Pwt:19:1 Ἐὰν δὲ ἀφανίσῃ κύριος ὁ θεός σου τὰ ἔθνη, ἃ ὁ θεός σου δίδωσίν σοι τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ κατακληρονομήσητε αὐτοὺς καὶ κατοικήσητε ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν,
Pwt:19:1 And when the Lord thy God shall have destroyed the nations, which God gives thee, even the land, and ye shall inherit them, and dwell in their cities, and in their houses, (Deuteronomy 19:1 Brenton)
Pwt:19:1 Gdy Pan, Bóg twój, wytępi narody, których ziemię ci daję, abyś je z niej wypędził i zamieszkał w ich miastach i domach - (Pwt 19:1 BT_4)
Pwt:19:1 Ἐὰν δὲ ἀφανίσῃ κύριος θεός σου τὰ ἔθνη, θεός σου δίδωσίν σοι τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ κατακληρονομήσητε αὐτοὺς καὶ κατοικήσητε ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν,
Pwt:19:1 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:19:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By znikać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo
Pwt:19:1 *)ea\n de\ a)fani/sE| ku/rios o( Teo/s sou ta\ e)/TnE, a(/ o( Teo/s sou di/dOsi/n soi tE\n gE=n au)tO=n, kai\ kataklEronomE/sEte au)tou\s kai\ katoikE/sEte e)n tai=s po/lesin au)tO=n kai\ e)n toi=s oi)/kois au)tO=n,
Pwt:19:1 ean de afanisE kyrios ho Teos su ta eTnE, ha ho Teos su didOsin soi tEn gEn autOn, kai kataklEronomEsEte autus kai katoikEsEte en tais polesin autOn kai en tois oikois autOn,
Pwt:19:1 C x VA_AAS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_APN N3E_APN RR_APN RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VA_AAS2P RD_APM C VA_AAS2P P RA_DPF N3I_DPF RD_GPM C P RA_DPM N2_DPM RD_GPM
Pwt:19:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to disappear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the nation [see ethnic] who/whom/which the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the earth/land he/she/it/same and also, even, namely to transfer title he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house; to dwell he/she/it/same
Pwt:19:1 if-ever Yet he/she/it-should-DISAPPEAR, you(sg)-should-be-DISAPPEAR-ed, you(sg)-will-be-DISAPPEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) and you(pl)-should-TRANSFER-TITLE them/same (acc) and you(pl)-should-RESIDE/SETTLE-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) houses (dat); you(sg)-happen-to-be-DWELL-ing (opt) them/same (gen)
Pwt:19:1 Pwt_19:1_1 Pwt_19:1_2 Pwt_19:1_3 Pwt_19:1_4 Pwt_19:1_5 Pwt_19:1_6 Pwt_19:1_7 Pwt_19:1_8 Pwt_19:1_9 Pwt_19:1_10 Pwt_19:1_11 Pwt_19:1_12 Pwt_19:1_13 Pwt_19:1_14 Pwt_19:1_15 Pwt_19:1_16 Pwt_19:1_17 Pwt_19:1_18 Pwt_19:1_19 Pwt_19:1_20 Pwt_19:1_21 Pwt_19:1_22 Pwt_19:1_23 Pwt_19:1_24 Pwt_19:1_25 Pwt_19:1_26 Pwt_19:1_27 Pwt_19:1_28 Pwt_19:1_29 Pwt_19:1_30 Pwt_19:1_31 Pwt_19:1_32
Pwt:19:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:2 τρεῖς πόλεις διαστελεῖς σεαυτῷ ἐν μέσῳ τῆς γῆς σου, ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι.
Pwt:19:2 thou shalt separate for thyself three cities in the midst of thy land, which the Lord thy God gives thee. (Deuteronomy 19:2 Brenton)
Pwt:19:2 ustanowisz sobie trzy miasta w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, abyś go posiadł. (Pwt 19:2 BT_4)
Pwt:19:2 τρεῖς πόλεις διαστελεῖς σεαυτῷ ἐν μέσῳ τῆς γῆς σου, ἧς κύριος θεός σου δίδωσίν σοι.
Pwt:19:2 τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πόλις, -εως, ἡ δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:19:2 Trzy Miasto Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:19:2 trei=s po/leis diastelei=s seautO=| e)n me/sO| tE=s gE=s sou, E(=s ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi.
Pwt:19:2 treis poleis diasteleis seautO en mesO tEs gEs su, hEs kyrios ho Teos su didOsin soi.
Pwt:19:2 A3_NPF N3I_NPF VF2_FAI2S RD_DSM P A1_DSM RA_GSF N1_GSF RP_GS RR_GSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS
Pwt:19:2 three city to ??? (restrict, isolate, distinct) yourself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the earth/land you; your/yours(sg) who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:19:2 three (acc, nom) cities (acc, nom|voc) you(sg)-will-??? yourself (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:19:2 Pwt_19:2_1 Pwt_19:2_2 Pwt_19:2_3 Pwt_19:2_4 Pwt_19:2_5 Pwt_19:2_6 Pwt_19:2_7 Pwt_19:2_8 Pwt_19:2_9 Pwt_19:2_10 Pwt_19:2_11 Pwt_19:2_12 Pwt_19:2_13 Pwt_19:2_14 Pwt_19:2_15 Pwt_19:2_16
Pwt:19:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:3 στόχασαί σοι τὴν ὁδὸν καὶ τριμεριεῖς τὰ ὅρια τῆς γῆς σου, ἣν καταμερίζει σοι κύριος ὁ θεός σου, καὶ ἔσται καταφυγὴ ἐκεῖ παντὶ φονευτῇ.
Pwt:19:3 Take a survey of thy way, and thou shalt divide the coasts of thy land, which the Lord thy God apportions to thee, into three parts, and there shall be there a refuge for every manslayer. (Deuteronomy 19:3 Brenton)
Pwt:19:3 Drogę do nich utrzymasz w dobrym stanie i na trzy części podzielisz obszar kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, aby tam schronienie znalazł każdy zabójca. (Pwt 19:3 BT_4)
Pwt:19:3 στόχασαί σοι τὴν ὁδὸν καὶ τριμεριεῖς τὰ ὅρια τῆς γῆς σου, ἣν καταμερίζει σοι κύριος θεός σου, καὶ ἔσται καταφυγὴ ἐκεῖ παντὶ φονευτῇ.
Pwt:19:3   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί   ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ἐκεῖ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX]
Pwt:19:3 Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Granica Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Schronienie Tam Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kat
Pwt:19:3 sto/CHasai/ soi tE\n o(do\n kai\ trimeriei=s ta\ o(/ria tE=s gE=s sou, E(\n katameri/DZei soi ku/rios o( Teo/s sou, kai\ e)/stai katafugE\ e)kei= panti\ foneutE=|.
Pwt:19:3 stoCHasai soi tEn hodon kai trimerieis ta horia tEs gEs su, hEn katameriDZei soi kyrios ho Teos su, kai estai katafygE ekei panti foneutE.
Pwt:19:3 VA_AAN RP_DS RA_ASF N2_ASF C VF_FAI2S RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF RP_GS RR_ASF V1_PAI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C VF_FMI3S N1_NSF D A3_DSM N1M_DSM
Pwt:19:3 ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub the way/road and also, even, namely ć the boundary the earth/land you; your/yours(sg) who/whom/which ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to be refuge there every all, each, every, the whole of executioner
Pwt:19:3   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) way/road (acc) and   the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be refuge (nom|voc) there every (dat) executioner (dat)
Pwt:19:3 Pwt_19:3_1 Pwt_19:3_2 Pwt_19:3_3 Pwt_19:3_4 Pwt_19:3_5 Pwt_19:3_6 Pwt_19:3_7 Pwt_19:3_8 Pwt_19:3_9 Pwt_19:3_10 Pwt_19:3_11 Pwt_19:3_12 Pwt_19:3_13 Pwt_19:3_14 Pwt_19:3_15 Pwt_19:3_16 Pwt_19:3_17 Pwt_19:3_18 Pwt_19:3_19 Pwt_19:3_20 Pwt_19:3_21 Pwt_19:3_22 Pwt_19:3_23 Pwt_19:3_24
Pwt:19:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:4 τοῦτο δὲ ἔσται τὸ πρόσταγμα τοῦ φονευτοῦ, ὃς ἂν φύγῃ ἐκεῖ καὶ ζήσεται· ὃς ἂν πατάξῃ τὸν πλησίον αὐτοῦ ἀκουσίως καὶ οὗτος οὐ μισῶν αὐτὸν πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης,
Pwt:19:4 And this shall be the ordinance of the manslayer, who shall flee thither, and shall live, whosoever shall have smitten his neighbour ignorantly, whereas he hated him not in times past. (Deuteronomy 19:4 Brenton)
Pwt:19:4 W następującym wypadku zabójca, który by tam uciekł, może pozostać przy życiu: jeśliby zabił bliźniego nieumyślnie, nie żywiąc przedtem do niego nienawiści. (Pwt 19:4 BT_4)
Pwt:19:4 τοῦτο δὲ ἔσται τὸ πρόσταγμα τοῦ φονευτοῦ, ὃς ἂν φύγῃ ἐκεῖ καὶ ζήσεται· ὃς ἂν πατάξῃ τὸν πλησίον αὐτοῦ ἀκουσίως καὶ οὗτος οὐ μισῶν αὐτὸν πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης,
Pwt:19:4 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX] ὅς ἥ ὅ ἄν φυγή, -ῆς, ἡ; φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἄν πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό   καί οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρό ὁ ἡ τό ἐχθές v.l. χθές καί πρό ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον
Pwt:19:4 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By być Kat Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Lot; by uciekać Tam I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By uderzać Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Wczoraj I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Trzeci
Pwt:19:4 tou=to de\ e)/stai to\ pro/stagma tou= foneutou=, o(\s a)/n fu/gE| e)kei= kai\ DZE/setai· o(\s a)/n pata/XE| to\n plEsi/on au)tou= a)kousi/Os kai\ ou(=tos ou) misO=n au)to\n pro\ tE=s e)CHTe\s kai\ pro\ tE=s tri/tEs,
Pwt:19:4 tuto de estai to prostagma tu foneutu, hos an fygE ekei kai DZEsetai· hos an pataXE ton plEsion autu akusiOs kai hutos u misOn auton pro tEs eCHTes kai pro tEs tritEs,
Pwt:19:4 RD_ASN x VF_FMI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N1M_GSM RR_NSM x VB_AAS3S D C VF_FMI3S RR_NSM x VA_AAS3S RA_ASM D RD_GSM D C RD_NSM D V2_PAPNSM RD_ASM P RA_GSF D C P RA_GSF A1_GSF
Pwt:19:4 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be the ć the executioner who/whom/which ever (if ever) flight; to flee there and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) who/whom/which ever (if ever) to smite the neighbor one near, close to; near he/she/it/same ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to destest dislike, detest, hate, abominate he/she/it/same before (+gen) the yesterday and also, even, namely before (+gen) the third
Pwt:19:4 this (nom|acc) Yet he/she/it-will-be the (nom|acc)   the (gen) executioner (gen) who/whom/which (nom) ever flight (dat); he/she/it-should-FLEE, you(sg)-should-be-FLEE-ed there and he/she/it-will-be-EXISTS-ed who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)   and this (nom) not while DESTEST-ing (nom) him/it/same (acc) before (+gen) the (gen) yesterday and before (+gen) the (gen) third (gen)
Pwt:19:4 Pwt_19:4_1 Pwt_19:4_2 Pwt_19:4_3 Pwt_19:4_4 Pwt_19:4_5 Pwt_19:4_6 Pwt_19:4_7 Pwt_19:4_8 Pwt_19:4_9 Pwt_19:4_10 Pwt_19:4_11 Pwt_19:4_12 Pwt_19:4_13 Pwt_19:4_14 Pwt_19:4_15 Pwt_19:4_16 Pwt_19:4_17 Pwt_19:4_18 Pwt_19:4_19 Pwt_19:4_20 Pwt_19:4_21 Pwt_19:4_22 Pwt_19:4_23 Pwt_19:4_24 Pwt_19:4_25 Pwt_19:4_26 Pwt_19:4_27 Pwt_19:4_28 Pwt_19:4_29 Pwt_19:4_30 Pwt_19:4_31 Pwt_19:4_32
Pwt:19:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:5 καὶ ὃς ἂν εἰσέλθῃ μετὰ τοῦ πλησίον εἰς τὸν δρυμὸν συναγαγεῖν ξύλα, καὶ ἐκκρουσθῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ τῇ ἀξίνῃ κόπτοντος τὸ ξύλον, καὶ ἐκπεσὸν τὸ σιδήριον ἀπὸ τοῦ ξύλου τύχῃ τοῦ πλησίον, καὶ ἀποθάνῃ, οὗτος καταφεύξεται εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων καὶ ζήσεται,
Pwt:19:5 And whosoever shall enter with his neighbour into the thicket, to gather wood, if the hand of him that cuts wood with the axe should be violently shaken, and the axe head falling off from the handle should light on his neighbour, and he should die, he shall flee to one of these cities, and live. (Deuteronomy 19:5 Brenton)
Pwt:19:5 Jeśli na przykład poszedł z drugim do lasu ścinać drzewo, uchwycił ręką siekierę, by ciąć w drzewo, żelazo zaś odpadło od drzewca i trafiło śmiertelnie bliźniego - taki może schronić się do jednego z tych miast, by ratować swe życie, (Pwt 19:5 BT_4)
Pwt:19:5 καὶ ὃς ἂν εἰσέλθῃ μετὰ τοῦ πλησίον εἰς τὸν δρυμὸν συναγαγεῖν ξύλα, καὶ ἐκκρουσθῇ χεὶρ αὐτοῦ τῇ ἀξίνῃ κόπτοντος τὸ ξύλον, καὶ ἐκπεσὸν τὸ σιδήριον ἀπὸ τοῦ ξύλου τύχῃ τοῦ πλησίον, καὶ ἀποθάνῃ, οὗτος καταφεύξεται εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων καὶ ζήσεται,
Pwt:19:5 καί ὅς ἥ ὅ ἄν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό   συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ξύλον, -ου, τό καί   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀξίνη, -ης, ἡ κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) εἰς[1] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Pwt:19:5 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wchodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Do (+przyspieszenie) By zbierać się razem Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Ręka On/ona/to/to samo Siekiera By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By zmniejszać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By natykać się na Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie By umierać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do na dół uciekaj Do (+przyspieszenie) Jeden Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Pwt:19:5 kai\ o(\s a)/n ei)se/lTE| meta\ tou= plEsi/on ei)s to\n drumo\n sunagagei=n Xu/la, kai\ e)kkrousTE=| E( CHei\r au)tou= tE=| a)Xi/nE| ko/ptontos to\ Xu/lon, kai\ e)kpeso\n to\ sidE/rion a)po\ tou= Xu/lou tu/CHE| tou= plEsi/on, kai\ a)poTa/nE|, ou(=tos katafeu/Xetai ei)s mi/an tO=n po/leOn tou/tOn kai\ DZE/setai,
Pwt:19:5 kai hos an eiselTE meta tu plEsion eis ton drymon synagagein Xyla, kai ekkrusTE hE CHeir autu tE aXinE koptontos to Xylon, kai ekpeson to sidErion apo tu Xylu tyCHE tu plEsion, kai apoTanE, hutos katafeuXetai eis mian tOn poleOn tutOn kai DZEsetai,
Pwt:19:5 C RR_NSM x VB_AAS3S P RA_GSM D P RA_ASM N2_ASM VB_AAN N2N_APN C VS_APS3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM RA_DSF N1_ASF V1_PAPGSM RA_ASN N2N_ASN C VF_FAPASN RA_ASN N2N_ASN P RA_GSN N2N_GSN N1_DSF RA_GSM D C VB_AAS3S RD_NSM VF_FMI3S P A1A_ASF RA_GPF N3I_GPF RD_GPF C VF_FMI3S
Pwt:19:5 and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) to enter after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near into (+acc) the ć to gather together tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely ć the hand he/she/it/same the axe to cut off cut, slash, chip, skive the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to fall off the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to chance upon the neighbor one near, close to; near and also, even, namely to die this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to down-flee into (+acc) one the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Pwt:19:5 and who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-ENTER after (+acc), with (+gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc)   to-GATHER TOGETHER trees/wooden things (nom|acc|voc) and   the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) the (dat) ax (dat) while CUT OFF-ing (gen) the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) and do-FALL OFF-you(sg)!, upon FALL OFF-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc)   away from (+gen) the (gen) tree/wooden thing (gen) he/she/it-should-CHANCE-UPON, you(sg)-should-be-CHANCE-ed-UPON the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed this (nom) he/she/it-will-be-DOWN-FLEE-ed into (+acc) one (acc) the (gen) cities (gen) these (gen) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Pwt:19:5 Pwt_19:5_1 Pwt_19:5_2 Pwt_19:5_3 Pwt_19:5_4 Pwt_19:5_5 Pwt_19:5_6 Pwt_19:5_7 Pwt_19:5_8 Pwt_19:5_9 Pwt_19:5_10 Pwt_19:5_11 Pwt_19:5_12 Pwt_19:5_13 Pwt_19:5_14 Pwt_19:5_15 Pwt_19:5_16 Pwt_19:5_17 Pwt_19:5_18 Pwt_19:5_19 Pwt_19:5_20 Pwt_19:5_21 Pwt_19:5_22 Pwt_19:5_23 Pwt_19:5_24 Pwt_19:5_25 Pwt_19:5_26 Pwt_19:5_27 Pwt_19:5_28 Pwt_19:5_29 Pwt_19:5_30 Pwt_19:5_31 Pwt_19:5_32 Pwt_19:5_33 Pwt_19:5_34 Pwt_19:5_35 Pwt_19:5_36 Pwt_19:5_37 Pwt_19:5_38 Pwt_19:5_39 Pwt_19:5_40 Pwt_19:5_41 Pwt_19:5_42 Pwt_19:5_43
Pwt:19:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:6 ἵνα μὴ διώξας ὁ ἀγχιστεύων τοῦ αἵματος ὀπίσω τοῦ φονεύσαντος, ὅτι παρατεθέρμανται τῇ καρδίᾳ, καὶ καταλάβῃ αὐτόν, ἐὰν μακροτέρα ᾖ ἡ ὁδός, καὶ πατάξῃ αὐτοῦ τὴν ψυχήν, καὶ ἀποθάνῃ, καὶ τούτῳ οὐκ ἔστιν κρίσις θανάτου, ὅτι οὐ μισῶν ἦν αὐτὸν πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης.
Pwt:19:6 Lest the avenger of blood pursue after the slayer, because his heart is hot, and overtake him, if the way be too long, and slay him, though there is to this man no sentence of death, because he hated him not in time past. (Deuteronomy 19:6 Brenton)
Pwt:19:6 aby ściągający mściciel krwi wzburzony gniewem nie dosięgnął go ze względu na zbyt daleką drogę i życia go nie pozbawił, gdyż ten nie jest winien śmierci, bo nie żywił zastarzałej nienawiści do zmarłego. (Pwt 19:6 BT_4)
Pwt:19:6 ἵνα μὴ διώξας ἀγχιστεύων τοῦ αἵματος ὀπίσω τοῦ φονεύσαντος, ὅτι παρατεθέρμανται τῇ καρδίᾳ, καὶ καταλάβῃ αὐτόν, ἐὰν μακροτέρα ὁδός, καὶ πατάξῃ αὐτοῦ τὴν ψυχήν, καὶ ἀποθάνῃ, καὶ τούτῳ οὐκ ἔστιν κρίσις θανάτου, ὅτι οὐ μισῶν ἦν αὐτὸν πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης.
Pwt:19:6 ἵνα μή διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὀπίσω ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) ὅτι   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) μακρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of μακρός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κρίσις, -εως, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρό ὁ ἡ τό ἐχθές v.l. χθές καί πρό ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον
Pwt:19:6 żeby / ażeby / bo Nie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Krew Z tyłu w tył, z tyłu, potem By mordować Ponieważ/tamto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dalej By być Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By być Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Śmierć; by zgładzać Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt By być On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Wczoraj I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Trzeci
Pwt:19:6 i(/na mE\ diO/Xas o( a)gCHisteu/On tou= ai(/matos o)pi/sO tou= foneu/santos, o(/ti parateTe/rmantai tE=| kardi/a|, kai\ katala/bE| au)to/n, e)a\n makrote/ra E)=| E( o(do/s, kai\ pata/XE| au)tou= tE\n PSuCHE/n, kai\ a)poTa/nE|, kai\ tou/tO| ou)k e)/stin kri/sis Tana/tou, o(/ti ou) misO=n E)=n au)to\n pro\ tE=s e)CHTe\s kai\ pro\ tE=s tri/tEs.
Pwt:19:6 hina mE diOXas ho anCHisteuOn tu haimatos opisO tu foneusantos, hoti parateTermantai tE kardia, kai katalabE auton, ean makrotera E hE hodos, kai pataXE autu tEn PSyCHEn, kai apoTanE, kai tutO uk estin krisis Tanatu, hoti u misOn En auton pro tEs eCHTes kai pro tEs tritEs.
Pwt:19:6 C D VA_AAPNSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_GSN N3M_GSN P RA_GSM VA_AAPGSM C VX_XMI3P RA_DSF N1A_DSF C VB_AAS3S RD_ASM C A1A_NSF V9_PAS3S RA_NSF N2_NSF C VA_AAS3S RD_GSM RA_ASF N1_ASF C VB_AAS3S C RD_DSM D V9_PAI3S N3I_NSF N2_GSM C D V2_PAPNSM V9_IAI3S RD_ASM P RA_GSF D C P RA_GSF A1_GSF
Pwt:19:6 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to prosecute/pursue prosecute: put on trial the ć the blood behind back, behind, after the to murder because/that ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] farther to be the way/road and also, even, namely to smite he/she/it/same the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely to die and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to be judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit death; to put to death because/that οὐχ before rough breathing to destest dislike, detest, hate, abominate to be he/she/it/same before (+gen) the yesterday and also, even, namely before (+gen) the third
Pwt:19:6 so that / in order to /because not upon PROSECUTE/PURSUE-ing (nom|voc) the (nom)   the (gen) blood (gen) behind the (gen) upon MURDER-ing (gen) because/that   the (dat) heart (dat) and he/she/it-should-COMPREHEND, you(sg)-should-be-COMPREHEND-ed him/it/same (acc) if-ever farther ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-should-be the (nom) way/road (nom) and you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed him/it/same (gen) the (acc) life (acc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed and this (dat) not he/she/it-is judgment (nom) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! because/that not while DESTEST-ing (nom) he/she/it-was him/it/same (acc) before (+gen) the (gen) yesterday and before (+gen) the (gen) third (gen)
Pwt:19:6 Pwt_19:6_1 Pwt_19:6_2 Pwt_19:6_3 Pwt_19:6_4 Pwt_19:6_5 Pwt_19:6_6 Pwt_19:6_7 Pwt_19:6_8 Pwt_19:6_9 Pwt_19:6_10 Pwt_19:6_11 Pwt_19:6_12 Pwt_19:6_13 Pwt_19:6_14 Pwt_19:6_15 Pwt_19:6_16 Pwt_19:6_17 Pwt_19:6_18 Pwt_19:6_19 Pwt_19:6_20 Pwt_19:6_21 Pwt_19:6_22 Pwt_19:6_23 Pwt_19:6_24 Pwt_19:6_25 Pwt_19:6_26 Pwt_19:6_27 Pwt_19:6_28 Pwt_19:6_29 Pwt_19:6_30 Pwt_19:6_31 Pwt_19:6_32 Pwt_19:6_33 Pwt_19:6_34 Pwt_19:6_35 Pwt_19:6_36 Pwt_19:6_37 Pwt_19:6_38 Pwt_19:6_39 Pwt_19:6_40 Pwt_19:6_41 Pwt_19:6_42 Pwt_19:6_43 Pwt_19:6_44 Pwt_19:6_45 Pwt_19:6_46 Pwt_19:6_47
Pwt:19:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:7 διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι τὸ ῥῆμα τοῦτο λέγων Τρεῖς πόλεις διαστελεῖς σεαυτῷ·
Pwt:19:7 Therefore I charge thee, saying, Thou shalt separate for thy self three cities. (Deuteronomy 19:7 Brenton)
Pwt:19:7 Dlatego ja ci rozkazuję: Trzy miasta sobie ustanowisz. (Pwt 19:7 BT_4)
Pwt:19:7 διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι τὸ ῥῆμα τοῦτο λέγων Τρεῖς πόλεις διαστελεῖς σεαυτῷ·
Pwt:19:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πόλις, -εως, ἡ δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Pwt:19:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zalecać rozkaz Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Trzy Miasto Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Siebie
Pwt:19:7 dia\ tou=to e)gO/ soi e)nte/llomai to\ r(E=ma tou=to le/gOn *trei=s po/leis diastelei=s seautO=|·
Pwt:19:7 dia tuto egO soi entellomai to rEma tuto legOn treis poleis diasteleis seautO·
Pwt:19:7 P RD_ASN RP_NS RP_DS V1_PMI1S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN V1_PAPNSM A3_NPF N3I_NPF VF2_FAI2S RD_DSM
Pwt:19:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I you; your/yours(sg); to rub worn, rub to enjoin command the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell three city to ??? (restrict, isolate, distinct) yourself
Pwt:19:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-being-ENJOIN-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) while SAY/TELL-ing (nom) three (acc, nom) cities (acc, nom|voc) you(sg)-will-??? yourself (dat)
Pwt:19:7 Pwt_19:7_1 Pwt_19:7_2 Pwt_19:7_3 Pwt_19:7_4 Pwt_19:7_5 Pwt_19:7_6 Pwt_19:7_7 Pwt_19:7_8 Pwt_19:7_9 Pwt_19:7_10 Pwt_19:7_11 Pwt_19:7_12 Pwt_19:7_13
Pwt:19:7 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:8 ἐὰν δὲ ἐμπλατύνῃ κύριος ὁ θεός σου τὰ ὅριά σου, ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου, καὶ δῷ σοι κύριος πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν εἶπεν δοῦναι τοῖς πατράσιν σου,
Pwt:19:8 And if the Lord shall enlarge thy borders, as he sware to thy fathers, and the Lord shall give to thee all the land which he said he would give to thy fathers; (Deuteronomy 19:8 Brenton)
Pwt:19:8 Gdy poszerzy Pan, Bóg twój, twe granice, jak to poprzysiągł twym przodkom, i odda ci całą ziemię, którą poprzysiągł dać przodkom, (Pwt 19:8 BT_4)
Pwt:19:8 ἐὰν δὲ ἐμπλατύνῃ κύριος θεός σου τὰ ὅριά σου, ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου, καὶ δῷ σοι κύριος πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν εἶπεν δοῦναι τοῖς πατράσιν σου,
Pwt:19:8 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:19:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Granica Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By przysięgać Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj By dawać Ojciec Ty; twój/twój(sg)
Pwt:19:8 e)a\n de\ e)mplatu/nE| ku/rios o( Teo/s sou ta\ o(/ria/ sou, o(\n tro/pon O)/mosen toi=s patra/sin sou, kai\ dO=| soi ku/rios pa=san tE\n gE=n, E(\n ei)=pen dou=nai toi=s patra/sin sou,
Pwt:19:8 ean de emplatynE kyrios ho Teos su ta horia su, hon tropon Omosen tois patrasin su, kai dO soi kyrios pasan tEn gEn, hEn eipen dunai tois patrasin su,
Pwt:19:8 C x V1_PAS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_APN N2N_APN RP_GS RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RP_GS C VO_AAS3S RP_DS N2_NSM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RR_ASF VBI_AAI3S VO_AAN RA_DPM N3_DPM RP_GS
Pwt:19:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the boundary you; your/yours(sg) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to swear the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land who/whom/which to say/tell to give the father you; your/yours(sg)
Pwt:19:8 if-ever Yet   lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed to-GIVE the (dat) fathers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:19:8 Pwt_19:8_1 Pwt_19:8_2 Pwt_19:8_3 Pwt_19:8_4 Pwt_19:8_5 Pwt_19:8_6 Pwt_19:8_7 Pwt_19:8_8 Pwt_19:8_9 Pwt_19:8_10 Pwt_19:8_11 Pwt_19:8_12 Pwt_19:8_13 Pwt_19:8_14 Pwt_19:8_15 Pwt_19:8_16 Pwt_19:8_17 Pwt_19:8_18 Pwt_19:8_19 Pwt_19:8_20 Pwt_19:8_21 Pwt_19:8_22 Pwt_19:8_23 Pwt_19:8_24 Pwt_19:8_25 Pwt_19:8_26 Pwt_19:8_27 Pwt_19:8_28 Pwt_19:8_29
Pwt:19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:9 ἐὰν ἀκούσῃς ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεόν σου, πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας, καὶ προσθήσεις σεαυτῷ ἔτι τρεῖς πόλεις πρὸς τὰς τρεῖς ταύτας,
Pwt:19:9 if thou shalt hearken to do all these commands, which I charge thee this day, to love the Lord thy God, to walk in all his ways continually; thou shalt add for thyself yet three cities to these three. (Deuteronomy 19:9 Brenton)
Pwt:19:9 jeśli będziesz strzegł pilnie całego tego prawa, które ja ci dzisiaj przedkładam, miłując Pana, Boga swego, chodząc Jego drogami po wszystkie dni, wtedy dodasz jeszcze do tych miast dalsze trzy miasta, (Pwt 19:9 BT_4)
Pwt:19:9 ἐὰν ἀκούσῃς ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεόν σου, πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας, καὶ προσθήσεις σεαυτῷ ἔτι τρεῖς πόλεις πρὸς τὰς τρεῖς ταύτας,
Pwt:19:9 ἐάν (εἰ ἄν) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἔτι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πόλις, -εως, ἡ πρός ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:19:9 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By słyszeć By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień I też, nawet, mianowicie By dodawać do Siebie Jeszcze/jeszcze Trzy Miasto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Trzy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:19:9 e)a\n a)kou/sE|s poiei=n pa/sas ta\s e)ntola\s tau/tas, a(/s e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron, a)gapa=n ku/rion to\n Teo/n sou, poreu/esTai e)n pa/sais tai=s o(doi=s au)tou= pa/sas ta\s E(me/ras, kai\ prosTE/seis seautO=| e)/ti trei=s po/leis pro\s ta\s trei=s tau/tas,
Pwt:19:9 ean akusEs poiein pasas tas entolas tautas, has egO entellomai soi sEmeron, agapan kyrion ton Teon su, poreuesTai en pasais tais hodois autu pasas tas hEmeras, kai prosTEseis seautO eti treis poleis pros tas treis tautas,
Pwt:19:9 C VA_AAS2S V2_PAN A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_APF RR_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DS D V3_PAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS V1_PMN P A1S_DPF RA_DPF N2_DPF RD_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF C VF_FAI2S RD_DSM D A3_NPF N3I_NPF P RA_APF A3_APF RD_APF
Pwt:19:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hear to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day and also, even, namely to add to yourself yet/still three city toward (+acc,+gen,+dat) the three this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:19:9 if-ever you(sg)-should-HEAR to-be-DO/MAKE-ing all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) these (acc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today to-be-LOVE-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) and you(sg)-will-ADD-TO yourself (dat) yet/still three (acc, nom) cities (acc, nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) three (acc, nom) these (acc)
Pwt:19:9 Pwt_19:9_1 Pwt_19:9_2 Pwt_19:9_3 Pwt_19:9_4 Pwt_19:9_5 Pwt_19:9_6 Pwt_19:9_7 Pwt_19:9_8 Pwt_19:9_9 Pwt_19:9_10 Pwt_19:9_11 Pwt_19:9_12 Pwt_19:9_13 Pwt_19:9_14 Pwt_19:9_15 Pwt_19:9_16 Pwt_19:9_17 Pwt_19:9_18 Pwt_19:9_19 Pwt_19:9_20 Pwt_19:9_21 Pwt_19:9_22 Pwt_19:9_23 Pwt_19:9_24 Pwt_19:9_25 Pwt_19:9_26 Pwt_19:9_27 Pwt_19:9_28 Pwt_19:9_29 Pwt_19:9_30 Pwt_19:9_31 Pwt_19:9_32 Pwt_19:9_33 Pwt_19:9_34 Pwt_19:9_35 Pwt_19:9_36
Pwt:19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:10 καὶ οὐκ ἐκχυθήσεται αἷμα ἀναίτιον ἐν τῇ γῇ σου, ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ, καὶ οὐκ ἔσται ἐν σοὶ αἵματι ἔνοχος. –
Pwt:19:10 So innocent blood shall not be spilt in the land, which the Lord thy God gives thee to inherit, and there shall not be in thee one guilty of blood. (Deuteronomy 19:10 Brenton)
Pwt:19:10 by nie wylewać niewinnej krwi w tym kraju, który ci Pan, Bóg twój, daje w posiadanie. W przeciwnym razie krew ciążyć będzie na tobie. (Pwt 19:10 BT_4)
Pwt:19:10 καὶ οὐκ ἐκχυθήσεται αἷμα ἀναίτιον ἐν τῇ γῇ σου, κύριος θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ, καὶ οὐκ ἔσται ἐν σοὶ αἵματι ἔνοχος.
Pwt:19:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό ἀν·αίτιος -ον ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν κλῆρος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αἷμα[τ], -ατος, τό ἔν·οχος -ον  
Pwt:19:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wylewać się Krew Wini/niewinny bez powodu, Dziewczyny. 10.36, S.E.P.3.67, Simp.in Ph.641.10; “?. ?????????” Alex.Aphr.in Metaph.309.15.lexicon wejście {pozycja} w LSJ; zobacz też Joh 15:25 bez powodu. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Krew Odpowiedzialny  
Pwt:19:10 kai\ ou)k e)kCHuTE/setai ai(=ma a)nai/tion e)n tE=| gE=| sou, E(=| ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi e)n klE/rO|, kai\ ou)k e)/stai e)n soi\ ai(/mati e)/noCHos.
Pwt:19:10 kai uk ekCHyTEsetai haima anaition en tE gE su, hE kyrios ho Teos su didOsin soi en klErO, kai uk estai en soi haimati enoCHos.
Pwt:19:10 C D VC_FPI3S N3M_ASN A1A_ASN P RA_DSF N1_DSF RP_GS RR_DSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS P N2_DSM C D VF_FMI3S P RP_DS N3M_DSN A1B_NSM
Pwt:19:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to pour out blood blames/innocent without cause, Gal. 10.36, S.E.P.3.67, Simp.in Ph.641.10; “ἀ. γίγνεσθαι” Alex.Aphr.in Metaph.309.15.lexicon entry in LSJ; see also Joh 15:25 without a cause. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land you; your/yours(sg) who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub blood accountable  
Pwt:19:10 and not he/she/it-will-be-POUR-ed-OUT blood (nom|acc|voc) blames/innocent ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) lot (dat) and not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) blood (dat) accountable ([Adj] nom)  
Pwt:19:10 Pwt_19:10_1 Pwt_19:10_2 Pwt_19:10_3 Pwt_19:10_4 Pwt_19:10_5 Pwt_19:10_6 Pwt_19:10_7 Pwt_19:10_8 Pwt_19:10_9 Pwt_19:10_10 Pwt_19:10_11 Pwt_19:10_12 Pwt_19:10_13 Pwt_19:10_14 Pwt_19:10_15 Pwt_19:10_16 Pwt_19:10_17 Pwt_19:10_18 Pwt_19:10_19 Pwt_19:10_20 Pwt_19:10_21 Pwt_19:10_22 Pwt_19:10_23 Pwt_19:10_24 Pwt_19:10_25 Pwt_19:10_26
Pwt:19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:11 ἐὰν δὲ γένηται ἄνθρωπος μισῶν τὸν πλησίον καὶ ἐνεδρεύσῃ αὐτὸν καὶ ἐπαναστῇ ἐπ’ αὐτὸν καὶ πατάξῃ αὐτοῦ ψυχήν, καὶ ἀπεθάνῃ, καὶ φύγῃ εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων,
Pwt:19:11 But if there should be in thee a man hating his neighbour, and he should lay wait for him, and rise up against him, and smite him, that he die, and he should flee to one of these cities, (Deuteronomy 19:11 Brenton)
Pwt:19:11 Jeśli jednak człowiek z nienawiści do swego bliźniego czatował na niego, powstał przeciw niemu, uderzył go śmiertelnie, tak iż tamten umarł, i potem uciekł do jednego z tych miast, (Pwt 19:11 BT_4)
Pwt:19:11 ἐὰν δὲ γένηται ἄνθρωπος μισῶν τὸν πλησίον καὶ ἐνεδρεύσῃ αὐτὸν καὶ ἐπαναστῇ ἐπ’ αὐτὸν καὶ πατάξῃ αὐτοῦ ψυχήν, καὶ ἀπεθάνῃ, καὶ φύγῃ εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων,
Pwt:19:11 ἐάν (εἰ ἄν) δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί   καί φυγή, -ῆς, ἡ; φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:19:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ludzki Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie By czatować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić się/buntownika Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Lot; by uciekać Do (+przyspieszenie) Jeden Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:19:11 e)a\n de\ ge/nEtai a)/nTrOpos misO=n to\n plEsi/on kai\ e)nedreu/sE| au)to\n kai\ e)panastE=| e)p’ au)to\n kai\ pata/XE| au)tou= PSuCHE/n, kai\ a)peTa/nE|, kai\ fu/gE| ei)s mi/an tO=n po/leOn tou/tOn,
Pwt:19:11 ean de genEtai anTrOpos misOn ton plEsion kai enedreusE auton kai epanastE ep’ auton kai pataXE autu PSyCHEn, kai apeTanE, kai fygE eis mian tOn poleOn tutOn,
Pwt:19:11 C x VB_AMS3S N2_NSM V2_PAPNSM RA_ASM D C VF_FMI2S RD_ASM C VH_AAS3S P RD_ASM C VA_AAS3S RD_GSM N1_ASF C VB_AAS3S C VB_AAS3S P A1A_ASF RA_GPF N3I_GPF RD_GPF
Pwt:19:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen human to destest dislike, detest, hate, abominate the neighbor one near, close to; near and also, even, namely to lie in wait he/she/it/same and also, even, namely to uprise/rebel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely ć and also, even, namely flight; to flee into (+acc) one the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:19:11 if-ever Yet he/she/it-should-be-BECOME-ed human (nom) while DESTEST-ing (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-LIE-ed-IN-WAIT, he/she/it-should-LIE-IN-WAIT, you(sg)-should-be-LIE-ed-IN-WAIT him/it/same (acc) and he/she/it-should-UPRISE/REBEL upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed him/it/same (gen) life (acc) and   and flight (dat); he/she/it-should-FLEE, you(sg)-should-be-FLEE-ed into (+acc) one (acc) the (gen) cities (gen) these (gen)
Pwt:19:11 Pwt_19:11_1 Pwt_19:11_2 Pwt_19:11_3 Pwt_19:11_4 Pwt_19:11_5 Pwt_19:11_6 Pwt_19:11_7 Pwt_19:11_8 Pwt_19:11_9 Pwt_19:11_10 Pwt_19:11_11 Pwt_19:11_12 Pwt_19:11_13 Pwt_19:11_14 Pwt_19:11_15 Pwt_19:11_16 Pwt_19:11_17 Pwt_19:11_18 Pwt_19:11_19 Pwt_19:11_20 Pwt_19:11_21 Pwt_19:11_22 Pwt_19:11_23 Pwt_19:11_24 Pwt_19:11_25 Pwt_19:11_26 Pwt_19:11_27
Pwt:19:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:12 καὶ ἀποστελοῦσιν ἡ γερουσία τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ λήμψονται αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν εἰς χεῖρας τῷ ἀγχιστεύοντι τοῦ αἵματος, καὶ ἀποθανεῖται·
Pwt:19:12 then shall the elders of his city send, and take him thence, and they shall deliver him into the hands of the avengers of blood, and he shall die. (Deuteronomy 19:12 Brenton)
Pwt:19:12 starsi tego miasta poślą po niego, zabiorą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi, by umarł. (Pwt 19:12 BT_4)
Pwt:19:12 καὶ ἀποστελοῦσιν γερουσία τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ λήμψονται αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν εἰς χεῖρας τῷ ἀγχιστεύοντι τοῦ αἵματος, καὶ ἀποθανεῖται·
Pwt:19:12 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Pwt:19:12 I też, nawet, mianowicie zamawiać Rada ludzi starszych Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Stamtąd I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Krew I też, nawet, mianowicie By umierać
Pwt:19:12 kai\ a)postelou=sin E( gerousi/a tE=s po/leOs au)tou= kai\ lE/mPSontai au)to\n e)kei=Ten kai\ paradO/sousin au)to\n ei)s CHei=ras tO=| a)gCHisteu/onti tou= ai(/matos, kai\ a)poTanei=tai·
Pwt:19:12 kai apostelusin hE gerusia tEs poleOs autu kai lEmPSontai auton ekeiTen kai paradOsusin auton eis CHeiras tO anCHisteuonti tu haimatos, kai apoTaneitai·
Pwt:19:12 C VF2_FAI3P RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSM C VF_FMI3P RD_ASM D C VF_FAI3P RD_ASM P N3_APF RA_DSM V1_PAPDSM RA_GSN N3M_GSN C VF2_FMI3S
Pwt:19:12 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the council of elders the city he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same from there and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand the ć the blood and also, even, namely to die
Pwt:19:12 and they-will-ORDER FORTH, going-to-ORDER FORTH (fut ptcp) (dat) the (nom) council of elders (nom|voc) the (gen) city (gen) him/it/same (gen) and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) from there and they-will-Hand OVER, going-to-Hand OVER (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) into (+acc) hands (acc) the (dat)   the (gen) blood (gen) and he/she/it-will-be-DIE-ed
Pwt:19:12 Pwt_19:12_1 Pwt_19:12_2 Pwt_19:12_3 Pwt_19:12_4 Pwt_19:12_5 Pwt_19:12_6 Pwt_19:12_7 Pwt_19:12_8 Pwt_19:12_9 Pwt_19:12_10 Pwt_19:12_11 Pwt_19:12_12 Pwt_19:12_13 Pwt_19:12_14 Pwt_19:12_15 Pwt_19:12_16 Pwt_19:12_17 Pwt_19:12_18 Pwt_19:12_19 Pwt_19:12_20 Pwt_19:12_21 Pwt_19:12_22
Pwt:19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:13 οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτῷ, καὶ καθαριεῖς τὸ αἷμα τὸ ἀναίτιον ἐξ Ισραηλ, καὶ εὖ σοι ἔσται.
Pwt:19:13 Thine eye shall not spare him; so shalt thou purge innocent blood from Israel, and it shall be well with thee. (Deuteronomy 19:13 Brenton)
Pwt:19:13 Nie zlituje się nad nim twoje oko, usuniesz spośród Izraela przelanie krwi niewinnego, by ci się dobrze powodziło. (Pwt 19:13 BT_4)
Pwt:19:13 οὐ φείσεται ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτῷ, καὶ καθαριεῖς τὸ αἷμα τὸ ἀναίτιον ἐξ Ισραηλ, καὶ εὖ σοι ἔσται.
Pwt:19:13 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀν·αίτιος -ον ἐκ Ἰσραήλ, ὁ καί εὖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pwt:19:13 ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Oko Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Krew Wini/niewinny bez powodu, Dziewczyny. 10.36, S.E.P.3.67, Simp.in Ph.641.10; “?. ?????????” Alex.Aphr.in Metaph.309.15.lexicon wejście {pozycja} w LSJ; zobacz też Joh 15:25 bez powodu. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael I też, nawet, mianowicie Dobrze w spokoju Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być
Pwt:19:13 ou) fei/setai o( o)fTalmo/s sou e)p’ au)tO=|, kai\ kaTariei=s to\ ai(=ma to\ a)nai/tion e)X *israEl, kai\ eu)= soi e)/stai.
Pwt:19:13 u feisetai ho ofTalmos su ep’ autO, kai kaTarieis to haima to anaition eX israEl, kai eu soi estai.
Pwt:19:13 D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RD_DSM C VF2_FAI2S RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN P N_ASM C D RP_DS VF_FMI3S
Pwt:19:13 οὐχ before rough breathing to spare the eye you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to purify cleanse the blood the blames/innocent without cause, Gal. 10.36, S.E.P.3.67, Simp.in Ph.641.10; “ἀ. γίγνεσθαι” Alex.Aphr.in Metaph.309.15.lexicon entry in LSJ; see also Joh 15:25 without a cause. out of (+gen) ἐξ before vowels Israel and also, even, namely well at ease you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be
Pwt:19:13 not he/she/it-will-be-SPARE-ed the (nom) eye (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and you(sg)-will-PURIFIED the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (nom|acc) blames/innocent ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) Israel (indecl) and well you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be
Pwt:19:13 Pwt_19:13_1 Pwt_19:13_2 Pwt_19:13_3 Pwt_19:13_4 Pwt_19:13_5 Pwt_19:13_6 Pwt_19:13_7 Pwt_19:13_8 Pwt_19:13_9 Pwt_19:13_10 Pwt_19:13_11 Pwt_19:13_12 Pwt_19:13_13 Pwt_19:13_14 Pwt_19:13_15 Pwt_19:13_16 Pwt_19:13_17 Pwt_19:13_18 Pwt_19:13_19
Pwt:19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:14 Οὐ μετακινήσεις ὅρια τοῦ πλησίον σου, ἃ ἔστησαν οἱ πατέρες σου ἐν τῇ κληρονομίᾳ σου, ᾗ κατεκληρονομήθης ἐν τῇ γῇ, ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ.
Pwt:19:14 Thou shalt not move the landmarks of thy neighbour, which thy fathers set in the inheritance, in which thou hast obtained a share in the land, which the Lord thy God gives thee to inherit. (Deuteronomy 19:14 Brenton)
Pwt:19:14 Nie przesuniesz miedzy swego bliźniego, postawionej przez przodków na dziedzictwie otrzymanym w kraju, danym ci w posiadanie przez Pana, Boga twego. (Pwt 19:14 BT_4)
Pwt:19:14 Οὐ μετακινήσεις ὅρια τοῦ πλησίον σου, ἔστησαν οἱ πατέρες σου ἐν τῇ κληρονομίᾳ σου, κατεκληρονομήθης ἐν τῇ γῇ, κύριος θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ.
Pwt:19:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετα·κινέω (μετα+κιν(ε)-, μετα+κινη·σ-, μετα+κινη·σ-, -, -, μετα+κινη·θ-) ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν κλῆρος, -ου, ὁ
Pwt:19:14 ??? Przed przydechem mocnym By przesuwać się Granica Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By powodować stać Ojciec Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By przenosić tytuł W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los
Pwt:19:14 *ou) metakinE/seis o(/ria tou= plEsi/on sou, a(/ e)/stEsan oi( pate/res sou e)n tE=| klEronomi/a| sou, E(=| kateklEronomE/TEs e)n tE=| gE=|, E(=| ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi e)n klE/rO|.
Pwt:19:14 u metakinEseis horia tu plEsion su, ha estEsan hoi pateres su en tE klEronomia su, hE kateklEronomETEs en tE gE, hE kyrios ho Teos su didOsin soi en klErO.
Pwt:19:14 D VF_FAI2S N2N_APN RA_GSM D RP_GS RR_APN VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GS P RA_DSF N1A_DSF RP_GS RR_DSF VCI_API2S P RA_DSF N1_DSF RR_DSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS P N2_DSM
Pwt:19:14 οὐχ before rough breathing to shift boundary the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) who/whom/which to cause to stand the father you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the inheritance you; your/yours(sg) who/whom/which to transfer title in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot
Pwt:19:14 not you(sg)-will-SHIFT boundaries (nom|acc|voc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) they-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) fathers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) inheritance (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat) you(sg)-were-TRANSFER-ed-TITLE in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) lot (dat)
Pwt:19:14 Pwt_19:14_1 Pwt_19:14_2 Pwt_19:14_3 Pwt_19:14_4 Pwt_19:14_5 Pwt_19:14_6 Pwt_19:14_7 Pwt_19:14_8 Pwt_19:14_9 Pwt_19:14_10 Pwt_19:14_11 Pwt_19:14_12 Pwt_19:14_13 Pwt_19:14_14 Pwt_19:14_15 Pwt_19:14_16 Pwt_19:14_17 Pwt_19:14_18 Pwt_19:14_19 Pwt_19:14_20 Pwt_19:14_21 Pwt_19:14_22 Pwt_19:14_23 Pwt_19:14_24 Pwt_19:14_25 Pwt_19:14_26 Pwt_19:14_27 Pwt_19:14_28 Pwt_19:14_29
Pwt:19:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:15 Οὐκ ἐμμενεῖ μάρτυς εἷς μαρτυρῆσαι κατὰ ἀνθρώπου κατὰ πᾶσαν ἀδικίαν καὶ κατὰ πᾶν ἁμάρτημα καὶ κατὰ πᾶσαν ἁμαρτίαν, ἣν ἂν ἁμάρτῃ· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ ἐπὶ στόματος τριῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.
Pwt:19:15 One witness shall not stand to testify against a man for any iniquity, or for any fault, or for any sin which he may commit; by the mouth of two witnesses, or by the mouth of three witnesses, shall every word be established. (Deuteronomy 19:15 Brenton)
Pwt:19:15 Nie przyjmie się zeznania jednego świadka przeciwko nikomu, w żadnym przestępstwie i w żadnej zbrodni. Lecz każda popełniona zbrodnia musi być potwierdzona zeznaniem dwu lub trzech świadków. (Pwt 19:15 BT_4)
Pwt:19:15 Οὐκ ἐμμενεῖ μάρτυς εἷς μαρτυρῆσαι κατὰ ἀνθρώπου κατὰ πᾶσαν ἀδικίαν καὶ κατὰ πᾶν ἁμάρτημα καὶ κατὰ πᾶσαν ἁμαρτίαν, ἣν ἂν ἁμάρτῃ· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ ἐπὶ στόματος τριῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.
Pwt:19:15 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-) κατά ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν; μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-) καί ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν; μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό
Pwt:19:15 ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać wierny do Dowód Jeden By dawać świadectwo Świadectwo, informować, dawać świadectwo do, ręczyć, świadczyć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ludzki W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zły uczynki I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzech I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By grzeszyć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Dwa Dowód; by dawać świadectwo Świadectwo, informować, dawać świadectwo do, ręczyć, świadczyć I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Trzy Dowód; by dawać świadectwo Świadectwo, informować, dawać świadectwo do, ręczyć, świadczyć By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
Pwt:19:15 *ou)k e)mmenei= ma/rtus ei(=s marturE=sai kata\ a)nTrO/pou kata\ pa=san a)diki/an kai\ kata\ pa=n a(ma/rtEma kai\ kata\ pa=san a(marti/an, E(\n a)/n a(ma/rtE|· e)pi\ sto/matos du/o martu/rOn kai\ e)pi\ sto/matos triO=n martu/rOn staTE/setai pa=n r(E=ma.
Pwt:19:15 uk emmenei martys heis martyrEsai kata anTrOpu kata pasan adikian kai kata pan hamartEma kai kata pasan hamartian, hEn an hamartE· epi stomatos dyo martyrOn kai epi stomatos triOn martyrOn staTEsetai pan rEma.
Pwt:19:15 D VF2_FAI3S N3_NSM A3_NSM VA_AAN P N2_GSM P A1S_ASF N1A_ASF C P A3_ASN N3M_ASN C P A1S_ASF N1A_ASF RR_ASF x VB_AAS3S P N3M_GSN M N3_GPM C P N3M_GSN A3_GPM N3_GPM VC_FPI3S A3_ASN N3M_ASN
Pwt:19:15 οὐχ before rough breathing to remain faithful to witness one to bear witness Testimony, report, bear witness to, avouch, testify down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing human down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle wrongdoing and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of sin and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. who/whom/which ever (if ever) to sin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma two witness; to bear witness Testimony, report, bear witness to, avouch, testify and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma three witness; to bear witness Testimony, report, bear witness to, avouch, testify to cause to stand every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance
Pwt:19:15 not he/she/it-is-REMAIN FAITHFUL TO-ing, you(sg)-are-being-REMAIN FAITHFUL TO-ed (classical) witness (nom|voc) one (nom) to-BEAR--WITNESS, be-you(sg)-BEAR-ed--WITNESS!, he/she/it-happens-to-BEAR--WITNESS (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) human (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) wrongdoing (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (nom|acc|voc) sin (nom|acc|voc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) sin (acc) who/whom/which (acc) ever he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (gen) two (nom, acc, gen) witnesses (gen); while BEAR-ing--WITNESS (nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (gen) three (gen) witnesses (gen); while BEAR-ing--WITNESS (nom) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand every (nom|acc|voc) declaration (nom|acc|voc)
Pwt:19:15 Pwt_19:15_1 Pwt_19:15_2 Pwt_19:15_3 Pwt_19:15_4 Pwt_19:15_5 Pwt_19:15_6 Pwt_19:15_7 Pwt_19:15_8 Pwt_19:15_9 Pwt_19:15_10 Pwt_19:15_11 Pwt_19:15_12 Pwt_19:15_13 Pwt_19:15_14 Pwt_19:15_15 Pwt_19:15_16 Pwt_19:15_17 Pwt_19:15_18 Pwt_19:15_19 Pwt_19:15_20 Pwt_19:15_21 Pwt_19:15_22 Pwt_19:15_23 Pwt_19:15_24 Pwt_19:15_25 Pwt_19:15_26 Pwt_19:15_27 Pwt_19:15_28 Pwt_19:15_29 Pwt_19:15_30 Pwt_19:15_31 Pwt_19:15_32 Pwt_19:15_33
Pwt:19:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:16 ἐὰν δὲ καταστῇ μάρτυς ἄδικος κατὰ ἀνθρώπου καταλέγων αὐτοῦ ἀσέβειαν,
Pwt:19:16 And if an unjust witness rise up against a man, alleging iniquity against him; (Deuteronomy 19:16 Brenton)
Pwt:19:16 Jeśli powstanie świadek złośliwy przeciw komuś, oskarżając go o przekroczenie Prawa, (Pwt 19:16 BT_4)
Pwt:19:16 ἐὰν δὲ καταστῇ μάρτυς ἄδικος κατὰ ἀνθρώπου καταλέγων αὐτοῦ ἀσέβειαν,
Pwt:19:16 ἐάν (εἰ ἄν) δέ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἄ·δικος -ον κατά ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατα·λέγω (κατα+λεγ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ
Pwt:19:16 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Dowód Niesprawiedliwy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ludzki Do ??? On/ona/to/to samo Brak szacunku
Pwt:19:16 e)a\n de\ katastE=| ma/rtus a)/dikos kata\ a)nTrO/pou katale/gOn au)tou= a)se/beian,
Pwt:19:16 ean de katastE martys adikos kata anTrOpu katalegOn autu asebeian,
Pwt:19:16 C x VH_AAS3S N3_NSM A1B_NSM P N2_GSM V1_PAPNSM RD_GSM N1A_ASF
Pwt:19:16 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enable lay, render widowed witness unjust down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing human to ??? he/she/it/same lack of deference
Pwt:19:16 if-ever Yet he/she/it-should-ENABLE witness (nom|voc) unjust ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) human (gen) while ???-ing (nom) him/it/same (gen) lack of deference (acc)
Pwt:19:16 Pwt_19:16_1 Pwt_19:16_2 Pwt_19:16_3 Pwt_19:16_4 Pwt_19:16_5 Pwt_19:16_6 Pwt_19:16_7 Pwt_19:16_8 Pwt_19:16_9 Pwt_19:16_10
Pwt:19:16 x x x x x x x x x x
Pwt:19:17 καὶ στήσονται οἱ δύο ἄνθρωποι, οἷς ἐστιν αὐτοῖς ἡ ἀντιλογία, ἔναντι κυρίου καὶ ἔναντι τῶν ἱερέων καὶ ἔναντι τῶν κριτῶν, οἳ ἐὰν ὦσιν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις,
Pwt:19:17 then shall the two men between whom the controversy is, stand before the Lord, and before the priests, and before the judges, who may be in those days. (Deuteronomy 19:17 Brenton)
Pwt:19:17 dwu ludzi wiodących między sobą spór stanie wobec Pana przed kapłanami i przed sędziami urzędującymi w tym czasie. (Pwt 19:17 BT_4)
Pwt:19:17 καὶ στήσονται οἱ δύο ἄνθρωποι, οἷς ἐστιν αὐτοῖς ἀντιλογία, ἔναντι κυρίου καὶ ἔναντι τῶν ἱερέων καὶ ἔναντι τῶν κριτῶν, οἳ ἐὰν ὦσιν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις,
Pwt:19:17 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀντι·λογία, -ας, ἡ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἔν·αντι ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἔν·αντι ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Pwt:19:17 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Dwa Ludzki Kto/, który/, który By być On/ona/to/to samo Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Duchowny I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Sądź [zobacz krytyka] Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
Pwt:19:17 kai\ stE/sontai oi( du/o a)/nTrOpoi, oi(=s e)stin au)toi=s E( a)ntilogi/a, e)/nanti kuri/ou kai\ e)/nanti tO=n i(ere/On kai\ e)/nanti tO=n kritO=n, oi(\ e)a\n O)=sin e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais,
Pwt:19:17 kai stEsontai hoi dyo anTrOpoi, hois estin autois hE antilogia, enanti kyriu kai enanti tOn hiereOn kai enanti tOn kritOn, hoi ean Osin en tais hEmerais ekeinais,
Pwt:19:17 C VF_FMI3P RA_NPM M N2_NPM RR_DPM V9_PAI3S RD_DPM RA_NSF N1A_NSF P N2_GSM C P RA_GPM N3V_GPM C P RA_GPM N1M_GPM RR_NPM C V9_PAS3P P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF
Pwt:19:17 and also, even, namely to cause to stand the two human who/whom/which to be he/she/it/same the Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely before (+gen) the priest and also, even, namely before (+gen) the judge [see critic] who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
Pwt:19:17 and they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) two (nom, acc, gen) humans (nom|voc) who/whom/which (dat) he/she/it-is them/same (dat) the (nom) Dispute (nom|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and before (+gen) the (gen) priests (gen) and before (+gen) the (gen) judges (gen) who/whom/which (nom) if-ever they-should-be in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat)
Pwt:19:17 Pwt_19:17_1 Pwt_19:17_2 Pwt_19:17_3 Pwt_19:17_4 Pwt_19:17_5 Pwt_19:17_6 Pwt_19:17_7 Pwt_19:17_8 Pwt_19:17_9 Pwt_19:17_10 Pwt_19:17_11 Pwt_19:17_12 Pwt_19:17_13 Pwt_19:17_14 Pwt_19:17_15 Pwt_19:17_16 Pwt_19:17_17 Pwt_19:17_18 Pwt_19:17_19 Pwt_19:17_20 Pwt_19:17_21 Pwt_19:17_22 Pwt_19:17_23 Pwt_19:17_24 Pwt_19:17_25 Pwt_19:17_26 Pwt_19:17_27
Pwt:19:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:18 καὶ ἐξετάσωσιν οἱ κριταὶ ἀκριβῶς, καὶ ἰδοὺ μάρτυς ἄδικος ἐμαρτύρησεν ἄδικα, ἀντέστη κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,
Pwt:19:18 And the judges shall make diligent inquiry, and, behold, if and unjust witness has borne unjust testimony; and has stood up against his brother; (Deuteronomy 19:18 Brenton)
Pwt:19:18 Jeśli ci sędziowie, zbadawszy sprawę dokładnie, dowiodą fałszu świadkowi - jeżeli świadek taki fałszywie oskarżył brata swego - (Pwt 19:18 BT_4)
Pwt:19:18 καὶ ἐξετάσωσιν οἱ κριταὶ ἀκριβῶς, καὶ ἰδοὺ μάρτυς ἄδικος ἐμαρτύρησεν ἄδικα, ἀντέστη κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,
Pwt:19:18 καί ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ ἀκριβῶς (Adv. of ἀκριβής) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἄ·δικος -ον μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-) ἄ·δικος -ον ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) κατά ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:19:18 I też, nawet, mianowicie By prowadzić dochodzenie Sądź [zobacz krytyka] Dokładnie - dokładnie (uważnie) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dowód Niesprawiedliwy By dawać świadectwo Świadectwo, informować, dawać świadectwo do, ręczyć, świadczyć Niesprawiedliwy By przeciwstawiać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Brat On/ona/to/to samo
Pwt:19:18 kai\ e)Xeta/sOsin oi( kritai\ a)kribO=s, kai\ i)dou\ ma/rtus a)/dikos e)martu/rEsen a)/dika, a)nte/stE kata\ tou= a)delfou= au)tou=,
Pwt:19:18 kai eXetasOsin hoi kritai akribOs, kai idu martys adikos emartyrEsen adika, antestE kata tu adelfu autu,
Pwt:19:18 C VA_AAS3P RA_NPM N1M_NPM D C I N3_NSM A1B_NSM VAI_AAI3S A1B_APN VHI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Pwt:19:18 and also, even, namely to investigate the judge [see critic] exactly - accurately (carefully) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), witness unjust to bear witness Testimony, report, bear witness to, avouch, testify unjust to oppose down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the brother he/she/it/same
Pwt:19:18 and they-should-??? the (nom) judges (nom|voc) exactly and be-you(sg)-SEE-ed! witness (nom|voc) unjust ([Adj] nom) he/she/it-BEAR-ed--WITNESS unjust ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-OPPOSE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen)
Pwt:19:18 Pwt_19:18_1 Pwt_19:18_2 Pwt_19:18_3 Pwt_19:18_4 Pwt_19:18_5 Pwt_19:18_6 Pwt_19:18_7 Pwt_19:18_8 Pwt_19:18_9 Pwt_19:18_10 Pwt_19:18_11 Pwt_19:18_12 Pwt_19:18_13 Pwt_19:18_14 Pwt_19:18_15 Pwt_19:18_16
Pwt:19:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:19 καὶ ποιήσετε αὐτῷ ὃν τρόπον ἐπονηρεύσατο ποιῆσαι κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:19:19 then shall ye do to him as he wickedly devised to do against his brother, and thou shalt remove the evil from yourselves. (Deuteronomy 19:19 Brenton)
Pwt:19:19 uczyńcie mu, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. Usuniesz zło spośród ciebie, (Pwt 19:19 BT_4)
Pwt:19:19 καὶ ποιήσετε αὐτῷ ὃν τρόπον ἐπονηρεύσατο ποιῆσαι κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:19:19 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:19:19 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do źle By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By usuwać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty On/ona/to/to samo
Pwt:19:19 kai\ poiE/sete au)tO=| o(\n tro/pon e)ponEreu/sato poiE=sai kata\ tou= a)delfou= au)tou=, kai\ e)Xarei=s to\n ponEro\n e)X u(mO=n au)tO=n.
Pwt:19:19 kai poiEsete autO hon tropon eponEreusato poiEsai kata tu adelfu autu, kai eXareis ton ponEron eX hymOn autOn.
Pwt:19:19 C VF_FAI2P RD_DSM RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3S VA_AAN P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VF2_FAI2S RA_ASM A1A_ASM P RP_GP RD_GPM
Pwt:19:19 and also, even, namely to do/make he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to evil to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the brother he/she/it/same and also, even, namely to remove the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος out of (+gen) ἐξ before vowels you he/she/it/same
Pwt:19:19 and you(pl)-will-DO/MAKE him/it/same (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-EVIL-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-REMOVE the (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) them/same (gen)
Pwt:19:19 Pwt_19:19_1 Pwt_19:19_2 Pwt_19:19_3 Pwt_19:19_4 Pwt_19:19_5 Pwt_19:19_6 Pwt_19:19_7 Pwt_19:19_8 Pwt_19:19_9 Pwt_19:19_10 Pwt_19:19_11 Pwt_19:19_12 Pwt_19:19_13 Pwt_19:19_14 Pwt_19:19_15 Pwt_19:19_16 Pwt_19:19_17 Pwt_19:19_18
Pwt:19:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:20 καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται καὶ οὐ προσθήσουσιν ἔτι ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο ἐν ὑμῖν.
Pwt:19:20 And the rest shall hear and fear, and do no more according to this evil thing in the midst of you. (Deuteronomy 19:20 Brenton)
Pwt:19:20 a reszta słysząc to, ulęknie się i nie uczyni więcej nic takiego pośród siebie. (Pwt 19:20 BT_4)
Pwt:19:20 καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται καὶ οὐ προσθήσουσιν ἔτι ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο ἐν ὑμῖν.
Pwt:19:20 καί ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:19:20 I też, nawet, mianowicie Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) By słyszeć By bać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeszcze/jeszcze By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty
Pwt:19:20 kai\ oi( e)pi/loipoi a)kou/santes fobETE/sontai kai\ ou) prosTE/sousin e)/ti poiE=sai kata\ to\ r(E=ma to\ ponEro\n tou=to e)n u(mi=n.
Pwt:19:20 kai hoi epiloipoi akusantes fobETEsontai kai u prosTEsusin eti poiEsai kata to rEma to ponEron tuto en hymin.
Pwt:19:20 C RA_NPM A1B_NPM VA_AAPNPM VC_FPI3P C D VF_FAI3P D VA_AAN P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RD_ASN P RP_DP
Pwt:19:20 and also, even, namely the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) to hear to fear and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to yet/still to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Pwt:19:20 and the (nom) Remain ([Adj] nom|voc) upon HEAR-ing (nom|voc) they-will-be-FEAR-ed and not they-will-ADD-TO, going-to-ADD (fut ptcp) (dat) yet/still to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (nom|acc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Pwt:19:20 Pwt_19:20_1 Pwt_19:20_2 Pwt_19:20_3 Pwt_19:20_4 Pwt_19:20_5 Pwt_19:20_6 Pwt_19:20_7 Pwt_19:20_8 Pwt_19:20_9 Pwt_19:20_10 Pwt_19:20_11 Pwt_19:20_12 Pwt_19:20_13 Pwt_19:20_14 Pwt_19:20_15 Pwt_19:20_16 Pwt_19:20_17 Pwt_19:20_18
Pwt:19:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:19:21 οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτῷ· ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός.
Pwt:19:21 Thine eye shall not spare him: thou shalt exact life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. (Deuteronomy 19:21 Brenton)
Pwt:19:21 Twe oko nie będzie miało litości. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. (Pwt 19:21 BT_4)
Pwt:19:21 οὐ φείσεται ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτῷ· ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός.
Pwt:19:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀντί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἀντί ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ἀντί ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀντί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἀντί πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
Pwt:19:21 ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Oko Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Przeciw (+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Oko Przeciw (+informacja) Oko Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Przeciw (+informacja) Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Ręka Przeciw (+informacja) Ręka Stopa Przeciw (+informacja) Stopa
Pwt:19:21 ou) fei/setai o( o)fTalmo/s sou e)p’ au)tO=|· PSuCHE\n a)nti\ PSuCHE=s, o)fTalmo\n a)nti\ o)fTalmou=, o)do/nta a)nti\ o)do/ntos, CHei=ra a)nti\ CHeiro/s, po/da a)nti\ podo/s.
Pwt:19:21 u feisetai ho ofTalmos su ep’ autO· PSyCHEn anti PSyCHEs, ofTalmon anti ofTalmu, odonta anti odontos, CHeira anti CHeiros, poda anti podos.
Pwt:19:21 D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RD_DSM N1_ASF P N1_GSF N2_ASM P N2_GSM N3T_ASM P N3T_ASM N3_ASF P N3_GSF N3D_ASM P N3D_GSM
Pwt:19:21 οὐχ before rough breathing to spare the eye you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person against (+gen) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person eye against (+gen) eye grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike against (+gen) grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike hand against (+gen) hand foot against (+gen) foot
Pwt:19:21 not he/she/it-will-be-SPARE-ed the (nom) eye (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) life (acc) against (+gen) life (gen) eye (acc) against (+gen) eye (gen) grind the teeth (acc) against (+gen) grind the teeth (gen) hand (acc) against (+gen) hand (gen) foot (acc) against (+gen) foot (gen)
Pwt:19:21 Pwt_19:21_1 Pwt_19:21_2 Pwt_19:21_3 Pwt_19:21_4 Pwt_19:21_5 Pwt_19:21_6 Pwt_19:21_7 Pwt_19:21_8 Pwt_19:21_9 Pwt_19:21_10 Pwt_19:21_11 Pwt_19:21_12 Pwt_19:21_13 Pwt_19:21_14 Pwt_19:21_15 Pwt_19:21_16 Pwt_19:21_17 Pwt_19:21_18 Pwt_19:21_19 Pwt_19:21_20 Pwt_19:21_21 Pwt_19:21_22
Pwt:19:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x