Pwt:18:1 Οὐκ ἔσται τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς Λευίταις, ὅλῃ φυλῇ Λευι, μερὶς οὐδὲ κλῆρος μετὰ Ισραηλ· καρπώματα κυρίου ὁ κλῆρος αὐτῶν, φάγονται αὐτά.
Pwt:18:1 The priests, the Levites, even the whole tribe of Levi, shall have no part nor inheritance with Israel; the burnt-offerings of the Lord are their inheritance, they shall eat them. (Deuteronomy 18:1 Brenton)
Pwt:18:1 Kapłani-lewici, całe pokolenie Lewiego, nie będzie miało działu ani dziedzictwa w Izraelu. Żywić się będą z ofiar spalanych ku czci Pana i Jego dziedzictwa. (Pwt 18:1 BT_4)
Pwt:18:1 Οὐκ ἔσται τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς Λευίταις, ὅλῃ φυλῇ Λευι, μερὶς οὐδὲ κλῆρος μετὰ Ισραηλ· καρπώματα κυρίου κλῆρος αὐτῶν, φάγονται αὐτά.
Pwt:18:1 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὅλος -η -ον φυλή, -ῆς, ἡ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) κλῆρος, -ου, ὁ μετά Ἰσραήλ, ὁ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:18:1 ??? Przed przydechem mocnym By być Duchowny Lewita Cały Szczep Lewi Część ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Los Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Los On/ona/to/to samo By jeść On/ona/to/to samo
Pwt:18:1 *ou)k e)/stai toi=s i(ereu=sin toi=s *leui/tais, o(/lE| fulE=| *leui, meri\s ou)de\ klE=ros meta\ *israEl· karpO/mata kuri/ou o( klE=ros au)tO=n, fa/gontai au)ta/.
Pwt:18:1 uk estai tois hiereusin tois leuitais, holE fylE leui, meris ude klEros meta israEl· karpOmata kyriu ho klEros autOn, fagontai auta.
Pwt:18:1 D VF_FMI3S RA_DPM N3V_DPM RA_DPM N1M_DPM A1_DSF N1_DSF N_GSM N3D_NSF C N2_NSM P N_GSM N3M_NPN N2_GSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM VF_FMI3P RD_APN
Pwt:18:1 οὐχ before rough breathing to be the priest the Levite whole tribe Levi part οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) lot after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lot he/she/it/same to eat he/she/it/same
Pwt:18:1 not he/she/it-will-be the (dat) priests (dat) the (dat) Levites (dat) whole (dat) tribe (dat) Levi (indecl), Levi (voc) ??? (nom) neither/nor lot (nom) after (+acc), with (+gen) Israel (indecl)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) lot (nom) them/same (gen) they-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc)
Pwt:18:1 Pwt_18:1_1 Pwt_18:1_2 Pwt_18:1_3 Pwt_18:1_4 Pwt_18:1_5 Pwt_18:1_6 Pwt_18:1_7 Pwt_18:1_8 Pwt_18:1_9 Pwt_18:1_10 Pwt_18:1_11 Pwt_18:1_12 Pwt_18:1_13 Pwt_18:1_14 Pwt_18:1_15 Pwt_18:1_16 Pwt_18:1_17 Pwt_18:1_18 Pwt_18:1_19 Pwt_18:1_20 Pwt_18:1_21
Pwt:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:2 κλῆρος δὲ οὐκ ἔσται αὐτοῖς ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν· κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ, καθότι εἶπεν αὐτῷ.
Pwt:18:2 And they shall have no inheritance among their brethren; the Lord himself is his portion, as he said to him. (Deuteronomy 18:2 Brenton)
Pwt:18:2 Nie będzie miało ono dziedzictwa wśród swoich braci: Pan jest jego dziedzictwem, jak mu to powiedział. (Pwt 18:2 BT_4)
Pwt:18:2 κλῆρος δὲ οὐκ ἔσται αὐτοῖς ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν· κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ, καθότι εἶπεν αὐτῷ.
Pwt:18:2 κλῆρος, -ου, ὁ δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κλῆρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καθότι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:18:2 Los zaś ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brat On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Los On/ona/to/to samo Jak By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo
Pwt:18:2 klE=ros de\ ou)k e)/stai au)toi=s e)n toi=s a)delfoi=s au)tO=n· ku/rios au)to\s klE=ros au)tou=, kaTo/ti ei)=pen au)tO=|.
Pwt:18:2 klEros de uk estai autois en tois adelfois autOn· kyrios autos klEros autu, kaToti eipen autO.
Pwt:18:2 N2_NSM x D VF_FMI3S RD_DPM P RA_DPM N2_DPM RD_GPM N2_NSM RD_NSM N2_NSM RD_GSM D VBI_AAI3S RD_DSM
Pwt:18:2 lot δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the brother he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same lot he/she/it/same as to say/tell he/she/it/same
Pwt:18:2 lot (nom) Yet not he/she/it-will-be them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) brothers (dat) them/same (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/it/same (nom) lot (nom) him/it/same (gen) as he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)
Pwt:18:2 Pwt_18:2_1 Pwt_18:2_2 Pwt_18:2_3 Pwt_18:2_4 Pwt_18:2_5 Pwt_18:2_6 Pwt_18:2_7 Pwt_18:2_8 Pwt_18:2_9 Pwt_18:2_10 Pwt_18:2_11 Pwt_18:2_12 Pwt_18:2_13 Pwt_18:2_14 Pwt_18:2_15 Pwt_18:2_16
Pwt:18:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:3 καὶ αὕτη ἡ κρίσις τῶν ἱερέων, τὰ παρὰ τοῦ λαοῦ, παρὰ τῶν θυόντων τὰ θύματα, ἐάν τε μόσχον ἐάν τε πρόβατον· καὶ δώσει τῷ ἱερεῖ τὸν βραχίονα καὶ τὰ σιαγόνια καὶ τὸ ἔνυστρον.
Pwt:18:3 And this is the due of the priests in the things coming from the people from those who offer sacrifices, whether it be a calf or a sheep; and thou shalt give the shoulder to the priest, and the cheeks, and the great intestine: (Deuteronomy 18:3 Brenton)
Pwt:18:3 Takie uprawnienie ma kapłan w stosunku do ludu, składającego ofiary: z cielca lub sztuki mniejszego bydła oddadzą kapłanowi łopatkę, szczękę i żołądek. (Pwt 18:3 BT_4)
Pwt:18:3 καὶ αὕτη κρίσις τῶν ἱερέων, τὰ παρὰ τοῦ λαοῦ, παρὰ τῶν θυόντων τὰ θύματα, ἐάν τε μόσχον ἐάν τε πρόβατον· καὶ δώσει τῷ ἱερεῖ τὸν βραχίονα καὶ τὰ σιαγόνια καὶ τὸ ἔνυστρον.
Pwt:18:3 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ παρά ὁ ἡ τό θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐάν (εἰ ἄν) τέ μόσχος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) τέ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
Pwt:18:3 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Duchowny fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ludzie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Cielęcia/wół Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie By dawać Duchowny Ręka {Broń} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Pwt:18:3 kai\ au(/tE E( kri/sis tO=n i(ere/On, ta\ para\ tou= laou=, para\ tO=n Tuo/ntOn ta\ Tu/mata, e)a/n te mo/sCHon e)a/n te pro/baton· kai\ dO/sei tO=| i(erei= to\n braCHi/ona kai\ ta\ siago/nia kai\ to\ e)/nustron.
Pwt:18:3 kai hautE hE krisis tOn hiereOn, ta para tu lau, para tOn TyontOn ta Tymata, ean te mosCHon ean te probaton· kai dOsei tO hierei ton braCHiona kai ta siagonia kai to enystron.
Pwt:18:3 C RD_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_GPM N3V_GPM RA_APN P RA_GSM N2_GSM P RA_GPM V1_PAPGPM RA_APN N3M_APN C x N2_ASM C x N2N_ASN C VF_FAI3S RA_DSM N3V_DSM RA_ASM N3N_ASM C RA_APN N2N_APN C RA_ASN N2N_ASN
Pwt:18:3 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the priest the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the people frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] calf/ox if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] sheep (sheepfold) and also, even, namely to give the priest the arm and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
Pwt:18:3 and this (nom) the (nom) judgment (nom) the (gen) priests (gen) the (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) people (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) let-them-be-SACRIFICE-ing! (classical), while SACRIFICE-ing (gen) the (nom|acc)   if-ever and [postpositive coordinate] calf/ox (acc) if-ever and [postpositive coordinate] sheep (nom|acc|voc) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (dat) priest (dat) the (acc) arm (acc) and the (nom|acc)   and the (nom|acc)  
Pwt:18:3 Pwt_18:3_1 Pwt_18:3_2 Pwt_18:3_3 Pwt_18:3_4 Pwt_18:3_5 Pwt_18:3_6 Pwt_18:3_7 Pwt_18:3_8 Pwt_18:3_9 Pwt_18:3_10 Pwt_18:3_11 Pwt_18:3_12 Pwt_18:3_13 Pwt_18:3_14 Pwt_18:3_15 Pwt_18:3_16 Pwt_18:3_17 Pwt_18:3_18 Pwt_18:3_19 Pwt_18:3_20 Pwt_18:3_21 Pwt_18:3_22 Pwt_18:3_23 Pwt_18:3_24 Pwt_18:3_25 Pwt_18:3_26 Pwt_18:3_27 Pwt_18:3_28 Pwt_18:3_29 Pwt_18:3_30 Pwt_18:3_31 Pwt_18:3_32 Pwt_18:3_33
Pwt:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:4 καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου καὶ τὴν ἀπαρχὴν τῶν κουρῶν τῶν προβάτων σου δώσεις αὐτῷ·
Pwt:18:4 and the first-fruits of thy corn, and of thy wine, and of thine oil; and thou shalt give to him the first-fruits of the fleeces of thy sheep: (Deuteronomy 18:4 Brenton)
Pwt:18:4 Oddasz mu pierwociny ze swego zboża, moszczu, oliwy i pierwociny ze strzyżenia owiec. (Pwt 18:4 BT_4)
Pwt:18:4 καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου καὶ τὴν ἀπαρχὴν τῶν κουρῶν τῶν προβάτων σου δώσεις αὐτῷ·
Pwt:18:4 καί ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:18:4 I też, nawet, mianowicie Po pierwsze owoc Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wino Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Po pierwsze owoc Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg) By dawać On/ona/to/to samo
Pwt:18:4 kai\ ta\s a)parCHa\s tou= si/tou sou kai\ tou= oi)/nou sou kai\ tou= e)lai/ou sou kai\ tE\n a)parCHE\n tO=n kourO=n tO=n proba/tOn sou dO/seis au)tO=|·
Pwt:18:4 kai tas aparCHas tu situ su kai tu oinu su kai tu elaiu su kai tEn aparCHEn tOn kurOn tOn probatOn su dOseis autO·
Pwt:18:4 C RA_APF N1_APF RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_GSN N2N_GSN RP_GS C RA_ASF N1_ASF RA_GPM V2_PAPNSM RA_GPN N2N_GPN RP_GS VF_FAI2S RD_DSM
Pwt:18:4 and also, even, namely the first-fruit the wheat/grain seed; cereal you; your/yours(sg) and also, even, namely the wine you; your/yours(sg) and also, even, namely the olive oil you; your/yours(sg) and also, even, namely the first-fruit the ć the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) to give he/she/it/same
Pwt:18:4 and the (acc) first-fruits (acc) the (gen) wheat/grain (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) wine (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) olive oil (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) first-fruit (acc) the (gen)   the (gen) sheep (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-GIVE him/it/same (dat)
Pwt:18:4 Pwt_18:4_1 Pwt_18:4_2 Pwt_18:4_3 Pwt_18:4_4 Pwt_18:4_5 Pwt_18:4_6 Pwt_18:4_7 Pwt_18:4_8 Pwt_18:4_9 Pwt_18:4_10 Pwt_18:4_11 Pwt_18:4_12 Pwt_18:4_13 Pwt_18:4_14 Pwt_18:4_15 Pwt_18:4_16 Pwt_18:4_17 Pwt_18:4_18 Pwt_18:4_19 Pwt_18:4_20 Pwt_18:4_21 Pwt_18:4_22 Pwt_18:4_23 Pwt_18:4_24
Pwt:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:5 ὅτι αὐτὸν ἐξελέξατο κύριος ὁ θεός σου ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν σου παρεστάναι ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου λειτουργεῖν καὶ εὐλογεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ. –
Pwt:18:5 because the Lord has chosen him out of all thy tribes, to stand before the Lord thy God, to minister and bless in his name, himself and his sons among the children of Israel. (Deuteronomy 18:5 Brenton)
Pwt:18:5 Jego bowiem wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich pokoleń twoich, aby był na służbie ku czci imienia Pana: on i jego synowie po wszystkie czasy. (Pwt 18:5 BT_4)
Pwt:18:5 ὅτι αὐτὸν ἐξελέξατο κύριος θεός σου ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν σου παρεστάναι ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου λειτουργεῖν καὶ εὐλογεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Pwt:18:5 ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ  
Pwt:18:5 Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Ty; twój/twój(sg) By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] I też, nawet, mianowicie By błogosławić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael  
Pwt:18:5 o(/ti au)to\n e)Xele/Xato ku/rios o( Teo/s sou e)k pasO=n tO=n fulO=n sou paresta/nai e)/nanti kuri/ou tou= Teou= sou leitourgei=n kai\ eu)logei=n e)pi\ tO=| o)no/mati au)tou=, au)to\s kai\ oi( ui(oi\ au)tou= e)n toi=s ui(oi=s *israEl.
Pwt:18:5 hoti auton eXeleXato kyrios ho Teos su ek pasOn tOn fylOn su parestanai enanti kyriu tu Teu su leiturgein kai eulogein epi tO onomati autu, autos kai hoi hyioi autu en tois hyiois israEl.
Pwt:18:5 C RD_ASM VAI_AMI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P A1S_GPF RA_GPF N1_GPF RP_GS VXI_XAN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS V2_PAN C V2_PAN P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM RD_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P RA_DPM N2_DPM N_GSM
Pwt:18:5 because/that he/she/it/same to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the tribe you; your/yours(sg) to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to officiate [see liturgy, liturgist] and also, even, namely to bless upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son Israel  
Pwt:18:5 because/that him/it/same (acc) he/she/it-was-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) all (gen) the (gen) tribes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-have-STand-ed-WITH/BESIDE before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-OFFICIATE-ing and to-be-BLESS-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) him/it/same (gen) he/it/same (nom) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl)  
Pwt:18:5 Pwt_18:5_1 Pwt_18:5_2 Pwt_18:5_3 Pwt_18:5_4 Pwt_18:5_5 Pwt_18:5_6 Pwt_18:5_7 Pwt_18:5_8 Pwt_18:5_9 Pwt_18:5_10 Pwt_18:5_11 Pwt_18:5_12 Pwt_18:5_13 Pwt_18:5_14 Pwt_18:5_15 Pwt_18:5_16 Pwt_18:5_17 Pwt_18:5_18 Pwt_18:5_19 Pwt_18:5_20 Pwt_18:5_21 Pwt_18:5_22 Pwt_18:5_23 Pwt_18:5_24 Pwt_18:5_25 Pwt_18:5_26 Pwt_18:5_27 Pwt_18:5_28 Pwt_18:5_29 Pwt_18:5_30 Pwt_18:5_31 Pwt_18:5_32 Pwt_18:5_33 Pwt_18:5_34 Pwt_18:5_35
Pwt:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:6 ἐὰν δὲ παραγένηται ὁ Λευίτης ἐκ μιᾶς τῶν πόλεων ὑμῶν ἐκ πάντων τῶν υἱῶν Ισραηλ, οὗ αὐτὸς παροικεῖ, καθότι ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος,
Pwt:18:6 And if a Levite come from one of the cities of all the children of Israel, where he himself dwells, accordingly as his mind desires, to the place which he shall have chosen, (Deuteronomy 18:6 Brenton)
Pwt:18:6 Jeśli lewita, przebywający w jednym z twoich miast w całym Izraelu, zapragnie kiedykolwiek pójść do miejsca wybranego przez Pana, (Pwt 18:6 BT_4)
Pwt:18:6 ἐὰν δὲ παραγένηται Λευίτης ἐκ μιᾶς τῶν πόλεων ὑμῶν ἐκ πάντων τῶν υἱῶν Ισραηλ, οὗ αὐτὸς παροικεῖ, καθότι ἐπιθυμεῖ ψυχὴ αὐτοῦ, εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος,
Pwt:18:6 ἐάν (εἰ ἄν) δέ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐκ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) καθότι ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:18:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Lewita Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeden Miasto Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który On/ona/to/to samo By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Jak By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:18:6 e)a\n de\ parage/nEtai o( *leui/tEs e)k mia=s tO=n po/leOn u(mO=n e)k pa/ntOn tO=n ui(O=n *israEl, ou(= au)to\s paroikei=, kaTo/ti e)piTumei= E( PSuCHE\ au)tou=, ei)s to\n to/pon, o(\n a)/n e)kle/XEtai ku/rios,
Pwt:18:6 ean de paragenEtai ho leuitEs ek mias tOn poleOn hymOn ek pantOn tOn hyiOn israEl, hu autos paroikei, kaToti epiTymei hE PSyCHE autu, eis ton topon, hon an ekleXEtai kyrios,
Pwt:18:6 C x VB_AMS3S RA_NSM N1M_NSM P A1A_GSF RA_GPF N3I_GPF RP_GP P A3_GPM RA_GPM N2_GPM N_GSM D RD_NSM V2_PAI3S D V2_PAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM RR_ASM x VA_AMS3S N2_NSM
Pwt:18:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the Levite out of (+gen) ἐξ before vowels one the city you out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the son Israel where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which he/she/it/same to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) as to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same into (+acc) the place who/whom/which; to be ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:18:6 if-ever Yet he/she/it-should-be-COME-ed-INTO-BEING the (nom) Levite (nom) out of (+gen) one (gen) the (gen) cities (gen) you(pl) (gen) out of (+gen) all (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) where; who/whom/which (gen) he/it/same (nom) he/she/it-is-DWELL-ing--NEAR, you(sg)-are-being-DWELL-ed--NEAR (classical), be-you(sg)-DWELL-ing--NEAR! as he/she/it-is-DESIRE-ing, you(sg)-are-being-DESIRE-ed (classical), be-you(sg)-DESIRE-ing! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) place (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Pwt:18:6 Pwt_18:6_1 Pwt_18:6_2 Pwt_18:6_3 Pwt_18:6_4 Pwt_18:6_5 Pwt_18:6_6 Pwt_18:6_7 Pwt_18:6_8 Pwt_18:6_9 Pwt_18:6_10 Pwt_18:6_11 Pwt_18:6_12 Pwt_18:6_13 Pwt_18:6_14 Pwt_18:6_15 Pwt_18:6_16 Pwt_18:6_17 Pwt_18:6_18 Pwt_18:6_19 Pwt_18:6_20 Pwt_18:6_21 Pwt_18:6_22 Pwt_18:6_23 Pwt_18:6_24 Pwt_18:6_25 Pwt_18:6_26 Pwt_18:6_27 Pwt_18:6_28 Pwt_18:6_29 Pwt_18:6_30
Pwt:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:7 καὶ λειτουργήσει τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ὥσπερ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ Λευῖται οἱ παρεστηκότες ἐκεῖ ἔναντι κυρίου·
Pwt:18:7 he shall minister to the name of the Lord his God, as all his brethren the Levites, who stand there present before the Lord thy God. (Deuteronomy 18:7 Brenton)
Pwt:18:7 aby spełnić posługi ku czci imienia Pana, Boga twego, jak wszyscy jego bracia lewici, będący tam na służbie przed obliczem Pana, (Pwt 18:7 BT_4)
Pwt:18:7 καὶ λειτουργήσει τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ὥσπερ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ Λευῖται οἱ παρεστηκότες ἐκεῖ ἔναντι κυρίου·
Pwt:18:7 καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:18:7 I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat On/ona/to/to samo Lewita By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Tam Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:18:7 kai\ leitourgE/sei tO=| o)no/mati kuri/ou tou= Teou= au)tou= O(/sper pa/ntes oi( a)delfoi\ au)tou= oi( *leui=tai oi( parestEko/tes e)kei= e)/nanti kuri/ou·
Pwt:18:7 kai leiturgEsei tO onomati kyriu tu Teu autu hOsper pantes hoi adelfoi autu hoi leuitai hoi parestEkotes ekei enanti kyriu·
Pwt:18:7 C VF_FAI3S RA_DSN N3M_DSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM D A3_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_NPM N1M_NPM RA_NPM VXI_XAPNPM D P N2_GSM
Pwt:18:7 and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" every all, each, every, the whole of the brother he/she/it/same the Levite the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show there before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:18:7 and he/she/it-will-OFFICIATE, you(sg)-will-be-OFFICIATE-ed (classical) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) him/it/same (gen) just as all (nom|voc) the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom) Levites (nom|voc) the (nom) having STand-ed-WITH/BESIDE (nom|voc) there before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pwt:18:7 Pwt_18:7_1 Pwt_18:7_2 Pwt_18:7_3 Pwt_18:7_4 Pwt_18:7_5 Pwt_18:7_6 Pwt_18:7_7 Pwt_18:7_8 Pwt_18:7_9 Pwt_18:7_10 Pwt_18:7_11 Pwt_18:7_12 Pwt_18:7_13 Pwt_18:7_14 Pwt_18:7_15 Pwt_18:7_16 Pwt_18:7_17 Pwt_18:7_18 Pwt_18:7_19 Pwt_18:7_20
Pwt:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:8 μερίδα μεμερισμένην φάγεται πλὴν τῆς πράσεως τῆς κατὰ πατριάν.
Pwt:18:8 He shall eat an allotted portion, besides the sale of his hereditary property. (Deuteronomy 18:8 Brenton)
Pwt:18:8 będzie jadł równą część z nimi, bez uszczerbku dla swych dochodów z ojcowizny. (Pwt 18:8 BT_4)
Pwt:18:8 μερίδα μεμερισμένην φάγεται πλὴν τῆς πράσεως τῆς κατὰ πατριάν.
Pwt:18:8 μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πλήν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατά πατριά, -ᾶς, ἡ
Pwt:18:8 Część By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja By jeść Z wyjątkiem W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym patrilineage
Pwt:18:8 meri/da memerisme/nEn fa/getai plE\n tE=s pra/seOs tE=s kata\ patria/n.
Pwt:18:8 merida memerismenEn fagetai plEn tEs praseOs tEs kata patrian.
Pwt:18:8 N3D_ASF VM_XMPASF VF_FMI3S D RA_GSF N3I_GSF RA_GSF P N1A_ASF
Pwt:18:8 part to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion to eat except the ć the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing patrilineage
Pwt:18:8 ??? (acc) having-been-DIVIDE-ed (acc) he/she/it-will-be-EAT-ed except the (gen)   the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) patrilineage (acc)
Pwt:18:8 Pwt_18:8_1 Pwt_18:8_2 Pwt_18:8_3 Pwt_18:8_4 Pwt_18:8_5 Pwt_18:8_6 Pwt_18:8_7 Pwt_18:8_8 Pwt_18:8_9
Pwt:18:8 x x x x x x x x x
Pwt:18:9 Ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, οὐ μαθήσῃ ποιεῖν κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν ἐκείνων.
Pwt:18:9 And when thou shalt have entered into the land which the Lord thy God gives thee, thou shalt not learn to do according to the abominations of those nations. (Deuteronomy 18:9 Brenton)
Pwt:18:9 Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. (Pwt 18:9 BT_4)
Pwt:18:9 Ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι, οὐ μαθήσῃ ποιεῖν κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν ἐκείνων.
Pwt:18:9 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκεῖνος -η -ο
Pwt:18:9 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ??? Przed przydechem mocnym By uczyć się By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wstręt Naród [zobacz etniczny] Tamto
Pwt:18:9 *)ea\n de\ ei)se/lTE|s ei)s tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi, ou) maTE/sE| poiei=n kata\ ta\ bdelu/gmata tO=n e)TnO=n e)kei/nOn.
Pwt:18:9 ean de eiselTEs eis tEn gEn, hEn kyrios ho Teos su didOsin soi, u maTEsE poiein kata ta bdelygmata tOn eTnOn ekeinOn.
Pwt:18:9 C x VB_AAS2S P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS D VF_FMI2S V2_PAN P RA_APN N3M_APN RA_GPN N3E_GPN RD_GPN
Pwt:18:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enter into (+acc) the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub οὐχ before rough breathing to learn to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the abomination the nation [see ethnic] that
Pwt:18:9 if-ever Yet you(sg)-should-ENTER into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not you(sg)-will-be-LEARN-ed to-be-DO/MAKE-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) those (gen)
Pwt:18:9 Pwt_18:9_1 Pwt_18:9_2 Pwt_18:9_3 Pwt_18:9_4 Pwt_18:9_5 Pwt_18:9_6 Pwt_18:9_7 Pwt_18:9_8 Pwt_18:9_9 Pwt_18:9_10 Pwt_18:9_11 Pwt_18:9_12 Pwt_18:9_13 Pwt_18:9_14 Pwt_18:9_15 Pwt_18:9_16 Pwt_18:9_17 Pwt_18:9_18 Pwt_18:9_19 Pwt_18:9_20 Pwt_18:9_21 Pwt_18:9_22
Pwt:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:10 οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ περικαθαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἢ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μαντείαν, κληδονιζόμενος καὶ οἰωνιζόμενος, φαρμακός,
Pwt:18:10 There shall not be found in thee one who purges his son or his daughter with fire, one who uses divination, who deals with omens, and augury, (Deuteronomy 18:10 Brenton)
Pwt:18:10 Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; (Pwt 18:10 BT_4)
Pwt:18:10 οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ περικαθαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μαντείαν, κληδονιζόμενος καὶ οἰωνιζόμενος, φαρμακός,
Pwt:18:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -)     καί   φάρμακος, -ου, ὁ
Pwt:18:10 ??? Przed przydechem mocnym By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Syn On/ona/to/to samo Albo Córka On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień By przepowiadać I też, nawet, mianowicie Dawki twórca [zobacz farmaceutę]
Pwt:18:10 ou)CH eu(reTE/setai e)n soi\ perikaTai/rOn to\n ui(o\n au)tou= E)\ tE\n Tugate/ra au)tou= e)n puri/, manteuo/menos mantei/an, klEdoniDZo/menos kai\ oi)OniDZo/menos, farmako/s,
Pwt:18:10 uCH heureTEsetai en soi perikaTairOn ton hyion autu E tEn Tygatera autu en pyri, manteuomenos manteian, klEdoniDZomenos kai oiOniDZomenos, farmakos,
Pwt:18:10 D VC_FPI3S P RP_DS V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_ASF N3_ASF RD_GSM P N3_DSN V1_PMPNSM N1A_ASF V1_PMPNSM C V1_PMPNSM N2_NSM
Pwt:18:10 οὐχ before rough breathing to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć the son he/she/it/same or the daughter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire to divine ć ć and also, even, namely ć potion maker [see pharmacist]
Pwt:18:10 not he/she/it-will-be-FIND-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)   the (acc) son (acc) him/it/same (gen) or the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) while being-DIVINE-ed (nom)     and   potion maker (nom)
Pwt:18:10 Pwt_18:10_1 Pwt_18:10_2 Pwt_18:10_3 Pwt_18:10_4 Pwt_18:10_5 Pwt_18:10_6 Pwt_18:10_7 Pwt_18:10_8 Pwt_18:10_9 Pwt_18:10_10 Pwt_18:10_11 Pwt_18:10_12 Pwt_18:10_13 Pwt_18:10_14 Pwt_18:10_15 Pwt_18:10_16 Pwt_18:10_17 Pwt_18:10_18 Pwt_18:10_19 Pwt_18:10_20
Pwt:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:11 ἐπαείδων ἐπαοιδήν, ἐγγαστρίμυθος καὶ τερατοσκόπος, ἐπερωτῶν τοὺς νεκρούς.
Pwt:18:11 a sorcerer employing incantation, one who has in him a divining spirit, and observer of signs, questioning the dead. (Deuteronomy 18:11 Brenton)
Pwt:18:11 nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. (Pwt 18:11 BT_4)
Pwt:18:11 ἐπαείδων ἐπαοιδήν, ἐγγαστρίμυθος καὶ τερατοσκόπος, ἐπερωτῶν τοὺς νεκρούς.
Pwt:18:11       καί   ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν
Pwt:18:11 I też, nawet, mianowicie By pytać się Martwo {Całkowicie}
Pwt:18:11 e)paei/dOn e)paoidE/n, e)ggastri/muTos kai\ teratosko/pos, e)perOtO=n tou\s nekrou/s.
Pwt:18:11 epaeidOn epaoidEn, engastrimyTos kai teratoskopos, eperOtOn tus nekrus.
Pwt:18:11 V1_PAPNSM N1_ASF A1B_NSM C N2_NSM V3_PAPNSM RA_APM N2_APM
Pwt:18:11 ć ć ć and also, even, namely ć to question the dead
Pwt:18:11       and   while QUESTION-ing (nom, nom|acc|voc, voc) the (acc) dead ([Adj] acc)
Pwt:18:11 Pwt_18:11_1 Pwt_18:11_2 Pwt_18:11_3 Pwt_18:11_4 Pwt_18:11_5 Pwt_18:11_6 Pwt_18:11_7 Pwt_18:11_8
Pwt:18:11 x x x x x x x x
Pwt:18:12 ἔστιν γὰρ βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα· ἕνεκεν γὰρ τῶν βδελυγμάτων τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ.
Pwt:18:12 For every one that does these things is an abomination to the Lord thy God; for because of these abominations the Lord will destroy them from before thy face. (Deuteronomy 18:12 Brenton)
Pwt:18:12 Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. (Pwt 18:12 BT_4)
Pwt:18:12 ἔστιν γὰρ βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα· ἕνεκεν γὰρ τῶν βδελυγμάτων τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ.
Pwt:18:12 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν γάρ ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:18:12 By być Dla odtąd, jak Wstręt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jaki rodzaj; by czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu dla, dla Dla odtąd, jak Wstręt To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Pwt:18:12 e)/stin ga\r bde/lugma kuri/O| tO=| TeO=| sou pa=s poiO=n tau=ta· e(/neken ga\r tO=n bdelugma/tOn tou/tOn ku/rios e)XoleTreu/sei au)tou\s a)po\ sou=.
Pwt:18:12 estin gar bdelygma kyriO tO TeO su pas poiOn tauta· heneken gar tOn bdelygmatOn tutOn kyrios eXoleTreusei autus apo su.
Pwt:18:12 V9_PAI3S x N3M_ASN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS A3_NSM V2_PAPNSM RD_APN P x RA_GPN N3M_GPN RD_GPN N2_NSM VF_FAI3S RD_APM P RP_GS
Pwt:18:12 to be for since, as abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of what kind; to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] owing to for, for the sake of for since, as the abomination this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Pwt:18:12 he/she/it-is for abomination (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) every (nom|voc) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) these (nom|acc) owing to for the (gen) abominations (gen) these (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical) them/same (acc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:18:12 Pwt_18:12_1 Pwt_18:12_2 Pwt_18:12_3 Pwt_18:12_4 Pwt_18:12_5 Pwt_18:12_6 Pwt_18:12_7 Pwt_18:12_8 Pwt_18:12_9 Pwt_18:12_10 Pwt_18:12_11 Pwt_18:12_12 Pwt_18:12_13 Pwt_18:12_14 Pwt_18:12_15 Pwt_18:12_16 Pwt_18:12_17 Pwt_18:12_18 Pwt_18:12_19 Pwt_18:12_20
Pwt:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:13 τέλειος ἔσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου·
Pwt:18:13 Thou shalt be perfect before the Lord thy God. (Deuteronomy 18:13 Brenton)
Pwt:18:13 Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. (Pwt 18:13 BT_4)
Pwt:18:13 τέλειος ἔσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου·
Pwt:18:13 τέλειος -α -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:18:13 Uzupełniany By być Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:18:13 te/leios e)/sE| e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou·
Pwt:18:13 teleios esE enantion kyriu tu Teu su·
Pwt:18:13 A1A_NSM VF_FMI2S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Pwt:18:13 completed to be in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:18:13 completed ([Adj] nom) you(sg)-will-be in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:18:13 Pwt_18:13_1 Pwt_18:13_2 Pwt_18:13_3 Pwt_18:13_4 Pwt_18:13_5 Pwt_18:13_6 Pwt_18:13_7
Pwt:18:13 x x x x x x x
Pwt:18:14 τὰ γὰρ ἔθνη ταῦτα, οὓς σὺ κατακληρονομεῖς αὐτούς, οὗτοι κληδόνων καὶ μαντειῶν ἀκούσονται, σοὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔδωκεν κύριος ὁ θεός σου.
Pwt:18:14 For all these nations whose land thou shalt inherit, they will listen to omens and divinations; but the Lord thy God has not permitted thee so to do. (Deuteronomy 18:14 Brenton)
Pwt:18:14 Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. (Pwt 18:14 BT_4)
Pwt:18:14 τὰ γὰρ ἔθνη ταῦτα, οὓς σὺ κατακληρονομεῖς αὐτούς, οὗτοι κληδόνων καὶ μαντειῶν ἀκούσονται, σοὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔδωκεν κύριος θεός σου.
Pwt:18:14 ὁ ἡ τό γάρ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο   καί   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:18:14 Dla odtąd, jak Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Ty By przenosić tytuł On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się zaś ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:18:14 ta\ ga\r e)/TnE tau=ta, ou(\s su\ kataklEronomei=s au)tou/s, ou(=toi klEdo/nOn kai\ manteiO=n a)kou/sontai, soi\ de\ ou)CH ou(/tOs e)/dOken ku/rios o( Teo/s sou.
Pwt:18:14 ta gar eTnE tauta, hus sy kataklEronomeis autus, hutoi klEdonOn kai manteiOn akusontai, soi de uCH hutOs edOken kyrios ho Teos su.
Pwt:18:14 RA_APN x N3E_APN RD_APN RR_APN RP_NS V2_PAI2S RD_APM RD_NPM N3N_GPF C N1A_GPF VF_FMI3P RP_DS x D D VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Pwt:18:14 the for since, as nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which you to transfer title he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć and also, even, namely ć to hear you; your/yours(sg); to rub worn, rub δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:18:14 the (nom|acc) for nations (nom|acc|voc) these (nom|acc) who/whom/which (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-TRANSFER-ing-TITLE them/same (acc) these (nom)   and   they-will-be-HEAR-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Yet not thusly/like this he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:18:14 Pwt_18:14_1 Pwt_18:14_2 Pwt_18:14_3 Pwt_18:14_4 Pwt_18:14_5 Pwt_18:14_6 Pwt_18:14_7 Pwt_18:14_8 Pwt_18:14_9 Pwt_18:14_10 Pwt_18:14_11 Pwt_18:14_12 Pwt_18:14_13 Pwt_18:14_14 Pwt_18:14_15 Pwt_18:14_16 Pwt_18:14_17 Pwt_18:14_18 Pwt_18:14_19 Pwt_18:14_20 Pwt_18:14_21 Pwt_18:14_22
Pwt:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:15 προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ὡς ἐμὲ ἀναστήσει σοι κύριος ὁ θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε
Pwt:18:15 The Lord thy God shall raise up to thee a prophet of thy brethren, like me; him shall ye hear: (Deuteronomy 18:15 Brenton)
Pwt:18:15 Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. (Pwt 18:15 BT_4)
Pwt:18:15 προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ὡς ἐμὲ ἀναστήσει σοι κύριος θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε
Pwt:18:15 προφήτης, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Pwt:18:15 Prorok Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brat; siostra Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Ja; mój/mój By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo By słyszeć
Pwt:18:15 profE/tEn e)k tO=n a)delfO=n sou O(s e)me\ a)nastE/sei soi ku/rios o( Teo/s sou, au)tou= a)kou/sesTe
Pwt:18:15 profEtEn ek tOn adelfOn su hOs eme anastEsei soi kyrios ho Teos su, autu akusesTe
Pwt:18:15 N1M_ASM P RA_GPM N2_GPM RP_GS C RP_AS VF_FAI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_GSM VF_FMI2P
Pwt:18:15 prophet out of (+gen) ἐξ before vowels the brother; sister you; your/yours(sg) as/like I; my/mine to stand up put up, raise, resurrect you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) he/she/it/same to hear
Pwt:18:15 prophet (acc) out of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like me (acc); my/mine (voc) he/she/it-will-STand-UP, you(sg)-will-be-STand-ed-UP (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) him/it/same (gen) you(pl)-will-be-HEAR-ed
Pwt:18:15 Pwt_18:15_1 Pwt_18:15_2 Pwt_18:15_3 Pwt_18:15_4 Pwt_18:15_5 Pwt_18:15_6 Pwt_18:15_7 Pwt_18:15_8 Pwt_18:15_9 Pwt_18:15_10 Pwt_18:15_11 Pwt_18:15_12 Pwt_18:15_13 Pwt_18:15_14 Pwt_18:15_15
Pwt:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:16 κατὰ πάντα, ὅσα ᾐτήσω παρὰ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν Χωρηβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας λέγοντες Οὐ προσθήσομεν ἀκοῦσαι τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ τὸ πῦρ τὸ μέγα τοῦτο οὐκ ὀψόμεθα ἔτι οὐδὲ μὴ ἀποθάνωμεν,
Pwt:18:16 according to all things which thou didst desire of the Lord thy God in Choreb in the day of the assembly, saying, We will not again hear the voice of the Lord thy God, and we will not any more see this great fire, and so we shall not die. (Deuteronomy 18:16 Brenton)
Pwt:18:16 Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł». (Pwt 18:16 BT_4)
Pwt:18:16 κατὰ πάντα, ὅσα ᾐτήσω παρὰ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν Χωρηβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας λέγοντες Οὐ προσθήσομεν ἀκοῦσαι τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ τὸ πῦρ τὸ μέγα τοῦτο οὐκ ὀψόμεθα ἔτι οὐδὲ μὴ ἀποθάνωμεν,
Pwt:18:16 κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔτι οὐδέ (οὐ δέ) μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Pwt:18:16 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By prosić {By pytać} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Niechętny; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Ogień Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeszcze/jeszcze ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By umierać
Pwt:18:16 kata\ pa/nta, o(/sa E)|tE/sO para\ kuri/ou tou= Teou= sou e)n *CHOrEb tE=| E(me/ra| tE=s e)kklEsi/as le/gontes *ou) prosTE/somen a)kou=sai tE\n fOnE\n kuri/ou tou= Teou= E(mO=n kai\ to\ pu=r to\ me/ga tou=to ou)k o)PSo/meTa e)/ti ou)de\ mE\ a)poTa/nOmen,
Pwt:18:16 kata panta, hosa EtEsO para kyriu tu Teu su en CHOrEb tE hEmera tEs ekklEsias legontes u prosTEsomen akusai tEn fOnEn kyriu tu Teu hEmOn kai to pyr to mega tuto uk oPSomeTa eti ude mE apoTanOmen,
Pwt:18:16 P A3_APN A1_APN VAI_AMI2S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS P N_DSF RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF V1_PAPNPM D VF_FAI1P VA_AAN RA_ASF N1_ASF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP C RA_ASN N3_ASN RA_ASN A1P_ASN RD_ASN D VF_FMI1P D C D VB_AAS1P
Pwt:18:16 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to ask frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the day the assembly assembly, gathering, congregation, church to say/tell οὐχ before rough breathing to add to unwilling; to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely the fire the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), yet/still οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to die
Pwt:18:16 down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) you(sg)-were-ASK-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat)   the (dat) day (dat) the (gen) assembly (gen), assemblies (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not we-will-ADD-TO unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) the (acc) sound/voice (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen) and the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) this (nom|acc) not we-will-be-SEE-ed yet/still neither/nor not we-should-DIE
Pwt:18:16 Pwt_18:16_1 Pwt_18:16_2 Pwt_18:16_3 Pwt_18:16_4 Pwt_18:16_5 Pwt_18:16_6 Pwt_18:16_7 Pwt_18:16_8 Pwt_18:16_9 Pwt_18:16_10 Pwt_18:16_11 Pwt_18:16_12 Pwt_18:16_13 Pwt_18:16_14 Pwt_18:16_15 Pwt_18:16_16 Pwt_18:16_17 Pwt_18:16_18 Pwt_18:16_19 Pwt_18:16_20 Pwt_18:16_21 Pwt_18:16_22 Pwt_18:16_23 Pwt_18:16_24 Pwt_18:16_25 Pwt_18:16_26 Pwt_18:16_27 Pwt_18:16_28 Pwt_18:16_29 Pwt_18:16_30 Pwt_18:16_31 Pwt_18:16_32 Pwt_18:16_33 Pwt_18:16_34 Pwt_18:16_35 Pwt_18:16_36 Pwt_18:16_37
Pwt:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:17 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ὀρθῶς πάντα, ὅσα ἐλάλησαν·
Pwt:18:17 And the Lord said to me, They have spoken rightly all that they have said to thee. (Deuteronomy 18:17 Brenton)
Pwt:18:17 I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. (Pwt 18:17 BT_4)
Pwt:18:17 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ὀρθῶς πάντα, ὅσα ἐλάλησαν·
Pwt:18:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀρθῶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Pwt:18:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By mówić
Pwt:18:17 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *)orTO=s pa/nta, o(/sa e)la/lEsan·
Pwt:18:17 kai eipen kyrios pros me orTOs panta, hosa elalEsan·
Pwt:18:17 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS D A3_ASM A1_APN VAI_AAI3P
Pwt:18:17 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I ??? every all, each, every, the whole of as much/many as to speak
Pwt:18:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) ??? all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) they-SPEAK-ed
Pwt:18:17 Pwt_18:17_1 Pwt_18:17_2 Pwt_18:17_3 Pwt_18:17_4 Pwt_18:17_5 Pwt_18:17_6 Pwt_18:17_7 Pwt_18:17_8 Pwt_18:17_9
Pwt:18:17 x x x x x x x x x
Pwt:18:18 προφήτην ἀναστήσω αὐτοῖς ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ὥσπερ σὲ καὶ δώσω τὸ ῥῆμά μου ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ λαλήσει αὐτοῖς καθότι ἂν ἐντείλωμαι αὐτῷ·
Pwt:18:18 I will raise up to them a prophet of their brethren, like thee; and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them as I shall command him. (Deuteronomy 18:18 Brenton)
Pwt:18:18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. (Pwt 18:18 BT_4)
Pwt:18:18 προφήτην ἀναστήσω αὐτοῖς ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ὥσπερ σὲ καὶ δώσω τὸ ῥῆμά μου ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ λαλήσει αὐτοῖς καθότι ἂν ἐντείλωμαι αὐτῷ·
Pwt:18:18 προφήτης, -ου, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθότι ἄν ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:18:18 Prorok By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brat; siostra On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo Jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo
Pwt:18:18 profE/tEn a)nastE/sO au)toi=s e)k tO=n a)delfO=n au)tO=n O(/sper se\ kai\ dO/sO to\ r(E=ma/ mou e)n tO=| sto/mati au)tou=, kai\ lalE/sei au)toi=s kaTo/ti a)/n e)ntei/lOmai au)tO=|·
Pwt:18:18 profEtEn anastEsO autois ek tOn adelfOn autOn hOsper se kai dOsO to rEma mu en tO stomati autu, kai lalEsei autois kaToti an enteilOmai autO·
Pwt:18:18 N1M_ASM VA_AAS1S RD_DPM P RA_GPM N2_GPM RD_GPM D RP_AS C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM C VF_FAI3S RD_DPM D x VA_AMS1S RD_DSM
Pwt:18:18 prophet to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the brother; sister he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" you; your/yours(sg) and also, even, namely to give the declaration statement, utterance I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely to speak he/she/it/same as ever (if ever) to enjoin command he/she/it/same
Pwt:18:18 prophet (acc) I-will-STand-UP, I-should-STand-UP them/same (dat) out of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) just as you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) them/same (dat) as ever I-should-be-ENJOIN-ed him/it/same (dat)
Pwt:18:18 Pwt_18:18_1 Pwt_18:18_2 Pwt_18:18_3 Pwt_18:18_4 Pwt_18:18_5 Pwt_18:18_6 Pwt_18:18_7 Pwt_18:18_8 Pwt_18:18_9 Pwt_18:18_10 Pwt_18:18_11 Pwt_18:18_12 Pwt_18:18_13 Pwt_18:18_14 Pwt_18:18_15 Pwt_18:18_16 Pwt_18:18_17 Pwt_18:18_18 Pwt_18:18_19 Pwt_18:18_20 Pwt_18:18_21 Pwt_18:18_22 Pwt_18:18_23 Pwt_18:18_24 Pwt_18:18_25
Pwt:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:19 καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν μὴ ἀκούσῃ ὅσα ἐὰν λαλήσῃ ὁ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ.
Pwt:18:19 And whatever man shall not hearken to whatsoever words that prophet shall speak in my name, I will take vengeance on him. (Deuteronomy 18:19 Brenton)
Pwt:18:19 Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. (Pwt 18:19 BT_4)
Pwt:18:19 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν μὴ ἀκούσῃ ὅσα ἐὰν λαλήσῃ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ.
Pwt:18:19 καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) μή ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:18:19 I też, nawet, mianowicie Ludzki Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Niechętny; by słyszeć Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić Prorok Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ja Ja By pomścić/poprawiaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Pwt:18:19 kai\ o( a)/nTrOpos, o(\s e)a\n mE\ a)kou/sE| o(/sa e)a\n lalE/sE| o( profE/tEs e)pi\ tO=| o)no/mati/ mou, e)gO\ e)kdikE/sO e)X au)tou=.
Pwt:18:19 kai ho anTrOpos, hos ean mE akusE hosa ean lalEsE ho profEtEs epi tO onomati mu, egO ekdikEsO eX autu.
Pwt:18:19 C RA_NSM N2_NSM RR_NSM C D VA_AAS3S A1_APN C VA_AAS3S RA_NSM N1M_NSM P RA_DSN N3M_DSN RP_GS RP_NS VF_FAI1S P RD_GSM
Pwt:18:19 and also, even, namely the human who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not unwilling; to hear as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak the prophet upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to I I to avenge/rectify out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Pwt:18:19 and the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) if-ever not unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed as much/many as (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-SPEAK-ed, he/she/it-should-SPEAK, you(sg)-should-be-SPEAK-ed the (nom) prophet (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) me (gen) I (nom) I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY out of (+gen) him/it/same (gen)
Pwt:18:19 Pwt_18:19_1 Pwt_18:19_2 Pwt_18:19_3 Pwt_18:19_4 Pwt_18:19_5 Pwt_18:19_6 Pwt_18:19_7 Pwt_18:19_8 Pwt_18:19_9 Pwt_18:19_10 Pwt_18:19_11 Pwt_18:19_12 Pwt_18:19_13 Pwt_18:19_14 Pwt_18:19_15 Pwt_18:19_16 Pwt_18:19_17 Pwt_18:19_18 Pwt_18:19_19 Pwt_18:19_20
Pwt:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:20 πλὴν ὁ προφήτης, ὃς ἂν ἀσεβήσῃ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ῥῆμα, ὃ οὐ προσέταξα λαλῆσαι, καὶ ὃς ἂν λαλήσῃ ἐπ’ ὀνόματι θεῶν ἑτέρων, ἀποθανεῖται ὁ προφήτης ἐκεῖνος.
Pwt:18:20 But the prophet whosoever shall impiously speak in my name a word which I have not commanded him to speak, and whosoever shall speak in the name of other gods, that prophet shall die. (Deuteronomy 18:20 Brenton)
Pwt:18:20 Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć». (Pwt 18:20 BT_4)
Pwt:18:20 πλὴν προφήτης, ὃς ἂν ἀσεβήσῃ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ῥῆμα, οὐ προσέταξα λαλῆσαι, καὶ ὃς ἂν λαλήσῃ ἐπ’ ὀνόματι θεῶν ἑτέρων, ἀποθανεῖται προφήτης ἐκεῖνος.
Pwt:18:20 πλήν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ὅς ἥ ὅ ἄν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ὄνομα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο
Pwt:18:20 Z wyjątkiem Prorok Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By być bezbożny popełniaj świętokradztwo By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ja Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By dawać dyrektywę By mówić I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Bóg ; bogini Inny By umierać Prorok Tamto
Pwt:18:20 plE\n o( profE/tEs, o(\s a)/n a)sebE/sE| lalE=sai e)pi\ tO=| o)no/mati/ mou r(E=ma, o(\ ou) prose/taXa lalE=sai, kai\ o(\s a)/n lalE/sE| e)p’ o)no/mati TeO=n e(te/rOn, a)poTanei=tai o( profE/tEs e)kei=nos.
Pwt:18:20 plEn ho profEtEs, hos an asebEsE lalEsai epi tO onomati mu rEma, ho u prosetaXa lalEsai, kai hos an lalEsE ep’ onomati TeOn heterOn, apoTaneitai ho profEtEs ekeinos.
Pwt:18:20 D RA_NSM N1M_NSM RR_NSM x VA_AMS2S VA_AAN P RA_DSN N3M_DSN RP_GS N3M_ASN RR_NSN D VAI_AAI1S VA_AAN C RR_NSM x VA_AAS3S P N3M_DSN N2_GPM A1A_GPM VF2_FMI3S RA_NSM N1M_NSM RD_NSM
Pwt:18:20 except the prophet who/whom/which ever (if ever) to be impious commit sacrilege to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to I declaration statement, utterance who/whom/which οὐχ before rough breathing to give a directive to speak and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing name with regard to god [see theology]; goddess other to die the prophet that
Pwt:18:20 except the (nom) prophet (nom) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE, he/she/it-should-BE IMPIOUS--COMMIT-SACRILEGE, you(sg)-should-be-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) me (gen) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not I-GIVE-ed-A-DIRECTIVE to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) and who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-SPEAK-ed, he/she/it-should-SPEAK, you(sg)-should-be-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) name (dat) gods (gen); goddesses (gen) other (gen) he/she/it-will-be-DIE-ed the (nom) prophet (nom) that (nom)
Pwt:18:20 Pwt_18:20_1 Pwt_18:20_2 Pwt_18:20_3 Pwt_18:20_4 Pwt_18:20_5 Pwt_18:20_6 Pwt_18:20_7 Pwt_18:20_8 Pwt_18:20_9 Pwt_18:20_10 Pwt_18:20_11 Pwt_18:20_12 Pwt_18:20_13 Pwt_18:20_14 Pwt_18:20_15 Pwt_18:20_16 Pwt_18:20_17 Pwt_18:20_18 Pwt_18:20_19 Pwt_18:20_20 Pwt_18:20_21 Pwt_18:20_22 Pwt_18:20_23 Pwt_18:20_24 Pwt_18:20_25 Pwt_18:20_26 Pwt_18:20_27 Pwt_18:20_28
Pwt:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:21 ἐὰν δὲ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Πῶς γνωσόμεθα τὸ ῥῆμα, ὃ οὐκ ἐλάλησεν κύριος;
Pwt:18:21 But if thou shalt say in thine heart, How shall we know the word which the Lord has not spoken? (Deuteronomy 18:21 Brenton)
Pwt:18:21 Jeśli pomyślisz w swym sercu: «A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił?» - (Pwt 18:21 BT_4)
Pwt:18:21 ἐὰν δὲ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Πῶς γνωσόμεθα τὸ ῥῆμα, οὐκ ἐλάλησεν κύριος;
Pwt:18:21 ἐάν (εἰ ἄν) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πῶς[1] γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:18:21 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Jak By wiedzieć to jest rozpoznaj. Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:18:21 e)a\n de\ ei)/pE|s e)n tE=| kardi/a| sou *pO=s gnOso/meTa to\ r(E=ma, o(\ ou)k e)la/lEsen ku/rios;
Pwt:18:21 ean de eipEs en tE kardia su pOs gnOsomeTa to rEma, ho uk elalEsen kyrios;
Pwt:18:21 C x VB_AAS2S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS D VF_FMI1P RA_ASN N3M_ASN RR_NSN D VAI_AAI3S N2_NSM
Pwt:18:21 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) how to know i.e. recognize. the declaration statement, utterance who/whom/which οὐχ before rough breathing to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:18:21 if-ever Yet you(sg)-should-SAY/TELL in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) how we-will-be-KNOW-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Pwt:18:21 Pwt_18:21_1 Pwt_18:21_2 Pwt_18:21_3 Pwt_18:21_4 Pwt_18:21_5 Pwt_18:21_6 Pwt_18:21_7 Pwt_18:21_8 Pwt_18:21_9 Pwt_18:21_10 Pwt_18:21_11 Pwt_18:21_12 Pwt_18:21_13 Pwt_18:21_14 Pwt_18:21_15
Pwt:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:18:22 ὅσα ἐὰν λαλήσῃ ὁ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου, καὶ μὴ γένηται τὸ ῥῆμα καὶ μὴ συμβῇ, τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ οὐκ ἐλάλησεν κύριος· ἐν ἀσεβείᾳ ἐλάλησεν ὁ προφήτης ἐκεῖνος, οὐκ ἀφέξεσθε αὐτοῦ.
Pwt:18:22 Whatsoever words that prophet shall speak in the name of the Lord, and they shall not come true, and not come to pass, this is the thing which the Lord has not spoken; that prophet has spoken wickedly: ye shall not spare him. (Deuteronomy 18:22 Brenton)
Pwt:18:22 gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał. (Pwt 18:22 BT_4)
Pwt:18:22 ὅσα ἐὰν λαλήσῃ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου, καὶ μὴ γένηται τὸ ῥῆμα καὶ μὴ συμβῇ, τοῦτο τὸ ῥῆμα, οὐκ ἐλάλησεν κύριος· ἐν ἀσεβείᾳ ἐλάλησεν προφήτης ἐκεῖνος, οὐκ ἀφέξεσθε αὐτοῦ.
Pwt:18:22 ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί μή συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἀ·σέβεια, -ας, ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:18:22 Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić Prorok Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie Nie By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brak szacunku By mówić Prorok Tamto ??? Przed przydechem mocnym By powstrzymywać się On/ona/to/to samo
Pwt:18:22 o(/sa e)a\n lalE/sE| o( profE/tEs e)pi\ tO=| o)no/mati kuri/ou, kai\ mE\ ge/nEtai to\ r(E=ma kai\ mE\ sumbE=|, tou=to to\ r(E=ma, o(\ ou)k e)la/lEsen ku/rios· e)n a)sebei/a| e)la/lEsen o( profE/tEs e)kei=nos, ou)k a)fe/XesTe au)tou=.
Pwt:18:22 hosa ean lalEsE ho profEtEs epi tO onomati kyriu, kai mE genEtai to rEma kai mE symbE, tuto to rEma, ho uk elalEsen kyrios· en asebeia elalEsen ho profEtEs ekeinos, uk afeXesTe autu.
Pwt:18:22 A1_APN C VA_AAS3S RA_NSM N1M_NSM P RA_DSN N3M_DSN N2_GSM C D VB_AMS3S RA_ASN N3M_ASN C D VZ_AAS2S RD_NSN RA_NSN N3M_NSN RR_NSN D VAI_AAI3S N2_NSM P N1A_DSF VAI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM RD_NSM D VF_FMI2P RD_GSM
Pwt:18:22 as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak the prophet upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely not to become become, happen the declaration statement, utterance and also, even, namely not to happen pass off, occur, fortune, come about this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance who/whom/which οὐχ before rough breathing to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lack of deference to speak the prophet that οὐχ before rough breathing to abstain he/she/it/same
Pwt:18:22 as much/many as (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-SPEAK-ed, he/she/it-should-SPEAK, you(sg)-should-be-SPEAK-ed the (nom) prophet (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not he/she/it-should-be-BECOME-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) and not he/she/it-should-HAPPEN this (nom|acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) lack of deference (dat) he/she/it-SPEAK-ed the (nom) prophet (nom) that (nom) not you(pl)-will-be-ABSTAIN-ed him/it/same (gen)
Pwt:18:22 Pwt_18:22_1 Pwt_18:22_2 Pwt_18:22_3 Pwt_18:22_4 Pwt_18:22_5 Pwt_18:22_6 Pwt_18:22_7 Pwt_18:22_8 Pwt_18:22_9 Pwt_18:22_10 Pwt_18:22_11 Pwt_18:22_12 Pwt_18:22_13 Pwt_18:22_14 Pwt_18:22_15 Pwt_18:22_16 Pwt_18:22_17 Pwt_18:22_18 Pwt_18:22_19 Pwt_18:22_20 Pwt_18:22_21 Pwt_18:22_22 Pwt_18:22_23 Pwt_18:22_24 Pwt_18:22_25 Pwt_18:22_26 Pwt_18:22_27 Pwt_18:22_28 Pwt_18:22_29 Pwt_18:22_30 Pwt_18:22_31 Pwt_18:22_32 Pwt_18:22_33
Pwt:18:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x