Pwt:21:1 Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τραυματίας ἐν τῇ γῇ, ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι κληρονομῆσαι, πεπτωκὼς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ οὐκ οἴδασιν τὸν πατάξαντα,
Pwt:21:1 And if one be found slain with the sword in the land, which the Lord thy God gives thee to inherit, having fallen in the field, and they do not know who has smitten him; (Deuteronomy 21:1 Brenton)
Pwt:21:1 Gdy w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój, znajdzie się na polu leżący trup człowieka zabitego, a nie wiadomo, kto go uderzył, (Pwt 21:1 BT_4)
Pwt:21:1 Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τραυματίας ἐν τῇ γῇ, κύριος θεός σου δίδωσίν σοι κληρονομῆσαι, πεπτωκὼς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ οὐκ οἴδασιν τὸν πατάξαντα,
Pwt:21:1 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)
Pwt:21:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dziedziczyć By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By uderzać
Pwt:21:1 *)ea\n de\ eu(reTE=| traumati/as e)n tE=| gE=|, E(=| ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi klEronomE=sai, peptOkO\s e)n tO=| pedi/O| kai\ ou)k oi)/dasin to\n pata/Xanta,
Pwt:21:1 ean de heureTE traumatias en tE gE, hE kyrios ho Teos su didOsin soi klEronomEsai, peptOkOs en tO pediO kai uk oidasin ton pataXanta,
Pwt:21:1 C x VC_APS3S N1M_APM P RA_DSF N1_DSF RR_DSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS VA_AAN VX_XAPNSM P RA_DSN N2N_DSN C D VX_XAI3P RA_ASM VA_AAPASM
Pwt:21:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to find ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub to inherit to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the to smite
Pwt:21:1 if-ever Yet he/she/it-should-be-FIND-ed   in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) having FALL-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   and not they-have-PERCEIVE-ed the (acc) upon SMITE-ing (acc, nom|acc|voc)
Pwt:21:1 Pwt_21:1_1 Pwt_21:1_2 Pwt_21:1_3 Pwt_21:1_4 Pwt_21:1_5 Pwt_21:1_6 Pwt_21:1_7 Pwt_21:1_8 Pwt_21:1_9 Pwt_21:1_10 Pwt_21:1_11 Pwt_21:1_12 Pwt_21:1_13 Pwt_21:1_14 Pwt_21:1_15 Pwt_21:1_16 Pwt_21:1_17 Pwt_21:1_18 Pwt_21:1_19 Pwt_21:1_20 Pwt_21:1_21 Pwt_21:1_22 Pwt_21:1_23 Pwt_21:1_24
Pwt:21:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:2 ἐξελεύσεται ἡ γερουσία σου καὶ οἱ κριταί σου καὶ ἐκμετρήσουσιν ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ τοῦ τραυματίου,
Pwt:21:2 thine elders and thy judges shall come forth, and shall measure the distances of the cities round about the slain man: (Deuteronomy 21:2 Brenton)
Pwt:21:2 wtedy przyjdą starsi i sędziowie odmierzyć odległość trupa od okolicznych miast. (Pwt 21:2 BT_4)
Pwt:21:2 ἐξελεύσεται γερουσία σου καὶ οἱ κριταί σου καὶ ἐκμετρήσουσιν ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ τοῦ τραυματίου,
Pwt:21:2 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κύκλῳ ὁ ἡ τό  
Pwt:21:2 By wychodzić Rada ludzi starszych Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto W kole
Pwt:21:2 e)Xeleu/setai E( gerousi/a sou kai\ oi( kritai/ sou kai\ e)kmetrE/sousin e)pi\ ta\s po/leis ta\s ku/klO| tou= traumati/ou,
Pwt:21:2 eXeleusetai hE gerusia su kai hoi kritai su kai ekmetrEsusin epi tas poleis tas kyklO tu traumatiu,
Pwt:21:2 VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C RA_NPM N1M_NPM RP_GS C VF_FAI3P P RA_APF N3I_APF RA_APF N2_DSM RA_GSM N1T_GSM
Pwt:21:2 to come out the council of elders you; your/yours(sg) and also, even, namely the judge [see critic] you; your/yours(sg) and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city the in a circle the ć
Pwt:21:2 he/she/it-will-be-COME-ed-OUT the (nom) council of elders (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) judges (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc) in a circle the (gen)  
Pwt:21:2 Pwt_21:2_1 Pwt_21:2_2 Pwt_21:2_3 Pwt_21:2_4 Pwt_21:2_5 Pwt_21:2_6 Pwt_21:2_7 Pwt_21:2_8 Pwt_21:2_9 Pwt_21:2_10 Pwt_21:2_11 Pwt_21:2_12 Pwt_21:2_13 Pwt_21:2_14 Pwt_21:2_15 Pwt_21:2_16 Pwt_21:2_17
Pwt:21:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:3 καὶ ἔσται ἡ πόλις ἡ ἐγγίζουσα τῷ τραυματίᾳ καὶ λήμψεται ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης δάμαλιν ἐκ βοῶν, ἥτις οὐκ εἴργασται καὶ ἥτις οὐχ εἵλκυσεν ζυγόν,
Pwt:21:3 and it shall be that the city which is nearest to the slain man the elders of that city shall take a heifer of the herd, which has not laboured, and which has not borne a yoke. (Deuteronomy 21:3 Brenton)
Pwt:21:3 Gdy chodzi o miasto, które jest najbliżej trupa, starsi tegoż miasta wezmą jałowicę, która jeszcze nie pracowała i nie nosiła jarzma. (Pwt 21:3 BT_4)
Pwt:21:3 καὶ ἔσται πόλις ἐγγίζουσα τῷ τραυματίᾳ καὶ λήμψεται γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης δάμαλιν ἐκ βοῶν, ἥτις οὐκ εἴργασται καὶ ἥτις οὐχ εἵλκυσεν ζυγόν,
Pwt:21:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο δάμαλις, -εως, ἡ ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) καί ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) ζυγός, -οῦ, ὁ
Pwt:21:3 I też, nawet, mianowicie By być Miasto Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Rada ludzi starszych Miasto Tamto Jałówka Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By pracować/dąż I też, nawet, mianowicie Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Jarzma/skala
Pwt:21:3 kai\ e)/stai E( po/lis E( e)ggi/DZousa tO=| traumati/a| kai\ lE/mPSetai E( gerousi/a tE=s po/leOs e)kei/nEs da/malin e)k boO=n, E(/tis ou)k ei)/rgastai kai\ E(/tis ou)CH ei(/lkusen DZugo/n,
Pwt:21:3 kai estai hE polis hE engiDZusa tO traumatia kai lEmPSetai hE gerusia tEs poleOs ekeinEs damalin ek boOn, hEtis uk eirgastai kai hEtis uCH heilkysen DZygon,
Pwt:21:3 C VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RA_NSF V1_PAPNSF RA_DSM N1T_DSM C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSF N3I_ASF P N3_GPM RX_NSF D VT_XMI3S C RX_NSF D VAI_AAI3S N2_ASM
Pwt:21:3 and also, even, namely to be the city the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the council of elders the city that heifer out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to work/strive and also, even, namely who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams yoke/scale
Pwt:21:3 and he/she/it-will-be the (nom) city (nom) the (nom) while NEAR-ing (nom|voc) the (dat)   and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) council of elders (nom|voc) the (gen) city (gen) that (gen) heifer (acc) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-has-been-WORK/STRIVE-ed and who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-DRAG-ed yoke/scale (acc)
Pwt:21:3 Pwt_21:3_1 Pwt_21:3_2 Pwt_21:3_3 Pwt_21:3_4 Pwt_21:3_5 Pwt_21:3_6 Pwt_21:3_7 Pwt_21:3_8 Pwt_21:3_9 Pwt_21:3_10 Pwt_21:3_11 Pwt_21:3_12 Pwt_21:3_13 Pwt_21:3_14 Pwt_21:3_15 Pwt_21:3_16 Pwt_21:3_17 Pwt_21:3_18 Pwt_21:3_19 Pwt_21:3_20 Pwt_21:3_21 Pwt_21:3_22 Pwt_21:3_23 Pwt_21:3_24 Pwt_21:3_25 Pwt_21:3_26
Pwt:21:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:4 καὶ καταβιβάσουσιν ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης τὴν δάμαλιν εἰς φάραγγα τραχεῖαν, ἥτις οὐκ εἴργασται οὐδὲ σπείρεται, καὶ νευροκοπήσουσιν τὴν δάμαλιν ἐν τῇ φάραγγι.
Pwt:21:4 And the elders of that city shall bring down the heifer into a rough valley, which has not been tilled and is not sown, and they shall slay the heifer in the valley. (Deuteronomy 21:4 Brenton)
Pwt:21:4 Jałowicę tę sprowadzą starsi miasta do rzeki nie wysychającej, na miejsce nieuprawione i nieobsiane i złamią jej kark w rzece. (Pwt 21:4 BT_4)
Pwt:21:4 καὶ καταβιβάσουσιν γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης τὴν δάμαλιν εἰς φάραγγα τραχεῖαν, ἥτις οὐκ εἴργασται οὐδὲ σπείρεται, καὶ νευροκοπήσουσιν τὴν δάμαλιν ἐν τῇ φάραγγι.
Pwt:21:4 καί κατα·βιβάζω (κατα+βιβαζ-, κατα+βιβα·σ-, κατα+βιβα·σ-, -, -, κατα+βιβασ·θ-) ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό δάμαλις, -εως, ἡ εἰς[1] φάραγξ, -αγγος, ἡ τραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) καί   ὁ ἡ τό δάμαλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ
Pwt:21:4 I też, nawet, mianowicie By zniżać Rada ludzi starszych Miasto Tamto Jałówka Do (+przyspieszenie) ??? Szorstko Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By pracować/dąż ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By siać I też, nawet, mianowicie Jałówka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???
Pwt:21:4 kai\ katabiba/sousin E( gerousi/a tE=s po/leOs e)kei/nEs tE\n da/malin ei)s fa/ragga traCHei=an, E(/tis ou)k ei)/rgastai ou)de\ spei/retai, kai\ neurokopE/sousin tE\n da/malin e)n tE=| fa/raggi.
Pwt:21:4 kai katabibasusin hE gerusia tEs poleOs ekeinEs tEn damalin eis faranga traCHeian, hEtis uk eirgastai ude speiretai, kai neurokopEsusin tEn damalin en tE farangi.
Pwt:21:4 C VF_FAI3P RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSF RA_ASF N3I_ASF P N3G_ASF A3U_ASF RX_NSF D VT_XMI3S C V1_PMI3S C VF_FAI3P RA_ASF N3I_ASF P RA_DSF N3G_DSF
Pwt:21:4 and also, even, namely to bring down the council of elders the city that the heifer into (+acc) ??? rough who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to work/strive οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to sow and also, even, namely ć the heifer in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???
Pwt:21:4 and they-will-BRING-DOWN, going-to-BRING (fut ptcp) (dat) the (nom) council of elders (nom|voc) the (gen) city (gen) that (gen) the (acc) heifer (acc) into (+acc) ??? (acc) rough ([Adj] acc) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-has-been-WORK/STRIVE-ed neither/nor he/she/it-is-being-SOW-ed and   the (acc) heifer (acc) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat)
Pwt:21:4 Pwt_21:4_1 Pwt_21:4_2 Pwt_21:4_3 Pwt_21:4_4 Pwt_21:4_5 Pwt_21:4_6 Pwt_21:4_7 Pwt_21:4_8 Pwt_21:4_9 Pwt_21:4_10 Pwt_21:4_11 Pwt_21:4_12 Pwt_21:4_13 Pwt_21:4_14 Pwt_21:4_15 Pwt_21:4_16 Pwt_21:4_17 Pwt_21:4_18 Pwt_21:4_19 Pwt_21:4_20 Pwt_21:4_21 Pwt_21:4_22 Pwt_21:4_23 Pwt_21:4_24
Pwt:21:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:5 καὶ προσελεύσονται οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται – ὅτι αὐτοὺς ἐπέλεξεν κύριος ὁ θεός σου παρεστηκέναι αὐτῷ καὶ εὐλογεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τῷ στόματι αὐτῶν ἔσται πᾶσα ἀντιλογία καὶ πᾶσα ἁφή – ,
Pwt:21:5 And the priests the Levites shall come, because the Lord God has chosen them to stand by him, and to bless in his name, and by their word shall every controversy and every stroke be decided. (Deuteronomy 21:5 Brenton)
Pwt:21:5 Wtedy nadejdą kapłani, synowie Lewiego; bo Pan, Bóg twój, wybrał ich, by Mu posługiwali, błogosławili w Jego imieniu i by ich wyrokiem rozsądzano wszelki spór i sprawę o zranienie. (Pwt 21:5 BT_4)
Pwt:21:5 καὶ προσελεύσονται οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται ὅτι αὐτοὺς ἐπέλεξεν κύριος θεός σου παρεστηκέναι αὐτῷ καὶ εὐλογεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τῷ στόματι αὐτῶν ἔσται πᾶσα ἀντιλογία καὶ πᾶσα ἁφή ,
Pwt:21:5 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ   ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀντι·λογία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἁφή, -ῆς, ἡ    
Pwt:21:5 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Duchowny Lewita   Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie)    
Pwt:21:5 kai\ proseleu/sontai oi( i(erei=s oi( *leui=tai o(/ti au)tou\s e)pe/leXen ku/rios o( Teo/s sou parestEke/nai au)tO=| kai\ eu)logei=n e)pi\ tO=| o)no/mati au)tou=, kai\ e)pi\ tO=| sto/mati au)tO=n e)/stai pa=sa a)ntilogi/a kai\ pa=sa a(fE/ ,
Pwt:21:5 kai proseleusontai hoi hiereis hoi leuitai hoti autus epeleXen kyrios ho Teos su parestEkenai autO kai eulogein epi tO onomati autu, kai epi tO stomati autOn estai pasa antilogia kai pasa hafE ,
Pwt:21:5 C VF_FMI3P RA_NPM N3V_NPM RA_NPM N1M_NPM C RD_APM VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VXI_XAN RD_DSM C V2_PAN P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM C P RA_DSN N3M_DSN RD_GPM VF_FMI3S A1S_NSF N1A_NSF C A1S_NSF N1_NSF ,
Pwt:21:5 and also, even, namely to approach the priest the Levite   because/that he/she/it/same to choose (select, (to call {call upon by name})single out) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show he/she/it/same and also, even, namely to bless upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma he/she/it/same to be every all, each, every, the whole of Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) and also, even, namely every all, each, every, the whole of ligament (connection, LXX plague, infection)    
Pwt:21:5 and they-will-be-APPROACH-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) Levites (nom|voc)   because/that them/same (acc) he/she/it-CHOOSE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-have-STand-ed-WITH/BESIDE him/it/same (dat) and to-be-BLESS-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) mouth/maw (dat) them/same (gen) he/she/it-will-be every (nom|voc) Dispute (nom|voc) and every (nom|voc) ligament (nom|voc)    
Pwt:21:5 Pwt_21:5_1 Pwt_21:5_2 Pwt_21:5_3 Pwt_21:5_4 Pwt_21:5_5 Pwt_21:5_6 Pwt_21:5_7 Pwt_21:5_8 Pwt_21:5_9 Pwt_21:5_10 Pwt_21:5_11 Pwt_21:5_12 Pwt_21:5_13 Pwt_21:5_14 Pwt_21:5_15 Pwt_21:5_16 Pwt_21:5_17 Pwt_21:5_18 Pwt_21:5_19 Pwt_21:5_20 Pwt_21:5_21 Pwt_21:5_22 Pwt_21:5_23 Pwt_21:5_24 Pwt_21:5_25 Pwt_21:5_26 Pwt_21:5_27 Pwt_21:5_28 Pwt_21:5_29 Pwt_21:5_30 Pwt_21:5_31 Pwt_21:5_32 Pwt_21:5_33 Pwt_21:5_34 Pwt_21:5_35
Pwt:21:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:6 καὶ πᾶσα ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης οἱ ἐγγίζοντες τῷ τραυματίᾳ νίψονται τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς δαμάλεως τῆς νενευροκοπημένης ἐν τῇ φάραγγι
Pwt:21:6 And all the elders of that city who draw nigh to the slain man shall wash their hands over the head of the heifer which was slain in the valley; (Deuteronomy 21:6 Brenton)
Pwt:21:6 Wszyscy starsi miasta, które leży najbliżej zamordowanego, umyją ręce nad jałowicą, której kark złamano w rzece, (Pwt 21:6 BT_4)
Pwt:21:6 καὶ πᾶσα γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης οἱ ἐγγίζοντες τῷ τραυματίᾳ νίψονται τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς δαμάλεως τῆς νενευροκοπημένης ἐν τῇ φάραγγι
Pwt:21:6 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δάμαλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ
Pwt:21:6 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rada ludzi starszych Miasto Tamto Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) By myć się Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Jałówka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???
Pwt:21:6 kai\ pa=sa E( gerousi/a tE=s po/leOs e)kei/nEs oi( e)ggi/DZontes tO=| traumati/a| ni/PSontai ta\s CHei=ras e)pi\ tE\n kefalE\n tE=s dama/leOs tE=s neneurokopEme/nEs e)n tE=| fa/raggi
Pwt:21:6 kai pasa hE gerusia tEs poleOs ekeinEs hoi engiDZontes tO traumatia niPSontai tas CHeiras epi tEn kefalEn tEs damaleOs tEs neneurokopEmenEs en tE farangi
Pwt:21:6 C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSF RA_NPM V1_PAPNPM RA_DSM N1T_DSM VF_FMI3P RA_APF N3_APF P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RA_GSF VM_XMPGSF P RA_DSF N3G_DSF
Pwt:21:6 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the council of elders the city that the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the ć to wash the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the heifer the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???
Pwt:21:6 and every (nom|voc) the (nom) council of elders (nom|voc) the (gen) city (gen) that (gen) the (nom) while NEAR-ing (nom|voc) the (dat)   they-will-be-WASH-ed the (acc) hands (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen) heifer (gen) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat)
Pwt:21:6 Pwt_21:6_1 Pwt_21:6_2 Pwt_21:6_3 Pwt_21:6_4 Pwt_21:6_5 Pwt_21:6_6 Pwt_21:6_7 Pwt_21:6_8 Pwt_21:6_9 Pwt_21:6_10 Pwt_21:6_11 Pwt_21:6_12 Pwt_21:6_13 Pwt_21:6_14 Pwt_21:6_15 Pwt_21:6_16 Pwt_21:6_17 Pwt_21:6_18 Pwt_21:6_19 Pwt_21:6_20 Pwt_21:6_21 Pwt_21:6_22 Pwt_21:6_23 Pwt_21:6_24
Pwt:21:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:7 καὶ ἀποκριθέντες ἐροῦσιν Αἱ χεῖρες ἡμῶν οὐκ ἐξέχεαν τὸ αἷμα τοῦτο, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν οὐχ ἑωράκασιν·
Pwt:21:7 and they shall answer and say, Our hands have not shed this blood, and our eyes have not seen it. (Deuteronomy 21:7 Brenton)
Pwt:21:7 i powiedzą te słowa: «Nasze ręce tej krwi nie wylały, a oczy nasze jej nie widziały. (Pwt 21:7 BT_4)
Pwt:21:7 καὶ ἀποκριθέντες ἐροῦσιν Αἱ χεῖρες ἡμῶν οὐκ ἐξέχεαν τὸ αἷμα τοῦτο, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν οὐχ ἑωράκασιν·
Pwt:21:7 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Pwt:21:7 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać By mówić/opowiadaj Ręka Ja ??? Przed przydechem mocnym By wylewać się Krew To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Oko Ja ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Pwt:21:7 kai\ a)pokriTe/ntes e)rou=sin *ai( CHei=res E(mO=n ou)k e)Xe/CHean to\ ai(=ma tou=to, kai\ oi( o)fTalmoi\ E(mO=n ou)CH e(Ora/kasin·
Pwt:21:7 kai apokriTentes erusin hai CHeires hEmOn uk eXeCHean to haima tuto, kai hoi ofTalmoi hEmOn uCH heOrakasin·
Pwt:21:7 C VC_APPNPM VF2_FAI3P RA_NPF N3_NPF RP_GP D VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C RA_NPM N2_NPM RP_GP D VX_XAI3P
Pwt:21:7 and also, even, namely to answer to say/tell the hand I οὐχ before rough breathing to pour out the blood this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the eye I οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Pwt:21:7 and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (nom) hands (nom|voc) us (gen) not they-POUR-ed-OUT the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) this (nom|acc) and the (nom) eyes (nom|voc) us (gen) not they-have-SEE-ed
Pwt:21:7 Pwt_21:7_1 Pwt_21:7_2 Pwt_21:7_3 Pwt_21:7_4 Pwt_21:7_5 Pwt_21:7_6 Pwt_21:7_7 Pwt_21:7_8 Pwt_21:7_9 Pwt_21:7_10 Pwt_21:7_11 Pwt_21:7_12 Pwt_21:7_13 Pwt_21:7_14 Pwt_21:7_15 Pwt_21:7_16 Pwt_21:7_17
Pwt:21:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:8 ἵλεως γενοῦ τῷ λαῷ σου Ισραηλ, οὓς ἐλυτρώσω, κύριε, ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἵνα μὴ γένηται αἷμα ἀναίτιον ἐν τῷ λαῷ σου Ισραηλ. καὶ ἐξιλασθήσεται αὐτοῖς τὸ αἷμα.
Pwt:21:8 Be merciful to thy people Israel, whom thou hast redeemed, O Lord, that innocent blood may not be charged on thy people Israel: and the blood shall be atoned for to them. (Deuteronomy 21:8 Brenton)
Pwt:21:8 Panie, oczyść z winy lud swój, Izraela, któregoś wybawił, i nie obarczaj krwią niewinną ludu swego, Izraela». I odpuszczona będzie im ta krew. (Pwt 21:8 BT_4)
Pwt:21:8 ἵλεως γενοῦ τῷ λαῷ σου Ισραηλ, οὓς ἐλυτρώσω, κύριε, ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἵνα μὴ γένηται αἷμα ἀναίτιον ἐν τῷ λαῷ σου Ισραηλ. καὶ ἐξιλασθήσεται αὐτοῖς τὸ αἷμα.
Pwt:21:8 ἵλεως -ων γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἵνα μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό ἀν·αίτιος -ον ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό
Pwt:21:8 Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael Kto/, który/, który By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] żeby / ażeby / bo Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Krew Wini/niewinny bez powodu, Dziewczyny. 10.36, S.E.P.3.67, Simp.in Ph.641.10; “?. ?????????” Alex.Aphr.in Metaph.309.15.lexicon wejście {pozycja} w LSJ; zobacz też Joh 15:25 bez powodu. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) On/ona/to/to samo Krew
Pwt:21:8 i(/leOs genou= tO=| laO=| sou *israEl, ou(\s e)lutrO/sO, ku/rie, e)k gE=s *ai)gu/ptou, i(/na mE\ ge/nEtai ai(=ma a)nai/tion e)n tO=| laO=| sou *israEl. kai\ e)XilasTE/setai au)toi=s to\ ai(=ma.
Pwt:21:8 hileOs genu tO laO su israEl, hus elytrOsO, kyrie, ek gEs aigyptu, hina mE genEtai haima anaition en tO laO su israEl. kai eXilasTEsetai autois to haima.
Pwt:21:8 A1B_NSM VB_AMD2S RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM RR_APM VAI_AMI2S N2_VSM P N1_GSF N2_GSM C D VB_AMS3S N3M_ASN A1A_ASN P RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM C VC_FPI3S RD_DPM RA_ASN N3M_ASN
Pwt:21:8 merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to become become, happen the people you; your/yours(sg) Israel who/whom/which to redeem to be released, upon payment of ransom lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to become become, happen blood blames/innocent without cause, Gal. 10.36, S.E.P.3.67, Simp.in Ph.641.10; “ἀ. γίγνεσθαι” Alex.Aphr.in Metaph.309.15.lexicon entry in LSJ; see also Joh 15:25 without a cause. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people you; your/yours(sg) Israel and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) he/she/it/same the blood
Pwt:21:8 merciful ([Adj] acc, nom|voc) be-you(sg)-BECOME-ed! the (dat) people (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) who/whom/which (acc) you(sg)-were-REDEEM-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-BECOME-ed blood (nom|acc|voc) blames/innocent ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) and he/she/it-will-be-ATONE-ed them/same (dat) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc)
Pwt:21:8 Pwt_21:8_1 Pwt_21:8_2 Pwt_21:8_3 Pwt_21:8_4 Pwt_21:8_5 Pwt_21:8_6 Pwt_21:8_7 Pwt_21:8_8 Pwt_21:8_9 Pwt_21:8_10 Pwt_21:8_11 Pwt_21:8_12 Pwt_21:8_13 Pwt_21:8_14 Pwt_21:8_15 Pwt_21:8_16 Pwt_21:8_17 Pwt_21:8_18 Pwt_21:8_19 Pwt_21:8_20 Pwt_21:8_21 Pwt_21:8_22 Pwt_21:8_23 Pwt_21:8_24 Pwt_21:8_25 Pwt_21:8_26 Pwt_21:8_27
Pwt:21:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:9 σὺ δὲ ἐξαρεῖς τὸ αἷμα τὸ ἀναίτιον ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, ἐὰν ποιήσῃς τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Pwt:21:9 And thou shalt take away innocent blood from among you, if thou shouldest do that which is good and pleasing before the Lord thy God. (Deuteronomy 21:9 Brenton)
Pwt:21:9 W ten sposób usuniesz niewinną krew spośród siebie i uczynisz to, co jest słuszne w oczach Pana. (Pwt 21:9 BT_4)
Pwt:21:9 σὺ δὲ ἐξαρεῖς τὸ αἷμα τὸ ἀναίτιον ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, ἐὰν ποιήσῃς τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Pwt:21:9 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀν·αίτιος -ον ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:21:9 Ty zaś By usuwać Krew Wini/niewinny bez powodu, Dziewczyny. 10.36, S.E.P.3.67, Simp.in Ph.641.10; “?. ?????????” Alex.Aphr.in Metaph.309.15.lexicon wejście {pozycja} w LSJ; zobacz też Joh 15:25 bez powodu. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Podobanie Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:21:9 su\ de\ e)Xarei=s to\ ai(=ma to\ a)nai/tion e)X u(mO=n au)tO=n, e)a\n poiE/sE|s to\ kalo\n kai\ to\ a)resto\n e)/nanti kuri/ou tou= Teou= sou.
Pwt:21:9 sy de eXareis to haima to anaition eX hymOn autOn, ean poiEsEs to kalon kai to areston enanti kyriu tu Teu su.
Pwt:21:9 RP_NS x VF2_FAI2S RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN P RP_GP RD_GPM C VA_AAS2S RA_ASN A1_ASN C RA_ASN A1_ASN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Pwt:21:9 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to remove the blood the blames/innocent without cause, Gal. 10.36, S.E.P.3.67, Simp.in Ph.641.10; “ἀ. γίγνεσθαι” Alex.Aphr.in Metaph.309.15.lexicon entry in LSJ; see also Joh 15:25 without a cause. out of (+gen) ἐξ before vowels you he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely the pleasing before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:21:9 you(sg) (nom) Yet you(sg)-will-REMOVE the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (nom|acc) blames/innocent ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) them/same (gen) if-ever you(sg)-should-DO/MAKE the (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:21:9 Pwt_21:9_1 Pwt_21:9_2 Pwt_21:9_3 Pwt_21:9_4 Pwt_21:9_5 Pwt_21:9_6 Pwt_21:9_7 Pwt_21:9_8 Pwt_21:9_9 Pwt_21:9_10 Pwt_21:9_11 Pwt_21:9_12 Pwt_21:9_13 Pwt_21:9_14 Pwt_21:9_15 Pwt_21:9_16 Pwt_21:9_17 Pwt_21:9_18 Pwt_21:9_19 Pwt_21:9_20 Pwt_21:9_21 Pwt_21:9_22
Pwt:21:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:10 Ἐὰν δὲ ἐξελθὼν εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ παραδῷ σοι κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ προνομεύσεις τὴν προνομὴν αὐτῶν
Pwt:21:10 And if when thou goest out to war against thine enemies, the Lord thy God should deliver them into thine hands, and thou shouldest take their spoil, (Deuteronomy 21:10 Brenton)
Pwt:21:10 Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wyda ich Pan, Bóg twój, w twoje ręce i weźmiesz jeńców, (Pwt 21:10 BT_4)
Pwt:21:10 Ἐὰν δὲ ἐξελθὼν εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ παραδῷ σοι κύριος θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ προνομεύσεις τὴν προνομὴν αὐτῶν
Pwt:21:10 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:21:10 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogi Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Pwt:21:10 *)ea\n de\ e)XelTO\n ei)s po/lemon e)pi\ tou\s e)CHTrou/s sou kai\ paradO=| soi ku/rios o( Teo/s sou ei)s ta\s CHei=ra/s sou kai\ pronomeu/seis tE\n pronomE\n au)tO=n
Pwt:21:10 ean de eXelTOn eis polemon epi tus eCHTrus su kai paradO soi kyrios ho Teos su eis tas CHeiras su kai pronomeuseis tEn pronomEn autOn
Pwt:21:10 C x VB_AAPNSM P N2_ASM P RA_APM N2_APM RP_GS C VO_AAS3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_APF N3_APF RP_GS C VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF RD_GPM
Pwt:21:10 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come out into (+acc) war [see polemic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely ć the ć he/she/it/same
Pwt:21:10 if-ever Yet upon COME-ing-OUT (nom) into (+acc) war (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hostile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-should-Hand OVER, you(sg)-should-be-Hand OVER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   the (acc)   them/same (gen)
Pwt:21:10 Pwt_21:10_1 Pwt_21:10_2 Pwt_21:10_3 Pwt_21:10_4 Pwt_21:10_5 Pwt_21:10_6 Pwt_21:10_7 Pwt_21:10_8 Pwt_21:10_9 Pwt_21:10_10 Pwt_21:10_11 Pwt_21:10_12 Pwt_21:10_13 Pwt_21:10_14 Pwt_21:10_15 Pwt_21:10_16 Pwt_21:10_17 Pwt_21:10_18 Pwt_21:10_19 Pwt_21:10_20 Pwt_21:10_21 Pwt_21:10_22 Pwt_21:10_23 Pwt_21:10_24 Pwt_21:10_25
Pwt:21:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:11 καὶ ἴδῃς ἐν τῇ προνομῇ γυναῖκα καλὴν τῷ εἴδει καὶ ἐνθυμηθῇς αὐτῆς καὶ λάβῃς αὐτὴν σαυτῷ γυναῖκα,
Pwt:21:11 and shouldest see among the spoil a woman beautiful in countenance, and shouldest desire her, and take her to thyself for a wife, (Deuteronomy 21:11 Brenton)
Pwt:21:11 a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i pokochasz ją - możesz ją sobie wziąć za żonę (Pwt 21:11 BT_4)
Pwt:21:11 καὶ ἴδῃς ἐν τῇ προνομῇ γυναῖκα καλὴν τῷ εἴδει καὶ ἐνθυμηθῇς αὐτῆς καὶ λάβῃς αὐτὴν σαυτῷ γυναῖκα,
Pwt:21:11 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό καί ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Pwt:21:11 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kobiety/żona W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Zjawienie się {Wygląd} I też, nawet, mianowicie By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Siebie Kobiety/żona
Pwt:21:11 kai\ i)/dE|s e)n tE=| pronomE=| gunai=ka kalE\n tO=| ei)/dei kai\ e)nTumETE=|s au)tE=s kai\ la/bE|s au)tE\n sautO=| gunai=ka,
Pwt:21:11 kai idEs en tE pronomE gynaika kalEn tO eidei kai enTymETEs autEs kai labEs autEn sautO gynaika,
Pwt:21:11 C VB_AAS2S P RA_DSF N1_DSF N3K_ASF A1_ASF RA_DSN N3E_DSN C VC_APS2S RD_GSF C VB_AAS2S RD_ASF RD_DSM N3K_ASF
Pwt:21:11 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć woman/wife right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance and also, even, namely to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same yourself woman/wife
Pwt:21:11 and you(sg)-should-SEE in/among/by (+dat) the (dat)   woman/wife (acc) right ([Adj] acc) the (dat) appearance (dat) and you(sg)-should-be-PONDER-ed her/it/same (gen) and you(sg)-should-TAKE HOLD OF her/it/same (acc) yourself (dat) woman/wife (acc)
Pwt:21:11 Pwt_21:11_1 Pwt_21:11_2 Pwt_21:11_3 Pwt_21:11_4 Pwt_21:11_5 Pwt_21:11_6 Pwt_21:11_7 Pwt_21:11_8 Pwt_21:11_9 Pwt_21:11_10 Pwt_21:11_11 Pwt_21:11_12 Pwt_21:11_13 Pwt_21:11_14 Pwt_21:11_15 Pwt_21:11_16 Pwt_21:11_17
Pwt:21:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:12 καὶ εἰσάξεις αὐτὴν ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου καὶ ξυρήσεις τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ περιονυχιεῖς αὐτὴν
Pwt:21:12 and shouldest bring her within thine house: then shalt thou shave her head, and pare her nails; (Deuteronomy 21:12 Brenton)
Pwt:21:12 i wprowadzić do swego domu. Ona ogoli swą głowę, obetnie paznokcie (Pwt 21:12 BT_4)
Pwt:21:12 καὶ εἰσάξεις αὐτὴν ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου καὶ ξυρήσεις τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ περιονυχιεῖς αὐτὴν
Pwt:21:12 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·δίδωμι [LXX] (ath. εν+διδ(ο)-/ath. εν+διδ(ω)-, εν+δω·σ-, 2nd ath. εν+δ(ο)-/ath. εν+δ(ω)-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:21:12 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo By ubierać pokrywać się, kładziony na {wdziewany} odzieży, ubieraj się Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By golić Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Pwt:21:12 kai\ ei)sa/Xeis au)tE\n e)/ndon ei)s tE\n oi)ki/an sou kai\ XurE/seis tE\n kefalE\n au)tE=s kai\ perionuCHiei=s au)tE\n
Pwt:21:12 kai eisaXeis autEn endon eis tEn oikian su kai XyrEseis tEn kefalEn autEs kai perionyCHieis autEn
Pwt:21:12 C VF_FAI2S RD_ASF D P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF RD_GSF C VF2_FAI2S RD_ASF
Pwt:21:12 and also, even, namely to lead into he/she/it/same to clothe to cover oneself, put on clothing, dress into (+acc) the house you; your/yours(sg) and also, even, namely to shave the head he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same
Pwt:21:12 and you(sg)-will-LEAD-INTO her/it/same (acc) upon CLOTHE-ing (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-SHAVE the (acc) head (acc) her/it/same (gen) and   her/it/same (acc)
Pwt:21:12 Pwt_21:12_1 Pwt_21:12_2 Pwt_21:12_3 Pwt_21:12_4 Pwt_21:12_5 Pwt_21:12_6 Pwt_21:12_7 Pwt_21:12_8 Pwt_21:12_9 Pwt_21:12_10 Pwt_21:12_11 Pwt_21:12_12 Pwt_21:12_13 Pwt_21:12_14 Pwt_21:12_15 Pwt_21:12_16
Pwt:21:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:13 καὶ περιελεῖς τὰ ἱμάτια τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῆς ἀπ’ αὐτῆς, καὶ καθίεται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου καὶ κλαύσεται τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα μηνὸς ἡμέρας, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ πρὸς αὐτὴν καὶ συνοικισθήσῃ αὐτῇ, καὶ ἔσται σου γυνή.
Pwt:21:13 and shalt take away her garments of captivity from off her, and she shall abide in thine house, and shall bewail her father and mother the days of a month; and afterwards thou shalt go in to her and dwell with her, and she shall be thy wife. (Deuteronomy 21:13 Brenton)
Pwt:21:13 i zdejmie z siebie odzież branki. Zamieszkawszy w twym domu opłakiwać będzie swego ojca i matkę przez miesiąc. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mężem, a ona twoją żoną. (Pwt 21:13 BT_4)
Pwt:21:13 καὶ περιελεῖς τὰ ἱμάτια τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῆς ἀπ’ αὐτῆς, καὶ καθίεται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου καὶ κλαύσεται τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα μηνὸς ἡμέρας, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ πρὸς αὐτὴν καὶ συνοικισθήσῃ αὐτῇ, καὶ ἔσται σου γυνή.
Pwt:21:13 καί περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ μήν[2], μηνός, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·οικίζω [LXX] (-, -, συν+οικι·σ-, -, συν+ῳκισ-, συν+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Pwt:21:13 I też, nawet, mianowicie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Ubierająca część garderoby, płaszcz Jeńcy On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By płakać Ojciec I też, nawet, mianowicie Matka Miesiąc Dzień I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg) Kobiety/żona
Pwt:21:13 kai\ perielei=s ta\ i(ma/tia tE=s ai)CHmalOsi/as au)tE=s a)p’ au)tE=s, kai\ kaTi/etai e)n tE=| oi)ki/a| sou kai\ klau/setai to\n pate/ra kai\ tE\n mEte/ra mEno\s E(me/ras, kai\ meta\ tau=ta ei)seleu/sE| pro\s au)tE\n kai\ sunoikisTE/sE| au)tE=|, kai\ e)/stai sou gunE/.
Pwt:21:13 kai perieleis ta himatia tEs aiCHmalOsias autEs ap’ autEs, kai kaTietai en tE oikia su kai klausetai ton patera kai tEn mEtera mEnos hEmeras, kai meta tauta eiseleusE pros autEn kai synoikisTEsE autE, kai estai su gynE.
Pwt:21:13 C VF2_FAI2S RA_APN N2N_APN RA_GSF N1A_GSF RD_GSF P RD_GSF C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS C VF_FMI3S RA_ASM N3_ASM C RA_ASF N3_ASF N3_GSM N1A_APF C P RD_APN VF_FMI2S P RD_ASF C VC_FPI2S RD_DSF C VF_FMI3S RP_GS N3K_NSF
Pwt:21:13 and also, even, namely to taking off strip off, remove, take away the clothing garment, cloak the captives he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) and also, even, namely to weep the father and also, even, namely the mother month day and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely to be you; your/yours(sg) woman/wife
Pwt:21:13 and you(sg)-will-TAKING OFF the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) the (gen) captives (gen), captivess (acc) her/it/same (gen) away from (+gen) her/it/same (gen) and he/she/it-is-being-SET-ed; he/she/it-will-be-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be-WEEP-ed the (acc) father (acc) and the (acc) mother (acc) month (gen) day (gen), days (acc) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) you(sg)-will-be-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and you(sg)-will-be-???-ed her/it/same (dat) and he/she/it-will-be you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) woman/wife (nom)
Pwt:21:13 Pwt_21:13_1 Pwt_21:13_2 Pwt_21:13_3 Pwt_21:13_4 Pwt_21:13_5 Pwt_21:13_6 Pwt_21:13_7 Pwt_21:13_8 Pwt_21:13_9 Pwt_21:13_10 Pwt_21:13_11 Pwt_21:13_12 Pwt_21:13_13 Pwt_21:13_14 Pwt_21:13_15 Pwt_21:13_16 Pwt_21:13_17 Pwt_21:13_18 Pwt_21:13_19 Pwt_21:13_20 Pwt_21:13_21 Pwt_21:13_22 Pwt_21:13_23 Pwt_21:13_24 Pwt_21:13_25 Pwt_21:13_26 Pwt_21:13_27 Pwt_21:13_28 Pwt_21:13_29 Pwt_21:13_30 Pwt_21:13_31 Pwt_21:13_32 Pwt_21:13_33 Pwt_21:13_34 Pwt_21:13_35 Pwt_21:13_36 Pwt_21:13_37
Pwt:21:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:14 καὶ ἔσται ἐὰν μὴ θέλῃς αὐτήν, ἐξαποστελεῖς αὐτὴν ἐλευθέραν, καὶ πράσει οὐ πραθήσεται ἀργυρίου· οὐκ ἀθετήσεις αὐτήν, διότι ἐταπείνωσας αὐτήν.
Pwt:21:14 And it shall be if thou do not delight in her, thou shalt send her out free; and she shall not by any means be sold for money, thou shalt not treat her contemptuously, because thou hast humbled her. (Deuteronomy 21:14 Brenton)
Pwt:21:14 Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce, nie sprzedasz jej za srebro ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli. (Pwt 21:14 BT_4)
Pwt:21:14 καὶ ἔσται ἐὰν μὴ θέλῃς αὐτήν, ἐξαποστελεῖς αὐτὴν ἐλευθέραν, καὶ πράσει οὐ πραθήσεται ἀργυρίου· οὐκ ἀθετήσεις αὐτήν, διότι ἐταπείνωσας αὐτήν.
Pwt:21:14 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεύθερος -έρα -ον καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·θέτησις, -εως, ἡ; ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:21:14 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo Uwalniany I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By sprzedawać się Kawałek srebra ??? Przed przydechem mocnym Nieuznawanie; by wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto Do niżej On/ona/to/to samo
Pwt:21:14 kai\ e)/stai e)a\n mE\ Te/lE|s au)tE/n, e)Xapostelei=s au)tE\n e)leuTe/ran, kai\ pra/sei ou) praTE/setai a)rguri/ou· ou)k a)TetE/seis au)tE/n, dio/ti e)tapei/nOsas au)tE/n.
Pwt:21:14 kai estai ean mE TelEs autEn, eXaposteleis autEn eleuTeran, kai prasei u praTEsetai argyriu· uk aTetEseis autEn, dioti etapeinOsas autEn.
Pwt:21:14 C VF_FMI3S C D V1_PAS2S RD_ASF VF2_FAI2S RD_ASF A1A_ASF C N3E_DSF D VC_FPI3S N2N_GSN D VF_FAI2S RD_ASF C VAI_AAI2S RD_ASF
Pwt:21:14 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to want want, wish, desire he/she/it/same to ??? he/she/it/same liberated and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to sell piece of silver οὐχ before rough breathing repudiation; to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] he/she/it/same because of this: that to lower he/she/it/same
Pwt:21:14 and he/she/it-will-be if-ever not you(sg)-should-be-WANT-ing her/it/same (acc) you(sg)-will-??? her/it/same (acc) liberated ([Adj] acc) and   not he/she/it-will-be-SELL-ed piece of silver (gen) not repudiations (acc, nom|voc); you(sg)-will-REPUDIATE her/it/same (acc) because of this: that you(sg)-LOWER-ed her/it/same (acc)
Pwt:21:14 Pwt_21:14_1 Pwt_21:14_2 Pwt_21:14_3 Pwt_21:14_4 Pwt_21:14_5 Pwt_21:14_6 Pwt_21:14_7 Pwt_21:14_8 Pwt_21:14_9 Pwt_21:14_10 Pwt_21:14_11 Pwt_21:14_12 Pwt_21:14_13 Pwt_21:14_14 Pwt_21:14_15 Pwt_21:14_16 Pwt_21:14_17 Pwt_21:14_18 Pwt_21:14_19 Pwt_21:14_20
Pwt:21:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:15 Ἐὰν δὲ γένωνται ἀνθρώπῳ δύο γυναῖκες, μία αὐτῶν ἠγαπημένη καὶ μία αὐτῶν μισουμένη, καὶ τέκωσιν αὐτῷ ἡ ἠγαπημένη καὶ ἡ μισουμένη, καὶ γένηται υἱὸς πρωτότοκος τῆς μισουμένης,
Pwt:21:15 And if a man have two wives, the one loved and the other hated, and both the loved and the hated should have born him children, and the son of the hated should be first-born; (Deuteronomy 21:15 Brenton)
Pwt:21:15 Jeśli jaki mąż będzie miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą niekochaną, i one urodzą mu synów - kochana i niekochana - a pierworodnym będzie syn niekochanej - (Pwt 21:15 BT_4)
Pwt:21:15 Ἐὰν δὲ γένωνται ἀνθρώπῳ δύο γυναῖκες, μία αὐτῶν ἠγαπημένη καὶ μία αὐτῶν μισουμένη, καὶ τέκωσιν αὐτῷ ἠγαπημένη καὶ μισουμένη, καὶ γένηται υἱὸς πρωτότοκος τῆς μισουμένης,
Pwt:21:15 ἐάν (εἰ ἄν) δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) καί ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
Pwt:21:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ludzki Dwa Kobiety/żona Jeden On/ona/to/to samo By kochać I też, nawet, mianowicie Jeden On/ona/to/to samo Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt I też, nawet, mianowicie By rodzić On/ona/to/to samo By kochać I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn firstborn Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt
Pwt:21:15 *)ea\n de\ ge/nOntai a)nTrO/pO| du/o gunai=kes, mi/a au)tO=n E)gapEme/nE kai\ mi/a au)tO=n misoume/nE, kai\ te/kOsin au)tO=| E( E)gapEme/nE kai\ E( misoume/nE, kai\ ge/nEtai ui(o\s prOto/tokos tE=s misoume/nEs,
Pwt:21:15 ean de genOntai anTrOpO dyo gynaikes, mia autOn EgapEmenE kai mia autOn misumenE, kai tekOsin autO hE EgapEmenE kai hE misumenE, kai genEtai hyios prOtotokos tEs misumenEs,
Pwt:21:15 C x VB_AMS3P N2_DSM M N3K_NPF A1A_NSF RD_GPF VM_XMPNSF C A1A_NSF RD_GPF V2_PMPNSF C VB_AAS3P RD_DSM RA_NSF VM_XMPNSF C RA_NSF V2_PMPNSF C VB_AMS3S N2_NSM A1B_NSM RA_GSF V2_PMPGSF
Pwt:21:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen human two woman/wife one he/she/it/same to love and also, even, namely one he/she/it/same to destest dislike, detest, hate, abominate and also, even, namely to give birth he/she/it/same the to love and also, even, namely the to destest dislike, detest, hate, abominate and also, even, namely to become become, happen son firstborn the to destest dislike, detest, hate, abominate
Pwt:21:15 if-ever Yet they-should-be-BECOME-ed human (dat) two (nom, acc, gen) women/wives (nom|voc) one (nom) them/same (gen) having-been-LOVE-ed (nom|voc) and one (nom) them/same (gen) while being-DESTEST-ed (nom|voc) and they-should-GIVE-BIRTH him/it/same (dat) the (nom) having-been-LOVE-ed (nom|voc) and the (nom) while being-DESTEST-ed (nom|voc) and he/she/it-should-be-BECOME-ed son (nom) firstborn ([Adj] nom) the (gen) while being-DESTEST-ed (gen)
Pwt:21:15 Pwt_21:15_1 Pwt_21:15_2 Pwt_21:15_3 Pwt_21:15_4 Pwt_21:15_5 Pwt_21:15_6 Pwt_21:15_7 Pwt_21:15_8 Pwt_21:15_9 Pwt_21:15_10 Pwt_21:15_11 Pwt_21:15_12 Pwt_21:15_13 Pwt_21:15_14 Pwt_21:15_15 Pwt_21:15_16 Pwt_21:15_17 Pwt_21:15_18 Pwt_21:15_19 Pwt_21:15_20 Pwt_21:15_21 Pwt_21:15_22 Pwt_21:15_23 Pwt_21:15_24 Pwt_21:15_25 Pwt_21:15_26 Pwt_21:15_27
Pwt:21:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:16 καὶ ἔσται ᾗ ἂν ἡμέρᾳ κατακληροδοτῇ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, οὐ δυνήσεται πρωτοτοκεῦσαι τῷ υἱῷ τῆς ἠγαπημένης ὑπεριδὼν τὸν υἱὸν τῆς μισουμένης τὸν πρωτότοκον,
Pwt:21:16 then it shall be that whensoever he shall divide by inheritance his goods to his sons, he shall not be able to give the right of the first-born to the son of the loved one, having overlooked the son of the hated, which is the first-born. (Deuteronomy 21:16 Brenton)
Pwt:21:16 to w dniu przekazywania dziedzictwa nie może za pierworodnego uznać syna kochanej, gdy pierworodnym jest syn niekochanej. (Pwt 21:16 BT_4)
Pwt:21:16 καὶ ἔσται ἂν ἡμέρᾳ κατακληροδοτῇ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, οὐ δυνήσεται πρωτοτοκεῦσαι τῷ υἱῷ τῆς ἠγαπημένης ὑπεριδὼν τὸν υἱὸν τῆς μισουμένης τὸν πρωτότοκον,
Pwt:21:16 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον
Pwt:21:16 I też, nawet, mianowicie By być Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień Syn On/ona/to/to samo By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Syn By kochać By przeoczać {By górować} Syn Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt firstborn
Pwt:21:16 kai\ e)/stai E(=| a)/n E(me/ra| kataklErodotE=| toi=s ui(oi=s au)tou= ta\ u(pa/rCHonta au)tou=, ou) dunE/setai prOtotokeu=sai tO=| ui(O=| tE=s E)gapEme/nEs u(peridO\n to\n ui(o\n tE=s misoume/nEs to\n prOto/tokon,
Pwt:21:16 kai estai hE an hEmera kataklErodotE tois hyiois autu ta hyparCHonta autu, u dynEsetai prOtotokeusai tO hyiO tEs EgapEmenEs hyperidOn ton hyion tEs misumenEs ton prOtotokon,
Pwt:21:16 C VF_FMI3S RR_DSF x N1A_DSF V2_PAS3S RA_DPM N2_DPM RD_GSM RA_APN V1_PAPAPN RD_GSM D VF_FMI3S VA_AAN RA_DSM N2_DSM RA_GSF VM_XMPGSF VB_AAPNSM RA_ASM N2_ASM RA_GSF V2_PMPGSF RA_ASM A1B_ASM
Pwt:21:16 and also, even, namely to be who/whom/which ever (if ever) day ć the son he/she/it/same the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same οὐχ before rough breathing to able ć the son the to love to overlook the son the to destest dislike, detest, hate, abominate the firstborn
Pwt:21:16 and he/she/it-will-be who/whom/which (dat) ever day (dat)   the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-ABLE-ed   the (dat) son (dat) the (gen) having-been-LOVE-ed (gen) upon OVERLOOK-ing (nom) the (acc) son (acc) the (gen) while being-DESTEST-ed (gen) the (acc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pwt:21:16 Pwt_21:16_1 Pwt_21:16_2 Pwt_21:16_3 Pwt_21:16_4 Pwt_21:16_5 Pwt_21:16_6 Pwt_21:16_7 Pwt_21:16_8 Pwt_21:16_9 Pwt_21:16_10 Pwt_21:16_11 Pwt_21:16_12 Pwt_21:16_13 Pwt_21:16_14 Pwt_21:16_15 Pwt_21:16_16 Pwt_21:16_17 Pwt_21:16_18 Pwt_21:16_19 Pwt_21:16_20 Pwt_21:16_21 Pwt_21:16_22 Pwt_21:16_23 Pwt_21:16_24 Pwt_21:16_25 Pwt_21:16_26
Pwt:21:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:17 ἀλλὰ τὸν πρωτότοκον υἱὸν τῆς μισουμένης ἐπιγνώσεται δοῦναι αὐτῷ διπλᾶ ἀπὸ πάντων, ὧν ἂν εὑρεθῇ αὐτῷ, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀρχὴ τέκνων αὐτοῦ, καὶ τούτῳ καθήκει τὰ πρωτοτόκια.
Pwt:21:17 But he shall acknowledge the first-born of the hated one to give to him double of all things which shall be found by him, because he is the first of his children, and to him belongs the birthright. (Deuteronomy 21:17 Brenton)
Pwt:21:17 Jeśli pierworodnym jest syn niekochanej, musi mu przyznać podwójną część wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną jego siły. On ma prawo do pierworodztwa. (Pwt 21:17 BT_4)
Pwt:21:17 ἀλλὰ τὸν πρωτότοκον υἱὸν τῆς μισουμένης ἐπιγνώσεται δοῦναι αὐτῷ διπλᾶ ἀπὸ πάντων, ὧν ἂν εὑρεθῇ αὐτῷ, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀρχὴ τέκνων αὐτοῦ, καὶ τούτῳ καθήκει τὰ πρωτοτόκια.
Pwt:21:17 ἀλλά ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀρχή, -ῆς, ἡ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πρωτο·τόκια, -ων, τά
Pwt:21:17 Ale firstborn Syn Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt By rozpoznawać wgląd, consciousnes By dawać On/ona/to/to samo Podwójnie/podwójnie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By znajdować On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Początek Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By siedzieć/zasięg Pierworództwo
Pwt:21:17 a)lla\ to\n prOto/tokon ui(o\n tE=s misoume/nEs e)pignO/setai dou=nai au)tO=| dipla= a)po\ pa/ntOn, O(=n a)/n eu(reTE=| au)tO=|, o(/ti ou(=to/s e)stin a)rCHE\ te/knOn au)tou=, kai\ tou/tO| kaTE/kei ta\ prOtoto/kia.
Pwt:21:17 alla ton prOtotokon hyion tEs misumenEs epignOsetai dunai autO dipla apo pantOn, hOn an heureTE autO, hoti hutos estin arCHE teknOn autu, kai tutO kaTEkei ta prOtotokia.
Pwt:21:17 C RA_ASM A1B_ASM N2_ASM RA_GSF V2_PMPGSF VF_FMI3S VO_AAN RD_DSM A1C_APN P A3_GPM RR_GPM x VC_APS3S RD_DSM C RD_NSM V9_PAI3S N1_NSF N2N_GPN RD_GSM C RD_DSM V1_PAI3S RA_APN N2N_APN
Pwt:21:17 but the firstborn son the to destest dislike, detest, hate, abominate to recognize insight, consciousnes to give he/she/it/same double/twofold from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) to find he/she/it/same because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be beginning child he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to sit/reach the birthright
Pwt:21:17 but the (acc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) son (acc) the (gen) while being-DESTEST-ed (gen) he/she/it-will-be-RECOGNIZE-ed to-GIVE him/it/same (dat) double/twofold (nom|acc|voc) away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) ever he/she/it-should-be-FIND-ed him/it/same (dat) because/that this (nom) he/she/it-is beginning (nom|voc) children (gen) him/it/same (gen) and this (dat) he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical) the (nom|acc) birthright (nom|acc|voc)
Pwt:21:17 Pwt_21:17_1 Pwt_21:17_2 Pwt_21:17_3 Pwt_21:17_4 Pwt_21:17_5 Pwt_21:17_6 Pwt_21:17_7 Pwt_21:17_8 Pwt_21:17_9 Pwt_21:17_10 Pwt_21:17_11 Pwt_21:17_12 Pwt_21:17_13 Pwt_21:17_14 Pwt_21:17_15 Pwt_21:17_16 Pwt_21:17_17 Pwt_21:17_18 Pwt_21:17_19 Pwt_21:17_20 Pwt_21:17_21 Pwt_21:17_22 Pwt_21:17_23 Pwt_21:17_24 Pwt_21:17_25 Pwt_21:17_26 Pwt_21:17_27
Pwt:21:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:18 Ἐὰν δέ τινι ᾖ υἱὸς ἀπειθὴς καὶ ἐρεθιστὴς οὐχ ὑπακούων φωνὴν πατρὸς καὶ φωνὴν μητρὸς καὶ παιδεύσωσιν αὐτὸν καὶ μὴ εἰσακούῃ αὐτῶν,
Pwt:21:18 And if any man has a disobedient and contentious son, who hearkens not to the voice of his father and the voice of his mother, and they should correct him, and he should not hearken to them; (Deuteronomy 21:18 Brenton)
Pwt:21:18 Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, (Pwt 21:18 BT_4)
Pwt:21:18 Ἐὰν δέ τινι υἱὸς ἀπειθὴς καὶ ἐρεθιστὴς οὐχ ὑπακούων φωνὴν πατρὸς καὶ φωνὴν μητρὸς καὶ παιδεύσωσιν αὐτὸν καὶ μὴ εἰσακούῃ αὐτῶν,
Pwt:21:18 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀ·πειθής -ές καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί φωνή, -ῆς, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μή εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:21:18 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Jakiś/jakikolwiek By być Syn Nieprzekonywany I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym Dźwięku/głos płacze Ojciec I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Matka I też, nawet, mianowicie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo
Pwt:21:18 *)ea\n de/ tini E)=| ui(o\s a)peiTE\s kai\ e)reTistE\s ou)CH u(pakou/On fOnE\n patro\s kai\ fOnE\n mEtro\s kai\ paideu/sOsin au)to\n kai\ mE\ ei)sakou/E| au)tO=n,
Pwt:21:18 ean de tini E hyios apeiTEs kai ereTistEs uCH hypakuOn fOnEn patros kai fOnEn mEtros kai paideusOsin auton kai mE eisakuE autOn,
Pwt:21:18 C x RI_DSM V9_PAS3S N2_NSM A3_NSM C A3_NSM D V1_PAPNSM N1_ASF N3_GSM C N1_ASF N3_GSF C VA_AAS3P RD_ASM C D V1_PAS3S RD_GPM
Pwt:21:18 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to be son unpersuaded and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to obey sound/voice cries father and also, even, namely sound/voice cries mother and also, even, namely to chastened correct, discipline, train, teach, educate, he/she/it/same and also, even, namely not to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same
Pwt:21:18 if-ever Yet some/any (dat) he/she/it-should-be son (nom) unpersuaded ([Adj] nom) and   not while OBEY-ing (nom) sound/voice (acc) father (gen) and sound/voice (acc) mother (gen) and they-should-CHASTENED him/it/same (acc) and not you(sg)-are-being-HEARD-ed, he/she/it-should-be-HEARD-ing, you(sg)-should-be-being-HEARD-ed them/same (gen)
Pwt:21:18 Pwt_21:18_1 Pwt_21:18_2 Pwt_21:18_3 Pwt_21:18_4 Pwt_21:18_5 Pwt_21:18_6 Pwt_21:18_7 Pwt_21:18_8 Pwt_21:18_9 Pwt_21:18_10 Pwt_21:18_11 Pwt_21:18_12 Pwt_21:18_13 Pwt_21:18_14 Pwt_21:18_15 Pwt_21:18_16 Pwt_21:18_17 Pwt_21:18_18 Pwt_21:18_19 Pwt_21:18_20 Pwt_21:18_21 Pwt_21:18_22
Pwt:21:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:19 καὶ συλλαβόντες αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἐξάξουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γερουσίαν τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ τόπου αὐτοῦ
Pwt:21:19 then shall his father and his mother take hold of him, and bring him forth to the elders of his city, and to the gate of the place: (Deuteronomy 21:19 Brenton)
Pwt:21:19 ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, (Pwt 21:19 BT_4)
Pwt:21:19 καὶ συλλαβόντες αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ καὶ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἐξάξουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γερουσίαν τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ τόπου αὐτοῦ
Pwt:21:19 καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:21:19 I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rada ludzi starszych Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Miejsce On/ona/to/to samo
Pwt:21:19 kai\ sullabo/ntes au)to\n o( patE\r au)tou= kai\ E( mE/tEr au)tou= kai\ e)Xa/Xousin au)to\n e)pi\ tE\n gerousi/an tE=s po/leOs au)tou= kai\ e)pi\ tE\n pu/lEn tou= to/pou au)tou=
Pwt:21:19 kai syllabontes auton ho patEr autu kai hE mEtEr autu kai eXaXusin auton epi tEn gerusian tEs poleOs autu kai epi tEn pylEn tu topu autu
Pwt:21:19 C VB_AAPNSM RD_ASM RA_NSM N3_NSM RD_GSM C RA_NSF N3_NSF RD_GSM C VF_FAI3P RD_ASM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N3I_GSF RD_GSM C P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Pwt:21:19 and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same the father he/she/it/same and also, even, namely the mother he/she/it/same and also, even, namely to lead out he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the council of elders the city he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate the place he/she/it/same
Pwt:21:19 and upon SEIZING-ing (nom|voc) him/it/same (acc) the (nom) father (nom) him/it/same (gen) and the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) and they-will-LEAD-OUT, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) council of elders (acc) the (gen) city (gen) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) the (gen) place (gen) him/it/same (gen)
Pwt:21:19 Pwt_21:19_1 Pwt_21:19_2 Pwt_21:19_3 Pwt_21:19_4 Pwt_21:19_5 Pwt_21:19_6 Pwt_21:19_7 Pwt_21:19_8 Pwt_21:19_9 Pwt_21:19_10 Pwt_21:19_11 Pwt_21:19_12 Pwt_21:19_13 Pwt_21:19_14 Pwt_21:19_15 Pwt_21:19_16 Pwt_21:19_17 Pwt_21:19_18 Pwt_21:19_19 Pwt_21:19_20 Pwt_21:19_21 Pwt_21:19_22 Pwt_21:19_23 Pwt_21:19_24 Pwt_21:19_25 Pwt_21:19_26
Pwt:21:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:20 καὶ ἐροῦσιν τοῖς ἀνδράσιν τῆς πόλεως αὐτῶν Ὁ υἱὸς ἡμῶν οὗτος ἀπειθεῖ καὶ ἐρεθίζει, οὐχ ὑπακούει τῆς φωνῆς ἡμῶν, συμβολοκοπῶν οἰνοφλυγεῖ·
Pwt:21:20 and they shall say to the men of their city, This our son is disobedient and contentious, he hearkens not to our voice, he is a reveler and a drunkard. (Deuteronomy 21:20 Brenton)
Pwt:21:20 i powiedzą starszym miasta: «Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu». (Pwt 21:20 BT_4)
Pwt:21:20 καὶ ἐροῦσιν τοῖς ἀνδράσιν τῆς πόλεως αὐτῶν υἱὸς ἡμῶν οὗτος ἀπειθεῖ καὶ ἐρεθίζει, οὐχ ὑπακούει τῆς φωνῆς ἡμῶν, συμβολοκοπῶν οἰνοφλυγεῖ·
Pwt:21:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ἀ·πειθής -ές; ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) καί ἐρεθίζω (ερεθιζ-, -, ερεθι·σ-, -, -, ερεθισ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς    
Pwt:21:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miasto On/ona/to/to samo Syn Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nieprzekonywany; by być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć I też, nawet, mianowicie By prowokować ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym Dźwięku/głos płacze Ja
Pwt:21:20 kai\ e)rou=sin toi=s a)ndra/sin tE=s po/leOs au)tO=n *(o ui(o\s E(mO=n ou(=tos a)peiTei= kai\ e)reTi/DZei, ou)CH u(pakou/ei tE=s fOnE=s E(mO=n, sumbolokopO=n oi)noflugei=·
Pwt:21:20 kai erusin tois andrasin tEs poleOs autOn o hyios hEmOn hutos apeiTei kai ereTiDZei, uCH hypakuei tEs fOnEs hEmOn, symbolokopOn oinoflygei·
Pwt:21:20 C VF2_FAI3P RA_DPM N3_DPM RA_GSF N3I_GSF RD_GPM RA_NSM N2_NSM RP_GP RD_NSM V2_PAI3S C V1_PAI3S D V1_PAI3S RA_GSF N1_GSF RP_GP V2_PAPNSM V2_PAI3S
Pwt:21:20 and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city he/she/it/same the son I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] unpersuaded; to disobey when related to the gospel, to disbelieve and also, even, namely to provoke οὐχ before rough breathing to obey the sound/voice cries I ć ć
Pwt:21:20 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (dat) men, husbands (dat) the (gen) city (gen) them/same (gen) the (nom) son (nom) us (gen) this (nom) unpersuaded ([Adj] dat); he/she/it-is-DISOBEY-ing, you(sg)-are-being-DISOBEY-ed (classical), be-you(sg)-DISOBEY-ing! and he/she/it-is-PROVOKE-ing, you(sg)-are-being-PROVOKE-ed (classical) not he/she/it-is-OBEY-ing, you(sg)-are-being-OBEY-ed (classical) the (gen) sound/voice (gen) us (gen)    
Pwt:21:20 Pwt_21:20_1 Pwt_21:20_2 Pwt_21:20_3 Pwt_21:20_4 Pwt_21:20_5 Pwt_21:20_6 Pwt_21:20_7 Pwt_21:20_8 Pwt_21:20_9 Pwt_21:20_10 Pwt_21:20_11 Pwt_21:20_12 Pwt_21:20_13 Pwt_21:20_14 Pwt_21:20_15 Pwt_21:20_16 Pwt_21:20_17 Pwt_21:20_18 Pwt_21:20_19 Pwt_21:20_20 Pwt_21:20_21
Pwt:21:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:21 καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται.
Pwt:21:21 And the men of his city shall stone him with stones, and he shall die; and thou shalt remove the evil one from yourselves, and the rest shall hear and fear. (Deuteronomy 21:21 Brenton)
Pwt:21:21 Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się. (Pwt 21:21 BT_4)
Pwt:21:21 καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται.
Pwt:21:21 καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λίθος, -ου, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Pwt:21:21 I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miasto On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By usuwać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) By słyszeć By bać się
Pwt:21:21 kai\ liTobolE/sousin au)to\n oi( a)/ndres tE=s po/leOs au)tou= e)n li/Tois, kai\ a)poTanei=tai· kai\ e)Xarei=s to\n ponEro\n e)X u(mO=n au)tO=n, kai\ oi( e)pi/loipoi a)kou/santes fobETE/sontai.
Pwt:21:21 kai liTobolEsusin auton hoi andres tEs poleOs autu en liTois, kai apoTaneitai· kai eXareis ton ponEron eX hymOn autOn, kai hoi epiloipoi akusantes fobETEsontai.
Pwt:21:21 C VF_FAI3P RD_ASM RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM P N2_DPM C VF2_FMI3S C VF2_FAI2S RA_ASM A1A_ASM P RP_GP RD_GPM C RA_NPM A1B_NPM VA_AAPNPM VC_FPI3P
Pwt:21:21 and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone and also, even, namely to die and also, even, namely to remove the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος out of (+gen) ἐξ before vowels you he/she/it/same and also, even, namely the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) to hear to fear
Pwt:21:21 and they-will-STONE, going-to-STONE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) city (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) stones (dat) and he/she/it-will-be-DIE-ed and you(sg)-will-REMOVE the (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) them/same (gen) and the (nom) Remain ([Adj] nom|voc) upon HEAR-ing (nom|voc) they-will-be-FEAR-ed
Pwt:21:21 Pwt_21:21_1 Pwt_21:21_2 Pwt_21:21_3 Pwt_21:21_4 Pwt_21:21_5 Pwt_21:21_6 Pwt_21:21_7 Pwt_21:21_8 Pwt_21:21_9 Pwt_21:21_10 Pwt_21:21_11 Pwt_21:21_12 Pwt_21:21_13 Pwt_21:21_14 Pwt_21:21_15 Pwt_21:21_16 Pwt_21:21_17 Pwt_21:21_18 Pwt_21:21_19 Pwt_21:21_20 Pwt_21:21_21 Pwt_21:21_22 Pwt_21:21_23 Pwt_21:21_24
Pwt:21:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:22 Ἐὰν δὲ γένηται ἔν τινι ἁμαρτία κρίμα θανάτου καὶ ἀποθάνῃ καὶ κρεμάσητε αὐτὸν ἐπὶ ξύλου,
Pwt:21:22 And if there be sin in any one, and the judgment of death be upon him, and he be put to death, and ye hang him on a tree: (Deuteronomy 21:22 Brenton)
Pwt:21:22 Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie - (Pwt 21:22 BT_4)
Pwt:21:22 Ἐὰν δὲ γένηται ἔν τινι ἁμαρτία κρίμα θανάτου καὶ ἀποθάνῃ καὶ κρεμάσητε αὐτὸν ἐπὶ ξύλου,
Pwt:21:22 ἐάν (εἰ ἄν) δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ κρίμα[τ], -ατος, τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ξύλον, -ου, τό
Pwt:21:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jakiś/jakikolwiek Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie Do przeczulonego zawieszany On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Pwt:21:22 *)ea\n de\ ge/nEtai e)/n tini a(marti/a kri/ma Tana/tou kai\ a)poTa/nE| kai\ krema/sEte au)to\n e)pi\ Xu/lou,
Pwt:21:22 ean de genEtai en tini hamartia krima Tanatu kai apoTanE kai kremasEte auton epi Xylu,
Pwt:21:22 C x VB_AMS3S P RI_DSM N1A_NSF N3M_ASN N2_GSM C VB_AAS3S C VA_AAS2P RD_ASM P N2N_GSN
Pwt:21:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among some/any sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation death; to put to death and also, even, namely to die and also, even, namely to hung up suspended he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross.
Pwt:21:22 if-ever Yet he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) some/any (dat) sin (nom|voc) sentence (nom|acc|voc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed and you(pl)-should-HUNG UP him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) tree/wooden thing (gen)
Pwt:21:22 Pwt_21:22_1 Pwt_21:22_2 Pwt_21:22_3 Pwt_21:22_4 Pwt_21:22_5 Pwt_21:22_6 Pwt_21:22_7 Pwt_21:22_8 Pwt_21:22_9 Pwt_21:22_10 Pwt_21:22_11 Pwt_21:22_12 Pwt_21:22_13 Pwt_21:22_14 Pwt_21:22_15
Pwt:21:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:21:23 οὐκ ἐπικοιμηθήσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου, ἀλλὰ ταφῇ θάψετε αὐτὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι κεκατηραμένος ὑπὸ θεοῦ πᾶς κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου· καὶ οὐ μιανεῖτε τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ.
Pwt:21:23 his body shall not remain all night upon the tree, but ye shall by all means bury it in that day; for every one that is hanged on a tree is cursed of God; and ye shall by no means defile the land which the Lord thy God gives thee for an inheritance. (Deuteronomy 21:23 Brenton)
Pwt:21:23 trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie. (Pwt 21:23 BT_4)
Pwt:21:23 οὐκ ἐπικοιμηθήσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου, ἀλλὰ ταφῇ θάψετε αὐτὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι κεκατηραμένος ὑπὸ θεοῦ πᾶς κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου· καὶ οὐ μιανεῖτε τὴν γῆν, ἣν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ.
Pwt:21:23 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ἀλλά ταφή, -ῆς, ἡ; θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὅτι κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὑπό θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ἐπί ξύλον, -ου, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν κλῆρος, -ου, ὁ
Pwt:21:23 ??? Przed przydechem mocnym Ciało On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Ale Pogrzeb; by grzebać By grzebać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Ponieważ/tamto By kląć (klnij na dół) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do przeczulonego zawieszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los
Pwt:21:23 ou)k e)pikoimETE/setai to\ sO=ma au)tou= e)pi\ tou= Xu/lou, a)lla\ tafE=| Ta/PSete au)to\n e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, o(/ti kekatErame/nos u(po\ Teou= pa=s krema/menos e)pi\ Xu/lou· kai\ ou) mianei=te tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi e)n klE/rO|.
Pwt:21:23 uk epikoimETEsetai to sOma autu epi tu Xylu, alla tafE TaPSete auton en tE hEmera ekeinE, hoti kekatEramenos hypo Teu pas kremamenos epi Xylu· kai u mianeite tEn gEn, hEn kyrios ho Teos su didOsin soi en klErO.
Pwt:21:23 D VC_FPI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P RA_GSN N2N_GSN C N1_DSF VF_FAI2P RD_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VM_XMPNSM P N2_GSM A3_NSM V6_PMPNSM P N2N_GSN C D VF2_FAI2P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS P N2_DSM
Pwt:21:23 οὐχ before rough breathing ć the body he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. but burial; to bury to bury he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that because/that to curse (curse down) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing god [see theology] every all, each, every, the whole of to hung up suspended upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to pollute the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot
Pwt:21:23 not   the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tree/wooden thing (gen) but burial (dat); he/she/it-should-be-BURY-ed you(pl)-will-BURY him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) because/that having-been-CURSE (CURSE DOWN)-ed (nom) under (+acc), by (+gen) god (gen) every (nom|voc) while being-HUNG UP-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) tree/wooden thing (gen) and not you(pl)-will-POLLUTE the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) lot (dat)
Pwt:21:23 Pwt_21:23_1 Pwt_21:23_2 Pwt_21:23_3 Pwt_21:23_4 Pwt_21:23_5 Pwt_21:23_6 Pwt_21:23_7 Pwt_21:23_8 Pwt_21:23_9 Pwt_21:23_10 Pwt_21:23_11 Pwt_21:23_12 Pwt_21:23_13 Pwt_21:23_14 Pwt_21:23_15 Pwt_21:23_16 Pwt_21:23_17 Pwt_21:23_18 Pwt_21:23_19 Pwt_21:23_20 Pwt_21:23_21 Pwt_21:23_22 Pwt_21:23_23 Pwt_21:23_24 Pwt_21:23_25 Pwt_21:23_26 Pwt_21:23_27 Pwt_21:23_28 Pwt_21:23_29 Pwt_21:23_30 Pwt_21:23_31 Pwt_21:23_32 Pwt_21:23_33 Pwt_21:23_34 Pwt_21:23_35 Pwt_21:23_36 Pwt_21:23_37 Pwt_21:23_38
Pwt:21:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x