ἐξομολογήσει, ἐν ἐξαγορίαις, ὅτι αἰσχύνη ἡμῖν καὶ τοῖς προσώποις ἡμῶν περὶ ἁπάντων.
Pss:9:6 translation by G. Buchanan Gray) (6) Unto whom art Thou good, O God, except to them that call upon the Lord? 12 He cleanseth from sins a soul when it maketh confession, when it maketh acknowledgement; 13 For shame is upon us and upon our faces on account of all these things.
Pss:9:6  
Pss:9:6 Τίνι χρηστεύσῃ, θεός, εἰ μὴ τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸν κύριον; καθαριεῖς ἐν ἁμαρτίαις ψυχὴν ἐν ἐξομολογήσει, ἐν ἐξαγορίαις, ὅτι αἰσχύνη ἡμῖν καὶ τοῖς προσώποις ἡμῶν περὶ ἁπάντων.
Pss:9:6 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί χρηστεύομαι (χρηστευ-, χρηστευ·σ-, χρηστευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰ μή ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἐν ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐν ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ἐν   ὅτι αἰσχύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -)
Pss:9:6 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do użytecznego Bóg  Jeżeli Nie By odwiedzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oczyszczać się oczyszczaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przyznawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ponieważ/tamto ??? Ja I też, nawet, mianowicie Twarz Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy; by spotykać
Pss:9:6 *ti/ni CHrEsteu/sE|, o( Teo/s, ei) mE\ toi=s e)pikaloume/nois to\n ku/rion; kaTariei=s e)n a(marti/ais PSuCHE\n e)n e)XomologE/sei, e)n e)Xagori/ais, o(/ti ai)sCHu/nE E(mi=n kai\ toi=s prosO/pois E(mO=n peri\ a(pa/ntOn.
Pss:9:6 tini CHrEsteusE, ho Teos, ei mE tois epikalumenois ton kyrion; kaTarieis en hamartiais PSyCHEn en eXomologEsei, en eXagoriais, hoti aisCHynE hEmin kai tois prosOpois hEmOn peri hapantOn.
Pss:9:6 RI_DSM VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM C D RA_DPM V2_PMPDPM RA_ASM N2_ASM VF2_FAI2S P N1A_DPF N1_ASF P VF_FAI3S P N1A_DPF C N1_NSF RP_DP C RA_DPN N2N_DPN RP_GP P A3_GPM
Pss:9:6 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to useful the god [see theology] if not the to call upon the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to purify cleanse in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to confess in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć because/that ??? I and also, even, namely the face I about (+acc,+gen) every; to encounter
Pss:9:6 who/what/why (dat) you(sg)-will-be-USEFUL-ed, you(sg)-should-be-USEFUL-ed the (nom) god (nom) if not the (dat) while being-CALL-ed-UPON (dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-PURIFIED in/among/by (+dat) sins (dat) life (acc) in/among/by (+dat) he/she/it-will-CONFESS, you(sg)-will-be-CONFESS-ed (classical) in/among/by (+dat)   because/that ??? (nom|voc) us (dat) and the (dat) faces (dat) us (gen) about (+acc,+gen) all (gen); while ENCOUNTER-ing (nom, nom|acc|voc, voc)
Pss:9:6 Pss_9:6_1 Pss_9:6_2 Pss_9:6_3 Pss_9:6_4 Pss_9:6_5 Pss_9:6_6 Pss_9:6_7 Pss_9:6_8 Pss_9:6_9 Pss_9:6_10 Pss_9:6_11 Pss_9:6_12 Pss_9:6_13 Pss_9:6_14 Pss_9:6_15 Pss_9:6_16 Pss_9:6_17 Pss_9:6_18 Pss_9:6_19 Pss_9:6_20 Pss_9:6_21 Pss_9:6_22 Pss_9:6_23 Pss_9:6_24 Pss_9:6_25 Pss_9:6_26 Pss_9:6_27
Pss:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:9:7 καὶ τίνι ἀφήσεις ἁμαρτίας εἰ μὴ τοῖς ἡμαρτηκόσιν; δικαίους εὐλογήσεις καὶ οὐκ εὐθυνεῖς περὶ ὧν ἡμάρτοσαν, καὶ ἡ χρηστότης σου ἐπὶ ἁμαρτάνοντας ἐν μεταμελείᾳ.
Pss:9:7 translation by G. Buchanan Gray) 14 (7) And to whom doth He forgive sins, except to them that have sinned? 15 Thou blessest the righteous, and dost not reprove them for the sins that they have committed; And Thy goodness is upon them that sin, when they repent.
Pss:9:7  
Pss:9:7 καὶ τίνι ἀφήσεις ἁμαρτίας εἰ μὴ τοῖς ἡμαρτηκόσιν; δικαίους εὐλογήσεις καὶ οὐκ εὐθυνεῖς περὶ ὧν ἡμάρτοσαν, καὶ χρηστότης σου ἐπὶ ἁμαρτάνοντας ἐν μεταμελείᾳ.
Pss:9:7 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ εἰ μή ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) δίκαιος -αία -ον εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) περί ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν  
Pss:9:7 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By pozwalać iść z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Jeżeli Nie By grzeszyć Właśnie prawy, właśnie By błogosławić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wyprostowywać się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który By grzeszyć I też, nawet, mianowicie Wspaniałomyślność Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Pss:9:7 kai\ ti/ni a)fE/seis a(marti/as ei) mE\ toi=s E(martEko/sin; dikai/ous eu)logE/seis kai\ ou)k eu)Tunei=s peri\ O(=n E(ma/rtosan, kai\ E( CHrEsto/tEs sou e)pi\ a(marta/nontas e)n metamelei/a|.
Pss:9:7 kai tini afEseis hamartias ei mE tois hEmartEkosin; dikaius eulogEseis kai uk euTyneis peri hOn hEmartosan, kai hE CHrEstotEs su epi hamartanontas en metameleia.
Pss:9:7 C RI_DSN VF_FAI2S N1A_GSF C D RA_DPM VX_XAPDPM A1A_APM VF_FAI2S C D VF2_FAI2S P RR_GPM VBI_AAI3P C RA_NSF N3T_NSF RP_GS P V1_PAPAPM P N1A_DSF
Pss:9:7 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to let go of sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. if not the to sin just righteous, just to bless and also, even, namely οὐχ before rough breathing to straighten about (+acc,+gen) who/whom/which to sin and also, even, namely the magnanimousness you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Pss:9:7 and who/what/why (dat) you(sg)-will-LET-GO-OF sin (gen), sins (acc) if not the (dat) having SIN-ed (dat) just ([Adj] acc) you(sg)-will-BLESS and not you(sg)-are-STRAIGHTEN-ing about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) they-SIN-ed and the (nom) magnanimousness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) while SIN-ing (acc) in/among/by (+dat)  
Pss:9:7 Pss_9:7_1 Pss_9:7_2 Pss_9:7_3 Pss_9:7_4 Pss_9:7_5 Pss_9:7_6 Pss_9:7_7 Pss_9:7_8 Pss_9:7_9 Pss_9:7_10 Pss_9:7_11 Pss_9:7_12 Pss_9:7_13 Pss_9:7_14 Pss_9:7_15 Pss_9:7_16 Pss_9:7_17 Pss_9:7_18 Pss_9:7_19 Pss_9:7_20 Pss_9:7_21 Pss_9:7_22 Pss_9:7_23 Pss_9:7_24
Pss:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:9:8 καὶ νῦν σὺ ὁ θεός, καὶ ἡμεῖς λαός, ὃν ἠγάπησας· ἰδὲ καὶ οἰκτίρησον, ὁ θεὸς Ισραηλ, ὅτι σοί ἐσμεν, καὶ μὴ ἀποστήσῃς ἔλεός σου ἀφ’ ἡμῶν, ἵνα μὴ ἐπιθῶνται ἡμῖν.
Pss:9:8 translation by G. Buchanan Gray) 16 (8) And, now, Thou art our God, and we the people whom Thou hast loved: Behold and show pity, O God of Israel, for we are Thine; And remove not Thy mercy from us, lest they assail us.
Pss:9:8  
Pss:9:8 Καὶ νῦν σὺ θεός, καὶ ἡμεῖς λαός, ὃν ἠγάπησας· ἰδὲ καὶ οἰκτίρησον, θεὸς Ισραηλ, ὅτι σοί ἐσμεν, καὶ μὴ ἀποστήσῃς ἔλεός σου ἀφ’ ἡμῶν, ἵνα μὴ ἐπιθῶνται ἡμῖν.
Pss:9:8 καί νῦν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί μή ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα μή ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:9:8 I też, nawet, mianowicie Teraz Ty Bóg  I też, nawet, mianowicie Ja Ludzie Kto/, który/, który; by być By kochać By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Bóg  Izrael Ponieważ/tamto Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być I też, nawet, mianowicie Nie By uwalniać Litość Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja żeby / ażeby / bo Nie By umieszczać dalej Ja
Pss:9:8 *kai\ nu=n su\ o( Teo/s, kai\ E(mei=s lao/s, o(\n E)ga/pEsas· i)de\ kai\ oi)kti/rEson, o( Teo\s *israEl, o(/ti soi/ e)smen, kai\ mE\ a)postE/sE|s e)/leo/s sou a)f’ E(mO=n, i(/na mE\ e)piTO=ntai E(mi=n.
Pss:9:8 kai nyn sy ho Teos, kai hEmeis laos, hon EgapEsas· ide kai oiktirEson, ho Teos israEl, hoti soi esmen, kai mE apostEsEs eleos su af’ hEmOn, hina mE epiTOntai hEmin.
Pss:9:8 C D RP_NS RA_NSM N2_NSM C RP_NP N2_NSM RR_ASM VAI_AAI2S VB_AAD2S C VF_FAPASN RA_NSM N2_NSM N_GS C RP_DS V9_PAI1P C D VA_AAS2S N3E_ASN RP_GS P RP_GP C D V2_PMS3P RP_DP
Pss:9:8 and also, even, namely now you the god [see theology] and also, even, namely I people who/whom/which; to be to love to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to compassion feelings of compassion; pity the god [see theology] Israel because/that you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be and also, even, namely not to disengage mercy you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to place on I
Pss:9:8 and now you(sg) (nom) the (nom) god (nom) and we (nom) people (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-LOVE-ed do-SEE-you(sg)! and do-COMPASSION-you(sg)!, going-to-COMPASSION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) because/that you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) we-are and not you(sg)-should-DISENGAGE mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) us (gen) so that / in order to /because not they-should-be-PLACE ON-ed us (dat)
Pss:9:8 Pss_9:8_1 Pss_9:8_2 Pss_9:8_3 Pss_9:8_4 Pss_9:8_5 Pss_9:8_6 Pss_9:8_7 Pss_9:8_8 Pss_9:8_9 Pss_9:8_10 Pss_9:8_11 Pss_9:8_12 Pss_9:8_13 Pss_9:8_14 Pss_9:8_15 Pss_9:8_16 Pss_9:8_17 Pss_9:8_18 Pss_9:8_19 Pss_9:8_20 Pss_9:8_21 Pss_9:8_22 Pss_9:8_23 Pss_9:8_24 Pss_9:8_25 Pss_9:8_26 Pss_9:8_27 Pss_9:8_28 Pss_9:8_29 Pss_9:8_30
Pss:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:9:9 ὅτι σὺ ᾑρετίσω τὸ σπέρμα Αβρααμ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἔθου τὸ ὄνομά σου ἐφ’ ἡμᾶς, κύριε, καὶ οὐκ ἀπώσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.
Pss:9:9 translation by G. Buchanan Gray) 17 (9) For Thou didst choose the seed of Abraham before all the nations, And didst set Thy name upon us, O Lord, 18 And Thou wilt not reject (us) for ever. Thou madest a covenant with our fathers concerning us;
Pss:9:9  
Pss:9:9 ὅτι σὺ ᾑρετίσω τὸ σπέρμα Αβρααμ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἔθου τὸ ὄνομά σου ἐφ’ ἡμᾶς, κύριε, καὶ οὐκ ἀπώσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.
Pss:9:9 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἀβραάμ, ὁ παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Pss:9:9 Ponieważ/tamto Ty By wybierać Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Abraham fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odrzucać Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Pss:9:9 o(/ti su\ E(|reti/sO to\ spe/rma *abraam para\ pa/nta ta\ e)/TnE kai\ e)/Tou to\ o)/noma/ sou e)f’ E(ma=s, ku/rie, kai\ ou)k a)pO/sE| ei)s to\n ai)O=na.
Pss:9:9 hoti sy hEretisO to sperma abraam para panta ta eTnE kai eTu to onoma su ef’ hEmas, kyrie, kai uk apOsE eis ton aiOna.
Pss:9:9 C RP_NS VSI_AAS1S RA_ASN N3M_ASN N_GSM P A3_ASM RA_APN N3E_APN C VEI_AMI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RP_AP N2_VSM C D VA_AAS3S P RA_ASM N3W_ASM
Pss:9:9 because/that you to choose the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Abraham frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the name with regard to you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to reject into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Pss:9:9 because/that you(sg) (nom) you(sg)-were-CHOOSE-ed the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) Abraham (indecl) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and you(sg)-were-PLACE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and not you(sg)-will-be-REJECT-ed, he/she/it-should-REJECT, you(sg)-should-be-REJECT-ed, (fut perf) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Pss:9:9 Pss_9:9_1 Pss_9:9_2 Pss_9:9_3 Pss_9:9_4 Pss_9:9_5 Pss_9:9_6 Pss_9:9_7 Pss_9:9_8 Pss_9:9_9 Pss_9:9_10 Pss_9:9_11 Pss_9:9_12 Pss_9:9_13 Pss_9:9_14 Pss_9:9_15 Pss_9:9_16 Pss_9:9_17 Pss_9:9_18 Pss_9:9_19 Pss_9:9_20 Pss_9:9_21 Pss_9:9_22 Pss_9:9_23 Pss_9:9_24
Pss:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:9:10 ἐν διαθήκῃ διέθου τοῖς πατράσιν ἡμῶν περὶ ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς ἐλπιοῦμεν ἐπὶ σὲ ἐν ἐπιστροφῇ ψυχῆς ἡμῶν.
Pss:9:10 translation by G. Buchanan Gray) 19 (10) And we hope in Thee, when our soul turneth (unto Thee).
Pss:9:10  
Pss:9:10 ἐν διαθήκῃ διέθου τοῖς πατράσιν ἡμῶν περὶ ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς ἐλπιοῦμεν ἐπὶ σὲ ἐν ἐπιστροφῇ ψυχῆς ἡμῶν.
Pss:9:10 ἐν δια·θήκη, -ης, ἡ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἐπι·στροφή, -ῆς, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:9:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja By robić konwencję Ojciec Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja I też, nawet, mianowicie Ja By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uwaga Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Pss:9:10 e)n diaTE/kE| die/Tou toi=s patra/sin E(mO=n peri\ E(mO=n, kai\ E(mei=s e)lpiou=men e)pi\ se\ e)n e)pistrofE=| PSuCHE=s E(mO=n.
Pss:9:10 en diaTEkE dieTu tois patrasin hEmOn peri hEmOn, kai hEmeis elpiumen epi se en epistrofE PSyCHEs hEmOn.
Pss:9:10 P N1_DSF VEI_AMI2S RA_DPM N3H_DPM RP_GP P RP_GP C RP_NP VF2_FAI1S P RP_AS P N1_DSF N1_GSF RP_GP
Pss:9:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among covenant to make covenant the father I about (+acc,+gen) I and also, even, namely I to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among attention life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Pss:9:10 in/among/by (+dat) covenant (dat) you(sg)-were-MAKE COVENANT-ed the (dat) fathers (dat) us (gen) about (+acc,+gen) us (gen) and we (nom) we-will-HOPE upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) attention (dat) life (gen) us (gen)
Pss:9:10 Pss_9:10_1 Pss_9:10_2 Pss_9:10_3 Pss_9:10_4 Pss_9:10_5 Pss_9:10_6 Pss_9:10_7 Pss_9:10_8 Pss_9:10_9 Pss_9:10_10 Pss_9:10_11 Pss_9:10_12 Pss_9:10_13 Pss_9:10_14 Pss_9:10_15 Pss_9:10_16 Pss_9:10_17
Pss:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:9:11 τοῦ κυρίου ἡ ἐλεημοσύνη ἐπὶ οἶκον Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι.
Pss:9:11 translation by G. Buchanan Gray) 11) The mercy of the Lord be upon the house of Israel for ever and ever.
Pss:9:11  
Pss:9:11 τοῦ κυρίου ἐλεημοσύνη ἐπὶ οἶκον Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι.
Pss:9:11 ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἐπί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἔτι
Pss:9:11 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jałmużny/miłosierność Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Izrael Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze
Pss:9:11 tou= kuri/ou E( e)leEmosu/nE e)pi\ oi)=kon *israEl ei)s to\n ai)O=na kai\ e)/ti.
Pss:9:11 tu kyriu hE eleEmosynE epi oikon israEl eis ton aiOna kai eti.
Pss:9:11 RA_GSM N2_GSM RA_NSF N1_NSF P N2_ASM N_GS P RA_ASM N3W_ASM C D
Pss:9:11 the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the alms/mercifulness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing house Israel into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely yet/still
Pss:9:11 the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) alms/mercifulness (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) house (acc) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) eon (acc) and yet/still
Pss:9:11 Pss_9:11_1 Pss_9:11_2 Pss_9:11_3 Pss_9:11_4 Pss_9:11_5 Pss_9:11_6 Pss_9:11_7 Pss_9:11_8 Pss_9:11_9 Pss_9:11_10 Pss_9:11_11 Pss_9:11_12
Pss:9:11 x x x x x x x x x x x x